Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010"

Transcript

1 Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010

2 Έκθεςη Βιωςιμότητασ Polis Park 2010 Περιεχόμενα Μινυμα Γενικοφ Διευκυντι Η Εταιρία μασ τρατθγικι Βιωςιμότθτασ Αγορά Εργαηόμενοι Ρεριβάλλον Κοινωνία Πλθροφορίεσ για τθν Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ Ευρετιριο Περιεχομζνων και Επίπεδο Εφαρμογισ GRI Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

3 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Όταν για πρϊτθ φορά προκθρφχκθκαν οι διαγωνιςμοί για τουσ αυτοχρθματοδοτοφμενουσ Χϊρουσ τάκμευςθσ ςτθν Ακινα, οι πζντε μεγαλφτερεσ καταςκευαςτικζσ Εταιρίεσ τθσ εποχισ αποφάςιςαν να ενϊςουν τισ δυνάμεισ τουσ για να προςφζρουν ότι καλλίτερο μποροφςε να δθμιουργθκεί ςτο Χϊρο αυτόν. Δεν ςκζφκθκαν οφτε προσ ςτιγμι να ακολουκιςουν τθν πεπατθμζνθ αλλά φρόντιςαν να ενθμερωκοφν για ότι πιο ςφγχρονο κυκλοφοροφςε ςτο εξωτερικό. Δε δίςταςαν να αναςυντάξουν τισ μελζτεσ όταν χρειαηόταν, να προςφζρουν ποιοτικά ςτοιχεία, πολφ πζρα από εκείνα που απαιτοφςαν οι ςυμβάςεισ, προκειμζνου να δθμιουργιςουν χϊρουσ άνετουσ και πολιτιςμζνουσ για τθν φιλοξενία των αυτοκινιτων των ςυμπολιτϊν μασ και να χρθςιμοποιιςουν τα πιο ςφγχρονα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ για τθν άνετθ λειτουργία των χϊρων. Με τον τρόπο αυτό κακιερϊκθκαν ςτο χϊρο και ζγιναν πρότυπο για πολλοφσ επιχειρθματίεσ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο Εξωτερικό. Σο κυριότερο όμωσ, ζδειξαν ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν επιλογι του προςωπικοφ ϊςτε οι χριςτεσ και οι ςυναλλαςςόμενοι να απολαμβάνουν τθν πλζον ευγενικι και εξυπθρετικι ςυμπεριφορά που δικαιοφνται. Σο προςωπικό αυτό φροντίηει να εκπαιδεφεται κάκε φορά που δίνεται θ ευκαιρία ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτασ του κακ ενόσ και δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν εξζλιξι του ϊςτε το ςφνολο ςχεδόν των ςτελεχϊν να προζρχεται από τισ κατϊτερεσ βακμίδεσ των εργαηομζνων που εξελίχκθκαν ςταδιακά. Πζρα από αυτά, θ πρϊτθ προτεραιότθτα δίνεται ςτα κζματα αςφαλείασ όπου ςυνεχϊσ εκπαιδεφεται το προςωπικό και είναι ίςωσ θ μόνθ ι μία από τισ ελάχιςτεσ εταιρίεσ του Κλάδου που ζχει πιςτοποιθκεί κατά ISO και ζχει και εφαρμόηει τισ τελειότερεσ διαδικαςίεσ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. τα ίδια πλαίςια φροντίηει για το οικολογικό τθσ αποτφπωμα περιορίηοντασ κάκε τυχόν πθγι εκπομπισ θ φκοράσ. Με τθν παροφςα Ζκκεςθ πραγματοποιοφμε τθν πρϊτθ επίςθμθ καταγραφι των ενεργειϊν μασ ςτα πλαίςια επίτευξθσ μιασ βιϊςιμθσ οικονομικισ, περιβαλλοντικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ. ιμερα που θ κρίςθ κινδυνεφει να ανατρζψει πολλά δεδομζνα θ μεγάλθ προςπάκεια ςυγκεντρϊνεται ςτο να διατθρθκοφν ςτο ακζραιο τα ποιοτικά ςτοιχεία και θ αναπόφευκτθ προςπάκεια για οικονομία, ϊςτε να μθ επθρεάςει τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ με το προςωπικό και τουσ πελάτεσ αλλά και να κρατιςει ςτα υψθλότερα επίπεδα τθν αςφάλεια και τθν προςταςία τουσ περιβάλλοντοσ. Είμαςτε βζβαιοι ότι με τθν ςυνδρομι του απόλυτα ςυνειδθτοποιθμζνου προςωπικοφ και των ςτελεχϊν κα το επιτφχουμε ϊςτε, όταν βγοφμε από τθν κρίςθ, να βρεκοφμε πιο ιςχυροί ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ και να αποτελζςουμε ζνα καλό παράδειγμα ςωςτισ και ςυνετισ επιχειρθματικότθτασ. Μπάμπθσ τ. Ηςαΐασ Πολ. Μθχανικόσ, Γενικόσ Διευκυντισ Polis Park A.E. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

4 Η Εταιρία μασ

5 Η Εταιρία μασ 1 Η Εταιρία μασ 1.1 Ιςτορικό, Στοιχεία και Βαςικά Μεγέθη Η εταιρία Polis Park A.E., ιδρφκθκε τον Αφγουςτο του 2003 με τθν επωνυμία «ΟΛΚΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ & ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΚΑ Α.Ε.». Σθν αποφαςίςτθκε θ τροποποίθςθ τθσ επωνυμίασ τθσ ςε «POLISPARK ΑΣΙΚΗ ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και του διακριτικοφ τίτλου τθσ «POLISPARK A.E.» αντίςτοιχα (ΦΕΚ 304/Σεφχοσ Α.Ε. & Ε.Π.Ε./ ). Η διάρκεια τθσ εταιρείασ ορίςτθκε για πενιντα (50) ζτθ. Ζδρα τθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων και τα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ ςτεγάηονται ςτον Τπόγειο τακμό Αυτοκινιτων τθσ Οδοφ Ριηάρθ & Βας. Κωνςταντίνου, Ριηάρθ 4 και Βας. Κωνςταντίνου 45, Ακινα. Ακολουκϊντασ τα πιο ςφγχρονα και υψθλά διεκνι standards, θ Polis Park είναι ςιμερα θ πρϊτθ εταιρία ςτο χϊρο τθσ ςτθν Ελλάδα και μία από τισ πιο δυναμικά αναπτυςςόμενεσ ςε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ρίνακασ 1 Βαςικά Μεγζκθ Polis Park Polis Park Αρικμόσ Εργαηομζνων Κφκλοσ Εργαςιϊν ( ) , ,91 Κζρδθ προ φόρων ( ) 6.029, ,10 Ρωλιςεισ (αρικμόσ ειςιτθρίων) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

6 Η Εταιρία μασ 1.2 Λειτουργίεσ κοπόσ τθσ Polis Park, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ, είναι θ μελζτθ, καταςκευι, οργάνωςθ, διαχείριςθ, διοίκθςθ, λειτουργία, ανάπτυξθ, χρθματοδότθςθ και εκμετάλλευςθ τακμϊν Αυτοκινιτων, υπόγειων ι υπζργειων, ανοικτϊν ι ςτεγαςμζνων, Κζντρων Αναψυχισ και Χϊρων Εςτιάςεωσ, ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, κακϊσ και κάκε δραςτθριότθτα ι πράξθ, και ανάπτυξθ κάκε είδουσ επιχειρθματικισ δράςθσ, ςτο πλαίςιο των ανωτζρω αντικειμζνων. υγκεκριμζνα, οι καλφψουν : λειτουργίεσ μασ, ςε ςχζςθ με τθν ςτάκμευςθ μποροφν να 1. Διαχείριςθ Χϊρων τάκμευςθσ. 2. Εκπόνθςθ μελετϊν βιωςιμότθτασ για λογαριαςμό τρίτων (νζα ζργα, υπάρχοντεσ ςτακμοί, κ.λ.π.). 3. Αξιοποίθςθ (βελτίωςθ) υπαρχόντων εγκαταςτάςεων ςτάκμευςθσ μζςω : Μελετϊν εςωτερικισ Κυκλοφορίασ / Διάταξθσ κζςεων τάκμευςθσ. Εςωτερικισ και εξωτερικισ ςιμανςθσ. Αξιολόγθςθσ εξοπλιςμοφ. 1.3 Διακυβέρνηςη Μετοχική Σύνθεςη Η μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Polis Park, εμφανίηεται ιδιαίτερα ιςχυρι, τόςο από οικονομικισ απόψεωσ όςο και από πλευράσ εμπειριϊν ςτθν Ελλθνικι Αγορά. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι εταιρίεσ που ςυμμετζχουν ςτθν Polis Park, είναι : J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.: Ανϊνυμθ Εταιρία Εργολθπτικι Σουριςτικι, Εμπορικι, Βιομθχανικι, Οικοδομικϊν Τλικϊν και Μθχανθμάτων. AΚΤΩ ΡΑ ΑΧΩ ΗΣΕΙΣ Α.Ε.: Άκτωρ Παραχωριςεισ, Ανϊνυμθ Εταιρία. ΑΕΓΕΚ: Ανϊνυμθ Εταιρία Γενικϊν Καταςκευϊν και Ναυτιλιακϊν, Σουριςτικϊν, Γεωργικϊν και Δαςικϊν Εικόνα 1 Μετοχικι Σφνκεςθ Polis Park A.E Επιχειριςεων. Γ.Ε.Κ. ΤΕ ΝΑ Α.Ε.: Εταιρία υμμετοχϊν Ακινιτων Καταςκευϊν. ΒΙΟΤΕ Α.Ε.: Εταιρία με γενικι επωνυμία «Βιομθχανικά Σεχνικά Ζργα ΒΙΟΣΕΡ Ανϊνυμοσ Εταιρία». Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

7 Η Εταιρία μασ τισ δραςτθριότθτεσ των ανωτζρω εταιριϊν ςυγκαταλζγονται πολλά από τα Ολυμπιακά Ζργα για τον «Ακινα 2004», θ ηεφξθ Ρίου Αντιρρίου, θ Αττικι Οδόσ, όπωσ και τα περιςςότερα από τα Αυτοχρθματοδοτοφμενα ζργα. H ςφνκεςθ του Δ.. τθσ Polis Park, αποτελείται από ςτελζχθ των εταιριϊν που ςυνκζτουν τθ μετοχικι τθσ ςφνκεςθ και ζχει ωσ εξισ: 1. Εμμανουιλ Βράϊλασ, Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 2. Ιωάννθσ Γαϊτάναροσ, Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 3. Κωνςταντίνοσ Λυςαρίδθσ, Διευκφνων φμβουλοσ, 4. Άγγελοσ Γιόκαρθσ, Μζλοσ, 5. Γεϊργιοσ Μαυροςκότθσ, Μζλοσ. Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Polis Park A.E. είναι ο Μπάμπθσ τ. Ηςαΐασ. Οργανωτική Δομή Η εταιρεία μασ δίνει πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτθν οργάνωςθ των parking ζτςι ϊςτε να μποροφμε να προςφζρουμε άψογεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ μασ. Χρθςιμοποιϊντασ τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ πελατϊν (με ειδικό λογιςμικό και servers) καταφζρνουμε να ζχουμε τον πλιρθ ζλεγχο όλων των επιχειρθματικϊν πόρων. Οι περιςςότερεσ λειτουργίεσ μασ είναι αυτοματοποιθμζνεσ και γι' αυτό καταφζρνουμε και λειτουργοφμε αδιάλειπτα 24 ϊρεσ το 24ωρο, 365 μζρεσ το χρόνο. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

8 Η Εταιρία μασ ΓΕΝΘΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΝΟΜΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ HEALTH & SAFETY ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ ΣΕΥΝΘΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ OPERATION MANAGER MARKETING MANAGER ΛΟΓΘΣΗΡΘΟ BUDGET ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΘΑ ΝΕΕ ΕΡΓΑΘΕ ΔΘΕΚΔΘΚΗΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΤΠΑΡΥΟΝΣΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΠΩΛΗΗ ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΤΑ ΚΑΝΘΓΓΟ ΤΑ ΠΑΘΔΩΝ ΤΑ ΑΘΓΤΠΣΟΤ ΤΑ ΡΘΖΑΡΗ ΤΑ ΘΠΠΟΚΡΑΣΕΘΟ ΜΕΛΛΟΝΣΘΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ Εικόνα 2 Οργανόγραμμα Polis Park 1.4 Συμμετοχή ςε Δίκτυα υμμετζχουμε ενεργά ωσ μζλοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Χϊρων τάκμευςθσ (European Parking Association, EPA, Η EPA ιδρφκθκε ςτο 1983 και μζλθ τθσ είναι ιδιωτικζσ, δθμόςιεσ εταιρείεσ που διαχειρίηονται και λειτουργοφν χϊρουσ και υπθρεςίεσ ςτάκμευςθσ, κακϊσ και θ προμθκευτικι αλυςίδα που προςφζρει τα ςχετιηόμενα με τθν ςτάκμευςθ προϊόντα και υπθρεςίεσ. κοπόσ τθσ EPA είναι θ ςυνεργαςία των εκνικϊν ςυλλόγων ςτάκμευςθσ των διαφόρων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, θ ανταλλαγι εμπειριϊν και αλλθλοβοικεια μεταξφ των μελϊν τθσ. Η EPA μπορεί να επθρεάςει τισ ρυκμίςεισ και τα μζτρα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν ςχετικά με τθ ςτάκμευςθ και τθν αςτικι μετακίνθςθ. Η Polis Park είναι επίςθσ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Επιχειρθματιϊν τακμϊν Αυτοκινιτων Νομοφ Αττικισ, όπου ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ είναι και Πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

9 Στρατηγική Βιωςιμότητασ

10 τρατθγικι Βιωςιμότθτασ 2 Στρατηγική Βιωςιμότητασ 2.1 Δομή Στρατηγικήσ Από τθν ίδρυςι τθσ Polis Park προςπακοφμε να λειτουργοφμε με υπευκυνότθτα ωσ προσ τισ αρχζσ τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, οι οποίεσ ορίηονται από τουσ τρεισ πυλϊνεσ του Περιβάλλοντοσ, τθσ Οικονομίασ και τθσ Κοινωνίασ. Η προςπάκεια αυτι, αν και ςθμαντικι, ςτθρίχτθκε αποκλειςτικά ςτθν ευαιςκθςία των ςτελεχϊν και των υπαλλιλων μασ. Σον τελευταίο χρόνο προςπακιςαμε να εντάξουμε αυτι τθν προςπάκεια ςυνειδθτά ςτθν εταιρικι μασ διακυβζρνθςθ υιοκετϊντασ τθν πρϊτθ τρατθγικι Βιωςιμότθτάσ μασ. κοπόσ τθσ τρατθγικισ μασ είναι να βελτιϊνουμε ςυνεχϊσ τθν επίδοςθ βιωςιμότθτάσ μασ και να προςαρμοηόμαςτε με τον βζλτιςτο τρόπο ςτισ ανάγκεσ του επιχειρθματικοφ και κοινωνικοφ μασ περιβάλλοντοσ. Η τρατθγικι Βιωςιμότθτασ είναι δομθμζνθ ςε 4 επιμζρουσ τρατθγικζσ: 1. Στρατθγικι για τθν Αγορά 2. Στρατθγικι για τουσ Εργαηόμενουσ 3. Στρατθγικι για το Ρεριβάλλον 4. Στρατθγικι για τθν Κοινωνία Κάκε επιμζρουσ τρατθγικι αποτελείται από διαφορετικζσ περιοχζσ επικζντρωςθσ, για τισ οποίεσ ζχουμε δεςμευτεί με ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ και ςτόχουσ. Μετά από αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων των λειτουργιϊν μασ και των αλλθλεπιδράςεων μασ με τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ μασ (βλ. επόμενθ ενότθτα), ςχεδιάςαμε τθ τρατθγικι μασ με ζμφαςθ ςτισ επιμζρουσ τρατθγικζσ για το Περιβάλλον και τουσ Εργαηόμενουσ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

11 τρατθγικι Βιωςιμότθτασ 2.2 Ενδιαφερόμενα Μέρη Η λειτουργία και βιωςιμότθτά μασ βαςίηεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ μασ με τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντόσ μασ. τθν Εικόνα 3 φαίνονται τα κυριότερα Ενδιαφερόμενα Μζρθ μασ, τα οποία αναγνωρίςαμε και αξιολογιςαμε ςτα πλαίςια τθσ τρατθγικισ Βιωςιμότθτάσ μασ, ενϊ παρακάτω δίνεται μια ςφντομθ περιγραφι για οριςμζνα από αυτά. Εικόνα 3 Ενδιαφερόμενα Μζρθ τθσ Polis Park Ρίνακασ 2 Ανάλυςθ Επικοινωνίασ με Ενδιαφερόμενα Μζρθ Ενδιαφερόμενο Μζροσ Πελάτεσ Κανάλι Επικοινωνίασ Ερωτθματολόγια Ικανοποίθςθσ Πελατϊν Βιβλία Καταγραφισ Εντυπϊςεων Ρεριςςότερεσ Ρλθροφορίεσ Ενότθτα 3.2 Πελάτεσ (ςελ. 19) Προσ το παρόν διατθροφμε ςυςτθματικό κανάλι επικοινωνίασ μόνο με τουσ πελάτεσ μασ. Προκειμζνου να ξεκινιςει ςυςτθματικόσ διάλογοσ με τα ςθμαντικότερα Ενδιαφερόμενα Μζρθ μασ, κα δθμιουργιςουμε επιπλζον κανάλια επικοινωνίασ ξεκινϊντασ από ζρευνα ικανοποίθςθσ των εργαηομζνων μασ (βλ. Ενότθτα 4 Εργαηόμενοι). Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

12 Αγορά

13 Αγορά 3 Αγορά Η Polis Park είναι θ πρϊτθ εταιρία ςτον κλάδο τθσ ςτθν Ελλάδα και μία από τισ πιο δυναμικά αναπτυςςόμενεσ ςε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σθν δυναμικι αυτι τθν ζχουμε καταφζρει ακολουκϊντασ τθ τρατθγικι μασ για τθν Αγορά θ οποία επικεντρϊνεται ςτισ εξισ περιοχζσ: Τπθρεςίεσ Πελάτεσ Προμθκευτζσ Ρίνακασ 3 Ρολιτικζσ και Στόχοι Στρατθγικισ για τθν Αγορά Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Υπθρεςίεσ Συνεχισ Βελτίωςθ Ροιότθτασ Υπθρεςιϊν Επζκταςθ Δικτφου Στακμϊν Στάκμευςθσ Ρελάτεσ Συνεχισ Βελτίωςθ Ικανοποίθςθσ Ρελατϊν Ρρομθκευτζσ Ενίςχυςθ τοπικϊν προμθκευτϊν Τοπικι Οικονομία Συνεργαςία με τοπικζσ επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ Στόχοσ EC-I Βελτίωςθ Πελατϊν με Εξαιρετικι και Θετικι Εντφπωςθ κατά 5 % Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου Υπηρεςίεσ Η Polis Park διαχειρίηεται ςφμφωνα με τα πιο ςφγχρονα και υψθλά διεκνι standards οκτϊ (8) υπόγειουσ τακμοφσ Αυτοκινιτων, οι οποίοι ζχουν καταςκευαςτεί και λειτουργοφν ςε νευραλγικά ςθμεία τθσ Ακινασ, του Πειραιά και τθσ Θεςςαλονίκθσ. Οι τακμοί προςφζρουν: Ωριαία ςτάκμευςθ. Μθνιαία τάκμευςθ. Ειδικά προγράμματα περιοριςμζνθσ παραμονισ και χαμθλοφ κόςτουσ ( πχ. εκπτωτικά κουπόνια, ειςιτιρια ΠΚ, Χριςτουγζννων, Πάςχα, πρόγραμμα Θερινϊν Διακοπϊν Νυκτερινό τιμολόγιο). Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

14 Αγορά Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ εκδθλϊςεων εντόσ των εγκαταςτάςεων. Πλυντιριο Οχθμάτων. Βιολογικό κακαριςμό ςαλονιοφ. Mini Market. Αυτόματα Μθχανιματα Πλθρωμισ Χϊροσ Αναμονισ A.T.M Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

15 Αγορά Όλοι οι τακμοί μασ, εξαςφαλίηουν κάποια ελάχιςτα χαρακτθριςτικά και παροχζσ, όπωσ: Υπερςφγχρονο μθχανολογικό διαχειριςτικό εξοπλιςμό που διαςφαλίηει πλιρωσ τα οχιματα κατά τθν παραμονι τουσ ςτον χϊρο του τακμοφ. Ελεγχόμενθ Είςοδο Ζξοδο, με ςφςτθμα φωτογράφθςθσ του οχιματοσ και επιβεβαίωςθσ του αρικμοφ κυκλοφορίασ του. Οδιγθςθ του οχιματοσ πάντοτε από τον Ιδιοκτιτθ ι εξουςιοδοτθμζνο άτομο, ςτάκμευςθ ςε προκακοριςμζνθ κζςθ και φφλαξθ των κλειδιϊν από τον ίδιο. Απόλυτθ προςταςία για άτομα και οχιματα κακ όλο το 24ωρο μζςω κλειςτοφ κυκλϊματοσ παρακολοφκθςθσ του χϊρου, φυλάκων και άπλετου φωτιςμοφ ςε όλουσ τουσ ορόφουσ. Διαφάνεια ςτα κοςτολόγια και τισ χρεϊςεισ και ευζλικτεσ μεκόδουσ χρζωςθσ/τιμολόγθςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ των πελατϊν. Ειδικά τιμολόγια για μονίμουσ πελάτεσ. Ειδικά τιμολόγια για ομάδεσ εργαηομζνων (Γιατροί, υνταξιοφχοι, Φοιτθτζσ) Χϊρο Αναμονισ, (για τουσ πελάτεσ, όπωσ π.χ. του πλυντθρίου), με ειδικό χϊρο περιποίθςθσ βρεφϊν ςτο τακμό του Νοςοκομείου Παίδων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

16 Αγορά «Χρωματικό Κϊδικα» ανά όροφο και ευκρινι αρίκμθςθ κζςεων (επιδαπζδια & επιτοίχια), για τθν αςφαλι και εφκολθ ανεφρεςθ των οχθμάτων. Θζςεισ για Άτομα Με Ειδικζσ Ανάγκεσ. Θζςεισ για Μθχανζσ & Μοτοποδιλατα. Δυνατότθτα χριςεωσ των ειςόδων προςωπικοφ με ςφςτθμα «ελζγχου πρόςβαςθσ» τόςο από τουσ διερχομζνουσ πελάτεσ (ειςιτιριο) όςο και από τουσ μόνιμουσ πελάτεσ (κάρτα μονίμου), ϊςτε να αποκλείονται οι ανεπικφμθτοι επιςκζπτεσ. Υπθρεςία Mini Bus ςτον ςτακμό τθσ Ριηάρθ, για τθν μεταφορά των πελατϊν ςτο Κολωνάκι. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

17 Αγορά Νέεσ Δραςτηριότητεσ - Έργα Η Polis Park υπζγραψε τθ ςφμβαςθ και ανζλαβε από τθν 17/12/2010, το management τθσ διαχείριςθσ του Parking τθσ εταιρίασ ΓΕΚΑ A.E., ςτθν οποία μετζχουν θ τράπεηα Πειραιϊσ και θ εταιρία ΓΕΚ-ΣΕΡΝΑ με τθν επωνυμία "ΛΙΜΑΝΙ" Εμπορικό & Eπιχειρθματικό Κζντρο, που βρίςκεται ςτθ Θεςςαλονίκθ, επί τθσ οδοφ 26θσ Οκτωβρίου, αρ. 43 και Κεφαλλθνίασ. Εκεί ςτεγάηονται μεγάλα εμπορικά καταςτιματα κακϊσ και διάφορα γραφεία δικθγόρων, ιατρϊν κ.λ.π. Βριςκόμαςτε επίςθσ, ςε ςτάδιο ζκδοςθσ αδειϊν για το ςτακμό ςτο Α Νεκροταφείο (Οδόσ Αναπαφςεωσ) του Διμου Ακθναίων, το ςτακμό ςτθν Καλλικζα (Οδό Δθμθτρακοποφλου) και το ςτακμό ςτθν περιοχι Ιλιςίων (Ραγκράτι) ςτθν οδό Διοχάρουσ. Επίςθσ, για το ςτακμό τθσ οδοφ Ανκζων (κοντά ςτο Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ), ζχουμε ιδθ υπογράψει τθν ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ. Ζτςι, κα γίνουμε θ πρϊτθ εταιρία ςτθν Ελλάδα, που κα διακζτει πραγματικό «δίκτυο» ςτακμϊν ςε όλα τα ςθμαντικά ςθμεία τθσ πρωτεφουςασ και τθσ ςυμπρωτεφουςασ. Σύςτημα Διαχείριςησ Ποιότητασ Πρωτοπορϊντασ ςε ζνα ακόμα τομζα, είμαςτε μόνθ εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν ςτάκμευςθσ ςτθν Ελλάδα, με Ριςτοποίθςθ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το ISO 9001:2000 από τθν Εταιρία TUV AUSTRIA. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

18 Αγορά Ρίνακασ 4 Τοποκεςία και γενικά χαρακτθριςτικά Στακμϊν Στακμόσ Εταιρεία Ραραχϊρθςθσ Ζναρξθ Λειτουργίασ Τοποκεςία Τφποσ Θζςεισ Προφοι Εμβαδό (m 2 ) 1. ιηάρθ 2003 Ριηάρθ 4 & Βας. Κων/νου Τπόγειοσ (8 θμιεπίπεδα) Ρλ. Κάνιγγοσ Ακθναϊκοί τακμοί 2004 Πλ. Κάνιγγοσ Τπόγειοσ Νος. Ραίδων Αυτοκινιτων Α.Ε Πλ. Νοςοκομείου Παίδων Τπόγειοσ (10 θμιεπίπεδα) Ρλ. Αιγφπτου 2005 Πλ. Αιγφπτου (Πεδίον Άρεωσ) Τπόγειοσ ½ (9 θμιεπίπεδα) Ρλ. Καρφλου Smyrni Park A.E Αγία Φωτεινι - Ν. μφρνθ Τπόγειοσ Αγίου Νικολάου τακμόσ Αυτοκινιτων ΟΛΠ Α.Ε Πλ. Μελίνασ Μερκοφρθ Πειραιάσ Τπόγειοσ & Τπζργειοσ 727 (υπογείωσ) + 38 ποφλμαν ι 118 Ι.Χ (υπεργείωσ) Ιπποκράτειου Νοςοκομείου τακμοί Αυτοκινιτων Θεςςαλονίκθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Παραχϊρθςθσ Α.Ε Πλ. Εβραίων Μαρτφρων Τπόγειοσ (9½ θμίεπίπεδα) ΓΕΚΑ Α.Ε Εμπορικό Κζντρο Τπζργειοσ Λιμάνι Center 8. Εμπορικό Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ* *Η Polis Park ζχει αναλάβει μόνο τθ διοίκθςθ τθσ διαχείριςθσ και θ εμπλοκι τθσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςτακμό είναι περιοριςμζνθ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ Στακμόσ Θζςεισ ΑΜΕΑ Θζςεισ για Μοτο/κλζτεσ Ρίνακασ 5 Ραρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ ςε κάκε Στακμό Ρλυντιριο Αυτοκινιτων Χϊροσ Αναμονισ Mini Market Αυτόματο Μθχάνθμα Ρλθρωμισ Ειςιτθρίων Κλειςτό Κφκλωμα Ραρακ/κθςθσ ΑΤΜ Αυτόματθ Μθχανι Ρλφςθσ Δαπζδων 1. ιηάρθ 2. Ρλ. Κάνιγγοσ 3. Νος. Ραίδων 4. Ρλ. Αιγφπτου 5. Ρλ. Καρφλου 6. Αγίου Νικολάου 7. Ιπποκράτειου Νοςοκομείου Mini Bus

19 Αγορά 3.2 Πελάτεσ Προςπακοφμε ςυνεχϊσ να βελτιϊνουμε τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ προσ τουσ πελάτεσ μασ, κακϊσ αυτοί αποτελοφν πρωταρχικι προτεραιότθτά μασ. Η ποιότθτα των υπθρεςιϊν μασ βαςίηεται ςε 6 άξονεσ: 1. Λειτουργικότθτα του Χϊρου τάκμευςθσ 2. Αςφάλεια (τόςο του πελάτθ όςο και του οχιματοσ) 3. Κακαριότθτα 4. Εξυπθρζτθςθ Προςωπικοφ 5. υμπεριφορά Προςωπικοφ 6. Ποιότθτα Τπθρεςιϊν Πλυντθρίου Πάνω από 90% των πελατών μασ είχαν Εξαιρετική ή Θετική εντύπωςη από τισ υπηρεςίεσ μασ Η γνϊμθ και οι εντυπϊςεισ των πελατϊν μασ ςθμαντικά για εμάσ, γι αυτό διενεργοφμε ςε ετιςια βάςθ ζρευνα ικανοποίθςθσ πελατϊν προκειμζνου να γνωρίηουμε τθν επίδοςι μασ ςτουσ παραπάνω 6 άξονεσ. ε κάκε τακμό τθροφνται Βιβλία Εντυπϊςεων, ςτα οποία οι πελάτεσ μποροφν να καταγράφουν αναλυτικά τισ εντυπϊςεισ τουσ από τισ υπθρεςίεσ μασ, ενϊ επίςθσ, υπάρχουν και «Κυτία Παραπόνων» ςτα οποία οι πελάτεσ μποροφν να ςυμπλθρϊςουν ειδικά ζγγραφα με τυχόν παραπόνα τα οποία κοινοποιοφνται ςτθ Νομαρχία. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

20 Αγορά 0% 20% 40% 60% 80% 100% Λειτουργικότθτα Χϊρου τάκμευςθσ Αςφάλεια Κακαριότθτα Εξυπθρζτθςθ Προςωπικοφ υμπεριφορά Προςωπικοφ Τπθρεςία Πλυντθρίου Εξαιρετικι Θετικι Μζτρια Αρνθτικι Η ζρευνα πραγματοποιικθκε το πρώτο τρίμθνο του 2009 ςτουσ ςτακμοφσ Ριηάρθ, Αιγφπτου, Παίδων, Κάνιγγοσ και Ιπποκράτειο ςε δείγμα 590 πελατών. Εικόνα 4 Εντυπϊςεισ Ρελατϊν Ζτουσ 2009 Λειτουργικότθτα Χϊρου τάκμευςθσ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Αςφάλεια Κακαριότθτα Εξυπθρζτθςθ Προςωπικοφ υμπεριφορά Προςωπικοφ Τπθρεςία Πλυντθρίου Εξαιρετικι Θετικι Μζτρια Αρνθτικι Η ζρευνα πραγματοποιικθκε το πρώτο τρίμθνο του 2010 ςτουσ ςτακμοφσ Ριηάρθ, Αιγφπτου, Παίδων, Κάνιγγοσ, Ιπποκράτειο και Ν. μφρνθ ςε δείγμα 689 πελατών. Εικόνα 5 Εντυπϊςεισ Ρελατϊν Ζτουσ 2010 Οι τελευταίεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι οι περιςςότεροι πελάτεσ (ποςοςτό >90%) ζχουν Εξαιρετικι ι Θετικι εντφπωςθ από τθν Polis Park, ενϊ υπιρξε βελτίωςθ των εντυπϊςεϊν τουσ μεταξφ 2009 και Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

21 Αγορά 3.3 Προμηθευτέσ Οι προμθκευτζσ μασ αποτελοφν ςθμαντικό κομμάτι για τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν, κακϊσ και για τθν πολιτικι Βιωςιμότθτάσ μασ. τα πλαίςια του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ που εφαρμόηουμε, τθροφμε ειδικι διαδικαςία διαχείριςθσ προμθκειϊν. Η διαδικαςία εξαςφαλίηει τθν αποφυγι περιςτατικϊν διαφκοράσ, κακϊσ διεξάγεται ζρευνα αγοράσ πριν τθν επιλογι κάποιου προμθκευτι, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ ελζγχονται και εγκρίνονται από το γενικό διευκυντι. Επίςθσ, πολιτικι μασ είναι θ ενίςχυςθ των τοπικϊν αγορϊν, μζςω τθσ προτίμθςθσ, όταν αυτό είναι δυνατόν, προμθκευτϊν που βρίςκονται ςτθν περιοχι κάκε τακμοφ. 3.4 Τοπική Οικονομία Παρζχουμε διευκολφνςεισ (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια) ςε τοπικζσ επιχειριςεισ πλθςίον κάκε τακμοφ, όπωσ ξενοδοχεία και εμπορικά καταςτιματα κακϊσ και ςε δθμόςιουσ φορείσ όπωσ Νοςοκομεία ( Ευαγγελιςμόσ, Ιπποκράτειο), Μουςεία (Μπενάκθ, Πολεμικό, Εκνικι Πινακοκικθ), Δθμαρχεία (Ν. μφρνθσ), το Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν, τθ Λζςχθ Αξιωματικϊν Ενόπλων Δυνάμεων και τθν Εςτία Ν. μφρνθσ, Επίςθσ ζχουμε διακζςει τουσ ςτακμοφσ μασ για ποικίλεσ εκδθλϊςεισ, όπωσ επιδείξεισ & φωτογραφιςεισ μόδασ, γυρίςματα τθλεοπτικϊν ςειρϊν, διαφθμιςτικϊν ςποτ, μουςικϊν video clip, μουςικϊν εκδθλϊςεων κακϊσ κα για εκκζςεισ & φωτογραφίςεισ αυτοκίνθτων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

22 Εργαζόμενοι

23 Εργαηόμενοι 4 Εργαζόμενοι Οι εργαηόμενοι μασ αποτελοφν βαςικό κεφάλαιο αλλά και το κυριότερο μζςο για τθν εφαρμογι τθσ τρατθγικισ Βιωςιμότθτασ μασ. Οι βαςικζσ περιοχζσ επικζντρωςθσ τθσ τρατθγικισ μασ για τουσ Εργαηόμενοφσ μασ είναι: Εργαςιακζσ χζςεισ Κατάρτιςθ και Επιμόρφωςθ Τγιεινι και Αςφάλεια Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Εργαςιακζσ Σχζςεισ Ρίνακασ 6 Ρολιτικζσ και Στόχοι Στρατθγικισ για τουσ Εργαηόμενουσ Δθμιουργία και διατιρθςθ άριςτων εργαςιακϊν ςχζςεων Υποςτιριξθ ανζλιξθσ εργαηομζνων Κατάρτιςθ και Επιμόρφωςθ Διατιρθςθ υψθλοφ επιπζδου κατάρτιςθσ εργαηομζνων Στόχοσ LA-I Διατιρθςθ μεγζκουσ ανκρϊπινου δυναμικοφ LA-II Πραγματοποίθςθ Ζρευνα Ικανοποίθςθσ Εργαηομζνων LA-III Εκπαίδευςθ τουλάχιςτον 10 εργαηομζνων ςε ειδικά ςεμινάρια κατάρτιςθσ Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου Υγιεινι και Αςφάλεια Αποφυγι ατυχθμάτων LA-IV 0 εργατικά ατυχιματα 2011 Εκπαίδευςθ ςτθν Αςφάλεια LA-V Εκπαίδευςθ όλου του προςωπικοφ 2011 ςτθν πυραςφάλεια Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

24 Εργαηόμενοι 4.1 Προφίλ Προςωπικού Σο εργατικό δυναμικό μασ αποτελείται κυρίωσ από μόνιμα απαςχολοφμενο προςωπικό το οποίο ζμεινε ςχετικά ςτακερό τα ζτθ 2009 και 2010 Ρίνακασ 7 Συνολικόσ Αρικμόσ Εργαηομζνων Συνολικόσ Αρικμόσ Εργαηομζνων Ρίνακασ 8 Κατανομι Εργαηομζνων ςφμφωνα με τον χϊρο Εργαςίασ (Στακμό) (2010) ιηάρθ Κάνιγγοσ Ραίδων Αιγφπτου Ν. Σμφρνθ Ιπποκράτειο Αγ. Νικολάου Μιςκωτοί Ημερομίςκιοι Διοίκθςθ (ιηάρθ) Οριςμζνου Χρόνου ι Μειωμζνθσ Απαςχόλθςθσ Σφνολο Όλοι οι εργαηόμενοι υπάγονται ςτθ υλλογικι φμβαςθ Εταιριών Παροχισ Τπθρεςιών. Ημερομίςκιοι 19,7% Ορ. Χρόνου / Μειωμζνθσ Απαςχόλθςθσ 4,2% Μιςκωτοί 76,1% Εικόνα 6 Κατανομι Εργαηομζνων ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ Εργαςίασ (2010) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

25 Εργαηόμενοι Ρίνακασ 9 Αρικμόσ και Ροςοςτό Μετακίνθςθσ (turnover) Ρροςωπικοφ (2010) Οικειοκελείσ Μθ-Οικειοκελείσ Ρροςλιψεισ Αποχωριςεισ Αποχωριςεισ Άντρεσ Γυναίκεσ Σφνολο Ροςοςτό επί Συνόλου Εργαηομζνων 1,4% 5,6% 5,6% 4.2 Εργαςιακέσ Σχέςεισ Προτεραιότθτά μασ είναι δθμιουργία και διατιρθςθ άριςτων ςχζςεων με το προςωπικό μασ. Μια περιοχι επικζντρωςθσ είναι θ εξζλιξθ τθσ καριζρασ των εργαηομζνων, θ οποία υποςτθρίηεται από τθν πολιτικι προϊκθςθσ των εργαηομζνων για τθν πλιρωςθ ανϊτερων κζςεων. Ζτςι, θ πλειονότθτα των μεςαίων ςτελεχϊν μασ (προϊςτάμενοι, καταμετρθτζσ κτλ.) ζχουν ανελιχκεί από ειςαγωγικζσ κζςεισ τθσ εταιρίασ (π.χ. ταμίεσ) που δεν απαιτοφν αυξθμζνα προςόντα. Σα περιςςότερα μεςαία ςτελέχη μασ έχουν ανελιχθεί από ειςαγωγικέσ θέςεισ τησ εταιρίασ Επίςθσ, ςτα πλαίςια τθσ ανοιχτισ επικοινωνίασ με τουσ εργαηόμενοφσ μασ φροντίηουμε για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τουσ ςε περιπτϊςεισ ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτθν εταιρεία, όπωσ θ λειτουργία ενόσ νζου ςτακμοφ, ϊςτε να μποροφν να αξιοποιθκοφν από το υπάρχον προςωπικό οι ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται (π.χ. πλιρωςθ νζων κζςεων). Ακόμα, ζχουμε ξεκινιςει πρόγραμμα ςυμπλθρωματικισ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

26 Εργαηόμενοι 4.3 Κατάρτιςη και Επιμόρφωςη Η απαςχόλθςθ ενόσ καταρτιςμζνου και υψθλοφ επιπζδου προςωπικοφ ζχει πρωταρχικι ςθμαςία για μασ. Ζτςι, κάκε χρόνο παρζχονται ςτουσ εργαηόμενουσ προγράμματα επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ διαχείριςθσ. ςε κζματα τεχνικά, ποιότθτασ και Ρίνακασ 10 Κατάλογοσ Σεμιναρίων κατά κατθγορία εργαηομζνων (2009 & 2010) Διοικθτικό Ρροςωπικό Δθμιουργία και θγεςία ομάδων υναιςκθματικι νοθμοςφνθ. Από τον ποιοτικό ζλεγχο ςτο ςφςτθμα 6ς Επικεϊρθςθ Ποιότθτασ ISO Διαχείριςθ ςυςτιματοσ ςτάκμευςθσ φςτθμα διαχείριςθσ υγιεινισ και αςφάλειασ Πρϊτεσ Βοικειεσ Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ Γραμματεία Διοίκθςθ υμπεριφορά Εκτελεςτικι γραμματζασ και υποχρεϊςεισ Διαχείριςθ Πωλιςεων υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ Γνϊςθ και ενεργοποίθςθ Σεχνικζσ Παρουςίαςθσ Σα ζξι καπζλα τθσ ςκζψθσ Τποςτιριξθ Πωλθτϊν Οργάνωςθ Πωλιςεων και Ανάπτυξθ Πωλθτϊν Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Παροχι Τπθρεςιϊν Υπεφκυνοι Στακμϊν /Ταμίεσ Διαχείριςθ υςτιματοσ τάκμευςθσ φςτθμα διαχείριςθσ υγιεινισ και αςφάλειασ Πρϊτεσ Βοικειεσ Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ Από τον Ποιοτικό Ζλεγχο ςτο ςφςτθμα 6ς Πυροπροςταςία - Πυρόςβεςθ Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

27 Εργαηόμενοι 4.4 Υγιεινή και Αςφάλεια Η Τγιεινι και Αςφάλεια τόςο του προςωπικοφ, όςο και των πελατϊν και επιςκεπτϊν κατά τθν παραμονι τουσ ςτουσ ςτακμοφσ, είναι υψθλι προτεραιότθτα μασ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ επενδφουμε ςτθ ςωςτι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν. Ζτςι, το ςφνολο του προςωπικοφ ζχει παρακολουκιςει εκπαίδευςθ για πυροπροςταςία και κατάςβεςθ φωτιάσ ςε ςυνεργαςία με τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία. Ρίνακασ 11 Δείκτεσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία Ζτοσ Αρικμόσ Θανατθφόρων Ατυχθμάτων Αρικμόσ Τραυματιςμϊν * *Αφορά ελαφρό τραυματιςμό εργαηομζνου επιπζδου πρώτων βοθκειών. Επίςθσ, όλοι οι ςτακμοί καλφπτονται από κλειςτό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ ϊςτε να αντιμετωπίηεται άμεςα οποιοδιποτε περιςτατικό μπορεί να επθρεάςει τθν αςφάλεια των πελατϊν και των οχθμάτων τουσ, κακϊσ και των εργαηομζνων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

28 Περιβάλλον

29 Περιβάλλον 5 Περιβάλλον Η βιωςιμότθτα μασ είναι εξαρτάται με πολλοφσ τρόπουσ από το φυςικό περιβάλλον ςτο οποίο δραςτθριοποιοφμαςτε. Η τρατθγικι μασ για το περιβάλλον ζχει ωσ ςκοπό τθν αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν επιδράςεων και τθ μεγιςτοποίθςθ των κετικϊν επιδράςεων τθσ λειτουργίασ μασ ςτο περιβάλλον. Οι περιοχζσ επικζντρωςθσ τθσ Περιβαλλοντικισ τρατθγικισ μασ είναι: Ενζργεια Κλιματικι Αλλαγι Νερό Τγρά Απόβλθτα Πρϊτεσ Υλεσ τερεά Απόβλθτα Ρίνακασ 12 Ρολιτικζσ και Στόχοι Ρεριβαλλοντικισ Στρατθγικισ Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Ενζργεια Κλιματικι Αλλαγι Μείωςθ Κατανάλωςθσ Ενζργειασ και Ανκρακικοφ Αποτυπϊματοσ Νερό - Υγρά Απόβλθτα Μείωςθ Κατανάλωςθσ Νεροφ και Ραραγωγισ Υγρϊν Αποβλιτων Ρρϊτεσ Φλεσ Στερεά Απόβλθτα Ρράςινεσ Ρρομικειεσ Στόχοσ EN-I Μείωςθ ετιςιου Ανκρακικοφ Αποτυπϊματοσ κατά 10% ςε ςχζςθ με το 2009 EN-II Εγκατάςταςθ Φωτιςμοφ LED ςτο ςτακμό Αγ. Νικολάου EN-III Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των πλυντθρίων για τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του νεροφ. EN-IV Εγκατάςταςθ μετρθτϊν νεροφ ςε πλυντιρια EN-V Χριςθ φιλικοφ προσ το περιβάλλον χαρτιοφ ςτο ζντυπο υλικό. Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

30 Περιβάλλον 5.1 Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή Κατανάλωςη Ενέργειασ Για τθ λειτουργία των ςτακμϊν και των Μειώςαμε τη ςυνολική γραφείων μασ καταναλϊνουμε ςχεδόν κατανάλωςη αποκλειςτικά θλεκτρικι ενζργεια1. H επζκταςι μασ με τθν ανάλθψθ τθσ ηλεκτρικήσ ενέργειασ διαχείριςθσ του ςτακμοφ του Αγ. Νικολάου των παλαιότερων και τθσ Ν. μφρνθσ είχε ςαν αποτζλεςμα τθν ςταθμών μασ κατά αφξθςθ τθσ δυναμικότθτάσ μασ κατά 59% με 5,5% τθν πρόςκεςθ επιπλζον κζςεων ςτάκμευςθσ ςτθ λειτουργία μασ. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ κατά 20,9% το 2010 ςε ςχζςθ με το 2009, κακϊσ αυξικθκαν οι ςυνολικζσ ενεργειακζσ απαιτιςεισ. τουσ υπόλοιπουσ πζντε ςτακμοφσ, όμωσ, καταφζραμε να μειϊςουμε κατά 5,5% τθ ςυνολικι κατανάλωςθ ςε ςχζςθ με το ΜWh Αγ. Νικολάου Ν. μφρνθ Ιπποκράτειο -5,5% Αιγφπτου Παίδων Κάνιγγοσ Ριηάρθ Η ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ αυξικθκε κατά 20,9% το 2010 λόγω τθσ ςυνειςφοράσ των νζων ςτακμών τθσ Ν. μφρνθσ και του Αγ. Νικολάου, αλλά μειώκθκε κατά 5,5% για τουσ υπόλοιπουσ ςτακμοφσ. Εικόνα 7 Συνολικι Κατανάλωςθ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Επίςθσ, καταφζραμε να μειϊςουμε τθ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάκμευςθσ και κατά 7,7% ανά κζςθ ςτάκμευςθσ. 1 Μια μικρι ποςότθτα ενζργειασ (λιγότερο από 2%) καταναλϊνεται επίςθσ από τθ λειτουργία του λεωφορείου που εξυπθρετεί το ςτακμό Ριηάρθ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

31 Περιβάλλον kwh/m ,3 31, Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο *Σο 2009 ο ςτακμόσ τθσ Ν. μφρνθσ λειτοφργθςε τουσ μινεσ Οκτώβριο ζωσ Δεκζμβριο. τουσ υπολογιςμοφσ ζγινε θ υπόκεςθ ότι θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ του διαςτιματοσ αυτοφ αντιςτοιχεί ςτο 25% τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ. ** Οι υπολογιςμοί για το ςτακμό Αγ. Νικολάου περιλαμβάνουν δεδομζνα μόνο για το ζτοσ 2010, οπότε θ Polis Park ανζλαβε τθ διαχείριςι του. Εικόνα 8 Κατανάλωςθ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ανά Επιφάνεια Στάκμευςθσ Μειώςαμε τη ςυνολική κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάθμευςησ και κατά 7,7% ανά θέςη ςτάθμευςησ kwh/θζςθ Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο (*)(**) Βλ. Εικόνα 8 Εικόνα 9 Κατανάλωςθ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ανά Θζςθ Στάκμευςθσ Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

32 Περιβάλλον Εκπομπέσ Αερίων Θερμοκηπίου Η θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνεται για τθ λειτουργία μασ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ζκλυςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, οι οποίεσ προκφπτουν ζμμεςα από τα εργοςτάςια θλεκτρικισ ενζργειασ (ΔΕΗ) 2. Ζτςι, το ανκρακικό αποτφπωμα μασ αυξικθκε κατά 20,9 % το 2010 ςε ςχζςθ με το 2009, λόγω τθσ επζκταςθσ μασ ςτουσ ςτακμοφσ του Αγ. Νικολάου και τθσ Ν. μφρνθσ, ενϊ ςτουσ παλαιότερουσ ςτακμοφσ μασ μειϊκθκε κατά 5,5%. Μειώςαμε το ανθρακικό αποτύπωμα των παλαιότερων ςταθμών μασ κατά 5,5% tons CO 2 -eq Αγ. Νικολάου ,5% Ν. μφρνθ Ιπποκράτειο Αιγφπτου Παίδων Κάνιγγοσ Ριηάρθ Ο ςυντελεςτισ εκπομπών CO 2 -eq είναι βαςιςμζνοσ ςε ςτοιχεία τθσ ΔΕΗ. Εικόνα 10 Συνολικζσ Εκπομπζσ Αερίων Θερμοκθπίου (ςε ιςοδφναμα CO 2 ) Αντίςτοιχα, μειϊςαμε το ςυνολικό ανκρακικό αποτφπωμα μασ κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάκμευςθσ και κατά 7,7% ανά κζςθ ςτάκμευςθσ. 2 Δεφτερο Πεδίο (Scope 2) ςφμφωνα με το Greenhouse Gas Protocol. Αμελθτζα (<0,4%) είναι θ ποςότθτα που εκλφεται από τθ λειτουργία του λεωφορείου που εξυπθρετεί το ςτακμό Ριηάρθ, που ανικει ςτο Πρϊτο Πεδίο (Scope 1). Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

33 Περιβάλλον kg CO 2 -eq /m ,2 31, Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο (*)(**) Βλ. Εικόνα 8 Εικόνα 11 Εκπομπζσ Αερίων Θερμοκθπίου ανά Επιφάνεια Στάκμευςθσ (ςε ιςοδφναμα CO 2 ) Μειώςαμε το ανθρακικό μασ αποτύπωμα κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάθμευςησ και κατά 7,7% ανά θέςη ςτάθμευςησ kg CO 2 -eq /Θζςθ Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο (*)(**) Βλ. Εικόνα 8 Εικόνα 12 Εκπομπζσ Αερίων Θερμοκθπίου ανά Θζςθ Στάκμευςθσ (ςε ιςοδφναμα CO 2 ) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

34 Περιβάλλον Πρόγραμμα Εξοικονόμηςησ Ενέργειασ Προκειμζνου να διαχειριςτοφμε καλφτερα τθν θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνουμε, εκπονιςαμε ενεργειακι μελζτθ ςτθν οποία διαπιςτϊκθκε ότι πλζον του 60% τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ οφείλεται ςτο φωτιςμό των χϊρων ςτάκμευςθσ. Ωσ αποτζλεςμα ςχεδιάςτθκε ζνα πρόγραμμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, το οποίο εφαρμόςτθκε ςτο τακμό «Ριηάρθ» και περιλάμβανε τισ εξισ ενζργειεσ: το ςταθμό Ριζάρη μειώςαμε την κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ κατά 12% και αποφεύχθηκαν 86t CO 2-eq 1. Σοποκζτθςθ φίλτρων ςτισ λάμπεσ φκοριςμοφ του τακμοφ Ριηάρθ με αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε αυτό το ςτακμό κατά 12% το 2010 ςε ςχζςθ με το 2009 και τθν αποφυγι 86 τόνων CO 2-eq 2. Μείωςθ του φωτιςμοφ ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ κατά τθσ μεταμεςονφχτιεσ ϊρεσ, όπου οι ανάγκεσ για φωτιςμό είναι λιγότερεσ (χωρίσ να επθρεάηεται θ αςφάλεια ι θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν). 3. Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ των γραφείων όταν δεν χρθςιμοποιοφνται, κζτοντασ τουσ Η/Τ ςε κατάςταςθ αναμονισ και ςβινοντασ τον φωτιςμό. Πιλοτικό Πρόγραμμα LED Επίςθσ, ζχουμε ξεκινιςει ζνα πιλοτικό πρόγραμμα για τθν αντικατάςταςθ των λαμπτιρων του ςτακμοφ «Αγίου Νικολάου» (Πειραιά) με ενεργειακά αποδοτικοφσ λαμπτιρεσ LED, με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςε αυτό το ςτακμό κατά 5% το 2011 ςε ςχζςθ με το Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

35 Περιβάλλον 5.2 Νερό Υγρά Απόβλητα Κατανάλωςη Νερού Η ςθμαντικότερθ ποςότθτα νεροφ που καταναλϊνουμε χρθςιμοποιείται ςτθ λειτουργία των πλυντθρίων αυτοκινιτων, και ςε μικρότερθ ζκταςθ ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ που λειτουργοφν ςε κάκε τακμό. Σα νερό των πλυντθρίων προζρχεται από αντλιςεισ υπογείων υδάτων ςε κάκε ςτακμό, ενϊ των χϊρων υγιεινισ από τα δίκτυα φδρευςθσ. m Δίκτυα Υδρευςθσ (Χϊροι Τγιεινισ) Τπόγεια Νερά (Πλυντιρια) Εικόνα 13 Συνολικι Κατανάλωςθ Νεροφ 3 Παραγωγή Υγρών Αποβλήτων Οι ποςότθτεσ των υγρϊν αποβλιτων που παράγουμε αντιςτοιχοφν ςε αυτζσ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ. Σα πλυντιρια παράγουν τον κφριο όγκο των υγρϊν αποβλιτων (απόνερα τθσ πλφςθσ), και πολφ μικρότερθ ποςότθτα παράγεται από τουσ χϊρουσ υγιεινισ. m Χϊροι Τγιεινισ Πλυντιρια Εικόνα 14 Συνολικι Ραραγωγι Υγρϊν Αποβλιτων 3 Σα δεδομζνα προζρχονται από ζμμεςουσ υπολογιςμοφσ τθσ άντλθςθσ των υπογείων υδάτων και των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ νεροφ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

36 Περιβάλλον Άντληςη Υπόγειων Υδάτων Εκμεταλλευόμαςτε τα υπόγεια νερά των ςταθμών μασ εξοικονομώντασ m3 νερού δικτύου Η Polis Park αντλεί ςε ςυνεχι βάςθ μια ςθμαντικι ποςότθτα υπόγειων υδάτων, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςτεγανότθτασ των υπόγειων επιπζδων των ςτακμϊν τθσ, τα οποία τελικά διοχετεφονται ςτο δίκτυο των υγρϊν αποβλιτων κάκε ςτακμοφ είτε ςτο Δίκτυο ομβρίων. Ζχουμε εκμεταλλευτεί τθν φπαρξθ αυτϊν των υπόγειων υδάτων και τα χρθςιμοποιοφμε για τθν τροφοδοςία των πλυντθρίων μασ (το νερό ζχει ελεγχκεί εργαςτθριακά και ζχει κρικεί κατάλλθλο για αυτι τθ χριςθ). Με αυτό τον τρόπο4 πετυχαίνουμε ταυτόχρονα: Ρλιρθ αποφυγι τθσ κατανάλωςθσ νεροφ του δικτφου φδρευςθσ που κα χρθςιμοποιοφνταν ςτο πλυντιριο (περίπου m3 ι 86% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ). Ρλιρθ αποφυγι επιπλζον υγρϊν αποβλιτων που κα παράγονταν από τθ χριςθ του νεροφ του δικτφου φδρευςθσ (περίπου m3)., 5.3 Πρώτεσ Ύλεσ Στερεά Απόβλητα Κατανάλωςη Πρώτων Υλών Σα υλικά που κυρίωσ καταναλϊνει θ Polis Park κατά τθ λειτουργία τθσ είναι: 1. Λαμπτιρεσ φωτιςμοφ των χϊρων ςτάκμευςθσ (περίπου 500 λαμπτιρεσ/μινα). 2. Χρϊματα για τθ βαφι των χϊρων ςτάκμευςθσ 3. Αναλϊςιμα Ρλυντθρίου (κυρίωσ απορρυπαντικά, αλλά και πανιάςφουγγάρια κτλ.). 4. Αναλϊςιμα Γραφείου (γραφικι φλθ, μελάνια εκτυπωτϊν) 5. Ζντυπο Υλικό (ενθμερωτικά φυλλάδια, τιμοκατάλογοι). 4 Δεδομζνου ότι θ άντλθςθ των υπογείων υδάτων δεν μπορεί να αποφευχκεί. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

37 Περιβάλλον Πράςινεσ Προμήθειεσ Σα απορρυπαντικά των πλυντθρίων ζχουν επιλεγεί ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και περιβαλλοντικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ να είναι βιοδιαςπϊμενα, να μθν ζχουν διαλφτεσ HF και ΗCL, ενϊ οριςμζνα διακζτουν οικολογικι ςιμανςθ. Παραγωγή Στερεών Αποβλήτων Σα ςτερεά απόβλθτα από τθ λειτουργία μασ ςχετίηονται με τισ καταναλϊςεισ υλικϊν για τθν παροχι των υπθρεςιϊν μασ. Ζτςι, οι ροζσ ςτερεϊν αποβλιτων κατά ςειρά ςθμαντικότθτασ είναι: 1. Οι χαλαςμζνοι λαμπτιρεσ φωτιςμοφ κακϊσ και οι ςυςκευαςίεσ τουσ. 2. Οι ςυςκευαςίεσ και τα δοχεία των χρωμάτων κακϊσ και τα υπόλοιπα ςτερεά απόβλθτα που ςυνεπάγονται οι βαφζσ. 3. Οι ςυςκευαςίεσ των απορρυπαντικϊν κακϊσ και των λοιπϊν αναλϊςιμων των πλυντθρίων. 4. Σα απορρίμματα από τθ λειτουργία των γραφείων (κυρίωσ χαρτί). 5. Σα απορρίμματα από τουσ χϊρουσ αναμονισ των πελατϊν. Ανακύκλωςη το χϊρο των γραφείων ςτο ςτακμό Ριηάρθ, ζνα μζροσ τθσ γραφικισ φλθσ προζρχεται από ανακυκλωμζνα υλικά, ενϊ ςτουσ εκτυπωτζσ χρθςιμοποιοφνται μελάνια επαναπλιρωςθσ. τα γραφεία ζχει τοποκετθκεί ειδικόσ κάδοσ ςυλλογισ χαρτιοφ ενϊ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Διμο, ζχει τοποκετθκεί μπλε κάδοσ ανακφκλωςθσ πλθςίον τθσ ειςόδου του ςτακμοφ Ριηάρθ για διευκόλυνςθ τθσ ανακφκλωςθσ από τουσ εργαηόμενουσ των γραφείων. Οι χαλαςμζνοι λαμπτιρεσ φωτιςμοφ παραλαμβάνονται από τον προμθκευτι των λαμπτιρων ο οποίοσ και τουσ διαχειρίηεται κατάλλθλα. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

38 Περιβάλλον 5.4 Άλλεσ Δράςεισ Με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ κοντά ςτουσ ςτακμοφσ μασ ςυντθριςαμε με δικά μασ ζξοδα, από το 2003 ζωσ τον Οκτϊβριο του 2010, τον Κιπο Ριηάρθ κακϊσ και τον κιπο ςτο ςτακμό Ιπποκράτειο, που βρίςκονται ςτθν επιφάνεια των ςτακμϊν 5. 5 Η ςυντιρθςθ των κιπων είναι υποχρζωςθ των οικείων Διμων και τθσ Κτθματικισ Εταιρίασ του Δθμοςίου. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

39 Κοινωνία

40 Κοινωνία 6 Κοινωνία Βαςικόσ άξονασ τθσ τρατθγικισ Βιωςιμότθτασ μασείναι θ βελτίωςθ των ςχζςεων και θ ενίςχυςθ των ποικίλων αλλθλεπιδράςεων που ζχουμε τόςο με το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο, κακϊσ και με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ εντόσ των οποίων λειτουργεί και από τισ οποίεσ εξαρτάται. τα πλαίςια αυτά θ τρατθγικι μασ για τθν Κοινωνία ςτθρίηεται ςτισ εξισ περιοχζσ επικζντρωςθσ: Κοινωνικι Προςφορά Σοπικζσ Επιδράςεισ Διαφκορά Ρίνακασ 13 Ρολιτικζσ και Στόχοι Στρατθγικισ για τθν Κοινωνία Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Κοινωνικι Ρροςφορά Στιριξθ Κοινωνικά Ευπακϊν Ομάδων Συνεργαςία με Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα Στιριξθ Οργανιςμϊν με Κοινωνικό Χαρακτιρα Τοπικζσ Επιδράςεισ Ενίςχυςθ Τοπικισ Αγοράσ Εργαςίασ Διαφκορά Αποφυγι περιςτατικϊν διαφκοράσ Στόχοσ SO-I Διατιρθςθ μθδενικϊν περιςτατικϊν διαφκοράσ Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου υνεχισ Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

41 Κοινωνία 6.1 Κοινωνική Προςφορά Κοινωνικά Ευπαθείσ Ομάδεσ Μζςω των υπθρεςιϊν μασ ενιςχφουμε κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ με τθν παροχι προνομιακϊν προςφορϊν. υγκεκριμζνα ςτθρίηουμε τουσ φοιτθτζσ παρζχοντάσ τουσ 50% ζκπτωςθ, ενϊ, ςυμμετείχαμε ςτθν πρωτοβουλία «Συμμαχία Κατά τθσ Ακρίβειασ» κατά τθν οποία δόκθκαν εκπτωτικά κουπόνια ςε άνεργουσ και πολφτεκνουσ πελάτεσ. υμμετείχαμε ςτη «υμμαχία κατά τησ Ακρίβειασ» προςφέροντασ εκπτωτικά κουπόνια ςτουσ άνεργουσ και πολύτεκνουσ πελάτεσ μασ. Πρακτική Άςκηςη Φοιτητών Ζχουμε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, με ςκοπό τθν παροχι πρακτικισ εξάςκθςθ ςτουσ τελειόφοιτων φοιτθτζσ. Οι φοιτθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να δουν από κοντά τθ λειτουργία τθσ εταιρίασ, να ςυλλζξουν ςτοιχεία για τισ εργαςίεσ τουσ και να μάκουν από τα ζμπειρα ςτελζχθ μασ ςε κζματα, τόςο διοίκθςθσ όςο και εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν. Στήριξη Οργανιςμών με Κοινωνικό Χαρακτήρα τθρίξαμε τουσ εξισ Φιλανκρωπικοφσ Οργανιςμοφσ και Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (ΜΚΟ): Γιατροί Χωρίσ φνορα (οικονομικι ενίςχυςθ), Οίκοσ Συφλϊν (οικονομικι ενίςχυςθ), WWF (προςφορά εκπτωτικϊν κουπονιϊν και αγορά Χριςτουγεννιάτικων καρτϊν), Παιδικό Χωριό SOS (αγορά Χριςτουγεννιάτικων καρτϊν) φλλογοσ Φυλακιςμζνων (αγορά Χριςτουγεννιάτικων καρτϊν). Εκελοντζσ Αιμοδότεσ Νοςοκομείου Παίδων (οικονομικι ενίςχυςθ) 6.2 Τοπικέσ Επιδράςεισ Ενίςχυςη Τοπικήσ Αγοράσ Εργαςίασ ε ςχζςθ με τθν αγορά εργαςίασ, θ πολιτικι μασ είναι θ προτίμθςθ ςτισ προςλιψεισ προςωπικοφ που διαμζνει κοντά ςουσ τακμοφσ ςτάκμευςθσ, δθμιουργϊντασ ζτςι κζςεισ εργαςίασ και ςτθρίηοντασ το τοπικό εργατικό δυναμικό6, ενϊ παρόμοια πολιτικι εφαρμόηεται κατά τθν επιλογι των προμθκευτϊν μασ (βλ. ενότθτα 3.3 Προμθκευτζσ). 6 Εφόςον πλθροφνται τα υπόλοιπα κριτιρια πρόςλθψθσ για τθν εκάςτοτε κζςθ εργαςίασ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

42 Κοινωνία 6.3 Αντιμετώπιςη Περιςτατικών Διαφθοράσ Η πρόλθψθ τθσ εμφάνιςθσ περιςτατικϊν διαφκοράσ είναι πολφ ςθμαντικι, γι αυτό ζχουμε δϊςει ειδικι προςοχι ςτον τρόπο λειτουργίασ μασ, ϊςτε να εντοπίηονται και να προλαμβάνονται τζτοιου είδουσ περιςτατικά. Μζχρι τϊρα (2010) δεν ζχουν ςθμειωκεί περιςτατικά διαφκοράσ ςτθν εταιρία μασ. Ρίνακασ 14 Ρικανζσ Ρεριοχζσ και Τρόποι Αντιμετϊπιςθσ Διαφκοράσ Ρικανι Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Είςπραξθ Ειςιτθρίων Καταμζτρθςθ Ειςπράξεων Επιλογι Ρρομθκευτϊν Τρόποι Ρρόλθψθσ Λειτουργία αυτόματων μθχανθμάτων είςπραξθσ Άνοιγμα μθχανθμάτων είςπραξθσ παρουςία προϊςταμζνου ςτακμοφ Σαυτόχρονοσ ζλεγχοσ καταμζτρθςθσ από λογιςτιριο Διαδικαςία διαχείριςθσ προμθκειϊν (βλ. Ενότθτα 3.3 Προμθκευτζσ) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

43 7 Πληροφορίεσ για την Έκθεςη Βιωςιμότητασ Προφίλ και Όριο Έκθεςησ Αυτι είναι θ πρϊτθ Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ τθσ Polis Park θ οποία αφορά το ζτοσ 2010 και θ οποία κα εκδίδεται ςε διετι βάςθ. τουσ περιςςότερουσ δείκτεσ που αναφζρονται ςτθν Ζκκεςθ, παρατίκενται επίςθσ και ςτοιχεία για το ζτοσ 2009, το οποίο αποτελεί το ζτοσ αναφοράσ. Σα ποςοτικά ςτοιχεία που δίνονται είναι αποτζλεςμα άμεςων μετριςεων εκτόσ από τα ςθμεία που επιςθμαίνεται διαφορετικά. Η Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ αφορά τισ λειτουργίεσ οργάνωςθσ, διαχείριςθσ και διοίκθςθσ των χϊρων ςτάκμευςθσ τθσ Polis Park, ενϊ δεν περιλαμβάνονται οι λειτουργίεσ μελζτθσ, καταςκευισ, ανάπτυξθσ και εκμετάλλευςθσ των νζων χϊρων ςτάκμευςθσ. Σο όριο αυτό επιλζχτθκε διότι αυτζσ είναι οι κυριότερεσ λειτουργίεσ οι οποίεσ εμπίπτουν κάτω από τον άμεςο ζλεγχο τθσ Polis Park. τουσ επόμενουσ απολογιςμοφσ κα περιλθφκοφν οι μελζτεσ των νζων ςτακμϊν που εκπονοφνται για λογαριαςμό των εταιριϊν παραχϊρθςθσ. Σημείο Επικοινωνίασ Εάν κζλετε να μάκετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι να μασ πείτε τα ςχόλιά ςασ ςχετικά με αυτι τθν Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ, επικοινωνιςτε με τθν Χριςτίνα Ναςιμπιάν Τπεφκυνθ Επικοινωνίασ Ριηάρθ 4 και Βας. Κωνςταντίνου 45, Ακινα Σθλ.: Φαξ.: Ανάπτυξη Εκθεςησ Η Ανάπτυξθ τθσ Ζκκεςθσ Βιωςιμότθτασ ζγινε ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρία Close the Loop. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

44 8 Ευρετήριο Περιεχομένων και Επίπεδο Εφαρμογήσ GRI Κωδικόσ Δείκτθ Ρεριγραφι Δείκτθ Κάλυψθ 7 Ενότθτα Σελίδα Στρατθγικι και Ανάλυςθ 1.1 Διλωςθ ανϊτερου ςτελζχουσ οργανιςμοφ 3 Οργανωτικό Ρροφίλ 2.1 Επωνυμία οργανιςμοφ Κφριεσ μάρκεσ, προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ Λειτουργικι δομι του οργανιςμοφ Σοποκεςία ζδρασ οργανιςμοφ Χϊρεσ δραςτθριοποίθςθσ Κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ και νομικι μορφι Αγορζσ που εξυπθρετοφνται Μεγζκθ οργανιςμοφ θμαντικζσ μεταβολζσ ςτον οργανιςμό Βραβεία που απονεμικθκαν Δεν απονεμικθκαν Βραβεία Ραράμετροι Ζκκεςθσ Βιωςιμότθτασ 3.1 Περίοδοσ ζκκεςθσ Προγενζςτερθ ζκκεςθ Κφκλοσ ζκκεςθσ θμείο επικοινωνίασ για ερωτιςεισ Διαδικαςία κακοριςμοφ ορίου Όριο ζκκεςθσ Περιοριςμοί ςτο πεδίο ι όριο τθσ ζκκεςθσ Κοινοπραξίεσ, κυγατρικζσ εταιρίεσ και εκχωροφμενεσ εργαςίεσ 3.9 Σεχνικζσ μζτρθςθσ δεδομζνων Επιπτϊςεισ τυχόν ανακεϊρθςθσ πλθροφοριϊν Αλλαγζσ από προγενζςτερεσ ζκκεςθσ 3.12 Ευρετιριο περιεχομζνων GRI Εξωτερικι διαςφάλιςθ - - Διακυβζρνθςθ, Δεςμεφςεισ και υμμετοχι 4.1 Δομι διακυβζρνθςθσ οργανιςμοφ Ρόλοσ και αρμοδιότθτεσ του Προζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου 4.3 Ανεξάρτθτα/μθ εκτελεςτικά μζρθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 4.13 υμμετοχι ςε ςωματεία/οργανϊςεισ Κατάλογοσ ενδιαφερομζνων μερϊν Προςδιοριςμόσ και επιλογι ενδιαφερομζνων μερϊν ΕΝ1 Ρεριβαλλοντικοί Δείκτεσ Επίδοςθσ Χρθςιμοποιοφμενα Τλικά, με βάςθ το βάροσ ι τον όγκο = Πλιρθσ, = Μερικι, = Δεν αναφζρεται /Δεν ςχετίηεται με τισ λειτουργίεσ τθσ Polis Park Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

45 Ευρετιριο Περιοεχομζνων και Επίπεδο Εφαρμογισ GRI Κωδικόσ Δείκτθ Ρεριγραφι Δείκτθ Κάλυψθ 7 Ενότθτα Σελίδα ΕΝ3 Άμεςθ Κατανάλωςθ Ενζργειασ ΕΝ4 Ζμμεςθ Κατανάλωςθ Ενζργειασ ΕΝ5 Εξοικονομθμζνθ Ενζργεια (eco-efficiency) ΕΝ8 υνολικι Άντλθςθ Νεροφ με βάςθ τθν πθγι ΕΝ10 Ποςοςτό νεροφ που ανακυκλϊνεται ι επαναχρθςιμοποιείται ΕΝ16 υνολικζσ άμεςεσ και ζμμεςεσ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου με βάςθ το βάροσ ΕΝ18 Πρωτοβουλίεσ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και περιοριςμοί που επιτεφχκθκαν. ΕΝ21 υνολικόσ όγκοσ υδάτινων αποβλιτων ΕΝ26 Πρωτοβουλίεσ μείωςθσ περιβαλλοντικϊν επιδράςεων προϊόντων και υπθρεςιϊν Οικονομικοί Δείκτεσ Επίδοςθσ EC1 Παραγόμενθ και Κατανεμθμζνθ Οικονομικι Αξία Εργαςιακοί Δείκτεσ Επίδοςθσ LA1 υνολικό εργατικό δυναμικό με βάςθ τον τφπο απαςχόλθςθσ, τθ ςφμβαςθ εργαςίασ και τθν περιοχι LA2 υνολικόσ αρικμόσ και ποςοςτό κίνθςθσ προςωπικοφ, με βάςθ τθν θλικιακι ομάδα, το φφλο και τθν περιοχι LA4 Ποςοςτό εργαηομζνων που καλφπτονται από ςυμφωνίεσ που βαςίηονται ςε ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ. Ποςοςτά τραυματιςμϊν, επαγγελματικϊν LA7 αςκενειϊν, απϊλειασ θμερϊν εργαςίασ και απουςιϊν εργαηομζνων και αρικμόσ κανατθφόρων εργατικϊν ατυχθμάτων ανά περιοχι. LA11 Προγράμματα για δεξιότθτεσ/ δια βίου μάκθςθ Κοινωνικοί Δείκτεσ Επίδοςθσ SO4 Ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν διαφκοράσ. Δείκτεσ Ευκφνθσ για τα Ρροϊόντα PR3 Πλθροφορίεσ για το προϊόν PR5 Ικανοποίθςθ πελατϊν Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

46 Ευρετιριο Περιοεχομζνων και Επίπεδο Εφαρμογισ GRI Η Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ (απολογιςμόσ) τθσ Polis Park 2010 είναι επιπζδου C, ςφμφωνα με τισ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ Ζκδοςθσ Απολογιςμϊν Βιωςιμότθτασ (ζκδοςθ G3, 2006) του Global Reporting Initiative. Εικόνα 15 Επίπεδα Απολογιςμοφ του Global Reporting Initiative Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα