Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010"

Transcript

1 Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010

2 Έκθεςη Βιωςιμότητασ Polis Park 2010 Περιεχόμενα Μινυμα Γενικοφ Διευκυντι Η Εταιρία μασ τρατθγικι Βιωςιμότθτασ Αγορά Εργαηόμενοι Ρεριβάλλον Κοινωνία Πλθροφορίεσ για τθν Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ Ευρετιριο Περιεχομζνων και Επίπεδο Εφαρμογισ GRI Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

3 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Όταν για πρϊτθ φορά προκθρφχκθκαν οι διαγωνιςμοί για τουσ αυτοχρθματοδοτοφμενουσ Χϊρουσ τάκμευςθσ ςτθν Ακινα, οι πζντε μεγαλφτερεσ καταςκευαςτικζσ Εταιρίεσ τθσ εποχισ αποφάςιςαν να ενϊςουν τισ δυνάμεισ τουσ για να προςφζρουν ότι καλλίτερο μποροφςε να δθμιουργθκεί ςτο Χϊρο αυτόν. Δεν ςκζφκθκαν οφτε προσ ςτιγμι να ακολουκιςουν τθν πεπατθμζνθ αλλά φρόντιςαν να ενθμερωκοφν για ότι πιο ςφγχρονο κυκλοφοροφςε ςτο εξωτερικό. Δε δίςταςαν να αναςυντάξουν τισ μελζτεσ όταν χρειαηόταν, να προςφζρουν ποιοτικά ςτοιχεία, πολφ πζρα από εκείνα που απαιτοφςαν οι ςυμβάςεισ, προκειμζνου να δθμιουργιςουν χϊρουσ άνετουσ και πολιτιςμζνουσ για τθν φιλοξενία των αυτοκινιτων των ςυμπολιτϊν μασ και να χρθςιμοποιιςουν τα πιο ςφγχρονα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ για τθν άνετθ λειτουργία των χϊρων. Με τον τρόπο αυτό κακιερϊκθκαν ςτο χϊρο και ζγιναν πρότυπο για πολλοφσ επιχειρθματίεσ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο Εξωτερικό. Σο κυριότερο όμωσ, ζδειξαν ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν επιλογι του προςωπικοφ ϊςτε οι χριςτεσ και οι ςυναλλαςςόμενοι να απολαμβάνουν τθν πλζον ευγενικι και εξυπθρετικι ςυμπεριφορά που δικαιοφνται. Σο προςωπικό αυτό φροντίηει να εκπαιδεφεται κάκε φορά που δίνεται θ ευκαιρία ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτασ του κακ ενόσ και δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν εξζλιξι του ϊςτε το ςφνολο ςχεδόν των ςτελεχϊν να προζρχεται από τισ κατϊτερεσ βακμίδεσ των εργαηομζνων που εξελίχκθκαν ςταδιακά. Πζρα από αυτά, θ πρϊτθ προτεραιότθτα δίνεται ςτα κζματα αςφαλείασ όπου ςυνεχϊσ εκπαιδεφεται το προςωπικό και είναι ίςωσ θ μόνθ ι μία από τισ ελάχιςτεσ εταιρίεσ του Κλάδου που ζχει πιςτοποιθκεί κατά ISO και ζχει και εφαρμόηει τισ τελειότερεσ διαδικαςίεσ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. τα ίδια πλαίςια φροντίηει για το οικολογικό τθσ αποτφπωμα περιορίηοντασ κάκε τυχόν πθγι εκπομπισ θ φκοράσ. Με τθν παροφςα Ζκκεςθ πραγματοποιοφμε τθν πρϊτθ επίςθμθ καταγραφι των ενεργειϊν μασ ςτα πλαίςια επίτευξθσ μιασ βιϊςιμθσ οικονομικισ, περιβαλλοντικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ. ιμερα που θ κρίςθ κινδυνεφει να ανατρζψει πολλά δεδομζνα θ μεγάλθ προςπάκεια ςυγκεντρϊνεται ςτο να διατθρθκοφν ςτο ακζραιο τα ποιοτικά ςτοιχεία και θ αναπόφευκτθ προςπάκεια για οικονομία, ϊςτε να μθ επθρεάςει τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ με το προςωπικό και τουσ πελάτεσ αλλά και να κρατιςει ςτα υψθλότερα επίπεδα τθν αςφάλεια και τθν προςταςία τουσ περιβάλλοντοσ. Είμαςτε βζβαιοι ότι με τθν ςυνδρομι του απόλυτα ςυνειδθτοποιθμζνου προςωπικοφ και των ςτελεχϊν κα το επιτφχουμε ϊςτε, όταν βγοφμε από τθν κρίςθ, να βρεκοφμε πιο ιςχυροί ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ και να αποτελζςουμε ζνα καλό παράδειγμα ςωςτισ και ςυνετισ επιχειρθματικότθτασ. Μπάμπθσ τ. Ηςαΐασ Πολ. Μθχανικόσ, Γενικόσ Διευκυντισ Polis Park A.E. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

4 Η Εταιρία μασ

5 Η Εταιρία μασ 1 Η Εταιρία μασ 1.1 Ιςτορικό, Στοιχεία και Βαςικά Μεγέθη Η εταιρία Polis Park A.E., ιδρφκθκε τον Αφγουςτο του 2003 με τθν επωνυμία «ΟΛΚΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ & ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΚΑ Α.Ε.». Σθν αποφαςίςτθκε θ τροποποίθςθ τθσ επωνυμίασ τθσ ςε «POLISPARK ΑΣΙΚΗ ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και του διακριτικοφ τίτλου τθσ «POLISPARK A.E.» αντίςτοιχα (ΦΕΚ 304/Σεφχοσ Α.Ε. & Ε.Π.Ε./ ). Η διάρκεια τθσ εταιρείασ ορίςτθκε για πενιντα (50) ζτθ. Ζδρα τθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων και τα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ ςτεγάηονται ςτον Τπόγειο τακμό Αυτοκινιτων τθσ Οδοφ Ριηάρθ & Βας. Κωνςταντίνου, Ριηάρθ 4 και Βας. Κωνςταντίνου 45, Ακινα. Ακολουκϊντασ τα πιο ςφγχρονα και υψθλά διεκνι standards, θ Polis Park είναι ςιμερα θ πρϊτθ εταιρία ςτο χϊρο τθσ ςτθν Ελλάδα και μία από τισ πιο δυναμικά αναπτυςςόμενεσ ςε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ρίνακασ 1 Βαςικά Μεγζκθ Polis Park Polis Park Αρικμόσ Εργαηομζνων Κφκλοσ Εργαςιϊν ( ) , ,91 Κζρδθ προ φόρων ( ) 6.029, ,10 Ρωλιςεισ (αρικμόσ ειςιτθρίων) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

6 Η Εταιρία μασ 1.2 Λειτουργίεσ κοπόσ τθσ Polis Park, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ, είναι θ μελζτθ, καταςκευι, οργάνωςθ, διαχείριςθ, διοίκθςθ, λειτουργία, ανάπτυξθ, χρθματοδότθςθ και εκμετάλλευςθ τακμϊν Αυτοκινιτων, υπόγειων ι υπζργειων, ανοικτϊν ι ςτεγαςμζνων, Κζντρων Αναψυχισ και Χϊρων Εςτιάςεωσ, ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, κακϊσ και κάκε δραςτθριότθτα ι πράξθ, και ανάπτυξθ κάκε είδουσ επιχειρθματικισ δράςθσ, ςτο πλαίςιο των ανωτζρω αντικειμζνων. υγκεκριμζνα, οι καλφψουν : λειτουργίεσ μασ, ςε ςχζςθ με τθν ςτάκμευςθ μποροφν να 1. Διαχείριςθ Χϊρων τάκμευςθσ. 2. Εκπόνθςθ μελετϊν βιωςιμότθτασ για λογαριαςμό τρίτων (νζα ζργα, υπάρχοντεσ ςτακμοί, κ.λ.π.). 3. Αξιοποίθςθ (βελτίωςθ) υπαρχόντων εγκαταςτάςεων ςτάκμευςθσ μζςω : Μελετϊν εςωτερικισ Κυκλοφορίασ / Διάταξθσ κζςεων τάκμευςθσ. Εςωτερικισ και εξωτερικισ ςιμανςθσ. Αξιολόγθςθσ εξοπλιςμοφ. 1.3 Διακυβέρνηςη Μετοχική Σύνθεςη Η μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Polis Park, εμφανίηεται ιδιαίτερα ιςχυρι, τόςο από οικονομικισ απόψεωσ όςο και από πλευράσ εμπειριϊν ςτθν Ελλθνικι Αγορά. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι εταιρίεσ που ςυμμετζχουν ςτθν Polis Park, είναι : J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.: Ανϊνυμθ Εταιρία Εργολθπτικι Σουριςτικι, Εμπορικι, Βιομθχανικι, Οικοδομικϊν Τλικϊν και Μθχανθμάτων. AΚΤΩ ΡΑ ΑΧΩ ΗΣΕΙΣ Α.Ε.: Άκτωρ Παραχωριςεισ, Ανϊνυμθ Εταιρία. ΑΕΓΕΚ: Ανϊνυμθ Εταιρία Γενικϊν Καταςκευϊν και Ναυτιλιακϊν, Σουριςτικϊν, Γεωργικϊν και Δαςικϊν Εικόνα 1 Μετοχικι Σφνκεςθ Polis Park A.E Επιχειριςεων. Γ.Ε.Κ. ΤΕ ΝΑ Α.Ε.: Εταιρία υμμετοχϊν Ακινιτων Καταςκευϊν. ΒΙΟΤΕ Α.Ε.: Εταιρία με γενικι επωνυμία «Βιομθχανικά Σεχνικά Ζργα ΒΙΟΣΕΡ Ανϊνυμοσ Εταιρία». Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

7 Η Εταιρία μασ τισ δραςτθριότθτεσ των ανωτζρω εταιριϊν ςυγκαταλζγονται πολλά από τα Ολυμπιακά Ζργα για τον «Ακινα 2004», θ ηεφξθ Ρίου Αντιρρίου, θ Αττικι Οδόσ, όπωσ και τα περιςςότερα από τα Αυτοχρθματοδοτοφμενα ζργα. H ςφνκεςθ του Δ.. τθσ Polis Park, αποτελείται από ςτελζχθ των εταιριϊν που ςυνκζτουν τθ μετοχικι τθσ ςφνκεςθ και ζχει ωσ εξισ: 1. Εμμανουιλ Βράϊλασ, Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 2. Ιωάννθσ Γαϊτάναροσ, Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 3. Κωνςταντίνοσ Λυςαρίδθσ, Διευκφνων φμβουλοσ, 4. Άγγελοσ Γιόκαρθσ, Μζλοσ, 5. Γεϊργιοσ Μαυροςκότθσ, Μζλοσ. Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Polis Park A.E. είναι ο Μπάμπθσ τ. Ηςαΐασ. Οργανωτική Δομή Η εταιρεία μασ δίνει πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτθν οργάνωςθ των parking ζτςι ϊςτε να μποροφμε να προςφζρουμε άψογεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ μασ. Χρθςιμοποιϊντασ τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ πελατϊν (με ειδικό λογιςμικό και servers) καταφζρνουμε να ζχουμε τον πλιρθ ζλεγχο όλων των επιχειρθματικϊν πόρων. Οι περιςςότερεσ λειτουργίεσ μασ είναι αυτοματοποιθμζνεσ και γι' αυτό καταφζρνουμε και λειτουργοφμε αδιάλειπτα 24 ϊρεσ το 24ωρο, 365 μζρεσ το χρόνο. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

8 Η Εταιρία μασ ΓΕΝΘΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΝΟΜΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ HEALTH & SAFETY ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ ΣΕΥΝΘΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ OPERATION MANAGER MARKETING MANAGER ΛΟΓΘΣΗΡΘΟ BUDGET ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΘΑ ΝΕΕ ΕΡΓΑΘΕ ΔΘΕΚΔΘΚΗΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΤΠΑΡΥΟΝΣΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΠΩΛΗΗ ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΤΑ ΚΑΝΘΓΓΟ ΤΑ ΠΑΘΔΩΝ ΤΑ ΑΘΓΤΠΣΟΤ ΤΑ ΡΘΖΑΡΗ ΤΑ ΘΠΠΟΚΡΑΣΕΘΟ ΜΕΛΛΟΝΣΘΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ Εικόνα 2 Οργανόγραμμα Polis Park 1.4 Συμμετοχή ςε Δίκτυα υμμετζχουμε ενεργά ωσ μζλοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Χϊρων τάκμευςθσ (European Parking Association, EPA, Η EPA ιδρφκθκε ςτο 1983 και μζλθ τθσ είναι ιδιωτικζσ, δθμόςιεσ εταιρείεσ που διαχειρίηονται και λειτουργοφν χϊρουσ και υπθρεςίεσ ςτάκμευςθσ, κακϊσ και θ προμθκευτικι αλυςίδα που προςφζρει τα ςχετιηόμενα με τθν ςτάκμευςθ προϊόντα και υπθρεςίεσ. κοπόσ τθσ EPA είναι θ ςυνεργαςία των εκνικϊν ςυλλόγων ςτάκμευςθσ των διαφόρων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, θ ανταλλαγι εμπειριϊν και αλλθλοβοικεια μεταξφ των μελϊν τθσ. Η EPA μπορεί να επθρεάςει τισ ρυκμίςεισ και τα μζτρα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν ςχετικά με τθ ςτάκμευςθ και τθν αςτικι μετακίνθςθ. Η Polis Park είναι επίςθσ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Επιχειρθματιϊν τακμϊν Αυτοκινιτων Νομοφ Αττικισ, όπου ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ είναι και Πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

9 Στρατηγική Βιωςιμότητασ

10 τρατθγικι Βιωςιμότθτασ 2 Στρατηγική Βιωςιμότητασ 2.1 Δομή Στρατηγικήσ Από τθν ίδρυςι τθσ Polis Park προςπακοφμε να λειτουργοφμε με υπευκυνότθτα ωσ προσ τισ αρχζσ τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, οι οποίεσ ορίηονται από τουσ τρεισ πυλϊνεσ του Περιβάλλοντοσ, τθσ Οικονομίασ και τθσ Κοινωνίασ. Η προςπάκεια αυτι, αν και ςθμαντικι, ςτθρίχτθκε αποκλειςτικά ςτθν ευαιςκθςία των ςτελεχϊν και των υπαλλιλων μασ. Σον τελευταίο χρόνο προςπακιςαμε να εντάξουμε αυτι τθν προςπάκεια ςυνειδθτά ςτθν εταιρικι μασ διακυβζρνθςθ υιοκετϊντασ τθν πρϊτθ τρατθγικι Βιωςιμότθτάσ μασ. κοπόσ τθσ τρατθγικισ μασ είναι να βελτιϊνουμε ςυνεχϊσ τθν επίδοςθ βιωςιμότθτάσ μασ και να προςαρμοηόμαςτε με τον βζλτιςτο τρόπο ςτισ ανάγκεσ του επιχειρθματικοφ και κοινωνικοφ μασ περιβάλλοντοσ. Η τρατθγικι Βιωςιμότθτασ είναι δομθμζνθ ςε 4 επιμζρουσ τρατθγικζσ: 1. Στρατθγικι για τθν Αγορά 2. Στρατθγικι για τουσ Εργαηόμενουσ 3. Στρατθγικι για το Ρεριβάλλον 4. Στρατθγικι για τθν Κοινωνία Κάκε επιμζρουσ τρατθγικι αποτελείται από διαφορετικζσ περιοχζσ επικζντρωςθσ, για τισ οποίεσ ζχουμε δεςμευτεί με ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ και ςτόχουσ. Μετά από αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων των λειτουργιϊν μασ και των αλλθλεπιδράςεων μασ με τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ μασ (βλ. επόμενθ ενότθτα), ςχεδιάςαμε τθ τρατθγικι μασ με ζμφαςθ ςτισ επιμζρουσ τρατθγικζσ για το Περιβάλλον και τουσ Εργαηόμενουσ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

11 τρατθγικι Βιωςιμότθτασ 2.2 Ενδιαφερόμενα Μέρη Η λειτουργία και βιωςιμότθτά μασ βαςίηεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ μασ με τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντόσ μασ. τθν Εικόνα 3 φαίνονται τα κυριότερα Ενδιαφερόμενα Μζρθ μασ, τα οποία αναγνωρίςαμε και αξιολογιςαμε ςτα πλαίςια τθσ τρατθγικισ Βιωςιμότθτάσ μασ, ενϊ παρακάτω δίνεται μια ςφντομθ περιγραφι για οριςμζνα από αυτά. Εικόνα 3 Ενδιαφερόμενα Μζρθ τθσ Polis Park Ρίνακασ 2 Ανάλυςθ Επικοινωνίασ με Ενδιαφερόμενα Μζρθ Ενδιαφερόμενο Μζροσ Πελάτεσ Κανάλι Επικοινωνίασ Ερωτθματολόγια Ικανοποίθςθσ Πελατϊν Βιβλία Καταγραφισ Εντυπϊςεων Ρεριςςότερεσ Ρλθροφορίεσ Ενότθτα 3.2 Πελάτεσ (ςελ. 19) Προσ το παρόν διατθροφμε ςυςτθματικό κανάλι επικοινωνίασ μόνο με τουσ πελάτεσ μασ. Προκειμζνου να ξεκινιςει ςυςτθματικόσ διάλογοσ με τα ςθμαντικότερα Ενδιαφερόμενα Μζρθ μασ, κα δθμιουργιςουμε επιπλζον κανάλια επικοινωνίασ ξεκινϊντασ από ζρευνα ικανοποίθςθσ των εργαηομζνων μασ (βλ. Ενότθτα 4 Εργαηόμενοι). Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

12 Αγορά

13 Αγορά 3 Αγορά Η Polis Park είναι θ πρϊτθ εταιρία ςτον κλάδο τθσ ςτθν Ελλάδα και μία από τισ πιο δυναμικά αναπτυςςόμενεσ ςε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σθν δυναμικι αυτι τθν ζχουμε καταφζρει ακολουκϊντασ τθ τρατθγικι μασ για τθν Αγορά θ οποία επικεντρϊνεται ςτισ εξισ περιοχζσ: Τπθρεςίεσ Πελάτεσ Προμθκευτζσ Ρίνακασ 3 Ρολιτικζσ και Στόχοι Στρατθγικισ για τθν Αγορά Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Υπθρεςίεσ Συνεχισ Βελτίωςθ Ροιότθτασ Υπθρεςιϊν Επζκταςθ Δικτφου Στακμϊν Στάκμευςθσ Ρελάτεσ Συνεχισ Βελτίωςθ Ικανοποίθςθσ Ρελατϊν Ρρομθκευτζσ Ενίςχυςθ τοπικϊν προμθκευτϊν Τοπικι Οικονομία Συνεργαςία με τοπικζσ επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ Στόχοσ EC-I Βελτίωςθ Πελατϊν με Εξαιρετικι και Θετικι Εντφπωςθ κατά 5 % Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου Υπηρεςίεσ Η Polis Park διαχειρίηεται ςφμφωνα με τα πιο ςφγχρονα και υψθλά διεκνι standards οκτϊ (8) υπόγειουσ τακμοφσ Αυτοκινιτων, οι οποίοι ζχουν καταςκευαςτεί και λειτουργοφν ςε νευραλγικά ςθμεία τθσ Ακινασ, του Πειραιά και τθσ Θεςςαλονίκθσ. Οι τακμοί προςφζρουν: Ωριαία ςτάκμευςθ. Μθνιαία τάκμευςθ. Ειδικά προγράμματα περιοριςμζνθσ παραμονισ και χαμθλοφ κόςτουσ ( πχ. εκπτωτικά κουπόνια, ειςιτιρια ΠΚ, Χριςτουγζννων, Πάςχα, πρόγραμμα Θερινϊν Διακοπϊν Νυκτερινό τιμολόγιο). Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

14 Αγορά Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ εκδθλϊςεων εντόσ των εγκαταςτάςεων. Πλυντιριο Οχθμάτων. Βιολογικό κακαριςμό ςαλονιοφ. Mini Market. Αυτόματα Μθχανιματα Πλθρωμισ Χϊροσ Αναμονισ A.T.M Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

15 Αγορά Όλοι οι τακμοί μασ, εξαςφαλίηουν κάποια ελάχιςτα χαρακτθριςτικά και παροχζσ, όπωσ: Υπερςφγχρονο μθχανολογικό διαχειριςτικό εξοπλιςμό που διαςφαλίηει πλιρωσ τα οχιματα κατά τθν παραμονι τουσ ςτον χϊρο του τακμοφ. Ελεγχόμενθ Είςοδο Ζξοδο, με ςφςτθμα φωτογράφθςθσ του οχιματοσ και επιβεβαίωςθσ του αρικμοφ κυκλοφορίασ του. Οδιγθςθ του οχιματοσ πάντοτε από τον Ιδιοκτιτθ ι εξουςιοδοτθμζνο άτομο, ςτάκμευςθ ςε προκακοριςμζνθ κζςθ και φφλαξθ των κλειδιϊν από τον ίδιο. Απόλυτθ προςταςία για άτομα και οχιματα κακ όλο το 24ωρο μζςω κλειςτοφ κυκλϊματοσ παρακολοφκθςθσ του χϊρου, φυλάκων και άπλετου φωτιςμοφ ςε όλουσ τουσ ορόφουσ. Διαφάνεια ςτα κοςτολόγια και τισ χρεϊςεισ και ευζλικτεσ μεκόδουσ χρζωςθσ/τιμολόγθςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ των πελατϊν. Ειδικά τιμολόγια για μονίμουσ πελάτεσ. Ειδικά τιμολόγια για ομάδεσ εργαηομζνων (Γιατροί, υνταξιοφχοι, Φοιτθτζσ) Χϊρο Αναμονισ, (για τουσ πελάτεσ, όπωσ π.χ. του πλυντθρίου), με ειδικό χϊρο περιποίθςθσ βρεφϊν ςτο τακμό του Νοςοκομείου Παίδων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

16 Αγορά «Χρωματικό Κϊδικα» ανά όροφο και ευκρινι αρίκμθςθ κζςεων (επιδαπζδια & επιτοίχια), για τθν αςφαλι και εφκολθ ανεφρεςθ των οχθμάτων. Θζςεισ για Άτομα Με Ειδικζσ Ανάγκεσ. Θζςεισ για Μθχανζσ & Μοτοποδιλατα. Δυνατότθτα χριςεωσ των ειςόδων προςωπικοφ με ςφςτθμα «ελζγχου πρόςβαςθσ» τόςο από τουσ διερχομζνουσ πελάτεσ (ειςιτιριο) όςο και από τουσ μόνιμουσ πελάτεσ (κάρτα μονίμου), ϊςτε να αποκλείονται οι ανεπικφμθτοι επιςκζπτεσ. Υπθρεςία Mini Bus ςτον ςτακμό τθσ Ριηάρθ, για τθν μεταφορά των πελατϊν ςτο Κολωνάκι. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

17 Αγορά Νέεσ Δραςτηριότητεσ - Έργα Η Polis Park υπζγραψε τθ ςφμβαςθ και ανζλαβε από τθν 17/12/2010, το management τθσ διαχείριςθσ του Parking τθσ εταιρίασ ΓΕΚΑ A.E., ςτθν οποία μετζχουν θ τράπεηα Πειραιϊσ και θ εταιρία ΓΕΚ-ΣΕΡΝΑ με τθν επωνυμία "ΛΙΜΑΝΙ" Εμπορικό & Eπιχειρθματικό Κζντρο, που βρίςκεται ςτθ Θεςςαλονίκθ, επί τθσ οδοφ 26θσ Οκτωβρίου, αρ. 43 και Κεφαλλθνίασ. Εκεί ςτεγάηονται μεγάλα εμπορικά καταςτιματα κακϊσ και διάφορα γραφεία δικθγόρων, ιατρϊν κ.λ.π. Βριςκόμαςτε επίςθσ, ςε ςτάδιο ζκδοςθσ αδειϊν για το ςτακμό ςτο Α Νεκροταφείο (Οδόσ Αναπαφςεωσ) του Διμου Ακθναίων, το ςτακμό ςτθν Καλλικζα (Οδό Δθμθτρακοποφλου) και το ςτακμό ςτθν περιοχι Ιλιςίων (Ραγκράτι) ςτθν οδό Διοχάρουσ. Επίςθσ, για το ςτακμό τθσ οδοφ Ανκζων (κοντά ςτο Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ), ζχουμε ιδθ υπογράψει τθν ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ. Ζτςι, κα γίνουμε θ πρϊτθ εταιρία ςτθν Ελλάδα, που κα διακζτει πραγματικό «δίκτυο» ςτακμϊν ςε όλα τα ςθμαντικά ςθμεία τθσ πρωτεφουςασ και τθσ ςυμπρωτεφουςασ. Σύςτημα Διαχείριςησ Ποιότητασ Πρωτοπορϊντασ ςε ζνα ακόμα τομζα, είμαςτε μόνθ εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν ςτάκμευςθσ ςτθν Ελλάδα, με Ριςτοποίθςθ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το ISO 9001:2000 από τθν Εταιρία TUV AUSTRIA. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

18 Αγορά Ρίνακασ 4 Τοποκεςία και γενικά χαρακτθριςτικά Στακμϊν Στακμόσ Εταιρεία Ραραχϊρθςθσ Ζναρξθ Λειτουργίασ Τοποκεςία Τφποσ Θζςεισ Προφοι Εμβαδό (m 2 ) 1. ιηάρθ 2003 Ριηάρθ 4 & Βας. Κων/νου Τπόγειοσ (8 θμιεπίπεδα) Ρλ. Κάνιγγοσ Ακθναϊκοί τακμοί 2004 Πλ. Κάνιγγοσ Τπόγειοσ Νος. Ραίδων Αυτοκινιτων Α.Ε Πλ. Νοςοκομείου Παίδων Τπόγειοσ (10 θμιεπίπεδα) Ρλ. Αιγφπτου 2005 Πλ. Αιγφπτου (Πεδίον Άρεωσ) Τπόγειοσ ½ (9 θμιεπίπεδα) Ρλ. Καρφλου Smyrni Park A.E Αγία Φωτεινι - Ν. μφρνθ Τπόγειοσ Αγίου Νικολάου τακμόσ Αυτοκινιτων ΟΛΠ Α.Ε Πλ. Μελίνασ Μερκοφρθ Πειραιάσ Τπόγειοσ & Τπζργειοσ 727 (υπογείωσ) + 38 ποφλμαν ι 118 Ι.Χ (υπεργείωσ) Ιπποκράτειου Νοςοκομείου τακμοί Αυτοκινιτων Θεςςαλονίκθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Παραχϊρθςθσ Α.Ε Πλ. Εβραίων Μαρτφρων Τπόγειοσ (9½ θμίεπίπεδα) ΓΕΚΑ Α.Ε Εμπορικό Κζντρο Τπζργειοσ Λιμάνι Center 8. Εμπορικό Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ* *Η Polis Park ζχει αναλάβει μόνο τθ διοίκθςθ τθσ διαχείριςθσ και θ εμπλοκι τθσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςτακμό είναι περιοριςμζνθ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ Στακμόσ Θζςεισ ΑΜΕΑ Θζςεισ για Μοτο/κλζτεσ Ρίνακασ 5 Ραρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ ςε κάκε Στακμό Ρλυντιριο Αυτοκινιτων Χϊροσ Αναμονισ Mini Market Αυτόματο Μθχάνθμα Ρλθρωμισ Ειςιτθρίων Κλειςτό Κφκλωμα Ραρακ/κθςθσ ΑΤΜ Αυτόματθ Μθχανι Ρλφςθσ Δαπζδων 1. ιηάρθ 2. Ρλ. Κάνιγγοσ 3. Νος. Ραίδων 4. Ρλ. Αιγφπτου 5. Ρλ. Καρφλου 6. Αγίου Νικολάου 7. Ιπποκράτειου Νοςοκομείου Mini Bus

19 Αγορά 3.2 Πελάτεσ Προςπακοφμε ςυνεχϊσ να βελτιϊνουμε τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ προσ τουσ πελάτεσ μασ, κακϊσ αυτοί αποτελοφν πρωταρχικι προτεραιότθτά μασ. Η ποιότθτα των υπθρεςιϊν μασ βαςίηεται ςε 6 άξονεσ: 1. Λειτουργικότθτα του Χϊρου τάκμευςθσ 2. Αςφάλεια (τόςο του πελάτθ όςο και του οχιματοσ) 3. Κακαριότθτα 4. Εξυπθρζτθςθ Προςωπικοφ 5. υμπεριφορά Προςωπικοφ 6. Ποιότθτα Τπθρεςιϊν Πλυντθρίου Πάνω από 90% των πελατών μασ είχαν Εξαιρετική ή Θετική εντύπωςη από τισ υπηρεςίεσ μασ Η γνϊμθ και οι εντυπϊςεισ των πελατϊν μασ ςθμαντικά για εμάσ, γι αυτό διενεργοφμε ςε ετιςια βάςθ ζρευνα ικανοποίθςθσ πελατϊν προκειμζνου να γνωρίηουμε τθν επίδοςι μασ ςτουσ παραπάνω 6 άξονεσ. ε κάκε τακμό τθροφνται Βιβλία Εντυπϊςεων, ςτα οποία οι πελάτεσ μποροφν να καταγράφουν αναλυτικά τισ εντυπϊςεισ τουσ από τισ υπθρεςίεσ μασ, ενϊ επίςθσ, υπάρχουν και «Κυτία Παραπόνων» ςτα οποία οι πελάτεσ μποροφν να ςυμπλθρϊςουν ειδικά ζγγραφα με τυχόν παραπόνα τα οποία κοινοποιοφνται ςτθ Νομαρχία. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

20 Αγορά 0% 20% 40% 60% 80% 100% Λειτουργικότθτα Χϊρου τάκμευςθσ Αςφάλεια Κακαριότθτα Εξυπθρζτθςθ Προςωπικοφ υμπεριφορά Προςωπικοφ Τπθρεςία Πλυντθρίου Εξαιρετικι Θετικι Μζτρια Αρνθτικι Η ζρευνα πραγματοποιικθκε το πρώτο τρίμθνο του 2009 ςτουσ ςτακμοφσ Ριηάρθ, Αιγφπτου, Παίδων, Κάνιγγοσ και Ιπποκράτειο ςε δείγμα 590 πελατών. Εικόνα 4 Εντυπϊςεισ Ρελατϊν Ζτουσ 2009 Λειτουργικότθτα Χϊρου τάκμευςθσ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Αςφάλεια Κακαριότθτα Εξυπθρζτθςθ Προςωπικοφ υμπεριφορά Προςωπικοφ Τπθρεςία Πλυντθρίου Εξαιρετικι Θετικι Μζτρια Αρνθτικι Η ζρευνα πραγματοποιικθκε το πρώτο τρίμθνο του 2010 ςτουσ ςτακμοφσ Ριηάρθ, Αιγφπτου, Παίδων, Κάνιγγοσ, Ιπποκράτειο και Ν. μφρνθ ςε δείγμα 689 πελατών. Εικόνα 5 Εντυπϊςεισ Ρελατϊν Ζτουσ 2010 Οι τελευταίεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι οι περιςςότεροι πελάτεσ (ποςοςτό >90%) ζχουν Εξαιρετικι ι Θετικι εντφπωςθ από τθν Polis Park, ενϊ υπιρξε βελτίωςθ των εντυπϊςεϊν τουσ μεταξφ 2009 και Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

21 Αγορά 3.3 Προμηθευτέσ Οι προμθκευτζσ μασ αποτελοφν ςθμαντικό κομμάτι για τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν, κακϊσ και για τθν πολιτικι Βιωςιμότθτάσ μασ. τα πλαίςια του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ που εφαρμόηουμε, τθροφμε ειδικι διαδικαςία διαχείριςθσ προμθκειϊν. Η διαδικαςία εξαςφαλίηει τθν αποφυγι περιςτατικϊν διαφκοράσ, κακϊσ διεξάγεται ζρευνα αγοράσ πριν τθν επιλογι κάποιου προμθκευτι, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ ελζγχονται και εγκρίνονται από το γενικό διευκυντι. Επίςθσ, πολιτικι μασ είναι θ ενίςχυςθ των τοπικϊν αγορϊν, μζςω τθσ προτίμθςθσ, όταν αυτό είναι δυνατόν, προμθκευτϊν που βρίςκονται ςτθν περιοχι κάκε τακμοφ. 3.4 Τοπική Οικονομία Παρζχουμε διευκολφνςεισ (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια) ςε τοπικζσ επιχειριςεισ πλθςίον κάκε τακμοφ, όπωσ ξενοδοχεία και εμπορικά καταςτιματα κακϊσ και ςε δθμόςιουσ φορείσ όπωσ Νοςοκομεία ( Ευαγγελιςμόσ, Ιπποκράτειο), Μουςεία (Μπενάκθ, Πολεμικό, Εκνικι Πινακοκικθ), Δθμαρχεία (Ν. μφρνθσ), το Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν, τθ Λζςχθ Αξιωματικϊν Ενόπλων Δυνάμεων και τθν Εςτία Ν. μφρνθσ, Επίςθσ ζχουμε διακζςει τουσ ςτακμοφσ μασ για ποικίλεσ εκδθλϊςεισ, όπωσ επιδείξεισ & φωτογραφιςεισ μόδασ, γυρίςματα τθλεοπτικϊν ςειρϊν, διαφθμιςτικϊν ςποτ, μουςικϊν video clip, μουςικϊν εκδθλϊςεων κακϊσ κα για εκκζςεισ & φωτογραφίςεισ αυτοκίνθτων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

22 Εργαζόμενοι

23 Εργαηόμενοι 4 Εργαζόμενοι Οι εργαηόμενοι μασ αποτελοφν βαςικό κεφάλαιο αλλά και το κυριότερο μζςο για τθν εφαρμογι τθσ τρατθγικισ Βιωςιμότθτασ μασ. Οι βαςικζσ περιοχζσ επικζντρωςθσ τθσ τρατθγικισ μασ για τουσ Εργαηόμενοφσ μασ είναι: Εργαςιακζσ χζςεισ Κατάρτιςθ και Επιμόρφωςθ Τγιεινι και Αςφάλεια Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Εργαςιακζσ Σχζςεισ Ρίνακασ 6 Ρολιτικζσ και Στόχοι Στρατθγικισ για τουσ Εργαηόμενουσ Δθμιουργία και διατιρθςθ άριςτων εργαςιακϊν ςχζςεων Υποςτιριξθ ανζλιξθσ εργαηομζνων Κατάρτιςθ και Επιμόρφωςθ Διατιρθςθ υψθλοφ επιπζδου κατάρτιςθσ εργαηομζνων Στόχοσ LA-I Διατιρθςθ μεγζκουσ ανκρϊπινου δυναμικοφ LA-II Πραγματοποίθςθ Ζρευνα Ικανοποίθςθσ Εργαηομζνων LA-III Εκπαίδευςθ τουλάχιςτον 10 εργαηομζνων ςε ειδικά ςεμινάρια κατάρτιςθσ Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου Υγιεινι και Αςφάλεια Αποφυγι ατυχθμάτων LA-IV 0 εργατικά ατυχιματα 2011 Εκπαίδευςθ ςτθν Αςφάλεια LA-V Εκπαίδευςθ όλου του προςωπικοφ 2011 ςτθν πυραςφάλεια Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

24 Εργαηόμενοι 4.1 Προφίλ Προςωπικού Σο εργατικό δυναμικό μασ αποτελείται κυρίωσ από μόνιμα απαςχολοφμενο προςωπικό το οποίο ζμεινε ςχετικά ςτακερό τα ζτθ 2009 και 2010 Ρίνακασ 7 Συνολικόσ Αρικμόσ Εργαηομζνων Συνολικόσ Αρικμόσ Εργαηομζνων Ρίνακασ 8 Κατανομι Εργαηομζνων ςφμφωνα με τον χϊρο Εργαςίασ (Στακμό) (2010) ιηάρθ Κάνιγγοσ Ραίδων Αιγφπτου Ν. Σμφρνθ Ιπποκράτειο Αγ. Νικολάου Μιςκωτοί Ημερομίςκιοι Διοίκθςθ (ιηάρθ) Οριςμζνου Χρόνου ι Μειωμζνθσ Απαςχόλθςθσ Σφνολο Όλοι οι εργαηόμενοι υπάγονται ςτθ υλλογικι φμβαςθ Εταιριών Παροχισ Τπθρεςιών. Ημερομίςκιοι 19,7% Ορ. Χρόνου / Μειωμζνθσ Απαςχόλθςθσ 4,2% Μιςκωτοί 76,1% Εικόνα 6 Κατανομι Εργαηομζνων ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ Εργαςίασ (2010) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

25 Εργαηόμενοι Ρίνακασ 9 Αρικμόσ και Ροςοςτό Μετακίνθςθσ (turnover) Ρροςωπικοφ (2010) Οικειοκελείσ Μθ-Οικειοκελείσ Ρροςλιψεισ Αποχωριςεισ Αποχωριςεισ Άντρεσ Γυναίκεσ Σφνολο Ροςοςτό επί Συνόλου Εργαηομζνων 1,4% 5,6% 5,6% 4.2 Εργαςιακέσ Σχέςεισ Προτεραιότθτά μασ είναι δθμιουργία και διατιρθςθ άριςτων ςχζςεων με το προςωπικό μασ. Μια περιοχι επικζντρωςθσ είναι θ εξζλιξθ τθσ καριζρασ των εργαηομζνων, θ οποία υποςτθρίηεται από τθν πολιτικι προϊκθςθσ των εργαηομζνων για τθν πλιρωςθ ανϊτερων κζςεων. Ζτςι, θ πλειονότθτα των μεςαίων ςτελεχϊν μασ (προϊςτάμενοι, καταμετρθτζσ κτλ.) ζχουν ανελιχκεί από ειςαγωγικζσ κζςεισ τθσ εταιρίασ (π.χ. ταμίεσ) που δεν απαιτοφν αυξθμζνα προςόντα. Σα περιςςότερα μεςαία ςτελέχη μασ έχουν ανελιχθεί από ειςαγωγικέσ θέςεισ τησ εταιρίασ Επίςθσ, ςτα πλαίςια τθσ ανοιχτισ επικοινωνίασ με τουσ εργαηόμενοφσ μασ φροντίηουμε για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τουσ ςε περιπτϊςεισ ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτθν εταιρεία, όπωσ θ λειτουργία ενόσ νζου ςτακμοφ, ϊςτε να μποροφν να αξιοποιθκοφν από το υπάρχον προςωπικό οι ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται (π.χ. πλιρωςθ νζων κζςεων). Ακόμα, ζχουμε ξεκινιςει πρόγραμμα ςυμπλθρωματικισ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

26 Εργαηόμενοι 4.3 Κατάρτιςη και Επιμόρφωςη Η απαςχόλθςθ ενόσ καταρτιςμζνου και υψθλοφ επιπζδου προςωπικοφ ζχει πρωταρχικι ςθμαςία για μασ. Ζτςι, κάκε χρόνο παρζχονται ςτουσ εργαηόμενουσ προγράμματα επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ διαχείριςθσ. ςε κζματα τεχνικά, ποιότθτασ και Ρίνακασ 10 Κατάλογοσ Σεμιναρίων κατά κατθγορία εργαηομζνων (2009 & 2010) Διοικθτικό Ρροςωπικό Δθμιουργία και θγεςία ομάδων υναιςκθματικι νοθμοςφνθ. Από τον ποιοτικό ζλεγχο ςτο ςφςτθμα 6ς Επικεϊρθςθ Ποιότθτασ ISO Διαχείριςθ ςυςτιματοσ ςτάκμευςθσ φςτθμα διαχείριςθσ υγιεινισ και αςφάλειασ Πρϊτεσ Βοικειεσ Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ Γραμματεία Διοίκθςθ υμπεριφορά Εκτελεςτικι γραμματζασ και υποχρεϊςεισ Διαχείριςθ Πωλιςεων υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ Γνϊςθ και ενεργοποίθςθ Σεχνικζσ Παρουςίαςθσ Σα ζξι καπζλα τθσ ςκζψθσ Τποςτιριξθ Πωλθτϊν Οργάνωςθ Πωλιςεων και Ανάπτυξθ Πωλθτϊν Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Παροχι Τπθρεςιϊν Υπεφκυνοι Στακμϊν /Ταμίεσ Διαχείριςθ υςτιματοσ τάκμευςθσ φςτθμα διαχείριςθσ υγιεινισ και αςφάλειασ Πρϊτεσ Βοικειεσ Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ Από τον Ποιοτικό Ζλεγχο ςτο ςφςτθμα 6ς Πυροπροςταςία - Πυρόςβεςθ Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

27 Εργαηόμενοι 4.4 Υγιεινή και Αςφάλεια Η Τγιεινι και Αςφάλεια τόςο του προςωπικοφ, όςο και των πελατϊν και επιςκεπτϊν κατά τθν παραμονι τουσ ςτουσ ςτακμοφσ, είναι υψθλι προτεραιότθτα μασ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ επενδφουμε ςτθ ςωςτι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν. Ζτςι, το ςφνολο του προςωπικοφ ζχει παρακολουκιςει εκπαίδευςθ για πυροπροςταςία και κατάςβεςθ φωτιάσ ςε ςυνεργαςία με τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία. Ρίνακασ 11 Δείκτεσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία Ζτοσ Αρικμόσ Θανατθφόρων Ατυχθμάτων Αρικμόσ Τραυματιςμϊν * *Αφορά ελαφρό τραυματιςμό εργαηομζνου επιπζδου πρώτων βοθκειών. Επίςθσ, όλοι οι ςτακμοί καλφπτονται από κλειςτό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ ϊςτε να αντιμετωπίηεται άμεςα οποιοδιποτε περιςτατικό μπορεί να επθρεάςει τθν αςφάλεια των πελατϊν και των οχθμάτων τουσ, κακϊσ και των εργαηομζνων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

28 Περιβάλλον

29 Περιβάλλον 5 Περιβάλλον Η βιωςιμότθτα μασ είναι εξαρτάται με πολλοφσ τρόπουσ από το φυςικό περιβάλλον ςτο οποίο δραςτθριοποιοφμαςτε. Η τρατθγικι μασ για το περιβάλλον ζχει ωσ ςκοπό τθν αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν επιδράςεων και τθ μεγιςτοποίθςθ των κετικϊν επιδράςεων τθσ λειτουργίασ μασ ςτο περιβάλλον. Οι περιοχζσ επικζντρωςθσ τθσ Περιβαλλοντικισ τρατθγικισ μασ είναι: Ενζργεια Κλιματικι Αλλαγι Νερό Τγρά Απόβλθτα Πρϊτεσ Υλεσ τερεά Απόβλθτα Ρίνακασ 12 Ρολιτικζσ και Στόχοι Ρεριβαλλοντικισ Στρατθγικισ Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Ενζργεια Κλιματικι Αλλαγι Μείωςθ Κατανάλωςθσ Ενζργειασ και Ανκρακικοφ Αποτυπϊματοσ Νερό - Υγρά Απόβλθτα Μείωςθ Κατανάλωςθσ Νεροφ και Ραραγωγισ Υγρϊν Αποβλιτων Ρρϊτεσ Φλεσ Στερεά Απόβλθτα Ρράςινεσ Ρρομικειεσ Στόχοσ EN-I Μείωςθ ετιςιου Ανκρακικοφ Αποτυπϊματοσ κατά 10% ςε ςχζςθ με το 2009 EN-II Εγκατάςταςθ Φωτιςμοφ LED ςτο ςτακμό Αγ. Νικολάου EN-III Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των πλυντθρίων για τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του νεροφ. EN-IV Εγκατάςταςθ μετρθτϊν νεροφ ςε πλυντιρια EN-V Χριςθ φιλικοφ προσ το περιβάλλον χαρτιοφ ςτο ζντυπο υλικό. Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

30 Περιβάλλον 5.1 Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή Κατανάλωςη Ενέργειασ Για τθ λειτουργία των ςτακμϊν και των Μειώςαμε τη ςυνολική γραφείων μασ καταναλϊνουμε ςχεδόν κατανάλωςη αποκλειςτικά θλεκτρικι ενζργεια1. H επζκταςι μασ με τθν ανάλθψθ τθσ ηλεκτρικήσ ενέργειασ διαχείριςθσ του ςτακμοφ του Αγ. Νικολάου των παλαιότερων και τθσ Ν. μφρνθσ είχε ςαν αποτζλεςμα τθν ςταθμών μασ κατά αφξθςθ τθσ δυναμικότθτάσ μασ κατά 59% με 5,5% τθν πρόςκεςθ επιπλζον κζςεων ςτάκμευςθσ ςτθ λειτουργία μασ. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ κατά 20,9% το 2010 ςε ςχζςθ με το 2009, κακϊσ αυξικθκαν οι ςυνολικζσ ενεργειακζσ απαιτιςεισ. τουσ υπόλοιπουσ πζντε ςτακμοφσ, όμωσ, καταφζραμε να μειϊςουμε κατά 5,5% τθ ςυνολικι κατανάλωςθ ςε ςχζςθ με το ΜWh Αγ. Νικολάου Ν. μφρνθ Ιπποκράτειο -5,5% Αιγφπτου Παίδων Κάνιγγοσ Ριηάρθ Η ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ αυξικθκε κατά 20,9% το 2010 λόγω τθσ ςυνειςφοράσ των νζων ςτακμών τθσ Ν. μφρνθσ και του Αγ. Νικολάου, αλλά μειώκθκε κατά 5,5% για τουσ υπόλοιπουσ ςτακμοφσ. Εικόνα 7 Συνολικι Κατανάλωςθ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Επίςθσ, καταφζραμε να μειϊςουμε τθ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάκμευςθσ και κατά 7,7% ανά κζςθ ςτάκμευςθσ. 1 Μια μικρι ποςότθτα ενζργειασ (λιγότερο από 2%) καταναλϊνεται επίςθσ από τθ λειτουργία του λεωφορείου που εξυπθρετεί το ςτακμό Ριηάρθ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

31 Περιβάλλον kwh/m ,3 31, Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο *Σο 2009 ο ςτακμόσ τθσ Ν. μφρνθσ λειτοφργθςε τουσ μινεσ Οκτώβριο ζωσ Δεκζμβριο. τουσ υπολογιςμοφσ ζγινε θ υπόκεςθ ότι θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ του διαςτιματοσ αυτοφ αντιςτοιχεί ςτο 25% τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ. ** Οι υπολογιςμοί για το ςτακμό Αγ. Νικολάου περιλαμβάνουν δεδομζνα μόνο για το ζτοσ 2010, οπότε θ Polis Park ανζλαβε τθ διαχείριςι του. Εικόνα 8 Κατανάλωςθ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ανά Επιφάνεια Στάκμευςθσ Μειώςαμε τη ςυνολική κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάθμευςησ και κατά 7,7% ανά θέςη ςτάθμευςησ kwh/θζςθ Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο (*)(**) Βλ. Εικόνα 8 Εικόνα 9 Κατανάλωςθ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ανά Θζςθ Στάκμευςθσ Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

32 Περιβάλλον Εκπομπέσ Αερίων Θερμοκηπίου Η θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνεται για τθ λειτουργία μασ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ζκλυςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, οι οποίεσ προκφπτουν ζμμεςα από τα εργοςτάςια θλεκτρικισ ενζργειασ (ΔΕΗ) 2. Ζτςι, το ανκρακικό αποτφπωμα μασ αυξικθκε κατά 20,9 % το 2010 ςε ςχζςθ με το 2009, λόγω τθσ επζκταςθσ μασ ςτουσ ςτακμοφσ του Αγ. Νικολάου και τθσ Ν. μφρνθσ, ενϊ ςτουσ παλαιότερουσ ςτακμοφσ μασ μειϊκθκε κατά 5,5%. Μειώςαμε το ανθρακικό αποτύπωμα των παλαιότερων ςταθμών μασ κατά 5,5% tons CO 2 -eq Αγ. Νικολάου ,5% Ν. μφρνθ Ιπποκράτειο Αιγφπτου Παίδων Κάνιγγοσ Ριηάρθ Ο ςυντελεςτισ εκπομπών CO 2 -eq είναι βαςιςμζνοσ ςε ςτοιχεία τθσ ΔΕΗ. Εικόνα 10 Συνολικζσ Εκπομπζσ Αερίων Θερμοκθπίου (ςε ιςοδφναμα CO 2 ) Αντίςτοιχα, μειϊςαμε το ςυνολικό ανκρακικό αποτφπωμα μασ κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάκμευςθσ και κατά 7,7% ανά κζςθ ςτάκμευςθσ. 2 Δεφτερο Πεδίο (Scope 2) ςφμφωνα με το Greenhouse Gas Protocol. Αμελθτζα (<0,4%) είναι θ ποςότθτα που εκλφεται από τθ λειτουργία του λεωφορείου που εξυπθρετεί το ςτακμό Ριηάρθ, που ανικει ςτο Πρϊτο Πεδίο (Scope 1). Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

33 Περιβάλλον kg CO 2 -eq /m ,2 31, Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο (*)(**) Βλ. Εικόνα 8 Εικόνα 11 Εκπομπζσ Αερίων Θερμοκθπίου ανά Επιφάνεια Στάκμευςθσ (ςε ιςοδφναμα CO 2 ) Μειώςαμε το ανθρακικό μασ αποτύπωμα κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάθμευςησ και κατά 7,7% ανά θέςη ςτάθμευςησ kg CO 2 -eq /Θζςθ Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο (*)(**) Βλ. Εικόνα 8 Εικόνα 12 Εκπομπζσ Αερίων Θερμοκθπίου ανά Θζςθ Στάκμευςθσ (ςε ιςοδφναμα CO 2 ) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

34 Περιβάλλον Πρόγραμμα Εξοικονόμηςησ Ενέργειασ Προκειμζνου να διαχειριςτοφμε καλφτερα τθν θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνουμε, εκπονιςαμε ενεργειακι μελζτθ ςτθν οποία διαπιςτϊκθκε ότι πλζον του 60% τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ οφείλεται ςτο φωτιςμό των χϊρων ςτάκμευςθσ. Ωσ αποτζλεςμα ςχεδιάςτθκε ζνα πρόγραμμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, το οποίο εφαρμόςτθκε ςτο τακμό «Ριηάρθ» και περιλάμβανε τισ εξισ ενζργειεσ: το ςταθμό Ριζάρη μειώςαμε την κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ κατά 12% και αποφεύχθηκαν 86t CO 2-eq 1. Σοποκζτθςθ φίλτρων ςτισ λάμπεσ φκοριςμοφ του τακμοφ Ριηάρθ με αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε αυτό το ςτακμό κατά 12% το 2010 ςε ςχζςθ με το 2009 και τθν αποφυγι 86 τόνων CO 2-eq 2. Μείωςθ του φωτιςμοφ ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ κατά τθσ μεταμεςονφχτιεσ ϊρεσ, όπου οι ανάγκεσ για φωτιςμό είναι λιγότερεσ (χωρίσ να επθρεάηεται θ αςφάλεια ι θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν). 3. Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ των γραφείων όταν δεν χρθςιμοποιοφνται, κζτοντασ τουσ Η/Τ ςε κατάςταςθ αναμονισ και ςβινοντασ τον φωτιςμό. Πιλοτικό Πρόγραμμα LED Επίςθσ, ζχουμε ξεκινιςει ζνα πιλοτικό πρόγραμμα για τθν αντικατάςταςθ των λαμπτιρων του ςτακμοφ «Αγίου Νικολάου» (Πειραιά) με ενεργειακά αποδοτικοφσ λαμπτιρεσ LED, με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςε αυτό το ςτακμό κατά 5% το 2011 ςε ςχζςθ με το Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

35 Περιβάλλον 5.2 Νερό Υγρά Απόβλητα Κατανάλωςη Νερού Η ςθμαντικότερθ ποςότθτα νεροφ που καταναλϊνουμε χρθςιμοποιείται ςτθ λειτουργία των πλυντθρίων αυτοκινιτων, και ςε μικρότερθ ζκταςθ ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ που λειτουργοφν ςε κάκε τακμό. Σα νερό των πλυντθρίων προζρχεται από αντλιςεισ υπογείων υδάτων ςε κάκε ςτακμό, ενϊ των χϊρων υγιεινισ από τα δίκτυα φδρευςθσ. m Δίκτυα Υδρευςθσ (Χϊροι Τγιεινισ) Τπόγεια Νερά (Πλυντιρια) Εικόνα 13 Συνολικι Κατανάλωςθ Νεροφ 3 Παραγωγή Υγρών Αποβλήτων Οι ποςότθτεσ των υγρϊν αποβλιτων που παράγουμε αντιςτοιχοφν ςε αυτζσ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ. Σα πλυντιρια παράγουν τον κφριο όγκο των υγρϊν αποβλιτων (απόνερα τθσ πλφςθσ), και πολφ μικρότερθ ποςότθτα παράγεται από τουσ χϊρουσ υγιεινισ. m Χϊροι Τγιεινισ Πλυντιρια Εικόνα 14 Συνολικι Ραραγωγι Υγρϊν Αποβλιτων 3 Σα δεδομζνα προζρχονται από ζμμεςουσ υπολογιςμοφσ τθσ άντλθςθσ των υπογείων υδάτων και των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ νεροφ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

36 Περιβάλλον Άντληςη Υπόγειων Υδάτων Εκμεταλλευόμαςτε τα υπόγεια νερά των ςταθμών μασ εξοικονομώντασ m3 νερού δικτύου Η Polis Park αντλεί ςε ςυνεχι βάςθ μια ςθμαντικι ποςότθτα υπόγειων υδάτων, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςτεγανότθτασ των υπόγειων επιπζδων των ςτακμϊν τθσ, τα οποία τελικά διοχετεφονται ςτο δίκτυο των υγρϊν αποβλιτων κάκε ςτακμοφ είτε ςτο Δίκτυο ομβρίων. Ζχουμε εκμεταλλευτεί τθν φπαρξθ αυτϊν των υπόγειων υδάτων και τα χρθςιμοποιοφμε για τθν τροφοδοςία των πλυντθρίων μασ (το νερό ζχει ελεγχκεί εργαςτθριακά και ζχει κρικεί κατάλλθλο για αυτι τθ χριςθ). Με αυτό τον τρόπο4 πετυχαίνουμε ταυτόχρονα: Ρλιρθ αποφυγι τθσ κατανάλωςθσ νεροφ του δικτφου φδρευςθσ που κα χρθςιμοποιοφνταν ςτο πλυντιριο (περίπου m3 ι 86% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ). Ρλιρθ αποφυγι επιπλζον υγρϊν αποβλιτων που κα παράγονταν από τθ χριςθ του νεροφ του δικτφου φδρευςθσ (περίπου m3)., 5.3 Πρώτεσ Ύλεσ Στερεά Απόβλητα Κατανάλωςη Πρώτων Υλών Σα υλικά που κυρίωσ καταναλϊνει θ Polis Park κατά τθ λειτουργία τθσ είναι: 1. Λαμπτιρεσ φωτιςμοφ των χϊρων ςτάκμευςθσ (περίπου 500 λαμπτιρεσ/μινα). 2. Χρϊματα για τθ βαφι των χϊρων ςτάκμευςθσ 3. Αναλϊςιμα Ρλυντθρίου (κυρίωσ απορρυπαντικά, αλλά και πανιάςφουγγάρια κτλ.). 4. Αναλϊςιμα Γραφείου (γραφικι φλθ, μελάνια εκτυπωτϊν) 5. Ζντυπο Υλικό (ενθμερωτικά φυλλάδια, τιμοκατάλογοι). 4 Δεδομζνου ότι θ άντλθςθ των υπογείων υδάτων δεν μπορεί να αποφευχκεί. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

37 Περιβάλλον Πράςινεσ Προμήθειεσ Σα απορρυπαντικά των πλυντθρίων ζχουν επιλεγεί ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και περιβαλλοντικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ να είναι βιοδιαςπϊμενα, να μθν ζχουν διαλφτεσ HF και ΗCL, ενϊ οριςμζνα διακζτουν οικολογικι ςιμανςθ. Παραγωγή Στερεών Αποβλήτων Σα ςτερεά απόβλθτα από τθ λειτουργία μασ ςχετίηονται με τισ καταναλϊςεισ υλικϊν για τθν παροχι των υπθρεςιϊν μασ. Ζτςι, οι ροζσ ςτερεϊν αποβλιτων κατά ςειρά ςθμαντικότθτασ είναι: 1. Οι χαλαςμζνοι λαμπτιρεσ φωτιςμοφ κακϊσ και οι ςυςκευαςίεσ τουσ. 2. Οι ςυςκευαςίεσ και τα δοχεία των χρωμάτων κακϊσ και τα υπόλοιπα ςτερεά απόβλθτα που ςυνεπάγονται οι βαφζσ. 3. Οι ςυςκευαςίεσ των απορρυπαντικϊν κακϊσ και των λοιπϊν αναλϊςιμων των πλυντθρίων. 4. Σα απορρίμματα από τθ λειτουργία των γραφείων (κυρίωσ χαρτί). 5. Σα απορρίμματα από τουσ χϊρουσ αναμονισ των πελατϊν. Ανακύκλωςη το χϊρο των γραφείων ςτο ςτακμό Ριηάρθ, ζνα μζροσ τθσ γραφικισ φλθσ προζρχεται από ανακυκλωμζνα υλικά, ενϊ ςτουσ εκτυπωτζσ χρθςιμοποιοφνται μελάνια επαναπλιρωςθσ. τα γραφεία ζχει τοποκετθκεί ειδικόσ κάδοσ ςυλλογισ χαρτιοφ ενϊ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Διμο, ζχει τοποκετθκεί μπλε κάδοσ ανακφκλωςθσ πλθςίον τθσ ειςόδου του ςτακμοφ Ριηάρθ για διευκόλυνςθ τθσ ανακφκλωςθσ από τουσ εργαηόμενουσ των γραφείων. Οι χαλαςμζνοι λαμπτιρεσ φωτιςμοφ παραλαμβάνονται από τον προμθκευτι των λαμπτιρων ο οποίοσ και τουσ διαχειρίηεται κατάλλθλα. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

38 Περιβάλλον 5.4 Άλλεσ Δράςεισ Με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ κοντά ςτουσ ςτακμοφσ μασ ςυντθριςαμε με δικά μασ ζξοδα, από το 2003 ζωσ τον Οκτϊβριο του 2010, τον Κιπο Ριηάρθ κακϊσ και τον κιπο ςτο ςτακμό Ιπποκράτειο, που βρίςκονται ςτθν επιφάνεια των ςτακμϊν 5. 5 Η ςυντιρθςθ των κιπων είναι υποχρζωςθ των οικείων Διμων και τθσ Κτθματικισ Εταιρίασ του Δθμοςίου. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

39 Κοινωνία

40 Κοινωνία 6 Κοινωνία Βαςικόσ άξονασ τθσ τρατθγικισ Βιωςιμότθτασ μασείναι θ βελτίωςθ των ςχζςεων και θ ενίςχυςθ των ποικίλων αλλθλεπιδράςεων που ζχουμε τόςο με το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο, κακϊσ και με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ εντόσ των οποίων λειτουργεί και από τισ οποίεσ εξαρτάται. τα πλαίςια αυτά θ τρατθγικι μασ για τθν Κοινωνία ςτθρίηεται ςτισ εξισ περιοχζσ επικζντρωςθσ: Κοινωνικι Προςφορά Σοπικζσ Επιδράςεισ Διαφκορά Ρίνακασ 13 Ρολιτικζσ και Στόχοι Στρατθγικισ για τθν Κοινωνία Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Κοινωνικι Ρροςφορά Στιριξθ Κοινωνικά Ευπακϊν Ομάδων Συνεργαςία με Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα Στιριξθ Οργανιςμϊν με Κοινωνικό Χαρακτιρα Τοπικζσ Επιδράςεισ Ενίςχυςθ Τοπικισ Αγοράσ Εργαςίασ Διαφκορά Αποφυγι περιςτατικϊν διαφκοράσ Στόχοσ SO-I Διατιρθςθ μθδενικϊν περιςτατικϊν διαφκοράσ Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου υνεχισ Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

41 Κοινωνία 6.1 Κοινωνική Προςφορά Κοινωνικά Ευπαθείσ Ομάδεσ Μζςω των υπθρεςιϊν μασ ενιςχφουμε κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ με τθν παροχι προνομιακϊν προςφορϊν. υγκεκριμζνα ςτθρίηουμε τουσ φοιτθτζσ παρζχοντάσ τουσ 50% ζκπτωςθ, ενϊ, ςυμμετείχαμε ςτθν πρωτοβουλία «Συμμαχία Κατά τθσ Ακρίβειασ» κατά τθν οποία δόκθκαν εκπτωτικά κουπόνια ςε άνεργουσ και πολφτεκνουσ πελάτεσ. υμμετείχαμε ςτη «υμμαχία κατά τησ Ακρίβειασ» προςφέροντασ εκπτωτικά κουπόνια ςτουσ άνεργουσ και πολύτεκνουσ πελάτεσ μασ. Πρακτική Άςκηςη Φοιτητών Ζχουμε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, με ςκοπό τθν παροχι πρακτικισ εξάςκθςθ ςτουσ τελειόφοιτων φοιτθτζσ. Οι φοιτθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να δουν από κοντά τθ λειτουργία τθσ εταιρίασ, να ςυλλζξουν ςτοιχεία για τισ εργαςίεσ τουσ και να μάκουν από τα ζμπειρα ςτελζχθ μασ ςε κζματα, τόςο διοίκθςθσ όςο και εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν. Στήριξη Οργανιςμών με Κοινωνικό Χαρακτήρα τθρίξαμε τουσ εξισ Φιλανκρωπικοφσ Οργανιςμοφσ και Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (ΜΚΟ): Γιατροί Χωρίσ φνορα (οικονομικι ενίςχυςθ), Οίκοσ Συφλϊν (οικονομικι ενίςχυςθ), WWF (προςφορά εκπτωτικϊν κουπονιϊν και αγορά Χριςτουγεννιάτικων καρτϊν), Παιδικό Χωριό SOS (αγορά Χριςτουγεννιάτικων καρτϊν) φλλογοσ Φυλακιςμζνων (αγορά Χριςτουγεννιάτικων καρτϊν). Εκελοντζσ Αιμοδότεσ Νοςοκομείου Παίδων (οικονομικι ενίςχυςθ) 6.2 Τοπικέσ Επιδράςεισ Ενίςχυςη Τοπικήσ Αγοράσ Εργαςίασ ε ςχζςθ με τθν αγορά εργαςίασ, θ πολιτικι μασ είναι θ προτίμθςθ ςτισ προςλιψεισ προςωπικοφ που διαμζνει κοντά ςουσ τακμοφσ ςτάκμευςθσ, δθμιουργϊντασ ζτςι κζςεισ εργαςίασ και ςτθρίηοντασ το τοπικό εργατικό δυναμικό6, ενϊ παρόμοια πολιτικι εφαρμόηεται κατά τθν επιλογι των προμθκευτϊν μασ (βλ. ενότθτα 3.3 Προμθκευτζσ). 6 Εφόςον πλθροφνται τα υπόλοιπα κριτιρια πρόςλθψθσ για τθν εκάςτοτε κζςθ εργαςίασ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

42 Κοινωνία 6.3 Αντιμετώπιςη Περιςτατικών Διαφθοράσ Η πρόλθψθ τθσ εμφάνιςθσ περιςτατικϊν διαφκοράσ είναι πολφ ςθμαντικι, γι αυτό ζχουμε δϊςει ειδικι προςοχι ςτον τρόπο λειτουργίασ μασ, ϊςτε να εντοπίηονται και να προλαμβάνονται τζτοιου είδουσ περιςτατικά. Μζχρι τϊρα (2010) δεν ζχουν ςθμειωκεί περιςτατικά διαφκοράσ ςτθν εταιρία μασ. Ρίνακασ 14 Ρικανζσ Ρεριοχζσ και Τρόποι Αντιμετϊπιςθσ Διαφκοράσ Ρικανι Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Είςπραξθ Ειςιτθρίων Καταμζτρθςθ Ειςπράξεων Επιλογι Ρρομθκευτϊν Τρόποι Ρρόλθψθσ Λειτουργία αυτόματων μθχανθμάτων είςπραξθσ Άνοιγμα μθχανθμάτων είςπραξθσ παρουςία προϊςταμζνου ςτακμοφ Σαυτόχρονοσ ζλεγχοσ καταμζτρθςθσ από λογιςτιριο Διαδικαςία διαχείριςθσ προμθκειϊν (βλ. Ενότθτα 3.3 Προμθκευτζσ) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

43 7 Πληροφορίεσ για την Έκθεςη Βιωςιμότητασ Προφίλ και Όριο Έκθεςησ Αυτι είναι θ πρϊτθ Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ τθσ Polis Park θ οποία αφορά το ζτοσ 2010 και θ οποία κα εκδίδεται ςε διετι βάςθ. τουσ περιςςότερουσ δείκτεσ που αναφζρονται ςτθν Ζκκεςθ, παρατίκενται επίςθσ και ςτοιχεία για το ζτοσ 2009, το οποίο αποτελεί το ζτοσ αναφοράσ. Σα ποςοτικά ςτοιχεία που δίνονται είναι αποτζλεςμα άμεςων μετριςεων εκτόσ από τα ςθμεία που επιςθμαίνεται διαφορετικά. Η Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ αφορά τισ λειτουργίεσ οργάνωςθσ, διαχείριςθσ και διοίκθςθσ των χϊρων ςτάκμευςθσ τθσ Polis Park, ενϊ δεν περιλαμβάνονται οι λειτουργίεσ μελζτθσ, καταςκευισ, ανάπτυξθσ και εκμετάλλευςθσ των νζων χϊρων ςτάκμευςθσ. Σο όριο αυτό επιλζχτθκε διότι αυτζσ είναι οι κυριότερεσ λειτουργίεσ οι οποίεσ εμπίπτουν κάτω από τον άμεςο ζλεγχο τθσ Polis Park. τουσ επόμενουσ απολογιςμοφσ κα περιλθφκοφν οι μελζτεσ των νζων ςτακμϊν που εκπονοφνται για λογαριαςμό των εταιριϊν παραχϊρθςθσ. Σημείο Επικοινωνίασ Εάν κζλετε να μάκετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι να μασ πείτε τα ςχόλιά ςασ ςχετικά με αυτι τθν Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ, επικοινωνιςτε με τθν Χριςτίνα Ναςιμπιάν Τπεφκυνθ Επικοινωνίασ Ριηάρθ 4 και Βας. Κωνςταντίνου 45, Ακινα Σθλ.: Φαξ.: Ανάπτυξη Εκθεςησ Η Ανάπτυξθ τθσ Ζκκεςθσ Βιωςιμότθτασ ζγινε ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρία Close the Loop. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

44 8 Ευρετήριο Περιεχομένων και Επίπεδο Εφαρμογήσ GRI Κωδικόσ Δείκτθ Ρεριγραφι Δείκτθ Κάλυψθ 7 Ενότθτα Σελίδα Στρατθγικι και Ανάλυςθ 1.1 Διλωςθ ανϊτερου ςτελζχουσ οργανιςμοφ 3 Οργανωτικό Ρροφίλ 2.1 Επωνυμία οργανιςμοφ Κφριεσ μάρκεσ, προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ Λειτουργικι δομι του οργανιςμοφ Σοποκεςία ζδρασ οργανιςμοφ Χϊρεσ δραςτθριοποίθςθσ Κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ και νομικι μορφι Αγορζσ που εξυπθρετοφνται Μεγζκθ οργανιςμοφ θμαντικζσ μεταβολζσ ςτον οργανιςμό Βραβεία που απονεμικθκαν Δεν απονεμικθκαν Βραβεία Ραράμετροι Ζκκεςθσ Βιωςιμότθτασ 3.1 Περίοδοσ ζκκεςθσ Προγενζςτερθ ζκκεςθ Κφκλοσ ζκκεςθσ θμείο επικοινωνίασ για ερωτιςεισ Διαδικαςία κακοριςμοφ ορίου Όριο ζκκεςθσ Περιοριςμοί ςτο πεδίο ι όριο τθσ ζκκεςθσ Κοινοπραξίεσ, κυγατρικζσ εταιρίεσ και εκχωροφμενεσ εργαςίεσ 3.9 Σεχνικζσ μζτρθςθσ δεδομζνων Επιπτϊςεισ τυχόν ανακεϊρθςθσ πλθροφοριϊν Αλλαγζσ από προγενζςτερεσ ζκκεςθσ 3.12 Ευρετιριο περιεχομζνων GRI Εξωτερικι διαςφάλιςθ - - Διακυβζρνθςθ, Δεςμεφςεισ και υμμετοχι 4.1 Δομι διακυβζρνθςθσ οργανιςμοφ Ρόλοσ και αρμοδιότθτεσ του Προζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου 4.3 Ανεξάρτθτα/μθ εκτελεςτικά μζρθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 4.13 υμμετοχι ςε ςωματεία/οργανϊςεισ Κατάλογοσ ενδιαφερομζνων μερϊν Προςδιοριςμόσ και επιλογι ενδιαφερομζνων μερϊν ΕΝ1 Ρεριβαλλοντικοί Δείκτεσ Επίδοςθσ Χρθςιμοποιοφμενα Τλικά, με βάςθ το βάροσ ι τον όγκο = Πλιρθσ, = Μερικι, = Δεν αναφζρεται /Δεν ςχετίηεται με τισ λειτουργίεσ τθσ Polis Park Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

45 Ευρετιριο Περιοεχομζνων και Επίπεδο Εφαρμογισ GRI Κωδικόσ Δείκτθ Ρεριγραφι Δείκτθ Κάλυψθ 7 Ενότθτα Σελίδα ΕΝ3 Άμεςθ Κατανάλωςθ Ενζργειασ ΕΝ4 Ζμμεςθ Κατανάλωςθ Ενζργειασ ΕΝ5 Εξοικονομθμζνθ Ενζργεια (eco-efficiency) ΕΝ8 υνολικι Άντλθςθ Νεροφ με βάςθ τθν πθγι ΕΝ10 Ποςοςτό νεροφ που ανακυκλϊνεται ι επαναχρθςιμοποιείται ΕΝ16 υνολικζσ άμεςεσ και ζμμεςεσ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου με βάςθ το βάροσ ΕΝ18 Πρωτοβουλίεσ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και περιοριςμοί που επιτεφχκθκαν. ΕΝ21 υνολικόσ όγκοσ υδάτινων αποβλιτων ΕΝ26 Πρωτοβουλίεσ μείωςθσ περιβαλλοντικϊν επιδράςεων προϊόντων και υπθρεςιϊν Οικονομικοί Δείκτεσ Επίδοςθσ EC1 Παραγόμενθ και Κατανεμθμζνθ Οικονομικι Αξία Εργαςιακοί Δείκτεσ Επίδοςθσ LA1 υνολικό εργατικό δυναμικό με βάςθ τον τφπο απαςχόλθςθσ, τθ ςφμβαςθ εργαςίασ και τθν περιοχι LA2 υνολικόσ αρικμόσ και ποςοςτό κίνθςθσ προςωπικοφ, με βάςθ τθν θλικιακι ομάδα, το φφλο και τθν περιοχι LA4 Ποςοςτό εργαηομζνων που καλφπτονται από ςυμφωνίεσ που βαςίηονται ςε ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ. Ποςοςτά τραυματιςμϊν, επαγγελματικϊν LA7 αςκενειϊν, απϊλειασ θμερϊν εργαςίασ και απουςιϊν εργαηομζνων και αρικμόσ κανατθφόρων εργατικϊν ατυχθμάτων ανά περιοχι. LA11 Προγράμματα για δεξιότθτεσ/ δια βίου μάκθςθ Κοινωνικοί Δείκτεσ Επίδοςθσ SO4 Ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν διαφκοράσ. Δείκτεσ Ευκφνθσ για τα Ρροϊόντα PR3 Πλθροφορίεσ για το προϊόν PR5 Ικανοποίθςθ πελατϊν Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

46 Ευρετιριο Περιοεχομζνων και Επίπεδο Εφαρμογισ GRI Η Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ (απολογιςμόσ) τθσ Polis Park 2010 είναι επιπζδου C, ςφμφωνα με τισ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ Ζκδοςθσ Απολογιςμϊν Βιωςιμότθτασ (ζκδοςθ G3, 2006) του Global Reporting Initiative. Εικόνα 15 Επίπεδα Απολογιςμοφ του Global Reporting Initiative Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα