ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ"

Transcript

1 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άςτροσ 7/3/2011 Αρικ. Πρωτ. 250 Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Όρουσ Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουςτοφ ςασ ανακοινώνει ότι ςφμφωνα με το από 2/12/2010 Ιδιωτικό Συμφωνθτικό, και τθν από 14/2/2011 παραλαβι των ςυμφωνθκζντων εργαςιών, μετά από ποιοτικι και ποςοτικι εξζταςθ τθσ παραδοτζασ τεχνικισ ζκκεςθσ-προμελζτθσ από τθν Επιτροπι Παραλαβισ κρίνει ότι θ παραδοτζα εργαςία είναι θ ςωςτι ςφμφωνα με το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό του Αναδόχου: Η εκπόνθςθ τεχνικισ ζκκεςθσ προμελζτθσ για το ςχεδιαςμό δικτφου πεηοπορικών διαδρομών ςτθν προςτατευόμενθ περιοχι του Πάρνωνα. Προςδιοριςμόσ των βαςικών αρχών του ςχεδιαςμοφ και των κριτθρίων κατθγοριοποίθςθσ των πεηοπορικών διαδρομών και οργάνωςθσ του δικτφου. Κωδικοποίθςθ και αρίκμθςθ των διαδρομών. Προςδιοριςμόσ των απαιτοφμενων εργαςιών και εκτίμθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ απαιτοφμενθσ δαπάνθσ υλοποίθςθσ του ζργου. Με εκτίμθςθ Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ & Παραλαβισ Μαντάς Παναγιώτης Δημητρακοποφλου Αγγελική Βαξεβανίδου Ζαφείρω

2 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΡΟΤ ΠΑΡΝΧΝΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΠΑΡΝΧΝΑ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Γηάλνημε ζήκαλζε λέωλ κνλνπαηηώλ θαη ζπληήξεζε πθηζηάκελωλ κνλνπαηηώλ ζην νξεηλό ζύκπιεγκα ηνπ Πάξλωλα» 2

3 ΑΣΡΟ Φεβξνπάξηνο 2011 ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΠΑΡΝΧΝΑ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ 1. θνπόο εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηνλ θιαζηθφ ή ζπκβαηηθφ ηνπξηζκφ δείρλεη ηάζεηο θνξεζκνχ πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο ηνπ ηαμηδηψηε, πνπ αλαδεηά λένπο ηφπνπο αιιά θαη λένπο ηξφπνπο δηαθνπψλ. Δπηπιένλ αζθείηαη έληνλε θξηηηθή γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη δνκεκέλν αιιά θαη ζηε λννηξνπία, ζηα ήζε θαη έζηκα ησλ αλζξψπσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζεηαη. Όια απηά έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ή φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγνληαη, ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Σέηνηαο κνξθήο ηνπξηζκνχ είλαη θαη ε πεδνπνξία θαη ε νξεηβαζία. ην πιαίζην απηφ απαξαίηεηε είλαη ε νξγαλσκέλε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφο ζηνπο πεδνπφξνπο, νξεηβάηεο θαη πεξηεγεηέο. Οξγάλσζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο φπσο πεδνπνξία, νξεηβαζία, μεθνχξαζε θαη απφιαπζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, ππαίζξηα γεχκαηα, θ.η.ι., κε γλψκνλα ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε ηνπ ηνπίνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο αληνρήο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. θνπφο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο πξνκειέηεο είλαη ν ζρεδηαζκφο δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ ψζηε λα απνηειέζεη ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ εθπφλεζε νξηζηηθήο κειέηεο φπνπ ζα νξηζηηθνπνηεζεί ε ηειηθή επηινγή ησλ δηαδξνκψλ θαη ε νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Γηάλνημε ζήκαλζε λέσλ κνλνπαηηψλ θαη ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ κνλνπαηηψλ ζην νξεηλφ ζχκπιεγκα ηνπ Πάξλσλα». Θα ηεζνχλ επίζεο νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ θαη νξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη δηαδξνκέο ζα θσδηθνπνηεζνχλ θαη αξηζκεζνχλ γηα λα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο. Θα πξνζδηνξηζηεί κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ε πνξεία ηνπο, ε νπνία ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ εθπφλεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Δπίζεο ζα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη εθηίκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 3

4 Ζ πξνηεηλφκελε νξγάλσζε θαη νη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηνπίνπ, ηνπ βαζκνχ αληνρήο ηνπ θπζηθνχ πφξνπ γηα αλαςπρή θαη γεληθφηεξα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ απαηηείηαη ε εθπφλεζε νξηζηηθήο κειέηεο, κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο ή απαιιαγέο θαη νη αδεηνδνηήζεηο απφ ηα αξκφδηα Γαζαξρεία πάξηεο θαη Κπλνπξίαο. Ζ εξγαζία ζηεξίρζεθε ζηε γλψζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ απφ ηελ πνιπεηή παξνπζία ηνπ γξάθνληνο ζηελ πεξηνρή θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιπάξηζκσλ πεδνπνξηψλ, ηηο πξφζζεηεο επηηφπηεο επηζθέςεηο, ηηο κειέηεο «Γηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πξνζηαζίαο / κειέηε εθαξκνγήο θαξαγγηψλ πνηακνχ ρεηκάξξνπ Σάλνπ (δίθηπν πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ)» θαη «Γηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πξνζηαζίαο / κειέηε εθαξκνγήο θαξαγγηψλ πνηακνχ ρεηκάξξνπ Βξαζηάηε (δίθηπν πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ)», ηηο ππάξρνπζεο ζεκαηνδνηεκέλεο πεδνπνξηθέο θαη νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο, ην δηεζλέο κνλνπάηη Δ4 θαη εζληθφ κνλνπάηη 33 πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή, ηα πθηζηάκελα ηνπηθά δίθηπα πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ (π.ρ. Πνιχδξνζν), ηηο ππνδείμεηο ηνπ Οξεηβαηηθνχ πιιφγνπ πάξηεο θαη πιιφγνπ Αξθάδσλ Οηθνιφγσλ Οξεηβαηψλ Σξίπνιεο θαη ηηο κνλσκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαζαξηζκνχ κνλνπαηηψλ θαη δεκηνπξγίαο πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ (π.ρ. Καξπέο, Λεσλίδην, Σπξφο θαη Βέξβελα). Ζ πξνκειέηε απηή ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ απφ 2/12/2010 ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ» κε ηελ Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «Αηξαπφο». 2. Αλαγλώξηζε ηνπίνπ - Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ηελ πεξηνρή ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα θαη ηνπ Τγξνηφπνπ Μνπζηνχ ππάξρεη πιεζψξα παιηψλ κνλνπαηηψλ πνπ ζπλέδεαλ ηα ρσξηά, πνιιά απφ ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε. Ζ γεληθή φκσο εηθφλα είλαη απηή ηεο εγθαηάιεηςεο θαζψο ε δηάλνημε δξφκσλ θάζε θαηεγνξίαο (επαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ) θαζψο θαη πνιιψλ αγξνηηθψλ θαη δαζηθψλ πνιιά απφ ηα παιηά κνλνπάηηα θαηαζηξάθεθαλ ή εγθαηαιείθζεθαλ θαη ηκήκαηά ηνπο κφλν δηαηεξνχληαη. Παξφια απηά ηα ελαπνκείλαληα ηκήκαηα είλαη αξθεηά θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ πεδνπνξηθφ θαη νξεηβαηηθφ ηνπξηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο αγξνηνδαζηθνχο δξφκνπο. ηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζεκαηνδνηεκέλεο πεδνπνξηθέο θαη νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ. 4

5 Αμηνζεκείσην θαη ελδεηθηηθφ ηεο αμίαο ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα δηέξρνληαη ην δηεζλέο κνλνπάηη Δ4 θαη ην εζληθφ κνλνπάηη 33. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ην δηεζλέο κνλνπάηη Δ4, απφ βνξξά πξνο λφην είλαη απφ ρσξηφ Άλσ Γνιηαλά, αθνχ πεξάζεη απφ ηελ ηνπνζεζία Φνλεκέλνη απ φπνπ ζπλδέεηαη θαη ην ρσξηφ Άγηνο Πέηξνο, ζπλερίδεη πξνο ην ρσξηφ Καξπέο (Αξάρσβα) θαη ην ρσξηφ Βξέζζελα γηα λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε πάξηε. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί θπξίσο αγξνηηθνχο θαη δαζηθνχο ρσκαηφδξνκνπο θαη ε ζήκαλζή ηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή κέρξη ηνπο Φνλεκέλνπο, ειιηπήο κέρξη ηηο Καξπέο θαη ζρεδφλ αλχπαξθηε κέρξη Βξέζζελα θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη κε επαξθήο. Σν εζληθφ κνλνπάηη 33 δηαηξέρεη φιε ηελ έθηαζε ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ απφ βνξξά πξνο λφην απφ ην ρσξηφ Άγηνο Πέηξνο κέρξη ην ρσξηφ Κξεκαζηή θαη ζπλερίδνληαο λφηηα πξνο ην φξνο Υηνλνβνχλη θαη ην ρσξηφ Λακπφθακπνο. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί αξρηθά αθνινπζεί ηνλ επαξρηαθφ δξφκν Άγηνο Πέηξνο Άζηξνο θαη δηέξρεηαη απφ ηε Μνλή Μαιεβήο θαη κε κνλνπάηη ζπλερίδεη πξνο ην νξνπέδην ηνπ Πξνθήηε Ζιία, θάησ απφ ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα, θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ην θαηαθχγην ηνπ Πάξλσλα ζηε ζέζε Φξνπηδάηνπ. Σν ηκήκα απηφ είλαη θαη ε πην γλσζηή θαη ρξεζηκνπνηνχκελε δηαδξνκή πεδνπνξίαο θαη νξεηβαζίαο ηνπ Πάξλσλα θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάβαζε ζηελ θνξπθή Μεγάιε Σνχξια (1934 κ.). Γη απηφ θαη ην κνλνπάηη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ε ζήκαλζε ηεο δηαδξνκήο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη κηθξέο κφλν βειηηψζεηο ρξεηάδεηαη. Μεηά ην νξεηβαηηθφ θαηαθχγην ην εζληθφ κνλνπάηη 33 αθνινπζεί ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν πιένλ δαζηθφ δξφκν Άγηνο Πέηξνο - Βακβαθνχ πξνο ην κηθξφ θαηαθχγην ηνπ δαζαξρείνπ πάξηεο βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Πνιχδξνζν θαη θνληά ζην δαζηθφ δξφκν. ηε ζπλέρεηα αθνινπζψληαο σο επί ην πιείζηνλ ρσκάηηλνπο δαζηθνχο δξφκνπο πεξλά απφ ην ρσξηφ Πιαηαλάθη θαη κεηά θπξίσο απφ κνλνπάηηα πξνο ηα ρσξηά Παιαηνρψξη θαη Κνζκάο. Ζ ζήκαλζε ζην ηκήκα απηφ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε θαη ηα κνλνπάηηα εγθαηαιεηκκέλα. Απφ ην ρσξηφ Κνζκάο θπξίσο απφ αγξνηηθνχο ρσκαηφδξνκνπο θαηεπζχλεηαη πξνο ηα ρσξηά Βιεζηδηά, Κνπλνππηά, Μάξη θαη Κξεκαζηή. Απφ εθεί, κεηά απφ έλα ηκήκα δαζηθνχ ρσκαηφδξνκνπ, αθνινπζεί κνλνπάηη θαη δηαζρίδεη ην Υηνλνβνχλη θαη θζάλεη ην ρσξηφ Λακπφθακπνο. Ζ ζήκαλζε ζην ηκήκα απηφ είλαη αξαηή θαη κε επαξθήο. Ζ θαηάζηαζε ηνπ κνλνπαηηνχ είλαη ζρεηηθά θαιή ελψ ε ζήκαλζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Οη νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο πξνο ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ δηαδξνκή απφ ην ρσξηφ Βακβαθνχ πξνο ην νξεηβαηηθφ θαηαθχγην ηνπ Πάξλσλα. Δίλαη επίζεο ε πην γλσζηή αλάβαζε πξνο ην θαηαθχγην θαη ηα κνλνπάηηα θαη ε ζήκαλζε ηεο δηαδξνκήο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη δηαδξνκέο ηνπ δηεζλνχο κνλνπαηηνχ Δ4, ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 θαη ε δηαδξνκή Βακβαθνχ Καηαθχγην Πάξλσλα δελ είλαη νη κφλεο ζεκαηνδνηεκέλεο δηαδξνκέο ζηελ 5

6 πεξηνρή. Έλα πνιχ αμηφινγν ηνπηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ην ρσξηφ Πνιχδξνζν (Σζίληδηλα). Σα κνλνπάηηα ησλ δηαδξνκψλ έρνπλ πξφζθαηα θαζαξηζηεί θαη νη δηαδξνκέο έρνπλ ζεκαηνδνηεζεί θαη ζπλδένπλ ην ρσξηφ Πνιχδξνζν κε ηα ρσξηά Βαζζαξάο, Βέξνηα θαη Αγξηάλνη, κηθξφηεξεο δηαδξνκέο νδεγνχλ ζε ζεκαληηθά ζεκεία γχξσ απφ ην ρσξηφ (Μνλή Αγίσλ Αλαξγχξσλ, μσθιήζη Αγ. Ησάλλε θ.α.) θαη ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο δηαδξνκέο πξνο ηηο θνξπθέο Φάξη (1839 κ.) θαη Πξνθήηεο Ζιίαο (Μεγαλαειηάο, 1780 κ.). Οη δηαδξνκέο έρνπλ αξηζκεζεί θαη νλνκαζηεί, ε δε ζήκαλζε θάζε δηαδξνκήο έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη ζρήκα. Πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ γίλεηαη επίζεο ζην Λεσλίδην, φπνπ ήδε έρνπλ θαζαξηζηεί θαη ζεκαηνδνηεζεί κηθξέο δηαδξνκέο γχξσ απφ ηελ πφιε θαη ζηα ρσξηά Καξπέο θαη Σπξφο. 3. Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ηνπ δηθηύνπ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ Σν ζπλνιηθφ ζθεπηηθφ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην ζθεπηηθφ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο Δληαίνπ Γηθηχνπ Πεδνπνξηθψλ Γηαδξνκψλ. Γεληθά ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη κεκνλσκέλεο δηαδξνκέο θαη θάζε κία δηαδξνκή ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε άιιε. Σν δίθηπν κνλνπαηηψλ ζα βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο: Οη πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη νηθνινγηθή ζεκαζία ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ θαη παξάιιεια ζα εληζρχζνπλ ηελ νξεηλή νηθνλνκία κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Οη δηαδξνκέο ζα πξέπεη λα ζπλδένπλ, φζν είλαη δπλαηφλ, ρσξηά κε έζησ θαη ζηνηρεηψδε ππνδνκή δηακνλήο θαη εζηίαζεο ή λα δεκηνπξγνχλ εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο επηζθεςηκφηεηαο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία απηψλ. Θα επηδησρζεί ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο (παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνλψλ, εθθιεζηψλ, ζπειαίσλ, κχισλ, πεγψλ, πεξηνρψλ νηθνινγηθήο ζεκαζίαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, θπζηθψλ ηνπίσλ θ.ι.π.). Θα δεκηνπξγεζνχλ, πέξαλ ησλ κεγάισλ δηαδξνκψλ, θαη κηθξέο θαη εχθνιεο πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο γχξσ απφ ηα ρσξηά π.ρ. Άγηνο Πέηξνο, Καζηάληηζα, Πιάηαλνο, ίηαηλα, Καξπέο, Πξαζηφο, Κνζκάο, Γεξάθη, θαη ηνλ πγξφηνπν Μνπζηνχ, κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ησλ πξνζειθπφκελσλ επηζθεπηψλ, π.ρ. νηθνγέλεηεο κε παηδηά, άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, άλζξσπνη κε κέηξηα θπζηθή θαηάζηαζε θ.ι.π. Οη επηκέξνπο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κνλνήκεξσλ εθδξνκψλ. 6

7 Θα δεκηνπξγνχληαη θπθιηθέο δηαδξνκέο θαη ηνπηθά κηθξά δίθηπα δηαδξνκψλ ψζηε λα αλαδεηθλχνληαη θαη νη επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Οη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζα ελψλνπλ ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο αμηνπνηψληαο ηα παιηά κνλνπάηηα. Οη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζα εληζρχνληαη θαη αληίζηξνθα ζα αμηνπνηνχλ ηα κνλνπάηηα δηεζλνχο (Δ4) ή εζληθήο εκβέιεηαο (33) πνπ έρνπλ ραξαρζεί ζηελ πεξηνρή, ηηο νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνο ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα, θαη ηα ηνπηθά δίθηπα κνλνπαηηψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζε επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Σν δίθηπν ησλ δηαδξνκψλ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηξφπν ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεδνπνξηθήο δηάζρηζεο φινπ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Απηφ θπζηθά ζεκαίλεη κηα πνιπήκεξε δηάζρηζε κε δηαλπθηεξεχζεηο ζε ρσξηά ηεο πεξηνρήο είηε ζηελ χπαηζξν. Οη δηαζρίζεηο κπνξεί λα είλαη ηφζν απφ Βνξξά πξνο Νφην φζν θαη απφ Γπηηθά πξνο Αλαηνιηθά (θπζηθά θαη αληίζηξνθα). Οη δηαζρίζεηο απηέο ζα πξνθχςνπλ κε θαηάιιειε επηινγή απφ ηηο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ θαη κπνξνχλ λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία, κε ηελ έλλνηα φηη ζα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ είηε πεξηζζφηεξν νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο κε αλαβάζεηο ζε θνξπθέο είηε πην εχθνιεο, πεξηζζφηεξν κε δηειεχζεηο απφ ηα ρσξηά θαη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο. 4. Πεξηγξαθή ηεο νξγάλωζεο ηνπ δηθηύνπ Ζ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ αθνξά ηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ θαη ηελ ηειηθή ηνπ δηακφξθσζε. Απφ ηηο δηαδξνκέο πνπ ην απνηεινχλ, ζηε θάζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζα γίλεη ηειηθψο ε επηινγή γηα ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ θάζεσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ εδψ δίλεηαη κηα πξνεθηίκεζε αλάινγα κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε δηαδξνκήο, ηελ θαηάζηαζή ηεο θαη ηα ήδε εθηειεζκέλα έξγα κνλνπαηηψλ ζηελ πεξηνρή. ηε ηειηθή κειέηε ζα νξηζηηθνπνηεζεί επίζεο ε ηειηθή θσδηθνπνίεζε, ε νλνκαζία ηνπ θαη αξίζκεζε ησλ δηαδξνκψλ. Καηεγνξίεο δηαδξνκψλ Οη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη. Ζ νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ βαζίδεηαη ζηηο δηαδξνκέο δηάζρηζεο πνπ απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο απηνηειή θαη αλεμάξηεηα ηκήκαηα. Οη δηαδξνκέο δηάζρηζεο ζπκπιεξψλνληαη απφ εηδηθέο δηαδξνκέο κε ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνληαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο φπσο θάζηξα, θνξπθέο, κνλέο, μσθιήζηα θ.α. πνπ δελ βξίζθνληαη πάλσ ζηηο δηαδξνκέο απηέο. 7

8 ε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ, θπξίσο γχξσ απφ ρσξηά, δηακνξθψλνληαη ηνπηθέο δηαδξνκέο πνπ απνηεινχλ κηθξά ηνπηθά δίθηπα πξνο επηκέξνπο θαη ηνπηθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη πξφθεηηαη θπξίσο γηα εχθνιεο θαη κηθξέο δηαδξνκέο. Σέινο επηζεκαίλνληαη νη δηαδξνκέο θαξαγγηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη απεπζχλνληαη ζε έκπεηξνπο πεδνπφξνπο θαη νξεηβάηεο Γηαδξνκέο δηάζρηζεο Οη δηαδξνκέο δηάζρηζεο είλαη ν θνξκφο ησλ δηαδξνκψλ ηνπ δηθηχνπ. Γηαηξέρνπλ φιε ηελ έθηαζε ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ θαη πεξλνχλ απφ φια ηα ρσξηά θαη ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Απνηεινχληαη απφ ελδηάκεζα ηκήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζαλ απηνηειείο δηαδξνκέο απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν, απφ έλαλ ζηαζκφ ζε έλαλ άιιν. Αθνινπζψληαο θαλείο απηά ηα επηκέξνπο ηκήκαηα, κπνξεί λα δηαζρίζεη φιν ην νηθνινγηθφ Πάξθν ή ηκήκα ηνπ είηε απφ ην βνξξά πξνο ην λφην είηε απφ ηε δχζε πξνο ηελ αλαηνιή έρνληαο κάιηζηα δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ ηεο πνξείαο ηνπ. Μπνξεί επηπιένλ λα επηιέμεη κηθξφηεξε δηάζρηζε θαη λα επηζηξέςεη ζηελ αθεηεξία ηνπ απφ δηαθνξεηηθή δηαδξνκή πξαγκαηνπνηψληαο θπθιηθή πνξεία. Ζ δηαδξνκή ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ δηαζρίδεη ζρεδφλ φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ απφ ηνλ Άγην Πέηξν θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί δηαδξνκή δηάζρηζεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε φκσο πνιιψλ ρσκάηηλσλ ή αζθαιηνζηξσκέλσλ δξφκσλ θαη φρη κνλνπαηηψλ δελ ηελ θαζηζηά ειθπζηηθή. Σα ηκήκαηά ηνπ φκσο, πνπ είλαη κνλνπάηηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζρεδίαζε ησλ δηαδξνκψλ δηάζρηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Γεληθά ην εζληθφ κνλνπάηη 33 ρξεηάδεηαη επαλαράξαμε θαη ην δίθηπν κνλνπαηηψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ πνπ ζρεδηάδεηαη εδψ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Έρνπλ ζρεδηαζηεί ηέζζεξηο βαζηθέο δηαδξνκέο δηάζρηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ θαη ηνπο έρνπλ δνζεί νη θσδηθνί Γ1, Γ2, Γ3 θαη Γ Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ1 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ βνξξά πξνο λφην μεθηλά απφ ην ρσξηφ Βέξβελα θαη θαηαιήγεη ζην ρσξηφ Γεξάθη θαη ηε βπδαληηλή θαζηξνπνιηηεία. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί ηελ πνξεία: Βέξβελα, Άλσ Γνιηαλά, ηκήκα δηεζλνχο κνλνπαηηνχ Δ4, Καζηξί (Άγηνο Νηθφιανο), Καξάηνπιαο, Χξηά, Έιαηνο, Άγηνο Πέηξνο, Ξεξνθάκπη, Πιάηαλνο, ίηαηλα, Καζηάληηζα, Πξαζηφο, Άγηνο Βαζίιεηνο, ηκήκα εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33, Παιαηνρψξη, Κνζκάο, Γεξάθη. 8

9 Γηαθνξεηηθή εθθίλεζε θαη παξαιιαγή ηεο δηαδξνκήο Γ1 γίλεηαη απφ ηνλ πγξφηνπν Καλαιάθηα πξνο ηε Μνλή Λνπθνχο θαη ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν Δχαο θαη ελψλεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε λφηηα ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θνληά ζην Κάζηξν ηεο Χξηάο. Ζ παξαιιαγή ηεο δηαδξνκήο αθνινπζεί ηελ πνξεία: Καλαιάθηα, αξραηνινγηθφο ρψξνο Δχαο, Μνλή Λνπθνχο, αξραηνινγηθφο ρψξνο Διιεληθφ, Οξεηλή Μειηγνχ, Άγηνο Ησάλλεο, Πιάηαλνο. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο αξηζκνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ή άιιν ζεκείν ελδηαθέξνληνο ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ Γ1 θαη ζηε ζπλέρεηα αχμνληα αξηζκφ ήηνη: Γ1.1, Γ1.2, Γ1.3,. θαη νχησ θαζ εμήο. ηνλ πίλαθα ησλ δηαδξνκψλ παξαθάησ θαίλεηαη ε αξίζκεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο δηαδξνκήο. Γηαθνξεηηθέο επηινγέο ηεο πνξείαο δίλνληαη κε ηηο ηκεκαηηθέο δηαδξνκέο Κάζηξν Χξηάο ίηαηλα, ίηαηλα νξνπέδην Πξνθήηε Ζιία ηκήκα εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 Μνλή Μαιεβήο Άγηνο Πέηξνο ή Ξεξνθάκπη, ίηαηλα Πξαζηφο, θαη Άγηνο Βαζίιεηνο Μνλή Έισλαο. Σα ηκήκαηα απηά δεκηνπξγνχλ θαη θπθιηθέο δηαδξνκέο κέζα ζηε δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ1. Σέινο δηαθνξεηηθή εθθίλεζε ηεο δηαδξνκήο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ην ρσξηφ Υάξαδξνο πνπ ελψλεηαη κε ην ρσξηφ Πιάηαλνο κε ηελ δηαδξνκή Γ1.18. Παξαιιαγή ηεο δηάζρηζεο κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί ην ηκήκα ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 απφ ην παιηφ θαηαθχγην ηνπ Γαζαξρείνπ πξνο ην ρσξηφ Παιαηαλάθη θαη κέρξη ην ρσξηφ Παιαηνρψξη. ηελ πνξεία ηεο ε δηαδξνκή απηή ζπλαληά άιιεο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ κε ηηο νπνίεο δίλνληαη δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Οη δηαδξνκέο απηέο είλαη νη εηδηθέο δηαδξνκέο αλάβαζεο πξνο ηελ θνξπθή Φάξη, ε ζχλδεζε κε ην ηνπηθφ δίθηπν Πνιχδξνζνπ, ε δηαδξνκή Γ4.6 Βακβαθνχ Άγηνο Βαζίιεηνο θαη ε εηδηθή δηαδξνκή θνξπθή Μεγάιε Σνχξια Πνιχδξνζν θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. Σν ηκήκα ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 απφ ην θαηαθχγην ζηελ ηνπνζεζία Φξνπηδάηνπ κέρξη ην παιηφ θαηαθχγην ηνπ Γαζαξρείνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δηφηη πιένλ βξίζθεηαη πάλσ ζε αζθαιηφδξνκν Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ2 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ ηε δχζε πξνο ηελ αλαηνιή μεθηλά απφ ην ρσξηφ Καιιηζέα θαη θαηαιήγεη ζην Λεσλίδην. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί ηελ πνξεία: Καιιηζέα, Κνζκάο, ηκήκα εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33, Μνλή Έισλαο, Λεσλίδην. Παξαιιαγέο ηεο δηαδξνκήο γίλνληαη κε ηηο ηκεκαηηθέο δηαδξνκέο Κνζκάο Βιεζηδηά θαη Κνζκάο Λεσλίδην. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο αξηζκνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ή άιιν ζεκείν ελδηαθέξνληνο ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ Γ2 θαη ζηε ζπλέρεηα αχμνληα αξηζκφ ήηνη: Γ2.1, Γ2.2, Γ2.3,. θαη νχησ θαζ εμήο. ηνλ πίλαθα 9

10 ησλ δηαδξνκψλ παξαθάησ θαίλεηαη ε αξίζκεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο δηαδξνκήο Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ3 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ ηε δχζε πξνο ηελ αλαηνιή μεθηλά απφ ην ρσξηφ Βξέζζελα θαη θαηαιήγεη ζην Λεσλίδην. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί ηελ πνξεία: Βξέζζελα, Βακβαθνχ, Καηαθχγην Πάξλσλα, νξνπέδην Πξνθήηε Ζιία, Καζηάληηζα, δηαδξνκή Γ1.4, Πξαζηφο, Μνλή Καξπάο, Παιαηφρσξα, Άλσ Σπξφο, απνπλαθαίτθα, Πέξα Μέιαλα, Πξαγκαηεπηήο, Λεσλίδην. Μηθξή παξαιιαγή ηεο δηάζρηζεο γίλεηαη κε ηελ δηαδξνκή Μνλή Καξπάο Οξεηλφ Κνξαθνβνχλη. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο αξηζκνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ή άιιν ζεκείν ελδηαθέξνληνο ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ Γ3 θαη ζηε ζπλέρεηα αχμνληα αξηζκφ ήηνη: Γ3.1, Γ3.2, Γ3.3,. θαη νχησ θαζ εμήο. ηνλ πίλαθα ησλ δηαδξνκψλ παξαθάησ θαίλεηαη ε αξίζκεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο δηαδξνκήο Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ4 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ βνξξά πξνο λφην μεθηλά απφ ην ρσξηφ Βέξβελα θαη δηαζρίδεη ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Πάξλσλα θαηαιήγνληαο ζην ρσξηφ Κνζκάο. Ζ πνξεία πνπ αθνινπζεί είλαη Βέξβελα, Βνχξβνπξα, Καξπέο, Βαξβίηζα, Βακβαθνχ θαη ζην ζεκείν απηφ έρεη δχν επηινγέο. Ζ κία ζπλερίδεη πξνο ην ρσξηφ Βέξνηα θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ηνπ Πνιχδξνζνπ πεξλά απφ ηελ θνξπθή Φάξη θαη θαηαιήγεη ζηνλ Κνζκά κέζσ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο Δ15 (Κνξπθή Φάξη Κνζκάο). Ζ δεχηεξε αθνινπζεί ηε δηαδξνκή Γ4.6 (Βακβαθνχ Άγηνο Βαζίιεηνο) φπνπ ελψλεηαη κε ηε δηαδξνκή Γ1 κέζσ ησλ ηκεκάησλ ηεο νπνίαο πεξλά απφ ην ρσξηφ Παιαηνρψξη θαηαιήγεη ζηνλ Κνζκά Δηδηθέο Γηαδξνκέο Οη εηδηθέο δηαδξνκέο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη κεκνλσκέλα κνλνπάηηα πνπ ζπλδένπλ ζεκεία ελδηαθέξνληνο κε ηηο δηαδξνκέο δηάζρηζεο. Οη δηαδξνκέο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: Πεξδηθφβξπζε Μνλή Πξνδξφκνπ, αλάβαζε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν Διιεληθφ απφ ηε δηαδξνκή Γ1.16, αλάβαζε ζην Κάζηξν ηεο Χξηάο απφ ηε δηαδξνκή Γ1.12, δηαδξνκή πξνο ηνλ θαηαξξάθηεο Λεπίδαο απφ ηε δηαδξνκή Γ1.7, απφ ην ρσξηφ Πιάηαλνο πξνο ην θαξάγγη πειάθηαο, θαηάβαζε ζηνλ θαηαξξάθηε Λνχινπγθα απφ ηε δηαδξνκή Γ1.6, αλάβαζε απφ ην νξνπέδην ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζηελ θνξπθή Μεγάιε Σνχξια, νξεηβαηηθή δηαδξνκή απφ ηε θνξπθή Μεγάιε Σνχξια κέρξη ην ηνπηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ ζην ρσξηφ Πνιχδξνζν, ζχλδεζε ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 κε ην ηνπηθφ δίθηπν πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Πνιχδξνζνπ, 10

11 αλάβαζε απφ ην Πιαηαλάθη ζηελ θνξπθή Φάξη, αλάβαζε απφ ηελ Παιαηφρσξα ζηελ θνξπθή ηνπ Χξηψληα, πξνζέγγηζε ηεο εξεηπσκέλεο Μνλήο Σαμηαξρψλ απφ ηε δηαδξνκή Γ1.19, ηεο Μνλήο Αγίνπ Νηθνιάνπ ίληδαο απφ ηε δηαδξνκή Γ2.4, ηνπ αξραίνπ λανχ Απφιισλα Σπξίηε απφ ηε δηαδξνκή Γ3.7, ηνπ Αξραίνπ Νανχ Κλαθεάηηδνο Άξηεκηδνο απφ ην ρσξηφ Βέξβελα θαη ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ νηθηζκνχ Γθηφηζαιη απφ ην ρσξηφ Κξεκαζηή. 4.3 Σνπηθέο δηαδξνκέο ηνπηθά δίθηπα δηαδξνκψλ Σνπηθέο δηαδξνκέο πνπ δηακνξθψλνπλ κηθξά ηνπηθά δίθηπα δηαδξνκψλ δεκηνπξγνχληαη: ζηνλ πγξφηνπν Μνπζηφο, ζην ζχκπιεγκα ησλ ρσξηψλ Βέξβελα, Κνχηξνπθα θαη Βνχξβνπξα, ζην ρσξηφ Καζηξί θαη ηα γχξσ ηνπ ρσξηά, ζην ρσξηφ Καξπέο κε δηάθνξεο δηαδξνκέο (πξνο ηνπο θαζηαλεψλεο, ην δάζνο κε ηνπο θέδξνπο, ηελ ηνπνζεζία Καιχβηα θαη ηελ θνξπθή Σζνχθα), ζην ρσξηφ Βαξβίηζα κε ηελ αλάβαζε ζην Μεηεξίδη κέρξη ην θαηαθχγην, γχξσ απφ ην ρσξηφ Πιάηαλνο, ζην ρσξηφ Καζηάληηζα πξνο ηνπο θαζηαλεψλεο θαη ηε Μνλή Κνληνιηλάο, ζην ρσξηφ Παιαηνρψξη πξνο ηηο θαηαβφζξεο θαη ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, ην Λεσλίδην πξνο ηε Βαζθίλα θαη ηα γχξσ μσθιήζηα, γχξσ απφ ην ρσξηφ Σπξφο πξνο ηα νξνπέδηα Παιαφρσξαο θαη Πξέγαζνπ, ζην ρσξηφ Πεγάδη πξνο ηα γχξσ ρσξηά Πνχιηζξα, Πειέηα, ηελ παξαιία Φσθηαλφο θαη ζην καθξηλφ παξαζαιάζζην Κππαξίζζη πνπ επίζεο ελψλεηαη κε ην εζληθφ κνλνπάηη 33. Οη ηνπηθέο δηαδξνκέο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο κε ην πεξηβάιινλ ησλ ρσξηψλ θαη ηηο θξπκκέλεο νκνξθηέο ηνπο. Απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνπο πεξηπαηεηέο θαη κε έκπεηξνπο πεδνπφξνπο θαη νξεηβάηεο απφ ηελ άπνςε φηη πξφθεηηαη σο επί ην πιείζηνλ γηα εχθνιεο θαη κηθξέο δηαδξνκέο. Οη δηαδξνκέο απηέο ζρεδηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθά γηαηί νη ηνπηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφιπηα γλσζηή θαη ρξήδνπλ κεγαιχηεξεο επηηφπηαο δηεξεχλεζεο ζηε θάζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Σν δε κήθνο ησλ δηαδξνκψλ ζηνλ πίλαθα παξαθάησ ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ δηαδξνκψλ θάζε πεξίπησζεο Γηαδξνκέο θαξαγγηψλ Οη δηαδξνκέο θαξαγγηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ θνίηε ησλ πνηακψλ, νξηζκέλεο κφλνλ επνρέο ηνπ ρξφλνπ, θπξίσο θαινθαίξη θαη απαηηνχλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ παξφηη δελ παξνπζηάδνπλ πνιιέο ηερληθέο δπζθνιίεο (ζρνηλναλαξξίρεζε θ.ι.π) αιιά ζρεδφλ πάληα έρνπλ ζπλερή ξνή λεξνχ. Απεπζχλνληαη θπξίσο ζε έκπεηξνπο πεδνπφξνπο θαη νξεηβάηεο. Οη δηαδξνκέο θαξαγγηψλ είλαη: 11

12 Πνηακφο Σάλνο: απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν πξψην απφ ην γεθχξη ηνπ πνηακνχ ζην δξφκν πξνο ην ρσξηφ ηφινο κέρξη ην ρσξηφ Πεξδηθφβξπζε θαη ην δεχηεξν κέρξη ηνλ Άγην Πέηξν. Πνηακφο Βξαζηάηεο: κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηα α) Εαξκπάληηζα πνπ μεθηλά ιίγν λνηηνδπηηθά ηνπ ρσξηνχ Άγηνο Αλδξέαο θνληά ζηε ζέζε ηληνβίζηξα κέρξη ηελ ηνπνζεζία Σξηπφηακα θαη ηνλ θαηαξξάθηε Λνχινπγθα, β) πειάθηα απφ ηε δηαζηαχξσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ κέρξη ην ρσξηφ Πιάηαλνο θαη γ) Καηαθχγη απφ Σξηπφηακα κέρξη ην ρσξηφ Καζηάληηζα. Πνηακφο Γαθλψλαο: απφ ην Λεσλίδην κέρξη ηε Μνλή Έισλαο. ηηο δηαδξνκέο απηέο δελ πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο παξά κφλνλ ζήκαλζε γηα ηελ πξφζβαζε ζ απηέο. 5. Πίλαθεο δηαδξνκώλ Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη φιεο νη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο δηαδξνκέο πνπ πξνηείλνληαη θαζψο θαη ηηο ππάξρνπζεο. Οη βαζηθέο δηαδξνκέο δηάζρηζεο ηνπ δηθηχνπ είλαη: ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΓΗΑΥΗΖ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 Γ1.1 ΓΔΡΑΚΗ - ΚΟΜΑ Γ (ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ) - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ1.3 ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ - ΠΡΑΣΟ Γ1.4 ΠΡΑΣΟ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ Γ1.5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ - ΗΣΑΗΝΑ Γ1.6 ΗΣΑΗΝΑ - ΠΛΑΣΑΝΟ Γ1.7 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ Γ1.8 ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ - ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ Γ1.9 ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ - ΚΑΣΡΗ Γ1.10 ΚΑΣΡΗ - Δ Γ1.11 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΒΔΡΒΔΝΑ Γ1.12 ΗΣΑΗΝΑ - ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ - Γ Γ1.13 ΗΣΑΗΝΑ - ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ Γ1.14 Γ1.7 - ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ Γ1.15 ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ - ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ Γ1.16 ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ - ΔΛΛΖΝΗΚΟ Γ1.17 ΔΛΛΖΝΗΚΟ - ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ Γ1.18 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΥΑΡΑΓΡΟ Γ1.19 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ1.20 Γ1.19 (ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ) - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ Γ1.21 ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ - Γ1.8 (ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ) Γ1.22 Γ1.5 (ΗΣΑΗΝΑ) - Γ1.4 (ΠΡΑΣΟ) Γ1.23 ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ - ΚΑΝΑΛΑΚΗΑ Γ2.1 ΚΑΛΛΗΘΔΑ - Γ1.1 (ΚΟΜΑ) Γ (ΚΟΜΑ) - ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ Γ2.3 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΛΔΧΝΗΓΗΟ Γ2.4 ΚΟΜΑ - Γ2.3 (ΛΔΧΝΗΓΗΟ)

13 28 Γ2.5 Γ2.4 (ΚΟΜΑ ή ΛΔΧΝΗΓΗΟ) - ΒΛΖΗΓΗΑ Γ3.1 ΒΡΔΘΔΝΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ Γ3.2 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΠΑΡΝΧΝΑ Γ3.3 ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ Γ3.4 ΠΡΑΣΟ - ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ Γ3.5 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΑΝΧ ΣΤΡΟ Γ3.6 ΑΝΧ ΣΤΡΟ - ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ Γ3.7 ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ - ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ Γ3.8 ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ - ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ Γ3.9 Γ3.8 (ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ) - ΛΔΧΝΗΓΗΟ Γ3.10 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΟΡΔΗΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΤΝΗ Γ4.1 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ Γ4.2 ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ - ΚΑΡΤΔ Γ4.3 ΚΑΡΤΔ - ΒΑΡΒΗΣΑ Γ4.4 ΒΑΡΒΗΣΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ Γ4.5 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΒΔΡΟΗΑ Γ4.6 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΤΝΟΛΟ Σα ηκήκαηα ησλ κνλνπαηηψλ 33 θαη Δ4 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δίθηπν είλαη: ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ Δ4 ΚΑΗ 33 α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 33 ΚΟΜΑ - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ - ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ ΜΗΚΡΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ - ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ Δ4 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΓΗΑΔΛΟ Δ Δ4 ΓΗΑΔΛΟ Δ4 - ΚΑΡΤΔ Δ4 ΚΑΡΤΔ - ΒΡΔΘΔΝΑ ΤΝΟΛΟ Οη εηδηθέο δηαδξνκέο πξνζέγγηζεο ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο είλαη: ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 Δ1 ΠΔΡΓΗΚΟΒΡΤΖ - ΜΟΝΖ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ Δ2 ΔΛΛΖΝΗΚΟ Δ3 ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ Δ4 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΔ ΛΔΠΗΓΑ Δ5 ΦΑΡΑΓΓΗ ΠΖΛΑΚΗΑ Δ6 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΛΟΤΛΟΤΓΚΑ Δ7 ΚΟΡΤΦΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ Δ8 ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ Δ9 ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ - ΠΖΛΑΛΗΣΡΑ Δ10 ΜΟΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ Δ11 ΜΟΝΖ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΝΣΕΑ E12 ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ - ΣΗΝΣΕΗΝΑ Δ13 ΑΠΟΛΛΧΝ ΣΤΡΗΣΖ E14 ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ - ΧΡΗΧΝΣΑ

14 15 Δ15 ΚΟΡΤΦΖ ΦΑΡΗ - ΚΟΜΑ Δ16 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ Δ17 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΑΡΥΑΗΟ ΝΑΟ ΚΝΑΚΔΑΣΗ ΑΡΣΔΜΗ Δ18 ΚΡΔΜΑΣΖ - ΓΚΗΟΣΑΛΗ ΤΝΟΛΑ Οη ηνπηθέο δηαδξνκέο πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη νη λέεο πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ γχξσ απφ ηα ρσξηά θαη ηνλ πγξφηνπν Μνπζηφο θαη απνηεινχλ κηθξά ηνπηθά δίθηπα είλαη: ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 T1 ΤΓΡΟΣΟΠΟ ΜΟΤΣΟ Σ2 ΚΑΣΡΗ - ΚΑΣΡΗΣΟΥΧΡΗΑ Σ3 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΚΟΤΣΡΟΤΦΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ Σ4 ΚΑΡΤΔ Σ5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ Σ6 ΠΟΛΤΓΡΟΟ Σ7 ΛΔΧΝΗΓΗΟ Σ8 ΠΖΓΑΓΗ Σ9 ΚΤΠΑΡΗΗ Σ10 ΠΛΑΣΑΝΟ Σ11 ΒΑΡΒΗΣΑ Σ12 ΣΤΡΟ ΤΝΟΛΟ Σν ζύλνιν ηωλ δηαδξνκώλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΜΖΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΓΗΑΥΗΖ ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ Δ4 ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΤΝΟΛΟ Οη δηαδξνκέο ησλ θαξαγγηψλ είλαη νη αθφινπζεο: ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΦΑΡΑΓΓΗΧΝ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 Φ1.1 ΣΑΝΟ Φ1.2 ΣΑΝΟ Φ2.1 ΕΑΡΜΠΑΝΗΣΑ Φ2.2 ΠΖΛΑΚΗΑ Φ2.3 ΚΑΣΑΦΤΓΗ Φ3 ΓΑΦΝΧΝΑ ΤΝΟΛΟ

15 5. Πεξηγξαθή θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηωλ απαηηνύκελωλ έξγωλ Οη βαζηθέο απαηηνύκελεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ νη δηαδξνκέο λα θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθέο γηα πεδνπνξία είλαη ε βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ησλ κνλνπαηηψλ, ε ζήκαλζε, ε πιεξνθφξεζε ηνπ επηζθέπηε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ θαη ε νξγάλσζε ζεκείσλ αλάπαπζεο ηνπ πεδνπφξνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: θαζαξηζκφο ησλ κνλνπαηηψλ, ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ κε πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο, πηλαθίδεο πνξείαο θαη ρξσκαηηζκνχο, πιεξνθφξεζε ησλ επηζθεπηψλ κε πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ πεδίνπ, πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο βαηφηεηαο ησλ κνλνπαηηψλ. Ζ βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ησλ κνλνπαηηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαζθεπή ζθαινπαηηψλ απφ θνξκνχο δέλδξσλ ή πέηξεο. Σέινο κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζηνηρεία δηακφξθσζεο ζεκείσλ ζέαζεο, αλάπαπζεο θαη αλαςπρήο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζηεγάζηξσλ. Οη εξγαζίεο απηέο δελ ππνινγίδνληαη εδψ επεηδή ρξήδνπλ κεγαιχηεξεο επηηφπηαο έξεπλαο γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ θαη ππνινγηζκφ ηνπο. 5.1 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ Καζαξηζκόο κνλνπαηηώλ Ζ εξγαζία ηνπ θαζαξηζκνύ ηωλ κνλνπαηηώλ απνζθνπεί ζηε βειηίωζε ηεο βαηόηεηάο ηνπο ώζηε, θαηά ην δπλαηφλ, λα κελ ππάξρεη εκπφδην ζην πεξπάηεκα θαηά κήθνο ηνπο. Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γεσκνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ηεο βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ κνλνπαηηψλ, ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Γηαπιάηπλζε κνλνπαηηνύ κε θαζαξηζκφ απφ ζάκλνπο, θιαδηά δέλδξσλ, πεζκέλα θιαδηά ή θνξκνχο δέλδξσλ θαη πέηξεο πνπ έρνπλ θιείζεη κέξνο απφ ην πιάηνο ηνπ κνλνπαηηνχ θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε δίνδν θαη ηελ απξφζθνπηε δηέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν θαζαξηζκφο αθνξά θαη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ πιψλ πνπ ελαπνηέζεθαλ ζην κνλνπάηη κεηά ηηο βξνρέο. Απαηηνχληαη κηθξνεθζθαθέο, εθξηδψζεηο κηθξψλ ζάκλσλ, θιαδέκαηα κε ηα ρέξηα θαη απιά κεραληθά κέζα (ηζνπγθξάλα, θηπάξη θ.ι.π.) γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε φινπ ηνπ πιάηνπο ηνπ κνλνπαηηνχ. Γηάλνημε κνλνπαηηνύ φηαλ ην παιηφ έρεη θιείζεη ηειείσο ζε φιν ην πιάηνο ηνπ απφ θπζηθέο (βιάζηεζε, θεξηά πιηθά) ή ηερλεηέο (δηάλνημε δξφκσλ) αηηίεο θαη πξνυπνζέηεη θαζαξηζκφ απφ πάζεο θχζεσο πέηξεο, ζάκλνπο, βάηα ή θιαδηά. Ο θαζαξηζκφο ζηελ θαηεγνξία απηή πξνυπνζέηεη κηθξνεθζθαθέο ζην έδαθνο γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ κνλνπαηηνχ θαη εθξηδψζεηο κηθξψλ ζάκλσλ, θιαδέκαηα κε ηα ρέξηα θαη απιά κεραληθά κέζα (ηζνπγθξάλα, θηπάξη θ.ι.π.) γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε φινπ ηνπ πιάηνπο ηνπ κνλνπαηηνχ. 15

16 Καηαζθεπή ή λέα ράξαμε κνλνπαηηνύ πνπ απνηειεί ηελ θαηαζθεπή λένπ κνλνπαηηνχ φηαλ ην παιηφ έρεη θιείζεη ηειείσο απφ θπζηθέο (βιάζηεζε, θεξηά πιηθά) ή ηερλεηέο (δηάλνημε δξφκσλ) αηηίεο θαη δελ είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηνπ είηε δελ ππήξρε πνηέ θαη ε λέα ράξαμε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Πξνυπνζέηεη δηεξεχλεζε ηεο πεξηνρήο πνπ ζα γίλεη ε λέα ράξαμε κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο λέαο δηαδξνκήο κε θξηηήξηα ηεο ζπληνκφηεξεο θαη πην άλεηεο πνξείαο, ηεο σξαηφηεξεο αηζζεηηθά δηαδξνκήο θαη ηεο επθνιίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή. ηε ζπλέρεηα, αθνχ γίλεη ζηνηρεηψδεο ζήκαλζε, ραξάδεηαη ε δηαδξνκή θαη θαηαζθεπάδεηαη ην κνλνπάηη, κε θαζαξηζκφ απφ πάζεο θχζεσο πέηξεο, ζάκλνπο ή θιαδηά. Ο θαζαξηζκφο πεξηιακβάλεη κηθξνεθζθαθέο ζην έδαθνο γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ κνλνπαηηνχ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο. ηόρνο, ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο δηακφξθσζεο ησλ κνλνπαηηψλ θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, είλαη ε βειηίωζε ηεο βαηόηεηαο θαη ε δηαπιάηπλζε ή ε δηάλνημε ηνπ κνλνπαηηνχ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ειεχζεξε επηθάλεηα πιάηνπο 0,80κ. ηθαλή λα επηηξέπεη ηελ δηάβαζε ησλ επηζθεπηψλ ήκαλζε δηαδξνκώλ Ζ ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηκήκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ δηαδξνκψλ ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ, εθηθηφ θαη πξνζηηφ ζηνλ επηζθέπηε, πεδνπφξν θαη νξεηβάηε, λα επηιέγεη ηε δηαδξνκή πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, λα κπνξεί λα πξνζαλαηνιίδεηαη θαη λα κελ παξεθθιίλεη ηεο πνξείαο ηνπ. Ζ ζεκαηνδφηεζε ησλ δηαδξνκψλ γίλεηαη κε πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο θαη ρξσκαηηζκφ κε ηνλ παξαθάησ πεξηγξαθφκελν ηξφπν: Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο Οη πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο πιεξνθνξνχλ γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαδξνκήο ακθίδξνκα. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο είλαη απφ πξνθίι αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 30 Υ15 εθ. (ρσξίο ην βέινο θαηεχζπλζεο) θαη πάρνπο 3ρηι. ηεξίδνληαη ζε κεηαιιηθνχο ζηχινπο χςνπο ελφο (1) κέηξνπ έσο 1,2 κέηξα ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ην έδαθνο (ζπλνιηθνχ χςνπο 1,5 κέηξνπ) πνπ ζα έρνπλ ηάπα ζην επάλσ κέξνο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάβξσζεο απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο. Οη πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε δηαδξνκήο, θαζψο επίζεο ζηηο δηαζηαπξψζεηο κε δξφκνπο ή ζηηο δηαθιαδψζεηο ησλ δηαδξνκψλ θαη ζηηο αιιαγέο πνξείαο ηεο δηαδξνκήο θαη αλαγξάθνπλ ηε ρξσκαηηθή ζήκαλζε ηεο δηαδξνκήο, ηνλ πξννξηζκφ θαη ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο. Δηδηθά ζηελ αξρή θάζε δηαδξνκήο (θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο) ζα έρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε θαη ηελ ψξα πνξείαο θαηά πξνζέγγηζε. 16

17 Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ιηγφηεξε αηζζεηηθή επηβάξπλζε, νη πηλαθίδεο ππνινγίδεηαη λα ηνπνζεηνχληαη αλά δχν ζε έλαλ νξζνζηάηε: κία γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη κία γηα ηελ επηζηξνθή. Δλλνείηαη φηη πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ, ε νπνία δελ είλαη πάληνηε εχθνια νξαηή. Μφλνλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε δηαδξνκήο αληηζηνηρεί έλαο ζηχινο ζε θάζε πηλαθίδα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ηξφπν ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ, ζην θείκελν πνπ ζα αλαγξάθεηαη θάζε θνξά θαη ζην πνηεο πηλαθίδεο είλαη κε αξηζηεξή θαηεχζπλζε θαη πνηεο κε δεμηά. Οη ηχπνη ησλ πηλαθίδσλ θαηεχζπλζεο είλαη νη αθφινπζνη: Πηλαθίδα ζηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο Γ3.2 ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ REFUGE 3,8 km/ 1 h 15 Πηλαθίδα αιιαγήο πνξείαο ηεο δηαδξνκήο Π 1 ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ REFUGE ήκαλζε δηαδξνκψλ κε ρξσκαηηζκφ Ζ ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ αλάινγα κε ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο, ηε βιάζηεζε, ην πςφκεηξν γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο ή κεζφδνπο: Με απεπζείαο ρξσκαηηζκφ (βαθή) ζε κάληξεο, βξάρνπο, κεγάιεο πέηξεο, ή άιιν ζηαζεξφ ζεκείν πνπ δελ κεηαθηλείηαη. Ο ηξφπνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ ε πεξηνρή είλαη άδελδξε ή ρακειή βιάζηεζε. Σν ζρήκα ηνπ ρξσκαηηζκνχ είλαη α) 17

18 άζπξα ηεηξάγσλα δηαζηάζεσλ 10Υ10εθ. θαη έλα άιιν θφθθηλν, δηαζηάζεσλ 7Υ7εθ. θαη β) κε δχν παξάιιειεο ισξίδεο άζπξν θφθθηλν αλάινγα, ζε επζείεο ή θακπχιεο γξακκέο, φηαλ ππάξρεη ζηξνθή γηα λα βνεζά ηνλ πεδνπφξν λα θαηαλνήζεη ηελ πνξεία ηεο δηαδξνκήο. 18

19 10 εθ. 10 εθ. Ζ ρξσκαηηθή ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ ζα γίλεη κε ηα παξαθάησ ζρήκαηα. Δλδείμεηο ζπλέρηζεο πνξείαο 7Υ7 εθ. 10X10 εθ. 5X20 εθ. ηξνθή δεμηά ηξνθή αξηζηεξά 10 εθ. 10 εθ. 5 εθ. 5 εθ. 19

20 Με έγρξσκεο κεηαιιηθέο πηλαθίδεο απφ αινπκίλην, πάρνπο 2 ρηι πνπ θαξθψλνληαη πάλσ ζε δέλδξα ή άιια ζηαζεξά ζεκεία ή ζηεξίδνληαη ζε ζηχινπο. Ο ηξφπνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ ε πεξηνρή είλαη δελδξψδεο ή δαζψδεο ή ππάξρνπλ ζηαζεξά ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ ή λα παθησζνχλ νη πηλαθίδεο. Σν ζρήκα ησλ πηλαθίδσλ είλαη άζπξα ηεηξάγσλα δηαζηάζεσλ 10Υ10εθ. θαη έλα άιιν εζσηεξηθφ θφθθηλν, δηαζηάζεσλ 5Υ5εθ. ην εζσηεξηθφ θφθθηλν ηεηξάγσλν ζα αλαγξάθεηαη κε άζπξα γξάκκαηα ν θσδηθφο αξηζκφο ηεο πεδνπνξηθήο δηαδξνκήο. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηαζεξά ζεκεία νχηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ρξσκαηηζκφο ή ζε πεξηνρέο κε κεγάιν πςφκεηξν φπνπ πξέπεη λα είλαη νξαηέο ζε πεξίνδν ρηνλνπηψζεσλ, νη πηλαθίδεο ζα ζηεξίδνληαη ζε ζηχινπο απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 3 εθ., χςνπο 1,5κ. πάλσ απφ ην έδαθνο (2,0κ. ζχλνιν γηα ηελ πάθησζή ηνπο) θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα είλαη δηπιήο φςεο γηα λα είλαη νξαηέο θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Οη πηλαθίδεο πνξείαο ζα έρνπλ ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο: Γ3.2 7 X7 cm 10 Υ10 cm Γηα ηηο δηαδξνκέο ησλ κνλνπαηηψλ Δ4 θαη 33 πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε ζήκαλζε ησλ κνλνπαηηψλ απηψλ. Οη πηλαθίδεο γηα ην κνλνπάηη Δ4 ζα έρνπλ ηελ έλδεημε «Δ4» κε καχξα γξάκκαηα ζε θίηξηλν ξφκβν κε καχξν πεξίγξακκα θαη άζπξν ηεηξάγσλν πιαίζην. Οη πηλαθίδεο γηα κνλνπάηη 33 ζα έρνπλ ηελ έλδεημε «33» κε άζπξα γξάκκαηα ζε θφθθηλν ξφκβν θαη άζπξν ηεηξάγσλν πιαίζην. 20

21 33 Δ4 Ζ ππθλφηεηα ηεο ζήκαλζεο θαη γηα ηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (αζξνηζηηθά) πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ αλά 100 κέηξα ή θαη ιηγφηεξν, αλ είλαη απαξαίηεην ζε ζεκεία πνπ δελ ππάξρεη θαιή νξαηφηεηα, θαηά ηελ πνξεία κηαο δηαδξνκήο θαη κε ακθίδξνκε θαηεχζπλζε (νξαηή θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο). Δίλαη ζεκαληηθφ ε ζήκαλζε λα είλαη ζρεηηθά ππθλή, αθφκε θαη ζε πξνθαλή ζεκεία ηεο δηαδξνκήο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεηαη ε ςπρνινγία ηνπ πεδνπφξνπ φηη βξίζθεηαη ζηε ζσζηή πνξεία Πηλαθίδεο Αλαγλψξηζεο Οη πηλαθίδεο αλαγλψξηζεο ζεκείνπ ηνπνζεηνχληαη ζε επηιεγκέλα θαη ζεκαληηθά ζεκεία ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ δηθηχνπ φπσο ρσξηά, ζεκεία πεξηβαιινληηθνχ ή ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο θιπ. θνπφο ησλ πηλαθίδσλ απηψλ είλαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ επηζθέπηε θαη πεδνπφξν γηα ηα ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο. Θα πεξηέρνπλ δειαδή έλα θείκελν κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλάινγα κε ην ζεκείν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο. Οη πηλαθίδεο απηέο πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην πεξηβάιινλ. Ζ πηλαθίδα ζα απνηειείηαη απφ μχιηλν ζθειεηφ κε ζηέγαζηξν απφ εκπνηηζκέλε μπιεία ή μχιν θαζηαληάο ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη 2,20 κ. θαη εληαία μχιηλε επηθάλεηα πιήξσζεο δηαζηάζεσλ 0,60 Υ 0,60 κ. θαη πάρνπο 3εθ., επάλσ ζηελ νπνία επηθνιιάηαη ε κεηαιιηθή πηλαθίδα (αινπκηλίνπ), φπνπ αλαγξάθνληαη φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. ηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηε ηεηξάγσλεο δηαηνκήο 10 εθ. ν νπνίνο παθηψλεηαη ζην έδαθνο κε άνπιν ζθπξφδεκα. Ζ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ ζηηο πηλαθίδεο ζα γίλεηαη ζε κεηαιιηθέο πηλαθίδεο (πξνθίι αινπκηλίνπ), πνπ ζα παθηψλνληαη κε βίδεο ζηηο μχιηλεο θαη ζα είλαη ηδίνπ ζρήκαηνο αιιά δηαζηάζεσλ 0,50 Υ 0,50 κ. θαη πάρνπο 2-3 ρηι. 21

22 Πηλαθίδεο Πιεξνθφξεζεο Ζ ζήκαλζε ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 1,50 Υ 1,00 κ., πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε επίθαηξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο κε ζρεκαηηθφ ράξηε ησλ δηαδξνκψλ ηνπ δηθηχνπ, ζχληνκε επεμήγεζε ηνπ ζρεδίνπ ησλ δηαδξνκψλ, ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πεδνπνξία ζηελ πεξηνρή θαη ησλ πηζαλψλ ζεκείσλ θηλδχλνπ. Ο ζθνπφο ησλ πηλαθίδσλ απηψλ ζα είλαη ε πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ δηαδξνκψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλνληαη ζηνλ επηζθέπηε γηα πεδνπνξία θαη επίζθεςε ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Απνηειεί ζεκαληηθφ βνήζεκα ψζηε νη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο λα γλσξίζνπλ ηα κνλνπάηηα ηνπ δηθηχνπ θαη λα επηιέμνπλ ηε δηαδξνκή ηνπο. Οη πηλαθίδεο απηέο πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην πεξηβάιινλ, θαιαίζζεηεο θαη ειθπζηηθέο αθνχ είλαη απηή πνπ δεκηνπξγεί ηελ πξψηε εληχπσζε ζηνλ επηζθέπηε θαηά ηνλ εξρνκφ ηνπ ζηελ πεξηνρή. Ζ πηλαθίδα ζα απνηειείηαη απφ μχιηλν ζθειεηφ κε εληαία μχιηλε επηθάλεηα πιήξσζεο, επάλσ ζηελ νπνία επηθνιιάηαη ε κεηαιιηθή πηλαθίδα φπνπ αλαγξάθνληαη φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη νξζνζηάηεο ηεηξάγσλεο δηαηνκήο 10 εθ. Θα ρξεζηκνπνηεζεί εκπνηηζκέλε μπιεία ή μχιν θαζηαληάο. 5.2 Δηδηθέο θαηαζθεπέο (εθόζνλ απαηηεζνύλ) Πέηξηλα ζθαινπάηηα Καηά κήθνο ησλ κνλνπαηηψλ, φηαλ ε θιίζε είλαη κεγάιε, πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή πέηξηλσλ ζθαινπαηηψλ (βι. ράξηε αξ. 2) πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε αλάβαζε θαη θαηάβαζε θαη ε δηαδξνκή λα είλαη πξνζηηή ζε πεξηζζφηεξν θφζκν. Γηα ηελ επηινγή ησλ ζεκείσλ θαηαζθεπήο ησλ ζθαινπαηηψλ θξηηήξην ήηαλ λα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί πέηξα ηεο πεξηνρήο γηαηί ε κεηαθνξά ηνπο είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζθαινπαηηψλ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα ζπκβαδίδεη κε ηε ηνπνγξαθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηφζν αηζζεηηθά φζν θαη ζε θιίκαθα. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη απφηνκα ζθαινπάηηα θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην λα απμάλεηαη ην πιάηνο ηνπο, θαζψο έηζη είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιή θαη δελ θαίλνληαη ηφζν απφηνκα. Δπίζεο, ε ζπλνιηθή γξακκή ησλ αλαβαζκψλ είλαη πξνηηκφηεξν λα απνθιίλεη απφ ηελ επζεία θαη λα δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξν θακπχιεο γξακκέο (παξαθάκςεηο) κε ξάκπεο θαη κεγαιχηεξα βήκαηα θαηά ζέζεηο. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ ζθαινπαηηψλ δηαθέξεη απφ ζέζε ζε ζέζε. Όηαλ ην έδαθνο είλαη εκίβξαρνο, ηα ζθαινπάηηα θαηαζθεπάδνληαη κε πέηξεο πνπ ζπιιέγνληαη επί ηφπνπ. ηελ πεξίπησζε ζπκπαγνχο βξάρνπ ή κηθηήο θαηάζηαζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ θπζηθνχ αλαγιχθνπ ζηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία ζθάιαο κε ιάμεπζε ζην βξάρν εμ νινθιήξνπ ή κε παξάιιειε ρξήζε πέηξαο φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην. 22

23 ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία θαηά ην δπλαηφλ ζηαζεξήο γξακκήο αλάβαζεο κε χςνο ζθαινπαηηνχ (ξίρηη) πνπ πιεζηάδνπλ ηα εθ. θαη παηήκαηα εθ. πλερείο ζθάιεο κε πάλσ απφ 10 ζθαινπάηηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα (ν δηαζέζηκνο ρψξνο) είλαη δπλαηή ε ελαιιαγή ζθαιηψλ κε πιαηχζθαια κε ηξφπν ψζηε κεηαμχ δχν ζθαιηψλ λα κεζνιαβνχλ ηξεηο δηαζθειηζκνί (1,80 2,00 κ.) Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη ζηνηρεηψδεο θαηεξγαζία ηεο πέηξαο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηδίσο γηα ηηο πέηξεο εθείλεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αθκή θάζε ζθαινπαηηνχ. Ζ αθκή απηή πξέπεη λα πιεζηάδεη ηελ επζεία θαη ε επηθάλεηα ησλ θνκκαηηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην πάλσ ηκήκα ηνπ ξηρηηνχ πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ θαηαθφξπθε. Ζ επηθάλεηα ηνπ παηήκαηνο ησλ ζθαινπαηηψλ δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί θνηιφηεηεο πνπ ζα ζπγθξαηνχλ λεξά θαη ε θιίζε ηνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνκαθξχλνληαη ηα φκβξηα. Γηα ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ησλ πεηξψλ θαη ηελ κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ησλ ζθαινπαηηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζθπξφδεκα. Πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν εκθαλέο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηα ππνιείκκαηα απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο πέηξαο θαη ηα ππφινηπα πιηθά πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαη λα ελαπνηίζεληαη καθξηά απφ ην δάζνο θαινπάηηα απφ θνξκνχο δέλδξσλ Καηά κήθνο ησλ κνλνπαηηψλ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ζθαινπαηηψλ κε θνξκνχο δέλδξσλ φηαλ ε θιίζε είλαη κεγάιε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε αλάβαζε θαη θαηάβαζε θαη ε δηαδξνκή λα είλαη πξνζηηή ζε πεξηζζφηεξν θφζκν. ε ζρέζε δε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαηαζθεπήο πέηξηλσλ ζθαινπαηηψλ, ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζθαινπαηηψλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε θπζηνγλσκία ηνπ άκεζνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο ζε πιηθά θαηαζθεπήο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη θιίζεηο εκθαλίδνληαη ζε ζεκεία κέζα ζην δάζνο, ε ζθάια θαηαζθεπάδεηαη απφ θνξκνχο δέλδξσλ. Οη θνξκνί ζα είλαη απφ μχιν θαζηαληάο θαη ζα κεηαθεξζνχλ έηνηκνη θνκκέλνη θαη θαηεξγαζκέλνη. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζθαινπαηηψλ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα ζπκβαδίδεη κε ηε ηνπνγξαθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηφζν αηζζεηηθά φζν θαη ζε θιίκαθα. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη απφηνκα ζθαινπάηηα θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην λα απμάλεηαη ην πιάηνο ηνπο, θαζψο έηζη είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιή θαη δελ θαίλνληαη ηφζν απφηνκα. Δπίζεο, ε ζπλνιηθή γξακκή ησλ αλαβαζκψλ είλαη πξνηηκφηεξν λα απνθιίλεη απφ ηελ επζεία θαη λα δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξν θακπχιεο γξακκέο (παξαθάκςεηο) κε ξάκπεο θαη κεγαιχηεξα βήκαηα θαηά ζέζεηο. Ζ αλάβαζε ζηηο ζθάιεο πξέπεη λα κελ είλαη θνπξαζηηθή. Γηα απηφ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαηαζθεπή πνιιψλ ζθαινπαηηψλ ζηε ζεηξά. Σν πιάηνο ησλ θνξκψλ πξέπεη λα είλαη ελφο (1) κέηξνπ ψζηε λα θαιχπηεη ην εχξνο ηνπ κνλνπαηηνχ (0,80κ.) θαη ε δηαηνκή ηνπο εθ.. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία θαηά ην δπλαηφλ ζηαζεξήο γξακκήο αλάβαζεο κε χςνο 23

24 ζθαινπαηηνχ (ξίρηη) πνπ πιεζηάδνπλ ηα εθ. θαη παηήκαηα εθ. πλερείο ζθάιεο κε πάλσ απφ 10 ζθαινπάηηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα (ν δηαζέζηκνο ρψξνο) είλαη δπλαηή ε ελαιιαγή ζθαιηψλ κε πιαηχζθαια κε ηξφπν ψζηε κεηαμχ δχν ζθαιηψλ λα κεζνιαβνχλ ηξεηο δηαζθειηζκνί (1,80 2,00 κ.). Οη θνξκνί ηνπνζεηνχληαη ζην έδαθνο κεηά απφ ζρεηηθή εθζθαθή θαη ζηεξίδνληαη κε ηελ έκπεμε ξάβδσλ (ζηδεξνπαζζάισλ ή κπεηφβεξγεο) θάζεηα ζην έδαθνο χςνπο 0,50κ. ηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα ηνπ παηήκαηνο ηνπ ζθαινπαηηνχ δηαζηξψλεηαη ψζηε λα είλαη επίπεδε γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη θνηιφηεηεο πνπ ζα ζπγθεληξψλνπλ λεξφ θαη ε θιίζε ηνπ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμππεξεηεί ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηα ππνιείκκαηα απφ ηελ θαηεξγαζία ηνπ μχινπ θαη ηα ππφινηπα πιηθά πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαη λα ελαπνηίζεληαη καθξηά απφ ηε πεξηνρή. 6. Φάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ Σν ζχλνιν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ νξγάλσζεο ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα εθηειεζηεί σο έξγν ζε κία θάζε, ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη αιιά θαη ηνπ κεγάινπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη. Γη απηφ πξνηείλεηαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε ηνπιάρηζηνλ δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε πξνηείλεηαη ε επέκβαζε ζηηο βαζηθέο δηαδξνκέο δηάζρηζεο ψζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ ζχκθσλα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε ην δίθηπν ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ. Δμαηξέζεθαλ απφ ηελ πξψηε θάζε νη δηαδξνκέο πνπ ζπλδένπλ ηα απνκαθξπζκέλα ρσξηά ηνπ δηθηχνπ Βξέζζελα, Υάξαδξνο, Καιιηζέα, Οξεηλφ Κνξαθνβνχλη. Δμαηξέζεθαλ επίζεο δηαδξνκέο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο ζε πξψηε θάζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ: ε Γ1.12 (ίηαηλα Κάζηξν Χξηάο), ε Γ1.20 (Γ1.19 (Μνλή Έισλαο) Παιαηνρψξη), ε Γ1.22 (Γ1.5 (ίηαηλα) Γ1.4 (Πξαζηφο)). Αληίζεηα εληάρζεθαλ εζσηεξηθέο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ φπσο ε Γ1.13 (ίηαηλα Οξνπέδην Πξνθήηε Ζιία), ε Γ3.3 (Καζηάληηζα Οξνπέδην Πξνθήηε Ζιία) πνπ δεκηνπξγνχλ δχν λέεο αλαβάζεηο ζην νξνπέδην ηνπ Πάξλσλα θαη ηελ θνξπθή ηνπ απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία απφ ηα δχν πνπ είλαη ραξαγκέλα ζήκεξα ελψ επηπιένλ ε δεχηεξε ζπκκεηέρεη ζηε δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ3. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε έληαμε ζηελ παξνχζα θάζε ηεο δηαδξνκήο Γ1.19 (Μνλή Έισλαο Άγηνο Βαζίιεηνο) πνπ ελψλεη ηηο δηαζρίζεηο Γ2 θαη Γ1. ηε δεχηεξε θάζε εληάρζεθαλ νη δηαδξνκέο Γ3.6, Γ3.7, Γ3.8 θαη Γ3. πνπ ελψλνπλ ηα ρσξηά Άλσ Σπξφο, απνπλαθαίηθα, Πέξα Μέιαλα, Πξαγκαηεπηήο θαη Λεσλίδην ηα νπνία βξίζθνληαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα. ηελ πξψηε θάζε εληάζζνληαη επίζεο ηα ηκήκαηα ησλ κνλνπαηηψλ Δ4 θαη 33 πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ θαη πξνηείλεηαη λα γίλνπλ επεκβάζεηο θαζαξηζκνχ ησλ κνλνπαηηψλ θαη βειηίσζεο ηεο ζήκαλζεο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 24

25 κνλνπαηηνχ 33 πνπ ζπλδέεη ην ρσξηφ Πιαηαλάθη κε ην κηθξφ δαζηθφ θαηαθχγην, πνπ πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζηε δεχηεξε θάζε. Απφ ηηο εηδηθέο δηαδξνκέο εληάζζνληαη ζηελ πξψηε θάζε, νη πην ζεκαληηθέο: Δ1 (Πεξδηθφβξπζε Μνλή Πξνδξφκνπ), Δ2 (Διιεληθφ), Δ3 (Κάζηξν Χξηάο), Δ4 Καηαξξάθηεο Λεπίδαο), Δ6 (Καηαξξάθηεο Λνχινπγθα), Δ7 (Κνξπθή Μεγάιε Σνχξια), Δ9 (Πιαηαλάθη Κνξπθή Φάξη), Δ11 (Μνλή Αγίνπ Νηθνιάνπ ίληδαο). Απφ ηηο ηνπηθέο δηαδξνκέο επηιέρζεθε ε επέκβαζε ζηηο Σ1 (Τγξφηνπνο Μνπζηνχ), Σ3 (Βέξβελα Βνχξβνπξα Κνχηξνπθα) πνπ ήδε έρεη γίλεη κηα πξψηε επεμεξγαζία απφ ηνπηθφ ζχιινγν, Σ4 (Καξπέο Βαξβίηζα), Σ5 (Καζηάληηζα) θαη Σ10 (Πιάηαλνο) ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη εχθνιεο πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ πξνηείλνληαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηνπο κε απαηηεηηθνχο θαη κε έκπεηξνπο νξεηβάηεο (π.ρ. νηθνγέλεηεο κε παηδηά, άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, άλζξσπνη κε κέηξηα θπζηθή θαηάζηαζε θ.ι.π.). ηελ δεχηεξε θάζε εληάρζεθαλ νη δηαδξνκέο Σ2 (Καζηξί Καζηξηηνρψξηα), Σ7 (Λεσλίδην), Σ8 (Πεγάδη), Σ11 (Βαξβίηζα) θαη Σ12 (Σπξφο). Δμαηξέζεθαλ ηνπ θαη απφ ηηο δχν θάζεηο ε εηδηθή δηαδξνκή Δ12 (Κξεκαζηή Γθηφηζαιη) θαη ε ηνπηθή δηαδξνκή Σ9 (Κππαξίζζη) γηαηί βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Πξέπεη φκσο λα αλαδεηεζεί ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο κε ηελ έληαμή ηνπο ζε θάπνην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο είηε απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ είηε απφ ηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη. Δμαηξέζεθε επίζεο ε επέκβαζε ζην ηνπηθφ δίθηπν Σ6 (Πνιχδξνζν) θαζψο έρεη ήδε δηακνξθσζεί παξφηη κηθξέο επεκβάζεηο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο είλαη απαξαίηεηεο. Όκνηα κε πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο κε ηελ έληαμή ηνπο ζε θάπνην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο είηε απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ είηε απφ ηνλ Γήκν ζηνπο νπνίν πιένλ εληάζζεηαη ε πεξηνρή ηνπ Πνιχδξνζνπ. Οη δηαδξνκέο ησλ θαξαγγηψλ πξνηείλεηαη λα εληαρζνχλ ζηε δεχηεξε θάζε θαη γηα εξγαζίεο κφλνλ ζήκαλζεο ηεο πξφζβαζεο ζ απηέο. Ζ θαηαλνκή ησλ θάζεσλ θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΓΗΑΥΗΖ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ 1 Γ1.1 ΓΔΡΑΚΗ - ΚΟΜΑ Γ (ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ) - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ1.3 ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ - ΠΡΑΣΟ Γ1.4 ΠΡΑΣΟ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ Γ1.5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ - ΗΣΑΗΝΑ Γ1.6 ΗΣΑΗΝΑ - ΠΛΑΣΑΝΟ Γ1.7 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ

26 8 Γ1.8 ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ - ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ Γ1.9 ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ - ΚΑΣΡΗ Γ1.10 ΚΑΣΡΗ - Δ Γ1.11 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΒΔΡΒΔΝΑ Γ1.12 ΗΣΑΗΝΑ - ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ - Γ Γ1.13 ΗΣΑΗΝΑ - ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ Γ1.14 Γ1.7 - ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ Γ1.15 ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ - ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ Γ1.16 ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ - ΔΛΛΖΝΗΚΟ Γ1.17 ΔΛΛΖΝΗΚΟ - ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ Γ1.18 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΥΑΡΑΓΡΟ Γ1.19 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ1.20 Γ1.19 (ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ) - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ Γ1.21 ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ - Γ1.8 (ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ) Γ1.22 Γ1.5 (ΗΣΑΗΝΑ) - Γ1.4 (ΠΡΑΣΟ) Γ1.23 ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ - ΚΑΝΑΛΑΚΗΑ Γ2.1 ΚΑΛΛΗΘΔΑ - Γ1.1 (ΚΟΜΑ) Γ (ΚΟΜΑ) - ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ Γ2.3 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΛΔΧΝΗΓΗΟ Γ2.4 ΚΟΜΑ - Γ2.3 (ΛΔΧΝΗΓΗΟ) Γ2.5 Γ2.4 (ΚΟΜΑ ή ΛΔΧΝΗΓΗΟ) - ΒΛΖΗΓΗΑ Γ3.1 ΒΡΔΘΔΝΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ Γ3.2 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΠΑΡΝΧΝΑ Γ3.3 ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ Γ3.4 ΠΡΑΣΟ - ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ Γ3.5 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΑΝΧ ΣΤΡΟ Γ3.6 ΑΝΧ ΣΤΡΟ - ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ Γ3.7 ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ - ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ Γ3.8 ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ - ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ Γ3.9 Γ3.8 (ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ) - ΛΔΧΝΗΓΗΟ Γ3.10 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΟΡΔΗΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΤΝΗ Γ4.1 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ Γ4.2 ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ - ΚΑΡΤΔ Γ4.3 ΚΑΡΤΔ - ΒΑΡΒΗΣΑ Γ4.4 ΒΑΡΒΗΣΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ Γ4.5 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΒΔΡΟΗΑ Γ4.6 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ Δ4 ΚΑΗ 33 α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ 1 33 ΚΟΜΑ - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ - ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ ΜΗΚΡΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ - ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΟΡΟΠΔΓΗΟ - ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ Δ4 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΓΗΑΔΛΟ Δ Δ4 ΓΗΑΔΛΟ Δ4 - ΚΑΡΤΔ Δ4 ΚΑΡΤΔ - ΒΡΔΘΔΝΑ ΤΝΟΛΑ

27 ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ 1 Δ1 ΠΔΡΓΗΚΟΒΡΤΖ - ΜΟΝΖ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ Δ2 ΔΛΛΖΝΗΚΟ Δ3 ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ Δ4 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΔ ΛΔΠΗΓΑ Δ5 ΦΑΡΑΓΓΗ ΠΖΛΑΚΗΑ Δ6 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΛΟΤΛΟΤΓΚΑ Δ7 ΚΟΡΤΦΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ Δ8 ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ Δ9 ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ - ΠΖΛΑΛΗΣΡΑ Δ10 ΜΟΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ Δ11 ΜΟΝΖ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΝΣΕΑ E12 ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ - ΣΗΝΣΕΗΝΑ Δ13 ΑΠΟΛΛΧΝ ΣΤΡΗΣΖ E14 ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ - ΧΡΗΧΝΣΑ Δ15 ΚΟΡΤΦΖ ΦΑΡΗ - ΚΟΜΑ Δ16 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ Δ17 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΑΡΥΑΗΟ ΝΑΟ ΚΝΑΚΔΑΣΗ ΑΡΣΔΜΗ Δ18 ΚΡΔΜΑΣΖ - ΓΚΗΟΣΑΛΗ ΤΝΟΛΑ ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ 1 T1 ΤΓΡΟΣΟΠΟ ΜΟΤΣΟ Σ2 ΚΑΣΡΗ - ΚΑΣΡΗΣΟΥΧΡΗΑ Σ3 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΚΟΤΣΡΟΤΦΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ Σ4 ΚΑΡΤΔ Σ5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ Σ6 ΠΟΛΤΓΡΟΟ 7 Σ7 ΛΔΧΝΗΓΗΟ Σ8 ΠΖΓΑΓΗ Σ9 ΚΤΠΑΡΗΗ 10 Σ10 ΠΛΑΣΑΝΟ Σ11 ΒΑΡΒΗΣΑ Σ12 ΣΤΡΟ ΤΝΟΛΑ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΦΑΡΑΓΓΗΧΝ* α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 1 Φ1.1 ΣΑΝΟ Φ1.2 ΣΑΝΟ Φ2.1 ΕΑΡΜΠΑΝΗΣΑ Φ2.2 ΠΖΛΑΚΗΑ Φ2.3 ΚΑΣΑΦΤΓΗ Φ3 ΓΑΦΝΧΝΑ * κφλν εξγαζίεο ζήκαλζεο 27

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξψλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Δπαγγειία Γφληα Λνπηξά Τπάηεο, 28-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα