ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από , , , και από έως και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 και από 2009-10 έως και 2014-15."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες : Α. Λάιος Τηλέφωνο : Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Z1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από , , , και από έως και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α 159). β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ) του Π.Δ. 70/2015 (Α 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». δ) του Π.Δ. 73/2015 (Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ε) της υπ αρ. Φ.1/76244/Β3/ Υ.Α. (Β 957) «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ) της υπ αρ /Ζ1/ (ΦΕΚ 1082 Β ) Κ.Υ.Α. «Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων». ζ) της υπ αριθ. Φ.12/97315/Β3/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1915 Β ) «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. Φ.12/93262/Β3/ (Β 2377) και Φ.12/102348/Β3/ (Β 1890) Κ.Υ.Α. η) της παρ. 79 του άρθρου 2 της υπ αρ /Υ1/ (ΦΕΚ 2988 Β ) Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 1

2 Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». θ) της με αρ /Ζ1/ Υ.Α. σχετικά με «Συγκρότηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α» (ΑΔΑ : ΒΧ0Ζ465ΦΘ3-Ν5Ν) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ 1123 και Ειδικός Φορέας ). 3. Το αριθ. 4/2015 πρακτικό της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Εγκρίνουμε τις τιμές κοστολόγησης ανά αντίτυπο, όπως καθορίστηκαν στο Πρακτικό αριθ. 4/2015 της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., των παρακάτω αναφερομένων διδακτικών συγγραμμάτων ελευθέρου εμπορίου, τα οποία προτάθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α 14) όργανο των Α.Ε.Α. για την δωρεάν διανομή τους στους φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη , , , και από έως και που περιέχονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 4/2015, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Β. Εγκρίνουμε την διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 4/2015, στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με εντολή Υπουργού Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Συνημμένα: Πίνακας κοστολογημένων συγγραμμάτων Πρακτικού 4/2015 Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Εσωτ. Διανομή: 1. Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης 2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Β - Εκτέλεσης προϋπολογισμού Εκπαίδευσης 3. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Α. Α/Α 7815 ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΥΠΙΚΟ 7677 Μ. ΠΡΩΤ/ΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ Χ , Σουρρεαλισμός (δεμ.) Πατρίκ Βάλντμπεργκ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Accounting Information Systems HURT Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , FUNDAMENTALS OF DIGITAL LOGIC WITH VERILOG DESIGN BROWN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , General Chemistry: The Essential Concepts CHANG Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , MANAGERIAL ACCOUNTING - MEE GARRISON Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Microeconomics Samuelson-Nordhaus Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Power Plant Engineering Nag Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , PUBLIC RELATIONS WRITING: THE ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT BIVINS Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Software Engineering: A Practitioner's Approach PRESSMAN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Strategic Management: Text and Cases DESS Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , CMOS Digital Integrated Circuits: Analysis and Design KANG; LEBLEBICI Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Cryptography and Network Security FOROUZAN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Experiencing Intercultural Communication: An Introduction MARTIN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics BEER Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Core Principles and applications of Corporate Finance Ross et al Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Διεθνές αστικό και ευρωπαικό και ευρωπαικό δικονομικό δίκαιο Κλαμαρής Ν.-Τσικρικάς Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , GREC - FRANCAIS/FRANCAIS - GREC DICTIONNAIRE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε ,78 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 1 από 22

4 8834 Τρεις μελέτες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας Σίγκμουντ Φρόϋντ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Περί ελευθερίας Τζων Στούαρτ Μιλ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Κτηματολόγιο Αρβανίτης Απόστολος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γεώργιος Ασπρίδης "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Η ερμηνεία των ονείρων Σίγκμουντ Φρόϋντ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ - dictionnaire francais - grec Colette Lust,Dimitris Pandelodimos ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Βαν Γκογκ Μελίσα ΜακΚουίλαν ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , English for Academic Study - Reading&Writing Sourcebook John Slaght, Anne Pallant Ανδρέας Μπέτσης , Η Φιλοσοφία (2 τόμοι- Δεμένοι) Φρανσουά Σατελέ, Συλλογικό ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Αρχές μάρκετινγκ Fahy John, Jobber David ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Από τον Χέγκελ στον Νίτσε ΙΙ Καρλ Λέβιτ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Κοινωνία και υγεία Φελλάς Κωνσταντίνος (Επιμ.) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , English for Mechanical Engineering in Higher Education Studies- Course Book with audio CDs Marian Dunn, David Howey, Amanda Ilic, Nicholas Regan Ανδρέας Μπέτσης , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μούργκος Ιωάννης , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ , Access EAP: Frameworks - Course Book with audio DVD Sue Argent, Olwyn Alexander Ανδρέας Μπέτσης , ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μούργκος Ιωάννης ,26 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 2 από 22

5 8855 Career Express: Business English C1 - Course Book with audio CDs Jane Maier-Fairclough, Gerlinde Butzphal Ανδρέας Μπέτσης , English for Public Relations in Higher Education Studies-Course Book with audio CDs English for Tourism and Hospitality in Higher Education Studies- Course Book with audio CDs Marie McLisky Ανδρέας Μπέτσης , Hans Mol Ανδρέας Μπέτσης , English for Academic Study: Reading - Course Book John Slaght Ανδρέας Μπέτσης , Συνοπτικό Εγχειρίδιο Ανατομικών Τομών Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας Moeller T.B., Reif E. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Model Business Letters, s and Other Business Documents Taylor S. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ACSM 'sαξιολόγηση και Σχεδιασμός Προγραμμάτων Άσκησης- Οδηγίες της Αμερικάνικης Αθλητιατρικής Εταιρείας American College of Sports Medicine BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα, Αναψυχή και Σπορ Sherill C. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο επίκεντρο μιας διαχρονικής συζήτησης Λιόνης Χρήστος,Σουλιώτης Κυριάκος Ν. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία στη Νοσηλευτική Ivanov L., Blue C. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Gomez-Mejia L., Balkin D, Cardy R. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΛΕ ΓΚΟΦ ΖΑΚ ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε , Το Θέατρο στην εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και παιδαγωγία 8873 Μικροοικονομική Ανάλυση Θεόδωρος Γραμματάς Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,72 Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Τσούνης Νικόλαος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ , Studi Italiani Ευδωρίδου 'Ελσα ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Εισαγωγή στη Μηχανική Hamilton Σίμος Ιχτιάρογλου Ναγκολούδης Χρ. - Κουμαρτζής Νικ. Ο.Ε , Διαθεματικές προτάσεις εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό Δόξα Κωτσαλίδου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ , Ο Ρουμανικός Κόσμος το Ion Bulei ΔΙΩΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ,20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 3 από 22

6 8879 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη Σοφία Ζυγά ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Η λαϊκή κυριαρχία και η πρόκληση της αμεροληψίας Τασόπουλος Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Ελληνική Πατρολογία 8926 Migne Jacques-Paul ,Νικηφόρος ΔΙΩΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ , Συμπεριφορά Kαταναλωτή Denis Darpy "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , Ορθόδοξος Μοναχισμός Συλλογικό ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Σ. Γιαχούδης&ΣIA O.E , ΠΑΡΑΛΟΓΟ HINCHLIFFE ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ , ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ SMITH J.L. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ , ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΕ ΤΟ MATLAB : ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ Στεφανίδης Γιώργος ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Πληθωνικά 5750 Νικολάου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , PLATONIS DIALOGI VOL.V HERMANN F.C. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ , ΓΥΜΝΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Βενετσάνου Φωτεινή ΣΑΛΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ , Σκέψεις για τη μουσική Glenn Gould Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις Καϊμάρης Ε. Δημήτριος, Καρανικόλας Νικόλαος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Διοικητική επιστήμη Anderson David R., Sweeney Dennis J., Williams Thomas A., Martin Kipp ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Πιθανότητες και στοιχεία στατιστικής για μηχανικούς Ζιούτας Γεώργιος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Ωτορινολαρυγγολογία/Παθολογία-Χειρουργική κεφαλής και Τραχήλου Δανιηλιδης, Ασημακόπουλος, Αγγουριδάκηςς ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ , Κοινωνιολογική Θεωρία Morel, Bauer, Meleghy, Niedenzu, Preglau, Staubmann "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , Η γλώσσα και η εικόνα στη διδασκαλία της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου: Διδάσκοντας τον οπτικό γραμματισμό Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T.&Worley, D.A. Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε ,16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 4 από 22

7 8906 Οι συνέπειες της νεωτερικότητας - Νέα έκδοση Giddens Antony ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα Βλασίδης Βλάσης, Φωτιάδης Κωνσταντίνος, Ηλιάδου - Τάχου Σοφία Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ballantine Jeanne, Hammack Floyd Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Ροϊκές χωρογραφίες και εκπαιδευτικές αναστοχαστικές αντιστίξεις Τσουκαλά Κυριακή Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Στρατηγικές και Πρακτικές Μάθησης Μαρβάκης Αθανάσιος Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Νόσος και Οστικός Μεταβολισμός Χατζηδάκης Δημήτρης Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ , Τα κοινωνικά πλαίσια της μνήμης Maurice Halbwachs Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε , Μοριακή Μοντελοποίηση 580 Μαυρομούστακος Θωμάς, Ζουμπουλάκης Παναγιώτης ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ , Τι είναι η αισθητική; Marc Jimenez Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε , Εκκλησία Δίκαιο και Ιστορία Γεώργιος Γκαβαρδίνας Ιωάννης Καραδέδος , Οι Θεοί του Μάνατζμεντ Charles B. Handy Ιωάννης Καραδέδος , SecretsΑναισθησιολογίας Duke J., MD BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΨΗΓΜΑΤΑ ΤΟΥ Φ.Γ.ΛΟΡΚΑ Στυλιανός Ροδαρέλης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ , ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL NEGOTIATION IN THE MEDITERRANEAN CONTEXT Εισαγωγή στην πληροφορική ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ή PLUS ULTRA EVANGELOS RAFTOPOULOS - Mc CONNELL MOIRA Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,41 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,81 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 5 από 22

8 8933 ΔΙΑΔΡΟΜΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ."ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ"Ή ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ; ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Επείγουσα Ιατρική ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,13 BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Χειρουργική Μπαστούνης Ηλίας K.&Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε , Θεατρικοί Απόηχοι Στυλιανός Ροδαρέλης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ , Κρήτη : Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία μετά την Ένωση Αμαλία Κωτσάκη ΣΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ , ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (&ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΑΡΑΤ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Μ.Γ. ΣΕΡΓΗΣ, ΕΛ. Κ. ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΓΑΡΥΦ. Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ (Επιμ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΤΟ ΝΕΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ( ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Ελληνική Πατρολογία 9091 Migne Jacques-Paul ,Θεόδωρος ο Στουδίτης ΔΙΩΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ , Junqueira'sΒασική Ιστολογία 6η έκδοση Mescher A. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Ανατομία του Ανθρώπου Καραπάντζος Η. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ.ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MYSTERIUM TREMENDUM , ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Τέχνη και δημιουργικότητα Κωνσταντίνος Βασιλείου (επιμ.) ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε , Τι είναι η κλινική; Ζαν-Ρισάρ Φρεμάν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ X , ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΠΟΥ ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 8824 Δημήτριος Σ. Καϊλίδης Α. ΚΑΙ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ο.Ε Χ ,17 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 6 από 22

9 8957 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ελένη Ζέτου Α. ΚΑΙ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ο.Ε , Σχόλικη Ψυχολογία - Τόμος Α' Reynolds Cecil R., Gutkin Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ , Απειροστικός Λογισμός Ι και Matlab Γλαμπεδάκης Μιχάλης, Γλαμπεδάκης Αντώνης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Οι κεραίες της εποχής μου Ανταίος Χρυσοστομίδης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Θεραπεία και Υγεία στην Αριστοτελική και Νιτσεική Φιλοσοφία της Τέχνης. Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο, H' Έκδοση Αναθεωρημένη και Συμπληρωμένη Δήμου-Τζαβάρα Αναστασία ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Παναγόπουλος Θεόδωρος Ι. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ,14 Pytel Andrew, Kiusalaas Jaan (Επιμ.Παύλου 8964 Μηχανική Ι. Στατική ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ ,44 Δ.) Σοφία Κανελλάκη,Άννα Μαντόγλου,Στάμος Η ψυχολογία στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου και Παπαστάμου,Σταυρούλα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ ,70 της κοινωνίας Σαμαρτζή,Νικόλας Χρηστάκης 8966 Περί σχολικών βιβλιοθηκών Μπίκος Γιώργος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Οδόσημα Βαγγέλης Χατζηβασιλείου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Ζητήματα επικοινωνίας Τεύχη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Ιπποκρατική Ιατρική Λυπουρλής Δημήτριος Δ. Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Μηχανική ΙΙ. Δυναμική Pytel Andrew, Kiusalaas Jaan (Επιμ.Παύλου Δ.) ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Η Ενέργεια στην Εκπαίδευση Κολιόπουλος Α. Δημήτρης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Βασικές, ανώτερες και εξειδικευμένες νοσηλευτικές δεξιότητες Γεώργιος Ι. Μπαλτόπουλος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , ΆΚΟΥΣΕ ΚΑΙ ΠΑΙΞΕ Lucy Green ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ , Το αίνιγμα του κεφαλαίου και οι κρίσεις του καπιταλισμού Ντέιβιντ Χάρβεϊ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Φυσική (Ενιαίο) Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl,Παπανικόλας Κ. (Γενική Επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (Συντονισμός), Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 7 από 22

10 8976 A MODERN GREEK - ENGLISH, ENGLISH - GREEK DICTIONARY C. N. GRIVAS ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Μεταμορφώσεις 5676 Οβίδιος 8978 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Περί ιστορίας και ιστορικής μεθοδολογίας Σπυριδωνάκης 8981 Τα εργαλεία της ηθικής ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Τζούλιαν Μπαγκίνι, Πήτερ Φοσλ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Θεολόγου Κώστας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,16 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ ,13 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,40 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Κοινωνική ψυχολογία. Παρελθόν, παρόν, μέλλον Σερδάρης Παναγιώτης University Studio PressΑ.Ε , Ιδέα, απόφαση, πολιτική 5673 Γρηγόρης Ανανιάδης ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ Χ , Μαθαίνω την ιταλική γλώσσα I Βαζούρα Ζωή Α. University Studio PressΑ.Ε , Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ Βασίλης Μητρόπουλος ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ , ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Θεωρία και Πράξη Αναστάσιος Κοντάκος, Παναγιώτης Σταμάτης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Slavia Orthodoxa Ευαγγέλου Ηλίας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΘΕΜΙΣΩΝΑ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε , Το πέπλο της αντίληψης Μαρία Βενιέρη ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ , ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Α ΒΑΣΙΛΗς ΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ-ΠΛΗΘΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ: ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ Νικόλαος Σακελλαρίου ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ ,76 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 8 από 22

11 8997 Αναπλάθοντας την "Όπερα" Ευαγγελία Κοψαλίδου ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ , Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια βίου μάθηση (η πορεία οι θεσμοί οι εφαρμογές) ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Διεθνής σύγκρουση και οικονομική σκέψη 7425 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων 6710 Κάρλο Γκολντόνι ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ , Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Μπιλάλης Νικόλαος Α., Μαραβελάκης Εμμανουήλ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Επενδύσεις Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan J. UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Ανδρικοπούλου Ελένη, Γιαννακού Αθηνά, Καυκαλάς Γρηγόρης, Πιτσιάβα - Λατινοπούλου Μάγδα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος Μαρσέλλος Νίκος Κωνσταντίνος Παν. Δεδεμάδης , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Με Παραδείγματα στο SPSS 9011 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ X ,25 ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑ JOHN LOCKE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΞΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Η ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ PHTLS -Προνοσοκομειακή Υποστήριξη Ζωής στην Αντιμετώπιση του Τραύματος - Πρώτη Ανταπόκριση στο Τραύμα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΝΑΕΜΤ ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΝ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,90 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 9 από 22

12 9019 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 8121 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ DOUGLAS E. COMER ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 5151 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Πρακτικό Βοήθημα Δημήτρης Σταματόπουλος, Αντώνης Καραβοκύρης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ , Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών Simon Haykin Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , ΜΙΚΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΚΕΡΑΣΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΝΙΤΣΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ι.Σ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΤΟ ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΡΓΚΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΖΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπορική Εταιρεία , ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Σχολική Υγιεινή Αικατερίνη Νεστορίδου ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , [Η ΕΠΟΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ] 4351 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΛΥΔΙΑ Μ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Εισαγωγή στη διεθνή οικονομική Χρήστος Παπάζογλου ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ , Μεταλλουργία Σιδήρου: Θεωρία και Τεχνολογία Ζευγώλης Εμμανουήλ Ν. ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Tourisme.com CORBEAU - DUBOIS - PENFORNIS ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕ , Εισαγωγή στην Πολιτική Heywood Andrew Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Ο Ελληνικός ρυθμός Γωργιάδης, Θρασύβουλος ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΩΡΑΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ Γ. - ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ Α. ΟΕ ,20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 10 από 22

13 9041 Vite et Bien MIGUEL ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕ , ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SCHOMACHER ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , Εσωτερική Παθολογία Gerd Herold ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ , ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ , Δημόσια Διπλωματία και Στρατηγική Επικοινωνία Ραγιές Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Μελέτες Περιπτώσεων Εκπαιδευτικών Μονάδων (Educational Case Studies) Μπρίνια Βασιλική ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Vite et Bien MIGUEL ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕ , Η ΓΛΩΣΣΑ C++ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μούργκος Ιωάννης , Αρχαία Ελληνική και Ρωμαική Νεκρομαντεία Ogden, Daniel ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ , FortunatusΒενάντιος Ονώριος Κλημεντιανός Φορτουνάτος ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΡΟΣ Α.Ε , Θεωρία και πράξη της εκκλησιαστικής μουσικής Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Καινοτομία και παράδοση Γεώργιος Μαντζαρίδης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μ. ΛΙΑΝΤΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Η ΥΣΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ , ΔΑΣΙΚΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SAP Νικόλαος Αβτζής, Δημήτριος Αβτζής, Κωνσταντίνος Βιδάκης ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΓΓΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,65 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ&ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ,72 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 11 από 22

14 9062 ΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΚΥΡΑ 8418 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΑΝΑΚΗ Α&Σ ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε , Το καθήκον της Ορθοδοξίας για καταλλαγή και ενότητα Λαρεντζάκης Γρηγόριος OSTRACON publishing p.c , Αντίστροφο λεξικό της νέας-αρχαίας ελληνικής γλώσσας Τσιλογιάννης Παύλος Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Υγιεινή και Ασφάλεια στήν εργασία Μουρούτσος Σ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Χειρουργική (επίτομο) Δ.Κ. ΒΩΡΟΣ 9067 Ιστολογία Έγχρωμο Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο MITCHELL, PEEL , , Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Ρασσιάς Θ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Ανατομία της επιφάνειας του σώματος J. LUMLEY 9070 ABCτης Ψυχικής υγείας T. DAVIES, T. CRAIG 9071 Στοιχεία της Κοινωνιολογίας J. M. HENSLIN 9072 Διδακτικό εγχειρίδιο υπολογιστικής τομογραφίας Hofer Matthias , , , , Βιολογία Starr Cecie, Evers Christine, Starr Lisa UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Davidson s γενικές αρχές και κλινική πράξη της ιατρικής παθολογίας N. BOON, N. COLLEDGE, B. WALKER, J. HUNTER , Το πλατωνικό δράμα και η διαδρομή του στην αρχαιότητα Νίκος Χαραλαμπόπουλος OPPORTUNA , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΠΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ , Ανατομία με μια ματιά O. FAIZ, D. MOFFAT 9078 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ ( )&Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ BERG J.M., TYMOCZKO J.L., STRYER LUBERT ARGAN GIULIO CARLO&BONITO OLIVA ACHILLE ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΕΡΕΥΝΑΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΕΡΕΥΝΑΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ , , , Ο ιερός Αυγουστίνος και η Πολιτεία του Θεού Καψάλης Αθανάσιος OSTRACON publishing p.c ,60 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 12 από 22

15 9082 Καινοδιαθηκικά Ατματζίδης Χαράλαμπος OSTRACON publishing p.c , ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ , Ερμηνευτικές και Θεολογικές προσεγγίσεις στην Καινή Διαθήκη Ατματζίδης Χαράλαμπος OSTRACON publishing p.c , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ Η/Υ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ , Ασκήσεις Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, 2η Έκδοση Μαλατέστας Παντελής Β. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2η Έκδοση Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους, 7η Έκδοση Rosen Kenneth H. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Έρευνα στα Μ.Μ.Ε.: Εισαγωγή R.D. Wimmer& J.R. Dominick ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Η εποχή του Αυγούστου Werner Eck,Επιστ. Επιμ.: Α. Μιχαλόπουλος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Μύθος, Γλώσσα και φύλο στο Corpus Priapeorum Χαρίλαος Μιχαλόπουλος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Φιλοσοφία της παιδείας: Όψεις της πράξης Επστημονική Επιμέλεια: Έλενα Θεοδωροπούλου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Η Παιδαγωγική Επιστήμη Άλλοτε και Τώρα Καρράς Κωνσταντίνος Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Διαλέξεις στη Σύγχρονη Οικονομική Επιστήμη Πρόδρομος-Ιωάννης Προδρομίδης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Μακροοικονομική Frederic S. Mishkin UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Mullins Laurie J. UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Θ. ΠΑΠΑΖΑΡΗΣ, Κ. ΠΑΤΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΑΘ. ΒΑΣΔΕΚΗ ,05 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 13 από 22

16 9105 Τί είναι Γνωστικισμός; Κάρεν Κίνγκ ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , Ανθρωπολογική Διδακτική Πανταζής Βασίλειος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Μέθοδοι Εμπειρικής Κοινωνικής 'Ερευνας Rainer Schnell, Paul Hill, Elke Esser "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , Αρχαία ελληνική γραμματολογία Romilly Jacqueline de 9112 Πενία, κοινωνία και φιλανθρωπία Κωνσταντέλλος 9113 Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού Μεσαίωνα Beaton Roderick 9114 Όμηρος. Ο ποιητής της Ιλιάδος Edwards Mark W. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , , , , Αισθητικά Θεωρήματα Επιλογή Αρχιτεκτονικά Θέματα 6917 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Βασική παιδιατρική ( Γ έκδοση ) Επιμ.: Κανακούδη - Τσακαλίδου Φλωρεντία, Κατζός Γεώργιος, Παπαχρήστου Φώτιος, Δρόσου - Αγακίδου University Studio PressΑ.Ε , Βυζαντινομουσικολογικά Τόμος Α - Θεωρία Αχιλλέας Χαλδαιάκης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου Σάμψων Αδαμάντιος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , Αισθητικά Θεωρήματα Τόμος Γ' 6816 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος. κριτική και ερμηνευτική έκδοση Dawe R. D Η ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για το Λαϊκό Παραμύθι: Διδακτικές προτάσεις για νηπιαγωγούς και δασκάλους ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε ,44 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ , Μ. Μερακλής Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Λειτουργικά Συστήματα, 8η Έκδοση Stallings William ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ATKINSON P., KENDALL R., van RENSBURG L Εγχειρίδιο Μαιευτική και Γυναικολογία B. O'REILLY, C. BOTTOMLEY, J. RYMER , ,56 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 14 από 22

17 9128 Κατανοώντας τον Καπιταλισμό Bowles Samuel, Richard Edwards, Roosevelt Frank,Ζουμπουλάκης Μιχάλης (επιμ.), Σαλίμπα Ζιζή (μετ.) Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Βυζαντινομουσικολογικά Τόμος Γ - Μελοποιία Αχιλλέας Χαλδαιάκης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , International Law for International Relations Cali, Basak ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Αισθητική Θεώρηση της Βυζαντινής Τέχνης 6934 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Writing, Ecriture, Scrittura Ευδωρίδου 'Ελσα - Καρακασίδης Θόδωρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ J. M. W. Slack ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , Η Αισθητική της Αρχιτεκτονικής του Μπετόν Αρμέ 6909 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Οι λόγιοι στο Βυζάντιο Wilson N. G. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , Δημόσια Διοίκηση Ντάνος Σ. Αναστάσιος ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , Νεοελληνικά Αλφαβητάρια 2959 Κεφαλληναίου Ευγενία Μαρίνης Σπύρος&Σία Ο.Ε , Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές Η Ανάπτυξη των Παιδιών Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Μαρία Σηφιανού, Βίλλυ Τσάκωνα (επιμ.) Lightfoot Cynthia, Cole Michael, Cole Sheila,Μπαμπλέκου Ζωή (επιμ.), Κουλεντιανού Μαργαρίτα (μετ.) ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ ,72 Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Ινδική κλασσική μουσική Αναστάσιος Χαψούλας ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ , Βραχεία Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση που Φέρνει Αποτελέσματα Gerald b. Sklare ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ , ΑΠΑΝΤΑ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΝΙΚΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε Χ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη 6840 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή ,62 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 15 από 22

18 9146 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΝΙ ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΕΜΑΝΝΟΥΕΛΑ ΠΙΣΙΝΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΚΡΙΣΗ, ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Τεχνικό Σχέδιο Μουρούτσος Σ. Μάλλιαρης Γ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Το Παραδοσιακό Σπίτι στο Αιγαίο 6947 Κ. Παπαϊωάννου, Αικ. Δημητσάντου- Κρεμέζη, Μ. Φινέ Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΘΕΜΕΛή ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Μακιαβέλι 6114 Κουέντιν Σκίνερ ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ , Ανομολόγητα Μυστικά Κοριτσιών από το Παρελθόν Χουρδάκης Αντώνης Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Εκπαιδευτική Πολιτική Γουβιάς Διονύσης, Θεριανός Κώστας Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Menschen A1/1 - Kursbuch Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Marketing Baines, Paul; Fill, Chris ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Menschen A2 - Kursbuch Ολική αρθροπλαστική του ισχύου: υλικά, μέθοδοι και εμβιομηχανική Charlotte habersack, Angela pude, Franz Specht ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Σκιττίδης Φ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων στη Λογοπαθολογία Σταυρούλα Χ. Γεωργοπούλου ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ , Textbook on International Law Dixon, Martin ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, 5η Έκδοση Hoffer-Valacich-George ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Πολιτισμική θεωρία John Storey ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε ,28 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 16 από 22

19 9169 Ιστορία Αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα Ιάκωβος Ποταμιάνος ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ - ΑΝΤΙΥΛΗ , GroßesÜbungsbuch Wortschatz Lilli Marlen Brill, Marion Techmer ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Ευέλικτες Κατεργασίες και Μηχανοτρονική Schmid,Kaufman,Pflug,Zippel,(Επιμ.Βαξεβα νίδης Ν.) ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Fit fürs Goethe-Zertifikat B Evelyn Frey ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Η τέχνη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Χάρης Σαββόπουλος ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε , Schritte international im Beruf - Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf Wiebke Heuer, Edith Schober, Wolfgang Baum, Ulrike Haas, Raffaella Pepe ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Deutsch im Hotel - Gespräche führen Paola Barberis, Elena Bruno ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Η ψυχική ζωή της εξουσίας. Θεωρίες καθυπόταξης 1545 Judith Butler ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε , Lagune 1 - Arbeitsbuch 7097 Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, τ. Α (δίκαιο, δικαίωμα, πρόσωπα) ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Παίζω και Μαθαίνω...Μελέτη Περιβάλλοντος Σέμογλου Κλειώ, Τζάνη Βασιλική ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Διαπλοκή επιστήμης, δικαίου και πολιτικής 9182 Lagune 3 - Kursbuch mit CD Lagune 3 - Arbeitsbuch (Επιμέλεια): Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο Κλωστοϋφαντουργία Ι - Τεχνολογία Ινών και Νημάτων ΜΠΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,54 Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ Μ. Kadolph (Επιμ.Δημητρακόπουλος Ευάγγελος) ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,63 ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,72 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,43 ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Alltag, Beruf& Co. 1 - KB und AB mit CD z. AB Norbert Becker, Jörg Braunert ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Alltag, Beruf& Co. 2 - KB und AB mit CD z. AB Norbert Becker, Jörg Braunert ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,07 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 17 από 22

20 9188 Ποιμαντική Άγιος Νεκτάριος Παναγόπουλος Νεκτάριος , Ηθική 1914 Ευάγγελος Π. Παπανούτσος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ , Zertifikat Deutsch neu - Lehrerbuch 7538 Christina Antoniadou, Manuela Georgiakaki, Daniela Paradi-Stai, Stella Tokmakidou Χρήστος Καραμπάτος Γερμανικές εκδόσεις Ε.Π.Ε , ΠΛΩΤΙΝΟΣ - ΕΝΝΕΑΔΕΣ - ΕΝΝΕΑΣ Ε Πλωτίνος ΟΔ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , der, die, das RENNER NEU - Glossar&Bildwörterbuch 7090 Georgia Barcoura, Maria Papadopoulou Χρήστος Καραμπάτος Γερμανικές εκδόσεις Ε.Π.Ε , ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες Συλλ. ΡΟΥΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ επιμέλεια ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Ιώσηπος Άπαντα Ιώσηπος ΟΔ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Δάφνις και Χλόη Λόγγος ΟΔ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Ρέμπραντ ΑΦΑΣΙΑ Eva Ornstein-van Slooten, Marijke Holtrop (επ.) Ilias Papathanasiou, Patrick Coppens, Constantin Potagas ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ X ,67 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , Μαθηματικά Bradley Teresa ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ - ΜΑΡΟΥΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Εισηγήσεις ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Ανοικτή και από απόσταση εκπαίδευση Καρούλης Αθανάσιος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ,91 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 18 από 22

21 9220 ΝΟΜΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΜΠΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,80 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ , Δικτυωμένη Ζωή Mung Chiang,Χ. Δουληγέρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΣΙΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 9224 Εισαγωγή στη διατροφή του ανθρώπου M. J. GIBNEY, H. H. VORSTER, F. J. KOK 9225 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ , ,50 ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε , ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Θ.Δ. ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Από τόν Παπαδιαμάντη στόν Πεντζίκη Ανέστης Γ. Κεσελόπουλος ΠΕΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ , ΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , Πρακτικά Θέματα Ενσωματωμένων Συστημάτων Ευάγγελος Φιλιππάτος, Νικόλαος Σπ. Βώρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ , Φαρμακολογία RANG, DALE, RITTER, MOORE 9234 Τεχνολογίες Παραγωγής Νικόλαος Τσουρβελούδης, Ιωάννης Νικολός ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ , , Η Φυσιολογία με μεγεθυντικό φακό Σμοκοβίτης Αθανάσιος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Οικονομική της Ανάπτυξης, 12 Έκδοση Todaro M. P. - Smith St. C. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Κ. Α. ΚΥΡΚΟΥ, Σ. Γ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ&ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε ,50 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 19 από 22

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. Αίτ Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN μής Αίτ Δείγμα Κατάσταση Ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. Αίτ Τίτλος Βιβλίου Διανομής Είδος Αίτ ενη Τρόφιμα - Είδη, Ποιότητα, 3666 Εμπόριο 14432 Lobbert, Hanrieder, Berges, Beck Γ.&Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ 978-960-331-472-1 2011-2012 ηση 33,18 33,18 ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ηλεκτροφυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2012. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-426-1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2012. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-426-1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε. Μαντζαρίδης 461 Πρόσωπο και θεσμοί 13391 Γεώργιος Ι. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3 ση 7,14 ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 464 Αμερική '62 7037 Πάνος Ιωαννίδης Άρης Γ. Λασκαράτος 978-960-7872-53-1 ση 13,15 ΟΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2012. Έτος Διανομής Είδος Αίτησης. University Studio PressΑ.Ε. 978-960-12-1873-1 2010-2011. University Studio PressΑ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2012. Έτος Διανομής Είδος Αίτησης. University Studio PressΑ.Ε. 978-960-12-1873-1 2010-2011. University Studio PressΑ.Ε. Διανομής Είδος Αίτ Κολιόπουλος 882 Ιστορία της Ευρώπης 17341 Ιωάννης Σ. University Studio PressΑ.Ε. 978-960-12-1873-1 ηση 6,53 6,53 ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ "Instantanes" et jeux des 884 miroirs 25006 Mamakouka Lisa

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμό Ασφαλεία: Να διατρθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. γ Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία και Διαχείριση 4090 Υδατικών Πόρων Καλλία - Αντωνίου 12718796 Αγγελική Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε. 978-960-456-285-5 2011-2012 Ρούσσας Γεώργιος Γ., Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΛ1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ROGER L. TOKHEIM Α. ΤΖΙΟΛΑ ΠΛ2 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ «ΑΛΦΑ» ΠΛ3

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014

Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014 Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο - 2014 9789604581092 Kolker Robert Phillip,Beicken Οι ταινίες του Wim Wenders 15297 9789604581085 Girgus Sam B. Οι ταινίες του Woody Allen 15256 9789604581139 Havel Vaclav

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Ang Alfredo HuaSing 1930, Εφαρμογές πιθανοτήτων και στατιστικής στη μελέτη και προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1. Agora (12th: 2001: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), Agora XII: training for mentally disabled people and their trainers: permitting the mentally

Διαβάστε περισσότερα

Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)

Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd) Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous (Confucius) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία 27-28 Ιουνίου 2015 Αμφιθέατρο Τελετών, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.llc-ekp-pamak2015.gr

Διαβάστε περισσότερα

8-sinedrio-perilipseis:Layout 1 10/29/2012 3:28 PM Page 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

8-sinedrio-perilipseis:Layout 1 10/29/2012 3:28 PM Page 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ exofillo:layout 1 10/29/2012 3:34 PM Page 1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2-4 Νοεμβρίου 2012 Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. η/-06-0 (θ. Ο ) με ΑΔΑ: ΒΛΓ69Ο8-ΕΑ5, απόφαση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας. Βιβλιογραφικό Δελτίο. Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης. Μάϊος 2011

Βιβλιοθήκη. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας. Βιβλιογραφικό Δελτίο. Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης. Μάϊος 2011 Βιβλιοθήκη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας Βιβλιογραφικό Δελτίο 1 Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης Μάϊος 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου εκδίδει το παρών βιβλιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα