Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα"

Transcript

1 Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα Εργαστηριακή Άσκηση HM

2 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή συσκευών Προετοιμασία για το πείραμα Πειράματα Στρωτή ροή Μετρημένες τιμές για τη στρωτή ροή Τυρβώδης ροή Μετρημένες τιμές για τη τυρβώδη ροή Γραφικές για τις μετρημένες παραμέτρους... 7

3 1. Περιγραφή πειραματικής διάταξης Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για να μελετάει τις απώλεις από τριβές στην στρωτή (laminar flow) και τυρβώδη ροή (tubular flow). Το τμήμα των σωληνώσεων που χρησιμοποιείται είναι από ορείχαλκο με εσωτερική διάμετρο 3mm και μήκος 400mm. Για τη μέτρηση της πτώσης πίεσης στη στρωτή ροή χρησιμοποιείται μανόμετρο νερού, το οποίο υποδεικνύει τη διαφορά της στατικής πίεσης μεταξύ των διαφόρων σημείων στο σωλήνα. Στη τυρβώδη ροή η διαφορά πίεσης μετριέται με ένα μανόμετρο U-σωλήνα το οποίο περιέχει υδράργυρο. Μια δεξαμενή στάθμης (level tank) προνοείται για να παράγει στρωτή ροή. Η στάθμη του νερού στη δεξαμενή διατηρείται σταθερή προκειμένου να εξασφαλιστεί μια σταθερή πίεση στην είσοδο του σωλήνα. Η δεξαμενή στάθμης δεν χρησιμοποιείται για την παραγωγή τυρβώδης ροής. Σε αυτή την περίπτωση το νερό τροφοδοτείται κατευθείαν από το κύριο αγωγό νερού στο τμήμα του σωλήνα που μελετάται. Ο ρυθμός ροής του νερού ρυθμίζεται με τη βοήθεια βελονοειδών βαλβίδων (needle valves) στο τέλος κάθε σωλήνα. Το νερό τροφοδοτείται είτε από μια υπομονάδα της πειραματικής διάταξης είτε από το κεντρικό αγωγό του εργαστηρίου. Στη διάταξη υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας ενός κλειστού κυκλώματος ροής νερού. 2. Προετοιμασία πειράματος - Ετοιμάστε το πείραμα στη διάταξη ώστε το νερό να εκρέει κατευθείαν στη αποχέτευση. - Συνδέστε το ελαστικό σωλήνα παροχής νερού με την πειραματική διάταξη. - Ανοίξτε το σωλήνα ώστε να εκρέει το νερό. 1

4 3. Πειράματα Η πτώση πίεσης στη στρωτή ροή θα συγκριθεί με αυτήν από τη τυρβώδη ροή. 1. Πίνακας παρουσίασης πειραματικής διάταξης 2. Μανόμετρο U-σωλήνα 3. Βελονοειδής βαλβίδες εξόδου 4. Σημείο μέτρησης της πίεσης στο τέλος του σωλήνα 5. Σημείο μέτρησης της πίεσης στην αρχή του σωλήνα 6. Τμήμα του σωλήνα που εξετάζεται 7. Βελονοειδής βαλβίδες εισόδου 8. Σημείο σύνδεσης με ελαστικό σωλήνα παροχής νερού 9. Βάνα για τη ρυθμιστής παροχής νερού 10. Υπερχειλιστής 11. Δεξαμενή νερού 12. Μανόμετρο νερού 2

5 3.1. Στρωτή ροή - Συνδέστε το μανόμετρου νερού στα δυο σημεία μέτρησης της πίεσης (pressure nipples). - Ανοίξτε της βελονοειδής βαλβίδες ώστε να εκρέει πλήρως το νερό από τη συσκευή. - Κλείστε πλήρως την βαλβίδα [1]. - Ανοίξτε πλήρως την βαλβίδα [2]. - Ξεκινήστε την λειτουργία της αντλίας και προσαρμόστε τη βάνα (ball-cock) ώστε να δημιουργηθεί μια σταθερή στάθμη νερού στον υπερχειλίστη (overflow). - Κλείστε τη βελονοειδή βαλβίδα (Discharge needle valve) στην εκροή ωσότου να επιτευχθεί μια σταθερή διαφορά πίεση 2 cm στο μανόμετρο νερού. Αυτό αντιστοιχεί με πτώση κατά h v. - Προσδιορίστε την ογκομετρική ροή. Ο αριθμός Reynolds υπολογίζεται από τη σχέση: wd. Re = όπου, ν d= η εσωτερική διάμετρος στο τμήμα του σωλήνα w= ρυθμός ροής [m/s] ν= το κινηματικό ιξώδες του ρευστού [m 2 /s] Η πτώση πίεσης στο μανόμετρο νερού: h V = h 1 h 2 όπου, h 1 = η στατική πίεση στην είσοδο του σωλήνα. - Αυξήστε τη ροή σταδιακά increments (η h v αυξάνεται) και επαναλάβατε τις μετρήσεις των ογκομετρικών ροών. Επίσης είναι αναγκαίο να ερευνηθεί κατά πόσο η ροή είναι στρωτή ή τυρβώδης. Η μετάβαση από τη στρωτή στη τυρβώδης συμβαίνει όταν: - Re kr = για Re lam σημαίνει ότι έχουμε στρωτή ροή. - για Re tur σημαίνει ότι έχουμε τυρβώδη ροή. 3

6 h 2 = η στατική πίεση στην εξόδου του σωλήνα. Η ογκομετρική ροή και χρονόμετρο.. V είναι προτιμότερο να μετρηθεί χρησιμοποιώντας βαθμονομημένο δοχείο. V V = t Η ταχύτητα ροής εξάγεται από τη σχέση:. V = ογκομετρική παροχή Α= εμβαδό διατομής του σωλήνα, όπου. V w = όπου, A 2. d A = π και d= 3 mm 4 Η πτώση πίεσης h v ρυθμίζεται από την βαλβίδα. Από τη πτώση πίεσης ο συντελεστής τριβής λ του σωλήνα υπολογίζεται από τη σχέση: 2. hv. d λ = όπου, 2 ρ.. lw HO 2 l=400 mm είναι το μήκος του σωλήνα. Η τιμή της παραμέτρου h v πρέπει να μετατραπεί σε Pa. Η θεωρητικός συντελεστής τριβής λ th συγκρίνεται με το με την πειραματικά μετρήσιμη τιμή. Για τη στρωτή ροή ισχύει: λ th = 64 Re 3.2. Μετρημένες παράμετροι γα τη στρωτή ροή Η πιο κάτω μετρημένες παράμετροι πάρθηκαν κατά τη στρωτή ροή. Καθώς διεξάγεται το πείραμα βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στη δεξαμενή παραμένει σταθερή. Πίνακας 1: Μετρημένες παράμετροι 4

7 3.3. Τυρβώδης ροή Σε αυτό το πείραμα δεν χρησιμοποιείται η δεξαμενή στάθμης. Για τη τυρβώδη ροή απαιτείται ένας μεγαλύτερος ρυθμός ροής. Επομένως το νερό τροφοδοτείται κατευθείαν από το τη συσκευή ή από το κεντρικό αγωγό στο τμήμα του σωλήνα που εξετάζεται. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα: - Κλείστε τη βάνα (ball-cock) πλήρως. - Κλείστε την βαλβίδα [2] πλήρως. - Κλείστε την βαλβίδα [1] πλήρως. - Συνδέστε το μανόμετρο υδραργύρου τύπου U- σωλήνα στα δυο σημεία μέτρησης της πίεσης. - Ανοίξτε πλήρως τη βελονοειδή βαλβίδα στην εκροή. - Ξεκινήστε τη λειτουργία της αντλίας. - Ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα [1]. - Κλείστε τη βελονοειδή βαλβίδα στην εκροή ωσότου επιτευχθεί μια σταθερή διαφορά πίεση 20mbar στο μανόμετρο U-σωλήνα. Αυτό αντιστοιχεί σε μια πτώση πίεσης h v ίση με 15mm (1 mm στήλης υδραργύρου = 1,33322 mbar) - Προσδιορίστε την ογκομετρική ροή. - Αυξήστε τη ροή σταδιακά increments (η h v αυξάνεται) και επαναλάβατε τις μετρήσεις των ογκομετρικών ροών. 5

8 Η πτώση πίεσης στο μανόμετρο είναι: h V = h 1 h 2 όπου, h 1 = η στατική πίεση στην είσοδο του σωλήνα. h 2 = η στατική πίεση στην εξόδου του σωλήνα. Οι υπολογισμοί έγιναν με τον ίδιο τρόπο όπως στη στρωτή ροή. Σύμφωνα με το Blasius, ωστόσο, ο θεωρητικός συντελεστής τριβής είναι λ th για τη τυρβώδη ροή υπολογίζεται ως ακολούθως: λ th = Re 3.4. Μετρημένες παράμετροι για τυρβώδη ροή Η πιο κάτω μετρημένες παράμετροι πάρθηκαν κατά τη τυρβώδη ροή. Πίνακας 2: Μετρημένες παράμετροι 6

9 3.5. Γραφική παράσταση μετρημένων παραμέτρων 7

Εγχειρίδιο Οδηγιών HM150.35 Οριζόντια Επίδειξη Osborne Reynolds

Εγχειρίδιο Οδηγιών HM150.35 Οριζόντια Επίδειξη Osborne Reynolds Εγχειρίδιο Οδηγιών HM150.35 Οριζόντια Επίδειξη Osborne Reynolds Εγχειρίδιο Οδηγιών Περιεχόμενα 1. Περιγραφή Εξοπλισμού... 4 2. Προετοιμασία και ρύθμιση της συσκευής... 5 3. Εκτέλεση του πειράματος... 6

Διαβάστε περισσότερα

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41 Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Εγχειρίδιο Οδηγιών HM 150.07 Επίδειξη του θεωρήματος του Μπερνούλη G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών Μ8 Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών 1. Εισαγωγή Η έννοια της τριβής υπεισέρχεται και στα ρευστά και είναι σηµαντική για πολλές διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...3 1.2 Περιγραφή χωριού...4 1.3 Δημογραφικά και αγροτικά στοιχεία...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2.1 Οικιστικός τομέας...12 2.2 Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μετρήσεις υδραυλικών µεγεθών κατά τη ροή σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς Βαθµονόµηση µετρητικών οργάνων» ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (AM: 4585) ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-148-3

ISBN 978-960-456-148-3 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-48-3 Copyright: Πρίνος Παναγιώτης, Eκδόσεις Zήτη, Μάρτιος 009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Πειραματική διερεύνηση κατακόρυφων φλεβών αρνητικής άνωσης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μηχανικές ιδιότητες των στερεών 1.1 Καταπονήσεις και είδη παραµορφώσεων των στερεών

1. Μηχανικές ιδιότητες των στερεών 1.1 Καταπονήσεις και είδη παραµορφώσεων των στερεών . Μηχανικές ιδιότητες των στερεών. Καταπονήσεις και είδη παραµορφώσεων των στερεών Όπως αναφέραµε στην παράγραφο., µεταξύ των ατόµων, ή µορίων των στερεών ασκούνται συγχρόνως τόσο ελκτικές όσο και απωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα.

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Από το ΔιεYθυντή Προϊόντων Ralf Schomäcker Μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων χώματος. Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης και μετακίνηση αγωγών υπονόμου. Κόψιμο δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα.

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα. 1 1. Πότε μια εγκατάσταση λέγεται κεντρική; «Για τη θέρμανση χώρων κατοικίας, εργασίας, και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η μετατροπή ενέργειας που διατίθεται σε κάποια άλλη μορφή σε θερμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Aυξ. Aρ. Mητρώου EΠA... EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: MEΛETHTHΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ . ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 96, 9.4.2008, σ. 15. «Οδηγία 2008/47/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9-9 -2015

Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9-9 -2015 Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9-9 -2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθµ. Πρωτ.: Ε8 3831 / 97210 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα ξήρανσης και η επαφή µεταξύ του αερίου και των στερεών σωµατιδίων επιτυγχάνεται καθώς τα σωµατίδια ανυψώνονται και πέφτουν διασπειρώµενα µέσα στο αέριο. Η µετάδοση θερµότητας γίνεται κυρίως µε τον µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα