ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ"

Transcript

1 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άςτροσ 7/3/2011 Αρικ. Πρωτ. 250 Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Όρουσ Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουςτοφ ςασ ανακοινώνει ότι ςφμφωνα με το από 2/12/2010 Ιδιωτικό Συμφωνθτικό, και τθν από 14/2/2011 παραλαβι των ςυμφωνθκζντων εργαςιών, μετά από ποιοτικι και ποςοτικι εξζταςθ τθσ παραδοτζασ τεχνικισ ζκκεςθσ-προμελζτθσ από τθν Επιτροπι Παραλαβισ κρίνει ότι θ παραδοτζα εργαςία είναι θ ςωςτι ςφμφωνα με το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό του Αναδόχου: Η εκπόνθςθ τεχνικισ ζκκεςθσ προμελζτθσ για το ςχεδιαςμό δικτφου πεηοπορικών διαδρομών ςτθν προςτατευόμενθ περιοχι του Πάρνωνα. Προςδιοριςμόσ των βαςικών αρχών του ςχεδιαςμοφ και των κριτθρίων κατθγοριοποίθςθσ των πεηοπορικών διαδρομών και οργάνωςθσ του δικτφου. Κωδικοποίθςθ και αρίκμθςθ των διαδρομών. Προςδιοριςμόσ των απαιτοφμενων εργαςιών και εκτίμθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ απαιτοφμενθσ δαπάνθσ υλοποίθςθσ του ζργου. Με εκτίμθςθ Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ & Παραλαβισ Μαντάς Παναγιώτης Δημητρακοποφλου Αγγελική Βαξεβανίδου Ζαφείρω

2 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΡΟΤ ΠΑΡΝΧΝΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΠΑΡΝΧΝΑ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Γηάλνημε ζήκαλζε λέωλ κνλνπαηηώλ θαη ζπληήξεζε πθηζηάκελωλ κνλνπαηηώλ ζην νξεηλό ζύκπιεγκα ηνπ Πάξλωλα» 2

3 ΑΣΡΟ Φεβξνπάξηνο 2011 ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΠΑΡΝΧΝΑ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ 1. θνπόο εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηνλ θιαζηθφ ή ζπκβαηηθφ ηνπξηζκφ δείρλεη ηάζεηο θνξεζκνχ πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο ηνπ ηαμηδηψηε, πνπ αλαδεηά λένπο ηφπνπο αιιά θαη λένπο ηξφπνπο δηαθνπψλ. Δπηπιένλ αζθείηαη έληνλε θξηηηθή γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη δνκεκέλν αιιά θαη ζηε λννηξνπία, ζηα ήζε θαη έζηκα ησλ αλζξψπσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζεηαη. Όια απηά έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ή φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγνληαη, ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Σέηνηαο κνξθήο ηνπξηζκνχ είλαη θαη ε πεδνπνξία θαη ε νξεηβαζία. ην πιαίζην απηφ απαξαίηεηε είλαη ε νξγαλσκέλε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφο ζηνπο πεδνπφξνπο, νξεηβάηεο θαη πεξηεγεηέο. Οξγάλσζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο φπσο πεδνπνξία, νξεηβαζία, μεθνχξαζε θαη απφιαπζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, ππαίζξηα γεχκαηα, θ.η.ι., κε γλψκνλα ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε ηνπ ηνπίνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο αληνρήο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. θνπφο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο πξνκειέηεο είλαη ν ζρεδηαζκφο δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ ψζηε λα απνηειέζεη ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ εθπφλεζε νξηζηηθήο κειέηεο φπνπ ζα νξηζηηθνπνηεζεί ε ηειηθή επηινγή ησλ δηαδξνκψλ θαη ε νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Γηάλνημε ζήκαλζε λέσλ κνλνπαηηψλ θαη ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ κνλνπαηηψλ ζην νξεηλφ ζχκπιεγκα ηνπ Πάξλσλα». Θα ηεζνχλ επίζεο νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ θαη νξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη δηαδξνκέο ζα θσδηθνπνηεζνχλ θαη αξηζκεζνχλ γηα λα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο. Θα πξνζδηνξηζηεί κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ε πνξεία ηνπο, ε νπνία ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ εθπφλεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Δπίζεο ζα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη εθηίκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 3

4 Ζ πξνηεηλφκελε νξγάλσζε θαη νη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηνπίνπ, ηνπ βαζκνχ αληνρήο ηνπ θπζηθνχ πφξνπ γηα αλαςπρή θαη γεληθφηεξα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ απαηηείηαη ε εθπφλεζε νξηζηηθήο κειέηεο, κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο ή απαιιαγέο θαη νη αδεηνδνηήζεηο απφ ηα αξκφδηα Γαζαξρεία πάξηεο θαη Κπλνπξίαο. Ζ εξγαζία ζηεξίρζεθε ζηε γλψζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ απφ ηελ πνιπεηή παξνπζία ηνπ γξάθνληνο ζηελ πεξηνρή θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιπάξηζκσλ πεδνπνξηψλ, ηηο πξφζζεηεο επηηφπηεο επηζθέςεηο, ηηο κειέηεο «Γηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πξνζηαζίαο / κειέηε εθαξκνγήο θαξαγγηψλ πνηακνχ ρεηκάξξνπ Σάλνπ (δίθηπν πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ)» θαη «Γηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πξνζηαζίαο / κειέηε εθαξκνγήο θαξαγγηψλ πνηακνχ ρεηκάξξνπ Βξαζηάηε (δίθηπν πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ)», ηηο ππάξρνπζεο ζεκαηνδνηεκέλεο πεδνπνξηθέο θαη νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο, ην δηεζλέο κνλνπάηη Δ4 θαη εζληθφ κνλνπάηη 33 πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή, ηα πθηζηάκελα ηνπηθά δίθηπα πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ (π.ρ. Πνιχδξνζν), ηηο ππνδείμεηο ηνπ Οξεηβαηηθνχ πιιφγνπ πάξηεο θαη πιιφγνπ Αξθάδσλ Οηθνιφγσλ Οξεηβαηψλ Σξίπνιεο θαη ηηο κνλσκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαζαξηζκνχ κνλνπαηηψλ θαη δεκηνπξγίαο πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ (π.ρ. Καξπέο, Λεσλίδην, Σπξφο θαη Βέξβελα). Ζ πξνκειέηε απηή ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ απφ 2/12/2010 ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ» κε ηελ Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «Αηξαπφο». 2. Αλαγλώξηζε ηνπίνπ - Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ηελ πεξηνρή ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα θαη ηνπ Τγξνηφπνπ Μνπζηνχ ππάξρεη πιεζψξα παιηψλ κνλνπαηηψλ πνπ ζπλέδεαλ ηα ρσξηά, πνιιά απφ ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε. Ζ γεληθή φκσο εηθφλα είλαη απηή ηεο εγθαηάιεηςεο θαζψο ε δηάλνημε δξφκσλ θάζε θαηεγνξίαο (επαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ) θαζψο θαη πνιιψλ αγξνηηθψλ θαη δαζηθψλ πνιιά απφ ηα παιηά κνλνπάηηα θαηαζηξάθεθαλ ή εγθαηαιείθζεθαλ θαη ηκήκαηά ηνπο κφλν δηαηεξνχληαη. Παξφια απηά ηα ελαπνκείλαληα ηκήκαηα είλαη αξθεηά θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ πεδνπνξηθφ θαη νξεηβαηηθφ ηνπξηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο αγξνηνδαζηθνχο δξφκνπο. ηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζεκαηνδνηεκέλεο πεδνπνξηθέο θαη νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ. 4

5 Αμηνζεκείσην θαη ελδεηθηηθφ ηεο αμίαο ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα δηέξρνληαη ην δηεζλέο κνλνπάηη Δ4 θαη ην εζληθφ κνλνπάηη 33. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ην δηεζλέο κνλνπάηη Δ4, απφ βνξξά πξνο λφην είλαη απφ ρσξηφ Άλσ Γνιηαλά, αθνχ πεξάζεη απφ ηελ ηνπνζεζία Φνλεκέλνη απ φπνπ ζπλδέεηαη θαη ην ρσξηφ Άγηνο Πέηξνο, ζπλερίδεη πξνο ην ρσξηφ Καξπέο (Αξάρσβα) θαη ην ρσξηφ Βξέζζελα γηα λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε πάξηε. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί θπξίσο αγξνηηθνχο θαη δαζηθνχο ρσκαηφδξνκνπο θαη ε ζήκαλζή ηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή κέρξη ηνπο Φνλεκέλνπο, ειιηπήο κέρξη ηηο Καξπέο θαη ζρεδφλ αλχπαξθηε κέρξη Βξέζζελα θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη κε επαξθήο. Σν εζληθφ κνλνπάηη 33 δηαηξέρεη φιε ηελ έθηαζε ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ απφ βνξξά πξνο λφην απφ ην ρσξηφ Άγηνο Πέηξνο κέρξη ην ρσξηφ Κξεκαζηή θαη ζπλερίδνληαο λφηηα πξνο ην φξνο Υηνλνβνχλη θαη ην ρσξηφ Λακπφθακπνο. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί αξρηθά αθνινπζεί ηνλ επαξρηαθφ δξφκν Άγηνο Πέηξνο Άζηξνο θαη δηέξρεηαη απφ ηε Μνλή Μαιεβήο θαη κε κνλνπάηη ζπλερίδεη πξνο ην νξνπέδην ηνπ Πξνθήηε Ζιία, θάησ απφ ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα, θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ην θαηαθχγην ηνπ Πάξλσλα ζηε ζέζε Φξνπηδάηνπ. Σν ηκήκα απηφ είλαη θαη ε πην γλσζηή θαη ρξεζηκνπνηνχκελε δηαδξνκή πεδνπνξίαο θαη νξεηβαζίαο ηνπ Πάξλσλα θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάβαζε ζηελ θνξπθή Μεγάιε Σνχξια (1934 κ.). Γη απηφ θαη ην κνλνπάηη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ε ζήκαλζε ηεο δηαδξνκήο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη κηθξέο κφλν βειηηψζεηο ρξεηάδεηαη. Μεηά ην νξεηβαηηθφ θαηαθχγην ην εζληθφ κνλνπάηη 33 αθνινπζεί ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν πιένλ δαζηθφ δξφκν Άγηνο Πέηξνο - Βακβαθνχ πξνο ην κηθξφ θαηαθχγην ηνπ δαζαξρείνπ πάξηεο βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Πνιχδξνζν θαη θνληά ζην δαζηθφ δξφκν. ηε ζπλέρεηα αθνινπζψληαο σο επί ην πιείζηνλ ρσκάηηλνπο δαζηθνχο δξφκνπο πεξλά απφ ην ρσξηφ Πιαηαλάθη θαη κεηά θπξίσο απφ κνλνπάηηα πξνο ηα ρσξηά Παιαηνρψξη θαη Κνζκάο. Ζ ζήκαλζε ζην ηκήκα απηφ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε θαη ηα κνλνπάηηα εγθαηαιεηκκέλα. Απφ ην ρσξηφ Κνζκάο θπξίσο απφ αγξνηηθνχο ρσκαηφδξνκνπο θαηεπζχλεηαη πξνο ηα ρσξηά Βιεζηδηά, Κνπλνππηά, Μάξη θαη Κξεκαζηή. Απφ εθεί, κεηά απφ έλα ηκήκα δαζηθνχ ρσκαηφδξνκνπ, αθνινπζεί κνλνπάηη θαη δηαζρίδεη ην Υηνλνβνχλη θαη θζάλεη ην ρσξηφ Λακπφθακπνο. Ζ ζήκαλζε ζην ηκήκα απηφ είλαη αξαηή θαη κε επαξθήο. Ζ θαηάζηαζε ηνπ κνλνπαηηνχ είλαη ζρεηηθά θαιή ελψ ε ζήκαλζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Οη νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο πξνο ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ δηαδξνκή απφ ην ρσξηφ Βακβαθνχ πξνο ην νξεηβαηηθφ θαηαθχγην ηνπ Πάξλσλα. Δίλαη επίζεο ε πην γλσζηή αλάβαζε πξνο ην θαηαθχγην θαη ηα κνλνπάηηα θαη ε ζήκαλζε ηεο δηαδξνκήο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη δηαδξνκέο ηνπ δηεζλνχο κνλνπαηηνχ Δ4, ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 θαη ε δηαδξνκή Βακβαθνχ Καηαθχγην Πάξλσλα δελ είλαη νη κφλεο ζεκαηνδνηεκέλεο δηαδξνκέο ζηελ 5

6 πεξηνρή. Έλα πνιχ αμηφινγν ηνπηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ην ρσξηφ Πνιχδξνζν (Σζίληδηλα). Σα κνλνπάηηα ησλ δηαδξνκψλ έρνπλ πξφζθαηα θαζαξηζηεί θαη νη δηαδξνκέο έρνπλ ζεκαηνδνηεζεί θαη ζπλδένπλ ην ρσξηφ Πνιχδξνζν κε ηα ρσξηά Βαζζαξάο, Βέξνηα θαη Αγξηάλνη, κηθξφηεξεο δηαδξνκέο νδεγνχλ ζε ζεκαληηθά ζεκεία γχξσ απφ ην ρσξηφ (Μνλή Αγίσλ Αλαξγχξσλ, μσθιήζη Αγ. Ησάλλε θ.α.) θαη ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο δηαδξνκέο πξνο ηηο θνξπθέο Φάξη (1839 κ.) θαη Πξνθήηεο Ζιίαο (Μεγαλαειηάο, 1780 κ.). Οη δηαδξνκέο έρνπλ αξηζκεζεί θαη νλνκαζηεί, ε δε ζήκαλζε θάζε δηαδξνκήο έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη ζρήκα. Πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ γίλεηαη επίζεο ζην Λεσλίδην, φπνπ ήδε έρνπλ θαζαξηζηεί θαη ζεκαηνδνηεζεί κηθξέο δηαδξνκέο γχξσ απφ ηελ πφιε θαη ζηα ρσξηά Καξπέο θαη Σπξφο. 3. Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ηνπ δηθηύνπ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ Σν ζπλνιηθφ ζθεπηηθφ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην ζθεπηηθφ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο Δληαίνπ Γηθηχνπ Πεδνπνξηθψλ Γηαδξνκψλ. Γεληθά ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη κεκνλσκέλεο δηαδξνκέο θαη θάζε κία δηαδξνκή ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε άιιε. Σν δίθηπν κνλνπαηηψλ ζα βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο: Οη πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη νηθνινγηθή ζεκαζία ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ θαη παξάιιεια ζα εληζρχζνπλ ηελ νξεηλή νηθνλνκία κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Οη δηαδξνκέο ζα πξέπεη λα ζπλδένπλ, φζν είλαη δπλαηφλ, ρσξηά κε έζησ θαη ζηνηρεηψδε ππνδνκή δηακνλήο θαη εζηίαζεο ή λα δεκηνπξγνχλ εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο επηζθεςηκφηεηαο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία απηψλ. Θα επηδησρζεί ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο (παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνλψλ, εθθιεζηψλ, ζπειαίσλ, κχισλ, πεγψλ, πεξηνρψλ νηθνινγηθήο ζεκαζίαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, θπζηθψλ ηνπίσλ θ.ι.π.). Θα δεκηνπξγεζνχλ, πέξαλ ησλ κεγάισλ δηαδξνκψλ, θαη κηθξέο θαη εχθνιεο πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο γχξσ απφ ηα ρσξηά π.ρ. Άγηνο Πέηξνο, Καζηάληηζα, Πιάηαλνο, ίηαηλα, Καξπέο, Πξαζηφο, Κνζκάο, Γεξάθη, θαη ηνλ πγξφηνπν Μνπζηνχ, κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ησλ πξνζειθπφκελσλ επηζθεπηψλ, π.ρ. νηθνγέλεηεο κε παηδηά, άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, άλζξσπνη κε κέηξηα θπζηθή θαηάζηαζε θ.ι.π. Οη επηκέξνπο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κνλνήκεξσλ εθδξνκψλ. 6

7 Θα δεκηνπξγνχληαη θπθιηθέο δηαδξνκέο θαη ηνπηθά κηθξά δίθηπα δηαδξνκψλ ψζηε λα αλαδεηθλχνληαη θαη νη επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Οη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζα ελψλνπλ ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο αμηνπνηψληαο ηα παιηά κνλνπάηηα. Οη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζα εληζρχνληαη θαη αληίζηξνθα ζα αμηνπνηνχλ ηα κνλνπάηηα δηεζλνχο (Δ4) ή εζληθήο εκβέιεηαο (33) πνπ έρνπλ ραξαρζεί ζηελ πεξηνρή, ηηο νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνο ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα, θαη ηα ηνπηθά δίθηπα κνλνπαηηψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζε επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Σν δίθηπν ησλ δηαδξνκψλ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηξφπν ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεδνπνξηθήο δηάζρηζεο φινπ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Απηφ θπζηθά ζεκαίλεη κηα πνιπήκεξε δηάζρηζε κε δηαλπθηεξεχζεηο ζε ρσξηά ηεο πεξηνρήο είηε ζηελ χπαηζξν. Οη δηαζρίζεηο κπνξεί λα είλαη ηφζν απφ Βνξξά πξνο Νφην φζν θαη απφ Γπηηθά πξνο Αλαηνιηθά (θπζηθά θαη αληίζηξνθα). Οη δηαζρίζεηο απηέο ζα πξνθχςνπλ κε θαηάιιειε επηινγή απφ ηηο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ θαη κπνξνχλ λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία, κε ηελ έλλνηα φηη ζα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ είηε πεξηζζφηεξν νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο κε αλαβάζεηο ζε θνξπθέο είηε πην εχθνιεο, πεξηζζφηεξν κε δηειεχζεηο απφ ηα ρσξηά θαη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο. 4. Πεξηγξαθή ηεο νξγάλωζεο ηνπ δηθηύνπ Ζ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ αθνξά ηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ θαη ηελ ηειηθή ηνπ δηακφξθσζε. Απφ ηηο δηαδξνκέο πνπ ην απνηεινχλ, ζηε θάζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζα γίλεη ηειηθψο ε επηινγή γηα ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ θάζεσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ εδψ δίλεηαη κηα πξνεθηίκεζε αλάινγα κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε δηαδξνκήο, ηελ θαηάζηαζή ηεο θαη ηα ήδε εθηειεζκέλα έξγα κνλνπαηηψλ ζηελ πεξηνρή. ηε ηειηθή κειέηε ζα νξηζηηθνπνηεζεί επίζεο ε ηειηθή θσδηθνπνίεζε, ε νλνκαζία ηνπ θαη αξίζκεζε ησλ δηαδξνκψλ. Καηεγνξίεο δηαδξνκψλ Οη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη. Ζ νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ βαζίδεηαη ζηηο δηαδξνκέο δηάζρηζεο πνπ απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο απηνηειή θαη αλεμάξηεηα ηκήκαηα. Οη δηαδξνκέο δηάζρηζεο ζπκπιεξψλνληαη απφ εηδηθέο δηαδξνκέο κε ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνληαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο φπσο θάζηξα, θνξπθέο, κνλέο, μσθιήζηα θ.α. πνπ δελ βξίζθνληαη πάλσ ζηηο δηαδξνκέο απηέο. 7

8 ε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ, θπξίσο γχξσ απφ ρσξηά, δηακνξθψλνληαη ηνπηθέο δηαδξνκέο πνπ απνηεινχλ κηθξά ηνπηθά δίθηπα πξνο επηκέξνπο θαη ηνπηθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη πξφθεηηαη θπξίσο γηα εχθνιεο θαη κηθξέο δηαδξνκέο. Σέινο επηζεκαίλνληαη νη δηαδξνκέο θαξαγγηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη απεπζχλνληαη ζε έκπεηξνπο πεδνπφξνπο θαη νξεηβάηεο Γηαδξνκέο δηάζρηζεο Οη δηαδξνκέο δηάζρηζεο είλαη ν θνξκφο ησλ δηαδξνκψλ ηνπ δηθηχνπ. Γηαηξέρνπλ φιε ηελ έθηαζε ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ θαη πεξλνχλ απφ φια ηα ρσξηά θαη ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Απνηεινχληαη απφ ελδηάκεζα ηκήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζαλ απηνηειείο δηαδξνκέο απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν, απφ έλαλ ζηαζκφ ζε έλαλ άιιν. Αθνινπζψληαο θαλείο απηά ηα επηκέξνπο ηκήκαηα, κπνξεί λα δηαζρίζεη φιν ην νηθνινγηθφ Πάξθν ή ηκήκα ηνπ είηε απφ ην βνξξά πξνο ην λφην είηε απφ ηε δχζε πξνο ηελ αλαηνιή έρνληαο κάιηζηα δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ ηεο πνξείαο ηνπ. Μπνξεί επηπιένλ λα επηιέμεη κηθξφηεξε δηάζρηζε θαη λα επηζηξέςεη ζηελ αθεηεξία ηνπ απφ δηαθνξεηηθή δηαδξνκή πξαγκαηνπνηψληαο θπθιηθή πνξεία. Ζ δηαδξνκή ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ δηαζρίδεη ζρεδφλ φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ απφ ηνλ Άγην Πέηξν θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί δηαδξνκή δηάζρηζεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε φκσο πνιιψλ ρσκάηηλσλ ή αζθαιηνζηξσκέλσλ δξφκσλ θαη φρη κνλνπαηηψλ δελ ηελ θαζηζηά ειθπζηηθή. Σα ηκήκαηά ηνπ φκσο, πνπ είλαη κνλνπάηηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζρεδίαζε ησλ δηαδξνκψλ δηάζρηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Γεληθά ην εζληθφ κνλνπάηη 33 ρξεηάδεηαη επαλαράξαμε θαη ην δίθηπν κνλνπαηηψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ πνπ ζρεδηάδεηαη εδψ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Έρνπλ ζρεδηαζηεί ηέζζεξηο βαζηθέο δηαδξνκέο δηάζρηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ θαη ηνπο έρνπλ δνζεί νη θσδηθνί Γ1, Γ2, Γ3 θαη Γ Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ1 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ βνξξά πξνο λφην μεθηλά απφ ην ρσξηφ Βέξβελα θαη θαηαιήγεη ζην ρσξηφ Γεξάθη θαη ηε βπδαληηλή θαζηξνπνιηηεία. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί ηελ πνξεία: Βέξβελα, Άλσ Γνιηαλά, ηκήκα δηεζλνχο κνλνπαηηνχ Δ4, Καζηξί (Άγηνο Νηθφιανο), Καξάηνπιαο, Χξηά, Έιαηνο, Άγηνο Πέηξνο, Ξεξνθάκπη, Πιάηαλνο, ίηαηλα, Καζηάληηζα, Πξαζηφο, Άγηνο Βαζίιεηνο, ηκήκα εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33, Παιαηνρψξη, Κνζκάο, Γεξάθη. 8

9 Γηαθνξεηηθή εθθίλεζε θαη παξαιιαγή ηεο δηαδξνκήο Γ1 γίλεηαη απφ ηνλ πγξφηνπν Καλαιάθηα πξνο ηε Μνλή Λνπθνχο θαη ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν Δχαο θαη ελψλεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε λφηηα ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θνληά ζην Κάζηξν ηεο Χξηάο. Ζ παξαιιαγή ηεο δηαδξνκήο αθνινπζεί ηελ πνξεία: Καλαιάθηα, αξραηνινγηθφο ρψξνο Δχαο, Μνλή Λνπθνχο, αξραηνινγηθφο ρψξνο Διιεληθφ, Οξεηλή Μειηγνχ, Άγηνο Ησάλλεο, Πιάηαλνο. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο αξηζκνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ή άιιν ζεκείν ελδηαθέξνληνο ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ Γ1 θαη ζηε ζπλέρεηα αχμνληα αξηζκφ ήηνη: Γ1.1, Γ1.2, Γ1.3,. θαη νχησ θαζ εμήο. ηνλ πίλαθα ησλ δηαδξνκψλ παξαθάησ θαίλεηαη ε αξίζκεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο δηαδξνκήο. Γηαθνξεηηθέο επηινγέο ηεο πνξείαο δίλνληαη κε ηηο ηκεκαηηθέο δηαδξνκέο Κάζηξν Χξηάο ίηαηλα, ίηαηλα νξνπέδην Πξνθήηε Ζιία ηκήκα εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 Μνλή Μαιεβήο Άγηνο Πέηξνο ή Ξεξνθάκπη, ίηαηλα Πξαζηφο, θαη Άγηνο Βαζίιεηνο Μνλή Έισλαο. Σα ηκήκαηα απηά δεκηνπξγνχλ θαη θπθιηθέο δηαδξνκέο κέζα ζηε δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ1. Σέινο δηαθνξεηηθή εθθίλεζε ηεο δηαδξνκήο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ην ρσξηφ Υάξαδξνο πνπ ελψλεηαη κε ην ρσξηφ Πιάηαλνο κε ηελ δηαδξνκή Γ1.18. Παξαιιαγή ηεο δηάζρηζεο κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί ην ηκήκα ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 απφ ην παιηφ θαηαθχγην ηνπ Γαζαξρείνπ πξνο ην ρσξηφ Παιαηαλάθη θαη κέρξη ην ρσξηφ Παιαηνρψξη. ηελ πνξεία ηεο ε δηαδξνκή απηή ζπλαληά άιιεο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ κε ηηο νπνίεο δίλνληαη δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Οη δηαδξνκέο απηέο είλαη νη εηδηθέο δηαδξνκέο αλάβαζεο πξνο ηελ θνξπθή Φάξη, ε ζχλδεζε κε ην ηνπηθφ δίθηπν Πνιχδξνζνπ, ε δηαδξνκή Γ4.6 Βακβαθνχ Άγηνο Βαζίιεηνο θαη ε εηδηθή δηαδξνκή θνξπθή Μεγάιε Σνχξια Πνιχδξνζν θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. Σν ηκήκα ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 απφ ην θαηαθχγην ζηελ ηνπνζεζία Φξνπηδάηνπ κέρξη ην παιηφ θαηαθχγην ηνπ Γαζαξρείνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δηφηη πιένλ βξίζθεηαη πάλσ ζε αζθαιηφδξνκν Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ2 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ ηε δχζε πξνο ηελ αλαηνιή μεθηλά απφ ην ρσξηφ Καιιηζέα θαη θαηαιήγεη ζην Λεσλίδην. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί ηελ πνξεία: Καιιηζέα, Κνζκάο, ηκήκα εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33, Μνλή Έισλαο, Λεσλίδην. Παξαιιαγέο ηεο δηαδξνκήο γίλνληαη κε ηηο ηκεκαηηθέο δηαδξνκέο Κνζκάο Βιεζηδηά θαη Κνζκάο Λεσλίδην. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο αξηζκνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ή άιιν ζεκείν ελδηαθέξνληνο ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ Γ2 θαη ζηε ζπλέρεηα αχμνληα αξηζκφ ήηνη: Γ2.1, Γ2.2, Γ2.3,. θαη νχησ θαζ εμήο. ηνλ πίλαθα 9

10 ησλ δηαδξνκψλ παξαθάησ θαίλεηαη ε αξίζκεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο δηαδξνκήο Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ3 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ ηε δχζε πξνο ηελ αλαηνιή μεθηλά απφ ην ρσξηφ Βξέζζελα θαη θαηαιήγεη ζην Λεσλίδην. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί ηελ πνξεία: Βξέζζελα, Βακβαθνχ, Καηαθχγην Πάξλσλα, νξνπέδην Πξνθήηε Ζιία, Καζηάληηζα, δηαδξνκή Γ1.4, Πξαζηφο, Μνλή Καξπάο, Παιαηφρσξα, Άλσ Σπξφο, απνπλαθαίτθα, Πέξα Μέιαλα, Πξαγκαηεπηήο, Λεσλίδην. Μηθξή παξαιιαγή ηεο δηάζρηζεο γίλεηαη κε ηελ δηαδξνκή Μνλή Καξπάο Οξεηλφ Κνξαθνβνχλη. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο αξηζκνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ή άιιν ζεκείν ελδηαθέξνληνο ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ Γ3 θαη ζηε ζπλέρεηα αχμνληα αξηζκφ ήηνη: Γ3.1, Γ3.2, Γ3.3,. θαη νχησ θαζ εμήο. ηνλ πίλαθα ησλ δηαδξνκψλ παξαθάησ θαίλεηαη ε αξίζκεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο δηαδξνκήο Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ4 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ βνξξά πξνο λφην μεθηλά απφ ην ρσξηφ Βέξβελα θαη δηαζρίδεη ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Πάξλσλα θαηαιήγνληαο ζην ρσξηφ Κνζκάο. Ζ πνξεία πνπ αθνινπζεί είλαη Βέξβελα, Βνχξβνπξα, Καξπέο, Βαξβίηζα, Βακβαθνχ θαη ζην ζεκείν απηφ έρεη δχν επηινγέο. Ζ κία ζπλερίδεη πξνο ην ρσξηφ Βέξνηα θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ηνπ Πνιχδξνζνπ πεξλά απφ ηελ θνξπθή Φάξη θαη θαηαιήγεη ζηνλ Κνζκά κέζσ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο Δ15 (Κνξπθή Φάξη Κνζκάο). Ζ δεχηεξε αθνινπζεί ηε δηαδξνκή Γ4.6 (Βακβαθνχ Άγηνο Βαζίιεηνο) φπνπ ελψλεηαη κε ηε δηαδξνκή Γ1 κέζσ ησλ ηκεκάησλ ηεο νπνίαο πεξλά απφ ην ρσξηφ Παιαηνρψξη θαηαιήγεη ζηνλ Κνζκά Δηδηθέο Γηαδξνκέο Οη εηδηθέο δηαδξνκέο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη κεκνλσκέλα κνλνπάηηα πνπ ζπλδένπλ ζεκεία ελδηαθέξνληνο κε ηηο δηαδξνκέο δηάζρηζεο. Οη δηαδξνκέο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: Πεξδηθφβξπζε Μνλή Πξνδξφκνπ, αλάβαζε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν Διιεληθφ απφ ηε δηαδξνκή Γ1.16, αλάβαζε ζην Κάζηξν ηεο Χξηάο απφ ηε δηαδξνκή Γ1.12, δηαδξνκή πξνο ηνλ θαηαξξάθηεο Λεπίδαο απφ ηε δηαδξνκή Γ1.7, απφ ην ρσξηφ Πιάηαλνο πξνο ην θαξάγγη πειάθηαο, θαηάβαζε ζηνλ θαηαξξάθηε Λνχινπγθα απφ ηε δηαδξνκή Γ1.6, αλάβαζε απφ ην νξνπέδην ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζηελ θνξπθή Μεγάιε Σνχξια, νξεηβαηηθή δηαδξνκή απφ ηε θνξπθή Μεγάιε Σνχξια κέρξη ην ηνπηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ ζην ρσξηφ Πνιχδξνζν, ζχλδεζε ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 κε ην ηνπηθφ δίθηπν πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Πνιχδξνζνπ, 10

11 αλάβαζε απφ ην Πιαηαλάθη ζηελ θνξπθή Φάξη, αλάβαζε απφ ηελ Παιαηφρσξα ζηελ θνξπθή ηνπ Χξηψληα, πξνζέγγηζε ηεο εξεηπσκέλεο Μνλήο Σαμηαξρψλ απφ ηε δηαδξνκή Γ1.19, ηεο Μνλήο Αγίνπ Νηθνιάνπ ίληδαο απφ ηε δηαδξνκή Γ2.4, ηνπ αξραίνπ λανχ Απφιισλα Σπξίηε απφ ηε δηαδξνκή Γ3.7, ηνπ Αξραίνπ Νανχ Κλαθεάηηδνο Άξηεκηδνο απφ ην ρσξηφ Βέξβελα θαη ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ νηθηζκνχ Γθηφηζαιη απφ ην ρσξηφ Κξεκαζηή. 4.3 Σνπηθέο δηαδξνκέο ηνπηθά δίθηπα δηαδξνκψλ Σνπηθέο δηαδξνκέο πνπ δηακνξθψλνπλ κηθξά ηνπηθά δίθηπα δηαδξνκψλ δεκηνπξγνχληαη: ζηνλ πγξφηνπν Μνπζηφο, ζην ζχκπιεγκα ησλ ρσξηψλ Βέξβελα, Κνχηξνπθα θαη Βνχξβνπξα, ζην ρσξηφ Καζηξί θαη ηα γχξσ ηνπ ρσξηά, ζην ρσξηφ Καξπέο κε δηάθνξεο δηαδξνκέο (πξνο ηνπο θαζηαλεψλεο, ην δάζνο κε ηνπο θέδξνπο, ηελ ηνπνζεζία Καιχβηα θαη ηελ θνξπθή Σζνχθα), ζην ρσξηφ Βαξβίηζα κε ηελ αλάβαζε ζην Μεηεξίδη κέρξη ην θαηαθχγην, γχξσ απφ ην ρσξηφ Πιάηαλνο, ζην ρσξηφ Καζηάληηζα πξνο ηνπο θαζηαλεψλεο θαη ηε Μνλή Κνληνιηλάο, ζην ρσξηφ Παιαηνρψξη πξνο ηηο θαηαβφζξεο θαη ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, ην Λεσλίδην πξνο ηε Βαζθίλα θαη ηα γχξσ μσθιήζηα, γχξσ απφ ην ρσξηφ Σπξφο πξνο ηα νξνπέδηα Παιαφρσξαο θαη Πξέγαζνπ, ζην ρσξηφ Πεγάδη πξνο ηα γχξσ ρσξηά Πνχιηζξα, Πειέηα, ηελ παξαιία Φσθηαλφο θαη ζην καθξηλφ παξαζαιάζζην Κππαξίζζη πνπ επίζεο ελψλεηαη κε ην εζληθφ κνλνπάηη 33. Οη ηνπηθέο δηαδξνκέο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο κε ην πεξηβάιινλ ησλ ρσξηψλ θαη ηηο θξπκκέλεο νκνξθηέο ηνπο. Απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνπο πεξηπαηεηέο θαη κε έκπεηξνπο πεδνπφξνπο θαη νξεηβάηεο απφ ηελ άπνςε φηη πξφθεηηαη σο επί ην πιείζηνλ γηα εχθνιεο θαη κηθξέο δηαδξνκέο. Οη δηαδξνκέο απηέο ζρεδηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθά γηαηί νη ηνπηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφιπηα γλσζηή θαη ρξήδνπλ κεγαιχηεξεο επηηφπηαο δηεξεχλεζεο ζηε θάζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Σν δε κήθνο ησλ δηαδξνκψλ ζηνλ πίλαθα παξαθάησ ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ δηαδξνκψλ θάζε πεξίπησζεο Γηαδξνκέο θαξαγγηψλ Οη δηαδξνκέο θαξαγγηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ θνίηε ησλ πνηακψλ, νξηζκέλεο κφλνλ επνρέο ηνπ ρξφλνπ, θπξίσο θαινθαίξη θαη απαηηνχλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ παξφηη δελ παξνπζηάδνπλ πνιιέο ηερληθέο δπζθνιίεο (ζρνηλναλαξξίρεζε θ.ι.π) αιιά ζρεδφλ πάληα έρνπλ ζπλερή ξνή λεξνχ. Απεπζχλνληαη θπξίσο ζε έκπεηξνπο πεδνπφξνπο θαη νξεηβάηεο. Οη δηαδξνκέο θαξαγγηψλ είλαη: 11

12 Πνηακφο Σάλνο: απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν πξψην απφ ην γεθχξη ηνπ πνηακνχ ζην δξφκν πξνο ην ρσξηφ ηφινο κέρξη ην ρσξηφ Πεξδηθφβξπζε θαη ην δεχηεξν κέρξη ηνλ Άγην Πέηξν. Πνηακφο Βξαζηάηεο: κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηα α) Εαξκπάληηζα πνπ μεθηλά ιίγν λνηηνδπηηθά ηνπ ρσξηνχ Άγηνο Αλδξέαο θνληά ζηε ζέζε ηληνβίζηξα κέρξη ηελ ηνπνζεζία Σξηπφηακα θαη ηνλ θαηαξξάθηε Λνχινπγθα, β) πειάθηα απφ ηε δηαζηαχξσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ κέρξη ην ρσξηφ Πιάηαλνο θαη γ) Καηαθχγη απφ Σξηπφηακα κέρξη ην ρσξηφ Καζηάληηζα. Πνηακφο Γαθλψλαο: απφ ην Λεσλίδην κέρξη ηε Μνλή Έισλαο. ηηο δηαδξνκέο απηέο δελ πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο παξά κφλνλ ζήκαλζε γηα ηελ πξφζβαζε ζ απηέο. 5. Πίλαθεο δηαδξνκώλ Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη φιεο νη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο δηαδξνκέο πνπ πξνηείλνληαη θαζψο θαη ηηο ππάξρνπζεο. Οη βαζηθέο δηαδξνκέο δηάζρηζεο ηνπ δηθηχνπ είλαη: ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΓΗΑΥΗΖ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 Γ1.1 ΓΔΡΑΚΗ - ΚΟΜΑ Γ (ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ) - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ1.3 ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ - ΠΡΑΣΟ Γ1.4 ΠΡΑΣΟ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ Γ1.5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ - ΗΣΑΗΝΑ Γ1.6 ΗΣΑΗΝΑ - ΠΛΑΣΑΝΟ Γ1.7 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ Γ1.8 ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ - ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ Γ1.9 ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ - ΚΑΣΡΗ Γ1.10 ΚΑΣΡΗ - Δ Γ1.11 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΒΔΡΒΔΝΑ Γ1.12 ΗΣΑΗΝΑ - ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ - Γ Γ1.13 ΗΣΑΗΝΑ - ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ Γ1.14 Γ1.7 - ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ Γ1.15 ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ - ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ Γ1.16 ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ - ΔΛΛΖΝΗΚΟ Γ1.17 ΔΛΛΖΝΗΚΟ - ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ Γ1.18 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΥΑΡΑΓΡΟ Γ1.19 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ1.20 Γ1.19 (ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ) - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ Γ1.21 ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ - Γ1.8 (ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ) Γ1.22 Γ1.5 (ΗΣΑΗΝΑ) - Γ1.4 (ΠΡΑΣΟ) Γ1.23 ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ - ΚΑΝΑΛΑΚΗΑ Γ2.1 ΚΑΛΛΗΘΔΑ - Γ1.1 (ΚΟΜΑ) Γ (ΚΟΜΑ) - ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ Γ2.3 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΛΔΧΝΗΓΗΟ Γ2.4 ΚΟΜΑ - Γ2.3 (ΛΔΧΝΗΓΗΟ)

13 28 Γ2.5 Γ2.4 (ΚΟΜΑ ή ΛΔΧΝΗΓΗΟ) - ΒΛΖΗΓΗΑ Γ3.1 ΒΡΔΘΔΝΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ Γ3.2 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΠΑΡΝΧΝΑ Γ3.3 ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ Γ3.4 ΠΡΑΣΟ - ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ Γ3.5 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΑΝΧ ΣΤΡΟ Γ3.6 ΑΝΧ ΣΤΡΟ - ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ Γ3.7 ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ - ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ Γ3.8 ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ - ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ Γ3.9 Γ3.8 (ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ) - ΛΔΧΝΗΓΗΟ Γ3.10 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΟΡΔΗΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΤΝΗ Γ4.1 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ Γ4.2 ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ - ΚΑΡΤΔ Γ4.3 ΚΑΡΤΔ - ΒΑΡΒΗΣΑ Γ4.4 ΒΑΡΒΗΣΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ Γ4.5 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΒΔΡΟΗΑ Γ4.6 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΤΝΟΛΟ Σα ηκήκαηα ησλ κνλνπαηηψλ 33 θαη Δ4 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δίθηπν είλαη: ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ Δ4 ΚΑΗ 33 α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 33 ΚΟΜΑ - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ - ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ ΜΗΚΡΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ - ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ Δ4 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΓΗΑΔΛΟ Δ Δ4 ΓΗΑΔΛΟ Δ4 - ΚΑΡΤΔ Δ4 ΚΑΡΤΔ - ΒΡΔΘΔΝΑ ΤΝΟΛΟ Οη εηδηθέο δηαδξνκέο πξνζέγγηζεο ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο είλαη: ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 Δ1 ΠΔΡΓΗΚΟΒΡΤΖ - ΜΟΝΖ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ Δ2 ΔΛΛΖΝΗΚΟ Δ3 ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ Δ4 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΔ ΛΔΠΗΓΑ Δ5 ΦΑΡΑΓΓΗ ΠΖΛΑΚΗΑ Δ6 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΛΟΤΛΟΤΓΚΑ Δ7 ΚΟΡΤΦΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ Δ8 ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ Δ9 ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ - ΠΖΛΑΛΗΣΡΑ Δ10 ΜΟΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ Δ11 ΜΟΝΖ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΝΣΕΑ E12 ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ - ΣΗΝΣΕΗΝΑ Δ13 ΑΠΟΛΛΧΝ ΣΤΡΗΣΖ E14 ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ - ΧΡΗΧΝΣΑ

14 15 Δ15 ΚΟΡΤΦΖ ΦΑΡΗ - ΚΟΜΑ Δ16 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ Δ17 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΑΡΥΑΗΟ ΝΑΟ ΚΝΑΚΔΑΣΗ ΑΡΣΔΜΗ Δ18 ΚΡΔΜΑΣΖ - ΓΚΗΟΣΑΛΗ ΤΝΟΛΑ Οη ηνπηθέο δηαδξνκέο πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη νη λέεο πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ γχξσ απφ ηα ρσξηά θαη ηνλ πγξφηνπν Μνπζηφο θαη απνηεινχλ κηθξά ηνπηθά δίθηπα είλαη: ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 T1 ΤΓΡΟΣΟΠΟ ΜΟΤΣΟ Σ2 ΚΑΣΡΗ - ΚΑΣΡΗΣΟΥΧΡΗΑ Σ3 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΚΟΤΣΡΟΤΦΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ Σ4 ΚΑΡΤΔ Σ5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ Σ6 ΠΟΛΤΓΡΟΟ Σ7 ΛΔΧΝΗΓΗΟ Σ8 ΠΖΓΑΓΗ Σ9 ΚΤΠΑΡΗΗ Σ10 ΠΛΑΣΑΝΟ Σ11 ΒΑΡΒΗΣΑ Σ12 ΣΤΡΟ ΤΝΟΛΟ Σν ζύλνιν ηωλ δηαδξνκώλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΜΖΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΓΗΑΥΗΖ ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ Δ4 ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΤΝΟΛΟ Οη δηαδξνκέο ησλ θαξαγγηψλ είλαη νη αθφινπζεο: ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΦΑΡΑΓΓΗΧΝ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 Φ1.1 ΣΑΝΟ Φ1.2 ΣΑΝΟ Φ2.1 ΕΑΡΜΠΑΝΗΣΑ Φ2.2 ΠΖΛΑΚΗΑ Φ2.3 ΚΑΣΑΦΤΓΗ Φ3 ΓΑΦΝΧΝΑ ΤΝΟΛΟ

15 5. Πεξηγξαθή θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηωλ απαηηνύκελωλ έξγωλ Οη βαζηθέο απαηηνύκελεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ νη δηαδξνκέο λα θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθέο γηα πεδνπνξία είλαη ε βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ησλ κνλνπαηηψλ, ε ζήκαλζε, ε πιεξνθφξεζε ηνπ επηζθέπηε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ θαη ε νξγάλσζε ζεκείσλ αλάπαπζεο ηνπ πεδνπφξνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: θαζαξηζκφο ησλ κνλνπαηηψλ, ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ κε πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο, πηλαθίδεο πνξείαο θαη ρξσκαηηζκνχο, πιεξνθφξεζε ησλ επηζθεπηψλ κε πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ πεδίνπ, πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο βαηφηεηαο ησλ κνλνπαηηψλ. Ζ βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ησλ κνλνπαηηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαζθεπή ζθαινπαηηψλ απφ θνξκνχο δέλδξσλ ή πέηξεο. Σέινο κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζηνηρεία δηακφξθσζεο ζεκείσλ ζέαζεο, αλάπαπζεο θαη αλαςπρήο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζηεγάζηξσλ. Οη εξγαζίεο απηέο δελ ππνινγίδνληαη εδψ επεηδή ρξήδνπλ κεγαιχηεξεο επηηφπηαο έξεπλαο γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ θαη ππνινγηζκφ ηνπο. 5.1 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ Καζαξηζκόο κνλνπαηηώλ Ζ εξγαζία ηνπ θαζαξηζκνύ ηωλ κνλνπαηηώλ απνζθνπεί ζηε βειηίωζε ηεο βαηόηεηάο ηνπο ώζηε, θαηά ην δπλαηφλ, λα κελ ππάξρεη εκπφδην ζην πεξπάηεκα θαηά κήθνο ηνπο. Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γεσκνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ηεο βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ κνλνπαηηψλ, ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Γηαπιάηπλζε κνλνπαηηνύ κε θαζαξηζκφ απφ ζάκλνπο, θιαδηά δέλδξσλ, πεζκέλα θιαδηά ή θνξκνχο δέλδξσλ θαη πέηξεο πνπ έρνπλ θιείζεη κέξνο απφ ην πιάηνο ηνπ κνλνπαηηνχ θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε δίνδν θαη ηελ απξφζθνπηε δηέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν θαζαξηζκφο αθνξά θαη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ πιψλ πνπ ελαπνηέζεθαλ ζην κνλνπάηη κεηά ηηο βξνρέο. Απαηηνχληαη κηθξνεθζθαθέο, εθξηδψζεηο κηθξψλ ζάκλσλ, θιαδέκαηα κε ηα ρέξηα θαη απιά κεραληθά κέζα (ηζνπγθξάλα, θηπάξη θ.ι.π.) γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε φινπ ηνπ πιάηνπο ηνπ κνλνπαηηνχ. Γηάλνημε κνλνπαηηνύ φηαλ ην παιηφ έρεη θιείζεη ηειείσο ζε φιν ην πιάηνο ηνπ απφ θπζηθέο (βιάζηεζε, θεξηά πιηθά) ή ηερλεηέο (δηάλνημε δξφκσλ) αηηίεο θαη πξνυπνζέηεη θαζαξηζκφ απφ πάζεο θχζεσο πέηξεο, ζάκλνπο, βάηα ή θιαδηά. Ο θαζαξηζκφο ζηελ θαηεγνξία απηή πξνυπνζέηεη κηθξνεθζθαθέο ζην έδαθνο γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ κνλνπαηηνχ θαη εθξηδψζεηο κηθξψλ ζάκλσλ, θιαδέκαηα κε ηα ρέξηα θαη απιά κεραληθά κέζα (ηζνπγθξάλα, θηπάξη θ.ι.π.) γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε φινπ ηνπ πιάηνπο ηνπ κνλνπαηηνχ. 15

16 Καηαζθεπή ή λέα ράξαμε κνλνπαηηνύ πνπ απνηειεί ηελ θαηαζθεπή λένπ κνλνπαηηνχ φηαλ ην παιηφ έρεη θιείζεη ηειείσο απφ θπζηθέο (βιάζηεζε, θεξηά πιηθά) ή ηερλεηέο (δηάλνημε δξφκσλ) αηηίεο θαη δελ είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηνπ είηε δελ ππήξρε πνηέ θαη ε λέα ράξαμε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Πξνυπνζέηεη δηεξεχλεζε ηεο πεξηνρήο πνπ ζα γίλεη ε λέα ράξαμε κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο λέαο δηαδξνκήο κε θξηηήξηα ηεο ζπληνκφηεξεο θαη πην άλεηεο πνξείαο, ηεο σξαηφηεξεο αηζζεηηθά δηαδξνκήο θαη ηεο επθνιίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή. ηε ζπλέρεηα, αθνχ γίλεη ζηνηρεηψδεο ζήκαλζε, ραξάδεηαη ε δηαδξνκή θαη θαηαζθεπάδεηαη ην κνλνπάηη, κε θαζαξηζκφ απφ πάζεο θχζεσο πέηξεο, ζάκλνπο ή θιαδηά. Ο θαζαξηζκφο πεξηιακβάλεη κηθξνεθζθαθέο ζην έδαθνο γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ κνλνπαηηνχ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο. ηόρνο, ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο δηακφξθσζεο ησλ κνλνπαηηψλ θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, είλαη ε βειηίωζε ηεο βαηόηεηαο θαη ε δηαπιάηπλζε ή ε δηάλνημε ηνπ κνλνπαηηνχ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ειεχζεξε επηθάλεηα πιάηνπο 0,80κ. ηθαλή λα επηηξέπεη ηελ δηάβαζε ησλ επηζθεπηψλ ήκαλζε δηαδξνκώλ Ζ ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηκήκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ δηαδξνκψλ ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ, εθηθηφ θαη πξνζηηφ ζηνλ επηζθέπηε, πεδνπφξν θαη νξεηβάηε, λα επηιέγεη ηε δηαδξνκή πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, λα κπνξεί λα πξνζαλαηνιίδεηαη θαη λα κελ παξεθθιίλεη ηεο πνξείαο ηνπ. Ζ ζεκαηνδφηεζε ησλ δηαδξνκψλ γίλεηαη κε πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο θαη ρξσκαηηζκφ κε ηνλ παξαθάησ πεξηγξαθφκελν ηξφπν: Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο Οη πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο πιεξνθνξνχλ γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαδξνκήο ακθίδξνκα. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο είλαη απφ πξνθίι αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 30 Υ15 εθ. (ρσξίο ην βέινο θαηεχζπλζεο) θαη πάρνπο 3ρηι. ηεξίδνληαη ζε κεηαιιηθνχο ζηχινπο χςνπο ελφο (1) κέηξνπ έσο 1,2 κέηξα ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ην έδαθνο (ζπλνιηθνχ χςνπο 1,5 κέηξνπ) πνπ ζα έρνπλ ηάπα ζην επάλσ κέξνο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάβξσζεο απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο. Οη πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε δηαδξνκήο, θαζψο επίζεο ζηηο δηαζηαπξψζεηο κε δξφκνπο ή ζηηο δηαθιαδψζεηο ησλ δηαδξνκψλ θαη ζηηο αιιαγέο πνξείαο ηεο δηαδξνκήο θαη αλαγξάθνπλ ηε ρξσκαηηθή ζήκαλζε ηεο δηαδξνκήο, ηνλ πξννξηζκφ θαη ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο. Δηδηθά ζηελ αξρή θάζε δηαδξνκήο (θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο) ζα έρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε θαη ηελ ψξα πνξείαο θαηά πξνζέγγηζε. 16

17 Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ιηγφηεξε αηζζεηηθή επηβάξπλζε, νη πηλαθίδεο ππνινγίδεηαη λα ηνπνζεηνχληαη αλά δχν ζε έλαλ νξζνζηάηε: κία γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη κία γηα ηελ επηζηξνθή. Δλλνείηαη φηη πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ, ε νπνία δελ είλαη πάληνηε εχθνια νξαηή. Μφλνλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε δηαδξνκήο αληηζηνηρεί έλαο ζηχινο ζε θάζε πηλαθίδα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ηξφπν ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ, ζην θείκελν πνπ ζα αλαγξάθεηαη θάζε θνξά θαη ζην πνηεο πηλαθίδεο είλαη κε αξηζηεξή θαηεχζπλζε θαη πνηεο κε δεμηά. Οη ηχπνη ησλ πηλαθίδσλ θαηεχζπλζεο είλαη νη αθφινπζνη: Πηλαθίδα ζηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο Γ3.2 ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ REFUGE 3,8 km/ 1 h 15 Πηλαθίδα αιιαγήο πνξείαο ηεο δηαδξνκήο Π 1 ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ REFUGE ήκαλζε δηαδξνκψλ κε ρξσκαηηζκφ Ζ ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ αλάινγα κε ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο, ηε βιάζηεζε, ην πςφκεηξν γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο ή κεζφδνπο: Με απεπζείαο ρξσκαηηζκφ (βαθή) ζε κάληξεο, βξάρνπο, κεγάιεο πέηξεο, ή άιιν ζηαζεξφ ζεκείν πνπ δελ κεηαθηλείηαη. Ο ηξφπνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ ε πεξηνρή είλαη άδελδξε ή ρακειή βιάζηεζε. Σν ζρήκα ηνπ ρξσκαηηζκνχ είλαη α) 17

18 άζπξα ηεηξάγσλα δηαζηάζεσλ 10Υ10εθ. θαη έλα άιιν θφθθηλν, δηαζηάζεσλ 7Υ7εθ. θαη β) κε δχν παξάιιειεο ισξίδεο άζπξν θφθθηλν αλάινγα, ζε επζείεο ή θακπχιεο γξακκέο, φηαλ ππάξρεη ζηξνθή γηα λα βνεζά ηνλ πεδνπφξν λα θαηαλνήζεη ηελ πνξεία ηεο δηαδξνκήο. 18

19 10 εθ. 10 εθ. Ζ ρξσκαηηθή ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ ζα γίλεη κε ηα παξαθάησ ζρήκαηα. Δλδείμεηο ζπλέρηζεο πνξείαο 7Υ7 εθ. 10X10 εθ. 5X20 εθ. ηξνθή δεμηά ηξνθή αξηζηεξά 10 εθ. 10 εθ. 5 εθ. 5 εθ. 19

20 Με έγρξσκεο κεηαιιηθέο πηλαθίδεο απφ αινπκίλην, πάρνπο 2 ρηι πνπ θαξθψλνληαη πάλσ ζε δέλδξα ή άιια ζηαζεξά ζεκεία ή ζηεξίδνληαη ζε ζηχινπο. Ο ηξφπνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ ε πεξηνρή είλαη δελδξψδεο ή δαζψδεο ή ππάξρνπλ ζηαζεξά ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ ή λα παθησζνχλ νη πηλαθίδεο. Σν ζρήκα ησλ πηλαθίδσλ είλαη άζπξα ηεηξάγσλα δηαζηάζεσλ 10Υ10εθ. θαη έλα άιιν εζσηεξηθφ θφθθηλν, δηαζηάζεσλ 5Υ5εθ. ην εζσηεξηθφ θφθθηλν ηεηξάγσλν ζα αλαγξάθεηαη κε άζπξα γξάκκαηα ν θσδηθφο αξηζκφο ηεο πεδνπνξηθήο δηαδξνκήο. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηαζεξά ζεκεία νχηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ρξσκαηηζκφο ή ζε πεξηνρέο κε κεγάιν πςφκεηξν φπνπ πξέπεη λα είλαη νξαηέο ζε πεξίνδν ρηνλνπηψζεσλ, νη πηλαθίδεο ζα ζηεξίδνληαη ζε ζηχινπο απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 3 εθ., χςνπο 1,5κ. πάλσ απφ ην έδαθνο (2,0κ. ζχλνιν γηα ηελ πάθησζή ηνπο) θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα είλαη δηπιήο φςεο γηα λα είλαη νξαηέο θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Οη πηλαθίδεο πνξείαο ζα έρνπλ ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο: Γ3.2 7 X7 cm 10 Υ10 cm Γηα ηηο δηαδξνκέο ησλ κνλνπαηηψλ Δ4 θαη 33 πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε ζήκαλζε ησλ κνλνπαηηψλ απηψλ. Οη πηλαθίδεο γηα ην κνλνπάηη Δ4 ζα έρνπλ ηελ έλδεημε «Δ4» κε καχξα γξάκκαηα ζε θίηξηλν ξφκβν κε καχξν πεξίγξακκα θαη άζπξν ηεηξάγσλν πιαίζην. Οη πηλαθίδεο γηα κνλνπάηη 33 ζα έρνπλ ηελ έλδεημε «33» κε άζπξα γξάκκαηα ζε θφθθηλν ξφκβν θαη άζπξν ηεηξάγσλν πιαίζην. 20

21 33 Δ4 Ζ ππθλφηεηα ηεο ζήκαλζεο θαη γηα ηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (αζξνηζηηθά) πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ αλά 100 κέηξα ή θαη ιηγφηεξν, αλ είλαη απαξαίηεην ζε ζεκεία πνπ δελ ππάξρεη θαιή νξαηφηεηα, θαηά ηελ πνξεία κηαο δηαδξνκήο θαη κε ακθίδξνκε θαηεχζπλζε (νξαηή θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο). Δίλαη ζεκαληηθφ ε ζήκαλζε λα είλαη ζρεηηθά ππθλή, αθφκε θαη ζε πξνθαλή ζεκεία ηεο δηαδξνκήο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεηαη ε ςπρνινγία ηνπ πεδνπφξνπ φηη βξίζθεηαη ζηε ζσζηή πνξεία Πηλαθίδεο Αλαγλψξηζεο Οη πηλαθίδεο αλαγλψξηζεο ζεκείνπ ηνπνζεηνχληαη ζε επηιεγκέλα θαη ζεκαληηθά ζεκεία ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ δηθηχνπ φπσο ρσξηά, ζεκεία πεξηβαιινληηθνχ ή ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο θιπ. θνπφο ησλ πηλαθίδσλ απηψλ είλαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ επηζθέπηε θαη πεδνπφξν γηα ηα ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο. Θα πεξηέρνπλ δειαδή έλα θείκελν κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλάινγα κε ην ζεκείν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο. Οη πηλαθίδεο απηέο πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην πεξηβάιινλ. Ζ πηλαθίδα ζα απνηειείηαη απφ μχιηλν ζθειεηφ κε ζηέγαζηξν απφ εκπνηηζκέλε μπιεία ή μχιν θαζηαληάο ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη 2,20 κ. θαη εληαία μχιηλε επηθάλεηα πιήξσζεο δηαζηάζεσλ 0,60 Υ 0,60 κ. θαη πάρνπο 3εθ., επάλσ ζηελ νπνία επηθνιιάηαη ε κεηαιιηθή πηλαθίδα (αινπκηλίνπ), φπνπ αλαγξάθνληαη φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. ηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηε ηεηξάγσλεο δηαηνκήο 10 εθ. ν νπνίνο παθηψλεηαη ζην έδαθνο κε άνπιν ζθπξφδεκα. Ζ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ ζηηο πηλαθίδεο ζα γίλεηαη ζε κεηαιιηθέο πηλαθίδεο (πξνθίι αινπκηλίνπ), πνπ ζα παθηψλνληαη κε βίδεο ζηηο μχιηλεο θαη ζα είλαη ηδίνπ ζρήκαηνο αιιά δηαζηάζεσλ 0,50 Υ 0,50 κ. θαη πάρνπο 2-3 ρηι. 21

22 Πηλαθίδεο Πιεξνθφξεζεο Ζ ζήκαλζε ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 1,50 Υ 1,00 κ., πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε επίθαηξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο κε ζρεκαηηθφ ράξηε ησλ δηαδξνκψλ ηνπ δηθηχνπ, ζχληνκε επεμήγεζε ηνπ ζρεδίνπ ησλ δηαδξνκψλ, ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πεδνπνξία ζηελ πεξηνρή θαη ησλ πηζαλψλ ζεκείσλ θηλδχλνπ. Ο ζθνπφο ησλ πηλαθίδσλ απηψλ ζα είλαη ε πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ δηαδξνκψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλνληαη ζηνλ επηζθέπηε γηα πεδνπνξία θαη επίζθεςε ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Απνηειεί ζεκαληηθφ βνήζεκα ψζηε νη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο λα γλσξίζνπλ ηα κνλνπάηηα ηνπ δηθηχνπ θαη λα επηιέμνπλ ηε δηαδξνκή ηνπο. Οη πηλαθίδεο απηέο πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην πεξηβάιινλ, θαιαίζζεηεο θαη ειθπζηηθέο αθνχ είλαη απηή πνπ δεκηνπξγεί ηελ πξψηε εληχπσζε ζηνλ επηζθέπηε θαηά ηνλ εξρνκφ ηνπ ζηελ πεξηνρή. Ζ πηλαθίδα ζα απνηειείηαη απφ μχιηλν ζθειεηφ κε εληαία μχιηλε επηθάλεηα πιήξσζεο, επάλσ ζηελ νπνία επηθνιιάηαη ε κεηαιιηθή πηλαθίδα φπνπ αλαγξάθνληαη φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη νξζνζηάηεο ηεηξάγσλεο δηαηνκήο 10 εθ. Θα ρξεζηκνπνηεζεί εκπνηηζκέλε μπιεία ή μχιν θαζηαληάο. 5.2 Δηδηθέο θαηαζθεπέο (εθόζνλ απαηηεζνύλ) Πέηξηλα ζθαινπάηηα Καηά κήθνο ησλ κνλνπαηηψλ, φηαλ ε θιίζε είλαη κεγάιε, πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή πέηξηλσλ ζθαινπαηηψλ (βι. ράξηε αξ. 2) πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε αλάβαζε θαη θαηάβαζε θαη ε δηαδξνκή λα είλαη πξνζηηή ζε πεξηζζφηεξν θφζκν. Γηα ηελ επηινγή ησλ ζεκείσλ θαηαζθεπήο ησλ ζθαινπαηηψλ θξηηήξην ήηαλ λα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί πέηξα ηεο πεξηνρήο γηαηί ε κεηαθνξά ηνπο είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζθαινπαηηψλ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα ζπκβαδίδεη κε ηε ηνπνγξαθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηφζν αηζζεηηθά φζν θαη ζε θιίκαθα. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη απφηνκα ζθαινπάηηα θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην λα απμάλεηαη ην πιάηνο ηνπο, θαζψο έηζη είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιή θαη δελ θαίλνληαη ηφζν απφηνκα. Δπίζεο, ε ζπλνιηθή γξακκή ησλ αλαβαζκψλ είλαη πξνηηκφηεξν λα απνθιίλεη απφ ηελ επζεία θαη λα δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξν θακπχιεο γξακκέο (παξαθάκςεηο) κε ξάκπεο θαη κεγαιχηεξα βήκαηα θαηά ζέζεηο. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ ζθαινπαηηψλ δηαθέξεη απφ ζέζε ζε ζέζε. Όηαλ ην έδαθνο είλαη εκίβξαρνο, ηα ζθαινπάηηα θαηαζθεπάδνληαη κε πέηξεο πνπ ζπιιέγνληαη επί ηφπνπ. ηελ πεξίπησζε ζπκπαγνχο βξάρνπ ή κηθηήο θαηάζηαζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ θπζηθνχ αλαγιχθνπ ζηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία ζθάιαο κε ιάμεπζε ζην βξάρν εμ νινθιήξνπ ή κε παξάιιειε ρξήζε πέηξαο φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην. 22

23 ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία θαηά ην δπλαηφλ ζηαζεξήο γξακκήο αλάβαζεο κε χςνο ζθαινπαηηνχ (ξίρηη) πνπ πιεζηάδνπλ ηα εθ. θαη παηήκαηα εθ. πλερείο ζθάιεο κε πάλσ απφ 10 ζθαινπάηηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα (ν δηαζέζηκνο ρψξνο) είλαη δπλαηή ε ελαιιαγή ζθαιηψλ κε πιαηχζθαια κε ηξφπν ψζηε κεηαμχ δχν ζθαιηψλ λα κεζνιαβνχλ ηξεηο δηαζθειηζκνί (1,80 2,00 κ.) Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη ζηνηρεηψδεο θαηεξγαζία ηεο πέηξαο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηδίσο γηα ηηο πέηξεο εθείλεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αθκή θάζε ζθαινπαηηνχ. Ζ αθκή απηή πξέπεη λα πιεζηάδεη ηελ επζεία θαη ε επηθάλεηα ησλ θνκκαηηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην πάλσ ηκήκα ηνπ ξηρηηνχ πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ θαηαθφξπθε. Ζ επηθάλεηα ηνπ παηήκαηνο ησλ ζθαινπαηηψλ δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί θνηιφηεηεο πνπ ζα ζπγθξαηνχλ λεξά θαη ε θιίζε ηνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνκαθξχλνληαη ηα φκβξηα. Γηα ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ησλ πεηξψλ θαη ηελ κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ησλ ζθαινπαηηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζθπξφδεκα. Πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν εκθαλέο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηα ππνιείκκαηα απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο πέηξαο θαη ηα ππφινηπα πιηθά πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαη λα ελαπνηίζεληαη καθξηά απφ ην δάζνο θαινπάηηα απφ θνξκνχο δέλδξσλ Καηά κήθνο ησλ κνλνπαηηψλ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ζθαινπαηηψλ κε θνξκνχο δέλδξσλ φηαλ ε θιίζε είλαη κεγάιε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε αλάβαζε θαη θαηάβαζε θαη ε δηαδξνκή λα είλαη πξνζηηή ζε πεξηζζφηεξν θφζκν. ε ζρέζε δε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαηαζθεπήο πέηξηλσλ ζθαινπαηηψλ, ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζθαινπαηηψλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε θπζηνγλσκία ηνπ άκεζνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο ζε πιηθά θαηαζθεπήο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη θιίζεηο εκθαλίδνληαη ζε ζεκεία κέζα ζην δάζνο, ε ζθάια θαηαζθεπάδεηαη απφ θνξκνχο δέλδξσλ. Οη θνξκνί ζα είλαη απφ μχιν θαζηαληάο θαη ζα κεηαθεξζνχλ έηνηκνη θνκκέλνη θαη θαηεξγαζκέλνη. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζθαινπαηηψλ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα ζπκβαδίδεη κε ηε ηνπνγξαθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηφζν αηζζεηηθά φζν θαη ζε θιίκαθα. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη απφηνκα ζθαινπάηηα θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην λα απμάλεηαη ην πιάηνο ηνπο, θαζψο έηζη είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιή θαη δελ θαίλνληαη ηφζν απφηνκα. Δπίζεο, ε ζπλνιηθή γξακκή ησλ αλαβαζκψλ είλαη πξνηηκφηεξν λα απνθιίλεη απφ ηελ επζεία θαη λα δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξν θακπχιεο γξακκέο (παξαθάκςεηο) κε ξάκπεο θαη κεγαιχηεξα βήκαηα θαηά ζέζεηο. Ζ αλάβαζε ζηηο ζθάιεο πξέπεη λα κελ είλαη θνπξαζηηθή. Γηα απηφ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαηαζθεπή πνιιψλ ζθαινπαηηψλ ζηε ζεηξά. Σν πιάηνο ησλ θνξκψλ πξέπεη λα είλαη ελφο (1) κέηξνπ ψζηε λα θαιχπηεη ην εχξνο ηνπ κνλνπαηηνχ (0,80κ.) θαη ε δηαηνκή ηνπο εθ.. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία θαηά ην δπλαηφλ ζηαζεξήο γξακκήο αλάβαζεο κε χςνο 23

24 ζθαινπαηηνχ (ξίρηη) πνπ πιεζηάδνπλ ηα εθ. θαη παηήκαηα εθ. πλερείο ζθάιεο κε πάλσ απφ 10 ζθαινπάηηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα (ν δηαζέζηκνο ρψξνο) είλαη δπλαηή ε ελαιιαγή ζθαιηψλ κε πιαηχζθαια κε ηξφπν ψζηε κεηαμχ δχν ζθαιηψλ λα κεζνιαβνχλ ηξεηο δηαζθειηζκνί (1,80 2,00 κ.). Οη θνξκνί ηνπνζεηνχληαη ζην έδαθνο κεηά απφ ζρεηηθή εθζθαθή θαη ζηεξίδνληαη κε ηελ έκπεμε ξάβδσλ (ζηδεξνπαζζάισλ ή κπεηφβεξγεο) θάζεηα ζην έδαθνο χςνπο 0,50κ. ηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα ηνπ παηήκαηνο ηνπ ζθαινπαηηνχ δηαζηξψλεηαη ψζηε λα είλαη επίπεδε γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη θνηιφηεηεο πνπ ζα ζπγθεληξψλνπλ λεξφ θαη ε θιίζε ηνπ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμππεξεηεί ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηα ππνιείκκαηα απφ ηελ θαηεξγαζία ηνπ μχινπ θαη ηα ππφινηπα πιηθά πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαη λα ελαπνηίζεληαη καθξηά απφ ηε πεξηνρή. 6. Φάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ Σν ζχλνιν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ νξγάλσζεο ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα εθηειεζηεί σο έξγν ζε κία θάζε, ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη αιιά θαη ηνπ κεγάινπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη. Γη απηφ πξνηείλεηαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε ηνπιάρηζηνλ δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε πξνηείλεηαη ε επέκβαζε ζηηο βαζηθέο δηαδξνκέο δηάζρηζεο ψζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ ζχκθσλα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε ην δίθηπν ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ. Δμαηξέζεθαλ απφ ηελ πξψηε θάζε νη δηαδξνκέο πνπ ζπλδένπλ ηα απνκαθξπζκέλα ρσξηά ηνπ δηθηχνπ Βξέζζελα, Υάξαδξνο, Καιιηζέα, Οξεηλφ Κνξαθνβνχλη. Δμαηξέζεθαλ επίζεο δηαδξνκέο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο ζε πξψηε θάζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ: ε Γ1.12 (ίηαηλα Κάζηξν Χξηάο), ε Γ1.20 (Γ1.19 (Μνλή Έισλαο) Παιαηνρψξη), ε Γ1.22 (Γ1.5 (ίηαηλα) Γ1.4 (Πξαζηφο)). Αληίζεηα εληάρζεθαλ εζσηεξηθέο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ φπσο ε Γ1.13 (ίηαηλα Οξνπέδην Πξνθήηε Ζιία), ε Γ3.3 (Καζηάληηζα Οξνπέδην Πξνθήηε Ζιία) πνπ δεκηνπξγνχλ δχν λέεο αλαβάζεηο ζην νξνπέδην ηνπ Πάξλσλα θαη ηελ θνξπθή ηνπ απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία απφ ηα δχν πνπ είλαη ραξαγκέλα ζήκεξα ελψ επηπιένλ ε δεχηεξε ζπκκεηέρεη ζηε δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ3. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε έληαμε ζηελ παξνχζα θάζε ηεο δηαδξνκήο Γ1.19 (Μνλή Έισλαο Άγηνο Βαζίιεηνο) πνπ ελψλεη ηηο δηαζρίζεηο Γ2 θαη Γ1. ηε δεχηεξε θάζε εληάρζεθαλ νη δηαδξνκέο Γ3.6, Γ3.7, Γ3.8 θαη Γ3. πνπ ελψλνπλ ηα ρσξηά Άλσ Σπξφο, απνπλαθαίηθα, Πέξα Μέιαλα, Πξαγκαηεπηήο θαη Λεσλίδην ηα νπνία βξίζθνληαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα. ηελ πξψηε θάζε εληάζζνληαη επίζεο ηα ηκήκαηα ησλ κνλνπαηηψλ Δ4 θαη 33 πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ θαη πξνηείλεηαη λα γίλνπλ επεκβάζεηο θαζαξηζκνχ ησλ κνλνπαηηψλ θαη βειηίσζεο ηεο ζήκαλζεο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 24

25 κνλνπαηηνχ 33 πνπ ζπλδέεη ην ρσξηφ Πιαηαλάθη κε ην κηθξφ δαζηθφ θαηαθχγην, πνπ πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζηε δεχηεξε θάζε. Απφ ηηο εηδηθέο δηαδξνκέο εληάζζνληαη ζηελ πξψηε θάζε, νη πην ζεκαληηθέο: Δ1 (Πεξδηθφβξπζε Μνλή Πξνδξφκνπ), Δ2 (Διιεληθφ), Δ3 (Κάζηξν Χξηάο), Δ4 Καηαξξάθηεο Λεπίδαο), Δ6 (Καηαξξάθηεο Λνχινπγθα), Δ7 (Κνξπθή Μεγάιε Σνχξια), Δ9 (Πιαηαλάθη Κνξπθή Φάξη), Δ11 (Μνλή Αγίνπ Νηθνιάνπ ίληδαο). Απφ ηηο ηνπηθέο δηαδξνκέο επηιέρζεθε ε επέκβαζε ζηηο Σ1 (Τγξφηνπνο Μνπζηνχ), Σ3 (Βέξβελα Βνχξβνπξα Κνχηξνπθα) πνπ ήδε έρεη γίλεη κηα πξψηε επεμεξγαζία απφ ηνπηθφ ζχιινγν, Σ4 (Καξπέο Βαξβίηζα), Σ5 (Καζηάληηζα) θαη Σ10 (Πιάηαλνο) ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη εχθνιεο πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ πξνηείλνληαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηνπο κε απαηηεηηθνχο θαη κε έκπεηξνπο νξεηβάηεο (π.ρ. νηθνγέλεηεο κε παηδηά, άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, άλζξσπνη κε κέηξηα θπζηθή θαηάζηαζε θ.ι.π.). ηελ δεχηεξε θάζε εληάρζεθαλ νη δηαδξνκέο Σ2 (Καζηξί Καζηξηηνρψξηα), Σ7 (Λεσλίδην), Σ8 (Πεγάδη), Σ11 (Βαξβίηζα) θαη Σ12 (Σπξφο). Δμαηξέζεθαλ ηνπ θαη απφ ηηο δχν θάζεηο ε εηδηθή δηαδξνκή Δ12 (Κξεκαζηή Γθηφηζαιη) θαη ε ηνπηθή δηαδξνκή Σ9 (Κππαξίζζη) γηαηί βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Πξέπεη φκσο λα αλαδεηεζεί ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο κε ηελ έληαμή ηνπο ζε θάπνην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο είηε απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ είηε απφ ηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη. Δμαηξέζεθε επίζεο ε επέκβαζε ζην ηνπηθφ δίθηπν Σ6 (Πνιχδξνζν) θαζψο έρεη ήδε δηακνξθσζεί παξφηη κηθξέο επεκβάζεηο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο είλαη απαξαίηεηεο. Όκνηα κε πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο κε ηελ έληαμή ηνπο ζε θάπνην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο είηε απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ είηε απφ ηνλ Γήκν ζηνπο νπνίν πιένλ εληάζζεηαη ε πεξηνρή ηνπ Πνιχδξνζνπ. Οη δηαδξνκέο ησλ θαξαγγηψλ πξνηείλεηαη λα εληαρζνχλ ζηε δεχηεξε θάζε θαη γηα εξγαζίεο κφλνλ ζήκαλζεο ηεο πξφζβαζεο ζ απηέο. Ζ θαηαλνκή ησλ θάζεσλ θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΓΗΑΥΗΖ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ 1 Γ1.1 ΓΔΡΑΚΗ - ΚΟΜΑ Γ (ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ) - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ1.3 ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ - ΠΡΑΣΟ Γ1.4 ΠΡΑΣΟ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ Γ1.5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ - ΗΣΑΗΝΑ Γ1.6 ΗΣΑΗΝΑ - ΠΛΑΣΑΝΟ Γ1.7 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ

26 8 Γ1.8 ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ - ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ Γ1.9 ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ - ΚΑΣΡΗ Γ1.10 ΚΑΣΡΗ - Δ Γ1.11 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΒΔΡΒΔΝΑ Γ1.12 ΗΣΑΗΝΑ - ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ - Γ Γ1.13 ΗΣΑΗΝΑ - ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ Γ1.14 Γ1.7 - ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ Γ1.15 ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ - ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ Γ1.16 ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ - ΔΛΛΖΝΗΚΟ Γ1.17 ΔΛΛΖΝΗΚΟ - ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ Γ1.18 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΥΑΡΑΓΡΟ Γ1.19 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ1.20 Γ1.19 (ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ) - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ Γ1.21 ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ - Γ1.8 (ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ) Γ1.22 Γ1.5 (ΗΣΑΗΝΑ) - Γ1.4 (ΠΡΑΣΟ) Γ1.23 ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ - ΚΑΝΑΛΑΚΗΑ Γ2.1 ΚΑΛΛΗΘΔΑ - Γ1.1 (ΚΟΜΑ) Γ (ΚΟΜΑ) - ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ Γ2.3 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΛΔΧΝΗΓΗΟ Γ2.4 ΚΟΜΑ - Γ2.3 (ΛΔΧΝΗΓΗΟ) Γ2.5 Γ2.4 (ΚΟΜΑ ή ΛΔΧΝΗΓΗΟ) - ΒΛΖΗΓΗΑ Γ3.1 ΒΡΔΘΔΝΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ Γ3.2 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΠΑΡΝΧΝΑ Γ3.3 ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ Γ3.4 ΠΡΑΣΟ - ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ Γ3.5 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΑΝΧ ΣΤΡΟ Γ3.6 ΑΝΧ ΣΤΡΟ - ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ Γ3.7 ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ - ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ Γ3.8 ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ - ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ Γ3.9 Γ3.8 (ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ) - ΛΔΧΝΗΓΗΟ Γ3.10 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΟΡΔΗΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΤΝΗ Γ4.1 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ Γ4.2 ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ - ΚΑΡΤΔ Γ4.3 ΚΑΡΤΔ - ΒΑΡΒΗΣΑ Γ4.4 ΒΑΡΒΗΣΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ Γ4.5 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΒΔΡΟΗΑ Γ4.6 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ Δ4 ΚΑΗ 33 α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ 1 33 ΚΟΜΑ - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ - ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ ΜΗΚΡΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ - ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΟΡΟΠΔΓΗΟ - ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ Δ4 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΓΗΑΔΛΟ Δ Δ4 ΓΗΑΔΛΟ Δ4 - ΚΑΡΤΔ Δ4 ΚΑΡΤΔ - ΒΡΔΘΔΝΑ ΤΝΟΛΑ

27 ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ 1 Δ1 ΠΔΡΓΗΚΟΒΡΤΖ - ΜΟΝΖ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ Δ2 ΔΛΛΖΝΗΚΟ Δ3 ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ Δ4 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΔ ΛΔΠΗΓΑ Δ5 ΦΑΡΑΓΓΗ ΠΖΛΑΚΗΑ Δ6 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΛΟΤΛΟΤΓΚΑ Δ7 ΚΟΡΤΦΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ Δ8 ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ Δ9 ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ - ΠΖΛΑΛΗΣΡΑ Δ10 ΜΟΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ Δ11 ΜΟΝΖ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΝΣΕΑ E12 ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ - ΣΗΝΣΕΗΝΑ Δ13 ΑΠΟΛΛΧΝ ΣΤΡΗΣΖ E14 ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ - ΧΡΗΧΝΣΑ Δ15 ΚΟΡΤΦΖ ΦΑΡΗ - ΚΟΜΑ Δ16 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ Δ17 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΑΡΥΑΗΟ ΝΑΟ ΚΝΑΚΔΑΣΗ ΑΡΣΔΜΗ Δ18 ΚΡΔΜΑΣΖ - ΓΚΗΟΣΑΛΗ ΤΝΟΛΑ ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ 1 T1 ΤΓΡΟΣΟΠΟ ΜΟΤΣΟ Σ2 ΚΑΣΡΗ - ΚΑΣΡΗΣΟΥΧΡΗΑ Σ3 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΚΟΤΣΡΟΤΦΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ Σ4 ΚΑΡΤΔ Σ5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ Σ6 ΠΟΛΤΓΡΟΟ 7 Σ7 ΛΔΧΝΗΓΗΟ Σ8 ΠΖΓΑΓΗ Σ9 ΚΤΠΑΡΗΗ 10 Σ10 ΠΛΑΣΑΝΟ Σ11 ΒΑΡΒΗΣΑ Σ12 ΣΤΡΟ ΤΝΟΛΑ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΦΑΡΑΓΓΗΧΝ* α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 Φ1.1 ΣΑΝΟ Φ1.2 ΣΑΝΟ Φ2.1 ΕΑΡΜΠΑΝΗΣΑ Φ2.2 ΠΖΛΑΚΗΑ Φ2.3 ΚΑΣΑΦΤΓΗ Φ3 ΓΑΦΝΧΝΑ * κφλν εξγαζίεο ζήκαλζεο 27

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξψλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Δπαγγειία Γφληα Λνπηξά Τπάηεο, 28-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα