ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ"

Transcript

1 ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα ςθμεία που αφοροφν ςτο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ κακϊσ και ςτον τρόπο καταχϊρθςθσ των θμεριςιων δραςτθριοτιτων κάκε αςκοφμενου/νθσ ςτθ διάρκεια τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ. Ωσ πρϊτθ προςζγγιςθ ςε ότι αφορά ςτο ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ καλό είναι να κυμάςτε ότι αυτό κεωρείται ωσ ζνα θμερολόγιο (log book) ςτο οποίο καταγράφονται ςε θμεριςια βάςθ όλεσ οι εργαςιακζσ δραςτθριότθτεσ του αςκοφμενου/νθσ ςτθν επιχείρθςθ/φορζα/οργανιςμό που αςκείται (με το χρθματοδοτικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ ι το αντίςτοιχο ΕΣΡΑ). Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ υπογράφονται από τον αςκοφμε νο/νθ και ελζγχονται για τθν ακρίβειά τουσ από τον υπεφκυνο τθσ επιχείρθςθσ/φορζα/οργανιςμοφ, ενϊ τον τελικό ζλεγχο του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ διενεργεί ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ που εγκρίνει ι απορρίπτει τθν ΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ κάκε αςκοφμενου/νθσ φοιτθτι/ριασ. 1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Στθ ςυνζχεια κα επεξθγθκοφν τα ςθμεία προςοχισ ςασ κακϊσ και πϊσ ςυμπλθρϊνεται το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ που ζχει κζςθ θμερολογίου εργαςιϊν ςτο οποίο καταχωροφνται οι θμεριςιεσ δραςτθριότθτζσ ςασ ςτθν επιχείρθςθ/φορζα/οργανιςμό που κάνετε τθν Ρρακτικι ςασ. Με αυτι τθν ζννοια, ςτο θμερολόγιο δεν πρζπει να υπάρχουν κενά, να λείπουν ςελίδεσ, να γίνεται ελλιπισ καταγραφι των δραςτθριοτιτων ςασ, να υπάρχουν ομοιωματικά για τισ θμεριςιεσ εργαςίεσ, εκτεταμζνεσ διορκϊςεισ και γενικά να ςυνάγεται θ εντφπωςθ ότι θ Ρρακτικι ςασ Άςκθςθ δεν αντιςτοιχεί ςτο 8 ο εξάμθνο των ςπουδϊν ςασ. ΠΡΟΟΧΗ! Σε κάκε περίπτωςθ που θ επιτροπι ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ διαπιςτϊςει ελλείψεισ ςτθν καταχϊρθςθ του Βιβλίου Ρρακτικισ όπωσ για παράδειγμα, μικρότερο αρικμό θμερϊν/ωρϊν απαςχόλθςθσ από τον κανονικό (υπζρβαςθ αρικμοφ αδειϊν), εργαςία που δεν ςχετίηεται με τθν κατεφκυνςθ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και το επίπεδο του Ρρογράμματοσ των Σπουδϊν του ζχει το δικαίωμα να απορρίψει ολικά ι μερικά το εξάμθνο διάςτθμα τθσ Πρακτικισ ςασ Άςκθςθσ και να ςασ ηθτιςει να ςυμπλθρϊςετε ι να επαναλάβετε ςυνολικά τθν Πρακτικι ςασ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν αρκεί να απαςχολείςτε γενικά ςε εργαςίεσ που ςχετίηονται με τισ ςπουδζσ ςασ αλλά και το είδοσ των εργαςιϊν ςασ πρζπει να αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο των ςπουδϊν ςασ και να ςυμπλθρϊνει το 8 ο ςτα προθγοφμενα επτά εξάμθνα ςπουδϊν ςασ ςτο Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΠΡΟΟΧΗ Α. Η Πρακτικι Άςκθςθ είναι θμεριςια 8ωρθ εργαςία ςε 5νκιμερθ βάςθ ςτθν επιχείρθςθ/φορζα/οργανιςμό που αςκείςτε. Β. Σο ςφνολο των ωρϊν ανά εβδομάδα είναι: 8ϊρεσ Χ 5θμζρεσ = 40. Γ. Σο ςφνολο των αδειϊν απουςίασ από τθν Πρακτικι ςασ Άςκθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 5 θμζρεσ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 1

2 Τα προθγθκζντα ςθμεία Α, Β, Γ ζχουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία για να ολοκλθρϊςετε τθν Ρρακτικι ςασ Άςκθςθ, ενϊ αν ςτθ διάρκεια τθσ Ρρακτικισ ςασ θ επιχείρθςθ/φορζασ /οργανιςμόσ ανζςτειλε πρόςκαιρα τθ δραςτθριότθτά τθσ (απεργία, λόγοι ανϊτερθσ βίασ, ζκτακτα γεγονότα) καταχωρείτε το γεγονόσ ςτο Βιβλίο Ρρακτικισ (ςτθν αντίςτοιχθ θμζρα) που ανζςτειλε/διζκοψε τθ λειτουργία τθσ θ επιχείρθςθ. 2. 2θ ΕΛΙΔΑ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ) Η 2θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ που ζχετε παραλάβει από το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ διεκδικεί τθν προςοχι ςασ ςτα επόμενα 8 ςθμεία. Τα οκτϊ αυτά ςθμεία βρίςκονται ςτο Βιβλίο τθσ Ρρακτικισ ςασ και ζχουν κζςθ γενικϊν οδθγιϊν ωσ εξισ: 1. Το βιβλύο αυτό τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ τηρεύται από τον αςκούμενο ςπουδαςτό καθ' όλη τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ του ϊςκηςησ και δεν μπορεύ να αντικαταςταθεύ από οποιοδόποτε ϊλλο ςτοιχεύο για τη διεξαγωγό και αξιολόγηςό τησ. 2. Το φύλλο με τισ περιλόψεισ των εργαςιών τησ ημϋρασ του αςκούμενου, ςυμπληρώνεται και υπογρϊφεται από τον ύδιο, ςε εβδομαδιαύα βϊςη, καθώσ και ο ςχετικόσ χώροσ με τυχόν ςημειώςεισ και παρατηρόςεισ του. 3. Ο φορϋασ απαςχόληςησ του αςκούμενου, μϋςω του επόπτη που ορύζει, ςυντϊςςει εβδομαδιαύα ςυνοπτικό ϋκθεςη επύδοςησ του αςκούμενου, ςυμπληρώνοντασ το ςχετικό πύνακα. 4. Στο τϋλοσ του κϊθε μόνα πρακτικόσ ϊςκηςησ ο αςκούμενοσ, ςυντϊςςει ϋκθεςη για τισ εργαςιακϋσ του εμπειρύεσ, ςτον ειδικό χώρο του βιβλύου αυτού. 5. Μηνιαύα ϋκθεςη ςυντϊςςει επύςησ και ο εκπαιδευτικόσ, που ορύζεται ωσ επόπτησ του αςκούμενου ςπουδαςτό, από το Τμόμα, ςτον ειδικό χώρο του βιβλύου αυτού. 6. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, ο αςκούμενοσ αποτυπώνει, ςτον ειδικό χώρο του βιβλύου αυτού, τισ γενικότερεσ παρατηρόςεισ του, για τισ εργαςιακϋσ του εμπειρύεσ. 7. Όμοια και ο φορϋασ απαςχόληςησ του αςκούμενου, μϋςω του επόπτη που ορύζει, ςημειώνει τισ δικϋσ του παρατηρόςεισ, ςτον ειδικό χώρο του βιβλύου αυτού. 8. Τϋλοσ, ο επόπτησ εκπαιδευτικόσ ςημειώνει τισ δικϋσ του παρατηρόςεισ, ενώ ο Προώςτϊμενοσ του Τμόματοσ αξιολογεύ την πρακτικό ϊςκηςη, ςτον ειδικό επύςησ χώρο του βιβλύου αυτού. 3. 5θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ ΠΟΤΔΑΣΗ Στθν 5θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ηθτοφνται τα ςτοιχεία του αςκοφμενου/νθσ. ΠΡΟΟΧΗ! Καταχωριςτε με ακρίβεια τα ςτοιχεία ςασ, ειδικά όςον αφορά ςτον τόπο κατοικίασ ςασ ι ςτον τόπο διαμονισ ςασ κατά τθ διάρκεια τθσ Ρρακτικισ ςασ Άςκθςθσ. Αυτό γιατί αν χρειαςτεί να ςυμπλθρϊςετε, εςείσ ι ο υπεφκυνοσ για τθν επιχείρθςθ που αςκθκικατε κάποιο ςτοιχείο, κα ςασ αποςταλεί το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ςτθ διεφκυνςθ που δθλϊνετε ςτθν 5θ ςελίδα, κάτω από τον τίτλο ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ ΠΟΤΔΑΣΗ. Άρα είναι απαραίτθτο να καταχωρθκοφν πλιρωσ και με ευανάγνωςτα γράμματα (γραφικό χαρακτιρα) τα ςτοιχεία τθσ διεφκυνςισ ςασ μαηί με τον Ταχ. Κϊδικα. Η Επιτροπι Πρακτικισ Άςκθςθσ δεν ευκφνεται για τυχόν απϊλεια του ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ςασ από λανκαςμζνθ ι ελλιπι διεφκυνςθ που καταχωριςατε ςτθν τρίτθ ςελίδα κάτω από τον τίτλο ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ ΠΟΤΔΑΣΗ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 2

3 4. 6θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΦΤΛΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Στθ εικόνα κάτω φαίνεται θ 6θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-θμερολογίου. Σθμειϊνεται ότι οι ςθμειωμζνεσ καταχωριςεισ εδώ αποτελοφν απλώσ παραδείγματα. Ο ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1 αντιςτοιχεί ςτθν πρϊτθ θμζρα-πρϊτθ καταχϊρθςθ που επίςθσ αντιςτοιχεί ςτθν πρϊτθ εβδομάδα ΡΑΚΤΙΚΗΣ από 1/10/2012 μζχρι 5/10/2012. Αν θ Πρακτικι άρχιηε το εαρινό εξάμθνο θ πρώτθ εβδομάδα κα ιταν από 1/4/2013 μζχρι 5/4/2013. Κάκε ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΦΤΛΛΟ αρικμείται με αφξουςα ςειρά (1, 2, 3, 4, 5). Ραρατθριςτε αριςτερά ςτθν εικόνα. Για κάκε θμζρα (ΔΕΤΣΕΡΑ, ΣΡΙΣΗ,, ΠΑΡΑΚΕΤΗ) καταχωροφνται οι εργαςίεσ με τισ οποίεσ απαςχολθκικατε με όςθ λεπτομζρεια ςασ επιτρζπει ο χϊροσ του θμερολογίου, ενϊ δεξιά από κάκε θμζρα εργαςίασ ςθμειϊνετε τισ ΩΡΕ που απαςχολθκικατε τθν ίδια θμζρα. Το άκροιςμα των ωρϊν τθσ εβδομαδιαίασ Ρρακτικισ ςασ πρζπει να είναι 40 (5θμζρεσ Χ 8ϊρεσ) και το άκροιςμα ωρϊν τθσ εβδομάδασ καταχωρείται κάτω δεξιά ςτο ΤΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ. Εδϊ ςτο παράδειγμα, τθν ΠΑΡΑΚΕΤΗ θ επιχείρθςθ δεν λειτοφργθςε εξαιτίασ απεργίασ, ενϊ ςτισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ για τθν ίδια θμζρα ςθμειϊνεται 0. Τζλοσ, όταν ολοκλθρωκεί θ εβδομαδιαία καταχϊρθςθ εργαςιϊν του αςκουμζνου/νθσ, το εβδομαδιαίο φφλλο υπογράφεται από τον αςκοφμενο/νθ και καταχωρείται θ θμερομθνία. 5. 7θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΦΤΛΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Η 7θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ αποτελεί ςυνζχεια τθσ 6 θσ ςελίδασ. Η 7θ ςελίδα (βλ. επόμενθ εικόνα) περιλαμβάνει (α) τον ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ, (β) τθν ΕΒΔΟΜΑΔΑ από..μζχρι, (γ) τισ ΗΜΕΙΩΕΙ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΟΤ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ και (δ) τθ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΟΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΚΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ειδικότερα: Ππωσ παρατθροφμε ςτθν επόμενθ εικόνα, ςτον ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ γράφουμε τον ίδιο αρικμό με αυτόν που καταχωρίςαμε ςτθν 6θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ. Αυτό είναι λογικό γιατί θ 7θ ςελίδα είναι ςυνζχεια τθσ 6θσ ςελίδασ και δεν αποτελεί νζα ςελίδα του εβδομαδιαίου φφλλου. Στθν 7θ ςελίδα δεν καταχωροφνται οι θμεριςιεσ δραςτθριότθτεσ του αςκοφμενου αλλά καταγράφονται οι εβδομαδιαίεσ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 3

4 παρατθριςεισ του. Επίςθσ, ςτθν 7θ ςελίδα ο επόπτθσ για λογαριαςμό τθσ επιχείρθςθσ/φορζα/οργανιςμοφ αξιολογεί τον αςκοφμενο/νθ για τισ εργαςιακζσ του επιδόςεισ ςτθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ. Στθν ζνκετθ εικόνα αριςτερά παρατθριςτε προςεκτικά ότι επαναλαμβάνονται ο ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ (1) και το διάςτθμα τθσ εβδομαδιαίασ Ρρακτικισ ςασ (1/10/2012 5/10/2012). Ο χϊροσ που ακολουκεί με τίτλο ΗΜΕΙΩΕΙ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΟΤ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ ηθτά να καταχωριςετε εςείσ ςυνοπτικά τισ γενικζσ ςασ παρατθριςεισ ςθμειϊςεισ για τθν εβδομάδα που αςκθκικατε (εντυπϊςεισ, κετικά ι αρνθτικά ςθμεία, υποδείξεισ κλπ). Οι καταχωριςεισ ςασ ολοκλθρϊνονται με τθν υπογραφι ςασ και τθν θμερομθνία. Στο τζλοσ τθσ 7θσ ςελίδασ (εικόνα αριςτερά) ακολουκεί θ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΟΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΚΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Αυτι τθ ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τθ ςυμπλθρϊνει και υπογράφει ο επόπτθσ ςασ από τθ επιχείρθςθ, όχι εςείσ. Ζτςι, θ υποχρζωςθ του επόπτθ ςασ είναι να τςεκάρει με (Χ) τισ ικανότθτζσ ςασ ςτθν εβδομάδα που πζραςε. ΠΡΟΟΧΗ! Ο χϊροσ των ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΩΝ δεξιά από τθν αξιολόγθςθ δεν είναι υποχρεωτικό να ςυμπλθρωκεί (από τον επόπτθ ςασ) εκτόσ αν ςασ αξιολόγθςε ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ι ΑΝΕΠΑΡΚΩ για τθ ςυγκεκριμζνθ εβδομάδα. Μόνο ςτισ περιπτϊςεισ (ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ι ΑΝΕΡΑΚΩΣ) πρζπει να δικαιολογθκοφν αυτζσ οι αξιολογιςεισ του επόπτθ ςασ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ αρκεί με (Χ) θ αξιολόγθςι του που κυμαίνεται ςτθν κλίμακα από ΜΕΤΙΑ ωσ ΡΟΛΥ ΚΑΛΑ. Στο παράδειγμα τθσ εικόνασ επάνω, ο επόπτθσ ςασ από τθν επιχείρθςθ αξιολόγθςε μζτρια τθν επίδοςθ του αςκοφμενου/νθσ όςον αφορά ςτθν τιρθςθ του ωραρίου του! Τζλοσ, ςτθν κάτω δεξιά κζςθ ο ΕΡΟΡΤΗΣ καταχωρεί το ονομ/νυμό του, τθν ιδιότθτά του ςτθν επιχείρθςθ, ενϊ υπογράφει και καταχωρεί τθν θμερομθνία. Αυτι θ διαδικαςία καταχϊρθςθσ για κάκε εβδομάδα Ρρακτικισ Άςκθςθσ ςυνεχίηεται κάκε νζα εβδομάδα του μινα Οκτωβρίου μζχρι τθν τελευταία εβδομάδα του μινα. θμείωςθ! Για κάκε μινα το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ζχει 5 φφλλα καταχωριςεων (5 εβδομάδεσ). Εςείσ χρθςιμοποιείτε τόςα φφλλα όςα είναι απαραίτθτα για να ολοκλθρωκεί ο μινασ. Αν ςε κάποιο μινα ολοκλθρϊςετε τισ καταχωριςεισ των εβδομάδων ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 4

5 του μινα ςε 4 φφλλα αφιςτε το 5 ο φφλλο κενό, χωρίσ αρίκμθςθ, χωρίσ καταχωριςεισ. Στθ ςυνζχεια περνάτε ςτθ 16 θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ Είδαμε ότι τα εβδομαδιαία φφλλα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ είναι πζντε για κάκε θμερολογιακό μινα. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ τελευταία εβδομάδα του πρϊτου μινα γυρίςτε ςτθ 16 θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ (δείτε τθν εικόνα κάτω). Ραρατθριςτε ότι θ 16 θ ςελίδα δεν ζχει θμεριςιεσ καταχωριςεισ. Είναι θ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ των ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ςασ από τθν Ρρακτικι ςασ τον πρϊτο μινα. Αφοφ λοιπόν πρόκειται για τον πρϊτο μινα (Οκτϊβριοσ 2012) ςτον ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ γράφετε 1. Το αντίςτοιχο φφλλο για τον επόμενο μινα (Νοζμβριοσ) κα πάρει αρικμό 2 κλπ. Στθ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ των ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ςασ καταχωρείτε ςυνοπτικά τισ κυριότερεσ εργαςιακζσ ςασ εμπειρίεσ από τθν Ρρακτικι Άςκθςθ του μινα Οκτωβρίου, χωρίσ ιδιαίτερεσ λεπτομζρειεσ (οι λεπτομζρειεσ ζχουν ιδθ καταχωρθκεί ςτισ θμεριςιεσ καταχωριςεισ ςασ). ΗΜΕΙΩΗ! Δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο πρότυπο για το κείμενο που γράφετε ςε αυτι τθν ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ των ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ςασ. Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ ζκκεςθσ είναι να διαπιςτωκεί με γενικό τρόπο ποιεσ είναι οι εργαςιακζσ εμπειρίεσ του μινα για τον αςκοφμενο/νθ. Ππωσ φαίνεται ςτθν εικόνα αριςτερά ο ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ είναι 1 (αφοφ πρόκειται για τθν ζκκεςθ του πρϊτου μινα Οκτωβρίου) και ςτθν καταχϊρθςθ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ γράφετε Οκτϊβριο Στθ ςυνζχεια καταχωρείτε τισ εμπειρίεσ μασ από τον πρϊτο μινα τθσ Ρρακτικισ μασ. ΠΡΟΟΧΗ! Πλεσ οι καταχωριςεισ ςασ ςτο ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ελζγχονται για τθν αλικεια τουσ τόςο από τον επόπτθ για τθν επιχείρθςθ όςο και από τον επόπτθ-εκπαιδευτικό από το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Σε περίπτωςθ που ο επόπτθσ ςασ από τθν επιχείρθςθ δεν ςυμφωνεί με αυτά που καταχωριςατε θ Ρρακτικι ςασ κα ζχει πρόβλθμα! ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 5

6 Στο κάτω μζροσ τθσ 16 θσ ςελίδασ υπάρχει ο χϊροσ που κα ςυμπλθρϊςετε τθν Ημερομθνία. Στθν προθγοφμενθ εικόνα θ θμερομθνία είναι 30/10/2012 που είναι και θ τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μινα Οκτωβρίου. Τζλοσ, ο αςκοφμενοσ/νθ υπογράφει τθ μθνιαία ζκκεςι του θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΕ ΗΜΕΙΩΕΙ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ Η επόμενθ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ (17 Η ςελίδα) αφορά ςτθν καταχϊρθςθ από εςάσ των γενικότερων παρατθριςεϊν ςασ για το μινα. Κςωσ να είναι λίγο υπερβολικό θ καταχϊρθςθ τόςων ςτοιχείων αλλά ςτθ ςελίδα αυτι καταγράφονται ςε ζνα μικρό ςυνοπτικό κείμενο οι γενικότερεσ παρατθριςεισ ςασ από τον πρϊτο μινα τθσ Ρρακτικισ ςασ. Οι παρατθριςεισ ςασ ςε αυτι τθ ςελίδα (για κάκε μινα ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ) δεν ζχουν να κάνουν τόςο με το ςυναίςκθμα που ςασ διακατζχει από τθν εργαςία ςασ (αιςκιματα χαράσ, ικανοποίθςθσ, ςτζρθςθσ κλπ) όςο με πραγματικά γεγονότα που αντιλαμβάνεςτε ςτθ διάρκεια του πρϊτου μινα (και ςτθ ςυνζχεια των υπολοίπων) τθσ Ρρακτικισ ςασ. Δείτε για παράδειγμα μια ςειρά ερωτιςεων που μποροφν να ενταχκοφν ςτισ παρατθριςεισ ςασ για το μινα (κάκε τζλοσ μινα) για να τισ ςυμπεριλάβετε ςε αυτι τθ ςελίδα: Μπορείτε να ανταποκρικείτε ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ ςασ; Χρειαςτικατε μεγάλθ προςπάκεια να ενταχκείτε και να καταλάβετε; Είναι ικανοποιθτικζσ οι γνϊςεισ που ζχετε λάβει ςτο Τμιμα Λογιςτικισ; Μιπωσ οι απαιτιςεισ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ είναι υπερβολικζσ; Μιπωσ είναι λίγεσ, ενϊ για τθν επιχείρθςθ που κάνετε Ρρακτικι χρειάηεται μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ; Καλφπτετε τισ απαιτιςεισ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςισ ςασ με μελζτθ ςτο ςπίτι; Αιςκάνεςτε ικανοποιθμζνοι από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν ομάδα εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ ι Αιςκάνεςτε ότι οι γνϊςεισ ςασ από το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ δεν επαρκοφν και «ντρζπεςτε» γι αυτό; Για παράδειγμα δείτε το επόμενο κείμενο. Οη παναηενήζεηξ πμο έπς κα θάκς μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ Πναθηηθήξ μμο γηα ημ μήκα Οθηώβνημ είκαη δομ. Η πνώηε ζπεηίδεηαη με ηηξ πναγμαηηθέξ απαηηήζεηξ ηεξ ενγαζίαξ μμο ζηα πιαίζηα ηεξ Πναθηηθήξ μμο άζθεζεξ γηα ημκ πνώημ μήκα. Είκαη ζαθέξ όηη πνεηάδμκηαη πενηζζόηενεξ ώνεξ ελεηδίθεοζεξ ζηα ιμγηζηηθά παθέηα (ενγαζηήνημ) ζημ Τμήμα Λμγηζηηθήξ ώζηε κα γίκεη πημ ιεπημμενεηαθή θαηακόεζε ηςκ θαηαπςνήζεςκ ηεξ ιμγηζηηθήξ. Η δεύηενε παναηήνεζε ζπεηίδεηαη με ηηξ δηαθμνέξ μεηαλύ ηςκ πναγμαηηθώκ ζοκζεθώκ ζηεκ επηπείνεζε θαη ηςκ ζοκζεθώκ ζημ Τμήμα Λμγηζηηθήξ ημο ΤΕΙ Μεζμιμγγίμο. Χαίνμμαη κα θαηαγνάρς όηη ε πνμεημημαζία πμο γίκεηαη ζηα ενγαζηήνηα ημο Τμήμαημξ είκαη ηόζμ ηθακμπμηεηηθή ώζηε πνεηάζηεθακ ειάπηζηεξ δηεοθνηκήζεηξ γηα κα εκηαπζώ αμέζςξ ζηεκ μμάδα ενγαζίαξ ηεξ επηπείνεζεξ θαη κα πνμζθένς οπενεζίεξ. Είναι ςθμαντικό να ζχουμε τισ απόψεισ ςασ ςε αυτι τθ ςελίδα των παρατθριςεων. Χρειαηόμαςτε τθν αλικεια και τισ δικζσ ςασ διαπιςτϊςεισ από τθν εμπειρία ςασ ςτθν Ρρακτικι Άςκθςθ. Οι παρατθριςεισ ςασ αποτελοφν ςθμαντικό ςτοιχείο ανατροφοδότθςθσ (feed-back) μζςα από το οποίο το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, αν πρζπει, κα επαναςχεδιάςει το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του και κα ενιςχφςει τουσ τομείσ που εςείσ οι αςκοφμενοι κα υποδείξετε. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 6

7 Στο κάτω δεξί μζροσ τθσ ίδιασ ςελίδασ καταχωροφνται θ θμερομθνία που ζγινε θ καταχϊρθςθ του κειμζνου των γενικϊν παρατθριςεων και θ υπογραφι του αςκοφμενου/νθσ 8. 18θ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΠΟΠΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Η 18 θ ςελίδα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ αφορά ςτον επόπτθ ςασ από το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Στο τζλοσ κάκε μινα άςκθςισ ςασ ο επόπτθσ ςασ-εκπαιδευτικόσ από το Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ςυμπλθρϊνει τθν ζκκεςθ για τθν πορεία που είχατε ςτθ διάρκεια του μινα (εδϊ για το μινα Οκτϊβριο). Είναι αλικεια ότι αυτι θ ζκκεςθ δεν ςυμπλθρϊνεται τακτικά από τον επόπτθ ςασ από το Τμιμα Λ ΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Οι λόγοι είναι ότι δεν είναι δυνατό να γίνει εποπτεία εκ του ςφνεγγυσ ςε τόςουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ διαςκορπιςμζνουσ ςε όλθ τθν Ελλάδα. Αυτό κα απαιτοφςε μεγάλθ δαπάνθ για μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν αλλά και μεγάλο αρικμό εκπαιδευτικϊν ςτο Τμιμα. Από τθν αντίκετθ πλευρά, ο νόμοσ που προβλζπει τθν Ρρακτικι Άςκθςθ των φοιτθτϊν ςθμειϊνει ότι «θ Πρακτικι Άςκθςθ πρζπει να πραγματοποιείται κατά προτίμθςθ ςτθν ζδρα του Τμιματοσ» (Μεςολόγγι και ευρφτερθ περιφζρεια του νομοφ). Αν θ επιτροπι Ρρακτικισ Άςκθςθσ ακολουκοφςε κατά γράμμα αυτι τθν υπόδειξθ κα ςτεροφςε τθν ευκαιρία ςε πολλοφσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ να ολοκλθρϊςουν ζγκαιρα τθν Ρρακτικι τουσ, ενϊ κα τουσ υποχρζωνε ςε επιπλζον χρθματικι δαπάνθ από τθν επιμικυνςθ του χρόνου παραμονισ τουσ ςτθν ζδρα του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου. Ζτςι, θ εποπτεία του αςκοφμενου/νθσ από το Τμιμα πραγματοποιείται ζχοντασ υπόψθ τα προθγοφμενα, άρα και οι ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΗΣΕΙΣ από πλευράσ του επόπτθ-εκπαιδευτικοφ πραγματοποιοφνται όταν, και όςο, οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν. 9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΝΕΧΕΙΑ; Μζχρι τθ ςελίδα 18 του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ζχετε δει όλα τα ςθμεία καταχϊρθςθσ που επαναλαμβάνονται κάκε μινα. Εςείσ ζχετε τθν υποχρζωςθ να επαναλάβετε τισ καταχωριςεισ του ΒΙΒΛΙΟΥ για τουσ επόμενουσ μινεσ (Νοζμβριοσ, Δεκζμβριοσ κλπ) προςκζτοντασ τισ νζεσ εργαςίεσ (θμεριςιεσ καταχωριςεισ) κακϊσ και τισ νζεσ παρατθριςεισ ςασ ςτο τζλοσ κάκε μινα μεσ τον ίδιο τρόπο που παρουςιάςτθκε μζχρι εδϊ. ΠΡΟΟΧΗ! Ρριν κλείςει το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και κατατεκεί για ζλεγχο ςτο Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ πρζπει να ςυμπλθρωκοφν οι ςελίδεσ 93 ι 94 ι 95 που αφοροφν ςτισ ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΕ ΗΜΕΙΩΕΙ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΟΤ ΕΠΟΠΣΗ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Δεν είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκοφν όλεσ οι ςελίδεσ. Αρκεί θ καταχϊρθςθ ςε μια μόνο (εκτόσ και αν ο επόπτθσ από τον φορζα που κάνατε τθν Ρρακτικι ςασ ζχει να γράψει πολλά!). Αυτι θ καταχϊρθςθ είναι οπωςδιποτε ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ και αποτελεί μια «ζκκεςθ» του επόπτθ ςασ από τθν επιχείρθςθ που κάνατε τθν Ρρακτικι ςασ με ςκοπό να καταγράψει ςε μορφι παρατθριςεων τθ γνϊμθ του για ςασ κακϊσ και τθ γενικι εικόνα που απόκτθςε από τθν άςκθςθ τθσ εποπτείασ του. 10. ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΧΩΡΗΕΩΝ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΙ; Μόλισ ολοκλθρωκοφν οι καταχωριςεισ ςτο ΒΙΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ πρζπει να το υποβάλετε μζςω του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ςτον επόπτθ εκπαιδευτικό ςασ ο οποίοσ (αν δεν ζχει ςυμπλθρϊςει) κα ςυμπλθρϊςει τθν τελικι ζκκεςι του για εςάσ ςτθ ςελίδα 96 του ΒΙΒΛΙΟΥ κάτω από τον τίτλο ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΕ ΗΜΕΙΩΕΙ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΟΠΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ. Με αυτι τθν ζκκεςθ ο επόπτθσ-εκπαιδευτικόσ ςασ ελζγχει το ςφνολο των καταχωριςεϊν ςασ για κάκε μινα, τισ εκκζςεισ και αξιολογιςεισ του επόπτθ ςασ από τθν επιχείρθςθ/φορζα/οργανιςμό που πραγματοποιιςατε τθν Ρρακτικι ςασ κακϊσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ Ρρακτικισ ςασ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 7

8 Η υποβολι του ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ κα γίνει από τον αςκοφμενο/νθ ιδιοχείρωσ ςτθ Γραμματεία ι κα υποβλθκεί με ταχυδρομικι υπθρεςία. Για παράδειγμα, αν θ επόπτθσ-εκπαιδευτικόσ ςασ είναι θ κ. ουπάκθ τότε θ δ/ςθ αποςτολισ ςε φάκελο του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ κα είναι: Σ.Ε.Ι. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΕΑ ΚΣΙΡΙΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙ (ΤΠΟΨΗ Κ. ΡΟΤΠΑΚΗ) Αν δεν υπάρχει επόπτθσ-εκπαιδευτικόσ ι δεν τον γνωρίηετε τότε υποβάλλετε το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ςτο Τμιμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ χωρίσ το όνομα του εκπαιδευτικοφ. θμείωςθ! Το όνομα του επόπτθ-εκπαιδευτικοφ ςασ καταχωρείται ςτθν ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΡΑ ι ΟΑΕΔ). Ειδικά για τισ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΑΣΙΑΣ (ΟΑΕΔ) το όνομα του επόπτθ-εκπαιδευτικοφ κα καταχωρείται από τισ Ρρακτικζσ που κα αρχίςουν από τον Οκτϊβριο Μετά τον ζλεγχο του ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ υπάρχουν τρεισ περιπτϊςεισ: (α) Το διάςτθμα τθσ Ρρακτικισ ςασ Άςκθςθσ κακϊσ και το ςφνολο τθσ Ρρακτικισ ςασ ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ. (β) Το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ζχει ελλείψεισ ι λάκθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ςάσ επιςτρζφεται (μζςω υπθρεςίασ ταχυμεταφορϊν με δικι ςασ χρζωςθ) ςτθ διεφκυνςθ που ζχετε καταχωριςει μζςα ςτο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Α με ζνα φφλλο οδθγιϊν για τισ ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν και τι ενζργειεσ πρζπει να γίνουν από εςάσ. Μόλισ ολοκλθρϊςετε τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ, ςφμφωνα με τισ γραπτζσ υποδείξεισ, υποβάλετε εκ νζου το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ς τθν ίδια δ/ςθ όπωσ προθγουμζνωσ. (γ) Το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ δεν αποδεικνφει ότι θ ΡΑΚΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΚΗΣΗ πζτυχε το ςκοπό τθσ. Αν ςασ λείπουν ςθμαντικά ςτοιχεία (απουςίεσ, εργαςία μθ ςχετικι με τισ ςπουδζσ ςασ, αςυνζπεια ςτισ υποχρεϊςεισ ςασ ςτθν επιχείρθςθ/φορζα/οργανιςμό τθσ Ρρακτικισ ςασ, αρνθτικζσ εκκζςε ισ, εργαςία ςχετικι με τισ ςπουδζσ ςασ αλλά κατϊτερων απαιτιςεων από το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) τότε το ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ και το ςφνολο ι μζροσ του χρόνου τθσ Ρρακτικισ ςασ ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ και πρζπει να επαναλάβετε το ςφνολο ι μζροσ τθσ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ςτο επόμενο εξάμθνο με νζα αίτθςθ. Σο τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ελπίζει ότι με αυτό τον ΟΔΗΓΟ για τη ςυμπλήρωςη του ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ςυμβάλλει ςτην ορθή καταχώρηςη των ςτοιχείων τησ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ των φοιτητών του αλλά και ςτην κατανόηςη τησ ςημαςίασ τησ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ που είναι πυλώνασ ςτην ολοκλήρωςη του 8 ου εξαμήνου του Προγράμματοσ πουδών του με ςκοπό τη μεγιςτοποίηςη των ωφελειών κάθε αςκούμενου/νησ φοιτητή/ριασ από τισ ςπουδέσ του ςτο Σμήμα ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Σ.Ε.Ι. Μεςολογγίου. ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ ςτθν ΠΡΑΚΣΙΚΗ Α ΑΚΗΗ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σελ. 8

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ ΣΜΗ Μ Α Λ Ο Γ Κ Σ Κ Κ Η Σ. Ε. Κ. Μ Ε Ο Λ Ο Γ Γ Κ Ο Τ Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ Επικαιροποίθςθ Φεβρουάριοσ 2013 ΠΚΝΑΚΑ ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΩΝ (κλικ για μετάβαςθ) 1 ΣΛ ΕΛΝΑΛ Θ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογιςτικήσ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογιςτικήσ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Τηλ: 2610.361360 E-mail: logistiki@teipat.gr Fax: 2610.369190 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ: 2610 369073 E-mail: pa@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Version

Dioscourides Version Dioscourides Version 2.15.36 Στθν ζκδοςθ 2.15.36 που κα εγκαταςτιςετε κα ςυναντιςετε: 1. Αλλαγζσ Λειτουργιϊν (μερικζσ εκτελζςεισ) 2. Επεκτάςεισ - Νζεσ Δυνατότθτεσ (μερικζσ εκτελζςεισ) 3. Προςκικεσ νζων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα