ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2015 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014"

Transcript

1 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ /11/2011 1

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 Δηζαγσγή Θεζκηθφ Ξιαίζην Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Ρν πξφγξακκα ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ Πηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο Δζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ σο Νξγαληζκνχ Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ Πηξαηεγηθφο Πρεδηαζκφο Ππλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Ζ Γεληθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Γήκνπ σο Νξγαληζκνχ Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο αλαπηπμηαθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ Γήκνπ Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Γήκνπ σο Νξγαληζκνχ Γεληθή δηάγλσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πξννπηηθψλ ηνπ Γήκνπ Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα «Ξεξηβάιινλ θαη Ξνηφηεηα Εσήο» Ξεξηγξαθή θαη απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηεξάξρεζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα «Θνηλσληθή Ξνιηηηθή, γεία, Ξνιηηηζκφο θαη Ξαηδεία» Ξεξηγξαθή θαη απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηεξάξρεζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα «Ρνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε» Error! Bookmark not defined. 2

3 Ξεξηγξαθή θαη απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ... Error! Bookmark not defined Αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηεξάξρεζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο Ρν νξγαλφγξακκα, ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινληνπ Γήκνπ θαη νη νξηδφληηεο ππεξεζίεο Ξεξηγξαθή θαη απνηχπσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεξάξρεζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο Αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεξάξρεζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο Θαζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Θαηάξηηζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Ρν φξακα θαη νη αξρέο ηνπ Γήκνπ Γηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο Γηαηχπσζε ησλ θαηεπζπληήξησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν Ζ Πηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ Θαζνξηζκφο Πηξαηεγηθήο Νη Άμνλεο, ηα Κέηξα & νη Πηφρνη ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Θαζνξηζκφο ησλ Αμφλσλ Θαζνξηζκφο ησλ Κέηξσλ Θαζνξηζκφο ησλ Πηφρσλ Θαζνξηζκφο ησλ Γξάζεσλ... Error! Bookmark not defined. 3 Βηβιηνγξαθία Ξαξάξηεκα

4 1 Δηζαγσγή 1.1 Θεζκηθφ Ξιαίζην Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Κε ηα άξζξα ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 3463/2006), ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ν.Ρ.Α. Κε ην άξζξν 266 Λ. 3852/2010 (Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο) επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ απφ ηνπο Ν.Ρ.Α. α βαζκνχ. Ρν πνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α) κε ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο πνπ εμέδσζε έδσζε θαηεπζχλζεηο ζηνπο ΝΡΑ α βαζκνχ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δ.Ξ., φπσο κε: 1. ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 18183, ΦΔΘ 534, Β, 13/4/2007 ζηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ν.Ρ.Α. 2. ηελ αξ. 45/58939/ Δγθχθιην ηνπ θππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ην ζθνπφ, ηε δηάξζξσζε θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Δ.Ξ. 3. ηελ αξ. 66/50837/ Δγθχθιην ηνπ θππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ΝΡΑ α βαζκνχ 4. ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ» κε ην νπνίν θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 5. ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 5694/ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε Α 18183/ ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 89 κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ην ΞΓ185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ». 4

5 Νη πξνεγνχκελεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο ΝΡΑ. Πηφρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ Ν.Ρ.Α., λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. 1.2 Ρν πξφγξακκα ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ Κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο (Λ. 3852/2010) επηρεηξείηαη ν ζπλνιηθφο επαλαζρεδηαζκφο ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζε κηα Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο: Δπαλαζεκειηψλεηαη ε πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε κε ιηγφηεξνπο θαη ηζρπξφηεξνπο Γήκνπο, αλεμαηξέησο ζε φιε ηε ρψξα, νη νπνίνη ρσξνζεηνχληαη κε βάζε αληηθεηκεληθά (γεσγξαθηθά, δεκνγξαθηθά, αλαπηπμηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά, πνιηηηζηηθά, ηζηνξηθά θαη ρσξνηαμηθά) θξηηήξηα, ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, λα αμηνπνηνχλ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη έηνηκνη λα ππνδερζνχλ δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο ηδίσο απφ ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο ζηνπο ηνκείο ι.ρ. ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ κεηαθνξψλ. Ν αξηζκφο ησλ Γήκσλ ζε φιε ηε ρψξα, κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπλελψζεσλ πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά απφ 1034 ζε 325. Ζ ζπγθξφηεζή ηνπο ζε πιεζπζκηαθά θαη ρσξηθά κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο κνλάδεο, δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ελφο ηζρπξφηεξνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ηθαλνπνηεί δχν θπξίσο ζηφρνπο: Νη Γήκνη αλαδεηθλχνληαη ζε ηζρπξέο κνλάδεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηαπηφρξνλα εμειίζζνληαη ζε απνηειεζκαηηθνχο δηαρεηξηζηέο ππεξεζηψλ, ηδίσο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ πνηφηεηά ηεο. Νη λένη θαη ηζρπξνί Γήκνη αλαιακβάλνπλ λέεο αξκνδηφηεηεο, καδί κε ηνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηαξγνχκελε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε ζε ηνκείο φπσο ε πξφλνηα θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, νη πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο, ν 5

6 πγεηνλνκηθφο έιεγρνο, ε πξνζηαζία ηεο παηδηθήο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, νη ιατθέο αγνξέο νη αδεηνδνηήζεηο θαη ν έιεγρνο πνιιψλ ηνπηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε πνιηηηθή πξνζηαζία. Αλαδηνξγάλσζε ηεο Ξεξηθεξεηαθήο απνθέληξσζεο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο κε ηελ ζχζηαζε γηα πξψηε θνξά άκεζα αηξεηψλ Ξεξηθεξεηψλ. Νη Ξεξηθέξεηεο απηέο πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πθηζηακέλσλ νξγαληζκνί δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, δειαδή ηηο ζεκεξηλέο 54 λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, ηηο 3 δηεπξπκέλεο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ηα 19 επαξρεία, δειαδή έλα ζχλνιν 76 δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ, εμειίζζνληαη ζε πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο ζε αξηζκφ αλάινγν ησλ ζεκεξηλψλ 13 δηνηθεηηθψλ Ξεξηθεξεηψλ. Ζ πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε ζπγθξνηείηαη κε αηξεηά φξγαλα, λέεο αξκνδηφηεηεο θαη πφξνπο. Δηδηθά ζηελ Αηηηθή θαη ζηε Θεζζαινλίθε αληηκεησπίδνληαη κε εηδηθέο ξπζκίζεηο ηα ζέκαηα κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα. Πηα φξηα απηά ζπγθεληξψλνληαη ηα απαξαίηεηα δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά κεγέζε γηα ην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη πινπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο, ηεο δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Πηε ζέζε ησλ ζεκεξηλψλ δηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ ζπζηήλνληαη 7 λέεο Απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο. Ζ αλαδηνξγάλσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο απνθέληξσζεο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο ππαγνξεχεηαη απφ ην ζηάδην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηνπο Ππληαγκαηηθνχο θαλφλεο ηεο ρψξαο, ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ηνπο θαλνληζκνχο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο, θαζψο θαη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΝΡΑ Α' Βαζκνχ ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 (Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ) ηα λνκνζεηήκαηα, ηηο πνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη ηηο εγθπθιίνπο πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηελ ςήθηζή ηνπ θαη ην Λ. 3852/2010 (Ξξφγξακκα "Θαιιηθξάηεο"). 6

7 Νη δήκνη εληζρχνληαη κε λέεο αξκνδηφηεηεο ηδίσο απφ ηηο θαηαξγνχκελεο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο, ηεο πξφλνηαο, ηεο πγείαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ εληνπηζκέλεο, ρσξηθά, ξχζκηζεο. Ζ επαλαζεκειίσζε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο κε ιηγφηεξνπο θαη ηζρπξφηεξνπο Γήκνπο ζε φιε ηε ρψξα, ηθαλνχο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, λα αμηνπνηνχλ, δπλακηθά, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηνίθεζεο, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπο κε λέεο αξκνδηφηεηεο ηδίσο απφ ηηο θαηαξγνχκελεο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ζηνπο ηνκείο, φπσο ηεο παηδείαο, ηεο πξφλνηαο, ηεο πγείαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ εληνπηζκέλεο, ρσξηθά, ξχζκηζεο. Ν λένο Γήκνο θαζίζηαηαη έηζη βαζηθφο ππιψλαο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. Ξαξάιιεια ε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζην εγγχηεξν πξνο ηνλ πνιίηε επίπεδν απηνδηνίθεζεο νδεγεί ζηελ επίζπεπζε θαη απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε κηα ζεηξά απφ θξίζηκνπο ηνκείο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε. Ππγθεθξηκέλα: Ρί ίζρπε Νη πνιίηεο, κε εμαίξεζε 77 Γήκνπο ζε ζχλνιν 1034, απεπζχλνληαλ ζηηο Λνκαξρίεο γηα ηελ έθδνζε Νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη πνιιψλ άιισλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ Νη πνιίηεο απεπζχλνληαλ ζηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε γηα ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα Νη λέεο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ Νη νηθνδνκηθέο άδεηεο θαζψο θαη ε έθδνζε άιισλ πξάμεσλ πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ γίλεηαη απφ ηνπο δήκνπο Ρν ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, φπσο ε θαηαβνιή επηδνκάησλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ε ρνξήγεζε θάξηαο αλαπεξίαο θαη ε θνηλσληθή πξνζηαζία κεηαθέξνληαη απφ ηηο Λνκαξρίαο ζηνπο Γήκνπο γηα ηελ 7

8 Ρί ίζρπε ν πνιίηεο απεπζχλνηαλ είηε ζηε Λνκαξρία είηε ζηελ Θξαηηθή Ξεξηθέξεηα γηα ηελ έθδνζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηάο ηνπ ε εθηέιεζε έξγσλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ αζθνχληαλαπφ ηελ Θξαηηθή Ξεξηθέξεηα Νη γεσξγνί απεπζχλνληαλ γηα ζεηξά απφ ζέκαηα ζηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Νη θηελνηξφθνη απεπζχλνληαλ γηα ζεηξά απφ ζέκαηα ζηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ζ επνπηεία ησλ θέληξσλ Γηα βίνπ κάζεζεο ππάγνηαλ ζην π. Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Ζ ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε θαη ε αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ αλήθε ζηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Νη λέεο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαιχηεξε θαη εγγχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Ζ έθδνζε ζεηξάο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ Αξκνδηφηεηεο εθηέιεζεο έξγσλ, δηαζθάιηζεο ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ Δπξείεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο Δπξείεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο Δθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο Αλέγεξζε θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ Ζ Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (Ξξφγξακκα «Θαιιηθξάηεο»), ζπληζηά κηα ξηδηθή αιιαγή ζηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηεο ρψξαο, θαζψο ζεκειηψλεη γηα πξψηε θνξά ηελ Ξεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε, δεκηνπξγεί ιηγφηεξνπο θαη ηζρπξνχο Γήκνπο, κεηαθέξεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ζην πξνζθνξφηεξν επίπεδν εμππεξεηψληαο ηηο αξρέο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πεξηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, ελαξκνλίδεη ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Διιάδαο κε ηηο δνκέο θαη ηελ πξαθηηθή πνπ ηζρχεη ζε 8

9 Δπξσπατθφ επίπεδν, δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζεκειηψλεη αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. Ξξφθεηηαη γηα κηα κεηαξξχζκηζε πνπ, ελψ έρεη ηερληθφ θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν, ζέηεη ζε θίλεζε βαζχηαηα πνιηηηθέο δηεξγαζίεο, αιιάδνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Διιήλσλ. Κε ηε δηακφξθσζε κηαο λέαο, επηρεηξεζηαθά ηθαλήο θαη δεκνθξαηηθά ππεχζπλεο απηνδηνίθεζεο δχν βαζκηδψλ, δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαδηάηαμε ηεο απνθεληξσκέλεο θξαηηθήο δηνίθεζεο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν νξγαλσηηθφο ηεο εμνξζνινγηζκφο, αιιά θαη ε απνζπκθφξεζή ηεο απφ αξκνδηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θνληά ζηνλ πνιίηε θαη κε επίγλσζε ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. Νη λένη δήκνη πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο ηηο ππεξεζίεο ηεο απηνδηνίθεζεο ηνπ 21νπ αηψλα, ζηειερσκέλνη θαηάιιεια θαη ηθαλνί λα εθαξκφζνπλ κεζφδνπο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κε έλα λέν ζχζηεκα ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο αιιά θαη κε λένπο ζεζκνχο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηεο δξάζεο ηνπο. Ζ εθαξκνγή ηνπ «Θαιιηθξάηε» θαη ε ζπλεπαγφκελε δνκηθή αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην Θξάηνο θαη ε Απηνδηνίθεζε ζηε ρψξα καο απνηειεί εγρείξεκα ηεξάζηηνπ κεγέζνπο, ην νπνίν εθθηλεί αιιά δελ εμαληιείηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία. Ζ νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζπκπεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην κεηάβαζεο. 1.3 Πηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Νη ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ε εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ σο Νξγαληζκνχ ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ Ξξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα θαηά θχξην ιφγν ζα πξνζδηνξίδεη ηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε απψηεξνπο ζθνπνχο: ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 9

10 ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη απαζρφιεζεο Δζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ σο Νξγαληζκνχ Δηδηθφηεξνη ζηφρνη: βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ηεο αλάπηπμεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, ηεο κεραλνξγάλσζεο, ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη ηεο εμαζθάιηζεο γεο θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ Π' απηή ηελ θαηεχζπλζε ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεη ηε ζπκβνιή πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηελ αλάπηπμή ηνπ Γήκνπ: Νη ηνπηθνί θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί θνξείο (ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζχιινγνη θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο) Νη γεηηνληθνί φκνξνη Γήκνη, θπξίσο κε ηνλ Γήκν Ηζηηαίαο- Αηδεςνχ. Νη ινηπνί θνξείο ηνπ πνιηηηθν-δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (Θεληξηθνί θνξείο θαη Ξεξηθέξεηα) 10

11 2 Πηξαηεγηθφο Πρεδηαζκφο 2.1 Ππλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Ζ Γεληθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Γήκνπ σο Νξγαληζκνχ Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο αλαπηπμηαθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ Γήκνπ Γεσγξαθηθά Ν Γήκνο Ηζηηαίαο - Αηδεςνχ θαιχπηεη ην βφξεην ηκήκα ηεο νκψλπκεο Δπαξρίαο ηνπ Λνκνχ Δχβνηαο. Ξξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ Ηζηηαίαο. Αηδεςνχ, Αξηεκηζίνπ, Υξαηψλ θαη ηεο Θνηλφηεηαο Ιηράδαο κε ην Λ3852/2010. Έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ε Ηζηηαία Δπβνίαο. Ζ ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε αλέξρεηαη ζε ρηι. ζηξέκκαηα. Ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζε ρηι. άηνκα. Ζ πεξηνρή ηεο Ηζηηαίαο βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λνκνχ ζε απφζηαζε 109ρικ. απφ ηελ Σαιθίδα. Ξξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή πεδηλή ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο. Νη πεδηλέο εθηάζεηο ηεο βξίζθνληαη ζην παξαιηαθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο θπξίσο (Ξαξαιία Θαλαηάδηθσλ). Ν Δχθνξνο θάκπνο ηεο Ηζηηαίαο δηαζρίδεηαη απφ ην ρείκαξν Μεξηά, θαη θαηαιήγεη ζηνλ Νηθηζκφ Θεθαιέο (Γ. Αξηεκηζίνπ). Ρν πινχζην πξάζηλν θαη νη παξαιίεο είλαη δχν ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ηζηηαίαο. Θαηαπιεθηηθήο νκνξθηάο είλαη ν θπζηθφο πφξνο ηεο πεξηνρήο ην δάζνο ζην φξνο Ρειέζξην κε νμηέο θαη θαζηαληέο. Ζ πεξηνρή ηεο Αηδεςνχ βξίζθεηαη ζην Βνξεηνδπηηθφ θνκκάηη ηνπ λνκνχ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Β. Δπβνηθνχ θφιπνπ θαη απέρεη πεξί ηα 114 ρκι. απφ ηελ πφιε ηεο Σαιθίδαο. Πην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο πεδηλή πεξηνρή. Ρα Ινπηξά Αηδεςνχ είλαη κία πεξηνρή γλσζηή απφ ηελ αξραηφηεηα γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο θαη γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, απνηεινχλ ζήκεξα κία ζχγρξνλε Ινπηξφπνιε κε κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε. Ιίγα ιεπηά έμσ απφ ηε Ινπηξφπνιε βξίζθεηαη θαη ε πεξηνρή ηεο Ξαξαιίαο Αγίνπ Ληθνιάνπ. Άιιεο παξαιίεο πνπ αμίδεη θαλείο λα επηζθεθζεί είλαη ε δεκνηηθή 1 Πην παξφλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ην Δξσηεκαηνιφγην ζην Θεθ

12 πιαδ ηνπ ησλ Ινπηξψλ Αηδεςνχ, ε παξαιία Αγηφθακπνπ, Ζιίσλ, Ινπηξψλ Γηάιηξσλ θαη Κλναγάη. Νη πιαγηέο ηνπ Ρνιέζξηνπ φξνπο, κε πςφκεηξν κέηξα θαη ε θνξπθνγξακκή ηνπ έρνπλ κνλαδηθέο δηαδξνκέο. πάξρνπλ κνλνπάηηα πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Αηδεςνχ θαη θαηαιήγνπλ είηε ζην λαφ ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο, είηε ζηνλ νηθηζκφ Ξνιχινθν, είηε ζην ηζηνξηθφ Κνλαζηήξη Ζιίσλ. Ζ πεξηνρή ηνπ Αξηεκηζίνπ ηνπνζεηείηαη σο θνκκάηη ζην Βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Λνκνχ θαη απέρεη πεξί ηα 120ρικ. απφ ηελ πφιε ηεο Σαιθίδαο. Ζ πεξηνρή ηνπ Αξηεκηζίνπ είλαη γλσζηή απφ ηελ αξραηφηεηα γηα ην Ηεξφ ηεο Ξξσζεψαο Αξηέκηδαο θαη ηε λαπκαρία ηνπ Αξηεκηζίνπ ην 480 π.σ. αλάκεζα ζην ειιεληθφ θαη ζηνλ πεξζηθφ ζηφιν. Ζ πεξηνρή έρεη κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε. Ρν Ξεπθί είλαη γλσζηφ ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν πνπ δέρεηαη ρηιηάδεο επηζθέπηεο θάζε ρξφλν. Αμίδεη λα επηζθεθζεί θάπνηνο ηε πεξηνρή δηφηη δηαζέηεη ζεηξά απφ αηγαηνπειαγίηηθεο παξαιίεο φπσο: ην Αγξηνβφηαλν, ηα Διιεληθά θαη ηα Βαζηιηθά. Ζ πεξηνρή ησλ Υξεψλ βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Δχβνηαο θαη απέρεη 129ρικ. απφ ηελ πφιε ηεο Σαιθίδαο. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη σο πεδηλφ / εκηπεδηλφ. Έρεη κεγάιε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Δίλαη κία πεξηνρή πνπ ζπλδπάδεη πεληαθάζαξεο θαη κεγάιεο παξαιίεο αιιά θαη θαηαπξάζηλεο νξεηλέο δηαδξνκέο. Πεκαληηθέο παξαιίεο είλαη: ε Λεζηψηηζζα ζην Λέν Ξχξγν θαη ησλ Υξεψλ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε θαη ηα ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο: ηα Δξείπηα ηνπ ελεηηθνχ θάζηξνπ ζηνπο Υξενχο, ηνλ Αξραηνινγηθφ ρψξν ζηε Λεζηψηηζζα θαη ηνλ καξκάξηλν Ραχξν ησλ Υξεψλ. Ρειφο, ε πεξηνρή ηεο Ιηράδαο βξίζθεηαη ζηε κχηε ηνπ Βφξεηνπ ηκήκαηνο ηεο Δχβνηαο θαη απέρεη απφ ηε Σαιθίδα137ρικ θαη είλαη θαηά βάζε εκηνξεηλή κε αλάγιπθν ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο. Νη ζεκαληηθφηεξεο παξαιίεο ηεο πεξηνρήο είλαη: ν Αγίνο Γεψξγηνο, ε Αζθαισζηά, ην Λην Ξεγάδη, ηα Θφθθηλα, ηα Αρηλνηφπηα, ε Βαζηιίλα, ν Αγαπεηφο θαη ν Αγ. Βιάζζεο. 12

13 Ρέινο, ε Ιηράδα έρεη θαη αμηνπξφζεθηα αμηνζέηα φπσο: ην Θαζηξί (αξραία πφιε Γίν), ν Λαφο ηνπ Γηφο Θελαίνπ, ν Ξχξγνο ηεο Ιηράδαο θαη ην Ππήιαην ηεο Ιηράδαο. Α/Α ΞΔΟΗΝΣΖ ΔΘΡΑΠΖ (ΠΔ ΠΡΟΔΚΚΑΡΑ) ΦΠΖ ΔΓΑΦΝΠ 1 Γ. ΑΗΓΖΤΝ ΞΔΓΗΛΖ 2 Γ. ΗΠΡΗΑΗΑΠ ΞΔΓΗΛΖ 3 Γ. ΥΟΔΥΛ ΞΔΓΗΛΖ / ΖΚΗΞΔΓΗΛΖ 4 Γ. ΑΟΡΔΚΗΠΗΝ ΞΔΓΗΛΖ 5 Θ. ΙΗΣΑΓΑΠ ΖΚΗΝΟΔΗΛΖ ΠΛΝΙΝ Ξιεζπζκηαθά Ν Γήκνο ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ είλαη δήκνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο πνπ ζπλελλψζεθε κε ηνπο πξψελ Γήκνπο Ηζηηαίαο, Αηδεςνχ, Υξεψλ, Αξηεκηζίνπ θαη ηεο Θνηλφηεηαο Ιηράδαο κε ην Πρέδην Θαιιηθξάηεο. Ν πιεζπζκφο ηνπ είλαη θάηνηθνη θαη ε έθηαζε ηνπ είλαη Km 2. Ν Γήκνο Ηζηηαίαο - Αηδεςνχ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δεκνηηθέο-ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη νηθηζκνχο: Γ.δ. Ινπηξψλ Αηδεςνχ ηα Ινπηξά Αηδεςνχ ε Αηδεςφο ηα Ήιηα ν Κανχλεο ε Κνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ ε Ξαηδνχπνιε ε Ξαξαιία Αγίνπ Ληθνιάνπ 13

14 ην Ξνιχινθν Γ.δ. Αγίνπ ν Άγηνο ν Αγηφθακπνο ε Βαξβάξα ε Βίγια ν Ξιαηαληάο ε Πθεπαζηή Γ.δ. Γηάιηξσλ ηα Γηάιηξα ν Άγηνο Γεψξγηνο Γηάιηξσλ ηα Ινπηξά Γηάιηξσλ ε Ονδνδάθλε Γ.δ. Αξηεκηζίνπ ην Αξηεκίζην ην Ξεπθί Γ.δ. Αγδηλψλ -- νη Αγδίλεο Γ.δ. Αγξηνβνηάλνπ ην Αγξηνβφηαλν ην Ξνληηθνλήζη (λεζίδα) Γ.δ. Αζκελίνπ ην Αζκήλη νη Θεθαιέο Γ.δ. Βαζηιηθψλ ηα Βαζηιηθά ε Ρζαπνπξληά ην Ταξνπνχιη Γ.δ. Γεξαθηνχο -- ε Γεξαθηνχ Γ.δ. Γνπβψλ νη Γνχβεο ην Θαζηξί ην Ξαιαηφθαζηξν 14

15 Γ.δ. Διιεληθψλ ηα Διιεληθά ν Άγηνο Ληθφιανο Γ.δ. Ηζηηαίαο ε Ηζηηαία ν Άγηνο Γεψξγηνο ηα Θαλαηάδηθα ε Λέα Πηλαζφο ην Λενρψξη Γ.δ. Αβγαξηάο -- ε Αβγαξηά Γ.δ. Βνπηά ν Βνπηάο ην Θππαξίζζη ε Πήκηα Γ.δ. Γαιαηζάδσλ νη Γαιαηζάδεο νη Θακαηξηάδεο Γ.δ. Γαιαηζψλαο -- ε Γαιαηζψλα Γ.δ. Θακαξίσλ -- ηα Θακάξηα Γ.δ. Θνθθηλνκειέαο -- ε Θνθθηλνκειέα Γ.δ. Θξπνλεξίηε -- ν Θξπνλεξίηεο Γ.δ. Κειεψλ -- νη Κειηέο Γ.δ. Κνλνθαξπάο ε Κνλνθαξπά ε Θάησ Κνλνθαξπά Γ.δ. Υξεψλ -- νη Υξενί Γ.δ. Θαζηαλησηίζζεο -- ε Θαζηαληψηηζζα Γ.δ. Λένπ Ξχξγνπ -- ν Λένο Ξχξγνο Γ.δ. Ραμηάξρνπ -- ν Ραμηάξρεο Θ.δ. Ιηράδνο ε Ιηράο ν Άγηνο Γεψξγηνο 15

16 ε Βαζηιίλα ην Γξεγνιίκαλν ν Θάβνο ν Θνθθηληάο ε Κνλνιηά (λεζίδα) ε Πηξνγγχιε (λεζίδα) Κε βάζε ηελ απνγξαθή 2001, ν Γήκνο θαηα ηελ δεθαεηία παξνπζηάδεη κηα κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο ηάμεσο 2,8%, ζπγθεθξηκέλα κεηψλεηαη θαηά 634 άηνκα. 16

17 Αλαιπηηθφηεξα ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: Ρφπνο δηαµνλήο θαηά ηελ απνγξαθ ή ηνπ 2001 ΖΚΝΠ ΑΗ ΖΤ Ν ΖΚΝ Π ΩΟΔΩΛ ΖΚΝΠ ΗΠΡΗΑΗ ΖΚΝΠ ΑΠ ΑΟΡΔΚΗ ΠΗΝ ΘΝΗΛΝΡ ΖΡΑ ΙΗΣΑ Ν Π Ρφπνο δηαµνλήο θαηά ην Ρφπνο δηαµνλήο θαηά ην Πχλνιν εθέµβξην ηνπ 1995 Κάξηην ηνπ 2000 ηαµέλνληεο ζηνλ ίδην δήµν ή θνηλφηεηα, φπνπ δηέµελαλ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ηαµέλνληεο ζε άιιν δήµν ή θνηλφηεηα ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ λνµνχ απφ απηφλ πνπ δηέµελαλ θαηά ηελ απνγξαθή ηαµέ- Γελλελνληεο ζέληεο ζε µεηά ρψξα ην ηνπ εθέµεμσηε- βξην ξηθνχ 1995 ηαµέλνλ ηεο ζηνλ ίδην δήµν ή θνηλφηεη α, φπνπ δηέµελαλ θαηά ηελ απνγξαθ ή ηνπ 2001 ηαµέλνληεο ζε άιιν δήµν ή θνηλφηεηα ηνπ ίδηνπ ή δηαθνε ηαµέλ ν- ληεο ζε ρψξα ηνπ Γελλεζέληεο µεηά ην Κάξηην 2000 ηηθνχ λνµνχ εμσηε απφ ξηαπηφλ πνπ θνχ δηέµελαλ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ ηνπ Ξίλαθαο: Κφληµνο πιεζπζµφο θαηά ηφπν δηαµνλήο γηα ηα έηε 1995, 2000, Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΠΔ,

18 Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ν πνιππιεζέζηεξνο δήκνο ηεο πεξηνρήο είλαη ν Γήκνο Ηζηηαίαο (7.098 θάηνηθνη), ν Γήκνο κε ηνπο ιηγφηεξνπο θαηνίθνπο είλαη ν Γήκνο Υξεψλ (3.154 θάηνηθνη) ελψ ηειεπηαία έξρεηαη ε Θνηλφηεηα Ιηράδαο (1.030 θάηνηθνη). Πην παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ κεηαμχ ησλ Γχν θχισλ: Γήµνο / Θνηλφηεηα Ξιεζπζµφο αµθνηέξσλ ησλ θχισλ Άξξελεο Θήιεηο ΖΚΝΠ ΑΗ ΖΤΝ ΖΚΝΠ ΩΟΔΩΛ ΖΚΝΠ ΗΠΡΗΑΗΑΠ ΖΚΝΠ ΑΟΡΔΚΗΠΗΝ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΗΣΑ ΝΠ ΠΛΝΙΝ Ξίλαθαο: Γηάθξηζε θαηά θχιιν ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνχ. Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΠΔ, Πηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνχ ν πιεζπζκφο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ( άλδξεο, γπλαίθεο), κε έλα κηθξφ πξνβάδηζκα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ γπλαηθψλ. Ξαξαηεξνχκε επίζεο, φηη κφλν ζην Γήκν Αξηεκηζίνπ θαη ζηε Θνηλφηεηα Ιηράδαο ν αλδξηθφο πιεζπζκφο είλαη πεξηζζφηεξνο απφ ην γπλαηθείν αληίζεηα κε ηνπο Γήκνπο Αηδεςνχ, Υξεψλ θαη Ηζηηαίαο φπνπ έρνπ έλα κηθξφ πξνβάδηζκα νη γπλαίθεο. Ν παξαθάησ Ξίλαθαο, καο δείρλεη ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ Γήκνπ. Αλαιπηηθφηεξα, νη ειηθίεο παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 8% (1857 άηνκα), ζηε δεχηεξε ζέζε έξρνληαη νη ειηθίεο κε πνζνζηφ πάιη 8% (1719 άηνκα), ελψ ζηε Ρξίηε ζέζε έξρνληαη νη ειηθίεο κε πνζνζηφ 7% (1610 άηνκα). Αληίζεηα νη ειηθίεο 0-4 θαιχπηνπλ κφιηο ην 4% (908 άηνκα) ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη νη ειηθίεο 5-9 κφιηο ην 5% (

19 άηνκα). Ξαξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ζην Γήκν ππάξρεη πξφβιεκα γήξαλζεο αθνχ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ Γεκνηψλ είλαη κεηαμχ εηψλ. ΝΚΑΓΔΠ ΖΙΗΘΗΥΛ ΞΙΖΘΠΚΝΠ Πχλνιν Πηα επφκελα δηαγξάκκαηα εκθαλίδεηαη ε ειηθηαθή θαηαλνκή δεκνηψλ επί ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, ζην Γήκν, ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο θαζψο θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2001: 19

20 Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ 2001 Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ

21 Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ

22 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δηαγξακκάησλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα: Απφ ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 ν δείθηεο γήξαλζεο γηα ηνλ Γήκν θηλείηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη κε απηφλ ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Ν δείθηεο γήξαλζεο γηα ηνλ Γήκν είλαη 24% (65 εηψλ+), ελψ ν αληίζηνηρνο δείθηεο γηα ηελ Ξεξηθέξεηα είλαη 19% θαη ν κέζνο Δζληθφο Γείθηεο 17%. Βάζε ησλ παξαπάλσ, ζπκπεξάλνπκε φηη ν Γήκνο αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεκα δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο. Ν δείθηεο εμάξηεζεο εκθαλίδεηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 62% επί ησλ αηφκσλ εξγάζηκεο ειηθίαο. Απηφ κεηαθξάδεηαη φηη ζηα 100 άηνκα εξγάζηκεο ειηθίαο (15-64 εηψλ) αληηζηνηρνχλ 64 άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νηθνλνκηθά εμαξηψκελα. Ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο εκθαλίδεηαη λα είλαη ρακειφηεξνο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα (66%) αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν (68%). Νη κεγαιχηεξεο αξηζκεηηθά νκάδεο ειηθηψλ ζηνλ Γήκν είλαη κεηαμχ εηψλ θαη αθνινχζσο κεηαμχ 80 εηψλ θαη άλσ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ζηνλ Γήκν, κέζσ πξνζέιθπζεο λέσλ ζηελ πεξηνρή. Αληίζεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, νη κεγαιχηεξεο αξηζκεηηθά νκάδεο ειηθηψλ είλαη κεηαμχ εηψλ θαη 40-54, πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ ππξήλα ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο κηαο νηθνλνκία. 22

23 ΖΚΝΠ ΑΗ ΖΤΝ ΖΚΝΠ ΩΟΔΩΛ ΖΚΝΠ ΗΠΡΗΑΗΑΠ ΖΚΝΠ ΑΟΡΔΚΗΠΗΝ ΘΝΗΛΝΡΖΡ Α ΙΗΣΑ ΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ Θνηλσληθά Πε φηη αθνξά ην επίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη ηα πνζνηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ, αλαθέξνληαη ηα εμήο: Γήµνη / θνηλφηεηεο Πχλνιν µφληµνπ πιεζπζµνχ άλσ ησλ έμη εηψλ Θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ Θάηνρνη Κάζηεξ Ξηπρηνχρνη Αλσηάησλ Πρνιψλ Ξηπρηνχρνη ΡΔΗ (ΘΑΡΔ, ΘΑΡΔΔ) θαη Αλψηεξσλ Πρνιψλ Ξηπρηνχρνη µεηαδεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο Απφθνηηνη Κέζεο εθπαίδεπζεο Ξηπρηνχρνη ΡΔΙ Ξηπρηνχρνη ΡΔΠ Απφθνηηνη Γπµλαζίνπ 3ηαμίνπ Απφθνηηνη εµνηηθνχ Φνηηνχλ ζην εµνηηθφ Δγθαηέιεηςαλ ην εµνηηθφ, αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε ε γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ

24 Πχµθσλα µε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ην µνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζµνχ ζην Γήκν Ηζηηαίαο Αηδεςνχ αθνινπζεί ην ίδην πξφηππν µε ηνλ ππφινηπν λνµφ. Νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δειψλνπλ απφθνηηνη δεµνηηθνχ (8476 άηνµα). Ζ αµέζσο επφµελε πνιππιε ζέζηεξε νµάδα είλαη νη απφθνηηνη µέζεο εθπαίδεπζεο µε 3065 άηνµα. Ρελ ακέζσο επφκελε ζέζε θαηαιαµβάλνπλ νη απφθνηηνη ηξηηάμηνπ Γπµλαζίνπ κε 2400 άηνκα. Αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο µφιηο 1283 άηνκα θνηηνχλ ζην δεµνηηθφ θαη 1530 άηνκα δε γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε. Νηθνλνκηθά Πε φηη αθνξά ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: Γήµνη / θνηλφηεηεο Ν η θ ν λ ν µ η θ ά ε λ ε ξ γ ν ί Νηθνλνµηθά Κε ελεξγνί Πχλνιν Απαζρνινχµελνη Άλεξγνη ΖΚΝΠ ΑΗ ΖΤΝ ΖΚΝΠ ΩΟΔΩΛ ΖΚΝΠ ΗΠΡΗΑΗΑΠ ΖΚΝΠ ΑΟΡΔΚΗΠΗΝ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΗΣΑ ΝΠ Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ

25 Αλαιπηηθφηεξα θαη ζε φηη αθνξά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ: Ρν 2001, ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο, έθζαζε ηα άηνκα απφ ηα νηθνλνκηθψο ελεξγά άηνκα απαζρνινχκελνη είλαη νη Νη άλεξγνη, αλέξρνληαη ζηα 920 άηνκα ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Δλψ νη νηθνλνκηθά κε ελεξγνί θηάλνπλ άηνκα. Ξαξαγσγηθνί Θιάδνη Νη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο. Ν πξσηνγελήο ηνµέαο απαζρνιεί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχµελσλ. Νη θχξηεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελή ηνµέα είλαη ε παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. ειαηφιαδνπ, εζπεξηδνεηδψλ, θξαζηνχ, µειηνχ, ζχθσλ θ.η.ι.), ε αιηεία θαη ε θηελνηξνθία, ζε µηθξφηεξν βαζµφ. Ζ παξαγσγή θαη εµπνξία ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ γίλεηαη είηε αλεμάξηεηα απφ θάζε παξαγσγφ, είηε µέζα απφ ηελ νξγαλσµέλε ζπλεξγαζία µεηαμχ ησλ παξαγσγψλ ζηα πιαίζηα ζπλεηαηξηζµψλ. Ν δεπηεξνγελήο ηνµέαο απαζρνιεί 1318 άηνκα, πνπ άλζηζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 90 µε ηελ αλάπηπμε ησλ µεηαιιείσλ, αθνινχζεζε ζηε ζπλέρεηα θζίλνπζα πνξεία. Πεκαληηθφο είλαη θαη ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αλάπηπμε δηάθνξσλ µνξθψλ ρεηξνηερλίαο θαη νηθνηερλίαο πνπ εθδειψλνληαη µέζα απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζπλεηαηξηζµψλ, απνηειεί ζεηηθφ εγρείξεµα ζηελ αλαβίσζε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ν ηξηηνγελήο ηνµέαο απνηειεί ηνλ πην αλαπηπγµέλν παξαγσγηθφ θιάδν ηεο πεξηνρήο µειέηεο. Ππγθεληξψλεη άηνκα ηεο πεξηνρήο, µε ζεµαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ην εµπφξην θαη ηνλ ηνπξηζµφ. Ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζµνχ απαζρνιεί µεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλαµηθνχ. Αθνινπζεί έλα ζπγθεληξσηηθφ πξφηππν µε θέληξν ηελ Αηδεςφ, ελψ πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηµέλν µνληέιν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, απηφ ηνπ µαδηθνχ ηνπξηζµνχ. Ρν ίδην ζπµβαίλεη θαη µε ηηο ππεξεζίεο. Ζ ζπγθέληξσζή ηνπο είλαη αλνµνηφµνξθε ζην ρψξν, µε ζεµαληηθή ζπγθέληξσζε ζηα αζηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο (Αηδεςφο θαη Ηζηηαία). Πηελ Αηδεςφ, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη θάπνηα ζπγθέληξσζε ππεξεζηψλ, παξνπζηάδνληαη ζεµαληηθέο ειιείςεηο ζε 25

26 ζπγθεθξηµέλεο ππεξεζίεο. Ρν θαηλφµελν απηφ δεµηνπξγεί πξνβιήµαηα, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο αηρµήο θαη σο εθ ηνχηνπ ηεο απμεµέλεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο θαη απνηειεί εµπφδην γηα ηελ νινθιεξσµέλε αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη ηε µειινληηθή αλάπηπμε θαη άιισλ µνξθψλ ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γήµνη / Πχλνιν Ξξσηνγελήο επηεξνγελήο Ρξηηνγελήο ελ Θνηλφηεηεο απαζρνινχµελσλ ηνµέαο ηνµέαο ηνµέαο δήισζαλ ΖΚΝΠ ΖΚΝΠ ΩΟΔΩΛ ΑΗ ΖΤΝ ΖΚΝΠ ΖΚΝΠ ΗΠΡΗΑΗΑΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΟΡΔΚΗΠΗΝ Ππλνιν ΙΗΣΑ ΝΠ ΘΙΑΓΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ 1.Γεσξγία, θηελνηξνθία Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξαηεξνχληαη ηα εμήο: ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΖΤΝ ΓΖΚΝΠ ΥΟΔΥΛ ΓΖΚΝΠ ΗΠΡΗΑΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΑΟΡΔΚΗΠΗΝ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΗΣΑΓΝΠ ΠΛΝΙΝ 2. Αιηεία Νξπρεία /ιαηνµεία Κεηαπνίεζε Ξαξνρή ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο, αεξίνπ θαη λεξνχ θπζηθνχ Θαηαζθεπέο Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εµπφξην, νρεµάησλ, επηζθεπή είδε αηνµηθήο θαη νηθηαθήο

27 ρξήζεο 8. Μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα Κεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο Δλδηάµεζνη ρξεµαηνπηζησηηθνί 80 νξγαληζµνί 11. ηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθµηζζψζεηο 12. εµφζηα δηνίθεζε θαη άµπλα, ππνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε γεία θαη θνηλσληθή µέξηµλα ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ή 211 αηνµηθνχ 16. Ηδησηηθά ραξαθηήξα. λνηθνθπξηά πνπ απαζρνινχλ 47 νηθηαθφ πξνζσπηθφ. 17. Δηεξφδηθνη νξγαληζµνί / φξγαλα 0 ε δήισζαλ ή δήισζαλ αζαθψο θιάδν, ή αζρνινχληαη µε άιινπο 753 Πχλνιν θιάδνπο νηθνλνµηθψο ελεξγνχ πιεζπζµνχ

28 Αλαιπηηθφηεξα, δεκφηεο απαζρνινχληαη ζηνλ θιάδν γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, αιηείαο, ζήξαο, δαζνθνκίαο. 505 δεκφηεο εξγάδνληαη ζε θαηαζθεπέο δεκφηεο απαζρνινχληαη κε ην ρνλδξηθφ θαη ην ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο. 472 δεκφηεο ζε κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο. 344 δεκφηεο ζηελ εθπαίδεπζε εθ ησλ νπνίσλ. 382 δεκφηεο ζε Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. 387 δεκφηεο ζε κεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο. Ρέινο, 716 δεκφηεο ζε μελνδνρεία θαη εζηηαζηφξηα. Ξαξαηεξνχκε, ινηπφλ φηη ν Γήκνο Ηζηηαίαο Αηδεςνχ είλαη έλαο αγξνηηθφο δήκνο, φπνπ ε νηθνλνκία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ θιάδν γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, αιηείαο, δαζνθνκίαο, γεγνλφο πνπ ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ιήςεο ζεηηθψλ δξάζεσλ ππεξ ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη ελίζρπζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. Δπίζεο αμηνιφγα είλαη ηα πνζνζηά πνπ θαηέρεη ν ηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ξεξηβαιινληηθά Ν λφκνο ππ αξηζ. 3937/2011 γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα 2, επαλαθσδηθνπνηεί ην ζχλνιν ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ έθδνζή ηνπ (Ξίλαθαο 3) θαη νξίδεη έλα λέν Δζληθφ Πχζηεκα Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ (Ξίλαθαο 4). Πην παξαθάησ Ξίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ειιεληθή επηθξάηεηαο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα, ηα ζρεηηθά λνκνζρέδηα κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΘ ηνπο, θαζψο θαη νη ζεζκνζεηεκέλεο πξνζηαηεπφκελεο ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνχ κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΘ ηνπο. Δπίζεο ζηνλ Ξίλαθα 4 θαηαγξάθνληαη 2 Νόμοσ υπ αριθ. 3937/2011 «Διατήρηςη τησ βιοποικιλότητασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 60/Α/ ) 28

29 νη λέεο θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ βάζεη ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ Ξίλαθαο: Θεζκνζεηεκέλεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνχ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ ΠΣΔΡΗΘΝ ΛΝΚΝΠΣΔΓΗΝ ΦΔΘ ΛΝΚΝΠΣΔΓΗΝ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ ΦΔΘ Λ. 86/1969 Ξξνζηαηεπηηθά Γάζε ( Protected Forests) (ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ. 7/Α/ (303/Α/ ) /2003) Θαηαθχγηα Άγξηαο Εσήο Λ. 177/75 (πξψελ Θαηαθχγηα Θεξακάησλ) (ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ. 205/Α/ (200/Α/ ) - (Wildlife Refugees) 2637/98) Διεγρφκελεο Λ. 177/75 Kπλεγεηηθέο Ξεξηνρέο (Controlled Hunting (ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ. 205/Α/ (200/Α/ ) - Areas) 2637/98) Δθηξνθεία Θεξακάησλ (Game Breeding Stations) Λ. 177/75 (ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ. 2637/98) 205/Α/ (200/Α/ ) - Ξεξηνρέο Απφιπηεο Ξξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (Absolute Nature Reserve Areas) Ξεξηνρέο Ξξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Λ. 1650/86 160/Α/ Λ. 1650/86 160/Α/

30 (Nature Reserve Areas) Δζληθά Ξάξθα (National Parks) Ξξνζηαηεπφκελνη Φπζηθνί Πρεκαηηζκνί, Ρνπία θαη Πηνηρεία ηνπ Ρνπίνπ Ξεξηνρέο Νηθναλάπηπμεο (Ecodevelopment Areas) Αηζζεηηθά Γάζε (Aesthetic Forests) Λ. 1650/86 160/Α/ Λ. 1650/86 160/Α/ Λ. 1650/86 160/Α/ Λ. 996/71 192/Α/ πφιεηκκα Γηαηεξεηέα Κλεκεία ηεο Φχζεο Λ. 996/71 192/Α/ δξνραξνχο Γάζνπο ζηελ ζέζε «Άγηνο Ληθφιανο 656/Β/ Θαλαηάδηθα» Ηζηηαίαο Δζληθνί Γξπκνί [National (Woodland) Parks] Λ. 86/1969 (ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ. 996/71) 7/Α/ (192/Α/ ) - - Ρνπία Ηδηαηηέξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο (ΡΗΦΘ) Δηδηθά Ξξνζηαηεχνκελεο Ξεξηνρέο ζχκθσλα κε ην Ξξσηφθνιιν 4 ηεο Πχκβαζεο ηεο Βαξθειψλεο Λ. 1469/ /Α/ Λ. 1634/ /Α/

31 Ξαξάιιεια ην 1990 κε Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 3 θαζνξίζηεθε Εψλε Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΝΔ) ζηελ πεξηνρή ηνπ πγξνβηνηφπνπ «Κηθξφ θαη Κεγάιν Ιηβάξη» εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ηφηε δήκνπ Ηζηηαίαο θαη ηεο θνηλφηεηαο Αζκελίνπ. Ξίλαθαο: Θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ βάζεη ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ Α/ Α ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ ΞΝΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ Ξεξηνρέο Απφιπηεο 1 2 Ξξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (Strict Nature Reserves) Ξεξηνρέο Ξξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (Nature Reserves) Δζληθά Ξάξθα (National Parks) ηαλ ην Φπζηθφ Ξάξθν ή κεγάιν ηκήκα ηνπ θαηαιακβάλεη ζαιάζζηα ή δαζηθή πεξηνρή ή φηαλ 3 Φπζηθά Ξάξθα (Natural Parks) Ξεξηθεξεηαθά Ξάξθα πεξηιακβάλεη κεγάιεο ζεκαζίαο γεσηφπνπο, κπνξεί λα νλνκάδεηαη εηδηθφηεξα: (Regional Parks) Θαιάζζην Ξάξθν Δζληθφο ή Ξεξηθεξεηαθφο Γξπκφο Γεσπάξθν 3 «Καθοριςμόσ Ζώνησ Οικιςτικοφ Ελζγχου κατωτάτου ορίου κατάτμηςησ και λοιπών όρων και περιοριςμών δόμηςησ ςτην εκτόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου και εκτόσ ορίων οικιςμοφ προχφιςταμζνου του ζτουσ 1923 περιοχή του υγροβιοτόπου Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι του δήμου Ιςτιαίασ και κοιν. Αςμηνίου (Ν. Ευβοίασ)» (ΦΕΚ 205/Δ/ ) 31

32 Ξεξηνρέο πνπ πεξηέρνληαη Δηδηθέο Εψλεο ζηνλ θαηάινγν ησλ ηφπσλ Γηαηήξεζεο (Δ.Ε.Γ) Θνηλνηηθήο ζεκαζίαο, o [Special Areas of νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζην Conservation (SAC)] παξάξηεκα 1 ηεο απφθαζεο 2006/613/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (L 259) Ξεξηνρέο Ξξνζηαζίαο Ξεξηνρέο πνπ έρνπλ 4 Νηθνηφπσλ θαη Δηδψλ (Habitat / species management areas) Εψλεο Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο (Ε.Δ.Ξ) [Special Protection Areas(SPA)] ηαμηλνκεζεί σο Ε.Δ.Ξ βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Νδεγίαο 2009/147/ΔΘ (L 20) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαξηήκαηα Β θαη Γ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο ΘΑ Ζ.Ξ 37338/1807/Δ103/ Θαηαθχγηα Άγξηαο Εσήο - (Wildlife refuges) Ξξνζηαηεπφκελα Ρνπία 1. Πηα πξνζηαηεπφκελα ηνπία (Protected landscapes / κπνξεί λα δίλνληαη κε βάζε seascapes) / ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο Ξξνζηαηεπφκελα Πηνηρεία ηνπ Ρνπίνπ / - εηδηθφηεξεο φπσο: νλνκαζίεο, Ξξνζηαηεπφκελνη Αηζζεηηθφ Γάζνο Φπζηθνί Πρεκαηηζκνί Γεσπάξθν (Protected Natural Ρνπίν Άγξηαο Φχζεο 4 Κ.Υ.Α. υπ αριθ. Η.Π 37338/1807/Ε103/ «Καθοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιών για τη διατήρηςη τησ άγριασ ορνιθοπανίδασ και των οικοτόπων/ ενδιαιτημάτων τησ, ςε ςυμμόρφωςη με τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήςεωσ των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου τησ 2ασ Απριλίου 1979, όπωσ κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/Β/ ) 32

33 Formations) Ρνπίν Αγξνηηθφ Ρνπίν Αζηηθφ 2. Ξξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί κε κλεκεηαθφ ραξαθηήξα, ραξαθηεξίδνληαη σο Γηαηεξεηέα Κλεκεία ηεο Φχζεο (Protected Natural Monuments) 3. Ρνπία πνπ έρνπλ θεξπρζεί σο αηζζεηηθά δάζε, σο πεξηαζηηθά δάζε, σο πξνζηαηεπφκελα δάζε θαη σο δηαηεξεηέα κλεκέηα ηεο θχζεο, εληάζζνληαη δηα ηνπ Λ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. 4. Γηα ηα ήδε θπξεγκέλα Ρνπία Ηδηαίηεξνπ Ξεξηβαιινληηθνχ Θάιινπο, κε απφθαζε πνπξγνχ ΞΔΘΑ, ξπζκίδνληαη νη φξνη έληαμήο ηνπο. Πην Λ. 3937/2011 θαηαγξάθεηαη, επίζεο, ν εζληθφο θαηάινγνο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην θνηλνηηθφ δίθηπν Natura 2000, φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνχ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί: 33

34 Ξίλαθαο: Ξεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θνηλνηηθφ δίθηπν Natura 2000 ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΝΞΝ (ΙΑΡΗΛΗΘΑ) ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΝΞΝ (ΔΙΙΖΛΗΘΑ) ΔΘΡΑΠΖ (h.a.) GR Δ.Z.Γ MEGALO KAI MIKRO LIVARI DELTA XERIA YDROCHARES DASOS AG. NIKOLAOY PARAKTIA THALASSIA ZONI ΚΔΓΑΙΝ & ΚΗΘΟΝ ΙΗΒΑΟΗ ΓΔΙΡΑ ΜΖΟΗΑ ΓΟΝΣΑΟΔΠ ΓΑΠΝΠ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ ΞΑΟΑΘΡΗΑ ΘΑΙΑΠΠΗΑ ΕΥΛΖ 482, 19 GR Ε.Δ.Ξ MEGALO KAI MIKRO LIVARI DELTA XERIA ΚΔΓΑΙΝ & ΚΗΘΟΝ ΙΗΒΑΟΗ ΓΔΙΡΑ ΜΖΟΗΑ 1040, 84 ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ Θαηάινγνο Κηθξψλ Λεζησηηθψλ γξνηφπσλ Πηηο 25 Κατνπ 2011 αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο «Αλνηρηήο Γηαθπβέξλεζεο» 5 γηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε κέρξη ηελ 1 ε Ηνπλίνπ 2011, ην ζρέδην ΞΓ ηνπ ΞΔΘΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» 6. Πηα Ξαξαξηήκαηα Α θαη Β, πεξηιακβάλνληαη θαη πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνχ. Νη πγξφηνπνη απηνί παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί: Ξίλαθαο: γξφηνπνη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνχ, πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ ζρεδίνπ ΞΓ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

35 ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΓΟΝΡΝΞΝ ΘΥΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΝΣΖ ΛΝΚΝΠ ΔΘΡΑΠΖ (ζηξ.) Έινο Αγίνπ Ραμηάξρε 242EUB076 Λήζνο Δχβνηα Δχβνηαο 57 Έινο Φιέβαο 242EUB071 Λήζνο Δχβνηα Δχβνηαο 59 Δθβνιή φξκνπ Θακίλη 242ΔUB056 Λήζνο Δχβνηα Δχβνηαο 22 Δθβνιή ξέκαηνο Αγίνπ 242EUB062 Λήζνο Δχβνηα Δχβνηαο 14 Δθβνιή ξχαθα Θνπθνπιηφξεκα 242EUB051 Λήζνο Δχβνηα Δχβνηαο 28 Γίθηπν Natura 2000 Θαηά θαηξνχο κέζα απφ δηάθνξα εζληθά ή επξσπατθά πξνγξάκκαηα έρνπλ πξνηαζεί πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνχ γηα έληαμή ηνπο ζε θάπνηα θαηεγνξία πξνζηαζίαο. Πηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγή ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ γηα ηνπο νηθνηφπνπο, ηελ πεξίνδν πινπνηήζεθε ην πξνγξάκκα «Θαηαγξαθή, Αλαγλψξηζε θαη Σαξηνγξάθεζε ησλ Ρχπσλ Νηθνηφπσλ θαη ησλ Δηδψλ Σισξίδαο θαη Ξαλίδαο ηεο Διιάδνο» απφ ην ΞΔΣΥΓΔ, κε ζθνπφ ηελ ζχληαμε ελφο επηζηεκνληθνχ θαηαιφγνπ ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ κεηέπεηηα έληαμή ηνπο ζην δίθηπν Natura Απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνχ πξνηάζεθαλ γηα έληαμε ζην ελ ιφγσ δίθηπν δπν πεξηνρέο (Ξίλ. 7), απφ ηηο νπνίεο φπσο άιισζηε θαηαγξάθεθε θαη ζην Ξίλαθα 5, εληάρζεθε ηειηθά κφλν ε κία. 35

36 Ξίλαθαο: Ξξνηεηλφκελεο πεξηνρέο Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνχ, γηα έληαμε ζην Γίθηπν Natura 2000 ΘΥΓΗΘΝΠ GR GR ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΝΞΝ (ΔΙΙΖΛΗΘΑ) ΚΔΓΑΙΝ & ΚΗΘΟΝ ΙΗΒΑΟΗ ΓΔΙΡΑ ΜΖΟΗΑ ΓΟΝΣΑΟΔΠ ΓΑΠΝΠ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ ΡΔΙΔΘΟΗΝ ΙΗΣΑΓΑ - ΓΗΑΙΡΟΑ ΔΘΡΑΠΖ (h.a.) Κειέηε NATURA 2000: GR Ρειέζξην Ιηράδα Γηάιηξα (/Ξ/1) (ισξηθή ΔΔ) Πρεηηθά κε ηελ πεξηνρή «Ρειέζξην Ιηράδα Γηάιηξα» πνπ ηειηθά δελ εληάρζεθε ζην δίθηπν Natura 2000, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθηχνπ Δξεπλεηψλ Γηαρείξηζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ 7, γίλεηαη εθηελήο πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή, απηή, κε έθηαζε εθηάξηα πεξηειάκβαλε ην φξνο Ρειέζξην, ην φξνο Ιηράδα, ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Γηάιηξσλ, ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ην πεξηβάιινπλ, ηα λεζάθηα Πηξνγγπιή θαη Κνλφιηα θαη ηηο αληίζηνηρεο παξάθηηεο πεξηνρέο νη νπνίεο θαηαιάκβαλαλ θαη ην 21% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. Ζ νηθνινγηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο πεξηνρήο απνδφζεθε ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ηεο: Κεγάιε Ξνηθηιία Ρχπσλ Νηθνηφπσλ Δθηελή δάζε δξπφο (βειαληδηάο) θαη πεχθνπ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαιφ επίπεδν δηαηήξεζεο Ξαξνπζία ελδεκηθψλ θπηψλ 7 36

37 Ξαξνπζία ελδεκηθψλ αζπφλδπισλ (2 είδε αλαθαιχθζεθαλ γηα πξψηε θνξά) θαη πνιιψλ ζεκαληηθψλ πνπιηψλ (θπξίσο αξπαθηηθψλ) Ν Θφιπνο ησλ Γηάιηξσλ απνηειεί ζεκαληηθφ fish nursery Ρνπία Ηδηαηηέξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο (ΡΗΦΘ) Θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Νξηνζέηεζε θαη Θαζνξηζκφο Κέηξσλ Ξξνζηαζίαο Ρνπίσλ Ηδηαηηέξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο» ηνπ ΞΔΣΥΓΔ ( ), πξνηάζεθαλ γηα αλαθήξπμε σο ΡΗΦΘ νη λεζίδεο Κνλνιηά θαη Ιηράδεο. Πηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ειιεληθή θχζε «ΦΗΙΝΡΖΠ» ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ Ξνιπηερλείνπ 8, ε πεξηνρή κε ζπλνιηθή έθηαζε εθηάξηα θαη ζπλνιηθή πεξίκεηξν 6.8 ρικ (θσδηθφο ΑΡ ), αλαθέξεηαη φηη έρεη αηζζεηηθή αμία αθνχ είλαη ηδηαίηεξεο θπζηθήο νκνξθηάο θαη παξνπζηάδεη ελδηαθέξνληα θπζηθά, νηθνινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία. ΦΠΗΘΑ ΑΜΗΝΘΔΑΡΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΑΗΟΔΠΖ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ Ή ΡΝΞΗΘΔΠ ΔΛΝΡΖΡΔΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΔΠ ΝΗΘΗΠΚΝΗ ΦΠΗΘΑ ΑΜΗΝΘΔΑΡΑ Α. ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΗΠΡΗΑΗΑΠ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ηζηηαίαο Ηζηηαία - Άγηνο Γεψξγηνο - Θαλαηάδηθα Κηθξφ & Κεγάιν Ιηβάξη πνιείκκαηα πδξνραξνχο δάζνπο Λέα Πηλαζφο - Λενρψξη 3 κεγάινη πιάηαλνη ζηνλ νηθηζκφ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αβγαξηάο Αβγαξηά «αησλφβηνο» θφηζηθαο, 8 37

38 πάλσ απφ 600 ρξφληα δσήο κε δηάκεηξν 4 κ. θνληά ζην Θαζνιηθφ ηνπ νηθηζκνχ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Βνπηά «αησλφβηνο» πιάηαλνο ζην ξέκα ηνπ Βνπηά κε Βνπηάο πεξίκεηξν 19 κέηξα κε ειηθία ρξφληα. Θππαξίζζη - Πήκηα Θνληά ζηελ Πήκηα ε ςειφηεξε θνξπθή ηνπ Ρειέζξηνπ κε 969 κέηξα πςφκεηξν. Ρνπηθή Θνηλφηεηα Γαιαηζάδσλ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Γαιαηζψλαο Γαιαηζάδεο ζπήιαην Θακαηξηάδεο - Γαιαηζψλα - Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θακαξίσλ Θακάξηα - Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θνθθηλνκειέαο Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θξπνλεξίηε Θνθθηλνκειέα Θξπνλεξίηεο Οέκα Γξηζηέιαο Κέγα Οέκα Ρνπηθή Θνηλφηεηα Κειεψλ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Κνλνθαξπάο Κειηέο ξέκα Μεξηάο / Ξιάηαλνο ζηε κέζε ηνπ νηθηζκνχ κε πεξηθέξεηα 5 κέηξα Κνλνθαξπά Θαηαξξάθηεο κε θφθθηλν πεηξσκα Θάησ Κνλνθαξπά Θαηαξξάθηεο κε 38

39 θφθθηλν πεηξσκα Ινπηξά Αηδεςνχ Θεξκέο πεγέο Ππήιαην Ξεξηνρή 40 Ξιαηάληα Θαιάζζηεο Ηακαηηθέο πεγέο Αηδεςφο - Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ινπηξψλ Αηδεςνχ Ήιηα Οέκα Ζιηφξεκα Ηακαηηθέο πεγέο Κανχλεο - Κνλή Γεσξγίνπ Αγίνπ - Ξαηδνχπνιε - Β. ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΗΓΖΤΝ Ξαξάιηα Αγίνπ Ληθνιάνπ - Ξνιχινθν - Άγηνο Οέκα Θξεκαζηά Αγηφθακπνο - Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αγίνπ Βαξβάξα - Βίγια - Ξιαηαληάο - Πθεπαζηή - Γηάιηξα - Ρνπηθή Θνηλφηεηα Γηάιηξσλ Άγηνο Γεψξγηνο Γηάιηξσλ Ινπηξά Γηάιηξσλ Ξαξαιία Αγ. Γεψξγηνπ Γηάιηξσλ Ξεγέο Θεξκψλ Ηακαηηθψλ λεξψλ Ονδνδάθλε - 39

40 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αγδηλψλ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αγξηνβνηάλνπ Αγδίλεο Αγξηνβφηαλν Αξηεκίζην Θαηαξξάθηεο κεηαμχ Αγδηλψλ θαη Κειηψλ Ξαξαιία Θνπηζνχκπξη Ξαξαιία Αιηάξκνπ Πηε ζέζε Μπλν Λεξφ ππάξρεη ηακαηηθή πεγή Ρνπηθή Αξηεκηζίνπ Θνηλφηεηα Δθβνιή ξέκαηνο Βξχζα (αξρ. Αημ ) Οεκαηηά Αγξηιίηζα Ξεπθί - Γ. ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΟΡΔΚΗΠΗΝ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αζκελίνπ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Βαζηιηθψλ Αζκήλην Οέκα Αζκελίνπ Θεθάιεο - Βαζηιηθά Πηε ζέζε Κέιηζζα πξνο ην φξνο Ρνχξια ππάξρνπλ 3 αλεμεξεχλεηα απήιαηα. Ρζαπνπξληά - Ταξνπνχιη Ξαξαιία Ταξνπνχιη Ρνπηθή Θνηλφηεηα Γεξαθηνχο Γεξαθηνχ Ιίκλε ηνπ Ξαπά Γνχβεο - Κηθξφο πγξφηνπνο Ρνπηθή Θνηλφηεηα Γνπβψλ Θαζηξί - Ξαιαηφθαζηξν - Ρνπηθή Θνηλφηεηα Διιεληθψλ Διιεληθά - Άγηνο Ληθφιανο Ξαξαιία Καχξηθα Γ. ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θαζηαλησηίζζεο Θαζηαληψηηζζα Ξεξηβάιιεηαη απφ βνπλά κε ζθεπαζκέλα 40

41 ΥΟΔΥΛ κε δάζε θαζηαληάο θαη άιισλ δαζηθψλ δέληξσλ. Ρνπηθή Θνηλφηεηα Λένπ Ξχξγνπ Λένο Ξχξγνο Ξαξαιία θαη λεζίδα Λεζηψηηζζαο Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ραμηάξρνπ Ραμηαξρεο - Ρνπηθή Θνηλφηεηα Υξεψλ Υξενί - Ιηράδα Ππήιαην Ιηράδνο, ρψξνο θαηνηθίαο ζηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο Δ. ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΙΗΣΑΓΝΠ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ιηράδνο 2 θππαξίζζηα 100 ρξφλσλ ζην πξναχιην ηνπ λανχ ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ Άγηνο Γεψξγηνο - Βαζηιίλα Γξεγνιίκαλν Θάβνο Ξαξαιία Αγαπεηνχ Ξαξαιία Κνλνγάη Ιηραδνλήζηα Θνθθηληάο - Σσξνηαμηθά Ξνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά Πην επίπεδν ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ έρεη ζεζκνζεηεζεί ην Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΞΞΣΠΑΑ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο κε ηελ ππ αξηζκφ 26198/03 Απφθαζε ΘΑ (ΦΔΘ 1469/Β / ), ην νπνίν εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Λ.2742/99. Δπηπιένλ, άιια ζεζκνζεηεκέλα ρσξνηαμηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη ηα νπνία ζα ιεθζνχλ ππ φςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο ηνπ Γ.Ξ.Π. ηνπ πξψελ Γήκνπ Αηδεςνχ είλαη ην Γεληθφ Ξιαίζην-Δζληθφ Σσξνηαμηθφ- (ΦΔΘ 128/Α/3-7-08) θαη ηα Δηδηθά Σσξνηαμηθά Ξιαίζηα γηα ηνλ 41

42 Ρνπξηζκφ (ΦΔΘ 1138/Β/ ), ηηο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο (ΦΔΘ 2464/Β/ ) θαη ηε Βηνκεραλία (ΦΔΘ 151/ΑΑΞ/ ). Πηα πιαίζηα ηνπ Νηθηζηηθνχ Λφκνπ 2508/97 εθπνλήζεθε θαη εγθξίζεθε κειέηε ΞΔΟΞΝ γηα ην ζχλνιν ηνπ Λνκνχ Δχβνηαο (ΦΔΘ 1026/Γ//01 θαη 1370/Γ/03). Γηα ηνλ Γήκν Αηδεςνχ πξνβιέπεηαη ε νξγαλσκέλε αλάπηπμε β θαηνηθίαο ζπλνιηθήο έθηαζεο κέρξη ζηξ. εληαγκέλε ζε επξχηεξε πεξηνρή έθηαζεο ζηξ. ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Βαξβάξα. Πηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ επηά (7) νηθηζκνί έρνπλ νξηνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ Ξξ. Γ/ηνο (ΦΔΘ181/Γ /85), θαη ζπγθεθξηκέλα νη νηθηζκνί: Γηάιηξα, Ινπηξά Γηάιηξσλ, Ήιηα, Ξνιχινθνο, Άγηνο, Αγηφθακπνο, Βαξβάξα. Δπίζεο, νη νηθηζκνί Αηδεςφο, Ινπηξά Αηδεςνχ θαη Αγ. Ληθφιανο δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ζε ηκήκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ. Δπηπιένλ, έρεη εγθξηζεί Οπκνηνκηθφ Πρέδην ζε έθηαζε ηνπ νηθηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ ηνπ πξφηππνπ νηθηζκνχ Ινπηξψλ Αηδεςνχ «Ζ ΑΛΝΗΜΖ» ζηε ζέζε «Ιηλαξάθη» ζην Γ.Γ. Αγίνπ (ΦΔΘ 370/Γ/6-4-05). Πχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδίνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΞΞΣΠΑΑ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΘ 1469/Β / ), ην νπνίν εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Λ.2742/99, ε αλάπηπμε ηνπ πξψελ Γήκνπ Ηζηηαίαο πεξλάεη κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ Ηζηηαία - Υξενί Ινπηξά, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη νηθηζηηθφ πφιν 3 νπ επηπέδνπ. Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ηζηηαίαο πξνηείλεηαη ε πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζαλ πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, ε πξνζηαζία ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη θαη ζαλ ππνδνρείο ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ε εηδηθή πξνζηαζία ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ βηνηφπσλ, κλεκείσλ ηεο θχζεο θαη θπζηθψλ ηνπίσλ. Δπηπιένλ, άιια ζεζκνζεηεκέλα ρσξνηαμηθά ζρέδηα ηα νπνία αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη ζα ιεθζνχλ ππ φςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο ηνπ Γ.Ξ.Π. ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο είλαη ην Γεληθφ Ξιαίζην ην Δζληθφ Σσξνηαμηθφ - (ΦΔΘ 128/Α/3.7.08) θαη ηα Δηδηθά Σσξνηαμηθά Ξιαίζηα γηα ηνλ 42

43 Ρνπξηζκφ (ΦΔΘ 1138/Β/ ), ηηο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο (ΦΔΘ 2464/Β/ ) θαη ηε Βηνκεραλία (ΦΔΘ 151/ΑΑΞ/ ). Πηα πιαίζηα ηνπ Λφκνπ 1337/83, εγθξίζεθε Γ.Ξ.Π. γηα ηελ πφιε ηεο Ηζηηαίαο (ΦΔΘ 54/Γ/ ) γηα πιεζπζκφ θαηνίθνπο θαζψο θαη Z.O.E. (ΦΔΘ 205/Γ/ ) πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πγξνβηφηνπνπ «Κηθξφ θαη Κεγάιν Ιηβάξη» ζηελ πεξηνρή ησλ Θαλαηάδηθσλ. Πηα πιαίζηα ηνπ Λφκνπ 2508/97 εγθξίζεθε κειέηε ΞΔΟΞΝ γηα ην ζχλνιν ηνπ Λνκνχ Δχβνηαο κε ζρεηηθέο πνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΦΔΘ 1026/Γ/01 θαη ΦΔΘ 1370/Γ/03). Πχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ Απνθάζεηο, γηα ηελ Ηζηηαία θαζνξίζηεθαλ πεξηνρέο κε ζηνηρεία Ξ-2 θαη Ξ-3. Ξξφθεηηαη γηα πεξηνρέο ακηγνχο Β Θαηνηθίαο κε κέγηζην εκβαδφλ εθηάζεσλ γηα ηελ πεξηνρή Ξ ζηξ. θαη ηελξ ζηξ., ελψ ην κέγηζην εκβαδφλ εθηάζεσλ πνπ επηηξέπεηαη λα πνιενδνκνχληαη αλά 5εηία είλαη γηα ηελ πεξηνρή Ξ-2 ηα ζηξ. θαη γηα ηελ Ξ-3 ηα 500 ζηξ. Πηε ζέζε Βηζηξίηζα έρνπλ εγθξηζεί νη Ξνιενδνκηθέο Κειέηεο γηα ηηο εμήο εθηάζεηο Ξαξαζεξηζηηθψλ Νηθνδνκηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ (Ξ.Ν.Π.): 1) ηνπ Ξ.Ν.Π. παιιήισλ Διιεληθψλ Γηπιηζηεξίσλ Αζπξνπχξγνπ «Δ.Ι.Γ.Α. Ππλ. Ξ.Δ.» (απ. π. Αξ ΦΔΘ 269/Γ/ ) 2) ηνπ Ξ.Ν.Π. Ξξνζσπηθνχ ΗΘΑ (απ. π. Αξ ΦΔΘ 277/Γ/ ) Δγθεθξηκέλν Οπκνηνκηθφ Πρέδην έρεη κφλνλ ε πφιε ηεο Ηζηηαίαο. Ρν πξψην Οπκνηνκηθφ ζρέδην εγθξίζεθε κε ην απφ Γ/γκα (ΦΔΘ 25/Α/59).Πήκεξα, γηα ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο ηζρχνπλ ηα ΦΔΘ 809/Γ/ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Οπκνηνκηθνχ Πρεδίνπ θαη ην ΦΔΘ 146/Γ/ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο Κειέηεο, πνπ αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο. Πηελ πεξηνρή ηεο Ηζηηαίαο έρνπλ νξηνζεηεζεί κε Απφθαζε Λνκάξρε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ Ξξ. Γ/γκαηνο (ΦΔΘ181/Γ /85), νη εμήο νηθηζκνί: Θαλαηάδηθα, Άγηνο Γεψξγηνο, Λέα Πηλαζζφο, Λενρψξη, Άγηνο Ξαληειεήκσλ, Αβγαξηά, Βνπηάο, Θππαξίζζη, Πήκηα, Γαιαηζάδεο, Θακάξηα, Θνθθηλνκηιηά, Θξπνλεξίηεο, Κειηέο θαη Κνλνθαξπά. 43

44 Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ Γήκνπ Αξηεκηζίνπ έρνπκε ηηο εμήο δηαπηζηψζεηο: Έιιεηςε πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ησλ νηθηζκψλ κε εμαίξεζε ηνλ νηθηζκφ ηνπ Ξεπθίνπ πνπ έρεη Ξνιενδνκηθή Κειέηε. Δπίζεο ζηνπο νηθηζκνχο Αξηεκίζην, Γνχβεο, θαη Θαζηξί ππάξρεη αζάθεηα θαη ακθηβνιία σο πξνο ηελ ζεζκηθή ηζρχ ηεο δψλεο ησλ 800 κέηξσλ ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο Λνκάξρε ΦΔΘ 852Γ/ θαη ΦΔΘ 512Γ/ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ παξαπάλσ ηξηψλ νηθηζκψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηάζηκσλ, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ νξηνζεηεζεί. Ρν θαζεζηψο απηφ δελ ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΦΔΘ 181Γ/1985 ην νπνίν θαηήξγεζε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ ΦΔΘ 588Γ/1982. Πχκθσλα κε ην ΦΔΘ 181Γ/1985, εθφζνλ θαζνξηζηνχλ φξηα κηθξψλ ή κεζαίσλ ζηάζηκσλ νηθηζκψλ, παχεη λα ηζρχεη ε δψλε ησλ 800 κ. Όπαξμε άλαξρεο θαη απζαίξεηεο δφκεζεο θαηά κήθνο ησλ πξνζβάζηκσλ παξαιίσλ ηνπ Γήκνπ ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη έληνλε νηθνδνκηθή θίλεζε γηα παξαζεξηζηηθή θαηνηθία. πνβάζκηζε ηεο γεσξγηθήο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο πεδηάδαο Αζκελίνπ ιφγσ ηεο έληνλεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, ε νπνία επαθνινχζεζε ηελ αλάθιεζε ηεο ηζρχνο ηεο πεξηνρήο πξνζηαζίαο ΕΝΔ 2 (ΦΔΘ 205Γ/ ) (ζηελ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη σο δψλε ΞΔΞ Γέιηα Μεξηά) κε ηελ Απφθαζε 1182/1996 ηνπ Ππκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο. Όπαξμε εθηεηακέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζην Γήκν νη νπνίνη είλαη κελ νξηνζεηεκέλνη ρσξίο φκσο λα έρνπλ θαζνξηζηεί δψλεο Α θαη Β (απφιπηεο απαγφξεπζεο δφκεζεο θαη πεξηνξηζκνχ αληίζηνηρα). Όπαξμε κεγάισλ εθηάζεσλ κε δάζε πεχθεο, ηα νπνία ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο απφ ηηο ππξθαγηέο ελψ πξνζθέξνληαη γηα αμηνπνίεζε κέζσ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο δελ έρνπλ κέρξη ηψξα αλαπηπρζεί. Αζάθεηα σο πξνο ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηελ δηαρείξηζε κέξνπο ησλ δαζψλ ηα νπνία αθφκε ηεινχλ ππφ ην θαζεζηψο ησλ δηαθαηερνκέλσλ (δάζνο Αγδηλψλ θαη Αζκελίνπ). 44

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ 2012 1 Ξεξηερόκελα 1. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ... 5 1.1. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.»

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» 2012 ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» ΙΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΕΠΕ 25/2/2012 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 3 2 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 Α' Φάζε. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. Οθηώβξηνο 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.... ΔΗΑΓΩΓΖ... 4 1.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Ο.Σ.Α 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ ΠΣΔΓΗΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 2012-2014 Ωξαηόθαζηξν, 2011 Πηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο... 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 2 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ... 3 Θεθάιαην 1. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΚΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Φεβρουάριοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ii Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 1. Ζ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014 ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Ννέκβξηνο 2011 ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ ΒΕΏΓΧΓΔ. 1. Θεζκηθφ πιαίζην Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ «ΘΑΙΑΘΗ» ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΙΑΚΗΑ, ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Κ Α Λ Α Θ Ι Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Σ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθφο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 2 ε ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα