ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα Αριθμ. Πρωτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 30-9-2013 Αριθμ. Πρωτ. 19433"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς: Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα Αριθμ. Πρωτ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρας Πάτρα Πληροφορίες : Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: FAX: Στην Υπηρεσία μας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού της πράξης με τίτλο Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κωδ. ΟΠΣ Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: 1. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ /739/ΦΕΚ 1291/τ.Β / «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 1

2 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», 6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 7. Την µε αριθμ. 6/ απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού στα πλαίσια του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού» στα πλαίσια της πράξης: «Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. ΟΠΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στα πλαίσια του υποέργου.. «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού» στα πλαίσια της πράξης: «Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. ΟΠΣ Συνολικός προϋπολογισμός ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο συμμετέχων δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του ερευνητικού χρηματοδοτούμενου έργου, «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού» μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). α )Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται μέχρι την ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ. β) Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στις ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό σε χρόνο που αυτό θα καταστεί δυνατό. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (14.00 μ.μ), επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2

3 Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Επίσης μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα, ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και προς που απευθύνεται η προσφορά (ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας). Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. Δικαιολογητικά: (ένα αντίγραφο) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: α). Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης β). Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. (Ο μειοδότης πριν την κατακύρωση θα πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και η προμήθεια ανατίθεται στον επόμενο μειοδότη κ.ο.κ). γ). Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. δ). Δεν έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής δράσης της 98/773_ΕΥ του Συμβουλίου. Για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση του 3

4 αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων και τα έξοδα μεταφοράς παράδοσης - εγκατάστασης του εξοπλισμού στους υποδεικνυόμενους χώρους των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό ή να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα ημέρες (90) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύει ως έχει το άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια, κ.λ.π. μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα. Η παράδοση του εξοπλισμού των ενοτήτων Β και του λογισμικού της ενότητας Γ θα πρέπει να γίνει εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού της ενότητας Α θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Η ευθύνη της παραλαβής των ειδών ανήκει στην επιτροπή παραλαβής. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών και κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ. Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, 3) Φορολογική ενημερότητα κα 4) Ασφαλιστική ενημερότητα. 4

5 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπ όψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007. Όσα ρητά δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΕΙ-Πάτρας (www.teipat.gr Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες), του ΕΛΚΕ (www.elke.teipat.gr Προμήθειες υλικού) και του γ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Σωκράτης Καπλάνης 5

6 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Ανοικτά Μαθήματα Περιεχόμενα Τεχνικές Προδιαγραφές Α) ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ... 8 Τύπος εγκατάστασης Α:...8 Τύπος εγκατάστασης Β: Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών Εγκατάστασης Ενότητας Α ACA...10 Μικροφωνικό Καλώδιο CON Βύσμα Μικροφώνου XLR Θηλυκό CON Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo CON Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack ΝCA...13 Καλώδιο Δικτύου ΒΟΧ...13 Πλαστικός πίνακας διανομής Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού Ενότητας Α...14 Α.1. IPCAM Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel...14 Α.2. IPCAM Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel Outdoor...16 Α.3.MEM...18 Kάρτα Μνήμης τύπου SDHC...18 Α.4.POE...18 Συσκευή Power Over Ethernet...18 Α.5.MIX...19 Μίκτης ήχου Κονσόλα...19 Α.6.ΜΙC...19 Μικρόφωνα shotgun...19 Α.7. LEN...20 Φακός IP κάμερας

7 Β) ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ...21 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενότητας Β...21 B.1. CAM...21 Βίντεο Κάμερα...21 B.2. TRI...24 Κιτ τριπόδου και κεφαλής...24 B.3. BAG...25 Σακίδιο μεταφοράς...25 B.4. CON...26 Μετατροπέας σημάτων βίντεο...26 B.5. WSET Ασύρματοσετμικροφώνων...28 Χαρακτηριστικά Ασύρματου μικρόφωνου χειρός...30 B.6.DIG...30 Φορητός σταθμός ψηφιοποίησης και μετάδοσης...30 Β.7. ΜΙC Μικρόφωνα τύπου shotgun...32 Γ) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ...33 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενότητα Γ- Λογισμικό...33 Γ1.SW Εξυπηρετητής εικονοροών και εικονογραφίας κατά απαίτηση...33 Γ.2.SW Λογισμικόεπεξεργασίας video Γ.3.SW Λογισμικό καταγραφής οθόνης και επεξεργασίας...36 Δ) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ...36 Εγγύηση -Συντήρηση...36 Ποιότητα Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης /Συντήρησης...37 Χρονοδιάγραμμα

8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ισοδύναμα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία) Α) Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Η «Ενότητα Α - Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης» αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές παρακάτω, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα. A/A Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 3 Α.2 IPCAM2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel Outdoor 2 Α.3 MEM Kάρτα Μνήμης τύπου SDHC 6 Α.4 POE Συσκευή Power Over Ethernet 5 Α.5 MIX Μίκτης ήχου - Κονσόλα 5 Α.6 ΜΙC Μικρόφωνα τύπου shotgun 5 Α.7 LEN Φακός κάμερας 1 Ανάλογα με τις διαστάσεις της αίθουσας/αμφιθεάτρου και τον αριθμό των μικροφώνων διακρίνουμε 2 διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών εγκατάστασης. Τύπος εγκατάστασης Α: Περιλαμβάνει την εγκατάσταση μίας (1) διαδικτυακής κάμερας με βάση οροφής και ένα (1) μικρόφωνο σε ύψος αίθουσας έως 3.50 μέτρα. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει και όλα τα υλικά της εγκατάστασης όπως o κανάλι καλωδίωσης 30 μέτρα, o καλωδίωση δικτύου έως 15 μέτρα, o καλωδίωση ήχου έως 30 μέτρα (άθροισμα μέγιστων αποστάσεων α) μικροφώνου προς μίκτη ήχου, και β) μίκτη ήχου προς κάμερα), o βίσματα ήχου και τερματισμοί, o πλαστικός πίνακας διανομής (στον οποίο θα εγκατασταθεί ο μίκτης ήχου), o ρύθμιση μίκτη ήχου και διαδικτυακής κάμερας. o βάσεις στήριξης Τύπος εγκατάστασης Β: Περιλαμβάνει την εγκατάσταση μίας (1) διαδικτυακής κάμερας τύπου outdoor με βάση οροφής και ένα (1) μικρόφωνο σε ύψος αμφιθεάτρου από 5 έως 8 μέτρα. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει και όλα τα υλικά της εγκατάστασης όπως o κανάλι καλωδίωσης 40 μέτρα, o καλωδίωση δικτύου έως 30 μέτρα, o καλωδίωση ήχου έως 40 μέτρα (άθροισμα μέγιστων αποστάσεων α) μικροφώνου προς μίκτη ήχου, και β) μίκτη ήχου προς κάμερα), o βίσματα ήχου και τερματισμοί, o πλαστικός πίνακας διανομής (στον οποίο θα εγκατασταθεί ο μίκτης ήχου), o ρύθμιση μίκτη ήχου και διαδικτυακής κάμερας. o βάσεις στήριξης 8

9 A/A Κωδικός Περιγραφή Ποσότητες I.1 Ι-Α1 Τύπος εγκατάστασης Α1 3 I.2 Ι-Β1 Τύπος εγκατάστασης Β1 2 Oι ποσότητες του παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικές. Δύναται να μεταβληθούν από A σε B κατά ± 1 κατά τη μελέτη εφαρμογής. Στο πίνακα Οικονομικής Προσφοράς να δοθεί το κόστος εγκατάστασης συνολικά και όχι αναλυτικά. Τα υλικά εγκατάστασης όπως μικροφωνικά καλώδια, βύσματα, καλώδια δικτύου πρέπει να συμμορφώνονται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα. A/A Κωδικός Περιγραφή 0.1 ACA Μικροφωνικό Καλώδιο 0.2 CON1 Βύσμα Μικροφώνου XLR Θηλυκό 0.3 CON2 Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo 0.4 CON3 Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack 0.5 NCA Καλώδιο Δικτύου 0.6 ΒΟΧ Πλαστικός πίνακας διανομής εσωτερικού χώρου Στο πίνακα Οικονομικής Προσφοράς να δοθεί το κόστος των υλικών συνολικά και όχι αναλυτικά. O μετασχηματιστής του μίκτη ήχου ΔΕΝ θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πίνακα ώστε να μην δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο στον ήχο. Σε περίπτωση που κατά τη μελέτη εφαρμογής κριθεί ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στον πίνακα θα πρέπει να επιλεγεί μετασχηματιστής ο οποίος δεν δημιουργεί θόρυβο στο ήχο. Οι τελικές λεπτομέρειες εγκατάστασης θα οριστούν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 9

10 1.Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών Εγκατάστασης Ενότητας Α α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμ/τή Παρα/μπή 0.1. ACA Μικροφωνικό Καλώδιο Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Εύκαμπτο μικροφωνικό καλώδιο 2 συστρεμμένων αγωγών 24AWG (0.22mm²) Επένδυση αγωγού χαλκών: 32/0.10mm Μόνωση : Πολυαιθυλένιο, 1.45mm OD Κατασκευή: Δύο πυρήνες περιπλεγμένοι μεταξύ τους με βαμβακερά νήματα πλήρωσης Προφύλαξη: 0.22mm ελικοειδής καλώδιο καθαρού χαλκού, 90% οπτική κάλυψη Μέση χαρακτηριστική εμπέδηση: Ονομαστική χωρητικότητα αγωγού σε αγωγό: 60 pf/m Ονομαστική χωρητικότητα αγωγού σε θωράκιση: 110 pf/m Μέγ. εσωτερικός αγωγός DC 20 C: Eξωτερική επένδυση: μαλακό PVC 47 Ω. 78 Ω/km CON1 Βύσμα Μικροφώνου XLR Θηλυκό Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Τύπος συνδεσμολογίας προϊόντος XLR θηλυκό Ηλεκτρική χωρητικότητα μεταξύ επαφών 4 pf Αντίσταση επαφής 3 mω Διηλεκτρική δύναμη: 1,5 kvdc 10

11 α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αντίσταση μόνωσης (αρχική) > 2 GΩ Αντίσταση μόνωσης (μετά την δοκιμή θερμότητας) > 1 GΩ Βαθμονομημένο ρεύμα ανά επαφή 16 A Βαθμολογία τάσης 50 V Μηχανικό καλώδιο O.D mm Δύναμη εισχώρησης 20 N Δύναμη απόσυρσης 20 N Διάρκεια ζωής > 1000 κύκλους σύνδεσης Πάχος Καλωδίου 2.5 mm² Επαφές κόλλησης καλωδίων Συσκευή κλειδώματος Κλείστρο ασφάλισης Δακτύλιος Πολυουρεθάνης Πολυαμίδη (PA 6 15% GR) Επιμετάλλωση επαφών 2 µm Ag επί 2 µm Ni Μπρούτζινες επαφές Εσοχήαπό Πολυαμίδη Κέλυφος Ψευδάργυρου χυτός Περιβαλλοντική Έγκριση UL Αναφλεξιμότητα UL 94 HB Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC Κλάση IP Κολλητικότητα: συμμόρφωση με το IEC Εύρος θερμοκρασιών -30 C to +80 C προμ/τή Παρα/μπή 11

12 α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κέλυφος επιμετάλλωσης Νικέλιου προμ/τή Παρα/μπή 0.3. CON Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Καρφί αρσενικό στερεοφωνικό επαφών 1/4" επαγγελματικό βύσμα Θήκη Νικελίου Επαφές Νικελίου Χυτό μεταλλικό κέλυφος Σφιγκτήρας έντασης απασφάλισης για βέλτιστη προστασία καλωδίου 0.4.CON Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Τύπος Σύνδεσης : Αρσενικό Αντίσταση επαφής < 10 mω Διηλεκτρική δύναμη 0,5 kv dc Καλώδιο O.D. 4 mm Χρόνος ζωής 5000 κύκλοι Επιμετάλλωση σύνδεσης 2 µm Ni Μπρούτζινες επαφές Είσοδος από Πολυαμίδη Μπρούτζινο κάλυμμα γαλβανιζε επίστρωση Ni 12

13 α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμ/τή Παρα/μπή Εύρος θερμοκρασιών -20 C to +70 C 0.5. ΝCA Καλώδιο Δικτύου Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά 0.5. UTP Category 5 Enhanced 0.6. ΒΟΧ Πλαστικός πίνακας διανομής Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Πλαστικό ερμάριο IP Επιτοίχεια τοποθέτηση Αδιαφανής πόρτα Κοινής κλειδαριάς Ενδεικτικές Διαστάσεις (mm) ΠxYxB: 275 x 370 x 140 Να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να φιλοξενήσει το μίκτη ήχου με κωδικό A.5.ΜΙΧ και το μετασχηματιστή του Nα διατηρεί επαρκή χώρο ώστε να αερίζεται προκειμένου να απομακρύνεται η παραγόμενη θερμότητα από το μίκτη ήχου. O μετασχηματιστής ΔΕΝ θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πίνακα ώστε να μην δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο στον ήχο Σε περίπτωση που κριθεί ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στον πίνακα θα πρέπει να επιλεγεί μετασχηματιστής για το μίκτη ήχου ο οποίος δεν δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο στο ήχο. 13

14 2. Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού Ενότητας Α α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμ/τή Παρα/μπή Α.1. IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel Α.1.1 Αριθμός μονάδων 3 Α.1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Α.1.3 Ανάλυση 5 Mpixel Α.1.4 Ανάλυση εικόνας βίντεο 1080p Α.1.5 Επιλογή πολλαπλών περιοχών προς μετάδοση. Α.1.6 Digital zoom με δυνατότητες Pan, Tilt, Zoom. Α.1.7 Δυνατότητα μετάδοσης πολλαπλών ροών (τουλάχιστον 3) H.264/AAC σε διαφορετικές αναλύσεις και ταχύτητες. Α.1.8 Α.1.9 Δυνατότητες ελέγχου frame rate επιλογή VBR/CBR H.264 Υποστήριξη σχημάτων κωδικοποίησης H.264, AAC. H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Συμβατότητα με το προσφερόμενο λογισμικό εικονοροών με κωδικό Γ1.SW1 για τη αναμετάδοση και αναπαραγωγή με flashplayer και καταγραφή ως H264/AAC σε mpeg4 container. Α.1.10 Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ενδέχεται να απαιτηθεί δοκιμή της προτεινόμενης κάμερας με το αντίστοιχο λογισμικό. Μη προσκόμιση κάμερας προς δοκιμή εάν ζητηθεί επισύρει ποινή αποκλεισμού για τον υποψήφιο ανάδοχο. Α.1.11 Επίσης η μη συμβατότητα κατά την δοκιμή επισύρει ποινή αποκλεισμού για τον υποψήφιο ανάδοχο. Διαχείριση μέσω web interface. Α.1.12 Line in είσοδο ήχου. 14

15 α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμ/τή Παρα/μπή Α.1.13 Α.1.14 Α.1.15 Α.1.16 Α.1.17 Α.1.18 Α.1.19 Α.1.20 Α.1.21 Α.1.22 Α.1.23 Α.1.24 Έλεγχος παραμέτρων φακού από απόσταση: (focus, iris) Τροφοδοσία μέσω PoE Θέματαασφαλείας: Προστασίακωδικού, φιλτάρισμα IP διευθύνσεων, digest authentication, υποστήριξη, IEEE 802.1X network access control, καταγραφήπρόσβασηςχρηστών Υποστηριζόμεναπρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, multicast Δυνατότητες ορισμού παραμέτρων σχετικές με τις εικόνες: συμπίεση, χρώμα, φωτεινότητα, αντίθεση, sharpness, whitebalance, έλεγχος έκθεσης (exposurecontrol), backlightcompensation, finetuningofbehavioratlowlight, rotation, mirroringofimages. Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και imageoverlay) Συμπίεσηήχου: AAC LC 8/16 khz, G.711 PCM 8 khz, G.726 ADPCM 8 khz, δυνατότητακαθορισμού bit rate Audio input/output: είσοδος line in /line out Βύσματα: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμης τύπου SD/SDHC Δυνατότηταεγγραφήςσε File Server ή Network Attached Storage. Θα πρέπει να προσφερθούν και οι απαραίτητες βάσεις στήριξης σε οροφής. Το μήκος της βάσης και ο ακριβής αριθμός τους θα προσδιοριστούν στη μελέτη εφαρμογής. NAΙ 15

16 α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμ/τή Παρα/μπή Α.2. IPCAM2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel Outdoor Α.2.1 Αριθμός μονάδων 2 Α.2.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Α.2.3 Outdoor Α.2.4 Ανάλυση 5 Mpixel Α.2.5 Ανάλυση εικόνας βίντεο 1080p Α.2.6 Επιλογή πολλαπλών περιοχών προς μετάδοση. Α.2.7 Digital zoom με δυνατότητες Pan, Tilt, Zoom. Α.2.8 Α.2.9 Α.2.10 Δυνατότητα μετάδοσης πολλαπλών ροών (τουλάχιστον 3) H.264/AAC σε διαφορετικές αναλύσεις και ταχύτητες. Δυνατότητες ελέγχου frame rate επιλογή VBR/CBR H.264 Υποστήριξη σχημάτων κωδικοποίησης H.264, AAC. H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Συμβατότητα με το προσφερόμενο λογισμικό εικονορροών με κωδικό Δ1.SW1 για τη αναμετάδοση και αναπαραγωγή με flashplayer και καταγραφή ως H264/AAC σε mpeg4 container. Α.2.11 Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ενδέχεται να απαιτηθεί δοκιμή της προτεινόμενης κάμερας με το αντίστοιχο λογισμικό. Μη προσκόμιση κάμερας προς δοκιμή εάν ζητηθεί επισύρει ποινή αποκλεισμού για τον υποψήφιο ανάδοχο. Α.2.12 Επίσης εάν κατά την δοκιμή διαπιστωθεί μη συμβατότητα επισύρει ποινή αποκλεισμού για τον υποψήφιο ανάδοχο. Διαχείριση μέσω web interface. Α.2.13 Line in είσοδο ήχου. 16

17 α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμ/τή Παρα/μπή Α.2.14 Α.2.15 Α.2.16 Α.2.17 Α.2.18 Α.2.19 Α.2.20 Α.2.21 Α.2.22 Α.2.23 Α.2.24 Α.2.25 Έλεγχος παραμέτρων φακού από απόσταση: (focus, iris) Τροφοδοσία μέσω PoE Θέματαασφαλείας: Προστασίακωδικού, φιλτράρισμα IP διευθύνσεων, digest authentication, υποστήριξη, IEEE 802.1X network access control, καταγραφήπρόσβασηςχρηστών Υποστηριζόμεναπρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, multicast. Δυνατότητες ορισμού παραμέτρων σχετικές με τις εικόνες: συμπίεση, χρώμα, φωτεινότητα, αντίθεση, sharpness, whitebalance, έλεγχος έκθεσης (exposurecontrol), backlightcompensation, finetuningofbehavioratlowlight, rotation, mirroringofimages. Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και imageoverlay) Συμπίεσηήχου: AAC LC 8/16 khz, G.711 PCM 8 khz, G.726 ADPCM 8 khz, δυνατότητακαθορισμού bit rate Audio input/output: είσοδος line in /line out Βύσματα: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμης τύπου SD/SDHC Δυνατότηταεγγραφήςσε File Server ή Network Attached Storage. Θα πρέπει να προσφερθούν και οι απαραίτητες βάσεις στήριξης σε οροφής. Το μήκος της βάσης και ο ακριβής αριθμός τους θα προσδιοριστούν στη μελέτη εφαρμογής. NAΙ 17

18 α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμ/τή Παρα/μπή Α.3.MEM Α.3.1 Α.3.2 Α.3.3 Α.3.4 Α.3.5 Kάρτα Μνήμης τύπου SDHC Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Μέγεθος: Nα μπορεί να τοποθετηθεί στις προσφερόμενες διαδικτυακές κάμερες με κωδικούς IPCAM1 και IPCAM2 καθώς και να καταγράφει βίντεο Class Gbytes Α.4.POE Α.4.1 Α.4.2 Συσκευή Power Over Ethernet Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Διεπαφές: 2 10/100Mbps RJ45 θύρες 5 Α.4.3 AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 1 48VDC POWER INPUT PORT Τύποςδικτύου: Α.4.4 Α.4.5 Α.4.6 Α BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) LED Indicator Συμβατότητα με IEEE 802.3af Compliant PDs Διανομή ισχύος έως 100 μέτρα 18

19 α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμ/τή Παρα/μπή Α.4.8 Πιστοποιήσεις: FCC, CE A.4.9 Nα είναι συμβατή με τις προσφερόμενες διαδικτυακές κάμερες με κωδικούς IPCAM1 και IPCAM2 Α.5.MIX Μίκτης ήχου Κονσόλα A.5.1 Αριθμός μονάδων 5 A.5.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά A.5.3 Δύο χαμηλού θορύβου εισόδους μικροφώνων και δύο στέρεο εισόδους γραμμής (line) A.5.4 EQ διπλής μπάντας στις εισόδους μικροφώνων A.5.5 2Treturn αναθετημένο είτε στην κύρια έξοδο είτε στο δωμάτιο ελέγχου (ακουστικά) A.5.6 Καθολικό +48V phantom power A.5.7 Διπλός 4 σταδίων κεντρικός μετρητής στάθμης A.5.8 LED κορυφής στάθμης σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου A.5.9 Έξοδος ακουστικών με έλεγχο στάθμης A.5.10 Κεντρική έξοδος balanced A.5.11 Ένα stereo Auxiliary κανάλι επιστροφής A.5.12 Post-Fader Auxiliary δίαυλο Α.6.ΜΙC Μικρόφωνα shotgun Α.6.1 Α.6.2 Α.6.3 Αριθμός μονάδων 5 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Τύπου: condenser shotgun Α.6.4 Αρχή λειτουργίας: Line + Gradient Α.6.5 Ενεργά ηλεκτρονικά: JFET μετατροπέας αντίστασης με balanced μετασχηματιστή εξόδου 19

20 α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμ/τή Παρα/μπή Α.6.6 Α.6.7 Κάψουλα: Πολικό διάγραμμα: υπερκαρδιοειδές 0.50" Α.6.8 Τύπος Διεύθυνσης: End Α.6.9 Α.6.10 Εύρος Συχνοτήτων: Αντίσταση Εξόδου: 20Hz - 20kHz 240Ω Α.6.11 Μέγιστο SPL: 131dB SPL 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο) Α.6.12 Μέγιστη στάθμη εξόδου: 6.9dBu 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο) Α.6.13 Ευαισθησία: -36.0dB re 1 Volt/Pascal 94 db SPL) +/- 2 1kHz Α.6.14 Επιλογές Ισχύος : 48V, 24V Α.6.15 Βάρος: 161 gr Α.6.16 Διαστάσεις: mmH x 22.00mmW x 22.00mmD Α.6.17 Έξοδος: XLR Α.6.18 Θα πρέπει να προσφερθούν και οι απαραίτητες βάσεις στήριξης σε οροφής. Το μήκος της βάσης και ο ακριβής αριθμός τους θα προσδιοριστούν στη μελέτη εφαρμογής. Α.7. LEN Α.7.1 Α.7.2 Α.7.3 Α.7.4 Φακός IP κάμερας Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Να είναι συμβατός με τις κάμερες με κωδικό Α.1. IPCAM1και Α.2. IPCAM2 Varifocal 5 MegaPixelP-IrisLens 9-20mm, F1.6, CSmount, IR-corrected για χρήση με φώς ημέρας ή νύκτας 1 20

21 Β) Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Η «Ενότητα Β - Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης» αφορά στην προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην αντίστοιχη ενότητα. Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια Β.1 CAM Βίντεο Κάμερα 1 Β.2 TRI Κιτ τριπόδου και κεφαλής 1 Β.3 BAG Σακίδιο μεταφοράς 1 Β.4 CON Μετατροπέας σημάτων βίντεο 1 Β.5 WSET-1 Ασύρματο σετ μικροφώνων 1 Β.6 DIG Φορητός σταθμός ψηφιοποίησης και μετάδοσης 1 Β.7 MIC2 Μικρόφωνα τύπου shotgun 1 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενότητας Β ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή B.1. CAM B.1.1 Βίντεο Κάμερα Αριθμός μονάδων 1 B.1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Γενικά B.1.4 Διαστάσεις χωρίς μπαταρία: 71.5 mmx 94.5 mmx 148 mm Διαστάσεις χωρίς μπαταρία, XLR μονάδα, B.1.5 μικρόφωνο: 135.5mm x 181.5mm x 310.5mm B.1.6 Xρόνος συνεχούς εγγραφής με μπαταρία: 195 min (VF), 185 min (LCD) Video Format B.1.7 HD : MPEG4-AVC / H.264 AVCHD format Ver.2.0 compatible B.1.8 STD: MPEG-2 PS 21

22 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή Audio Format B.1.9 HD Linear PCM/Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz B.1.10 STD Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz Recording frame rate HD B.1.11 B.1.12 B.1.13 PS (28Mbps) 1920 x 1080/(50p) 16:9 FX (24Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p),1280 x 720/50p 16:9 FH (17Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p),1280 x 720/50p 16:9 B.1.14 HQ (9Mbps) 1440 x 1080/(50i) 16:9 B.1.15 LP (5Mbps) 1440 x 1080/(50i)/16:9 Recording frame rate STD B.1.16 SD (9Mbps) 720 x 576/50i/16:9, 4:3 B.1.17 B.1.18 B.1.19 B.1.20 B.1.21 Χρόνος Recording/Playback: 170min(MS 32GB, HD FX, LPCM) 525min(Int. memory 96GB, HD FX, LPCM) Ελάχιστη ανάλυση στατικής εικόνας: 24.1 megapixels 16:9 (6544x3680), 18.1 megapixels 4:3 (4912x3680) Aναλογία ζουμ: Focal length: f = 3.8 mm - 38 mm (equivalent to 26.0 mm mm (16:9), 31.8 mm mm (4:3) on 35 mm lens) Χαρακτηριστικά Κάμερας Συσκευήαπεικόνισης (Imaging device): - 1/2.88 type ExmorR CMOS with ClearVid pixel array 10xDigitalZoom 22

23 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή - Pixel Gross:Approx. 6650K Video Actual:Approx. 6140K(16:9) B.1.22 B.1.23 B.1.24 Ελάχιστοςφωτισμός:3 lux (Low LUX mode, 1/25(50p or 50i)) Ταχύτητακλείστρου: 1/6-1/10000 Ίριδα: F1.8 - F3.4 Είσοδοι - Έξοδοι B.1.25 Είσοδος μικροφώνου: Stereominijack (x 1) φ3.5mm B.1.26 Είσοδοςήχου: XLR 3-Pin (female) (x2), LINE/MIC/MIC+48V selectable B.1.27 A/V output: A/V Remote connector B.1.28 B.1.29 B.1.30 B.1.31 B.1.32 B.1.33 B.1.34 B.1.34 B.1.35 B.1.36 USB: TypeA, Mini-AB/ USB 2.0 Hi-Speed Έξοδος ακουστικών κεφαλής: Stereominijack φ3.5mm HDMI output: HDMI mini connector Flash και φώτα Flash Compensation: Yes (3 steps) Flash Coverage: Approx. 0.3m - 1.5m Flash Metering System: Pre-flash TTL Flash Modes: Auto / Forced / Prohibited VideoLight: Συνεχής φωτισμός κατά την εικονοληψία και κατά το NightShotmode Διάφορα Εσωτερικήμνήμη Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick PRO-HG Duo HX*3 SD/SDHC/SDXC Memory Card*4 96GB B.1.37 Built-in LCD monitor: 7.5cm (3.0 type, aspect ratio 16:9) 921,600 23

24 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή dots(1920x480) Παρεχόμενα αξεσουάρ B.1.38 B.1.39 B.1.40 B.1.41 B.1.42 B.1.43 B.1.44 B.1.45 B.1.46 B.1.47 B.1.48 B.1.49 AC Adaptor Power code Rechargeable Battery Pack Microphone Wind Screen XLR Adaptor Lens hood USB typea extention cable A/V connecting cable USB Adaptor cable (for external HDD) Wireless Remote Commander Step-down ring (52mm to 37mm) B.2. TRI Κιτ τριπόδου και κεφαλής B.2.1 Αριθμός μονάδων 1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.5 B.2.6 B.2.7 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Να είναι συμβατό με τη φορητή κάμερα με κωδικό CAM Χαρακτηριστικά τριπόδου Τρίποδο αλουμινίου Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compacthd Να δέχεται φορτίο έως 4 kg Βάρος τριπόδου έως 3.35 kg 24

25 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή B.2.8 Μέγιστο ύψος 178cm B.2.9 B.2.10 Μέγιστο ύψος με κλειστή την κεντρική κολώνα 137,5 cm Ελάχιστο ύψος 48cm Χαρακτηριστικά κεφαλής B.2.11 B.2.12 Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compacthd και να είναι συμβατό με τη κάμερα με κωδικό CAM Αλουμινίου B.2.13 Να δέχεται φορτίο έως 4 kg B.2.14 B.2.15 Μπράτσο διαμέτρου 3/8 και θηλυκή σύνδεση Έλεγχος εξισορρόπησης (balance control) B.2.16 Κλίση προς εμπρός με κλίμακα -60 / +90 B.2.17 Κλείδωμα κλίσης προς τα εμπρός B.2.18 Κλείδωμα οριζόντιας κίνησης B.2.19 Περιστροφή 360 μοίρες B.2.20 Βάρος κεφαλής έως 0.85 kg B.2.21 Εύκολη απελευθέρωση B.2.22 Ύψος 9.5 cm B.3. BAG Σακίδιο μεταφοράς B.3. 1 B.3. 2 B.3. 3 Αριθμός μονάδων 1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Σακιδίου Τύπου ώμου 25

26 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή B.3. 4 B.3. 5 B.3. 6 B.3. 7 B.3. 8 B.3. 9 Να δέχεται τη βίντεο κάμερα με κωδικό CAM Να δέχεται φορητό υπολογιστή έως 15,4 Εσωτερικές διαστάσεις : 31.0 (W) X 17.0 (D) X 47.0 (H) cm Εξωτερικές διαστάσεις: 34.0 (W) X 29.0 (D) X 50.5 (H) cm Nα μπορεί να δεθεί τρίποδο Να συνοδεύεται από κάλυμμα παντός καιρού B.4. CON Μετατροπέας σημάτων βίντεο B.4. 1 Αριθμός μονάδων 1 B.4. 2 B.4. 3 B.4. 4 B.4. 5 B.4. 6 B.4. 7 B.4. 8 B.4. 9 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Συμβατό με Windows 7 και 8 Συνδέσεις Είσοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρτητες συνδέσεις για component, composite και s-video Έξοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρτητες συνδέσεις για component, composite και s-video Είσοδος HDMI Video 1 x HDMI type A σύνδεση Έξοδος HDMI Video 1 x HDMI type A connector Είσοδοιαναλογικούήχου: 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit. Έξοδοιαναλογικούήχου: 26

27 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit. B B B B B Είσοδοιήχου HDMI 8 Channels. Έξοδοιήχου HDMI 8 Channels. Υποστήριξη διπλών ρυθμών. HDMI και αναλογικά σήματα να αλλάζουν ανάμεσα σε υψηλή και κανονική (standard) ανάλυση. Υποστηριζόμενα HDMI formats 525 NTSC, 625 PAL, 720HD and 1080HD switchable. Σύνδεση με υπολογιστή: USB 3.0 B Υποστηριζόμενα πρότυπα SD: 625i/50, 625p PAL and 525i/59.94, 525p NTSC, 480p. HD: B B B i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 and 720p60. HDMI Video Sampling 4:2:2 HDMI Audio Sampling Television standard sample rate of 48 khz and 24 bit. 27

28 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή B B HDMI Color Space YUV 4:2:2 HDMI Color Precision 4:2:2 B B B Επεξεργασία Μετατροπή χρωμάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω Hardware Μετατροπή ανάλυσης σε χαμηλότερη (HD Down Conversion). Μετατροπή σε ανάλυση 1080HD και 720HD σε πραγματικό χρόνο κατά τη σύλληψη του βίντεο B.5. WSET-1 Ασύρματοσετμικροφώνων B.5.1 Αριθμός μονάδων 1 B.5.2 B.5.3 B.5.4 B.5.5 B.5.6 B.5.7 B.5.8 B.5.9 B Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Φορητός δέκτης Ασύρματο μικρόφωνο χειρός Φορητός πομπός σώματος Lavalier μικρόφωνο Χαρακτηριστικά φορητού δέκτη Τύπος εξόδου audio TA3F και καλώδιο TA3F σε XLR Ρύθμιση εμπέδησης balanced Μέγιστο Audio σήμα εξόδου 5 dbv (into 600 Ω load) Αντίσταση 200 Ω 28

29 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή B.5.11 B.5.12 B.5.13 B.5.14 B.5.15 B.5.16 B.5.17 B.5.18 B.5.19 B.5.20 B.5.21 B.5.22 B.5.23 B.5.24 Διαστάσεις 108 μμ X 64 μμ X 19 μμ (H x W x D) Βάρος: Κάλυμμα: φορμαλισμένη πολυανθρακική θήκη Ευαισθησία 108 dbm για 12 db SINAD, στάνταρντ Ανάγκες τροφοδοσίας μπαταρίες 2 AA, 1.5V Ελάχιστη διάρκεια μπαταρίας: 12 ώρες (αλκαλικές) Οπτική ένδειξη για χαμηλή ένταση μπαταρίας Χαρακτηριστικά φορητού πομπού σώματος 4-Pin Είσοδος μικροφώνου Jack για χρήση με lavaliers ή μικρόφωνα κεφαλής με TA4F αντάπτορες. Εύρος βαθμονόμησης gain 10 to +20 dbv Αντίσταση Εισόδου 1 MΩ RF Ισχύς Εξόδου Διαστάσεις 108 μμ x 64 μμ x 19 μμ (H x W x D) Βάρος χωρίς μπαταρίες Κάλυμμα: φορμαλισμένη πολυανθρακική θήκη Τροφοδοσία 2 AA μπαταρίες, 1.5 V Ελάχιστη διάρκεια μπαταρίας: 12 ώρες (αλκαλικές) 81 γρ. 10 με 30 mw 81 γρ B.5.25 B.5.26 B.5.27 Χαρακτηριστικά Lavalier μικρόφωνα Τύπος: Πυκνωτικό Απόκριση συχνοτήτων: 50 to 20,000 Hz Πολικό Διάγραμμα: Πολύ-κατευθυντικό 29

30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή B.5.28 B.5.29 B.5.30 B.5.31 B.5.32 B.5.33 Αντίσταση εξόδου: 1800 Ω Ευαισθησία: -40 dbv/pa ((1 Pa = 94 db SPL) Μέγιστη ηχητική στάθμη: 120 db SPL Δυναμικό εύρος: db ΘόρυβοςΕξόδου (A-weighted): 18 db SPL Ανάγκες Τροφοδοσίας: Κανονικοποιημένο +5 Vdc (2 Vdc to 10 Vdc) παρεχόμενο από ασύρματο πομπό. Χαρακτηριστικά Ασύρματου μικρόφωνου χειρός B.5.34 B.5.35 B.5.36 B.5.37 B.5.38 B.5.39 B.5.40 Μέγιστη στάθμη εισόδου στα 10 db Ρύθμιση gain: +2 dbv / στα 0 db ρύθμιση gain: 8 dbv Εύρος βαθμονόμησης gain 10 db RF Ισχύς Εξόδου 10 με 30 mw Τροφοδοσία 2 AA μπαταρίες, 1.5V Διάρκεια μπαταρίας 12 ώρες (αλκαλικές) Πολικό διάγραμμα: Πολυκατευθυντικό Αρχή λειτουργίας: Πυκνωτικό B.6.DIG Φορητός σταθμός ψηφιοποίησης και μετάδοσης B.6.1 Αριθμός μονάδων 1 B.6.2 B.6.3 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Το προσφερόμενο σύστημα είναι τύπου φορητού σταθμού εργασίας (businesslaptop). 30

31 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή B.6.4 B.6.5 B.6.6 Η μητρική να είναι του ιδίου κατασκευαστή με το υπολογιστικό σύστημα Χαρακτηριστικά CPU : Intel i7, M τουλάχιστον 2.90GHz ή QM τουλάχιστον 2.20Ghz ή ισχυρότερος RΑΜ : 8Gb DDR3 τουλάχιστον 1333 MHz B.6.7 B.6.8 HDD Serial ATA 750Gb ή HDD SSD 128GB Διαγώνιος Οθόνης : 13-14" B.6.9 B.6.10 B.6.11 B.6.12 B.6.13 B.6.14 B.6.16 B.6.17 B.6.18 B.6.19 GPU: Intel HD Graphics 4000 Συνδέσεις : Card Reader 2xUSB 3.0 1xHDMI Microphone in Headphone Out Δίκτυα Wireless Lan (802.11a/b/g/n) Bluetooth Θύρα Ethernet Ταχύτητα Δικτύου10/100/1000 Mbps Άλλα B.6.20 Λειτουργικόσύστημα Windows 8 Professional 64Bit B.6.21 Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία 7 ώρες B.6.22 B.6.23 Βάρος με μπαταρία Nα είναι συμβατό με τoν προσφερόμενο μετατροπέα Σημάτων Βίντεο B.4. CON 2 kg. 31

32 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή Β.7. ΜΙC2 B.7.1 B.7.2 B.7.3 B.7.4 B.7.5 B.7.6 B.7.7 B.7.8 B.7.9 B.7.10 Μικρόφωνα τύπου shotgun Αριθμός μονάδων 1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Τύπου: condensershotgun Ακουστική Αρχή Line Gradient Ενεργά Ηλεκτρονικά RF Bias Κάψουλα Πολικό ΔιάγραμμαΥπερ-καρδιοειδές Εύρος Συχνοτήτων Αντίσταση εξόδου Μέγιστο SPL 130dBSPL 1kHz, 1% THDinto 1KΩ load) 0.50" 40Hz - 20kHz 25Ω B.7.11 B.7.12 B.7.13 B.7.14 B.7.15 B.7.16 Τύπος Διεύθυνσης End Μέγιστη Στάθμη Εξόδου 8.2dBu 1kHz, 1% THDinto 1KΩ load) Ευαισθησία -30.0dB re 1 Volt/Pascal 94 db SPL) +/- 2 1kHz Επιλογές παροχής ρεύματος PhantomPower +48V Έξοδος XLR Να περιλαμβάνονται: 32

33 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παραπομπή κύλινδρος φύλαξης αλουμινίου για αντοχή σε καιρικές καταπονήσεις θήκη με φερμουάρ αντιανεμικό κάλυμμα γερανός στήριξης Γ) Λογισμικό Η «Ενότητα Γ- Λογισμικό» αφορά στην προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων λογισμικού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια Γ.1 SW1 Eξυπηρετητής εικονοροών και εικονογραφίας κατά απαίτηση 1 Γ.2 SW2 Λογισμικό επεξεργασίας video. 1 Γ.3 SW3 Λογισμικό καταγραφής οθόνης και επεξεργασίας. 1 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενότητα Γ- Λογισμικό ΚΩΔΙΚΟ Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παρα/μπ ή Εξυπηρετητής εικονοροών και εικονογραφίας κατά απαίτηση Γ1.SW1 Ενδεικτικός τύπος: Wowza Media Server ή ισοδύναμο προϊόν Γ.1.1 Aριθμός μονάδων 1 Γ.1.2 Εκπαιδευτική έκπτωση Γ.1.3 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Γ.1.4 Tύπος άδειας: Perpetual License Perpetual License 33

34 ΚΩΔΙΚΟ Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παρα/μπ ή Γ.1.5 Γ.1.6 Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα και λογισμικά αναπαραγωγής (client) Flash (RTMP, RTMPT, RTMPS, RTMPE, RTMPTE) Γ.1.7 Flash (HTTP Streaming) Γ.1.8 iphone/ipad (HTTP Streaming) Γ.1.9 Silverlight (Smooth Streaming) Γ.1.10 QuickTime/3GPP (RTSP/RTP) Γ.1.11 IPTV (MPEG-TS) Υποστηριζόμενες πηγές κωδικοποίησης (live encoder) Γ.1.12 RTMP (Flash & H.264/AAC) Γ.1.13 Γ.1.14 RTSP/RTP (H.264/AAC; unicast, multicast, TCP, UDP) MPEG-TS (H.264/AAC; unicast, multicast, TCP, UDP) Γ.1.15 ICY (MP3/AAC; SHOUTcast/icecast) Γ.1.16 HTTP (Smooth Streaming) Υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο και ήχου Γ.1.17 FLV (Flash Video -.flv) Γ.1.18 MP4 (QuickTime container -.mp4,.f4v,.mov,.m4v,.mp4a,.3gp, and.3g2) Γ.1.19 MP3 (.mp3) Υποστηριζόμενες πλατφόρμες Γ.1.20 Windows Γ.1.21 Linux 34

35 ΚΩΔΙΚΟ Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παρα/μπ ή Γ.1.22 Solaris Γ.1.23 Unix Γ.1.24 Mac OS X Applications Capabilities Γ.1.25 Video Streaming (live and on-demand) Γ.1.26 Audio Streaming (live and on-demand) Γ.1.27 Chat (text, audio, video) Γ.1.28 Recording Γ.1.29 SHOUTcast/Icecast Re-streaming Γ.1.30 Remote Shared Objects (RSOs) Γ.1.31 Up to 10Gbps per-server perfromance Γ.1.32 Γ.1.33 Γ.1.34 Γ.2.SW2 Γ.2.1 Γ.2.2 Eιδικές απαιτήσεις σε σχέση με Διαδικτυακές Κάμερες Να δέχεται εικονοροές τύπου Η.264/AAC επικοινωνώντας με RTSP πρωτόκολλο Να αναμεταδίδει τη ροή σε flash player μέσω RTMP Nα εγγράφει τις ροές σε αρχείο με container τύπου mp4 Λογισμικόεπεξεργασίας video.ενδεικτικόςτύπος: Sony Vegas 12 Movie Studio Platinum ήισοδύναμοπροϊόν Aριθμός μονάδων Εκπαιδευτική έκπτωση 1 Γ.2.3 Λειτουργικό Windows 7 και 8 Γ.2.4 Τελευταία έκδοση 35

36 ΚΩΔΙΚΟ Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παρα/μπ ή Γ.3.SW3 Γ.3.1 Λογισμικό καταγραφής οθόνης και επεξεργασίας. Ενδεικτικός τύπος: BundleCamtasiastudio/snagitή ισοδύναμο προϊόν Aριθμός μονάδων 1 Γ.3.2 Εκπαιδευτική έκπτωση Γ.3.3 Λειτουργικό Windows 7 και 8 Γ.3.4 Τελευταία έκδοση Δ) Παρεχόμενη Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Χρονοδιάγραμμα Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των ελάχιστων προδιαγραφών Υποστήριξης και Εγγύησης Καλής Λειτουργίας όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των σχετικών όρων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παρα/μπή Δ.1 Δ.1.1 Δ.1.2 Δ.1.3 Δ.1.4 Δ..1.5 Εγγύηση -Συντήρηση Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για περίοδο τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για όλο το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού των διαδικτυακών καμερών (Ενότητα Α). Για το κωδικό SW3 να συμπεριλαμβάνεται maintainanceplan σε νέα έκδοση (για 1 έτος), εφόσον υπάρχει. 36

37 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμη/τή Παρα/μπή Δ.2 Ποιότητα Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης /Συντήρησης Δ.2.1 Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου Δ.2.2 Δ.2.3 Διάθεση ON-CALL μηχανικού, για όλο το διάστημα συντήρησης και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. Δ.2.4 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού. Δ.2.5 Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ). Δ.3 Χρονοδιάγραμμα Δ.3.1 Δ.3.2 Η παράδοση του εξοπλισμού των ενοτήτων Β και του λογισμικού της ενότητας Γ θα πρέπει να γίνει εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού της ενότητας Α θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Σωκράτης Καπλάνης 37

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Σήμερα ημέρα.. στα γραφεία του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, οι έχοντες εξουσιοδότηση για να υπογράψουν, αφενός μεν ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, νόμιμος εκπρόσωπός του, και αφετέρου ο κ..με αριθμό ταυτότητος.και Α.Φ.Μ.. τα κάτωθι: νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει έδρα στην συμφώνησαν Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη του το υπ αρίθμ.. πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια αναλωσίμων υλικών όπως αναφέρεται παρακάτω. Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τεμ. Τιμή Τεμ. Σύνολο 1 Σύνολο Φ.Π.Α. 23% Γεν. Σύνολο Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της εταιρείας στους χώρους του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας όπου θα τους υποδειχθεί ως εξής: Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα εξετάσει ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη. Κατά την παράδοση θα είναι και ο μόνος εκπρόσωπος του προμηθευτή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 38

39 Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων, χωρίς Φ.Π.Α. Στην παρούσα σύμβαση, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου Το πρακτικό κατακύρωσης, Όλες οι Δηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης. Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως τιμολογίου. Για την πληρωμή απαιτείται βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στον ανάδοχο θα γίνει παρακράτηση φόρου προμηθειών και κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ 39

Η καταγραφή των βιντεοδιαλέξεων θα πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Α. Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

Η καταγραφή των βιντεοδιαλέξεων θα πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Α. Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 τς πράξς «Ανοικτά Ακαδμαϊκά Μαθήματα του TEI Αθήνας» με MIS 380444. Σκοπός τς πράξς είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 30898 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 2-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 2-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-01-2015. Αριθμ. Πρωτ. 2050

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-01-2015. Αριθμ. Πρωτ. 2050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ46914Γ-ΥΤΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 21-3-2014 Αριθμ. Πρωτ. 13242

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ46914Γ-ΥΤΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 21-3-2014 Αριθμ. Πρωτ. 13242 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Μ. Κουκούλη Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 8098 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-4-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail: elke@aua.gr Αθήνα, 28/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 27/07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 29663

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 27/07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 29663 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 34380

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 34380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 367 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 7-0-0 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 63.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 36925 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 2-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Αιγάλεω : 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Χανιά, 14/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 411 Γενικές Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37072, 37033 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37072, 37033 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37073 / Fax (28210) 37081

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα