ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ"

Transcript

1 ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα ςθμεία που αφοροφν ςτο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ κακϊσ και ςτον τρόπο καταχϊρθςθσ των θμεριςιων δραςτθριοτιτων κάκε αςκοφμενου/νθσ ςτθ διάρκεια τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ. Ωσ πρϊτθ προςζγγιςθ ςε ότι αφορά ςτο ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ καλό είναι να κυμάςτε ότι αυτό κεωρείται ωσ ζνα θμερολόγιο (log book) ςτο οποίο καταγράφονται ςε θμεριςια βάςθ όλεσ οι εργαςιακζσ δραςτθριότθτεσ του αςκοφμενου/νθσ ςτθν επιχείρθςθ/φορζα/οργανιςμό που αςκείται (με το χρθματοδοτικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ ι το αντίςτοιχο ΕΣΡΑ). Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ υπογράφονται από τον αςκοφμε νο/νθ και ελζγχονται για τθν ακρίβειά τουσ από τον υπεφκυνο τθσ επιχείρθςθσ/φορζα/οργανιςμοφ, ενϊ τον τελικό ζλεγχο του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ διενεργεί ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ που εγκρίνει ι απορρίπτει τθν ΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ κάκε αςκοφμενου/νθσ φοιτθτι/ριασ. 1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Στθ ςυνζχεια κα επεξθγθκοφν τα ςθμεία προςοχισ ςασ κακϊσ και πϊσ ςυμπλθρϊνεται το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ που ζχει κζςθ θμερολογίου εργαςιϊν ςτο οποίο καταχωροφνται οι θμεριςιεσ δραςτθριότθτζσ ςασ ςτθν επιχείρθςθ/φορζα/οργανιςμό που κάνετε τθν Ρρακτικι ςασ. Με αυτι τθν ζννοια, ςτο θμερολόγιο δεν πρζπει να υπάρχουν κενά, να λείπουν ςελίδεσ, να γίνεται ελλιπισ καταγραφι των δραςτθριοτιτων ςασ, να υπάρχουν ομοιωματικά για τισ θμεριςιεσ εργαςίεσ, εκτεταμζνεσ διορκϊςεισ και γενικά να ςυνάγεται θ εντφπωςθ ότι θ Ρρακτικι ςασ Άςκθςθ δεν αντιςτοιχεί ςτο 8 ο εξάμθνο των ςπουδϊν ςασ. ΠΡΟΟΧΗ! Σε κάκε περίπτωςθ που θ επιτροπι ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ διαπιςτϊςει ελλείψεισ ςτθν καταχϊρθςθ του Βιβλίου Ρρακτικισ όπωσ για παράδειγμα, μικρότερο αρικμό θμερϊν/ωρϊν απαςχόλθςθσ από τον κανονικό (υπζρβαςθ αρικμοφ αδειϊν), εργαςία που δεν ςχετίηεται με τθν κατεφκυνςθ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και το επίπεδο του Ρρογράμματοσ των Σπουδϊν του ζχει το δικαίωμα να απορρίψει ολικά ι μερικά το εξάμθνο διάςτθμα τθσ Πρακτικισ ςασ Άςκθςθσ και να ςασ ηθτιςει να ςυμπλθρϊςετε ι να επαναλάβετε ςυνολικά τθν Πρακτικι ςασ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν αρκεί να απαςχολείςτε γενικά ςε εργαςίεσ που ςχετίηονται με τισ ςπουδζσ ςασ αλλά και το είδοσ των εργαςιϊν ςασ πρζπει να αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο των ςπουδϊν ςασ και να ςυμπλθρϊνει το 8 ο ςτα προθγοφμενα επτά εξάμθνα ςπουδϊν ςασ ςτο Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΠΡΟΟΧΗ Α. Η Πρακτικι Άςκθςθ είναι θμεριςια 8ωρθ εργαςία ςε 5νκιμερθ βάςθ ςτθν επιχείρθςθ/φορζα/οργανιςμό που αςκείςτε. Β. Σο ςφνολο των ωρϊν ανά εβδομάδα είναι: 8ϊρεσ Χ 5θμζρεσ = 40. Γ. Σο ςφνολο των αδειϊν απουςίασ από τθν Πρακτικι ςασ Άςκθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 5 θμζρεσ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 1

2 Τα προθγθκζντα ςθμεία Α, Β, Γ ζχουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία για να ολοκλθρϊςετε τθν Ρρακτικι ςασ Άςκθςθ, ενϊ αν ςτθ διάρκεια τθσ Ρρακτικισ ςασ θ επιχείρθςθ/φορζασ /οργανιςμόσ ανζςτειλε πρόςκαιρα τθ δραςτθριότθτά τθσ (απεργία, λόγοι ανϊτερθσ βίασ, ζκτακτα γεγονότα) καταχωρείτε το γεγονόσ ςτο Βιβλίο Ρρακτικισ (ςτθν αντίςτοιχθ θμζρα) που ανζςτειλε/διζκοψε τθ λειτουργία τθσ θ επιχείρθςθ. 2. 2θ ΕΛΙΔΑ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ) Η 2θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ που ζχετε παραλάβει από το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ διεκδικεί τθν προςοχι ςασ ςτα επόμενα 8 ςθμεία. Τα οκτϊ αυτά ςθμεία βρίςκονται ςτο Βιβλίο τθσ Ρρακτικισ ςασ και ζχουν κζςθ γενικϊν οδθγιϊν ωσ εξισ: 1. Το βιβλύο αυτό τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ τηρεύται από τον αςκούμενο ςπουδαςτό καθ' όλη τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ του ϊςκηςησ και δεν μπορεύ να αντικαταςταθεύ από οποιοδόποτε ϊλλο ςτοιχεύο για τη διεξαγωγό και αξιολόγηςό τησ. 2. Το φύλλο με τισ περιλόψεισ των εργαςιών τησ ημϋρασ του αςκούμενου, ςυμπληρώνεται και υπογρϊφεται από τον ύδιο, ςε εβδομαδιαύα βϊςη, καθώσ και ο ςχετικόσ χώροσ με τυχόν ςημειώςεισ και παρατηρόςεισ του. 3. Ο φορϋασ απαςχόληςησ του αςκούμενου, μϋςω του επόπτη που ορύζει, ςυντϊςςει εβδομαδιαύα ςυνοπτικό ϋκθεςη επύδοςησ του αςκούμενου, ςυμπληρώνοντασ το ςχετικό πύνακα. 4. Στο τϋλοσ του κϊθε μόνα πρακτικόσ ϊςκηςησ ο αςκούμενοσ, ςυντϊςςει ϋκθεςη για τισ εργαςιακϋσ του εμπειρύεσ, ςτον ειδικό χώρο του βιβλύου αυτού. 5. Μηνιαύα ϋκθεςη ςυντϊςςει επύςησ και ο εκπαιδευτικόσ, που ορύζεται ωσ επόπτησ του αςκούμενου ςπουδαςτό, από το Τμόμα, ςτον ειδικό χώρο του βιβλύου αυτού. 6. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, ο αςκούμενοσ αποτυπώνει, ςτον ειδικό χώρο του βιβλύου αυτού, τισ γενικότερεσ παρατηρόςεισ του, για τισ εργαςιακϋσ του εμπειρύεσ. 7. Όμοια και ο φορϋασ απαςχόληςησ του αςκούμενου, μϋςω του επόπτη που ορύζει, ςημειώνει τισ δικϋσ του παρατηρόςεισ, ςτον ειδικό χώρο του βιβλύου αυτού. 8. Τϋλοσ, ο επόπτησ εκπαιδευτικόσ ςημειώνει τισ δικϋσ του παρατηρόςεισ, ενώ ο Προώςτϊμενοσ του Τμόματοσ αξιολογεύ την πρακτικό ϊςκηςη, ςτον ειδικό επύςησ χώρο του βιβλύου αυτού. 3. 5θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ ΠΟΤΔΑΣΗ Στθν 5θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ηθτοφνται τα ςτοιχεία του αςκοφμενου/νθσ. ΠΡΟΟΧΗ! Καταχωριςτε με ακρίβεια τα ςτοιχεία ςασ, ειδικά όςον αφορά ςτον τόπο κατοικίασ ςασ ι ςτον τόπο διαμονισ ςασ κατά τθ διάρκεια τθσ Ρρακτικισ ςασ Άςκθςθσ. Αυτό γιατί αν χρειαςτεί να ςυμπλθρϊςετε, εςείσ ι ο υπεφκυνοσ για τθν επιχείρθςθ που αςκθκικατε κάποιο ςτοιχείο, κα ςασ αποςταλεί το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ςτθ διεφκυνςθ που δθλϊνετε ςτθν 5θ ςελίδα, κάτω από τον τίτλο ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ ΠΟΤΔΑΣΗ. Άρα είναι απαραίτθτο να καταχωρθκοφν πλιρωσ και με ευανάγνωςτα γράμματα (γραφικό χαρακτιρα) τα ςτοιχεία τθσ διεφκυνςισ ςασ μαηί με τον Ταχ. Κϊδικα. Η Επιτροπι Πρακτικισ Άςκθςθσ δεν ευκφνεται για τυχόν απϊλεια του ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ςασ από λανκαςμζνθ ι ελλιπι διεφκυνςθ που καταχωριςατε ςτθν τρίτθ ςελίδα κάτω από τον τίτλο ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ ΠΟΤΔΑΣΗ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 2

3 4. 6θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΦΤΛΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Στθ εικόνα κάτω φαίνεται θ 6θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-θμερολογίου. Σθμειϊνεται ότι οι ςθμειωμζνεσ καταχωριςεισ εδώ αποτελοφν απλώσ παραδείγματα. Ο ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1 αντιςτοιχεί ςτθν πρϊτθ θμζρα-πρϊτθ καταχϊρθςθ που επίςθσ αντιςτοιχεί ςτθν πρϊτθ εβδομάδα ΡΑΚΤΙΚΗΣ από 1/10/2012 μζχρι 5/10/2012. Αν θ Πρακτικι άρχιηε το εαρινό εξάμθνο θ πρώτθ εβδομάδα κα ιταν από 1/4/2013 μζχρι 5/4/2013. Κάκε ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΦΤΛΛΟ αρικμείται με αφξουςα ςειρά (1, 2, 3, 4, 5). Ραρατθριςτε αριςτερά ςτθν εικόνα. Για κάκε θμζρα (ΔΕΤΣΕΡΑ, ΣΡΙΣΗ,, ΠΑΡΑΚΕΤΗ) καταχωροφνται οι εργαςίεσ με τισ οποίεσ απαςχολθκικατε με όςθ λεπτομζρεια ςασ επιτρζπει ο χϊροσ του θμερολογίου, ενϊ δεξιά από κάκε θμζρα εργαςίασ ςθμειϊνετε τισ ΩΡΕ που απαςχολθκικατε τθν ίδια θμζρα. Το άκροιςμα των ωρϊν τθσ εβδομαδιαίασ Ρρακτικισ ςασ πρζπει να είναι 40 (5θμζρεσ Χ 8ϊρεσ) και το άκροιςμα ωρϊν τθσ εβδομάδασ καταχωρείται κάτω δεξιά ςτο ΤΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ. Εδϊ ςτο παράδειγμα, τθν ΠΑΡΑΚΕΤΗ θ επιχείρθςθ δεν λειτοφργθςε εξαιτίασ απεργίασ, ενϊ ςτισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ για τθν ίδια θμζρα ςθμειϊνεται 0. Τζλοσ, όταν ολοκλθρωκεί θ εβδομαδιαία καταχϊρθςθ εργαςιϊν του αςκουμζνου/νθσ, το εβδομαδιαίο φφλλο υπογράφεται από τον αςκοφμενο/νθ και καταχωρείται θ θμερομθνία. 5. 7θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΦΤΛΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Η 7θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ αποτελεί ςυνζχεια τθσ 6 θσ ςελίδασ. Η 7θ ςελίδα (βλ. επόμενθ εικόνα) περιλαμβάνει (α) τον ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ, (β) τθν ΕΒΔΟΜΑΔΑ από..μζχρι, (γ) τισ ΗΜΕΙΩΕΙ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΟΤ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ και (δ) τθ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΟΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΚΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ειδικότερα: Ππωσ παρατθροφμε ςτθν επόμενθ εικόνα, ςτον ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ γράφουμε τον ίδιο αρικμό με αυτόν που καταχωρίςαμε ςτθν 6θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ. Αυτό είναι λογικό γιατί θ 7θ ςελίδα είναι ςυνζχεια τθσ 6θσ ςελίδασ και δεν αποτελεί νζα ςελίδα του εβδομαδιαίου φφλλου. Στθν 7θ ςελίδα δεν καταχωροφνται οι θμεριςιεσ δραςτθριότθτεσ του αςκοφμενου αλλά καταγράφονται οι εβδομαδιαίεσ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 3

4 παρατθριςεισ του. Επίςθσ, ςτθν 7θ ςελίδα ο επόπτθσ για λογαριαςμό τθσ επιχείρθςθσ/φορζα/οργανιςμοφ αξιολογεί τον αςκοφμενο/νθ για τισ εργαςιακζσ του επιδόςεισ ςτθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ. Στθν ζνκετθ εικόνα αριςτερά παρατθριςτε προςεκτικά ότι επαναλαμβάνονται ο ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ (1) και το διάςτθμα τθσ εβδομαδιαίασ Ρρακτικισ ςασ (1/10/2012 5/10/2012). Ο χϊροσ που ακολουκεί με τίτλο ΗΜΕΙΩΕΙ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΟΤ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ ηθτά να καταχωριςετε εςείσ ςυνοπτικά τισ γενικζσ ςασ παρατθριςεισ ςθμειϊςεισ για τθν εβδομάδα που αςκθκικατε (εντυπϊςεισ, κετικά ι αρνθτικά ςθμεία, υποδείξεισ κλπ). Οι καταχωριςεισ ςασ ολοκλθρϊνονται με τθν υπογραφι ςασ και τθν θμερομθνία. Στο τζλοσ τθσ 7θσ ςελίδασ (εικόνα αριςτερά) ακολουκεί θ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΟΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΚΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Αυτι τθ ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τθ ςυμπλθρϊνει και υπογράφει ο επόπτθσ ςασ από τθ επιχείρθςθ, όχι εςείσ. Ζτςι, θ υποχρζωςθ του επόπτθ ςασ είναι να τςεκάρει με (Χ) τισ ικανότθτζσ ςασ ςτθν εβδομάδα που πζραςε. ΠΡΟΟΧΗ! Ο χϊροσ των ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΩΝ δεξιά από τθν αξιολόγθςθ δεν είναι υποχρεωτικό να ςυμπλθρωκεί (από τον επόπτθ ςασ) εκτόσ αν ςασ αξιολόγθςε ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ι ΑΝΕΠΑΡΚΩ για τθ ςυγκεκριμζνθ εβδομάδα. Μόνο ςτισ περιπτϊςεισ (ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ι ΑΝΕΡΑΚΩΣ) πρζπει να δικαιολογθκοφν αυτζσ οι αξιολογιςεισ του επόπτθ ςασ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ αρκεί με (Χ) θ αξιολόγθςι του που κυμαίνεται ςτθν κλίμακα από ΜΕΤΙΑ ωσ ΡΟΛΥ ΚΑΛΑ. Στο παράδειγμα τθσ εικόνασ επάνω, ο επόπτθσ ςασ από τθν επιχείρθςθ αξιολόγθςε μζτρια τθν επίδοςθ του αςκοφμενου/νθσ όςον αφορά ςτθν τιρθςθ του ωραρίου του! Τζλοσ, ςτθν κάτω δεξιά κζςθ ο ΕΡΟΡΤΗΣ καταχωρεί το ονομ/νυμό του, τθν ιδιότθτά του ςτθν επιχείρθςθ, ενϊ υπογράφει και καταχωρεί τθν θμερομθνία. Αυτι θ διαδικαςία καταχϊρθςθσ για κάκε εβδομάδα Ρρακτικισ Άςκθςθσ ςυνεχίηεται κάκε νζα εβδομάδα του μινα Οκτωβρίου μζχρι τθν τελευταία εβδομάδα του μινα. θμείωςθ! Για κάκε μινα το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ζχει 5 φφλλα καταχωριςεων (5 εβδομάδεσ). Εςείσ χρθςιμοποιείτε τόςα φφλλα όςα είναι απαραίτθτα για να ολοκλθρωκεί ο μινασ. Αν ςε κάποιο μινα ολοκλθρϊςετε τισ καταχωριςεισ των εβδομάδων ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 4

5 του μινα ςε 4 φφλλα αφιςτε το 5 ο φφλλο κενό, χωρίσ αρίκμθςθ, χωρίσ καταχωριςεισ. Στθ ςυνζχεια περνάτε ςτθ 16 θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ Είδαμε ότι τα εβδομαδιαία φφλλα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ είναι πζντε για κάκε θμερολογιακό μινα. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ τελευταία εβδομάδα του πρϊτου μινα γυρίςτε ςτθ 16 θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ (δείτε τθν εικόνα κάτω). Ραρατθριςτε ότι θ 16 θ ςελίδα δεν ζχει θμεριςιεσ καταχωριςεισ. Είναι θ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ των ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ςασ από τθν Ρρακτικι ςασ τον πρϊτο μινα. Αφοφ λοιπόν πρόκειται για τον πρϊτο μινα (Οκτϊβριοσ 2012) ςτον ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ γράφετε 1. Το αντίςτοιχο φφλλο για τον επόμενο μινα (Νοζμβριοσ) κα πάρει αρικμό 2 κλπ. Στθ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ των ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ςασ καταχωρείτε ςυνοπτικά τισ κυριότερεσ εργαςιακζσ ςασ εμπειρίεσ από τθν Ρρακτικι Άςκθςθ του μινα Οκτωβρίου, χωρίσ ιδιαίτερεσ λεπτομζρειεσ (οι λεπτομζρειεσ ζχουν ιδθ καταχωρθκεί ςτισ θμεριςιεσ καταχωριςεισ ςασ). ΗΜΕΙΩΗ! Δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο πρότυπο για το κείμενο που γράφετε ςε αυτι τθν ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ των ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ςασ. Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ ζκκεςθσ είναι να διαπιςτωκεί με γενικό τρόπο ποιεσ είναι οι εργαςιακζσ εμπειρίεσ του μινα για τον αςκοφμενο/νθ. Ππωσ φαίνεται ςτθν εικόνα αριςτερά ο ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ είναι 1 (αφοφ πρόκειται για τθν ζκκεςθ του πρϊτου μινα Οκτωβρίου) και ςτθν καταχϊρθςθ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ γράφετε Οκτϊβριο Στθ ςυνζχεια καταχωρείτε τισ εμπειρίεσ μασ από τον πρϊτο μινα τθσ Ρρακτικισ μασ. ΠΡΟΟΧΗ! Πλεσ οι καταχωριςεισ ςασ ςτο ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ελζγχονται για τθν αλικεια τουσ τόςο από τον επόπτθ για τθν επιχείρθςθ όςο και από τον επόπτθ-εκπαιδευτικό από το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Σε περίπτωςθ που ο επόπτθσ ςασ από τθν επιχείρθςθ δεν ςυμφωνεί με αυτά που καταχωριςατε θ Ρρακτικι ςασ κα ζχει πρόβλθμα! ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 5

6 Στο κάτω μζροσ τθσ 16 θσ ςελίδασ υπάρχει ο χϊροσ που κα ςυμπλθρϊςετε τθν Ημερομθνία. Στθν προθγοφμενθ εικόνα θ θμερομθνία είναι 30/10/2012 που είναι και θ τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μινα Οκτωβρίου. Τζλοσ, ο αςκοφμενοσ/νθ υπογράφει τθ μθνιαία ζκκεςι του θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΕ ΗΜΕΙΩΕΙ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ Η επόμενθ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ (17 Η ςελίδα) αφορά ςτθν καταχϊρθςθ από εςάσ των γενικότερων παρατθριςεϊν ςασ για το μινα. Κςωσ να είναι λίγο υπερβολικό θ καταχϊρθςθ τόςων ςτοιχείων αλλά ςτθ ςελίδα αυτι καταγράφονται ςε ζνα μικρό ςυνοπτικό κείμενο οι γενικότερεσ παρατθριςεισ ςασ από τον πρϊτο μινα τθσ Ρρακτικισ ςασ. Οι παρατθριςεισ ςασ ςε αυτι τθ ςελίδα (για κάκε μινα ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ) δεν ζχουν να κάνουν τόςο με το ςυναίςκθμα που ςασ διακατζχει από τθν εργαςία ςασ (αιςκιματα χαράσ, ικανοποίθςθσ, ςτζρθςθσ κλπ) όςο με πραγματικά γεγονότα που αντιλαμβάνεςτε ςτθ διάρκεια του πρϊτου μινα (και ςτθ ςυνζχεια των υπολοίπων) τθσ Ρρακτικισ ςασ. Δείτε για παράδειγμα μια ςειρά ερωτιςεων που μποροφν να ενταχκοφν ςτισ παρατθριςεισ ςασ για το μινα (κάκε τζλοσ μινα) για να τισ ςυμπεριλάβετε ςε αυτι τθ ςελίδα: Μπορείτε να ανταποκρικείτε ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ ςασ; Χρειαςτικατε μεγάλθ προςπάκεια να ενταχκείτε και να καταλάβετε; Είναι ικανοποιθτικζσ οι γνϊςεισ που ζχετε λάβει ςτο Τμιμα Λογιςτικισ; Μιπωσ οι απαιτιςεισ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ είναι υπερβολικζσ; Μιπωσ είναι λίγεσ, ενϊ για τθν επιχείρθςθ που κάνετε Ρρακτικι χρειάηεται μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ; Καλφπτετε τισ απαιτιςεισ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςισ ςασ με μελζτθ ςτο ςπίτι; Αιςκάνεςτε ικανοποιθμζνοι από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν ομάδα εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ ι Αιςκάνεςτε ότι οι γνϊςεισ ςασ από το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ δεν επαρκοφν και «ντρζπεςτε» γι αυτό; Για παράδειγμα δείτε το επόμενο κείμενο. Οη παναηενήζεηξ πμο έπς κα θάκς μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ Πναθηηθήξ μμο γηα ημ μήκα Οθηώβνημ είκαη δομ. Η πνώηε ζπεηίδεηαη με ηηξ πναγμαηηθέξ απαηηήζεηξ ηεξ ενγαζίαξ μμο ζηα πιαίζηα ηεξ Πναθηηθήξ μμο άζθεζεξ γηα ημκ πνώημ μήκα. Είκαη ζαθέξ όηη πνεηάδμκηαη πενηζζόηενεξ ώνεξ ελεηδίθεοζεξ ζηα ιμγηζηηθά παθέηα (ενγαζηήνημ) ζημ Τμήμα Λμγηζηηθήξ ώζηε κα γίκεη πημ ιεπημμενεηαθή θαηακόεζε ηςκ θαηαπςνήζεςκ ηεξ ιμγηζηηθήξ. Η δεύηενε παναηήνεζε ζπεηίδεηαη με ηηξ δηαθμνέξ μεηαλύ ηςκ πναγμαηηθώκ ζοκζεθώκ ζηεκ επηπείνεζε θαη ηςκ ζοκζεθώκ ζημ Τμήμα Λμγηζηηθήξ ημο ΤΕΙ Μεζμιμγγίμο. Χαίνμμαη κα θαηαγνάρς όηη ε πνμεημημαζία πμο γίκεηαη ζηα ενγαζηήνηα ημο Τμήμαημξ είκαη ηόζμ ηθακμπμηεηηθή ώζηε πνεηάζηεθακ ειάπηζηεξ δηεοθνηκήζεηξ γηα κα εκηαπζώ αμέζςξ ζηεκ μμάδα ενγαζίαξ ηεξ επηπείνεζεξ θαη κα πνμζθένς οπενεζίεξ. Είναι ςθμαντικό να ζχουμε τισ απόψεισ ςασ ςε αυτι τθ ςελίδα των παρατθριςεων. Χρειαηόμαςτε τθν αλικεια και τισ δικζσ ςασ διαπιςτϊςεισ από τθν εμπειρία ςασ ςτθν Ρρακτικι Άςκθςθ. Οι παρατθριςεισ ςασ αποτελοφν ςθμαντικό ςτοιχείο ανατροφοδότθςθσ (feed-back) μζςα από το οποίο το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, αν πρζπει, κα επαναςχεδιάςει το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του και κα ενιςχφςει τουσ τομείσ που εςείσ οι αςκοφμενοι κα υποδείξετε. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 6

7 Στο κάτω δεξί μζροσ τθσ ίδιασ ςελίδασ καταχωροφνται θ θμερομθνία που ζγινε θ καταχϊρθςθ του κειμζνου των γενικϊν παρατθριςεων και θ υπογραφι του αςκοφμενου/νθσ 8. 18θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΠΟΠΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Η 18 θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ αφορά ςτον επόπτθ ςασ από το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Στο τζλοσ κάκε μινα άςκθςισ ςασ ο επόπτθσ ςασ-εκπαιδευτικόσ από το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ςυμπλθρϊνει τθν ζκκεςθ για τθν πορεία που είχατε ςτθ διάρκεια του μινα (εδϊ για το μινα Οκτϊβριο). Είναι αλικεια ότι αυτι θ ζκκεςθ δεν ςυμπλθρϊνεται τακτικά από τον επόπτθ ςασ από το Τμιμα Λ ΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Οι λόγοι είναι ότι δεν είναι δυνατό να γίνει εποπτεία εκ του ςφνεγγυσ ςε τόςουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ διαςκορπιςμζνουσ ςε όλθ τθν Ελλάδα. Αυτό κα απαιτοφςε μεγάλθ δαπάνθ για μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν αλλά και μεγάλο αρικμό εκπαιδευτικϊν ςτο Τμιμα. Από τθν αντίκετθ πλευρά, ο νόμοσ που προβλζπει τθν Ρρακτικι Άςκθςθ των φοιτθτϊν ςθμειϊνει ότι «θ Πρακτικι Άςκθςθ πρζπει να πραγματοποιείται κατά προτίμθςθ ςτθν ζδρα του Τμιματοσ» (Μεςολόγγι και ευρφτερθ περιφζρεια του νομοφ). Αν θ επιτροπι Ρρακτικισ Άςκθςθσ ακολουκοφςε κατά γράμμα αυτι τθν υπόδειξθ κα ςτεροφςε τθν ευκαιρία ςε πολλοφσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ να ολοκλθρϊςουν ζγκαιρα τθν Ρρακτικι τουσ, ενϊ κα τουσ υποχρζωνε ςε επιπλζον χρθματικι δαπάνθ από τθν επιμικυνςθ του χρόνου παραμονισ τουσ ςτθν ζδρα του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου. Ζτςι, θ εποπτεία του αςκοφμενου/νθσ από το Τμιμα πραγματοποιείται ζχοντασ υπόψθ τα προθγοφμενα, άρα και οι ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΗΣΕΙΣ από πλευράσ του επόπτθ-εκπαιδευτικοφ πραγματοποιοφνται όταν, και όςο, οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν. 9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΝΕΧΕΙΑ; Μζχρι τθ ςελίδα 18 του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ζχετε δει όλα τα ςθμεία καταχϊρθςθσ που επαναλαμβάνονται κάκε μινα. Εςείσ ζχετε τθν υποχρζωςθ να επαναλάβετε τισ καταχωριςεισ του ΒΙΒΛΙΟΥ για τουσ επόμενουσ μινεσ (Νοζμβριοσ, Δεκζμβριοσ κλπ) προςκζτοντασ τισ νζεσ εργαςίεσ (θμεριςιεσ καταχωριςεισ) κακϊσ και τισ νζεσ παρατθριςεισ ςασ ςτο τζλοσ κάκε μινα μεσ τον ίδιο τρόπο που παρουςιάςτθκε μζχρι εδϊ. ΠΡΟΟΧΗ! Ρριν κλείςει το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και κατατεκεί για ζλεγχο ςτο Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ πρζπει να ςυμπλθρωκοφν οι ςελίδεσ 93 ι 94 ι 95 που αφοροφν ςτισ ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΕ ΗΜΕΙΩΕΙ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΟΤ ΕΠΟΠΣΗ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Δεν είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκοφν όλεσ οι ςελίδεσ. Αρκεί θ καταχϊρθςθ ςε μια μόνο (εκτόσ και αν ο επόπτθσ από τον φορζα που κάνατε τθν Ρρακτικι ςασ ζχει να γράψει πολλά!). Αυτι θ καταχϊρθςθ είναι οπωςδιποτε ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ και αποτελεί μια «ζκκεςθ» του επόπτθ ςασ από τθν επιχείρθςθ που κάνατε τθν Ρρακτικι ςασ με ςκοπό να καταγράψει ςε μορφι παρατθριςεων τθ γνϊμθ του για ςασ κακϊσ και τθ γενικι εικόνα που απόκτθςε από τθν άςκθςθ τθσ εποπτείασ του. 10. ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΧΩΡΗΕΩΝ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΙ; Μόλισ ολοκλθρωκοφν οι καταχωριςεισ ςτο ΒΙΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ πρζπει να το υποβάλετε μζςω του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ςτον επόπτθ εκπαιδευτικό ςασ ο οποίοσ (αν δεν ζχει ςυμπλθρϊςει) κα ςυμπλθρϊςει τθν τελικι ζκκεςι του για εςάσ ςτθ ςελίδα 96 του ΒΙΒΛΙΟΥ κάτω από τον τίτλο ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΕ ΗΜΕΙΩΕΙ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΟΠΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ. Με αυτι τθν ζκκεςθ ο επόπτθσ-εκπαιδευτικόσ ςασ ελζγχει το ςφνολο των καταχωριςεϊν ςασ για κάκε μινα, τισ εκκζςεισ και αξιολογιςεισ του επόπτθ ςασ από τθν επιχείρθςθ/φορζα/οργανιςμό που πραγματοποιιςατε τθν Ρρακτικι ςασ κακϊσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ Ρρακτικισ ςασ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 7

8 Η υποβολι του ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ κα γίνει από τον αςκοφμενο/νθ ιδιοχείρωσ ςτθ Γραμματεία ι κα υποβλθκεί με ταχυδρομικι υπθρεςία. Για παράδειγμα, αν θ επόπτθσ-εκπαιδευτικόσ ςασ είναι θ κ. ουπάκθ τότε θ δ/ςθ αποςτολισ ςε φάκελο του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ κα είναι: Σ.Ε.Ι. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΕΑ ΚΣΙΡΙΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙ (ΤΠΟΨΗ Κ. ΡΟΤΠΑΚΗ) Αν δεν υπάρχει επόπτθσ-εκπαιδευτικόσ ι δεν τον γνωρίηετε τότε υποβάλλετε το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ςτο Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ χωρίσ το όνομα του εκπαιδευτικοφ. θμείωςθ! Το όνομα του επόπτθ-εκπαιδευτικοφ ςασ καταχωρείται ςτθν ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΡΑ ι ΟΑΕΔ). Ειδικά για τισ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΑΣΙΑΣ (ΟΑΕΔ) το όνομα του επόπτθ-εκπαιδευτικοφ κα καταχωρείται από τισ Ρρακτικζσ που κα αρχίςουν από τον Οκτϊβριο Μετά τον ζλεγχο του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ υπάρχουν τρεισ περιπτϊςεισ: (α) Το διάςτθμα τθσ Ρρακτικισ ςασ Άςκθςθσ κακϊσ και το ςφνολο τθσ Ρρακτικισ ςασ ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ. (β) Το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ζχει ελλείψεισ ι λάκθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ςάσ επιςτρζφεται (μζςω υπθρεςίασ ταχυμεταφορϊν με δικι ςασ χρζωςθ) ςτθ διεφκυνςθ που ζχετε καταχωριςει μζςα ςτο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Α με ζνα φφλλο οδθγιϊν για τισ ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν και τι ενζργειεσ πρζπει να γίνουν από εςάσ. Μόλισ ολοκλθρϊςετε τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ, ςφμφωνα με τισ γραπτζσ υποδείξεισ, υποβάλετε εκ νζου το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ς τθν ίδια δ/ςθ όπωσ προθγουμζνωσ. (γ) Το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ δεν αποδεικνφει ότι θ ΡΑΚΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΚΗΣΗ πζτυχε το ςκοπό τθσ. Αν ςασ λείπουν ςθμαντικά ςτοιχεία (απουςίεσ, εργαςία μθ ςχετικι με τισ ςπουδζσ ςασ, αςυνζπεια ςτισ υποχρεϊςεισ ςασ ςτθν επιχείρθςθ/φορζα/οργανιςμό τθσ Ρρακτικισ ςασ, αρνθτικζσ εκκζςε ισ, εργαςία ςχετικι με τισ ςπουδζσ ςασ αλλά κατϊτερων απαιτιςεων από το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) τότε το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ και το ςφνολο ι μζροσ του χρόνου τθσ Ρρακτικισ ςασ ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ και πρζπει να επαναλάβετε το ςφνολο ι μζροσ τθσ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ςτο επόμενο εξάμθνο με νζα αίτθςθ. Σο τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ελπίζει ότι με αυτό τον ΟΔΗΓΟ για τη ςυμπλήρωςη του ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ςυμβάλλει ςτην ορθή καταχώρηςη των ςτοιχείων τησ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ των φοιτητών του αλλά και ςτην κατανόηςη τησ ςημαςίασ τησ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ που είναι πυλώνασ ςτην ολοκλήρωςη του 8 ου εξαμήνου του Προγράμματοσ πουδών του με ςκοπό τη μεγιςτοποίηςη των ωφελειών κάθε αςκούμενου/νησ φοιτητή/ριασ από τισ ςπουδέσ του ςτο Σμήμα ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Σ.Ε.Ι. Μεςολογγίου. ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ ςτθν ΠΡΑΚΣΙΚΗ Α ΑΚΗΗ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 8

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα