Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012"

Transcript

1 Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου Δημοτικού κτιρίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την 223/ γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αντώνης Χατζηδιαμαντής Αθανάσιος Σκαμάγκης 2. Δημήτριος Μπουλώτης 3. Δημήτριος Μαρινάκης 4. Τριαντάφυλλος Τριβόλας 5. Σωτήρης Κωνσταντάρας 6. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 1/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ολική και μερική ανατροπή αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή των σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους O πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη (παρ. 1β του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010). Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που

2 ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων (παρ. 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010). Σύμφωνα με την αριθμ. 30/2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής: «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει και άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010): α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010)». Σύμφωνα με την αριθμ. 2/91118/0026/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης, όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ) Με βάση το υπ αριθ. πρωτ. 2/96117/0026/ το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών: 1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει, έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της

3 δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12/2011, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2011 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή. 2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης. 3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 του Ν. 3463/2006). Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, β. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006), γ. Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4, δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνουμε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2011, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης: α/α ΚΑ Α/Α ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Δαπάνη εξόφλησης οφειλών Π.Ο.Ε 2010 πρώην Δήμων Μύρινας, Ατσικής & Μούδρου από αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΣΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Α Α8ΛΩΛΘ-ΗΚΑ 16-Σεπ έτους ,50

4 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών ΠΟΕ 2010 έργων & εργασιών πρώην Δήμου Μύρινας έτους 2010, από Α Α8ΛΩΛΘ-77Χ 16-Σεπ πιστώσεις ΣΑΤΑ ,52 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών ΠΟΕ 2010 έργων & εργασιών πρώην Δήμου Μούδρου έτους 2010, από Α Α8ΛΩΛΘ-Φ54 16-Σεπ πιστώσεις ΣΑΤΑ ,86 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών ΠΟΕ 2010 έργων & εργασιών πρώην Δήμου Ατσικής έτους 2010, από Α Α8ΛΩΛΘ-Χ6Σ 16-Σεπ πιστώσεις ΣΑΤΑ ,24 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών ΠΟΕ 2010 έργων πρώην Δήμου Μύρινας& Ατσικής έτους 2010, που χρηματοδοτούνται από το Α Α8ΛΩΛΘ-ΛΦΑ 16-Σεπ πρόγραμμα << ΘΗΣΕΑΣ>> ,87 Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2010 Δ.Ε Μύρινας που αφορά προμήθεια υλικών ύδρευσης για επισκευή υδραυλικών εγκ/σεων Μύρινας από Α Α8ΘΩΛΘ-Μ3Ρ 28-Σεπ μόνιμο τεχνικό προσωπικό Δήμου. 295,77 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών ΠΟΕ , για την εξόφληση προμηθειών πρώην Δήμου Μύρινας Α Α8ΘΩΛΘ Σεπ-11 34, Ατσικής & Μούδρου ,20 Δαπάνη εξόφλησης οφειλής ΠΟΕ 2010 (πρώην Δήμου Μύρινας), προμήθειας διαφόρων λιπαντικών σε βαρέλια & δοχεία για συντήρησησέρβις οχημάτων(απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων εκκένωσης βόθρων & μηχανημάτων) στο συνεργείο Α-810 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 06-Ιουν κινήσεως Δήμου ,06 Δαπάνη ανάθεσης ηχητικής κάλυψης εκπαιδευτικής διημερίδαςσεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού Δήμου Λήμνου με θέμα:<< Θέματα οργάνωσης & λειτουργίας των ΟΤΑ>>, η οποία θα πραγματοποιηθεί 27&28/7/2011 σε αίθουσα του δημοτικού Α-972 4ΑΜ7ΩΛΘ-3Μ8 22-Ιουλ κινηματοθεάτρου <<ΜΑΡΟΥΛΑ>> 580,00 Δαπάνη ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο Δήμου Λήμνου, εργασίας σύνταξης γνωμοδότησης για παράταση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης των ιαματικών πηγών Θέρμων & σύνταξη ιδιωτικού Α Φεβ-11 3 συμγωνητικού παράτασης μίσθωσης 464,00 Δαπάνη ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό υπόθεσης εκδίκασης της αγωγής υπαλλήλων πρώην Δήμου Μούδρου & Νέας Κούταλης κατά των Δήμων σχετικά με την πρόσθετη ειδική μηναία παροχή των 176,00, υποβάλλοντας έφεση κατά της Α-478 4ΑΓ0ΩΛΘ-Ρ 11-Απρ αρ:08/2011& ,20 Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πλημ/κειο Λήμνου προς υπεράσπιση του τέως Αντιδημάρχου του τέως Δήμου Μύρινας, Βουλγαρόπουλου Α-678 4ΑΘ0ΩΛΘ-3 16-Μαϊ Αθανασίου. 135,72

5 Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης της αγωγής των 40 υπαλλήλων του Δήμου Μύρινας κατά του Δ.Μύρινας σχετικά με την πρόσθετη ειδική μηνιαία παροχή Α ΑΜΞΩΛΘ-ΤΑΛ 11-Αυγ των 176,00 172,84 Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής της Ελευθερίας Ντινενή κατά του Δήμου Λήμνου σχετικά με την πρόσθετη Α ΑΜΞΩΛΘ-5ΝΘ 11-Αυγ ειδική μηνιαία παροχή των ,84 Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της ανακοπής πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της Σεβαστής Παλαμιδά και λοιπών και της αίτησης ασφαλιστικών Α Α8ΛΩΛΘ-3ΗΓ 09-Σεπ μέτρων κατά του Δήμου Λήμνου ,56 Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης αγωγής των δεκατριών (13) υπαλλήλων του Δήμου Ν.Κούταλης κατά του Δ.Ν.Κούταλης σχετικά με την πρόσθετη ειδική μηνιαία παροχή Α ΑΜΞΩΛΘ-Ι1Τ 11-Αυγ των 176, ,84 Δαπάνη ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο Δήμου Λήμνου για σύνταξη γνωμοδότησης και τη νομική υποστήριξη του Δήμου, για σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για καταπατήσεις Α-940 4ΑΣΩΛΘ-Ι6Β 15-Ιουλ δημοτικών χώρων 394,40 Αμοιβή δικηγόρου για την νομική υποστήριξη του Δήμου για τις υποθέσεις: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α-994 4ΑΜΞΩΛΘ-ΛΥΒ 03-Αυγ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. 74,24 Δαπάνη ανάθεσης σε πληρεξούσιους δικηγόρους Δ. Λήμνου δικαστικού χειρισμού υπόθεσης αγωγής 13 υπαλλήλων πρώην Δ. Μούδρου κατά Δήμου Μούδρου, σχετικά με τη πρόσθεση ειδική μηνιαία παροχή των 176,00, δικάσιμο την Α-926 4ΑΣΗΩΛΘ-Ω62 12-Ιουλ Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 172,84 Δαπάνη ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρου Δ. Λήμνου δικαστικού χειρισμού υπόθεσης αγωγής 9 υπαλλήλων πρώην Δ. Ατσικής κατά Δήμου Ατσικής σχετικά με τη πρόσθεση ειδική μηνιαία απροχή των 176,00, δικάσιμο την Α-925 Α4ΣΗΩΛΘ-ΒΕΝ 12-Ιουλ Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 172,84 Δαπάνη αμοιβής δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις κλήσεων στους ιδιοκτήτες για την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών κατασκευής του έργου :<< Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Α Μαρ-11 3 Αγίου Ερμολάου >> Δ.Ε Ατσικής 264,45 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας σε εξωτερικό λογιστή για εκτίμηση αντικειμενικής αξίας περιουσίας Δήμου και υπολογισμός ΕΤΑΚ Α Φεβ-11 3 (Ενιαίο Τέλος Ακινήτων). 500,00

6 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας για κλείσιμο της χρήσης και για σύνταξη ισολογισμού του πρώην Α Φεβ-11 3 Δήμου Μύρινας για το έτος ,00 Δαπάνη αμοιβής ορκωτού λογιστή για έλεγχο χρήσης οικονομικών καταστάσεων (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) πρώην Δήμου Μύρινας Α Ιαν-11 3 οικονομικού έτους ,80 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας:ταχυμεταφορές με Acs courier φακέλων Διοικητικών- Οικονομικών-τεχνικών -ταμειακής υπηρεσίας,πολεοδομίας, ΚΕΠ Δήμου Λήμνου & αποστολές από & προς επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου ΧΕΠ για το χρονικό Α Ιαν-11 3 διάστημα από 02/1-31/3/ ,15 Ταχυμεταφορές με courier φακέλων Διοικητικών-Οικονομικών-τεχνικών -ταμειακής υπηρεσίας, Πολεοδομίας & ΚΕΠ Δήμου Λήμνου & αποστολές από & προς επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου ΧΕΠ για το χρονικό διάστημα από 01/ Α Μαρ /4/ ,49 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας: Παροχής υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς με courier φακέλων Διοικητικών-Οικονομικών- Τεχνικών-Ταμειακής υπηρεσίας, Πολεοδομίας, ΚΕΠ & αποστολές από & προς επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου ΧΕΠ για το χρονικό Α-702 4ΑΘΔΩΛΘ-Π 17-Μαϊ διάστημα από 01/5-31/12/ ,35 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας συντήρησης & ανανέωσης της υπάρχουσας διαδικτυακής πύλης του Α Φεβ-11 3 Δήμου Λήμνου 1.199,25 Δαπάνη εξόφλησης συνδρομών 4 Δημοτικών Ενοτήτων νέου Δήμου Λήμνου σε εφημερίδες Νομού Λέσβου <<ΛΗΜΝΟΣ>>, <<ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΦΩΝΗ>>, <<Τα Λήμνια >>, <<Εμπρός>>, <<ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ>> & σε εφημερίδα <<Δημοτικός & Α-1430 ΒΟΝ0ΩΛΘ-ΥΝΝ 14-Δεκ Κοινοτικός Τύπος>>, έτους ,00 Δαπάνη ανάθεσης συνδρομής του νέου Δήμου Λήμνου στην <<ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ>> και στην <<ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ>>,απεριορίστου αριθμού Α-824 4ΑΣΟΩΛΘ-ΚΝΡ 09-Ιουν ωρών για ένα (1) έτος. 830,25 Δαπάνη δημοσίευσης σε εφημερίδα <<ΛΗΜΝΟΣ>>, αποφ.δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λήμνου αριθμ:344/2011 για τέλη καθαριότητας & φωτισμού & προηρύξεων εκμίσθωσης πάρκιν σε Δ.Ε Μύρινας & Ατσικής και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Α ΩΛΘ-0ΒΠ 18-Νοε λυμάτων Θάνους Δ.Ε Μύρινας 768,40 Δαπάνη δημοσίευσης σε 4 εφημερίδες περίληψης διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την <<ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ Α-1061 ΒΟΝΤΩΛΘ-0ΚΤ 02-Σεπ ΕΤΟΣ >> 441,64

7 Δαπάνη δημοσίευσης σε (δύο) 2 εφημερίδες Λήμνου-Λέσβου, γνωστοποίησης Δημάρχου Λήμνου για πρόσληψη ειδικών συνεργατών Α-942 4ΑΜΓΩΛΘ-ΤΨΑ 18-Ιουλ στο Δήμο Λήμνου. 206,50 Δαπάνη εξόφλησης δημοσιεύσεων σε4 εφημερίδες, ανακοίνωσης ακύρωσης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη Δήμου στην υλοποίηση της πράξης <<Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων & βιολογικών καθαρισμών Α ΨΞΩΛΘ-ΩΘΙ 30-Νοε Δήμου Μύρινας >> 118,21 Δαπάνη δημοσίευσης σε 2 τοπικές εφημερίδες Λήμνου, περίληψη διακήρυξης Δήμου Λήμνου για μίσθωση ακινήτου στέγασης υπηρεσιών Δημοτικής Κοινότητας Α Φεβ-11 3 Μύρινας Λήμνου 62,60 Δαπάνη δημοσίευσης σε εφημερίδα Νομού Λέσβου <<ΕΜΠΡΟΣ>> διακήρυξη για έργο(ακυρώθηκε ο διαγωνισμός) Δημοτικής Ενότητας Ατσικής <<ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤ.ΟΙΚΙΣΜ.ΠΡΟΠΟΥΛΙΟΥ Α Φεβ-11 3 & ΑΓΩΓΓΟΥ>> 134,56 Δαπάνη δημοσίευσης σε 3 εφημερίδες Ν. Λέσβου περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός(1) ατόμου,για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού Δ. Λήμνου. 830, Α-941 4Α8ΟΩΛΘ-9ΒΖ 18-Ιουλ Δαπάνη δημοσίευσης διακηρύξεων Δήμου Λήμνου για μίσθωση ακινήτων (οικοπέδου) για δημιουργία χώρων στάθμευσης ΙΧ & ακινήτου(κτιρίου) για στέγαση μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Α-467 4ΑΣ7ΩΛΘ-Ο24 06-Απρ Ατσικής 146,16 Δαπάνη δημοσίευσης σε εφημερίδα Νομού Λέσβου << εμπρός >>, απόφασης Δημάρχου Λήμνου για τον ορισμό Αντιδημάρχων νέου Α Ιαν-11 3 Δήμου Λήμνου 510,40 Δαπάνη δημοσίευσης σε ημερήσια εφημερίδα Νομού Λέσβου <<ΕΜΠΡΟΣ>>, αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λήμνου αριθμ:344,345 & 346/2011 για τέλη καθαριότητας & φωτισμού, τέλος ακίνητης περιουσίας και συντελεστή τέλους και δημοτικού Α ΚΩΛΘ-Φ9Α 18-Νοε φόρου ηλεκτ 1.429,12 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας & υγειινής για τον καθαρισμό γραφείων & WC των Α Μαρ-11 3 υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου. 405,26 Δαπάνη καταβολής τελών Δήμου Λήμνου σε Διαδημοτική Επιχ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου Α.Ε. ΟΤΑ (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε) για τη χρήση του Χ.Υ.Τ.Α. & εργασίες πλυσίματος κάδων Α Φεβ-11 3 απορ/των από 1/1-31/5/ ,13

8 Δαπάνη καταβολής τελών Δήμου Λήμνου σε Διαδημοτική Επιχ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου Α.Ε. ΟΤΑ (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε) για τη χρήση του Χ.Υ.Τ.Α. & εργασίες πλυσίματος κάδων Α ΨΩΩΛΘ-1Α8 19-Δεκ απορ/των από 1/10-31/12/ ,91 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών για τη συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων θέρμανσης των γραφείων της Α Μαρ-11 3 Μύρινας του Δήμου Λήμνου. 822,02 Δαπάνη απόδοσης προμήθειας DIASPAY, για την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού τυο Δήμου Λήμνου για το 2011, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Α-944 4ΑΣΓΩΛΘ-ΑΓΜ 19-Ιουλ Πληρωμών. 117,27 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Α ΨΞΩΛΘ-ΤΝΧ 30-Νοε των διοικητικών υπηρεσιών 1.355,00 Εργασία τοποθέτησης και συντήρησης των κλιματιστικών που βρίσκονται στα γραφεία όπου Α ΣΩΛΘ-Δ5Φ 02-Δεκ στεγάστηκε η οικονομική υπηρεσία. 270,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση και την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της οικονομικής υπηρεσίας στην Τοπική Ενότητα Μύρινας και των ΚΕΠ της Τοπικής Κοινότητας Ν.Κούταλης του Δήμου Α Α8ΤΩΛΘ-ΤΟΡ 26-Σεπ Λήμνου. 352,61 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού και εργασία συντήρησης των μηχανογραφικών συστημάτων των υπηρεεσιών των Δ.Ε. του Δήμου Α ΒΝΩΛΘ-8Ξ7 02-Νοε Λήμνου ,95 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού για την συντήρηση και την αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών των Α Β2ΩΛΘ-7Ρ0 03-Νοε διοικητικών υπηρεσιών. 361,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου λόγω της μετεγκατάστασης της οικονομικής Α ΟΗΩΛΘ-ΠΓ9 25-Οκτ υπηρεσίας σε νέο κτίριο ,20 Εργασία συντήρησης των προγραμμάτων όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής της alfaware που χρησιμοποιεί ο Δήμος.(ετήσια Α ΣΩΛΘ-ΒΥ1 30-Νοε σύμβαση 2011) ,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την εργασία καθαρισμού Δημαρχείου και Δημοτικών κτιρίων λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με τα Α Β2ΩΛΘ-ΩΩΔ 26-Σεπ ίδια μέσα του Δήμου ,00 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για κάλυψη δαπανών που θα γίνουν για μεταφορά διαφόρων ειδών των οικονομικών και διοικητικών Α Β2ΩΛΘ-Ο24 25-Οκτ υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου. 64,82

9 Δαπάνη δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα Λήμνου <<ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΦΩΝΗ>>,προϋπολογισμού Δήμου Λήμνου οικ. Έτους 2011 & 2 ανακοινώσεων της Δ/νση δασών Ν. Λέσβου για πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων της Δ. Ε Νέας Κούταλης Α-838 4ΑΣ7ΩΛΘ-ΡΑ0 09-Ιουν του Δήμου Λήμνου 34,80 Προμήθεια βιβλίων εσόδων-εξόδων για την οικονομική υπηρεσία και νομοθεσίας για τα ΚΕΠ της Δ.Ε Α-1405 ΒΟΝΗΩΛΘ-ΔΚ0 07-Δεκ Μύρινας. 140,30 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ληξιαρχικών βιβλίων για το νέο Α-438 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 18-Μαρ-11 3 Δήμο Λήμνου 1.708,97 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Α-970 4ΑΣΦΩΛΘ-Γ3Π 22-Ιουλ Δήμου Λήμνου ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες Διοικητικών-Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσίων & Πολεοδομίας νέου Α Μαρ-11 3 Δήμου Λήμνου 3.421,18 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Α ΑΜΞΩΛΘ Αυγ Δήμου Λήμνου ,26 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Α-775 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 27-Μαϊ Λήμνου. 253,53 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σφραγίδων για τις Οικονομικές- Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Α-803 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 02-Ιουν Λήμνου. 545,08 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείων Διοικητικών-Οικονομικών Α Ιαν-11 3 υπηρεσιών Δήμου Λήμνου. 712,68 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες Διοικητικών-Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσίων & Πολεοδομίας νέου Α-868 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 21-Ιουν Δήμου Λήμνου 297,13 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για την οικονομικές και τις διοικητικές υπηρεσίες του Α-889 4ΑΣΓΩΛΘ-ΗΑ0 28-Ιουν Δήμου Λήμνου. 455,35 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων (φακέλων κλπ) για διοικητικές και οικονομικές Α-797 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 02-Ιουν υπηρεσίες του Δήμου Λήμνου. 596,24 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σφραγίδων για τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Α-834 4ΑΣ0ΩΛΘ-ΒΔ3 08-Ιουν Λήμνου. 528,50 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών μηχανογράφησης (τόνερ, μελάνια κλπ) για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Α ΠΑΩΛΘ-ΑΗΗ 27-Σεπ Δήμου Λήμνου ,87 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ενός τόνερ EPSON για τον εκτυπωτή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Α-759 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 24-Μαϊ Λήμνου 290,00

10 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης (τόνερ, μελάνια κ.α) για τους υπολογιστές των οικονομικών και διοικητικών Α-969 4ΑΣΦΩΛΘ-7ΚΩ 22-Ιουλ υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου. 746,84 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας διαφόρων αναλώσιμων υλικών (μελάνια,δισκέτες κλπ) για εκτυπωτές & Η/Υ Διοικητικών & Οικονομικών των υπηρεσιών των Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Α Μαρ-11 3 Λήμνου. 729,43 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων υπολογιστών (τόνερ,μελάνια κλπ) για τις οικονομικές και διοικητικές Α-920 4ΑΣ0ΩΛΘ-ΓΛΥ 07-Ιουλ υπηρεσίες του Δήμου Λήμνου. 60,32 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα των υπηρεσιών του Α-641 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 02-Μαϊ Δήμου Λήμνου. 499,96 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη των αναγκών των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών όλων των Α Α87ΩΛΘ-ΚΜΣ 06-Σεπ Δ.Ε. του Δήμου Λήμνου ,68 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Α-450 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 29-Μαρ-11 3 Λήμνου. 773,14 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Α-869 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 21-Ιουν Λήμνου. 149,99 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σφραγίδων για τα γραφεία των ΚΕΠ Α Α8ΦΩΛΘ-9ΛΖ 26-Σεπ του Δήμου Λήμνου 72,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για Α ΩΩΛΘ-9ΜΤ 03-Νοε την προμήθεια σφραγίδων 35,98 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας δελτίων παραγγελίας υλικών και εντολών προμηθειών για το τμήμα Α Π5ΩΛΘ-ΟΙΜ 27-Σεπ προμηθειών του Δήμου Λήμνου. 266,80 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου Λήμνου για την κάλυψη των αναγκών των οικονομικών και διοικητικών Α-956 4ΑΜ3ΩΛΘ-ΔΦΡ 20-Ιουλ υπηρεσιών. 783,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας δελτίων παραγγελίας υλικών για το γραφείο προμηθειών του Δήμου Α Α8ΥΩΛΘ-ΛΗΕ 21-Σεπ Λήμνου 139,20 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Α Π5ΩΛΘ-Ω9Ζ 27-Σεπ υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου ,38 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα γραφεία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Α-929 4ΑΣΓΩΛΘ-Ο6Χ 12-Ιουλ Λήμνου. 235,89

11 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών υγιεινής για τις υπηρεσίες που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Α Α8ΞΩΛΘ-61Υ 21-Σεπ Κοντιά Ν. Κούταλης. 77,05 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τα γραφεία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Α-763 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 26-Μαϊ Λήμνου. 66,04 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για θέρμανση Α ΒΜΩΛΘ-ΟΑΜ 25-Οκτ δημοτικών κτιρίων Δήμου Λήμνου 504,60 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού και κορνιζών για το τοποθετηθούν στο κτίριο του Δημαρχείου της Α ΨΡΩΛΘ-Ρ0Τ 19-Δεκ Μύρινας. 323,99 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών (καπάκι κ.α) για την αντικατάστασή τους στο φωτοτυπικό μηχάνημα της οικονομικής υπηρεσίας της Δ.Ε Α Φεβ-11 3 Μύρινας Δήμου Λήμνου. 186,06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ Α ΑΩΛΘ-4ΒΕ 07-Δεκ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 113,98 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης που θα χρησιμοποιηθούν για μικροεπισκευές στο νέο κτίριο όπου θα στεγαστεί η οικονομική Α ΟΨΩΛΘ-3Κ4 31-Αυγ υπηρεσία του Δήμου Λήμνου. 327,04 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας προγράμματος για την οικονομική (ταμειακή & λογιστική) διαχείριση Α Φεβ ΝΠΔΔ Δήμου Λήμνου 5.800,00 Προμήθεια συσκευών φαξ για την κάλυψη των αναγκών της Α ΨΟΩΛΘ-ΠΡΒ 09-Δεκ οικονομικής υπηρεσίας. 354,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λογισμικού για την αναβάθμιση προγραμμάτων/εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι οικονομικές Α ΟΒΩΛΘ-Δ5Χ 06-Οκτ διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις διοικητικές και οικονομικές Α ΟΒΩΛΘ-ΣΟΩ 06-Οκτ υπηρεσίες του Δήμου Λήμνου. 74,24 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου για το σχολικό έτος Α ΑΧΑΩΛΘ-ΨΝ5 23-Αυγ ,00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας Αθλητισμού- Πολιτισμού και Κοινωνικής Α ΨΞΩΛΘ-ΤΝΧ 30-Νοε πολιτικής 3.805,00 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού - φωτοτυπίες για την κάλυψη των Α Β2ΩΛΘ-Ο24 25-Οκτ αναγκών των σχολικών μονάδων ,24 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα mini bas του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας με αριθμ. κυκλοφ Α Ψ4ΩΛΘ-ΕΟΩ 12-Δεκ MERCENTES KHI 6760 & ,42

12 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του λεωφορείου του Α ΣΩΛΘ-9ΜΡ 23-Νοε Δήμου με αριθμ.κυκλοφ. ΚΗΙ ,90 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια σημαιών για τα δημοτικά κτίρια και το φρούριο που Α ΨΟΩΛΘ-ΤΕΞ 05-Δεκ βρίσκεται στη Δ.Κ Μύρινας ,22 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας Ελληνικών σημαιών & Κύπρου για σημαιοστολισμό Δημοτικών κτιρίων Α Μαρ-11 3 & του Φρουρίου της Μύρινας 2.986,12 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού κα υδραυλικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Α ΑΜΞΩΛΘ Αυγ Παιδικό Σταθμό Μύρινας 3.526,80 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την εξόφληση τυο 1ου λογαρισμού πληρωμής του έργου: << Αντικατάσταση δαπέδων παραδοσιακού κτιρίου στο 3ο Α ΑΘΔΩΛΘ-Τ 14-Δεκ Δημοτικό σχολείο Μύρινας >> ,84 Δαπάνη εξόφλησης 3ου & 4ου θεωρημένου λογαριασμού πληρωμής του έργου: << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ>> Α-930 4ΑΣ2ΩΛΘ-ΦΩ7 12-Ιουλ Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ ,76 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων/κοινοχρήστων χώρων Α ΕΩΛΘ-ΦΜΩ 25-Οκτ σχολείων ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (γάντια) για το προσωπικό της υπηρεσίας Α Α86ΩΛΘ-ΔΓ9 14-Σεπ καθαριότητας του Δήμου Λήμνου 243,60 Προμήθεια ειδών προστασίας (γάντια) για το εργατοτεχνικό Α-785 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 03-Μαϊ προσωπικό του Δήμου Λήμνου 272,83 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια αντανακλαστικών γιλέκων, γαντιών και λοιπών παροχών σε είδος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίς καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού του Δήμου Α ΟΒΩΛΘ Οκτ Λήμνου. 436,16 Δαπάνη ανάθεση προμήθειας γάλακτος για την παροχή σε είδος στο εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού του Δήμου , Α ΟΟΩΛΘ-ΥΡΑ 04-Οκτ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού , Α ΨΞΩΛΘ-ΤΝΧ 30-Νοε Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών & επισκευή του απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου μάρκας ADECO με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4165 της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού του Α ΟΛΩΛΘ-ΤΡΧ 18-Οκτ Δήμου Λήμνου ,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή μηχανήματος καθαρισμού ακτών της Δ.Ε. Μούδρου της υπηρεσιας Α Ο1ΩΛΘ-2ΚΠ 24-Οκτ καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού. 241,97

13 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας επισκευής ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας Α Α8ΦΩΛΘ-ΘΣ7 21-Σεπ ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λήμνου 849,47 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την εργασία μεταφοράς και αποκομιδής στερεών και ογκωδών αντικειμένων από κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Α ΟΒΩΛΘ-Ι9Σ 06-Οκτ Μύρινας με ειδικά containers ,00 Δαπάνη δημοσίευσης σε 3 εφημερίδες Νομού Λέσβου περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 20 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού Δήμου Λήμνου , Α-640 4ΑΧ5ΩΛΘ-Θ2Ι 02-Μαϊ Δαπάνη δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα <<ΛΗΜΝΟΣ>>, πρακτικού απόφασης 346/11 Δημοτικού Συμβουλίου για εξέταση δημοτικού φόρου Α ΨΗΩΛΘ-ΖΧΤ 21-Οκτ ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 496,25 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ελαιολιπαντικών κλπ αναλώσιμων για σέρβις οχημάτων Δήμου υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού,στο συνεργείο Α ΨΨΩΛΘ-7Ξ1 14-Σεπ κινήσεως ΤΟΥ Δήμου Λήμνου. 287,02 Προμήθεια λιπαντικών για τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ Α ΤΩΛΘ-ΖΛΥ 18-Νοε και ΚΗΥ ,40 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού Α ΒΧΩΛΘ-Β4Ε 12-Οκτ υλικού. 841,85 Δαπάνη προμήθειας υλικών επισκευής ηλεκτρολογικών Α-784 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 09-Μαϊ εγκαταστάσεων 1.871,02 Δαπάνη αάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικου για την επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών Α Ψ6ΩΛΘ-9Ο3 05-Δεκ κτηρίων 1.076,55 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή και αντικατάσταση των χαλασμένων λαμπτήρων και λοιπών φωτιστικών σωμάτων σε δρόμους και πλατείες από το προσωπικό του Α-876 4ΑΣ0ΩΛΘ-Ξ0Ξ 23-Ιουν Δήμου. 915,64 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα οχήματα IVECO KHI 6753 Δ.Ε. Μύρινας, KHI 6751Δ.Ε. Ν. Κούταλης, ΚΗΗ 5003 Δ.Ε. Ατσικής και ΚΗΙ 6754 IVECO Α ΨΞΩΛΘ-7Ν8 23-Δεκ Δ.Ε. Μούδρου ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών ( λεπίδα συμπίεσης κλπ)για την επισκευή του απορριμματοφόρου της υπηρεσίας καθαριότητας με αριθμ.κυκλ. ΚΗΙ Α ΞΩΛΘ-ΖΒ1 30-Σεπ ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών σωλήνων υψηλής πίεσης για τα απορριμματοφόρα του Α ΩΩΛΘ-ΞΚΤ 04-Νοε Δήμου Λήμνου 1.160,00

14 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των απορριμματοφόρων με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ 4159,4165 & ΚΗΗ 5003 των Δ.Ε. Μύρινας, Α ΓΩΛΘ-Ω5Ψ 23-Νοε Μούδρου και Ατσικής ,50 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή των απορριμματοφόρων NISSAN KHY 4174,MERCENTES KHY 4165 της υπηρεσίας Α Ψ4ΩΛΘ-Κ03 12-Δεκ καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού. 275,74 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ενός ελαστικού διαστάσεων 185/65Χ14 για αντικατάσταση φθαρμένου σε όχημα Δήμου Υπηρεσίας Α-1439 ΒΟΝΓΩΛΘ-5ΛΖ 21-Δεκ καθαριότητας. 85,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ελαστικών για το ημιφορτηγό (NISSAN) της υπηρεσίας Α ΑΧΧΩΛΘ-ΟΦ0 31-Αυγ καθαριότητας Δ.Ε. Μούδρου 359,97 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας τεσσάρων (4) ελαστικών για το Α Β8ΩΛΘ-ΙΑ2 05-Σεπ απορριμματοφόρο της Δ.Ε. Μύρινας 1.760,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας τεσσάρων (4) ελαστικών για το καλαθοφόρο όχημα της Δ.Ε. Νέας Α-935 4Α5ΜΩΛΘ-ΩΤΛ 14-Ιουλ Κούταλης 159,99 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ελαστικών για την αντικατάσταση φθαρμένων στο απορριματοφόρο με αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 6751 της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού του Δήμου Α Β2ΩΛΘ-Τ7Λ 14-Σεπ Λήμνου. 658,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σακκούλων καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Α-918 4ΑΣΗΩΛΘ-Ω1Λ 07-Ιουλ καθαριότητας του Δήμου Λήμνου 1.672,14 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σακούλων απορριμμάτων για την περισυλλογή των σκουπιδιών από τους δρόμους από υπαλλήλους της Α-455 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 30-Μαρ υπηρεσίας καθαριότητας ,52 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας μεγάλων σακούλων καθαριότητας για να χρησιμοποιηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων από Α-928 4ΑΣΓΩΛΘ-Δ57 12-Ιουλ τους δρόμους του Δήμου Λήμνου ,32 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων κλπ αναλώσιμων ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση δημοτικού φωτισμού από μόνιμο προσωπικό Δήμου Α Ιαν-11 3 (ηλεκτρολόγοι) ,27 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Α ΩΩΛΘ-ΦΝ9 04-Νοε Δήμου Λήμνου 665,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων κλπ αναλώσιμων ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση δημοτικού φωτισμού από μόνιμο προσωπικό Δήμου Α Ιαν-11 3 (ηλεκτρολόγοι). 256,70 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικού Α-703 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 06-Μαϊ φωτισμού. 287,42

15 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την υπογειοποίηση του δικτύου Α Ψ6ΩΛΘ-2Σ6 05-Δεκ ηλεκτροφωτισμού της Δ.Ε. Μύρινας 2.411,26 Δαπάνη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σεων Δήμου Α ΨΟΩΛΘ Δεκ από τακτικό προσωπικό Δήμου 3.040,13 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή Α ΩΛΘ-ΝΘ2 02-Ιουν εγκαταστάσεων του Δήμου. 612,50 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σεων Δήμου από τακτικό Α Ψ4ΩΛΘ Νοε προσωπικό Δήμου (ηλεκτρολόγοι) 670,00 Προμήθεια λαμπτήρων για φωτισμό Α ΩΛΘ-Μ0Γ 06-Δεκ οδών-πλατειών(φοπ) 1.763,20 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων και αναλωσίμων για την αντικατάσταση των φθαρμένων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (φανάρια δρόμων κ.α) της Μύρινας από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό Α Μαρ του Δήμου Λήμνου ,77 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων για την άμεση αποκατάσταση των χαλασμένων σε οδικό δίκτυο και σε κοινόχρηστους Α ΑΧ5ΩΛΘ-Ρ2Ο 02-Σεπ χώρους του Δήμου Λήμνου. 116,11 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων για αντικατάσταση χαλασμένων στους δρόμους και τις Α-704 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 06-Μαϊ πλατείας του Δήμου Λήμνου. 937,35 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας καλωδίων (χοντρού) για επισκευή φωτισμού στο δημοτικό στάδιο Δήμου Λήμνου στη περιοχή <<μαυραμπέλια>> Δημ. Ενότητας Α Ιαν-11 3 Μύρινας 1.683,28 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας μικρών κάδων για να τοποθετηθούν σε πλατείες της Δ.Ε Μύρινας Δήμου Α ΠΑΩΛΘ-ΝΘΝ 03-Οκτ Λήμνου 475,60 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια γιλέκων, γαντιών και λοιπών παροχών σε είδος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης Α ΟΒΩΛΘ-64Ε 06-Οκτ του Δήμου Λήμνου. 705,74 Δαπάνη ανάθεση προμήθειας γάλακτος για την παροχή σε είδος στο εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης Α ΟΟΩΛΘ-ΥΡΑ 04-Οκτ του Δήμου ,58 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Α ΨΞΩΛΘ-ΤΝΧ 01-Δεκ υπηρ. Ύδρευσης-αποχέτευσης 2.950,00 Εργασίες συντήρησης και επισκευής βυτιοφόρων οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης με αριθ.κυκλοφ. ΜΗΑ 4224, ΚΗΥ Α ΩΛΘ Νοε ,00 Επισκευή του φορτηγού βυτιοφόρου του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΗΑ 4225 λόγω απρόβλεπτης Α ΤΩΛΘ-64Μ 23-Νοε ζημιάς στα μηχανικά μέρη του. 928,00

16 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια και αντικατάσταση εμπρόσθιου τζαμιού (παρπριζ ) για το ημιφορτηγό MAZDA με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4161 της υπηρεσίας ύδρευσης - αποχέτευσης Α ΟΛΩΛΘ-Κ2Φ 18-Οκτ του Δήμου Λήμνου. 480,00 Προμήθεια ανταλλακτικών για την άμεση επισκευή ηλεκτρολογικού προβλήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο που προέκυψε στο φορτηγό βυτιοφόρο του Δήμου με Α ΦΩΛΘ-ΖΜΓ 30-Νοε αριθμό κυκλοφορίας ΝΧΥ ,75 Εργασίες επισκευής απρόβλεπτων βλαβών του φορτηγού βυτιοφόρου VOLVO του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΧΥ 5370 σε ιδωτικό Α ΖΩΛΘ-3Χ1 04-Νοε συνεργείο ,00 Δαπάνη ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας: << Προμήθεια & τοποθέτηση υπερκατασκευής βυτιοφόρου μεταφοράς λυμάτων χωρητικότητας 13m3, σε υπάρχον φορτηγό πλαίσιο VOLVO ΜΗΑ Α-800 4ΑΘΣΩΛΘ-2 23-Μαϊ >> ,00 Καθαρισμός-απόφραξη δικτύων αποχέτευσης στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας & στη Τοπική Κοινότητα Θάνους του Δήμου Α ΨΟΩΛΘ-Μ29 09-Δεκ Λήμνου 208,80 Δαπάνη ανάθεσης εκτέλεσης εργασίας : << Καθαρισμόςαπόφραξη του δικτύου αποχέτευσης στη Τοπική Κοινότητα Θάνους τη Α ΑΘΔΩΛΘ-Τ 30-Νοε του Δήμου Λήμνου 4.176,00 Δαπάνη εξόφλησης του έργου: << Καθαρισμός -Διάνοιξη χειμάρρων & διαμόρφωση αγροτικού δρόμου στη περιοχή <<Κάμπος>> στο ΤΔ Α ΨΠΩΛΘ Δεκ Θάνους >> 6.808,00 Δαπάνη αντιμετώπισης μεταφορικών εξόδων, μεταφοράς υλικών που προμηθεύεται η υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου εκτός Α-429 4ΑΣΥΩΛΘ-Α7Β 16-Μαρ Λήμνου(Αθήνα κλπ) 210,76 Δαπάνη αντιμετώπισης μεταφορικών εξόδων, μεταφοράς υλικών που προμηθεύεται η υπηρεσία ύδρευσηςαποχέτευσης Δήμου εκτός Α ΨΟΩΛΘ-ΛΓ6 11-Αυγ Λήμνου( Θεσσαλονίκη κλπ) 167,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας εντύπων για την εκτύπωση των λογαριασμών της υπηρεσίας Α-844 4ΑΣΒΩΛΘ-7Μ6 09-Ιουν ύδρευσης ,36 Δαπάνη προμήθειας εντύπων Α ΨΗΩΛΘ-Φ7Υ 05-Δεκ υπηρεσίας ύδρευσης- αποχέτευσης 392,08 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας εντύπων (βεβαιώσεις εκκένωσης βόθρων κλπ) για κάλυψη αναγκών Α Α89ΩΛΘ-ΤΘ0 14-Σεπ υπηρεσίας αποχέτευσης. 198,36 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων υπηρεσίας ύδρευσηςαποχέτευσης Δήμου Λήμνου για Α ΨΡΩΛΘ-ΝΝΥ 30-Νοε τον μήνα Δεκέμβριο ,56

17 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας διαφόρων ελαιολιπαντικών σε βαρέλια & δοχεία για λίπανσησέρβις οχημάτων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Λήμνου στο συνεργείο κινήσεως Α-1431 ΒΟΝΓΩΛΘ-6ΝΥ 14-Δεκ Δήμου ,05 Προμήθεια λιπαντικών για το βυτιοφόρο όχημα του Δήμου με Α ΤΩΛΘ-ΖΦ5 23-Νοε αριθμ. κυκλοφορίας ΜΗΑ ,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των αντλιοστασίων και δεξαμενών της υπηρεσίας ύδρευσης Α ΒΔΩΛΘ-ΩΛΨ 27-Οκτ αποχέταυσης του Δήμου Λήμνου 1.500,00 Προμήθεια υλικών ύδευσης για άμεση αποκ/ση απροβ.ζημιών στο Α Ψ4ΩΛΘ-Ξ3Σ 30-Νοε δίκτυο του Δήμου Λήμνου ,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα Α ΑΧ5ΩΛΘ-3Ε6 11-Αυγ ύδρευσης. 63,75 Προμήθεια υλικών ύδρευσης για άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτών Α-1406 ΒΟΝΥΩΛΘ-Ε3Η 08-Δεκ ζημιών 1.300,00 Προμήθεια υλικών ύδρευσης για αποκατάσταση απροβλεπτης ζημιάς στα σώματα θέρμανσης που βρίσκονται σε δημοτικό κτίριο από Α ΨΡΩΛΘ-Χ1Χ 14-Δεκ τους υδραυλικούς του Δήμου. 115,61 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεσης επισκευή από το προσωπικό του Δήμου βλαβών που προέκυψαν στο Α-809 4ΑΣΗΩΛΘ-6ΛΡ 07-Ιουν δίκτυο των Δημοτικών Ενοτήτων. 946,01 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας διαφόρων υδραυλικών ειδών για επισκευή από μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Δήμου Δήμνου ζημιών υδραυλικών εγκ/σεων Α Ιαν-11 3 Δημοτικής ενότητας Μύρινας. 221,27 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για άμεση αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο από το εργατοτεχνικό Α ΒΝΩΛΘ-1ΔΥ 06-Οκτ προσωπικό του Δήμου ,84 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλιών ύδρευσης για άμεση αποκατάσταση απροβλεπτών ζημιών στα δίκτυα του Α Ο0ΩΛΘ-ΩΟΛ 04-Οκτ Δήμου 1.146,94 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης (σωλήνες, ζιμπώ κλπ) για την αποκατάσταση από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, απρόβλεπτων ζημιών που θα προκύψουν κατά τους Α-931 4ΑΣΥΩΛΘ-ΗΓΜ 14-Ιουλ καλοκαιρινούς μήνες. 285,68 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας διαφόρων υδραυλικών ειδών για επισκευή από μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Δήμου Δήμνου ζημιών υδραυλικών εγκ/σεων Α Ιαν-11 3 Δημοτικής ενότητας Μύρινας. 871,39 Δαπάνη προμήθειας υλικών ύδρευσης για άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών στο δίκτυο των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Α-783 4Α3ΟΩΛΘ-Χ 16-Μαϊ Λήμνου ,35

18 Προμήθεια υλικών ύδρευσης για άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών που προκύπτουν στο δίκτυο Α ΜΩΛΘ-ΑΡΚ 05-Δεκ της Δ.Ε. Μύρινας. 630,43 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υλικών αποχέτευσης για άμεση Α ΚΩΛΘ-7Μ0 17-Νοε αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών 1.798,08 Προμήθ. υλικών αποχ.για άμεση Α Ψ1ΩΛΘ-ΙΒΥ 14-Δεκ αποκ/ση απροβ.ζημιών 2.958,45 Προμήθεια ανταλλακτικών για το βυτιοφόρο με αριθμ.κυκλοφ.νχυ Α ΨΡΩΛΘ-2ΝΝ 30-Νοε ,64 Προμήθεια ανταλλακτικών για την άμεση επισκευή των βυτιοφόρων με αριθμ. κυκλοφ. ΜΗΑ 4224, ΚΗΥ Α-1277 ΒΟΖΞΩΛΘ-ΟΒ5 11-Νοε ,97 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα MITSUBISHI με αριθμ. κυκλοφ. ΚΗΥ 4197 και MAZDA 4X4 ΚΗΥ 4161 της υπηρεσίας Α ΓΩΛΘ-1ΚΝ 23-Νοε ύδρευσης-αποχέτευσης 91,49 Προμήθεια ενός ανταλλακτικού (σασμάν γωνιακό) για αντικατάσταση χαλασμένου στο βυτιοφόρο όχημα MERCENTES του Δήμου με αριθμ.κυκλοφορίας ΜΗΑ 3689 και ανταλλακτικών για το Α ΨΠΩΛΘ-6Τ8 30-Νοε ΝΧΥ ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των βυτιοφόρων MERCENTES ΜΗΑ 3689 και VOLVO ΜΗΑ 4224της υπηρεσίας Α Ψ4ΩΛΘ-ΛΣ4 12-Δεκ ύδρευσης-αποχέτευσης ,76 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ελαστικών για την αντικατάσταση φθαρμένων στο βυτιοφόρο με αριθμ. κυκλ. ΜΗΑ 4225 και στο υδροφόρο με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ 4192 της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης Α Β2ΩΛΘ-Τ7Λ 14-Σεπ του Δήμου Λήμνου ,97 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια λάστιχων για Α ΩΩΛΘ-ΠΓΜ 04-Νοε σωλήνες. 273,76 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας σωλήνων αναρρόφησης για τα βυτιοφόρα οχήματα εκκένωσης Α-639 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 02-Μαϊ βόθρων του Δήμου Λήμνου ,84 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια υποβρυχίων αντλιών Α ΣΩΛΘ-4Σ5 21-Οκτ για τις Δ.Ε. του Δήμου Λήμνου ,20 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων των τοπικών κοινοτήτων Κοντοπουλίου και Α Β2ΩΛΘ-Τ97 21-Οκτ Παναγιάς 2.264,31 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας αντλητικών συγκροτηματων και των Α-787 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 12-Μαϊ υλικών εγκατάστασής τους 5.944,58 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιου περιοχής Άγιος Α-993 4Α58ΩΛΘ-7Τ7 03-Αυγ Ιωάννης Τ.Κ. Κάσπακα 1.099,68 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας υποβρύχιου κινητήρα για αντικατάσταση στο ανλιοστάσιο στην περιοχή Κρυόνερο Τ.Κ Α-962 4ΑΧΧΩΛΘ-ΩΕ7 21-Ιουλ Σαρδών 360,00

19 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια εφεδρικών κινητήρων αντλιών για τις Δ.Ε. του Α Β2ΩΛΘ-Γ1Κ 21-Οκτ Δήμου Λήμνου ,60 Προμήθεια υποβρυχίου κινητήρα για τοποθέτηση στο αντλιοστάσιο της Α Α8ΩΩΛΘ-Η7Β 08-Σεπ Τ.Κ. Καρπασίου 440,80 Προμήθεια μηχανολογικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τα Α Ψ1ΩΛΘ-8Δ2 14-Δεκ αντλιοστάσια του Δήμου ,98 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια βανών και δικλείδων ασφαλείας για τα αντλιοστάσια της Α ΒΔΩΛΘ-92Α 27-Οκτ Δ.Ε. Μούδρου 4.059,98 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τα Α ΒΝΩΛΘ-1ΧΔ 12-Οκτ αντλιοστάσια του Δήμου Λήμνου. 953,21 Προμήθεια μπαταρίας και δυναμώ για τοποθέτησή τους σε γεννήτρια Α ΣΩΛΘ-25Τ 18-Νοε αντλιοστασίου. 575,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών αυτοματισμού αντλιοστασίου περιοχής Κρυόνερο Α-992 4Α58ΩΛΘ-ΤΣ1 03-Αυγ Τ.Κ. Σαρδών 429,97 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία των υπαλλήλων του Α ΒΔΩΛΘ-5Κ6 27-Οκτ Δήμου 499,99 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για Α ΩΩΛΘ-ΞΚΡ 04-Νοε την προμήθεια εργαλείων 1.521,80 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια διαφόρων εργαλείων για συνεργεία των υδραυλικών του Α ΨΗΩΛΘ-96Ω 27-Δεκ Δήμου. 142,80 Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για Α Ψ1ΩΛΘ-8ΒΧ 14-Δεκ συνεργεία του Δήμου 796,51 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια φρεατίων ύδρευσηςαποχέτευσης για την τοποθέτηση Α ΒΔΩΛΘ-Ρ86 26-Οκτ τους στις Δ.Ε. του Δήμου Λήμνου ,99 Προμήθεια φρεατίων ύδρευσης Α Ψ1ΩΛΘ-36Β 14-Δεκ αποχέτευσης 3.977,16 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για εξόφληση του 3ου λογαριασμού πληρωμής του έργου: Κατασκευή υπόγειου αντλιοστασίου Α ΑΘΔΩΛΘ-Τ 08-Δεκ διανομής(έργο γεωθερμίας) 4.176,37 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κατασκευή περίφραξης αντλιοστασίων δεξαμενων Τ.Κ Α ΜΩΛΘ-Δ44 17-Νοε Θάνους 3.944,00 Εξόφληση 2ου λογαριασμού της μελέτης του έργου Εκσυγχρονισμός, βελτίωση, επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Δ Α ΤΩΛΘ-ΧΞΩ 30-Νοε Βάρους ,00 Εξόφληση της μελέτης του έργουεκσυγχρονισμός, βελτίωση, επέκταση δικτύων ύδρευσηςαποχέτευσης Δ.Δ. Καρπασίου , Α ΤΩΛΘ-Η5Ξ 30-Νοε Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την εργασία υποστηρικτικών υπηρεσιών υποβολής προγραμμάτων έργων ποιότητας ζωής (δίκτυα και Α ΟΒΩΛΘ-ΟΤΨ 06-Οκτ ΕΕΛ) ,00

20 Δαπάνη ανάθεση προμήθειας γάλακτος για την παροχή σε είδος στο εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας τεχνικής υπηρεσίας του Α ΟΟΩΛΘ-ΥΡΑ 04-Οκτ Δήμου ,55 Ασφάλιστρα μηχανημάτων & οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικής Α ΨΞΩΛΘ-ΤΝΧ 01-Δεκ υπηρεσίας 2.425,00 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την επισκευή ανταλλακτικού ( λαμαρινοδοχείου ) του αυτοκινήτου SUZUKI VITARA με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4182 της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Α ΟΛΩΛΘ-8ΚΘ 21-Οκτ Λήμνου. 319,99 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή μηχανήματος της τεχνικής υπηρεσίας (τσάπα Α Ο1ΩΛΘ-71Ι 24-Οκτ KOMATSU Μ.Ε ΙΧ) 555,00 Εργασίες επισκευής ενός μηχανήματος (κομπρεσέρ) με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4175 λόγω Α ΑΩΛΘ-ΒΓΕ 07-Δεκ απρόβλεπτης ζημιάς που προέκυψε. 133,40 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας επισκευής μηχανημάτων της τεχνικής υπηρεσίας (εκσκαφέα και γκρέιντερ) από εξουσιοδοτημένο Α ΠΑΩΛΘ-ΟΑ6 03-Οκτ συνεργείο. 197,20 Εργασίες επισκευής και επείγουσας συντήρησης με προμήθεια ανταλλακτικών των μηχανημάτων της τεχνικής υπηρεσίας ΜΑΝ Ατσικής με αριθμ.κυκλ.κηυ 4189 και γκρέιντερ ΜΕ KOMATSU & εκσκαφέα ΜΕ Α ΤΩΛΘ-3ΣΒ 18-Νοε KOMATSU. 812,00 Συντήρηση και επισκευή ενός φορτηγού ανατρεπόμενου με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ 4175 της τεχνικής Α ΣΩΛΘ-ΥΓΡ 23-Νοε υπηρεσίας. 139,20 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την εργασία αναβάθμισηςσυντήρησης του λογισμικού προγράμματος της τεχνικής Α ΟΒΩΛΘ-ΗΦ4 13-Οκτ υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου. 475,60 Δαπάνη ανάθεσης αναβάθμισηςεπέκτασης- συντήρησης λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Α ΓΩΛΘ-ΓΡΑ 29-Νοε Λήμνου 1.798,00 Δαπάνη κάλυψης εξόδων μετακίνησης & διαμονής εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Λήμνου υπηρεσίας τεχνικών Έργων για μετάβαση τους στον Αγ. Ευστράτιο για επιβλέψεις έργων του Δήμου Α-208 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 07-Φεβ-11 3 Αγίου Ευστρατίου για το έτος ,51 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας 2 βιβλίων << ΚΩΔΙκαΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ>>, για την υπηρεσία Α Φεβ-11 3 τεχνικών Έργων Δήμου Λήμνου. 122,00 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης & ντοσιέ για το γραφείο της τεχνικής υπηρεσίας του Α-415 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 10-Μαρ-11 3 Δήμου Λήμνου. 203,23 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγράφων μελετών και λοιπών εκτυπώσεων της Τεχνικής Α-804 4ΑΘΔΩΛΘ-Τ 02-Ιουν υπηρεσίας. 330,09

Αριθμός Απόφασης : 01/2015

Αριθμός Απόφασης : 01/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση-Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2013

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση-Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 16 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.29/ Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.29/ Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.29/31-12-2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 και ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης: 1/ 2015 του Δήμου Σικίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων.

Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 27 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 210/2014 ΘΕΜΑ: το Νεστόριο, σήμερα 10 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: ιάθεση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 6/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 147/2013 Θέμα 29 ο : Αποδοχή συνολικής πίστωσης 298.402,00. για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 04/2015 Ημέρ. Απόφασης : 23/01/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 264/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 35/19-10-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 52 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 114/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/28-05-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ 20-01-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 07/2016 Περίληψη: «Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -10/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 312 /2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -10/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 312 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -10/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 312 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 54/16.12.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 26 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΟΡ0Ρ-ΗΓΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 33/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΟΡ0Ρ-ΗΓΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 33/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 33/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 9 η Αυγούστου 0 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40 0. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Αριθμός Απόφασης 345/2011 Θέμα 3 ο : Εξέταση τέλους ακίνητης περιουσίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 376 ΘΕΜΑ: 9 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 370/2013 Θέμα 2 ο : Ενδεχόμενη καταπάτηση τμήματος αγροτικού δρόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 16/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 16/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 16/08-08-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21994/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21994/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21994/18.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.05.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Δημαρχιακής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010 Η Δημαρχιακή Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 182/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 8/1/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 η Οικονομική Επιτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 7/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 12999 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2015 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι:21/3/2014 Αρ.πρωτ.:18131 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 24 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 24 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Μπαλοτόγλου Πολύμνια Τηλ. Γραμματείας : 231330 4052 Email : menia.mpalotoglou@n3.syzefxis.gov.gr ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 26-3-2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρώτ.:3651 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Έδρα: Σπήλι Τηλ: 2832022046 FAX: 2832022777 Τ.Κ.: 74053 Αριθµός πρόσκλησης : 3 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέτρο 3.1 3.1.1 Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 800 48 30 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010.

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δευτέρα (2α) εκεµβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 4758/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΘΕΜΑ: 66 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 14/7.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προϋπολογισμού

Σχέδιο Προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Σχέδιο Προϋπολογισμού Έσοδα Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Σελίδα : 2 από 29 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα