ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ Σταµάτης ασκαλάκης Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα, Ελλάδα Βασίλης Γκίκας Λέκτορας ΕΜΠ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα, Ελλάδα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συστηµατική παρακολούθηση και ανάλυση της δυναµικής συµπεριφοράς των µεταλλικών κατασκευών έναντι σεισµικής δράσης, των εναλλασσόµενων φορτίσεων του ανέµου, του χιονιού και των µεταβολών της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία τους. Παραδοσιακά, ο προσδιορισµός των κινηµατικών χαρακτηριστικών µιας κατασκευής επιτυγχάνεται µε έµµεσο τρόπο µε χρήση αισθητήρων, όπως επιταχυνσιόµετρα και κλισίµετρα. Τα τελευταία χρόνια η εφαρµογή του συστήµατος GPS (Global Positioning System) σε σχετικές εφαρµογές κατέδειξε τις δυνατότητες και τη συνεισφορά των γεωδαιτικών µεθόδων στην παρακολούθηση της δυναµικής συµπεριφοράς των µεταλλικών έργων. Παράλληλα, οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία των σύγχρονων γεωδαιτικών σταθµών αυτόµατης αναγνώρισης και παρακολούθησης στόχου (Tracking Total Stations) καθιστούν τις συµβατικές γεωδαιτικές µεθόδους µια αξιόπιστη, εναλλακτική µέθοδο για την καταγραφή των κινηµατικών χαρακτηριστικών αντίστοιχων κατασκευών. Σε αυτή την εργασία µελετάται διεξοδικά η εφαρµογή δορυφορικών και επίγειων γεωδαιτικών µεθόδων για την καταγραφή και ανάλυση της δυναµικής συµπεριφοράς των µεταλλικών κατασκευών. Παρουσιάζεται η βασική αρχή λειτουργίας τους, οι δυνατότητες και οι περιορισµοί τους. Η καταλληλότητα των µεθόδων αυτών τεκµηριώνεται µε την παράθεση αποτελεσµάτων από την εφαρµογή τους σε πραγµατικές κατασκευές. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη φάση σχεδιασµού µιας µεταλλικής κατασκευής η προεκτίµηση της απόκρισής της σε εξωτερικούς παράγοντες φορτίσεων στηρίζεται, είτε στην εφαρµογή κατάλληλων αριθµητικών µοντέλων τα οποία προϋποθέτουν γνώση των αναµενόµενων φορτίσεων που 497

2 επενεργούν στην κατασκευή και των φυσικών παραµέτρων της (υλικό, γεωµετρία, γήρανση), είτε στην πειραµατική µέτρηση των αποκρίσεων οµοιωµάτων πολύ µικρότερης κλίµακας µέσω προσοµοιωτών (π.χ. σεισµική τράπεζα, ανεµοσήραγγα). Ωστόσο, στην περίπτωση ειδικών έργων (όπως ευµεγέθεις, υψηλές, εύκαµπτες ή ιδιόµορφες κατασκευές) τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις δύο µεθόδους δεν µπορούν να περιγράψουν µε πληρότητα και αξιοπιστία τη δυναµική συµπεριφορά των κατασκευών, εξ αιτίας της πολυπλοκότητας τους, των χαρακτηριστικών του υπόβαθρου έδρασης, των µεταβαλλόµενων συνθηκών φόρτισής τους και των εργαστηριακών παραδοχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επιβεβληµένη η παρακολούθηση των παραµορφώσεων (full-scale deformation monitoring) της κατασκευής. Η διαδικασία περιλαµβάνει καταγραφή των µεταβολών της γεωµετρίας του έργου στο χρόνο µε τη λήψη µετρήσεων από αισθητήρες που εγκαθίστανται σε χαρακτηριστικά σηµεία της κατασκευής. Η συγκριτική ανάλυση των υπολογισµένων (εκτιµώµενων από αριθµητικά µοντέλα) και µετρηµένων µετατοπίσεων µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια, στον έλεγχο των παραµέτρων σχεδιασµού και ενδεχοµένως, να συνεισφέρει στην πληρέστερη κατανόηση του µηχανισµού παραµόρφωσης της κατασκευής. Παραδοσιακά, η συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή των παραµορφώσεων µιας µεταλλικής κατασκευής επιτυγχάνεται µε µεθόδους πειραµατικής µηχανικής που στηρίζονται στη λήψη µετρήσεων από επιταχυνσιόµετρα, κλισίµετρα και πιο πρόσφατα από αισθητήρες οπτικών ινών. Τα συστήµατα αυτά µπορούν να προσδιορίσουν ικανοποιητικά τις συνιστώσες της δυναµικής συµπεριφοράς (συχνότητες ταλάντωσης) της κίνησης που παρουσιάζει µια κατασκευή ωστόσο, υστερούν στον προσδιορισµό του εύρους της ταλάντωσης και των χαρακτηριστικών της ηµι-µόνιµης (σταθερής ή σταδιακά µεταβαλλόµενης) παραµόρφωσης που συνεπάγεται η συνεχής φόρτιση της κατασκευής εξ αιτίας του ανέµου και των βραδέων µεταβολών της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. Σε αντίθεση µε τις µεθόδους πειραµατικής µηχανικής, οι γεωδαιτικές µέθοδοι παρέχουν άµεσα τη θέση (συντεταγµένες) των σηµείων παρακολούθησης σε προκαθορισµένο σύστηµα αναφοράς και µε γνωστή χρονική αναφορά. Κατά συνέπεια, είναι δυνατός ο προσδιορισµός των µετατοπίσεων (displacements) στα σηµεία καταγραφής της κατασκευής, καθώς και των κινηµατικών χαρακτηριστικών τους (ταχύτητα, επιτάχυνση). Ιδιαίτερα σήµερα, µε την εξέλιξη της τεχνολογίας των γεωδαιτικών οργάνων και µεθόδων είναι δυνατός ο προσδιορισµός των παραµέτρων ταλάντωσης µιας κατασκευής σε πραγµατικό χρόνο µε ακρίβεια καλύτερη από 0,01 Hz και 0,01 m. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται σε δύο σύγχρονες γεωδαιτικές µεθόδους παρακολούθησης της κινηµατικής συµπεριφοράς των κατασκευών. Ειδικότερα, εξετάζονται το δορυφορικό σύστηµα εντοπισµού GPS και συστήµατα γεωδαιτικών σταθµών αυτόµατης αναγνώρισης και παρακολούθησης στόχου. Παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας κάθε συστήµατος, οι δυνατότητες / περιορισµοί και οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους. Έµφαση δίνεται στη διαδικασία υπολογισµού των παραµέτρων ταλάντωσης υψηλών µεταλλικών κατασκευών από πρωτογενείς µετρήσεις, καθώς και στις µετρήσεις ποιότητας (ακρίβεια, αξιοπιστία) που τις συνοδεύουν. 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΙ Η ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Κάθε µεταλλική κατασκευή υπόκειται στην επίδραση εξωτερικών παραγόντων φόρτισης που οφείλονται κυρίως στη δύναµη του ανέµου, τις µεταβολές τις θερµοκρασίας του 498

3 περιβάλλοντος και τη σεισµική δράση. Τα φορτία αυτά, ανάλογα µε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο έδρασης και τα υλικά της κατασκευής έχουν ως αποτέλεσµα τη γένεση παραµορφώσεων, οι οποίες είναι συνδυασµός µόνιµων, ηµι-µόνιµων και δυναµικών συνιστωσών. Μόνιµες παραµορφώσεις µπορεί να προκληθούν σε µία κατασκευή απότοµα (π.χ. λόγω σεισµικής δράσης) ή προοδευτικά και ενδέχεται να έχουν ουσιαστική επίδραση στην στατική της επάρκεια. Αντίθετα, οι συνιστώσες παραµορφώσης ηµι-µόνιµου και δυναµικού χαρακτήρα προκαλούνται από µικρο-µεταβολές της γεωµετρίας της κατασκευής, οι οποίες συνίστανται σε παροδική στατική µετατόπιση τµήµατος της κατασκευής συνήθως προς µία κατεύθυνση και ταλάντωση γύρω από µια µέση θέση. Οι παραµορφώσεις αυτές, εφόσον βρίσκονται εντός των ορίων µελέτης, είναι αναµενόµενες και επιθυµητές και είναι το αποτέλεσµα της απορρόφησης της ενέργειας των µεταβαλλόµενων εξωτερικών φορτίσεων (π.χ. της δράσης του ανέµου). Ειδικότερα, η ηµι-µόνιµη (ή ηµι-στατική) συνιστώσα παραµόρφωσης εκφράζει τη µέση εκτροπή από τη θέση ηρεµίας της κατασκευής για ένα χρονικό διάστηµα και σχετίζεται µε µια σταθερή συνιστώσα φόρτισης µεγάλης περιόδου [1]. Αντίθετα, η δυναµική συνιστώσα αναφέρεται στις αποκρίσεις της κατασκευής µε τη µορφή ταλαντώσεων και συχνότητες κόντα στην ιδιοσυχνότητά της κατασκευής και µπορεί να διακριθεί περαιτέρω σε επικρατούσες και δευτερεύουσες συνιστώσες. Η επικρατούσες συνιστώσες σχετίζονται µε την απόκριση της κατασκευής κοντά στην ιδιοσυχνότητα ταλάντωσης, ενώ οι δευτερεύουσες εκφράζουν ένα πλήθος συχνοτήτων απορρόφησης και λαµβάνουν εν γένει µικρότερες τιµές από την τιµή της ιδιοσυχνότητας (Σχ. 1) [1]. Παραµορφώσεις Μόνιµες Ηµι-µόνιµες υναµικές Επικρατούσες ευτερεύουσες Σχ. 1. Είδη παραµορφώσεων µεταλλικών κατασκευών Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη µέτρηση και τον προσδιορισµό των ηµι-µόνιµων και κυρίως των δυναµικών συνιστωσών της παραµόρφωσης µεταλλικών κατασκευών οι οποίες εκτίθενται / επηρεάζονται έντονα από τις εξωτερικές φορτίσεις της δράσης του ανέµου και των θερµοκρασιακών µεταβολών του περιβάλλοντος. Η απόκριση κάθε κατασκευής στα αίτια αυτά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι µεταξύ άλλων σχετίζονται µε τα ίδια χαρακτηριστικά της κατασκευής κυρίως το µέγεθος, τα υλικά, τη γεωµετρική διάταξη κατασκευής, τον τρόπο έδρασης / στήριξης, το είδος των συνδέσµων. Στα αντικείµενα µελέτης και εφαρµογής περιλαµβάνονται κατασκευές όπως µεταλλικοί ιστοί, µεταλλικοί καπνοδόχοι, υψηλοί στύλοι φωτισµού, πυλώνες µεταφοράς υψηλής τάσης, γέφυρες, δικτυώµατα, εναέρια δίκτυα καλωδίων, κ.α. 499

4 3.0 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παραδοσιακά, η µελέτη του δυναµικού σκέλους των παραµορφώσεων µιας κατασκευής στηρίζεται στη χρήση επιταχυνσιοµέτρων (accelerometers). Οι συσκευές αυτές παρέχουν µε αξιοπιστία το φάσµα συχνοτήτων κίνησης µιας κατασκευής ωστόσο, υστερούν στον υπολογισµό του εύρους της µετατόπισης, δεδοµένου ότι η µετατροπή των µετρηµένων επιταχύνσεων σε µετατοπίσεις απαιτεί την εφαρµογή διπλής ολοκρήρωσης. Μια εναλλακτική µέθοδος παρακολούθησης µεταλλικών κατασκευών βασίζεται στη χρήση κλισίµετρων (inclinometers). Ο προσδιορισµός της κλίσης στηρίζεται στη µέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης µεταξύ ηλεκτροδίων στην ελεύθερη επιφάνεια αγώγιµου υγρού το οποίο ισορροπεί σε ειδική µικρο-κάψουλα στο εσωτερικό περίβληµα του οργάνου. Τα σύγχρονα κλισίµετρα για την παρακολούθηση των κατασκευών έχουν µικρό µέγεθος και βάρος και παρέχουν τη δυνατότητα µέτρησης σε δύο άξονες µε ακρίβεια της τάξης του 0,001 mrad. Τα κλισίµετρα, όπως και τα επιταχυνσιόµετρα, µπορούν να τοποθετηθούν χωρίς καµία ουσιαστική επίδραση στην κατασκευή σε µεµονωµένα σηµεία ενδιαφέροντος ανιχνεύοντας παραµορφώσεις και δηµιουργώντας διασυνδεδεµένες συστοιχίες µε κοινό καταγραφικό κέντρο. Η µεγάλη ευαισθησία του κλισιµέτρων στις θερµοκρασιακές µεταβολές καθώς και η αδυναµία λήψης αξιόπιστων µετρήσεων σε υψηλές συχνότητες (> 5 Hz) λόγω της αδράνειας του υγρού, τα καθιστούν µη ικανοποιητικά για την παρακολούθηση δυναµικών παραµορφώσεων υψηλής συχνότητας. Αντίθετα, δεδοµένης της γεωµετρίας της κατασκευής, µπορούν να αποδόσουν ικανοποιητικά στον προσδιορισµό µόνιµων ή ηµι-µόνιµων παραµορφώσεων. Εκτός από τις προηγούµενες µεθόδους, τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί ευρέως η χρήση οπτικών ινών (optical fibre sensors). Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός της παραµόρφωσης στηρίζεται στη µεταβολή της φυσικής κατάστασης (µήκος) του αισθητήρα παρατήρησης. 4.0 ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ (GPS) ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ (TOTAL STATION) ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4.1 Πρωτογενείς Παρατηρήσεις, Μεθοδολογία Μετρήσεων και Ακρίβεια Εντοπισµού Σε αντιδιαστολή µε τις µεθόδους πειραµατικής µηχανικής, σύµφωνα µε τις οποίες τα χαρακτηριστικά της κίνησης προσδιορίζονται από µετρήσεις µονοδιάστατων (µη χωρικών) µεγεθών, οι γεωδαιτικές µέθοδοι παρέχουν πρωτογενώς τη θέση του αισθητήρα µέτρησης ως προς κάποιο γνωστό σύστηµα αναφοράς. Το δορυφορικό σύστηµα εντοπισµού GPS βασίζεται σε µετρήσεις της φάσης του φέροντος σήµατος, το οποίο λαµβάνουν δύο επίγειοι δέκτες από τους δορυφόρους του συστήµατος. Ο ένας δέκτης (σταθµός αναφοράς) τοποθετείται σε σταθερό σηµείο εκτός της κατασκευής και ο δεύτερος (κινούµενος) σε σηµείο ελέγχου της κατασκευής, χωρίς ωστόσο να απαιτείται οπτική επαφή µεταξύ τους (Σχ. 2). Με την τεχνική του σχετικού κινηµατικού εντοπισµού, τόσο µε εκ των υστέρων ανάλυση των παρατηρήσεων (PPK-GPS), όσο και µε τη δυνατότητα επεξεργασίας τους σε πραγµατικό χρόνο (RTK-GPS), προσδιορίζεται η θέση του κινούµενου δέκτη ως προς το σταθερό µε ακρίβεια της τάξης των µερικών χιλιοστών, ανεξάρτητα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος ή άλλους εξωγενείς παράγοντες [2]. Βασικοί εγγενείς περιορισµοί του συστήµατος που υποβαθµίζουν την ακρίβεια της µεθόδου είτε την καθιστούν ολοκληρωτικά ανεφάρµοστη αποτελεί η απαίτηση ανοικτού ορίζοντα (ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λήψη του δορυφορικού σήµατος από τουλάχιστον τέσσερις κοινούς δορυφόρους), η απουσία ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, καθώς και συνθήκες 500

5 που προκαλούν πολλαπλές διαδροµές στο σήµα GPS (multipath). Επίσης, σε εφαρµογές παρακολούθησης µεταλλικών κατασκευών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πρακτικοί περιορισµοί εγκατάστασης των δεκτών / κεραιών και των παρελκόµενων τους, καθώς και ο περιορισµένος αριθµός των υποψήφιων σηµείων ελέγχου. Επισηµαίνεται ότι, για τις ανάγκες παρακολούθησης των κατασκευών, ορισµένα συστήµατα σύγχρονων δεκτών GPS παρέχουν τη δυνατότητα µέτρησης µε υψηλή συχνότητα δειγµατοληψίας (έως 20 Hz), χαρακτηριστικό που καλύπτει τις συχνότητες απόκρισης των περισσότερων µεταλλικών κατασκευών. Η χρήση των γεωδαιτικών σταθµών στη δυναµική παρακολούθηση των κατασκευών βασίζεται στην δυνατότητα αυτόµατης αναγνώρισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης µετρήσεων προς κινούµενο στόχο. Η αρχή εντοπισµού σηµείων στο χώρο µε πολικές συντεταγµένες επιτυγχάνεται µέσω µετρήσεων αποστάσεων και γωνιών και τη βοήθεια ειδικής διάταξης κάµερας CCD. Η διαδικασία εκτελείται επαναλαµβανόµενα µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο και µεγάλη συχνότητα καταγραφής (έως 10 Hz), χωρίς να δηµιουργείται ανάγκη χειροκίνητης σκόπευσης-µέτρησης ή άλλης παρέµβασης του παρατηρητή [2]. Ως στόχος χρησιµοποιείται ένα τοπογραφικό κυκλικό, το οποίο τοποθετείται σε επιλεγµένα σηµεία της κατασκευής (Σχ.2). Το µετρητικό σύστηµα λειτουργεί παθητικά, είναι απλό και εύχρηστο, δεν επιβαρύνει την κατασκευή και δεν απαιτεί ειδική εγκατάσταση πολύπλοκου µόνιµου εξοπλισµού δεδοµένου ότι δεν περιλαµβάνει ηλεκτροµηχανικά µέρη. Βασικός περιορισµός της µεθόδου είναι η απαίτηση ανεµπόδιστης οπτικής επαφής µεταξύ οργάνου και στόχου και µεταξύ τους απόσταση να µην υπερβαίνει τα 500 m m. έκτης GPS Κυκλικό πρίσµα Σταθµός Αναφοράς GPS Tracking Total Station α. β. Σχ. 2. Σχηµατική αρχή λειτουργίας δορυφορικών και επίγειων γεωδαιτικών µεθόδων παρακολούθησης µεταλλικών κατασκευών. Σηµαντικοί παράγοντες υποβάθµισης της ακρίβειας της µεθόδου αποτελούν το µέγεθος της απόστασης οργάνου στόχου, οι συνθήκες στο µέσο διάδοσης (ατµοσφαιρική διάθλαση), καθώς και τα χαρακτηριστικά του διανύσµατος κίνησης του στόχου (διεύθυνση, ταχύτητα) σε σχέση µε τη θέση του οργάνου. Εν γένει, το σφάλµα στον προσδιορισµό της θέσης κυµαίνεται από 0,005 m έως 0,01 m. 4.2 Υπολογισµός Παραµέτρων Κίνησης Ο προσδιορισµός των παραµέτρων κίνησης της κατασκευής προκύπτει από τις υπολογισµένες θέσεις στα σηµεία ελέγχου για τη χρονική περίοδο παρατήρησης. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται καταρχήν τα διαγράµµατα οριζοντιογραφίας, δηλαδή οι 501

6 προβολές των µετρηµένων σηµείων ελέγχου στο οριζόντιο επίπεδο, καθώς και οι χρονοσειρές των συνιστωσών µετατόπισής τους συνήθως σε αυθαίρετο, τοποκεντρικό σύστηµα αναφοράς. Με την µελέτη των διαδοχικών θέσεων που διέγραψε το σηµείο ελέγχου της κατασκευής µπορεί να αναπαραχθεί και να αναλυθεί η κίνησή του, τόσο σε οριζοντιογραφία, όσο και στο χώρο. Με βάση τα διαγράµµατα οριζοντιογραφίας µπορούν εύκολα να προσδιοριστούν για δεδοµένο χρονικό διάστηµα το εύρος της κίνησης του σηµείου ελέγχου (µέγιστες µετακινήσεις από τη µέση θέση), η βασική διευθύνση της µετατόπισης (κλίση βέλτιστα προσαρµοζόµενης ευθείας στο οριζόντιο επίπεδο), καθώς και οι συνιστώσες των ηµι-µόνιµων µετακινήσεων (µέσες τιµές για δεδοµένα χρονικά διαστήµατα). Επιπρόσθετα, από την επεξεργασία των χρονοσειρών µετατόπισης στο πεδίο των συχνοτήτων και τη δηµιουργία του περιοδογράµµατος απόκρισης είναι δυνατός ο εντοπισµός των βασικών συχνοτήτων της κατασκευής και ο ποσοτικός συσχετισµός τους µε τις δευτερεύουσες συχνότητες απορρόφησης. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα διασυσχέτισης των χρονοσειρών του αίτιου των παραµορφώσεων (π.χ. ανεµολογικά δεδοµένα) µε το αποτέλεσµα (χρονοσειρές µετακινήσεων). Στα πλαίσια της διερεύνησης των ακριβειών των δύο προαναφερθέντων γεωδαιτικών µεθόδων, στην εργασία [3] πραγµατοποιήθηκε µεγάλος αριθµός πειραµάτων µε τη βοήθεια ειδικής διάταξης παραγωγής ελεγχόµενων ταλαντώσεων (σεισµική τράπεζα) για διάφορες χαρακτηριστικές τιµές ταλάντωσης (συχνοτήτες 0,1 Hz 2 Hz και εύρος ±0,01 m - ± 0,05 m). Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων και τη σύγκριση τους µε τις ονοµαστικές τιµές διαπιστώθηκε ότι το ονοµαστικό πλάτος της ταλάντωσης ( Α/Α%) µπορεί να προσδιοριστεί µε µία µέση ακρίβεια µεταξύ 5% -15%, ενώ η ονοµαστική συχνότητα µε σχετική ακρίβεια ( f/f%) 4% και 0,4% για την επίγεια και τη δορυφορική µέθοδο αντίστοιχα Μέγιστο εύρος ταλάντωσης 0.01 Y [m] X [m] Σχ. 3. Οριζοντιογραφία µετακινήσεων µεταλλικής κατασκευής λόγω φορτίσεων ανέµου 502

7 4.3 Παρουσίαση Αποτελεσµάτων από Μετρήσεις Μεταλλικής Κατασκευής Στην ενότητα αυτή παρατίθενται προκαταρκτικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα από µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε εφαρµογή της επίγειας γεωδαιτικής µεθόδου και σκοπό την καταγραφή της απόκρισης υψηλής µεταλλικής κατασκευής σε έντονες φορτίσεις λόγω της δράσης του ανέµου. Ο στόχος (κατάφωτο) τοποθετήθηκε στην κορυφή της κατασκευής, ενώ οι µετρήσεις, συνολικής διάρκειας περίπου 30 min, αναφέρονται σε χαµηλής έντασης ανεµολογικές συνθήκες (~ 6 m/sec). Όπως γίνεται φανερό στο διάγραµµα οριζοντιογραφίας (Σχ. 3) το µέγιστο εύρος της ταλάντωσης είναι περίπου ±0,03 m, ενώ προκύπτει σαφώς µια κυρίαρχη διεύθυνση κίνησης. Στο λογαριθµικό διάγραµµα του φάσµατος συχνοτήτων απόκρισης (περιοδόγραµµα) που ακολουθεί (Σχ. 4), γίνονται εµφανείς οι επικρατούσες συχνότητες της κατασκευής καθώς και το αναµενόµενο πλήθος δευτερευουσών συχνοτήτων απορρόφησης δευτερεύουσες συχνότητες 70 P(f) επικρατούσες συχνότητες Σχ. 4. Φάσµα συχνοτήτων απόκρισης µεταλλικής κατασκευής λόγω φορτίσεων ανέµου 5.0 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δυνατότητα προσδιορισµού των βασικών παραµέτρων της δυναµικής συµπεριφοράς µεταλλικών κατασκευών µε τη χρήση επίγειων και δορυφορικών γεωδαιτικών µεθόδων. Σε συνδυασµό µε τις µεθόδους τεχνικής µηχανικής, οι γεωδαιτικές µέθοδοι µπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στον προσδιορισµό των στοιχείων της κινηµατικής συµπεριφοράς των µεταλλικών έργων που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες φόρτισης όπως ο άνεµος, η σεισµική δράση και οι µεταβολές της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. Βασικό πλεονέκτηµα των γεωδαιτικών µεθόδων αποτελεί η δυνατότητα άµεσου υπολογισµού των µετατοπίσεων µιας κατασκευής. Το γεγονός αυτό επιτρέπει εκτός από τον προσδιορισµό των συχνοτήτων κίνησης και τον προσδιορισµό του εύρους της ηµι-στατικής και δυναµικής συνιστώσας παραµόρφωσης. log(f) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Glanville M.J. and Kwok K.C.S. Wind-Induced Deflections of Free-Standing Lattice Towers, Engineering Structures, Vol.19, No.1, 1997, pp [2] Schofield W. and Breach M. Engineering Surveying, Elsevier, Six Edition, Oxford, 2007, p [3] Gikas V. and Daskalakis S. Comparative Testing and Analysis of RTS versus GPS for Structural Monitoring Using Calibration Measurements upon Sinusoidal Excitation, 13 th Symposium on Deformation Measurement and Analysis, Lisbon,

8 DEFORMATION MONITORING AND DYNAMIC BEHAVIOR ANALYSIS OF METALLIC STRUCTURES USING GEODETIC METHODOLOGY Stamatis Daskalakis Surveying Engineer School of Rural and Surveying Engineering NTUA Athens Greece Vassilis Gikas Lecturer NTUA School of Rural and Surveying Engineering NTUA Athens Greece 1. ABSTRACT Dynamic deformation monitoring of civil engineering works is indispensable to ensure their structural integrity, durability and reliability. Also, monitoring of structural dynamics can reveal their actual performance under severe loading (e.g. due to earthquakes, wind loads), which can provide extremely useful information for improving future design code. Such measurements are particularly critical for large, flexible steel structures and metallic structures of unusual design. Traditionally, the dynamic behavior of this type of structures has relied on instruments such as accelerometers, inclinometers and more recently fibre optical sensors. However, depending on the application, the response data provided by these methods impose two major limitations. Firstly, they normally require an integration process in order to compute relative displacements and secondly, they cannot measure accurately the swing of the total vibration which refers to the quasi-static component of motion in the case of complex kinematics. As opposed to mechanical measurement techniques, geodetic (surveying engineering) methods can compute directly the displacements and the kinematics of a structure. In the past, satellite (GPS - Global Positioning System) positioning methods have been applied successfully for the monitoring of tall buildings and bridges. More recently, with the advance in the technology (precision measurement and track recording frequency) of modern Total Stations the use of geodetic methods is further exploited. In the first part of this paper a brief outline of the conventional mechanical methods for measuring the structural vibration and displacements of metallic structures is given. Then, the operating principles and the methodology of monitoring such structures by using GPS and Tracking Total Stations are reviewed. Also, some cases of monitoring data and analysis results of the motion / vibration parameters of metallic structures are given. The article concludes with a summary of the benefits / limitations and the potential of geodetic methodologies in deformation monitoring of metallic structures. 504

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ LOCATION BASED SERVICES ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέποντες:.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3 Σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης της δοµικής ακεραιότητας των γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Structural Health Monitoring of the Egnatia Motorway concrete bridges Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΗΡΑΚΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation

Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation Παρακολούθηση Δομικής Κατάστασης Γεφυρών Αξιοποίηση Μετρήσεων από Ενοργάνωση Γέφυρας Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαρτογραφία των ικτύων Χαρτογραφία µέσω ικτύων (Πρακτικά 9 ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Χανιά 2-4 Νοεµβρίου 2006) ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών Περίληψη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής :

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTOCAD ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Διδακτορική Διατριβή Προσομοίωση και Ανάλυση της Συμπεριφοράς υπό Ανεμοπίεση και Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μοντελοποίηση της δυναµικής συµπεριφοράς φορτίων στο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Τ.Ε.Τ.Κ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία του ϕοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» «Εκφώνηση Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Α. Συρµακέζης 1, Π. Γ. Γιαννόπουλος 2, Σ. Ν. Ασηµακόπουλος 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κ. Α. Συρµακέζης 1, Π. Γ. Γιαννόπουλος 2, Σ. Ν. Ασηµακόπουλος 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 2102 Συγκριτική εκτίµηση της σεισµικής τρωτότητας ιστορικών κατασκευών από τοιχοποιία, µε xρήση των καµπυλών

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία Μειωµένης Τάξης Ισοδυνάµων Μοντέλων

Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία Μειωµένης Τάξης Ισοδυνάµων Μοντέλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου φωτισμού

Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου φωτισμού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας Δ.Π.Μ.Σ.-Η.Ε.Π. Ειδική Επιστημονική Εργασία Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομική Πλατφόρμα Επικοινωνίας για Δίκτυα MEMs Αισθητήρων Βιοϊατρικής

Καινοτομική Πλατφόρμα Επικοινωνίας για Δίκτυα MEMs Αισθητήρων Βιοϊατρικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Καινοτομική Πλατφόρμα Επικοινωνίας για Δίκτυα MEMs Αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων Ε.Μ. Πολυτεχνείου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων Ε.Μ. Πολυτεχνείου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα