ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από , , , και από έως και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 και από 2009-10 έως και 2014-15."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες : Α. Λάιος Τηλέφωνο : Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Z1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από , , , και από έως και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α 159). β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ) του Π.Δ. 70/2015 (Α 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». δ) του Π.Δ. 73/2015 (Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ε) της υπ αρ. Φ.1/76244/Β3/ Υ.Α. (Β 957) «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ) της υπ αρ /Ζ1/ (ΦΕΚ 1082 Β ) Κ.Υ.Α. «Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων». ζ) της υπ αριθ. Φ.12/97315/Β3/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1915 Β ) «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. Φ.12/93262/Β3/ (Β 2377) και Φ.12/102348/Β3/ (Β 1890) Κ.Υ.Α. η) της παρ. 79 του άρθρου 2 της υπ αρ /Υ1/ (ΦΕΚ 2988 Β ) Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 1

2 Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». θ) της με αρ /Ζ1/ Υ.Α. σχετικά με «Συγκρότηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α» (ΑΔΑ : ΒΧ0Ζ465ΦΘ3-Ν5Ν) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ 1123 και Ειδικός Φορέας ). 3. Το αριθ. 4/2015 πρακτικό της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Εγκρίνουμε τις τιμές κοστολόγησης ανά αντίτυπο, όπως καθορίστηκαν στο Πρακτικό αριθ. 4/2015 της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., των παρακάτω αναφερομένων διδακτικών συγγραμμάτων ελευθέρου εμπορίου, τα οποία προτάθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α 14) όργανο των Α.Ε.Α. για την δωρεάν διανομή τους στους φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη , , , και από έως και που περιέχονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 4/2015, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Β. Εγκρίνουμε την διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 4/2015, στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με εντολή Υπουργού Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Συνημμένα: Πίνακας κοστολογημένων συγγραμμάτων Πρακτικού 4/2015 Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Εσωτ. Διανομή: 1. Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης 2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Β - Εκτέλεσης προϋπολογισμού Εκπαίδευσης 3. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Α. Α/Α 7815 ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΥΠΙΚΟ 7677 Μ. ΠΡΩΤ/ΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ Χ , Σουρρεαλισμός (δεμ.) Πατρίκ Βάλντμπεργκ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Accounting Information Systems HURT Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , FUNDAMENTALS OF DIGITAL LOGIC WITH VERILOG DESIGN BROWN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , General Chemistry: The Essential Concepts CHANG Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , MANAGERIAL ACCOUNTING - MEE GARRISON Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Microeconomics Samuelson-Nordhaus Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Power Plant Engineering Nag Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , PUBLIC RELATIONS WRITING: THE ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT BIVINS Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Software Engineering: A Practitioner's Approach PRESSMAN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Strategic Management: Text and Cases DESS Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , CMOS Digital Integrated Circuits: Analysis and Design KANG; LEBLEBICI Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Cryptography and Network Security FOROUZAN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Experiencing Intercultural Communication: An Introduction MARTIN Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics BEER Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Core Principles and applications of Corporate Finance Ross et al Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Διεθνές αστικό και ευρωπαικό και ευρωπαικό δικονομικό δίκαιο Κλαμαρής Ν.-Τσικρικάς Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , GREC - FRANCAIS/FRANCAIS - GREC DICTIONNAIRE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε ,78 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 1 από 22

4 8834 Τρεις μελέτες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας Σίγκμουντ Φρόϋντ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Περί ελευθερίας Τζων Στούαρτ Μιλ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Κτηματολόγιο Αρβανίτης Απόστολος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γεώργιος Ασπρίδης "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Η ερμηνεία των ονείρων Σίγκμουντ Φρόϋντ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ - dictionnaire francais - grec Colette Lust,Dimitris Pandelodimos ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Βαν Γκογκ Μελίσα ΜακΚουίλαν ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , English for Academic Study - Reading&Writing Sourcebook John Slaght, Anne Pallant Ανδρέας Μπέτσης , Η Φιλοσοφία (2 τόμοι- Δεμένοι) Φρανσουά Σατελέ, Συλλογικό ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Αρχές μάρκετινγκ Fahy John, Jobber David ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Από τον Χέγκελ στον Νίτσε ΙΙ Καρλ Λέβιτ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Κοινωνία και υγεία Φελλάς Κωνσταντίνος (Επιμ.) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , English for Mechanical Engineering in Higher Education Studies- Course Book with audio CDs Marian Dunn, David Howey, Amanda Ilic, Nicholas Regan Ανδρέας Μπέτσης , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μούργκος Ιωάννης , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ , Access EAP: Frameworks - Course Book with audio DVD Sue Argent, Olwyn Alexander Ανδρέας Μπέτσης , ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μούργκος Ιωάννης ,26 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 2 από 22

5 8855 Career Express: Business English C1 - Course Book with audio CDs Jane Maier-Fairclough, Gerlinde Butzphal Ανδρέας Μπέτσης , English for Public Relations in Higher Education Studies-Course Book with audio CDs English for Tourism and Hospitality in Higher Education Studies- Course Book with audio CDs Marie McLisky Ανδρέας Μπέτσης , Hans Mol Ανδρέας Μπέτσης , English for Academic Study: Reading - Course Book John Slaght Ανδρέας Μπέτσης , Συνοπτικό Εγχειρίδιο Ανατομικών Τομών Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας Moeller T.B., Reif E. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Model Business Letters, s and Other Business Documents Taylor S. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ACSM 'sαξιολόγηση και Σχεδιασμός Προγραμμάτων Άσκησης- Οδηγίες της Αμερικάνικης Αθλητιατρικής Εταιρείας American College of Sports Medicine BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα, Αναψυχή και Σπορ Sherill C. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο επίκεντρο μιας διαχρονικής συζήτησης Λιόνης Χρήστος,Σουλιώτης Κυριάκος Ν. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία στη Νοσηλευτική Ivanov L., Blue C. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Gomez-Mejia L., Balkin D, Cardy R. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΛΕ ΓΚΟΦ ΖΑΚ ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε , Το Θέατρο στην εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και παιδαγωγία 8873 Μικροοικονομική Ανάλυση Θεόδωρος Γραμματάς Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,72 Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Τσούνης Νικόλαος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ , Studi Italiani Ευδωρίδου 'Ελσα ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Εισαγωγή στη Μηχανική Hamilton Σίμος Ιχτιάρογλου Ναγκολούδης Χρ. - Κουμαρτζής Νικ. Ο.Ε , Διαθεματικές προτάσεις εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό Δόξα Κωτσαλίδου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ , Ο Ρουμανικός Κόσμος το Ion Bulei ΔΙΩΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ,20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 3 από 22

6 8879 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη Σοφία Ζυγά ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Η λαϊκή κυριαρχία και η πρόκληση της αμεροληψίας Τασόπουλος Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Ελληνική Πατρολογία 8926 Migne Jacques-Paul ,Νικηφόρος ΔΙΩΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ , Συμπεριφορά Kαταναλωτή Denis Darpy "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , Ορθόδοξος Μοναχισμός Συλλογικό ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Σ. Γιαχούδης&ΣIA O.E , ΠΑΡΑΛΟΓΟ HINCHLIFFE ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ , ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ SMITH J.L. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ , ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΕ ΤΟ MATLAB : ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ Στεφανίδης Γιώργος ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Πληθωνικά 5750 Νικολάου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , PLATONIS DIALOGI VOL.V HERMANN F.C. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ , ΓΥΜΝΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Βενετσάνου Φωτεινή ΣΑΛΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ , Σκέψεις για τη μουσική Glenn Gould Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις Καϊμάρης Ε. Δημήτριος, Καρανικόλας Νικόλαος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Διοικητική επιστήμη Anderson David R., Sweeney Dennis J., Williams Thomas A., Martin Kipp ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Πιθανότητες και στοιχεία στατιστικής για μηχανικούς Ζιούτας Γεώργιος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Ωτορινολαρυγγολογία/Παθολογία-Χειρουργική κεφαλής και Τραχήλου Δανιηλιδης, Ασημακόπουλος, Αγγουριδάκηςς ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ , Κοινωνιολογική Θεωρία Morel, Bauer, Meleghy, Niedenzu, Preglau, Staubmann "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , Η γλώσσα και η εικόνα στη διδασκαλία της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου: Διδάσκοντας τον οπτικό γραμματισμό Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T.&Worley, D.A. Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε ,16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 4 από 22

7 8906 Οι συνέπειες της νεωτερικότητας - Νέα έκδοση Giddens Antony ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα Βλασίδης Βλάσης, Φωτιάδης Κωνσταντίνος, Ηλιάδου - Τάχου Σοφία Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ballantine Jeanne, Hammack Floyd Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Ροϊκές χωρογραφίες και εκπαιδευτικές αναστοχαστικές αντιστίξεις Τσουκαλά Κυριακή Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Στρατηγικές και Πρακτικές Μάθησης Μαρβάκης Αθανάσιος Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Νόσος και Οστικός Μεταβολισμός Χατζηδάκης Δημήτρης Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ , Τα κοινωνικά πλαίσια της μνήμης Maurice Halbwachs Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε , Μοριακή Μοντελοποίηση 580 Μαυρομούστακος Θωμάς, Ζουμπουλάκης Παναγιώτης ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ , Τι είναι η αισθητική; Marc Jimenez Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε , Εκκλησία Δίκαιο και Ιστορία Γεώργιος Γκαβαρδίνας Ιωάννης Καραδέδος , Οι Θεοί του Μάνατζμεντ Charles B. Handy Ιωάννης Καραδέδος , SecretsΑναισθησιολογίας Duke J., MD BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΨΗΓΜΑΤΑ ΤΟΥ Φ.Γ.ΛΟΡΚΑ Στυλιανός Ροδαρέλης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ , ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL NEGOTIATION IN THE MEDITERRANEAN CONTEXT Εισαγωγή στην πληροφορική ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ή PLUS ULTRA EVANGELOS RAFTOPOULOS - Mc CONNELL MOIRA Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,41 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,81 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 5 από 22

8 8933 ΔΙΑΔΡΟΜΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ."ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ"Ή ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ; ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Επείγουσα Ιατρική ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,13 BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Χειρουργική Μπαστούνης Ηλίας K.&Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε , Θεατρικοί Απόηχοι Στυλιανός Ροδαρέλης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ , Κρήτη : Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία μετά την Ένωση Αμαλία Κωτσάκη ΣΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ , ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (&ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΑΡΑΤ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Μ.Γ. ΣΕΡΓΗΣ, ΕΛ. Κ. ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΓΑΡΥΦ. Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ (Επιμ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΤΟ ΝΕΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ( ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Ελληνική Πατρολογία 9091 Migne Jacques-Paul ,Θεόδωρος ο Στουδίτης ΔΙΩΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ , Junqueira'sΒασική Ιστολογία 6η έκδοση Mescher A. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Ανατομία του Ανθρώπου Καραπάντζος Η. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ.ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MYSTERIUM TREMENDUM , ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Τέχνη και δημιουργικότητα Κωνσταντίνος Βασιλείου (επιμ.) ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε , Τι είναι η κλινική; Ζαν-Ρισάρ Φρεμάν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ X , ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΠΟΥ ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 8824 Δημήτριος Σ. Καϊλίδης Α. ΚΑΙ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ο.Ε Χ ,17 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 6 από 22

9 8957 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ελένη Ζέτου Α. ΚΑΙ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ο.Ε , Σχόλικη Ψυχολογία - Τόμος Α' Reynolds Cecil R., Gutkin Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ , Απειροστικός Λογισμός Ι και Matlab Γλαμπεδάκης Μιχάλης, Γλαμπεδάκης Αντώνης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Οι κεραίες της εποχής μου Ανταίος Χρυσοστομίδης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Θεραπεία και Υγεία στην Αριστοτελική και Νιτσεική Φιλοσοφία της Τέχνης. Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο, H' Έκδοση Αναθεωρημένη και Συμπληρωμένη Δήμου-Τζαβάρα Αναστασία ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Παναγόπουλος Θεόδωρος Ι. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ,14 Pytel Andrew, Kiusalaas Jaan (Επιμ.Παύλου 8964 Μηχανική Ι. Στατική ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ ,44 Δ.) Σοφία Κανελλάκη,Άννα Μαντόγλου,Στάμος Η ψυχολογία στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου και Παπαστάμου,Σταυρούλα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ ,70 της κοινωνίας Σαμαρτζή,Νικόλας Χρηστάκης 8966 Περί σχολικών βιβλιοθηκών Μπίκος Γιώργος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Οδόσημα Βαγγέλης Χατζηβασιλείου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Ζητήματα επικοινωνίας Τεύχη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Ιπποκρατική Ιατρική Λυπουρλής Δημήτριος Δ. Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Μηχανική ΙΙ. Δυναμική Pytel Andrew, Kiusalaas Jaan (Επιμ.Παύλου Δ.) ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Η Ενέργεια στην Εκπαίδευση Κολιόπουλος Α. Δημήτρης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Βασικές, ανώτερες και εξειδικευμένες νοσηλευτικές δεξιότητες Γεώργιος Ι. Μπαλτόπουλος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , ΆΚΟΥΣΕ ΚΑΙ ΠΑΙΞΕ Lucy Green ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ , Το αίνιγμα του κεφαλαίου και οι κρίσεις του καπιταλισμού Ντέιβιντ Χάρβεϊ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Φυσική (Ενιαίο) Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl,Παπανικόλας Κ. (Γενική Επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (Συντονισμός), Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 7 από 22

10 8976 A MODERN GREEK - ENGLISH, ENGLISH - GREEK DICTIONARY C. N. GRIVAS ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Μεταμορφώσεις 5676 Οβίδιος 8978 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Περί ιστορίας και ιστορικής μεθοδολογίας Σπυριδωνάκης 8981 Τα εργαλεία της ηθικής ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Τζούλιαν Μπαγκίνι, Πήτερ Φοσλ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Θεολόγου Κώστας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,16 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ ,13 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,40 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ , Κοινωνική ψυχολογία. Παρελθόν, παρόν, μέλλον Σερδάρης Παναγιώτης University Studio PressΑ.Ε , Ιδέα, απόφαση, πολιτική 5673 Γρηγόρης Ανανιάδης ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ Χ , Μαθαίνω την ιταλική γλώσσα I Βαζούρα Ζωή Α. University Studio PressΑ.Ε , Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ Βασίλης Μητρόπουλος ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ , ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Θεωρία και Πράξη Αναστάσιος Κοντάκος, Παναγιώτης Σταμάτης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Slavia Orthodoxa Ευαγγέλου Ηλίας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΘΕΜΙΣΩΝΑ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε , Το πέπλο της αντίληψης Μαρία Βενιέρη ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ , ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Α ΒΑΣΙΛΗς ΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ-ΠΛΗΘΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ: ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ Νικόλαος Σακελλαρίου ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ ,76 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 8 από 22

11 8997 Αναπλάθοντας την "Όπερα" Ευαγγελία Κοψαλίδου ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ , Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια βίου μάθηση (η πορεία οι θεσμοί οι εφαρμογές) ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Διεθνής σύγκρουση και οικονομική σκέψη 7425 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων 6710 Κάρλο Γκολντόνι ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ , Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Μπιλάλης Νικόλαος Α., Μαραβελάκης Εμμανουήλ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Επενδύσεις Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan J. UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Ανδρικοπούλου Ελένη, Γιαννακού Αθηνά, Καυκαλάς Γρηγόρης, Πιτσιάβα - Λατινοπούλου Μάγδα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος Μαρσέλλος Νίκος Κωνσταντίνος Παν. Δεδεμάδης , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Με Παραδείγματα στο SPSS 9011 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ X ,25 ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑ JOHN LOCKE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΞΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Η ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ PHTLS -Προνοσοκομειακή Υποστήριξη Ζωής στην Αντιμετώπιση του Τραύματος - Πρώτη Ανταπόκριση στο Τραύμα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΝΑΕΜΤ ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΝ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,90 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 9 από 22

12 9019 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 8121 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ DOUGLAS E. COMER ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 5151 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Πρακτικό Βοήθημα Δημήτρης Σταματόπουλος, Αντώνης Καραβοκύρης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ , Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών Simon Haykin Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , ΜΙΚΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΚΕΡΑΣΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΝΙΤΣΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ι.Σ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΤΟ ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΡΓΚΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΖΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπορική Εταιρεία , ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Σχολική Υγιεινή Αικατερίνη Νεστορίδου ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , [Η ΕΠΟΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ] 4351 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΛΥΔΙΑ Μ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Εισαγωγή στη διεθνή οικονομική Χρήστος Παπάζογλου ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ , Μεταλλουργία Σιδήρου: Θεωρία και Τεχνολογία Ζευγώλης Εμμανουήλ Ν. ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Tourisme.com CORBEAU - DUBOIS - PENFORNIS ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕ , Εισαγωγή στην Πολιτική Heywood Andrew Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Ο Ελληνικός ρυθμός Γωργιάδης, Θρασύβουλος ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΩΡΑΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ Γ. - ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ Α. ΟΕ ,20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 10 από 22

13 9041 Vite et Bien MIGUEL ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕ , ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SCHOMACHER ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , Εσωτερική Παθολογία Gerd Herold ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ , ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ , Δημόσια Διπλωματία και Στρατηγική Επικοινωνία Ραγιές Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Μελέτες Περιπτώσεων Εκπαιδευτικών Μονάδων (Educational Case Studies) Μπρίνια Βασιλική ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Vite et Bien MIGUEL ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕ , Η ΓΛΩΣΣΑ C++ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μούργκος Ιωάννης , Αρχαία Ελληνική και Ρωμαική Νεκρομαντεία Ogden, Daniel ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ , FortunatusΒενάντιος Ονώριος Κλημεντιανός Φορτουνάτος ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΡΟΣ Α.Ε , Θεωρία και πράξη της εκκλησιαστικής μουσικής Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Καινοτομία και παράδοση Γεώργιος Μαντζαρίδης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μ. ΛΙΑΝΤΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Η ΥΣΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ , ΔΑΣΙΚΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SAP Νικόλαος Αβτζής, Δημήτριος Αβτζής, Κωνσταντίνος Βιδάκης ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΓΓΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,65 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ&ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ,72 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 11 από 22

14 9062 ΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΚΥΡΑ 8418 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΑΝΑΚΗ Α&Σ ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε , Το καθήκον της Ορθοδοξίας για καταλλαγή και ενότητα Λαρεντζάκης Γρηγόριος OSTRACON publishing p.c , Αντίστροφο λεξικό της νέας-αρχαίας ελληνικής γλώσσας Τσιλογιάννης Παύλος Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Υγιεινή και Ασφάλεια στήν εργασία Μουρούτσος Σ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Χειρουργική (επίτομο) Δ.Κ. ΒΩΡΟΣ 9067 Ιστολογία Έγχρωμο Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο MITCHELL, PEEL , , Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Ρασσιάς Θ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Ανατομία της επιφάνειας του σώματος J. LUMLEY 9070 ABCτης Ψυχικής υγείας T. DAVIES, T. CRAIG 9071 Στοιχεία της Κοινωνιολογίας J. M. HENSLIN 9072 Διδακτικό εγχειρίδιο υπολογιστικής τομογραφίας Hofer Matthias , , , , Βιολογία Starr Cecie, Evers Christine, Starr Lisa UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Davidson s γενικές αρχές και κλινική πράξη της ιατρικής παθολογίας N. BOON, N. COLLEDGE, B. WALKER, J. HUNTER , Το πλατωνικό δράμα και η διαδρομή του στην αρχαιότητα Νίκος Χαραλαμπόπουλος OPPORTUNA , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΠΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ , Ανατομία με μια ματιά O. FAIZ, D. MOFFAT 9078 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ ( )&Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ BERG J.M., TYMOCZKO J.L., STRYER LUBERT ARGAN GIULIO CARLO&BONITO OLIVA ACHILLE ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΕΡΕΥΝΑΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΕΡΕΥΝΑΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ , , , Ο ιερός Αυγουστίνος και η Πολιτεία του Θεού Καψάλης Αθανάσιος OSTRACON publishing p.c ,60 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 12 από 22

15 9082 Καινοδιαθηκικά Ατματζίδης Χαράλαμπος OSTRACON publishing p.c , ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ , Ερμηνευτικές και Θεολογικές προσεγγίσεις στην Καινή Διαθήκη Ατματζίδης Χαράλαμπος OSTRACON publishing p.c , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ Η/Υ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ , Ασκήσεις Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, 2η Έκδοση Μαλατέστας Παντελής Β. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2η Έκδοση Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους, 7η Έκδοση Rosen Kenneth H. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Έρευνα στα Μ.Μ.Ε.: Εισαγωγή R.D. Wimmer& J.R. Dominick ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Η εποχή του Αυγούστου Werner Eck,Επιστ. Επιμ.: Α. Μιχαλόπουλος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Μύθος, Γλώσσα και φύλο στο Corpus Priapeorum Χαρίλαος Μιχαλόπουλος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Φιλοσοφία της παιδείας: Όψεις της πράξης Επστημονική Επιμέλεια: Έλενα Θεοδωροπούλου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Η Παιδαγωγική Επιστήμη Άλλοτε και Τώρα Καρράς Κωνσταντίνος Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Διαλέξεις στη Σύγχρονη Οικονομική Επιστήμη Πρόδρομος-Ιωάννης Προδρομίδης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Μακροοικονομική Frederic S. Mishkin UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Mullins Laurie J. UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Θ. ΠΑΠΑΖΑΡΗΣ, Κ. ΠΑΤΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΑΘ. ΒΑΣΔΕΚΗ ,05 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 13 από 22

16 9105 Τί είναι Γνωστικισμός; Κάρεν Κίνγκ ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , Ανθρωπολογική Διδακτική Πανταζής Βασίλειος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Μέθοδοι Εμπειρικής Κοινωνικής 'Ερευνας Rainer Schnell, Paul Hill, Elke Esser "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ , Αρχαία ελληνική γραμματολογία Romilly Jacqueline de 9112 Πενία, κοινωνία και φιλανθρωπία Κωνσταντέλλος 9113 Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού Μεσαίωνα Beaton Roderick 9114 Όμηρος. Ο ποιητής της Ιλιάδος Edwards Mark W. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , , , , Αισθητικά Θεωρήματα Επιλογή Αρχιτεκτονικά Θέματα 6917 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Βασική παιδιατρική ( Γ έκδοση ) Επιμ.: Κανακούδη - Τσακαλίδου Φλωρεντία, Κατζός Γεώργιος, Παπαχρήστου Φώτιος, Δρόσου - Αγακίδου University Studio PressΑ.Ε , Βυζαντινομουσικολογικά Τόμος Α - Θεωρία Αχιλλέας Χαλδαιάκης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου Σάμψων Αδαμάντιος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , Αισθητικά Θεωρήματα Τόμος Γ' 6816 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος. κριτική και ερμηνευτική έκδοση Dawe R. D Η ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για το Λαϊκό Παραμύθι: Διδακτικές προτάσεις για νηπιαγωγούς και δασκάλους ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε ,44 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ , Μ. Μερακλής Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Λειτουργικά Συστήματα, 8η Έκδοση Stallings William ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ATKINSON P., KENDALL R., van RENSBURG L Εγχειρίδιο Μαιευτική και Γυναικολογία B. O'REILLY, C. BOTTOMLEY, J. RYMER , ,56 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 14 από 22

17 9128 Κατανοώντας τον Καπιταλισμό Bowles Samuel, Richard Edwards, Roosevelt Frank,Ζουμπουλάκης Μιχάλης (επιμ.), Σαλίμπα Ζιζή (μετ.) Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Βυζαντινομουσικολογικά Τόμος Γ - Μελοποιία Αχιλλέας Χαλδαιάκης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , International Law for International Relations Cali, Basak ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Αισθητική Θεώρηση της Βυζαντινής Τέχνης 6934 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Writing, Ecriture, Scrittura Ευδωρίδου 'Ελσα - Καρακασίδης Θόδωρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ J. M. W. Slack ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , Η Αισθητική της Αρχιτεκτονικής του Μπετόν Αρμέ 6909 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , Οι λόγιοι στο Βυζάντιο Wilson N. G. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , Δημόσια Διοίκηση Ντάνος Σ. Αναστάσιος ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , Νεοελληνικά Αλφαβητάρια 2959 Κεφαλληναίου Ευγενία Μαρίνης Σπύρος&Σία Ο.Ε , Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές Η Ανάπτυξη των Παιδιών Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Μαρία Σηφιανού, Βίλλυ Τσάκωνα (επιμ.) Lightfoot Cynthia, Cole Michael, Cole Sheila,Μπαμπλέκου Ζωή (επιμ.), Κουλεντιανού Μαργαρίτα (μετ.) ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ ,72 Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Ινδική κλασσική μουσική Αναστάσιος Χαψούλας ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ , Βραχεία Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση που Φέρνει Αποτελέσματα Gerald b. Sklare ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ , ΑΠΑΝΤΑ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΝΙΚΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε Χ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη 6840 Παναγιώτης Α. Μιχελής Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή ,62 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 15 από 22

18 9146 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΝΙ ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΕΜΑΝΝΟΥΕΛΑ ΠΙΣΙΝΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΚΡΙΣΗ, ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Τεχνικό Σχέδιο Μουρούτσος Σ. Μάλλιαρης Γ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Το Παραδοσιακό Σπίτι στο Αιγαίο 6947 Κ. Παπαϊωάννου, Αικ. Δημητσάντου- Κρεμέζη, Μ. Φινέ Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή , ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΘΕΜΕΛή ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Μακιαβέλι 6114 Κουέντιν Σκίνερ ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ , Ανομολόγητα Μυστικά Κοριτσιών από το Παρελθόν Χουρδάκης Αντώνης Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Εκπαιδευτική Πολιτική Γουβιάς Διονύσης, Θεριανός Κώστας Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Menschen A1/1 - Kursbuch Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Marketing Baines, Paul; Fill, Chris ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Menschen A2 - Kursbuch Ολική αρθροπλαστική του ισχύου: υλικά, μέθοδοι και εμβιομηχανική Charlotte habersack, Angela pude, Franz Specht ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Σκιττίδης Φ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων στη Λογοπαθολογία Σταυρούλα Χ. Γεωργοπούλου ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ , Textbook on International Law Dixon, Martin ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, 5η Έκδοση Hoffer-Valacich-George ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Πολιτισμική θεωρία John Storey ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε ,28 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 16 από 22

19 9169 Ιστορία Αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα Ιάκωβος Ποταμιάνος ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ - ΑΝΤΙΥΛΗ , GroßesÜbungsbuch Wortschatz Lilli Marlen Brill, Marion Techmer ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Ευέλικτες Κατεργασίες και Μηχανοτρονική Schmid,Kaufman,Pflug,Zippel,(Επιμ.Βαξεβα νίδης Ν.) ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Fit fürs Goethe-Zertifikat B Evelyn Frey ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Η τέχνη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Χάρης Σαββόπουλος ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε , Schritte international im Beruf - Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf Wiebke Heuer, Edith Schober, Wolfgang Baum, Ulrike Haas, Raffaella Pepe ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Deutsch im Hotel - Gespräche führen Paola Barberis, Elena Bruno ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Η ψυχική ζωή της εξουσίας. Θεωρίες καθυπόταξης 1545 Judith Butler ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε , Lagune 1 - Arbeitsbuch 7097 Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, τ. Α (δίκαιο, δικαίωμα, πρόσωπα) ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Παίζω και Μαθαίνω...Μελέτη Περιβάλλοντος Σέμογλου Κλειώ, Τζάνη Βασιλική ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Διαπλοκή επιστήμης, δικαίου και πολιτικής 9182 Lagune 3 - Kursbuch mit CD Lagune 3 - Arbeitsbuch (Επιμέλεια): Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο Κλωστοϋφαντουργία Ι - Τεχνολογία Ινών και Νημάτων ΜΠΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,54 Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ Μ. Kadolph (Επιμ.Δημητρακόπουλος Ευάγγελος) ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,63 ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,72 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,43 ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Alltag, Beruf& Co. 1 - KB und AB mit CD z. AB Norbert Becker, Jörg Braunert ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Alltag, Beruf& Co. 2 - KB und AB mit CD z. AB Norbert Becker, Jörg Braunert ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,07 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 17 από 22

20 9188 Ποιμαντική Άγιος Νεκτάριος Παναγόπουλος Νεκτάριος , Ηθική 1914 Ευάγγελος Π. Παπανούτσος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ , Zertifikat Deutsch neu - Lehrerbuch 7538 Christina Antoniadou, Manuela Georgiakaki, Daniela Paradi-Stai, Stella Tokmakidou Χρήστος Καραμπάτος Γερμανικές εκδόσεις Ε.Π.Ε , ΠΛΩΤΙΝΟΣ - ΕΝΝΕΑΔΕΣ - ΕΝΝΕΑΣ Ε Πλωτίνος ΟΔ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , der, die, das RENNER NEU - Glossar&Bildwörterbuch 7090 Georgia Barcoura, Maria Papadopoulou Χρήστος Καραμπάτος Γερμανικές εκδόσεις Ε.Π.Ε , ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες Συλλ. ΡΟΥΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ επιμέλεια ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Ιώσηπος Άπαντα Ιώσηπος ΟΔ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Δάφνις και Χλόη Λόγγος ΟΔ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Ρέμπραντ ΑΦΑΣΙΑ Eva Ornstein-van Slooten, Marijke Holtrop (επ.) Ilias Papathanasiou, Patrick Coppens, Constantin Potagas ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ X ,67 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , Μαθηματικά Bradley Teresa ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ - ΜΑΡΟΥΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Εισηγήσεις ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Ανοικτή και από απόσταση εκπαίδευση Καρούλης Αθανάσιος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ,91 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 18 από 22

21 9220 ΝΟΜΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΜΠΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ,80 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ , Δικτυωμένη Ζωή Mung Chiang,Χ. Δουληγέρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΣΙΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 9224 Εισαγωγή στη διατροφή του ανθρώπου M. J. GIBNEY, H. H. VORSTER, F. J. KOK 9225 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ , ,50 ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε , ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Θ.Δ. ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Από τόν Παπαδιαμάντη στόν Πεντζίκη Ανέστης Γ. Κεσελόπουλος ΠΕΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ , ΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , Πρακτικά Θέματα Ενσωματωμένων Συστημάτων Ευάγγελος Φιλιππάτος, Νικόλαος Σπ. Βώρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ , Φαρμακολογία RANG, DALE, RITTER, MOORE 9234 Τεχνολογίες Παραγωγής Νικόλαος Τσουρβελούδης, Ιωάννης Νικολός ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ , , Η Φυσιολογία με μεγεθυντικό φακό Σμοκοβίτης Αθανάσιος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Οικονομική της Ανάπτυξης, 12 Έκδοση Todaro M. P. - Smith St. C. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Κ. Α. ΚΥΡΚΟΥ, Σ. Γ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ&ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε ,50 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Σελίδα 19 από 22

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 2014-2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 2014-2015 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΤΡΙΑΣ ΗΜ/NIA Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 2014-2015 A/A ( ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1 GRAY'S ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΕΠΙΤΟΜΟ) R.DRAKE-W.VOGL-AD.MITCHELL

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΤΡΙΑΣ ΗΜ/NIA Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 205-206 A/A ( ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) GRAY'S ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΕΠΙΤΟΜΟ) R.DRAKE-W.VOGL-AD.MITCHELL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΩ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Δ. Υ/Υ ΕΞ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑ Ε ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α Θ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τομέων Σπουδών

Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κωδικός 9011 ASSERTIVENESS TRAINING 342 MARKETING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΛΗΣΕΩΝ 5251 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 1026 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 813 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 1030 ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4621 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 9015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7Γ-2ΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7Γ-2ΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41469Β7Δ-3ΕΥ. 1. Αθηνών: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΘΝΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ,

ΑΔΑ: ΒΛ41469Β7Δ-3ΕΥ. 1. Αθηνών: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΘΝΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τρίπολη, 10 Ιουλίου 2013 22100 Τρίπολη Αρ. Πρωτ.: 3593 Τηλ.: 2710-372113 Fax:2710-230005 Προς: 1. ΔΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 5/9/2012 ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30-18:30 Ι 29 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Μ. ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 18/9/2012 ΤΡΙΤΗ 14:00-16:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΆΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΕΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631360900 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631360903 2631055120 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631055125 ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631360923

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΙΓΓΑΣ ΦΑΙΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2012 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.- Πόλη: 151 80 Μαρούσι

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.- Πόλη: 151 80 Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 19-9-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 11024

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Τάσος Κουράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Βιβιοπωλείων - Ελεύθερη Επιλογή Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:14 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:28

Διευθύνσεις Βιβιοπωλείων - Ελεύθερη Επιλογή Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:14 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:28 ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ α. "Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου"σύγγραμμα, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 2007, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Διεύθυνση ΣΟΛΩΝΟΣ 69, Ώρες Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015) 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ & ΛΕΒΙΔΟΥ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΖΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα