Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012"

Transcript

1 Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου Δημοτικού κτιρίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την 223/ γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αντώνης Χατζηδιαμαντής Αθανάσιος Σκαμάγκης 2. Δημήτριος Μπουλώτης 3. Δημήτριος Μαρινάκης 4. Τριαντάφυλλος Τριβόλας 5. Σωτήρης Κωνσταντάρας 6. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 1/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ολική και μερική ανατροπή αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή των σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους O πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη (παρ. 1β του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010). Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που

2 ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων (παρ. 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010). Σύμφωνα με την αριθμ. 30/2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής: «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει και άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010): α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010)». Σύμφωνα με την αριθμ. 2/91118/0026/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης, όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ) Με βάση το υπ αριθ. πρωτ. 2/96117/0026/ το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών: 1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει, έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της

3 δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12/2011, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2011 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή. 2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης. 3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 του Ν. 3463/2006). Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, β. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006), γ. Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4, δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνουμε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2011, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης: α/α ΚΑ Α/Α ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Δαπάνη εξόφλησης οφειλών Π.Ο.Ε 2010 πρώην Δήμων Μύρινας, Ατσικής & Μούδρου από αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΣΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Α Α8ΛΩΛΘ-ΗΚΑ 16-Σεπ έτους ,50

4 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών ΠΟΕ 2010 έργων & εργασιών πρώην Δήμου Μύρινας έτους 2010, από Α Α8ΛΩΛΘ-77Χ 16-Σεπ πιστώσεις ΣΑΤΑ ,52 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών ΠΟΕ 2010 έργων & εργασιών πρώην Δήμου Μούδρου έτους 2010, από Α Α8ΛΩΛΘ-Φ54 16-Σεπ πιστώσεις ΣΑΤΑ ,86 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών ΠΟΕ 2010 έργων & εργασιών πρώην Δήμου Ατσικής έτους 2010, από Α Α8ΛΩΛΘ-Χ6Σ 16-Σεπ πιστώσεις ΣΑΤΑ ,24 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών ΠΟΕ 2010 έργων πρώην Δήμου Μύρινας& Ατσικής έτους 2010, που χρηματοδοτούνται από το Α Α8ΛΩΛΘ-ΛΦΑ 16-Σεπ πρόγραμμα << ΘΗΣΕΑΣ>> ,87 Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2010 Δ.Ε Μύρινας που αφορά προμήθεια υλικών ύδρευσης για επισκευή υδραυλικών εγκ/σεων Μύρινας από Α Α8ΘΩΛΘ-Μ3Ρ 28-Σεπ μόνιμο τεχνικό προσωπικό Δήμου. 295,77 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών ΠΟΕ , για την εξόφληση προμηθειών πρώην Δήμου Μύρινας Α Α8ΘΩΛΘ Σεπ-11 34, Ατσικής & Μούδρου ,20 Δαπάνη εξόφλησης οφειλής ΠΟΕ 2010 (πρώην Δήμου Μύρινας), προμήθειας διαφόρων λιπαντικών σε βαρέλια & δοχεία για συντήρησησέρβις οχημάτων(απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων εκκένωσης βόθρων & μηχανημάτων) στο συνεργείο Α-810 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 06-Ιουν κινήσεως Δήμου ,06 Δαπάνη ανάθεσης ηχητικής κάλυψης εκπαιδευτικής διημερίδαςσεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού Δήμου Λήμνου με θέμα:<< Θέματα οργάνωσης & λειτουργίας των ΟΤΑ>>, η οποία θα πραγματοποιηθεί 27&28/7/2011 σε αίθουσα του δημοτικού Α-972 4ΑΜ7ΩΛΘ-3Μ8 22-Ιουλ κινηματοθεάτρου <<ΜΑΡΟΥΛΑ>> 580,00 Δαπάνη ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο Δήμου Λήμνου, εργασίας σύνταξης γνωμοδότησης για παράταση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης των ιαματικών πηγών Θέρμων & σύνταξη ιδιωτικού Α Φεβ-11 3 συμγωνητικού παράτασης μίσθωσης 464,00 Δαπάνη ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό υπόθεσης εκδίκασης της αγωγής υπαλλήλων πρώην Δήμου Μούδρου & Νέας Κούταλης κατά των Δήμων σχετικά με την πρόσθετη ειδική μηναία παροχή των 176,00, υποβάλλοντας έφεση κατά της Α-478 4ΑΓ0ΩΛΘ-Ρ 11-Απρ αρ:08/2011& ,20 Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πλημ/κειο Λήμνου προς υπεράσπιση του τέως Αντιδημάρχου του τέως Δήμου Μύρινας, Βουλγαρόπουλου Α-678 4ΑΘ0ΩΛΘ-3 16-Μαϊ Αθανασίου. 135,72

5 Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης της αγωγής των 40 υπαλλήλων του Δήμου Μύρινας κατά του Δ.Μύρινας σχετικά με την πρόσθετη ειδική μηνιαία παροχή Α ΑΜΞΩΛΘ-ΤΑΛ 11-Αυγ των 176,00 172,84 Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής της Ελευθερίας Ντινενή κατά του Δήμου Λήμνου σχετικά με την πρόσθετη Α ΑΜΞΩΛΘ-5ΝΘ 11-Αυγ ειδική μηνιαία παροχή των ,84 Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της ανακοπής πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της Σεβαστής Παλαμιδά και λοιπών και της αίτησης ασφαλιστικών Α Α8ΛΩΛΘ-3ΗΓ 09-Σεπ μέτρων κατά του Δήμου Λήμνου ,56 Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης αγωγής των δεκατριών (13) υπαλλήλων του Δήμου Ν.Κούταλης κατά του Δ.Ν.Κούταλης σχετικά με την πρόσθετη ειδική μηνιαία παροχή Α ΑΜΞΩΛΘ-Ι1Τ 11-Αυγ των 176, ,84 Δαπάνη ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο Δήμου Λήμνου για σύνταξη γνωμοδότησης και τη νομική υποστήριξη του Δήμου, για σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για καταπατήσεις Α-940 4ΑΣΩΛΘ-Ι6Β 15-Ιουλ δημοτικών χώρων 394,40 Αμοιβή δικηγόρου για την νομική υποστήριξη του Δήμου για τις υποθέσεις: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α-994 4ΑΜΞΩΛΘ-ΛΥΒ 03-Αυγ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. 74,24 Δαπάνη ανάθεσης σε πληρεξούσιους δικηγόρους Δ. Λήμνου δικαστικού χειρισμού υπόθεσης αγωγής 13 υπαλλήλων πρώην Δ. Μούδρου κατά Δήμου Μούδρου, σχετικά με τη πρόσθεση ειδική μηνιαία παροχή των 176,00, δικάσιμο την Α-926 4ΑΣΗΩΛΘ-Ω62 12-Ιουλ Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 172,84 Δαπάνη ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρου Δ. Λήμνου δικαστικού χειρισμού υπόθεσης αγωγής 9 υπαλλήλων πρώην Δ. Ατσικής κατά Δήμου Ατσικής σχετικά με τη πρόσθεση ειδική μηνιαία απροχή των 176,00, δικάσιμο την Α-925 Α4ΣΗΩΛΘ-ΒΕΝ 12-Ιουλ Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 172,84 Δαπάνη αμοιβής δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις κλήσεων στους ιδιοκτήτες για την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών κατασκευής του έργου :<< Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Α Μαρ-11 3 Αγίου Ερμολάου >> Δ.Ε Ατσικής 264,45 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας σε εξωτερικό λογιστή για εκτίμηση αντικειμενικής αξίας περιουσίας Δήμου και υπολογισμός ΕΤΑΚ Α Φεβ-11 3 (Ενιαίο Τέλος Ακινήτων). 500,00

6 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας για κλείσιμο της χρήσης και για σύνταξη ισολογισμού του πρώην Α Φεβ-11 3 Δήμου Μύρινας για το έτος ,00 Δαπάνη αμοιβής ορκωτού λογιστή για έλεγχο χρήσης οικονομικών καταστάσεων (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) πρώην Δήμου Μύρινας Α Ιαν-11 3 οικονομικού έτους ,80 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας:ταχυμεταφορές με Acs courier φακέλων Διοικητικών- Οικονομικών-τεχνικών -ταμειακής υπηρεσίας,πολεοδομίας, ΚΕΠ Δήμου Λήμνου & αποστολές από & προς επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου ΧΕΠ για το χρονικό Α Ιαν-11 3 διάστημα από 02/1-31/3/ ,15 Ταχυμεταφορές με courier φακέλων Διοικητικών-Οικονομικών-τεχνικών -ταμειακής υπηρεσίας, Πολεοδομίας & ΚΕΠ Δήμου Λήμνου & αποστολές από & προς επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου ΧΕΠ για το χρονικό διάστημα από 01/ Α Μαρ /4/ ,49 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας: Παροχής υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς με courier φακέλων Διοικητικών-Οικονομικών- Τεχνικών-Ταμειακής υπηρεσίας, Πολεοδομίας, ΚΕΠ & αποστολές από & προς επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου ΧΕΠ για το χρονικό Α-702 4ΑΘΔΩΛΘ-Π 17-Μαϊ διάστημα από 01/5-31/12/ ,35 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας συντήρησης & ανανέωσης της υπάρχουσας διαδικτυακής πύλης του Α Φεβ-11 3 Δήμου Λήμνου 1.199,25 Δαπάνη εξόφλησης συνδρομών 4 Δημοτικών Ενοτήτων νέου Δήμου Λήμνου σε εφημερίδες Νομού Λέσβου <<ΛΗΜΝΟΣ>>, <<ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΦΩΝΗ>>, <<Τα Λήμνια >>, <<Εμπρός>>, <<ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ>> & σε εφημερίδα <<Δημοτικός & Α-1430 ΒΟΝ0ΩΛΘ-ΥΝΝ 14-Δεκ Κοινοτικός Τύπος>>, έτους ,00 Δαπάνη ανάθεσης συνδρομής του νέου Δήμου Λήμνου στην <<ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ>> και στην <<ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ>>,απεριορίστου αριθμού Α-824 4ΑΣΟΩΛΘ-ΚΝΡ 09-Ιουν ωρών για ένα (1) έτος. 830,25 Δαπάνη δημοσίευσης σε εφημερίδα <<ΛΗΜΝΟΣ>>, αποφ.δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λήμνου αριθμ:344/2011 για τέλη καθαριότητας & φωτισμού & προηρύξεων εκμίσθωσης πάρκιν σε Δ.Ε Μύρινας & Ατσικής και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Α ΩΛΘ-0ΒΠ 18-Νοε λυμάτων Θάνους Δ.Ε Μύρινας 768,40 Δαπάνη δημοσίευσης σε 4 εφημερίδες περίληψης διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την <<ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ Α-1061 ΒΟΝΤΩΛΘ-0ΚΤ 02-Σεπ ΕΤΟΣ >> 441,64

7 Δαπάνη δημοσίευσης σε (δύο) 2 εφημερίδες Λήμνου-Λέσβου, γνωστοποίησης Δημάρχου Λήμνου για πρόσληψη ειδικών συνεργατών Α-942 4ΑΜΓΩΛΘ-ΤΨΑ 18-Ιουλ στο Δήμο Λήμνου. 206,50 Δαπάνη εξόφλησης δημοσιεύσεων σε4 εφημερίδες, ανακοίνωσης ακύρωσης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη Δήμου στην υλοποίηση της πράξης <<Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων & βιολογικών καθαρισμών Α ΨΞΩΛΘ-ΩΘΙ 30-Νοε Δήμου Μύρινας >> 118,21 Δαπάνη δημοσίευσης σε 2 τοπικές εφημερίδες Λήμνου, περίληψη διακήρυξης Δήμου Λήμνου για μίσθωση ακινήτου στέγασης υπηρεσιών Δημοτικής Κοινότητας Α Φεβ-11 3 Μύρινας Λήμνου 62,60 Δαπάνη δημοσίευσης σε εφημερίδα Νομού Λέσβου <<ΕΜΠΡΟΣ>> διακήρυξη για έργο(ακυρώθηκε ο διαγωνισμός) Δημοτικής Ενότητας Ατσικής <<ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤ.ΟΙΚΙΣΜ.ΠΡΟΠΟΥΛΙΟΥ Α Φεβ-11 3 & ΑΓΩΓΓΟΥ>> 134,56 Δαπάνη δημοσίευσης σε 3 εφημερίδες Ν. Λέσβου περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός(1) ατόμου,για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού Δ. Λήμνου. 830, Α-941 4Α8ΟΩΛΘ-9ΒΖ 18-Ιουλ Δαπάνη δημοσίευσης διακηρύξεων Δήμου Λήμνου για μίσθωση ακινήτων (οικοπέδου) για δημιουργία χώρων στάθμευσης ΙΧ & ακινήτου(κτιρίου) για στέγαση μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Α-467 4ΑΣ7ΩΛΘ-Ο24 06-Απρ Ατσικής 146,16 Δαπάνη δημοσίευσης σε εφημερίδα Νομού Λέσβου << εμπρός >>, απόφασης Δημάρχου Λήμνου για τον ορισμό Αντιδημάρχων νέου Α Ιαν-11 3 Δήμου Λήμνου 510,40 Δαπάνη δημοσίευσης σε ημερήσια εφημερίδα Νομού Λέσβου <<ΕΜΠΡΟΣ>>, αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λήμνου αριθμ:344,345 & 346/2011 για τέλη καθαριότητας & φωτισμού, τέλος ακίνητης περιουσίας και συντελεστή τέλους και δημοτικού Α ΚΩΛΘ-Φ9Α 18-Νοε φόρου ηλεκτ 1.429,12 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας & υγειινής για τον καθαρισμό γραφείων & WC των Α Μαρ-11 3 υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου. 405,26 Δαπάνη καταβολής τελών Δήμου Λήμνου σε Διαδημοτική Επιχ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου Α.Ε. ΟΤΑ (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε) για τη χρήση του Χ.Υ.Τ.Α. & εργασίες πλυσίματος κάδων Α Φεβ-11 3 απορ/των από 1/1-31/5/ ,13

8 Δαπάνη καταβολής τελών Δήμου Λήμνου σε Διαδημοτική Επιχ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου Α.Ε. ΟΤΑ (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε) για τη χρήση του Χ.Υ.Τ.Α. & εργασίες πλυσίματος κάδων Α ΨΩΩΛΘ-1Α8 19-Δεκ απορ/των από 1/10-31/12/ ,91 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών για τη συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων θέρμανσης των γραφείων της Α Μαρ-11 3 Μύρινας του Δήμου Λήμνου. 822,02 Δαπάνη απόδοσης προμήθειας DIASPAY, για την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού τυο Δήμου Λήμνου για το 2011, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Α-944 4ΑΣΓΩΛΘ-ΑΓΜ 19-Ιουλ Πληρωμών. 117,27 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Α ΨΞΩΛΘ-ΤΝΧ 30-Νοε των διοικητικών υπηρεσιών 1.355,00 Εργασία τοποθέτησης και συντήρησης των κλιματιστικών που βρίσκονται στα γραφεία όπου Α ΣΩΛΘ-Δ5Φ 02-Δεκ στεγάστηκε η οικονομική υπηρεσία. 270,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση και την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της οικονομικής υπηρεσίας στην Τοπική Ενότητα Μύρινας και των ΚΕΠ της Τοπικής Κοινότητας Ν.Κούταλης του Δήμου Α Α8ΤΩΛΘ-ΤΟΡ 26-Σεπ Λήμνου. 352,61 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού και εργασία συντήρησης των μηχανογραφικών συστημάτων των υπηρεεσιών των Δ.Ε. του Δήμου Α ΒΝΩΛΘ-8Ξ7 02-Νοε Λήμνου ,95 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού για την συντήρηση και την αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών των Α Β2ΩΛΘ-7Ρ0 03-Νοε διοικητικών υπηρεσιών. 361,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου λόγω της μετεγκατάστασης της οικονομικής Α ΟΗΩΛΘ-ΠΓ9 25-Οκτ υπηρεσίας σε νέο κτίριο ,20 Εργασία συντήρησης των προγραμμάτων όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής της alfaware που χρησιμοποιεί ο Δήμος.(ετήσια Α ΣΩΛΘ-ΒΥ1 30-Νοε σύμβαση 2011) ,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την εργασία καθαρισμού Δημαρχείου και Δημοτικών κτιρίων λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με τα Α Β2ΩΛΘ-ΩΩΔ 26-Σεπ ίδια μέσα του Δήμου ,00 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για κάλυψη δαπανών που θα γίνουν για μεταφορά διαφόρων ειδών των οικονομικών και διοικητικών Α Β2ΩΛΘ-Ο24 25-Οκτ υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου. 64,82

9 Δαπάνη δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα Λήμνου <<ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΦΩΝΗ>>,προϋπολογισμού Δήμου Λήμνου οικ. Έτους 2011 & 2 ανακοινώσεων της Δ/νση δασών Ν. Λέσβου για πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων της Δ. Ε Νέας Κούταλης Α-838 4ΑΣ7ΩΛΘ-ΡΑ0 09-Ιουν του Δήμου Λήμνου 34,80 Προμήθεια βιβλίων εσόδων-εξόδων για την οικονομική υπηρεσία και νομοθεσίας για τα ΚΕΠ της Δ.Ε Α-1405 ΒΟΝΗΩΛΘ-ΔΚ0 07-Δεκ Μύρινας. 140,30 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ληξιαρχικών βιβλίων για το νέο Α-438 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 18-Μαρ-11 3 Δήμο Λήμνου 1.708,97 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Α-970 4ΑΣΦΩΛΘ-Γ3Π 22-Ιουλ Δήμου Λήμνου ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες Διοικητικών-Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσίων & Πολεοδομίας νέου Α Μαρ-11 3 Δήμου Λήμνου 3.421,18 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Α ΑΜΞΩΛΘ Αυγ Δήμου Λήμνου ,26 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Α-775 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 27-Μαϊ Λήμνου. 253,53 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σφραγίδων για τις Οικονομικές- Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Α-803 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 02-Ιουν Λήμνου. 545,08 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείων Διοικητικών-Οικονομικών Α Ιαν-11 3 υπηρεσιών Δήμου Λήμνου. 712,68 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες Διοικητικών-Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσίων & Πολεοδομίας νέου Α-868 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 21-Ιουν Δήμου Λήμνου 297,13 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για την οικονομικές και τις διοικητικές υπηρεσίες του Α-889 4ΑΣΓΩΛΘ-ΗΑ0 28-Ιουν Δήμου Λήμνου. 455,35 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων (φακέλων κλπ) για διοικητικές και οικονομικές Α-797 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 02-Ιουν υπηρεσίες του Δήμου Λήμνου. 596,24 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σφραγίδων για τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Α-834 4ΑΣ0ΩΛΘ-ΒΔ3 08-Ιουν Λήμνου. 528,50 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών μηχανογράφησης (τόνερ, μελάνια κλπ) για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Α ΠΑΩΛΘ-ΑΗΗ 27-Σεπ Δήμου Λήμνου ,87 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ενός τόνερ EPSON για τον εκτυπωτή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Α-759 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 24-Μαϊ Λήμνου 290,00

10 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης (τόνερ, μελάνια κ.α) για τους υπολογιστές των οικονομικών και διοικητικών Α-969 4ΑΣΦΩΛΘ-7ΚΩ 22-Ιουλ υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου. 746,84 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας διαφόρων αναλώσιμων υλικών (μελάνια,δισκέτες κλπ) για εκτυπωτές & Η/Υ Διοικητικών & Οικονομικών των υπηρεσιών των Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Α Μαρ-11 3 Λήμνου. 729,43 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων υπολογιστών (τόνερ,μελάνια κλπ) για τις οικονομικές και διοικητικές Α-920 4ΑΣ0ΩΛΘ-ΓΛΥ 07-Ιουλ υπηρεσίες του Δήμου Λήμνου. 60,32 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα των υπηρεσιών του Α-641 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 02-Μαϊ Δήμου Λήμνου. 499,96 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη των αναγκών των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών όλων των Α Α87ΩΛΘ-ΚΜΣ 06-Σεπ Δ.Ε. του Δήμου Λήμνου ,68 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Α-450 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 29-Μαρ-11 3 Λήμνου. 773,14 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Α-869 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 21-Ιουν Λήμνου. 149,99 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σφραγίδων για τα γραφεία των ΚΕΠ Α Α8ΦΩΛΘ-9ΛΖ 26-Σεπ του Δήμου Λήμνου 72,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για Α ΩΩΛΘ-9ΜΤ 03-Νοε την προμήθεια σφραγίδων 35,98 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας δελτίων παραγγελίας υλικών και εντολών προμηθειών για το τμήμα Α Π5ΩΛΘ-ΟΙΜ 27-Σεπ προμηθειών του Δήμου Λήμνου. 266,80 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου Λήμνου για την κάλυψη των αναγκών των οικονομικών και διοικητικών Α-956 4ΑΜ3ΩΛΘ-ΔΦΡ 20-Ιουλ υπηρεσιών. 783,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας δελτίων παραγγελίας υλικών για το γραφείο προμηθειών του Δήμου Α Α8ΥΩΛΘ-ΛΗΕ 21-Σεπ Λήμνου 139,20 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Α Π5ΩΛΘ-Ω9Ζ 27-Σεπ υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου ,38 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα γραφεία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Α-929 4ΑΣΓΩΛΘ-Ο6Χ 12-Ιουλ Λήμνου. 235,89

11 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών υγιεινής για τις υπηρεσίες που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Α Α8ΞΩΛΘ-61Υ 21-Σεπ Κοντιά Ν. Κούταλης. 77,05 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τα γραφεία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Α-763 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 26-Μαϊ Λήμνου. 66,04 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για θέρμανση Α ΒΜΩΛΘ-ΟΑΜ 25-Οκτ δημοτικών κτιρίων Δήμου Λήμνου 504,60 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού και κορνιζών για το τοποθετηθούν στο κτίριο του Δημαρχείου της Α ΨΡΩΛΘ-Ρ0Τ 19-Δεκ Μύρινας. 323,99 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών (καπάκι κ.α) για την αντικατάστασή τους στο φωτοτυπικό μηχάνημα της οικονομικής υπηρεσίας της Δ.Ε Α Φεβ-11 3 Μύρινας Δήμου Λήμνου. 186,06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ Α ΑΩΛΘ-4ΒΕ 07-Δεκ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 113,98 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης που θα χρησιμοποιηθούν για μικροεπισκευές στο νέο κτίριο όπου θα στεγαστεί η οικονομική Α ΟΨΩΛΘ-3Κ4 31-Αυγ υπηρεσία του Δήμου Λήμνου. 327,04 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας προγράμματος για την οικονομική (ταμειακή & λογιστική) διαχείριση Α Φεβ ΝΠΔΔ Δήμου Λήμνου 5.800,00 Προμήθεια συσκευών φαξ για την κάλυψη των αναγκών της Α ΨΟΩΛΘ-ΠΡΒ 09-Δεκ οικονομικής υπηρεσίας. 354,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λογισμικού για την αναβάθμιση προγραμμάτων/εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι οικονομικές Α ΟΒΩΛΘ-Δ5Χ 06-Οκτ διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις διοικητικές και οικονομικές Α ΟΒΩΛΘ-ΣΟΩ 06-Οκτ υπηρεσίες του Δήμου Λήμνου. 74,24 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου για το σχολικό έτος Α ΑΧΑΩΛΘ-ΨΝ5 23-Αυγ ,00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας Αθλητισμού- Πολιτισμού και Κοινωνικής Α ΨΞΩΛΘ-ΤΝΧ 30-Νοε πολιτικής 3.805,00 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού - φωτοτυπίες για την κάλυψη των Α Β2ΩΛΘ-Ο24 25-Οκτ αναγκών των σχολικών μονάδων ,24 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα mini bas του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας με αριθμ. κυκλοφ Α Ψ4ΩΛΘ-ΕΟΩ 12-Δεκ MERCENTES KHI 6760 & ,42

12 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του λεωφορείου του Α ΣΩΛΘ-9ΜΡ 23-Νοε Δήμου με αριθμ.κυκλοφ. ΚΗΙ ,90 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια σημαιών για τα δημοτικά κτίρια και το φρούριο που Α ΨΟΩΛΘ-ΤΕΞ 05-Δεκ βρίσκεται στη Δ.Κ Μύρινας ,22 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας Ελληνικών σημαιών & Κύπρου για σημαιοστολισμό Δημοτικών κτιρίων Α Μαρ-11 3 & του Φρουρίου της Μύρινας 2.986,12 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού κα υδραυλικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Α ΑΜΞΩΛΘ Αυγ Παιδικό Σταθμό Μύρινας 3.526,80 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την εξόφληση τυο 1ου λογαρισμού πληρωμής του έργου: << Αντικατάσταση δαπέδων παραδοσιακού κτιρίου στο 3ο Α ΑΘΔΩΛΘ-Τ 14-Δεκ Δημοτικό σχολείο Μύρινας >> ,84 Δαπάνη εξόφλησης 3ου & 4ου θεωρημένου λογαριασμού πληρωμής του έργου: << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ>> Α-930 4ΑΣ2ΩΛΘ-ΦΩ7 12-Ιουλ Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ ,76 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων/κοινοχρήστων χώρων Α ΕΩΛΘ-ΦΜΩ 25-Οκτ σχολείων ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (γάντια) για το προσωπικό της υπηρεσίας Α Α86ΩΛΘ-ΔΓ9 14-Σεπ καθαριότητας του Δήμου Λήμνου 243,60 Προμήθεια ειδών προστασίας (γάντια) για το εργατοτεχνικό Α-785 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 03-Μαϊ προσωπικό του Δήμου Λήμνου 272,83 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια αντανακλαστικών γιλέκων, γαντιών και λοιπών παροχών σε είδος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίς καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού του Δήμου Α ΟΒΩΛΘ Οκτ Λήμνου. 436,16 Δαπάνη ανάθεση προμήθειας γάλακτος για την παροχή σε είδος στο εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού του Δήμου , Α ΟΟΩΛΘ-ΥΡΑ 04-Οκτ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού , Α ΨΞΩΛΘ-ΤΝΧ 30-Νοε Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών & επισκευή του απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου μάρκας ADECO με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4165 της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού του Α ΟΛΩΛΘ-ΤΡΧ 18-Οκτ Δήμου Λήμνου ,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή μηχανήματος καθαρισμού ακτών της Δ.Ε. Μούδρου της υπηρεσιας Α Ο1ΩΛΘ-2ΚΠ 24-Οκτ καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού. 241,97

13 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας επισκευής ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας Α Α8ΦΩΛΘ-ΘΣ7 21-Σεπ ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λήμνου 849,47 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την εργασία μεταφοράς και αποκομιδής στερεών και ογκωδών αντικειμένων από κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Α ΟΒΩΛΘ-Ι9Σ 06-Οκτ Μύρινας με ειδικά containers ,00 Δαπάνη δημοσίευσης σε 3 εφημερίδες Νομού Λέσβου περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 20 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού Δήμου Λήμνου , Α-640 4ΑΧ5ΩΛΘ-Θ2Ι 02-Μαϊ Δαπάνη δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα <<ΛΗΜΝΟΣ>>, πρακτικού απόφασης 346/11 Δημοτικού Συμβουλίου για εξέταση δημοτικού φόρου Α ΨΗΩΛΘ-ΖΧΤ 21-Οκτ ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 496,25 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ελαιολιπαντικών κλπ αναλώσιμων για σέρβις οχημάτων Δήμου υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού,στο συνεργείο Α ΨΨΩΛΘ-7Ξ1 14-Σεπ κινήσεως ΤΟΥ Δήμου Λήμνου. 287,02 Προμήθεια λιπαντικών για τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ Α ΤΩΛΘ-ΖΛΥ 18-Νοε και ΚΗΥ ,40 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού Α ΒΧΩΛΘ-Β4Ε 12-Οκτ υλικού. 841,85 Δαπάνη προμήθειας υλικών επισκευής ηλεκτρολογικών Α-784 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 09-Μαϊ εγκαταστάσεων 1.871,02 Δαπάνη αάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικου για την επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών Α Ψ6ΩΛΘ-9Ο3 05-Δεκ κτηρίων 1.076,55 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή και αντικατάσταση των χαλασμένων λαμπτήρων και λοιπών φωτιστικών σωμάτων σε δρόμους και πλατείες από το προσωπικό του Α-876 4ΑΣ0ΩΛΘ-Ξ0Ξ 23-Ιουν Δήμου. 915,64 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα οχήματα IVECO KHI 6753 Δ.Ε. Μύρινας, KHI 6751Δ.Ε. Ν. Κούταλης, ΚΗΗ 5003 Δ.Ε. Ατσικής και ΚΗΙ 6754 IVECO Α ΨΞΩΛΘ-7Ν8 23-Δεκ Δ.Ε. Μούδρου ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών ( λεπίδα συμπίεσης κλπ)για την επισκευή του απορριμματοφόρου της υπηρεσίας καθαριότητας με αριθμ.κυκλ. ΚΗΙ Α ΞΩΛΘ-ΖΒ1 30-Σεπ ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών σωλήνων υψηλής πίεσης για τα απορριμματοφόρα του Α ΩΩΛΘ-ΞΚΤ 04-Νοε Δήμου Λήμνου 1.160,00

14 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των απορριμματοφόρων με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ 4159,4165 & ΚΗΗ 5003 των Δ.Ε. Μύρινας, Α ΓΩΛΘ-Ω5Ψ 23-Νοε Μούδρου και Ατσικής ,50 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή των απορριμματοφόρων NISSAN KHY 4174,MERCENTES KHY 4165 της υπηρεσίας Α Ψ4ΩΛΘ-Κ03 12-Δεκ καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού. 275,74 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ενός ελαστικού διαστάσεων 185/65Χ14 για αντικατάσταση φθαρμένου σε όχημα Δήμου Υπηρεσίας Α-1439 ΒΟΝΓΩΛΘ-5ΛΖ 21-Δεκ καθαριότητας. 85,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ελαστικών για το ημιφορτηγό (NISSAN) της υπηρεσίας Α ΑΧΧΩΛΘ-ΟΦ0 31-Αυγ καθαριότητας Δ.Ε. Μούδρου 359,97 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας τεσσάρων (4) ελαστικών για το Α Β8ΩΛΘ-ΙΑ2 05-Σεπ απορριμματοφόρο της Δ.Ε. Μύρινας 1.760,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας τεσσάρων (4) ελαστικών για το καλαθοφόρο όχημα της Δ.Ε. Νέας Α-935 4Α5ΜΩΛΘ-ΩΤΛ 14-Ιουλ Κούταλης 159,99 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ελαστικών για την αντικατάσταση φθαρμένων στο απορριματοφόρο με αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 6751 της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού του Δήμου Α Β2ΩΛΘ-Τ7Λ 14-Σεπ Λήμνου. 658,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σακκούλων καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Α-918 4ΑΣΗΩΛΘ-Ω1Λ 07-Ιουλ καθαριότητας του Δήμου Λήμνου 1.672,14 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σακούλων απορριμμάτων για την περισυλλογή των σκουπιδιών από τους δρόμους από υπαλλήλους της Α-455 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 30-Μαρ υπηρεσίας καθαριότητας ,52 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας μεγάλων σακούλων καθαριότητας για να χρησιμοποιηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων από Α-928 4ΑΣΓΩΛΘ-Δ57 12-Ιουλ τους δρόμους του Δήμου Λήμνου ,32 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων κλπ αναλώσιμων ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση δημοτικού φωτισμού από μόνιμο προσωπικό Δήμου Α Ιαν-11 3 (ηλεκτρολόγοι) ,27 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Α ΩΩΛΘ-ΦΝ9 04-Νοε Δήμου Λήμνου 665,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων κλπ αναλώσιμων ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση δημοτικού φωτισμού από μόνιμο προσωπικό Δήμου Α Ιαν-11 3 (ηλεκτρολόγοι). 256,70 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικού Α-703 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 06-Μαϊ φωτισμού. 287,42

15 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την υπογειοποίηση του δικτύου Α Ψ6ΩΛΘ-2Σ6 05-Δεκ ηλεκτροφωτισμού της Δ.Ε. Μύρινας 2.411,26 Δαπάνη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σεων Δήμου Α ΨΟΩΛΘ Δεκ από τακτικό προσωπικό Δήμου 3.040,13 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή Α ΩΛΘ-ΝΘ2 02-Ιουν εγκαταστάσεων του Δήμου. 612,50 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σεων Δήμου από τακτικό Α Ψ4ΩΛΘ Νοε προσωπικό Δήμου (ηλεκτρολόγοι) 670,00 Προμήθεια λαμπτήρων για φωτισμό Α ΩΛΘ-Μ0Γ 06-Δεκ οδών-πλατειών(φοπ) 1.763,20 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων και αναλωσίμων για την αντικατάσταση των φθαρμένων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (φανάρια δρόμων κ.α) της Μύρινας από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό Α Μαρ του Δήμου Λήμνου ,77 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων για την άμεση αποκατάσταση των χαλασμένων σε οδικό δίκτυο και σε κοινόχρηστους Α ΑΧ5ΩΛΘ-Ρ2Ο 02-Σεπ χώρους του Δήμου Λήμνου. 116,11 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων για αντικατάσταση χαλασμένων στους δρόμους και τις Α-704 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 06-Μαϊ πλατείας του Δήμου Λήμνου. 937,35 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας καλωδίων (χοντρού) για επισκευή φωτισμού στο δημοτικό στάδιο Δήμου Λήμνου στη περιοχή <<μαυραμπέλια>> Δημ. Ενότητας Α Ιαν-11 3 Μύρινας 1.683,28 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας μικρών κάδων για να τοποθετηθούν σε πλατείες της Δ.Ε Μύρινας Δήμου Α ΠΑΩΛΘ-ΝΘΝ 03-Οκτ Λήμνου 475,60 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια γιλέκων, γαντιών και λοιπών παροχών σε είδος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης Α ΟΒΩΛΘ-64Ε 06-Οκτ του Δήμου Λήμνου. 705,74 Δαπάνη ανάθεση προμήθειας γάλακτος για την παροχή σε είδος στο εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης Α ΟΟΩΛΘ-ΥΡΑ 04-Οκτ του Δήμου ,58 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Α ΨΞΩΛΘ-ΤΝΧ 01-Δεκ υπηρ. Ύδρευσης-αποχέτευσης 2.950,00 Εργασίες συντήρησης και επισκευής βυτιοφόρων οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης με αριθ.κυκλοφ. ΜΗΑ 4224, ΚΗΥ Α ΩΛΘ Νοε ,00 Επισκευή του φορτηγού βυτιοφόρου του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΗΑ 4225 λόγω απρόβλεπτης Α ΤΩΛΘ-64Μ 23-Νοε ζημιάς στα μηχανικά μέρη του. 928,00

16 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια και αντικατάσταση εμπρόσθιου τζαμιού (παρπριζ ) για το ημιφορτηγό MAZDA με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4161 της υπηρεσίας ύδρευσης - αποχέτευσης Α ΟΛΩΛΘ-Κ2Φ 18-Οκτ του Δήμου Λήμνου. 480,00 Προμήθεια ανταλλακτικών για την άμεση επισκευή ηλεκτρολογικού προβλήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο που προέκυψε στο φορτηγό βυτιοφόρο του Δήμου με Α ΦΩΛΘ-ΖΜΓ 30-Νοε αριθμό κυκλοφορίας ΝΧΥ ,75 Εργασίες επισκευής απρόβλεπτων βλαβών του φορτηγού βυτιοφόρου VOLVO του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΧΥ 5370 σε ιδωτικό Α ΖΩΛΘ-3Χ1 04-Νοε συνεργείο ,00 Δαπάνη ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας: << Προμήθεια & τοποθέτηση υπερκατασκευής βυτιοφόρου μεταφοράς λυμάτων χωρητικότητας 13m3, σε υπάρχον φορτηγό πλαίσιο VOLVO ΜΗΑ Α-800 4ΑΘΣΩΛΘ-2 23-Μαϊ >> ,00 Καθαρισμός-απόφραξη δικτύων αποχέτευσης στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας & στη Τοπική Κοινότητα Θάνους του Δήμου Α ΨΟΩΛΘ-Μ29 09-Δεκ Λήμνου 208,80 Δαπάνη ανάθεσης εκτέλεσης εργασίας : << Καθαρισμόςαπόφραξη του δικτύου αποχέτευσης στη Τοπική Κοινότητα Θάνους τη Α ΑΘΔΩΛΘ-Τ 30-Νοε του Δήμου Λήμνου 4.176,00 Δαπάνη εξόφλησης του έργου: << Καθαρισμός -Διάνοιξη χειμάρρων & διαμόρφωση αγροτικού δρόμου στη περιοχή <<Κάμπος>> στο ΤΔ Α ΨΠΩΛΘ Δεκ Θάνους >> 6.808,00 Δαπάνη αντιμετώπισης μεταφορικών εξόδων, μεταφοράς υλικών που προμηθεύεται η υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου εκτός Α-429 4ΑΣΥΩΛΘ-Α7Β 16-Μαρ Λήμνου(Αθήνα κλπ) 210,76 Δαπάνη αντιμετώπισης μεταφορικών εξόδων, μεταφοράς υλικών που προμηθεύεται η υπηρεσία ύδρευσηςαποχέτευσης Δήμου εκτός Α ΨΟΩΛΘ-ΛΓ6 11-Αυγ Λήμνου( Θεσσαλονίκη κλπ) 167,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας εντύπων για την εκτύπωση των λογαριασμών της υπηρεσίας Α-844 4ΑΣΒΩΛΘ-7Μ6 09-Ιουν ύδρευσης ,36 Δαπάνη προμήθειας εντύπων Α ΨΗΩΛΘ-Φ7Υ 05-Δεκ υπηρεσίας ύδρευσης- αποχέτευσης 392,08 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας εντύπων (βεβαιώσεις εκκένωσης βόθρων κλπ) για κάλυψη αναγκών Α Α89ΩΛΘ-ΤΘ0 14-Σεπ υπηρεσίας αποχέτευσης. 198,36 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων υπηρεσίας ύδρευσηςαποχέτευσης Δήμου Λήμνου για Α ΨΡΩΛΘ-ΝΝΥ 30-Νοε τον μήνα Δεκέμβριο ,56

17 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας διαφόρων ελαιολιπαντικών σε βαρέλια & δοχεία για λίπανσησέρβις οχημάτων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Λήμνου στο συνεργείο κινήσεως Α-1431 ΒΟΝΓΩΛΘ-6ΝΥ 14-Δεκ Δήμου ,05 Προμήθεια λιπαντικών για το βυτιοφόρο όχημα του Δήμου με Α ΤΩΛΘ-ΖΦ5 23-Νοε αριθμ. κυκλοφορίας ΜΗΑ ,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των αντλιοστασίων και δεξαμενών της υπηρεσίας ύδρευσης Α ΒΔΩΛΘ-ΩΛΨ 27-Οκτ αποχέταυσης του Δήμου Λήμνου 1.500,00 Προμήθεια υλικών ύδευσης για άμεση αποκ/ση απροβ.ζημιών στο Α Ψ4ΩΛΘ-Ξ3Σ 30-Νοε δίκτυο του Δήμου Λήμνου ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα Α ΑΧ5ΩΛΘ-3Ε6 11-Αυγ ύδρευσης. 63,75 Προμήθεια υλικών ύδρευσης για άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτών Α-1406 ΒΟΝΥΩΛΘ-Ε3Η 08-Δεκ ζημιών 1.300,00 Προμήθεια υλικών ύδρευσης για αποκατάσταση απροβλεπτης ζημιάς στα σώματα θέρμανσης που βρίσκονται σε δημοτικό κτίριο από Α ΨΡΩΛΘ-Χ1Χ 14-Δεκ τους υδραυλικούς του Δήμου. 115,61 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεσης επισκευή από το προσωπικό του Δήμου βλαβών που προέκυψαν στο Α-809 4ΑΣΗΩΛΘ-6ΛΡ 07-Ιουν δίκτυο των Δημοτικών Ενοτήτων. 946,01 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας διαφόρων υδραυλικών ειδών για επισκευή από μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Δήμου Δήμνου ζημιών υδραυλικών εγκ/σεων Α Ιαν-11 3 Δημοτικής ενότητας Μύρινας. 221,27 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για άμεση αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο από το εργατοτεχνικό Α ΒΝΩΛΘ-1ΔΥ 06-Οκτ προσωπικό του Δήμου ,84 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλιών ύδρευσης για άμεση αποκατάσταση απροβλεπτών ζημιών στα δίκτυα του Α Ο0ΩΛΘ-ΩΟΛ 04-Οκτ Δήμου 1.146,94 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης (σωλήνες, ζιμπώ κλπ) για την αποκατάσταση από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, απρόβλεπτων ζημιών που θα προκύψουν κατά τους Α-931 4ΑΣΥΩΛΘ-ΗΓΜ 14-Ιουλ καλοκαιρινούς μήνες. 285,68 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας διαφόρων υδραυλικών ειδών για επισκευή από μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Δήμου Δήμνου ζημιών υδραυλικών εγκ/σεων Α Ιαν-11 3 Δημοτικής ενότητας Μύρινας. 871,39 Δαπάνη προμήθειας υλικών ύδρευσης για άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών στο δίκτυο των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Α-783 4Α3ΟΩΛΘ-Χ 16-Μαϊ Λήμνου ,35

18 Προμήθεια υλικών ύδρευσης για άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών που προκύπτουν στο δίκτυο Α ΜΩΛΘ-ΑΡΚ 05-Δεκ της Δ.Ε. Μύρινας. 630,43 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών αποχέτευσης για άμεση Α ΚΩΛΘ-7Μ0 17-Νοε αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών 1.798,08 Προμήθ. υλικών αποχ.για άμεση Α Ψ1ΩΛΘ-ΙΒΥ 14-Δεκ αποκ/ση απροβ.ζημιών 2.958,45 Προμήθεια ανταλλακτικών για το βυτιοφόρο με αριθμ.κυκλοφ.νχυ Α ΨΡΩΛΘ-2ΝΝ 30-Νοε ,64 Προμήθεια ανταλλακτικών για την άμεση επισκευή των βυτιοφόρων με αριθμ. κυκλοφ. ΜΗΑ 4224, ΚΗΥ Α-1277 ΒΟΖΞΩΛΘ-ΟΒ5 11-Νοε ,97 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα MITSUBISHI με αριθμ. κυκλοφ. ΚΗΥ 4197 και MAZDA 4X4 ΚΗΥ 4161 της υπηρεσίας Α ΓΩΛΘ-1ΚΝ 23-Νοε ύδρευσης-αποχέτευσης 91,49 Προμήθεια ενός ανταλλακτικού (σασμάν γωνιακό) για αντικατάσταση χαλασμένου στο βυτιοφόρο όχημα MERCENTES του Δήμου με αριθμ.κυκλοφορίας ΜΗΑ 3689 και ανταλλακτικών για το Α ΨΠΩΛΘ-6Τ8 30-Νοε ΝΧΥ ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των βυτιοφόρων MERCENTES ΜΗΑ 3689 και VOLVO ΜΗΑ 4224της υπηρεσίας Α Ψ4ΩΛΘ-ΛΣ4 12-Δεκ ύδρευσης-αποχέτευσης ,76 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ελαστικών για την αντικατάσταση φθαρμένων στο βυτιοφόρο με αριθμ. κυκλ. ΜΗΑ 4225 και στο υδροφόρο με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ 4192 της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης Α Β2ΩΛΘ-Τ7Λ 14-Σεπ του Δήμου Λήμνου ,97 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια λάστιχων για Α ΩΩΛΘ-ΠΓΜ 04-Νοε σωλήνες. 273,76 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σωλήνων αναρρόφησης για τα βυτιοφόρα οχήματα εκκένωσης Α-639 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 02-Μαϊ βόθρων του Δήμου Λήμνου ,84 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια υποβρυχίων αντλιών Α ΣΩΛΘ-4Σ5 21-Οκτ για τις Δ.Ε. του Δήμου Λήμνου ,20 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων των τοπικών κοινοτήτων Κοντοπουλίου και Α Β2ΩΛΘ-Τ97 21-Οκτ Παναγιάς 2.264,31 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας αντλητικών συγκροτηματων και των Α-787 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 12-Μαϊ υλικών εγκατάστασής τους 5.944,58 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιου περιοχής Άγιος Α-993 4Α58ΩΛΘ-7Τ7 03-Αυγ Ιωάννης Τ.Κ. Κάσπακα 1.099,68 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υποβρύχιου κινητήρα για αντικατάσταση στο ανλιοστάσιο στην περιοχή Κρυόνερο Τ.Κ Α-962 4ΑΧΧΩΛΘ-ΩΕ7 21-Ιουλ Σαρδών 360,00

19 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια εφεδρικών κινητήρων αντλιών για τις Δ.Ε. του Α Β2ΩΛΘ-Γ1Κ 21-Οκτ Δήμου Λήμνου ,60 Προμήθεια υποβρυχίου κινητήρα για τοποθέτηση στο αντλιοστάσιο της Α Α8ΩΩΛΘ-Η7Β 08-Σεπ Τ.Κ. Καρπασίου 440,80 Προμήθεια μηχανολογικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τα Α Ψ1ΩΛΘ-8Δ2 14-Δεκ αντλιοστάσια του Δήμου ,98 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια βανών και δικλείδων ασφαλείας για τα αντλιοστάσια της Α ΒΔΩΛΘ-92Α 27-Οκτ Δ.Ε. Μούδρου 4.059,98 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τα Α ΒΝΩΛΘ-1ΧΔ 12-Οκτ αντλιοστάσια του Δήμου Λήμνου. 953,21 Προμήθεια μπαταρίας και δυναμώ για τοποθέτησή τους σε γεννήτρια Α ΣΩΛΘ-25Τ 18-Νοε αντλιοστασίου. 575,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών αυτοματισμού αντλιοστασίου περιοχής Κρυόνερο Α-992 4Α58ΩΛΘ-ΤΣ1 03-Αυγ Τ.Κ. Σαρδών 429,97 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία των υπαλλήλων του Α ΒΔΩΛΘ-5Κ6 27-Οκτ Δήμου 499,99 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για Α ΩΩΛΘ-ΞΚΡ 04-Νοε την προμήθεια εργαλείων 1.521,80 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια διαφόρων εργαλείων για συνεργεία των υδραυλικών του Α ΨΗΩΛΘ-96Ω 27-Δεκ Δήμου. 142,80 Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για Α Ψ1ΩΛΘ-8ΒΧ 14-Δεκ συνεργεία του Δήμου 796,51 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια φρεατίων ύδρευσηςαποχέτευσης για την τοποθέτηση Α ΒΔΩΛΘ-Ρ86 26-Οκτ τους στις Δ.Ε. του Δήμου Λήμνου ,99 Προμήθεια φρεατίων ύδρευσης Α Ψ1ΩΛΘ-36Β 14-Δεκ αποχέτευσης 3.977,16 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για εξόφληση του 3ου λογαριασμού πληρωμής του έργου: Κατασκευή υπόγειου αντλιοστασίου Α ΑΘΔΩΛΘ-Τ 08-Δεκ διανομής(έργο γεωθερμίας) 4.176,37 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κατασκευή περίφραξης αντλιοστασίων δεξαμενων Τ.Κ Α ΜΩΛΘ-Δ44 17-Νοε Θάνους 3.944,00 Εξόφληση 2ου λογαριασμού της μελέτης του έργου Εκσυγχρονισμός, βελτίωση, επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Δ Α ΤΩΛΘ-ΧΞΩ 30-Νοε Βάρους ,00 Εξόφληση της μελέτης του έργουεκσυγχρονισμός, βελτίωση, επέκταση δικτύων ύδρευσηςαποχέτευσης Δ.Δ. Καρπασίου , Α ΤΩΛΘ-Η5Ξ 30-Νοε Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την εργασία υποστηρικτικών υπηρεσιών υποβολής προγραμμάτων έργων ποιότητας ζωής (δίκτυα και Α ΟΒΩΛΘ-ΟΤΨ 06-Οκτ ΕΕΛ) ,00

20 Δαπάνη ανάθεση προμήθειας γάλακτος για την παροχή σε είδος στο εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας τεχνικής υπηρεσίας του Α ΟΟΩΛΘ-ΥΡΑ 04-Οκτ Δήμου ,55 Ασφάλιστρα μηχανημάτων & οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικής Α ΨΞΩΛΘ-ΤΝΧ 01-Δεκ υπηρεσίας 2.425,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την επισκευή ανταλλακτικού ( λαμαρινοδοχείου ) του αυτοκινήτου SUZUKI VITARA με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4182 της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Α ΟΛΩΛΘ-8ΚΘ 21-Οκτ Λήμνου. 319,99 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή μηχανήματος της τεχνικής υπηρεσίας (τσάπα Α Ο1ΩΛΘ-71Ι 24-Οκτ KOMATSU Μ.Ε ΙΧ) 555,00 Εργασίες επισκευής ενός μηχανήματος (κομπρεσέρ) με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4175 λόγω Α ΑΩΛΘ-ΒΓΕ 07-Δεκ απρόβλεπτης ζημιάς που προέκυψε. 133,40 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας επισκευής μηχανημάτων της τεχνικής υπηρεσίας (εκσκαφέα και γκρέιντερ) από εξουσιοδοτημένο Α ΠΑΩΛΘ-ΟΑ6 03-Οκτ συνεργείο. 197,20 Εργασίες επισκευής και επείγουσας συντήρησης με προμήθεια ανταλλακτικών των μηχανημάτων της τεχνικής υπηρεσίας ΜΑΝ Ατσικής με αριθμ.κυκλ.κηυ 4189 και γκρέιντερ ΜΕ KOMATSU & εκσκαφέα ΜΕ Α ΤΩΛΘ-3ΣΒ 18-Νοε KOMATSU. 812,00 Συντήρηση και επισκευή ενός φορτηγού ανατρεπόμενου με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ 4175 της τεχνικής Α ΣΩΛΘ-ΥΓΡ 23-Νοε υπηρεσίας. 139,20 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την εργασία αναβάθμισηςσυντήρησης του λογισμικού προγράμματος της τεχνικής Α ΟΒΩΛΘ-ΗΦ4 13-Οκτ υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου. 475,60 Δαπάνη ανάθεσης αναβάθμισηςεπέκτασης- συντήρησης λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Α ΓΩΛΘ-ΓΡΑ 29-Νοε Λήμνου 1.798,00 Δαπάνη κάλυψης εξόδων μετακίνησης & διαμονής εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Λήμνου υπηρεσίας τεχνικών Έργων για μετάβαση τους στον Αγ. Ευστράτιο για επιβλέψεις έργων του Δήμου Α-208 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 07-Φεβ-11 3 Αγίου Ευστρατίου για το έτος ,51 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας 2 βιβλίων << ΚΩΔΙκαΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ>>, για την υπηρεσία Α Φεβ-11 3 τεχνικών Έργων Δήμου Λήμνου. 122,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης & ντοσιέ για το γραφείο της τεχνικής υπηρεσίας του Α-415 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 10-Μαρ-11 3 Δήμου Λήμνου. 203,23 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγράφων μελετών και λοιπών εκτυπώσεων της Τεχνικής Α-804 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 02-Ιουν υπηρεσίας. 330,09

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: ιάθεση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010.

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δευτέρα (2α) εκεµβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 800 48 30 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 13 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 15 η Μαρτίου 201 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21 / 2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων των οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 101 ο Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 182/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 69/2014 Θέμα 11 ο : Έγκριση μετακινήσεων Σήμερα την 28 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 12/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση 2 ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΘΕΜΑ: 66 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 215/2014 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

της από 27 Ιουνίου 2011

της από 27 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 28/7/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτοκόλλου : 27033 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ. Μπαλοτόγλου Πολύμνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: α) Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3246 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση : Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 Ταχ.Κώδικας: 32009 - Σχηματάρι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 331/2012 Θέμα 5 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 26 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 02-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7206 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Λήμνου Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 1/16-01-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 13/2012 Θέμα:«Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 37/17.9.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας Πληρ.Ευαγγελία Μπάμπου Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, T.K.: 73135 Τηλ.: 28213 41770 Fax: 28210 93300 e-mail:dperivallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 156/2013 Θέμα 1 ο : Αποδοχή πίστωσης 70.600,00 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 166/2015 Θέμα 22 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-22/22-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 18-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1446 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 66 035 Παρανέστι Πληροφορίες: Μουστακίδου Μ. Τηλέφωνο: 2524350132 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 413-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα