Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea*"

Transcript

1 Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45, 101 Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea* Department of Geography-Climatology, University of Athens, Gr Athens, Greece ABSTRACT: This study deals with the geomorphological investigation of the Agia-Agiokambos area as being a possible outlet of the eastern Thessaly plain (Larissa basin) towards the Aegean sea during the Pleistocene period. For this purpose, detailed geomorphological mapping in the field was performed, with the use of air-photographs at different scales, topographic maps and sheets by applying GIS and DTM technology. The Agia Agiokambos area geotectonically belongs to the Pelagonian zone and comprises a basement of metamorphic rocks overthrust by a complex of metamorphic ophiolitic rocks and metasediments all in the form of a syncline extending from Ossa to Mavrovouni-Pillion mountains, having an east-west trending axis which almost coincides with the Agia-Agiokambos direction. This syncline was filled by a Pliocene lake that was severed by Early Quaternary N-S fault tectonism forming also the Aegean sea. During the Quaternary, this area was uplifted from NE to SW. Thus, the geomorphological evolution of the study area is the result of the combination of tectonism, lithology and geomorphic fluvial processes. In the Early Pleistocene, after the draining of the Pliocene lake, the newly formed drainage system of Pouri, served as an outlet of Larissa basin. The continuous NE-SW uplift obstructed the easterly flow of Pouri drainage system and resulted in a reverse flow in the form of Amyros stream draining inland towards the west. Key-words: Agia-Agiokambos area, eastern Thessaly, drainage network, reverse flow, Quaternary. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σ αυτή την εργασία µελετάται γεωµορφολογικά η περιοχή Αγιάς-Αγιόκαµπου (Ανατολική Θεσσαλία) ως πιθανή έξοδος της ανατολικής Θεσσαλικής πεδιάδας (Λεκάνη Λάρισας) προς το Αιγαίο κατά την διάρκεια της Πλειστοκαινικής περιόδου. Γι αυτόν το σκοπό, πραγµατοποιήθηκε λεπτοµερής γεωµορφολογική χαρτογράφηση στο ύπαιθρο, χρησιµοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιµάκων, τοπογραφικοί χάρτες και διαγράµµατα. Τα δεδοµένα επεξεργάστηκαν µε τεχνικές Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Η περιοχή Αγιάς-Αγιόκαµπου ανήκει γεωτεκτονικά στην Πελαγονική ζώνη. Tο υπόβαθρό της αποτελείται από µεταµορφωµένα πετρώµατα στο οποίο ευρίσκεται επωθηµένη µία σειρά µεταµορφωµένων οφιολιθικών πετρωµάτων και µετά-ιζηµάτων δίνοντας ένα σύγκλινο που εκτεινόταν από το όρος Όσσα προς βορρά προς τα όρη Μαυροβούνι και Πήλιο στο νότο, µε άξονα Α- που συµπίπτει µε τη διεύθυνση Αγιάς-Αγιόκαµπου. Αυτό το σύγκλινο πληρώθηκε από µία Πλεοκαινική λίµνη, η οποία κατατµήθηκε από ρηγµατογόνο τεκτονισµό κατά το κάτω Τεταρτογενές ο οποίος δια- µόρφωσε και το Αιγαίο. Κατά την διάρκεια του Τεταρτογενούς, η περιοχή ανυψώθηκε κατά διεύθυνση ΒΑ-Ν. µε συνέπεια η γεωµορφολογική εξέλιξη της, να είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού της τεκτονικής, της λιθολογίας και των γεωµορφολογικών ποτάµιων διεργασιών. Στο Κάτω Πλειστόκαινο, µετά την εκφόρτιση της Πλειοκαινικής λίµνης το νεοσχηµατισµένο υδρογραφικό δίκτυο του Πουρί ρέµατος, χρησίµευσε σαν έξοδος της λεκάνης της Λάρισας. Η συνεχής ανύψωση της περιοχής κατά ΒΑ-Ν διεύθυνση, εµπόδισε την προς ανατολάς ροή του υδρογραφικού δικτύου του Πουρί ρέµατος και είχε σαν αποτέλεσµα την την αποκοπή και αναστροφή της ροής του ανάντη τµήµατός του, µε τη µορφή του υδρογραφικού δικτύου του Άµυρου ρέµατος που ρέει προς την ενδοχώρα στα δυτικά. Λέξεις-κλειδιά: Περιοχή Αγιάς-Αγιόκαµπου, ανατολική Θεσσαλία, υδρογραφικό δίκτυο, αναστροφή ροής, Τεταρτογενές. INTRODUCTION The Hellenic region has undergone significant morphological changes during the Tertiary-Quaternary. The plain of Thessaly can be divided into two elongated NW-SE basins which correspond to the principal fold and fault structures of the Hellenides formed during the Alpine orogeny and Quaternary fault tectonism. These basins are Karditsa in the west and Larissa in the east (Fig. 1). In Pliocene times, the existing lakes in Larissa basin as well as the then - Aegean area, were already separated by four mountain masses that were from north to south Olympus, Ossa, Mavrovouni and Pillion. The ensuing Quaternary fault tectonism formed the Aegean Sea and caused considerable morphological changes in the area (Fig.2). Based on the aforementioned, this study focuses on the Quaternary morphological evolution of the Agia - Agiokambos area in order to determine the geomorphological development that led to the possible outlet of the Larissa basin to the Aegean Sea. For this purpose, detailed geomorphological mapping in the field was performed focusing on knick points, gorges, planation surfaces, alluvial fans, talus cones and slope changes. In addition, in an attempt to extract geomorphological characteristics with quantitative measurements, longitudinal profiles of several channels were constructed. This * Εξέλιξη της περιοχής Αγιάς Αγιόκαµπου κατά το Τεταρτογενές, δυνατότητα πιθανής εκφόρτισης προς το Αιγαίο της ανατολικής Θεσσαλικής πεδιάδας

2 Project :17 2/14/ :36 PM Page 102 Fig. 1. DEM of the study area showing the examined drainage basin. Inset shows it in relation with Greece. The main faults are also depicted. Offshore faults have been drawn according to LACASSIN et al. (2007). Faults with bold lines revealed the active ones. Barbs are on the downthrown block. work was carried out by using GIS and DTM technology through accurate analysis of aerial photographs at different scales, 1:5,000 topographic sheets and 1:50,000 topographic maps. The products of these techniques, allowed the assessment and visualization of the final constructed maps. GEOLOGY In the broader area of Thessaly several scientists have dealt with its geology (KOSSMAT, 1924; BRUNN, 1956; AUBOUIN, 1959; SCHNEIDER, 1968; KATSIKATSOS et al., 1982; 1986; DEMITRACK, 1986; KILIAS & MOUNDRAKIS, 1987; CAPUTO, 1990) but very few have engaged in the study area. The area belongs to the Pelagonian zone. According to the geological maps of IGME (Agia - Panagia Agias, Karitsa, and Platykambos), the basement of this area is a system of metamorphic rocks of Lower-Middle Triassic age, more than 800m thick, occupying a great part of Mavrovouni Pillion mountains (Fig. 3). This system is overlain by a tectonic nappe of Lower-Upper Cretaceous age, known as Eohellenic tectonic nappe, which is a complex of metamorphic ophiolitic rocks and metasediments having a thickness of more than 800m, studied in detail by KATSIKATSOS et al. (1982). This succession of formations has created a syncline having an axis of east-west direction which almost coincides with the Agia-Agiokambos direction. In the region of Agia, occupying a great extent of the area, there are marbles of Upper Cretaceous age having a thickness of approximately 250 m overlying transgressively the tectonic nappe. In the area from the villages of Agia and Potamia and especially to the east towards the sea, exist terrestrial and lacustrine formations of Pliocene age (Agiokambos series) filled the old syncline reaching a maximum elevation of about 300m at Panagia Malati (Fig. 3). The series are composed of distinct sedimentary units of lacustrine deposits of well stratified marls and clastic and terrigenous sediments of white and red layers. The observed thickness is 400 m. The beds are dipping considerably towards the west, due to posterior tectonic events (Photo 1). Upper Pleistocene terrestrial deposits of consolidated cones and talus material are present in the study area, while the Holocene deposits are composed of talus, scree, colluvial, fluvio-torrential and coastal sediments. South of Agia exists a marshy area (between Amyros and Leptokarya streams), whose bluish argillaceous deposits reach a depth of about 80 m (personal communication of local drillers).

3 Project :17 2/14/11 7:36 PM Page 103 Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45, Olympus-Ossa-Mavrovouni-Pillion mountains, a 20Km long topographic range corresponds to a succession of uplifted metamorphic rocks (VERGELY & MERCIER, 1990) and especially Olympus has been recognized as a tectonic window. The mechanism, timing, amplitude and rates of this uplift are, however, a matter of debate among researchers. VERGELY & MERCIER (1990) argue that the opening of the Olympus tectonic window took place between Oligocene and Fig. 2. Topographic map of the study area. 103 Late Miocene, prior to the post-upper Miocene extensional period, which was regarded as a compressional effect. SCHERMER (1990), on the contrary, associated the uplift of mantle rocks in the Olympus with low-angle normal faults. Finally, on the ground of correlations of planation surfaces in a wider scale, FAUGÈRES (1975) proposed an about 2 Km uplift and opening of the tectonic window in Pleistocene times, while PSILOVIKOS (1981) assigned an uplift of m

4 104 during the Quaternary. Recently NANCE (2010), has dealt with the eastern flank of mount Olympus for the Late Pleistocene suggesting rates of uplift of 1.3mm/yr in the last 210 Ka and 1.6 mm/yr in the last 125 Ka. Moreover, the geomorphological and biological evidence of a 60 cm seismic uplift along the Ossa-Mavrovouni-Pillion range at about 1500 BP, suggests that this uplift is still continuing during the Holocene (STIROS et al, 1994). GEOMORPHOLOGICAL ANALYSIS Today s drainage network between Agia-Agiokambos is occupied by two major tributary systems and a minor one in between. In the north extends the Agianorema stream which reaches up to ~1100 m on Mount Ossa. In the south, there is Potamia stream which extends to the south-west up to 400 m on Mount Mavrovouni. In between, there is the Leptokarya torrent which, although has a length of only 3 Km seems to be a key tributary for the morphological evolution of the study area, since its valley joins Larissa basin (Amyros stream) to Pouri torrent and eventually the Aegean sea (Fig. 4). The age of the drainage system of Pouri is clearly Quaternary. It has evolved on Pliocene lacustrine deposits (Photo 2). However, the upstream parts of Agianorema and Potamia are much older because, in Pliocene times, they emptied in the then existing lake. Leptokarya stream, being in the area Fig. 3. Geological map of the study area.

5 Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45, of the lake at that time, did not exist. In early Quaternary, fault tectonism disrupted the Pliocene lake which was much larger, extending to the east in today s Aegean sea. There followed the development of Pouri drainage system. By middle Pleistocene the lacustrine deposits began uplifting from NE to SW resulting in increased downcutting. In the northern parts of the drainage network (Agiannoremasouthern Ossa) the incision is still active in the easily erodible marls and terrestrial deposits. These tributaries of mount Ossa (Agiokambos-Malati) have been affected by the NE- SW uplift as their main channel valleys are asymmetric showing steeper southwestern valley slopes and gentler northeastern ones. In the south (Potamia- northern Mavrovouni), the downcutting has reached the underlying Upper Cretaceous limestones and has been entrenched in the area of the Monastery of Agioi Anargyroi (Photo 3). The continuing uplift of the area was delayed by the hard to erode limestones and resulted in Quaternary deposition in the upstream parts of Potamia. In the Early Pleistocene period the lacustrine deposits were much lower in elevation and the newly formed drainage system of Pouri was also the outlet of the inner eastern Thessaly basin (Larissa basin) through Amyros Leptokarya streams. There continued uplift of the lacustrine deposits to the SW resulted in the severing of the outlet to the Aegean during the Late Pleistocene. Today, there are two remnants of this old drainage extension, Amyros stream flowing towards the west to the Larissa basin and Leptokarya rema to the east, being a much shorter stream, in the Pouri drainage basin (Fig. 2). Between the two streams (Leptokarya Amyros) there exists today a marshy area that advocates the process of uplift which resulted in the westerly reverse flow of Amyros stream (Photo 4). This process is quite recent as exemplified by the longitudinal profile along Amyros-Valtos-Leptokarya (Fig. 5). At an elevation of approximately 60m on the Leptokarya side a knickpoint is observed in the profile, which is attributed to the outcropping of limestones underlying the lacustrine deposits. The elevation of the drainage divide is today at 154 m. In the west, Amyros stream and Valtos area are located at 110 m. The elevation of the confluence of Leptokarya stream with Potamia is at 40 m. This means that the elevation difference between Amyros Valtos at the divide, although recent, happened sometime ago since it has uplifted at least by 45 m. The reversal of flow should have started sometime between Middle and Late Pleistocene times as a thickness of approximately 80 m of bluish argillaceous sediments have been reported in the Valtos Amyros marshy area. As previously mentioned the NE - SW uplift of the study area has clearly affected the longitudinal profiles of Agianorema and Potamia (Fig. 6). The Agianorema stream issuing from mount Ossa has a much steeper gradient and shorter length while Potamia located in Mavrovouni area is much gentler and longer. Regarding the terrestrial deposits of Potamia area, these were probably formed during the Middle Pleistocene following the uplift of the Pliocene lacustrine deposits from the Photo 1. Pliocene conglomerates tilted towards the SW and displaced by local secondary faults. Fig. 4. DEM of the drainage systems of the study area. Photo 2. Deeply incised, by Potamia stream, uplifted Pliocene lacustrine deposits, viewed to the north from Skiti village.

6 106 Photo 3. Deeply incised limestones by Potamia stream overlain by Pliocene lacustrine deposits at the Monastery of Agioi Anargyroi. NE. In the beginning, the marls and the terrestrial deposits of the lake were easily eroded. When, however, Potamia stream reached the underlying limestones the incision slowed down considerably and resulted in the fluvial deposition in the upstream part of Potamia village area. In recent times, there seems that the uplift rate has diminished; deposition in the Potamia village area has stopped, followed by downcutting which resulted in the formation of the 20 m terrace, probably with the formation of a short lived lake. The coastline of Ossa-Mavrovouni is linear with a NW - SE direction and has obviously being affected by fault tectonism (Photo 5). However the Neogene formations, although linear, are located m further inland from the present shoreline, clearly suggesting an erosional process preceeding today s position of the coast. The present coastal morphology is quite stable, mainly the result of marine processes. The particle size distribution along the shore is coarser in the north becoming finer towards the south depending on the prevailing winds, wave regime and longshore current. CONCLUSIONS Photo 4. In the foreground is the Valtos marshy area. On the right-hand side middle background on the right of the conical hill is Amyros stream, pointed with an arrow. Based on geomorphological analysis in relation to the geotectonic regime of the area, it is concluded that the possibility of the presence of an outlet of the eastern Thessaly plain (Larissa basin) can be safely supported. Following the draining of the Pliocene lake that existed between Agia and today s Aegean sea, there followed the formation of a Quaternary drainage system (Pouri) which utilized it as an outlet of Larissa basin. The ensuing NE-SW uplift eventually blocked the upstream part of the basin which resulted in a reverse flow (Amyros) towards the west. The geomorphological observations suggest that the uplift of the study area occurred during the whole Pleistocene period, in agreement with the proposed uplift of the whole area of Olympus-Ossa mountains. In the study area, the Pliocene formations are found at a maximum elevation of about 300 meters (Panagia Malati). Thus a minimum uplift rate of 0.3 mm/yr is obtained for the period starting from the Middle-Upper Pleistocene until today (about 1 Myr) for the Photo 5. View towards the south of the Agiokambos beach. In the background are Pillion and Mavrovouni mountains. Fig. 5 Longitudinal profile along Amyros-Valtos-Leptokarya. Fig. 6. Combined longitudinal profiles of Gianorema and Potamia streams.

7 Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45, Agia-Agiokambos area. In conclusion, today s relief is therefore the result of the combination of tectonism, lithology and geomorphic fluvial processes. ACKNOWLEDGMENTS The author is particularly grateful to the reviewers of this paper, Prof. Andrew Cundy and Assistant Prof. Thymios Karymbalis. Their comments and suggestions are highly appreciated and significantly improved the manuscript. REFERENCES AUBOUIN, J. (1959). Contribution a l étude géologique de la Grèce septentrionale: les confins de l Epire et de la Thessalie. Ann. Geol. Pays Hell., 10: BRUNN, J.H. (1956). Contribution a l étude géologique du Pinde septentrional et d une partie de la Macédoine occidentale. Ann. Geol. Pays Hell., 7: l-358. CAPUTO, R Geological and structural study of the recent and active brittle deformation of the Neogene- Quaternary Basins of Thessaly (Central Greece). Ph.D. Thesis, Thessaloniki Univ. DEMITRACK, A. (1986). The Late Quaternary geologic history of the Larissa plain, Thessaly, Greece: tectonic, climatic, and human impact on the landscape. Ph.D. Thesis, Stanford Univ.. FAUGERES, L. (1975). Recherches géomorphologiques en Grèce septentrionale. Thése, Géogr., Univ. Paris IV. KATSIKATSOS, G., MIGIROS, G., TRIANATAPHYLLIS, M. & Α. METTOS (1986). Geological structure of the internal Hellenides (E. Thessaly-SW Macedonia, Euboa-Attica-N. Cyclades islands and Lesbos). Geological and Geophysical Research. I.G.M.E. special Issue, KATSIKATSOS, G., MIGIROS, G. & Μ. VIDAKIS (1982). La structure geologique de la region de la Thessalie orientale (Grece). Ann. Soc. Geol. Nord. CI, KILIAS, A. & D. MOUNTRAKIS (1987). Zum tektonischen bau der zentral-pelagonischen Zone (Kamvounia-gebirge, N. Griechenland). Zeit. Dtsch. Geol. Ges., 138: KOSSMAT, F Geologie der zentralen Balkanhalbinsel. Die Kriegshausplätze geologisch dargestellt. 12, Berlin, Bortraeger 12, 198 p. LACASSIN, R., ARNAUD, N., LELOUP, P. H, ARMIJO, R. & B. MEYER (2007). Syn- and post-orogenic exhumation of metamorphic rocks in North Aegean. eearth, 2, NANCE, D. (2010). Neogene recent extension on the eastern flank of Mount Olympus, Greece. Tectonophysics, 488, PSILOVIKOS, A. (1981). Geomorphological, morphogenetic, tectonic, sedimentological and climatic processes that led to the formation and evolution of composite alluvial fans in Olymbus Mt. Ph.D. Thesis, Thessaloniki Univ. SCHERMER, E. (1990). Mechanisms of blueschist creation and preservation in a A-type subduction zone, Mount Olymbos region. Greece. Geology, 18, SCHNEIDER, H. (1968). Zur Quartargeologischen entwicklungageschiechte Thessaliens (Griechenland). These Doct. Rud. Hab. Bonn. STIROS, S.C., PIRAZZOLI, P.A., POMONI-PAPAIOANNOU, F., LA- BOREL, J., LABOREL, F. & M. ARNOLD (1994). Late Quaternary uplift of the Olympus Pelion range coasts (Macedonia- Thessaly, Greece). Bull. Geol. Soc. Greece, XXX/1, VERGELY, P. & J. MERCIER. (1990). La fenêtre métamorphique de l Olympe (Macédoine, Grèce): compression et extension Cénozoïque. Bull. Soc. Geol. France (8)6,

8 108

Department of Geography-Climatology, School of Geology, University of Athens, 157 84, Athens, maroukian@geol.uoa.gr, gaki@geol.uoa.

Department of Geography-Climatology, School of Geology, University of Athens, 157 84, Athens, maroukian@geol.uoa.gr, gaki@geol.uoa. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία)

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Βασιλάκης Εμμ. 1, Μαυρούλης Σ. 1, Αλεξόπουλος Ι. 1 και Δίλαλος Σ. 1 1 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπίστημιο

Διαβάστε περισσότερα

In the framework of the utilization of the project : The following report was written with the title: LANDSCAPE STUDIES

In the framework of the utilization of the project : The following report was written with the title: LANDSCAPE STUDIES PROLOGUE In the framework of the utilization of the project : MODELAND: Landscape, Territorial Mark Of Identity And Driving Force For A New Model Of Territorial Governance In Mediterranean Rural Areas

Διαβάστε περισσότερα

White Rocks Antrium, Northern Ireland. Τα Νέα 69. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ

White Rocks Antrium, Northern Ireland. Τα Νέα 69. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ White Rocks Antrium, Northern Ireland Τα Νέα 69 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 69 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3 - The Collapse of the Ancient Temple of Zeus at Olympia Revisited 3 - The 10-year Extended

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη διατριβή αυτή µελετάται η γεωµορφολογία της ευρύτερης περιοχής γύρω από και κατά µήκος της σεισµικής ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης. Στο 1 ο Κεφάλαιο δίδεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 11. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο

Τα Νέα 11. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο Τα Νέα Αρ. - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα (συμμετοχές μελών

Διαβάστε περισσότερα

Εκδότης: Συντακτική οµάδα: Περιεχόµενα: Editorial. Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκδότης: Συντακτική οµάδα: Περιεχόµενα: Editorial. Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας Τεύχος 2 Εκδότης: Μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας ΕΓΕ Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας Συντακτική οµάδα: Β. Μαρίνος, Λέκτορας ΑΠΘ Γ. Παπαθανασίου, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE.

RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE. THE OCCURRENCE OF CONVERGING PLATES, MUD FLOW VOLCANOES AND ACCRETIONARY PRISM COMPLEXES IN THE MEDITERRANEAN RIDGE. THEIR RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE. A NEW RESPECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οil. Economic and Geopolitical Importance of Eastern. Emphasis on the Probable Natural. Elias Konofagos 2, Anthony E. Foscolos 3.

Οil. Economic and Geopolitical Importance of Eastern. Emphasis on the Probable Natural. Elias Konofagos 2, Anthony E. Foscolos 3. Οil Economic and Geopolitical Importance of Eastern Mediterranean gas fields for Greece and the E. U. Emphasis on the Probable Natural Gas Deposits Occurring in the Libyan Sea within the Exclusive Economic

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012)

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) ΜΕΤΕΩΡΑ Τα Νέα 52 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) Το κακό 2012 έμελλε να τελειώση με τον χειρότερο τρόπο για την ελληνική και διεθνή γεωτεχνική κοινότητα και την κοινότητα της αντισεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

5ο APXAIOΛOΓIKO EPΓO ΘEAΛIA KAI TEPEA EΛΛAΔA 2012-2014 ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΟΤ ΣΟΤ ΝΕΩΣΕΡΟΤ ΥΡΟΝΟΤ [http://extras.ha.uth.gr/aethse5/] ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ

5ο APXAIOΛOΓIKO EPΓO ΘEAΛIA KAI TEPEA EΛΛAΔA 2012-2014 ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΟΤ ΣΟΤ ΝΕΩΣΕΡΟΤ ΥΡΟΝΟΤ [http://extras.ha.uth.gr/aethse5/] ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 5ο APXAIOΛOΓIKO EPΓO

Διαβάστε περισσότερα

Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013. (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013. (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3 - Man-Made Earthquakes 3-4 Hot Trends in

Διαβάστε περισσότερα

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES G. Bidoglio, N. Murray, J.M. Zaldivar, F. Bouraoui Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Centre, European

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 77. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org

Τα Νέα 77. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org Τα Νέα 77 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org Αρ. 77 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 The Federation of International Geo-Engineering Societies (FedIGS) is

Διαβάστε περισσότερα

MAPPING HISTORICAL LAND COVER CHANGES OF HABITAT 2250* IN CRETE

MAPPING HISTORICAL LAND COVER CHANGES OF HABITAT 2250* IN CRETE ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action A.4 Deliverable A.4.1 LIFE07NAT/GR/000296 MAPPING HISTORICAL LAND COVER CHANGES OF HABITAT

Διαβάστε περισσότερα

Effect of waves generated by passing ships on a beach close to the port of Mytilene (Lesvos Island)

Effect of waves generated by passing ships on a beach close to the port of Mytilene (Lesvos Island) 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 751 Effect of waves generated by passing ships on a beach close to the port of Mytilene (Lesvos Island) Vagenas M.A., Vousdoukas M., Velegrakis A.F, Zarkadas

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο

Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο (Α) Διδακτορική διατριβή Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ (1983): Γεωλογική μελέτη περιοχής Κάτω Ολύμπου Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

REVEALING NICOPOLIS: Ten Years of Research at Octavian s Victory City

REVEALING NICOPOLIS: Ten Years of Research at Octavian s Victory City REVEALING NICOPOLIS: Ten Years of Research at Octavian s Victory City D. Kalpakis COLLOQUIUM After Actium: New Archaeological Finds from Roman Greece British Museum, November 12 th -14 th, 2003 PREFACE

Διαβάστε περισσότερα

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE , Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE Latest update: February 2015 Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Personal Data ------------------------------------------------------------------------------------- Date of Birth:

Διαβάστε περισσότερα

National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft)

National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft) National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft) Irene Anastasiadou Table of Contents 1. Introduction...1 2. Periods of Railway History...2 a. The context...2 b.

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY Justas Zdanavičius INTERSTELLAR EXTINCTION IN THE DIRECTION OF THE CAMELOPARDALIS DARK CLOUDS Doctoral dissertation Physical sciences,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 64. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Διεθνής διάκριση για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Τα Νέα 64. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Διεθνής διάκριση για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Τα Νέα 64 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Διεθνής διάκριση για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών παραμένει και το 2014 σε εξέχουσα θέση στην ιεράρχηση των αντίστοιχων Σχολών του κόσμου από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟ ΟΥ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 61. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ

Τα Νέα 61. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ Τήνος, Βώλακας. Η αγκαλιά (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 61 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ε- δαφομηχανικής και Γεωτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

(031) MΕΛΕΤΗ THΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

(031) MΕΛΕΤΗ THΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ (031) MΕΛΕΤΗ THΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ Μ. ΡΕΦΕΝΕ-ΚΑΤΣΙΜΑΡ ΟΥ 2, T. ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1, Α. ΦΛΟΚΑΣ 1, Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1 1

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology. PART E: Marine Sciences and Naval Operations ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology. PART E: Marine Sciences and Naval Operations ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART E: Marine Sciences and Naval Operations ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ E: Ναυτικές και Θαλάσσιες Επιστήμες και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεµούντα µε βάση την Ευρωπαϊκή Θεµατική στρατηγική για το έδαφος Action No 13 / Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 30. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ!!!

Τα Νέα 30. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ!!! Λ Ι Β Υ Η Τα Νέα 30 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ!!! Σεισμολόγοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία για την μη ενημέρωση του πληθυσμού λίγο πριν από τον σεισμό της l Aquila Το Istituto Nazionale di Geofisica

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα