ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων"

Transcript

1 ΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2004) 699 τελικό 2004/0242 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (υποβληθείσα από την πιτροπή) EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΘΣΗ 1. Γενικό πλαίσιο Ο κανονισµός (Κ) αριθ. 2501/2001 του Συµβουλίου, της 10ης εκεµβρίου , για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων θα παύσει να ισχύει στις 31 εκεµβρίου Τον Ιούλιο 2004, η πιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το ρόλο του ΣΓΠ για την επόµενη δεκαετία από το 2006 έως το Η παρούσα αιτιολογική έκθεση παρουσιάζει το περιεχόµενο και τις διατάξεις του σχεδίου πρότασης του κανονισµού εφαρµογής. Το 1994, οι κατευθυντήριες γραµµές 3 που διατυπώθηκαν για τη δεκαετή περίοδο και οι διατάξεις εφαρµογής τους επέβαλαν ορισµένες σηµαντικές αλλαγές όπως τη διαµόρφωση των δασµών ανάλογα µε την ευαισθησία, τη διαβάθµιση και τα ειδικά καθεστώτα παροχής κινήτρων για τα προϊόντα. Το 2001, θεσπίστηκε ειδικό καθεστώς αορίστου χρόνου για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Η πείρα έδειξε ότι ορισµένα από τα στοιχεία αυτά λειτουργούν καλά στην πράξη και θα πρέπει να συνεχιστούν ενώ ορισµένα από τα µέτρα θα ήταν ανάγκη να αναπροσαρµοστούν στο πλαίσιο της κτηθείσας πείρας. Η Κοινότητα παραχωρεί εµπορικές προτιµήσεις σε αναπτυσσόµενες χώρες στο πλαίσιο του ΣΓΠ από το Η εµπορική πολιτική διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις σχέσεις της µε τον υπόλοιπο κόσµο. Το ΣΓΠ αποτελεί τµήµα της πολιτικής αυτής και πρέπει να συµβιβάζεται µε τους στόχους της πολιτικής ανάπτυξης και να συµβάλλει στην εδραίωσή τους. Για το σκοπό αυτό, το συγκεκριµένο σύστηµα οφείλει επίσης να συµφωνεί µε το πρόγραµµα της Ντόχα για την ανάπτυξη. Σηµαντική προτεραιότητα αποτελεί η παροχή ενίσχυσης στις αναπτυσσόµενες χώρες, ώστε να επωφεληθούν από την παγκοσµιοποίηση, ειδικότερα µέσω σύνδεσης του εµπορίου µε τη βιώσιµη ανάπτυξη. 2. ιαβουλεύσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών Μεγάλος αριθµός ενδιαφεροµένων οµάδων εξέφρασαν την άποψή τους και διατύπωσαν τις δικές τους παρατηρήσεις και συστάσεις για το µέλλον του ΣΓΠ. Το Συµβούλιο διατύπωσε τα συµπεράσµατά του στην ανακοίνωση για τις δεκαετείς κατευθυντήριες γραµµές ενώ το υρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η υρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική πιτροπή εξέφρασαν επίσης τη γνώµη της για τις κατευθυντήριες γραµµές. Τον Ιούλιο 2004, διεξήχθη διάλογος µε την κοινωνία των πολιτών. Συνδικαλιστικές οργανώσεις και διάφορα επαγγελµατικά σωµατεία εξέφρασαν τις απόψεις τους. Οι δικαιούχοι χώρες του ΣΓΠ προώθησαν δραστήρια τις απόψεις τους. Λόγω των απαιτούµενων ειδικών στατιστικών στοιχείων, διεξήχθησαν εσωτερικές αξιολογήσεις επιπτώσεων. 3. ηµοσιονοµικές επιπτώσεις Ο κανονισµός δεν συνεπάγεται δαπάνες που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό της Κ. Η εφαρµογή του, ωστόσο, έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια τελωνειακών εσόδων. Η ετήσια απώλεια τελωνειακών εσόδων που απορρέει από το σχέδιο κανονισµού υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η πρόταση κανονισµού επιφέρει κάποιες αλλαγές σε EE L 346 της , σ. 1. COM(2004) 461 τελικό. COM(1994) 212 τελικό. EL 2 EL

3 σχέση µε τον ισχύοντα κανονισµό. Αυτές έχουν σχέση µε το µηχανισµό διαβάθµισης, ένα νέο ειδικό καθεστώς για τη βιώσιµη ανάπτυξη (που συνίσταται σε συγκερασµό τριών προηγούµενων καθεστώτων) και µε τροποποίηση του καταλόγου των καλυπτόµενων προϊόντων. Οι αλλαγές αυτές δεν αναµένεται να µεταβάλουν σηµαντικά την κατάσταση ως προς την απώλεια εσόδων σε σχέση µε το ισχύον καθεστώς. 4. πεξήγηση των διατάξεων Ο κανονισµός επιφέρει απλούστευση µέσω µείωσης του αριθµού των καθεστώτων, από πέντε σε τρία και ειδικότερα µέσω της καθιέρωσης ενιαίου καθεστώτος παροχής κινήτρων που αντικαθιστά τα τρία ειδικά καθεστώτα για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, του περιβάλλοντος και την καταπολέµηση της παραγωγής και παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών. Συνεπώς, το προτεινόµενο σύστηµα συνίσταται σε ένα γενικό καθεστώς, ένα ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση και ένα ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες ( τα πάντα εκτός από όπλα ). Περαιτέρω απλούστευση θα επιτευχθεί εν καιρώ µε διαγραφή από τον κατάλογο των δικαιούχων, των χωρών που απολαύουν προτιµησιακής πρόσβασης στην αγορά της Κοινότητας βάσει συµφωνίας, συνήθως συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΣ). Η Κοινότητα θα διασφαλίσει ότι καµιά χώρα δεν θα σηµειώσει απώλειες λόγω του γεγονότος αυτού, δεδοµένου ότι τα οφέλη για οποιοδήποτε επιµέρους προϊόν που υπαγόταν στο ΣΓΠ θα ενσωµατωθούν στη σχετική ΣΣ. Όπως και µε το ισχύον σύστηµα, οι προτιµήσεις θα εξακολουθήσουν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό ευαισθησίας των προϊόντων. Ο κανονισµός διατηρεί την ισχύουσα κατ αποκοπή µείωση ύψους 3,5% για τα ευαίσθητα προϊόντα και 100% για τα µη ευαίσθητα προϊόντα. ιευρύνει, ωστόσο, το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος µε υπαγωγή νέων προϊόντων στο γενικό καθεστώς και µε καθιέρωση γενναιόδωρου ειδικού συστήµατος παροχής κινήτρων. Όσον αφορά το καθεστώς «τα πάντα εκτός από όπλα», διατηρείται το συνολικό πεδίο εφαρµογής των κανόνων σε όλα τα προϊόντα εκτός των όπλων, ενώ τα δύο άλλα καθεστώτα περιλαµβάνουν νέα προϊόντα - κυρίως των τοµέων της γεωργίας και της αλιείας. Ο ισχύων κανονισµός ΣΓΠ προβλέπει δύο ειδικά καθεστώτα παροχής κινήτρων για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. Αυτά τα καθεστώτα πρέπει να ενσωµατωθούν σε ένα ευρύτερο καθεστώς για να αντανακλάται όλο το περιεχόµενο της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυξης. ίναι παγκοσµίως αποδεκτό το ότι η βιώσιµη ανάπτυξη προϋποθέτει πολλές πτυχές, όπως ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, της προστασίας του περιβάλλοντος και των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης. Οι σχέσεις µεταξύ αυτών των στοιχείων έχουν διατυπωθεί ειδικότερα σε πολλές διεθνείς συµβάσεις και µέσα, όπως η διακήρυξη των Ηνωµένων θνών για το δικαίωµα στην ανάπτυξη του 1986, η ήλωση του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του 1992, η διακήρυξη της Βιέννης και το πρόγραµµα δράσης του 1993, το πρόγραµµα δράσης των Ηνωµένων θνών για την ανάπτυξη του 1997, η διακήρυξη της Ο του 1998 περί θεµελιωδών αρχών και δικαιωµάτων εργασίας, η επ' ευκαιρία της χιλιετίας ιακήρυξη του Ο.Η.. του 2000, η διακήρυξη του Γιοχάνεσµπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη του πιπλέον, η καταπολέµηση των ναρκωτικών αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των χωρών. EL 3 EL

4 Ένα στοιχείο που προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη είναι να βελτιωθεί η οικονοµική κατάσταση των αναπτυσσοµένων χωρών, ειδικότερα των χωρών οι οποίες είναι λιγότερο ενταγµένες στο διεθνές εµπορικό σύστηµα και στις οποίες δεν υπάρχει διαφοροποίηση των οικονοµιών τους. Συνεπώς, οι αναπτυσσόµενες χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες και οι οποίες, µε την κύρωση και την πραγµατική εφαρµογή των βασικών συµβάσεων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και για την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση, αναλαµβάνουν µεγαλύτερα βάρη και αρµοδιότητες πρέπει να επωφεληθούν από πρόσθετες δασµολογικές προτιµήσεις στο πλαίσιο του ΣΓΠ. Αντίθετα, οι χώρες υψηλού εισοδήµατος και οι χώρες µε σχετικά υψηλό βαθµό διαφοροποίησης και εµπορικής ολοκλήρωσης βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση εφόσον θεωρείται ότι διαθέτουν τους πόρους που επιτρέπουν σ αυτές να εφαρµόσουν πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης χωρίς πρόσθετη βοήθεια. Η ειδική ρύθµιση παροχής κινήτρων για βιώσιµη ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση στοχεύει εποµένως τις αναπτυσσόµενες χώρες µε µεγαλύτερες ανάγκες. Οι πρόσθετες προτιµήσεις χορηγούνται αµέσως στις αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες έχουν κυρώσει και εφαρµόσει αποτελεσµατικά τις 16 βασικές συµβάσεις για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και 7 από τις συµβάσεις που συνδέονται µε τη χρηστή διακυβέρνηση και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι δικαιούχοι χώρες δεσµεύονται να κυρώσουν και να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά τις διεθνείς συµβάσεις τις οποίες δεν έχουν ακόµη κυρώσει. Οι 16 συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων έχουν επιλεγεί επειδή ενσωµατώνουν καθολικά πρότυπα και αντανακλούν κανόνες του διεθνούς εθιµικού δικαίου και αποτελούν τη βάση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης. Οι υπόλοιπες συµβάσεις αντανακλούν βασικά παγκόσµια πρότυπα που αποσκοπούν στην πραγµατική εφαρµογή πολιτικών για βιώσιµη ανάπτυξη. Οι σχετικές συµβάσεις είναι οι συµβάσεις που περιλαµβάνουν επίσης µηχανισµούς του οποίους µπορούν να χρησιµοποιούν οι σχετικοί διεθνείς οργανισµοί για να ελέγχουν τακτικά την αποτελεσµατική εφαρµογή τους. Η πιτροπή θα λάβει υπόψη τις εν λόγω αξιολογήσεις πριν αποφασίσει ποιές από τις αιτούσες χώρες θα επιλεγούν για να υπαχθούν στο καθεστώς παροχής κινήτρων. Με βάση τις αιτήσεις των αναπτυσσοµένων χωρών, η πιτροπή θα καταρτίσει αργότερα κατάλογο των δικαιούχων του συστήµατος. κτός από τη εφαρµογή του ΣΓΠ σε χώρες µέσω του µηχανισµού διαβάθµισης όπως περιγράφεται στη συνέχεια, θεσπίστηκαν µέτρα για την άµβλυνση των επιπτώσεων που υφίσταται κάθε χώρα την οποία ο ΟΗ διαγράφει από την κατάσταση των ΛΑΧ, µε τη µορφή µεταβατικής περιόδου για τη βαθµιαία εξαίρεση χώρας από το ειδικό ΣΓΠ, το καθεστώς «τα πάντα εκτός από όπλα». Με το ισχύον καθεστώς, η χώρα αυτή χάνει αυτόµατα όλα τα πλεονεκτήµατα του καθεστώτος ΣΓΠ, στο οποίο υπαγόταν ως ΛΑΧ. Ο νέος µηχανισµός επιτρέπει τη σταδιακή εξαίρεση χώρας από το καθεστώς «τα πάντα εκτός από όπλα». Η διαβάθµιση εφαρµόζεται σε οµάδες προϊόντων από χώρες που είναι ανταγωνιστικές στην κοινοτική αγορά και δεν χρειάζονται πλέον το ΣΓΠ για την προώθηση των εξαγωγών τους. Η διαβάθµιση δεν αποτελεί κύρωση αλλά ένδειξη ότι το ΣΓΠ έχει επιτύχει στο ρόλο του, τουλάχιστον για τις εν λόγω χώρες και προϊόντα. Κατ αυτόν τον τρόπο, η διαβάθµιση συνδέεται πολύ στενά µε την ανταγωνιστικότητα των δικαιούχων χωρών στον οικονοµικό τοµέα. Το ΣΓΠ ως εκ τούτου απευθύνεται κυρίως στις χώρες µε τις µεγαλύτερες ανάγκες και EL 4 EL

5 τις βοηθεί να διαδραµατίσουν σηµαντικότερο ρόλο στο διεθνές εµπόριο. Για τις υπόλοιπες δικαιούχους χώρες, η διαβάθµιση εξασφαλίζει µεγαλύτερο µερίδιο από τα οφέλη του ΣΓΠ. Σηµαντικές αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν στο µηχανισµό διαβάθµισης µε στόχο την απλούστευσή του. Τα σηµερινά κριτήρια (µερίδιο στις προτιµησιακές εισαγωγές, δείκτης ανάπτυξης, δείκτης εξειδίκευσης κατά τις εξαγωγές), αντικαθίστανται από ένα ενιαίο και απλό κριτήριο: το µερίδιο στην κοινοτική αγορά, εκφρασµένο σε µερίδιο στις προτιµησιακές εισαγωγές. Οι οµάδες προϊόντων καθορίζονται βάσει αναφοράς στα «τµήµατα» της συνδυασµένης ονοµατολογίας. πειδή στη διαβάθµιση συµµετέχουν µόνο οι χώρες που είναι ανταγωνιστικές για όλα τα προϊόντα του τµήµατος, οι µικρές δικαιούχοι χώρες δεν διαβαθµίζονται µε βάση µόνο τα εν λόγω λιγοστά ανταγωνιστικά προϊόντα ενός τµήµατος. Η διαβάθµιση αναµένεται, εξάλλου, να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των εµπορικών ροών για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, µετά την κατάργηση των ποσοστώσεων της συµφωνίας πολυινών στις 31 εκεµβρίου Στο πλαίσιο του νέου ΣΓΠ που διαθέτει µηχανισµό διαβάθµισης µε στόχο τις πλέον ανταγωνιστικές χώρες θα παρέχονται προτιµήσεις στους περισσότερους δικαιούχους χωρίς περιορισµούς και µε µόνη υποχρέωση τη συµµόρφωσή τους προς τους σχετικούς κανόνες του ΣΓΠ. Οι διατάξεις του ΣΓΠ για την προσωρινή ανάκληση και η ρήτρα διασφάλισης θα λάβουν υπόψη αυτή τη νέα κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι θα εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται µόνο υπό εξαιρετικές περιστάσεις, οι διατάξεις αυτές θα καταστούν περισσότερο αξιόπιστες και θα εφαρµόζονται στο µέλλον µε µεγαλύτερη ευελιξία, ιδίως στην περίπτωση αθέµιτων εµπορικών πρακτικών. Αµέσως µόλις αρχίσει να ισχύει ο κανονισµός, η πιτροπή θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις του στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές της. EL 5 EL

6 2004/0242 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της υρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 133, την πρόταση της πιτροπής 4, τη γνώµη του υρωπαϊκού Κοινοβουλίου 5, τη γνώµη της υρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής πιτροπής 6, κτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Από το 1971, η Κοινότητα παραχωρεί εµπορικές προτιµήσεις σε αναπτυσσόµενες χώρες, στο πλαίσιο του συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων. (2) Η κοινή εµπορική πολιτική της Κοινότητας επιβάλλεται να συµβαδίζει µε τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής, ιδίως την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις αναπτυσσόµενες χώρες και να τους εδραιώνει. πιβάλλεται να πληροί τις προϋποθέσεις του ΠΟ, ιδίως τη ρήτρα εξουσιοδότησης της GATT του (3) Η από 7 Ιουλίου 2004 ανακοίνωση 8 της πιτροπής προς το Συµβούλιο, το υρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την υρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική πιτροπή καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων για την περίοδο 2006 έως (4) Ο πρώτος κανονισµός για την εφαρµογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών αναµένεται να εφαρµοστεί από την 1η Ιουλίου 2005 έως τις 31 εκεµβρίου (5) Το σύστηµα θα αποτελείται από ένα γενικό καθεστώς για όλες τις δικαιούχους χώρες και εδάφη και από δύο ειδικά καθεστώτα που θα λαµβάνουν υπόψη τις διάφορες αναπτυξιακές ανάγκες αναπτυσσοµένων χωρών που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση C [ ], [ ], σ. [ ]. C [ ], [ ], σ. [ ]. C [ ], [ ], σ. [ ]. «Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries», Απόφαση της GATT της 28 ης Νοεµβρίου 1979 (L/4903) COM(2004) 461 τελικό. EL 6 EL

7 (6) Το γενικό καθεστώς πρέπει να χορηγείται σε όλες τις δικαιούχους χώρες εκτός εάν έχουν χαρακτηριστεί από την Παγκόσµια Τράπεζα ως χώρες υψηλού εισοδήµατος και εάν δεν έχουν σηµειώσει επαρκή διαφοροποίηση των εξαγωγών τους. (7) Το ειδικό καθεστώς για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση στηρίζεται στην έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης όπως έχει αναγνωρισθεί από τις διεθνείς συµβάσεις και τα µέσα όπως η διακήρυξη των Ηνωµένων θνών για το δικαίωµα στην ανάπτυξη του 1986, η ήλωση του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του 1992, η διακήρυξη της Ο του 1998 περί θεµελιωδών αρχών και δικαιωµάτων εργασίας, η επ' ευκαιρία της χιλιετίας ιακήρυξη του Ο.Η.. του 2000, η διακήρυξη του Γιοχάνεσµπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη του Συνεπώς, οι αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες είναι ευάλωτες λόγω έλλειψης διαφοροποίησης και ανεπαρκούς ένταξης στο διεθνές εµπορικό σύστηµα, ενώ παράλληλα αναλαµβάνουν ειδικά βάρη και ευθύνες λόγω της κύρωσης και της πραγµατικής εφαρµογής των βασικών διεθνών συµβάσεων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, για την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση, πρέπει να επωφεληθούν από πρόσθετες δασµολογικές προτιµήσεις. Αυτές οι προτιµήσεις προορίζονται να προωθήσουν περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη και ως εκ τούτου ανταποκρίνονται θετικά στην ανάγκη για βιώσιµη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος εποµένως αναστέλλονται οι δασµοί για τις δικαιούχους χώρες. (8) Η πιτροπή θα παρακολουθεί την πραγµατική εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων σύµφωνα µε τους αντίστοιχους µηχανισµούς και θα αξιολογήσει τη σχέση µεταξύ των πρόσθετων δασµολογικών προτιµήσεων και της προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης. (9) Το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες αναµένεται ότι θα εξακολουθήσει να παρέχει πρόσβαση µε απαλλαγή από δασµούς σε προϊόντα καταγωγής των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, που καθορίζονται και κατατάσσονται από τον Οργανισµό Ηνωµένων θνών. Στις χώρες που δεν χαρακτηρίζονται πλέον από τον Οργανισµό Ηνωµένων θνών ως λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες θα πρέπει να παρέχεται µεταβατική περίοδος για την άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων από την παύση εφαρµογής των δασµολογικών προτιµήσεων που χορηγούνται σ'αυτές στο πλαίσιο του συγκεκριµένου καθεστώτος. (10) Οι προτιµήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό ευαισθησίας των προϊόντων, τα οποία διακρίνονται σε ευαίσθητα και µη ευαίσθητα προϊόντα, για να λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση των τοµέων κατασκευής των ιδίων προϊόντων στην Κοινότητα. (11) Για τα µη ευαίσθητα προϊόντα θα πρέπει να συνεχιστεί η αναστολή των δασµών, ενώ για τα ευαίσθητα προϊόντα θα πρέπει να παρέχεται µείωση δασµών για να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός συντελεστής χρησιµοποίησης και παράλληλα να λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση των αντίστοιχων κοινοτικών βιοµηχανικών κλάδων. (12) Αυτή η µείωση θα πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστική, ώστε να αποτελεί κίνητρο για τους εµπορικούς φορείς να χρησιµοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστηµα. Όσον αφορά τους δασµούς κατ' αξία, η µείωση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αντιστοιχεί σε κατ' αποκοπή συντελεστή 3,5 ποσοστιαίων µονάδων του δασµού του µάλλον ευνοούµενου κράτους (ΜΚ). Οι ειδικοί δασµοί θα πρέπει να µειωθούν κατά EL 7 EL

8 30%. Όταν αυτοί οι δασµοί προβλέπουν ελάχιστο δασµό, ο εν λόγω ελάχιστος δασµός δεν θα πρέπει να επιβάλλεται. (13) Στις περιπτώσεις που προτιµησιακοί δασµολογικοί συντελεστές, που υπολογίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (Κ) αριθ. 2501/2001 της 10 ης εκεµβρίου 2001 για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 εκεµβρίου εξασφαλίζουν µεγαλύτερη δασµολογική µείωση, οι εν λόγω συντελεστές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν ώστε να µην στερηθούν οι δικαιούχοι χώρες από οφέλη που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο προηγούµενου καθεστώτος. (14) Οι δασµοί θα πρέπει να αναστέλλονται στο σύνολό τους, όταν η προτιµησιακή µεταχείριση συνεπάγεται την επιβολή δασµών κατ' αξία ίσων ή µικρότερων του 1% ή ειδικών δασµών ίσων ή µικρότερων των 2 ευρώ εφόσον το κόστος συγκέντρωσης αυτών των δασµών είναι υψηλότερο από το έσοδο. (15) Για λόγους συνοχής της εµπορικής πολιτικής της Κοινότητας, µια δικαιούχος χώρα δεν πρέπει να ωφελείται ταυτόχρονα από το ΣΓΠ και από συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών εάν αυτή η συµφωνία καλύπτει τουλάχιστον όλες τις προτιµήσεις που παρέχει το παρόν σύστηµα στην εν λόγω χώρα. (16) Η διαβάθµιση θα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια σχετικά µε τα τµήµατα του κοινού δασµολογίου. Η διαβάθµιση τµήµατος για δικαιούχο χώρα θα πρέπει να εφαρµόζεται όταν το τµήµα πληροί τα κριτήρια για τη διαβάθµιση επί τρία συνεχή έτη για να αυξηθεί η δυνατότητα πρόβλεψης και η ορθότητα της διαβάθµιση µε την εξάλειψη των συνεπειών που έχουν οι µεγάλες και εξαιρετικές διακυµάνσεις των στατιστικών των εισαγωγών. (17) Οι κανόνες καταγωγής, όσον αφορά τον ορισµό της εννοίας προϊόντων καταγωγής, τις διαδικασίες και τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας, που καθορίζονται στον κανονισµό (ΟΚ) αριθ. 2454/93 10, εφαρµόζονται στις δασµολογικές προτιµήσεις που παρέχονται από αυτόν τον κανονισµό για να εξασφαλίζεται το ότι επωφελούνται από αυτό το σύστηµα µόνον οι δικαιούχοι του συστήµατος. (18) Στους λόγους για την προσωρινή αναστολή θα πρέπει να περιλαµβάνεται η σοβαρή και συστηµατική παραβίαση των βασικών αρχών που αναφέρονται στις συµβάσεις οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ ώστε να προωθούνται οι στόχοι αυτών των συµβάσεων και να εξασφαλίζεται το ότι κανένας δικαιούχος δεν επωφελείται από αθέµιτα πλεονεκτήµατα µέσω συνεχών παραβιάσεων αυτών των συµβάσεων. (19) Λόγω της πολιτικής κατάστασης στο Μυανµάρ, η προσωρινή αναστολή όλων των δασµολογικών προτιµήσεων κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Μυανµάρ θα πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ. (20) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού επιβάλλεται να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/Κ του Συµβουλίου 9 10 L 346, , σ. 1. L 253, , σ. 1. EL 8 EL

9 της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην πιτροπή 11. (21) Ο κανονισµός πρέπει να εφαρµοστεί κατ εξαίρεση πριν τη θέση σε ισχύ του για να επιτραπεί ο έγκαιρος καθορισµός των δικαιούχων χωρών για το γενικό καθεστώς και το ειδικό καθεστώς για βιώσιµη ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση. Ξ ΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΤΙΤΛΟΣ 1 ΓΝΙΚΣ ΙΑΤΑΞΙΣ Άρθρο 1 1. Το κοινοτικό σύστηµα γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (εφεξής «το σύστηµα») εφαρµόζεται από την 1 η Ιουλίου 2005 έως τις 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 2. Ο παρών κανονισµός προβλέπει: (α) (β) (γ) ένα γενικό καθεστώς, ένα ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση ένα ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών. Άρθρο 2 Οι δικαιούχοι χώρες των καθεστώτων που αναφέρονται στα σηµεία (α) και (γ) του άρθρου 1 παράγραφος 2 απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι. Άρθρο 3 1. ικαιούχος χώρα εξαιρείται από το σύστηµα, όταν χαρακτηρίζεται από την Παγκόσµια Τράπεζα ως χώρα υψηλού εισοδήµατος επί τρία συνεχή έτη και όταν τα πέντε µεγαλύτερα τµήµατα των υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών της στην Κοινότητα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 75% των συνολικών υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών της δικαιούχου χώρας στην Κοινότητα. 2. Η πιτροπή οφείλει να καθορίζει τις δικαιούχους χώρες που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βάσει των στοιχείων που διαθέτει την 1η Σεπτεµβρίου 2004 τη στιγµή της έγκρισης του παρόντος κανονισµού. Η εξαίρεση χώρας από το σύστηµα πραγµατοποιείται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού. 11 L 184, , σ. 23. EL 9 EL

10 3. Η πιτροπή δηµοσιεύει ανακοίνωση στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης όπου απαριθµούνται οι δικαιούχοι χώρες που πληρούν τον όρο που καθορίζεται στην παράγραφο Η πιτροπή γνωστοποιεί σε δικαιούχο χώρα τη διαγραφή της από τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών στο παράρτηµα Ι. 5. Όταν δικαιούχος χώρα επωφελείται από εµπορική συµφωνία µε την Κοινότητα η οποία καλύπτει τουλάχιστον όλες τις προτιµήσεις που προβλέπονται στο παρόν σύστηµα γι αυτήν τη χώρα, διαγράφεται από τον κατάλογο δικαιούχων χωρών του παραρτήµατος Ι. Άρθρο 4 Τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στα καθεστώτα που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) του άρθρου 1 παράγραφος 2 απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ. Άρθρο 5 1. Οι δασµολογικές προτιµήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, εφαρµόζονται στις εισαγωγές των προϊόντων που υπάγονται στα καθεστώτα τα οποία παρέχονται στη δικαιούχο χώρα από την οποία κατάγονται. 2. Για τους σκοπούς των καθεστώτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού, οι κανόνες καταγωγής σχετικά µε τον ορισµό της έννοιας των προϊόντων καταγωγής, τις διαδικασίες και τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας που αναφέρονται σ αυτόν, καθορίζονται στον κανονισµό (ΟΚ) αριθ. 2454/93 της πιτροπής. 3. Η περιφερειακή σώρευση κατά την έννοια του κανονισµού (ΟΚ) αριθ. 2454/93 ισχύει, επίσης, για προϊόντα που χρησιµοποιούνται για περαιτέρω µεταποίηση σε χώρα που αποτελεί µέλος περιφερειακής οµάδας, αλλά κατάγονται από άλλη χώρα της ίδιας οµάδας η οποία δεν υπάγεται στα καθεστώτα που εφαρµόζονται στο τελικό προϊόν, υπό τον όρο ότι και στις δύο χώρες ισχύει η περιφερειακή σώρευση γι' αυτήν την οµάδα. Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού: Άρθρο 6 (α) (β) ως «δασµοί του κοινού δασµολογίου» νοούνται οι δασµοί που καθορίζονται στο δεύτερο µέρος του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου 12, εκτός από τους δασµούς που καθορίζονται στο πλαίσιο δασµολογικών ποσοστώσεων ως «τµήµα» νοείται οποιοδήποτε από τα τµήµατα του Κοινού ασµολογίου, όπως εγκρίθηκε µε τον κανονισµό (ΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου (γ) ως «επιτροπή» νοείται η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο L 256, , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (Κ) αριθ. 2031/2001 ( αριθ. L 279, της , σ. 1). EL 10 EL

11 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΚΑΘΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΓΝΙΚΟ ΚΑΘΣΤΩΣ Άρθρο 7 1. Οι δασµοί του κοινού δασµολογίου αναστέλλονται πλήρως για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα II ως µη ευαίσθητα προϊόντα, εκτός από τα γεωργικά στοιχεία. 2. Οι κατ αξία δασµοί του κοινού δασµολογίου µειώνονται κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα II ως ευαίσθητα προϊόντα. Για τα προϊόντα του τµήµατος 11, αυτή η µείωση ανέρχεται σε 20%. 3. Στις περιπτώσεις που προτιµησιακοί δασµολογικοί συντελεστές υπολογιζόµενοι βάσει του άρθρου 7 του κανονισµού (Κ) αριθ. 2501/2001 σχετικά µε τους κατ' αξία δασµούς του κοινού δασµολογίου που ισχύουν την 31η εκεµβρίου 2005, εξασφαλίζουν µείωση των δασµών µεγαλύτερη των 3,5 ποσοστιαίων µονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αυτοί οι προτιµησιακοί δασµολογικοί συντελεστές. 4. Οι ειδικοί δασµοί του κοινού δασµολογίου, εκτός των ελάχιστων και µέγιστων δασµών, µειώνονται κατά 30% για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα II ως ευαίσθητα προϊόντα. Για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2207, η µείωση θα είναι 15%. 5. Οι ειδικοί δασµοί δεν µειώνονται, όταν οι δασµοί του κοινού δασµολογίου για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα II ως ευαίσθητα προϊόντα, περιλαµβάνουν κατ' αξία δασµούς και ειδικούς δασµούς. 6. Όταν για τους δασµούς που µειώνονται δυνάµει των παραγράφων 2 και 4 προβλέπεται µέγιστος δασµός, ο εν λόγω µέγιστος δασµός δεν µειώνεται. Όταν για τους δασµούς αυτούς προβλέπεται ελάχιστος δασµός, αυτός ο ελάχιστος δασµός δεν εφαρµόζεται. 7. Οι δασµολογικές προτιµήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 δεν ισχύουν για προϊόντα που υπάγονται σε τµήµατα για τα οποία έχουν παύσει να εφαρµόζονται οι εν λόγω δασµολογικές προτιµήσεις, για τη σχετική χώρα καταγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 13 και τη στήλη Γ του παραρτήµατος Ι. EL 11 EL

12 ΤΜΗΜΑ 2 Ι ΙΚΟ ΚΑΘΣΤΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑΚΥΒΡΝΗΣΗ Άρθρο 8 1. Αναστέλλονται οι δασµοί του κοινού δασµολογίου για όλα τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ και κατάγονται από τη χώρα που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. 2. Αναστέλλονται εξ ολοκλήρου οι ειδικοί δασµοί του κοινού δασµολογίου για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, µε εξαίρεση τα προϊόντα για τα οποία οι δασµοί του κοινού δασµολογίου περιλαµβάνουν επίσης δασµούς κατ αξίαν. Για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ και , ο ειδικός δασµός περιορίζεται στο 16% της δασµολογητέας αξίας. 3. Προϊόντα υπαγόµενα στα τµήµατα που απαριθµούνται στη στήλη Γ του παραρτήµατος Ι δεν υπάγονται, όσον αφορά δικαιούχο χώρα, στο ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. Άρθρο 9 1. Το ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση µπορεί να παρέχεται σε χώρα η οποία: έχει κυρώσει και εφαρµόσει πραγµατικά τις συµβάσεις που απαριθµούνται στο τµήµα Α του παραρτήµατος ΙΙΙ και, έχει κυρώσει και εφαρµόσει πραγµατικά τουλάχιστον επτά από τις συµβάσεις που απαριθµούνται στο τµήµα Β του παραρτήµατος ΙΙΙ, και αναλαµβάνει τη δέσµευση να κυρώσει και να εφαρµόσει αποτελεσµατικά τις συµβάσεις που απαριθµούνται στο τµήµα Β του παραρτήµατος ΙΙΙ τις οποίες δεν έχει ακόµη κυρώσει, και αναλαµβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει την κύρωση των συµβάσεων και τα µέτρα και τη νοµοθεσία εφαρµογής τους, και η οποία δέχεται να υφίσταται τακτική παρακολούθηση και επανεξέταση της εφαρµογής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής που περιέχουν οι συµβάσεις τις οποίες έχει κυρώσει, και θεωρείται ευάλωτη χώρα σύµφωνα µε την παράγραφο 2. ν πάση περιπτώσει, οι 27 συµβάσεις πρέπει να κυρωθούν από τις δικαιούχους χώρες µέχρι τις 31 εκεµβρίου EL 12 EL

13 2. υάλωτη είναι η χώρα η οποία: α) δεν έχει χαρακτηρισθεί από την Παγκόσµια Τράπεζα ως χώρα υψηλού εισοδήµατος επί τρία συνεχή έτη, και όταν τα πέντε µεγαλύτερα τµήµατα των υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών της στην Κοινότητα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 75% των συνολικών υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών της, ή β) όταν οι υπαγόµενες στο ΣΓΠ εισαγωγές της στην Κοινότητα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 1% των συνολικών υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών της στην Κοινότητα. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται είναι τα διαθέσιµα στοιχεία την 1 η Σεπτεµβρίου 2004, ως ο µέσος όρος τριών συνεχών ετών. 3. Η πιτροπή θα παρακολουθεί την κατάσταση της κύρωσης και της πραγµατικής εφαρµογής των συµβάσεων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Πριν λήξει η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η πιτροπή θα παρουσιάσει έκθεση όσον αφορά την κατάσταση κύρωσης αυτών των συµβάσεων, καθώς και συστάσεις για το εάν απαιτούνται η κύρωση και η πραγµατική εφαρµογή αυτών των συµβάσεων ώστε να γίνει δυνατή η µελλοντική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. Άρθρο Το ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση παρέχεται εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) χώρα ή έδαφος που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι έχει υποβάλει αίτηση για τον σκοπό αυτό εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού, και β) από την εξέταση της αίτησης συνάγεται ότι η αιτούσα χώρα πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 1 και Η αιτούσα χώρα υποβάλλει την αίτησή της γραπτώς στην πιτροπή και παρέχει εµπεριστατωµένες πληροφορίες σχετικά µε την κύρωση των συµβάσεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, τις νοµοθετικές διατάξεις και τα µέτρα που απαιτούνται για την πραγµατική εφαρµογή των διατάξεων των συµβάσεων και αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποδεχτεί και να συµφωνήσει πλήρως µε τον µηχανισµό παρακολούθηση και επανεξέτασης που προβλέπεται στις αντίστοιχες συµβάσεις και στα σχετικά µέσα. Άρθρο Όταν η πιτροπή λαµβάνει αίτηση συνοδευόµενη από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, οφείλει να την εξετάζει. Κατά την εξέταση λαµβάνονται υπόψη τα πορίσµατα των σχετικών διεθνών οργανισµών και φορέων. Μπορεί να υποβάλλει στην αιτούσα χώρα κάθε ερώτηµα που θεωρεί συναφές και µπορεί να επαληθεύει τις παρεχόµενες πληροφορίες στο πλαίσιο επαφών µε την αιτούσα χώρα ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Η πιτροπή ενηµερώνει την αιτούσα χώρα σχετικά µε τις αξιολογήσεις της και την καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. EL 13 EL

14 2. Η πιτροπή αποφασίζει, σύµφωνα µε την εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27, αν πρέπει να χορηγήσει σε αιτούσα χώρα το ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. 3. Η πιτροπή κοινοποιεί στην αιτούσα χώρα κάθε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Όταν το ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων χορηγείται σε κάποια χώρα, η χώρα αυτή ενηµερώνεται σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής της απόφασης. Η πιτροπή δηµοσιεύει στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης, τον κατάλογο των χωρών που δικαιούνται να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. 4. Όταν το ειδικο καθεστώς παροχής κινήτρων δεν χορηγείται σε κάποια αιτούσα χώρα, η πιτροπή οφείλει να αιτιολογεί, κατόπιν αιτήσεως της εν λόγω χώρας, την απόφασή της. 5. Η πιτροπή χειρίζεται όλες τις επαφές της µε την αιτούσα χώρα όσον αφορά την αίτηση σε στενή συνεργασία µε την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 26. ΤΜΗΜΑ 3 Ι ΙΚΟ ΚΑΘΣΤΩΣ ΥΠΡ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΡΟ ΑΝΠΤΥΓΜΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Άρθρο Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 4, οι δασµοί του κοινού δασµολογίου αναστέλλονται πλήρως για όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 1 έως 97, του εναρµονισµένου συστήµατος εκτός των προϊόντων του κεφαλαίου 93, καταγωγής χώρας η οποία σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι υπάγεται στο ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών. 2. Οι δασµοί του κοινού δασµολογίου που επιβάλλονται στα προϊόντα της κλάσης 1006 µειώνονται κατά 20% την 1η Σεπτεµβρίου 2006, κατά 50% την 1η Σεπτεµβρίου 2007 και κατά 80% την 1η Σεπτεµβρίου Από 1ης Σεπτεµβρίου 2009 αναστέλλονται πλήρως. 3. Οι δασµοί του κοινού δασµολογίου για τα προϊόντα της κλάσης 1701 µειώνονται κατά 20% την 1η Ιουλίου 2006, κατά 50% την 1η Ιουλίου 2007 και κατά 80% την 1η Ιουλίου Από 1ης Ιουλίου 2009 αναστέλλονται πλήρως. 4. Έως να ανασταλούν πλήρως οι δασµοί του κοινού δασµολογίου σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, ανοίγει συνολική δασµολογική ποσόστωση µηδενικού δασµού για κάθε έτος εµπορίας όσον αφορά τα προϊόντα της κλάσης 1006 και της διάκρισης αντιστοίχως, καταγωγής χωρών που υπάγονται στο εν λόγω ειδικό καθεστώς. Οι αρχικές δασµολογικές ποσοστώσεις για το έτος εµπορίας 2001/2002 ισούνται προς τόνους, σε ισοδύναµο αποφλοιωµένου ρυζιού, για τα προϊόντα της δασµολογικής κλάσης 1006 και προς τόνους, σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης, για τα προϊόντα της διάκρισης Για καθένα από τα επόµενα έτη εµπορίας, οι ποσοστώσεις αυξάνονται κατά 15% σε σύγκριση µε τις ποσοστώσεις του προηγουµένου έτους εµπορίας. 5. Η πιτροπή θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες για το άνοιγµα και τη διαχείριση των ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28. Για το άνοιγµα και τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων, η EL 14 EL

15 πιτροπή επικουρείται από τις επιτροπές διαχείρισης για τις σχετικές κοινές οργανώσεις αγοράς. 6. Όταν ο Οργανισµός Ηνωµένων θνών διαγράφει κάποια χώρα από τον κατάλογο των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, αυτή διαγράφεται και από τον κατάλογο των δικαιούχων του παρόντος καθεστώτος. Η εξαίρεση χώρας από το καθεστώς και ο καθορισµός µεταβατικής περιόδου αποφασίζονται από την πιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27. ΤΜΗΜΑ 4 ΚΟΙΝΣ ΙΑΤΑΞΙΣ Άρθρο Οι δασµολογικές προτιµήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 παύουν να ισχύουν όσον αφορά προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας όταν ο µέσος όρος των κοινοτικών εισαγωγών από την εν λόγω χώρα προϊόντων που περιλαµβάνονται στο σχετικό τµήµα και υπάγονται στο καθεστώς του οποίου απολαύει η χώρα αυτή υπερβαίνει το 15% των κοινοτικών εισαγωγών των ίδιων προϊόντων από όλες τις χώρες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, επί τρία συνεχή έτη, βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιµων στοιχείων την 1 η Σεπτεµβρίου Για το τµήµα 11, το κατώτατο όριο ισούται µε 12,5%. 2. Τα τµήµατα που εξαιρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι στήλη Γ. 3. Η εξαίρεση των τµηµάτων αυτών από το σύστηµα εφαρµόζεται από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού µέχρι τις 31 εκεµβρίου Η πιτροπή ενηµερώνει τη δικαιούχο χώρα για την εξαίρεση τµήµατος. 5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε δικαιούχο χώρα για κάθε τµήµα που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% όλων των υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών στην Κοινότητα καταγωγής εν λόγω χώρας. 6. Η στατιστική πηγή που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου είναι τα στατιστικά στοιχεία COMEXT. Άρθρο Όταν ο συντελεστής του δασµού κατ' αξία που µειώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τίτλου είναι 1% ή µικρότερος, ο εν λόγω δασµός αναστέλλεται πλήρως. 2. Όταν ο ειδικός δασµός που µειώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τίτλου είναι 2 ευρώ ή µικρότερος ανά επιµέρους ποσό εκφραζόµενο σε ευρώ, ο εν λόγω δασµός αναστέλλεται πλήρως. EL 15 EL

16 3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, ο τελικός συντελεστής του προτιµησιακού δασµού, που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΡΗΤΡΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο Το προτιµησιακό καθεστώς που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό µπορεί να ανασταλεί προσωρινά, όσον αφορά όλα ή ορισµένα προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας, για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: α) σοβαρές και συστηµατικές παραβιάσεις των αρχών που καθορίζονται στις συµβάσεις που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ β) εξαγωγή προϊόντων κατασκευασµένων στις φυλακές γ) ελλιπείς σε σηµαντικό βαθµό τελωνειακοί έλεγχοι σχετικά µε την εξαγωγή και διαµετακόµιση ναρκωτικών (απαγορευµένων και πρόδροµων ουσιών) και µη τήρηση των διεθνών συµβάσεων όσον αφορά τη νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες δ) απάτη, παρατυπίες ή συστηµατική παράλειψη συµµόρφωσης ή εξασφάλισης της συµµόρφωσης προς τους κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και µη παροχή της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εφαρµογή και τον έλεγχο της τήρησης του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ε) σοβαρές και συστηµατικές αθέµιτες εµπορικές πρακτικές οι οποίες έχουν δυσµενείς συνέπειες για την κοινοτική βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων των απαγορευµένων ή αγώγιµων πρακτικών στο πλαίσιο των συµφωνιών του ΠΟ, υπό τον όρο ότι ο αρµόδιος φορέας του ΠΟ εξέδωσε σχετική απόφαση και ότι δεν έχει αντιµετωπιστεί η αθέµιτη πρακτική ε ) στ) σοβαρές και συστηµατικές αθέµιτες εµπορικές πρακτικές οι οποίες δεν καλύπτονται από το στοιχείο ε) ανωτέρω αλλά οι οποίες έχουν δυσµενείς συνέπειες για τα κοινοτικά συµφέροντα και δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο του στοιχείου ε) ή του άρθρου 20 σοβαρές και συστηµατικές παραβιάσεις των στόχων των περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων ή ρυθµίσεων στις οποίες είναι µέλος η Κοινότητα όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση αλιευτικών πόρων. EL 16 EL

17 2. Στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), η δικαιούχος χώρα απαιτείται, µεταξύ άλλων: α) να ανακοινώνει στην πιτροπή και να ενηµερώνει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των κανόνων καταγωγής και για τον έλεγχο της τήρησής τους β) να βοηθεί την Κοινότητα διεξάγοντας, κατόπιν αιτήσεως των τελωνειακών αρχών των κρατών µελών, µεταγενέστερους ελέγχους καταγωγής και να ανακοινώνει εγκαίρως τα συµπεράσµατά της γ) να βοηθεί την Κοινότητα επιτρέποντας στην πιτροπή, σε συντονισµό και σε στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, να διεξάγει τις κοινοτικές διοικητικές και ερευνητικές αποστολές συνεργασίας σε αυτή τη χώρα, ώστε να επαληθεύει τη γνησιότητα των εγγράφων ή την ακρίβεια των πληροφοριών που απαιτούνται για την υπαγωγή στο καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δ) να διεξάγει ή να ρυθµίζει τις κατάλληλες έρευνες για τον προσδιορισµό και την πρόληψη της καταστρατήγησης των κανόνων καταγωγής ε) να συµµορφώνεται ή να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τους κανόνες καταγωγής όσον αφορά την περιφερειακή σώρευση, κατά την έννοια του κανονισµού αριθ. 2454/93, εφόσον η χώρα υπάγεται σ αυτή. 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙ µπορεί να ανακληθεί ποσωρινά, όσον αφορά όλα ή ορισµένα από τα προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς αυτό καταγωγής δικαιούχου χώρας, ιδίως, εάν η εθνική νοµοθεσία δεν περιλαµβάνει πλέον τις κυρωµένες συµβάσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ ή εάν η νοµοθεσία αυτή δεν εφαρµόζεται αποτελεσµατικά. 4. Τα προτιµησιακά καθεστώτα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, δεν αναστέλλονται δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχείο ε), όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε µέτρα αντιντάµπινγκ ή αντισταθµιστικά µέτρα βάσει των κανονισµών (Κ) αριθ. 384/96 ή (Κ) αριθ. 2026/97, για λόγους που δικαιολογούν αυτά τα µέτρα. Άρθρο Όταν η πιτροπή ή κράτος µέλος λαµβάνει πληροφορίες που ενδέχεται να δικαιολογούν προσωρινή αναστολή και όταν η πιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για τη διεξαγωγή έρευνας, η πιτροπή ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή. 2. Η πιτροπή µπορεί να αποφασίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28, να αρχίσει έρευνα. Άρθρο άν η πιτροπή αποφασίσει την έναρξη έρευνας, δηµοσιεύει ανακοίνωση στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας τη διενέργεια έρευνας και ενηµερώνει σχετικά την ενδιαφερόµενη δικαιούχο χώρα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των EL 17 EL

18 πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε χρήσιµη πληροφορία µπορεί να γνωστοποιείται στην πιτροπή. Η πιτροπή καθορίζει επίσης την προθεσµία εντός της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους. 2. Η πιτροπή παρέχει στην ενδιαφερόµενη δικαιούχο χώρα κάθε ευκαιρία για να συνεργαστεί στο πλαίσιο της έρευνας. 3. Η πιτροπή ζητεί όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες και µπορεί να επαληθεύει τις πληροφορίες που λαµβάνει στο πλαίσιο επαφών µε οικονοµικούς φορείς και την εν λόγω δικαιούχο χώρα. Οι διαθέσιµες αξιολογήσεις, παρατηρήσεις, αποφάσεις, συστάσεις και συµπεράσµατα των διαφόρων εποπτικών οργάνων των Ηνωµένων θνών, της Ο και άλλων αρµοδίων διεθνών οργανισµών αποτελούν τη βάση για την έρευνα σχετικά µε το αν δικαιολογείται προσωρινή αναστολή για τον λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 15 παράγραφος Η πιτροπή µπορεί να επικουρείται από υπαλλήλους του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου πρόκειται να γίνει η επαλήθευση, εφόσον το εν λόγω κράτος µέλος το ζητήσει. 5. φόσον οι πληροφορίες τις οποίες ζητεί η πιτροπή δεν παρέχονται εντός ευλόγου προθεσµίας ή τίθενται σηµαντικά εµπόδια στην έρευνα, τα συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν βάσει των διαθέσιµων στοιχείων. 6. Η έρευνα θα πρέπει να περατώνεται εντός ενός έτους. Η πιτροπή µπορεί να επεκτείνει αυτή την περίοδο σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28. Άρθρο Η πιτροπή υποβάλλει έκθεση µε τα πορίσµατά της στην επιτροπή. 2. άν η πιτροπή κρίνει ότι τα πορίσµατα δεν δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 28, να περατώσει την έρευνα. Στην περίπτωση αυτή, η πιτροπή δηµοσιεύει ανακοίνωση στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την περάτωση της έρευνας και εκθέτοντας τα βασικά συµπεράσµατά της. 3. φόσον η πιτροπή θεωρεί ότι τα πορίσµατα δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή για το λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 15 παράγραφος 1, αποφασίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 28, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης στην εν λόγω δικαιούχο χώρα επί ένα εξάµηνο. Η πιτροπή κοινοποιεί την απόφαση αυτή στην εν λόγω δικαιούχο χώρα και δηµοσιεύει ανακοίνωση στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας ότι σκοπεύει να υποβάλει πρόταση στο Συµβούλιο για προσωρινή αναστολή, εκτός εάν, πριν από το τέλος της εν λόγω περιόδου, η εν λόγω δικαιούχος χώρα δεσµευτεί να λάβει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να συµµορφωθεί, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, προς τις συµβάσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 4. άν η πιτροπή κρίνει ότι είναι αναγκαία η προσωρινή αναστολή, υποβάλλει κατάλληλη πρόταση στο Συµβούλιο το οποίο αποφασίζει, µε ειδική πλειοψηφία, εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών. 5. φόσον, στο τέλος της αναφερόµενης στην παράγραφο 3 περιόδου, η πιτροπή διαπιστώσει ότι η εν λόγω δικαιούχος χώρα δεν έχει αναλάβει την απαιτούµενη δέσµευση, EL 18 EL

19 και εφόσον θεωρεί αναγκαία την προσωρινή αναστολή, υποβάλλει κατάλληλη πρόταση στο Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει εντός 30 ηµερών µε ειδική πλειοψηφία. φόσον το Συµβούλιο αποφασίσει την προσωρινή αναστολή, η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει έξι µήνες µετά τη λήψη της, εκτός εάν αποφασιστεί στο µεταξύ ότι οι λόγοι που την υπαγόρευσαν έχουν παύσει να ισχύουν. Άρθρο Αφού ενηµερώσει την επιτροπή, η πιτροπή µπορεί να αναστείλει τα προτιµησιακά καθεστώτα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό σε σχέση µε όλα ή µε ορισµένα προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας: α) όταν θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι η προσωρινή αναστολή δικαιολογείται για τους λόγους που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του άρθρου 15 παράγραφος 1, ή β) όταν οι εισαγωγές δυνάµει των εν λόγω συµφωνιών υπερβαίνουν µαζικά τα συνήθη επίπεδα παραγωγής και τις εξαγωγικές ικανότητες της χώρας αυτής. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην πιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες που µπορεί να αιτιολογούν την αναστολή των προτιµήσεων. 3. άν η πιτροπή κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, το συντοµότερο δυνατό. 4. Η περίοδος αναστολής περιορίζεται σε τρεις µήνες και δύναται να ανανεωθεί άπαξ. Η πιτροπή µπορεί να επεκτείνει αυτή την περίοδο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28. Άρθρο άν κάποιο προϊόν καταγωγής δικαιούχου χώρας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες στους κοινοτικούς παραγωγούς παροµοίων ή άµεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατή η ανά πάσα στιγµή επαναφορά των δασµών του κοινού δασµολογίου για το εν λόγω προϊόν, µετά από αίτηση κράτους µέλους ή µετά από πρωτοβουλία της πιτροπής. 2. άν η πιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δηµοσιεύει ανακοίνωση στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Στην εν λόγω ανακοίνωση δηλώνεται ότι κάθε χρήσιµη πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην πιτροπή. Καθορίζεται επίσης η προθεσµία εντός της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους. 3. Κατά την εξέταση της ενδεχόµενης ύπαρξης σοβαρών δυσχερειών, η πιτροπή λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες σχετικά µε τους κοινοτικούς παραγωγούς στο βαθµό που υπάρχουν σχετικές διαθέσιµες πληροφορίες: µερίδιο της αγοράς, παραγωγή, EL 19 EL

20 αποθέµατα, παραγωγική ικανότητα, πτωχεύσεις, αποδοτικότητα, χρησιµοποίηση του παραγωγικού δυναµικού, απασχόληση, εισαγωγές, τιµές. 4. Η πιτροπή λαµβάνει απόφαση εντός 30 εργάσιµων ηµερών κατόπιν διαβουλεύσεων µε την επιτροπή. 5. Όταν εξαιρετικές συνθήκες που απαιτούν άµεση δράση καθιστούν αδύνατη την έρευνα, η πιτροπή µπορεί, αφού ενηµερώσει την επιτροπή, να λαµβάνει κάθε προληπτικό µέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Άρθρο 21 Όταν οι εισαγωγές προϊόντων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης Κ προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές των κοινοτικών αγορών ή των ρυθµιστικών µηχανισµών τους, η πιτροπή µπορεί να αναστείλει τα προτιµησιακά καθεστώτα για τα εν λόγω προϊόντα, αφού ενηµερώσει προηγουµένως την επιτροπή διαχείρισης για την αντίστοιχη κοινή οργάνωση αγοράς. Άρθρο Η πιτροπή ενηµερώνει την ενδιαφερόµενη δικαιούχο χώρα σχετικά µε κάθε απόφαση που λαµβάνει σύµφωνα µε τα άρθρα 19, 20 ή 21, προτού τεθεί σε εφαρµογή η απόφαση αυτή. Η πιτροπή προβαίνει, επίσης, σε σχετική κοινοποίηση προς το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη. 2. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµπει στο Συµβούλιο απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 19, 20 ή 21, εντός προθεσµίας δέκα ηµερών. Το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να αποφασίσει διαφορετικά εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών. Άρθρο 23 Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν επηρεάζουν την εφαρµογή των ρητρών διασφάλισης που ισχύουν στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής δυνάµει του άρθρου 37 της συνθήκης, ούτε εκείνων που ισχύουν στο πλαίσιο της κοινής εµπορικής πολιτικής δυνάµει του άρθρου 133 της συνθήκης, ούτε οποιασδήποτε άλλης ρήτρας διασφάλισης που ενδέχεται να ισχύει. EL 20 EL

21 ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΣ ΙΑΤΑΞΙΣ Άρθρο 24 Η πιτροπή εγκρίνει αλλαγές στα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού που επιβάλλονται λόγω: α) τροποποιήσεων στη συνδυασµένη ονοµατολογία ή β) αλλαγών στο διεθνές καθεστώς ή στη διεθνή κατάταξη χωρών ή εδαφών σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 γ) εµπορικής συµφωνίας µε τη δικαιούχο χώρα που παρέχει προτιµησιακή πρόσβαση στην αγορά της Κοινότητας τουλάχιστον ισοδύναµη µε εκείνη που εξασφαλίζει το καθεστώς που αναφέρεται στο τµήµα 1 του Τίτλου ΙΙ. Άρθρο Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν, εντός έξι εβδοµάδων µετά το τέλος κάθε τριµήνου, στη Στατιστική Υπηρεσία των υρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα στατιστικά στοιχεία τους σχετικά µε τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά το εν λόγω τρίµηνο υπό το καθεστώς δασµολογικών προτιµήσεων που προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό. Τα στοιχεία αυτά, που παρέχονται µε αναφορά στους κωδικούς της συνδυασµένης ονοµατολογίας και, ανάλογα µε την περίπτωση, τους κωδικούς Taric, παρέχουν λεπτοµερώς ανά χώρα καταγωγής τις αξίες, τις ποσότητες και τις συµπληρωµατικές µονάδες που απαιτούνται σύµφωνα µε τους ορισµούς του κανονισµού (Κ) αριθ. 1172/95 13 και του κανονισµού (Κ) αριθ. 1917/2000 της πιτροπής Σύµφωνα µε το άρθρο 308δ του κανονισµού (ΟΚ) αριθ. 2454/93 της πιτροπής, τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην πιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, λεπτοµερή στοιχεία για τις ποσότητες των προϊόντων που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο των δασµολογικών προτιµήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, κατά τους προηγούµενους µήνες. 3. Η πιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, παρακολουθεί τις εισαγωγές προϊόντων του κωδικού ΣΟ , των δασµολογικών κλάσεων 0603, 1006 και 1701 και των κωδικών ΣΟ , , , και προκειµένου να διαπιστώσει, εάν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στα άρθρα 20 και L 118, , σ. 10. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (Κ) αριθ. 1882/2003 ( αριθ. L 284, της , σ. 1). L 229, , σ. 14. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (Κ) αριθ. 1669/2001 ( αριθ. L 224, της , σ. 3). EL 21 EL

22 Άρθρο Κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η πιτροπή επικουρείται από επιτροπή γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων, στο εξής καλούµενη "επιτροπή", η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών µελών και στην οποία προεδρεύει αντιπρόσωπος της πιτροπής. 2. Η επιτροπή µπορεί να εξετάζει κάθε θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού που προτείνει η πιτροπή ή κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους. 3. Η επιτροπή εξετάζει τα αποτελέσµατα του κοινοτικού συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων, βάσει έκθεσης της πιτροπής που καλύπτει την περίοδο από 1 ης Ιουλίου 2005 έως τις 31 εκεµβρίου Η έκθεση αυτή καλύπτει όλα τα προτιµησιακά καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Άρθρο Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/Κ. 2. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/Κ, ανέρχεται σε τρεις µήνες. Άρθρο 28 Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/Κ. ΤΙΤΛΟΣ V ΤΛΙΚΣ ΙΑΤΑΞΙΣ Άρθρο 29 Οι παραποµπές του κανονισµού (Κ) αριθ. 552/97 του Συµβουλίου, της 24ης Μαρτίου 1997, που αναστέλλει την πρόσβαση της Ένωσης του Μυανµάρ στο σύστηµα γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων 15, στους κανονισµούς (Κ) αριθ. 3281/94 16 και (Κ) αριθ. 1256/96 του Συµβουλίου 17, θεωρούνται ως παραποµπές στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισµού L 85, , σ. 8. L 348, , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (Κ) αριθ. 2820/98 ( L 357, , σ. 1). L 160, , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (Κ) αριθ. 2448/96 ( L 333, , σ. 12). EL 22 EL

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 209 της 11.8.2005, σ. 1)

(EE L 209 της 11.8.2005, σ. 1) 2005R1290 EL 16.01.2009 004.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2011 COM(2011) 169 τελικό 2011/0092 (CNS) C7-0105/11 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. L 348/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2, L 317/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.: 7950) ΞΑΝΘΙΠΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. 31.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013. 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0501 EL 27.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση τησ Επιτροπήσ Προσωρινό

Διαβάστε περισσότερα