ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πειραιάς, O.A.E.E. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ακτή Μιαούλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ.: 210/ , FAX: 210/ Δ/νση διαδικτύου: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 / 2014 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με Ιδιώτες, που διαθέτουν Κατασκηνωτικές Εγκαταστάσεις Πανελλήνια, για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και υπαλλήλων του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, κατά τη θερινή περίοδο έτους ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έως και 20/6/2014 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΗΜΕΡΟΜ. ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Δευτέρα 9 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ακτή Μιαούλη 17-19, Πειραιάς 5 ος όροφος ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. : 6/6/2014 H Περιφερειακή Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, Ν.Π.Δ.Δ. (τέως Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Τ.Α.Ν.Π.Υ.) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των: 1. Της απόφασης με αριθμό 73/55/ του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, που αναφέρεται στην έγκριση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το ποσό των ,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης φιλοξενίας των παιδιών. 2. Του άρθρου 19 παρ. 8 εδαφ.1 του Β' Μέρους του Καταστατικού του Τ.Α.Ν.Π.Υ. (759/1985 τ.β ) 3. Ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 1

2 4. Tων με αριθμό Φ10035/31064/2000/ και Φ10035/οικ /1094/ αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί διορισμού της Διοικητού και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Ν.2676/1999 (περί Οργανωτικής και λειτουργικής Αναδιάρθρωσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.) 6.- Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 7.- Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 8.-Της με αριθμό 18130/ απόφασης του Υπουργού Επικράτειας Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων Νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακού) Ημερησίων και Εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός του Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης), που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. 9.-Των άρθρων του Ν. 2362/1995 Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 10.-Του Ν. 2198/1994, άρθρο 24, παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορική επιχείρηση 11.- Της με αριθμό Φ8/397/ υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθμό Φ.8/723/ ΚΥΑ, με την οποία ορίζεται ότι «Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί υποχρεούνται να συνάπτουν συμβάσεις με τους ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κάθε χρόνο κηρύσσουν οι φορείς» Του άρθρου 17 του Ν. 2556/ Του Π.Δ. 118/ Την ημερήσια αμοιβή-τροφείο της Κατασκήνωσης για την παραμονή κάθε παιδιού, όπως αυτή θα καθοριστεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης-Πρόνοιας έτους 2014, για το σύνολο των Ασφαλιστικών Οργανισμών. 15. Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» 16. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» 17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 258/ Τη με αριθμό 47/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με την υποβολή σφραγισμένων προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, Πανελλήνια, για τη φιλοξενία ανήλικων παιδιών (6-14 ετών και έως 16 ετών ΑμΕΑ) ασφαλισμένων, συνταξιούχων και υπαλλήλων της Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ο.Α.Ε.Ε. (τέως Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Τ.Α.Ν.Π.Υ.), κατά τη θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους 2014 (β και γ κατασκηνωτικές περιόδους). Η διενέργεια της διαδικασίας θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, ύστερα από προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της πρόσκλησης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό τύπο και ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ στο Διαδίκτυο και στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 2

3 ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στην Ακτή Μιαούλη Πειραιά (5 ος όροφος), μέχρι και την 20/6/2014, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., είτε οι ίδιοι, είτε με πρόσωπο, που θα είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Επίσης, μπορούν να στείλουν τις προσφορές τους, είτε ταχυδρομικά, είτε με courier, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την 20/6/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προσφορές να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την και ώρα 9 π.μ. στην ως άνω διεύθυνση. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Κατασκηνώσεις, που θα υποβάλουν προσφορά, πρέπει να πληρούν τους επόμενους όρους: α) Να λειτουργούν νόμιμα. β) Να βρίσκονται μακριά από κεντρικές οδικές αρτηρίες, εκτός κατοικημένων χώρων, σε δασώδεις περιοχές και κατά προτίμηση κοντά στη θάλασσα. γ) Να διαθέτουν μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, ώστε να έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τον αριθμό των φιλοξενούμενων κατασκηνωτών. δ) Να διαθέτουν καλά εξοπλισμένο κέντρο παιδικής χαράς και γήπεδα αθλοπαιδιών, καλά οργανωμένα. ε) Τα υπνωτήρια να αποτελούνται από μόνιμες εγκαταστάσεις ή αντιθερμικές σκηνές, δηλαδή από ύφασμα με διπλό κάλυμμα. στ) Να διαθέτουν κατάλληλα μέσα μεταφοράς των κατασκηνωτών για να πραγματοποιούν τα θαλάσσια λουτρά, τουλάχιστον τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, κατά ελάχιστο όριο, εάν οι Κατασκηνώσεις δεν βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, η οποία πρέπει να είναι εντελώς καθαρή και κατάλληλη για θαλάσσια λουτρά. ζ) Να έχουν πλήρεις και ακίνδυνες για τους κατασκηνωτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στους χώρους διαμονής και ψυχαγωγίας των κατασκηνωτών. Επίσης, να διαθέτουν άρτια εγκατάσταση παροχής νερού και τηλεφωνική σύνδεση. Να δηλωθεί υπεύθυνα ότι η ποιότητα και καταλληλότητα του πόσιμου νερού και του χρησιμοποιούμενου για τις λοιπές ανάγκες (πιστοποιητικό καταλληλότητας νερού από την αρμόδια Αρχή θα προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης). Επίσης να δηλωθεί υπεύθυνα ότι υπάρχει πλήρες σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας (Πιστοποιητικό ενεργητικής Πυροπροστασίας από την αρμόδια Υπηρεσία θα προσκομιστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης). η) Η Τραπεζαρία φαγητού να διαθέτει κατάλληλο Εξοπλισμό Κατασκήνωσης, με ανοξείδωτα σκεύη. θ) Τα λουτρά και οι τουαλέτες να διαθέτουν ζεστό-κρύο νερό. 3

4 ι) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει τα παιδιά από την παραλαβή τους και μέχρι την επιστροφή τους, για κινδύνους ατυχήματος με πλήρη ιατρική και Νοσοκομειακή περίθαλψη, καταθέτοντας υποχρεωτικά ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με όλες τις ανωτέρω καλύψεις (κατά την υπογραφή της σύμβασης). Για κάθε ατύχημα ή σωματική βλάβη που ήθελε συμβεί κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου στα παιδιά ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη. Ομοίως, ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας κατασκηνωτή παιδιών ή δυστυχήματος, να ειδοποιήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο τους γονείς του ασθενούς κατασκηνωτή και το αρμόδιο Γραφείο του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ και σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης να εισαγάγει τον κατασκηνωτή σε οποιαδήποτε κλινική ή Νοσοκομείο. ια) Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες (άδεια εργασίας, ασφάλισης κ.λπ.). ιβ) Για το σύνολο του προσωπικού οι ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων θα πρέπει να ελέγχουν για το ανεπίληπτο ήθος τους. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ α) Να διαθέτουν Αρχηγό, πτυχιούχο Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής ή Καθηγητή ή Δάσκαλο, με ειδική και αποδεδειγμένη πείρα στα κατασκηνωτικά. Επίσης, Κοινοτάρχες πτυχιούχους της ειδικής Σχολής Στελεχών του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών ή Νηπιαγωγούς ή πτυχιούχους ή Σπουδαστές της Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών ή Ανωτάτων Σχολών, ή άτομα, που να έχουν αποδεδειγμένη κατασκηνωτική πείρα και σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των κατασκηνωτών. Επίσης, να διαθέτουν Ομαδάρχες, κατά προτίμηση, πτυχιούχους της Σχολής Στελεχών του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών ή άτομα με αποδεδειγμένη κατασκηνωτική πείρα. Να διαθέτουν μάγειρα, έμπειρο με προϋπηρεσία, βοηθό μάγειρα και λοιπό προσωπικό μαγειρείου και τραπεζαρίας, ανάλογα προς τον εκάστοτε αριθμό Κατασκηνωτών για την καλή εξυπηρέτηση τους. β) Να διαθέτουν Αναρρωτήριο, επαρκώς εξοπλισμένο και οργανωμένο, με Αδελφή νοσοκόμο, πτυχιούχο Κρατικής Σχολής τριετούς φοίτησης, η οποία θα διαμένει στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο. Επίσης, υποχρεούνται να διαθέτουν Γιατρό, ο οποίος θα βρίσκεται στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο. γ) Υποχρεούνται να παρέχουν την απαιτούμενη ψυχαγωγία με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στους κατασκηνωτές, με την προβολή κατάλληλων ταινιών ή κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών (καραγκιόζης) τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ α) Η Κατασκήνωση πρέπει να προσφέρει στους κατασκηνωτές πέντε (5) γεύματα ημερησίως ήτοι πρωινό, πρόγευμα, γεύμα, πρόδειπνο, δείπνο από υλικά πρώτης ποιότητας, περιεκτικότητας, τουλάχιστον, 3000 θερμίδων ημερησίως. β) Κάθε Κατασκήνωση πρέπει να επισυνάπτει στην προσφορά της και εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαιτολογίου. 4

5 Οι προϋποθέσεις των άρθρων 2, 3, 4 της Πρόσκλησης θα αποδεικνύονται με Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της Κατασκήνωσης στην οποία θα δηλώνει ότι κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει τα άνω έγγραφα των άρθρων 2, 3, 4. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιέχεται ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, όπου τοποθετούνται υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά Ειδικότερα οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους: Α. Αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) α) Θεωρημένο αντίγραφο άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας της κατασκήνωσης στην Ελλάδα για το τρέχον έτος Σε περίπτωση, που δεν έχει εκδοθεί η άδεια, θα πρέπει να έχουν προβεί στις διατυπώσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας για το έτος 2014, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της 1227/8.3./ απόφασης του ΥΥΠΚΑ (ΦΕΚ 199/89 τ. Β'), όπως ισχύει και να υποβάλλουν κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ΤΑΝΤΠ-Ο.Α.Ε.Ε. υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως η άδεια λειτουργίας θα πρέπει να προσκομισθεί στον ΤΑΝΤΠ-Ο.Α.Ε.Ε., κατά την υπογραφή της σύμβασης. β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 ήτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και γ) για κάποια από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας. γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη). δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου οργανισμού, στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ε) Πιστοποιητικό του τελευταίου τουλάχιστον εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. στ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα υποβληθούν: Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας και καταλληλότητας νερού. Β. Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 5

6 Διευκρινίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα από τον οικείο φορέα, στην περίπτωση της Α.Ε. για τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, της Ε.Π.Ε. για τον Διαχειριστή, της Ο.Ε. για όλα τα μέλη και της Ε.Ε. για τα ομόρρυθμα μέλη αυτής. Σε κάθε άλλη μη προβλεπόμενη στην παρούσα περίπτωση, τα μέλη ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι, κατά το νόμο. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι υπόχρεοι για την προσκόμιση του ποινικού μητρώου (κατά τα άνω αναφερόμενα για τα φυσικά πρόσωπα) είναι: α) Οι Ομόρρυθμοι Εταίροι και Διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., β) οι Διαχειριστές για Ε.Π.Ε., γ) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. Σε κάθε άλλη μη προβλεπόμενη στην παρούσα περίπτωση, υπόχρεοι είναι τα μέλη ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι, κατά νόμο. Επιπλέον, για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων θα πρέπει να προσκομίζουν: α) τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: i. Αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο (μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. [Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]), καθώς και επιπρόσθετα, επί Ανωνύμων Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρησης στην αρμόδια αρχή του Καταστατικού της Εταιρίας (το οποίο πρέπει να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) και της συγκρότησης του Δ.Σ., μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στα οποία έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις και ii. Βεβαίωση της αρμόδιας, κατά περίπτωση, διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές ή μη, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα Διοίκησης αυτού. β) τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: i. Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας, όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, επιπροσθέτως, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή άλλα), που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και ii. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας, όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές ή μη που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα Διοίκησης αυτού. Γ. Αν πρόκειται για Συνεταιρισμούς Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση της εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Δ. Οι ενώσεις συμμετεχόντων υποβάλλουν κοινή προσφορά, αλλά ο κάθε συμμετέχων της ένωσης θα πρέπει να υποβάλλει όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σύστασης ένωσης Κατασκηνωτών, στην οποία θα φαίνονται οι κατασκηνώσεις που εκπροσωπούνται και αποτελούν την ένωση, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και το πρόσωπο που, ενδεχομένως, τον αναπληρώνει. Η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικώς, είτε από όλες τις Κατασκηνώσεις, που αποτελούν την ένωση, είτε από τον εκπρόσωπό της, που ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία, επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται. 6

7 Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός των παιδιών, κατά περίοδο, που θα καλύψει κάθε Κατασκήνωση μέλος της ένωσης. Ε. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του συμμετέχοντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους συμμετέχοντες που στην χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κάθε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο οφείλει, εκτός από τα πιο πάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, να καταθέσει: α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι οι Κατασκηνώσεις δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους της προς υπογραφή σύμβασης, τα βασικότερα σημεία της οποίας περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο όρο, που τυχόν ορισθεί από τη Γ.Γ.Κ.Α. και περιληφθεί στην προς υπογραφή σύμβαση. β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας έλαβε γνώση. γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. δ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι διαθέτει στις εγκαταστάσεις της το ειδικευμένο προσωπικό (με συνοδευτική κατάσταση μισθοδοτούμενων), που απαιτείται, για την εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων παιδιών. ε) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, εάν διαθέτει κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη προγράμματος φιλοξενίας παιδιών ομογενών. στ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η Κατασκήνωση από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου κλπ. ζ) Εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της Κατασκήνωσης, εφόσον δεν παρίσταται ο ίδιος με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. η) Κάθε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό το οποίο ήθελε ζητηθεί κατά την κρίση της Επιτροπής. Ελλιπή δικαιολογητικά, μπορούν να συμπληρωθούν μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της προσφοράς (κατά την κρίση της Επιτροπής). Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της κατασκήνωσης όπως αυτός ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης ή το καταστατικό και το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με τις προσφορές. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην Επιτροπή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πιο κάτω αναφερόμενα στοιχεία. 7

8 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α «ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 / 2014 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με Ιδιώτες που διαθέτουν Κατασκηνωτικές Εγκαταστάσεις σε Πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και υπαλλήλων του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ κατά τη θερινή περίοδο έτους 2014 (β και γ κατασκηνωτικές περιόδους) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 23/6/2014 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.- Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις. Μέσα στο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά των άρθρων 5 & 6 της παρούσης. 2.- Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3.- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (άρθρα 2,3,4 της παρούσης) και κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο, που ήθελε προσκομισθεί, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, μέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4.-Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, η δε Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. 5.- Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών (Επιτροπή). 6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή), είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο, που αποστέλλεται από αυτό. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις, που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη, μόνο εκείνες, που αναφέρονται στα σημεία, που ζητήθηκαν. 7.- Προσφορές, που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της πρόσκλησης, δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την Επιτροπή. 8

9 8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 9.- Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος, μικρότερο του προβλεπομένου από την πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την πρόσκληση Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει απαραίτητα να δίνουν τιμή ανά ημέρα/ ανά παιδί (τροφείο), η οποία δε θα υπερβαίνει το ποσό, που ορίζεται στην εκδοθησομένη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης-Πρόνοιας έτους 2014 για το σύνολο των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Σε περίπτωση, που μέχρι την υποβολή της προσφοράς, δεν έχει εκδοθεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης-Πρόνοιας για το έτος 2014, οι προσφορές που θα υποβληθούν, πρέπει να περιέχουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι το ποσό του ημερήσιου τροφείου δεν θα υπερβαίνει ή θα είναι ίσο με το ποσό που θα ορισθεί από την εκδοθησόμενη κοινή υπουργική απόφαση. Επίσης, οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν το χρονικό διάστημα (κατ ανώτατο όριο 22 ημερών) για κάθε κατασκηνωτική περίοδο (Β και Γ κατασκηνωτικές περίοδοι), καθώς και τον ανώτατο αριθμό των παιδιών, που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει η ενδιαφερόμενη Κατασκήνωση για κάθε μία εκ των δύο κατασκηνωτικών περιόδων, αναλυτικά και για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση, που τυχόν διαθέτει πανελλήνια. Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν την Κατασκήνωση για ολόκληρη την κατασκηνωτική περίοδο του έτους 2014 (Β και Γ ). Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα δίνεται χωριστά από την τιμή σε ποσοστό επί τοις εκατό ( % ). ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των προσφορών την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από την πρόσκληση. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια. 9

10 α. Θα αποσφραγιστεί ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος των δικαιολογητικών και θα ελεγχθούν τα εκ του νόμου δικαιολογητικά. β. Θα αποσφραγισθεί ο κύριος φάκελος της τεχνικής προσφοράς και θα αξιολογηθούν τα τεχνικά στοιχεία. Τεχνικές προσφορές, που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, θα απορρίπτονται. γ. Θα αποσφραγιστεί ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς και θα αξιολογηθεί παρουσία των προσφερόντων. Επισημαίνεται, πάντως, ότι σε οποιαδήποτε φάση των αξιολογήσεων διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά δεν έχει τις δηλωθείσες ιδιότητες για τις οποίες και αξιολογήθηκε, η προσφορά του απορρίπτεται ανεξάρτητα από το θέμα αναξιοπιστίας, που προκύπτει για τον συγκεκριμένο προσφέροντα. Η Επιτροπή υποβάλλει το πρακτικό στο Δ.Σ. και μπορεί να προτείνει: α. Την υπογραφή σύμβασης με όλους τους ενδιαφερόμενους, που υπέβαλαν προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας, κατά περιοχή. β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης και επανάληψής της με τροποποίηση ή μη των όρων της. γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης και απ ευθείας σύναψη συμβάσεων σε ιδιώτες. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1.- Η απόφαση για τη σύναψη της σύμβασης θα ανακοινωθεί εγγράφως, με απόδειξη παραλαβής, στον νόμιμο εκπρόσωπο της Κατασκήνωσης, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε -10- ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης σε αυτόν, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής και όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα από την παρούσα έγγραφα (άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το έτος 2014, τα στοιχεία του/της ιατρού που θα μένει εντός της κατασκήνωσης, κ.λπ.). 2.- Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα (εάν ο Ανάδοχος έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά), το δε έγγραφο της σύμβασης, που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 3. Ως έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου για τον ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ θα νοείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε καμία περίπτωση δεν θα προσέλθουν κατασκηνωτές εκ μέρους του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα υπογραφεί η σύμβαση πριν την έκδοση της απόφασης των Υπουργείων που θα καθορίζει την ημερήσια αμοιβή-τροφείο της κατασκήνωσης για την παραμονή των παιδιών έτους ΑΡΘΡΟ 12 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1.- Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 10

11 - Δεν απαιτείται 2.- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α.- Ο ενδιαφερόμενος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της (ήτοι μετά την εξόφληση και της τελευταίας κατασκηνωτικής περιόδου). 3.- Οι εγγυήσεις ανεξαρτήτως του Οργάνου που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: α.- Την ημερομηνία έκδοσης. β.- Τον εκδότη. γ.- Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. δ.- Τον αριθμό της εγγύησης. ε.- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ.- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση της Κατασκήνωσης υπέρ της οποίας εκδίδεται η εγγύηση. ζ.- Τη σχετική πρόσκληση, την ημερομηνία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (τον αριθμό της σχετικής σύμβασης για εγγύηση καλής εκτέλεσης ) και το σκοπό της πρόσκλησης (ανάδειξη μειοδότη κατασκηνώσεων) και στις δύο περιπτώσεις. η.- Η εγγύηση παρέχεται ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως. θ.- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα παραμείνει στην υπηρεσία καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. ι.- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ια.- Η ισχύς της εγγύησης θα είναι μέχρι επιστροφής της 4. Στην περίπτωση Ένωσης Κατασκηνωτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 5.- Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 6. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Π.Δ. 118/20707 περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία, που αντιπροσωπεύουν, κατά το χρόνο της εκποίησης τους. 11

12 γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 7. Γραμμάτια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Τα γραμμάτια συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα γίνονται δεκτά, εφόσον σε αυτά βεβαιούται ότι το περιεχόμενο της συσταθείσας μετά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμβασης παρακαταθήκης, έχει διαμορφωθεί, όπως επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 25 του Π.Δ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α.- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Όλες οι διευκρινίσεις γίνονται γνωστές μαζί με τις ερωτήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. β.- Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διευκρίνιση όρου της πρόσκλησης, κάθε δε διευκρίνιση γενόμενη μετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης. Η Επιτροπή εν τούτοις, δικαιούται εάν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στην πρόσκληση παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων προς την Επιτροπή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. γ.- Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οφείλουν να δώσουν πληροφορίες, που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις λοιπές προδιαγραφές, που περιέχονται στην πρόσκληση αυτή και που κατά την εκτίμηση της Επιτροπής κρίνονται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 1.- Δικαίωμα ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας της Παιδικής Κατασκήνωσης έχει η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Δ/νσης ή Τμήματος Κοιν. Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχίας ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με την Δ2β/Οικ. 3396/ απόφαση του Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό Φ200/12β/οικ.6249 απόφαση Υπουργού Υγείας της 12/ "Περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως Αδείας Λειτουργίας παιδικής εξοχής (ΦΕΚ Β/94 )" και ισχύει σήμερα. 2.- Οι Κατασκηνώσεις υποχρεούνται όπως δέχονται τους κατασκηνωτές βάσει εγγράφου σημειώματος (Καταστάσεων) του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, πάνω στο οποίο θα αναγράφονται, κατά περίοδο και τοποθεσία, το ονοματεπώνυμο του παιδιού το πατρώνυμο η διεύθυνσή του και το τηλέφωνό του. 3.- Με το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου και προ της πληρωμής, οι Κατασκηνώσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν στον ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ καταστάσεις με τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των παιδιών που, τελικά, φιλοξενήθηκαν στις κατασκηνώσεις, κατά περίοδο και τοποθεσία και τις ημέρες παραμονής. 12

13 4.- Ο ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ δεν έχει την υποχρέωση να καλύψει όλες τις θέσεις που αναφέρονται στην αρχή της πρόσκλησης για τις β και γ κατασκηνωτικές περιόδους. Ο αριθμός αυτός θα καθοριστεί μετά από τις οριστικές δηλώσεις συμμετοχής σε συσχετισμό με τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων, ανά περίοδο και τοποθεσία. 5.- Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της σύμβασης είναι οι επιτροπές υπαλλήλων της ΓΓΚΑ, καθώς και τα όργανα του ΟΑΕΕ. 6.- Η προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα των γονέων τους. 7.- Εάν δεν αποφασισθεί διαφορετικά από το αρμόδιο Υπουργείο, η Περιφερειακή Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει τη δαπάνη ολόκληρης της περιόδου των 22 ημερών για κάθε παιδί που προσέρχεται στην κατασκήνωση. Αν όμως το παιδί παραμείνει στην κατασκήνωση μέχρι και 15 ημέρες, καταβάλλεται δαπάνη που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό. Αν αποχωρήσει μετά την 15η ημέρα, καταβάλλεται δαπάνη 22 ημερών. Για ΑμΕΑ καταβάλλεται δαπάνη που αντιστοιχεί στο διάστημα παραμονής των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, η δαπάνη καταβάλλεται, αφού αφαιρεθούν από το σύνολο των ημερών παραμονής, οι ημέρες προσωρινής απουσίας, πέρα από δύο (2) συνολικά που επιτρέπονται για σοβαρό λόγο. 8.- Οι αιτήσεις-δελτία συμμετοχής θα υποβάλλονται μόνο από τους γονείς/κηδεμόνες απευθείας στην Περιφερειακή Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ο.Α.Ε.Ε., χωρίς παρεμβάσεις από την πλευρά των κατασκηνώσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι Κατασκηνώσεις οφείλουν μαζί με την κατάσταση των παιδιών, που φιλοξενήθηκαν, να υποβάλλουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις προσέλευσης και αποχώρησης των γονέων, από τις οποίες θα προκύπτει η ημερομηνία προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών, καθώς και ο ακριβής χρόνος παραμονής των παιδιών. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται υποχρεωτικά από τον γονέα. Ο ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ καθιστά σαφές ότι θα επιβάλλονται όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις στις περιπτώσεις που, είτε αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι ψευδή, είτε βρεθούν στις Κατασκηνώσεις υπογεγραμμένες δηλώσεις από το γονέα με κενές ημερομηνίες. ΑΡΘΡΟ 15 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασης ή διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου ή από καταγγελίες γονέων παράβαση των όρων της σύμβασης ή όταν δεν προσέλθει μέσα στην τακτή ημερομηνία για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ή προσέλθει, αλλά δεν καταθέτει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το πιστοποιητικό πυροπροστασίας και καταλληλότητας νερού, τότε ο ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ τον κηρύσσει υποχρεωτικά έκπτωτο και του επιβάλλει τις παρακάτω κυρώσεις, αθροιστικά ή διαζευκτικά. α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 13

14 β) Προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό του από συμμετοχή του σε άλλη χρονιά σε παρόμοια διαδικασία του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ. γ) Καταλογισμό σε βάρος του κάθε άμεσης ή έμμεσης ζημίας, που, τυχόν, ήθελε προκύψει για τον ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ. δ) Εκτός των ανωτέρω, ο Τομέας, δικαιούται αναλόγως με τη βαρύτητα της παράβασης των όρων της σύμβασης ή της πρόσκλησης, να μειώσει, αναλόγως και την συμβατική τιμή, ανά παιδί, εφόσον οι παραβάσεις αυτές κριθούν ουσιώδεις από το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, το οποίο θα αποφασίσει τελικά για το ποσοστό της μείωσης. ε) Εγγραφή κατασκηνωτή σε άλλες κατασκηνώσεις σε βάρος της έκπτωτης Κατασκήνωσης, από τις λοιπές, που έχουν λάβει μέρος στην πρόσκληση. ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.- Το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ δικαιούται να εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με όλες τις υποβάλλουσες προσφορά Κατασκηνώσεις, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ 2.- Αν η υπογράφουσα τη σύμβαση Κατασκήνωση είναι Εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπός της που θα υπογράψει τη σύμβαση, θα πρέπει να καταθέσει και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι εκπρόσωπος αυτής. ΑΡΘΡΟ 17 ΠΛΗΡΩΜΗ Μετά τη λήξη όλων των κατασκηνωτικών περιόδων θα γίνεται η πληρωμή του 100% της αμοιβής προς τον Ιδιοκτήτη της Κατασκήνωσης, σύμφωνα με τους όρους, που ισχύουν για το Δημόσιο και αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Τ ι μ ο λ ό γ ι ο της Κατασκήνωσης για τις κατασκηνωτικές περιόδους (β, γ κατασκηνωτική περίοδο), για τις διανυκτερεύσεις των παιδιών στην Κατασκήνωση (βλ. αρθ.14 παρ.7). Στο τιμολόγιο θα αναγράφεται χωριστά το ποσό των τροφείων και χωριστά ο ΦΠΑ. β. Α ν α λ υ τ ι κ ή κατάσταση των φιλοξενηθέντων παιδιών, ανά περίοδο, τοποθεσία και χρονική διάρκεια φιλοξενίας για κάθε παιδί, με τα πλήρη στοιχεία, τα οποία θα ζητήσει ο Υπεύθυνος της Κατασκήνωσης από τους γονείς. Οι καταστάσεις αυτές θα υποβληθούν στον Τομέα στο τέλος κάθε κατασκηνωτικής περιόδου μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις αποχώρησης, στις οποίες θα δηλώνονται οι διανυκτερεύσεις παραμονής κάθε παιδιού και τις κάρτες κατασκηνωτή. γ. Κάθε άλλο έγγραφο που ήθελε ζητήσει ο Τομέας από τον ή τους ιδιώτες απαραίτητο για την πληρωμή (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, κ.λπ.), δ. Το τιμολόγιο θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Η πληρωμή των κατασκηνώσεων θα γίνει και μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα υποδείξει ο Ανάδοχος, κατά την υποβολή του τιμιλογίου. ΑΡΘΡΟ 18 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σε περίπτωση, που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά, μεταξύ των μερών, σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, αποκλειστικά εφαρμοστέο δε το ελληνικό δίκαιο. 14

15 ΑΡΘΡΟ 19 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης: α) θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια. β) θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ (Ακτή Μιαούλη 17-19, 5 ος όροφος). γ) Θα δημοσιευθεί στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μία φορά στις εφημερίδες: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΤΑ ΝΕΑ. Η δαπάνη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης βαρύνει τον ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ. Αντίγραφα της Πρόσκλησης θα διατίθενται από τα γραφεία του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ (Ακτή Μιαούλη 17-19, 5 ος όροφος, τηλ ) και από την ιστοσελίδα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1.- Το ημερήσιο τροφείο, για κάθε φιλοξενούμενο παιδί, συμφωνείται σε... ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 2.- Η χρονική διάρκεια, για την οποία ο ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, θα καταβάλλει στην Κατασκήνωση τροφείο, ορίζεται μέχρι είκοσι δύο (22) ημέρες, για κάθε κατασκηνωτή και για δύο (2) περιόδους, όπως ορίζει η κατασκήνωση. Η δεύτερη από......μέχρι... Η τρίτη από......μέχρι Η Κατασκήνωση είναι υποχρεωμένη να δέχεται στις εγκαταστάσεις της κάθε κατασκηνωτή ηλικίας από 6 έως 14 ετών και έως 16 ετών ΑμΕΑ, που αναγράφεται στην ειδική κατάσταση, την οποία θα του αποστείλει ο ΤΑΝΤΠ- ΟΑΕΕ 4.- Στην ανωτέρω κατάσταση, που στέλνει ο ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ στην Κατασκήνωση, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και τα στοιχεία επικοινωνίας με τους γονείς-κηδεμόνες. Οι υπεύθυνες δηλώσεις προσέλευσης υπογράφονται από τον γονέα, κατά την είσοδο του παιδιού και στέλνονται άμεσα στην υπηρεσία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις αποχώρησης υπογράφονται από τον γονέα κατά την αποχώρηση του παιδιού και στέλνονται άμεσα στην υπηρεσία μαζί με τις κάρτες κατασκηνωτών με τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου. Στην υπεύθυνη δήλωση αποχώρησης αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραλαβόντος τα παιδιά, η ημερομηνία εισόδου του παιδιού στην κατασκήνωση, η ημερομηνία αποχώρησής του από αυτήν και ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων στην κατασκήνωση και εκτός κατασκήνωσης. Εάν δεν αποφασισθεί διαφορετικά από το αρμόδιο Υπουργείο, η Περιφερειακή Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει τη δαπάνη ολόκληρης της περιόδου των 22 ημερών για κάθε παιδί που προσέρχεται στην κατασκήνωση. Αν όμως το παιδί 15

16 παραμείνει στην κατασκήνωση μέχρι 15 ημέρες, καταβάλλεται δαπάνη που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό. Αν αποχωρήσει μετά την 15η ημέρα, καταβάλλεται δαπάνη 22 ημερών. Για ΑμΕΑ καταβάλλεται δαπάνη που αντιστοιχεί στο διάστημα παραμονής των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, η δαπάνη καταβάλλεται, αφού αφαιρεθούν από το σύνολο των ημερών παραμονής, οι ημέρες προσωρινής απουσίας, πέρα από δύο (2) συνολικά που επιτρέπονται για σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού, ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας υπογράφει ειδικό σημείωμα της κατασκήνωσης, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία παραλαβής και επιστροφής του παιδιού στην Κατασκήνωση. 5.- Η Κατασκήνωση υποχρεούται να αναγγείλει κατά την ημέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου και να αποστείλει με Fax στον Τομέα ( ) ή κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά, ποια παιδιά της προαναφερόμενης ειδικής κατάστασης εμφανίσθηκαν και ποια δεν εμφανίσθηκαν. Η Κατασκήνωση υποχρεούται στην αποστολή της κατάστασης παιδιών στον ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ εντός τριών ημερών από την ημέρας έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις προσέλευσης. Στην περίπτωση αθέτησης, εκ μέρους της Κατασκήνωσης, του άνω όρου δίδεται το δικαίωμα στον ΤΑΝΤΠ- ΟΑΕΕ να μην καταβάλλει τη δαπάνη για τροφεία, παρά μόνο μετά την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης. Ομοίως, η Κατασκήνωση υποχρεούται να αναγγέλλει, αμέσως, με Fax ή με , κάθε αποχώρηση κατασκηνωτή από την κατασκήνωση, για οποιαδήποτε αιτία. 6.- Σε περίπτωση, που ζητηθεί από τον ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, μετά την κατακύρωση, διεύρυνση του αριθμού των προσφερομένων θέσεων και εφόσον η Κατασκήνωση έχει τη δυνατότητα διεύρυνσης, αυτό να γίνεται, χωρίς άλλη έγκριση. 7.- Μετά τη λήξη όλων των κατασκηνωτικών περιόδων, η Κατασκήνωση υποβάλλει στον ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ τα προβλεπόμενα από το Κ.Φ.Σ. δικαιολογητικά για την πληρωμή. Στο σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναγράφεται χωριστά το ποσό των τροφείων και χωριστά ο ΦΠΑ, για την έκδοση του σχετικού εντάλματος. Το τιμολόγιο συνοδεύεται από τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά. Η Κατασκήνωση, επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που τυχόν θα ζητήσει ο αρμόδιος για τη θεώρηση του σχετικού εντάλματος Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το τιμολόγιο συνοδεύεται οπωσδήποτε: α) Από την Άδεια ή βεβαίωση Λειτουργίας της Κατασκήνωσης και Βεβαίωση καταλληλότητας νερού. β) Από την Ειδική Κατάσταση παιδιών που φιλοξενήθηκαν συμπληρωμένη σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. γ) Από τις Υπεύθυνες Δηλώσεις αποχώρησης του γονέα/κηδεμόνα για την ημερομηνία εισόδου και εξόδου του παιδιού τους προς και από την κατασκήνωση και ο συνολικός αριθμός ημερών παραμονής του σε αυτήν, καθώς και διανυκτερεύσεων εκτός. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται ιδιοχείρως από το γονέα ή κηδεμόνα που παρέλαβε το παιδί. Τιμολογήσεις των κατασκηνώσεων που δεν θα συνοδεύονται από τα ανωτέρω παραστατικά δεν αναγνωρίζονται και ως εκ τούτου ουδεμία πληρωμή τους θα γίνεται από τον ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ δ) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 16

17 8.- Η Κατασκήνωση υποχρεούται να παρέχει στους κατασκηνωτές πέντε (5) τουλάχιστον γεύματα ημερησίως, δηλαδή πρωινό, πρόγευμα, γεύμα, πρόδειπνο και δείπνο, περιεκτικότητας τουλάχιστον θερμίδων ημερησίως σύμφωνα με τους όρους, που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, της οποίας έλαβε γνώση η Κατασκήνωση και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Τους όρους αυτούς υποχρεούται να τηρεί η Κατασκήνωση ευθυνόμενη για κάθε παράβασή τους. 9.- Η Κατασκήνωση υποχρεούται: α. Να διαθέτει Αρχηγό, πτυχιούχο Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής ή καθηγητή ή δάσκαλο ή πτυχιούχο Ανωτέρας Σχολής, με ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά. β. Να διαθέτει Επιμελητή, απόφοιτο Λυκείου ή παλαιού τύπου Γυμνασίου, ο οποίος θα έχει σε κάθε περίπτωση ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά. γ. Επίσης, να διαθέτει Ομαδάρχες, κατά προτίμηση, πτυχιούχους Σχολής Στελεχών Κατασκηνώσεων και σε αριθμό ανάλογο με τους κατασκηνωτές, σε τρόπο, ώστε, ανά δέκα κατασκηνωτές να αναλογεί ένας Ομαδάρχης. δ. Να διαθέτει Μάγειρα, Βοηθό μάγειρα, Προσωπικό μαγειρείου και τραπεζοκόμους (για την τραπεζαρία), ανάλογα προς τον αριθμό των κατασκηνωτών για την καλή εξυπηρέτησή των. ε. Να διαθέτει Αναρρωτήριο, επαρκώς εξοπλισμένο και οργανωμένο και Αδελφή Νοσοκόμο, πτυχιούχο σχολής τριετούς φοίτησης, η οποία θα διαμένει στην κατασκήνωση, όλο το εικοσιτετράωρο. Επίσης, πρέπει να παρέχει ιατρική περίθαλψη με Γιατρό, ο οποίος θα βρίσκεται στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο και είναι ο/η κ. Α.Μ.. Δ/νση Τηλ. στ. Να παρέχει την κατάλληλη Ψυχαγωγία με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στους κατασκηνωτές, με προβολή κατάλληλων ταινιών ή κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα Η Κατασκήνωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους κατασκηνωτές άνετη και ασφαλή διαμονή σε κρεβάτια, μετά στρωμάτων, μέσα σε οικίσκους ή σκηνές, που να έχουν απαραίτητα διπλό κάλυμμα και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια, κατά του κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ο αριθμός των κρεβατιών και των κατασκηνωτών σε κάθε οικίσκο ή σκηνή δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των δέκα (10). Τα παιδιά που έχουν αδέλφια στην ίδια ηλικία πρέπει να μένουν στον ίδιο οικισμό ή σκηνή. Η Κατασκήνωση ασφαλίζει υποχρεωτικά τα παιδιά, από την παραλαβή τους μέχρι την επιστροφή τους, για κίνδυνο ατυχήματος με πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Για κάθε ατύχημα σε κατασκηνωτή, η Κατασκήνωση φέρει την πλήρη και αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη Η Κατασκήνωση υποχρεούται, σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας κατασκηνωτή ή δυστυχήματος, να ειδοποιήσει αμέσως, τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, τους γονείς του ασθενούς κατασκηνωτή και το αρμόδιο γραφείο του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ και σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης να εισαγάγει τον κατασκηνωτή σε οποιαδήποτε Κλινική ή Νοσοκομείο Η Κατασκήνωση υποχρεώνεται να δέχεται, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου έλεγχο, ο οποίος γίνεται είτε από Επιτροπές Ελέγχου, που συστήνονται υπό την 17

18 εποπτεία της Γ.Γ.Κ.Α., είτε από το προσωπικό του ΟΑΕΕ, είτε από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή. Ο έλεγχος αφορά την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης Ο ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι της Κατασκήνωσης για τον αριθμό των κατασκηνωτών που θα στείλει, ο οποίος μπορεί και να υπολείπεται του αριθμού θέσεων της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή, η Κατασκήνωση ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ 14.- Η Κατασκήνωση υποχρεούται να προσκομίσει Άδεια ή βεβαίωση Λειτουργίας της Κατασκήνωσης για το έτος 2014 ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει ζητήσει την Άδεια ή βεβαίωση Λειτουργίας από την αρμόδια Νομαρχία (διαγράφεται κατά περίπτωση το μη προσκομισθέν) Η Κατασκήνωση υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση καταλληλότητας νερού από την αρμόδια Υπηρεσία και Πιστοποιητικό πυροπροστασίας Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, η Κατασκήνωση πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή..με στοιχεία. ποσού ευρώ ήτοι ποσοστό 10 % επί της προβλεπόμενης συνολικής δαπάνης παραμονής όλων των παιδιών, που θα φιλοξενηθούν σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί στην Κατασκήνωση, μετά την εξόφληση και της τελευταίας κατασκηνωτικής περιόδου Σε περίπτωση, που η Κατασκήνωση, παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσης σύμβασης, το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί είτε να κηρύξει έκπτωτη την Κατασκήνωση, οπότε καταπίπτει υπέρ του ΤΑΝΤΠ- ΟΑΕΕ η πιο πάνω εγγύηση, είτε να διατάξει την ολική ή μερική κατάπτωση αυτής υπέρ αυτού. Μπορεί, επίσης, να διατάξει τη μη πληρωμή του αντίστοιχου ποσού στην Κατασκήνωση Η Κατασκήνωση δεν μπορεί να εκχωρεί ή να μεταβιβάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από το οφειλόμενο ποσό τροφείων που προέρχονται από τη σύμβαση αυτή, προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιαδήποτε αιτία. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός-αριθμός-tk-fax ) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 17-19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

19 - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως)..., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας..δ\νση.. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας, για την προμήθεια... (αρ. πρόσκλησης 1/2014), προς κάλυψη αναγκών του. και το οποίο ποσό καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας... ΕΥΡΩ αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την του μήνα του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ο.Α.Ε.Ε. (Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κα. Γεωργία Κωτίδου, δυνάμει των Φ10035/31064/2000/ και Φ10035/οικ.20892/1094/ Αποφάσεων της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφετέρου συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, δυνάμει της αρ. 73/55/ απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, προχώρησε στην αρ. 1/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υπογραφή σύμβασης με ιδιώτες, οι οποίοι διαθέτουν Κατασκηνωτικές Εγκαταστάσεις σε Πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανηλίκων παιδιών ασφαλισμένων, συνταξιούχων και υπαλλήλων του ΤΑΝΤΠ ΟΑΕΕ, για τη θερινή περίοδο του έτους 2014 (β και γ περίοδοι). Η διενέργεια της διαδικασίας έλαβε χώρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 23/6/2014, δυνάμει και σε εκτέλεση της με αριθμό... απόφασης του Δ.Σ. αυτού, με τη δε με αριθμό απόφαση του Δ.Σ του αποφασίστηκε, ομόφωνα, η σύναψη σύμβασης με τ ως άνω αντισυμβαλλόμ, καλούμεν χάριν συντομίας ΑΝΑΔΟΧΟΣ για τη φιλοξενία των παιδιών δικαιούχων του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, για τη θερινή περίοδο του έτους 2014, αντί ημερησίου τροφείου ευρώ, κατ άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και/ή ημερησίου τροφείου ευρώ κατ άτομο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για ΑΜΕΑ 19

20 Ήδη, σε εκτέλεση της άνω απόφασης, ο ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αναθέτει στ ν όπως νόμιμα εκπροσωπείται τη φιλοξενία, εγκατάσταση και παραμονή (πλήθος) ανηλίκων παιδιών (6 έως 14 ετών) στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης, των οποίων η μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις της θα γίνει από τους γονείς /κηδεμόνες τους, με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες: 1. Το ημερήσιο τροφείο ορίζεται με την αριθμ. Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης-Πρόνοιας και Οικονομικών στο ποσό των ευρώ κατ άτομο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και/ή ημερησίου τροφείου ευρώ κατ άτομο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για ΑΜΕΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η καθημερινή διατροφή του παιδιού, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, της προσφοράς της Κατασκήνωσης, της απόφασης του Δ.Σ. του Ο.ΑΕ.Ε. ως και της αρ. πρωτ. εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται και η μετάβαση και επιστροφή κάθε παιδιού από το θαλάσσιο μπάνιο Η διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου θα είναι από. Ιουλίου έως και.. Αυγούστου 2014 και θα χωρίζεται σε δύο περιόδους διάρκειας 22 ημερών καθεμία ως εξής: δεύτερη περίοδος : από έως.. τρίτη περίοδος : από......μέχρι Η Κατασκήνωση κατά την παράδοση του παιδιού παραλαμβάνει το έντυπο της «κάρτας κατασκηνωτή» ως και την Υπεύθυνη Δήλωση προσέλευσης, του γονέα, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία προσέλευσης του παιδιού. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις προσέλευσης και αποχώρησης θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται υποχρεωτικώς από τον γονέα / κηδεμόνα / εξουσιοδοτημένο τρίτο άτομο. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα αναγραφόμενα από τον γονέα είναι ψευδή ή βρεθούν Δηλώσεις του γονέα στις Κατασκηνώσεις με κενές ημερομηνίες θα επιβάλλονται όλες οι από τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Η Κάρτα Κατασκηνωτή παραμένει στην κατασκήνωση για ενδεχόμενο έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΚΑ ή του ΟΑΕΕ. 4. -Ρητά συμφωνείτε με το παρόν και δηλώνει η Κατασκήνωση ότι: α) Οι εγκαταστάσεις της λειτουργούν δυνάμει της υπ αριθ. Άδειας ίδρυσης, η οποία εκδόθηκε από το ΥΥΠΚΑ, σύμφωνα με την 1277/ απόφαση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και με τη με αριθμό άδεια Λειτουργίας για το έτος 2014 ή βεβαίωση Λειτουργίας, αντίγραφα των οποίων ήδη κατέθεσαν ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας, καθώς και αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου. β) Διαθέτει μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τον αριθμό των φιλοξενούμενων κατασκηνωτών. γ) Διαθέτει καλό και εξοπλισμένο Κέντρο παιδικής χαράς και γήπεδα αθλοπαιδιών καλά οργανωμένα. δ) Διαθέτει υπνωτήρια που αποτελούνται από μόνιμες εγκαταστάσεις ή από αντιθερμικές σκηνές, δηλαδή από ύφασμα με διπλό κάλυμμα. 20

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα, σήμερα την 19 του μήνα Ιουνίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Υπ αρ../π.υ./15 Αρ. Πρωτ: ΓΠοικ..././2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Στην Αθήνα σήμερα στις.. /../2015, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13PROC001467602 2013-05-29 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 29-05- 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. δ/νση ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Νέα Μηχανιώνα 02/11/2011 Πληροφορίες Κ ΟΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αριθμ. Πρωτ. 108/496/02.11.11 Τηλεφωνο 2392035913-14

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 368 ΑΔΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013

Αριθ. Πρωτ. : 368 ΑΔΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 8 10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α. 02/2014 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. :210 41 98 411 210 4198 251 telefax : 210 4297 917 210 42 96 166 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α/Α. 02/2014 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. :210 41 98 411 210 4198 251 telefax : 210 4297 917 210 42 96 166 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς 19--05-2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 5455 Α/Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΛ9Β4691Ω3-Σ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 02.09.2013

ΑΔΑ:ΒΛ9Β4691Ω3-Σ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 02.09.2013 1 ΑΔΑ:ΒΛ9Β4691Ω3-Σ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 02.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΔΙ.ΠΣΑΠ.Φ318/28 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ο Οργανισμός Α Ασφάλισης Ε Ελευθέρων Ε Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 15/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 38328 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 20-05- 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 176121 Α.Δ.Α.:ΒΕΝ5ΟΡΕ1-718

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 20-05- 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 176121 Α.Δ.Α.:ΒΕΝ5ΟΡΕ1-718 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 20-05- 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 176121 Α.Δ.Α.:ΒΕΝ5ΟΡΕ1-718 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 6-5-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (PARKING) Ο.Λ.Β. ΑΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ» Ο Οργανισμός Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1-3 -2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 1/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1-3 -2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 1/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1-3 -2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Αριθ. Πρωτ. 4503/1-3-2010 Ταχ. /νση :Μάρνη 22 10433 Αθήνα Πληροφορίες : 2103740125

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα οι κατασκηνώσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Συγκεκριμένα οι κατασκηνώσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2310 300261 FAX 2310 318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 04/06/2015 Αρ.Πρωτ. 24848 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001536085 2013-07-09

13PROC001536085 2013-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522 FAX: 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (τέως ΤΑ.Π.Ε.Μ.) της Γ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχώντου ΤΑ.Π.Ι.Τ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (τέως ΤΑ.Π.Ε.Μ.) της Γ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχώντου ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 106 79 Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα