ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL"

Transcript

1 Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ SELF- CLEANING FILTERS ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL

2 ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ - SELF CLEANING FILTERS Τα αυτοκαθαριζόμενα συστήματα φίλτρων προσφέρουν : Καθαρισμός και αξιοποίηση πολύ επιβαρυμένων νερών. Δυνατότητα αντιμετώπισης μεγάλων παροχών. Οικονομία χρόνου και χρήματος. Συνεργασία με άλλα μέσα φιλτραρίσματος (υδροκυκλώνα κ.λ.π). Εξασφάλιση μακροχρόνιας καλής λειτουργίας του δικτύου. Το σύστημα λειτουργεί όπως μια απλή συστοιχία φίλτρων που είναι συνδεδεμένα παράλληλα μεταξύ τους με την διαφορά οτι ο καθαρισμός των φίλτρων γίνεται αυτόματα με την βοήθεια προγραμματιστή, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Κατά την διάρκεια του αυτοκαθαρισμού αναστρέφεται η ροή του νερού διαδοχικά σε κάθε ένα απο τα φίλτρα και καθαρό νερό από την έξοδο του συστήματος καθαρίζει το στέλεχος του εκάστοτε φίλτρου. Systems of self-cleaning filters offer : Cleaning and develop aggravation water. Handle big flow rates. Save time and money. Co-operation with other filtering media (Hydrocyclone etc). Long-lasting secure of proper network operation. The system works like a filter battery where filters are parallel connected. The difference is that the cleaning procedure is automatically without human intervention. During self-cleaning the water flow is reversed sequentially in each filter and clear water from the outlet of the system clean the cartridge of the filters. Διαδικασία φιλτραρίσματος Filtering procedure Διαδικασία αυτοκαθαρισμού Self-cleaning procedure x Συλλέκτης εξόδου Outlet manifold Συλλέκτης εισόδου Inlet manifold Συλλέκτης εξόδου Outlet manifold Αποχέτευση Drainage Συλλέκτης εισόδου Inlet manifold Ακάθαρτο νερό - Uncleaned water Φιλτραρισμένο νερό - Filtered water Φίλτρο Filter Συλλέκτης εισόδου Inlet manifold Φίλτρο Filter Συλλέκτης εισόδου Inlet manifold Συλλέκτης εξόδου Outlet manifold Συλλέκτης εξόδου Outlet manifold Αποχέτευση Drainage Αποχέτευση Drainage - -

3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - SYSTEMS ASSEBLY. Θ ε ω ρ ή σ τ ε τ ο υ ς σ υ λ λ έ κ τ ε ς πανομοιότυπους. Επιλέξτε ποιός θα χρησιμοποιηθεί σαν συλλέκτης εισόδου και ποιός σαν συλλέκτης εξόδου.. Consider both of the manifolds are identical. Choose the inlet and the outlet one. 2. Αφού έχει επιλεχθεί ο συλλέκτης εισόδου τοποθετήστε την αρσενική βάνα και το βοηθητικό φίλτρο στο συλλέκτη. Η σύνδεση πρέπει να γίνει στο κάτω μέρος της υδροληψίας 3/4 του συλλέκτη. Εφαρμόστε τεφλόν σε όλα τα σπειρώματα. 2. Once the position is defined, you should install the male ball valve and the auxiliary filter to the inlet manifold. The connection should be at the 3/4 intake at the bottom of the manifold. Apply some teflon tape to all the threads. 3. Τρυπήστε προσεκτικά την πλευρική υδροληψία του συλλέκτη για την τοποθέτηση της γωνίας που θα συνδεθεί με το διαφορικό μανόμετρο. Αποφύγεται την παραμόρφωση της υδροληψίας. Χρησιμοποιείστε τρυπάνι 8mm. 3. Drill the lateral intake in order to place the elbow for the connection with the differential manometer. Avoid deformation of the intake. Use drill 8mm. 4. Τοποθετήστε την γωνία στην πλευρική υδροληψία. Χρησιμοποιείστε την συστολή αμερικής /2 Χ/4 για την σύνδεση της γωνίας που θα εφαρμοστεί το σωληνάκι Φ6. Εφαρμόστε τεφλόν σε όλα τα σπειρώματα. P 4. Place the elbow to the lateral inlet. Use the reducer M-F /2 Χ/4 in order to connect the elbow for the micro-tube Φ6. Apply some teflon tape to the threads. 5. Σταθεροποιείστε το συλλέκτη πάνω στην βάση στήριξης χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σφικτήρα. Σφίξτε τα παξιμάδια αντιδιαμετρικά. 5. Place the clamp on the manifold and to the support base. Tight both nuts diagonally and opposite each time. 6. Χρησιμοποιείστε αλφάδι για την ευθυγράμμιση και την σωστή εγκατάσταση του συστήματος. 6. Use a level for the proper installation of the system. Then tight the screws up. 7. Αφού καθοριστεί το ύψος σφίξτε την βίδα στη βάση στήριξης. Πακτώστε την βάση στήριξης στο έδαφος για αποφυγή κραδασμών. 7. Once the height is regulated tight the screw up. It is best to fix the system to the ground to avoid vibrations. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τον συλλέκτη εξόδου ακολουθήστε NOTE : For the outlet manifold carry out the τα ίδια βήματα (εκτός 2.). same steps (except 2.)

4 P ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ - HYDRAYLIC CONNECTION A E E2 E3 PH P P2 A : E : E2 : E3 : PH : P : P2 : Αποχέτευση Drainage Εντολή πίεσης στην υδραυλική βάνα Pressure tap to hydaulic valve Εντολή πίεσης στην υδραυλική βάνα 2 Pressure tap to hydaulic valve 2 Εντολή πίεσης στην υδραυλική βάνα 3 Pressure tap to hydaulic valve 3 Πίεση ηλεκτροβαλβίδων (βοηθητικό φίλτρο) Pressure tap to electrovalves (auxiliary filter) Πίεση εισόδου στο διαφορικό μανόμετρο (H) Pressure tap to differential manometer (H) Πίεση εξόδου στο διαφορικό μανόμετρο (L) Pressure tap to differential manometer (L) P2 P P2 Διαφορικό μανόμετρο Differential manometer A PH E E2 PH P P Συλλέκτης εισόδου Inlet manifold E3 E2 E Συλλέκτης αποχέτευσης Drainage manifold P2 P2 Συλλέκτης εξόδου Outlet manifold Φίλτρο 3 Filter 3 Φίλτρο 2 Filter 2 Φίλτρο Filter - 3 -

5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ - HYDRAYLIC CONNECTION Τρίοδη Υδραυλική Βαλβίδα 3-Way Hydraylic Valve Λειτουργία Φιλτραρίσματος Operation during Filtering procedure Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού Operation during Backflush procedure Βανάκι για χειροκίνητη λειτουργία Mini valve for manual operation Σύνδεση με φίλτρο Connection to filter 2 2 Είσοδος Inlet 3 3. Είσοδος νερού - Water inlet 2. Εξοδος νερού - Water outlet 3. Αποχέτευση - Drainage Αποχέτευση Dranaige Τρίοδη Ηλεκτροβαλβίδα 3-Way Electrovalve Προγραμματιστής Controller Σύνδεση με βοηθητικό φίλτρο Connection to auxiliary filter 3 PH Σύνδεση με προγραμματιστή Connection to controller Σύνδεση με υδραυλικές βαλβίδες To 3-way hydraulic valves E 2 A Αποχέτευση Dranaige ΣΗΜΕΙΩΣΗ! NOTE! Η τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα είναι ανοικτή σε κατάσταση ηρεμίας (Ν.Ο.) Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο αυτόματος καθαρισμός των φίλτρων ο διακόπτης της τρίοδης ηλεκτροβαλβίδας πρέπει να βρίσκεται στη θέση 2. Solenoid is normally open (Ν.Ο.) For automatic cleaning of the filters the switch of the solenoid must be placed in position 2. ΠΡΟΣΟΧΗ! CAUTION! Γυρίζοντας το διακόπτη της τρίοδης ηλεκτροβαλβίδας σε κάθετη θέση το φίλτρο το οποίο είναι συνδεδεμένο με αυτήν δεν θα αυτοκαθαριστεί αυτόματα. Η χειροκίνητη λειτουργία αυτοκαθαρισμού δεν επηρεάζεται από την θέση του διακόπτη που έχει η ηλεκτροβαλβίδα. Placing the switch of the solenoid at vertical position the filter which is connected with the solenoid will not be automatic cleaned. Switch position of the solenoid will not influence the manual operation of the system

6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - OPERATION CHOISE Σε κάθε τρίοδη υδραυλική βαλβίδα υπάρχει ένα βανάκι για επιλογή :. - Αυτόματης λειτουργίας 2. - Χειροκίνητης λειτουργίας 3. - Ακύρωση αυτοκαθαρισμού On every hydraulic valve there is a mini valve in order to choose :. - Automatic operation 2. - Manual operation 3. - Self-cleaning cancellation. Αυτόματη λειτουγία Automatic operation Τοποθετήστε το βανάκι στη θέση (AUTO) για την πραγματοποίηση αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου. Ο καθαρισμός θα επιτευχθεί βάση του προγράμματος που έχει επιλεχθεί ή της ρύθμισης του διαφορικού μανομέτρου. AUTO OPEN CLOSE Place the mini valve to (AUTO) position for automatic self-cleaning of the filter. Cleaning will occur according to the chosen program of the controller or to deferential manometer set. Ε Α 2. Χειροκίνητη λειτουγία Manual operation Τοποθετήστε το βανάκι στη θέση (OPEN) για την πραγματοποίηση χειροκίνητου καθαρισμού του φίλτρου. Ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί την ίδια στιγμή μόνο στο συγκεκριμένο φίλτρο για όση χρονική διάρκεια παραμείνει το βανάκι στην συγκεκριμένη θέση. Ε AUTO OPEN CLOSE Α Place the mini valve to (OPEN) position for manual cleaning of the filter. The cleaning process will take place at the very moment only at the specific filter for as long as the mini valve maintain its place. 3. Ακύρωση αυτοκαθαρισμού Self-cleaning cansellation Τοποθετώντας το βανάκι στη θέση (CLOSE) το συγκεκριμένο φίλτρο τίθεται εκτός λειτουργίας αυτοκαθαρισμού. Παρόλα αυτά το φίλτρο συνεχίζει να φιλτράρει κανονικά. OPEN Place the mini valve to (CLOSE) position for cancelling cleaning procedure of the filter. Nevertheless filter will continue to work normally. AUTO CLOSE Ε Α - 5 -

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ - CONTROLLER 3M 5M ΕΧΤ STOP PERIODIC CYCLE H 2H 24H 3H 2H 4H H 8H Min 3sec 5sec BACK-FLUSH DURATION 2Min 7sec 3Min 2Min 4Min 5Min 6Min 8Min Min ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ELECTROVALVES CONNECTION ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ GREEN WIRE ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ BLACK WIRE TΒ3 EXT V V2 V3 V4 TΒ4 IP 65 MASTER VALVE DIFFER. PRESSURE GAUGE AUXILIARY SLAVE CONTROL SOLENOIDS EXTERNAL POWER SUPPLY ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TECHNICAL FEATURES ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ELECTRICAL CONNECTIONS Κυτίο : Υδατοστεγές (IP 65) Box : Waterproof (IP 65) Ηλεκτρικές απαιτήσεις : 2 x,5 V DC μπαταρίας ή 22 V AC ρεύματος Power supply : 2 x,5 V DC batteries or 22 V AC Έξοδοι : 4 + βοηθητικό προγραμματιστή (για περισότερα από 4 φίλτρα) Outputs : 4 + auxiliary slave control (for up to 4 filters) Ενδιάμεσος χρόνος βαλβίδων : 5sec Interval time of electrovalves : 5 sec Διαφορικό μανόμετρο ΤΒ3 : Differential pres. gauge ΕΧΤ : Βοηθητικός προγραμματιστής Slave controler V-V2-V3-V4 : Ηλεκτροβαλβίδες Solenoids ΤΒ4 : Παροχή ρεύματος Power supply - 6 -

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - PROGRAMMING Ο αυτοκαθαρισμός του συστήματος μπορεί να επιτευχθεί : Α) Με βάση το χρόνο λειτουργίας του συστήματος. Β) Με βάση την διαφορά πίεσης του συστήματος. Γ) Χειροκίνητα από τον προγραμματιστή. A) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο προγραμματισμός πραγματοποιείται μόνο με την χρήση δύο περιστρεφόμενων κομβίων. Με το πρώτο κομβίο (PERIODIC) επιλέγουμε κάθε πόσο χρονικό διάστημα θα γίνεται ο καθαρισμός του συστήματος. Επιλογές : λεπτά (5-3 ) ώρες ( ) Με το δεύτερο κομβίο (FLUSH) επιλέγουμε το χρονικό διάστημα καθαρισμού (ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί στο χρόνο καθαρισμού του κάθε ενός φίλτρου). Επιλογές : δευτερόλεπτα ( ) λεπτά ( ) ΠΡΟΣΟΧΗ! : ο ελάχιστος χρόνος για τον καθαρισμό των φίλτρων δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 2 λεπτών. Backflush can be activated by : Α) Working time of the system. Β) Pressure difference of the filters. C) Manual from the controller. A) PROGRAMMING BY WORKING TIME Programming is achieved by two only commutators placed in the front panel. First commutator (PERIODIC) controls the frequency of the cleaning of the system. Preselections : minutes (5-3 ) hours ( ) Second commutator (FLUSH) controls the duration of the backflush of each filter. Preselections : seconds ( ) minutes ( ) CAUTION! : the back-flush time should not be less than 2 min. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ PERIODIC CYCLE ΔΕΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ BACK-FLUSH DURATION STOP - Η θέση αυτή χρησιμοποιείται για δύο λειτουργίες. α) θέτει τον προγραμματιστή εκτός λειτουργίας β) σε συνδυασμό με την διάρκεια καθαρισμού στα 7sec ο προγραμματιστής πραγματοποιεί έναν δοκιμαστικό κύκλο (εντός min) για τον έλεγχο των ηλεκτροβαλβίδων. STOP - Used for two functions. a) sets the controller out of order. b) in combination with back-flush duration set at 7sec controller will make the test cycle for the correct valves position. EXT - Η θέση αυτή χρησιμοποιείται για επέκταση του προγραμματιστή σε περίπτωση που υπάρχουν στο σύστημα περισσότερα από 4 φίλτρα. EXT - Used for auxiliary slave controller connection in case the system is expanded more than 4 filters. B) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΕΣΗΣ Κάθε φορά που η διαφορά πίεσης του συστήματος φτάνει το προκαθορισμένο όριο που έχει επιλεχθεί, ξεκινάει ένας πλήρη κύκλος αυτοκαθαρισμού των φίλτρων. Σημείωση : Ο αυτοκαθαρισμός των φίλτρων θα πραγματοποιηθεί ασχέτως με τον προγραμματισμό βάση χρόνου. ΡΥΘΜΙΣΗ : Μετακινήστε το μικρό δείκτη με την βοήθεια κλειδιού τύπου allen, καθορίζοντας το μέγιστο όριο της διαφοράς πίεσης του συστήματος. Γ) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Allen (,6 mm) (/6 inch) Η διαφορά πίεσης μεταξύ εισόδου και εξόδου του συστήματος δεν είναι πάντα ίδια σε κάθε εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό πρέπει να ρυμίσουμε το διαφορικό μανόμετρο κατά,4 -,5 bar περισσότερο από την διαφορά πίεσης που έχει το σύστημα όταν περνάει η μεγαλύτερη ποσότητα νερού και τα φίλτρα είναι καθαρά. Για χειροκίνητη έναρξη χρησιμοποιείται μόνο το πρώτο κομβίο (PERIODIC). Είναι απαραίτητο να επιλέξουμε πρώτα την θέση (STOP) και μετά μια οποιαδήποτε άλλη θέση (εκτός ΕΧΤ). Εντός χρονικού διαστήματος ενός λεπτού ο προγραμματιστής θα εκτελέσει ένα πλήρη κύκλο B) PROGRAMMING BY PRESSURE DIFERENTIAL Every time the pressure differential of the system is reached to the selected point, a complete cycle of filter backflush will start. Note : Backflushing of filters will start regardless of the time programming. ADJUSTMENT : With an allen spanner move the little pointer of the differential pressure gauge in order to settle the max value allowed for the difference of pressure. The difference of pressure between the inlet and the outlet of the system is not the same at all networks. For this reason the pressure gauge must be adjusted from,4 -,5 bar over the value of pressure for the max volume that the installation has when the filters are clean. C) MANUAL START FROM CONTROLLER For manual start must be used only the first commutator (PERIODIC). It is necessary first to come back in position (STOP) and then choose one of the other possitions (not ΕΧΤ). Within one minute the controller will make one full cycle.

9 INSTRUCTIONS FOR THE VICTAULIC CONNECTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ VICTAULIC Για την εύκολη, γρήγορη και ασφαλή συναρμολόγηση του συστήματος φίλτρων χρησιμοποιείται μεταλλικός ταχυσύνδεσμος τύπου Victaulic. Ο ταχυσύνδεσμος προσφέρει πλήρη στεγανότητα και αντοχή στις εφαρμοζόμενες πιέσεις. Coupling Victaulic is used for easy, quick and safe assembly of the system. Quick coupling is watertight and offers durability to the applied pressures.. 2. Τοποθετήστε τον ελαστικό δακτύλιο στην πλευρά του εξαρτήματος που θα γίνει η σύνδεση. Μετατοπίστε τον ελαστικό δακτύλιο τοποθετόντας τον μεταξύ των αυλακώσεων από τα εξαρτήματα που πρόκειται να συνδεθούν. Place the gasket to the side of the fitting which is about to be connected. Move the gasket between the grooves of the fittings which are about to be connected Τοποθετήστε το ένα μέρος του συνδέσμου Victaullic γύρω από τον ελαστικό δακτύλιο εδράζοντας μέσα στις αυλακώσεις. Τοποθετήστε το άλλο μέρος του συνδέσμου Victaullic γύρω από τον ελαστικό δακτύλιο εδράζοντας μέσα στις αυλακώσεις. Place one of the housings of Victaullic around the gasket housing it in the grooves. Place the other of the housings of Victaullic around the gasket housing it in the grooves. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τοποθετήστε τις βίδες και κοχλιώστε (κλειδί Νο 22). Place bolts and nuts and tight them up (spanner No 22). CHECKING - MAINTENANCE Το βοηθητικά φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την σωστή λειτουργία του συστήματος. We recommend to clean the auxiliary filters periodically for the proper function of the system. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ AUXILIARY FILTER Το βοηθητικό φίλτρο βρίσκεται στο συλέκτη εισόδου. Auxiliary filter is place at the inlet manifold. α) Κλείστε την βάνα πρίν το φίλτρο. β) Αφαιρέστε το στέλεχος του φίλτρου και καθαρίστε την σίτα. γ) Ανοίξτε την βάνα. a) Close the valve before the auxiliary filter. b) Remove the cartridge and clean the screen. c) Open the valve. ΦΙΛΤΡΑΚΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ DIFF. MANOMETER FINGER-FILTER Το φιλτράκι για το διαφορικό μανόμετρο βρίσκεται στο συλλέκτη εισόδου. α) Κλείστε την λειτουργία του συστήματος. β) Αφαιρέστε το σωληνάκια (Ρ) & (Ρ2) γ) Απομακρύνετε το φιλτράκι και καθαρίστε το. δ) Πριν τοποθετήσετε τα σωληνάκια στο διαφορικό μανόμετρο θέστε το σύστημα σε λειτουργία φιλτραρίσματος. -8- Finger-Ffilter for the differential manometer is placed at the inlet manifold. a) Run off the automatic filtration system. b) Disconnect microtubes (P) & (P2) c) Remove the finger-filter and clean it. d) Before placing the microtubes on the differential manometer run the system in the working position.

10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL CHARACTERISTICS Αριθμός Φίλτρων Number of Filters Απώλειες πίεσης - (Αtm) - Head loss 2 x 3 3 x 3 4 x 3 5 x 3 6 x Μέγιστη Παροχή Max Flow Επιφάνεια Φιλτραρίσματος Filtration surface (m 3/h) (cm 2) ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ - FILTRATION mesh micron 2 mesh 25 micron Μέγιστη Πίεση Max Pressure Παροχή στελέχους - (m 3 /h) - Unit discharge Συλλέκτης Manifold (Atm) (inch - O) ΑΠΟΡΡΟΗ - BACKFLUSH Ελάχιστη Πίεση Λειτουργίας Εξόδου - (2,5 Αtm) - Minimum Outlet Working Pressure Παροχή Απορροής (ανά φίλτρο) - (5, m 3/h) - Backflush Flow (per filter) Η πατενταρισμένη ελικοειδή διαμόρφωση του φίλτρου Typhoon δημιουργεί μια υδροκυκλωνική κίνηση του νερού μέσα στο φίλτρο διατηρώντας τα σωματίδια μακριά από τους δίσκους, μειώνοντας σημαντικά τους κύκλους αυτοκαθαρισμού. The exclusive and patented helical formation of Typhoon filter creates a hydrocyclonic effect that manages to maintain the particles away from the discs, considerably reducing the backwash cycles. Η παροχή που διέρχεται από κάθε φίλτρο υπολογίζεται ως εξής : Q (παροχή φίλτρου) = συνολική παροχή αριθμός φίλτρων The flow assigned to each filter is calculated according to the following equation : Q (unit discharge) = total flow number of filters ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - SYSTEM DIMENSIONS 55mm 62mm 65mm Σημείωση : το ολικό μήκος αυξάνεται κατά 275mm για κάθε επιπλέον φίλτρο. Note : total length of collector is increased 275mm for every extra filter. 55mm 5mm - 9 -

11 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - FITTINGS OF THE SYSTEM. Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο Typhoon 3 VVS (2-55 mesh). Self-cleaning Filter Typhoon 3 VVS (2-55 mesh).. 6. Προγραμματιστής 22V AC ή 2 x,5 V DC (2, 4, 8, & 6 στάσεων). Controller 22V AC or 2 x,5 V DC (2, 4, 8, & 6 stations).. 7. Διαφορικό μανόμετρο 2,Atm - 3p.s.i 2. Συλλέκτης PE PΝ (Φ - Φ6 (φλάντζα). Manifold PE PΝ (Φ - Φ6 (flange).. 8. Differential pressure gauge 2,Atm - 3p.s.i Τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα παλμού 3W 4Ω. 3-way latching solenoid 3W 4Ω. 3. Άξονες στήριξης (5 cm) Μεταλλικός σφικτύρας Φ - Φ6. Support axes (5 cm) Metall clamp Φ - Φ Βαλβίδα εξαερισμού (διπλής ενεργείας). Air release valve (double action). 4. Τρίοδη υδραυλική βαλβίδα Σύνδεση Victaulic (3 x 2 x 3 )... Ταχυσύνδεσμος Victaulic 3 / 88,9mm. Quick coupling Victaulic 3 / 88,9mm. 3-way hydraulic valve Victaulic connection (3 x 2 x 3 )... Μίνι μεταλλικό φιλτράκι γραμμής 5mm. Metallic finger filter 5mm. 5. Τριοδικό βανάκι /8 (χειροκίνητη λειτουργία). 3-way metallic valve /8 (manual control). 2.. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ MICROFITTINGS Γωνία ρακόρ /8 x6mm Elbow male threaded /8 x6mm Ταφ ρακόρ /8 x6mm Tee connection male threaded /8 x6mm Ρακόρ /8 x6mm Male connection /8 x6mm - -

12 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - CONVERTER TABLES ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - METRIC SYSTEM l/h (lph) l/min (lpm) m 3/hr (cu.m/h) 6 3, ,67 6,7,63 3, ΠΑΡΟΧΗ - DISCHARGE,,6,38,227 2 ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ENGLISH SYSTEM g/hr (gph) g/min (gpm) cu.ft/sec,264 5, ,44,264 4,4,67 449,98,59,98,37,22 ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - METRIC SYSTEM kpa meters bar 9,8 6,9 2,97 3,38,2,2,73,33,344 ΠΙΕΣΗ - PRESSURE,,98,69,297,338 ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ENGLISH SYSTEM p.s.i feet inch (Hg),45,42 4,5,43,49,336 3, ,32,4,296 2,9 29,6 2,4,88 ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - METRIC SYSTEM Km (sqkm) m 2 (sqm) hectare 2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - SURFACE ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ENGLISH SYSTEM sqft acres sqmile, ,,9, ,,,4 2,59, ,247 2,47 247,23 64,386,386,56 ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - METRIC SYSTEM m cm mm,,,35,254,94, 3,5 2,54 9,4 ΜΗΚΟΣ - LENGTH 35 25,4 94 ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ENGLISH SYSTEM feet inch yd 3,28,328,328, ,4,394, ,94,9,9,33,28

13 ΠΑ-ΠΩΛ-54...ποτίζει σε όλο τον κόσμο Βιομηχανία σωλήνων & εξαρτημάτων Irrigation Systems Industry ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 45 Τ.Κ Σίνδος Τηλ: Fax: Ind. Area Thessaloniki - P.O. BOX 45 GR Sindos HELLAS Tel: Fax:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ SELF- CLEANING FILTERS ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ - SELF CLEANING FILTERS

Διαβάστε περισσότερα

Filters: Plastic - Metallic Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά

Filters: Plastic - Metallic Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά Filters: Plastic - Metallic Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά Filtration Systems 10Atm Self-cleaning Disk Filters 10Atm In Line Filters Screen - Disk 10Atm Self Adjustable Hydrocyclonic Filters 10Atm Adjustable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN 6 ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN Φίλτρα πλαστικά - Σίτες / Plastic filters - Screen ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm 1-146-01 1-142-01 1-14-01

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications.

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ ilters & Dosers Description: Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. Pressure Rating & Materials: The equipment is suitable

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ FILTERS TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ R=31,2

ΦΙΛΤΡΑ FILTERS TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ R=31,2 Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ cm m,c,cm 0,cm FILTERS ΦΙΛΤΡΑ R=, TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Table of Contents- Περιεχόμενα MAIN FILTERS

Διαβάστε περισσότερα

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση / Τιμοκατάλογος 2013 Plumping Ύδρευση - Θέρμανση Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ / WATER METERS

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ / WATER METERS ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ / WATER METERS ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE WM12C ΜΕΤΡΗΤΗΣ 1/2" KΙΝΕΖ. 23.00 WM12I ΜΕΤΡΗΤΗΣ 1/2" ΙΣΡΑΗΛ. 46.00 WM34C ΜΕΤΡΗΤΗΣ 3/4" KΙΝΕΖ. 39.00 WM34I ΜΕΤΡΗΤΗΣ 3/4" ΙΣΡΑΗΛ. 52.00 WM1C ΜΕΤΡΗΤΗΣ 1" KΙΝΕΖ.

Διαβάστε περισσότερα

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 150 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 200 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 300 ή BL1 200 ME ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

FEROCON AGRO. Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers

FEROCON AGRO. Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers FEROCON AGRO Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers H ÌÉÊÑÏÅÊÔÏÎÅÕÔÇÑÅÓ - MICROSPRINGLERS ΣΟΥΠΕΡ ΤΖΕΤ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ROTATING SUPER SPRAYER ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΖΕΤ ROTATING SPECIAL SPRAYER ΣΠΕΣΙΑΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip

ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip Η βιοµηχανία ΒΙΑΡ Α.Ε παράγει σωλήνες πολυαιθυλενίου για άρδευση ύδρευση, θερµανση καθώς και σωλήνες µε ενσωµατωµένο σταλάκτη για άρδευση µε σταγόνες. Το εργοστάσιο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιακόπτης απουσίας ψυκτικού νερού Περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας συµπιεστή Ψυκτικό υγρό ιακόπτης solenoid ΕάνΤ τότε το υγρό του solinoedεξατµίζεται και Ανανέβει η

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας

Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας / Τιμοκατάλογος 2013 Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS Edition 2009-2010 Η εταιρία µας, Α.Παπαδόπουλος & Σια Ο.Ε. µε την εµπορική ονοµασία Orca Pumps, δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και εµπορίας υποβρύχιων αντλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ UTBS AIR HANDLING UNITS Η σειρά UTBS είναι ιδανική για τοποθέτηση σε ψευδοροφές και χώρους με χαμηλό ύψος κρέμασης. Προφίλ αλουμινίου Πλαστικές γωνίες Κάσωμα τύπου sandwich

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑUTOMATIC Doors αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC SLIDING DOOR με μπάζα / with profile Διαστάσεις σε mm / Dimensions mm ME ΜΠΑΖΑ MINI WITH MINI PROFILE

Διαβάστε περισσότερα

Πύργοι, ψύκτες και συµπυκνωτές της σειράς LR

Πύργοι, ψύκτες και συµπυκνωτές της σειράς LR Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση Bulletin 123-Gr Metric ΨΥΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΨΎΞΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ LR Τα προϊόντα EVAPCO κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

2. Ρυθμιστές Πίεσης Καυσίμου (Fuel Pressure Regulator) Ειδικά εξελιγμένος ρυθμιστής για Turbo & Ατμοσφαιρικούς κινητήρες.

2. Ρυθμιστές Πίεσης Καυσίμου (Fuel Pressure Regulator) Ειδικά εξελιγμένος ρυθμιστής για Turbo & Ατμοσφαιρικούς κινητήρες. 1. Δοχεία Παροχής Καυσίμου (Fuel Surge Tanks) Τα κορυφαία Δοχεία καυσίμου της Nuke Performance, συνδυάζουν την εξαιρετική ποιότητα και την αξιοπιστία, με τη σωστή σχεδίαση & εμφάνιση. Πίσω από την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕTAFIM BY MOTOROLA 1 1.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Ο προγραµµατιστής που έχετε αγοράσει έχει τις ακόλουθες δυνατότητες : Έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Τεχ.Προδ.Προσεγ.Πλ.Τερμ.Στ.Υ.Φ.Α.Ρεβ Rev.1 06/10/2008 Εγκατάσταση ΥΦΑ και Προβλήτα Εκφόρτωσης Πλοίων ΥΦΑ Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Price List / Τιμοκατάλογος 2013. Solar Thermal Ηλιακά. Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A.

Price List / Τιμοκατάλογος 2013. Solar Thermal Ηλιακά. Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. / Τιμοκατάλογος 03 Solar Thermal Ηλιακά Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market has established

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Oventrop Rossweiner. Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297. Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ.

Κεφάλαιο 12. Oventrop Rossweiner. Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297. Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ. Θερμοστατική κεφαλή & διακόπτης Κεφάλαιο 12 Oventrop Rossweiner Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297 Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ. 302 Rossweiner Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning www.vpc.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ASHRAE. Guideline 1-1996

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Οδηγός εγκατάστασης ποτιστικών 2012

GARDENA Οδηγός εγκατάστασης ποτιστικών 2012 GARDENA Οδηγός εγκατάστασης 2012 GARDENA Sprinklersystem Χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των ; Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.gardena.gr Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPLINES TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPLINES TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ cm R=3,2 m,c 42,6cm cm DRIPLINES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Table of Contents- Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες φύλαξης: Να φυλάσσεται σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.

Οδηγίες φύλαξης: Να φυλάσσεται σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. icewave Οδηγίες Instructions Σκοπός της χρήσης της συσκευής (ενδείξεις χρήσης): Το IceWave μειώνει: τον μυοσκελετικό πόνο, τον πόνο στο γόνατο, σε συγκεκριμένο σημείο, σε ολόκληρο το σώμα, στο κεφάλι,

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Προιόντος

Προδιαγραφές Προιόντος Προδιαγραφές Προιόντος ιαδικασία Ανάπτυξης Ιδέας Εντολή Αποστολής Αναγνώριση Αναγκών πελάτη Επιθυµητές Προδιαγραφές ηµιουργία Ιδέας Προιόντος Επιλογή Ιδεών Προιόντων οκιµή Ιδέας Προιόντος Ορισµός Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory RMCLab Remote Monitored and Controlled Laboratory Help with Microsoft Windows XP and Norton Internet Security Firewalls Ακολούθως δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την σωστή διαχείριση του Firewall των Windows

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE KDT 6545 AX Part 1.Closed/absorber mode operation using carbon filters (with no connection to the ventilation duct) Κατάσταση λειτουργίας Απενεργοποιηµένη/Απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

GW 35 - GW 40 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ GLASS WASHERS

GW 35 - GW 40 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ GLASS WASHERS washers ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ GLASS WASHERS GW 35 - GW 40 Η νέα σειρά πλυντηρίων BELOGIA για ποτήρια, φλιτζάνια και ποτήρια μπύρας ή κρασιού είναι η καλύτερη επιλογή για μικρά καφέ και αναψυκτήρια, για snack

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle

Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market has established

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης 1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ CNG ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογία εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) οχημάτων αερίου 2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠOΥ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠOΥ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠOΥ Italy-Atena 001 ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ 150CM BATH-SHOWER MIXER WITH PLASTIC HANDSHOWER AND FLEX HOSE (FLEXIBLE HOSE IN CP BRASS) 008 ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα