ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από , , , και από έως και

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 και από 2009-10 έως και 2014-15."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες : Α. Λάιος Τηλέφωνο : Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Z1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από , , , και από έως και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α 159). β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ) του Π.Δ. 70/2015 (Α 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». δ) του Π.Δ. 73/2015 (Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ε) της υπ αρ. Φ.1/76244/Β3/ Υ.Α. (Β 957) «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ) της υπ αρ /Ζ1/ (ΦΕΚ 1082 Β ) Κ.Υ.Α. «Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων». ζ) της υπ αριθ. Φ.12/97315/Β3/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1915 Β ) «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. Φ.12/93262/Β3/ (Β 2377) και Φ.12/102348/Β3/ (Β 1890) Κ.Υ.Α. η) της παρ. 79 του άρθρου 2 της υπ αρ /Υ1/ (ΦΕΚ 2988 Β ) Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 1

2 Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». θ) της με αρ /Ζ1/ Υ.Α. σχετικά με «Συγκρότηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α» (ΑΔΑ : ΒΧ0Ζ465ΦΘ3-Ν5Ν) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ 1123 και Ειδικός Φορέας ). 3. Το αριθ. 4/2015 πρακτικό της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Εγκρίνουμε τις τιμές κοστολόγησης ανά αντίτυπο, όπως καθορίστηκαν στο Πρακτικό αριθ. 4/2015 της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., των παρακάτω αναφερομένων διδακτικών συγγραμμάτων ελευθέρου εμπορίου, τα οποία προτάθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α 14) όργανο των Α.Ε.Α. για την δωρεάν διανομή τους στους φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη , , , και από έως και που περιέχονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 4/2015, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Β. Εγκρίνουμε την διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 4/2015, στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με εντολή Υπουργού Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Συνημμένα: Πίνακας κοστολογημένων συγγραμμάτων Πρακτικού 4/2015 Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Εσωτ. Διανομή: 1. Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης 2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Β - Εκτέλεσης προϋπολογισμού Εκπαίδευσης 3. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Α. Α/Α 7815 ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΥΠΙΚΟ 7677 Μ. ΠΡΩΤ/ΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ Χ , Σουρρεαλισμός (δεμ.) Πατρίκ Βάλντμπεργκ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Accounting Information Systems HURT Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , FUNDAMENTALS OF DIGITAL LOGIC WITH VERILOG DESIGN BROWN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , General Chemistry: The Essential Concepts CHANG Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , MANAGERIAL ACCOUNTING - MEE GARRISON Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Microeconomics Samuelson-Nordhaus Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Power Plant Engineering Nag Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , PUBLIC RELATIONS WRITING: THE ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT BIVINS Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Software Engineering: A Practitioner's Approach PRESSMAN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Strategic Management: Text and Cases DESS Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , CMOS Digital Integrated Circuits: Analysis and Design KANG; LEBLEBICI Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Cryptography and Network Security FOROUZAN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Experiencing Intercultural Communication: An Introduction MARTIN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics BEER Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Core Principles and applications of Corporate Finance Ross et al Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Διεθνές αστικό και ευρωπαικό και ευρωπαικό δικονομικό δίκαιο Κλαμαρής Ν.-Τσικρικάς Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , GREC - FRANCAIS/FRANCAIS - GREC DICTIONNAIRE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε ,78 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 1 από 22

4 8834 Τρεις μελέτες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας Σίγκμουντ Φρόϋντ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Περί ελευθερίας Τζων Στούαρτ Μιλ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Κτηματολόγιο Αρβανίτης Απόστολος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γεώργιος Ασπρίδης "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Η ερμηνεία των ονείρων Σίγκμουντ Φρόϋντ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ - dictionnaire francais - grec Colette Lust,Dimitris Pandelodimos ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Βαν Γκογκ Μελίσα ΜακΚουίλαν ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , English for Academic Study - Reading&Writing Sourcebook John Slaght, Anne Pallant Ανδρέας Μπέτσης , Η Φιλοσοφία (2 τόμοι- Δεμένοι) Φρανσουά Σατελέ, Συλλογικό ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Αρχές μάρκετινγκ Fahy John, Jobber David ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Από τον Χέγκελ στον Νίτσε ΙΙ Καρλ Λέβιτ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Κοινωνία και υγεία Φελλάς Κωνσταντίνος (Επιμ.) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , English for Mechanical Engineering in Higher Education Studies- Course Book with audio CDs Marian Dunn, David Howey, Amanda Ilic, Nicholas Regan Ανδρέας Μπέτσης , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μούργκος Ιωάννης , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ , Access EAP: Frameworks - Course Book with audio DVD Sue Argent, Olwyn Alexander Ανδρέας Μπέτσης , ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μούργκος Ιωάννης ,26 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 2 από 22

5 8855 Career Express: Business English C1 - Course Book with audio CDs Jane Maier-Fairclough, Gerlinde Butzphal Ανδρέας Μπέτσης , English for Public Relations in Higher Education Studies-Course Book with audio CDs English for Tourism and Hospitality in Higher Education Studies- Course Book with audio CDs Marie McLisky Ανδρέας Μπέτσης , Hans Mol Ανδρέας Μπέτσης , English for Academic Study: Reading - Course Book John Slaght Ανδρέας Μπέτσης , Συνοπτικό Εγχειρίδιο Ανατομικών Τομών Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας Moeller T.B., Reif E. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Model Business Letters, s and Other Business Documents Taylor S. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ACSM 'sαξιολόγηση και Σχεδιασμός Προγραμμάτων Άσκησης- Οδηγίες της Αμερικάνικης Αθλητιατρικής Εταιρείας American College of Sports Medicine BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα, Αναψυχή και Σπορ Sherill C. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο επίκεντρο μιας διαχρονικής συζήτησης Λιόνης Χρήστος,Σουλιώτης Κυριάκος Ν. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία στη Νοσηλευτική Ivanov L., Blue C. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Gomez-Mejia L., Balkin D, Cardy R. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΛΕ ΓΚΟΦ ΖΑΚ ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε , Το Θέατρο στην εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και παιδαγωγία 8873 Μικροοικονομική Ανάλυση Θεόδωρος Γραμματάς Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,72 Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Τσούνης Νικόλαος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ , Studi Italiani Ευδωρίδου 'Ελσα ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Εισαγωγή στη Μηχανική Hamilton Σίμος Ιχτιάρογλου Ναγκολούδης Χρ. - Κουμαρτζής Νικ. Ο.Ε , Διαθεματικές προτάσεις εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό Δόξα Κωτσαλίδου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ , Ο Ρουμανικός Κόσμος το Ion Bulei ΔΙΩΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ,20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 3 από 22

6 8879 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη Σοφία Ζυγά ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Η λαϊκή κυριαρχία και η πρόκληση της αμεροληψίας Τασόπουλος Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Ελληνική Πατρολογία 8926 Migne Jacques-Paul ,Νικηφόρος ΔΙΩΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ , Συμπεριφορά Kαταναλωτή Denis Darpy "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , Ορθόδοξος Μοναχισμός Συλλογικό ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Σ. Γιαχούδης&ΣIA O.E , ΠΑΡΑΛΟΓΟ HINCHLIFFE ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ , ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ SMITH J.L. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ , ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΕ ΤΟ MATLAB : ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ Στεφανίδης Γιώργος ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Πληθωνικά 5750 Νικολάου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , PLATONIS DIALOGI VOL.V HERMANN F.C. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ , ΓΥΜΝΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Βενετσάνου Φωτεινή ΣΑΛΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ , Σκέψεις για τη μουσική Glenn Gould Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις Καϊμάρης Ε. Δημήτριος, Καρανικόλας Νικόλαος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Διοικητική επιστήμη Anderson David R., Sweeney Dennis J., Williams Thomas A., Martin Kipp ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Πιθανότητες και στοιχεία στατιστικής για μηχανικούς Ζιούτας Γεώργιος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Ωτορινολαρυγγολογία/Παθολογία-Χειρουργική κεφαλής και Τραχήλου Δανιηλιδης, Ασημακόπουλος, Αγγουριδάκηςς ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ , Κοινωνιολογική Θεωρία Morel, Bauer, Meleghy, Niedenzu, Preglau, Staubmann "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , Η γλώσσα και η εικόνα στη διδασκαλία της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου: Διδάσκοντας τον οπτικό γραμματισμό Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T.&Worley, D.A. Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε ,16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 4 από 22

7 8906 Οι συνέπειες της νεωτερικότητας - Νέα έκδοση Giddens Antony ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα Βλασίδης Βλάσης, Φωτιάδης Κωνσταντίνος, Ηλιάδου - Τάχου Σοφία Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ballantine Jeanne, Hammack Floyd Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Ροϊκές χωρογραφίες και εκπαιδευτικές αναστοχαστικές αντιστίξεις Τσουκαλά Κυριακή Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Στρατηγικές και Πρακτικές Μάθησης Μαρβάκης Αθανάσιος Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Νόσος και Οστικός Μεταβολισμός Χατζηδάκης Δημήτρης Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ , Τα κοινωνικά πλαίσια της μνήμης Maurice Halbwachs Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε , Μοριακή Μοντελοποίηση 580 Μαυρομούστακος Θωμάς, Ζουμπουλάκης Παναγιώτης ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ , Τι είναι η αισθητική; Marc Jimenez Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε , Εκκλησία Δίκαιο και Ιστορία Γεώργιος Γκαβαρδίνας Ιωάννης Καραδέδος , Οι Θεοί του Μάνατζμεντ Charles B. Handy Ιωάννης Καραδέδος , SecretsΑναισθησιολογίας Duke J., MD BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΨΗΓΜΑΤΑ ΤΟΥ Φ.Γ.ΛΟΡΚΑ Στυλιανός Ροδαρέλης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ , ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL NEGOTIATION IN THE MEDITERRANEAN CONTEXT Εισαγωγή στην πληροφορική ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ή PLUS ULTRA EVANGELOS RAFTOPOULOS - Mc CONNELL MOIRA Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,41 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,81 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 5 από 22

8 8933 ΔΙΑΔΡΟΜΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ."ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ"Ή ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ; ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Επείγουσα Ιατρική ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,13 BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Χειρουργική Μπαστούνης Ηλίας K.&Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε , Θεατρικοί Απόηχοι Στυλιανός Ροδαρέλης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ , Κρήτη : Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία μετά την Ένωση Αμαλία Κωτσάκη ΣΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ , ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (&ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΑΡΑΤ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Μ.Γ. ΣΕΡΓΗΣ, ΕΛ. Κ. ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΓΑΡΥΦ. Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ (Επιμ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΤΟ ΝΕΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ( ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Ελληνική Πατρολογία 9091 Migne Jacques-Paul ,Θεόδωρος ο Στουδίτης ΔΙΩΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ , Junqueira'sΒασική Ιστολογία 6η έκδοση Mescher A. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Ανατομία του Ανθρώπου Καραπάντζος Η. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ.ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MYSTERIUM TREMENDUM , ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Τέχνη και δημιουργικότητα Κωνσταντίνος Βασιλείου (επιμ.) ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε , Τι είναι η κλινική; Ζαν-Ρισάρ Φρεμάν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ X , ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΠΟΥ ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 8824 Δημήτριος Σ. Καϊλίδης Α. ΚΑΙ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ο.Ε Χ ,17 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 6 από 22

9 8957 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ελένη Ζέτου Α. ΚΑΙ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ο.Ε , Σχόλικη Ψυχολογία - Τόμος Α' Reynolds Cecil R., Gutkin Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ , Απειροστικός Λογισμός Ι και Matlab Γλαμπεδάκης Μιχάλης, Γλαμπεδάκης Αντώνης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Οι κεραίες της εποχής μου Ανταίος Χρυσοστομίδης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Θεραπεία και Υγεία στην Αριστοτελική και Νιτσεική Φιλοσοφία της Τέχνης. Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο, H' Έκδοση Αναθεωρημένη και Συμπληρωμένη Δήμου-Τζαβάρα Αναστασία ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Παναγόπουλος Θεόδωρος Ι. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ,14 Pytel Andrew, Kiusalaas Jaan (Επιμ.Παύλου 8964 Μηχανική Ι. Στατική ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ ,44 Δ.) Σοφία Κανελλάκη,Άννα Μαντόγλου,Στάμος Η ψυχολογία στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου και Παπαστάμου,Σταυρούλα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ ,70 της κοινωνίας Σαμαρτζή,Νικόλας Χρηστάκης 8966 Περί σχολικών βιβλιοθηκών Μπίκος Γιώργος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Οδόσημα Βαγγέλης Χατζηβασιλείου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Ζητήματα επικοινωνίας Τεύχη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Ιπποκρατική Ιατρική Λυπουρλής Δημήτριος Δ. Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Μηχανική ΙΙ. Δυναμική Pytel Andrew, Kiusalaas Jaan (Επιμ.Παύλου Δ.) ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Η Ενέργεια στην Εκπαίδευση Κολιόπουλος Α. Δημήτρης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Βασικές, ανώτερες και εξειδικευμένες νοσηλευτικές δεξιότητες Γεώργιος Ι. Μπαλτόπουλος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , ΆΚΟΥΣΕ ΚΑΙ ΠΑΙΞΕ Lucy Green ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ , Το αίνιγμα του κεφαλαίου και οι κρίσεις του καπιταλισμού Ντέιβιντ Χάρβεϊ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Φυσική (Ενιαίο) Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl,Παπανικόλας Κ. (Γενική Επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (Συντονισμός), Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 7 από 22

10 8976 A MODERN GREEK - ENGLISH, ENGLISH - GREEK DICTIONARY C. N. GRIVAS ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Μεταμορφώσεις 5676 Οβίδιος 8978 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Περί ιστορίας και ιστορικής μεθοδολογίας Σπυριδωνάκης 8981 Τα εργαλεία της ηθικής ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Τζούλιαν Μπαγκίνι, Πήτερ Φοσλ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Θεολόγου Κώστας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,16 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ ,13 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,40 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Κοινωνική ψυχολογία. Παρελθόν, παρόν, μέλλον Σερδάρης Παναγιώτης University Studio PressΑ.Ε , Ιδέα, απόφαση, πολιτική 5673 Γρηγόρης Ανανιάδης ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ Χ , Μαθαίνω την ιταλική γλώσσα I Βαζούρα Ζωή Α. University Studio PressΑ.Ε , Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ Βασίλης Μητρόπουλος ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ , ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Θεωρία και Πράξη Αναστάσιος Κοντάκος, Παναγιώτης Σταμάτης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Slavia Orthodoxa Ευαγγέλου Ηλίας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΘΕΜΙΣΩΝΑ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε , Το πέπλο της αντίληψης Μαρία Βενιέρη ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ , ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Α ΒΑΣΙΛΗς ΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ-ΠΛΗΘΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ: ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ Νικόλαος Σακελλαρίου ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ ,76 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 8 από 22

11 8997 Αναπλάθοντας την "Όπερα" Ευαγγελία Κοψαλίδου ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ , Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια βίου μάθηση (η πορεία οι θεσμοί οι εφαρμογές) ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Διεθνής σύγκρουση και οικονομική σκέψη 7425 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων 6710 Κάρλο Γκολντόνι ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ , Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Μπιλάλης Νικόλαος Α., Μαραβελάκης Εμμανουήλ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Επενδύσεις Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan J. UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Ανδρικοπούλου Ελένη, Γιαννακού Αθηνά, Καυκαλάς Γρηγόρης, Πιτσιάβα - Λατινοπούλου Μάγδα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος Μαρσέλλος Νίκος Κωνσταντίνος Παν. Δεδεμάδης , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Με Παραδείγματα στο SPSS 9011 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ X ,25 ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑ JOHN LOCKE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΞΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Η ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ PHTLS -Προνοσοκομειακή Υποστήριξη Ζωής στην Αντιμετώπιση του Τραύματος - Πρώτη Ανταπόκριση στο Τραύμα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΝΑΕΜΤ ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΝ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,90 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 9 από 22

12 9019 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 8121 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ DOUGLAS E. COMER ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 5151 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Πρακτικό Βοήθημα Δημήτρης Σταματόπουλος, Αντώνης Καραβοκύρης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ , Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών Simon Haykin Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , ΜΙΚΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΚΕΡΑΣΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΝΙΤΣΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ι.Σ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΤΟ ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΡΓΚΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΖΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπορική Εταιρεία , ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Σχολική Υγιεινή Αικατερίνη Νεστορίδου ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , [Η ΕΠΟΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ] 4351 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΛΥΔΙΑ Μ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Εισαγωγή στη διεθνή οικονομική Χρήστος Παπάζογλου ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ , Μεταλλουργία Σιδήρου: Θεωρία και Τεχνολογία Ζευγώλης Εμμανουήλ Ν. ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Tourisme.com CORBEAU - DUBOIS - PENFORNIS ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕ , Εισαγωγή στην Πολιτική Heywood Andrew Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Ο Ελληνικός ρυθμός Γωργιάδης, Θρασύβουλος ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΩΡΑΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ Γ. - ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ Α. ΟΕ ,20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 10 από 22

13 9041 Vite et Bien MIGUEL ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕ , ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SCHOMACHER ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , Εσωτερική Παθολογία Gerd Herold ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ , ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ , Δημόσια Διπλωματία και Στρατηγική Επικοινωνία Ραγιές Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Μελέτες Περιπτώσεων Εκπαιδευτικών Μονάδων (Educational Case Studies) Μπρίνια Βασιλική ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Vite et Bien MIGUEL ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕ , Η ΓΛΩΣΣΑ C++ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μούργκος Ιωάννης , Αρχαία Ελληνική και Ρωμαική Νεκρομαντεία Ogden, Daniel ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ , FortunatusΒενάντιος Ονώριος Κλημεντιανός Φορτουνάτος ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΡΟΣ Α.Ε , Θεωρία και πράξη της εκκλησιαστικής μουσικής Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Καινοτομία και παράδοση Γεώργιος Μαντζαρίδης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μ. ΛΙΑΝΤΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Η ΥΣΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ , ΔΑΣΙΚΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SAP Νικόλαος Αβτζής, Δημήτριος Αβτζής, Κωνσταντίνος Βιδάκης ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΓΓΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,65 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ&ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ,72 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 11 από 22

14 9062 ΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΚΥΡΑ 8418 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΑΝΑΚΗ Α&Σ ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε , Το καθήκον της Ορθοδοξίας για καταλλαγή και ενότητα Λαρεντζάκης Γρηγόριος OSTRACON publishing p.c , Αντίστροφο λεξικό της νέας-αρχαίας ελληνικής γλώσσας Τσιλογιάννης Παύλος Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Υγιεινή και Ασφάλεια στήν εργασία Μουρούτσος Σ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Χειρουργική (επίτομο) Δ.Κ. ΒΩΡΟΣ 9067 Ιστολογία Έγχρωμο Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο MITCHELL, PEEL , , Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Ρασσιάς Θ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Ανατομία της επιφάνειας του σώματος J. LUMLEY 9070 ABCτης Ψυχικής υγείας T. DAVIES, T. CRAIG 9071 Στοιχεία της Κοινωνιολογίας J. M. HENSLIN 9072 Διδακτικό εγχειρίδιο υπολογιστικής τομογραφίας Hofer Matthias , , , , Βιολογία Starr Cecie, Evers Christine, Starr Lisa UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Davidson s γενικές αρχές και κλινική πράξη της ιατρικής παθολογίας N. BOON, N. COLLEDGE, B. WALKER, J. HUNTER , Το πλατωνικό δράμα και η διαδρομή του στην αρχαιότητα Νίκος Χαραλαμπόπουλος OPPORTUNA , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΠΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ , Ανατομία με μια ματιά O. FAIZ, D. MOFFAT 9078 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ ( )&Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ BERG J.M., TYMOCZKO J.L., STRYER LUBERT ARGAN GIULIO CARLO&BONITO OLIVA ACHILLE ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΕΡΕΥΝΑΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΕΡΕΥΝΑΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ , , , Ο ιερός Αυγουστίνος και η Πολιτεία του Θεού Καψάλης Αθανάσιος OSTRACON publishing p.c ,60 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 12 από 22

15 9082 Καινοδιαθηκικά Ατματζίδης Χαράλαμπος OSTRACON publishing p.c , ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ , Ερμηνευτικές και Θεολογικές προσεγγίσεις στην Καινή Διαθήκη Ατματζίδης Χαράλαμπος OSTRACON publishing p.c , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ Η/Υ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ , Ασκήσεις Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, 2η Έκδοση Μαλατέστας Παντελής Β. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2η Έκδοση Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους, 7η Έκδοση Rosen Kenneth H. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Έρευνα στα Μ.Μ.Ε.: Εισαγωγή R.D. Wimmer& J.R. Dominick ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Η εποχή του Αυγούστου Werner Eck,Επιστ. Επιμ.: Α. Μιχαλόπουλος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Μύθος, Γλώσσα και φύλο στο Corpus Priapeorum Χαρίλαος Μιχαλόπουλος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Φιλοσοφία της παιδείας: Όψεις της πράξης Επστημονική Επιμέλεια: Έλενα Θεοδωροπούλου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Η Παιδαγωγική Επιστήμη Άλλοτε και Τώρα Καρράς Κωνσταντίνος Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Διαλέξεις στη Σύγχρονη Οικονομική Επιστήμη Πρόδρομος-Ιωάννης Προδρομίδης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Μακροοικονομική Frederic S. Mishkin UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Mullins Laurie J. UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Θ. ΠΑΠΑΖΑΡΗΣ, Κ. ΠΑΤΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΑΘ. ΒΑΣΔΕΚΗ ,05 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 13 από 22

16 9105 Τί είναι Γνωστικισμός; Κάρεν Κίνγκ ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , Ανθρωπολογική Διδακτική Πανταζής Βασίλειος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Μέθοδοι Εμπειρικής Κοινωνικής 'Ερευνας Rainer Schnell, Paul Hill, Elke Esser "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , Αρχαία ελληνική γραμματολογία Romilly Jacqueline de 9112 Πενία, κοινωνία και φιλανθρωπία Κωνσταντέλλος 9113 Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού Μεσαίωνα Beaton Roderick 9114 Όμηρος. Ο ποιητής της Ιλιάδος Edwards Mark W. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , , , , Αισθητικά Θεωρήματα Επιλογή Αρχιτεκτονικά Θέματα 6917 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Βασική παιδιατρική ( Γ έκδοση ) Επιμ.: Κανακούδη - Τσακαλίδου Φλωρεντία, Κατζός Γεώργιος, Παπαχρήστου Φώτιος, Δρόσου - Αγακίδου University Studio PressΑ.Ε , Βυζαντινομουσικολογικά Τόμος Α - Θεωρία Αχιλλέας Χαλδαιάκης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου Σάμψων Αδαμάντιος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , Αισθητικά Θεωρήματα Τόμος Γ' 6816 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος. κριτική και ερμηνευτική έκδοση Dawe R. D Η ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για το Λαϊκό Παραμύθι: Διδακτικές προτάσεις για νηπιαγωγούς και δασκάλους ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε ,44 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ , Μ. Μερακλής Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Λειτουργικά Συστήματα, 8η Έκδοση Stallings William ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ATKINSON P., KENDALL R., van RENSBURG L Εγχειρίδιο Μαιευτική και Γυναικολογία B. O'REILLY, C. BOTTOMLEY, J. RYMER , ,56 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 14 από 22

17 9128 Κατανοώντας τον Καπιταλισμό Bowles Samuel, Richard Edwards, Roosevelt Frank,Ζουμπουλάκης Μιχάλης (επιμ.), Σαλίμπα Ζιζή (μετ.) Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Βυζαντινομουσικολογικά Τόμος Γ - Μελοποιία Αχιλλέας Χαλδαιάκης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , International Law for International Relations Cali, Basak ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Αισθητική Θεώρηση της Βυζαντινής Τέχνης 6934 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Writing, Ecriture, Scrittura Ευδωρίδου 'Ελσα - Καρακασίδης Θόδωρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ J. M. W. Slack ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , Η Αισθητική της Αρχιτεκτονικής του Μπετόν Αρμέ 6909 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Οι λόγιοι στο Βυζάντιο Wilson N. G. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , Δημόσια Διοίκηση Ντάνος Σ. Αναστάσιος ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , Νεοελληνικά Αλφαβητάρια 2959 Κεφαλληναίου Ευγενία Μαρίνης Σπύρος&Σία Ο.Ε , Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές Η Ανάπτυξη των Παιδιών Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Μαρία Σηφιανού, Βίλλυ Τσάκωνα (επιμ.) Lightfoot Cynthia, Cole Michael, Cole Sheila,Μπαμπλέκου Ζωή (επιμ.), Κουλεντιανού Μαργαρίτα (μετ.) ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ ,72 Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Ινδική κλασσική μουσική Αναστάσιος Χαψούλας ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ , Βραχεία Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση που Φέρνει Αποτελέσματα Gerald b. Sklare ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ , ΑΠΑΝΤΑ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΝΙΚΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε Χ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη 6840 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή ,62 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 15 από 22

18 9146 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΝΙ ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΕΜΑΝΝΟΥΕΛΑ ΠΙΣΙΝΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΚΡΙΣΗ, ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Τεχνικό Σχέδιο Μουρούτσος Σ. Μάλλιαρης Γ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Το Παραδοσιακό Σπίτι στο Αιγαίο 6947 Κ. Παπαϊωάννου, Αικ. Δημητσάντου- Κρεμέζη, Μ. Φινέ Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΘΕΜΕΛή ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Μακιαβέλι 6114 Κουέντιν Σκίνερ ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ , Ανομολόγητα Μυστικά Κοριτσιών από το Παρελθόν Χουρδάκης Αντώνης Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Εκπαιδευτική Πολιτική Γουβιάς Διονύσης, Θεριανός Κώστας Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Menschen A1/1 - Kursbuch Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Marketing Baines, Paul; Fill, Chris ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Menschen A2 - Kursbuch Ολική αρθροπλαστική του ισχύου: υλικά, μέθοδοι και εμβιομηχανική Charlotte habersack, Angela pude, Franz Specht ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Σκιττίδης Φ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων στη Λογοπαθολογία Σταυρούλα Χ. Γεωργοπούλου ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ , Textbook on International Law Dixon, Martin ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, 5η Έκδοση Hoffer-Valacich-George ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Πολιτισμική θεωρία John Storey ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε ,28 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 16 από 22

19 9169 Ιστορία Αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα Ιάκωβος Ποταμιάνος ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ - ΑΝΤΙΥΛΗ , GroßesÜbungsbuch Wortschatz Lilli Marlen Brill, Marion Techmer ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Ευέλικτες Κατεργασίες και Μηχανοτρονική Schmid,Kaufman,Pflug,Zippel,(Επιμ.Βαξεβα νίδης Ν.) ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Fit fürs Goethe-Zertifikat B Evelyn Frey ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Η τέχνη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Χάρης Σαββόπουλος ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε , Schritte international im Beruf - Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf Wiebke Heuer, Edith Schober, Wolfgang Baum, Ulrike Haas, Raffaella Pepe ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Deutsch im Hotel - Gespräche führen Paola Barberis, Elena Bruno ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Η ψυχική ζωή της εξουσίας. Θεωρίες καθυπόταξης 1545 Judith Butler ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε , Lagune 1 - Arbeitsbuch 7097 Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, τ. Α (δίκαιο, δικαίωμα, πρόσωπα) ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Παίζω και Μαθαίνω...Μελέτη Περιβάλλοντος Σέμογλου Κλειώ, Τζάνη Βασιλική ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Διαπλοκή επιστήμης, δικαίου και πολιτικής 9182 Lagune 3 - Kursbuch mit CD Lagune 3 - Arbeitsbuch (Επιμέλεια): Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο Κλωστοϋφαντουργία Ι - Τεχνολογία Ινών και Νημάτων ΜΠΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,54 Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ Μ. Kadolph (Επιμ.Δημητρακόπουλος Ευάγγελος) ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,63 ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,72 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,43 ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Alltag, Beruf& Co. 1 - KB und AB mit CD z. AB Norbert Becker, Jörg Braunert ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Alltag, Beruf& Co. 2 - KB und AB mit CD z. AB Norbert Becker, Jörg Braunert ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,07 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 17 από 22

20 9188 Ποιμαντική Άγιος Νεκτάριος Παναγόπουλος Νεκτάριος , Ηθική 1914 Ευάγγελος Π. Παπανούτσος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ , Zertifikat Deutsch neu - Lehrerbuch 7538 Christina Antoniadou, Manuela Georgiakaki, Daniela Paradi-Stai, Stella Tokmakidou Χρήστος Καραμπάτος Γερμανικές εκδόσεις Ε.Π.Ε , ΠΛΩΤΙΝΟΣ - ΕΝΝΕΑΔΕΣ - ΕΝΝΕΑΣ Ε Πλωτίνος ΟΔ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , der, die, das RENNER NEU - Glossar&Bildwörterbuch 7090 Georgia Barcoura, Maria Papadopoulou Χρήστος Καραμπάτος Γερμανικές εκδόσεις Ε.Π.Ε , ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες Συλλ. ΡΟΥΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ επιμέλεια ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Ιώσηπος Άπαντα Ιώσηπος ΟΔ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Δάφνις και Χλόη Λόγγος ΟΔ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Ρέμπραντ ΑΦΑΣΙΑ Eva Ornstein-van Slooten, Marijke Holtrop (επ.) Ilias Papathanasiou, Patrick Coppens, Constantin Potagas ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ X ,67 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , Μαθηματικά Bradley Teresa ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ - ΜΑΡΟΥΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Εισηγήσεις ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Ανοικτή και από απόσταση εκπαίδευση Καρούλης Αθανάσιος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ,91 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 18 από 22

21 9220 ΝΟΜΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΜΠΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,80 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ , Δικτυωμένη Ζωή Mung Chiang,Χ. Δουληγέρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΣΙΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 9224 Εισαγωγή στη διατροφή του ανθρώπου M. J. GIBNEY, H. H. VORSTER, F. J. KOK 9225 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ , ,50 ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε , ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Θ.Δ. ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Από τόν Παπαδιαμάντη στόν Πεντζίκη Ανέστης Γ. Κεσελόπουλος ΠΕΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ , ΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , Πρακτικά Θέματα Ενσωματωμένων Συστημάτων Ευάγγελος Φιλιππάτος, Νικόλαος Σπ. Βώρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ , Φαρμακολογία RANG, DALE, RITTER, MOORE 9234 Τεχνολογίες Παραγωγής Νικόλαος Τσουρβελούδης, Ιωάννης Νικολός ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ , , Η Φυσιολογία με μεγεθυντικό φακό Σμοκοβίτης Αθανάσιος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Οικονομική της Ανάπτυξης, 12 Έκδοση Todaro M. P. - Smith St. C. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Κ. Α. ΚΥΡΚΟΥ, Σ. Γ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ&ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε ,50 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 19 από 22

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Κωδικός Τίτλος μαθήματος Διδάσκων ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα / Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο

Ίδρυμα / Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΕΙ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α Όνομα Επώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα / Ερευνητικό 1 ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ - ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 139/Γ/25-02-10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών Κωδικός Τίτλος μαθήματος ΠΕΥ100 ΠΕΥ101 ΝΥ101α ΠΝΥ201 ΠΝΕ402 ΠΝΕ435 ΝΕ403α ΠΝΕ506 ΠΝΥ302 ΠΝΕ142

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ALS, ATLS. ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 1999 6,2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2008 7,65 1,31 6 14.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ALS, ATLS. ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 1999 6,2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2008 7,65 1,31 6 14. Υ Υ Ανατομία Ι 1 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1974 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 1999 6,2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2008 7,65 1,31 6 14 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ALS, ATLS. ΠΛΗΡΗ 2 ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1976 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ ΜΑΘ 1 Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ39-ΚΕ7. Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΩ39-ΚΕ7. Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤ. ΔΙΔΑΚΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία Εποχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΆΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΕΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2016-2017 1 ο ΕΤΟΣ Μαθήματα Α εξαμήνου (Υ) Διδάσκοντες Ώρες Εισαγωγή στην Πληροφορική Μαμάτας Ελευθέριος Λέκτορας, Σουραβλάς Σταύρος Λέκτορας, Πετρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΜΕΑΣ :001 ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 001.040 ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 201 2015, 2015 201, 201-2017 Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CREDITS) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ημερομηνία 09:00-12:00 001Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιορδανίδης γραπτά 47 12:00-13:00 002Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί µέχρι : Βαθµός Ασφαλείας : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2676 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2016 2017 για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 και έπειτα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1942 Ξεκινά η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής Οι σπουδές με βάση το νόμο 1268/1982 και 4009/2011 διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) 1983 Σύμφωνα με το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012-2013 Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα 030012 Αρχές Κοινωνιολογίας Ι Α' 3 Υπ. Παπαρίζος Αντώνιος 09-09-2013 08:30-11:00 (Α-Β),

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2 Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία 24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία Έναρξη εργασιών 10:00 - Λήξη εργασιών 12:30 Προεδρείο: Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Σοφία Ηλιάδου -Τάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. «20 χρόνια Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2015 20:00-22:45 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΠΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 1 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΕΚΔΟΣΗ: 1 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 509. Θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των

Διαβάστε περισσότερα

Εκκαθάριση δαπάνης / Εντολή πληρωμής για δαπάνη του έργου με κωδ. 2014ΣΕ της ΣΑΕ 061/8, συνολικού ύψους #29.294,75#

Εκκαθάριση δαπάνης / Εντολή πληρωμής για δαπάνη του έργου με κωδ. 2014ΣΕ της ΣΑΕ 061/8, συνολικού ύψους #29.294,75# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Χρήστος Αθανασιάδης 1 252 Διακριτά Μαθηματικά 26/06/2015 18:00-21:00 2 832 Αλγεβρική Τοπολογία 02/07/2015 15:00-18:00 3 361 Φυσική Μετεωρολογία 06/07/2015 15:00-18:00 4 411 Μερικές Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 20 / 01 /2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 20 / 01 /2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 20 / 01 /2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.:1687 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ : 213 2030613 Fax : 213 2030630 ΠΡΟΣ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τμήματος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα