«ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ»"

Transcript

1 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Καινδεκίδεο Πέηξνο Γηπι. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣΡΗΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΤΡΓΗΓΖ ΥΡΗΣΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ (ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ) ΚΑΣΑΒΟΤΝΖ ΣΔΦΑΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΑΣΕΖΓΧΓΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2014

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,ζα ήζεια αξρηθά λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην Υξίζην Ππξγίδε, γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ κεηέδσζε ζην αληηθείκελν ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θαη γηα ηε ζπλερή ηνπ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ΔΔΣΤ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηδηαηηέξσο ηνλ θχξην Υξφλε Δπάγγειν θαη ηνλ θχξην Μεηαθάθε Αζαλάζην θαζψο θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ, Αλεθνδηαζκνχ θαη εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ΣΑ.Τ θαη ηδηαηηέξσο ηνλ θχξην αθειιαξίνπ Ξελνθψλ, ηνλ θχξην Καηζνπξίδε Αζαλάζην θαη ηνλ θχξην Μακαινπθάθε Υξήζην. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, θαη εηδηθφηεξα ηελ πνιπαγαπεκέλε κνπ γηαγηά Μάξζα, πνπ ήηαλ δίπια κνπ ζε φιε ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ κνπ. 1

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΔΗΚΟΝΧΝ...5 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΥΖΜΑΣΧΝ...7 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΠΗΝΑΚΧΝ...8 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...9 ABSTRACT ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη πεδίν εθαξκνγήο Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Υξεζηκφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη πεξαηηέξσ έξεπλα Γνκή ηεο εξγαζίαο ΣΟ ΣΡΟΥΑΗΟ ΤΛΗΚΟ ΣΧΝ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 2.1 Ο ζηδεξφδξνκνο σο ζχζηεκα κεηαθνξψλ Οξηζκφο θαη ζπληζηψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Καηεγνξίεο ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ Σν ηξνραίν ζηδεξνδξνκηθφ πιηθφ Οξηζκφο θαη θαηεγνξίεο ηξνραίνπ πιηθνχ Βαζηθά κέξε ηξνραίνπ πιηθνχ Παξάκεηξνη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηξνραίνπ πιηθνχ

4 3. Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 3.1 Οξηζκόρ ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη έληαμή ηεο ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ Ζ ζεκαζία ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ γηα ην ζηδεξφδξνκν Ζ αλάγθε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 4.1 ηφρνη ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ηξαηεγηθέο ζπληήξεζεο Αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ Φνξείο ζπληήξεζεο ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΟ ΜΔΣΡΟ, ΣΡΑΜ ΚΑΗ ΣΟΝ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 5.1 Σν Μεηξφ σο ζχζηεκα κεηαθνξψλ Μεηξφ ηεο Αζήλαο Σξνραίν πιηθφ Πεξηγξαθή εγθαηαζηάζεσλ,εμνπιηζκνχ θαη εξγαζηψλ ζπληήξεζεο Φνξείο ζπληήξεζεο ηξαηεγηθέο ζπληήξεζεο Γείθηεο αμηνιφγεζεο Δηδηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο

5 5.2 Σν Σξακ σο ζχζηεκα κεηαθνξψλ Σξακ ηεο Αζήλαο Σξνραίν πιηθφ Πεξηγξαθή εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θαη εξγαζηψλ ζπληήξεζεο Φνξείο ζπληήξεζεο ηξαηεγηθέο ζπληήξεζεο Γείθηεο αμηνιφγεζεο Δηδηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο Ο πκβαηηθφο ππεξαζηηθφο ζηδεξφδξνκνο σο ζχζηεκα κεηαθνξψλ Ο πκβαηηθφο ππεξαζηηθφο ζηδεξφδξνκνο ζηελ Διιάδα Σξνραίν πιηθφ Πεξηγξαθή εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θαη εξγαζηψλ ζπληήξεζεο Φνξείο ζπληήξεζεο ηξαηεγηθέο ζπληήξεζεο Γείθηεο αμηνιφγεζεο Δηδηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 6.1 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα πγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζην Μεηξφ, Σξακ θαη ζπκβαηηθφ ππεξαζηηθφ ζηδεξφδξνκν ζηελ Διιάδα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

6 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΔΗΚΟΝΧΝ Δηθόλα 2.1: Κχξηα κέξε ζηδεξνδξνκηθνχ νρήκαηνο (έιθνλ φρεκα)...22 Δηθόλα 5.1: Οη ξάβδνη ηξνθνδνζίαο ζηακαηνχλ πξηλ απφ ην ππφζηεγν ζπληήξεζεο θαη νη ζπξκνί εηζέξρνληαη ζ απηφ κε ηε βνήζεηα ληηδεινθίλεηνπ νρήκαηνο ειηγκψλ...68 Δηθόλα 5.2: Γηαθξίλνληαη ην ρακειφηεξν δάπεδν ζηηο γξακκέο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ζηαζεξέο θαη θηλεηέο θιίκαθεο ζε δηάθνξα ζεκεία...69 Δηθόλα 5.3: ε θάπνηεο ηξνρηέο ππάξρνπλ αλπςσηηθνί γξχινη γηα ηελ αλχςσζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπξκνχ...69 Δηθόλα 5.4: Ρνιά αζθαιείαο ζηηο εηζφδνπο ησλ ζπξκψλ ζην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο...70 Δηθόλα 5.5: Ο ππνδαπέδηνο ηφξλνο δηακεξηζκαηνπνηείηαη γηα πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ...70 Δηθόλα 5.6: Δξγαζίεο επηζθεπήο θξέλσλ ζην θξεάηην επίζθεςεο ηνπ ππνδαπέδηνπ ηφξλνπ...71 Δηθόλα 5.7: χζηεκα ειέγρνπ ηνπ πξνθίι ησλ ηξνρψλ ζην ακαμνζηάζην κεηξφ ηνπ Διαηψλα...72 Δηθόλα 5.8: Όρεκα ζην νπνίν έρεη αθαηξεζεί ην θνξείν ζην ρψξν ηνπ θπξίσο ζπλεξγείνπ...74 Δηθόλα 5.9: Σν ππφζηεγν βαξηάο ζπληήξεζεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ κεηξφ ησλ επνιίσλ. ην βάζνο δηαθξίλεηαη ε κεηαθνξηθή πιάθα εγθάξζηαο κεηαθίλεζεο νρεκάησλ...74 Δηθόλα 5.10: Σν δάπεδν ζην θπξίσο ζπλεξγείν βξίζθεηαη ζηε ζηάζκε ησλ ζηδεξνηξνρηψλ...75 Δηθόλα 5.11: Καη ζην θπξίσο ζπλεξγείν ππάξρεη ηξνρηά κε εγθαηάζηαζε γηα αλχςσζε νρεκάησλ...75 Δηθόλα 5.12: πλεξγείν επηζθεπήο θνξείσλ...77 Δηθόλα 5.13: πλεξγείν ηξνρψλ...78 Δηθόλα 5.14: πλεξγείν θηλεηήξσλ έιμεο

7 Δηθόλα 5.15: πλεξγείν ειεθηξνληθψλ...79 Δηθόλα 5.16: Streetcar...94 Δηθόλα 5.17: χγρξνλν ηξακ...94 Δηθόλα 5.18: Δπηδηφξζσζε ηνπ πξνθίι ησλ ηξνρψλ κε ηφξλν Δηθόλα5.19: Δπηδηφξζσζε ηνπ πξνθίι ησλ ηξνρψλ κε ηφξλν ηνπνζεηεκέλν ζε ζθάκκα επηζθεπψλ Δηθόλα 5.20: Δπηδηφξζσζε ηνπ πξνθίι ησλ ηξνρψλ κε θνξεηφ ηφξλν Δηθόλα 5.21: Κηλεηφ ζχζηεκα αλχςσζεο θνξείσλ...,104 Δηθόλα 5.22: ηαζεξφ ζχζηεκα αλχςσζεο θνξείσλ)...,,105 Δηθόλα 5.23: Δίζνδνο γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ζθάκκα Δηθόλα 5.24: θάκκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θάησ απφ ην δάπεδν ησλ νρεκάησλ Δηθόλα 5.25: Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζην επίπεδν ηεο νξνθήο, κε ηε βνήζεηα πιαηθφξκαο Δηθόλα 5.26: Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζην επίπεδν ηνπ ζθάκκαηνο, ηνπ δαπέδνπ θαη ζην επίπεδν ηεο νξνθήο ησλ νρεκάησλ Δηθόλα 5.27: Δγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηε Θεζζαινλίθε Δηθόλα 5.28: Ρνή παξαγσγήο νρεκάησλ θαη θνξείσλ Δηθόλα 5.29 Ρνή παξαγσγήο νρεκάησλ θαη θνξείσλ Δηθόλα 5.30: Τπνδαπέδηνο ηφξλνο Δηθόλα 5.31: Επγηζηήξην νρεκάησλ Δηθόλα 5.32: Πξέζα θνξείσλ Δηθόλα 5.33: Πξέζζα ηξνρψλ Δηθόλα 5.34: Κάζεηνο ηφξλνο ηξνρψλ Δηθόλα 5.35: Σφξλνο ηξνρνθφξσλ αμφλσλ Δηθόλα 5.36: Γεξαλνγέθπξεο Δηθόλα 5.37: Γηάηαμε αλχςσζεο νρεκάησλ (γξχιινη) Δηθόλα 5.38: Γνθηκαζηήξηα πέδεο Δηθόλα 5.39: Γνθηκαζηήξηα ειαηεξίσλ Δηθόλα 5.40: Βαθείν κηθξψλ εμαξηεκάησλ

8 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΥΖΜΑΣΧΝ ρήκα 1.1: Βήκαηα κεζνδνινγίαο...14 ρήκα 2.1: Βαζκνί ειεπζεξίαο θηβσηίνπ - θνξείσλ αμφλσλ...23 ρήκα 2.2: Σππηθφ ειθφκελν ζηδεξνδξνκηθφ φρεκα κε δχν δηαμνληθά θνξεία...24 ρήκα 4.1: Ο ξφινο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζπληήξεζεο...37 ρήκα 4.2: ηάδηα δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο...40 ρήκα 4.3: Μνληέιν θαζνξηζκνχ ρξνληθψλ νξίσλ πξνιεπηηθήο θαη δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο...42 ρήµα 4.4: Καζνξηζκφο ρξνληθψλ νξίσλ επεµβάζεσλ ή αληηθαηαζηάζεσλ...46 ρήµα 4.5: πρλφηεηα επηζεσξήζεσλ ζπλαξηήζεη ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο...47 ρήµα 4.6: Φαζε ζρεδηαζκνχ...48 ρήµα 4.7: Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο/δξαζηεξηφηεηα...49 ρήκα 5.1:ην νξγαλφγξακκα γεληθήο δηεχζπλζεο ζπληήξεζεο θαη έξγσλ...80 ρήκα 5.2: Σα επίπεδα εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζηα ηξακ ρήκα 5.3: Γηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ ησλ νρεκάησλ ρήκα 5.4: Οξγαλφγξακκα κεραλνζηαζίνπ Θεζζαινλίθεο ρήκα 5.5: Οξγαλφγξακκα κεραλνζηαζίνπ Θεζζαινλίθεο

9 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΠΗΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 2.1: Κχξηα κέξε αηκάκαμαο...19 Πίλαθαο 2.2: Κχξηα κέξε ληεδειάκαμαο...19 Πίλαθαο 2.3: Κχξηα κέξε αεξηνζηξνβηιάκαμαο...20 Πίλαθαο 2.4: Κχξηα κέξε ειεθηξάκαμαο...20 Πίλαθαο 2.5: Κχξηα κέξε επηβαηηθψλ ειθφκελσλ νρεκάησλ...21 Πίλαθαο 2.6: Κχξηα κέξε εκπνξηθψλ ειθφκελσλ νρεκάησλ...22 Πίλαθαο 5.1: πξκνί Μεηξφ (Πξψηε γεληά)...85 Πίλαθαο 5.2: πξκνί Μεηξφ (Γεχηεξε γεληά)...86 Πίλαθαο 5.3: ΝME (Nominal Maintenance Examination)...86 Πίλαθαο 5.4: LI (Limited Inspection)...87 Πίλαθαο 5.5: GI (Grand Inspection)...87 Πίλαθαο 5.6: GGI (General Grand Inspection)...87 Πίλαθαο 5.7: PO (Partial Overhaul)...88 Πίλαθαο 5.8: MO (Main Overhaul)...89 Πίλαθαο 5.9: Δξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ εθηεινχληαη ζην επίπεδν ηνπ ζθάκκαηνο επηζθεπψλ Πίλαθαο 5.10: Δξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ εθηεινχληαη ζην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ ησλ ηξακ Πίλαθαο 5.11: Δξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ εθηεινχληαη ζην επίπεδν ηεο νξνθήο ησλ νρεκάησλ Πίλαθαο 5.12: Δξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ εθηεινχληαη ζην επίπεδν αλπςσκέλνπ ηξακ Πίλαθαο 5.13: Πξφγξακκα επηζεσξήζεσλ Πίλαθαο 5.14: Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο( επηβαηάκαμεο)

10 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ηξνραίνπ πιηθνχ ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα νξίδεη ηη είλαη ην ζηδεξνδξνκηθφ ηξνραίν πιηθφ, ηα βαζηθά ηνπ κέξε θαζψο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Δπίζεο νξίδεη σο έλλνηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, ηεθκεξηψλεη ηελ αλάγθε θαη ηε ζεκαζία ηεο ζπληήξεζεο θαη θαηαγξάθεη ηηο βαζηθέο εξγαζίεο πνπ απηή πεξηιακβάλεη. Δπηπιένλ δηαζαθελίδεη ηνπο ζηφρνπο, αλαιχεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, πξνζσπηθφ, δείθηεο αμηνιφγεζεο) γηα ηελ επίηεπμε κηαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο ζπληήξεζεο. Σέινο εμεηάδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπληήξεζεο ζε ηξία ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα ζηελ Διιάδα ( κεηξφ ηεο Αζήλαο, ηξακ ηεο Αζήλαο, ππεξαζηηθφο ζηδεξφδξνκνο ζηελ Διιάδα) θαη γίλεηαη ε ζπγθξηηηθή ηνπο αμηνιφγεζε επηζεκαίλνληαο ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο. Λέμεηο θιεηδηά: ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα, ηξνραίν πιηθφ, δηαρείξηζε ηεο ζπληήξεζεο, ζηξαηεγηθέο ζπληήξεζεο, δείθηεο αμηνιφγεζεο ζπληήξεζεο 9

11 ABSTRACT The object of this diploma thesis is to describe and analyze the activity of railway rolling stock maintenance in Greece. More specifically it states the meaning of the railway rolling stock, its main parts as well as the parameters that have to be taken into account in order to ensure its quality. It also defines the concept of maintenance of rolling stock, indicates the need and importance of maintenance and records the basic activities included. It further clarifies the objectives, analyzes the strategies followed and the tools used (depots, equipment, human resources, evaluation indicators ) to achieve a holistic maintenance management. Finally the maintenance process for three railway systems in Greece is considered (metro of Athens, tramway of Athens, interurban railways in Greece) and their comparative evaluation is performed, noting similarities and differences. Keywords: railway systems, railway rolling stock, maintenance management, maintenance strategies, maintenance evaluation indicators 10

12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη πεδίν εθαξκνγήο Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία κε ηίηιν: πληήξεζε ηξνραίνπ πιηθνχ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Διιάδα εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Σερληθψλ Έξγσλ» ηνπ ηκήκαηνο ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ζ εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Μέζνδνη Καηαζθεπήο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ θαη είρε σο ππεχζπλν ηνλ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ θ. Υξίζην Ππξγίδε. Σα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία απηή αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1Οξίδεη σο έλλνηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, δηαζαθελίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη αλαιχεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 2) Καηαγξάθεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 3) Δμεηάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπληήξεζεο ζε ηξία ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα ζηελ Διιάδα( θαη ζπγθεθξηκέλα, ζην ηξακ, ζην κεηξφ θαη ζηνλ ζπκβαηηθφ ππεξαζηηθφ ζηδεξφδξνκν) 4) πγθξίλεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο ζηα ηξία παξαπάλσ ζπζηήκαηα επηζεκαίλνληαο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο Πεδίν εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηξακ ηεο Αζήλαο, ηνπ κεηξφ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ππεξαζηηθέο κεηαθηλήζεηο ζην ειιεληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. 11

13 1.2 Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο Ζ ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ είλαη µία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Καη απηφ γηαηί αθελφο είλαη µία ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα θαη αθεηέξνπ ην θφζηνο ηεο απνηειεί έλα ζεµαληηθφ ηµήµα ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ελφο ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη λέεο θαη ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ, ν αληαγσληζµφο, ε νινέλα θαη µεγαιχηεξε µεραλνπνίεζε θαη απηνµαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε απαίηεζε πξνζηαζίαο ηνπ νηθνινγηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη νη πξνθιήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θάζε ζχγρξνλνο ζηδεξνδξνκηθφο νξγαληζκφο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηνχληαη απνηειεζκαηηθφηεηα, επάξθεηα θαη πςειή πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέµαηα πεξηβάιινληνο θαη αζθάιεηαο. Σν ηξνραίν πιηθφ απνηειεί κηα απφ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ελφο ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη έλα κεγάιν κεξίδην ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πνπ πξέπεη λα παξέρεη έλα ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα, ζπλεπψο ε αλάγθε γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ απνηειεί πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο. Σέινο, ε ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ εμαηηίαο ησλ ζπλερφκελσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεζψξα λέσλ ζηξαηεγηθψλ ζπληήξεζεο αιιά θαη θνξέσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο, εληζρχνπλ ηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθή δηεξεχλεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζην ζχλνιν ηνπο απαξηίδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. 12

14 1.3 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζην νξγαλφγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 1.1. Βήκα 1 ν Οξηζκφο ζέκαηνο Πεδίν εθαξκνγήο Καηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Βήκα 2 ν Γεληθή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ σο ζπζηεκα κεηαθνξψλ. Οξηζκφο θαηεγνξίεο θαη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ηξνραίνπ πιηθνχ. Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα Βήκα 3 ν Οξηζκφο, ζεκαζία θαη αλάγθε ηεο ζπληήξεζεο. Καηαγξαθή εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηξνραίνπ πιηθνχ. Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα + Δπί ηφπνπ επίζθεςε ζε ακαμνζηάζηα ηεο ΣΑ.Τ θαη ηεο ΔΔΣΤ + Πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε αξκφδην πξνζσπηθφ Βήκα 4 ν Πεξηγξαθή ζηφρσλ, εξγαιείσλ,ζηξαηεγηθψλ, θνξέσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα + Δπί ηφπνπ επίζθεςε ζε ακαμνζηάζηα ηεο ΣΑ.Τ θαη ηεο ΔΔΣΤ + Πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε αξκφδην πξνζσπηθφ 13

15 Βήκα 5 ν Πεξηγξαθή ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζηα επηκέξνπο ηξία ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα (κεηξφ, ηξακ θαη ζπκβαηηθφο ζηδεξφδξνκνο). Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα + Δπί ηφπνπ επίζθεςε ζε ακαμνζηάζηα ηεο ΣΑ.Τ θαη ηεο ΔΔΣΤ + Πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε αξκφδην πξνζσπηθφ Βήκα 6 ν πκπεξάζκαηα Πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ρήκα 1.1: Βήκαηα κεζνδνινγίαο 1.4 Υξεζηκόηεηα ηεο εξγαζίαο θαη πεξαηηέξω έξεπλα Σα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο έρνπλ ζαλ ζηφρν λα απνηειέζνπλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ βνήζεκα γηα φζνπο αλαδεηνχλ ζηνηρεία γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο κειεηεηέο, θαη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζηδεξφδξνκν θαη ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. 14

16 1.5 Γνκή ηεο εξγαζίαο Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε έμη θεθάιαηα θαη ζε δχν παξαξηήκαηα. ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν, ηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο, θαη παξνπζηάδεηαη ε γεληθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζχληαμή ηεο. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ηξνραίν πιηθφ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ν ζηδεξφδξνκνο θαη νη ζπληζηψζεο ηνπ θαη αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ( νξηζκφο, θαηεγνξίεο, βαζηθά κέξε θαη νη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ). ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. Γίλεηαη ν νξηζκφο ηεο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ε ζεκαζία θαη ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο ζηα ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα. Σέινο παξνπζηάδνληαη θάπνηεο βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δηαρείξηζε ηεο ζπληήξεζεο. Πνηνη είλαη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο, πνηεο ζηξαηεγηθέο αθνινπζνχληαη, πσο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη πνηνη θνξείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο. ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπληήξεζεο ζην κεηξφ ηεο Αζήλαο, ζην ηξακ ηεο Αζήλαο, θαη ζηνλ Διιεληθφ ζπκβαηηθφ ππεξαζηηθφ ζηδεξφδξνκν, εζηηάδνληαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ακαμνζηαζίνπ, ζηνλ θνξέα ζπληήξεζεο, ζηηο ζηξαηεγηθέο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ζηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπληήξεζεο. Σέινο παξνπζηάδνληαη θάπνηεο ηδηαίηεξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο γηα ην εθάζηνηε ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα. ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην δηακνξθψλνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. ην παξάξηεκα Α παξνπζηάδνληαη θάπνηνη ελδεηθηηθνί πίλαθεο ειέγρνπ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ κεηξφ. 15

17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΣΟ ΣΡΟΥΑΗΟ ΤΛΗΚΟ ΣΧΝ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 2.1 Ο ζηδεξόδξνκνο ωο ζύζηεκα κεηαθνξώλ Οξηζκόο θαη ζπληζηώζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Οξηζκόο ηδεξόδξνκνο θαιείηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ κε ηε βνήζεηα ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλσλ γηα λα θπινχλ επί ζηδεξνηξνρηψλ. Κηλείηαη ειεθηξηθά ή κεραληθά κέζσ ραιχβδηλσλ ηξνρψλ ζε απνθιεηζηηθά δηθφ ηνπ δηάδξνκν θπθινθνξίαο. Απνηειεί ρεξζαίν κέζν καδηθήο κεηαθνξάο ην νπνίν εμππεξεηεί κεηαθηλήζεηο φισλ ησλ απνζηάζεσλ, ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ (αζηηθφ, πξναζηηαθφ, πεξηθεξεηαθφ, ππεξαζηηθφ). Ο ζηδεξφδξνκνο σο ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξεηο ζπληζηψζεο: ηε ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή, ην ηξνραίν πιηθφ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε. α)ηδεξνδξνκηθή ππνδνκή: Με ηνλ φξν ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή λνείηαη ε ζηδεξνδξνκηθή νδφο κεηαθνξάο ή αιιηψο ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ ζπξκψλ Ζ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ δηαθνξεηηθψλ ειαζηηθνηήησλ πνπ κεηαθέξνπλ ηα ζηαηηθά θαη ηα δπλακηθά θνξηία ζην έδαθνο ζεκειίσζεο. Πεξηιακβάλεη δηαδνρηθά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, ηηο ζηδεξνηξνρηέο, ηνπο ζηξσηήξεο, ην έξκα, ην ππφζηξσκα ηνπ έξκαηνο, ηε ζηξψζε δηακφξθσζεο θαη ην έδαθνο ζεκειίσζεο ή ππφβαζε. 16

18 β)σξνραίν Τιηθό: Με ηνλ φξν ζηδεξνδξνκηθφ ηξνραίν πιηθφ λννχληαη φια ηα νρήκαηα έιθνληα θαη ειθφκελα πνπ θηλνχληαη πάλσ ζηηο ζηδεξνηξνρηέο. Σα έιθνληα νρήκαηα δηαζέηνπλ απηφλνκε θίλεζε κε ηε ρξήζε θηλεηήξσλ θαη ρσξίδνληαη ζε ''θηλεηήξηα νρήκαηα'' πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηελ έιμε ησλ ειθφκελσλ νρεκάησλ θαη ζε απηνθηλεηάκαμεο πνπ επηηξέπνπλ θαη ηε κεηαθνξά επηβαηψλ. Αλάινγα κε ηελ πεγή ελέξγεηαο ησλ παξαπάλσ θαηαηάζζνληαη ζε αηκάκαμεο, ληεδειάκαμεο, αεξηνζηξνβηιάκαμεο θαη ειεθηξάκαμεο. Σα ειθφκελα νρήκαηα δε δηαζέηνπλ απηφλνκε έιμε θαη δηαθξίλνληαη ζε επηβαηηθά θαη εκπνξηθά. Κάζε ζηδεξνδξνκηθφ φρεκα απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε, ην ακάμσκα, ηα θνξεία, ηνπο άμνλεο. γ) ηδεξνδξνκηθή εθκεηάιιεπζε Με ηνλ φξν ζηδεξνδξνκηθή εθκεηάιιεπζε λνείηαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ησλ νπνίσλ κηα ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε εμαζθαιίδεη ηελ θπθινθνξία ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ πνπ δηαζέηεη, ζηε ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή. Γηαθξίλεηαη ζηελ ηερληθή εθκεηάιιεπζε ε νπνία πεξηιακβάλεη: παξαγσγή/ ράξαμε δξνκνινγίσλ παξαγσγή/εθαξκνγή θαλνληζκψλ, δηαηάμεσλ, εγρεηξηδίσλ ξχζκηζε θαη έιεγρνη ηεο θπθινθνξίαο αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο ζηειέρσζε ζηαζκψλ/ζπξκψλ θαηαλνκή ρσξεηηθφηεηαο Καη ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ε νπνία πεξηιακβάλεη: θφκηζηξα/ηηκνινγηαθή πνιηηηθή marketing νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε επηβαηηθψλ/εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 17

19 2.1.2 Καηεγνξίεο ζηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάηωλ Σα ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) Τπεξαζηηθά πκβαηηθψλ ηαρπηήησλ Τςειψλ ηαρπηήησλ β) Πξναζηηαθά πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο πεξηαζηηθφο ζηδεξφδξνκνο πεξηθεξεηαθφο ζηδεξφδξνκνο γ) Αζηηθά κεηξφ ειαθξχ κεηξφ ηξακ monorail δ) Μεγάισλ θαηά κήθνο θιίζεσλ νδνλησηφο ζηδεξφδξνκνο θαισδηνθίλεηα ζπζηήκαηα (funicular, cable car) 2.2 Σν ηξνραίν ζηδεξνδξνκηθό πιηθό Οξηζκόο θαη θαηεγνξίεο ηξνραίνπ πιηθνύ Οξηζκόο Με ηνλ φξν ηξνραίν δηδεξνδξνκηθφ πιηθφ λνείηαη ε δνκή, ην ζχζηεκα ρεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ, νη ζπζθεπέο ιήςεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νη κνλάδεο έιμεο θαη ελεξγεηαθήο κεηαηξνπήο, ν επνρνχκελνο ηερληθφο εμνπιηζκφο γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε ρξέσζε, ηα φξγαλα πέδεζεο, δεχμεο θαη θχιηζεο (θνξεία, άμνλεο θ.ιπ.) θαη ε αλάξηεζε, νη ζχξεο, νη δηεπαθέο αλζξψπνπ/κεραλήο, νη ζπζθεπέο ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο αζθάιεηαο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πγεία ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ επνρνχκελνπ πξνζσπηθνχ. 18

20 Καηεγνξίεο ηξνραίνπ πιηθνύ Α)Έιθνληα νρήκαηα α1)αηκάκαμεο Αξρέο ιεηηνπξγίαο: Μέζσ ηεο θαχζεο ε ζεξκηθή ελέξγεηα ηνπ άλζξαθα ή ηνπ πεηξειαίνπ απνζεθεχεηαη σο δπλακηθή ελέξγεηα πίεζεο αηκνχ θαη κεηαηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπξκνχ. ηνλ πίλαθα 2.1 δίδνληαη ηα θχξηα κέξε κηαο αηκάκαμαο. Πίλαθαο 2.1: Κύξηα κέξε αηκάκαμαο Κηλεηήξηνη ηξνρνί Γησζηήξαο Αηκνιέβεηαο Θάιακνο αηκνχ Κχιηλδξνο Καπλνδφρνο Έμνδνο αηκνχ Γεμακελή λεξνχ Βαιβίδα αζθαιείαο Θεξκαληήξαο λεξνχ ηξνθνδνζίαο Ράβδνο δεχμεο Τπεξζεξκαληήξαο Μεραληθή ηξνθνδνζία άλζξαθα Ππξνθηβψηην, εζηία α2)νηεδειάκαμεο Αξρέο ιεηηνπξγηάο: Αέξαο νδεγείηαη ζηνλ θχιηλδξν, φπνπ ζπκπηέδεηαη ψζηε λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ, ζηε ζπλέρεηα κηθξή πνζφηεηα πεηξειαίνπ εγρχεηαη εληφο ηνπ θπιίλδξνπ ην νπνίν αλαθιέγεηαη ρσξίο ζπηλζήξα, ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο. ηνλ πίλαθα 2.2 δίδνληαη ηα θχξηα κέξε κηαο ληεδειάκαμαο. Πίλαθαο 2.2:Κύξηα κέξε ληεδειάκαμαο Αεξηνζπκπηεζηήο Κηβψηην άκκνπ Φπγείν Αλεκηζηήξαο ςπγείνπ Σνπξκπνθνξηηζηήο Κχξηνο ελαιιάθηεο Δθεδξηθφο ελαιιάθηεο Αεξηνζάιακνη Νηεδεινθηλεηήξαο Υψξνο εηζαγσγήο αέξα Αλνξζσηέο Ζιεθηξνληθνί έιεγρνη Θέζε κεραλνδεγνχ πζζσξεπηέο Τπεξηξνθνδφηεο Γεμακελή θαπζίκνπ Κηβψηην Άμνλαο κεηάδνζεο 19

21 α3)αεξηνζηξνβηιάκαμεο Αξρέο ιεηηνπξγίαο: Μέζσ ελφο αεξηνζηξνβηινθηλεηήξα πξαγκαηνπνηείηαη εθηφλσζε ππέξζεξκσλ θαη ππφ πίεζε θαπζαεξίσλ. Σα θαπζαέξηα απηά δεκηνπξγνχληαη ζε έλα εηδηθφ ζάιακν θαχζεο, φπνπ θαηά πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα δηνρεηεχεηαη αέξαο κε πςειή πίεζε ελψ παξάιιεια εθηνμεχεηαη θαη ην θαχζηκν. ηνλ πίλαθα 2.3 δίδνληαη ηα θχξηα κέξε κηαο αεξηνζηξνβηιάκαμαο. Πίλαθαο 2.3:Κύξηα κέξε αεξηνζηξνβηιάκαμαο: Αεξαγσγφο εηζαγσγήο Γξνκείο ζπκπηεζηή βνεζεηηθνχ ζηξνβίινπ Βνεζεηηθή κεηάδνζε θίλεζεο Γξνκείο ζηξνβίινπ εμφδνπ Αμνληθνί δξνκείο αεξηνζπκπηεζηή Μεησηήο ζηξνθψλ Αμνληθφο δξνκέαο Απφδνζε Υψξνο θαχζεο Δμαγσγή α4)ζιεθηξάκαμεο Αξρέο ιεηηνπξγίαο: Ζ ειεθηξνθίλεζε ησλ θηλεηήξησλ κνλάδσλ θαη ηνπ φινπ ζπξκνχ εμαζθαιίδεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ζπλφινπ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπληζηνχλ ην ζχζηεκα ειεθηξηθήο έιμεο. ηνλ πίλαθα 2.4 δίδνληαη ηα θχξηα κέξε κηαο ειεθηξάκαμαο. Πίλαθαο 2.4:Κύξηα κέξε ειεθηξάκαμαο: Θάιακνο νδήγεζεο Πξνεηδνπνηεηηθή θφξλα Ραδηνθεξαία Παληνγξάθνο ζπλερνχο ξεχκαηνο χζηεκα κεηαθνξάο Πίλαθαο αζθαιεηψλ Απηφκαηνο δηαθφπηεο ξεχκαηνο Παληνγξάθνο κνλνθαζηθνχ ξεχκαηνο χζηεκα ζπκπίεζεο Κηλεηήξαο έιμεο Ρεδεξβνπάξ αέξα Κχξηνο κεηαζρεκαηηζηήο Ακκνδφρνο Πεξηνξηζηήο ηαιάλησζεο Μεηαηξνπέαο Κηλεηήξαο έιμεο 20

22 Φχθηεο Γεμακελή Δμαεξηζκφο Καιψδην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Διαηήξην αλάξηεζεο Ρίςε άκκνπ Πξνθπιαθηήξαο Β)Διθόκελα νρήκαηα β1)δπηβαηηθά Χο επηβαηηθά ειθφκελα νρήκαηα λννχληαη φζα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ρσξίο ηε ρξήζε απηφλνκεο έιμεο Οη θαηεγνξίεο επηβαηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ ζπλήζσο θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ εζσηεξηθή δηακφξθσζε απηψλ θαη ηελ εθάζηνηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ. Οη ζπλεζέζηεξεο θαηεγνξίεο είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ: 1) ακηγψο ζέζεηο θαζήκελσλ 2)εζηηαηφξην-θπιηθείν 3)θιίλεο ηνλ πίλαθα 2.5 δίδνληαη ηα θχξηα κέξε κηαο επηβαηάκαμαο. Πίλαθαο 2.5:Κύξηα κέξε επηβαηηθώλ ειθόκελωλ νρεκάηωλ Πφξηεο εηζφδνπ επηβαηψλ Γηαρσξηζηηθέο πφξηεο Παξάζπξα Καζίζκαηα πζηήκαηα Φσηηζκνχ πζηήκαηα Κιηκαηηζκνχ-αεξηζκνχ Δγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο β2)δκπνξηθά Χο εκπνξηθά νρήκαηα λννχληαη φζα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί κε ζηφρν ηελ αζθαιή κεηαθνξά εκπνξεπκαηηθψλ αγαζψλ. Υσξίδνληαη ζηα: 1)θιεηζηά 2)αλνηρηά κε παξεηέο 3) αλνηρηά ρσξίο παξεηέο 5)εηδηθά ( κεηαθνξά δψσλ, δεμακελέο, ςπγεία θ.η.ι) 21

23 ηνλ πίλαθα 2.6 δίδνληαη ηα θχξηα κέξε ελφο εκπνξηθνχ νρήκαηνο. Πίλαθαο 2.6:Κύξηα κέξε εκπνξηθώλ ειθόκελωλ νρεκάηωλ Πφξηεο Δλζσκαησκέλνη γεξαλνί θφξησζεοεθθφξησζεο θάιεο Αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο Ηκάληεο ζπγθξάηεζεο θνξηίσλ Βαζηθά κέξε ηξνραίνπ πιηθνύ Κάζε ζηδεξνδξνκηθφ φρεκα, ειθφκελν ή έιθνλ, απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε (Δηθ.2.1): Σν ακάμσκα (ή θηβψηην), ηα θνξεία, ηνπο άμνλεο. Δηθόλα 2.1 : Κχξηα κέξε ζηδεξνδξνκηθνχ νρήκαηνο (έιθνλ φρεκα): ακάμσκα θνξεία άμνλεο Καζέλα απφ ηα παξαπάλσ ηξία κέξε ηνπ νρήκαηνο έρεη έμη(6) βαζκνχο ειεπζεξίαο (ηξεηο(3) κεηαθηλήζεηο θαη ηξεηο(3) ζηξνθέο), (ρήκα 2.1) θαη ζπλδέεηαη κε ηα άιια κε έλα ζχζηεκα ειαζηηθψλ ζπλδέζεσλ θαη απνζβεζηήξσλ δεκηνπξγψληαο αλάξηεζε ζε δχν επίπεδα (ακάμσκα- 22

24 θνξεία: δεπηεξεχνπζα αλάξηεζε, θνξεία-άμνλεο: πξσηεχνπζα αλάξηεζε) (ρήκα 2.2). Αλαιπηηθφηεξα: Ακάμσκα ή θηβψηην Καιείηαη ην ηκήκα ηνπ νρήκαηνο πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην πιαίζην ησλ θνξείσλ. ην ακάμσκα επηβηβάδνληαη νη επηβάηεο πνπ ηαμηδεχνπλ (επηβαηηθά νρήκαηα), ηνπνζεηνχληαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη (εκπνξηθά νρήκαηα) ή πξνζαξκφδνληαη ν ζάιακνο νδήγεζεο θαη ην ζχζηεκα έιμεο (έιθνληα νρήκαηα). Ζ δηακφξθσζε ηνπ ακαμψκαηνο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ νρήκαηνο. ρήκα 2.1:Βαζκνί ειεπζεξίαο θηβσηίνπ - θνξείσλ αμφλσλ κ = 1, 2 (θοπεία), i = 1,2 (άξονερ) 23

25 ρήκα 2.2: Σππηθφ ειθφκελν ζηδεξνδξνκηθφ φρεκα κε δχν δηαμνληθά θνξεία Φνξεία Σα θνξεία απνηεινχλ κηα ραιχβδηλε βάζε (πιαίζην) πάλσ ζηελ νπνία επηθάζεηηαη ην ακάμσκα κέζσ ησλ ιηπνθηβσηίσλ (θηβσηίσλ ξνπιεκάλ), ησλ ειαηεξίσλ ηεο αλάξηεζεο θαη ησλ απνζβεζηήξσλ. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο άμνλεο επηηξέπνπλ ηελ νκαιή εγγξαθή ησλ νρεκάησλ ζηηο ζηξνθέο θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ επζηαζή ηνπο θίλεζε ζηηο επζπγξακκίεο. Μεηαθέξνπλ ηα θαηαθφξπθα θνξηία απφ ην ακάμσκα ζηνπο άμνλεο θαη βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαλνκή ησλ δπλάκεσλ ζηηο ζηδεξνηξνρηέο. Σέινο πεξηνξίδνπλ ηηο θαηαθφξπθεο θαη εγθάξζηεο ηαιαληψζεηο ηνπ νρήκαηνο εμαζθαιίδνληαο έλα αλεθηφ επίπεδν δπλακηθήο άλεζεο ζηνπο επηβάηεο. Με ηνλ φξν θνξείν κεξηθέο θνξέο ελλννχκε κφλν ηελ θαηαζθεπή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην ακάμσκα ρσξίο λα πεξηιακβάλνπκε ηνπο άμνλεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο, θαη απηή ε αληίιεςε είλαη ε ζσζηή, ελλννχκε ην ζχλνιν δεπηεξεχνπζα αλάξηεζε - πιαίζην θνξείνπ - πξσηεχνπζα αλάξηεζε - άμνλεο. Άμνλεο Οη άμνλεο έρνπλ ζαλ απνζηνιή ηελ κεηαβίβαζε ησλ θνξηίσλ ζηηο ζηδεξνηξνρηέο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο ζηηο επζείεο θαη ζηηο γξακκέο. Απνηεινχληαη απφ ηξία θχξηα ζηνηρεία: ην ζψκα ηνπ άμνλα, ηνπο δπν ηξνρνχο θαη ηα ιηπνθηβψηηα. ηα ειθφκελα νρήκαηα, ζε αληίζεζε κε ηα έιθνληα, φινη νη άμνλεο είλαη θεξφκελνη. 24

26 2.2.3 Παξάκεηξνη δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ηξνραίνπ πιηθνύ Οη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα πιεξεί ην ηξνραίν πιηθφ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: Αζθάιεηα Σα θέξνληα ζηνηρεία ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ησλ δεχμεσλ κεηαμχ ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα έρνπλ κειεηεζεί θαηά ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη ρψξνη ησλ επηβαηψλ θαη νδήγεζεο ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ή εθηξνρηαζκνχ. Σν ειεθηξνινγηθφ πιηθφ δελ πξέπεη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ειέγρνπ-ρεηξηζκνχ θαη ζεκαηνδφηεζεο. Οη ηερληθέο πέδεζεο θαζψο θαη νη επηβαιιφκελεο θαηαπνλήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ θαηαζθεπή ησλ γξακκψλ, ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ππφ ηάζε ψζηε λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ. ε πεξίπησζε θηλδχλνπ πξέπεη θάπνηα ζπζηήκαηα λα παξέρνπλ ζηνπο επηβάηεο ηε δπλαηφηεηα λα εηδνπνηνχλ ηνλ κεραλνδεγφ θαη ζην πξνζσπηθφ ζπλνδείαο λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην κεραλνδεγφ. Οη ζχξεο πξφζβαζεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζχζηεκα αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ην νπνίν λα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαη λα επηζεκαίλνληαη έμνδνη θηλδχλνπ. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηάιιεια ζπζηήκαηα γηα λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο εληφο ησλ ζεξάγγσλ κεγάινπ κήθνπο. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε εγθαηάζηαζε επί ησλ ακαμνζηνηρηψλ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ αζθαιείαο επαξθνχο έληαζεο θαη απηνλνκίαο. Οη ακαμνζηνηρίεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεγαθσληθφ ζχζηεκα πνπ λα επηηξέπεη ηε δηαβίβαζε κελπκάησλ πξνο ηνπο επηβάηεο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ακαμνζηνηρίαο. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ζηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο ε θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, ηνπ νπνίνπ νη θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή ππξαληίζηαζε θαη λα απνηξέπνπ ηε γξήγνξε εμάπισζε ηεο θσηηάο ζην ζχλνιν ηνπ ακαμψκαηνο. 25

27 Σέινο απαξαίηεηε πξνππφζεζε ζηα πιαίζηα ηεο αζθάιεηαο είλαη ε χπαξμε αλζεθηηθνχ ηξνραίνπ πιηθνχ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο. Μεγάιε δηάξθεηα δωήο Οη δηνηθήζεηο φισλ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ αλαδεηνχλ αλακθίβνια ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ εμαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο κηα δηάξθεηα δσήο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ηεο ηάμεο ησλ εηψλ. Αμηνπηζηία α)ο ηερληθφο εμνπιηζκφο δσηηθήο ζεκαζίαο, θχιηζεο, έιμεο θαη πέδεζεο θαζψο θαη ειέγρνπ-ρεηξηζκνχ, πξέπεη λα επηηξέπεη, ππφ θαζνξηζκέλεο έθξπζκεο ζπλζήθεο, ηε ζπλέρηζε ηεο πνξείαο ηεο ακαμνζηνηρίαο ειαρηζηνπνηψληαο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. β) Καιέο επηδφζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηαρχηεηα. Γπλακηθή άλεζε Ζ δπλακηθή άλεζε πνπ πξνζθέξεη έλα φρεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πνζνζηφ απφζβεζεο ησλ θαηαθνξχθσλ θαη εγθαξζίσλ επηηαρχλζεσλ. Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα αλάξηεζεο θαη έλαο εξγνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ησλ θαζηζκάησλ εμαζθαιίδνπλ έλα μεθνχξαζην ηαμίδη γηα ηνλ επηβάηε. πκβαηόηεηα κε παιηόηεξν πιηθό Γηα νηθνλνκηθνχο θαη εκπνξηθνχο ιφγνπο, ε αλαλέσζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ απαηηεί πνιιέο θνξέο ηελ πξνκήζεηα λένπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζπκβαηνχ κε ην παιηφ, πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζε ιεηηνπξγία. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Ζ θπθινθνξία ζε δίθηπν άιισλ θξαηψλ επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ελφο ζπλφινπ δηεζλψλ θαλφλσλ θπθινθνξίαο (βάξνο αλά άμνλα, εχξνο γξακκήο, πεξηηχπσκα θπθινθνξίαο, ζχζηεκα ειεθηξηθήο έιμεο, ζεκαηνδφηεζεο θ.ι.π.) 26

28 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 3.1 Οξηζκόο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ θαη έληαμή ηεο ζην ζηδεξνδξνκηθό ζύζηεκα κεηαθνξώλ Ζ πληήξεζε απνηειεί κηα νξηδφληηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο αθνξά ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπ, ηε ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή, ην ηξνραίν πιηθφ θαη ηε ζηδεξνδξνκηθή εθκεηάιιεπζε. χκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν EN 13306, σο ζπληήξεζε λνείηαη ν "ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ηερληθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ ελεξγεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζή ηνπ, ή ζηελ επαλαθνξά ηνπ, ζε κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία κπνξεί λα επηηειεί ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε". Χο ζπληήξεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ηξνραίνπ πιηθνχ ζεσξνχκε ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ πνπ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο έρνπλ σο ζηφρν: α)ηελ επηδηφξζσζε θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε πηζαλψλ βιαβψλ ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ β)ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ γ)ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξναπαηηνχκελν είλαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, δηαδηθαζηψλ- ελεξγεηψλ, ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ θαη επαλαπιεξνθφξεζεο. Πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο: επηζεώξεζε δνθηκή κέηξεζε αληηθαηάζηαζε ξύζκηζε επηζθεπή δηαηήξεζε εληνπηζκόο βιαβώλ αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάηωλ ζέξβηο ιίπαλζε θαζαξηζκόο 27

29 3.2 Ζ ζεκαζία ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ γηα ην ζηδεξόδξνκν Όζν ηερλνινγηθά εμειηγκέλν θαη λα είλαη ην ηξνραίν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη αδχλαην λα ιεηηνπξγεί θαη λα απνδίδεη, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ζπληήξεζε. Ζ ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ έρεη ζαλ ζηφρν ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ, κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή. Δπηγξακκαηηθά ινηπφλ ε ζπληήξεζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη: 1)απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 2)νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία 3)αζθάιεηα 4)πιεξνθνξίεο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο απηνχ. 5)δπλακηθή άλεζε ησλ επηβαηψλ 6)ήπηα θχιηζε 7)επηζπκεηέο επηδφζεηο 3.3 Ζ αλάγθε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο ε ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην θξίζηκνπο παξάγνληεο. Σξεηο βαζηθνί ιφγνη πνπ θάλνπλ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα επηηαθηηθή θαη αλαγθαία είλαη νη παξαθάησ: 1)Ζ πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο. 2)Ζ ζπλερήο ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 3) Ζ πςειή νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ σο ζπληζηψζα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 28

30 Ζ δηαηήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κέζσ ηεο ζπληήξεζεο ( ζπζηεκαηηθέο επηζεσξήζεηο, εληνπηζκνί θαη δηνξζψζεηο επηθείκελσλ αζηνρηψλ πξηλ εκθαληζηνχλ ή πξνηνχ εμειηρζνχλ ζε κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο) απνδεηθλχεηαη φηη: Μεηψλεη ηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ Μεηψλεη ηηο βιάβεο θαη απμάλεη ηελ αμηνπηζηία Απμάλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ Διθχεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ Απμάλεη ηελ αζθάιεηα Μεηψλεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο Απμάλεη ηε δπλακηθή άλεζε ησλ επηβαηψλ Μεηψλεη ηελ πνζφηεηα ησλ απαξαίηεησλ δηαζέζηκσλ αληαιιαθηηθψλ 3.4 Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ Δίλαη πξνθαλέο πσο ε απνηχπσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θάζε άιιν πάξα απιή δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί. Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ απηή ηελ θαηαγξαθή είλαη: α) ε κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ (επηβαηάκαμα, θνξηάκαμα, θηι) αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή (Bombardier, Alstom θηι) β) δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο εζηηάδνληαο ζηα θπξηφηεξα κέξε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ: 29

31 Ακάμωκα Πόξηεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ ζπξψλ εηζφδνπ(πλεπκαηηθά θαη ρεηξνθίλεηα). Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο γηα ηπρφλ ζηξεβιψζεηο, θηππήκαηα Έιεγρνο ησλ κεραληζκψλ αζθάιηζεο θαηά ηελ εθθίλεζε Έιεγρνο ζπγρξνληζκνχ νδεγψλ νιίζζεζεο Έιεγρνο ησλ ρξφλσλ αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο. ηεγαλφηεηα ζπξψλ. Οπηηθφο έιεγρνο θαη δνθηκή ησλ θιεηδαξηψλ θαη αζθαιεηψλ Λίπαλζε Καζίζκαηα-Σξαπέδηα Έιεγρνο επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακέλσλ ηξαπεδηψλ Έιεγρνο ηεο επέλδπζεο ησλ θαζηζκάησλ επηβαηψλ Γάπεδν Έιεγρνο ηεο πιαζηηθήο επέλδπζεο ηνπ δαπέδνπ θαη αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ησλ θζαξκέλσλ ζεκείσλ. Παξάζπξα Οπηηθφο έιεγρνο, δνθηκή θαη αληηθαηάζηαζε αλ παξαηεξεζεί θζνξά ηνπ πξνθίι πξνζηαζίαο δαθηχισλ. 30

32 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο Οπηηθφο έιεγρνο γηα ηπρφλ ζηξεβιψζεηο θαη θηππήκαηα θαη απνθαηάζηαζε απηψλ. Έιεγρνο δηαδξνκήο αληειηαθψλ παξαπεηαζκάησλ (θνπξηηλψλ) θαη ζσζηή ζηεξέσζε απηψλ Δγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο Έιεγρνο ησλ ζσιελψζεσλ γηα ηπρφλ δηαξξνέο ή ζηξεβιψζεσλ Καζαξηζκφο θαη ιίπαλζε αξζξψζεσλ ησλ κεραληζκψλ ξνήο λεξνχ πιχζεο Καζαξηζκφο ηνπ ζσιήλα εθηφμεπζεο εμαγσγήο. Καζαξηζκφο ηνπ ζσιήλα απνρέηεπζεο Καζαξηζκφο ησλ αθξνθπζίσλ ςεθαζκνχ Καζαξηζκφο ησλ αηζζεηήξσλ ζηάζκεο απνβιήησλ Απνζπλαξκνιφγεζε ηεο βαιβίδαο εθθελψζεσο Καζαξηζκφο ηεο δεμακελήο λεξνχ Τπόινηπα κέξε ακαμώκαηνο Δπηζεψξεζε γηα βιάβεο θαη ξσγκέο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ακαμψκαηνο Έιεγρνο ακαμψκαηνο (εμσηεξηθά) θαη εζσηεξηθά γηα ηπρφλ εθδνξέο, απνθινίσζε θαη ζθνπξηέο θαη δηφξζσζε απηψλ. Δπηζεψξεζε γηα βιάβεο θαη ξσγκέο θαζψο έιεγρνο γηα ηελ θαιή ζηήξημε θαη γηα πηζαλά θηππήκαηα ησλ ζπζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην πάησκα ηνπ ακαμψκαηνο 31

33 Διέγρνο ησλ ζθαινπαηηψλ γηα ζηαζεξφηεηα θαη θαιή θαηάζηαζε. Έιεγρνο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ αξζξψζεσλ ηνπ νρήκαηνο, εμαξηήκαηα ζθεπήο, εμαξηήκαηα δαπέδνπ, αλαξηήξεο, ειαζηηθά πξνθίι, ζπλδέζεηο κε βίδεο Ζιεθηξηθόο εμνπιηζκόο Έιεγρνο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ξχζκηζε εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ Έιεγρνο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ξχζκηζε εζσηεξηθνχ θσηηζκνχ (θακπίλα νδεγνχ, δηακέξηζκα επηβαηψλ) Οπηηθφο έιεγρνο, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θιεηδηνχ, νπηηθή επηζεψξεζε κηθξνδηαθνπηψλ, θαζαξηζκφο θαη ιίπαλζε ρεηξηζηεξίνπ νδεγνχ Έιεγρνο κεηαζρεκαηηζηψλ (Καζάξηζκα κνλσηήξα, έιεγρνο ξσγκψλ, έιεγρνο ραιαξψλ ζπλδέζεσλ θαισδίσλ) Έιεγρνο παληνγξάθνπ (θαισδηψζεηο, ξεπκαηνιήπηεο θαη βξαρίνλεο, ειεθηξνπλεπκαηηθήο βαιβίδαο, ζχζθηγμε) Έιεγρνο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ εγθαηάζηαζε πεπηεζκέλνπ αέξα(ζπλδέζεηο πξηδψλ, βαιβίδα πξνζηαζίαο νιηζζήζεσο) Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξηδψλ ηνπ ζπδεπθηή γηα ηε ζχδεπμε ηεο έιμεο Έιεγρνο ησλ κεγαθσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ξχζκηζε ηεο έληαζεο ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηε ζηάζκε ζνξχβνπ Έιεγρνο φισλ ησλ θσηηδφκελσλ αλαθνηλψζεσλ κέζσ ηνπ κπνπηφλ ειέγρνπ ιακπηνληψλ θαζψο θαη γηα ηελ γεληθφηεξε θαιή θαηάζηαζε θαη άςνγε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα δηαθνπηψλ Έιεγρνο γηα πιήξε αληαιιαθηηθά αζθαιεηψλ 32

34 ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θιηκαηηζκνχ (ςχμε-ζέξκαλζε) Καζαξηζκφο θίιηξσλ Καζαξηζκφο εμαεξσηή κε αέξα Καζαξηζκφο ηνπ ζπκππθλσηή κε πεπηεζκέλν αέξα Καζαξηζκφο ησλ ζεξκνζηαηψλ ηνπ αέξα πεξηβάιινληνο θαη ςπρξνχ αέξα Καζαξηζκφο ηνπ ζαιάκνπ αλάκημεο ύζηεκα Πέδεο Έιεγρνο, ιίπαλζε Καζαξηζκφο ζσιήλα δηαθξάγκαηνο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θξνπλψλ απνκφλσζεο αέξα Έιεγρνο αλακνλψλ γηα κέηξεζε αέξα Έιεγρνο πλεπκαηηθνχ πάλει γηα δηαξξνέο Έιεγρνο θαη πιήξσζε ζπζηήκαηνο άκκνπ πέδεζεο Έιεγρνο ηεο επέλδπζεο ησλ θξέλσλ Γνθηκαζηηθέο πνξείεο πέδεζεο Έιεγρνο ειεθηξηθήο θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο απνπέδεζεο θαζψο θαη έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ & δηαξξνψλ. 33

35 ύζηεκα έιμεο θαη θξνύζεο Οπηηθφο έιεγρνο δηαηάμεσλ έιμεο γηα κεραληθέο βιάβεο,ειιείπνληα ή θαηεζηξακκέλα εμαξηήκαηα Δμέηαζε ηνπ νδεγνχ ηνπ γάληδνπ γηα ξσγκέο θαη θζνξέο Λίπαλζε ηνπ νδεγνχ γάληδνπ έιμεο. Έιεγρνο γηα θαηαθαλείο βιάβεο ηνπ άγθηζηξνπ Έιεγρνο γηα θαηαθαλείο βιάβεο θαη ιίπαλζε ηνπ ζπεηξψκαηνο ηνπ θνριία δεχμεσο Έιεγρνο ησλ πξνζθξνπζηήξσλ γηα παξακφξθσζε θαη θζνξά. Δπηζεψξεζε πξνζθξνπζηήξσλ Λίπαλζε πξνζθξνπζηήξσλ Φνξεία Έιεγρνο επί εκθαλψλ κεραληθψλ βιαβψλ, βιάβεο, κεγάιεο ξσγκέο θαη θζνξέο πιαηζίνπ, απνθαηάζηαζε φπνπ απαηηείηαη ηεο βαθήο. Λχζηκν πξσηεχνπζαο αηψξεζεο(αλάξηεζεο) θαη έιεγρνο κεηαιιηθψλειαζηηθψλ εμαξηεκάησλ, κπινθ αξζξψζεσλ Έιεγρνο επί εµθαλψλ κεραληθψλ βιαβψλ, ειιεηπφλησλ ή βεβιακέλσλ εμαξηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ µεηαιιηθνχ ειαηεξίνπ, ζπξκαηφζρνηλνπ & ειαζηηθνχ απνζβεζηήξα ηεο δεπηεξεχνπζαο αλάξηεζεο Οπηηθφο έιεγρνο νδεγψλ επζπληήξσλ θαη ζπεηξσκάησλ Δπηζεψξεζε πιεπξηθνχ νδεγνχ πεξηζηξνθήο γηα κεραληθέο βιάβεο, ειιείπνληα ή βεβιακέλα εμαξηήκαηα, κέηξεζε θζνξάο ξάνπινπ, έιεγρνο ιίπαλζεο ξάνπινπ Οπηηθφο έιεγρνο ζηα ζεµεία ζηήξημεο ακαμψκαηνο γηα δηαπίζησζε 34

36 κεραληθψλ βιαβψλ θαη έιιεηςεο εμαξηεκάησλ Έιεγρνο θζνξάο ζε πιάθεο νιηζζήζεσο θαη ηεµάρηα νιηζζήζεσο Έιεγρνο ηεο ζηάζκεο ιηπαληηθνχ φλπρα / Έιεγρνο μεξήο ιίπαλζεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ιίπαλζεο. Έιεγρνο ζέζεο ησλ αθξνθπζίσλ Έιεγρνο ρξσκαηηζκνχ ηεο θηλεηήο ςήθηξαο. Έιεγρνο ζσζηήο επαθήο ηνπ θηλεηνχ κέξνπο. Έιεγρνο γηα θζνξά θαη θαζαξηζκφο ησλ ςεθηξψλ επηζηξνθήο. Έιεγρνο ειαζηηθψλ ζπλδέζκσλ θηλεηήξα-κεησηήξα Οπηηθφο έιεγρνο γηα θζνξά κεησηήξα ζηξνθψλ Οπηηθφο έιεγρνο γηα χπαξμε δηαξξνήο, έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ, έιεγρνο καγλήηε ηνπ κεησηήξα ζηξνθψλ Οπηηθφο έιεγρνο εδξάλσλ θχιηζεο (ξνπιεκάλ), δαθηπιηδηψλ, έιεγρνο γηα κεραληθέο βιάβεο θαη θζνξέο θαζψο θαη αλαιίπαλζε ιηπνθηβσηίσλ Σξνρνί θαη άμνλεο Οπηηθφο έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο επηθάλεηαο θχιηζεο ηξνρψλ θαη νλχρσλ. Μέηξεζε πάρνπο θα χςνπο νλχρσλ Σφξλεπζε γηα επαλαθνξά ηνπ πξνθίι ηνπ ηξνρνχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ θαηαζθεπαζηή Έιεγρνο ησλ αμφλσλ γηα ξσγκέο. (Έιεγρνο κε ππεξήρνπο ). Έιεγρνο ησλ ζηεθαλψλ ηξνρψλ γηα ξσγκέο. (Έιεγρνο κε ππεξήρνπο ).. Έιεγρνο ησλ ηξνρψλ γηα ξσγκέο.(έιεγρνο κε καγλεηηθά ζσκαηίδηα) 35

37 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 4.1 ηόρνη ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ Ζ δηαρείξηζε ηεο ζπληήξεζεο απνηειεί κία απφ ηηο πην θξίζηκεο ζηδεξνδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ηξνραίν πιηθφ απαηηεί ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ έγθαηξε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ. Μπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπληήξεζεο, ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο θαη ηηο επζχλεο. θνπφο ηεο είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο, πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπληήξεζεο. Θα πξέπεη λα θάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε ηεο ζπληήξεζεο. Σέινο ζα πξέπεη λα επαλεθηηκά ηηο κεζνδνινγίεο πνπ πηνζεηήζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο απφδνζεο. Μφιηο παξαδνζεί θαη ηεζεί ζε ππεξεζία ην ηξνραίν πιηθφ αξρίδεη θαη ν ξφινο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζπληήξεζεο, ν νπνίνο ζπλερίδεη γηα φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ. Ζ δηαρείξηζε ηεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί πνιιέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο νη νπνίεο αλαθχπηνπλ απφ ην ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ θαη θαζνξίδνληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο (ρήκα 4.1). Θα πξέπεη επηπιένλ λα ειέγρεη ηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, φπσο ηνπο ζπκβνχινπο ζπληήξεζεο θαη ηνπο δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, αιιά θαη ηα πφζα πνπ δηαηίζεληαη ζην πξνζσπηθφ πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα ηελ εηαηξεία. εκαληηθφ είλαη λα ειέγρεη ηα αληαιιαθηηθά θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ είηε αθαηξνχληαη γηα λα αληηθαηαζηαζνχλ είηε επηζθεπάδνληαη γηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζπληήξεζεο εθηηκψληαη θαη νδεγνχλ ζε λέεο απαηηήζεηο ηεο ζπληήξεζεο θαη ζην ζρεδηαζκφ λέσλ παξφκνησλ ζπζηεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο. 36

38 ρήκα 4.1: Ο ξφινο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζπληήξεζεο Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ είλαη: 1)Γηάζεζε νρεκάησλ ζηε εθάζηνηε ζπκθσλεκέλε δηαζεζηκφηεηα 2) Μείσζε ησλ απνζεκάησλ ησλ αληαιιαθηηθψλ 3) Μείσζε ησλ αζηνρηψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ κε ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ(ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ εθηφο ιεηηνπξγίαο) 4)Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα απνθάζεηο κε βάζε δεδνκέλα (θφζηε, απαηηνχκελεο εξγαηνψξεο) ηνπ παξειζφληνο 5)Γηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζηα πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 6)Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ζπληήξεζεο( κηζζνί, ππεξγνιαβίεο, θφζηνο αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ, θφζηνο logistics) 7)Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο( ρακεινί ξχπνη θαπζαεξίσλ, ρακειέο θαηαλαιψζεηο θηι) 8)Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο 37

39 4.2 ηξαηεγηθέο ζπληήξεζεο Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζπληήξεζεο είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία: ζπγθεληξψλνπκε θαη θαηαγξάθνπκε ηηο αλακελφκελεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ή ηηο εγθαηαζηάζεηο καο. απνθαζίδνπκε πνηνο ζα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο Οξίδνπκε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν πνπ απηέο ζα πινπνηεζνχλ Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη φιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο απαηηνχλ εθνδηαζηηθή ππνζηήξημε (αληαιιαθηηθά, αλαιψζηκα θηι), θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ. Ζ αζηνρία ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ κηα πιεζψξα παξαγφλησλ. Δπίζεο θάζε αζηνρία ε δπζιεηηνπξγία δελ έρεη ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο νχηε ζεσξνχληαη ηεο ίδηαο θξηζηκφηεηαο, επνκέλσο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη αλαιφγσο. Γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γιηηψλνπκε ζε θφζηνο ( ρξεκαηηθφ, πιηθψλ θαηαζηξνθψλ, αλζξψπηλσλ απσιεηψλ). πλεπψο γηα ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπληήξεζεο θαη ηελ επίιπζε φισλ ησλ πηζαλψλ αζηαρηψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ θάπνηεο απφ ηηο πην γλσζηέο ζηξαηεγηθέο ζπληήξεζεο. Α) Γηνξζωηηθή ζπληήξεζε Οξηζκόο Δίλαη ε ζπληήξεζε πνπ εθηειείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο πνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο αηθλίδηα ζηνλ εμνπιηζκφ θαη πξνθαιεί ηελ κεξηθή ή ηελ νιηθή αθηλεζία ηνπ. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζπληειείηαη κε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ή θαη κε επηζθεπή. Ζ δηάγλσζε ηεο αηηίαο ηεο βιάβεο είλαη πνιιέο θνξέο πξνβιεκαηηθή θαη ρξνλνβφξα θαη εδψ απνηειεί ηεξάζηην θεθάιαην ε χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ θαη έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ. 38

40 ηάδηα δηνξζωηηθήο ζπληήξεζεο ηάδην 1: Πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο πξέπεη λα ππάξρεη έλα φρεκα έιθνλ ή ειθφκελν πνπ λα ζηακαηά ε ιεηηνπξγία ηνπ ή αθφκα πνπ λα δπζιεηηνπξγεί. Ο ππεχζπλνο ηνπ νρήκαηνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη, νλνκαζηηθά, ην αξκφδην γξαθείν ειέγρνπ ζπληήξεζεο (νξγάλσζε) γηα ην είδνο ηεο αζηνρίαο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ νρήκαηνο θαζψο θαη ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν πνπ δηαπηζηψζεθε ε παξαηήξεζε. ηάδην 2 Σν γξαθείν ζπληήξεζεο θαηαγξάθεη ηα παξαπάλσ ζε εηδηθή θφξκα δίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη έλαλ αξηζκφ ζε απηήλ. Ο αξηζκφο απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα γηα ην πξφβιεκα. Ζ θφξκα απηή κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη εληνιή εξγαζίαο γηα ρξέσζε σξψλ θαη αληαιιαθηηθψλ. Δλ ζπλερεία δηαβηβάδεη ηε ζπκπιεξσκέλε θφξκα ζην ππεχζπλν ζπλεξγείν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε βιάβε. ηάδην 3 Σν ππεχζπλν ζπλεξγείν πξνγξακκαηίδεη ρξνληθά ηελ επηζθεπή αλαιφγσο ηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πξνβαίλεη ζε δηεξεχλεζε ηεο βιάβεο πξνθεηκέλνπ: λα εληνπηζηνχλ ηα αίηηα ηεο βιάβεο λα εληνπηζηνχλ ηα πιηθά/αληαιιαθηηθά/εμνπιηζκφο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαη δεηά απφ ηελ απνζήθε ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά κέζσ ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο αληαιιαθηηθψλ ππεξεζηψλ φπνπ έρεη αλαγξάςεη ηελ αληίζηνηρε εληνιή εξγαζίαο. λα εθηηκεζεί ην ζχλνιν ησλ εξγαηνσξψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ έσο ηελ παξάδνζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. ηάδην 5 Σν ππεχζπλν ζπλεξγείν πξνβαίλεη ζε επηζθεπή ηεο βιάβεο. Ο ρξφλνο επηζθεπήο θαζνξίδεηαη σο ρξφλνο MMTR (Mean Time To Repear) ηάδην 6 Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ην αξκφδην ηερληθφ πξνζσπηθφ ππνγξάθεη ηηο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Σν ζχλνιν ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηαγξάθεηαη ζε έληππα ζπληήξεζεο θαη θαηαπηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ην ηζηνξηθφ αξρείν ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. Με ηελ ππνγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο πηζηνπνηείηαη θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο 39

41 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε παξαπάλσ δηαδηθαζία (ρήκα 4.2) ρήκα 4.2 : ηάδηα δηνξζωηηθήο ζπληήξεζεο Β) Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Οξηζκόο Απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν εμέιημε ηεο δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο θαη αθνξά ζην ζρεδηαζκφ/ πξνγξακκαηηζκφ φισλ ησλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο πνπ σο ζηφρν έρεη ηελ απνθπγή αζηνρηψλ ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε ''πξφιεςε'' ηεο αζηνρίαο ηνπ πιηθνχ αθξηβψο πξηλ εθδεισζεί. ρεδηάδεηαη ψζηε λα δηαηεξεί ηελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ αληηθαζηζηψληαο θζαξκέλα εμαξηήκαηα πξηλ αζηνρήζνπλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνπλ έιεγρν ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, κεξηθέο ε νιηθέο επηζεσξήζεηο ζε θαζνξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, αληηθαηαζηάζεηο ειαίσλ θαη ιηπαληηθψλ. Παξάιιεια ησλ πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ 40

42 ζπληήξεζεο ηεξνχληαη ηζηνξηθά αξρεία ζπληήξεζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηθαζίζηαληαη ή λα επηζθεπάδνληαη θξίζηκα εμαξηήκαηα ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ πξηλ αζηνρήζνπλ. ηελ επνρή καο νη δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ, καο επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε εμεηδηθεπκέλσλ επηζεσξήζεσλ θαη δηαγλψζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. Δίδε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο: 1)Πξσηαξρηθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Δίλαη ε θαζεκεξηλή εθηέιεζε ειέγρσλ θαη εξγαζηψλ πνπ επηβάιιεηαη λα γίλνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ 2)Κχξηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Δίλαη ε πεξηνδηθή βάζεη ιίζηαο επηζεψξεζε, θαζαξηζκφο, ξχζκηζε, ζχζθηγμε, ιίπαλζε, θαη εθηέιεζε κηθξνεπηζθεπψλ θαη αληηθαηαζηάζεσλ πξψηεο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη ηελ απνθηψκελε εκπεηξία ησλ ηερληθψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο έρεη λφεκα εάλ ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α)ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη έλαο αλαινγηθφο αξηζκφο αζηνρηψλ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν ή πην απιά ρξήζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ κε απνηέιεζκα ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. β)ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο ηεο δηνξζσηηθήο. Δπίζεο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα είλαη ν θαζνξηζκφο ρξνληθψλ νξίσλ πξνιεπηηθψλ αληηθαηαζηάζεσλ, ζηελ νπζία είλαη ην πφηε πξέπεη (ρξνληθά) λα πξνβψ ζε πξνιεπηηθή αληηθαηάζηαζε εμαξηήκαηνο. Μηα πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε κπνξεί λα καο πξνζδψζεη ζεκαληηθφ φθεινο ζηελ αμηνπηζηία / δηαζεζηκφηεηα ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο κηαο ζσζηά νξγαλσκέλεο πνιηηηθήο ζπληήξεζεο είλαη λα κεηψζεη ην νιηθφ θφζηνο θαζψο θαη λα πεηχρεη ην επηζπκεηφ κέγεζνο αμηνπηζηίαο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ σο ζπληζηψζα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 41

43 Έλαο ηξφπνο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ είλαη ην κνληέιν ηνπ ρήκαηνο 4.3 ην νπνίν εκπεξηέρεη δχν παξαδνρέο: ην εμάξηεκα ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ έρεη έλαλ αλαινγηθά απμαλφκελν ξπζκφ βιαβψλ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν ην θφζηνο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αληηθαηαζηάζεσλ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ απξνγξακκάηηζησλ. ρήκα 4.3: Μνληέιν θαζνξηζκνύ ρξνληθώλ νξίωλ πξνιεπηηθήο θαη δηνξζωηηθήο ζπληήξεζεο ην ζρήκα 4.3 παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο αλά κνλάδα ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. Παξαηεξνχκε φηη ην θφζηνο πνπ αθνξά ζηε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε απμάλεη φζν απμάλεη θαη ην κεζνδηάζηεκα δχν δηαδνρηθψλ αληηθαηαζηάζεσλ εμαξηεκάησλ. Με άιια ιφγηα φζν ιηγφηεξν ζπρλά εθηεινχκε κηα ελέξγεηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηφζν πςειφηεξν ζα είλαη ην θφζηνο ηεο δηνξζσηηθήο. Απηφ είλαη πξνθαλέο αθνχ φζν πην πνιχ επηηξέπνπκε ζε έλα ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ηφζν απμάλεη ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο ηνπ κνληέινπ φπσο αλαινγηθά απμάλνπλ ηα θφζηε δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ην θφζηνο πνπ αθνξά ζηε 42

44 πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. Όζν πην πνιχ πεξηκέλνπκε γηα λα εθηειέζνπκε κηα πξνιεπηηθή αληηθαηάζηαζε ηφζν ιηγφηεξν είλαη ην θφζηνο, ελψ αλ εθηεινχκε ζπρλέο πξνιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηφζν απμάλεη ην θφζηνο. πκπεξαζκαηηθά απηφ πνπ επηζπκνχκε είλαη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ξίζθνπ (θφζηνπο), πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα αζηνρία θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ελεξγεηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. ηάδηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηάδην 1 Δπηινγή εμαξηεκάησλ ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα εθαξκνζηεί ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηάδην2 Οκαδνπνίεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζε φηη αθνξά ζην είδνο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί( θχξηα ή πξσηαξρηθή). ηάδην 3 Γεκηνπξγία Υξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηάδην 4 Έθδνζε απαηηνχκελσλ εληνιψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζηνηρεία θξαζενινγίνπ, απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ, εκπιεθφκελεο εηδηθφηεηεο(ζπλεξγεία) θαη ρξφλν πινπνίεζεο ηάδην 5 Δθηέιεζε ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε πέξαηνο εξγαζίαο ( ππνγξαθέο ζηα εθδηδφκελα έληππα ζπληήξεζεο θιπ) Γ) Πξνβιεπηηθή πληήξεζε Οξηζκόο Όπσο ήδε αλεθέξζε, ην θξίζηµν ζεµείν γηα ηελ επίηεπμε µηαο απνηειεζµαηηθφηεξεο ζπληήξεζεο ήηαλ λα βξεζνχλ εθείλεο νη ηερληθέο ζπληήξεζεο πνπ απφ ηε µηα ζα ηαίξηαδαλ ζηε ζπγθεθξηµέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο (βηνµεραληθή, µεηαθνξηθή, θαηαζθεπαζηηθή θ.ιπ.) θαη απφ ηελ άιιε ζα δηαζθάιηδαλ: Πξφβιεςε ησλ επηθείµελσλ πξνβιεµάησλ θαη ζρεδηαζµφ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπο πνιχ πξηλ γίλνπλ θαηαζηξνθηθά. 43

45 Μείσζε ησλ πηζαλνηήησλ αζηνρίαο ζην ζηάδην ηεο «λεπηαθήο» ειηθίαο θαη πεξηνξηζµνί ησλ επηπηψζεσλ φηαλ απηή ππάξμεη. Δθαξµνγή ελφο πξνγξάµµαηνο πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη ζπλέρεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηλνχξησλ ηδηαίηεξα µεραλεµάησλ θαη γεληθά φινπ ηνπ µεραλνινγηθνχ εμνπιηζµνχ. Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ παξαµέηξσλ ηεο ζπληήξεζεο έηζη ψζηε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη λα αμηνπνηνχληαη θαη ηα ζπµπεξάζµαηα λα απνηεινχλ νδεγφ δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Με ζηφρν ηα παξαπάλσ, ηα νπνία ηειηθά απνζθνπνχλ ζηε ζηαδηαθή µεηαηφπηζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο απφ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεοεπηζθεπήο ζε δηαδηθαζίεο πξφιεςεο-πξφβιεςεο, αλαπηχρζεθε ε Πξνβιεπηηθή πληήξεζε. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Πξνβιεπηηθήο πληήξεζεο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ζπζηεµάησλ µέηξεζεο θαη ειέγρνπ πνπ επηηξέπνπλ ηελ νπζηαζηηθή δηάγλσζε ηεο πξαγµαηηθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζµνχ φζν απηφ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία (µε παξεµβαηηθή µέζνδνο). ηφρνο είλαη ε πξφγλσζε ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο πξηλ απφ ηελ εµθάληζε ζνβαξψλ πξνβιεµάησλ ή βιαβψλ. Ζ Πξνβιεπηηθή πληήξεζε επνµέλσο θάλεη ρξήζε ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηηο δχν πξνεγνχµελεο ζηξαηεγηθέο µε ην βέιηηζην δπλαηφ ζπλδπαζµφ ηνπο γηα λα επηηχρεη θαιχηεξα απνηειέζµαηα. Έρεη ην ζηνηρείν ηεο πξφιεςεο ζηελ εµθάληζε βιάβεο (Πξνιεπηηθή πληήξεζε), αιιά ρξεζηµνπνηεί ηελ πξφγλσζε πξνθεηµέλνπ λα επέµβεη δηνξζψλνληαο έγθαηξα ηε βιάβε (Γηνξζσηηθή πληήξεζε) φηαλ πιένλ απηή είλαη αλαπφθεπθηε. Απηή ε πξνζέγγηζε έρεη µεησµέλν θφζηνο ζε ζρέζε µε ηε µε βάζε θάπνηα ζπρλφηεηα επαλαιαµβαλφµελε Πξνιεπηηθή πληήξεζε επεηδή νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπληήξεζεο εθηεινχληαη µφλνλ φηαλ είλαη δηθαηνινγεµέλεο. Ζ εθαξµνγή ελφο ζπζηήµαηνο Πξνβιεπηηθήο πληήξεζεο απαηηεί θαιή νξγάλσζε θαη ππνδνµή ησλ ζπλεξγείσλ, ηα νπνία φµσο δε δηαρσξίδνληαη ζε ζπλεξγεία ειέγρνπ θαη επεµβάζεσλ. Υσξίδνληαη θαη απνθεληξψλνληαη ζε µηθξφηεξνπο ηνµείο επζχλεο πνπ εθηεινχλ φινπο ηνπο ειέγρνπο θαη επεµβάζεηο. Αθνινπζείηαη πξφγξαµµα ην νπνίν πξνθχπηεη ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο ππεχζπλνπο παξαγσγήο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθµεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζµνχ. Ζ θαηάζηαζε θαη ε απφδνζε ηνπ εμνπιηζµνχ παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο δπλαµηθά (condition monitoring). Οη πεξηζζφηεξνη έιεγρνη ησλ µεραλεµάησλ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ απηά ιεηηνπξγνχλ. Σα ζηνηρεία 44

46 πνπ πξνθχπηνπλ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ µεραλήµαηνο θαη βνεζνχλ ζηελ πξφβιεςε ηνπ ρξφλνπ επέµβαζεο γηα ζπληήξεζε ή δηφξζσζε. Μφλν φηαλ πξνγξαµµαηηζηεί ε επηζθεπή γίλεηαη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο Πξνβιεπηηθήο πληήξεζεο είλαη λα πξαγµαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε µηα πξνγξαµµαηηζµέλε ρξνληθή ζηηγµή πξηλ ν εμνπιηζµφο αζηνρήζεη ελ ιεηηνπξγία θαη φηαλ ε ζπληήξεζε είλαη νηθνλνµηθά δηθαηνινγεµέλε, δειαδή φηαλ ην θφζηνο ηεο δελ ππεξβαίλεη απηφ πνπ ζα επέθεξε ε βιάβε ηνπ εμνπιηζµνχ. Δλψ ε θηινζνθία ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο αθνξά πεξηζζφηεξν ηηο εμαξηψµελεο απφ ην ρξφλν αζηνρίεο, ε Πξνβιεπηηθή πληήξεζε αζρνιείηαη µε ηα ηπραία θαη μαθληθά εµθαληδφµελα πξνβιήµαηα ηα νπνία πξνζπαζεί λα εληνπίζεη θαη λα δηνξζψζεη εγθαίξσο. Αλ θαη νη αζηνρίεο δελ είλαη δπλαηφ λα ειεγρζνχλ πιήξσο, µε ηελ εγθαηάζηαζε απηήο ηεο µεζφδνπ ζπληήξεζεο µπνξνχλ λα µεησζνχλ ζεµαληηθά νη ηπραία εµθαληδφµελεο αζηνρίεο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπληήξεζεο αθνξνχλ ζε αληηθαηαζηάζεηο, ηαθηηθέο ελέξγεηεο θαη επηζθεπέο. Απφ ηηο ηαθηηθέο ελέξγεηεο νη έιεγρνη θαη ε ιίπαλζε απνηεινχλ ηε βάζε ηεο πξφβιεςεο µε ηελ έλλνηα ηεο εμαθξίβσζεο µειινληηθψλ αλαγθψλ. Δθηεινχληαη µε απιά µέζα ή µε εηδηθέο ζπζθεπέο θαη µεζφδνπο. Ζ βαζηθή θηινζνθία ηεο Πξνβιεπηηθήο πληήξεζεο είλαη ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπµπεξηθνξά ησλ νρεκάησλ µε ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο πνπ γίλνληαη ζε θαζνξηζµέλα ρξνληθά δηαζηήµαηα. Δπαθνινπζεί ε επεμεξγαζία ηνπο µε ζπγθεθξηµέλεο µεζφδνπο. Ζ γεληθή µεζνδνινγία έρεη ζρέζε µε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ δηαθφξσλ θαηλνµέλσλ ή επξεµάησλ πνπ αθνξνχλ πξφνδν θζνξψλ ή γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ ζε βιάβεο, θαζψο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη αζηνρίεο δε ζπµβαίλνπλ ζηηγµηαία αιιά εμειίζζνληαη µέζα ζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεµα. Σα επξήµαηα απηά νθείινληαη ζπλήζσο ζε µεραληθά ή ιεηηνπξγηθά αίηηα, ζηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή θαη ζηα δχν µαδί. Γηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο. Δίηε ε εμέιημή ηνπο λα θξίλεηαη θπζηνινγηθή είηε λα είλαη απφηνµε. Δπνµέλσο ε εµθάληζε θαη ε πξφνδφο ηνπο εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε µε ην ρξφλν. Με ηελ έλλνηα απηή θαζνξίδνληαη ρξνληθά φξηα επεµβάζεσλ ή αληηθαηαζηάζεσλ (ρήµα 4.4) πξηλ ην γεγνλφο ζπγθεθξηµέλεο αζηνρίαο δεµηνπξγήζεη επξχηεξεο αλσµαιίεο. 45

47 ρήµα 4.4: Καζνξηζκόο ρξνληθώλ νξίωλ επεκβάζεωλ ή αληηθαηαζηάζεωλ Αλάινγα µε ηα ζπµπεξάζµαηα επηιέγνληαη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ φζν ην δπλαηφ µεγαιχηεξε παξαµνλή ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήµαηνο ζηα θπζηνινγηθά φξηα. Με ηελ εµπεηξία πνπ ζα απνθηεζεί απφ ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνγξάµµαηνο είλαη δπλαηφο θαη ν πξνζδηνξηζµφο ηεο «θπζηνινγηθήο ή απφηνµεο» εμέιημεο ησλ θζνξψλ. Έλα άιιν ζεµαληηθφ µέγεζνο πνπ πξέπεη λα ιαµβάλεηαη ππφςηλ είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ επηζεσξήζεσλ (ρήµα 4.5 ). Δάλ νη έιεγρνη γίλνληαη πνιχ ηαθηηθά ηφηε έρνπµε ζεµαληηθή νηθνλνµηθή επηβάξπλζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε έρνπκε αχμεζε ησλ αζηνρηψλ. Ζ θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη ησλ δχν πεξηπηψζεσλ βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα ηεο ζπµπεξηθνξάο ηνπ εμνπιηζµνχ θαη ζε δνθηµέο θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εθαξµνγήο. 46

48 Γαπάλεο πληήξεζεο ρήµα 4.5: πρλόηεηα επηζεωξήζεωλ ζπλαξηήζεη ηωλ δαπαλώλ ζπληήξεζεο ηάδηα πξνβιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηάδην 1 Φάζε ζρεδηαζκνχ ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζµνχ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ηα εμήο µεγέζε: R: Αμηνπηζηία (Reliability): Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ µεζνιαβεί µεηαμχ δηαδνρηθψλ αζηνρηψλ (βιαβψλ) ηνπ ππφ έιεγρν εμαξηήµαηνο/µεραλήµαηνο/ ζπγθξνηήµαηνο. M: πληεξεζηµφηεηα (Maintenability): Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ µεζνιαβεί απφ ηε ζηηγµή ηεο αζηνρίαο µέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ππφ εμέηαζε εμαξηήµαηνο/µεραλήµαηνο/ ζπγθξνηήµαηνο. A: Γηαζεζηµφηεηα (Availability): Ο ιφγνο R/(R+M) γηα λα είλαη έλα ζχζηεµα 100% παξαγσγηθφ ζε φιν ην δηαηηζέµελν ρξνληθφ δηάζηεµα. Δάλ ε δηαζεζηµφηεηα (A) εθθξαζηεί σο ζπλάξηεζε ηεο παξαγσγήο ή ησλ εζφδσλ (I), ηφηε ηζρχεη ε ζρέζε: I = f(a) (4.1) 47

49 Ζ βειηίσζε φµσο ηφζν ηεο αμηνπηζηίαο φζν θαη ηεο ζπληεξεζηµφηεηαο απαηηνχλ επηπιένλ δαπάλεο. Αλ Γ παξηζηάλεη ηελ αχμεζε δαπαλψλ, ηφηε: ΓCR = ην θφζηνο βειηίσζεο ηεο αμηνπηζηίαο, ΓCM = ην θφζηνο βειηίσζεο ηεο ζπληεξεζηµφηεηαο. χµθσλα µε ηα πξνεγνχµελα θαη ζε ζπλδπαζµφ µε ηε ζρέζε (4.1) πξνθχπηεη φηη: ΓI = f(a) - ΓCR - ΓCM (4.2). Ζ ηειεπηαία ζρέζε απνηειεί ην θξηηήξην αμηνιφγεζεο φισλ ησλ πξνηεηλφµελσλ ιχζεσλ. Οη δηάθνξεο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο ζπληήξεζεο επηιέγνληαη µφλν φηαλ ηα αλαµελφµελα νθέιε ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ µνληέινπ γηα θάζε ζπγθεθξηµέλε εθαξµνγή. Ζ θάζε ηνπ ζρεδηαζµνχ μεθηλά απφ ηελ ηερλννηθνλνµηθή αλάιπζε, φπσο θαίλεηαη ζην ρήµα 4.6 θαη πεξηιαµβάλεη ηξία επηκέξνπο κέξε. Αξρηθφ Μεζαίν Σέιηθφ ηάδην 2 ρήµα 4.6: Φάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ Φάζε θαζνξηζκνχ απαηηνχκελσλ κέζσλ Ζ βέιηηζηε θαηαλνµή ησλ µέζσλ εμαξηάηαη απφ ηε δνµή ηνπ ζπζηήµαηνο. Ο θαζνξηζµφο ηεο επνµέλσο αθνινπζεί ην ζρεδηαζµφ ηνπ. ε απηή ηε θάζε ην πξφβιεµα πνπ αληηµεησπίδεηαη είλαη λα ππνινγηζηνχλ ηφζν νη ζπλνιηθά απαηηνχµελεο δαπάλεο φζν θαη ν επηµεξηζµφο ηνπο ζηα µέζα πνπ ρξεηάδνληαη, φπσο εξγαιεία, φξγαλα, πξνζσπηθφ, εθπαίδεπζε, έηζη ψζηε: 1. λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηνπ ηη ρξεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπµβεί βιάβε θαη 48

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η πρόγνωση και η διάγνωση βλαβών σε γεωργικά μηχανήματα με την μέθοδο της ανάλυσης των δονήσεων αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Επιμέλεια: Ευαγγελία Δολαψάκη Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης ΧΑΝΙΑ 2010 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Ζ ζπκβνιή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο νδνχ ζηελ νδηθή αζθάιεηα.», εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Αγξνλφκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 2. ΓΗΚΣΤΑ ΤΓΡΔΤΖ... 2 2.1 ύζηημα Ύδπεςζηρ... 2 2.2 Δξοπλιζμόρ Γικηύων... 5 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ Χ ΜΔΟ ΠΡΟΧΗ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ Α.Μ.:MN/04028 4Ο ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΠΔΙΡΑΙΑ 2010 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ Δ. ΙΑΚΩΒΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα