ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL"

Transcript

1 Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ SELF- CLEANING FILTERS ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL

2 ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ - SELF CLEANING FILTERS Τα αυτοκαθαριζόμενα συστήματα φίλτρων προσφέρουν : Καθαρισμός και αξιοποίηση πολύ επιβαρυμένων νερών. Δυνατότητα αντιμετώπισης μεγάλων παροχών. Οικονομία χρόνου και χρήματος. Συνεργασία με άλλα μέσα φιλτραρίσματος (υδροκυκλώνα κ.λ.π). Εξασφάλιση μακροχρόνιας καλής λειτουργίας του δικτύου. Το σύστημα λειτουργεί όπως μια απλή συστοιχία φίλτρων που είναι συνδεδεμένα παράλληλα μεταξύ τους με την διαφορά οτι ο καθαρισμός των φίλτρων γίνεται αυτόματα με την βοήθεια προγραμματιστή, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Κατά την διάρκεια του αυτοκαθαρισμού αναστρέφεται η ροή του νερού διαδοχικά σε κάθε ένα απο τα φίλτρα και καθαρό νερό από την έξοδο του συστήματος καθαρίζει το στέλεχος του εκάστοτε φίλτρου. Systems of self-cleaning filters offer : Cleaning and develop aggravation water. Handle big flow rates. Save time and money. Co-operation with other filtering media (Hydrocyclone etc). Long-lasting secure of proper network operation. The system works like a filter battery where filters are parallel connected. The difference is that the cleaning procedure is automatically without human intervention. During self-cleaning the water flow is reversed sequentially in each filter and clear water from the outlet of the system clean the cartridge of the filters. Διαδικασία φιλτραρίσματος Filtering procedure Διαδικασία αυτοκαθαρισμού Self-cleaning procedure x Συλλέκτης εξόδου Outlet manifold Συλλέκτης εισόδου Inlet manifold Συλλέκτης εξόδου Outlet manifold Αποχέτευση Drainage Συλλέκτης εισόδου Inlet manifold Ακάθαρτο νερό - Uncleaned water Φιλτραρισμένο νερό - Filtered water Φίλτρο Filter Συλλέκτης εισόδου Inlet manifold Φίλτρο Filter Συλλέκτης εισόδου Inlet manifold Συλλέκτης εξόδου Outlet manifold Συλλέκτης εξόδου Outlet manifold Αποχέτευση Drainage Αποχέτευση Drainage - -

3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - SYSTEMS ASSEBLY. Θ ε ω ρ ή σ τ ε τ ο υ ς σ υ λ λ έ κ τ ε ς πανομοιότυπους. Επιλέξτε ποιός θα χρησιμοποιηθεί σαν συλλέκτης εισόδου και ποιός σαν συλλέκτης εξόδου.. Consider both of the manifolds are identical. Choose the inlet and the outlet one. 2. Αφού έχει επιλεχθεί ο συλλέκτης εισόδου τοποθετήστε την αρσενική βάνα και το βοηθητικό φίλτρο στο συλλέκτη. Η σύνδεση πρέπει να γίνει στο κάτω μέρος της υδροληψίας 3/4 του συλλέκτη. Εφαρμόστε τεφλόν σε όλα τα σπειρώματα. 2. Once the position is defined, you should install the male ball valve and the auxiliary filter to the inlet manifold. The connection should be at the 3/4 intake at the bottom of the manifold. Apply some teflon tape to all the threads. 3. Τρυπήστε προσεκτικά την πλευρική υδροληψία του συλλέκτη για την τοποθέτηση της γωνίας που θα συνδεθεί με το διαφορικό μανόμετρο. Αποφύγεται την παραμόρφωση της υδροληψίας. Χρησιμοποιείστε τρυπάνι 8mm. 3. Drill the lateral intake in order to place the elbow for the connection with the differential manometer. Avoid deformation of the intake. Use drill 8mm. 4. Τοποθετήστε την γωνία στην πλευρική υδροληψία. Χρησιμοποιείστε την συστολή αμερικής /2 Χ/4 για την σύνδεση της γωνίας που θα εφαρμοστεί το σωληνάκι Φ6. Εφαρμόστε τεφλόν σε όλα τα σπειρώματα. P 4. Place the elbow to the lateral inlet. Use the reducer M-F /2 Χ/4 in order to connect the elbow for the micro-tube Φ6. Apply some teflon tape to the threads. 5. Σταθεροποιείστε το συλλέκτη πάνω στην βάση στήριξης χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σφικτήρα. Σφίξτε τα παξιμάδια αντιδιαμετρικά. 5. Place the clamp on the manifold and to the support base. Tight both nuts diagonally and opposite each time. 6. Χρησιμοποιείστε αλφάδι για την ευθυγράμμιση και την σωστή εγκατάσταση του συστήματος. 6. Use a level for the proper installation of the system. Then tight the screws up. 7. Αφού καθοριστεί το ύψος σφίξτε την βίδα στη βάση στήριξης. Πακτώστε την βάση στήριξης στο έδαφος για αποφυγή κραδασμών. 7. Once the height is regulated tight the screw up. It is best to fix the system to the ground to avoid vibrations. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τον συλλέκτη εξόδου ακολουθήστε NOTE : For the outlet manifold carry out the τα ίδια βήματα (εκτός 2.). same steps (except 2.)

4 P ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ - HYDRAYLIC CONNECTION A E E2 E3 PH P P2 A : E : E2 : E3 : PH : P : P2 : Αποχέτευση Drainage Εντολή πίεσης στην υδραυλική βάνα Pressure tap to hydaulic valve Εντολή πίεσης στην υδραυλική βάνα 2 Pressure tap to hydaulic valve 2 Εντολή πίεσης στην υδραυλική βάνα 3 Pressure tap to hydaulic valve 3 Πίεση ηλεκτροβαλβίδων (βοηθητικό φίλτρο) Pressure tap to electrovalves (auxiliary filter) Πίεση εισόδου στο διαφορικό μανόμετρο (H) Pressure tap to differential manometer (H) Πίεση εξόδου στο διαφορικό μανόμετρο (L) Pressure tap to differential manometer (L) P2 P P2 Διαφορικό μανόμετρο Differential manometer A PH E E2 PH P P Συλλέκτης εισόδου Inlet manifold E3 E2 E Συλλέκτης αποχέτευσης Drainage manifold P2 P2 Συλλέκτης εξόδου Outlet manifold Φίλτρο 3 Filter 3 Φίλτρο 2 Filter 2 Φίλτρο Filter - 3 -

5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ - HYDRAYLIC CONNECTION Τρίοδη Υδραυλική Βαλβίδα 3-Way Hydraylic Valve Λειτουργία Φιλτραρίσματος Operation during Filtering procedure Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού Operation during Backflush procedure Βανάκι για χειροκίνητη λειτουργία Mini valve for manual operation Σύνδεση με φίλτρο Connection to filter 2 2 Είσοδος Inlet 3 3. Είσοδος νερού - Water inlet 2. Εξοδος νερού - Water outlet 3. Αποχέτευση - Drainage Αποχέτευση Dranaige Τρίοδη Ηλεκτροβαλβίδα 3-Way Electrovalve Προγραμματιστής Controller Σύνδεση με βοηθητικό φίλτρο Connection to auxiliary filter 3 PH Σύνδεση με προγραμματιστή Connection to controller Σύνδεση με υδραυλικές βαλβίδες To 3-way hydraulic valves E 2 A Αποχέτευση Dranaige ΣΗΜΕΙΩΣΗ! NOTE! Η τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα είναι ανοικτή σε κατάσταση ηρεμίας (Ν.Ο.) Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο αυτόματος καθαρισμός των φίλτρων ο διακόπτης της τρίοδης ηλεκτροβαλβίδας πρέπει να βρίσκεται στη θέση 2. Solenoid is normally open (Ν.Ο.) For automatic cleaning of the filters the switch of the solenoid must be placed in position 2. ΠΡΟΣΟΧΗ! CAUTION! Γυρίζοντας το διακόπτη της τρίοδης ηλεκτροβαλβίδας σε κάθετη θέση το φίλτρο το οποίο είναι συνδεδεμένο με αυτήν δεν θα αυτοκαθαριστεί αυτόματα. Η χειροκίνητη λειτουργία αυτοκαθαρισμού δεν επηρεάζεται από την θέση του διακόπτη που έχει η ηλεκτροβαλβίδα. Placing the switch of the solenoid at vertical position the filter which is connected with the solenoid will not be automatic cleaned. Switch position of the solenoid will not influence the manual operation of the system

6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - OPERATION CHOISE Σε κάθε τρίοδη υδραυλική βαλβίδα υπάρχει ένα βανάκι για επιλογή :. - Αυτόματης λειτουργίας 2. - Χειροκίνητης λειτουργίας 3. - Ακύρωση αυτοκαθαρισμού On every hydraulic valve there is a mini valve in order to choose :. - Automatic operation 2. - Manual operation 3. - Self-cleaning cancellation. Αυτόματη λειτουγία Automatic operation Τοποθετήστε το βανάκι στη θέση (AUTO) για την πραγματοποίηση αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου. Ο καθαρισμός θα επιτευχθεί βάση του προγράμματος που έχει επιλεχθεί ή της ρύθμισης του διαφορικού μανομέτρου. AUTO OPEN CLOSE Place the mini valve to (AUTO) position for automatic self-cleaning of the filter. Cleaning will occur according to the chosen program of the controller or to deferential manometer set. Ε Α 2. Χειροκίνητη λειτουγία Manual operation Τοποθετήστε το βανάκι στη θέση (OPEN) για την πραγματοποίηση χειροκίνητου καθαρισμού του φίλτρου. Ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί την ίδια στιγμή μόνο στο συγκεκριμένο φίλτρο για όση χρονική διάρκεια παραμείνει το βανάκι στην συγκεκριμένη θέση. Ε AUTO OPEN CLOSE Α Place the mini valve to (OPEN) position for manual cleaning of the filter. The cleaning process will take place at the very moment only at the specific filter for as long as the mini valve maintain its place. 3. Ακύρωση αυτοκαθαρισμού Self-cleaning cansellation Τοποθετώντας το βανάκι στη θέση (CLOSE) το συγκεκριμένο φίλτρο τίθεται εκτός λειτουργίας αυτοκαθαρισμού. Παρόλα αυτά το φίλτρο συνεχίζει να φιλτράρει κανονικά. OPEN Place the mini valve to (CLOSE) position for cancelling cleaning procedure of the filter. Nevertheless filter will continue to work normally. AUTO CLOSE Ε Α - 5 -

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ - CONTROLLER 3M 5M ΕΧΤ STOP PERIODIC CYCLE H 2H 24H 3H 2H 4H H 8H Min 3sec 5sec BACK-FLUSH DURATION 2Min 7sec 3Min 2Min 4Min 5Min 6Min 8Min Min ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ELECTROVALVES CONNECTION ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ GREEN WIRE ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ BLACK WIRE TΒ3 EXT V V2 V3 V4 TΒ4 IP 65 MASTER VALVE DIFFER. PRESSURE GAUGE AUXILIARY SLAVE CONTROL SOLENOIDS EXTERNAL POWER SUPPLY ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TECHNICAL FEATURES ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ELECTRICAL CONNECTIONS Κυτίο : Υδατοστεγές (IP 65) Box : Waterproof (IP 65) Ηλεκτρικές απαιτήσεις : 2 x,5 V DC μπαταρίας ή 22 V AC ρεύματος Power supply : 2 x,5 V DC batteries or 22 V AC Έξοδοι : 4 + βοηθητικό προγραμματιστή (για περισότερα από 4 φίλτρα) Outputs : 4 + auxiliary slave control (for up to 4 filters) Ενδιάμεσος χρόνος βαλβίδων : 5sec Interval time of electrovalves : 5 sec Διαφορικό μανόμετρο ΤΒ3 : Differential pres. gauge ΕΧΤ : Βοηθητικός προγραμματιστής Slave controler V-V2-V3-V4 : Ηλεκτροβαλβίδες Solenoids ΤΒ4 : Παροχή ρεύματος Power supply - 6 -

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - PROGRAMMING Ο αυτοκαθαρισμός του συστήματος μπορεί να επιτευχθεί : Α) Με βάση το χρόνο λειτουργίας του συστήματος. Β) Με βάση την διαφορά πίεσης του συστήματος. Γ) Χειροκίνητα από τον προγραμματιστή. A) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο προγραμματισμός πραγματοποιείται μόνο με την χρήση δύο περιστρεφόμενων κομβίων. Με το πρώτο κομβίο (PERIODIC) επιλέγουμε κάθε πόσο χρονικό διάστημα θα γίνεται ο καθαρισμός του συστήματος. Επιλογές : λεπτά (5-3 ) ώρες ( ) Με το δεύτερο κομβίο (FLUSH) επιλέγουμε το χρονικό διάστημα καθαρισμού (ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί στο χρόνο καθαρισμού του κάθε ενός φίλτρου). Επιλογές : δευτερόλεπτα ( ) λεπτά ( ) ΠΡΟΣΟΧΗ! : ο ελάχιστος χρόνος για τον καθαρισμό των φίλτρων δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 2 λεπτών. Backflush can be activated by : Α) Working time of the system. Β) Pressure difference of the filters. C) Manual from the controller. A) PROGRAMMING BY WORKING TIME Programming is achieved by two only commutators placed in the front panel. First commutator (PERIODIC) controls the frequency of the cleaning of the system. Preselections : minutes (5-3 ) hours ( ) Second commutator (FLUSH) controls the duration of the backflush of each filter. Preselections : seconds ( ) minutes ( ) CAUTION! : the back-flush time should not be less than 2 min. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ PERIODIC CYCLE ΔΕΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ BACK-FLUSH DURATION STOP - Η θέση αυτή χρησιμοποιείται για δύο λειτουργίες. α) θέτει τον προγραμματιστή εκτός λειτουργίας β) σε συνδυασμό με την διάρκεια καθαρισμού στα 7sec ο προγραμματιστής πραγματοποιεί έναν δοκιμαστικό κύκλο (εντός min) για τον έλεγχο των ηλεκτροβαλβίδων. STOP - Used for two functions. a) sets the controller out of order. b) in combination with back-flush duration set at 7sec controller will make the test cycle for the correct valves position. EXT - Η θέση αυτή χρησιμοποιείται για επέκταση του προγραμματιστή σε περίπτωση που υπάρχουν στο σύστημα περισσότερα από 4 φίλτρα. EXT - Used for auxiliary slave controller connection in case the system is expanded more than 4 filters. B) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΕΣΗΣ Κάθε φορά που η διαφορά πίεσης του συστήματος φτάνει το προκαθορισμένο όριο που έχει επιλεχθεί, ξεκινάει ένας πλήρη κύκλος αυτοκαθαρισμού των φίλτρων. Σημείωση : Ο αυτοκαθαρισμός των φίλτρων θα πραγματοποιηθεί ασχέτως με τον προγραμματισμό βάση χρόνου. ΡΥΘΜΙΣΗ : Μετακινήστε το μικρό δείκτη με την βοήθεια κλειδιού τύπου allen, καθορίζοντας το μέγιστο όριο της διαφοράς πίεσης του συστήματος. Γ) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Allen (,6 mm) (/6 inch) Η διαφορά πίεσης μεταξύ εισόδου και εξόδου του συστήματος δεν είναι πάντα ίδια σε κάθε εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό πρέπει να ρυμίσουμε το διαφορικό μανόμετρο κατά,4 -,5 bar περισσότερο από την διαφορά πίεσης που έχει το σύστημα όταν περνάει η μεγαλύτερη ποσότητα νερού και τα φίλτρα είναι καθαρά. Για χειροκίνητη έναρξη χρησιμοποιείται μόνο το πρώτο κομβίο (PERIODIC). Είναι απαραίτητο να επιλέξουμε πρώτα την θέση (STOP) και μετά μια οποιαδήποτε άλλη θέση (εκτός ΕΧΤ). Εντός χρονικού διαστήματος ενός λεπτού ο προγραμματιστής θα εκτελέσει ένα πλήρη κύκλο B) PROGRAMMING BY PRESSURE DIFERENTIAL Every time the pressure differential of the system is reached to the selected point, a complete cycle of filter backflush will start. Note : Backflushing of filters will start regardless of the time programming. ADJUSTMENT : With an allen spanner move the little pointer of the differential pressure gauge in order to settle the max value allowed for the difference of pressure. The difference of pressure between the inlet and the outlet of the system is not the same at all networks. For this reason the pressure gauge must be adjusted from,4 -,5 bar over the value of pressure for the max volume that the installation has when the filters are clean. C) MANUAL START FROM CONTROLLER For manual start must be used only the first commutator (PERIODIC). It is necessary first to come back in position (STOP) and then choose one of the other possitions (not ΕΧΤ). Within one minute the controller will make one full cycle.

9 INSTRUCTIONS FOR THE VICTAULIC CONNECTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ VICTAULIC Για την εύκολη, γρήγορη και ασφαλή συναρμολόγηση του συστήματος φίλτρων χρησιμοποιείται μεταλλικός ταχυσύνδεσμος τύπου Victaulic. Ο ταχυσύνδεσμος προσφέρει πλήρη στεγανότητα και αντοχή στις εφαρμοζόμενες πιέσεις. Coupling Victaulic is used for easy, quick and safe assembly of the system. Quick coupling is watertight and offers durability to the applied pressures.. 2. Τοποθετήστε τον ελαστικό δακτύλιο στην πλευρά του εξαρτήματος που θα γίνει η σύνδεση. Μετατοπίστε τον ελαστικό δακτύλιο τοποθετόντας τον μεταξύ των αυλακώσεων από τα εξαρτήματα που πρόκειται να συνδεθούν. Place the gasket to the side of the fitting which is about to be connected. Move the gasket between the grooves of the fittings which are about to be connected Τοποθετήστε το ένα μέρος του συνδέσμου Victaullic γύρω από τον ελαστικό δακτύλιο εδράζοντας μέσα στις αυλακώσεις. Τοποθετήστε το άλλο μέρος του συνδέσμου Victaullic γύρω από τον ελαστικό δακτύλιο εδράζοντας μέσα στις αυλακώσεις. Place one of the housings of Victaullic around the gasket housing it in the grooves. Place the other of the housings of Victaullic around the gasket housing it in the grooves. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τοποθετήστε τις βίδες και κοχλιώστε (κλειδί Νο 22). Place bolts and nuts and tight them up (spanner No 22). CHECKING - MAINTENANCE Το βοηθητικά φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την σωστή λειτουργία του συστήματος. We recommend to clean the auxiliary filters periodically for the proper function of the system. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ AUXILIARY FILTER Το βοηθητικό φίλτρο βρίσκεται στο συλέκτη εισόδου. Auxiliary filter is place at the inlet manifold. α) Κλείστε την βάνα πρίν το φίλτρο. β) Αφαιρέστε το στέλεχος του φίλτρου και καθαρίστε την σίτα. γ) Ανοίξτε την βάνα. a) Close the valve before the auxiliary filter. b) Remove the cartridge and clean the screen. c) Open the valve. ΦΙΛΤΡΑΚΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ DIFF. MANOMETER FINGER-FILTER Το φιλτράκι για το διαφορικό μανόμετρο βρίσκεται στο συλλέκτη εισόδου. α) Κλείστε την λειτουργία του συστήματος. β) Αφαιρέστε το σωληνάκια (Ρ) & (Ρ2) γ) Απομακρύνετε το φιλτράκι και καθαρίστε το. δ) Πριν τοποθετήσετε τα σωληνάκια στο διαφορικό μανόμετρο θέστε το σύστημα σε λειτουργία φιλτραρίσματος. -8- Finger-Ffilter for the differential manometer is placed at the inlet manifold. a) Run off the automatic filtration system. b) Disconnect microtubes (P) & (P2) c) Remove the finger-filter and clean it. d) Before placing the microtubes on the differential manometer run the system in the working position.

10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL CHARACTERISTICS Αριθμός Φίλτρων Number of Filters Απώλειες πίεσης - (Αtm) - Head loss 2 x 3 3 x 3 4 x 3 5 x 3 6 x Μέγιστη Παροχή Max Flow Επιφάνεια Φιλτραρίσματος Filtration surface (m 3/h) (cm 2) ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ - FILTRATION mesh micron 2 mesh 25 micron Μέγιστη Πίεση Max Pressure Παροχή στελέχους - (m 3 /h) - Unit discharge Συλλέκτης Manifold (Atm) (inch - O) ΑΠΟΡΡΟΗ - BACKFLUSH Ελάχιστη Πίεση Λειτουργίας Εξόδου - (2,5 Αtm) - Minimum Outlet Working Pressure Παροχή Απορροής (ανά φίλτρο) - (5, m 3/h) - Backflush Flow (per filter) Η πατενταρισμένη ελικοειδή διαμόρφωση του φίλτρου Typhoon δημιουργεί μια υδροκυκλωνική κίνηση του νερού μέσα στο φίλτρο διατηρώντας τα σωματίδια μακριά από τους δίσκους, μειώνοντας σημαντικά τους κύκλους αυτοκαθαρισμού. The exclusive and patented helical formation of Typhoon filter creates a hydrocyclonic effect that manages to maintain the particles away from the discs, considerably reducing the backwash cycles. Η παροχή που διέρχεται από κάθε φίλτρο υπολογίζεται ως εξής : Q (παροχή φίλτρου) = συνολική παροχή αριθμός φίλτρων The flow assigned to each filter is calculated according to the following equation : Q (unit discharge) = total flow number of filters ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - SYSTEM DIMENSIONS 55mm 62mm 65mm Σημείωση : το ολικό μήκος αυξάνεται κατά 275mm για κάθε επιπλέον φίλτρο. Note : total length of collector is increased 275mm for every extra filter. 55mm 5mm - 9 -

11 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - FITTINGS OF THE SYSTEM. Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο Typhoon 3 VVS (2-55 mesh). Self-cleaning Filter Typhoon 3 VVS (2-55 mesh).. 6. Προγραμματιστής 22V AC ή 2 x,5 V DC (2, 4, 8, & 6 στάσεων). Controller 22V AC or 2 x,5 V DC (2, 4, 8, & 6 stations).. 7. Διαφορικό μανόμετρο 2,Atm - 3p.s.i 2. Συλλέκτης PE PΝ (Φ - Φ6 (φλάντζα). Manifold PE PΝ (Φ - Φ6 (flange).. 8. Differential pressure gauge 2,Atm - 3p.s.i Τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα παλμού 3W 4Ω. 3-way latching solenoid 3W 4Ω. 3. Άξονες στήριξης (5 cm) Μεταλλικός σφικτύρας Φ - Φ6. Support axes (5 cm) Metall clamp Φ - Φ Βαλβίδα εξαερισμού (διπλής ενεργείας). Air release valve (double action). 4. Τρίοδη υδραυλική βαλβίδα Σύνδεση Victaulic (3 x 2 x 3 )... Ταχυσύνδεσμος Victaulic 3 / 88,9mm. Quick coupling Victaulic 3 / 88,9mm. 3-way hydraulic valve Victaulic connection (3 x 2 x 3 )... Μίνι μεταλλικό φιλτράκι γραμμής 5mm. Metallic finger filter 5mm. 5. Τριοδικό βανάκι /8 (χειροκίνητη λειτουργία). 3-way metallic valve /8 (manual control). 2.. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ MICROFITTINGS Γωνία ρακόρ /8 x6mm Elbow male threaded /8 x6mm Ταφ ρακόρ /8 x6mm Tee connection male threaded /8 x6mm Ρακόρ /8 x6mm Male connection /8 x6mm - -

12 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - CONVERTER TABLES ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - METRIC SYSTEM l/h (lph) l/min (lpm) m 3/hr (cu.m/h) 6 3, ,67 6,7,63 3, ΠΑΡΟΧΗ - DISCHARGE,,6,38,227 2 ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ENGLISH SYSTEM g/hr (gph) g/min (gpm) cu.ft/sec,264 5, ,44,264 4,4,67 449,98,59,98,37,22 ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - METRIC SYSTEM kpa meters bar 9,8 6,9 2,97 3,38,2,2,73,33,344 ΠΙΕΣΗ - PRESSURE,,98,69,297,338 ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ENGLISH SYSTEM p.s.i feet inch (Hg),45,42 4,5,43,49,336 3, ,32,4,296 2,9 29,6 2,4,88 ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - METRIC SYSTEM Km (sqkm) m 2 (sqm) hectare 2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - SURFACE ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ENGLISH SYSTEM sqft acres sqmile, ,,9, ,,,4 2,59, ,247 2,47 247,23 64,386,386,56 ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - METRIC SYSTEM m cm mm,,,35,254,94, 3,5 2,54 9,4 ΜΗΚΟΣ - LENGTH 35 25,4 94 ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ENGLISH SYSTEM feet inch yd 3,28,328,328, ,4,394, ,94,9,9,33,28

13 ΠΑ-ΠΩΛ-54...ποτίζει σε όλο τον κόσμο Βιομηχανία σωλήνων & εξαρτημάτων Irrigation Systems Industry ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 45 Τ.Κ Σίνδος Τηλ: Fax: Ind. Area Thessaloniki - P.O. BOX 45 GR Sindos HELLAS Tel: Fax:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ SELF- CLEANING FILTERS ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ - SELF CLEANING FILTERS

Διαβάστε περισσότερα

Filters: Plastic - Metallic Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά

Filters: Plastic - Metallic Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά Filters: Plastic - Metallic Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά Filtration Systems 10Atm Self-cleaning Disk Filters 10Atm In Line Filters Screen - Disk 10Atm Self Adjustable Hydrocyclonic Filters 10Atm Adjustable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης Ball Valves - Valves Solvent Cement Jointed Fittings BSP Threaded Fittings Adaptor Fittings Βάνες - Βαλβίδες Εξαρτήματα Πίεσης Κολλητά Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN 6 ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN Φίλτρα πλαστικά - Σίτες / Plastic filters - Screen ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm 1-146-01 1-142-01 1-14-01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS Εξαρτήματα Φις / Barbed Fittings ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ / BARBED COUPLING FOR PE PIPE ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE riplines & Fittings Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALARIP PALARIP-FC PALARIP-SLIM PALARIP-TAPE riplines Σταλακτηφόροι Σωλήνες PALARIP O.. mm 3496 PALARIP PE Embodied ripline Σταλακτηφόρος Σωλήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications.

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ ilters & Dosers Description: Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. Pressure Rating & Materials: The equipment is suitable

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Fittings - Εξαρτήματα

Fittings - Εξαρτήματα ittings - Εξαρτήματα Saddles PN6, PN, PN16 Compression ittings PN16 Compression ittings PN Lock Type ittings PN6 Connection ittings PN Layflat ittings PN Σέλλες PN6, PN, PN16 Κοχλιωτά Εξαρτήματα PΝ16 Κοχλιωτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρικές Βάνες 6, 10 & 16 Atm Βανάκια 4 Atm Μεταλλικές Σφαιρικές Βάνες Ορειχάλκινες Βάνες Θυρίδος Βρύσες Βαλβίδες Αλουμινίου

Σφαιρικές Βάνες 6, 10 & 16 Atm Βανάκια 4 Atm Μεταλλικές Σφαιρικές Βάνες Ορειχάλκινες Βάνες Θυρίδος Βρύσες Βαλβίδες Αλουμινίου Ball Valves - Mini Valves Plastic Valves for Potable Water Metallic Valves Aluminium Valves 0 Βάνες - Βανάκια Βάνες Πόσιμου Νερού Μεταλλικές Βάνες Βαλβίδες Αλουμινίου Ball Valves 6, 0 & 6 Atm Mini Valves

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ DRIPPERS TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ DRIPPERS TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ cm m,75c 2,6cm cm DRIPPERS ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ R=3,2 TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Table of Contents- Περιεχόμενα ADJUSTABLE

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση / Τιμοκατάλογος 2013 Plumping Ύδρευση - Θέρμανση Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Σέλλες - Ρακόρ Lock TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

Σέλλες - Ρακόρ Lock TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ertified Quality ssurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ,75cm,5cm 2,6cm R=,2cm ompression fittings Saddles - ock fittings Κοχλιωτά Εξαρτήματα Σέλλες - Ρακόρ ock TNI ST

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ FILTERS TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ R=31,2

ΦΙΛΤΡΑ FILTERS TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ R=31,2 Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ cm m,c,cm 0,cm FILTERS ΦΙΛΤΡΑ R=, TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Table of Contents- Περιεχόμενα MAIN FILTERS

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE Γρήγορες οδηγίες EL500 E Σύνδεση των επιστροφών στα μπουτόν. Συνδέστε την φύσα των επιστροφών στην υποδοχή CN6 που βρίσκετε στην πλακέτα EL500. Το καλώδιο έχει 10 επαφές (P1 έως P8, B και το CP). Οι παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ / WATER METERS

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ / WATER METERS ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ / WATER METERS ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE WM12C ΜΕΤΡΗΤΗΣ 1/2" KΙΝΕΖ. 23.00 WM12I ΜΕΤΡΗΤΗΣ 1/2" ΙΣΡΑΗΛ. 46.00 WM34C ΜΕΤΡΗΤΗΣ 3/4" KΙΝΕΖ. 39.00 WM34I ΜΕΤΡΗΤΗΣ 3/4" ΙΣΡΑΗΛ. 52.00 WM1C ΜΕΤΡΗΤΗΣ 1" KΙΝΕΖ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ. Light Fittings. Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ. Light Fittings. Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ Light Fittings escription: Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water. Range: Pressure Rating: Materials: Barbed series from Ø 16mm up to Ø 25mm,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ WIRELESS MANAGEMENT LIGHTING OF BUILDING Επιβλέπων Καθηγητής: Μαλατέστας Παντελής Σπουδαστής: Ρόκος

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Polypropylane Systems Συστήματα Πολυπροπυλένιου

Polypropylane Systems Συστήματα Πολυπροπυλένιου / Τιμοκατάλογος 2013 Polypropylane Systems Συστήματα Πολυπροπυλένιου Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 150 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 200 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 300 ή BL1 200 ME ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1

Διαβάστε περισσότερα

FEROCON AGRO. Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers

FEROCON AGRO. Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers FEROCON AGRO Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers H ÌÉÊÑÏÅÊÔÏÎÅÕÔÇÑÅÓ - MICROSPRINGLERS ΣΟΥΠΕΡ ΤΖΕΤ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ROTATING SUPER SPRAYER ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΖΕΤ ROTATING SPECIAL SPRAYER ΣΠΕΣΙΑΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

HYDROPAL PE80 & - & - PΕ100 HDPE

HYDROPAL PE80 & - & - PΕ100 HDPE HYDROPAL PE8 - PE HDPE Pipes & Fittings for Potable Water Compression Fittings PN6 Butt-fusion - Electrofusion Fittings Pe Units For Butt-fusion & Electrofusion HYDROPAL PE8 - PΕ HDPE Σωλήνες & Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Driplines Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Driplines Σταλακτηφόροι Σωλήνες riplines PALARIP PALARIP-FC PALARIP-SLIM PALARIP-TAPE 37 riplines O.. mm 396 PALARIP PE Embodied ripline Σταλακτηφόρος Σωλήνας ΡΕ PALARIP mm,lt/h,lt/h Available: rolls m Διατίθενται: ρόλοι των m 396/ 396/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης 3 Σταλάκτες καρφωτός σταλάκτης ΝΕΣΤΟΣ 3092/0002 2 100 0,13 3092/0004 4 100 0,13 3092/0006 6 100 0,13 3092/0008 8 100 0,13 3092/0016 16 100 0,13 3092/0024 24 100 0,13 3092/0032

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Return Line Filters. Return Line Filters Type RTF10/25. C Technology. Filtration. Product Description. Technical Data. Options and Accessories

Return Line Filters. Return Line Filters Type RTF10/25. C Technology. Filtration. Product Description. Technical Data. Options and Accessories Return Line Filters Return Line Filters Type RTF1/25 Product Description Technical Data Options and Accessories Construction Materials Valve Clogging Indicators Port Connection Flow Rating Operating Pressure

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 Ευχαριστούµε που διαλέξατε τα όργανα γυµναστικής µας. Για καλύτερα αποτελέσµατα και για αποφυγή τραυµατισµών, πάντα να κάνετε ασκήσεις προθέρµανσης πριν χρησιµοποιήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Sound tables according to types for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Weight list and noise values for standard motors Performance curves 1 to 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS Edition 2009-2010 Η εταιρία µας, Α.Παπαδόπουλος & Σια Ο.Ε. µε την εµπορική ονοµασία Orca Pumps, δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και εµπορίας υποβρύχιων αντλιών,

Διαβάστε περισσότερα

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP Άνοιγμα συσκευασίας και hardware setup Η συσκευασία του duplicator i3 δείχνει πόσο προσεκτικά έχει πακεταριστεί για εσάς! Ελπίζουμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας

Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας / Τιμοκατάλογος 2013 Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-200

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-200 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-200 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ --------------------------------- P1 2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ --------------------------------- P2-P3 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Μ.: 4674 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: ρ.ελευθερια ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip

ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip Η βιοµηχανία ΒΙΑΡ Α.Ε παράγει σωλήνες πολυαιθυλενίου για άρδευση ύδρευση, θερµανση καθώς και σωλήνες µε ενσωµατωµένο σταλάκτη για άρδευση µε σταγόνες. Το εργοστάσιο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιακόπτης απουσίας ψυκτικού νερού Περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας συµπιεστή Ψυκτικό υγρό ιακόπτης solenoid ΕάνΤ τότε το υγρό του solinoedεξατµίζεται και Ανανέβει η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα