ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λπ.) Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης Α1γ Ονοματεπώνυμο * Α1δ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου * ΤΡΟΠΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ * (επιλέξτε τουλάχιστον δύο τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον Κώδικα Δεοντολογίας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΥ * Α2α Ταχυδρομική διεύθυνση κύριας κατοικίας * Α2β Άλλη επιθυμητή ταχυδρομική διεύθυνση Α2γ Αριθμός σταθερού τηλεφώνου οικίας * Α2δ Αριθμός προσωπικού κινητού τηλεφώνου * Α2ε Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση * Α2στ Α2ζ Α2η Α2θ Αριθμός σταθερού τηλεφώνου εργασίας (εφόσον δεν υφίσταται νομικό/συμβατικό εμπόδιο) Αριθμός κινητού τηλεφώνου εργασίας (εφόσον δεν υφίσταται νομικό/συμβατικό εμπόδιο) Ηλεκτρονική διεύθυνση εργασίας (εφόσον δεν υφίσταται νομικό/συμβατικό εμπόδιο) Επικοινωνία μέσω εκπροσώπου ή αντικλήτου (στην περίπτωση που επιλέγετε αυτόν τον τρόπο, συμπληρώνετε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία Α3γ έως Α3ε) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ (εφόσον ορίζεται) * Α3α Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία * (σε περίπτωση που εκπρόσωπος/αντίκλητος ορίζεται νομικό πρόσωπο/επιχείρηση) Α3β Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου * Α3γ Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας * Α3δ Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας * Α3ε Ηλεκτρονική διεύθυνση * ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ * / Α4 Οικογενειακή κατάσταση * Α5 Ημερομηνία γέννησης * Α6 Α7α Α7β Α7γ Αριθμός τέκνων/οικονομικά εξαρτώμενων μελών * (θα συμπληρώνεται ο αριθμός των ατόμων που αναφέρονται στον Πίνακα 9 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ) Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση * (σημειώσατε ΝΑΙ αν εργάζεστε / ΟΧΙ εάν δεν εργάζεστε) Κλάδος/επιχείρηση/ειδικότητα απασχόλησης * (π.χ. εκπαιδευτικός, πολιτικός μηχανικός, ξεναγός, διοικητικός υπάλληλος στον κλάδο τηλεπικοινωνιών) Σχέση εργασίας * (Μισθωτός/αυτοαπασχολούμενος κ.ο.κ.) Α7δ Έτη/μήνες στην τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση * Α7ε Προηγούμενη απασχόληση (εφόσον δεν εργάζεστε) Α8 ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΙΤΕΙΣΘΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ Δ.Ε.Κ. ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: * Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην Τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο επηρεάζει την οικονομική του κατάσταση ή/και τις οικονομικές του δυνατότητες.

2 Μέρος Β: ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε μηνιαία βάση) * ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο * ( ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ 1 ή ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ 2 ή ΕΓΓΥΗΤΗΣ σύμφωνα με Μέρος Α) Β1 Β2 Β3 Β4 ΑΦΜ * (υποχρεωτικό πεδίο) Μικτές αποδοχές από εργασία ή καταβολή συντάξεων (προ φόρων, ασφαλιστικών εισφορών που κρατούνται στην πηγή κ.λπ.) Καθαρές αποδοχές * (μετά τους φόρους εισοδήματος, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ από φορείς Δημοσίου Τομέα (σε μηνιαία βάση) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ δανειολήπτη από ιδιώτες (σε μηνιαία βάση) Β5α Επίδομα διατροφής συζύγου Β5β Επίδομα διατροφής τέκνων ΛΟΙΠΑ Εισοδήματα (σε μηνιαία βάση) * (σύνολο Β4 & Β5 & B6) Β6α Β6β Β7 Εισόδημα από ακίνητα χωρίς βάρη από εμπράγματες εξασφαλίσεις Εισόδημα από ακίνητα με βάρη από εμπράγματες εξασφαλίσεις (π.χ. έχει εγγραφεί προσημείωση από ίδρυμα) Εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία εκτός από ακίνητα (π.χ. τόκοι καταθέσεων) Β8 Σύνολο Εισοδήματος (σε μηνιαία βάση) * 1. Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην Τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο επηρεάζει την οικονομική του κατάσταση ή/και τις οικονομικές του δυνατότητες. 2. Εκτός από τα πεδία Β1, Β3 και ΛΟΙΠΑ Εισοδήματα, τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται μόνον αν διαφοροποιούνται από το Ε /

3 Μέρος Γ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Μέσος Όρος τελευταίου 12μήνου (σε ευρώ) * Σύνολο οφειλών που αντιστοιχούν (εφόσον υφίστανται) (σε ευρώ) Γ1 ΦΟΡΟΙ * Γ1α Γ1β Γ1γ Γ1δ Γ2 Φόροι/τέλη επί ακίνητης περιουσίας (σύνολο) (πλην των καταβαλλόμενων μέσω λογαριασμών της κατηγορίας Γ2) Φόροι πλην ακίνητης περιουσίας και τελών σχετιζόμενων με μέσα μετακίνησης Εφ άπαξ καταβαλλόμενοι φόροι (π.χ. φόρος κληρονομιάς) Φόροι παρελθόντων ετών (εφόσον υφίστανται) (π.χ. ρύθμιση οφειλόμενων φόρων) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ * (ενοίκιο, τοκοχρεωλύσιο δανείου Α κατοικίας κ.λπ.) Γ3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ.ΛΠ. * Γ4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ * Γ5 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ * Γ6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ * Γ7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ * (π.χ. διατροφή τέκνων) Γ8 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ * Γ9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (πλην Γ1) * Γ10 ΑΛΛΟ * (παρακαλώ διευκρινίστε: π.χ. επισκευές σε ένα ακίνητο και έξοδα συντήρησης) Γ11 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ *(σε μηνιαία βάση) Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην Τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο επηρεάζει την οικονομική του κατάσταση ή/και τις οικονομικές του δυνατότητες /

4 Μέρος Δ( )*: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Όνομα Ιδρύματος:... Είδος πίστωσης Σκοπός Είδος εξασφάλισης : ΟΧΙ ή ΝΑΙ/το ίδιο ακίνητο ή ΝΑΙ/ άλλο ακίνητο (προσδιορίστε) Αρχική ημερομηνία σύμβασης (πριν από τυχόν ρύθμιση) Έχει γίνει ρύθμιση; ΝΑΙ/ΟΧΙ) Αρχικό ποσό [σε ΕΥΡΩ] (αν έχει γίνει ρύθμιση, παρακαλούμε μετά τη ρύθμιση) Οφειλόμενο ποσό [σε ΕΥΡΩ] Εναπομένουσα διάρκεια Ποσό εξασφάλισης Μηνιαία συμφωνημένη καταβολή [σε ΕΥΡΩ] Aριθμός καθυστερούμενων δόσεων (εφόσον υφίστανται, διαφορετικά ΟΧΙ) Δ( )1 Δάνειο με εκταμίευση χρηματικού ποσού Δ( )1(α) αγορά οικοπέδου για κύρια/α κατοικία Δ( )1(β) ανέγερση/αγορά κύριας/α κατοικίας Δ( )1(γ) επισκευή/βελτίωση κύριας/α κατοικίας Δ( )1(δ) αγορά οικοπέδου για δευτερεύουσα/ άλλη κατοικία Δ( )1(ε) ανέγερση/αγορά δευτερεύουσας/ άλλης κατοικίας Δ( )1(στ) επισκευή/βελτίωση δευτερεύουσας/ άλλης κατοικίας Δ( )1(ζ) αγορά οικοπέδου για επαγγελματική στέγη Δ( )1(η) ανέγερση/αγορά επαγγελματικής στέγης Δ( )1(θ) επισκευή/βελτίωση επαγγελματικής στέγης Δ( )1(ι) αγορά οικοπέδου για εμπορικούς/ επενδυτικούς σκοπούς Δ( )1(ια) ανέγερση/αγορά ακινήτου για εμπορικούς/επενδυτικούς σκοπούς Δ( )1(ιβ) επισκευή/βελτίωση ακινήτου για επαγγελματικούς επενδυτικούς σκοπούς Δ( )1(ιγ) για κάλυψη καταναλωτικών και λοιπών αναγκών νοικοκυριού Δ( )1(ιδ) για επενδυτικούς σκοπούς (π.χ. αγορά μετοχών) Δ( )2 Πιστωτική κάρτα Δ( )3 Άλλο δάνειο 1 : Δ( )4 Άλλο δάνειο 2 : Δ( )5 Άλλο δάνειο 3 : Δ( ) Σύνολο από ίδρυμα ( ) Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην Τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο επηρεάζει την οικονομική του κατάσταση ή/και τις οικονομικές του δυνατότητες Καθυστέρηση από: ημερομηνία) Ποσό καθυστέρησης : πλήρης δόση ή άλλο ποσό σε ΕΥΡΩ) /

5 Μέρος Ε: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιγραφή ακίνητης περιουσίας * Τοποθεσία * Είδος εμπράγματου δικαιώματος * (π.χ. ψιλή κυριότητα κ.λπ.) Ποσοστό ιδιοκτησίας % * Αντικειμενική αξία Εκτιμώμενη εμπορική αξία Βάρος επί ιδιοκτησίας * ( ΝΑΙ ή ΟΧΙ) Ποσό βάρους επί ιδιοκτησίας Ημερομηνία εγγραφής βάρους Όνομα ιδρύματος που έχει εγγράψει βάρος * Σειρά προσημείωσης Μηνιαίο εισόδημα από ενοίκιο Σύνολο φόρων & τελών σε μηνιαία βάση E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 Σύνολο * (όπου υφίστανται ποσά) 1. Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην Τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο επηρεάζει την οικονομική του κατάσταση ή/και τις οικονομικές του δυνατότητες. 2. Καταγράφονται τα ακίνητα στα οποία υπάρχει βάρος Μηνιαία έξοδα για συντήρηση, κοινόχρηστα κ.λπ /

6 Μέρος ΣΤ: ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Είδος Περιουσιακού Στοιχείου * Αξία / εκτιμώμενη αξία * Ελεύθερο βαρών * (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Όνομα ιδρύματος * (αν είναι δεσμευμένο) Καθαρό μηνιαίο εισόδημα * Άλλες χρήσιμες λεπτομέρειες * ΣΤ1 Αποταμιεύσεις/Καταθέσεις * ΣΤ2 Αυτοκίνητο(α) * ΣΤ3 Ασφάλεια ζωής * ΣΤ4 ΣΤ4(α) Μετοχές/τίτλοι * διευκρινίστε πιο κάτω) Μετοχή/τίτλος: ΣΤ4(β) Μετοχή/τίτλος: ΣΤ4(γ) Μετοχή/τίτλος: ΣΤ5 Άλλες Επενδύσεις * ΣΤ6 Άλλο * διευκρινίστε) ΣΤ7 Σύνολο * Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην Τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο επηρεάζει την οικονομική του κατάσταση ή/και τις οικονομικές του δυνατότητες /

7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ στο πλαίσιο συμπλήρωσης της ΤΥ.Κ.Ο.Π. Λίστα Δικαιολογητικών ΦΥΣΙΚών ΠΡΟΣΩΠών 1 Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου 2 Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (του τελευταίου οικονομικού έτους) 3 Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. (του τελευταίου οικονομικού έτους) 4 Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης) 5 Κατ ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας (για μισθωτούς) ή Τελευταίο απόκομμα σύνταξης (για συνταξιούχους) Ειδικά Δικαιολογητικά κατά περίπτωση 6 Αποδεικτικό ανεργίας (για ανέργους) Αίτηση για απονομή σύνταξης, με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα 7 (για οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης) Σημείωση: Ειδικά για οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα. Λίστα Δικαιολογητικών Ατομικών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών 8 Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου 9 Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορέα (του τελευταίου οικονομικού έτους) 10 Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. (του τελευταίου οικονομικού έτους) 11 Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης) 12 Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και αντίστοιχες προηγούμενου έτους 13 Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους 14 Ε3 - Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών τριών (3) τελευταίων χρήσεων, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και του παραλήπτη εφόρου ή αποδεικτικό υποβολής στο Taxisnet 15 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 16 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να προσκομίζονται: από όλους τους ενεχόμενους στη δανειακή σύμβαση (συνοφειλέτες, πρόσθετα μέλη, εγγυητές κ.λπ.) και κατ ελάχιστο μαζί με τη συμπληρωμένη Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης (ΤΥ.Κ.Ο.Π.). Παρά ταύτα, ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίζει στην Τράπεζα και κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο που είτε αποδεικνύει τυχόν πρόσθετα στοιχεία που αυτός επικαλείται, είτε θεωρείται από την Τράπεζα απαραίτητο για την αξιολόγηση των οικονομικών δυνατοτήτων του. Δηλώσεις - Συναινέσεις - Γνωστοποιήσεις: Ο υπογράφων δηλώνει υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, που αφορούν στην οικονομική του κατάσταση και τη συναλλακτική του συμπεριφορά είναι αληθή, ειλικρινή και πλήρη. Παράλληλα, δεσμεύεται ότι θα δηλώσει εγγράφως στην Τράπεζα κάθε τυχόν μεταβολή των οικονομικών του δεδομένων, το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή. Επίσης, δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο ή που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο μέλλον είναι αναγκαία για την ορθή αξιολόγηση των οικονομικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 και, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, συναινεί ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία συμπεριληφθούν στο αρχείο προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Τράπεζα και αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με το Ν. 2472/97, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, προς το σκοπό της εκπλήρωσης, εξυπηρέτησης, υποστήριξης και παρακολούθησης των συναλλακτικών του σχέσεων με την Τράπεζα. Επιτρέπει στην Τράπεζα να επεξεργάζεται τα δεδομένα που απορρέουν από το παρόν έντυπο και τα υποβαλλόμενα με αυτό δικαιολογητικά κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο για την αξιολόγηση της οικονομικής του συμπεριφοράς και ιδίως στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη κανονική εξυπηρέτηση των οφειλών του και πάντως για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υποβολή τους. Ο υπογράφων παρέχει την συναίνεσή του και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο αξιολόγησης των οικονομικών του δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων και αφετέρου να αναζητήσει αλλά και να αντλήσει πρόσθετες πληροφορίες για τα νομίμως καταχωρημένα δεδομένα της συναλλακτικής/οικονομικής του συμπεριφοράς, από τα αρχεία του διατραπεζικού συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και ιδίως από το διατραπεζικό Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων και στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από δάνεια και πιστώσεις προς φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 5 εκατ., ή έως του ποσού που εκάστοτε ορίζεται, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, και δεδομένα για την υποβολή αιτήσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού ή αιτήσεων δικαστικής ρύθμισης οφειλών (άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 4 του Ν. 3869/2010 αντίστοιχα). Να αναζητήσει τη βαθμολόγηση από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. της συναλλακτικής του συμπεριφοράς στο Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, το οποίο, βάσει συγκεκριμένων στατιστικών μοντέλων ανάλυσης της παρελθούσας συναλλακτικής συμπεριφοράς, φυσικών και νομικών προσώπων, υπολογίζει και παρέχει στους αποδέκτες (Τράπεζες) βαθμολόγηση (score), που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη πιθανότητα αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα (12) μηνών. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η ακριβέστερη εκτίμηση των πιστωτικών κινδύνων και συνεπώς η μείωση των επισφαλειών. Επίσης, δηλώνει ότι ενημερώθηκε για το δικαίωμα της Τράπεζας να αντλεί πληροφορίες από το Αρχείο Αθέτησης Υποχρεώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για την αθέτηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων, με σκοπό την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών και ειδικότερα τον έλεγχο της φερεγγυότητας των προσώπων στα οποία τα δεδομένα αφορούν. Αναφορικά με τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων έλαβε γνώση ότι η Τράπεζα δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για: α) εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση για λογαριασμό της την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Νόμο, β) επιχειρήσεις/εταιρίες συνδεδεμένες προς αυτήν κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Ν. 2190/20, γ) τα Αρχεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» με σκοπό την προστασία της πίστης, την εξυγίανση των συναλλαγών και τον περιορισμό της απάτης, καθώς και την διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας των υποκειμένων, δ) διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση και ε) διαβίβαση, που επιβάλλεται για την εκτέλεση της σύμβασης, ή για την είσπραξη των απαιτήσεων της Τράπεζας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τα υποκείμενα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με την σύμβαση, που θα συναφθεί δυνάμει της παρούσας (όπως: διαβίβαση σε συνεργαζόμενους δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών). Ειδικά, σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής από τις συμβάσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση που συνήφθησαν με την Τράπεζα, η Τράπεζα δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3758/2009, να ανακοινώσει τα προσωπικά δεδομένα του Οφειλέτη/Εγγυητή σε εταιρία ενημέρωσης οφειλετών, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον προαναφερόμενο νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει και είναι εγγεγραμμένη στο οικείο μητρώο όπως ο νόμος ορίζει, με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση του Οφειλέτη/Εγγυητή και διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στοχεύει στην πιστωτική αξιολόγηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τα υποκείμενα, καθώς και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα Αμερικής 4, τηλ , ως Υπεύθυνης επεξεργασίας των πιο πάνω δεδομένων σύμφωνα με το Νόμο, που εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από τον κ. Πλάτωνα Καραγεώργο. Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΔΕΚ κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας η Τράπεζα θα τηρεί πλήρες αρχείο των οικονομικών και λοιπών στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της για την αξιολόγηση του υπογράφοντος με σκοπό την υποβολή κατάλληλης πρότασης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης των οφειλών του για τουλάχιστον έξι (6) έτη από την ημερομηνία που κάθε στοιχείο περιήλθε στην κατοχή της και τουλάχιστον για έξι (6) έτη μετά τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας ή για όσο χρόνο απαιτείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και προβολής αντιρρήσεων για τον τρόπο επεξεργασίας αυτών. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατόπιν αιτήσεώς του, το αποτέλεσμα της βαθμολόγησης που τον αφορά, καθώς και τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσης αυτής. Για όλα τα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. γίνεται περιοδική ενημέρωση του κοινού διά του τύπου και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας στη διεύθυνση Η συγκατάθεση του υποκειμένου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανακαλείται οποτεδήποτε με σχετική δήλωση προς την Τράπεζα / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τόπος: Ημερομηνία: / / & ώρα :. Ο ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ - ΔΗΛΩΝ: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο (ολογράφως): ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Κατάστημα: (4ψήφιος κωδικός Καταστήματος) Ημερομηνία: / / & ώρα :. Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο (ολογράφως):

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Μέρος Α : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β Στοιχεία σύμβασης (αριθμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα. Η συµπλήρωση των πεδίων που είναι σκιασµένα αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 14 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα