Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010"

Transcript

1 Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010

2 Έκθεςη Βιωςιμότητασ Polis Park 2010 Περιεχόμενα Μινυμα Γενικοφ Διευκυντι Η Εταιρία μασ τρατθγικι Βιωςιμότθτασ Αγορά Εργαηόμενοι Ρεριβάλλον Κοινωνία Πλθροφορίεσ για τθν Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ Ευρετιριο Περιεχομζνων και Επίπεδο Εφαρμογισ GRI Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

3 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Όταν για πρϊτθ φορά προκθρφχκθκαν οι διαγωνιςμοί για τουσ αυτοχρθματοδοτοφμενουσ Χϊρουσ τάκμευςθσ ςτθν Ακινα, οι πζντε μεγαλφτερεσ καταςκευαςτικζσ Εταιρίεσ τθσ εποχισ αποφάςιςαν να ενϊςουν τισ δυνάμεισ τουσ για να προςφζρουν ότι καλλίτερο μποροφςε να δθμιουργθκεί ςτο Χϊρο αυτόν. Δεν ςκζφκθκαν οφτε προσ ςτιγμι να ακολουκιςουν τθν πεπατθμζνθ αλλά φρόντιςαν να ενθμερωκοφν για ότι πιο ςφγχρονο κυκλοφοροφςε ςτο εξωτερικό. Δε δίςταςαν να αναςυντάξουν τισ μελζτεσ όταν χρειαηόταν, να προςφζρουν ποιοτικά ςτοιχεία, πολφ πζρα από εκείνα που απαιτοφςαν οι ςυμβάςεισ, προκειμζνου να δθμιουργιςουν χϊρουσ άνετουσ και πολιτιςμζνουσ για τθν φιλοξενία των αυτοκινιτων των ςυμπολιτϊν μασ και να χρθςιμοποιιςουν τα πιο ςφγχρονα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ για τθν άνετθ λειτουργία των χϊρων. Με τον τρόπο αυτό κακιερϊκθκαν ςτο χϊρο και ζγιναν πρότυπο για πολλοφσ επιχειρθματίεσ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο Εξωτερικό. Σο κυριότερο όμωσ, ζδειξαν ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν επιλογι του προςωπικοφ ϊςτε οι χριςτεσ και οι ςυναλλαςςόμενοι να απολαμβάνουν τθν πλζον ευγενικι και εξυπθρετικι ςυμπεριφορά που δικαιοφνται. Σο προςωπικό αυτό φροντίηει να εκπαιδεφεται κάκε φορά που δίνεται θ ευκαιρία ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτασ του κακ ενόσ και δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν εξζλιξι του ϊςτε το ςφνολο ςχεδόν των ςτελεχϊν να προζρχεται από τισ κατϊτερεσ βακμίδεσ των εργαηομζνων που εξελίχκθκαν ςταδιακά. Πζρα από αυτά, θ πρϊτθ προτεραιότθτα δίνεται ςτα κζματα αςφαλείασ όπου ςυνεχϊσ εκπαιδεφεται το προςωπικό και είναι ίςωσ θ μόνθ ι μία από τισ ελάχιςτεσ εταιρίεσ του Κλάδου που ζχει πιςτοποιθκεί κατά ISO και ζχει και εφαρμόηει τισ τελειότερεσ διαδικαςίεσ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. τα ίδια πλαίςια φροντίηει για το οικολογικό τθσ αποτφπωμα περιορίηοντασ κάκε τυχόν πθγι εκπομπισ θ φκοράσ. Με τθν παροφςα Ζκκεςθ πραγματοποιοφμε τθν πρϊτθ επίςθμθ καταγραφι των ενεργειϊν μασ ςτα πλαίςια επίτευξθσ μιασ βιϊςιμθσ οικονομικισ, περιβαλλοντικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ. ιμερα που θ κρίςθ κινδυνεφει να ανατρζψει πολλά δεδομζνα θ μεγάλθ προςπάκεια ςυγκεντρϊνεται ςτο να διατθρθκοφν ςτο ακζραιο τα ποιοτικά ςτοιχεία και θ αναπόφευκτθ προςπάκεια για οικονομία, ϊςτε να μθ επθρεάςει τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ με το προςωπικό και τουσ πελάτεσ αλλά και να κρατιςει ςτα υψθλότερα επίπεδα τθν αςφάλεια και τθν προςταςία τουσ περιβάλλοντοσ. Είμαςτε βζβαιοι ότι με τθν ςυνδρομι του απόλυτα ςυνειδθτοποιθμζνου προςωπικοφ και των ςτελεχϊν κα το επιτφχουμε ϊςτε, όταν βγοφμε από τθν κρίςθ, να βρεκοφμε πιο ιςχυροί ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ και να αποτελζςουμε ζνα καλό παράδειγμα ςωςτισ και ςυνετισ επιχειρθματικότθτασ. Μπάμπθσ τ. Ηςαΐασ Πολ. Μθχανικόσ, Γενικόσ Διευκυντισ Polis Park A.E. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

4 Η Εταιρία μασ

5 Η Εταιρία μασ 1 Η Εταιρία μασ 1.1 Ιςτορικό, Στοιχεία και Βαςικά Μεγέθη Η εταιρία Polis Park A.E., ιδρφκθκε τον Αφγουςτο του 2003 με τθν επωνυμία «ΟΛΚΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ & ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΚΑ Α.Ε.». Σθν αποφαςίςτθκε θ τροποποίθςθ τθσ επωνυμίασ τθσ ςε «POLISPARK ΑΣΙΚΗ ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και του διακριτικοφ τίτλου τθσ «POLISPARK A.E.» αντίςτοιχα (ΦΕΚ 304/Σεφχοσ Α.Ε. & Ε.Π.Ε./ ). Η διάρκεια τθσ εταιρείασ ορίςτθκε για πενιντα (50) ζτθ. Ζδρα τθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων και τα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ ςτεγάηονται ςτον Τπόγειο τακμό Αυτοκινιτων τθσ Οδοφ Ριηάρθ & Βας. Κωνςταντίνου, Ριηάρθ 4 και Βας. Κωνςταντίνου 45, Ακινα. Ακολουκϊντασ τα πιο ςφγχρονα και υψθλά διεκνι standards, θ Polis Park είναι ςιμερα θ πρϊτθ εταιρία ςτο χϊρο τθσ ςτθν Ελλάδα και μία από τισ πιο δυναμικά αναπτυςςόμενεσ ςε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ρίνακασ 1 Βαςικά Μεγζκθ Polis Park Polis Park Αρικμόσ Εργαηομζνων Κφκλοσ Εργαςιϊν ( ) , ,91 Κζρδθ προ φόρων ( ) 6.029, ,10 Ρωλιςεισ (αρικμόσ ειςιτθρίων) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

6 Η Εταιρία μασ 1.2 Λειτουργίεσ κοπόσ τθσ Polis Park, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ, είναι θ μελζτθ, καταςκευι, οργάνωςθ, διαχείριςθ, διοίκθςθ, λειτουργία, ανάπτυξθ, χρθματοδότθςθ και εκμετάλλευςθ τακμϊν Αυτοκινιτων, υπόγειων ι υπζργειων, ανοικτϊν ι ςτεγαςμζνων, Κζντρων Αναψυχισ και Χϊρων Εςτιάςεωσ, ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, κακϊσ και κάκε δραςτθριότθτα ι πράξθ, και ανάπτυξθ κάκε είδουσ επιχειρθματικισ δράςθσ, ςτο πλαίςιο των ανωτζρω αντικειμζνων. υγκεκριμζνα, οι καλφψουν : λειτουργίεσ μασ, ςε ςχζςθ με τθν ςτάκμευςθ μποροφν να 1. Διαχείριςθ Χϊρων τάκμευςθσ. 2. Εκπόνθςθ μελετϊν βιωςιμότθτασ για λογαριαςμό τρίτων (νζα ζργα, υπάρχοντεσ ςτακμοί, κ.λ.π.). 3. Αξιοποίθςθ (βελτίωςθ) υπαρχόντων εγκαταςτάςεων ςτάκμευςθσ μζςω : Μελετϊν εςωτερικισ Κυκλοφορίασ / Διάταξθσ κζςεων τάκμευςθσ. Εςωτερικισ και εξωτερικισ ςιμανςθσ. Αξιολόγθςθσ εξοπλιςμοφ. 1.3 Διακυβέρνηςη Μετοχική Σύνθεςη Η μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Polis Park, εμφανίηεται ιδιαίτερα ιςχυρι, τόςο από οικονομικισ απόψεωσ όςο και από πλευράσ εμπειριϊν ςτθν Ελλθνικι Αγορά. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι εταιρίεσ που ςυμμετζχουν ςτθν Polis Park, είναι : J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.: Ανϊνυμθ Εταιρία Εργολθπτικι Σουριςτικι, Εμπορικι, Βιομθχανικι, Οικοδομικϊν Τλικϊν και Μθχανθμάτων. AΚΤΩ ΡΑ ΑΧΩ ΗΣΕΙΣ Α.Ε.: Άκτωρ Παραχωριςεισ, Ανϊνυμθ Εταιρία. ΑΕΓΕΚ: Ανϊνυμθ Εταιρία Γενικϊν Καταςκευϊν και Ναυτιλιακϊν, Σουριςτικϊν, Γεωργικϊν και Δαςικϊν Εικόνα 1 Μετοχικι Σφνκεςθ Polis Park A.E Επιχειριςεων. Γ.Ε.Κ. ΤΕ ΝΑ Α.Ε.: Εταιρία υμμετοχϊν Ακινιτων Καταςκευϊν. ΒΙΟΤΕ Α.Ε.: Εταιρία με γενικι επωνυμία «Βιομθχανικά Σεχνικά Ζργα ΒΙΟΣΕΡ Ανϊνυμοσ Εταιρία». Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

7 Η Εταιρία μασ τισ δραςτθριότθτεσ των ανωτζρω εταιριϊν ςυγκαταλζγονται πολλά από τα Ολυμπιακά Ζργα για τον «Ακινα 2004», θ ηεφξθ Ρίου Αντιρρίου, θ Αττικι Οδόσ, όπωσ και τα περιςςότερα από τα Αυτοχρθματοδοτοφμενα ζργα. H ςφνκεςθ του Δ.. τθσ Polis Park, αποτελείται από ςτελζχθ των εταιριϊν που ςυνκζτουν τθ μετοχικι τθσ ςφνκεςθ και ζχει ωσ εξισ: 1. Εμμανουιλ Βράϊλασ, Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 2. Ιωάννθσ Γαϊτάναροσ, Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 3. Κωνςταντίνοσ Λυςαρίδθσ, Διευκφνων φμβουλοσ, 4. Άγγελοσ Γιόκαρθσ, Μζλοσ, 5. Γεϊργιοσ Μαυροςκότθσ, Μζλοσ. Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Polis Park A.E. είναι ο Μπάμπθσ τ. Ηςαΐασ. Οργανωτική Δομή Η εταιρεία μασ δίνει πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτθν οργάνωςθ των parking ζτςι ϊςτε να μποροφμε να προςφζρουμε άψογεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ μασ. Χρθςιμοποιϊντασ τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ πελατϊν (με ειδικό λογιςμικό και servers) καταφζρνουμε να ζχουμε τον πλιρθ ζλεγχο όλων των επιχειρθματικϊν πόρων. Οι περιςςότερεσ λειτουργίεσ μασ είναι αυτοματοποιθμζνεσ και γι' αυτό καταφζρνουμε και λειτουργοφμε αδιάλειπτα 24 ϊρεσ το 24ωρο, 365 μζρεσ το χρόνο. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

8 Η Εταιρία μασ ΓΕΝΘΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΝΟΜΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ HEALTH & SAFETY ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ ΣΕΥΝΘΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ OPERATION MANAGER MARKETING MANAGER ΛΟΓΘΣΗΡΘΟ BUDGET ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΘΑ ΝΕΕ ΕΡΓΑΘΕ ΔΘΕΚΔΘΚΗΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΤΠΑΡΥΟΝΣΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΠΩΛΗΗ ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΤΑ ΚΑΝΘΓΓΟ ΤΑ ΠΑΘΔΩΝ ΤΑ ΑΘΓΤΠΣΟΤ ΤΑ ΡΘΖΑΡΗ ΤΑ ΘΠΠΟΚΡΑΣΕΘΟ ΜΕΛΛΟΝΣΘΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΣΑΜΘΕ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ ΦΤΛΑΞΗ Εικόνα 2 Οργανόγραμμα Polis Park 1.4 Συμμετοχή ςε Δίκτυα υμμετζχουμε ενεργά ωσ μζλοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Χϊρων τάκμευςθσ (European Parking Association, EPA, Η EPA ιδρφκθκε ςτο 1983 και μζλθ τθσ είναι ιδιωτικζσ, δθμόςιεσ εταιρείεσ που διαχειρίηονται και λειτουργοφν χϊρουσ και υπθρεςίεσ ςτάκμευςθσ, κακϊσ και θ προμθκευτικι αλυςίδα που προςφζρει τα ςχετιηόμενα με τθν ςτάκμευςθ προϊόντα και υπθρεςίεσ. κοπόσ τθσ EPA είναι θ ςυνεργαςία των εκνικϊν ςυλλόγων ςτάκμευςθσ των διαφόρων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, θ ανταλλαγι εμπειριϊν και αλλθλοβοικεια μεταξφ των μελϊν τθσ. Η EPA μπορεί να επθρεάςει τισ ρυκμίςεισ και τα μζτρα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν ςχετικά με τθ ςτάκμευςθ και τθν αςτικι μετακίνθςθ. Η Polis Park είναι επίςθσ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Επιχειρθματιϊν τακμϊν Αυτοκινιτων Νομοφ Αττικισ, όπου ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ είναι και Πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

9 Στρατηγική Βιωςιμότητασ

10 τρατθγικι Βιωςιμότθτασ 2 Στρατηγική Βιωςιμότητασ 2.1 Δομή Στρατηγικήσ Από τθν ίδρυςι τθσ Polis Park προςπακοφμε να λειτουργοφμε με υπευκυνότθτα ωσ προσ τισ αρχζσ τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, οι οποίεσ ορίηονται από τουσ τρεισ πυλϊνεσ του Περιβάλλοντοσ, τθσ Οικονομίασ και τθσ Κοινωνίασ. Η προςπάκεια αυτι, αν και ςθμαντικι, ςτθρίχτθκε αποκλειςτικά ςτθν ευαιςκθςία των ςτελεχϊν και των υπαλλιλων μασ. Σον τελευταίο χρόνο προςπακιςαμε να εντάξουμε αυτι τθν προςπάκεια ςυνειδθτά ςτθν εταιρικι μασ διακυβζρνθςθ υιοκετϊντασ τθν πρϊτθ τρατθγικι Βιωςιμότθτάσ μασ. κοπόσ τθσ τρατθγικισ μασ είναι να βελτιϊνουμε ςυνεχϊσ τθν επίδοςθ βιωςιμότθτάσ μασ και να προςαρμοηόμαςτε με τον βζλτιςτο τρόπο ςτισ ανάγκεσ του επιχειρθματικοφ και κοινωνικοφ μασ περιβάλλοντοσ. Η τρατθγικι Βιωςιμότθτασ είναι δομθμζνθ ςε 4 επιμζρουσ τρατθγικζσ: 1. Στρατθγικι για τθν Αγορά 2. Στρατθγικι για τουσ Εργαηόμενουσ 3. Στρατθγικι για το Ρεριβάλλον 4. Στρατθγικι για τθν Κοινωνία Κάκε επιμζρουσ τρατθγικι αποτελείται από διαφορετικζσ περιοχζσ επικζντρωςθσ, για τισ οποίεσ ζχουμε δεςμευτεί με ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ και ςτόχουσ. Μετά από αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων των λειτουργιϊν μασ και των αλλθλεπιδράςεων μασ με τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ μασ (βλ. επόμενθ ενότθτα), ςχεδιάςαμε τθ τρατθγικι μασ με ζμφαςθ ςτισ επιμζρουσ τρατθγικζσ για το Περιβάλλον και τουσ Εργαηόμενουσ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

11 τρατθγικι Βιωςιμότθτασ 2.2 Ενδιαφερόμενα Μέρη Η λειτουργία και βιωςιμότθτά μασ βαςίηεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ μασ με τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντόσ μασ. τθν Εικόνα 3 φαίνονται τα κυριότερα Ενδιαφερόμενα Μζρθ μασ, τα οποία αναγνωρίςαμε και αξιολογιςαμε ςτα πλαίςια τθσ τρατθγικισ Βιωςιμότθτάσ μασ, ενϊ παρακάτω δίνεται μια ςφντομθ περιγραφι για οριςμζνα από αυτά. Εικόνα 3 Ενδιαφερόμενα Μζρθ τθσ Polis Park Ρίνακασ 2 Ανάλυςθ Επικοινωνίασ με Ενδιαφερόμενα Μζρθ Ενδιαφερόμενο Μζροσ Πελάτεσ Κανάλι Επικοινωνίασ Ερωτθματολόγια Ικανοποίθςθσ Πελατϊν Βιβλία Καταγραφισ Εντυπϊςεων Ρεριςςότερεσ Ρλθροφορίεσ Ενότθτα 3.2 Πελάτεσ (ςελ. 19) Προσ το παρόν διατθροφμε ςυςτθματικό κανάλι επικοινωνίασ μόνο με τουσ πελάτεσ μασ. Προκειμζνου να ξεκινιςει ςυςτθματικόσ διάλογοσ με τα ςθμαντικότερα Ενδιαφερόμενα Μζρθ μασ, κα δθμιουργιςουμε επιπλζον κανάλια επικοινωνίασ ξεκινϊντασ από ζρευνα ικανοποίθςθσ των εργαηομζνων μασ (βλ. Ενότθτα 4 Εργαηόμενοι). Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

12 Αγορά

13 Αγορά 3 Αγορά Η Polis Park είναι θ πρϊτθ εταιρία ςτον κλάδο τθσ ςτθν Ελλάδα και μία από τισ πιο δυναμικά αναπτυςςόμενεσ ςε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σθν δυναμικι αυτι τθν ζχουμε καταφζρει ακολουκϊντασ τθ τρατθγικι μασ για τθν Αγορά θ οποία επικεντρϊνεται ςτισ εξισ περιοχζσ: Τπθρεςίεσ Πελάτεσ Προμθκευτζσ Ρίνακασ 3 Ρολιτικζσ και Στόχοι Στρατθγικισ για τθν Αγορά Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Υπθρεςίεσ Συνεχισ Βελτίωςθ Ροιότθτασ Υπθρεςιϊν Επζκταςθ Δικτφου Στακμϊν Στάκμευςθσ Ρελάτεσ Συνεχισ Βελτίωςθ Ικανοποίθςθσ Ρελατϊν Ρρομθκευτζσ Ενίςχυςθ τοπικϊν προμθκευτϊν Τοπικι Οικονομία Συνεργαςία με τοπικζσ επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ Στόχοσ EC-I Βελτίωςθ Πελατϊν με Εξαιρετικι και Θετικι Εντφπωςθ κατά 5 % Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου Υπηρεςίεσ Η Polis Park διαχειρίηεται ςφμφωνα με τα πιο ςφγχρονα και υψθλά διεκνι standards οκτϊ (8) υπόγειουσ τακμοφσ Αυτοκινιτων, οι οποίοι ζχουν καταςκευαςτεί και λειτουργοφν ςε νευραλγικά ςθμεία τθσ Ακινασ, του Πειραιά και τθσ Θεςςαλονίκθσ. Οι τακμοί προςφζρουν: Ωριαία ςτάκμευςθ. Μθνιαία τάκμευςθ. Ειδικά προγράμματα περιοριςμζνθσ παραμονισ και χαμθλοφ κόςτουσ ( πχ. εκπτωτικά κουπόνια, ειςιτιρια ΠΚ, Χριςτουγζννων, Πάςχα, πρόγραμμα Θερινϊν Διακοπϊν Νυκτερινό τιμολόγιο). Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

14 Αγορά Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ εκδθλϊςεων εντόσ των εγκαταςτάςεων. Πλυντιριο Οχθμάτων. Βιολογικό κακαριςμό ςαλονιοφ. Mini Market. Αυτόματα Μθχανιματα Πλθρωμισ Χϊροσ Αναμονισ A.T.M Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

15 Αγορά Όλοι οι τακμοί μασ, εξαςφαλίηουν κάποια ελάχιςτα χαρακτθριςτικά και παροχζσ, όπωσ: Υπερςφγχρονο μθχανολογικό διαχειριςτικό εξοπλιςμό που διαςφαλίηει πλιρωσ τα οχιματα κατά τθν παραμονι τουσ ςτον χϊρο του τακμοφ. Ελεγχόμενθ Είςοδο Ζξοδο, με ςφςτθμα φωτογράφθςθσ του οχιματοσ και επιβεβαίωςθσ του αρικμοφ κυκλοφορίασ του. Οδιγθςθ του οχιματοσ πάντοτε από τον Ιδιοκτιτθ ι εξουςιοδοτθμζνο άτομο, ςτάκμευςθ ςε προκακοριςμζνθ κζςθ και φφλαξθ των κλειδιϊν από τον ίδιο. Απόλυτθ προςταςία για άτομα και οχιματα κακ όλο το 24ωρο μζςω κλειςτοφ κυκλϊματοσ παρακολοφκθςθσ του χϊρου, φυλάκων και άπλετου φωτιςμοφ ςε όλουσ τουσ ορόφουσ. Διαφάνεια ςτα κοςτολόγια και τισ χρεϊςεισ και ευζλικτεσ μεκόδουσ χρζωςθσ/τιμολόγθςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ των πελατϊν. Ειδικά τιμολόγια για μονίμουσ πελάτεσ. Ειδικά τιμολόγια για ομάδεσ εργαηομζνων (Γιατροί, υνταξιοφχοι, Φοιτθτζσ) Χϊρο Αναμονισ, (για τουσ πελάτεσ, όπωσ π.χ. του πλυντθρίου), με ειδικό χϊρο περιποίθςθσ βρεφϊν ςτο τακμό του Νοςοκομείου Παίδων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

16 Αγορά «Χρωματικό Κϊδικα» ανά όροφο και ευκρινι αρίκμθςθ κζςεων (επιδαπζδια & επιτοίχια), για τθν αςφαλι και εφκολθ ανεφρεςθ των οχθμάτων. Θζςεισ για Άτομα Με Ειδικζσ Ανάγκεσ. Θζςεισ για Μθχανζσ & Μοτοποδιλατα. Δυνατότθτα χριςεωσ των ειςόδων προςωπικοφ με ςφςτθμα «ελζγχου πρόςβαςθσ» τόςο από τουσ διερχομζνουσ πελάτεσ (ειςιτιριο) όςο και από τουσ μόνιμουσ πελάτεσ (κάρτα μονίμου), ϊςτε να αποκλείονται οι ανεπικφμθτοι επιςκζπτεσ. Υπθρεςία Mini Bus ςτον ςτακμό τθσ Ριηάρθ, για τθν μεταφορά των πελατϊν ςτο Κολωνάκι. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

17 Αγορά Νέεσ Δραςτηριότητεσ - Έργα Η Polis Park υπζγραψε τθ ςφμβαςθ και ανζλαβε από τθν 17/12/2010, το management τθσ διαχείριςθσ του Parking τθσ εταιρίασ ΓΕΚΑ A.E., ςτθν οποία μετζχουν θ τράπεηα Πειραιϊσ και θ εταιρία ΓΕΚ-ΣΕΡΝΑ με τθν επωνυμία "ΛΙΜΑΝΙ" Εμπορικό & Eπιχειρθματικό Κζντρο, που βρίςκεται ςτθ Θεςςαλονίκθ, επί τθσ οδοφ 26θσ Οκτωβρίου, αρ. 43 και Κεφαλλθνίασ. Εκεί ςτεγάηονται μεγάλα εμπορικά καταςτιματα κακϊσ και διάφορα γραφεία δικθγόρων, ιατρϊν κ.λ.π. Βριςκόμαςτε επίςθσ, ςε ςτάδιο ζκδοςθσ αδειϊν για το ςτακμό ςτο Α Νεκροταφείο (Οδόσ Αναπαφςεωσ) του Διμου Ακθναίων, το ςτακμό ςτθν Καλλικζα (Οδό Δθμθτρακοποφλου) και το ςτακμό ςτθν περιοχι Ιλιςίων (Ραγκράτι) ςτθν οδό Διοχάρουσ. Επίςθσ, για το ςτακμό τθσ οδοφ Ανκζων (κοντά ςτο Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ), ζχουμε ιδθ υπογράψει τθν ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ. Ζτςι, κα γίνουμε θ πρϊτθ εταιρία ςτθν Ελλάδα, που κα διακζτει πραγματικό «δίκτυο» ςτακμϊν ςε όλα τα ςθμαντικά ςθμεία τθσ πρωτεφουςασ και τθσ ςυμπρωτεφουςασ. Σύςτημα Διαχείριςησ Ποιότητασ Πρωτοπορϊντασ ςε ζνα ακόμα τομζα, είμαςτε μόνθ εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν ςτάκμευςθσ ςτθν Ελλάδα, με Ριςτοποίθςθ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το ISO 9001:2000 από τθν Εταιρία TUV AUSTRIA. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

18 Αγορά Ρίνακασ 4 Τοποκεςία και γενικά χαρακτθριςτικά Στακμϊν Στακμόσ Εταιρεία Ραραχϊρθςθσ Ζναρξθ Λειτουργίασ Τοποκεςία Τφποσ Θζςεισ Προφοι Εμβαδό (m 2 ) 1. ιηάρθ 2003 Ριηάρθ 4 & Βας. Κων/νου Τπόγειοσ (8 θμιεπίπεδα) Ρλ. Κάνιγγοσ Ακθναϊκοί τακμοί 2004 Πλ. Κάνιγγοσ Τπόγειοσ Νος. Ραίδων Αυτοκινιτων Α.Ε Πλ. Νοςοκομείου Παίδων Τπόγειοσ (10 θμιεπίπεδα) Ρλ. Αιγφπτου 2005 Πλ. Αιγφπτου (Πεδίον Άρεωσ) Τπόγειοσ ½ (9 θμιεπίπεδα) Ρλ. Καρφλου Smyrni Park A.E Αγία Φωτεινι - Ν. μφρνθ Τπόγειοσ Αγίου Νικολάου τακμόσ Αυτοκινιτων ΟΛΠ Α.Ε Πλ. Μελίνασ Μερκοφρθ Πειραιάσ Τπόγειοσ & Τπζργειοσ 727 (υπογείωσ) + 38 ποφλμαν ι 118 Ι.Χ (υπεργείωσ) Ιπποκράτειου Νοςοκομείου τακμοί Αυτοκινιτων Θεςςαλονίκθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Παραχϊρθςθσ Α.Ε Πλ. Εβραίων Μαρτφρων Τπόγειοσ (9½ θμίεπίπεδα) ΓΕΚΑ Α.Ε Εμπορικό Κζντρο Τπζργειοσ Λιμάνι Center 8. Εμπορικό Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ* *Η Polis Park ζχει αναλάβει μόνο τθ διοίκθςθ τθσ διαχείριςθσ και θ εμπλοκι τθσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςτακμό είναι περιοριςμζνθ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ Στακμόσ Θζςεισ ΑΜΕΑ Θζςεισ για Μοτο/κλζτεσ Ρίνακασ 5 Ραρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ ςε κάκε Στακμό Ρλυντιριο Αυτοκινιτων Χϊροσ Αναμονισ Mini Market Αυτόματο Μθχάνθμα Ρλθρωμισ Ειςιτθρίων Κλειςτό Κφκλωμα Ραρακ/κθςθσ ΑΤΜ Αυτόματθ Μθχανι Ρλφςθσ Δαπζδων 1. ιηάρθ 2. Ρλ. Κάνιγγοσ 3. Νος. Ραίδων 4. Ρλ. Αιγφπτου 5. Ρλ. Καρφλου 6. Αγίου Νικολάου 7. Ιπποκράτειου Νοςοκομείου Mini Bus

19 Αγορά 3.2 Πελάτεσ Προςπακοφμε ςυνεχϊσ να βελτιϊνουμε τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ προσ τουσ πελάτεσ μασ, κακϊσ αυτοί αποτελοφν πρωταρχικι προτεραιότθτά μασ. Η ποιότθτα των υπθρεςιϊν μασ βαςίηεται ςε 6 άξονεσ: 1. Λειτουργικότθτα του Χϊρου τάκμευςθσ 2. Αςφάλεια (τόςο του πελάτθ όςο και του οχιματοσ) 3. Κακαριότθτα 4. Εξυπθρζτθςθ Προςωπικοφ 5. υμπεριφορά Προςωπικοφ 6. Ποιότθτα Τπθρεςιϊν Πλυντθρίου Πάνω από 90% των πελατών μασ είχαν Εξαιρετική ή Θετική εντύπωςη από τισ υπηρεςίεσ μασ Η γνϊμθ και οι εντυπϊςεισ των πελατϊν μασ ςθμαντικά για εμάσ, γι αυτό διενεργοφμε ςε ετιςια βάςθ ζρευνα ικανοποίθςθσ πελατϊν προκειμζνου να γνωρίηουμε τθν επίδοςι μασ ςτουσ παραπάνω 6 άξονεσ. ε κάκε τακμό τθροφνται Βιβλία Εντυπϊςεων, ςτα οποία οι πελάτεσ μποροφν να καταγράφουν αναλυτικά τισ εντυπϊςεισ τουσ από τισ υπθρεςίεσ μασ, ενϊ επίςθσ, υπάρχουν και «Κυτία Παραπόνων» ςτα οποία οι πελάτεσ μποροφν να ςυμπλθρϊςουν ειδικά ζγγραφα με τυχόν παραπόνα τα οποία κοινοποιοφνται ςτθ Νομαρχία. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

20 Αγορά 0% 20% 40% 60% 80% 100% Λειτουργικότθτα Χϊρου τάκμευςθσ Αςφάλεια Κακαριότθτα Εξυπθρζτθςθ Προςωπικοφ υμπεριφορά Προςωπικοφ Τπθρεςία Πλυντθρίου Εξαιρετικι Θετικι Μζτρια Αρνθτικι Η ζρευνα πραγματοποιικθκε το πρώτο τρίμθνο του 2009 ςτουσ ςτακμοφσ Ριηάρθ, Αιγφπτου, Παίδων, Κάνιγγοσ και Ιπποκράτειο ςε δείγμα 590 πελατών. Εικόνα 4 Εντυπϊςεισ Ρελατϊν Ζτουσ 2009 Λειτουργικότθτα Χϊρου τάκμευςθσ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Αςφάλεια Κακαριότθτα Εξυπθρζτθςθ Προςωπικοφ υμπεριφορά Προςωπικοφ Τπθρεςία Πλυντθρίου Εξαιρετικι Θετικι Μζτρια Αρνθτικι Η ζρευνα πραγματοποιικθκε το πρώτο τρίμθνο του 2010 ςτουσ ςτακμοφσ Ριηάρθ, Αιγφπτου, Παίδων, Κάνιγγοσ, Ιπποκράτειο και Ν. μφρνθ ςε δείγμα 689 πελατών. Εικόνα 5 Εντυπϊςεισ Ρελατϊν Ζτουσ 2010 Οι τελευταίεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι οι περιςςότεροι πελάτεσ (ποςοςτό >90%) ζχουν Εξαιρετικι ι Θετικι εντφπωςθ από τθν Polis Park, ενϊ υπιρξε βελτίωςθ των εντυπϊςεϊν τουσ μεταξφ 2009 και Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

21 Αγορά 3.3 Προμηθευτέσ Οι προμθκευτζσ μασ αποτελοφν ςθμαντικό κομμάτι για τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν, κακϊσ και για τθν πολιτικι Βιωςιμότθτάσ μασ. τα πλαίςια του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ που εφαρμόηουμε, τθροφμε ειδικι διαδικαςία διαχείριςθσ προμθκειϊν. Η διαδικαςία εξαςφαλίηει τθν αποφυγι περιςτατικϊν διαφκοράσ, κακϊσ διεξάγεται ζρευνα αγοράσ πριν τθν επιλογι κάποιου προμθκευτι, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ ελζγχονται και εγκρίνονται από το γενικό διευκυντι. Επίςθσ, πολιτικι μασ είναι θ ενίςχυςθ των τοπικϊν αγορϊν, μζςω τθσ προτίμθςθσ, όταν αυτό είναι δυνατόν, προμθκευτϊν που βρίςκονται ςτθν περιοχι κάκε τακμοφ. 3.4 Τοπική Οικονομία Παρζχουμε διευκολφνςεισ (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια) ςε τοπικζσ επιχειριςεισ πλθςίον κάκε τακμοφ, όπωσ ξενοδοχεία και εμπορικά καταςτιματα κακϊσ και ςε δθμόςιουσ φορείσ όπωσ Νοςοκομεία ( Ευαγγελιςμόσ, Ιπποκράτειο), Μουςεία (Μπενάκθ, Πολεμικό, Εκνικι Πινακοκικθ), Δθμαρχεία (Ν. μφρνθσ), το Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν, τθ Λζςχθ Αξιωματικϊν Ενόπλων Δυνάμεων και τθν Εςτία Ν. μφρνθσ, Επίςθσ ζχουμε διακζςει τουσ ςτακμοφσ μασ για ποικίλεσ εκδθλϊςεισ, όπωσ επιδείξεισ & φωτογραφιςεισ μόδασ, γυρίςματα τθλεοπτικϊν ςειρϊν, διαφθμιςτικϊν ςποτ, μουςικϊν video clip, μουςικϊν εκδθλϊςεων κακϊσ κα για εκκζςεισ & φωτογραφίςεισ αυτοκίνθτων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

22 Εργαζόμενοι

23 Εργαηόμενοι 4 Εργαζόμενοι Οι εργαηόμενοι μασ αποτελοφν βαςικό κεφάλαιο αλλά και το κυριότερο μζςο για τθν εφαρμογι τθσ τρατθγικισ Βιωςιμότθτασ μασ. Οι βαςικζσ περιοχζσ επικζντρωςθσ τθσ τρατθγικισ μασ για τουσ Εργαηόμενοφσ μασ είναι: Εργαςιακζσ χζςεισ Κατάρτιςθ και Επιμόρφωςθ Τγιεινι και Αςφάλεια Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Εργαςιακζσ Σχζςεισ Ρίνακασ 6 Ρολιτικζσ και Στόχοι Στρατθγικισ για τουσ Εργαηόμενουσ Δθμιουργία και διατιρθςθ άριςτων εργαςιακϊν ςχζςεων Υποςτιριξθ ανζλιξθσ εργαηομζνων Κατάρτιςθ και Επιμόρφωςθ Διατιρθςθ υψθλοφ επιπζδου κατάρτιςθσ εργαηομζνων Στόχοσ LA-I Διατιρθςθ μεγζκουσ ανκρϊπινου δυναμικοφ LA-II Πραγματοποίθςθ Ζρευνα Ικανοποίθςθσ Εργαηομζνων LA-III Εκπαίδευςθ τουλάχιςτον 10 εργαηομζνων ςε ειδικά ςεμινάρια κατάρτιςθσ Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου Υγιεινι και Αςφάλεια Αποφυγι ατυχθμάτων LA-IV 0 εργατικά ατυχιματα 2011 Εκπαίδευςθ ςτθν Αςφάλεια LA-V Εκπαίδευςθ όλου του προςωπικοφ 2011 ςτθν πυραςφάλεια Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

24 Εργαηόμενοι 4.1 Προφίλ Προςωπικού Σο εργατικό δυναμικό μασ αποτελείται κυρίωσ από μόνιμα απαςχολοφμενο προςωπικό το οποίο ζμεινε ςχετικά ςτακερό τα ζτθ 2009 και 2010 Ρίνακασ 7 Συνολικόσ Αρικμόσ Εργαηομζνων Συνολικόσ Αρικμόσ Εργαηομζνων Ρίνακασ 8 Κατανομι Εργαηομζνων ςφμφωνα με τον χϊρο Εργαςίασ (Στακμό) (2010) ιηάρθ Κάνιγγοσ Ραίδων Αιγφπτου Ν. Σμφρνθ Ιπποκράτειο Αγ. Νικολάου Μιςκωτοί Ημερομίςκιοι Διοίκθςθ (ιηάρθ) Οριςμζνου Χρόνου ι Μειωμζνθσ Απαςχόλθςθσ Σφνολο Όλοι οι εργαηόμενοι υπάγονται ςτθ υλλογικι φμβαςθ Εταιριών Παροχισ Τπθρεςιών. Ημερομίςκιοι 19,7% Ορ. Χρόνου / Μειωμζνθσ Απαςχόλθςθσ 4,2% Μιςκωτοί 76,1% Εικόνα 6 Κατανομι Εργαηομζνων ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ Εργαςίασ (2010) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

25 Εργαηόμενοι Ρίνακασ 9 Αρικμόσ και Ροςοςτό Μετακίνθςθσ (turnover) Ρροςωπικοφ (2010) Οικειοκελείσ Μθ-Οικειοκελείσ Ρροςλιψεισ Αποχωριςεισ Αποχωριςεισ Άντρεσ Γυναίκεσ Σφνολο Ροςοςτό επί Συνόλου Εργαηομζνων 1,4% 5,6% 5,6% 4.2 Εργαςιακέσ Σχέςεισ Προτεραιότθτά μασ είναι δθμιουργία και διατιρθςθ άριςτων ςχζςεων με το προςωπικό μασ. Μια περιοχι επικζντρωςθσ είναι θ εξζλιξθ τθσ καριζρασ των εργαηομζνων, θ οποία υποςτθρίηεται από τθν πολιτικι προϊκθςθσ των εργαηομζνων για τθν πλιρωςθ ανϊτερων κζςεων. Ζτςι, θ πλειονότθτα των μεςαίων ςτελεχϊν μασ (προϊςτάμενοι, καταμετρθτζσ κτλ.) ζχουν ανελιχκεί από ειςαγωγικζσ κζςεισ τθσ εταιρίασ (π.χ. ταμίεσ) που δεν απαιτοφν αυξθμζνα προςόντα. Σα περιςςότερα μεςαία ςτελέχη μασ έχουν ανελιχθεί από ειςαγωγικέσ θέςεισ τησ εταιρίασ Επίςθσ, ςτα πλαίςια τθσ ανοιχτισ επικοινωνίασ με τουσ εργαηόμενοφσ μασ φροντίηουμε για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τουσ ςε περιπτϊςεισ ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτθν εταιρεία, όπωσ θ λειτουργία ενόσ νζου ςτακμοφ, ϊςτε να μποροφν να αξιοποιθκοφν από το υπάρχον προςωπικό οι ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται (π.χ. πλιρωςθ νζων κζςεων). Ακόμα, ζχουμε ξεκινιςει πρόγραμμα ςυμπλθρωματικισ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

26 Εργαηόμενοι 4.3 Κατάρτιςη και Επιμόρφωςη Η απαςχόλθςθ ενόσ καταρτιςμζνου και υψθλοφ επιπζδου προςωπικοφ ζχει πρωταρχικι ςθμαςία για μασ. Ζτςι, κάκε χρόνο παρζχονται ςτουσ εργαηόμενουσ προγράμματα επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ διαχείριςθσ. ςε κζματα τεχνικά, ποιότθτασ και Ρίνακασ 10 Κατάλογοσ Σεμιναρίων κατά κατθγορία εργαηομζνων (2009 & 2010) Διοικθτικό Ρροςωπικό Δθμιουργία και θγεςία ομάδων υναιςκθματικι νοθμοςφνθ. Από τον ποιοτικό ζλεγχο ςτο ςφςτθμα 6ς Επικεϊρθςθ Ποιότθτασ ISO Διαχείριςθ ςυςτιματοσ ςτάκμευςθσ φςτθμα διαχείριςθσ υγιεινισ και αςφάλειασ Πρϊτεσ Βοικειεσ Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ Γραμματεία Διοίκθςθ υμπεριφορά Εκτελεςτικι γραμματζασ και υποχρεϊςεισ Διαχείριςθ Πωλιςεων υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ Γνϊςθ και ενεργοποίθςθ Σεχνικζσ Παρουςίαςθσ Σα ζξι καπζλα τθσ ςκζψθσ Τποςτιριξθ Πωλθτϊν Οργάνωςθ Πωλιςεων και Ανάπτυξθ Πωλθτϊν Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Παροχι Τπθρεςιϊν Υπεφκυνοι Στακμϊν /Ταμίεσ Διαχείριςθ υςτιματοσ τάκμευςθσ φςτθμα διαχείριςθσ υγιεινισ και αςφάλειασ Πρϊτεσ Βοικειεσ Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ Από τον Ποιοτικό Ζλεγχο ςτο ςφςτθμα 6ς Πυροπροςταςία - Πυρόςβεςθ Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

27 Εργαηόμενοι 4.4 Υγιεινή και Αςφάλεια Η Τγιεινι και Αςφάλεια τόςο του προςωπικοφ, όςο και των πελατϊν και επιςκεπτϊν κατά τθν παραμονι τουσ ςτουσ ςτακμοφσ, είναι υψθλι προτεραιότθτα μασ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ επενδφουμε ςτθ ςωςτι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν. Ζτςι, το ςφνολο του προςωπικοφ ζχει παρακολουκιςει εκπαίδευςθ για πυροπροςταςία και κατάςβεςθ φωτιάσ ςε ςυνεργαςία με τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία. Ρίνακασ 11 Δείκτεσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία Ζτοσ Αρικμόσ Θανατθφόρων Ατυχθμάτων Αρικμόσ Τραυματιςμϊν * *Αφορά ελαφρό τραυματιςμό εργαηομζνου επιπζδου πρώτων βοθκειών. Επίςθσ, όλοι οι ςτακμοί καλφπτονται από κλειςτό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ ϊςτε να αντιμετωπίηεται άμεςα οποιοδιποτε περιςτατικό μπορεί να επθρεάςει τθν αςφάλεια των πελατϊν και των οχθμάτων τουσ, κακϊσ και των εργαηομζνων. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

28 Περιβάλλον

29 Περιβάλλον 5 Περιβάλλον Η βιωςιμότθτα μασ είναι εξαρτάται με πολλοφσ τρόπουσ από το φυςικό περιβάλλον ςτο οποίο δραςτθριοποιοφμαςτε. Η τρατθγικι μασ για το περιβάλλον ζχει ωσ ςκοπό τθν αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν επιδράςεων και τθ μεγιςτοποίθςθ των κετικϊν επιδράςεων τθσ λειτουργίασ μασ ςτο περιβάλλον. Οι περιοχζσ επικζντρωςθσ τθσ Περιβαλλοντικισ τρατθγικισ μασ είναι: Ενζργεια Κλιματικι Αλλαγι Νερό Τγρά Απόβλθτα Πρϊτεσ Υλεσ τερεά Απόβλθτα Ρίνακασ 12 Ρολιτικζσ και Στόχοι Ρεριβαλλοντικισ Στρατθγικισ Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Ενζργεια Κλιματικι Αλλαγι Μείωςθ Κατανάλωςθσ Ενζργειασ και Ανκρακικοφ Αποτυπϊματοσ Νερό - Υγρά Απόβλθτα Μείωςθ Κατανάλωςθσ Νεροφ και Ραραγωγισ Υγρϊν Αποβλιτων Ρρϊτεσ Φλεσ Στερεά Απόβλθτα Ρράςινεσ Ρρομικειεσ Στόχοσ EN-I Μείωςθ ετιςιου Ανκρακικοφ Αποτυπϊματοσ κατά 10% ςε ςχζςθ με το 2009 EN-II Εγκατάςταςθ Φωτιςμοφ LED ςτο ςτακμό Αγ. Νικολάου EN-III Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των πλυντθρίων για τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του νεροφ. EN-IV Εγκατάςταςθ μετρθτϊν νεροφ ςε πλυντιρια EN-V Χριςθ φιλικοφ προσ το περιβάλλον χαρτιοφ ςτο ζντυπο υλικό. Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

30 Περιβάλλον 5.1 Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή Κατανάλωςη Ενέργειασ Για τθ λειτουργία των ςτακμϊν και των Μειώςαμε τη ςυνολική γραφείων μασ καταναλϊνουμε ςχεδόν κατανάλωςη αποκλειςτικά θλεκτρικι ενζργεια1. H επζκταςι μασ με τθν ανάλθψθ τθσ ηλεκτρικήσ ενέργειασ διαχείριςθσ του ςτακμοφ του Αγ. Νικολάου των παλαιότερων και τθσ Ν. μφρνθσ είχε ςαν αποτζλεςμα τθν ςταθμών μασ κατά αφξθςθ τθσ δυναμικότθτάσ μασ κατά 59% με 5,5% τθν πρόςκεςθ επιπλζον κζςεων ςτάκμευςθσ ςτθ λειτουργία μασ. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ κατά 20,9% το 2010 ςε ςχζςθ με το 2009, κακϊσ αυξικθκαν οι ςυνολικζσ ενεργειακζσ απαιτιςεισ. τουσ υπόλοιπουσ πζντε ςτακμοφσ, όμωσ, καταφζραμε να μειϊςουμε κατά 5,5% τθ ςυνολικι κατανάλωςθ ςε ςχζςθ με το ΜWh Αγ. Νικολάου Ν. μφρνθ Ιπποκράτειο -5,5% Αιγφπτου Παίδων Κάνιγγοσ Ριηάρθ Η ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ αυξικθκε κατά 20,9% το 2010 λόγω τθσ ςυνειςφοράσ των νζων ςτακμών τθσ Ν. μφρνθσ και του Αγ. Νικολάου, αλλά μειώκθκε κατά 5,5% για τουσ υπόλοιπουσ ςτακμοφσ. Εικόνα 7 Συνολικι Κατανάλωςθ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Επίςθσ, καταφζραμε να μειϊςουμε τθ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάκμευςθσ και κατά 7,7% ανά κζςθ ςτάκμευςθσ. 1 Μια μικρι ποςότθτα ενζργειασ (λιγότερο από 2%) καταναλϊνεται επίςθσ από τθ λειτουργία του λεωφορείου που εξυπθρετεί το ςτακμό Ριηάρθ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

31 Περιβάλλον kwh/m ,3 31, Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο *Σο 2009 ο ςτακμόσ τθσ Ν. μφρνθσ λειτοφργθςε τουσ μινεσ Οκτώβριο ζωσ Δεκζμβριο. τουσ υπολογιςμοφσ ζγινε θ υπόκεςθ ότι θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ του διαςτιματοσ αυτοφ αντιςτοιχεί ςτο 25% τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ. ** Οι υπολογιςμοί για το ςτακμό Αγ. Νικολάου περιλαμβάνουν δεδομζνα μόνο για το ζτοσ 2010, οπότε θ Polis Park ανζλαβε τθ διαχείριςι του. Εικόνα 8 Κατανάλωςθ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ανά Επιφάνεια Στάκμευςθσ Μειώςαμε τη ςυνολική κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάθμευςησ και κατά 7,7% ανά θέςη ςτάθμευςησ kwh/θζςθ Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο (*)(**) Βλ. Εικόνα 8 Εικόνα 9 Κατανάλωςθ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ανά Θζςθ Στάκμευςθσ Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

32 Περιβάλλον Εκπομπέσ Αερίων Θερμοκηπίου Η θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνεται για τθ λειτουργία μασ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ζκλυςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, οι οποίεσ προκφπτουν ζμμεςα από τα εργοςτάςια θλεκτρικισ ενζργειασ (ΔΕΗ) 2. Ζτςι, το ανκρακικό αποτφπωμα μασ αυξικθκε κατά 20,9 % το 2010 ςε ςχζςθ με το 2009, λόγω τθσ επζκταςθσ μασ ςτουσ ςτακμοφσ του Αγ. Νικολάου και τθσ Ν. μφρνθσ, ενϊ ςτουσ παλαιότερουσ ςτακμοφσ μασ μειϊκθκε κατά 5,5%. Μειώςαμε το ανθρακικό αποτύπωμα των παλαιότερων ςταθμών μασ κατά 5,5% tons CO 2 -eq Αγ. Νικολάου ,5% Ν. μφρνθ Ιπποκράτειο Αιγφπτου Παίδων Κάνιγγοσ Ριηάρθ Ο ςυντελεςτισ εκπομπών CO 2 -eq είναι βαςιςμζνοσ ςε ςτοιχεία τθσ ΔΕΗ. Εικόνα 10 Συνολικζσ Εκπομπζσ Αερίων Θερμοκθπίου (ςε ιςοδφναμα CO 2 ) Αντίςτοιχα, μειϊςαμε το ςυνολικό ανκρακικό αποτφπωμα μασ κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάκμευςθσ και κατά 7,7% ανά κζςθ ςτάκμευςθσ. 2 Δεφτερο Πεδίο (Scope 2) ςφμφωνα με το Greenhouse Gas Protocol. Αμελθτζα (<0,4%) είναι θ ποςότθτα που εκλφεται από τθ λειτουργία του λεωφορείου που εξυπθρετεί το ςτακμό Ριηάρθ, που ανικει ςτο Πρϊτο Πεδίο (Scope 1). Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

33 Περιβάλλον kg CO 2 -eq /m ,2 31, Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο (*)(**) Βλ. Εικόνα 8 Εικόνα 11 Εκπομπζσ Αερίων Θερμοκθπίου ανά Επιφάνεια Στάκμευςθσ (ςε ιςοδφναμα CO 2 ) Μειώςαμε το ανθρακικό μασ αποτύπωμα κατά 8,2% ανά επιφάνεια ςτάθμευςησ και κατά 7,7% ανά θέςη ςτάθμευςησ kg CO 2 -eq /Θζςθ Ριηάρθ Κάνιγγοσ Παίδων Αιγφπτου Ιπποκράτειο Ν. μφρνθ* Αγ. Νικολάου** φνολο (*)(**) Βλ. Εικόνα 8 Εικόνα 12 Εκπομπζσ Αερίων Θερμοκθπίου ανά Θζςθ Στάκμευςθσ (ςε ιςοδφναμα CO 2 ) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

34 Περιβάλλον Πρόγραμμα Εξοικονόμηςησ Ενέργειασ Προκειμζνου να διαχειριςτοφμε καλφτερα τθν θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνουμε, εκπονιςαμε ενεργειακι μελζτθ ςτθν οποία διαπιςτϊκθκε ότι πλζον του 60% τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ οφείλεται ςτο φωτιςμό των χϊρων ςτάκμευςθσ. Ωσ αποτζλεςμα ςχεδιάςτθκε ζνα πρόγραμμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, το οποίο εφαρμόςτθκε ςτο τακμό «Ριηάρθ» και περιλάμβανε τισ εξισ ενζργειεσ: το ςταθμό Ριζάρη μειώςαμε την κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ κατά 12% και αποφεύχθηκαν 86t CO 2-eq 1. Σοποκζτθςθ φίλτρων ςτισ λάμπεσ φκοριςμοφ του τακμοφ Ριηάρθ με αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε αυτό το ςτακμό κατά 12% το 2010 ςε ςχζςθ με το 2009 και τθν αποφυγι 86 τόνων CO 2-eq 2. Μείωςθ του φωτιςμοφ ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ κατά τθσ μεταμεςονφχτιεσ ϊρεσ, όπου οι ανάγκεσ για φωτιςμό είναι λιγότερεσ (χωρίσ να επθρεάηεται θ αςφάλεια ι θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν). 3. Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ των γραφείων όταν δεν χρθςιμοποιοφνται, κζτοντασ τουσ Η/Τ ςε κατάςταςθ αναμονισ και ςβινοντασ τον φωτιςμό. Πιλοτικό Πρόγραμμα LED Επίςθσ, ζχουμε ξεκινιςει ζνα πιλοτικό πρόγραμμα για τθν αντικατάςταςθ των λαμπτιρων του ςτακμοφ «Αγίου Νικολάου» (Πειραιά) με ενεργειακά αποδοτικοφσ λαμπτιρεσ LED, με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςε αυτό το ςτακμό κατά 5% το 2011 ςε ςχζςθ με το Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

35 Περιβάλλον 5.2 Νερό Υγρά Απόβλητα Κατανάλωςη Νερού Η ςθμαντικότερθ ποςότθτα νεροφ που καταναλϊνουμε χρθςιμοποιείται ςτθ λειτουργία των πλυντθρίων αυτοκινιτων, και ςε μικρότερθ ζκταςθ ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ που λειτουργοφν ςε κάκε τακμό. Σα νερό των πλυντθρίων προζρχεται από αντλιςεισ υπογείων υδάτων ςε κάκε ςτακμό, ενϊ των χϊρων υγιεινισ από τα δίκτυα φδρευςθσ. m Δίκτυα Υδρευςθσ (Χϊροι Τγιεινισ) Τπόγεια Νερά (Πλυντιρια) Εικόνα 13 Συνολικι Κατανάλωςθ Νεροφ 3 Παραγωγή Υγρών Αποβλήτων Οι ποςότθτεσ των υγρϊν αποβλιτων που παράγουμε αντιςτοιχοφν ςε αυτζσ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ. Σα πλυντιρια παράγουν τον κφριο όγκο των υγρϊν αποβλιτων (απόνερα τθσ πλφςθσ), και πολφ μικρότερθ ποςότθτα παράγεται από τουσ χϊρουσ υγιεινισ. m Χϊροι Τγιεινισ Πλυντιρια Εικόνα 14 Συνολικι Ραραγωγι Υγρϊν Αποβλιτων 3 Σα δεδομζνα προζρχονται από ζμμεςουσ υπολογιςμοφσ τθσ άντλθςθσ των υπογείων υδάτων και των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ νεροφ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

36 Περιβάλλον Άντληςη Υπόγειων Υδάτων Εκμεταλλευόμαςτε τα υπόγεια νερά των ςταθμών μασ εξοικονομώντασ m3 νερού δικτύου Η Polis Park αντλεί ςε ςυνεχι βάςθ μια ςθμαντικι ποςότθτα υπόγειων υδάτων, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςτεγανότθτασ των υπόγειων επιπζδων των ςτακμϊν τθσ, τα οποία τελικά διοχετεφονται ςτο δίκτυο των υγρϊν αποβλιτων κάκε ςτακμοφ είτε ςτο Δίκτυο ομβρίων. Ζχουμε εκμεταλλευτεί τθν φπαρξθ αυτϊν των υπόγειων υδάτων και τα χρθςιμοποιοφμε για τθν τροφοδοςία των πλυντθρίων μασ (το νερό ζχει ελεγχκεί εργαςτθριακά και ζχει κρικεί κατάλλθλο για αυτι τθ χριςθ). Με αυτό τον τρόπο4 πετυχαίνουμε ταυτόχρονα: Ρλιρθ αποφυγι τθσ κατανάλωςθσ νεροφ του δικτφου φδρευςθσ που κα χρθςιμοποιοφνταν ςτο πλυντιριο (περίπου m3 ι 86% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ). Ρλιρθ αποφυγι επιπλζον υγρϊν αποβλιτων που κα παράγονταν από τθ χριςθ του νεροφ του δικτφου φδρευςθσ (περίπου m3)., 5.3 Πρώτεσ Ύλεσ Στερεά Απόβλητα Κατανάλωςη Πρώτων Υλών Σα υλικά που κυρίωσ καταναλϊνει θ Polis Park κατά τθ λειτουργία τθσ είναι: 1. Λαμπτιρεσ φωτιςμοφ των χϊρων ςτάκμευςθσ (περίπου 500 λαμπτιρεσ/μινα). 2. Χρϊματα για τθ βαφι των χϊρων ςτάκμευςθσ 3. Αναλϊςιμα Ρλυντθρίου (κυρίωσ απορρυπαντικά, αλλά και πανιάςφουγγάρια κτλ.). 4. Αναλϊςιμα Γραφείου (γραφικι φλθ, μελάνια εκτυπωτϊν) 5. Ζντυπο Υλικό (ενθμερωτικά φυλλάδια, τιμοκατάλογοι). 4 Δεδομζνου ότι θ άντλθςθ των υπογείων υδάτων δεν μπορεί να αποφευχκεί. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

37 Περιβάλλον Πράςινεσ Προμήθειεσ Σα απορρυπαντικά των πλυντθρίων ζχουν επιλεγεί ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και περιβαλλοντικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ να είναι βιοδιαςπϊμενα, να μθν ζχουν διαλφτεσ HF και ΗCL, ενϊ οριςμζνα διακζτουν οικολογικι ςιμανςθ. Παραγωγή Στερεών Αποβλήτων Σα ςτερεά απόβλθτα από τθ λειτουργία μασ ςχετίηονται με τισ καταναλϊςεισ υλικϊν για τθν παροχι των υπθρεςιϊν μασ. Ζτςι, οι ροζσ ςτερεϊν αποβλιτων κατά ςειρά ςθμαντικότθτασ είναι: 1. Οι χαλαςμζνοι λαμπτιρεσ φωτιςμοφ κακϊσ και οι ςυςκευαςίεσ τουσ. 2. Οι ςυςκευαςίεσ και τα δοχεία των χρωμάτων κακϊσ και τα υπόλοιπα ςτερεά απόβλθτα που ςυνεπάγονται οι βαφζσ. 3. Οι ςυςκευαςίεσ των απορρυπαντικϊν κακϊσ και των λοιπϊν αναλϊςιμων των πλυντθρίων. 4. Σα απορρίμματα από τθ λειτουργία των γραφείων (κυρίωσ χαρτί). 5. Σα απορρίμματα από τουσ χϊρουσ αναμονισ των πελατϊν. Ανακύκλωςη το χϊρο των γραφείων ςτο ςτακμό Ριηάρθ, ζνα μζροσ τθσ γραφικισ φλθσ προζρχεται από ανακυκλωμζνα υλικά, ενϊ ςτουσ εκτυπωτζσ χρθςιμοποιοφνται μελάνια επαναπλιρωςθσ. τα γραφεία ζχει τοποκετθκεί ειδικόσ κάδοσ ςυλλογισ χαρτιοφ ενϊ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Διμο, ζχει τοποκετθκεί μπλε κάδοσ ανακφκλωςθσ πλθςίον τθσ ειςόδου του ςτακμοφ Ριηάρθ για διευκόλυνςθ τθσ ανακφκλωςθσ από τουσ εργαηόμενουσ των γραφείων. Οι χαλαςμζνοι λαμπτιρεσ φωτιςμοφ παραλαμβάνονται από τον προμθκευτι των λαμπτιρων ο οποίοσ και τουσ διαχειρίηεται κατάλλθλα. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

38 Περιβάλλον 5.4 Άλλεσ Δράςεισ Με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ κοντά ςτουσ ςτακμοφσ μασ ςυντθριςαμε με δικά μασ ζξοδα, από το 2003 ζωσ τον Οκτϊβριο του 2010, τον Κιπο Ριηάρθ κακϊσ και τον κιπο ςτο ςτακμό Ιπποκράτειο, που βρίςκονται ςτθν επιφάνεια των ςτακμϊν 5. 5 Η ςυντιρθςθ των κιπων είναι υποχρζωςθ των οικείων Διμων και τθσ Κτθματικισ Εταιρίασ του Δθμοςίου. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

39 Κοινωνία

40 Κοινωνία 6 Κοινωνία Βαςικόσ άξονασ τθσ τρατθγικισ Βιωςιμότθτασ μασείναι θ βελτίωςθ των ςχζςεων και θ ενίςχυςθ των ποικίλων αλλθλεπιδράςεων που ζχουμε τόςο με το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο, κακϊσ και με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ εντόσ των οποίων λειτουργεί και από τισ οποίεσ εξαρτάται. τα πλαίςια αυτά θ τρατθγικι μασ για τθν Κοινωνία ςτθρίηεται ςτισ εξισ περιοχζσ επικζντρωςθσ: Κοινωνικι Προςφορά Σοπικζσ Επιδράςεισ Διαφκορά Ρίνακασ 13 Ρολιτικζσ και Στόχοι Στρατθγικισ για τθν Κοινωνία Ρεριοχι Επικζντρωςθσ / Ρολιτικι Κοινωνικι Ρροςφορά Στιριξθ Κοινωνικά Ευπακϊν Ομάδων Συνεργαςία με Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα Στιριξθ Οργανιςμϊν με Κοινωνικό Χαρακτιρα Τοπικζσ Επιδράςεισ Ενίςχυςθ Τοπικισ Αγοράσ Εργαςίασ Διαφκορά Αποφυγι περιςτατικϊν διαφκοράσ Στόχοσ SO-I Διατιρθςθ μθδενικϊν περιςτατικϊν διαφκοράσ Ζτοσ Επίτευξθσ Στόχου υνεχισ Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

41 Κοινωνία 6.1 Κοινωνική Προςφορά Κοινωνικά Ευπαθείσ Ομάδεσ Μζςω των υπθρεςιϊν μασ ενιςχφουμε κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ με τθν παροχι προνομιακϊν προςφορϊν. υγκεκριμζνα ςτθρίηουμε τουσ φοιτθτζσ παρζχοντάσ τουσ 50% ζκπτωςθ, ενϊ, ςυμμετείχαμε ςτθν πρωτοβουλία «Συμμαχία Κατά τθσ Ακρίβειασ» κατά τθν οποία δόκθκαν εκπτωτικά κουπόνια ςε άνεργουσ και πολφτεκνουσ πελάτεσ. υμμετείχαμε ςτη «υμμαχία κατά τησ Ακρίβειασ» προςφέροντασ εκπτωτικά κουπόνια ςτουσ άνεργουσ και πολύτεκνουσ πελάτεσ μασ. Πρακτική Άςκηςη Φοιτητών Ζχουμε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, με ςκοπό τθν παροχι πρακτικισ εξάςκθςθ ςτουσ τελειόφοιτων φοιτθτζσ. Οι φοιτθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να δουν από κοντά τθ λειτουργία τθσ εταιρίασ, να ςυλλζξουν ςτοιχεία για τισ εργαςίεσ τουσ και να μάκουν από τα ζμπειρα ςτελζχθ μασ ςε κζματα, τόςο διοίκθςθσ όςο και εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν. Στήριξη Οργανιςμών με Κοινωνικό Χαρακτήρα τθρίξαμε τουσ εξισ Φιλανκρωπικοφσ Οργανιςμοφσ και Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (ΜΚΟ): Γιατροί Χωρίσ φνορα (οικονομικι ενίςχυςθ), Οίκοσ Συφλϊν (οικονομικι ενίςχυςθ), WWF (προςφορά εκπτωτικϊν κουπονιϊν και αγορά Χριςτουγεννιάτικων καρτϊν), Παιδικό Χωριό SOS (αγορά Χριςτουγεννιάτικων καρτϊν) φλλογοσ Φυλακιςμζνων (αγορά Χριςτουγεννιάτικων καρτϊν). Εκελοντζσ Αιμοδότεσ Νοςοκομείου Παίδων (οικονομικι ενίςχυςθ) 6.2 Τοπικέσ Επιδράςεισ Ενίςχυςη Τοπικήσ Αγοράσ Εργαςίασ ε ςχζςθ με τθν αγορά εργαςίασ, θ πολιτικι μασ είναι θ προτίμθςθ ςτισ προςλιψεισ προςωπικοφ που διαμζνει κοντά ςουσ τακμοφσ ςτάκμευςθσ, δθμιουργϊντασ ζτςι κζςεισ εργαςίασ και ςτθρίηοντασ το τοπικό εργατικό δυναμικό6, ενϊ παρόμοια πολιτικι εφαρμόηεται κατά τθν επιλογι των προμθκευτϊν μασ (βλ. ενότθτα 3.3 Προμθκευτζσ). 6 Εφόςον πλθροφνται τα υπόλοιπα κριτιρια πρόςλθψθσ για τθν εκάςτοτε κζςθ εργαςίασ. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

42 Κοινωνία 6.3 Αντιμετώπιςη Περιςτατικών Διαφθοράσ Η πρόλθψθ τθσ εμφάνιςθσ περιςτατικϊν διαφκοράσ είναι πολφ ςθμαντικι, γι αυτό ζχουμε δϊςει ειδικι προςοχι ςτον τρόπο λειτουργίασ μασ, ϊςτε να εντοπίηονται και να προλαμβάνονται τζτοιου είδουσ περιςτατικά. Μζχρι τϊρα (2010) δεν ζχουν ςθμειωκεί περιςτατικά διαφκοράσ ςτθν εταιρία μασ. Ρίνακασ 14 Ρικανζσ Ρεριοχζσ και Τρόποι Αντιμετϊπιςθσ Διαφκοράσ Ρικανι Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Είςπραξθ Ειςιτθρίων Καταμζτρθςθ Ειςπράξεων Επιλογι Ρρομθκευτϊν Τρόποι Ρρόλθψθσ Λειτουργία αυτόματων μθχανθμάτων είςπραξθσ Άνοιγμα μθχανθμάτων είςπραξθσ παρουςία προϊςταμζνου ςτακμοφ Σαυτόχρονοσ ζλεγχοσ καταμζτρθςθσ από λογιςτιριο Διαδικαςία διαχείριςθσ προμθκειϊν (βλ. Ενότθτα 3.3 Προμθκευτζσ) Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

43 7 Πληροφορίεσ για την Έκθεςη Βιωςιμότητασ Προφίλ και Όριο Έκθεςησ Αυτι είναι θ πρϊτθ Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ τθσ Polis Park θ οποία αφορά το ζτοσ 2010 και θ οποία κα εκδίδεται ςε διετι βάςθ. τουσ περιςςότερουσ δείκτεσ που αναφζρονται ςτθν Ζκκεςθ, παρατίκενται επίςθσ και ςτοιχεία για το ζτοσ 2009, το οποίο αποτελεί το ζτοσ αναφοράσ. Σα ποςοτικά ςτοιχεία που δίνονται είναι αποτζλεςμα άμεςων μετριςεων εκτόσ από τα ςθμεία που επιςθμαίνεται διαφορετικά. Η Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ αφορά τισ λειτουργίεσ οργάνωςθσ, διαχείριςθσ και διοίκθςθσ των χϊρων ςτάκμευςθσ τθσ Polis Park, ενϊ δεν περιλαμβάνονται οι λειτουργίεσ μελζτθσ, καταςκευισ, ανάπτυξθσ και εκμετάλλευςθσ των νζων χϊρων ςτάκμευςθσ. Σο όριο αυτό επιλζχτθκε διότι αυτζσ είναι οι κυριότερεσ λειτουργίεσ οι οποίεσ εμπίπτουν κάτω από τον άμεςο ζλεγχο τθσ Polis Park. τουσ επόμενουσ απολογιςμοφσ κα περιλθφκοφν οι μελζτεσ των νζων ςτακμϊν που εκπονοφνται για λογαριαςμό των εταιριϊν παραχϊρθςθσ. Σημείο Επικοινωνίασ Εάν κζλετε να μάκετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι να μασ πείτε τα ςχόλιά ςασ ςχετικά με αυτι τθν Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ, επικοινωνιςτε με τθν Χριςτίνα Ναςιμπιάν Τπεφκυνθ Επικοινωνίασ Ριηάρθ 4 και Βας. Κωνςταντίνου 45, Ακινα Σθλ.: Φαξ.: Ανάπτυξη Εκθεςησ Η Ανάπτυξθ τθσ Ζκκεςθσ Βιωςιμότθτασ ζγινε ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρία Close the Loop. Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

44 8 Ευρετήριο Περιεχομένων και Επίπεδο Εφαρμογήσ GRI Κωδικόσ Δείκτθ Ρεριγραφι Δείκτθ Κάλυψθ 7 Ενότθτα Σελίδα Στρατθγικι και Ανάλυςθ 1.1 Διλωςθ ανϊτερου ςτελζχουσ οργανιςμοφ 3 Οργανωτικό Ρροφίλ 2.1 Επωνυμία οργανιςμοφ Κφριεσ μάρκεσ, προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ Λειτουργικι δομι του οργανιςμοφ Σοποκεςία ζδρασ οργανιςμοφ Χϊρεσ δραςτθριοποίθςθσ Κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ και νομικι μορφι Αγορζσ που εξυπθρετοφνται Μεγζκθ οργανιςμοφ θμαντικζσ μεταβολζσ ςτον οργανιςμό Βραβεία που απονεμικθκαν Δεν απονεμικθκαν Βραβεία Ραράμετροι Ζκκεςθσ Βιωςιμότθτασ 3.1 Περίοδοσ ζκκεςθσ Προγενζςτερθ ζκκεςθ Κφκλοσ ζκκεςθσ θμείο επικοινωνίασ για ερωτιςεισ Διαδικαςία κακοριςμοφ ορίου Όριο ζκκεςθσ Περιοριςμοί ςτο πεδίο ι όριο τθσ ζκκεςθσ Κοινοπραξίεσ, κυγατρικζσ εταιρίεσ και εκχωροφμενεσ εργαςίεσ 3.9 Σεχνικζσ μζτρθςθσ δεδομζνων Επιπτϊςεισ τυχόν ανακεϊρθςθσ πλθροφοριϊν Αλλαγζσ από προγενζςτερεσ ζκκεςθσ 3.12 Ευρετιριο περιεχομζνων GRI Εξωτερικι διαςφάλιςθ - - Διακυβζρνθςθ, Δεςμεφςεισ και υμμετοχι 4.1 Δομι διακυβζρνθςθσ οργανιςμοφ Ρόλοσ και αρμοδιότθτεσ του Προζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου 4.3 Ανεξάρτθτα/μθ εκτελεςτικά μζρθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 4.13 υμμετοχι ςε ςωματεία/οργανϊςεισ Κατάλογοσ ενδιαφερομζνων μερϊν Προςδιοριςμόσ και επιλογι ενδιαφερομζνων μερϊν ΕΝ1 Ρεριβαλλοντικοί Δείκτεσ Επίδοςθσ Χρθςιμοποιοφμενα Τλικά, με βάςθ το βάροσ ι τον όγκο = Πλιρθσ, = Μερικι, = Δεν αναφζρεται /Δεν ςχετίηεται με τισ λειτουργίεσ τθσ Polis Park Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

45 Ευρετιριο Περιοεχομζνων και Επίπεδο Εφαρμογισ GRI Κωδικόσ Δείκτθ Ρεριγραφι Δείκτθ Κάλυψθ 7 Ενότθτα Σελίδα ΕΝ3 Άμεςθ Κατανάλωςθ Ενζργειασ ΕΝ4 Ζμμεςθ Κατανάλωςθ Ενζργειασ ΕΝ5 Εξοικονομθμζνθ Ενζργεια (eco-efficiency) ΕΝ8 υνολικι Άντλθςθ Νεροφ με βάςθ τθν πθγι ΕΝ10 Ποςοςτό νεροφ που ανακυκλϊνεται ι επαναχρθςιμοποιείται ΕΝ16 υνολικζσ άμεςεσ και ζμμεςεσ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου με βάςθ το βάροσ ΕΝ18 Πρωτοβουλίεσ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και περιοριςμοί που επιτεφχκθκαν. ΕΝ21 υνολικόσ όγκοσ υδάτινων αποβλιτων ΕΝ26 Πρωτοβουλίεσ μείωςθσ περιβαλλοντικϊν επιδράςεων προϊόντων και υπθρεςιϊν Οικονομικοί Δείκτεσ Επίδοςθσ EC1 Παραγόμενθ και Κατανεμθμζνθ Οικονομικι Αξία Εργαςιακοί Δείκτεσ Επίδοςθσ LA1 υνολικό εργατικό δυναμικό με βάςθ τον τφπο απαςχόλθςθσ, τθ ςφμβαςθ εργαςίασ και τθν περιοχι LA2 υνολικόσ αρικμόσ και ποςοςτό κίνθςθσ προςωπικοφ, με βάςθ τθν θλικιακι ομάδα, το φφλο και τθν περιοχι LA4 Ποςοςτό εργαηομζνων που καλφπτονται από ςυμφωνίεσ που βαςίηονται ςε ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ. Ποςοςτά τραυματιςμϊν, επαγγελματικϊν LA7 αςκενειϊν, απϊλειασ θμερϊν εργαςίασ και απουςιϊν εργαηομζνων και αρικμόσ κανατθφόρων εργατικϊν ατυχθμάτων ανά περιοχι. LA11 Προγράμματα για δεξιότθτεσ/ δια βίου μάκθςθ Κοινωνικοί Δείκτεσ Επίδοςθσ SO4 Ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν διαφκοράσ. Δείκτεσ Ευκφνθσ για τα Ρροϊόντα PR3 Πλθροφορίεσ για το προϊόν PR5 Ικανοποίθςθ πελατϊν Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

46 Ευρετιριο Περιοεχομζνων και Επίπεδο Εφαρμογισ GRI Η Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ (απολογιςμόσ) τθσ Polis Park 2010 είναι επιπζδου C, ςφμφωνα με τισ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ Ζκδοςθσ Απολογιςμϊν Βιωςιμότθτασ (ζκδοςθ G3, 2006) του Global Reporting Initiative. Εικόνα 15 Επίπεδα Απολογιςμοφ του Global Reporting Initiative Polis Park- Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Οκτώβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Διλωςθ Δζςμευςθσ Διοίκθςθσ 3. Ανκρϊπινα Δικαιϊματα- Συνκικεσ Εργαςίασ 4. Περιβάλλον 5. Δζςμευςθ προσ τθν Αγορά 6. Καταπολζμθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 19 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα