ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Καθαρισμός των γραφείων του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών» ΜΑΡΤΙΟΣ

2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο : 20 Μαρτίου 2013 Τόπος παραλαβής Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), τεύχους Προκήρυξης Κωστή Παλαμά 6-8, Αθήνα, εργάσιμες μέρες και ώρες από 10:00-14:00 Τόπος υποβολής προσφορών Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) Γραμματεία (Πρωτόκολλο της εταιρίας) Κωστή Παλαμά 6-8, Αθήνα, εργάσιμες μέρες και ώρες από 10:00-14:00 Ημερομηνία & Ώρα Έως 4 Απριλίου 2013 και ώρα υποβολής προσφορών ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Προκήρυξη διατίθεται από τη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων της εταιρείας στο δεύτερο όροφο του επί της οδού Κ.Παλαμά 6-8 κτιρίου όλες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και από 10:00 π.μ. έως 14:00 (τηλ ) και ηλεκτρονικά από την διεύθυνση 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.4 3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.5 4. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6 6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...10 ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ..31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4 ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ), ως ισχύει. 2. Του Ν. 2286/95 Περί Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα κ.λ.π. (ΦΕΚ Α 19/1995), όπως ισχύει. 3. Τα άρθρα 82 και 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», όπως ισχύουν. 4. Το άρθρο 68 του Νόμου 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις (ΦΕΚ 115/Α/2010) 5. Του άρθρου 88 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/ ) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες Διατάξεις», περί ίδρυσης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως ισχύει. 6. Της υπ αριθμόν 15768/Δ1.5053/ απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί διορισμού του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΦΕΚ τ.υοοδ 295/2011). 7. Την υπ αριθμόν 3996/Δ1.1225/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί διορισμού του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΦΕΚ τ.υοοδ 105/2012). 1. ΓΕΝΙΚΑ Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Επίσης, η παρούσα θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια (Οικονομικό, ΕΒΕΑ, ΤΕΕ), στον ΕΟΜΜΕΧ/ΕΤΕΑΝΑΕ και στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. 2. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 4 η Απριλίου 2013 ώρα 14.00, ήτοι μετά πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την τελευταία δημοσίευση περίληψης της παρούσας. 3. Προσφορές που κατατίθενται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους είναι εκπρόθεσμες, δε γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. 4. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται την 5 η Απριλίου 2013 και ώρα 12.00μμ στην έδρα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Κωστή Παλαμά 6-8, Τ.Κ , Αθήνα, 2ος όροφος) και δημοσίως, ήτοι παρουσία τυχόν ενδιαφερόμενων διαγωνιζομένων. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η έδρα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 5/04/2013 Παρασκευή 12.00μμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 20 Μαρτίου

5 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, και να δραστηριοποιούνται στον τομέα των καθαρισμών χώρων (γραφείων, κτιρίων κ.α.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων ή/και εταιρειών και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής εκάστου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. Ότι έκαστος καλύπτει την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντικείμενο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Κάθε μέλος της ένωσης είναι ο καθένας ξεχωριστά υπόχρεος απέναντι στο ΕΙΕΙΑΔ για τις συνολικές υποχρεώσεις της ένωσης. Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ήτοι: - να διαθέτουν τεχνική ή / και επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία για την ορθή εκτέλεση του έργου (το οποίο τεκμηριώνεται με αντίστοιχα έργα που έχουν υλοποιήσει τα 3 τελευταία χρόνια). - να διαθέτει προσωπικό νομίμως απασχολούμενο επαρκές σε αριθμό για την ανάληψη του έργου [τουλάχιστον δύο (2) άτομα]. Κατά την υποβολή των προσφορών οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν A) τη σχετική υπεύθυνη δήλωση (βλ. Μέρος Β, σημείο 2.1), για δε την υπογραφή της σύμβασης τα προβλεπόμενα έγγραφα που θα πιστοποιούν τα ως άνω (βλ. Μέρος Β, σημείο 4). B) συμπληρωμένο πίνακα όπου θα αναφέρονται: Ο αριθμός των Εργαζομένων Οι ημέρες και ώρες εργασίας Η συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεων νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. A/A AΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5

6 2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί : α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. β) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. γ) Όσοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα από το Μέρος Β δικαιολογητικά. δ) Όσοι προσφέρουν, σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εναλλακτικές προσφορές 2.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Το ΕΙΕΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. 3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους στην ημέρα, χρονολογία, ώρα και θέση, που ορίζεται στη διακήρυξη αυτή. Προσφορές, που κατατίθενται μετά τον καταληκτικό χρόνο υποβολής, είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Οι προσφορές πρέπει να: α) έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. β) έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρονται στο Μέρος Β και να φέρουν υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου. γ) μην έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Έγγραφα, που εκδίδονται στο εξωτερικό, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 6

7 3.2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από κάθε προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική από τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 3.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 2 α Οκτωβρίου Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων του ΕΙΕΑΔ θα απευθύνει ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν την ημερομηνία λήξης της ισχύος των προσφορών, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για το χρόνο που θα καλύπτει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη της χρονικής παράτασης των προσφορών του διαγωνισμού. Σε περίπτωση λήξης και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του π.δ. 118/ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο του αναδόχου θα έχει χρονική διάρκεια δύο (2) έτών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης του έργου (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) δηλαδή ποσό χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ ( ). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η μετάφρασή του στην Ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της ισχύος της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη, δηλαδή πρέπει να ισχύει για διακόσιες δέκα (210) ημέρες, ήτοι μέχρι την 1 η Νοεμβρίου

8 Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: - Στάδιο Α : Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα οποία μονογράφονται κατά φύλλο, παρουσία των προσφερόντων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Οι υποφάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται από την επιτροπή, με ευθύνη του προέδρου της. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε κλειστές συνεδριάσεις της, θα ελέγξει τον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό, που θα αποστείλει στη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων για την περαιτέρω διαδικασία. - Στάδιο Β : Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό, βάσει του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο. Ακολούθως η επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις της ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και τέλος, μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών κάθε προσφέροντος, συντάσσει πρακτικό που θα αποστείλει στη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων για την περαιτέρω διαδικασία. Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται, αλλά φυλάσσεται από την επιτροπή, με ευθύνη του προέδρου της. - Στάδιο Γ : Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγιστεί, μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί, σε αυτούς που έλαβαν μέρος και έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους στο διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί, με fax, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές. Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται πριν την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, μετά την αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών, θα συντάξει πρακτικό όπου θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα και θα διαβιβάσει στη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων το πρακτικό της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της τελικής αξιολόγησης και ανάδειξης του προμηθευτή ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή για την περαιτέρω διαδικασία. - Στάδιο Δ : Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων προσκαλεί τον προμηθευτή, με φαξ, ο οποίος έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, να προσκομίσει εντός είκοσι (20) ημερών, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Μέρος Β για την κατακύρωση του παρόντος. Η ημερομηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά αυτά θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων, που θα σταλεί με φαξ στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν συνολικά αποδεκτές, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της αποσφράγισης. 8

9 Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Μέρος Β για την κατακύρωση του παρόντος, καλείται ο προμηθευτής που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι όπως περιγράφεται ανωτέρω. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο προμηθευτής με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και της παρούσας διακήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτή, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση (βλ. περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά») ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το Στάδιο Δ ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του Μέρους Β για την κατακύρωση του παρόντος, καταπίπτει υπέρ του ΕΙΕΑΔ η εγγύηση συμμετοχής του. 7.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η τελική κατακύρωση, γίνεται, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, αποκλειστικά με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ. Το ΕΙΕΑΔ έχει το δικαίωμα να προβεί αιτιολογημένα: α. στην κατακύρωση του διαγωνισμού μερικά ή ολικά, β. στη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και της επανάληψής του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, γ. στη ματαίωση του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση πάντως το ΕΙΕΑΔ δεν έχει καμιά υποχρέωση και ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό αυτό, εξ αιτίας των διαδικασιών του διαγωνισμού, της υποβολής των προσφορών, της αξιολόγησης αυτών και της τελικής επιλογής, καθώς επίσης και από τις διαπραγματεύσεις που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν. Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα : α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. β) Κατάπτωση, μερική ή ολική, της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια (και κοινοποίησή του γεγονότος στις αρμόδιες από το νόμο υπηρεσίες) Ο προσφέρων, που με υπαιτιότητά του κηρύσσεται έκπτωτος, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 8.1 Ένσταση επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και η ημερομηνία αποστολής και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή ενστάσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται, το αργότερο, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 9

10 β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, που αφορούν στη συμμετοχή προσφέροντος σ' αυτόν και κατά της νομιμότητας της διενέργειάς του, ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, από την επιτροπή ενστάσεων και εκδίδεται η σχετική απόφαση, μετά από γνωμοδότησή της. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται, υποχρεωτικά, από τον ενιστάμενο, σ αυτόν, κατά του οποίου στρέφεται. γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική απόφαση. Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την επιτροπή ενστάσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται, το αργότερο, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ένστασης. δ. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά στην νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών για την κατακύρωση (βλ. Μέρος Β), μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο προσφέρων έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή ενστάσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας Ενστάσεις που υποβάλλονται, για οποιουσδήποτε άλλους, εκτός από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. 8.4 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού χιλίων (1.000 ) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). 9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η τελική κατακύρωση του έργου, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανακοίνωσης της κατακυρωτικής απόφασης να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης (βλ. Παράρτημα Β), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο διάρκειας του έργου. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιασθεί, το αρμόδιο όργανο του ΕΙΕΑΔ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/

11 ΜΕΡΟΣ Β 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό έμπειρο και απόλυτα κατάλληλο, υγιές, άριστο στο είδος, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό της Εταιρείας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση παραβίασή της, αποτελεί υποχρέωση καταγγελίας της σύμβασης από το ΕΙΕΑΔ χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται τέσσερις φορές το χρόνο (Μάρτιο Ιούνιο Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο) να προσκομίζει στη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων του ΕΙΕΑΔ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού που απασχολεί. Το ΕΙΕΑΔ δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του αναδόχου. Ο υπεύθυνος του συνεργείου καθαρισμού που θα επιλεγεί, υποχρεούται να καταθέτει κάθε μήνα στη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων, κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού που θα εργάζεται στους χώρους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ότι ουδεμία εξάρτιση ή εργασιακή σχέση έχει με το ΕΙΕΑΔ. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ, Επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει με δικές του δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα το προσωπικό που θα εργάζεται στους χώρους και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του. Το ΕΙΕΑΔ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του μειοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις (ρεπό) και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εις ολόκληρον υπεύθυνος για τυχόν δόλο, αμέλειες, παραλήψεις κ.λ.π. και οφείλει να αποζημιώσει το ΕΙΕΑΔ για τυχόν βλάβες εξ αιτίας τούτων. 1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο του καθαρισμού των χώρων του ΕΙΕΑΔ επί της οδού Κ. Παλαμά 6-8 Αθήνα Τ.Κ , στον 1 ο, 2 ο και 3 ο όροφο, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η συνολική επιφάνεια των τριών ορόφων ανέρχεται σε τ.μ. Το έργο δε που αναλαμβάνει ο ανάδοχος εκτελείται με την ακόλουθη περιοδικότητα: Α. Ημερήσιες Εργασίες: ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ξεσκόνισμα σε όλα τα έπιπλα καθώς και των αντικειμένων αυτών όπως τηλέφωνα (με ειδικό απολυμαντικό προβλεπόμενο για τη χρήση αυτή), βιβλιοθήκες (κενές επιφάνειες), ντουλάπες, σώματα κλιματισμού, πρεβάζια παραθύρων κ.λ.π. Άδειασμα καλαθιών και πλύσιμο σταχτοδοχείων Τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καλάθια αχρήστων και αλλαγή αυτών 11

12 Αφαίρεση λεκέδων και δακτυλικών αποτυπωμάτων από τις πόρτες και ντουλάπες ΔΑΠΕΔΑ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΜΩΣΑΪΚΑ Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά όλων των ειδών υγιεινής όπως λεκάνες, νιπτήρες, καθρέπτες και γυάλισμα μεταλλικών ειδών Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων Κατά το χρόνο καθαρισμού θα τοποθετούνται χαρτιά υγείας, πετσέτες σαπούνια κ.λ.π. τα οποία θα διατίθενται από το ΕΙΕΑΔ. Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα Αφαίρεση αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες εισόδων ΚΟΥΖΙΝΑ Πλύσιμο ποτηριών, φλιτζανιών του καφέ κ.λ.π. και καθαρισμός του νεροχύτη Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα Β. Μηνιαίες Εργασίες: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ξεσκόνισμα περσίδων γραφείων με αντιστατικό φτερό ή πανί Απομακρύνονται τυχόν αράχνες από τους τοίχους και οροφές Πλύσιμο καλαθιών απορριμμάτων μέσα και έξω Γ. Διμηνιαίες Εργασίες: Καθαρισμός των εσωτερικών τζαμιών, των τζαμιών των εσωτερικών χωρισμάτων και των μελαμίνων αυτών Γενική καθαριότητα (τοίχων, πλακιδίων χώρων WC, ορόφων, πορτών, φωτιστικών σωμάτων, κλιματιστικών, αεραγωγών κ.λ.π.) Δ. Εξαμηνιαίες Εργασίες: Καθαρισμός υφασμάτινων καρεκλών, πολυθρόνων και καναπέδων, με κατάλληλη επαγγελματική μηχανή Μετακίνηση επίπλων, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, για να καθαριστούν από πίσω και από κάτω. Ξεσκόνισμα του επάνω μέρους ντουλαπιών, φοριαμών, ραφιών, κ.λ.π. πέραν του ύψους των 2 μέτρων 12

13 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος οφείλει να θέτει υπόψη του ΕΙΕΑΔ ονομαστικό κατάλογο όλου του προσωπικού του, των τακτικών και των αντικαταστατών τους, 10 ημέρες πριν από την είσοδο τους στα γραφεία (και να προσκομίζει τις ΑΠΔ του ΙΚΑ του προηγούμενου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το εν λόγω προσωπικό είναι ασφαλισμένο). Το έργο της καθαριότητας θα γίνεται σε ώρες που θα υποδείξει το ΕΙΕΑΔ. 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις ανωτέρω εργασίες με δικά του προϊόντα καθαρισμού τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές ISO Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει προσηκόντως τις ανωτέρω υποχρεώσεις του, άλλως το ΕΙΕΑΔ διατηρεί αξίωση κατ αυτού για την εκτέλεσή τους. Επίσης, υποχρεούται να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του αυτές με το προσωπικό του (τακτικών & αντικαταστατών). 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη έναρξη εκτέλεσης του έργου του, όπως επίσης και στη συνέχιση της εκτέλεσης αυτής, μέχρι την ολοκλήρωσή του. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως το ΕΙΕΑΔ, εάν κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης προκύψει κάποιο γεγονός από το οποίο κινδυνεύει η έγκαιρος ή προσήκουσα εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων αυτών. 6. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια της παρούσης, οποιοδήποτε γεγονός ή πληροφορία οποιασδήποτε φύσης το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του έργου. 7. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση, το ΕΙΕΑΔ έχει το δικαίωμα να προβεί στην καθυστέρηση ή στην αναστολή της αμοιβής έως τη συμμόρφωση του συμβαλλομένου στις υποδείξεις της. 8. Ο κάθε συμβαλλόμενος έχει κατά του αντισυμβαλλομένου όλα τα εκ του νόμου απορρέοντα δικαιώματά του. 9. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αντικατάσταση κάθε ζημίας που προκαλεί στο ΕΙΕΑΔ από την παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκαλεί στο ΕΙΕΑΔ εξαιτίας κακής χρήσης μηχανημάτων και υλικών της ιδιοκτησίας του ΕΙΕΑΔ, εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχει ευθύνη του συνεργείου. 10. Το ΕΙΕΑΔ διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Ειδικά σε περίπτωση λύσεως, καταργήσεως, συγχωνεύσεως ή κατ άλλο τρόπο μεταβολής του νομικού καθεστώτος λειτουργίας του ΕΙΕΑΔ, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. 11. Συμφωνείται ρητώς από τους συμβαλλομένους το ανεκχώρητο των απαιτήσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή. 12. Το ΕΙΕΑΔ έχει επίσης το δικαίωμα διακοπής του παραπάνω έργου με την έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία διακοπής. 13. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου πλημμελής εκτέλεση από τον Ανάδοχο των προβλεπόμενων από τη σύμβαση εργασιών ή παράλειψη εκτέλεσης συμβατικών εργασιών, ή μη απασχόλησης καθημερινά του προβλεπόμενου ελάχιστου προσωπικού, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου συντάσσει πρωτόκολλο παράβασης παρουσία του Αναδόχου στο οποίο παραδίδεται αντίγραφο με υπογραφή. 13

14 Στο πρωτόκολλο αναγράφεται από την Επιτροπή αναλυτικά η παράβαση και προτείνεται το ύψος του προστίμου που θα επιβληθεί στον Ανάδοχο βάσει των παρακάτω χρηματικών ποινών: 1. Η ποινή για τη μη απασχόληση καθημερινά του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού προσωπικού υπολογίζεται ως εξής: α) για την πρώτη φορά, κάθε μήνα, που θα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού με μειωμένο προσωπικό από τα οριζόμενα, θα επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 για κάθε άτομο που θα απουσιάζει. β) για τις επόμενες φορές στον ίδιο μήνα, θα επιβάλλεται πρόστιμο 60,00, για την απουσία κάθε ατόμου. 2. Η ποινή για τη μη εκτέλεση συμβατικής εργασίας είναι: α) για την πρώτη φορά κάθε μήνα είναι 15,00, ανά όροφο. β) για τις επόμενες φορές στον ίδιο μήνα σε 30,00, ανά όροφο. γ) για το ακριβές ποσό της ποινής σε κάθε περίπτωση θα καθορίζεται ανάλογα με την έκταση των παραλείψεων από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, των εργασιών. 3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υποπέσει για τέταρτη φορά στον ίδιο μήνα σε παράβαση ανεξάρτητα από το είδος, το ΕΙΕΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει πρόστιμο, και να τον κηρύξει έκπτωτο. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων για να γίνουν δεκτές, πρέπει να παραδοθούν μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού, υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο ( 2 ) αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Σε περίπτωση Ενώσεων Εταιρειών, η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους. Ο φάκελος με τα αντίτυπα των Προσφορών πρέπει υποχρεωτικά να φέρει : α. Την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του Προσφέροντος ή τις Επωνυμίες και τις Διευθύνσεις των εταιρειών - μελών της Ένωσης. β. Τον Αποδέκτη: Τη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) που στεγάζεται στον πρώτο (1) όροφο, του επί της οδού Κωστή Παλαμά 6-8 κτιρίου στην Αθήνα (τηλ ). γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Καθαρισμός των γραφείων του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών». Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει 3 επιμέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους: α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» β. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γ. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 14

15 Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και επιπλέον: α. Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» β. Στο δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γ. Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Το περιεχόμενο των υποφακέλων εξειδικεύεται ως εξής: 2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του Μέρους Α και το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της παρούσας. 2. Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. II. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο υποψήφιος Ανάδοχος:, - δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση - δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. - είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. - έχει εγγραφεί σε οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση, από το οποίο πιστοποιείται σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Αρχή. - δεν συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δεν κατηγορείται για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. - δεν κατηγορείται για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - δεν κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. - δεν κατηγορείται για αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, άρθρο 43 του π. δ/τος 60/ δεν καταδικάσθηκε με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους. - δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα αρχή - δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται από Αναθέτουσες Αρχές. ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, και δη ότι διαθέτει, - τεχνική ή / και επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία για την ορθή εκτέλεση του έργου, και, προσωπικό επαρκές σε αριθμό για την ανάληψη του έργου. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (που θα κατατεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο, βλ. δικαιολογητικά κατακύρωσης στο Μέρος Β) θα αφορά όλους τους 15

16 απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) όπως για παράδειγμα ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ. 3. Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, εφόσον η κατακύρωση πρόκειται να γίνει σε αυτόν, θα προσκομίσει στο ΕΙΕΑΔ τα εξής δικαιολογητικά: - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. - Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ή επαγγελματικής ένωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Αρχή. - Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με καταδικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 43 του π.δ. 60/2007. ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι εντός της ως άνω προθεσμίας θα προσκομίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, και δη ότι, διαθέτει τεχνική ή / και επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία για την ορθή εκτέλεση του έργου, και επαρκές σε αριθμό για την ανάληψη του έργου. Επίσης, ότι θα δοθούν πλήρη πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δομή, και τους τομείς δραστηριότητας της ένωσης / εταιρείας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως το απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή το ισοδύναμο προς τούτο έγγραφο, θα υπογράψουν για την: - Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές, - Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές, - Α.Ε. ο πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Για υποψηφίους Αναδόχους που συμμετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, η Υπεύθυνη Δήλωση για την προσκόμιση του ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτου έγγραφο, υποβάλλεται για κάθε φυσικό και κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. 4. Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. ΙΙΙ.Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση. ΙV.Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. V. Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 16

17 VI. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους. VII. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. VIIΙ. Να δηλώνεται ότι ο προσφέρων συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να υποβάλει και έγγραφο παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής πληρεξουσιότητας 6. Για υποψήφιους Αναδόχους που συμμετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο όπου παρέχεται εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπο της ένωσης ή κοινοπραξίας να υπογράφει για λογαριασμό της τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και κάθε άλλο σχετικό με το διαγωνισμό έγγραφο. 7. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του υποψηφίου Αναδόχου προσφέροντος με το οποίο: Α. εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνεται, με σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, η συμμετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο. Β. εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Για υποψήφιους νομικά πρόσωπα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. Για υποψήφιους Αναδόχους που συμμετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, συμφωνητικό συνεργασίας των μελών τους, φυσικών ή νομικών προσώπων, με το οποίο (κατ ελάχιστον): Α. δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν από κοινού και εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου, Β. ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και εν γένει εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, Γ. ορίζεται το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της κοινοπραξίας - ένωσης στο σύνολο της προσφοράς, και Δ. ορίζεται το μέλος που αναλαμβάνει το συντονισμό της κοινοπραξίας - ένωσης για την υλοποίηση του έργου (leader). Για υποψήφιους αναδόχους που συμμετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, υποβάλλεται και συμβολαιογραφικό έγγραφο όπου παρέχεται εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπο της ένωσης ή κοινοπραξίας να υπογράφει για λογαριασμό της τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο. 8. Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι του Προσφέροντος. 17

18 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΞ7Φ-Π ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το έντυπο Φύλλο Συμμετοχής με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου απαντώντας στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές: Χαρακτηριστικά (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 1. Ημερήσιες Εργασίες την Εβδομάδα ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1.1. Ξεσκόνισμα σε όλα τα έπιπλα καθώς και των αντικειμένων αυτών όπως τηλέφωνα (με ειδικό απολυμαντικό προβλεπόμενο για τη χρήση αυτή), βιβλιοθήκες (κενές επιφάνειες), ντουλάπες, σώματα κλιματισμού, πρεβάζια παραθύρων κ.λ.π Άδειασμα καλαθιών και πλύσιμο σταχτοδοχείων 1.3 Τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καλάθια αχρήστων και αλλαγή αυτών Αφαίρεση λεκέδων και δακτυλικών αποτυπωμάτων από τις πόρτες και ντουλάπες ΔΑΠΕΔΑ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΜΩΣΑΪΚΑ 1.4 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 1.5 Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά όλων των ειδών υγιεινής όπως λεκάνες, νιπτήρες, καθρέπτες και γυάλισμα μεταλλικών ειδών 1.6 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων 1.7 Κατά το χρόνο καθαρισμού όλα τα αναλώσιμα υλικά (καθαριστικά απολυμαντικά παντός είδους, χειροπετσέτες, χαρτί υγείας και κρεμοσάπουνο) βαρύνουν τον ανάδοχο 1.8 Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών 18

19 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΞ7Φ-Π21 Χαρακτηριστικά (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 1.10 Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα 1.11 Αφαίρεση αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες εισόδων ΚΟΥΖΙΝΑ 1.12 Πλύσιμο ποτηριών, φλιτζανιών του καφέ κλπ και καθαρισμός του νεροχύτη 1.13 Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα 2. Μηνιαίες Εργασίες: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2.1 Ξεσκόνισμα περσίδων γραφείων με αντιστατικό φτερό ή πανί 2.2 Απομακρύνονται τυχόν αράχνες από τους τοίχους και οροφές 2.3 Πλύσιμο καλαθιών απορριμμάτων μέσα και έξω 3. Διμηνιαίες Εργασίες: 3.1 Καθαρισμός των εσωτερικών τζαμιών, των τζαμιών των εσωτερικών χωρισμάτων και των μελαμίνων αυτών 3.2 Γενική καθαριότητα (τοίχων, πλακιδίων χώρων WC, ορόφων, πορτών, φωτιστικών σωμάτων, κλιματιστικών, αεραγωγών κ.λ.π.) 4. Εξαμηνιαίες Εργασίες: 4.1 Καθαρισμός υφασμάτινων καρεκλών, πολυθρόνων και καναπέδων με κατάλληλη επαγγελματική μηχανή 19

20 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΞ7Φ-Π21 Χαρακτηριστικά (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 4.2 Μετακίνηση επίπλων, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, για να καθαριστούν από πίσω και από κάτω. Ξεσκόνισμα του επάνω μέρους ντουλαπιών, φοριαμών, ραφιών, κ.λ.π. πέραν του ύψους των 2 μέτρων 5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.1. Ο Ανάδοχος θα απασχολεί καθημερινά το προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού σύμφωνα με την παρούσα, δηλαδή 2 άτομα. Να προσδιορισθεί στην παραπομπή ο αριθμός του προσωπικού εφόσον είναι μεγαλύτερος των 2 ατόμων Αριθμός τετραγωνικών μέτρων ανά υπάλληλο του αναδόχου 5.3. Ο Ανάδοχος θα προσκομίζει τις ΑΠΔ του ΙΚΑ του προηγούμενου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το προσωπικό του είναι ασφαλισμένο. NAI NAI NAI 20

21 2.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 2. Το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος το Έργο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας του Προσφέροντος, είτε από τον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτής. Υποβολή οικονομικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνάγεται από την απόρριψη της ως απαράδεκτη. Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς παρατίθεται παρακάτω: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη τους Όρους της Διακήρυξης του ΕΙΕΑΔ, ο κάτωθι Διαγωνιζόμενος:.. ( να αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία της Εταιρίας) Για το Έργο: «Καθαρισμός των γραφείων του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών» Προσφέρει την τιμή [για τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες]: Ολογράφως: ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) Αριθμητικά:..ευρώ ( ακέραιος αριθμός, χωρίς Φ.Π.Α.) Ολογράφως: ευρώ (με Φ.Π.Α.) Αριθμητικά:..ευρώ (ακέραιος αριθμός, με Φ.Π.Α.) 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Β ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Γ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Δ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΣΥΝΟΛΠ Ε ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΕΣ 24 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ημερομηνία. Υπογραφή και σφραγίδα. 22

23 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1. Απόρριψη Προσφοράς Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: α) Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. β) Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή. γ) Δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα περιεχόμενα υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». δ) Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών από τον ανάδοχο. ε) Δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος Β και τα Παραρτήματα του Παρόντος. στ) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών. ζ) Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς Αναλυτικότερα, για την αξιολόγηση των προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία : 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 3. Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην, αγορά, τιμή, για όμοιες υπηρεσίες. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 23

24 4. Δικαιολογητικά Υποψηφίου Αναδόχου Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ` αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α`290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος Παραρτήματος, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: Ια. Οι Έλληνες Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για: α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα»

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Α.Δ.Α. Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής & Αθήνα, 27-04-2012 Οικονομικής Υποστήριξης Αρ. πρωτ.: 52121 Τμήμα Προμηθειών Πληρ.: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.013/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,αστικήμηκερδοσκοπικήεταιρείασεσυνεργασίαμετονΔιεθνή ΑνθρωπιστικόΟργανισμόInternationalOrthodoxChristianCharities IOCC,στο πλαίσιοτηςυλοποίησηςτουπρογράμματος,«ενίσχυσηελληνικούαγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 30-9 -2011 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 12414 Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/02/2015 Αρ.πρωτ:673 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011. Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα 29/12/2011 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826892 2015-06-05

15PROC002826892 2015-06-05 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο: 2109282157 & 436 Αρ. Πρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα