Λιμάνια : Πολύπλοκες περιοχές. Λιμενικός χώρος. Βιομηχανική περιοχή. ενδοχώρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λιμάνια : Πολύπλοκες περιοχές. Λιμενικός χώρος. Βιομηχανική περιοχή. ενδοχώρα"

Transcript

1 Β.Σ. Τσελέντης, Αναπλ. Εσπερίδα Καθηγητής 28 Ιουνίου, Δντής2007 Εργαστηρίου - ΕξυγίανσηΘαλάσσιων Παράκτιας Ζώνης Επιστημών και Βυθού,, Τμήμα Αντιμετώπιση Ναυτιλιακών Συμβάντων Σπουδών στον Κόλπο Παν/μιο της Ελευσίνας Πειραιά

2 Λιμάνια : Πολύπλοκες περιοχές Βιομηχανική περιοχή Λιμενικός χώρος ενδοχώρα Φύση-περιβάλλον Αστική περιοχή

3 Περιβάλλον : Ανταγωνιστικός τομέας Περιβαλλοντικές πιέσεις: Νομικές: συμμόρφωση με Ευρωπαϊκά, Εθνικά και Περιφερειακά νομοθετικά πλαίσια Οικονομικές : Επένδυση σε έρευνα και περιβαλλοντική βελτίωση Πολιτικές: καλές σχέσεις με χρήστες, τοπική αυτοδιοίκηση, πελάτες ΜΚΟ κλπ. Αποτέλεσμα : Υψηλάέξοδαγιαταλιμάνια Το περιβάλλον δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού

4 ΗΙδέατουEcoPorts Η αναγκαιότητα για περιβαλλοντική διαχείριση προκύπτει «από τα κάτω» Τα Λιμάνια για τα Λιμάνια Στόχος να απαλειφθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ λιμένων στο περιβαλλοντικό επίπεδο Να μειωθεί το κόστος με περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις Η συνεργασία των λιμένων σε κοινά projects που λύνουν κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα

5 Ιστορία σε τίτλους 1996 Eco-information Project Ανάδειξη των 10 σημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων 2002 ECOPORTS Project Ανάπτυξη 4 Εργαλείων για λιμενική περιβαλλοντική διαχείριση 2003 ESPO Environmental Code of Practice Χρήση των εργαλείων 2005 EcoPorts Foundation Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για στήριξη και προώθηση των εργαλείων και υπηρεσιών

6 Εξέλιξη των εργαλείων του EcoPorts Ανάδειξη των σοβαρότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων στο λιμάνι Ανάπτυξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών για βελτίωση του περιβάλλοντος στο λιμάνι Παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στο λιμάνι Πιστοποίηση επαρκούς περιβαλλοντικής διαχείρισης του λιμενικού οργανισμού (πιστοποίηση PERS) Μεθοδολογία Self Diagnosis Method Ανταλλαγή λύσεων / εμπειριών Βάση δεδομένων με καλές πρακτικές Συνεργασία σε R&D projects Συνέδρια και Workshops Περιβαλλοντικοί δείκτες απόδοσης Εφαρμογή ενός Βασικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

7 Το Εγχειρίδιο Self Diagnosis Method Στόχοι του Self Diagnosis Method: 1. Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης στον λιμένα. 2. Ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού καιτηςδιοίκησηςπροςτιςαρχέςτηςαειφόρου ανάπτυξης. 3. Υποστήριξη του έργου της Διοίκησης για τακτική ανασκόπηση της περιβαλλοντικής επίδοσης και πολιτικής.

8 Το Εγχειρίδιο Self Diagnosis Method Στόχοι του Self Diagnosis Method: 4. Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής διαχείρισης με προηγούμενα έτη και αναγνώριση καίριων ζητημάτων προς βελτίωση. 5. Έλεγχος εναρμόνισης με περιβαλλοντική νομοθεσία. 6. Σύγκριση της περιβαλλοντικής επίδοσης και διαχείρισης με αυτές άλλων ευρωπαϊκών λιμένων, παρακολούθηση εξελίξεων. 7. Αναγνώριση στοιχείων περιβαλλοντικής επικινδυνότητας και διαμόρφωση πολιτικής.

9 Τι Είναι το SDM ; Self Diagnosis Method Φιλικό ερωτηματολόγιο (check list) Δεν είναι εργαλείο pass or fail! Σχεδιάστηκε, βαθμονομήθηκε, και πιστοποιήθηκε από λιμάνια Συνοδεύεται από Guidelines και εκπαιδευτικό υλικό Hot-line για συμβουλές μέσω EPF Δημιουργεί in-house τεχνογνωσία Είναι εθελοντικό και εμπιστευτικό Υποστηρικτικό για ISO or EMAS

10 Τι Προσφέρει το SDM ; Self Diagnosis Method Υποστηρίζει τα στελέχη να : Εφαρμόσουν το ESPO Code και τις διαδικασίες επανέλεγχου (Review) Προετοιμάσουν τη Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αναθεωρήσουν και να καταγράψουν (εκθέσεις) Αναπτύξουν περιβαλλοντική παρακολούθηση Αναδείξουν δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης Αναπτύξουν Σχέδια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS)

11 Αποτελέσματα του SDM ; Self Diagnosis Method SWOT analysis* GAP analysis* Benchmark performance* Ετήσιες Εκθέσεις Προετοιμασία για PERS Συμμόρφωση και δέσμευση Ευαισθητοποίηση και παρακίνηση Στοιχεία για Stakeholders, Διοίκηση και Ασφαλιστικούς φορείς Peace of mind

12 2. Περιβαλλοντική διαχείριση και διαδικασίες (4)

13 Εκτίμηση της σημερινής κατάστασης

14 European Benchmark Compare SWOT : Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές

15 GAP Analysis Compare Requirements for PERS, EMAS and ISO

16 Role of SDM within EMS (6) SDM is the first step to be carried out by the port so as to reach a complete and aware environmental management EMS ISO or EMAS International certifications Preliminary diagnosis SOSEA PERS Review and certification Guidelines to implement an EMS SDM Aspect identification 1st Step 2nd Step 3rdStep 4th Step Last Step

17 PORT ENVIRONMENTAL REVIEW SYSTEM (PERS) 17

18 PORT ENVIRONMENTAL REVIEW SYSTEM ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δέσμευση Πολιτική Επανεξέταση διαχείρισης Στόχοι Σχεδιασμός Έλεγχος Εφαρμογή Μεθοδολογία Self Diagnosis Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Ετήσια Έκθεση Ελέγχου* Port Environmental Review System Εγχειρίδιο Διαχείρισης PERS Τα μέρη Το προφίλ του λιμένος Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κατάλογος δραστηριοτήτων και Νομικές απαιτήσεις* Τεκμηριωμένες ευθύνες Έλεγχος συμμόρφωσης Περιβαλλοντική έκθεση * Επιτυχημένες εφαρμογές* Β. Σ. Τσελέντης Παν/μιο Πειραιά

19 PERS Ecoports project Performance in line with ISO Certification PERS Time IMPLEMENTATION IMPROVEMENT

20 PORT ENVIRONMENTAL REVIEW SYSTEM PERS Port Environmental Review System

21 PERS Certification 2004

22 Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων και Μαρινών SITE 22 : Mean MPN SITE 27 : Mean MPN SITE : Mean MPN MPN MPN MPN Coliforms Enterrococci E.Coli Indicator Coliforms Enterrococci E.Coli Indicator MPN Coliforms Enterrococ 11 SITE 13: Mean MPN Coliforms Enterroco E.Coli Indicator Indicator E.Coli MPN SITE 21 : Mean MPN Coliforms Enterrococci E.Coli Indicator Map Ma p sho win g gra phs for som e sign ifica nt site s in the Inne r Port.

23 In du str y an d re pa ir Cont ainer Port (New Ikoni o) Irakl eou s Port Petr oleu m Stor age Wat er Co Sa la mi na Isl an d Ferti liser Plan t 36 P y st ta li a Is la n d K E Y Sew age Treat ment Work s FAILED / NON COMPLIANT Cent ral Port 45 Coliform levels compliant N 37 Enterococci levels compliant 46 E.Coli levels compliant 42

24 ΕΠΙΔΡΑΣΗ Δραστηριότητες Λειτουργίες Επικινδυνότητα - Ποιότητα ΠΛΟΙΟ-ΛΙΜΑΝΙ-ΠΟΛΗ Εφαρμογή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Χρήση/Εφαρμογή ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εργασία Διοίκηση Παγκόσμιο Θάνατος Πρόστιμα Υποβάθμιση Ατύχημα Φυλάκιση Εξάντληση Ασθένεια Κακό προφίλ Εξαφάνιση Τραυματισμός Καταστροφή ΔΕΙΚΤΕΣ Αποδοτικότητας Ποιότητας Επιστημονικά Στοιχεία Κόστη Εναλλακτικές Λύσεις

25 Περιβαλλοντική πρόκληση : Ποιότητα αέρα, ύδατος, εδάφους και ιζημάτων

26 Περιβαλλοντική πρόκληση : συμμόρφωση και βιωσιμότητα

27 Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του ΟΛΠ Α.Ε. Μικρόβια στο νερό Διαλυμένο οξυγόνο Ίζημα Διαύγεια Σημαντικές πηγές * Επιλογές διοίκησης

28 Ποιότητα Υδάτων: Μικρόβια 3 είδη σε 39 σημεία A CHART SHOWING THE MPN OF ENTEROCOCCI PLOTTED AGAINST DEPTH OF WATER COLUMN Most probable number (MPN) Depth (Metres)

29 Δειγματοληψία Ιζημάτων Τύπος ιζήματος Κατανομή Βαρέα μέταλλα Οικοσύστημα Οργανική ύλη Οσμές Βάθος

30 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Στοιχείο Περιβαλλοντικού Management Το λιμάνι σας διαθέτει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ; To Σ.Π.Δ. στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση; % % % % αλλαγή ( 96-04) To Σ ΠΔ. στοχεύει στο compliance-plus ; Γίνεται συστηματικός επανέλεγχος ; Το Σχέδιο περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους ; Το Σχέδιο περιλαμβάνει υπεύθυνο προσωπικό ; Το προσωπικό εκπαιδεύεται σε περιβαλλοντικά θέματα ; Υπάρχει περιβαλλοντική παρακολούθηση ; Υπάρχει το ESPO Code στο λιμάνι σας ;

31 Χρονοδιάγραμμα SDM, PERS

32 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Διάρκεια έργου: 12 μήνες Πακέτα Μήνες εργασίας Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7

33 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Πακέτα εργασίας Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Περιγραφή Ανάλυση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης στον λιμένα Πειραιώς. Διεκπεραίωση των αναγκαίων οργανωτικών και τεχνικών διαδικασιών για την πιστοποίηση του λιμένα κατά PERS. Μετρήσεις περιβαλλοντικών δεδομένων για την πιστοποίηση του λιμένα κατά PERS. Διερεύνηση και αξιολόγηση των απαραίτητων διοικητικών και τεχνικών βημάτων, καθώς και δράσεων που απαιτούνται για την κατάρτιση της πρότασης υποψηφιότητας για οικονομική ενίσχυση από το κοινοτικό χρηματοδοτικό μέσο «LIFE Περιβάλλον», ώστε να υπάρχει ετοιμότητα υποβολής της όποτε προκηρυχθεί το πρόγραμμα, στο πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής του EMAS στον Σταθμό Αυτοκινήτων και στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα. Ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών της Ο.Λ.Π. Α.Ε. στην περιβαλλοντική διαχείριση του λιμένα. Δημιουργία βάσης δεδομένων για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης του λιμένα. Ανθρωπομήνες Π7 Διαχείριση του έργου. 12 Σύνολο:

34 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Έκθεση 1: «Υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση στον λιμένα Έκθεση Self Diagnosis Method» Χρόνος παράδοσης: μήνας 2 Έκθεση 2: «Έκθεση PERS Λιμενική Αρχή» Χρόνος παράδοσης: μήνας 7 Έκθεση 3: «Δεδομένα περιβαλλοντικών μετρήσεων» Χρόνος παράδοσης: μήνας 12 Έκθεση 4: «Τεχνική και διοικητική προετοιμασία της Λιμενικής Αρχής για την υποβολή πρότασης υποψηφιότητας στο πρόγραμμα LIFE Περιβάλλον, σχετικά με την απόκτηση του EMAS» Χρόνος παράδοσης: μήνας 12 Έκθεση 5: «Δημιουργία βάσης περιβαλλοντικών δεδομένων» Χρόνος παράδοσης: μήνας 12

35 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Με το πέρας του ερευνητικού έργου η Λιμενική Αρχή θα έχει επιτύχει τα παρακάτω: 1. Την πιστοποίηση του λιμένα κατά PERS. 2. Την εκπαίδευση στελεχών της σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις συντήρησης των εργαλείων που θα αναπτυχθούν (PERS, SDM, βάση δεδομένων). 3. Την ουσιαστική διερεύνηση/αξιολόγηση και προετοιμασία για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πιστοποίηση κατά EMAS τμήματος του λιμένα. 4. Τη δημιουργία βάσης δεδομένων που θα επιτρέπει την υποστήριξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης του λιμένα.

36 PORT ENVIRONMENTAL REVIEW SYSTEM Εθελοντικό ή επιβεβλημένο high public-private interaction regulation by consensus / negotiated rule-making joint environmental policy-making Industry initiatives obligatory command & control regulation selfregulation voluntary low public-private interaction Adapted from Ingram 1999

37 Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμενικών Δραστηριοτήτων only a clean and safe port will be able to survive and that sustainable performance is a vital ingredient of commercial viability μόνο ένας καθαρός και ασφαλής λιμένας θα είναι σε θέση να επιζήσει. Η βιώσιμη απόδοση είναι αναπόσπαστο μέρος της εμπορικής βιωσιμότητας D. Whitehead, Chairman, ESPO: Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλία: Τεχνολογία & Περιβάλλον Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιά Σεπτεμβρίου 2001 Β.Σ. Τσελέντης Παν/μιο Πειραιά

38 Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμενικών Δραστηριοτήτων Βιώσιμη Ανάπτυξη Η Νέα Πρόκληση για το Σύγχρονο Λιμάνι Σας Ευχαριστούμε Β.Σ. Τσελέντης Παν/μιο Πειραιά

39 ECOPORTS FOUNDATION Self Diagnosis Methodology Port Environmental Review System Issue-specific Workshops Training Schemes Environmental Performance Indicators (EPI) Environmental Management Systems (EMS) Best practice Guidelines

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management Λιμάνια: πολύπλοκες περιοχές Βιομηχανική περιοχή Λιμάνι Μεταφορές Φυσικές περιοχές Αστικο περιβάλλον Προστασία Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ναυτιλία. Η Συνεισφορά της Ναυτιλίας στο Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ναυτιλία. Η Συνεισφορά της Ναυτιλίας στο Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ναυτιλία. Η Συνεισφορά της Ναυτιλίας στο Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής Βασίλης Τσελέντης Καθηγητής Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Το ISO 14001 στην δομική βιομηχανία

Το ISO 14001 στην δομική βιομηχανία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Το ISO 14001 στην δομική βιομηχανία Κρίνος Ιωάννης Γλυκερία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Παναγιώτης Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ «Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμενικών Δραστηριοτήτων: πλαίσιο, εργαλεία εφαρμογής και αποτίμηση αποτελεσματικότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Γεωργία Πολυχρονίδη MSc. International Transport, Cardiff University Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Υψηλάντη Ευαγγελία Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των παρακάτω εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης : -του Διεθνούς Προτύπου ISO

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των παρακάτω εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης : -του Διεθνούς Προτύπου ISO 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Σεμιναριακού Θεματικού Άξονα Κοινωνία, Πολιτική και Διοίκηση με επιβλέποντα τον κο Πέτρο Πατρώνο, δικηγόρο, διδάσκοντα στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Παναγιώτης Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία. Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές Εταιρείες

Μεταπτυχιακή Εργασία. Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές Εταιρείες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Οµονοίας 80 α, 65403 Καβάλα, Τηλ. (2510) 836435, Fax (2510) 232351 http://www.metron-consulting.gr ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Γενικά Στοιχεία Νοµική Μορφή Οµόρρυθµος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 1: Διοίκηση & παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΠΑΝΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Μ.:4068 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΙΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΠΑΝΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Μ.:4068 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΠΑΝΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Μ.:4068 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Θρασύβουλο Μανιό για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μιχάλης Χρηστάκης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά το Πρότυπο: EN OHSAS 18001:2007 Το παρόν εγχειρίδιο είναι ιδιοκτησία της OLYMPIA ELECTRONICS. Τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Ποιότητας είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2006, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Κριτική επισκόπηση των συστημάτων διαχείρισης και συγχώνευση τους στα πλαίσια του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας του EFQM: Η περίπτωση των κριτηρίων 2,4,5,6,8,9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων >> B Τετράμηνο 2015

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων >> B Τετράμηνο 2015 Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων >> B Τετράμηνο 2015 Added Value Provided Editorial >> >> >> >> >> >> Editorial...2...3 Ο Φορέας...4 Εκπαίδευση...5...6 Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια...10 Στο σύγχρονο επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 Επαναπροσδιορισμός του ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Προφίλ Ικανοτήτων CESI IBERIA, S.A. Σεπτέμβριιος 2005 ΕΕππααννααππρρ οοσσ δδι ιι οορρι ιισσμμόόςς ττοουυ ππρροοφί ίίλλ ττοουυ Μέέννττοορραα ΚΚααι ιι ννοοττοομμί

Διαβάστε περισσότερα