ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων"

Transcript

1 ΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2004) 699 τελικό 2004/0242 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (υποβληθείσα από την πιτροπή) EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΘΣΗ 1. Γενικό πλαίσιο Ο κανονισµός (Κ) αριθ. 2501/2001 του Συµβουλίου, της 10ης εκεµβρίου , για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων θα παύσει να ισχύει στις 31 εκεµβρίου Τον Ιούλιο 2004, η πιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το ρόλο του ΣΓΠ για την επόµενη δεκαετία από το 2006 έως το Η παρούσα αιτιολογική έκθεση παρουσιάζει το περιεχόµενο και τις διατάξεις του σχεδίου πρότασης του κανονισµού εφαρµογής. Το 1994, οι κατευθυντήριες γραµµές 3 που διατυπώθηκαν για τη δεκαετή περίοδο και οι διατάξεις εφαρµογής τους επέβαλαν ορισµένες σηµαντικές αλλαγές όπως τη διαµόρφωση των δασµών ανάλογα µε την ευαισθησία, τη διαβάθµιση και τα ειδικά καθεστώτα παροχής κινήτρων για τα προϊόντα. Το 2001, θεσπίστηκε ειδικό καθεστώς αορίστου χρόνου για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Η πείρα έδειξε ότι ορισµένα από τα στοιχεία αυτά λειτουργούν καλά στην πράξη και θα πρέπει να συνεχιστούν ενώ ορισµένα από τα µέτρα θα ήταν ανάγκη να αναπροσαρµοστούν στο πλαίσιο της κτηθείσας πείρας. Η Κοινότητα παραχωρεί εµπορικές προτιµήσεις σε αναπτυσσόµενες χώρες στο πλαίσιο του ΣΓΠ από το Η εµπορική πολιτική διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις σχέσεις της µε τον υπόλοιπο κόσµο. Το ΣΓΠ αποτελεί τµήµα της πολιτικής αυτής και πρέπει να συµβιβάζεται µε τους στόχους της πολιτικής ανάπτυξης και να συµβάλλει στην εδραίωσή τους. Για το σκοπό αυτό, το συγκεκριµένο σύστηµα οφείλει επίσης να συµφωνεί µε το πρόγραµµα της Ντόχα για την ανάπτυξη. Σηµαντική προτεραιότητα αποτελεί η παροχή ενίσχυσης στις αναπτυσσόµενες χώρες, ώστε να επωφεληθούν από την παγκοσµιοποίηση, ειδικότερα µέσω σύνδεσης του εµπορίου µε τη βιώσιµη ανάπτυξη. 2. ιαβουλεύσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών Μεγάλος αριθµός ενδιαφεροµένων οµάδων εξέφρασαν την άποψή τους και διατύπωσαν τις δικές τους παρατηρήσεις και συστάσεις για το µέλλον του ΣΓΠ. Το Συµβούλιο διατύπωσε τα συµπεράσµατά του στην ανακοίνωση για τις δεκαετείς κατευθυντήριες γραµµές ενώ το υρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η υρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική πιτροπή εξέφρασαν επίσης τη γνώµη της για τις κατευθυντήριες γραµµές. Τον Ιούλιο 2004, διεξήχθη διάλογος µε την κοινωνία των πολιτών. Συνδικαλιστικές οργανώσεις και διάφορα επαγγελµατικά σωµατεία εξέφρασαν τις απόψεις τους. Οι δικαιούχοι χώρες του ΣΓΠ προώθησαν δραστήρια τις απόψεις τους. Λόγω των απαιτούµενων ειδικών στατιστικών στοιχείων, διεξήχθησαν εσωτερικές αξιολογήσεις επιπτώσεων. 3. ηµοσιονοµικές επιπτώσεις Ο κανονισµός δεν συνεπάγεται δαπάνες που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό της Κ. Η εφαρµογή του, ωστόσο, έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια τελωνειακών εσόδων. Η ετήσια απώλεια τελωνειακών εσόδων που απορρέει από το σχέδιο κανονισµού υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η πρόταση κανονισµού επιφέρει κάποιες αλλαγές σε EE L 346 της , σ. 1. COM(2004) 461 τελικό. COM(1994) 212 τελικό. EL 2 EL

3 σχέση µε τον ισχύοντα κανονισµό. Αυτές έχουν σχέση µε το µηχανισµό διαβάθµισης, ένα νέο ειδικό καθεστώς για τη βιώσιµη ανάπτυξη (που συνίσταται σε συγκερασµό τριών προηγούµενων καθεστώτων) και µε τροποποίηση του καταλόγου των καλυπτόµενων προϊόντων. Οι αλλαγές αυτές δεν αναµένεται να µεταβάλουν σηµαντικά την κατάσταση ως προς την απώλεια εσόδων σε σχέση µε το ισχύον καθεστώς. 4. πεξήγηση των διατάξεων Ο κανονισµός επιφέρει απλούστευση µέσω µείωσης του αριθµού των καθεστώτων, από πέντε σε τρία και ειδικότερα µέσω της καθιέρωσης ενιαίου καθεστώτος παροχής κινήτρων που αντικαθιστά τα τρία ειδικά καθεστώτα για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, του περιβάλλοντος και την καταπολέµηση της παραγωγής και παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών. Συνεπώς, το προτεινόµενο σύστηµα συνίσταται σε ένα γενικό καθεστώς, ένα ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση και ένα ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες ( τα πάντα εκτός από όπλα ). Περαιτέρω απλούστευση θα επιτευχθεί εν καιρώ µε διαγραφή από τον κατάλογο των δικαιούχων, των χωρών που απολαύουν προτιµησιακής πρόσβασης στην αγορά της Κοινότητας βάσει συµφωνίας, συνήθως συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΣ). Η Κοινότητα θα διασφαλίσει ότι καµιά χώρα δεν θα σηµειώσει απώλειες λόγω του γεγονότος αυτού, δεδοµένου ότι τα οφέλη για οποιοδήποτε επιµέρους προϊόν που υπαγόταν στο ΣΓΠ θα ενσωµατωθούν στη σχετική ΣΣ. Όπως και µε το ισχύον σύστηµα, οι προτιµήσεις θα εξακολουθήσουν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό ευαισθησίας των προϊόντων. Ο κανονισµός διατηρεί την ισχύουσα κατ αποκοπή µείωση ύψους 3,5% για τα ευαίσθητα προϊόντα και 100% για τα µη ευαίσθητα προϊόντα. ιευρύνει, ωστόσο, το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος µε υπαγωγή νέων προϊόντων στο γενικό καθεστώς και µε καθιέρωση γενναιόδωρου ειδικού συστήµατος παροχής κινήτρων. Όσον αφορά το καθεστώς «τα πάντα εκτός από όπλα», διατηρείται το συνολικό πεδίο εφαρµογής των κανόνων σε όλα τα προϊόντα εκτός των όπλων, ενώ τα δύο άλλα καθεστώτα περιλαµβάνουν νέα προϊόντα - κυρίως των τοµέων της γεωργίας και της αλιείας. Ο ισχύων κανονισµός ΣΓΠ προβλέπει δύο ειδικά καθεστώτα παροχής κινήτρων για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. Αυτά τα καθεστώτα πρέπει να ενσωµατωθούν σε ένα ευρύτερο καθεστώς για να αντανακλάται όλο το περιεχόµενο της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυξης. ίναι παγκοσµίως αποδεκτό το ότι η βιώσιµη ανάπτυξη προϋποθέτει πολλές πτυχές, όπως ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, της προστασίας του περιβάλλοντος και των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης. Οι σχέσεις µεταξύ αυτών των στοιχείων έχουν διατυπωθεί ειδικότερα σε πολλές διεθνείς συµβάσεις και µέσα, όπως η διακήρυξη των Ηνωµένων θνών για το δικαίωµα στην ανάπτυξη του 1986, η ήλωση του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του 1992, η διακήρυξη της Βιέννης και το πρόγραµµα δράσης του 1993, το πρόγραµµα δράσης των Ηνωµένων θνών για την ανάπτυξη του 1997, η διακήρυξη της Ο του 1998 περί θεµελιωδών αρχών και δικαιωµάτων εργασίας, η επ' ευκαιρία της χιλιετίας ιακήρυξη του Ο.Η.. του 2000, η διακήρυξη του Γιοχάνεσµπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη του πιπλέον, η καταπολέµηση των ναρκωτικών αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των χωρών. EL 3 EL

4 Ένα στοιχείο που προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη είναι να βελτιωθεί η οικονοµική κατάσταση των αναπτυσσοµένων χωρών, ειδικότερα των χωρών οι οποίες είναι λιγότερο ενταγµένες στο διεθνές εµπορικό σύστηµα και στις οποίες δεν υπάρχει διαφοροποίηση των οικονοµιών τους. Συνεπώς, οι αναπτυσσόµενες χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες και οι οποίες, µε την κύρωση και την πραγµατική εφαρµογή των βασικών συµβάσεων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και για την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση, αναλαµβάνουν µεγαλύτερα βάρη και αρµοδιότητες πρέπει να επωφεληθούν από πρόσθετες δασµολογικές προτιµήσεις στο πλαίσιο του ΣΓΠ. Αντίθετα, οι χώρες υψηλού εισοδήµατος και οι χώρες µε σχετικά υψηλό βαθµό διαφοροποίησης και εµπορικής ολοκλήρωσης βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση εφόσον θεωρείται ότι διαθέτουν τους πόρους που επιτρέπουν σ αυτές να εφαρµόσουν πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης χωρίς πρόσθετη βοήθεια. Η ειδική ρύθµιση παροχής κινήτρων για βιώσιµη ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση στοχεύει εποµένως τις αναπτυσσόµενες χώρες µε µεγαλύτερες ανάγκες. Οι πρόσθετες προτιµήσεις χορηγούνται αµέσως στις αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες έχουν κυρώσει και εφαρµόσει αποτελεσµατικά τις 16 βασικές συµβάσεις για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και 7 από τις συµβάσεις που συνδέονται µε τη χρηστή διακυβέρνηση και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι δικαιούχοι χώρες δεσµεύονται να κυρώσουν και να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά τις διεθνείς συµβάσεις τις οποίες δεν έχουν ακόµη κυρώσει. Οι 16 συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων έχουν επιλεγεί επειδή ενσωµατώνουν καθολικά πρότυπα και αντανακλούν κανόνες του διεθνούς εθιµικού δικαίου και αποτελούν τη βάση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης. Οι υπόλοιπες συµβάσεις αντανακλούν βασικά παγκόσµια πρότυπα που αποσκοπούν στην πραγµατική εφαρµογή πολιτικών για βιώσιµη ανάπτυξη. Οι σχετικές συµβάσεις είναι οι συµβάσεις που περιλαµβάνουν επίσης µηχανισµούς του οποίους µπορούν να χρησιµοποιούν οι σχετικοί διεθνείς οργανισµοί για να ελέγχουν τακτικά την αποτελεσµατική εφαρµογή τους. Η πιτροπή θα λάβει υπόψη τις εν λόγω αξιολογήσεις πριν αποφασίσει ποιές από τις αιτούσες χώρες θα επιλεγούν για να υπαχθούν στο καθεστώς παροχής κινήτρων. Με βάση τις αιτήσεις των αναπτυσσοµένων χωρών, η πιτροπή θα καταρτίσει αργότερα κατάλογο των δικαιούχων του συστήµατος. κτός από τη εφαρµογή του ΣΓΠ σε χώρες µέσω του µηχανισµού διαβάθµισης όπως περιγράφεται στη συνέχεια, θεσπίστηκαν µέτρα για την άµβλυνση των επιπτώσεων που υφίσταται κάθε χώρα την οποία ο ΟΗ διαγράφει από την κατάσταση των ΛΑΧ, µε τη µορφή µεταβατικής περιόδου για τη βαθµιαία εξαίρεση χώρας από το ειδικό ΣΓΠ, το καθεστώς «τα πάντα εκτός από όπλα». Με το ισχύον καθεστώς, η χώρα αυτή χάνει αυτόµατα όλα τα πλεονεκτήµατα του καθεστώτος ΣΓΠ, στο οποίο υπαγόταν ως ΛΑΧ. Ο νέος µηχανισµός επιτρέπει τη σταδιακή εξαίρεση χώρας από το καθεστώς «τα πάντα εκτός από όπλα». Η διαβάθµιση εφαρµόζεται σε οµάδες προϊόντων από χώρες που είναι ανταγωνιστικές στην κοινοτική αγορά και δεν χρειάζονται πλέον το ΣΓΠ για την προώθηση των εξαγωγών τους. Η διαβάθµιση δεν αποτελεί κύρωση αλλά ένδειξη ότι το ΣΓΠ έχει επιτύχει στο ρόλο του, τουλάχιστον για τις εν λόγω χώρες και προϊόντα. Κατ αυτόν τον τρόπο, η διαβάθµιση συνδέεται πολύ στενά µε την ανταγωνιστικότητα των δικαιούχων χωρών στον οικονοµικό τοµέα. Το ΣΓΠ ως εκ τούτου απευθύνεται κυρίως στις χώρες µε τις µεγαλύτερες ανάγκες και EL 4 EL

5 τις βοηθεί να διαδραµατίσουν σηµαντικότερο ρόλο στο διεθνές εµπόριο. Για τις υπόλοιπες δικαιούχους χώρες, η διαβάθµιση εξασφαλίζει µεγαλύτερο µερίδιο από τα οφέλη του ΣΓΠ. Σηµαντικές αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν στο µηχανισµό διαβάθµισης µε στόχο την απλούστευσή του. Τα σηµερινά κριτήρια (µερίδιο στις προτιµησιακές εισαγωγές, δείκτης ανάπτυξης, δείκτης εξειδίκευσης κατά τις εξαγωγές), αντικαθίστανται από ένα ενιαίο και απλό κριτήριο: το µερίδιο στην κοινοτική αγορά, εκφρασµένο σε µερίδιο στις προτιµησιακές εισαγωγές. Οι οµάδες προϊόντων καθορίζονται βάσει αναφοράς στα «τµήµατα» της συνδυασµένης ονοµατολογίας. πειδή στη διαβάθµιση συµµετέχουν µόνο οι χώρες που είναι ανταγωνιστικές για όλα τα προϊόντα του τµήµατος, οι µικρές δικαιούχοι χώρες δεν διαβαθµίζονται µε βάση µόνο τα εν λόγω λιγοστά ανταγωνιστικά προϊόντα ενός τµήµατος. Η διαβάθµιση αναµένεται, εξάλλου, να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των εµπορικών ροών για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, µετά την κατάργηση των ποσοστώσεων της συµφωνίας πολυινών στις 31 εκεµβρίου Στο πλαίσιο του νέου ΣΓΠ που διαθέτει µηχανισµό διαβάθµισης µε στόχο τις πλέον ανταγωνιστικές χώρες θα παρέχονται προτιµήσεις στους περισσότερους δικαιούχους χωρίς περιορισµούς και µε µόνη υποχρέωση τη συµµόρφωσή τους προς τους σχετικούς κανόνες του ΣΓΠ. Οι διατάξεις του ΣΓΠ για την προσωρινή ανάκληση και η ρήτρα διασφάλισης θα λάβουν υπόψη αυτή τη νέα κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι θα εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται µόνο υπό εξαιρετικές περιστάσεις, οι διατάξεις αυτές θα καταστούν περισσότερο αξιόπιστες και θα εφαρµόζονται στο µέλλον µε µεγαλύτερη ευελιξία, ιδίως στην περίπτωση αθέµιτων εµπορικών πρακτικών. Αµέσως µόλις αρχίσει να ισχύει ο κανονισµός, η πιτροπή θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις του στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές της. EL 5 EL

6 2004/0242 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της υρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 133, την πρόταση της πιτροπής 4, τη γνώµη του υρωπαϊκού Κοινοβουλίου 5, τη γνώµη της υρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής πιτροπής 6, κτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Από το 1971, η Κοινότητα παραχωρεί εµπορικές προτιµήσεις σε αναπτυσσόµενες χώρες, στο πλαίσιο του συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων. (2) Η κοινή εµπορική πολιτική της Κοινότητας επιβάλλεται να συµβαδίζει µε τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής, ιδίως την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις αναπτυσσόµενες χώρες και να τους εδραιώνει. πιβάλλεται να πληροί τις προϋποθέσεις του ΠΟ, ιδίως τη ρήτρα εξουσιοδότησης της GATT του (3) Η από 7 Ιουλίου 2004 ανακοίνωση 8 της πιτροπής προς το Συµβούλιο, το υρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την υρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική πιτροπή καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων για την περίοδο 2006 έως (4) Ο πρώτος κανονισµός για την εφαρµογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών αναµένεται να εφαρµοστεί από την 1η Ιουλίου 2005 έως τις 31 εκεµβρίου (5) Το σύστηµα θα αποτελείται από ένα γενικό καθεστώς για όλες τις δικαιούχους χώρες και εδάφη και από δύο ειδικά καθεστώτα που θα λαµβάνουν υπόψη τις διάφορες αναπτυξιακές ανάγκες αναπτυσσοµένων χωρών που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση C [ ], [ ], σ. [ ]. C [ ], [ ], σ. [ ]. C [ ], [ ], σ. [ ]. «Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries», Απόφαση της GATT της 28 ης Νοεµβρίου 1979 (L/4903) COM(2004) 461 τελικό. EL 6 EL

7 (6) Το γενικό καθεστώς πρέπει να χορηγείται σε όλες τις δικαιούχους χώρες εκτός εάν έχουν χαρακτηριστεί από την Παγκόσµια Τράπεζα ως χώρες υψηλού εισοδήµατος και εάν δεν έχουν σηµειώσει επαρκή διαφοροποίηση των εξαγωγών τους. (7) Το ειδικό καθεστώς για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση στηρίζεται στην έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης όπως έχει αναγνωρισθεί από τις διεθνείς συµβάσεις και τα µέσα όπως η διακήρυξη των Ηνωµένων θνών για το δικαίωµα στην ανάπτυξη του 1986, η ήλωση του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του 1992, η διακήρυξη της Ο του 1998 περί θεµελιωδών αρχών και δικαιωµάτων εργασίας, η επ' ευκαιρία της χιλιετίας ιακήρυξη του Ο.Η.. του 2000, η διακήρυξη του Γιοχάνεσµπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη του Συνεπώς, οι αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες είναι ευάλωτες λόγω έλλειψης διαφοροποίησης και ανεπαρκούς ένταξης στο διεθνές εµπορικό σύστηµα, ενώ παράλληλα αναλαµβάνουν ειδικά βάρη και ευθύνες λόγω της κύρωσης και της πραγµατικής εφαρµογής των βασικών διεθνών συµβάσεων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, για την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση, πρέπει να επωφεληθούν από πρόσθετες δασµολογικές προτιµήσεις. Αυτές οι προτιµήσεις προορίζονται να προωθήσουν περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη και ως εκ τούτου ανταποκρίνονται θετικά στην ανάγκη για βιώσιµη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος εποµένως αναστέλλονται οι δασµοί για τις δικαιούχους χώρες. (8) Η πιτροπή θα παρακολουθεί την πραγµατική εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων σύµφωνα µε τους αντίστοιχους µηχανισµούς και θα αξιολογήσει τη σχέση µεταξύ των πρόσθετων δασµολογικών προτιµήσεων και της προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης. (9) Το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες αναµένεται ότι θα εξακολουθήσει να παρέχει πρόσβαση µε απαλλαγή από δασµούς σε προϊόντα καταγωγής των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, που καθορίζονται και κατατάσσονται από τον Οργανισµό Ηνωµένων θνών. Στις χώρες που δεν χαρακτηρίζονται πλέον από τον Οργανισµό Ηνωµένων θνών ως λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες θα πρέπει να παρέχεται µεταβατική περίοδος για την άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων από την παύση εφαρµογής των δασµολογικών προτιµήσεων που χορηγούνται σ'αυτές στο πλαίσιο του συγκεκριµένου καθεστώτος. (10) Οι προτιµήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό ευαισθησίας των προϊόντων, τα οποία διακρίνονται σε ευαίσθητα και µη ευαίσθητα προϊόντα, για να λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση των τοµέων κατασκευής των ιδίων προϊόντων στην Κοινότητα. (11) Για τα µη ευαίσθητα προϊόντα θα πρέπει να συνεχιστεί η αναστολή των δασµών, ενώ για τα ευαίσθητα προϊόντα θα πρέπει να παρέχεται µείωση δασµών για να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός συντελεστής χρησιµοποίησης και παράλληλα να λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση των αντίστοιχων κοινοτικών βιοµηχανικών κλάδων. (12) Αυτή η µείωση θα πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστική, ώστε να αποτελεί κίνητρο για τους εµπορικούς φορείς να χρησιµοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστηµα. Όσον αφορά τους δασµούς κατ' αξία, η µείωση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αντιστοιχεί σε κατ' αποκοπή συντελεστή 3,5 ποσοστιαίων µονάδων του δασµού του µάλλον ευνοούµενου κράτους (ΜΚ). Οι ειδικοί δασµοί θα πρέπει να µειωθούν κατά EL 7 EL

8 30%. Όταν αυτοί οι δασµοί προβλέπουν ελάχιστο δασµό, ο εν λόγω ελάχιστος δασµός δεν θα πρέπει να επιβάλλεται. (13) Στις περιπτώσεις που προτιµησιακοί δασµολογικοί συντελεστές, που υπολογίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (Κ) αριθ. 2501/2001 της 10 ης εκεµβρίου 2001 για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 εκεµβρίου εξασφαλίζουν µεγαλύτερη δασµολογική µείωση, οι εν λόγω συντελεστές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν ώστε να µην στερηθούν οι δικαιούχοι χώρες από οφέλη που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο προηγούµενου καθεστώτος. (14) Οι δασµοί θα πρέπει να αναστέλλονται στο σύνολό τους, όταν η προτιµησιακή µεταχείριση συνεπάγεται την επιβολή δασµών κατ' αξία ίσων ή µικρότερων του 1% ή ειδικών δασµών ίσων ή µικρότερων των 2 ευρώ εφόσον το κόστος συγκέντρωσης αυτών των δασµών είναι υψηλότερο από το έσοδο. (15) Για λόγους συνοχής της εµπορικής πολιτικής της Κοινότητας, µια δικαιούχος χώρα δεν πρέπει να ωφελείται ταυτόχρονα από το ΣΓΠ και από συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών εάν αυτή η συµφωνία καλύπτει τουλάχιστον όλες τις προτιµήσεις που παρέχει το παρόν σύστηµα στην εν λόγω χώρα. (16) Η διαβάθµιση θα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια σχετικά µε τα τµήµατα του κοινού δασµολογίου. Η διαβάθµιση τµήµατος για δικαιούχο χώρα θα πρέπει να εφαρµόζεται όταν το τµήµα πληροί τα κριτήρια για τη διαβάθµιση επί τρία συνεχή έτη για να αυξηθεί η δυνατότητα πρόβλεψης και η ορθότητα της διαβάθµιση µε την εξάλειψη των συνεπειών που έχουν οι µεγάλες και εξαιρετικές διακυµάνσεις των στατιστικών των εισαγωγών. (17) Οι κανόνες καταγωγής, όσον αφορά τον ορισµό της εννοίας προϊόντων καταγωγής, τις διαδικασίες και τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας, που καθορίζονται στον κανονισµό (ΟΚ) αριθ. 2454/93 10, εφαρµόζονται στις δασµολογικές προτιµήσεις που παρέχονται από αυτόν τον κανονισµό για να εξασφαλίζεται το ότι επωφελούνται από αυτό το σύστηµα µόνον οι δικαιούχοι του συστήµατος. (18) Στους λόγους για την προσωρινή αναστολή θα πρέπει να περιλαµβάνεται η σοβαρή και συστηµατική παραβίαση των βασικών αρχών που αναφέρονται στις συµβάσεις οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ ώστε να προωθούνται οι στόχοι αυτών των συµβάσεων και να εξασφαλίζεται το ότι κανένας δικαιούχος δεν επωφελείται από αθέµιτα πλεονεκτήµατα µέσω συνεχών παραβιάσεων αυτών των συµβάσεων. (19) Λόγω της πολιτικής κατάστασης στο Μυανµάρ, η προσωρινή αναστολή όλων των δασµολογικών προτιµήσεων κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Μυανµάρ θα πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ. (20) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού επιβάλλεται να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/Κ του Συµβουλίου 9 10 L 346, , σ. 1. L 253, , σ. 1. EL 8 EL

9 της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην πιτροπή 11. (21) Ο κανονισµός πρέπει να εφαρµοστεί κατ εξαίρεση πριν τη θέση σε ισχύ του για να επιτραπεί ο έγκαιρος καθορισµός των δικαιούχων χωρών για το γενικό καθεστώς και το ειδικό καθεστώς για βιώσιµη ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση. Ξ ΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΤΙΤΛΟΣ 1 ΓΝΙΚΣ ΙΑΤΑΞΙΣ Άρθρο 1 1. Το κοινοτικό σύστηµα γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (εφεξής «το σύστηµα») εφαρµόζεται από την 1 η Ιουλίου 2005 έως τις 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 2. Ο παρών κανονισµός προβλέπει: (α) (β) (γ) ένα γενικό καθεστώς, ένα ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση ένα ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών. Άρθρο 2 Οι δικαιούχοι χώρες των καθεστώτων που αναφέρονται στα σηµεία (α) και (γ) του άρθρου 1 παράγραφος 2 απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι. Άρθρο 3 1. ικαιούχος χώρα εξαιρείται από το σύστηµα, όταν χαρακτηρίζεται από την Παγκόσµια Τράπεζα ως χώρα υψηλού εισοδήµατος επί τρία συνεχή έτη και όταν τα πέντε µεγαλύτερα τµήµατα των υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών της στην Κοινότητα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 75% των συνολικών υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών της δικαιούχου χώρας στην Κοινότητα. 2. Η πιτροπή οφείλει να καθορίζει τις δικαιούχους χώρες που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βάσει των στοιχείων που διαθέτει την 1η Σεπτεµβρίου 2004 τη στιγµή της έγκρισης του παρόντος κανονισµού. Η εξαίρεση χώρας από το σύστηµα πραγµατοποιείται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού. 11 L 184, , σ. 23. EL 9 EL

10 3. Η πιτροπή δηµοσιεύει ανακοίνωση στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης όπου απαριθµούνται οι δικαιούχοι χώρες που πληρούν τον όρο που καθορίζεται στην παράγραφο Η πιτροπή γνωστοποιεί σε δικαιούχο χώρα τη διαγραφή της από τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών στο παράρτηµα Ι. 5. Όταν δικαιούχος χώρα επωφελείται από εµπορική συµφωνία µε την Κοινότητα η οποία καλύπτει τουλάχιστον όλες τις προτιµήσεις που προβλέπονται στο παρόν σύστηµα γι αυτήν τη χώρα, διαγράφεται από τον κατάλογο δικαιούχων χωρών του παραρτήµατος Ι. Άρθρο 4 Τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στα καθεστώτα που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) του άρθρου 1 παράγραφος 2 απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ. Άρθρο 5 1. Οι δασµολογικές προτιµήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, εφαρµόζονται στις εισαγωγές των προϊόντων που υπάγονται στα καθεστώτα τα οποία παρέχονται στη δικαιούχο χώρα από την οποία κατάγονται. 2. Για τους σκοπούς των καθεστώτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού, οι κανόνες καταγωγής σχετικά µε τον ορισµό της έννοιας των προϊόντων καταγωγής, τις διαδικασίες και τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας που αναφέρονται σ αυτόν, καθορίζονται στον κανονισµό (ΟΚ) αριθ. 2454/93 της πιτροπής. 3. Η περιφερειακή σώρευση κατά την έννοια του κανονισµού (ΟΚ) αριθ. 2454/93 ισχύει, επίσης, για προϊόντα που χρησιµοποιούνται για περαιτέρω µεταποίηση σε χώρα που αποτελεί µέλος περιφερειακής οµάδας, αλλά κατάγονται από άλλη χώρα της ίδιας οµάδας η οποία δεν υπάγεται στα καθεστώτα που εφαρµόζονται στο τελικό προϊόν, υπό τον όρο ότι και στις δύο χώρες ισχύει η περιφερειακή σώρευση γι' αυτήν την οµάδα. Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού: Άρθρο 6 (α) (β) ως «δασµοί του κοινού δασµολογίου» νοούνται οι δασµοί που καθορίζονται στο δεύτερο µέρος του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου 12, εκτός από τους δασµούς που καθορίζονται στο πλαίσιο δασµολογικών ποσοστώσεων ως «τµήµα» νοείται οποιοδήποτε από τα τµήµατα του Κοινού ασµολογίου, όπως εγκρίθηκε µε τον κανονισµό (ΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου (γ) ως «επιτροπή» νοείται η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο L 256, , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (Κ) αριθ. 2031/2001 ( αριθ. L 279, της , σ. 1). EL 10 EL

11 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΚΑΘΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΓΝΙΚΟ ΚΑΘΣΤΩΣ Άρθρο 7 1. Οι δασµοί του κοινού δασµολογίου αναστέλλονται πλήρως για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα II ως µη ευαίσθητα προϊόντα, εκτός από τα γεωργικά στοιχεία. 2. Οι κατ αξία δασµοί του κοινού δασµολογίου µειώνονται κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα II ως ευαίσθητα προϊόντα. Για τα προϊόντα του τµήµατος 11, αυτή η µείωση ανέρχεται σε 20%. 3. Στις περιπτώσεις που προτιµησιακοί δασµολογικοί συντελεστές υπολογιζόµενοι βάσει του άρθρου 7 του κανονισµού (Κ) αριθ. 2501/2001 σχετικά µε τους κατ' αξία δασµούς του κοινού δασµολογίου που ισχύουν την 31η εκεµβρίου 2005, εξασφαλίζουν µείωση των δασµών µεγαλύτερη των 3,5 ποσοστιαίων µονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αυτοί οι προτιµησιακοί δασµολογικοί συντελεστές. 4. Οι ειδικοί δασµοί του κοινού δασµολογίου, εκτός των ελάχιστων και µέγιστων δασµών, µειώνονται κατά 30% για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα II ως ευαίσθητα προϊόντα. Για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2207, η µείωση θα είναι 15%. 5. Οι ειδικοί δασµοί δεν µειώνονται, όταν οι δασµοί του κοινού δασµολογίου για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα II ως ευαίσθητα προϊόντα, περιλαµβάνουν κατ' αξία δασµούς και ειδικούς δασµούς. 6. Όταν για τους δασµούς που µειώνονται δυνάµει των παραγράφων 2 και 4 προβλέπεται µέγιστος δασµός, ο εν λόγω µέγιστος δασµός δεν µειώνεται. Όταν για τους δασµούς αυτούς προβλέπεται ελάχιστος δασµός, αυτός ο ελάχιστος δασµός δεν εφαρµόζεται. 7. Οι δασµολογικές προτιµήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 δεν ισχύουν για προϊόντα που υπάγονται σε τµήµατα για τα οποία έχουν παύσει να εφαρµόζονται οι εν λόγω δασµολογικές προτιµήσεις, για τη σχετική χώρα καταγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 13 και τη στήλη Γ του παραρτήµατος Ι. EL 11 EL

12 ΤΜΗΜΑ 2 Ι ΙΚΟ ΚΑΘΣΤΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑΚΥΒΡΝΗΣΗ Άρθρο 8 1. Αναστέλλονται οι δασµοί του κοινού δασµολογίου για όλα τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ και κατάγονται από τη χώρα που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. 2. Αναστέλλονται εξ ολοκλήρου οι ειδικοί δασµοί του κοινού δασµολογίου για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, µε εξαίρεση τα προϊόντα για τα οποία οι δασµοί του κοινού δασµολογίου περιλαµβάνουν επίσης δασµούς κατ αξίαν. Για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ και , ο ειδικός δασµός περιορίζεται στο 16% της δασµολογητέας αξίας. 3. Προϊόντα υπαγόµενα στα τµήµατα που απαριθµούνται στη στήλη Γ του παραρτήµατος Ι δεν υπάγονται, όσον αφορά δικαιούχο χώρα, στο ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. Άρθρο 9 1. Το ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση µπορεί να παρέχεται σε χώρα η οποία: έχει κυρώσει και εφαρµόσει πραγµατικά τις συµβάσεις που απαριθµούνται στο τµήµα Α του παραρτήµατος ΙΙΙ και, έχει κυρώσει και εφαρµόσει πραγµατικά τουλάχιστον επτά από τις συµβάσεις που απαριθµούνται στο τµήµα Β του παραρτήµατος ΙΙΙ, και αναλαµβάνει τη δέσµευση να κυρώσει και να εφαρµόσει αποτελεσµατικά τις συµβάσεις που απαριθµούνται στο τµήµα Β του παραρτήµατος ΙΙΙ τις οποίες δεν έχει ακόµη κυρώσει, και αναλαµβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει την κύρωση των συµβάσεων και τα µέτρα και τη νοµοθεσία εφαρµογής τους, και η οποία δέχεται να υφίσταται τακτική παρακολούθηση και επανεξέταση της εφαρµογής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής που περιέχουν οι συµβάσεις τις οποίες έχει κυρώσει, και θεωρείται ευάλωτη χώρα σύµφωνα µε την παράγραφο 2. ν πάση περιπτώσει, οι 27 συµβάσεις πρέπει να κυρωθούν από τις δικαιούχους χώρες µέχρι τις 31 εκεµβρίου EL 12 EL

13 2. υάλωτη είναι η χώρα η οποία: α) δεν έχει χαρακτηρισθεί από την Παγκόσµια Τράπεζα ως χώρα υψηλού εισοδήµατος επί τρία συνεχή έτη, και όταν τα πέντε µεγαλύτερα τµήµατα των υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών της στην Κοινότητα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 75% των συνολικών υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών της, ή β) όταν οι υπαγόµενες στο ΣΓΠ εισαγωγές της στην Κοινότητα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 1% των συνολικών υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών της στην Κοινότητα. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται είναι τα διαθέσιµα στοιχεία την 1 η Σεπτεµβρίου 2004, ως ο µέσος όρος τριών συνεχών ετών. 3. Η πιτροπή θα παρακολουθεί την κατάσταση της κύρωσης και της πραγµατικής εφαρµογής των συµβάσεων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Πριν λήξει η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η πιτροπή θα παρουσιάσει έκθεση όσον αφορά την κατάσταση κύρωσης αυτών των συµβάσεων, καθώς και συστάσεις για το εάν απαιτούνται η κύρωση και η πραγµατική εφαρµογή αυτών των συµβάσεων ώστε να γίνει δυνατή η µελλοντική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. Άρθρο Το ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση παρέχεται εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) χώρα ή έδαφος που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι έχει υποβάλει αίτηση για τον σκοπό αυτό εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού, και β) από την εξέταση της αίτησης συνάγεται ότι η αιτούσα χώρα πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 1 και Η αιτούσα χώρα υποβάλλει την αίτησή της γραπτώς στην πιτροπή και παρέχει εµπεριστατωµένες πληροφορίες σχετικά µε την κύρωση των συµβάσεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, τις νοµοθετικές διατάξεις και τα µέτρα που απαιτούνται για την πραγµατική εφαρµογή των διατάξεων των συµβάσεων και αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποδεχτεί και να συµφωνήσει πλήρως µε τον µηχανισµό παρακολούθηση και επανεξέτασης που προβλέπεται στις αντίστοιχες συµβάσεις και στα σχετικά µέσα. Άρθρο Όταν η πιτροπή λαµβάνει αίτηση συνοδευόµενη από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, οφείλει να την εξετάζει. Κατά την εξέταση λαµβάνονται υπόψη τα πορίσµατα των σχετικών διεθνών οργανισµών και φορέων. Μπορεί να υποβάλλει στην αιτούσα χώρα κάθε ερώτηµα που θεωρεί συναφές και µπορεί να επαληθεύει τις παρεχόµενες πληροφορίες στο πλαίσιο επαφών µε την αιτούσα χώρα ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Η πιτροπή ενηµερώνει την αιτούσα χώρα σχετικά µε τις αξιολογήσεις της και την καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. EL 13 EL

14 2. Η πιτροπή αποφασίζει, σύµφωνα µε την εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27, αν πρέπει να χορηγήσει σε αιτούσα χώρα το ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. 3. Η πιτροπή κοινοποιεί στην αιτούσα χώρα κάθε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Όταν το ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων χορηγείται σε κάποια χώρα, η χώρα αυτή ενηµερώνεται σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής της απόφασης. Η πιτροπή δηµοσιεύει στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης, τον κατάλογο των χωρών που δικαιούνται να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. 4. Όταν το ειδικο καθεστώς παροχής κινήτρων δεν χορηγείται σε κάποια αιτούσα χώρα, η πιτροπή οφείλει να αιτιολογεί, κατόπιν αιτήσεως της εν λόγω χώρας, την απόφασή της. 5. Η πιτροπή χειρίζεται όλες τις επαφές της µε την αιτούσα χώρα όσον αφορά την αίτηση σε στενή συνεργασία µε την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 26. ΤΜΗΜΑ 3 Ι ΙΚΟ ΚΑΘΣΤΩΣ ΥΠΡ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΡΟ ΑΝΠΤΥΓΜΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Άρθρο Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 4, οι δασµοί του κοινού δασµολογίου αναστέλλονται πλήρως για όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 1 έως 97, του εναρµονισµένου συστήµατος εκτός των προϊόντων του κεφαλαίου 93, καταγωγής χώρας η οποία σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι υπάγεται στο ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών. 2. Οι δασµοί του κοινού δασµολογίου που επιβάλλονται στα προϊόντα της κλάσης 1006 µειώνονται κατά 20% την 1η Σεπτεµβρίου 2006, κατά 50% την 1η Σεπτεµβρίου 2007 και κατά 80% την 1η Σεπτεµβρίου Από 1ης Σεπτεµβρίου 2009 αναστέλλονται πλήρως. 3. Οι δασµοί του κοινού δασµολογίου για τα προϊόντα της κλάσης 1701 µειώνονται κατά 20% την 1η Ιουλίου 2006, κατά 50% την 1η Ιουλίου 2007 και κατά 80% την 1η Ιουλίου Από 1ης Ιουλίου 2009 αναστέλλονται πλήρως. 4. Έως να ανασταλούν πλήρως οι δασµοί του κοινού δασµολογίου σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, ανοίγει συνολική δασµολογική ποσόστωση µηδενικού δασµού για κάθε έτος εµπορίας όσον αφορά τα προϊόντα της κλάσης 1006 και της διάκρισης αντιστοίχως, καταγωγής χωρών που υπάγονται στο εν λόγω ειδικό καθεστώς. Οι αρχικές δασµολογικές ποσοστώσεις για το έτος εµπορίας 2001/2002 ισούνται προς τόνους, σε ισοδύναµο αποφλοιωµένου ρυζιού, για τα προϊόντα της δασµολογικής κλάσης 1006 και προς τόνους, σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης, για τα προϊόντα της διάκρισης Για καθένα από τα επόµενα έτη εµπορίας, οι ποσοστώσεις αυξάνονται κατά 15% σε σύγκριση µε τις ποσοστώσεις του προηγουµένου έτους εµπορίας. 5. Η πιτροπή θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες για το άνοιγµα και τη διαχείριση των ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28. Για το άνοιγµα και τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων, η EL 14 EL

15 πιτροπή επικουρείται από τις επιτροπές διαχείρισης για τις σχετικές κοινές οργανώσεις αγοράς. 6. Όταν ο Οργανισµός Ηνωµένων θνών διαγράφει κάποια χώρα από τον κατάλογο των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, αυτή διαγράφεται και από τον κατάλογο των δικαιούχων του παρόντος καθεστώτος. Η εξαίρεση χώρας από το καθεστώς και ο καθορισµός µεταβατικής περιόδου αποφασίζονται από την πιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27. ΤΜΗΜΑ 4 ΚΟΙΝΣ ΙΑΤΑΞΙΣ Άρθρο Οι δασµολογικές προτιµήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 παύουν να ισχύουν όσον αφορά προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας όταν ο µέσος όρος των κοινοτικών εισαγωγών από την εν λόγω χώρα προϊόντων που περιλαµβάνονται στο σχετικό τµήµα και υπάγονται στο καθεστώς του οποίου απολαύει η χώρα αυτή υπερβαίνει το 15% των κοινοτικών εισαγωγών των ίδιων προϊόντων από όλες τις χώρες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, επί τρία συνεχή έτη, βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιµων στοιχείων την 1 η Σεπτεµβρίου Για το τµήµα 11, το κατώτατο όριο ισούται µε 12,5%. 2. Τα τµήµατα που εξαιρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι στήλη Γ. 3. Η εξαίρεση των τµηµάτων αυτών από το σύστηµα εφαρµόζεται από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού µέχρι τις 31 εκεµβρίου Η πιτροπή ενηµερώνει τη δικαιούχο χώρα για την εξαίρεση τµήµατος. 5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε δικαιούχο χώρα για κάθε τµήµα που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% όλων των υπαγόµενων στο ΣΓΠ εισαγωγών στην Κοινότητα καταγωγής εν λόγω χώρας. 6. Η στατιστική πηγή που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου είναι τα στατιστικά στοιχεία COMEXT. Άρθρο Όταν ο συντελεστής του δασµού κατ' αξία που µειώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τίτλου είναι 1% ή µικρότερος, ο εν λόγω δασµός αναστέλλεται πλήρως. 2. Όταν ο ειδικός δασµός που µειώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τίτλου είναι 2 ευρώ ή µικρότερος ανά επιµέρους ποσό εκφραζόµενο σε ευρώ, ο εν λόγω δασµός αναστέλλεται πλήρως. EL 15 EL

16 3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, ο τελικός συντελεστής του προτιµησιακού δασµού, που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΡΗΤΡΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο Το προτιµησιακό καθεστώς που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό µπορεί να ανασταλεί προσωρινά, όσον αφορά όλα ή ορισµένα προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας, για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: α) σοβαρές και συστηµατικές παραβιάσεις των αρχών που καθορίζονται στις συµβάσεις που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ β) εξαγωγή προϊόντων κατασκευασµένων στις φυλακές γ) ελλιπείς σε σηµαντικό βαθµό τελωνειακοί έλεγχοι σχετικά µε την εξαγωγή και διαµετακόµιση ναρκωτικών (απαγορευµένων και πρόδροµων ουσιών) και µη τήρηση των διεθνών συµβάσεων όσον αφορά τη νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες δ) απάτη, παρατυπίες ή συστηµατική παράλειψη συµµόρφωσης ή εξασφάλισης της συµµόρφωσης προς τους κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και µη παροχή της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εφαρµογή και τον έλεγχο της τήρησης του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ε) σοβαρές και συστηµατικές αθέµιτες εµπορικές πρακτικές οι οποίες έχουν δυσµενείς συνέπειες για την κοινοτική βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων των απαγορευµένων ή αγώγιµων πρακτικών στο πλαίσιο των συµφωνιών του ΠΟ, υπό τον όρο ότι ο αρµόδιος φορέας του ΠΟ εξέδωσε σχετική απόφαση και ότι δεν έχει αντιµετωπιστεί η αθέµιτη πρακτική ε ) στ) σοβαρές και συστηµατικές αθέµιτες εµπορικές πρακτικές οι οποίες δεν καλύπτονται από το στοιχείο ε) ανωτέρω αλλά οι οποίες έχουν δυσµενείς συνέπειες για τα κοινοτικά συµφέροντα και δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο του στοιχείου ε) ή του άρθρου 20 σοβαρές και συστηµατικές παραβιάσεις των στόχων των περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων ή ρυθµίσεων στις οποίες είναι µέλος η Κοινότητα όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση αλιευτικών πόρων. EL 16 EL

17 2. Στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), η δικαιούχος χώρα απαιτείται, µεταξύ άλλων: α) να ανακοινώνει στην πιτροπή και να ενηµερώνει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των κανόνων καταγωγής και για τον έλεγχο της τήρησής τους β) να βοηθεί την Κοινότητα διεξάγοντας, κατόπιν αιτήσεως των τελωνειακών αρχών των κρατών µελών, µεταγενέστερους ελέγχους καταγωγής και να ανακοινώνει εγκαίρως τα συµπεράσµατά της γ) να βοηθεί την Κοινότητα επιτρέποντας στην πιτροπή, σε συντονισµό και σε στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, να διεξάγει τις κοινοτικές διοικητικές και ερευνητικές αποστολές συνεργασίας σε αυτή τη χώρα, ώστε να επαληθεύει τη γνησιότητα των εγγράφων ή την ακρίβεια των πληροφοριών που απαιτούνται για την υπαγωγή στο καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δ) να διεξάγει ή να ρυθµίζει τις κατάλληλες έρευνες για τον προσδιορισµό και την πρόληψη της καταστρατήγησης των κανόνων καταγωγής ε) να συµµορφώνεται ή να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τους κανόνες καταγωγής όσον αφορά την περιφερειακή σώρευση, κατά την έννοια του κανονισµού αριθ. 2454/93, εφόσον η χώρα υπάγεται σ αυτή. 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙ µπορεί να ανακληθεί ποσωρινά, όσον αφορά όλα ή ορισµένα από τα προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς αυτό καταγωγής δικαιούχου χώρας, ιδίως, εάν η εθνική νοµοθεσία δεν περιλαµβάνει πλέον τις κυρωµένες συµβάσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ ή εάν η νοµοθεσία αυτή δεν εφαρµόζεται αποτελεσµατικά. 4. Τα προτιµησιακά καθεστώτα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, δεν αναστέλλονται δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχείο ε), όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε µέτρα αντιντάµπινγκ ή αντισταθµιστικά µέτρα βάσει των κανονισµών (Κ) αριθ. 384/96 ή (Κ) αριθ. 2026/97, για λόγους που δικαιολογούν αυτά τα µέτρα. Άρθρο Όταν η πιτροπή ή κράτος µέλος λαµβάνει πληροφορίες που ενδέχεται να δικαιολογούν προσωρινή αναστολή και όταν η πιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για τη διεξαγωγή έρευνας, η πιτροπή ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή. 2. Η πιτροπή µπορεί να αποφασίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28, να αρχίσει έρευνα. Άρθρο άν η πιτροπή αποφασίσει την έναρξη έρευνας, δηµοσιεύει ανακοίνωση στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας τη διενέργεια έρευνας και ενηµερώνει σχετικά την ενδιαφερόµενη δικαιούχο χώρα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των EL 17 EL

18 πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε χρήσιµη πληροφορία µπορεί να γνωστοποιείται στην πιτροπή. Η πιτροπή καθορίζει επίσης την προθεσµία εντός της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους. 2. Η πιτροπή παρέχει στην ενδιαφερόµενη δικαιούχο χώρα κάθε ευκαιρία για να συνεργαστεί στο πλαίσιο της έρευνας. 3. Η πιτροπή ζητεί όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες και µπορεί να επαληθεύει τις πληροφορίες που λαµβάνει στο πλαίσιο επαφών µε οικονοµικούς φορείς και την εν λόγω δικαιούχο χώρα. Οι διαθέσιµες αξιολογήσεις, παρατηρήσεις, αποφάσεις, συστάσεις και συµπεράσµατα των διαφόρων εποπτικών οργάνων των Ηνωµένων θνών, της Ο και άλλων αρµοδίων διεθνών οργανισµών αποτελούν τη βάση για την έρευνα σχετικά µε το αν δικαιολογείται προσωρινή αναστολή για τον λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 15 παράγραφος Η πιτροπή µπορεί να επικουρείται από υπαλλήλους του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου πρόκειται να γίνει η επαλήθευση, εφόσον το εν λόγω κράτος µέλος το ζητήσει. 5. φόσον οι πληροφορίες τις οποίες ζητεί η πιτροπή δεν παρέχονται εντός ευλόγου προθεσµίας ή τίθενται σηµαντικά εµπόδια στην έρευνα, τα συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν βάσει των διαθέσιµων στοιχείων. 6. Η έρευνα θα πρέπει να περατώνεται εντός ενός έτους. Η πιτροπή µπορεί να επεκτείνει αυτή την περίοδο σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28. Άρθρο Η πιτροπή υποβάλλει έκθεση µε τα πορίσµατά της στην επιτροπή. 2. άν η πιτροπή κρίνει ότι τα πορίσµατα δεν δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 28, να περατώσει την έρευνα. Στην περίπτωση αυτή, η πιτροπή δηµοσιεύει ανακοίνωση στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την περάτωση της έρευνας και εκθέτοντας τα βασικά συµπεράσµατά της. 3. φόσον η πιτροπή θεωρεί ότι τα πορίσµατα δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή για το λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 15 παράγραφος 1, αποφασίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 28, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης στην εν λόγω δικαιούχο χώρα επί ένα εξάµηνο. Η πιτροπή κοινοποιεί την απόφαση αυτή στην εν λόγω δικαιούχο χώρα και δηµοσιεύει ανακοίνωση στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας ότι σκοπεύει να υποβάλει πρόταση στο Συµβούλιο για προσωρινή αναστολή, εκτός εάν, πριν από το τέλος της εν λόγω περιόδου, η εν λόγω δικαιούχος χώρα δεσµευτεί να λάβει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να συµµορφωθεί, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, προς τις συµβάσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 4. άν η πιτροπή κρίνει ότι είναι αναγκαία η προσωρινή αναστολή, υποβάλλει κατάλληλη πρόταση στο Συµβούλιο το οποίο αποφασίζει, µε ειδική πλειοψηφία, εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών. 5. φόσον, στο τέλος της αναφερόµενης στην παράγραφο 3 περιόδου, η πιτροπή διαπιστώσει ότι η εν λόγω δικαιούχος χώρα δεν έχει αναλάβει την απαιτούµενη δέσµευση, EL 18 EL

19 και εφόσον θεωρεί αναγκαία την προσωρινή αναστολή, υποβάλλει κατάλληλη πρόταση στο Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει εντός 30 ηµερών µε ειδική πλειοψηφία. φόσον το Συµβούλιο αποφασίσει την προσωρινή αναστολή, η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει έξι µήνες µετά τη λήψη της, εκτός εάν αποφασιστεί στο µεταξύ ότι οι λόγοι που την υπαγόρευσαν έχουν παύσει να ισχύουν. Άρθρο Αφού ενηµερώσει την επιτροπή, η πιτροπή µπορεί να αναστείλει τα προτιµησιακά καθεστώτα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό σε σχέση µε όλα ή µε ορισµένα προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας: α) όταν θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι η προσωρινή αναστολή δικαιολογείται για τους λόγους που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του άρθρου 15 παράγραφος 1, ή β) όταν οι εισαγωγές δυνάµει των εν λόγω συµφωνιών υπερβαίνουν µαζικά τα συνήθη επίπεδα παραγωγής και τις εξαγωγικές ικανότητες της χώρας αυτής. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην πιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες που µπορεί να αιτιολογούν την αναστολή των προτιµήσεων. 3. άν η πιτροπή κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, το συντοµότερο δυνατό. 4. Η περίοδος αναστολής περιορίζεται σε τρεις µήνες και δύναται να ανανεωθεί άπαξ. Η πιτροπή µπορεί να επεκτείνει αυτή την περίοδο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28. Άρθρο άν κάποιο προϊόν καταγωγής δικαιούχου χώρας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες στους κοινοτικούς παραγωγούς παροµοίων ή άµεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατή η ανά πάσα στιγµή επαναφορά των δασµών του κοινού δασµολογίου για το εν λόγω προϊόν, µετά από αίτηση κράτους µέλους ή µετά από πρωτοβουλία της πιτροπής. 2. άν η πιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δηµοσιεύει ανακοίνωση στην πίσηµη φηµερίδα της υρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Στην εν λόγω ανακοίνωση δηλώνεται ότι κάθε χρήσιµη πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην πιτροπή. Καθορίζεται επίσης η προθεσµία εντός της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους. 3. Κατά την εξέταση της ενδεχόµενης ύπαρξης σοβαρών δυσχερειών, η πιτροπή λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες σχετικά µε τους κοινοτικούς παραγωγούς στο βαθµό που υπάρχουν σχετικές διαθέσιµες πληροφορίες: µερίδιο της αγοράς, παραγωγή, EL 19 EL

20 αποθέµατα, παραγωγική ικανότητα, πτωχεύσεις, αποδοτικότητα, χρησιµοποίηση του παραγωγικού δυναµικού, απασχόληση, εισαγωγές, τιµές. 4. Η πιτροπή λαµβάνει απόφαση εντός 30 εργάσιµων ηµερών κατόπιν διαβουλεύσεων µε την επιτροπή. 5. Όταν εξαιρετικές συνθήκες που απαιτούν άµεση δράση καθιστούν αδύνατη την έρευνα, η πιτροπή µπορεί, αφού ενηµερώσει την επιτροπή, να λαµβάνει κάθε προληπτικό µέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Άρθρο 21 Όταν οι εισαγωγές προϊόντων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης Κ προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές των κοινοτικών αγορών ή των ρυθµιστικών µηχανισµών τους, η πιτροπή µπορεί να αναστείλει τα προτιµησιακά καθεστώτα για τα εν λόγω προϊόντα, αφού ενηµερώσει προηγουµένως την επιτροπή διαχείρισης για την αντίστοιχη κοινή οργάνωση αγοράς. Άρθρο Η πιτροπή ενηµερώνει την ενδιαφερόµενη δικαιούχο χώρα σχετικά µε κάθε απόφαση που λαµβάνει σύµφωνα µε τα άρθρα 19, 20 ή 21, προτού τεθεί σε εφαρµογή η απόφαση αυτή. Η πιτροπή προβαίνει, επίσης, σε σχετική κοινοποίηση προς το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη. 2. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµπει στο Συµβούλιο απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 19, 20 ή 21, εντός προθεσµίας δέκα ηµερών. Το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να αποφασίσει διαφορετικά εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών. Άρθρο 23 Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν επηρεάζουν την εφαρµογή των ρητρών διασφάλισης που ισχύουν στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής δυνάµει του άρθρου 37 της συνθήκης, ούτε εκείνων που ισχύουν στο πλαίσιο της κοινής εµπορικής πολιτικής δυνάµει του άρθρου 133 της συνθήκης, ούτε οποιασδήποτε άλλης ρήτρας διασφάλισης που ενδέχεται να ισχύει. EL 20 EL

21 ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΣ ΙΑΤΑΞΙΣ Άρθρο 24 Η πιτροπή εγκρίνει αλλαγές στα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού που επιβάλλονται λόγω: α) τροποποιήσεων στη συνδυασµένη ονοµατολογία ή β) αλλαγών στο διεθνές καθεστώς ή στη διεθνή κατάταξη χωρών ή εδαφών σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 γ) εµπορικής συµφωνίας µε τη δικαιούχο χώρα που παρέχει προτιµησιακή πρόσβαση στην αγορά της Κοινότητας τουλάχιστον ισοδύναµη µε εκείνη που εξασφαλίζει το καθεστώς που αναφέρεται στο τµήµα 1 του Τίτλου ΙΙ. Άρθρο Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν, εντός έξι εβδοµάδων µετά το τέλος κάθε τριµήνου, στη Στατιστική Υπηρεσία των υρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα στατιστικά στοιχεία τους σχετικά µε τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά το εν λόγω τρίµηνο υπό το καθεστώς δασµολογικών προτιµήσεων που προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό. Τα στοιχεία αυτά, που παρέχονται µε αναφορά στους κωδικούς της συνδυασµένης ονοµατολογίας και, ανάλογα µε την περίπτωση, τους κωδικούς Taric, παρέχουν λεπτοµερώς ανά χώρα καταγωγής τις αξίες, τις ποσότητες και τις συµπληρωµατικές µονάδες που απαιτούνται σύµφωνα µε τους ορισµούς του κανονισµού (Κ) αριθ. 1172/95 13 και του κανονισµού (Κ) αριθ. 1917/2000 της πιτροπής Σύµφωνα µε το άρθρο 308δ του κανονισµού (ΟΚ) αριθ. 2454/93 της πιτροπής, τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην πιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, λεπτοµερή στοιχεία για τις ποσότητες των προϊόντων που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο των δασµολογικών προτιµήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, κατά τους προηγούµενους µήνες. 3. Η πιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, παρακολουθεί τις εισαγωγές προϊόντων του κωδικού ΣΟ , των δασµολογικών κλάσεων 0603, 1006 και 1701 και των κωδικών ΣΟ , , , και προκειµένου να διαπιστώσει, εάν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στα άρθρα 20 και L 118, , σ. 10. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (Κ) αριθ. 1882/2003 ( αριθ. L 284, της , σ. 1). L 229, , σ. 14. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (Κ) αριθ. 1669/2001 ( αριθ. L 224, της , σ. 3). EL 21 EL

22 Άρθρο Κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η πιτροπή επικουρείται από επιτροπή γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων, στο εξής καλούµενη "επιτροπή", η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών µελών και στην οποία προεδρεύει αντιπρόσωπος της πιτροπής. 2. Η επιτροπή µπορεί να εξετάζει κάθε θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού που προτείνει η πιτροπή ή κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους. 3. Η επιτροπή εξετάζει τα αποτελέσµατα του κοινοτικού συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων, βάσει έκθεσης της πιτροπής που καλύπτει την περίοδο από 1 ης Ιουλίου 2005 έως τις 31 εκεµβρίου Η έκθεση αυτή καλύπτει όλα τα προτιµησιακά καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Άρθρο Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/Κ. 2. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/Κ, ανέρχεται σε τρεις µήνες. Άρθρο 28 Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/Κ. ΤΙΤΛΟΣ V ΤΛΙΚΣ ΙΑΤΑΞΙΣ Άρθρο 29 Οι παραποµπές του κανονισµού (Κ) αριθ. 552/97 του Συµβουλίου, της 24ης Μαρτίου 1997, που αναστέλλει την πρόσβαση της Ένωσης του Μυανµάρ στο σύστηµα γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων 15, στους κανονισµούς (Κ) αριθ. 3281/94 16 και (Κ) αριθ. 1256/96 του Συµβουλίου 17, θεωρούνται ως παραποµπές στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισµού L 85, , σ. 8. L 348, , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (Κ) αριθ. 2820/98 ( L 357, , σ. 1). L 160, , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (Κ) αριθ. 2448/96 ( L 333, , σ. 12). EL 22 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 1.10 Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, κάθε μέρος μεριμνά ώστε ένα πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ρυθμιστικές, διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2011 COM(2011) 259 τελικό 2011/0111 (CNS) C7-0146/11-EL Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2015 COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.7.2015 COM(2015) 322 final 2015/0141 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2016 COM(2016) 233 final 2016/0123 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.5.2002 COM(2002) 226 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ποδηλάτων, καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα εκφραστεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 345 final 2014/0177 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 122 final 2016/0067 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών,

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών, 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 56 στο εν λόγω καθεστώς, το ποσό της οφειλής αυτής ισούται με τη διαφορά του ποσού των δασμών που καθορίζεται κατ' εφαρμογήτης παραγράφου 1 και του ποσού που οφείλεται κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αριθμ. Πρωτ:Δ17Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα