Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ 12-7-2007 12-7-2007 13-7-2007"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΥΠΥΡΓΕΙ ΔΗΜΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙ ΠΥΡΣΒΕΣΤΙΚΥ ΣΩΜΑΤΣ B ΚΛΑΔΣ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: FAX : Χειριστής διαγωνισμού: Υπ/γός Κοροσιάδης Π. Αριθ.Πρωτ.: οικ. Φ.Δ. 10/2007 Αθήνα 10 Ιουλίου 2007 ΑΝΙΧΤΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡ ( ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΤΕΡΗ ΠΡΣΦΡΑ) ΕΙΔΣ : ΥΠΒΡΥΧΙ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΜΕΝ ΌΧΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ). Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας (ΝΑΙ-ΧΙ) Δείγμα της Υπηρεσίας (ΝΑΙ-ΧΙ) Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο Ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΝΑΙ ΧΙ Α Π Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : 1.1. Του άρθρου 55 Ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 τ.α/ ), σχετικά με παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις Του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19 τ.α/ ), «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107 τ.α/ ), Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 τ.α/ ), Ν. 3065/02 (ΦΕΚ 251 τ.α/ ) Του Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 τ.α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν.2859/2000 (Φ.Ε.Κ.248 τ.α/ ), σχετικά με «κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας» Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 τ. Α ) Του Π.Δ.394/1996 (Φ.Ε.Κ.266 τ.α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α / ). 2. Τις Αποφάσεις: 2.1. Υπ αριθμ Φ από (Φ.Ε.Κ. 862 τ.β/ ) Υπουργού Δημόσιας Τάξης, σχετικά με μεταβίβαση του δικαιώματος να υπογράφουν «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υ.Δ.Τ. και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος Υπ αριθμ. Π1/2396/ Κ.Υ.Α Υπουργού ικονομίας και ικονομικών και Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με Έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους Υπ αριθμ. Π1/2853/ Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με «Εφαρμογή ενιαίου προγράμματος προμηθειών έτους 2006» Υπ αριθμ. 110 από Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, σχετικά με «Ένταξη της πράξης: προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλασσίων ατυχημάτων». Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% Υπ αριθμ. Ε0503 ΤΡΠ.0 από 23/6/2006 Υπουργού ικονομίας και ικονομικών, σχετικά με έγκριση ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2006, μεταξύ άλλων και του έργου «προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλασσίων ατυχημάτων».

2 2.6. Υπ αριθμ Φ.Π.Π από Υπουργού Δημόσιας Τάξης, σχετικά με «Έγκριση δαπάνης εκατόν ογδόντα χιλιάδων ( ,00) Ευρώ για προμήθεια ενός υποβρύχιου τηλεκατευθυνόμενου οχήματος ειδικής χρήσης, ενταγμένου στο Ε.Π.Π. έτους 2006» Υπ αριθμ Φ.Δ. 27/2006 από Υπουργού Δημόσιας Τάξης σχετικά με «Ματαίωση του διαγωνισμού της 27/2006 Δ/ξης και επαναπροκήρυξή του με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές» 3. Την ανάγκη προμήθειας του παραπάνω είδους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος. ΠΡΚΗΡΥΣΣΥΜΕ 1. Ανοιχτό Επαναληπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια του είδους που αναφέρεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. 2. Διαγωνισμός θα γίνει σε κανονική προθεσμία πέραν των πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση. ΤΠΣ - ΧΡΝΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΤΠΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΑΡΧΗΓΕΙ ΠΥΡΣΒΕΣΤΙΚΥ ΣΩΜΑΤΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ Ισόγειο Αίθουσα συνεδριάσεων Α.Π.Σ. Μουρούζη 4 - ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ HMEΡΑ ΩΡΑ Δευτέρα 09:00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 3.1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο περιλαμβανομένου και Δημοσίου ργανισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Συνεταιρισμοί 3.3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 7 Π.Δ. 394/1996 Κ.Π.Δ. και 3.4. Κοινοπραξίες Προμηθευτών. ι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 4. χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της : 5.1 ΣΤΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠ ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 5.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΙ ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ ΑΝΙΧΤΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 5.3. ΥΠΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 5.4. ΕΙΔΙΚΙ ΡΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 5.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 5.6. ΑΞΙΛΓΗΣΗ ΠΡΣΦΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 6. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του

3 διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 7. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. Τμηματάρχης Διευθυντής ικονομικών Με Εντολή Υπουργού Προϊστάμενος Β Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Αγγελόπουλος Επαμεινώνδας Πυραγός Ανδρέας Μάζης Αντιπύραρχος Νικόλαος Διαμαντής Αρχιπύραρχος

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Ανήκει στη Διακήρυξη 10/2007 ΥΠΥΡΓΕΙ ΔΗΜΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙ ΠΥΡΣΒΕΣΤΙΚΥ ΣΩΜΑΤΣ B ΚΛΑΔΣ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠ ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΥΣ ΠΣΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΫΠΛΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΩΔΙΚΣ ΑΡΙΘΜΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΣ Υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα ειδικής χρήσης 1 (ένα) όχημα ,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ ΠΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΧΡΝΣ ΠΑΡΑΔΣΗΣ ΤΠΣ ΠΑΡΑΔΣΗΣ Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων Υπό ΣΑΕ 050/3 κωδικός έργου 2006ΣΕ Χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ με ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. ΔΙ.Π.ΥΛ. Θέση Ξηρό Πηγάδι - Μάνδρα Αττικής - Τηλ.: Ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παράδοσης. ΧΡΝΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΝΛ ΚΡΑTΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % 0,1024 ΦΡΣ ΕΙΣΔΗΜΑΤΣ ΑΡΘΡΥ 55 Ν.2238/94 (Φ.Ε.Κ. 151 τ.α / ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΣΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΣΗΣ 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των υλικών και θα παρακρατείται κατά την πληρωμή. - Τμηματάρχης Διευθυντής ικονομικών Αθήνα 10 Ιουλίου 2007 Με Εντολή Υπουργού Προϊστάμενος Β Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Αγγελόπουλος Επαμεινώνδας Πυραγός Ανδρέας Μάζης Αντιπύραρχος Νικόλαος Διαμαντής Αρχιπύραρχος

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Ανήκει στη Διακήρυξη 10/2007 ΥΠΥΡΓΕΙ ΔΗΜΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙ ΠΥΡΣΒΕΣΤΙΚΥ ΣΩΜΑΤΣ B ΚΛΑΔΣ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΙ ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ ΑΝΙΧΤΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡ Ι. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΒΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΛΓΗΣΗ ΠΡΣΦΡΩΝ 1. Η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους και τα φυλλάδια τεχνικών όρων (prospects) τα οποία δύνανται να υποβάλλονται στην Αγγλική, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπο & αντίγραφο). Επίσης η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, να μη φέρει ξέσματα, διορθώσεις, σβησίματα, προσθήκες, εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, μονογραμμένη από τον προσφέρονται και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δ/ξης. 2. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 2.1. Η λέξη Προσφορά πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας Αριθμός της Διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα - Δ/νση - Τηλέφωνο - FAX. 3. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με τη προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 3.1. Τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο συγκεντρωμένα όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΣΦΡΑ Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται ΕΠΙ ΠΙΝΗ ΑΠΡΡΙΨΕΩΣ σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΙΚΝΜΙΚΗ ΠΡΣΦΡΑ. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. ι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΣΦΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 5. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή Προμηθειών. 6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών.

6 7. Η Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Στους φακέλους των οικονομικών προσφορών γίνεται διάτρηση ή μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο, στον οποίο επίσης γίνεται διάτρηση ή σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Η διάτρηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό της Δ/ξης το τελευταίο στοιχείο του έτους έκδοσης της Δ/ξης και την ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού (π.χ ). Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 7.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, γίνεται διάτρηση των εγγράφων των προσφορών, ή μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή. Τα πάσης φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στους φακέλους των προσφορών, γνωστοποιούνται δια της ανακοινώσεώς τους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και καταγράφονται στο σχετικό Πρακτικό ι παριστάμενοι στη διαδικασία της αποσφράγισης προμηθευτές, λαμβάνουν γνώση των εγγράφων που βρίσκονται στους φακέλους των προσφορών με έγγραφη αίτησή τους που υποβάλλεται μετά το πέρας της διαδικασίας φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής, και μόνο για τις εταιρείες που εγκρίθηκε η αποσφράγιση της οικονομικής τους προσφοράς, θα τους γνωστοποιηθεί δε η ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με ΤΕΛΕΞ ή ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ή ΤΕLEFAX και θα αναρτηθεί επίσης σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό Ανακοίνωση τιμών γίνεται κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, δημόσια και σύμφωνα με τα ισχύοντα ι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διαγωνισμού. 8. Η προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, 8 και 18 του Π.Δ. 394/1996 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: 8.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που να είναι σύμφωνη με το άρθρο 25 του Π.Δ. 394/ ΥΠΔΕΙΓΜΑ Γ και θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα), που θα έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση (πλην των ατομικών επιχειρήσεων), αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, δηλώνει αδυναμία έκδοσης, τότε ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά μαζί με το πιστοποιητικό

7 που δηλώνεται η αδυναμία της δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, στην οποία δηλώνει την αδυναμία έκδοσης των παραπάνω πιστοποιητικών και ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ανάλογα με την περίπτωση που αντιστοιχεί στην κατάσταση ή διαδικασία που θα πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών ή του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε.) θα προκύπτει από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, συνοδευμένη από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου για την ακρίβεια των στοιχείων της, στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εφόσον αυτά συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με αυτή Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης διεπαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού Σε περίπτωση εγκατάστασης του προσφέροντος στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά παρ. 8.2 έως και 8.5, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας πού είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν: τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ε και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

8 α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 18 Π.Δ. 394/1996 στην οποία ο συμμετέχων υποχρεούται: Να δηλώνει στην προσφορά του τη χώρα καταγωγής των ειδών που προσφέρει το εργοστάσιο κατασκευής αυτών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους (πλήρης διεύθυνση) Να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν θα κατασκευάσει το προσφερόμενο είδος σε δικό του εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθεί το είδος, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8, παράγρ.2 και 6 του Π.Δ. 394/ Ειδικά: Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΙ υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των υποπαραγρ. 8.1, 8.3, 8.4, και της παρ. 8 και της παρ. 9, καθώς και βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Ι ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΠΡΑΞΙΕΣ ΠΥ ΥΠΒΑΛΛΥΝ ΚΙΝΗ ΠΡΣΦΡΑ υποβάλλουν όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά παρ. 8 και 9, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 11. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΛΓΗΤΙΚΑ ισχύουν και τα εξής: Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύ τους, θα γίνεται όμως ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από την Νομοθεσία άτομα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομισθεί αντίγραφο σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το οικείο Κράτος δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω ως δικαιολογητικά συμμετοχής, μπορούν αυτά ν αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου η οποία θα γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού του Κράτους καταγωγής ή προέλευσης Η Υπηρεσία δύναται να καλεί τους προμηθευτές να συμπληρώνουν, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη πρόσκληση, τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να παρέχουν σχετικές διευκρινήσεις. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, θα επιφέρει αποκλεισμό του προμηθευτή από το διαγωνισμό. 12. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 13. προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά και κατά παράγραφο τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

9 14. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών. 15. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 16. Επισημαίνεται ότι: Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 17. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) θα γίνει από τη Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 Π.Δ.394/1996 Κ.Π.Δ. και θα ακολουθήσει τα εξής στάδια: Τεχνική αξιολόγηση, κατά την οποία θα γίνει αποδοχή των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και η απόρριψη αυτών που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ικονομική αξιολόγηση κατά την οποία θα αξιολογηθούν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και τα λοιπά συγκρίσιμα μεγέθη. ΙI. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. ι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε ή των Ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη. Εγγύηση που θα αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων (άρθρο 25 παραγρ. 4 εδαφ. ε, Π.Δ. 394/96 Κ.Π.Δ.) 3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς προμηθευτές μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 5. ι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.394/ Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει, απαραίτητα, να είναι απόλυτα σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΣ Γ.

10 ΙII. ΤΙΜΕΣ 1. ι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέσα στις αποθήκες μας όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος, που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. ι τιμές θα δίδονται ως εξής: 6.1. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 7. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών. 8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. IV.ΧΡΝΣ ΠΑΡΑΔΣΗΣ: 1. συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του 1/4 αυτού (άρθρο 26 παρ. 2 Π.Δ 394 /1996) με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.Δ.394/1996 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ). 2. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. V. ΠΛΗΡΩΜΗ: 1. Στην προσφορά πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής( άρθρο 35 του Π.Δ.394/1996): 1.1. Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους (α).μέχρι το 50% της αξίας μετά την υπογραφή της σύμβασης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 394/1996 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. (β).το 20% της αξίας, μετά την μακροσκοπική παραλαβή, εάν προβλέπεται, του είδους (το ποσοστό αυτό καταβάλλεται στον προμηθευτή ανεξάρτητα του εάν έλαβε ή όχι προκαταβολή) και (γ).το υπόλοιπο ποσό μετά την οριστική παραλαβή του είδους. 2. Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο τρόπους πληρωμής, κατά την αξιολόγηση των προσφορών λογίζεται ο πρώτος (1.1.) τρόπος πληρωμής ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής. 3. Εκτός από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, οι προσφέροντες μπορούν να προτείνουν και άλλους πρόσθετους τρόπους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή η

11 Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή όχι, του προτεινόμενου αυτού τρόπου πληρωμής. 4. Σε περίπτωση που επιλεγεί τρόπος πληρωμής με χορήγηση προκαταβολής, κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι και την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του υλικού, σύμφωνα με τα άρθρα 25 παράγρ. 6, 32 παράγρ. 5 και 34 παράγρ.5 εδάφ. ε του Π.Δ 394/ Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (άρθρο 84 Ν.2362/1995 και υπ αριθ. 2/51557/0026 από [Φ.Ε.Κ τ. Β / ] Απόφαση Υπουργού ικονομικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμείνει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 6. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 7. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ 394/96) VI. ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΣΦΥΓΕΣ 1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της νομιμότητας διενέργειάς του, επιτρέπεται ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.394/1996 (Φ.Ε.Κ.266 τ.α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ.202 τ.α/ ). 2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα ως εξής: 2.1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ένστασης, η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή των αρμοδίων για τη διοίκηση του φορέα οργάνου Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 3. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη.

12 4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 5. ι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Τμηματάρχης Διευθυντής ικονομικών Αθήνα 10 Ιουλίου 2007 Με Εντολή Υπουργού Προϊστάμενος Β Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Αγγελόπουλος Επαμεινώνδας Πυραγός Ανδρέας Μάζης Αντιπύραρχος Νικόλαος Διαμαντής Αρχιπύραρχος

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Ανήκει στη Διακήρυξη 10/2007 ΥΠΥΡΓΕΙ ΔΗΜΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙ ΠΥΡΣΒΕΣΤΙΚΥ ΣΩΜΑΤΣ B ΚΛΑΔΣ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΧΗΣ νομασία Τράπεζας... Κατάστημα... δός... Τ.Κ.... Πόλη... Τηλ... Fax....Ημερομηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... ΠΡΣ: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Β Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση ικονομικών Τμήμα 4ο Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΛΗ ΣΥΜΜΕΤΧΗΣ ΑΡΙΘ.... ΕΥΡΩ... Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... (και ολογράφως).. υπέρ της εταιρείας... Δ/νση... για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της... για την προμήθεια... σύμφωνα με την υπ αριθ.... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις, της εν λόγω εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την... (Σημείωση για την Τράπεζα: χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν εκδοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο ικονομικών για την Τράπεζά μας. Τμηματάρχης Διευθυντής ικονομικών Αθήνα 10 Ιουλίου 2007 Με Εντολή Υπουργού Προϊστάμενος Β Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Αγγελόπουλος Επαμεινώνδας Πυραγός Ανδρέας Μάζης Αντιπύραρχος Νικόλαος Διαμαντής Αρχιπύραρχος

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Ανήκει στη Διακήρυξη 10/2007 ΥΠΥΡΓΕΙ ΔΗΜΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙ ΠΥΡΣΒΕΣΤΙΚΥ ΣΩΜΑΤΣ B ΚΛΑΔΣ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΙ ΡΙ Περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ή συντήρησης των ειδών, σαν χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ή συντήρησης ισχύει ο αναγραφόμενος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε των Τεχνικών Προδιαγραφών. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα, για τον οποίο έγινε η Προμήθεια, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του, στον τόπο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Τμηματάρχης Διευθυντής ικονομικών Αθήνα 10 Ιουλίου 2007 Με Εντολή Υπουργού Προϊστάμενος Β Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Αγγελόπουλος Επαμεινώνδας Πυραγός Ανδρέας Μάζης Αντιπύραρχος Νικόλαος Διαμαντής Αρχιπύραρχος

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.Φ... ΥΠΥΡΓΕΙ ΔΗΜΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Κ.Α.Ε... ΑΡΧΗΓΕΙ ΠΥΡΣΒΕΣΤΙΚΥ ΣΩΜΑΤΣ Ανήκει στη Δ/ξη... Β ΚΛΑΔΣ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Μουρούζη 4, ΑΘΗΝΑ Τηλ.-Fax: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΒΡΥΧΙ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΜΕΝ ΧΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙ ΕΝΑ (1) 1. ΣΚΠΣ Σκοπός της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος για την προμήθεια υποβρύχιου τηλεκατευθυνόμενου οχήματος (Remotely Operated Vehicle ROV) που προορίζεται για ανίχνευση του βυθού και ανέλκυση αντικειμένων ή και εγκλωβισμένου στο βυθό ατόμου, σε επιχειρήσεις διάσωσης για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος. Το ROV θα είναι κατάλληλο να επιχειρεί σε θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και σε γλυκό νερό (λίμνες, κλπ.). 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόκειται για ένα καινούργιο και σύγχρονης τεχνολογίας αυτόνομα κινούμενο υποβρύχιο όχημα, τηλεκατευθυνόμενο από την επιφάνεια μέσω κατάλληλου χειριστηρίου με καλωδιακή σύνδεση. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το ROV θα είναι εφοδιασμένο με υψηλής απόδοσης sonar κατάλληλο για περιβάλλον μειωμένης ορατότητας, σύστημα εντοπισμού θέσεως συνεργαζόμενο με GPS, ειδικό βραχίονα (manipulator) και αισθητήρες ποιότητας ύδατος. Το υποβρύχιο όχημα θα έχει δυνατότητα να επιχειρεί σε μέγιστο βάθος τουλάχιστον 300 m και θα συνοδεύεται από τον απαραίτητο εξοπλισμό σε hardware και software, με δυνατότητα τοποθέτησης αυτού είτε σε σκάφος είτε στην ξηρά, για την επεξεργασία δεδομένων και τον έλεγχο των κινήσεών του. Επίσης θα συνοδεύεται από το απαραίτητο ανάλογου μήκους καλώδιο για τον τηλεχειρισμό του οχήματος ώστε να παρέχεται δυνατότητα εκτέλεσης υποβρύχιων διαδρομών στο ζητούμενο βάθος. 3. ΡΙΣΜΙ Η ένδειξη «περίπου», αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή ±5% της κατά περίπτωση αιτούμενης τιμής. 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.1. Γενική περιγραφή. Το σύστημα θα αποτελείται από το υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV), το καλώδιο για την τροφοδοσία του, το τύμπανο περιέλιξης του καλωδίου, καθώς και τον επιφανειακό εξοπλισμό τροφοδοσίας, ελέγχου, χειρισμού και ενδείξεων. Το σύστημα θα λειτουργεί ως ελεύθερα πλεύσιμη μονάδα (free swimming unit) Το ROV θα έχει δυνατότητα να επιχειρεί σε μέγιστο βάθος τουλάχιστον τριακόσια (300) μέτρων στη θάλασσα (msw) Η υποβρύχια κίνηση θα εξασφαλίζεται μέσω κατάλληλου αριθμού (τουλάχιστον 4) και διάταξης ελίκων προωθητήρων (thrusters) που θα δίνουν δυνατότητα οριζόντιας κίνησης (μπροστά πίσω, δεξιά αριστερά), πλευρικής κίνησης, κατακόρυφης κίνησης, καθώς και περιστροφής γύρω από τον εαυτό του. ι έλικες θα κινούνται από ηλεκτροκινητήρες συνεχούς ρεύματος, κατά προτίμηση με μαγνητική ζεύξη (magnetically coupled) και χωρίς ψήκτρες (brushless DC) και δεν θα έχουν απαίτηση συντήρησης (maintenance free). Η μέγιστη δύναμη πρόωσης (thrust) που θα παράγουν στην οριζόντια κίνηση θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) kg. Να δηλωθεί με την τεχνική προσφορά η μέγιστη δύναμη πρόωσης στην οριζόντια, πλευρική και κατακόρυφη κίνηση Η σχεδίαση του ROV θα είναι ανοικτού πλαισίου (open frame) για την εύκολη προσθήκη εξοπλισμού. Το πλαίσιο θα είναι στιβαρό, κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο κατάλληλο υλικό εξασφαλίζοντας αντοχή στις κρούσεις και στη διάβρωση. Θα διαθέτει διατάξεις πλευστότητας επαρκείς για το μέγιστο προσφερόμενο βάθος, από αφρό PVC ή άλλο κατάλληλο υλικό, με την ελάχιστη δυνατή απορροφητικότητα σε θαλασσινό νερό

16 για ελαχιστοποίηση του όγκου. Να δηλωθεί με την τεχνική προσφορά η απορροφητικότητα του υλικού πλευστότητας σε θαλασσινό νερό Το ROV θα είναι συμπαγών διαστάσεων και περιορισμένου βάρους, ώστε να μην απαιτείται γερανός για την πόντιση και την ανέλκυση του. Μέγιστες διαστάσεις και μέγιστο βάρος (χωρίς τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό): Μήκος: 1100 mm Πλάτος: 800 mm Ύψος: 700 mm Βάρος 100 kg Ωφέλιμο φορτίο για μεταφορά εξοπλισμού (payload): Επαρκές για την μεταφορά του μόνιμου εξοπλισμού του και πάντως όχι λιγότερο από δέκα (10) kg Χρόνος κατάδυσης: Απεριόριστος 4.8. Υποβρύχια ταχύτητα σε οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 2.5 κόμβοι, καθώς και δυνατότητα πλήρους ακινησίας σε υποβρύχια ρεύματα ταχύτητας τουλάχιστον 2.5 κόμβων Εξοπλισμός πλοήγησης: Το ROV θα διαθέτει ένα ηχοβολιστικό για την επιτήρηση της απόστασης από το βυθό, έναν αισθητήρα πίεσης για επιτήρηση βάθους (με επιλογή από το χειριστή για θαλάσσιο ή γλυκό νερό) και μία πυξίδα για επιτήρηση κατεύθυνσης. Θα διαθέτει επίσης, μέσω κατάλληλου λογισμικού, σύστημα αυτοματισμού με λειτουργίες αυτόματου βάθους (autodepth), αυτόματης απόστασης από το βυθό (autoaltitude) και αυτόματης κατεύθυνσης (autoheading). Θα διαθέτει επίσης αισθητήρες κλίσης του οχήματος πάνω κάτω (pitch) και δεξιά αριστερά (roll) Το ROV θα διαθέτει επίσης τις απαραίτητες μονάδες ελέγχου ηλεκτρονικών συστημάτων (μικροεπεξεργαστές, ηλεκτρονικοί πίνακες κλπ.) και ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τροφοδοτικά ηλεκτροκινητήρων κλπ.) εντός στεγανών και με σύστημα αντιστάθμισης πίεσης (εάν απαιτείται) κλωβών Καλώδιο τροφοδοσίας σκάφους (ομφάλιος λώρος). Το ROV θα συνοδεύεται από το κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας και μεταφοράς εικόνας, δεδομένων κλπ. Μήκος καλωδίου: πεντακόσια (500) m. Το καλώδιο θα έχει κατά προτίμηση ουδέτερη πλευστότητα, αλλά τα τελευταία μέτρα προς το ROV (ενδεικτικά δέκα μέτρα) θα έχουν κατάλληλη θετική πλευστότητα προς διευκόλυνση των χειρισμών. Να δηλωθεί με την τεχνική προσφορά το είδος, η διάμετρος, το βάρος, η αντοχή και η απώλεια σήματος του προσφερόμενου καλωδίου και να κατατεθεί προσπέκτους του κατασκευαστή του. Το καλώδιο θα τυλίγεται σε κατάλληλο χειροκίνητο βαρούλκο τύμπανο. Να κατατεθεί προσπέκτους από τον κατασκευαστή του. Ειδικός όρος: Στην οικονομική προσφορά να υπάρχει ξεχωριστή τιμή μονάδος για ένα (1) ίδιο εφεδρικό καλώδιο τροφοδοσίας του ιδίου μήκους και είναι στην διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας η προμήθεια ενός επιπλέον εφεδρικού καλωδίου. Εξοπλισμός επιφανείας συστήματος: Μονάδα τροφοδοσίας: Συνδέεται με την μονοφασική εξωτερική παροχή τροφοδοσίας 220 VAC. Η μονάδα τροφοδοσίας θα διαθέτει τον απαιτούμενο μετασχηματιστή τάσης, κατάλληλο φίλτρο αποκοπής υψηλών συχνοτήτων για αποφυγή παρεμβολών στα σήματα δεδομένων, κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης σφαλμάτων μόνωσης στο καλώδιο ή το ROV (σε περίπτωση εισόδου νερού) και κατάλληλο σύστημα γείωσης. Η μονάδα τροφοδοσίας να βρίσκεται εντός κατάλληλου στιβαρού προστατευτικού κιβωτίου με χερούλια για τη μεταφορά της Μονάδα ελέγχου και χειρισμού επιφανείας: Το σύστημα θα διαθέτει στην επιφάνεια κατάλληλη ηλεκτρονική μονάδα επεξεργασίας για τον έλεγχο και χειρισμό του ROV και του παρελκόμενου εξοπλισμού του. χειρισμός των λειτουργιών πρόωσης θα πραγματοποιείται από κατάλληλο χειριστήριο (joystick), ενώ θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο οθόνες όπου θα μεταφέρεται η εικόνα από τις κάμερες, το sonar και θα καταγράφονται όλες οι απαιτούμενες παράμετροι λειτουργίας του ROV και του εξοπλισμού του. Η μονάδα ελέγχου και χειρισμού επιφανείας θα είναι εντός κατάλληλων στιβαρών φορητών κιβωτίων. Η ανωτέρω περιγραφή δεν είναι δεσμευτική και οι μονάδες τροφοδοσίας και ελέγχου & χειρισμού μπορεί να συνδυάζονται μεταξύ τους σε διάφορες διατάξεις. 5. ΕΞΠΛΙΣΜΣ

17 5.1. Μία (1) έγχρωμη CCD κάμερα χαμηλού φωτισμού τοποθετημένη στο μπροστινό τμήμα του ROV για μεταφορά εικόνας από το ROV στην επιφάνεια με τα ακόλουθα κατ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά: Έγχρωμο σήμα PAL Η κάμερα να περιστρέφεται, με κατάλληλο μηχανισμό ταχείας απόκρισης, στο κατακόρυφο επίπεδο (κίνηση tilt) κατά τουλάχιστον 120 ο. Στο οριζόντιο επίπεδο είναι επιθυμητό να περιστρέφεται (κίνηση pan) κατά τουλάχιστον 90 ο Ελάχιστη φωτεινότητα ένα (1) lux ριζόντια ανάλυση: τουλάχιστον 450 γραμμές Αυτόματη και χειροκίνητη εστίαση πτικό ζουμ τουλάχιστον 10x 5.2. Μία (1) ασπρόμαυρη (B&W) CCD κάμερα πολύ χαμηλού φωτισμού, τοποθετημένη στο οπίσθιο τμήμα του ROV ή σε άλλο κατάλληλο σημείο, για μεταφορά εικόνας από το ROV στην επιφάνεια με τα ακόλουθα κατ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά: Σήμα PAL Ελάχιστη φωτεινότητα 0,01 lux ριζόντια ανάλυση: τουλάχιστον 500 γραμμές Μία (1) έγχρωμη LCD οθόνη 15 για την απεικόνιση της εικόνας από την έγχρωμη και την ασπρόμαυρη κάμερα (μέσω κατάλληλου διακόπτη επιλογής). Η οθόνη να έχει υψηλή αντίθεση (contrast) κατάλληλη για απεικόνιση σε υπαίθριο θαλάσσιο περιβάλλον. Να δηλωθεί με την τεχνική προσφορά το contrast της οθόνης Κατάλληλο σύστημα ψηφιακής καταγραφής και αποθήκευσης της εικόνας από τις δύο κάμερες (DVD recorder) Φωτισμός ROV: Το ROV να διαθέτει τον κατάλληλο φωτισμό για τη λειτουργία του και κατ ελάχιστο δύο (2) προβολείς αλογόνου ισχύος τουλάχιστον 75W έκαστος με δυνατότητα ρύθμισης έντασης (dimmer). Θα προτιμηθεί πιο σύγχρονη τεχνολογία φωτισμού, ενδεικτικά HID ή LED Ένα (1) navigation scanning sonar υψηλής ανάλυσης Εύρος: Ρυθμιζόμενο m Συχνότητα λειτουργίας:ρυθμιζόμενη, μεγαλύτερη από 600 khz για καλύτερη διακριτική ικανότητα σε μικρότερο εύρος Διακριτική ικανότητα (mm): Ανάλογη με το εύρος, έως 5 mm Μέγιστο βάθος λειτουργίας: Συμβατό με το βάθος λειτουργίας του ROV Τομέας σάρωσης: ρυθμιζόμενος έως 360 ο Ταχύτητα σάρωσης ρυθμιζόμενη Μία (1) έγχρωμη επίπεδη LCD οθόνη 15 (οθόνη ελέγχου επιφανείας) για την απεικόνιση των ενδείξεων του sonar και των παραμέτρων βάθους, κατεύθυνσης, απόστασης από βυθό, προσανατολισμό CCD κάμερας, ενδείξεων κατάστασης εξαρτημάτων ROV (έλικες, καλώδιο τροφοδοσίας κλπ.). Η οθόνη να έχει υψηλή αντίθεση (contrast) κατάλληλη για απεικόνιση σε υπαίθριο θαλάσσιο περιβάλλον. Να δηλωθεί με την τεχνική προσφορά το contrast της οθόνης Σύστημα εντοπισμού θέσης συνεργαζόμενο με GPS: USBL (Ultra-Short Baseline) Αcoustic Tracking system Το σύστημα θα αποτελείται από τον πομπό επί του οχήματος (transponder), έναν επιπλέον 2 ο πομπό, τον USBL πομποδέκτη επιφανείας υδρόφωνο (transceiver) και το λογισμικό πλοήγησης (κατάλληλο για τέσσερις (4) τουλάχιστον στόχους). Για τη λειτουργία του απαιτούνται επίσης ένας Η/Υ στον οποίον εκτός από τα δεδομένα του πομποδέκτη επιφανείας θα εισέρχονται πληροφορίες από GPS, πυξίδα κλπ. Η/Υ καθώς και το GPS, πυξίδα κλπ. δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας προμήθειας Transponder: Πανκατευθυντικό εύρους τουλάχιστον 1000m, αυτόνομης λειτουργίας με μπαταρία Ακρίβεια θέσης: Έως τρεις μοίρες (3 ο ) Μέγιστο βάθος λειτουργίας: Συμβατό με το βάθος λειτουργίας του ROV Αριθμός transponder (στόχων): Δύο (2). Ειδικός όρος: Στην οικονομική προσφορά να υπάρχει ξεχωριστή τιμή μονάδος για το 2 ο transponder και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας η προμήθεια επιπλέον transponders για αύξηση των καλυπτόμενων στόχων.

18 5.9. Ένας βραχίονας (manipulator) τουλάχιστον τριών (3) βαθμών ελευθερίας. ι κινήσεις του βραχίονα θα είναι κατ ελάχιστο: Έκταση σύμπτυξη βραχίονα να δηλωθεί το μήκος της διαδρομής Άνοιγμα κλείσιμο σιαγώνων (τσιμπίδας) - να δηλωθεί το μέγιστο άνοιγμα Περιστροφή σιαγώνων να δηλωθεί το τόξο περιστροφής Να δηλωθεί η δύναμη λαβής των σιαγώνων ι σιαγώνες (τσιμπίδα) να ενσωματώνουν και κόφτη σχοινιού Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας: Με δυνατότητα ένδειξης της μετρούμενης θερμοκρασίας στη μονάδα ελέγχου. Η ένδειξη δεν είναι απαραίτητο να είναι πραγματικού χρόνου, αλλά δύναται η μέτρηση να διαβιβάζεται βηματικά για εξοικονόμηση καναλιού επικοινωνίας ή εναλλακτικά να υπάρχει απεικόνιση της ένδειξης του αισθητήρα (στο βυθό) στην οθόνη επιφανείας μέσω της κάμερας Εύρος θερμοκρασιών: 0 έως + 50 ο C Διακριτική ικανότητα: 0.01 ο C. 6. ΣΤΙΧΕΙΑ ΠΡΣΦΡΩΝ 6.1. ι τεχνικές προσφορές να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα με την ίδια σειρά αρίθμησης της παρούσας προδιαγραφής περιγράφοντας τον προσφερόμενο εξοπλισμό με κάθε δυνατή λεπτομέρεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών και πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ROV και του εξοπλισμού του πρέπει να τεκμηριώνονται από τυπωμένα έντυπα του κατά περίπτωση κατασκευαστή τους ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφά τους. Τυχόν ελλείψεις τεχνικών χαρακτηριστικών από αυτά τα έντυπα μπορούν να καλύπτονται με απλή έγγραφη δήλωση του επί μέρους κατασκευαστή τους που θα συνοδεύει την προσφορά. Τα εν λόγω έντυπα ή δηλώσεις είναι αποδεκτά στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα αλλιώς να κατατεθεί μαζί με τα πρωτότυπα έγγραφα και η μετάφρασή τους στα Ελληνικά Να κατατεθεί πίνακας πελατών του κατασκευαστή του ROV και του προμηθευτή για τους οποίους έχει κατασκευάσει ή προμηθεύσει στο παρελθόν οχήματα ιδίου ή αντίστοιχου τύπου με τον προσφερόμενο καθώς και φωτογραφίες των οχημάτων αυτών Σύντομα ιστορικά του προμηθευτή και του κατασκευαστή του ROV. Για την αξιολόγηση της τεχνικής υποστήριξης να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά το κατάλληλο υλικό τεκμηρίωσης της (υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό, κλπ.) Πίνακας αριθμού πωλήσεων ROV τελευταίων ετών από τον κατασκευαστή του. 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει: 7.1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα και τον εξοπλισμό που το συνοδεύει για ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία Την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή του ROV συντήρηση (υλικά και εργασία) για το χρονικό διάστημα της εγγύησης και προκειμένου αυτή να ισχύει Για το σκοπό αυτό να δηλωθούν αναλυτικά με την τεχνική προσφορά τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή του ROV διαστήματα προγραμματισμένης συντήρησης (υλικά & εργασία) Επισημαίνεται ότι το ROV προορίζεται να τοποθετηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης Η εγγύηση να παρέχεται από τον προμηθευτή και όχι από τους κατασκευαστές των επί μέρους συγκροτημάτων, να συνοδεύεται όμως απαραίτητα και από την εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή του ROV. Εάν η εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή του ROV έχει διάρκεια μεγαλύτερη από την προσφερόμενη από τον προμηθευτή εγγύηση, η διάρκεια της εγγύησης του προμηθευτή ειδικά για το ROV επεκτείνεται αυτόματα στη διάρκεια αυτής του κατασκευαστή. 8. ΥΠΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για το προσφερόμενο υποβρύχιο όχημα και τον εξοπλισμό για δέκα (10) έτη τουλάχιστον, ο οποίος είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο δεσμεύονται οι κατασκευαστές. 9. ΕΝΤΥΠΑ

19 Το ROV να συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για το υποβρύχιο όχημα και τον εξοπλισμό του, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Ειδικά για το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας του οχήματος, εάν είναι στην Αγγλική γλώσσα να συνοδεύεται από συνοπτικό εγχειρίδιο των βασικών λειτουργιών του στην Ελληνική γλώσσα. 10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει έως και έξι (6) υπαλλήλους της υπηρεσίας στον χειρισμό του ROV, καθώς και σε θέματα βασικής συντήρησης για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες σε κατάλληλο χώρο επιλογής του, κατά προτίμηση στο Ν. Αττικής. Η εκπαίδευση στο χειρισμό του ROV θα περιλαμβάνει απαραίτητα συνθήκες πραγματικής λειτουργίας του σε υποβρύχιο χώρο, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η επίτευξη του μέγιστου βάθους των 300 m στα πλαίσια αυτής της εκπαίδευσης Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά το σχέδιο προγράμματος εκπαίδευσης Τυχόν έξοδα μετάβασης και διαμονής των υπαλλήλων από την Αττική, σε περίπτωση που οι εκπαιδεύσεις γίνουν εκτός Αττικής καθώς και παρουσίας διερμηνέα, βαρύνουν τον προμηθευτή Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της παράδοσης του ROV από τον προμηθευτή. 11. ΔΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Πριν από την παράδοση του οχήματος, θα πραγματοποιηθούν Δοκιμές Αποδοχής στο εργοστάσιο κατασκευής (Factory acceptance tests). Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών να παραδοθούν στην Επιτροπή Παραλαβής με την παράδοση του οχήματος Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί θα προβεί στις παρακάτω κατ' ελάχιστο δοκιμές: Μακροσκοπικό έλεγχο του υπό προμήθεια υποβρύχιου οχήματος Δοκιμές εν όρμω (Harbor acceptance tests) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής Δοκιμές εν πλω (Sea acceptance tests) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής ι δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν θα αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών του υποβρύχιου οχήματος και του εξοπλισμού του Όλες οι δοκιμές θα εκτελεστούν με μέριμνα, προσωπικό και δαπάνες του κατασκευαστή και του προμηθευτή με εξαίρεση το σκάφος για τις δοκιμές εν πλω, το οποίο θα διατεθεί από την Υπηρεσία Το ROV θα παραληφθεί μόνον εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και κανονική λειτουργία του. 12. ΑΠΑΡΑΒΑΤΙ ΡΙ Κάθε απόκλιση από τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους που αποτελούν «Απαράβατο Όρο» συνιστά την απόρριψη της προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των ανωτέρω, να κρίνει τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας ως ουσιώδης ή επουσιώδης σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 13. ΧΡΝΣ & ΤΠΣ ΠΑΡΑΔΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το υπό προμήθεια υποβρύχιο όχημα στις αποθήκες του Π.Σ., στη Μάνδρα Αττικής, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου Η παραλαβή να γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης. 14. ΙΚΝΜΙΚΗ ΠΡΣΦΡΑ Στην οικονομική προσφορά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναγράψουν: Μία τιμή για το ROV και το σύνολο του απαραίτητα ζητούμενου εξοπλισμού και παρελκομένων από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή Μία τιμή για το εφεδρικό καλώδιο τροφοδοσίας (παρ. 4.11) Μία τιμή για έναν (1) πομπό (transponder) του συστήματος εντοπισμού θέσης (παρ ) Ως τιμή σύγκρισης για τη συμφερότερη προσφορά θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των τιμών: του ROV ενός (1) εφεδρικού καλωδίου τροφοδοσίας (παρ. 14.2) δύο (2) πομπών (transponder) (παρ. 14.3) Στην οικονομική προσφορά θα επισυναφθεί επίσης πρόταση του προμηθευτή για προμήθεια σετ ανταλλακτικών και ειδικών εργαλείων συντήρησης (spare parts kit). Η

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 12-01-2007 12-01-2007

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 12-01-2007 12-01-2007 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27-12 -2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27-12 -2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27-12 -2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης:39/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/39/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΝΑΙ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 18. 12. 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 33 /2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 33 /2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαμπρινή Παρθένη Τηλ.: 2441350807

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #3.122.067,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #3.122.067,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 10 / 8 / 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 17 /2005 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 17 /2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1.1 Του Ν. 2286/95 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (Α 19) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (A 199).

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1.1 Του Ν. 2286/95 Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α 19) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (A 199). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 12. 7. 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 12 /2005 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.4/12 /2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #250.000,00# ΕΥΡΩ (Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΦΠΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #250.000,00# ΕΥΡΩ (Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΦΠΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27/12/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 41/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/41/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ρόδος 18/10/2006 Β Δ.Υ.ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός διακήρυξης: 6/2006 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. διεύθυνση: Ρόδος 85100

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #438.690,26# ΕΥΡΩ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #438.690,26# ΕΥΡΩ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 7.8. 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης:17 /2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/17 /2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272555 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5272183 Αθήνα 06 /

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272553 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5225183 Αθήνα 18/04/

Διαβάστε περισσότερα

α) Του Ν. 2286/95 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (Α 19) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (A 199).

α) Του Ν. 2286/95 Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α 19) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (A 199). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 13. 7. 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 14 /2005 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.4/ 14 /2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 84/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολόγγι 27/03/2012 Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Αριθ. Πρωτ.: Φ

Διαβάστε περισσότερα

β) Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Α 247).

β) Του Ν. 2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α 247). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27/12/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 42/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/42/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α.Π. ΚΑΜΚ/212/31-3-2015 Ταχ. Διεύθυνση: 84 600 KAMK Τηλέφωνο: 22890-79001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ. Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520 Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη

Διαβάστε περισσότερα