ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά 521 00 Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: 24670 88200 Fax: 24670 29748 e-mail: efakas@culture.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 26/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αρ. Πρωτ.: 2851 ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: Fax: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘEMA: Προκήρυξη ρόσληψης ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγων µε εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία, ενός (1) ΠΕ Το ογράφων Μηχανικών µε εξειδίκευση στην α οτύ ωση αρχαιολογικών χώρων, ενός (1) ΤΕ Μηχανικών οµικών Έργων ή Έργων Υ οδοµής µε εµ ειρία στη σχεδίαση- α οτύ ωση και ψηφιακή τεκµηρίωση σε AUTOCAD, ενός (1) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Οµάδα Α ) και ελλείψει αυτού ενός (1) Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ειδικότητας Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης για τη συντήρηση µεταλλικών αντικειµένων, και ε τά (7) ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών (για ανασκαφικές εργασίες), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο λαίσιο του Υ οέργου 12 Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες Περιοχής Κρε ενής Μαυροχωρίου Καστοριάς του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Έχοντας υ όψη: 1. Το Π.. 104/2014 (ΦΕΚ Α/171/ ) «Οργανισµός ΥΠΠΟΑ» µε το ο οίο ιδρύεται η ΕΦ.Α. Καστοριάς. 2. Το Π.. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Ίδρυση Υ ουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, αρ. 2, ερ. η, του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/ ). «Αναµόρφωση συστήµατος ροσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις». 4. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/ ) για τον τρό ο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 5. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) για τη µελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 6. Τον Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/ για τη «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και ροσω ικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις». 7. Το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 ερί «Σύστασης ανεξάρτητης αρχής για την ε ιλογή ροσω ικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», ό ως ισχύει µε τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/ ) για την «Αναµόρφωση συστήµατος ροσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις». 8. Το άρθρο 6, αρ. 1, του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/ ) για «Θέµατα ροετοιµασίας των Ολυµ ιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». 9. Το άρθρο 19, αρ. 27, του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/ ) για «Θέµατα Ολυµ ιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυµ ιακής & άλλες διατάξεις». 10. Το Π.. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/ ) ερί «Ρυθµίσεων για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα». 1

2 11. Το Π.. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/ ) ερί «Κωδικο οίησης σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας ου αφορούν στο ροσω ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ηµοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοι ών Ν.Π...». 12. Το Π.. 635/1985 (ΦΕΚ 232/Α/ ), ου αναφέρεται στην ε έκταση των διατάξεων του Π.. 74/1985 και στις λοι ές ειδικές εριφερειακές υ ηρεσίες του Υ ουργείου Πολιτισµού. 13. Την µε Αρ. Πρωτ. 2902/ Α όφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», ό ως τρο ο οιηµένη ισχύει. 14. Το µε Αρ. Πρωτ / έγγραφο της /νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του ήµου Καστοριάς (Αρ. Πρωτ. της ΕΦΑ Καστοριάς 375/ ) µε αντίγραφα του Μνηµονίου Συνεργασίας για την εκτέλεση του υ οέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες & Εργασίες Περιοχή Κρε ενής Μαυροχωρίου Καστοριάς» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», ου υ ογράφηκε µεταξύ της ΕΦΑ Καστοριάς και του ήµου Καστοριάς. 15. Την µε Αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/128666/76108/6494/1832/ Α όφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υ οέργου 12 Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες Περιοχής Κρε ενής Μαυροχωρίου Καστοριάς του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Α Α: 6ΚΚΑ465ΦΘ3-ΑΛΗ). 16. Το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν στην εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». 17. Τις ε ιτακτικές ανάγκες ρόσληψης (1) ΠΕ Αρχαιολόγων µε µετα τυχιακή ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία, ενός (1) ΠΕ Το ογράφων Μηχανικών µε εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων, ενός (1) ΤΕ Μηχανικών οµικών Έργων ή Έργων Υ οδοµής µε εµ ειρία στη σχεδίαση-α οτύ ωση και ψηφιακή τεκµηρίωση σε AUTOCAD, ενός (1) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Οµάδα Α ) και ελλείψει αυτού ενός (1) Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ειδικότητας Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης µε εµ ειρία στη συντήρηση µεταλλικών αντικειµένων, και ε τά (7) ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών (για ανασκαφικές εργασίες) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του Υ οέργου 12 «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες Περιοχής Κρε ενής Μαυροχωρίου Καστοριάς του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ενταγµένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 'Μακεδονία Θράκη' µε Κωδικό Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) και προϋπολογισµό ,00 βάσει τη 2ης τροποποίησης της Πράξης του υπό συζήτηση έργου από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στις Την ισχύουσα Νοµοθεσία σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας του ε ί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου ροσω ικού του ηµοσίου. 20. Τις ιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Ε ενδύσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ (ΕΣΠΑ) οικονοµικού έτους Το άρθρο 42, αρ. 4 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ219 Α/ ) «Ενίσχυση και ανά τυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», το ο οίο αντικαθιστά την αρ. 2 του άρθρου 10 του Π.. 99/1992, αναφορικά µε τη διαδικασία ε ιλογής ροσω ικού α ό τους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υ ηρεσιών του ΥΠΠΟΤ. 22. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/α/ ) Ενίσχυση της ιαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 23. Την Αρ. Πρωτ. 2004/ εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του ΥΠΠΟΤ. 24. Τις διατάξεις του αρθ. 1 του κεφ. Α του Ν. 4250/2014 «ιοικητικές Α λουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ ων και Υ ηρεσιών Τοµέα Τρο ο οίηση ιατάξεων του Π.. 318/1992 (Α 161) και λοι ές ρυθµίσεις». 25. Την µε Αρ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ Υ/ ΟΕΠΥ/275923/40952/379/ (ΦΕΚ Β 2891/2014) υ ουργική α όφαση µε θέµα: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ ουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού στις Περιφερειακές και Εδικές Υ ηρεσίες και στα ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υ ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης 2

3 Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». 26. Την µε Αρ. Πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΥΗ / ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/138643/16767/357/37/ (ΦΕΚ Β 944/2015) κοινή υ ουργική α όφαση µε θέµα: «Μεταβίβαση δικαιώµατος υ ογραφής «Με εντολή Υ ουργού» και «Με εντολή Ανα ληρωτή Υ ουργού» στον Ανα ληρωτή Γενικό Γραµµατέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για θέµατα ολιτισµού, και στις Γενικές ιευθύνσεις, ιευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία του ρώην ΥΠΠΟΑ». 28. Το άρθρο 26, αρ. 11, του Ν. 4325/ ( ΦΕΚ 47/Α/ ) Το ρώτο εδάφιο της ερί τωσης «Β. Εµ ειρία στο αντικείµενο της θέσης» της αρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.2190/1994, ό ως τρο ο οιήθηκε µε το άρθρο 8 αρ. 1 του Ν.3051/2002 (Α 220) και το άρθρο 6 αρ. 4 του Ν.3812/2009 (Α 234), αντικαθίσταται ως εξής: «Ε τά (7) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµ ειρία µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ την ρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόµων για την εκτέλεση του Υ οέργου 12 του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», και συγκεκριµένα τους εξής ανά ειδικότητα, αριθµό ατόµων, διάρκεια σύµβασης & έδρα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ Αρχαιολόγων µε εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία ΠΕ Το ογράφων Μηχανικών µε εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων ΤΕ Μηχανικών οµικών Έργων ή Έργων Υ οδοµής µε εξειδίκευση στην σχεδίαση-α οτύ ωση και ψηφιακή τεκµηρίωση σε AUTOCAD ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Οµάδα Α ) και ελλείψει αυτών Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ειδικότητας Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης για τη συντήρηση µεταλλικών αντικειµένων ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών (για ανασκαφικές εργασίες) Επτά (7) θέσεις για 2µήνες Εργαστήρια Εφορείας στο Άργος Ορεστικό ΠΕ Καστοριάς 3

4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όσοι ε ιθυµούν να ροσληφθούν, καλούνται να συµ ληρώσουν την αίτηση και να την υ οβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως ε ικυρωµένα, είτε αυτο ροσώ ως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο α ό αυτούς ρόσω ο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υ ογραφή τους θεωρηµένη α ό δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε ερί τωση ταχυδροµικής υ οβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα ρέ ει να έχουν σφραγίδα ταχυδροµείου έως την ηµεροµηνία λήξης υ οβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υ ηρεσίας µας στην διεύθυνση: Μητρο όλεως 25, Καστοριά υ όψη κας Κοντο ούλου Αγορίτσας, τηλ , ή στα Γραφεία της ΕΦ.Α. Καστοριάς στην Καστοριά, εντός ροθεσµίας έντε (5) εργασίµων ηµερών, ου αρχίζει α ό την ε οµένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΟΠΑΙΘ ( και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ίνακα ανακοινώσεων της Υ ηρεσίας (α ό 29/06/2015 έως και 03/07/2015) α ό τις 09:00.µ. έως και τις 13:00 µ.µ. Κάθε υ οψήφιος δικαιούται να υ οβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας ροσω ικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών ροσω ικού σε µία ή ερισσότερες αιτήσεις συνε άγεται αυτοδικαίως σε κάθε ερί τωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και α οκλεισµό του υ οψηφίου α ό την εραιτέρω διαδικασία. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υ οψήφιοι όλων των ειδικοτήτων ρέ ει: α) Να είναι Έλληνες ολίτες ή ολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υ οψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο ο οίος ρέ ει να α οδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθµό ε αρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, α αιτείται Πιστο οιητικό Ελληνοµάθειας (N. 2413/1996 άρθρο 10, αρ. 1), ου χορηγείται α ό το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Πα ανδρέου 37, Αθήνα , τηλ , και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρα, Θεσσαλονίκη , τηλ , του κατωτέρω ε ι έδου: Α ΕΠΙΠΕ Ο: Για την Κατηγορία Υ οχρεωτικής Εκ αίδευσης (Υ.Ε.). Β ΕΠΙΠΕ Ο: Για την Κατηγορία ευτεροβάθµιας Εκ αίδευσης (.Ε.) µη διοικητικού ροσω ικού. Γ ΕΠΙΠΕ Ο: Για τις Κατηγορίες Πανε ιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκ αίδευσης (Τ.Ε.) µη ιοικητικού Προσω ικού και για την Κατηγορία ευτεροβάθµιας Εκ αίδευσης (.Ε.) ιοικητικού Προσω ικού ΕΠΙΠΕ Ο: Για τις Κατηγορίες Πανε ιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκ αίδευσης (Τ.Ε.) ιοικητικού Προσω ικού Ε ίσης α οδεικνύεται µε αντίστοιχο ιστο οιητικό του σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανε ιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανε ιστηµιού ολη, Θεσσαλονίκη , τηλ ), το ο οίο χορηγείται ύστερα α ό σχετική εξέταση του υ οψηφίου, ή α ό άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. εν α αιτείται η α όδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοη ειρώτες, Κύ ριους οµογενείς και οµογενείς αλλοδα ούς, ου ροέρχονται α ό την Κωνσταντινού ολη και α ό τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο. β) Να έχουν ηλικία α ό 18 έως 65 ετών. γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ου τους ε ιτρέ ει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας ου ε ιλέγουν. δ) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ αλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υ οδικία, δικαστική συµ αράσταση). Εξαίρεση: Οι υ οψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου ροσω ικού, υ ό την ροϋ όθεση ότι έχουν εκτίσει την οινή ή τα µέτρα ασφαλείας ου τους έχουν ε ιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν α ολυθεί υ ό όρους (Ν. 2207/1994, άρθρο 4, αρ. 6). 4

5 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ-ΤΕ- Ε -ΥΕ Ως βαθµολογούµενη εµ ειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η α ασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση ε αγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της ρος λήρωση θέσης. Η εµ ειρία λαµβάνεται υ όψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σ ουδών µε τον ο οίο οι υ οψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία ε ιλογής. ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ Αρχαιολόγοι -Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ηµεδα ής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδα ής αναγνωρισµένο α ό το ΟΑΤΑΠ. -Ε ι λέον, µετα τυχιακός τίτλος στην Κλασική Αρχαιολογία, της ηµεδα ής ή ισότιµος και αντίστοιχος της αλλοδα ής αναγνωρισµένος α ό το ΟΑΤΑΠ. -Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερµανικής, ή ιταλικής γλώσσας. -Α οδεδειγµένη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) ε εξεργασίας κειµένων, β) υ ολογιστικών φύλλων, γ) υ ηρεσιών διαδικτύου. -Α οδεδειγµένη Εµ ειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της ροκηρυσσόµενης θέσης (ό ως ορίζεται στο αράρτηµα του ΑΣΕΠ και αφορά στο 60% των ροκηρυσσόµενων θέσεων). -Αν δεν υ άρξουν υ οψήφιοι, οι ο οίοι να διαθέτουν το ροσόν της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, µ ορούν να ε ιλεγούν και υ οψήφιοι και µε ολύ καλή γνώση ή ακόµη και καλή γνώση ξένης γλώσσας. ΠΕ Το ογράφων Μηχανικών µε εξειδίκευση στην α οτύ ωση αρχαιολογικών χώρων - Πτυχίο ΑΕΙ Τµήµατος Το ογράφων Μηχανικών της ηµεδα ής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδα ής αναγνωρισµένο α ό το ΟΑΤΑΠ. -Α οδεδειγµένη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) ε εξεργασίας κειµένων, β) υ ολογιστικών φύλλων, γ) υ ηρεσιών διαδικτύου, δ) autocad. - Α οδεδειγµένη εµ ειρία, τουλάχιστον 6µηνη, στην α οτύ ωση αρχαιολογικών χώρων σύµφωνα µε το αντικείµενο της ροκηρυσσόµενης θέσης (ό ως ορίζεται στο αράρτηµα του ΑΣΕΠ και αφορά στο 60% των ροκηρυσσόµενων θέσεων). ΤΕ Μηχανικών οµικών Έργων ή Έργων Υ οδοµής µε εµ ειρία στην σχεδίαση-α οτύ ωση και ψηφιακή τεκµηρίωση σε AUTOCAD - Οµώνυµο ή αντίστοιχο τυχίο ή δί λωµα ΤΕΙ Μηχανικών - Τµήµατος δοµικών Έργων ή Έργων Υ οδοµής της ηµεδα ής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής. - Α οδεδειγµένη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) ε εξεργασίας κειµένων, β) υ ολογιστικών φύλλων, γ) υ ηρεσιών διαδικτύου, δ) autocad. - Α οδεδειγµένη εµ ειρία, τουλάχιστον 6µηνη, στη σχεδιαστική α οτύ ωση και την ψηφιακή α εικόνιση ακίνητων και κινητών αρχαιολογικών ευρηµάτων σύµφωνα µε το αντικείµενο της ροκηρυσσόµενης θέσης (ό ως ορίζεται στο αράρτηµα του ΑΣΕΠ και αφορά στο 60% των ροκηρυσσόµενων θέσεων). 5

6 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ο.Μ. Α ) - Πτυχίο ΑΤΕΙ της ηµεδα ής ή ισότιµο της αλλοδα ής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. - Βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας ή βεβαίωση οµάδας. - Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής. - Α οδεδειγµένη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα α) ε εξεργασίας κειµένων, β) υ ολογιστικών φύλλων, γ) υ ηρεσιών διαδικτύου. - Α οδεδειγµένη εµ ειρία (τουλάχιστον 6µηνη) στη συντήρηση µεταλλικών αντικειµένων (ό ως ορίζεται στο αράρτηµα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των ροκηρυσσοµένων θέσεων). Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης (Έργων Τέχνης) - Πτυχίο ή δί λωµα ή α ολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε αγγελµατικού Εκ αιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σ ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε αγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Ε αγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκ αίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας Ε της ηµεδα ής ή αλλοδα ής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης). -Α οδεδειγµένη εµ ειρία (τουλάχιστον 6µηνη) στη συντήρηση µεταλλικών αντικειµένων (ό ως ορίζεται στο αράρτηµα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των ροκηρυσσοµένων θέσεων). ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες (για ανασκαφικές εργασίες) - Α ολυτήριος τίτλος υ οχρεωτικής εκ αίδευσης (α ολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή, για υ οψηφίους ου έχουν α οφοιτήσει µέχρι και το 1980, α ολυτήριο ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµος α ολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.580/1970 ή α ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Ε αγγελµατικής Εκ αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα ής. - Α οδεδειγµένη εµ ειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της ροκηρυσσόµενης θέσης (αφορά στο 60% των ροκηρυσσόµενων θέσεων). Εφόσον υ άρξουν θέσεις ου δεν θα καλυφθούν α ό υ οψηφίους µε το ροσόν του α ολυτηρίου τίτλου υ οχρεωτικής εκ αίδευσης, µ ορούν να ε ιλεγούν και υ οψήφιοι χωρίς τίτλους σ ουδών, αλλά µε συναφή εµ ειρία. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Η διαδικασία της ρόσληψης είναι η ροβλε όµενη στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991, σε συνδυασµό µε το Π.. 99/1992 και το άρθρο 1, αρ. 2, εδάφιο η, του Ν / , ό ως ισχύουν. Το 60% των ροκηρυσσόµενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ροσω ικού, θα καλυφθεί α ό υ οψήφιους ου έχουν εξειδικευµένη και συναφή εµ ειρία µε την ροκηρυσσόµενη θέση και το 40% θα καλυφθεί α ό υ οψήφιους χωρίς εµ ειρία αλλά µε εξειδίκευση η ο οία ρέ ει α αραίτητα να ροκύ τει α ό τον αντίστοιχο τίτλο σ ουδών. Για την κατανοµή των ροκηρυσσόµενων θέσεων λαµβάνεται υ όψη ότι, για κλάσµα µισής µονάδας και άνω διατίθεται µια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εµ ειρία. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Λόγω των υψηλών α αιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, αναστήλωσης, α οκατάστασης, συντήρησης και διαµόρφωσης µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και των εκτελούµενων έργων µουσείων µε ειδικευµένο ε ιστηµονικό ροσω ικό και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, θα εφαρµοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη µοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 6 του Ν. 3812/2009. Ειδικότερα, οι υ οψήφιοι ου διαθέτουν τα α αιτούµενα τυ ικά ροσόντα, κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά φθίνουσα σειρά µορίων, µε βάση τη βαθµολογία ου συγκεντρώνουν στα βαθµολογούµενα κριτήρια. 6

7 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ: α. Ο βασικός τίτλος σ ουδών, ου α αιτείται σύµφωνα µε την ροκήρυξη, βαθµολογείται ως εξής: οι µονάδες του βασικού τίτλου σ ουδών, υ ολογιζόµενες σε δεκάβαθµη κλίµακα µε δύο δεκαδικά ψηφία, ολλα λασιάζονται µε τον αριθµό 110. β. ιδακτορικό δί λωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης: τετρακόσιες (400) µονάδες. γ. ιδακτορικό δί λωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: διακόσιες (200) µονάδες. δ. Μετα τυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης: διακόσιες (200) µονάδες. ε. Μετα τυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: εκατό (100) µονάδες. στ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθµολογείται ως εξής: Άριστη γνώση - 70 µονάδες. Πολύ καλή γνώση 50 µονάδες. Καλή γνώση 30 µονάδες. Για τον υ οψήφιο ου γνωρίζει ερισσότερες ξένες γλώσσες η βαθµολογία είναι αθροιστική. Για την ειδικότητα των Αρχαιολόγων ΠΕ για την ο οία ροβλέ εται ως τυ ικό ροσόν η άριστη γνώση ξένης γλώσσας α ό τον Οργανισµό του ΥΠOΠΑΙΘ, αυτή α οτελεί και βαθµολογούµενο κριτήριο µε το αντίστοιχο αριθµό µονάδων, ενώ το ίδιο ισχύει για την ολύ καλή ή καλή γνώση ξένης γλώσσας. ζ. Ο δεύτερος τίτλος σ ουδών σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκ αιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο σ ουδών ου α αιτείται σύµφωνα µε την ροκήρυξη: εκατόν ενήντα (150) µονάδες. η. Η συναφής εµ ειρία µε την ροκηρυσσόµενη θέση βαθµολογείται µε ε τά (7) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµ ειρία µέχρι (84) µήνες. Αν ο υ οψήφιος κατέχει δεύτερο µετα τυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σ ουδών, µοριοδοτείται ε ι λέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των µορίων, ου ροβλέ ονται για τον αντίστοιχο ρώτο τίτλο. Για την κατηγορία Ε: α. Ο βασικός τίτλος σ ουδών ου α αιτείται, βαθµολογείται ως εξής: ο βαθµός τυχίου ου εκδίδεται σε εικοσάβαθµη κλίµακα διαιρείται µε τον αριθµό 2 και ολλα λασιάζεται µε το αριθµό εκατόν δέκα (110). β. Η συναφής εµ ειρία µε την ροκηρυσσόµενη θέση βαθµολογείται µε ε τά (7) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµ ειρία µέχρι (84) µήνες. γ. ί λωµα µεταδευτεροβάθµιας ε αγγελµατικής εκ αίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάµηνης τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σ ουδών σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης της εκ αιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο σ ουδών ου α αιτείται σύµφωνα µε την ροκήρυξη (150 µονάδες βαθµολογείται µόνο ένας τίτλος). δ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθµολογείται ως εξής: Άριστη γνώση - 70 µονάδες. Πολύ καλή γνώση 50 µονάδες. Καλή γνώση 30 µονάδες. Για τον υ οψήφιο ου γνωρίζει ερισσότερες ξένες Γλώσσες η βαθµολογία είναι αθροιστική. Για την κατηγορία ΥΕ: α. Η συναφής εµ ειρία µε την ροκηρυσσόµενη θέση βαθµολογείται µε ε τά (7) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµ ειρία µέχρι (84) µήνες. β. Ο αριθµός των ανήλικων τέκνων βαθµολογείται µε εκατό (100) µονάδες για καθένα α ό τα δύο ρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) µονάδες για κάθε ένα α ό τα ε όµενα ανήλικα τέκνα. 7

8 γ. Ο χρόνος ανεργίας για κάθε εξάµηνο ανεργίας και έως οκτώ (8) συνολικά βαθµολογείται µε ενήντα (50) µονάδες. δ. Αν ο υ οψήφιος είναι τέκνο ολύτεκνης οικογένειας βαθµολογείται µε τριακόσιες (300) µονάδες. ε. Η ηλικία των υ οψηφίων βαθµολογείται ως εξής: Για ηλικία έως 24 ετών ενήντα (50) µονάδες. Για ηλικία άνω των 24 ετών και έως 30 ετών εβδοµήντα έντε (75) µονάδες. Για ηλικία άνω των 30 ετών µηδέν (0) µονάδες. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υ οψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους ρέ ει να υ οβάλουν υ οχρεωτικά: α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σ ουδών τους και των βαθµολογούµενων τίτλων τους, συγκεκριµένα τα δικαιολογητικά ου α αιτούνται σύµφωνα µε τα ειδικά ροσόντα, ό ως αναφέρονται και στην αρούσα ροκήρυξη ρόσληψης. Σε ερί τωση ου οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδα ή, να συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση. β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. γ) Υ εύθυνη ήλωση (άρθρο 8, αρ. 4, Ν. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων ου αναφέρονται στην υ εύθυνη δήλωση µ ορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υ ηρεσιών» [Με ατοµική ευθύνη του υ οψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ου ροβλέ ονται α ό τις διατάξεις της αρ. 6, του άρθρ. 22, του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Ό οιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α οκρύ τει τα αληθινά µε έγγραφη υ εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Ε ίσης εάν ο υ αίτιος αυτών των ράξεων σκό ευε να ροσ ορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον εριουσιακό όφελος, βλά τοντας τρίτον ή σκό ευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών»,] δηλώνει ότι: 1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα α αιτούµενα ροσόντα για την ροκηρυσσόµενη θέση, ό ως αυτά αναφέρονται στην ροκήρυξη και αναγράφονται στην υ οβαλλόµενη αίτηση. Σε ερί τωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέ ειες ου ροβλέ ονται α ό τις διατάξεις του Ν. 1599/ Έχει δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία ε ιλογής, καθότι δεν έχει (µε την ε ιφύλαξη της ε όµενης αραγράφου) κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ αλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε το ο οίο δεν µ ορεί να ε ιλεγεί ό οιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και σε ο οιαδή οτε οινή για κλο ή, υ εξαίρεση (κοινή και στην υ ηρεσία), α άτη, εκβίαση, λαστογραφία, α ιστία δικηγόρου, δωροδοκία, κατα ίεση, α ιστία ερί την υ ηρεσία, αράβαση καθήκοντος καθ υ οτρο ή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για ο οιοδή οτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υ όδικος και έχει αρα εµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για ληµµέληµα της ροηγούµενης ερί τωσης, έστω και αν το αδίκηµα αραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα ολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υ ό δικαστική συµ αράσταση. 3. Σε ερί τωση ύ αρξης του κωλύµατος της αρα άνω αραγράφου και ροκειµένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου ροσω ικού, εξαιρούνται α ό το κώλυµα όσοι έχουν εκτίσει την οινή ή έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας ου τους έχουν ε ιβληθεί ή έχουν α ολυθεί υ ό όρους (άρθρ. 4 αρ. 6Ν. 2207/1994). δ) Για την α όδειξη της εξειδικευµένης εµ ειρίας α αιτείται η ροσκόµιση: Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: - Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα α ό την ο οία να ροκύ τει η διάρκεια της ασφάλισης. - Υ εύθυνη δήλωση του υ οψηφίου, χωριστή α ό την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην ο οία να δηλώνονται ε ακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµ ειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού ροσώ ου ή της ε ωνυµίας της ε ιχείρησης, αν ρόκειται για νοµικό ρόσω ο. - Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα να ροσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 8

9 δηµοσίου τοµέα, α ό την ο οία να ροκύ τει η ειδικότητα ρόσληψης, η χρονική διάρκεια, το αντικείµενο α ασχόλησης και ο αριθµός των ηµεροµισθίων. - Οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα ρέ ει να ροσκοµίσουν και βεβαίωση του εργοδότη α ό την ο οία να ροκύ τει η ειδικότητα ρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της α ασχόλησης. Για τους ελεύθερους ε αγγελµατίες: - Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, α ό την ο οία να ροκύ τει η διάρκεια της ασφάλισης. - Υ εύθυνη δήλωση του υ οψηφίου, χωριστή α ό την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι ραγµατο οίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµ ειρίας. - Υ οβολή σχετικών συµβάσεων ή δελτίων αροχής υ ηρεσιών, ου καλύ τουν τη διάρκεια και το είδος της εµ ειρίας. Για τους υ οψηφίους της Κατηγορίας Υ.Ε. γίνονται ε ι λέον δεκτά: - Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕ (για την α όδειξη του χρόνου ανεργίας) - Πιστο οιητικό οικογενειακής κατάστασης για την α όδειξη ύ αρξης ανήλικων τέκνων - Για την ολυτεκνική ιδιότητα ιστο οιητικό της Ανώτατης Συνοµοσ ονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ Τίτλοι, ιστο οιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδα ής, ου α αιτούνται α ό την ροκήρυξη, ρέ ει να είναι ε ικυρωµένοι και ε ίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. Ε ίσης, ράξη αναγνώρισης α ό το Ι.Κ.Α.Τ. Σ.Α.,.Ο.Α.Τ.Α.Π. ερί ισοτιµίας και αντιστοιχίας. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Οι υ οψήφιοι µ ορούν να υ οβάλουν ένσταση ε ί των ινάκων κατάταξης και ρόσληψης στα γραφεία της ΕΦ.Α. Καστοριάς, η ο οία θα εξετάσει την ένσταση µέσα σε α οκλειστική ροθεσµία, ου λήγει µετά την άροδο δέκα (10) ηµερών α ό την ανάρτηση των ινάκων κατάταξης. Για την υ οβολή της ένστασης α αιτείται η καταβολή αραβόλου στο ηµόσιο Ταµείο ενήντα (50) ευρώ. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται α ό την Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας εντός α οκλειστικής ροθεσµίας έντε (5) εργάσιµων ηµερών. Αν η υ οβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, τότε το καταβληθέν οσό ε ιστρέφεται στον ενιστάµενο. Σε ερί τωση δικαίωσης των ενστάσεων ή µείωσης των µορίων των ε ιτυχόντων για ο οιονδή οτε λόγο, η αντικατάσταση των υ οψηφίων γίνεται µε τους ρώτους ε ιλαχόντες κατά σειρά µορίων στη συγκεκριµένη κατηγορία. Ενηµερώνονται οι υ οψήφιοι ότι, σύµφωνα µε την υ αριθµ. 17/2002 Α όφαση της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσω ικού Χαρακτήρα, η Υ ηρεσία θα αρέχει την δυνατότητα ρόσβασης σε στοιχεία ου αφορούν τους λοι ούς υ οψηφίους, ροκειµένου να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, σύµφωνα µε την νόµιµη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκµηρίωση υ έρτερου έννοµου συµφέροντος). 9

10 ΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ κ.λ. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισµένου χρόνου θα είναι για: ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ Αρχαιολόγων µε εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία ΠΕ Το ογράφων Μηχανικών µε εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων ΤΕ Μηχανικών οµικών Έργων ή Έργων Υ οδοµής µε εξειδίκευση στην σχεδίαση-α οτύ ωση και ψηφιακή τεκµηρίωση σε AUTOCAD ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Οµάδα Α ) και ελλείψει αυτών Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ειδικότητας Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης για τη συντήρηση µεταλλικών αντικειµένων ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών (για ανασκαφικές εργασίες) Επτά (7) θέσεις για 2µήνες Εργαστήρια Εφορείας στο Άργος Ορεστικό ΠΕ Καστοριάς Η α ασχόληση θα είναι ενθήµερη και δεν θα υ ερβαίνει τις 40 ώρες την εβδοµάδα. Η µισθοδοσία των ροσλαµβανοµένων θα βαρύνει τις ιστώσεις του Υ οέργου 12 Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες Περιοχής Κρε ενής Μαυροχωρίου Καστοριάς του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» του ενταγµένου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης ». Το αντίγραφο οινικού µητρώου και το ιστο οιητικό ερί µη θέσης σε δικαστική συµ αράσταση θα αναζητηθούν αυτε άγγελτα α ό την Υ ηρεσία. Η αρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της ΕΦ.Α. Καστοριάς στη Καστοριά και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόµβο της εφαρµογής ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.yppo.gr H Προϊσταµένη της Εφορείας Ανδροµάχη Σκρέκα του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων 10

11 Συνηµµένα: Αίτηση Κοινοποίηση: 1. Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού (φαξ ) 2. Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γραφείο κ. Αναπληρώτριας Γενικής Γραµµατέα 3. Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (φαξ ) 4. Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιεύθυνση ιοικητικού, / Γραφείο Μηχανογράφησης και ιαχείρισης Στοιχείων του Ωροµίσθιου και του µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου Προσωπικού ( φαξ ) 5. Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων/Γ Υ/ /νση Οικονοµικών Υποθέσεων (φαξ ) 6. Ηλεκτρονική ιστοσελίδα ΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) Ανακοινώσεις Προκηρύξεις- Προκήρυξη Θέσεων εργασίας Ανάρτηση: 7. Πίνακα ανακοινώσεων της ΕΦ.Α. Καστοριάς µε το ανάλογο πρωτόκολλο Ανάρτησης 8. ήµος Καστοριάς και Κ.Ε.Π. ήµου Καστοριάς µε τα ανάλογα πρωτόκολλα Ανάρτησης 11

12 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μητροπόλεως 25, Καστοριά 2015 Αρ. Πρωτ.. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ - ΗΛΩΣΗ Υποψηφίου για πρόληψη µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου, κατ άρθρο 18 του Ν 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 6 του Νόµου 3812/2009. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / /2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ.... (ΠΕ,ΤΕ, Ε,YΕ) Επιλογή θέσης απασχόλησης:.. 2. ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:(κεφαλ.) ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:(κεφαλ.).. 4. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ (κεφαλ.).. 5.ΑΡΙΘ. ΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤ.:...6. ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ... 7.ΑΦΜ. 8..Ο.Υ. 9. Α.Μ.Κ.Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 11. Ο ΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ.: ΝΟΜΟΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ: α).....β) Α. Τίτλοι Σπουδών α/α Τίτλος Ίδρυµα Βαθµός Α1 Έτος κτήσης Α2 Β. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι α/α Ίδρυµα Ετος κτήσης Ειδικότητα/ εξειδίκευση/τίτλος Β1 Β2 Γ. ιδακτορικοί Τίτλοι α/α Ίδρυµα Ετος κτήσης Ειδικότητα/ εξειδίκευση/τίτλος 12

13 Γ1 Γ. Εµπειρία α/α Από Έως Μήνες Απασχόλησης Φορέας/Εργοδότης Ειδικότητα- Καθήκοντα (συνοπτικά) E. Γλωσσοµάθεια α/α Γλώσσα Επίπεδο Τίτλος Πιστοποιητικού Φορέας που το εξέδωσε Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ε. Γνώση χρήσης Η/Υ Η1 Η2 Ζ. Κοινωνικά κριτήρια ( για θέσεις ΥΕ ) α. Χρόνος ανεργίας:. γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας:..... [αριθµ. µηνών] [ναι / όχι] β. Ανήλικα τέκνα:. δ. Ηλικία του υποψηφίου:.. [αριθµός ανήλικων τέκνων] [έως 24 ετών / ετών / άνω των 30 ετών ] Συνηµµένα: 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας 6. Πτυχίο ή δίπλωµα απόδειξης γνώσεις Η/Υ 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 7. Πτυχίο ή δίπλωµα απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας 3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ( ) Υ εύθυνη ήλωση (άρθρο 8, αρ. 4, Ν. 1599/1986) Βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας ή βεβαίωση οµάδας 10. Ο/Η υποψηφι.. Ηµεροµηνία. (Υπογραφή) 13

14 14

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 25-5-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 3083 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Σαπφούς 22, 81100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ2Γ-Η4Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡ2Γ-Η4Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ/κή /νση Τηλέφωνο Tel. Fax e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λάρισα: 23-05-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λάρισα: 23-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λάρισα: 23-05-2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1123 ΙΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Ηµεροµηνία Ανάρτησης: 23-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ανακοινοποίηση στο ορθό στις 24-9-2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ανακοινοποίηση στο ορθό στις 24-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 24/12/2014 Aρ. Πρωτ.: 2925 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Γ-190 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Γ-190 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 05/05/2015 Α.Π.: 2299

- 1 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 05/05/2015 Α.Π.: 2299 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 28-4-2015 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2773 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 3536 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βέροια, 28-05-2015 ΗΜΑΘΙΑΣ Ταχ. /νση: Αντ. Καµάρα 3 59 100 Βέροια Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 25-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/4189 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 & Κανάρη 241 00 Καλαμάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Άγιος Νικόλαος, 20-07-2015 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 02510 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Άγιος Νικόλαος, 20-07-2015 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 02510 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Άγιος Νικόλαος, 20-07-2015 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 02510 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 20-05 - 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 20-05 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 20-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αριθ.Πρωτ: Φ555/Ζ/3028 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 & Κανάρη 241 00 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βαθμός Ασφαλείας: Ταχ. Δ/νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»  «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Α Θ Η Ν Α ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 10-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 10-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 10-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ. Φ15/04483οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 10 Ιουλίου 2015

Καρδίτσα, 10 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ -------------------- ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 26-06 - 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 26-06 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 26-06 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αριθ.Πρωτ: Φ555/Ζ/4071 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.11 11:00:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΒΓΟ465ΦΘ3-0ΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΜ/218380/128612/1630 Ηµ/νία: 27/08/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΜ/218380/128612/1630 Ηµ/νία: 27/08/2014 ΑΔΑ: 6ΟΑΥΓ-ΙΜ4 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΜ/218380/128612/1630 INFORMATICS DEVELOPMEN Ηµ/νία: 27/08/2014 T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI AΘΛHTIΣMOY ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ. Φ15/00160οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/188326/112123/1420 Ηµ/νία: 08/07/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/188326/112123/1420 Ηµ/νία: 08/07/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.08 11:21:18 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΚ3465ΦΘ3-1ΗΙ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/188326/112123/1420

Διαβάστε περισσότερα