ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2013-2014"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ Παπαδοπούλου Μαρία Ελένη 1) Τα Μεσογειακά λιμάνια μεταφόρτωσης: Συγκριτική μελέτη του λιμένος Πειραιώς με το λιμάνι Gioia Tauro. 2) Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στη Ναυτιλία. 3) Αναδιοργάνωση αποθήκης: Μελέτη περίπτωσης της εταιρίας ΒΙΟΖΩΚΑΤ. Σταφυλά Αμαλία Τίτλος: Η συνεισφορά της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) στην απόδοση εταιρείας Logistics Περιγραφή του θέματος: Μελέτη της επίδρασης μεταβλητών που αφορούν τις λειτουργίες της ΔΑΠ (όπως επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση απόδοσης, αμοιβές) στην απόδοση εταιρειών εφοδιαστικής (πχ. έγκαιρη/ έγκυρη παράδοση αγαθών, δείκτες ικανοποίησης πελατών, αποδοτικότητα πωλήσεων-κεφαλαίου κ.λπ.) Προτεινόμενη Μεθοδολογία: Μελέτη περίπτωσης ή δημοσκοπική έρευνα Τίτλος: Εργασιακή Ικανοποίηση και Αφοσίωση εργαζομένων σε εταιρεία/ες Logistics Περιγραφή του θέματος: Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης ως προς τις δύο μεταβλητές-ικανοποίηση και αφοσίωση- και σύνδεσής τους με οργανωσιακά (π.χ. μέγεθος επιχείρησης, θέση) και δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία) Προτεινόμενη Μεθοδολογία: Μελέτη περίπτωσης ή δημοσκοπική έρευνα Τίτλος: Ικανοποίηση εργαζομένων εταιρείας 3PL και Ικανοποίηση - Πίστη πελατών Περιγραφή του θέματος: Διερεύνηση της επίδρασης της ικανοποίησης από την εργασία εργαζομένων σε εταιρεία 3PL, στο βαθμό της πελατειακής ικανοποίησης και πελατειακής πίστης Προτεινόμενη Μεθοδολογία: Μελέτη περίπτωσης ή δημοσκοπική έρευνα

2 Τίτλος: Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας εγκατάστασης συστήματος CRM Περιγραφή του θέματος: Διερεύνηση των βασικών παραγόντων άποψη χρηστών και διοίκησης Προτεινόμενη Μεθοδολογία: Μελέτη περίπτωσης Τίτλος: Ικανοποίηση χρηστών από το Σύστημα CRM και Εργασιακή απόδοση Περιγραφή του θέματος: Διερεύνηση της επίδρασης της αποδοχής του συστήματος CRM από τους χρήστες, στην αύξηση της απόδοσής τους Προτεινόμενη Μεθοδολογία: Μελέτη περίπτωσης ή Έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο σε δείγμα πωλητών Τίτλος: Κρίσιμοι παράγοντες επιλογής συστήματος CRM Περιγραφή του θέματος: Διερεύνηση των βασικών παραγόντων άποψη χρηστών και διοίκησης Προτεινόμενη Μεθοδολογία: Μελέτη περίπτωσης ή έρευνα πεδίου Βουλγαράκης Νικόλαος 1.Η εφοδιαστική του ελληνικού βιολογικού κρασιού Στα πλαίσια της εργασίας θα διεξαχθεί δευτερογενής έρευνα για την συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την υπάρχουσα κατάσταση στο αντικείμενο του βιολογικού κρασιού στην Ελλάδα σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακολούθως, σε πρωτογενή έρευνα θα αξιολογηθούν τα αδύνατα και δυνατά σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του ελληνικού βιολογικού κρασιού στην αγορά. 2.Έξυπνη εφοδιαστική αλυσίδα: επιχειρηματικές ευκαιρίες Στα πλαίσια της εργασίας θα διεξαχθεί δευτερογενής έρευνα για την συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την υπάρχουσα κατάσταση στο θέμα της «έξυπνης εφοδιαστικής αλυσίδας» σε επιλεγμένο τομέα της μεταποίησης. Ακολούθως, σε πρωτογενή έρευνα θα αξιολογηθούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους υπάρχουσες εφαρμογές στην Ελλάδα και θα προταθούν νέες δυνατότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης τους.

3 3.Ενεργές συσκευασίες : Παραγωγή «ενεργών συσκευασιών» ( active packaging ) Στα πλαίσια της εργασίας θα διεξαχθεί δευτερογενής έρευνα για την συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων σχετικών με την υπάρχουσα κατάσταση στο αντικείμενο των «ενεργών συσκευασιών». Ακολούθως θα προταθεί και θα επιχειρηθεί η πιλοτική παραγωγή μιας νέας «ενεργής συσκευασίας» Η πρωτογενής έρευνα θα πραγματοποιηθεί στα εργαστήρια του τμήματος (σχετ. βιβλιογραφία θα δοθεί από τον καθηγητή) 4. Ο ρόλος της συσκευασίας στην Εφοδιαστική Αλυσιδα Στα πλαίσια της εργασίας θα διεξαχθεί δευτερογενής έρευνα για την συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την υπάρχουσα κατάσταση στο θέμα των συσκευασιών που χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένη εφοδιαστική αλυσίδα. Ακολούθως, σε πρωτογενή έρευνα θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις μιας «επιλεγμένης συσκευασίας» στην διάρκεια ζωής και την ποιότητα των προιόντων. Σαμαράς Ιωάννης 1.Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στις εισηγμένες ελληνικές εταιρίες του κλάδου των μεταφορών. (min 2 - max 4 άτομα) 2.Η πορεία των ελληνικών εισηγμένων εταιριών του κλάδου των μεταφορών, την τελευταία δεκαετία. (min 3 - max 5 άτομα) 3.SWOT analysis (Strenght Weakness Opportunity Threat), των δύο μεγαλύτερων ελληνικών εταιριών στον κλάδο των θαλασσίων μεταφορών. (min 2 - max 4 άτομα) 4.SWOT analysis (Strenght Weakness Opportunity Threat), των δύο μεγαλύτερων ελληνικών εταιριών στον κλάδο των χερσαίων/οδικών μεταφορών. (min 2 - max 4 άτομα) Φωλίνας Δήμητριος 1. Τίτλος: Αξιολόγηση Third Party Logistics (3PL s). Περιγραφή του θέματος: Στόχος ο σχεδιασμός μεθοδολογίας για την αξιολόγηση ενός 3PL s. Προτεινόμενη μεθοδολογία: Ποιοτική έρευνα με ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου. Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: Συγκέντρωση 15 τουλάχιστον ερωτηματολογίων. 2. Τίτλος: Τηλεματικές εφαρμογές / Έξυπνες μεταφορές. Περιγραφή του θέματος: Μελέτη σκοπιμότητας εφαρμογής τηλεματικών εφαρμογών διαχείρισης στόλου οχημάτων σε εταιρείες Third Party Logistics (3PL s).

4 Προτεινόμενη μεθοδολογία: μελέτη περίπτωσης και ποιοτική έρευνα με ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου για τον καθορισμό και την παρουσίαση των ωφελειών και προκλήσεων καθώς και του πλαισίου εφαρμογής τους. Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: Συγκέντρωση 50 τουλάχιστον ερωτηματολογίων. 3. Τίτλος: Αξιολόγηση χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης. Περιγραφή του θέματος: Αξιολόγηση χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης από τους φοιτητές του Τμήματος Logistics. Προτεινόμενη μεθοδολογία: Ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγια κλειστού τύπου στους φοιτητές του τμήματος. Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: Συγκέντρωση 100 τουλάχιστον ερωτηματολογίων. 4. Τίτλος: Τα Logistics ως μέσο για την επίτευξη στρατηγικών στόχων. Περιγραφή του θέματος: Πώς οι τεχνικές και οι πρακτικές της διοίκησης logistics μπορούν να υποστηρίξουν την επίτευξη στρατηγικών στόχων. Προτεινόμενη μεθοδολογία: Ποιοτική έρευνα με ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου. Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: Συγκέντρωση 15 τουλάχιστον ερωτηματολογίων. 5. Τίτλος: Μέτρηση απόδοσης διαδικασιών περισυλλογής (picking). Περιγραφή του θέματος: Μέτρηση απόδοσης διαδικασιών περισυλλογής (picking) στο αποθηκευτικό κέντρο (κέντρο διανομής) της εταιρείας (αλυσίδας super markets) Βασιλόπουλος ΑΕ. Προτεινόμενη μεθοδολογία: Ποιοτική έρευνα με ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου στα στελέχη της αποθήκης της εταιρείας. Παρατήρηση και καταγραφή των διαδικασιών και της λειτουργίας της αποθήκης. Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: Συγκέντρωση 15 τουλάχιστον ερωτηματολογίων. 6.Ερευνα αγοράς για την αποδοχή πράσινων προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας Βιβλιογραφική επισκόπηση για τα πράσινα προϊόντα και τις πράσινες διαδικασίες παραγωγής Έρευνα αγοράς με ερωτηματολόγια προς καταναλωτές και επιχειρήσεις για την αποδοχή πράσινων προϊόντων Χατζηαυγουστίδης Παναγιώτης 1. «Διαχείριση κρίσεων σε εταιρείες Logistics. Μελέτη περίπτωσης: Συμβάντα στην Κοιλάδα των Τεμπών και αντιμετώπισή τους». Περιγραφή θέματος: Εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τύπους κρίσεων που επηρεάζουν εταιρείες logistics, κατηγοριοποίηση συμβάντων και διαχείριση αυτών. Προτεινόμενη μεθοδολογία: Ποιοτική έρευνα με ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου.

5 2.«Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης Εκτάκτων Καταστάσεων - Μελέτη Περίπτωσης της αποθήκης του Τμήματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ερυθρού Σταυρού, Περιφερειακού Τμήματος Πιερίας» Περιγραφή Θέματος: Εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με οργάνωση αποθηκών εκτάκτων καταστάσεων και πρακτική οργάνωση της αποθήκης της μελέτης περίπτωσης. Προτεινόμενη Μεθοδολογία: Καταγραφή και καταχώρηση των υλικών της αποθήκης σε πληροφοριακό σύστημα και μετά από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας ολοκληρωμένη πρόταση για ορθή οργάνωση της. Χατζηαυγουστίδης Παναγιώτης, Φωλίνας Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος 1. Ιχνηλασιμότητα τροφίμων Διερεύνηση δημιουργίας ενός συστήματος Ιχνηλασιμότητας για ένα νωπό τρόφιμο Θα σχεδιαστεί η δημιουργία ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας για ένα νωπό τρόφιμο ( πχ φρούτο) και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε μία εφοδιαστική αλυσίδα Το θέμα μπορεί να ανατεθεί σε ομάδα μέχρι 2 φοιτητές. 2. Υπολογισμός του αποτυπώματος CO2 σε τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας ενός προιόντος του αγροδιατροφικού τομέα και προτάσεις για πιο πράσινη διαχείριση. Σε επιλεγμένη εφοδιαστική αλυσίδα του αγροδιατροφικού τομέα θα καταγραφούν οι διαδικασίες από την παραγωγή μέχρι το τελικο προιόν και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον Θα προταθούν αλλαγές στις διαδικασίες ώστε αυτές να γίνουν πιο «πράσινες». Στο πειραματικό μέρος θα συγκεντρωθούν στοιχεία από τη βιβλιογραφία, από συνεντεύξεις από παραγωγούς, στελέχη μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, στελέχη μεταφορικών εταιρειών Το θέμα μπορεί να ανατεθεί σε 1-2 φοιτητές και σε περισσότερες ομάδες 3.Η Αποθήκευση και Διακίνηση Προϊόντων στο Αρχαίο Δίον. Βιβλιογραφική επισκόπηση για την αποθήκευση και τις μεταφορές στην Αρχαία Ελλάδα Συνεντεύξεις με υπευθύνους των ανασκαφών στο Αρχαίο Δίον Αναζήτηση και παρουσίαση στοιχείων ευρημάτων στο Μουσείο του Δίου σχετικών με τη διαδικασία Αποθήκευσης- Διακίνησης Προϊόντων 4.Διερεύνηση δημιουργίας και διαχείρισης ιστοτόπου για την προβολή πολιτιστικών events στην Πιερία. Βιβλιογραφική επισκόπηση για ηλεκρονικά μέσα ενημέρωσης και ιστοτόπους προβολής πολιτιστικών γεγονότων ή ενημερωτικών ιστοτόπων. Έρευνα αγοράς για τη διάθεση και τη δυνατότητα συγκέντρωσης και διαχείρισης πληροφοριών Δημιουργία και δοκιμαστική λειτουργία ενός ιστοτόπου Επιβλέποντες : Τριανταφύλλου Δημήτριος-Φωλίνας Δημήτριος

6 5.Ερευνα αγοράς για την αποδοχή πράσινων προιόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας Βιβλιογραφική επισκόπηση για τα πράσινα προιόντα και τις πρασινες διαδικασίες παραγωγής Ερευνα αγοράς με ερωτηματολόγια προς καταναλωτές και επιχειρήσεις για την αποδοχή πράσινων προιόντων Κελέμης Αθανάσιος Ι. Καταγραφή και ανάλυση των διαδικασιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Τμήμα Προμηθειών με την βοήθεια του εργαλείου ΑΔΩΝΙΣ. Αξιολόγηση της ποιότητας των διαδικασιών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατ αρχάς γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση ως προς τις ιδανικές διαδικασίες (διαδικασίες αναφοράς) στο τμήμα προμηθειών. Πρέπει επίσης στην συνέχεια να γίνει μια αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας στο τμήμα προμηθειών στα πλαίσια μελέτης περίπτωσης. από την ανάλυση των αποτελεσμάτων απορρέουν η αξιολόγηση της ποιότητας των διαδικασιών και προτάσεις βελτιστοποίησης. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με διαγράμματα ροής, αναλύσεις ως προς το χρόνο και το κόστος των διαδικασιών, προσομοίωση διαδικασιών. IΙ. Διεξαγωγή και αξιολόγηση μιας έρευνας σε επιχειρήσεις για τη διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις (ΠΠΣΕ) στην Ελλάδα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο επίκεντρο της εργασίας βρίσκεται η διεξαγωγή έρευνας σε ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με τη χρήση λογισμικού για την περιβαλλοντική προστασία, δηλ. περιβαλλοντικών πληροφοριακών συστημάτων για επιχειρήσεις (ΠΠΣΕ). Μέσα από μια διαδικασία, η οποία αποτελείται από τρία επίπεδα, θα πρέπει να απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Είναι γνωστά τα διάφορα εργαλεία της περιβαλλοντικής διαχείρισης επιχειρήσεων; 2. Η χρήση τέτοιων ΠΠΣΕ σε διαφορετικούς τομείς των ερωτηθέντων επιχειρήσεων κρίνεται ως χρήσιμη; 3. Πώς εκτιμώνται οι πραγματικές δυνατότητες για την απόκτηση και τη χρήση κατάλληλων ΠΠΣΕ; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Καθώς το ερωτηματολόγιο είναι ήδη διαθέσιμο, στο προσκήνιο βρίσκονται η διεξαγωγή της έρευνας καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Στόχος είναι να συμπεριληφθεί στην έρευνα είτε ένας όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός διαφορετικών επιχειρήσεων ή ένας όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων ενός συγκεκριμένου κλάδου. Ουσιώδες για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας είναι αρχικά η ύπαρξη των βασικών γνώσεων για τις δυνατότητες εφαρμογής των ΠΠΣΕ. Στο ερωτηματολόγιο αναφέρονται έξι διαφορετικές κατηγορίες. Εδώ θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός

7 μεταξύ περιβαλλοντικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων για τις μεμονωμένες κατηγορίες. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί με τη βοήθεια προσωπικών συνεντεύξεων ή την αποστολή ερωτηματολογίων. Εναλλακτικά θεωρείται εφικτή και η διεξαγωγή μιας online δημοσκόπησης, εφόσον είναι δυνατή η διεκπεραίωσή της στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας. Εντός της τελευταίας φάσης, δηλ. της φάσης αξιολόγησης, απαιτείται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που θα διαχωρίζεται σε κλάδους και κατηγορίες ΠΠΣΕ. Εδώ είναι στο επίκεντρο η ερώτηση, αν για συγκεκριμένους κλάδους έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεκριμένες λύσεις λογισμικού. Επιπλέον, απαιτείται η διεξαγωγή της αξιολόγησης, η οποία θα αναλύει τα (οικονομικά) εμπόδια για τις επιχειρήσεις, τα οποία αντιτίθενται στη χρήση των ΠΠΣΕ. IΙΙ. Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών και προδιαγραφών για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος eshop για αγροτικά προϊόντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βιβλιογραφική επισκόπηση ως προς τις απαιτήσεις και προδιαγραφές ηλεκτρονικών καταστημάτων. Καταγραφή και συγκριτική ανάλυση ηλεκτρονικών καταστημάτων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Στην συνέχεια πρέπει να γίνει μια αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς αγροτικών προϊόντων του νομού Πιερίας σε συνεργασία π.χ. με την Ένωση Συνεταιρισμών Πιερίας. Εργασία ολοκληρώνεται με τον σχεδιασμό λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος αγροτικών προϊόντων (αγορά, πώληση, πληρωμές και διάθεση-μεταφορά). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις και έρευνα στο διαδίκτυο. συστηματική συνεργασία με την Ένωση Συνεταιρισμών αγροτικών προϊόντων Πιερίας και με εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού. Τσαρούχας Παναγιώτης Τίτλος: Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην μεταποίηση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων. Περιγραφή του θέματος: Αφορά την σύγχρονες μεθόδους και εφαρμογές Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε βασικά τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών. Προτεινόμενη Μεθοδολογία: περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της εταιρείας/φορέα, παρουσίαση και ανάλυση των συγχρόνων μεθόδων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: χρήση εργαλείων ποιότητας, μελέτη αστοχίας, ερωτηματολόγια, με ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επόπτης Καθηγητής: Τσαρούχας Παναγιώτης Τίτλος: Εκτίμηση Ποιότητας, Διαθεσιμότητας και Απόδοσης βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής. Περιγραφή του θέματος: Αφορά την μέτρηση της ποιότητας σε μια βιομηχανία/βιοτεχνία, προκειμένου να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία της γραμμής παραγωγής, έτσι ώστε να βελτιωθεί η απόδοση και η ποιότητα των προϊόντων.

8 Προτεινόμενη Μεθοδολογία: θα γίνει καταγραφή της ποιότητας σε όλα τα στάδια της γραμμής παραγωγής και η ανάλυσή της, για να αξιολογηθεί η λειτουργική της κατάσταση, προκειμένου να γίνουν προτάσεις για την βελτίωση και απόδοση του συστήματος. Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: χρήση εργαλείων ποιότητας, μελέτη αστοχίας, με ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επόπτης Καθηγητής: Τσαρούχας Παναγιώτης Τίτλος: Εφαρμογή του πρότυπου ISO 22000:2005 σε βιομηχανία/βιοτεχνία τροφίμων. Περιγραφή του θέματος: θα γίνει παρουσίαση του προτύπου ISO 22000:2005 και η εφαρμογή της σε βιομηχανία/βιοτεχνία τροφίμων. Στόχος της εφαρμογής του προτύπου είναι ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων έλεγχου σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά του. Προτεινόμενη Μεθοδολογία: θα γίνει καταγραφή της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος από την πρωτογενή φάση, την παραγωγή, έως και τον πελάτη. Κατόπιν, θα γίνει εφαρμογή του προτύπου ISO 22000:2005, εντοπισμός των κρίσιμων σημείων έλεγχου, βελτιώσεις και προτάσεις και ποσοτική ανάλυση. Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: ISO 22000:2005 Επόπτης Καθηγητής: Τσαρούχας Παναγιώτης Τίτλος: Σχεδιασμός και Μελέτη Εφαρμογής ISO 9001:2008 σε Οργανισμό/βιομηχανία. Περιγραφή του θέματος: θα γίνει παρουσίαση του ΝΕΟΥ προτύπου ISO 9001:2008 και η εφαρμογή του στον Οργανισμό/βιομηχανία. Στόχος της εφαρμογής του προτύπου είναι η προσαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών στην εταιρεία, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων. Προτεινόμενη Μεθοδολογία: Αρχικά θα γίνει καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των διαδικασιών. Κατόπιν θα γίνει εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008, δημιουργία του εγχειρίδιου ποιότητας, βελτιώσεις και προτάσεις και ποσοτική ανάλυση. Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: ΝΕΟ πρότυπο ISO 9001:2008 Επόπτης Καθηγητής: Τσαρούχας Παναγιώτης Αηδόνης Δημήτριος 1. Τίτλος: Διερεύνηση ανάπτυξης δικτύου ανθρωπιστικών logistics (humanitarian Logistics) στο Δήμο Κατερίνης Περιγραφή αντικειμένου: Ο/η φοιτητής/τρια καλείται μέσω ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων να συλλέξει στοιχεία αναφορικά με τη πρόθεση ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων φορέων να συμμετέχουν σε δίκτυο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε άπορους συνανθρώπους μας. Μεθοδολογία και απαιτήσεις έρευνας: Συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων και προσωπικές συνεντεύξεις. Επιβλέπων: Αηδόνης Δημήτριος, Τριανταφύλλου Δημήτριος

9 2. Τίτλος: Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εφοδιαστικής στην γεωργία Περιγραφή αντικειμένου: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και περισσότερο η εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών logistics στον τομέα της γεωργίας. Δρομολόγηση οχημάτων, αξιοποίηση αποβλήτων γεωργίας, γεωργία ακριβείας είναι μερικά παραδείγματα. Ο/η φοιτητής/τρια καλείται μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης να αναδείξει τις βασικότερες μεθοδολογίες logistics στον τομέα της γεωργίας και εν συνεχεία να ερευνήσει το πιθανό βαθμό υιοθέτησής τους. Μεθοδολογία και απαιτήσεις έρευνας: Βιβλιογραφική επισκόπηση, Συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων και προσωπικές συνεντεύξεις. Επιβλέπων: Αηδόνης Δημήτριος 3. Τίτλος: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα στον τομέα των Ανθρωπιστικών Logistics (Humanitarian Logistics) Περιγραφή αντικειμένου: Ανθρωπιστικά logistics είναι ένας αναδυόμενος κλάδος των logistics που ειδικεύεται στην οργάνωση της διανομής και αποθήκευσης των προμηθειών κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών ή και γενικότερα καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με στόχο την εξυπηρέτηση των ανθρώπων της πληγείσας περιοχής. Ο/η φοιτητής/τρια καλείται να αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σε επίπεδο προετοιμασίας για την εφαρμογή Ανθρωπιστικών Logistics. Μεθοδολογία και απαιτήσεις έρευνας: Βιβλιογραφική επισκόπηση, Συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων και προσωπικές συνεντεύξεις. Επιβλέπων: Αηδόνης Δημήτριος 4. Τίτλος: Διαχείριση αποθεμάτων και πρόβλεψη ζήτησης στην επιχείρηση ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης Περιγραφή αντικειμένου: Μελέτη και ανάλυση του συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων φαρμάκων του ΣΥ.ΦΑ. Θες/νίκης, καθώς επίσης και η σχεδίαση ενός μοντέλου πρόβλεψης της ζήτησης αυτών. Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας θα χρειασθεί η συλλογή ιστορικών στοιχείων, καθώς επίσης και η προσωπική επαφή με τους υπευθύνους της επιχείρησης. Μεθοδολογία και απαιτήσεις έρευνας: Συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων και προσωπικές συνεντεύξεις. Επιβλέπων: Αηδόνης Δημήτριος, Φωλίνας Δημήτρης 5. Τίτλος: Διαχείριση Ασφάλειας Container στα Λιμάνια Περιγραφή αντικειμένου: Η ασφάλεια των container κατά την παραμονή τους στα λιμάνια αποτελεί σημαντικό θέμα, ειδικότερα για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, όπου παρατηρούνται αρκετές κλοπές, απώλειες και γενικότερα υποβάθμιση των προϊόντων και της αξίας τους. Ο/η φοιτητής/τρια καλείται μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης να

10 καταγράψει τις βασικές διαδικασίες ασφάλειας των ΕΚ (μέσω βέλτιστων πρακτικών, υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων και νορμών κλπ) και εν συνεχεία να ερευνήσει το πιθανό βαθμό υιοθέτησής τους σε επιλεγμένο λιμένα της Β. Ελλάδος. Μεθοδολογία και απαιτήσεις έρευνας: Συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων και προσωπικές συνεντεύξεις. Επιβλέπων: Αηδόνης Δημήτριος, Φωλίνας Δημήτρης 6.Έρευνα αγοράς για την αποδοχή πράσινων προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας Βιβλιογραφική επισκόπηση για τα πράσινα προϊόντα και τις πράσινες διαδικασίες παραγωγής Έρευνα αγοράς με ερωτηματολόγια προς καταναλωτές και επιχειρήσεις για την αποδοχή πράσινων προϊόντων Αχίλλας Χαρίσιος 1.Τίτλος: Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα των φωτοβολταϊκών πάνελ Περιγραφή θέματος: Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η αποτύπωση της σημερινή κατάστασης σχετικά με τη διαχείριση των φωτοβολταϊκών πάνελ στην Ελλάδα και η εκτίμηση των ποσοτήτων ΑΕΚΚ που αναμένεται να παραχθούν στο μέλλον. Επίσης, στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας θα μελετηθεί η ανάπτυξη ενός συλλογικού συστήματος διαχείρισης φωτοβολταϊκών πάνελ και θα γίνει μια προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Επιβλέπων: Χαρίσιος Αχίλλας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE Συγκριτική Παρουσίαση Αλυσίδας Εφοδιασμού στον Εγχώριο Ξενοδοχειακό Κλάδο. Ιδιαιτερότητες Προτεινόμενες Βελτιώσεις Ε. Βασίλη 1, Ε. Καραβαγγέλης 2, Μ. Χανδρινός 3, Π. Μοίρα 4, Δ. Μυλωνόπουλος 5, Δ. Λένας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στις Φαρμακαποθήκες

Εισαγωγή καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στις Φαρμακαποθήκες +9Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) Πτυχιακή Εργασία Εισαγωγή καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στις Φαρμακαποθήκες ΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics) ΜΑΡΑΣΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics) ΜΑΡΑΣΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics) ΜΑΡΑΣΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση και Βελτιστοποίηση Αλυσίδας Εφοδιασμού σε Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της».

αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της». «Συστήματα διακίνησης, αποθήκευσης, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της». Διπλωματική Εργασία Υπεύθυνος Καθηγητής: Κος Μποχώρης

Διαβάστε περισσότερα

Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής

Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής http://www.greenproject.gr Περιεχόμενα 1. Υφιστάμενη Κατάσταση - Ανάγκες 2. Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SAP ERP ΡΕΣΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SAP ERP ΡΕΣΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SAP ERP ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΡΕΣΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Plans are nothing; planning is everything» (Dwight D. Eisenhower 1890-1969)

«Plans are nothing; planning is everything» (Dwight D. Eisenhower 1890-1969) «Plans are nthing; planning is everything» (Dwight D. Eisenhwer 1890-1969) Πανεπιστήμιο Πειραιώς - 2 - Διοίκηση έργου στην επιλογή και εγκατάσταση συστημάτων ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΕΙΚΟΝΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (Logistics) ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.:129

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (Logistics) ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.:129 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics) ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.:129 ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα