ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α. Στις υπεβλήθη στο Γραφείο Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης η ως άνω καταγγελία, η οποία έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου και µε την οποία οι καταγγέλλοντες παραπονιούνται αναφορικά µε την αρ.πρωτ. απόφασης διακοπής λειτουργίας και σφράγισης του γυµναστηρίου υπό την επωνυµία.. ιδιοκτησίας τους, επί της οδού. στη Βούλα. Β. Σύµφωνα µε το άρθρο 179 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α 87/2010), ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νοµικών της προσώπων και επιχειρήσεων και διαµεσολαβεί προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα. Γ. Από τη µελέτη της ως άνω καταγγελίας, του φακέλου της υπόθεσης, των σχετικών εγγράφων και της νοµοθεσίας, προέκυψαν τα εξής : 1. Στην αρµόδια υπηρεσία, στις 17/4/13 κατατίθεται έγγραφη καταγγελία για παράτυπη λειτουργία του γυµναστηρίου µε την επωνυµία επί της οδού στη Βούλα, η οποία και λαµβάνει τον αρ. πρωτ Με την µε αρ. πρωτ / εντολή ελέγχου η αρµόδια επιτροπή ερεύνησε τα καταγγελλόµενα και στις συνέταξε σχετική έκθεση, από την οποία προκύπτει ότι το ως άνω γυµναστήριο λειτουργούσε χωρίς άδεια. 3. Με την µε αρ.πρωτ / απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής αποφασίσθηκε η διακοπή λειτουργίας και η σφράγιση του εν λόγω γυµναστηρίου. Ως ηµέρα σφράγισης ορίσθηκε η

2 4. Στην συνέχεια στην αρµόδια υπηρεσία κατατίθενται από πλευράς της επιχείρησης αιτήσεις µε συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο Π.. 219/06, προκειµένου να αδειοδοτηθεί η επιχείρηση τους. Κατόπιν αυτού µε την µε αρ.πρωτ / απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής αποφασίσθηκε «αναστολή της µε αρ.πρωτ / απόφασης διακοπής λειτουργίας και σφράγισης του γυµναστηρίου.. προκειµένου να ελεγχθεί από την ειδική επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου του αρ.9 του Π..219/ Κατόπιν αυτού και µε δεδοµένο ότι και τα νέα κατατεθέντα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή, µε την µε αρ. πρωτ / απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής αποφασίσθηκε η διακοπή λειτουργίας και η σφράγιση του εν λόγω γυµναστηρίου. Ως ηµέρα σφράγισης ορίσθηκε η Στις κατατίθεται αναφορά στο Γραφείο του Περιφερειακού Συµπαραστάτη εκ µέρους των κ.κ. ιδιοκτητών της επιχείρησης, µε την οποία εκφράζουν τα παράπονα τους κατά της ως άνω απόφασης σφράγισης της επιχείρησης τους, µε το αιτιολογικό της ελλιπούς κατάθεσης δικαιολογητικών, εκφράζοντας τις απόψεις τους αναφορικά µε «τις χρήσης γης» για το συγκεκριµένο οικοδοµικό τετράγωνο και κατά επέκταση και τις χρήσεις γης τις ιδιοκτησίας τους.. Εν όψει όλων των ανωτέρω η Περιφερειακή Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής προέβη σε µελέτη του σχετικού φακέλου, λαµβάνοντας υπόψιν ότι : 1 - Στο αρ. 3 του Ν.3919/2011 προβλέπεται : «1. Η απαίτηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαµβάνεται ρύθµιση στο Κεφάλαιο Β` του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την αντικειµενικώς διαπιστούµενη κατά δεσµία αρµοδιότητα, συνδροµή νόµιµων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει µετά πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Από το 2

3 χρονικό εκείνο σηµείο και µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο επόµενο εδάφιο, το επάγγελµα ασκείται ελευθέρως µετά πάροδο τριµήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σηµείο διατάξεις αρµόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Έννοµες συνέπειες που προβλέπονται στο νόµο επερχόµενες ή επιβαλλόµενες µε διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση, στην περίπτωση ασκήσεως επαγγέλµατος χωρίς τη λήψη της απαιτούµενης προς τούτο διοικητικής άδειας, νοούνται µετά πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, συναπτόµενες προς την έναρξη ασκήσεως επαγγέλµατος χωρίς προηγούµενη αναγγελία περί τούτου στην αρµόδια διοικητική αρχή και επακόλουθη αναµονή επί τρίµηνο, καθώς και προς την άσκηση του επαγγέλµατος παρά τη διατύπωση προς τούτο απαγορεύσεως από την αρµόδια διοικητική αρχή.» Στην εισηγητική έκθεση του ως άνω νόµου διευκρινίζεται σχετικώς ότι το εν λόγω τρίµηνο χρονικό διάστηµα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόµενης στον εκδηλούντα το ενδιαφέρον να ασκήσει ορισµένο επάγγελµα υποχρέωσης αναµονής και αναβολής της έναρξης ασκήσεως τούτου, ώστε να παρέχεται στην διοίκηση δυνατότητα να διενεργήσει προληπτικό έλεγχο και ενδεχοµένως να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος αν δεν υφίστανται ή δεν προκύπτει συνδροµή των προς τούτο νοµικών προϋποθέσεων. εν συνιστά δηλαδή το χρονικό διάστηµα τούτο περιορισµό κατά χρόνο της αρµοδιότητας της διοικητικής αρχής να απαγορεύσει, προς επιβολή της νοµιµότητος, την άσκηση επαγγέλµατος αν τούτο δεν δύναται σε συγκεκριµένη περίπτωση να ασκηθεί συννόµως. 2-Στη µε αριθµ. ΙΑ Π/Φ.Α.21/33565(ΦΕΚ.Β /3169/ ) Κ.Υ.Α. «απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Γυµναστηρίων.» 3

4 Στο αρθ. 2 περιγράφεται η διαδικασία για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Γυµναστηρίου και επίσης στο συνηµµένο στην απόφαση παράρτηµα καθορίζονται το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν στο εξής προκειµένου να τύχουν σχετικής αδειοδότησης, δικαιολογητικά το οποία µπορούν να υποβάλλονται την αρµόδια υπηρεσία και µέσω των ΚΕΠ/ΕΚΕ ή ΕΚΕ. Επίσης στην παρ 2 του ιδίου άρθρου της ως άνω απόφασης αναφέρεται ότι η Περιφέρεια µετά την υποβολή των εις το παράρτηµα και µόνο αναφερόµενων δικαιολογητικών, οφείλει να προχωρήσει στην έκδοση βεβαίωσης υποβολής αίτησης γνωστοποίησης, η οποία βεβαίωση επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση προβλέπεται πλέον η διαδικασία γνωστοποίησης της ίδρυσης και λειτουργίας Γυµναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκµάθησης αθληµάτων µε την υποβολή τριών υπευθύνων δηλώσεων, του ενδιαφεροµένου, του εποπτεύοντος ιδιώτη µηχανικού και διπλωµατούχου ηλεκτρολόγου καθώς και του προβλεποµένου στις παρ.1 και 3 του άρθρου 6 του Π 219/2006 παραβόλου. Η οικεία Περιφέρεια µε την υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων και του παραβόλου, χορηγεί στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Γυµναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής, η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το Γυµναστήριο ή την Αθλητική Σχολή. Στη συνέχεια η υπηρεσία κοινοποιεί το έντυπο της βεβαίωσης της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας του Γυµναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής, εντός πέντε ηµερών, στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του Π 219/2006 και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι οποίες προκειµένου να διαπιστωθεί η συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων διενεργούν υποχρεωτικά δειγµατοληπτικό έλεγχο, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό επί του συνόλου των Γυµναστηρίων-Αθλητικών Σχολών, που λειτουργούν σύµφωνα µε τις προβλέψεις αυτές. 3-Στην οδηγία 2006/123 η οποία και έχει ενταχθεί στο εσωτερικό µας δίκαιο µε το Ν. 3844/2010, εκτιµώνται τα ακόλουθα : «Η παρούσα οδηγία θεσπίζει γενικό νοµικό πλαίσιο το οποίο διέπει µεγάλη ποικιλία υπηρεσιών, ενώ παράλληλα λαµβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε είδους δραστηριότητας ή επαγγέλµατος και το αντίστοιχο σύστηµα κανονιστικής ρύθµισης. Το εν λόγω πλαίσιο βασίζεται σε δυναµική και επιλεκτική προσέγγιση, η οποία συνίσταται στην κατά προτεραιότητα εξάλειψη των εµποδίων που µπορούν εύκολα να αρθούν και όσον αφορά τα υπόλοιπα εµπόδια, στην εφαρµογή διαδικασίας αξιολόγησης, διαβούλευσης και εναρµόνισης για ειδικά ζητήµατα, η 4

5 οποία θα δώσει στα εθνικά κανονιστικά συστήµατα που διέπουν τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τη δυνατότητα να εκσυγχρονιστούν κατά τρόπο προοδευτικό και συντονισµένο, πράγµα ζωτικής σηµασίας για να δηµιουργηθεί, µέχρι το 2010, πραγµατική εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Θα πρέπει να προβλεφθεί ισορροπηµένος συνδυασµός µέτρων, που να περιλαµβάνουν τη στοχοθετηµένη εναρµόνιση, τη διοικητική συνεργασία, τη διάταξη περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και την παρότρυνση για κατάρτιση κωδικών δεοντολογίας για ορισµένα θέµατα. Ο εν λόγω συντονισµός των εθνικών νοµοθετικών καθεστώτων θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό βαθµό νοµικής ολοκλήρωσης στην Κοινότητα και υψηλό επίπεδο προστασίας για θέµατα γενικού συµφέροντος, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, που έχει ζωτική σηµασία για τη δηµιουργία εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών µελών. Η παρούσα οδηγία λαµβάνει επίσης υπόψη άλλους στόχους γενικού συµφέροντος, όπως την προστασία του περιβάλλοντος, τη δηµόσια ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία, καθώς και την ανάγκη συµµόρφωσης µε το εργατικό δίκαιο. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά µε την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο κατά τον βαθµό που οι σχετικές δραστηριότητες είναι ανοικτές στον ανταγωνισµό και εποµένως, δεν υποχρεώνουν τα κράτη µέλη να ελευθερώσουν υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος ή να ιδιωτικοποιήσουν δηµόσιους φορείς παροχής των εν λόγω υπηρεσιών ή να καταργήσουν υφιστάµενα µονοπώλια για άλλες δραστηριότητες ή ορισµένες υπηρεσίες διανοµής. Η παρούσα οδηγία έχει εφαρµογή µόνον στις απαιτήσεις που επηρεάζουν την πρόσβαση σε, ή την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς, δεν έχει εφαρµογή σε απαιτήσεις, όπως κανόνες οδικής κυκλοφορίας, κανόνες για την κατάρτιση ή τη χρήση χωροταξικών και πολεοδοµικών ρυθµίσεων, οικοδοµικά πρότυπα καθώς και διοικητικές κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται λόγω της µη τήρησης των κανόνων αυτών και οι οποίες δεν ρυθµίζουν ειδικά ούτε θίγουν ειδικά τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών κατά την άσκηση των οικονοµικών τους δραστηριοτήτων κατά τον ίδιο τρόπο όπως και από τα άτοµα όταν ενεργούν ως ιδιώτες. Σχολιάζοντας την ως άνω οδηγία και αναφορικά µε τυχόν «Εδαφικούς Περιορισµούς» σηµειώνουµε ότι: Το άρθρο 15 παρ. 2 στοιχείο (α) της, υποχρεώνει τα Κράτη-Μέλη να εξετάσουν τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που συνιστούν ποσοτικούς και εδαφικούς περιορισµούς και συνεπώς συνιστούν σοβαρά εµπόδια της ελευθερίας εγκατάστασης και τα οποία µπορούν να αντικατασταθούν από λιγότερο περιοριστικά µέτρα (άρθρ. 5

6 16 παρ. 2α Ν. 3844). Σηµειωτέον ότι το άρθρο 15 της παραπάνω Οδηγίας δεν προβλέπει την άµεση απαγόρευση των εν λόγω διατάξεων αλλά υποχρεώνει τα Κράτη-Μέλη να επανεξετάσουν τη νοµοθεσία τους και τους κανόνες των επαγγελµατικών Συλλόγων, Ενώσεων ή Οργανώσεων και να τις αξιολογήσουν και κρίνουν εάν οι διατάξεις αυτές δικαιολογούνται βάσει των κριτηρίων της µη εισαγωγής διακρίσεων, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Οι οικονοµικοί σκοποί, όπως η εξασφάλιση της οικονοµικής βάσης συγκεκριµένων κατηγοριών παρόχων, δεν συνιστούν (κατά την άποψη των οργάνων της ΕΕ) επιτακτικό λόγο δηµοσίου συµφέροντος και ως εκ τούτου, δεν µπορούν να αποτελέσουν την βάση για την πιθανή δικαιολόγηση ποσοτικών ή εδαφικών περιορισµών. Οι ποσοτικοί περιορισµοί είναι οι περιορισµοί που τυχόν επιβάλλουν τα Κράτη-Μέλη στον αριθµό των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στο έδαφός τους ή στη συγκεκριµένη περιοχή (π.χ. απαγορεύεται η λειτουργία περισσοτέρων από «Χ» γραφεία.. ανά «Υ» κατοίκους). Οι εδαφικοί περιορισµοί είναι οι αυτοί που περιορίζουν τον αριθµό των παρόχων Υπηρεσιών µε βάση µία ελάχιστη γεωγραφική απόσταση µεταξύ παρόχων (π.χ. απόσταση τουλάχιστον µέτρων µεταξύ δύο πρατηρίων βενζίνης). Οι οδηγίες αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσµεύουν κάθε κράτος-µέλος της Κοινότητας, στο οποίο απευθύνονται, καθόσον αφορούν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνουν την επιλογή του τύπου και των µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών. Το κράτος-µέλος, που είναι αποδέκτης της οδηγίας, έχει την υποχρέωση να πραγµατοποιήσει το αποτέλεσµα αυτό µέσα στην τασσόµενη προθεσµία, µε µέσα, όµως, τα οποία αυτό θα επιλέξει. Αν η οδηγία περιέχει κανόνες σαφείς και ορισµένους, δεκτικούς απευθείας εφαρµογής (δηλαδή χωρίς αιρέσεις ή περιθώρια επιλογής), η παράλειψη του εθνικού νοµοθέτη, να την εκτελέσει εµπρόθεσµα, συνεπάγεται την άµεση ισχύ της στην εσωτερική έννοµη τάξη του κράτους µέλους που είναι ο παραλήπτης αυτής. Η ισχύς της όµως εκτείνεται µόνο κατά του κράτους µέλους που παρέλειψε να την καταστήσει "εθνικό δίκαιο" και των αντίστοιχων κρατικών φορέων. εν εκτείνεται και στις µεταξύ των ιδιωτών σχέσεις. Είναι δηλαδή κάθετη και όχι οριζόντια. Η οριζόντια ισχύς της οδηγίας ολοκληρώνεται µόνο µε την έκδοση πράξεως του εθνικού νοµοθέτη που µετατρέπει την οδηγία σε κανόνα του εσωτερικού δικαίου. Οι Ελληνικές εθνικές αρχές, είτε πρόκειται για προγενέστερες είτε µεταγενέστερες µιας οδηγίας διατάξεις, και στα πλαίσια της συνεργασίας των κρατών µελών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και της διασφάλισης του πεδίου εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, κατά τα άρθρα 10, 249 παρ. 3 της Συνθ./Ε.Κ. και 28 του Συντάγµατος (το οποίο σύµφωνα µε τη σχετική Ερµηνευτική ήλωση που προστέθηκε σε αυτό µε το 6

7 Ψήφισµα της , αποτελεί θεµέλιο για τη συµµετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης) έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσµατικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και των οδηγιών. Στην προκειµένη περίπτωση και εξ απόψεως Ελληνικού ικαίου οι σκοποί και προβλέψεις της κοινοτικής οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, έχουν ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο και επιτελούνται µε τα σχετικά άρθρα του Ν. 3844/ Στο του Ν.3844/2010 «Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (προσαρµογή στην οδηγία 2006/123) προβλέπεται : Άρθρο 10 (άρθρο 9 Οδηγίας 2006/123) Συστήµατα χορήγησης άδειας 1. Οι Αρχές δεν εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση τους από σύστηµα χορήγησης άδειας, παρά µόνον όταν: α) το σύστηµα χορήγησης άδειας δεν εισάγει διακρίσεις σε βάρος του παρόχου της υπηρεσίας β) η ανάγκη ύπαρξης συστήµατος χορήγησης άδειας δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δηµόσιου συµφέροντος γ) ο επιδιωκόµενος στόχος δεν µπορεί να επιτευχθεί µε λιγότερο περιοριστικό µέτρο, ιδίως όταν οι εκ των υστέρων έλεγχοι θα διενεργούνταν µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση για να είναι πραγµατικά αποτελεσµατικοί. 2. Με υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών ορίζονται τα συστήµατα έκδοσης αδειών που καταργούνται, επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο Το παρόν τµήµα δεν θίγει Συστήµατα χορήγησης άδειας που διέπονται, αµέσως ή εµµέσως, από ειδικές διατάξεις του Κοινοτικού ικαίου. Άρθρο 11 (Άρθρου 10 Οδηγίας 2006/123) Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας 1. Τα Συστήµατα χορήγησης άδειας σε παρόχους υπηρεσιών πρέπει να βασίζονται σε κριτήρια τα οποία δεν επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές να ασκούν τη διακριτική τους ευχέρεια αυθαίρετα. 7

8 2. Ειδικότερα τα κριτήρια αυτά πρέπει: α) να µην εισάγουν διακρίσεις β) να δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δηµόσιου συµφέροντος γ) να είναι αναλογικά προς τον προαναφερόµενο στόχο δηµόσιου συµφέροντος δ) να είναι σαφή και να µην επιδέχονται αµφισβήτηση ε) να είναι αντικειµενικά στ) να έχουν δηµοσιευθεί εκ των προτέρων ζ) να είναι διαφανή και προσβάσιµα. 3. Οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για νέα εγκατάσταση δεν αλληλεπικαλύπτονται µε απαιτήσεις και ελέγχους που είναι ισοδύναµοι ή κατ` ουσία συγκρίσιµοι ως προς το σκοπό τους, στους οποίους ήδη υπόκεινται οι πάροχοι των υπηρεσιών, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος. Τα σηµεία επαφής που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 28, επικουρούν την αρµόδια αρχή παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις αυτές. 4. Η άδεια επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή τους επιτρέπει να την ασκήσουν σε όλη την ελληνική Επικράτεια, µεταξύ άλλων, µε την ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστηµάτων, θυγατρικών εταιριών ή γραφείων, εκτός εάν επιτακτικός λόγος δηµόσιου συµφέροντος δικαιολογεί την έκδοση ιδιαίτερης άδειας για κάθε επί µέρους εγκατάσταση ή τον περιορισµό της άδειας σε ορισµένο τµήµα της Επικράτειας. 5. Η άδεια χορηγείται από τη στιγµή που διαπιστώνεται από την αρµόδια Αρχή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της. 6. Πλην των περιπτώσεων χορήγησης άδειας, κάθε απόφαση των αρµόδιων αρχών, συµπεριλαµβανοµένης της άρνησης χορήγησης άδειας ή της ανάκλησης µιας άδειας, αιτιολογείται πλήρως. 7. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την αρµοδιότητα των περιφερειακών ή τοπικών αρχών που εκδίδουν τις άδειες αυτές. Άρθρο 14 (Άρθρο 13 Οδηγίας 2006/123) ιαδικασίες για τη χορήγηση άδειας 1. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας είναι σαφείς, δηµοσιοποιούνται εκ των προτέρων και παρέχουν στους αιτούντες την εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξετασθούν αντικειµενικά και αµερόληπτα. 2. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας δεν αποτρέπουν ούτε περιπλέκουν και καθυστερούν αδικαιολόγητα την παροχή της υπηρεσίας, είναι εύκολα προσβάσιµες, τα δε τέλη που ενδέχεται να βαρύνουν τους αιτούντες πρέπει 8

9 να είναι εύλογα και ανάλογα του κόστους των διαδικασιών χορήγησης άδειας και να µην υπερβαίνουν το κόστος των διαδικασιών αυτών. 3. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας παρέχουν στους αιτούντες την εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξετασθούν χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός εύλογης προθεσµίας. Η προθεσµία αρχίζει από τη χρονική στιγµή της υποβολής όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και όταν τούτο δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα του θέµατος, η προθεσµία µπορεί να παραταθεί άπαξ, από την αρµόδια αρχή, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Η παράταση και η διάρκεια της αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στον αιτούντα πριν από την εκπνοή της αρχικής προθεσµίας. Σχετικά εφαρµόζεται το άρθρο 4 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α`), όπως ισχύει. 4. Εάν δεν υπάρξει απάντηση εντός της προθεσµίας που προβλέπεται ή παρατείνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. Επιτρέπεται η πρόβλεψη αποκλίσεων από τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, όταν αυτό δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, στους οποίους περιλαµβάνονται τα έννοµα συµφέροντα τρίτων. 5. Για κάθε αίτηση χορήγησης άδειας αποστέλλεται το ταχύτερο βεβαίωση παραλαβής, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται: α) η προθεσµία απάντησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 β) τα µέσα έννοµης προστασίας γ) δήλωση ότι, αν η αρµόδια Αρχή δεν απαντήσει µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. 6. Εάν η αίτηση είναι ελλιπής ο αιτών ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση, για την ανάγκη υποβολής συµπληρωµατικών δικαιολογητικών και για τις πιθανές εξαιτίας αυτού επιπτώσεις στην εύλογη προθεσµία διεκπεραίωσης. 7. Εάν µια αίτηση απορριφθεί λόγω µη τήρησης των απαιτούµενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αιτών ενηµερώνεται το ταχύτερο για την απόρριψη. 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ορίζονται οι πληροφορίες που παρέχονται αναφορικά µε τις άδειες, προσδιορίζονται οι αποκλίσεις που επιτρέπονται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4, παρατίθενται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε η αίτηση να θεωρείται πλήρης, καθορίζονται οι προθεσµίες απάντησης, καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ανάκλησης της και ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 9

10 5-Στο Π.. 12/ ( ΦΕΚ /716/ ) «καθορισµός χρήσεων οικοδοµών του ρυµοτοµικού σχεδίου Βούλας» ορίζεται ότι «επιτρέπεται η ανέγερση καταστηµάτων στα οικόπεδα του ρυµοτοµικού σχεδίου Βούλας.καθώς και στα οικοδοµικά τετράγωνα µε αριθµούς 180, 214, 215 και έχουν πρόσωπο επί της.». 6- Στο Π..219/2006 και στο αρ.1 προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι : «.2."Ως γυµναστήριο νοείται κάθε µονάδα άθλησης σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο που έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωµατικής άσκησης και άθλησης, ιδίως µέσω της παροχής υπηρεσιών ελεύθερης γυµναστικής, αεροβικής γυµναστικής, αερόβιας προπόνησης µε χρήση ηλεκτρονικών µηχανηµάτων, προπόνησης µε αντιστάσεις, προγραµµάτων ευλυγισίας διαστάσεων, γυµναστικής για παιδιά, υδρογυµναστικής, παθητικής γυµναστικής µε χρήση µηχανηµάτων, παραδοσιακών χορών, αυτοάµυνας, κολύµβησης." *** Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 20 παρ.1 Ν.3599/2007,ΦΕΚ Α 176/ Στο αρ. 2 του ιδίου: Παρεχόµενες υπηρεσίες Τα Γυµναστήρια κατά τις διατάξεις του παρόντος έχουν ως σκοπό να παρέχουν: 1. Υπηρεσίες οµαδικής και ατοµικής σωµατικής άσκησης µε σκοπό την σωµατική ευρωστία, ευεξία και σωµατική και ψυχική υγεία δια των µέσων της επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στον τοµέα αυτό. "Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ατοµικής και οµαδικής σωµατικής άσκησης προς βελτίωση ειδικών ικανοτήτων και τη συντήρηση της ατοµικής φυσιολογίας ή τη µεγιστοποίηση των λειτουργιών ζωτικών οργάνων." *** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 20 παρ.2 Ν.3599/2007,ΦΕΚ Α 176/ Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών παρέχονται υπηρεσίες: ελεύθερης γυµναστικής, αεροβικής γυµναστικής, αερόβιας προπόνησης µε χρήση ηλεκτρονικών µηχανηµάτων, προπόνησης µε αντιστάσεις, προγραµµάτων ευλυγισίας, µυϊκών διατάσεων, κολύµβησης και συναφών σωµατικών κινητικών δραστηριοτήτων, προγραµµάτων ανάπτυξης και προαγωγής της αντοχής, δύναµης, ταχύτητας, ευλυγισίας και νευρο-µυοκινητικών δραστηριοτήτων. - Στο αρ.4 του ιδίου, ότι : 10

11 1. Οι χώροι και εν γένει οι εγκαταστάσεις άσκησης, άθλησης και διδασκαλίας πρέπει να είναι ανάλογα του είδους των παρεχοµένων υπηρεσιών και των αθληµάτων που διδάσκονται ή διενεργούνται σε αυτούς, σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: Α. Γενικές προδιαγραφές: α) Ο χώρος ή οι χώροι του Γυµναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του Γυµναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής." *** Η παρ.α` αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 του άρθρου 24 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α 35/ ) β) Ο συνολικός χώρος του γυµναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι τουλάχιστον εκατό (100) τετραγωνικά µέτρα, στα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν υπαίθριοι και ηµιυπαίθριοι χώροι, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι (όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, χώρος του λεβητοστασίου και ο χώρος του ανελκυστήρα). Ο συνολικός ωφέλιµος χώρος του γυµναστηρίου ή της αθλητικής σχολής που χρησιµοποιείται από τους εκγυµναζόµενους προς εκγύµναση ή εκµάθηση του αθλήµατος είναι τουλάχιστον εβδοµήντα (70) τετραγωνικά µέτρα. Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου ορίζεται σε δύο µέτρα και εξήντα εκατοστά (2,60). γ) Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιµου χώρου άθλησης ανά εκγυµναζόµενο είναι πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα. δ) Το κτίριο και οι χώροι κυρίας χρήσης του γυµναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν επαρκή και οµοιόµορφο φυσικό και τεχνητό φωτισµό, καθώς και επαρκή αερισµό µε φεγγίτες (που ανοίγουν µε εύχρηστα µηχανικά µέσα) και µε αθόρυβους εξαεριστήρες. Η χρήση κλιµατιστικού δεν αντικαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα. Ο φωτισµός και αερισµός των ως άνω χώρων γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κτιριοδοµικού κανονισµού. ε) Το κτίριο ή τα κτίρια του γυµναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) χώρους αποδυτηρίων (ανδρών - γυναικών), µε πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειµένων. Η ελάχιστη επιφάνεια των αποδυτηρίων ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του τετραγωνικού µέτρου (0,50µ.) ανά εκγυµναζόµενο. στ) Η άθληση ή άσκηση των εκγυµναζόµενων δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιείται σε υπόγειους χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί (αποδυτήρια, αποθήκες οργάνων κλπ), κατά τις διατάξεις του ΓΟΚ. ζ) Η λειτουργία του γυµναστηρίου δεν πρέπει να συνεπάγεται ηχητικές εκποµπές ή οχλήσεις των περίοικων, αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική µόνωση. Η ανάγκη ηχοµόνωσης διαπιστώνεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της υπ` αριθµ. Α5/3010/85 (ΦΕΚ 11

12 593/Β/1985) απόφασης του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» Αρχικώς το αρ. 56 του ν. 75/1975 (Α 138) «Περί οργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισµού» προέβλεπε τα εξής: «ια την λειτουργίαν πάσης ιδιωτικής σχολής γυµναστικής ή τοιαύτης σκοπούσης την εκµάθησιν ανεγνωρισµένου ή µη αθλήµατος απαιτείται άδεια του Γενικού Γραµµατέως Αθλητισµού, µετ εισήγησιν του οικείου Νοµαρχιακού Επιθεωρητού Σωµατικής Αγωγής, αι δια την οποίαν ειδικώτεραι προϋποθέσεις καθρορίζονται δια Πρ. /τος, εκδοθησοµένου προτάσει του αρµοδίου επί του Αθλητισµού Υπουργού ή Υφυπουργού. Η εποπτεία των εν λόγω σχολών ασκείται υπό των αρµοδίων οργάνων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, εν ελλείψει δ αυτών υπό των Επιθεωρητών Σωµατικής Αγωγής». Κατ εξουσιοδότησιν του άρθρου αυτού είχε εκδοθεί το π.δ. 144/1976 (Α 55) «Περί καθορισµού των προϋποθέσεων δια την χορήγησιν αδείας λειτουργίας ιδιωτικών σχολών κλπ», προτάσει µόνου του αρµοδίου Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Το άρ. 2 παρ. 2 του διατάγµατος προέβλεπε ότι «2. Οι χώροι ασκήσεως και διδασκαλίας δέον να είναι ανάλογοι του είδους της σχολής και περί τούτου αποφαίνεται ο Γενικός Γραµµατεύς Αθλητισµού κατόπιν εισηγήσεως επιτροπής», το άρ. 5 παρ. 1 περίπτ. (η) προέβλεπε ότι «1. ια την χορήγησιν αδείας λειτουργίας απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά: (η) Σχεδιάγραµµα κατόψεως του χώρου της σχολής Επ αυτού δέον ν αναγράφωνται αι διαστάσεις απάντων των αναφεροµένων εν των σχεδιαγράµµατι χώρων», το άρ. 5 παρ. 3 προέβλεπε ότι «3. Η σχολή δύναται να συνυπάρχη µετά κατοικίας υπό την προϋπόθεσιν ότι οι χώροι της σχολής δεν θα χρησιµοποιούνται διά τας ανάγκας της κατοικίας και θα είναι αποµεµονωµένη αυτής έστω και διά θύρας, η οποία θα διαθέτη κλείθρον.» και, τέλος, το άρ. 7 παρ. 2 προέβλεπε ότι: «2. Η άδεια ισχύει διά το οίκηµα και τους χώρους δι ους εχορηγήθη». Aκολούθως το θέµα ρυθµίστηκε εκ νέου από τον ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις» (Α 121). Και η µεν παράγραφος 1 του άρθρου 32 του νόµου ορίζει τα εξής: «1. Για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γυµναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής, που έχει σκοπό τη σωµατική άσκηση ή την εκµάθηση αναγνωρισµένου ή µη αθλήµατος, µε την καταβολή ή µη διδάκτρων απαιτείται άδεια του οικείου Νοµάρχη.», η δεν παράγραφος 2 παρέχει εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγµατος ως ακολούθως: «2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γυµναστηρίων και σχολών της παρ. 1 του παρόντος, τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου 12

13 ιδιωτικού γυµναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής, το ύψος του παραβόλου λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η σύσταση και λειτουργία ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου, η διαδικασία επέκτασης ή µεταφοράς γυµναστηρίου ή σχολής, η ανανέωσή της, καθώς και ο χρόνος προσαρµογής στις διατάξεις του παρόντος νόµου των γυµναστηρίων και σχολών που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευσή του.». Bάσει της παρασχεθείσης ως άνω εξουσιοδοτήσεως εξεδόθη το π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α 221/ ), µε το οποίο καθορίσθηκαν πλέον οι όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών γυµναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκµαθήσεως αθληµάτων, καθώς και η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση, ανανέωση και επέκταση των σχετικών αδειών. Στο άρθρο 4 του διατάγµατος αυτού, τιτλοφορούµενο «Κτιριολογικά στοιχεία γυµναστηρίου ή αθλητικής σχολής Προϋποθέσεις εγκαταστάσεων αθλητικών σχολών», ορίζονται τα εξής: «1. Οι χώροι και εν γένει οι εγκαταστάσεις άσκησης άθλησης και διδασκαλίας πρέπει να είναι ανάλογοι του είδους των παρεχοµένων υπηρεσιών και των αθληµάτων που διδάσκονται ή διενεργούνται σε αυτούς, σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις. Α. Γενικές προδιαγραφές: α) το κτίριο ή τα κτίρια του γυµναστηρίου ή της αθλητικής σχολής χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του γυµναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. β) Ο συνολικός χώρος του γυµναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι τουλάχιστον εκατό τετραγωνικά µέτρα δ) Το κτίριο και οι χώροι κυρίας χρήσης διαθέτουν επαρκή και οµοιόµορφο φυσικό και τεχνητό φωτισµό ε) Το κτίριο ή τα κτίρια του γυµναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν τουλάχιστον δύο χώρους αποδυτηρίων ζ) Η λειτουργία του γυµναστηρίου δεν πρέπει να συνεπάγεται ηχητικές εκποµπές ή οχλήσεις των περιοίκων, αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική µόνωση. Η ανάγκη ηχοµόνωσης διαπιστώνεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της υπ αριθµ. Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985) απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Περαιτέρω, το άρθρο 8 του διατάγµατος σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας λειτουργίας όριζε τα εξής : «1. Φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να λειτουργήσουν γυµναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην οικεία Νοµαρχία αίτηση χορήγησης αδείας λειτουργίας, στην οποία αναφέρεται συγκεκριµένα ποιες υπηρεσίες προτίθεται να προσφέρει το γυµναστήριο ή αθλητική σχολή 4. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από : α. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τοµών του κτιρίου ή των κτιρίων σε κλίµακα ένα προς πενήντα (1:50), σε δύο (2) αντίγραφα, θεωρηµένα από µηχανικό επικυρωµένα από το [ο]ικείο Πολεοδοµικό Γραφείο. Στα σχέδια χαρακτηρίζονται όλοι οι χώροι του κτιρίου (γραφεία, αίθουσες εκγύµνασης κλπ) και αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις 13

14 και το εµβαδόν των χώρων καθώς και η συνολική επιφάνεια κάτοψης. β. ήλωση στατικής επάρκειας του κτιρίου για τη χρήση του ως γυµναστηρίου ή αθλητικής σχολής, υπογεγραµµένη από πολιτικό µηχανικό και επικυρωµέν[η] από το οικείο Πολεοδοµικό Γραφείο. γ. Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου ή των κτιρίων του γυµναστηρίου ή της αθλητικής σχολής από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία πρέπει να ανανεώνεται κάθε πενταετία, καθώς και πιστοποιητικό της ιεύθυνσης Υγείας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καταλληλότητα των χώρων υγιεινής, του χρησιµοποιούµενου πόσιµου νερού, του συστήµατος αποχέτευσης και της τυχόν ηχορύπανσης δ. Ακριβές αντίγραφο της άδειας οικοδοµής που περιέχει το χώρο του γυµναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.» Ήδη µε αριθµ. ΙΑ Π/Φ.Α.21/33565(ΦΕΚ.Β /3169/ ) Κ.Υ.Α. «απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Γυµναστηρίων.»ορίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά ι: «Άρθρο 2 ιαδικασία για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Γυµναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής (φυσικό/νοµικό πρόσωπο) 1. Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Γυµναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή µέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (EUGO-ΕΡΜΗΣ) τα εξής: α) Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφεροµένου µε την οποία γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία Γυµναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής και δηλώνεται η συµµόρφωση του µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.. 219/2006 (ΦΕΚ Α 221) για την ίδρυση και λειτουργία Γυµναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτηµα (Μέρος Β`) της παρούσας. β) Υπεύθυνη ήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη µηχανικού µε την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. γ) Υπεύθυνη ήλωση διπλωµατούχου ηλεκτρολόγου µε την οποία δηλώνεται ότι το Γυµναστήριο ή η Αθλητική Σχολή διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισµό. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλει ο ενδιαφερόµενος συνοδεύονται υποχρεωτικά από το έντυπο του Μέρους Β` του Παραρτήµατος. Υποδείγµατα των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων καθώς και των προϋποθέσεων του Π.. 219/2006 (ΦΕΚ 221 Α) περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα (Μέρος Α` και Β`), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 14

15 δ) Το προβλεπόµενο παράβολο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 1 και 3, άρθ. 6 του Π.. 219/2006. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής µέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασµό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO)». Eξ άλλου το άρθρο 2 του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ν. 1577/1985, Α 210), τιτλοφορούµενο «Ορισµοί» και κωδικοποιηθέν ως άρθρο 242 στο από κωδικοποιητικό προεδρικό διάταγµα «Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας» ( 580), ορίζει τα ακόλουθα: «17. Κτίριο είναι η κατασκευή, που αποτελείται από τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και προορίζεται για : α) την παραµονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος, β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλµατος, όπως το κατάστηµα και το εργοστάσιο, γ) την αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγµάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαµενή υγρών και δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία µηχανηµάτων, όπως το αντλιοστάσιο 23. Όροφοι είναι τα τµήµατα του κτιρίου, στα οποία διαχωρίζεται από διαδοχικά δάπεδα καθ ύψος»(για όλα τα ανωτέρω βλέπ. ΣτΕ 3414/2011) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περιέχοντος ρυθµίσεις κτιριοδοµικού περιεχοµένου άρθρου 4 του π.δ/τος 219/2006 το µόνο που απαιτείται για τη λειτουργία γυµναστηρίου είναι κτίριο κατά την έννοια του Γ.Ο.Κ δηλ. εν προκειµένω κτίριο για την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλµατος δηλ. κατάστηµα (επαγγελµατική στέγη). Σηµειώνεται ότι όπως έχει κριθεί νοµολογιακά (βλ. ΣτΕ 3414/2011) δεν απαιτείται ούτε καν αυτοτελές κτίριο για την χορήγηση άδειας λειτουργίας γυµναστηρίου, η δε χρήση του όρου «κατ αποκλειστικότητα» στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται στην αποκλειστικότητα της χρήσεως του χώρου ως γυµναστηρίου. Η αντίθετη ερµηνευτική εκδοχή θα ήταν δυνατόν να στηριχθεί µόνον σε άλλη διατύπωση της ερµηνευοµένης διατάξεως, όπως αν η διάταξη χρησιµοποιούσε τον όρο «αυτοτελές κτίριο». (ΣτΕ 3414/2011) Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι η λειτουργία του γυµναστηρίου διέπεται από το Π..219/2006 όπου αυτό δεν προσκρούει στο Ν.3919/2011 και συµπληρωµατικά από την υπ αριθµ. ΙΑ Π/Φ.Α.21/33565(ΦΕΚ.Β /3169/ ) Κ.Υ.Α. «απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Γυµναστηρίων». Άλλωστε ούτε µε το προγενέστερο νοµοθετικό καθεστώς ούτε µε το παρόν ( Π..219/06) και την ως άνω υπουργική απόφαση απαιτείται ως δικαιολογητικό βεβαίωση της πολεοδοµίας ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του /χου Μηχανικού ότι δεν απαγορεύεται η 15

16 χρήση στην περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί το γυµναστήριο, αντίθετα µε το προγενέστερο νοµοθετικό καθεστώς το γυµναστήριο ή η σχολή γυµναστικής µπορούσε να συνυπάρχει µετά κατοικίας µε την προϋπόθεση ότι οι χώροι της σχολής δεν θα χρησιµοποιούνταν για τις ανάγκες της κατοικίας, θα είναι αποµονωµένη δε από αυτή έστω και µε θύρα, η οποία θα διαθέτει κλειδιά. ( αρ.5 παρ. 3 Π.. 144/76), όπου δε ο νοµοθέτης κρίνει απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία αδειοδοτουµένης επιχείρησης την χρήση γης( επειδή κρίνει ότι η αδειοδοτούµενη λειτουργία επιδρά δυσµενώς στο εν γένει περιβάλλον το προβλέπει ρητά και ζητά σχετικά δικαιολογητικά π.χ. Π..78/1988 για αδειοδότηση συνεργείων αυτοκινήτων). Συνεπώς το µε αρ.πρωτ.51978/ / έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, το οποίο αναφέρεται σε προγενέστερους νόµους, οι οποίοι δεν ισχύουν πλέον για τα γυµναστήρια και όχι στο Π.. 219/2006. εν λαµβάνει δε υπ οψιν ότι για τη λειτουργία του γυµναστήριου απαιτείται απλά κτίριο - κατάστηµα παροχής υπηρεσιών και ότι η χρήση γης που συντελείται στην περίπτωση του γυµναστηρίου (για το οποίο δεν απαιτείται κάποιο ειδικό κτίριο) είναι αυτή του «καταστήµατος» και δη «κατάστηµα παροχής υπηρεσιών» χωρίς να διευκρινίζει την χρήση των κτιρίων κατά τον κτιριοδοµικό κανονισµό και χωρίς επίσης να λαµβάνει υπόψη του την ως άνω 2006/123 κοινοτική οδηγία και τον εφαρµοστικό Ν.3844/2010, µε τους οποίους απαγορεύεται να εισάγονται διακρίσεις και περιορισµοί κατά την άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη από την υπηρεσία µας( /νση Αθλητισµού και Πολιτισµού ), ενώ το υπ αρ. πρωτ.225/ έγγραφο του ήµου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγµένης, της /νσης Υπηρεσίας όµησης, τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών µε το οποίο το ιδιωτικό γυµναστήριο αντιµετωπίζεται ως ιδιαίτερη χρήση γης έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε το από Π..(ΦΕΚ166/ /6-3-87)που προβλέπει τις χρήσεις γης, µε την ως άνω 3414/2011 απόφαση του ΣτΕ αλλά και µε την µε αριθ. Πρωτ / /38527/ απόφαση του Γεν. Γραµ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, µε την οποία δεν απαιτείται στην οικοδοµική άδεια να περιέχεται η χρήση γυµναστήριο αλλά να αποτυπώνεται ο χώρος του γυµναστηρίου δηλ. αρκεί κτίριο, κατάστηµα µε χώρο ποοριζόµενο για γυµναστήριο όπως περιγράφεται στο ως άνω αρ. 4 του Π..219/ Στη µε αριθµ 135/2001 άδεια οικοδοµής του επίµαχου κτίσµατος, η οποία έχει εκδοθεί από την Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής/ Πολεοδοµία Βούλας αναφέρεται ότι η άδεια αφορά «νέο κτίριο καταστηµάτων µε υπόγεια» και έχει εκδοθεί βάσει του Π..795 /93. 16

17 -Τέλος, όπως προκύπτει και από την υπ αριθµ. 2129/2011 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Πειραιά αναφορικά µε χρήσεις γης στο ήµο Βούλας ισχύουν τα εξής: «,το πολεοδοµικό καθεστώς στην περιοχή του ήµου Βούλας έχει ρυθµιστεί µε το π.δ. από (φεκ Α 311), την 50192/ απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνίας (φεκ Β 94), το από 4/ π.δ. (φεκ Α 114) και το από 5/ π.δ. (φεκ Α 137). Οι σχετικές δε απαγορεύσεις επαναλήφθηκαν στο από π.δ. (φεκ Α 254), ενώ διατάξεις του από 15/ π.δ/τος αντικαταστάθηκαν µε το από 3/ , β.δ., το από 3/ β.δ. (φεκ Α 158). Επίσης ρυθµίσεις και εξαιρέσεις προβλέφθηκαν µε το από β.δ. (φεκ Α 31), το β.δ. της (φεκ 266), το β.δ. της (φεκ 44) και το από 12/ π.δ. (φεκ 716). Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων έχει κριθεί (ΣτΕ 123/2007 ολοµ.) ότι, (εξαιρουµένων όµως των χώρων που έχουν ειδικά καθορισθεί ως χώροι καταστηµάτων, ή άλλων χρήσεων), όπου και επιτρέπονται οι χρήσεις αυτές στο ήµο Βούλας δεν είναι επιτρεπτή, η ανέγερση οικοδοµών και η χρησιµοποίησή τους για άλλη χρήση, πλην της κατοικίας, δεδοµένου ότι διατηρήθηκε ο χαρακτήρας του ως οικισµού µε περιορισµό αποκλειστικά την κατοικία. Εξ όλων των ανωτέρω και ως προς την προκειµένη περίπτωση συνάγεται ότι : - Τα γυµναστήρια όπως αυτό της προκείµενης περίπτωσης, ως προς τη χρήση γης κατατάσσονται στην πολεοδοµική λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων, της παροχής προσωπικών υπηρεσιών καθώς η οικονοµική δραστηριότητα που ασκείται στα γυµναστήρια και σε αυτό της προκείµενης περίπτωσης αποτελούν δραστηριότητα και υπηρεσίες σχετικές µε την φυσική ευεξία. -Οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης στο ήµο Βούλας καθορίζονται αποκλειστικά από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο και ασχέτως των διατάξεων «κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» του ΦΕΚ166/ /87 ή του προγενέστερου ΦΕΚ27/Α/80. - Η άποψη του ΥΠΕΚΑ όπως αυτή εκφράζεται δια του µε αρ. πρωτ / εγγράφου του όπως αναφέραµε, είναι εσφαλµένη, δεδοµένου ότι τα γυµναστήρια ως προαναφέρθηκε λειτουργούν σε χώρους που καθορίζονται για χρήσεις καταστηµάτων. -Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να καταθέσει τα προβλεπόµενα στο σύνολο τους δικαιολογητικά όπως αυτά αναλυτικά και συγκεκριµένα αναφέρονται στη αριθµ. ΙΑ Π/Φ.Α.21/33565(ΦΕΚ.Β /3169/ ) Κ.Υ.Α και το σύνολο των ειδικών εντύπων, τα οποία και αναφέρονται στο συνηµµένο σε αυτήν παράρτηµα. 17

18 -Μετά την κατάθεση εκ µέρους του ενδιαφερόµενου αίτησης περί «γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γυµναστηρίου» και των προβλεπόµενων δικαιολογητικών, η υπηρεσία σύµφωνα µε το αρθρ.2 παρ 2 της αριθµ. ΙΑ Π/Φ.Α.21/33565(ΦΕΚ.Β /3169/ ) Κ.Υ.Α χορηγεί βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Γυµναστηρίου, η οποία και επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας - Στη συνέχεια η υπηρεσία κοινοποιεί το έντυπο της βεβαίωσης της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας του Γυµναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής, εντός πέντε ηµερών, στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του Π 219/2006 και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι οποίες προκειµένου να διαπιστωθεί η συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων διενεργούν υποχρεωτικά δειγµατοληπτικό έλεγχο, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό επί του συνόλου των Γυµναστηρίων-Αθλητικών Σχολών, που λειτουργούν σύµφωνα µε τις προβλέψεις αυτές. - Σε κάθε περίπτωση για τη συγκεκριµένη καταγγελία, εξ όσων αναφέρονται ήδη προκύπτει, το κτίριο νοµίµως υφίσταται βάσει της υπ αρ. 135/01 οικοδοµικής άδειας, η οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε το Π /93, προοριζόµενο για κατάστηµα και ευρισκόµενο στο Ο.Τ. 214 του ήµου Βούλας και επί της οδού.. αρ.... Η αιτηθείσα και εγκριθείσα χρήση είναι νόµιµη και εποµένως δεν επιτρέπεται η απόρριψη ή σφράγιση χρήσης όταν αυτή έχει επιτραπεί µε άδεια οικοδοµής, δεδοµένου ότι η άδεια οικοδοµής εκδίδεται ύστερα από έλεγχο των πολεοδοµικών διατάξεων, οι οποίες αποτελούν το νοµικό έρεισµά της, η ίδια δε είναι ατοµική διοικητική πράξη εξοπλισµένη µε το τεκµήριο της νοµιµότητας και εποµένως σφράγιση χρήσης µπορεί να διενεργηθεί µόνο µε τις προϋποθέσεις ανάκλησης της οικοδοµικής άδειας.(βλ. σχ. αριθµ. 2129/2011 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Πειραιά αναφορικά µε χρήσεις γης στο ήµο Βούλας ) Στο σηµείο αυτό, εξ αφορµής της συγκεκριµένης καταγγελίας αλλά και άλλων, των οποίων αποδέκτης έχει καταστεί το γραφείο, θα θέλαµε να τονίσουµε αναφορικά µε τις χρήσεις γης ότι: 1. Οι συνταγµατικές διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγµατος, απευθύνουν επιταγή προς στον κοινό νοµοθέτη και στην κατ' εξουσιοδότηση του κανονιστικώς δρώσα ιοίκηση να ρυθµίσουν την Χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδοµική διαµόρφωση της χώρας µε βάση ορθολογικό σχεδιασµό υπαγορευόµενο από πολεοδοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε την ιδιοµορφία, την φυσιογνωµία και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Ουσιώδες στοιχείο του σχεδιασµού αυτού είναι ο καθορισµός ή η τροποποίηση των χρήσεων γης της πόλεως (ΣτΕ 451/2003). Κριτήρια δε για τη χωροταξική 18

19 αναδιάρθρωση και την πολεοδοµική ανάπτυξη των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της αναπτύξεως των οικισµών και η εξασφάλιση των καλλιτέρων δυνατών όρων διαβιώσεως των κατοίκων, µη επιτρεποµένης της χειροτερεύσεώς τους µε οποιονδήποτε τρόπον, όπως συµβαίνει π.χ. µε την επί το δυσµενέστερο µεταβολή της επιτρεποµένης χρήσεως (όταν αν αυτή δεν επιβάλλεται από εξαιρετικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος προς εξυπηρέτηση προέχουσας σηµασίας σκοπού κατά την µετά από στάθµιση ουσιαστική εκτίµηση του νοµοθέτη υποκείµενη σε δικαστικό έλεγχο) ή µε τη νόθευση της ( ΣτΕ 3500/2009 Ολ, ΝΣΚ 205/2013). 2. Ως «χρήσεις γης» νοείται ο τρόπος λειτουργικής χρησιµοποίησης συγκεκριµένης οικιστικής περιοχής ή τµήµατος της ( Βλ. ηµ. Χριστοφιλοπούλου «Πολιτιστικό Περιβάλλον -Χωροταξικός Σχεδιασµός και Βιώσιµη Ανάπτυξη σελίς 236). Με τη γενική πολεοδοµική λειτουργία ο νοµοθέτης επιδιώκει να καθορίσει την επιθυµητή χωρική αξιοποίηση της αστικής και περιαστικής περιοχής στην οποία εκτείνεται το Γ.Π.Σ ( Βλ. ηµήτρη Κ. Μέλισσα : Οι χρήσεις γης, το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου» σελ. 58 επ. έκδοση Β). 3. Οι γενικές και ειδικές χρήσεις γης συναρτώνται κατά βάση, µε την πολεοδοµική λειτουργία κάθε περιοχής και εξειδικεύονται αντίστοιχα µε το π.δ. 23.2/ «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166/ ) ως ισχύει σήµερα και το οποίο εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του ν. 1561/1985. Με τη γενική πολεοδοµική λειτουργία ο νοµοθέτης επιδιώκει να καθορίσει την επιθυµητή χωρική αξιοποίηση της αστικής και περιαστικής περιοχής, στην οποία εκτείνεται το ΓΠΣ. Στην περ. Β του άρθρου 1 του π.δ. 23.2/ καταγράφονται 27 επιµέρους ειδικές πολεοδοµικές λειτουργίες, ενώ περαιτέρω στα άρθρα 2 έως 10 του π.δ. 23.2/ απαριθµούνται περιοριστικά οι ειδικές πολεοδοµικές λειτουργίες που επιτρέπονται σε καθεµία από τις κατηγορίες των γενικών πολεοδοµικών λειτουργιών. Πλην όµως οι ειδικές πολεοδοµικές λειτουργίες που εµπεριέχονται σε κάθε γενική πολεοδοµική λειτουργία αποτελούν µια εµπειρική ταξινόµηση κτηρίων, εγκαταστάσεων και χρήσεων γης, χωρίς να προβλέπουν οι εν λόγω διατάξεις συγκεκριµένα κριτήρια ταξινόµησης και συνεπώς κατάταξης µιας δραστηριότητας σε ορισµένη ειδική πολεοδοµική λειτουργία στο π.δ. 23.2/ Η ως άνω έλλειψη σαφούς αξιολογικού κριτηρίου ταξινόµησης καθιστά προβληµατική έως αδύνατη την κατάταξη σε ορισµένη ειδική πολεοδοµική λειτουργία του π.δ. 23.2/ κάθε νέας δραστηριότητας η οποία γεννάται στα πλαίσια της κοινωνικής εξέλιξης και για την οποία δεν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη, δεδοµένου ότι η σύγχρονη κοινωνία δηµιουργεί συνεχώς νέες δραστηριότητες, που 19

20 δεν εµπίπτουν στο περιεχόµενο µιας εκ των προβλεποµένων στο ανωτέρω πδ ειδικών πολεοδοµικών λειτουργιών. Στις περιπτώσεις αυτές η ιοίκηση συχνά βρίσκεται προ αδιεξόδου, όταν επιδιώκει να εντάξει τη νέα δραστηριότητα στο περιεχόµενο µιας πολεοδοµικής λειτουργίας του π.δ. 23.2/ Μεθοδολογικά εκ µέρους της ιοίκησης, στις περισσότερες περιπτώσεις, επιλέγεται η τελεολογική ή η ιστορική ερµηνεία, χωρίς όµως να επιτυγχάνονται πάντοτε ικανοποιητικές λύσεις, αφού το π.δ. 23.2/ , το οποίο η διοίκηση καλείται να ερµηνεύσει, αφενός δεν προσεγγίζει συγκροτηµένα το ζήτηµα των χρήσεων γης, αλλά αντίθετα η ταξινόµηση των ειδικών πολεοδοµικών λειτουργιών στο παραπάνω προεδρικό διάταγµα γίνεται εµπειρικά και αποσπασµατικά, αφετέρου η χρονική απόσταση από τη θέσπιση του ως άνω νοµοθετήµατος είναι ήδη µεγάλη, µε αποτέλεσµα ο εκάστοτε υπάλληλος και εν γένει η ιοίκηση, που καλείται να το εξειδικεύσει σήµερα, προκειµένου να το εφαρµόσει πχ στα πλαίσια έκδοσης διοικητικής πράξης που αφορά σε λειτουργία επιχειρήσεων, να αντιµετωπίζει δυσκολία στον εντοπισµό της πραγµατικής έννοιάς του. Επισηµαίνεται σχετικώς ότι η οποιαδήποτε άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας που απαιτεί εγκατάσταση για τη λειτουργία της στον χώρο, υπόκειται στις πολεοδοµικές ρυθµίσεις χρήσεως γης, οι οποίες χρήσεις γης αποτελούν κατά τη νοµολογία ουσιώδες στοιχείο του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Κάθε διοικητική αρχή, όταν εκδίδει ατοµικές διοικητικές πράξεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, οφείλει καταρχάς να λαµβάνει υπόψη της το ισχύον καθεστώς χρήσεων γης της περιοχής, που τη δεσµεύει απόλυτα (ΝΣΚ 205/2013,. Μέλισσα, : Οι χρήσεις γης, το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου» έκδοση Β, σελίς 50 µε παραποµπές στη νοµολογία, πρβλ. ΣτΕ 444/2010 σκέψη 13). Εποµένως κάθε φορά που η ιοίκηση καλείται να ρυθµίσει δραστηριότητες που δεν εντάσσονται ευθέως στις διατάξεις του π.δ. 23.2/ , αντιµετωπίζει προβλήµατα αναφορικά µε νοηµατική σαφήνεια του νοµοθετήµατος αυτού, συχνά δε οι ερµηνευτικές εκδοχές που προκρίνει η ιοίκηση και ειδικότερα ο εκάστοτε υπάλληλος που χειρίζεται συγκεκριµένη υπόθεση, αφενός δεν είναι ενιαίες (δηλαδή όµοιες περιπτώσεις αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο) αφετέρου οδηγούν σε αναιτιολόγητες ή και λανθασµένες αποφάσεις οι οποίες συνιστούν κακοδιοίκηση, µε αποτέλεσµα να προκαλείται γενικότερη δυσπιστία και ανασφάλεια δικαίου στους διοικούµενους. 4.Προκειµένου λοιπόν να αποφευχθούν οι προαναφερθείσες περιπτώσεις κακοδιοίκησης, είναι επιβεβληµένη η εκ νέου νοµοθέτηση αναφορικά µε τις χρήσεις γης ή έστω η τροποποίηση του π.δ. 23.2/ , κατά τρόπο τέτοιο ώστε, µεταξύ άλλων, αφενός να λαµβάνεται υπόψη ότι η κοινωνική εξέλιξη παράγει συνεχώς νέες δραστηριότητες οι οποίες µε τη σειρά τους δηµιουργούν νέες πολεοδοµικές λειτουργίες, αφετέρου να προβλέπονται σαφή κριτήρια ταξινόµησής της κάθε 20

21 πολεοδοµικής λειτουργίας, η οποία θα πρέπει να προδιαγράφεται νοµοθετικά µε γενικούς όρους και περαιτέρω να προσδιορίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά της. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Επειδή από όλα τα ανωτέρω προέκυψε η βασιµότητα των αναφορών των κ.κ..., η Περιφερειακή Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ να επανεξετασθεί από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρεια Αττικής το θέµα της αδειοδότησης της επιχείρησης «.» επί της οδού. στη Βούλα και να προχωρήσει στην έκδοση της βεβαίωσης έτσι όπως αυτή προβλέπεται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 21

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιανουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: /16594/1/ Πληροφορίες: Τριαντάφυλλου Καλλιόπη - Αικατερίνη

26 Ιανουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: /16594/1/ Πληροφορίες: Τριαντάφυλλου Καλλιόπη - Αικατερίνη 26 Ιανουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 129552/16594/1/21.6.2010 Πληροφορίες: Τριαντάφυλλου Καλλιόπη - Αικατερίνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αριστοτέλους 17 Αθήνα 101 87 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθμίσεις για γυμναστήρια και αθλητικές σχολές

Οι νέες ρυθμίσεις για γυμναστήρια και αθλητικές σχολές 1 Οι νέες ρυθμίσεις για γυμναστήρια και αθλητικές σχολές Αθήνα 14.10.2006 Πιο αυστηροί γίνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα