Αριθμός 4573 [ανασκευή, 8 ϊουνίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4573 [ανασκευή, 8 ϊουνίου 2012"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 208/2012 l^jl Αριθμός 4573 [ανασκευή, 8 ϊουνίου 2012 Αριθμός 208 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με 8άση το άρθρο 13(1) των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων του 2000 μέχρι 2012, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τοιις Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 95(Ι) του (Ι) TOU (1) του {Ι) του (1) του (1) του (1) του (0 του (1) του (1} του (f) του {ί) του (1) του (1) του (0 του (1) του (1) του (1) του (0 του (1} του (!) του (!) του (0 του (1) του (1) του (0 του 2010 'ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2012 Κανονισμοί με βάση το άρθρο 13(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 13 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων του 2001 μέχρι 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς;

2 (1) του (l) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) ίου {Ι) του (1) του {Ι) του Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): Τροποποίηση των βασικών κανονισμών με την προσθήκη νέου Κανονισμού. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί, θα αναφέρονται ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί} (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικούς) Κανονισμούς του 2001 μέχρι (Αρ. 2) του 2011 (που θα αναφέρονται στη συνέχεια ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2001 μέχρι Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιούνται με την ττροσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 81Α, του ακόλουθου νέου Κανονισμού. «Μη καταβολή εισαγωγικού Φ.Π.Α. Έκτο Παράρτημα. 81Β.-{1) Ο επιβλητέος Φ.Π.Α. επί της εισαγωγής αεροσκάφους, εκτός από αεροσκάφος παυ περιγράφεται στην παράγραφο (α) του σημείου 4 του Έκτου Παραρτήματος του Νόμου, από τόπο εκτός των κρατών μελών δεν είναι καταβλητέος όταν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και πραγματοποιεί την εισαγωγή στα πλαίσια ή για την προώθηση της επιχείρησης που ασκεί. (2) Ως προϋπόθεση για τη μη καταβολή του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή δυνάμει της παραγράφου (1), ο Έφορος δύναται να απαιτήσει την κατάθεση εγγύησης από τον εισαγωγέα, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό του επιβλητέρου Φ.Π.Α. επί της εισαγωγής. (3) Πρόσωπο που δεν καταβάλλει Φ.Π.Α. κατά εισαγωγή, δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, οφείλει να καταβάλει ποσό Φ.Π.Α. ίσο με το ποσό που θα επιβαλλόταν κατά την εισαγωγή, αν δεν ίσχυε ο παρών Κανονισμός, ως να ήταν φόρος εκροών, στη φορολογική δήλωση που υποχρεούται να υποβάλλει δυνάμει του Κανονισμού 17, κατά τη φορολογική περίοδο εντός της οποία πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή.».

3 Ε.Ε. Παρ. ill{l) 1351 Κ.Δ.Π. 209/2012 Αρ. 4573, Αριθμός 209 Οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Συνταξιοδοτικές Παροχές) Κανονισμοί του 2012, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Λιμένων Κύπρου δυνάμει του άρθρου 19(2) του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, με την έγκριση του Υπουρνικού Συμβουλίου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) TOU άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Μάμου, Νόμου (Ν. 99 του 1909 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19 (2) Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται αϊτό το εδάφιο 38 του 1973 (2) του άρθρου 19 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, εκδίδει, με την 59 του 1977 έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς: 28 του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του {Ι) του (1} του (1) του (1) του (1) του Ι - ΕΙΣΑΓΟΠΚΕ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1 Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Συνταξιοδοτικές Παροχές) Κανονισμοί του (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- "αναλογιστής" σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίζεται ως τέτοιο δυνάμει της παραγράφου (1) του Κανονισμού 20 των παρόντων Κανονισμών- "Αρχή Λιμένων Κύπρου" σημαίνει την Αρχή που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4 των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου 146(1) του 2006 Αρμόδια Αρχή" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από τον περί της

4 (1) του Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο- 59(f) του {Ι) του (1) του (1} του (1) του "ασφαλιστέες αποδοχές" έχει την έννοια που αποδίδεται οτον όρο αυτό, από τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο- "αφυπηρέτηση" σημαίνει την αφυπηρέτηση από την υπηρεσία της Αρχής Λιμένων Κύπρου κατά ή πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως προβλέπεται στους περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 1997 μέχρι 2011 και οποίουσδήποτε άλλους Κανονισμούς που αντικαθιστούν ή τροποποιούν αυτούς- 1 του 1990 "Δημόσια Υπηρεσία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από τον περί 71 του 1991 Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμο και περιλαμβάνει το Γενικό Ελεγκτή, το Γενικό Λογιστή και 211 του 1991 τους Βοηθούς τους- 27(t) του (0 του {Ι) του (1) του (1) του (f) του (1) του (1} του (1) του (0 του (1) του (1} του (1) του (0 του (1) του (1) του (1) του (0 του (1} του "δημόσιος υπάλληλος" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμο-

5 1353 Εθνική Φρουρά" σημαίνει την Εθνική Φρουρά της Δημοκρατίας, που δημιουργήθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου {1) του 20 του 1964 άρθρου 3 του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου του 1964, η οποία περιέχεται στο 49 του 1964 Διάταγμα με αρ. 130 που δημοσιεύθηκε στο Τρίτο Παράρτημα της Επίσημης 68 του 1964 Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 321, ημερομηνίας και η οττοία 26 του 1965 συνεχίζει να ισχύει, με την έναρξη ισχύος του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου του 27του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του {Ι) του {Ι) του {Ι) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του 2006

6 (1) του (1) του (1) του "Επιτροπή" σημαίνει τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, η οποία ορίζεται με βάση τον Κανονισμό 5- "θεμελιωτική υπηρεσία" σημαίνει την περίοδο που λαμβάνεται υπόψη για να αποφασίστεί αν υπάλληλος δικαιούται, λόγω μήκους της υπηρεσίας, σε σύνταξη, φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα και περιλαμβάνει την περίοδο από την ημερομηνία που ο υπάλληλος αρχίζει να λαμβάνει μισθό για υπηρεσία σε θέση στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, μέχρι την ημερομηνία που εγκαταλείπε; την υπηρεσία, χωρίς την αφαίρεοη οποιασδήποτε περιόδου απουσίας με άδεια χωρίς απολαβές- "Ιατρικό Συμβούλιο" σημαίνει συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) τουλάχιστον εγγεγραμμένους ιατρούς, το οποίο ορίζετα! και συγκαλείται, από καιρό σε καιρό, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου ή με απόφαση της Επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση- «Μέλος» σημαίνει μέλος του Ταμείου όπως ορίζεται οτον Κανονισμό 4- "μισθός" σημαίνει τον ετήσιο βασικό μισθό και το τιμαριθμικό επίδομα, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο επίδομα- "οργανισμός" σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα ή οργανισμό κοινής ωφελείας, που ιδρύθηκε προς το δημόσιο ουμφέρον με ειδικό νόμο, του οποίου τα κεφάλαια είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία και περιλαμβάνει οποιαδήποτε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης "ορισθείσα ημερομηνία" σημαίνει την ημερομηνία έναρξης ίσχύος των παρόντων "σύνταξη" σημαίνει την ετήσια σύνταξη που χορηγήθηκε δυνάμει των παρόντων "Νόμος" σημαίνει τον περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμους- Κανονισμών- Κανονισμών- "συντάξιμη θέση" σημαίνει μόνιμη θέση στην Αρχή Λιμένων Κύπρου-

7 1355 "συντάξιμη υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών παροχών, δυνάμει των παρόντων Κανονισμών- "συντάξιμες απολαβές" σημαίνε! τον ετήσιο βααικό μισθό και το τιμαριθμικό επίδομα ττου καταβάλλονται στον υπάλληλο κατά την ημερομηνία της αφ υπηρέτησης του, αλλά δεν περιλαμβάνει το δέκατο τρίτο μισθό ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα ή άλλες απολαβές οποιασδήποτε μορφής- "συντάξιμος υπάλληλος" σημαίνει υπάλληλο που κατέχει συντάξιμη θέση στην Αρχή Λιμένων Κύπρου με μόνιμη ιδιότητα- "συνταξιοδοτική παροχή" σημαίνει σύνταξη ή οποιαδήποτε άλλη παροχή που προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς- "συνταξιούχος" σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε σύνταξη δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, ή οποιουδήποτε Νόμου ή Κανονισμού, πριν από την ορισθείσα ημερομηνία, με την αφυπηρέτηση του από την Αρχή Λιμένων Κύπρου- "Ταμείο" σημαίνει το Ταμείο Συνταξιοδοτικών Παροχών, το οποίο ϊδρύεται δυνάμει του Κανονισμού 3- "τέκνα" σημαίνει τα νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή εκτός γάμου ή αναγνωρισθέντα ή επιγενόμενα ή υιοθετηθέντα ή φυσικά τέκνα της/του συζύγου, εφόσον δεν υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους ή το εικοστό πέμπτο έτος, εάν φοιτούν σε σχολή, κολλέγιο, πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εξασκούνται από. οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε επιτήδευμα, επάγγελμα ή τέχνη, κάτω από συνθήκες που απαιτούν απ' αυτά ν' αφιερώνουν στη φοίτηση ή εξάσκηση τους, το σύνολο του χρόνου τους ή βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά δυνάμει του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου "τιμαριθμικό επίδομα" σημαίνει το τιμαριθμικό επίδομα που περιλαμβάνεται στις συντάξιμες απολαβές- "υπάλληλος" σημαίνει κάθε πρόσωπο που απασχολείται στην υπηρεσία της Αρχής Λιμένων Κύπρου, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολούμενο εκτάκτως, ή μερικώς, ή διοριζόμενο με σύμβαση, ή σε ωρομίσθια, ή εβδομαδιαία βάση, εκτός εάν διορισθεί σε μόνιμη και συντάξιμη θέση "υπηρεσία" σημαίνει την περίοδο από την ημερομηνία που ο υπάλληλος αρχίζει να

8 1356 λαμβάνει μισθό γιο εκτέλεση καθηκόντων σε Θέση στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, μέχρι την ημερομηνία που εγκαταλείπει την υπηρεσία, χωρίς την αφαίρεση οποιασδήποτε περιόδου απουσίας με άδεια χωρίς απολαβές- "υπηρεσία με εισφορές" σημαίνει υπηρεσία για την οποία καταβλήθηκαν περιοδικές εισφορές, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21, f\ παρόμοιες εισφορές με βάση οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό, πριν την ορισθείσα ημερομηνία (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν έτυχαν καθορισμού, έχουν την έννοια που αποδίδεται ο' αυτούς από το Νόμο. ΜΕΡΟΣ II - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ίδρυση και πόροι του Ταμείου. 3.-(1) Με τους παρόντες Κανονισμούς ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Συνταξιοδοτικών Παροχών των Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου», για τη χορήγηση των συνταξιοδοτικών παροχών που προβλέπονται στους παρόντες Κανονισμούς. (2) Η έδρα του Ταμείου είναι τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου, οδός Κρήτης, αρ. 23, Τ.Τ. 1061, Λευκωσία: Νοείται ότι ως έδρα του Ταμείου καθορίζεται αυτοδίκαια η εκάστοτε διεύθυνση στην οποία εδράζονται τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου. (3) Το Ταμείο αποτελεί νομικό πρόσωπο και έχει εξουσία να κατέχει περιουσία, να συμβάλλεται, να ενάγει και να ενάγεται σε οποιανδήποτε δικαστική διαδικασία και γενικά να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ίδρυσης του. (4) Στο Ταμείο καταβάλλονται: (α) ΟΪ εισφορές της Αρχής Λιμένων Κύπρου, δυνάμει του Κανονισμού 19, (β) όλες οι περιοδικές εισφορές των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου, δυνάμει του Κανονισμού 21, (γ) τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα έσοδα που προκύπτουν από τις επενδύσεις του Ταμείου και (δ) οι δωρεές, χορηγίες και οποιαδήποτε άλλα ποσά που εισπράττονται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου προς όφελος του Ταμείου.

9 1357 (5) Από το Ταμείο καταβάλλονται όλες οι συνταξιοδοτικές παροχές και άλλες πληρωμές, δυνάμει των παρόντων Κανονισμών. Μέλη του Ταμείου 4.-(1) Μέλος του Ταμείου, είναι συντάξιμος υπάλληλος της Αρχής Λιμένων Κΰπρου, ο οποίος έχει συμπληρώσει το δέκοτο όγδοο (18 ) έτος της ηλικίας του. (2) Μέλος παύει να έχει την ιδιότητα μέλους του Ταμείου, από την ημέρα που τερματίζεται η υπηρεσία του στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, κατόπιν απόλυσης, οικειοθελούς παραίτησης, ή αφυπηρέτησης του από την Αρχή Λιμένων Κύπρου: Νοείται ότι, σε περίπτωση που στοιχειοθετείται ή πρόκειται να στοιχειοθετηθεί δικαίωμα για συνταξιοδοτικό ωφέλημα, τότε το πρόσωπο αυτό, εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του Μέλους, ανεξάρτητα αν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στην Αρχή Λιμένων Κύπρου με οποιοδήποτε τρόπο. (3} Μέλος, το οποίο βρίσκεται στην υπηρεσία της Αρχής Λιμένων Κύπρου, δεν έχει το δικαίωμα αποχώρησης από το Ταμείο. Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου. 5.-(1} Η Διαχειριστική Επιτροπή που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, τα οποία πρέπει απαραίτητα να είναι και μέλη του Ταμείου, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου και επιλαμβάνεται των υποθέσεων του Ταμείου. {2) Από τα μέλη αυτά, ένα είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Γραμματέας και ένα ο Ταμίας. (3) Τέσσερα (4) από τα μέλη αυτά, διορίζονται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τρία (3) εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των Μελών. Δύο (2) από τα εκλεγόμενα μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Γραμματέας, προέρχονται από τα Μέλη και ένα από τους συνταξιούχους. (4) Οι πρώτες εκλογές των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής, συγκαλούνται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, ενώ κάθε επόμενη συγκαλείται από την αποχωρούσα Διαχειριστική Επιτροπή. (5) Η εκλογή μέλους γίνεται με βάση την απλή πλειοψηφία. (6) Η θητεία της Επιτροπής έχει διάρκεια τέσσερα (4) χρόνια: Νοείται ότι, η Αρχή Λιμένων Κύπρου, δύναται να ανακαλέσει το διορισμό των

10 1358 τεσσάρων μελών που έχει διορίσει, όμως τα εκλελεγμένα μέλη της Επιτροπής, παύονται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης των Μελών και/ή με τη σύμφωνο γνώμη των οργανώσεων ίων Μελών και των συνταξιούχων. (7) Τα μέλη της Επιτροπής είναι πρόσωπα έντιμα και, αν είναι δυνατό, διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία, τα οποία καθορίζονται με οδηγίες από την Αρμόδια Αρχή και που εύλογα απαιτούνται για διαχείριση του Ταμείου και ειδικότερα τη διαχείριση των επενδύσεων του, όπως αυτή προβλέπεται στους παρόντες Κανονίσμούς. Σε περίπτωση που τα μέλη της Επιτροπής, δε διαθέτουν τα προσόντα αυτά, η Επιτροπή προσλαμβάνει συμβούλους που διαθέτουν τέτοια προσόντα και εμπείρία, προκειμένου να επικουρούν αυτά. (8) Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Επιτροπής, με εντολή ή στην απουσία του Προέδρου, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε τρείς μήνες και συχνότερα, αν τούτο είναι αναγκαίο, για τη διεξαγωγή των εργασιών της ή για τη λήψη αποφάσεων, πάνω σε οποιαδήποτε θέματα που υποβλήθηκαν ο' αυτή. (9) Στην απουσία του Ι ίροέδρου από οποιαδήποτε συνεδρία, ο Ταμίας προεδρεύει κατά τη συνεδρία αυτή. (10) Η Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία σε οποιαδήποτε συνεδρία της, με όποιο τρόπο Θεωρεί ότι αρμόζει (11) Καμιά εργασία δε διεξάγεται σε οποιαδήποτε συνεδρία της Επιτροπής, αν δεν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, ένα από τα οποία πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας. (12) Οι αποφάσεις της Επιτροπής για οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα που εγείρεται σε οποιαδήποτε συνεδρία της, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων κατά τη συνεδρία αυτή, έχει δευτέρα ή νικώσα ψήφο. 6.-(1) Το ενεργητικό του Ταμείου επενδύεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τον κανόνα της συνετής διαχείρισης και ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: (α) Τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Μελών και των συνταξιούχων. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των Με λών και των συνταξιούχων.

11 1359 (β) Τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται, κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολο του. Το ενεργητικό που προορίζεται για την κάλυψη των τεχνικών αποθεματικών επενδύεται, επίσης κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη τη φύση και τη διάρκεια των προσδοκώμενων, δυνάμει των παρόντων Κανονισμών συντάξεων και άλλων συνταξιοδοτικών παροχών. (γ) Το ενεργητικό επενδύεται σε κρατικά ομόλογα ή ομόλογα εγγυημένα από το κράτος και σε άλλα επενδυτικά μέσα οποιασδήποτε μορφής, παντοίε μέσα στα όρια που ορίζει ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος ως εκάστοτε ισχύει και οι σχετικές οδηγίες που εκδίδει η Αρμόδια Αρχή, στη βάση της αξιωματικής αρχής της συντηρητικότητας και της αποφυγής ψηλών επενδυτικών κινδύνων. (δ) Η επένδυση στην Αρχή Λιμένων Κύπρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου του χαρτοφυλακίου, νοουμένου ότι οι υποχρεώσεις της Αρχής προς το Ταμείο είναι πάντοτε διευθετημένες. (2)Η Επιτροπή δύναται να τοποθετεί οποιαδήποτε ποσά τα οποία αποτελούν μέρος του ενεργητικού του Ταμείου, σε λογαριασμούς προθεσμίας ή τρεχούμενους, σε οποιαδήποτε τράπεζα, τραπεζικό ίδρυμα ή συνεργατικό ταμιευτήριο στην Κύπρο. Τεχνικά αποθεματικά. 7.-{1) Το Ταμείο δημιουργεί κάθε χρόνο τεχνικά αποθεμαπκά επαρκή, για να εξακολουθήσουν να καταβάλλονται οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές, καθώς επίσης και για πς υποχρεώσεις που απορρέουν από τα δεδουλευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των Μελών. (2)0 υπολογισμός των τεχνικών αποθεματικών, διενεργείται και βεβαιώνεται από αναλογιστή, βάσει αναλογιστικών μεθόδων αναγνωρισμένων στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: (α) Το ελάχιστο ποσό των τεχνικών αποθεματικών, υπολογίζεται με επαρκώς συνετή αναλογιστική εκτίμηση, λαμβανομένων υπόψη όλων των υποχρεώσεων για συντάξεις και άλλες συνταξιοδοτικές παροχές και των εισφορών, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. Οι οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που επιλέγονται για την εκτίμηση των υποχρεώσεων, πρέπει να επιλέγονται με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη, εάν είναι δυνατό, επαρκές περιθώριο ανεπίθύμητων αποκλίσεων.

12 1360 (β) Τα μέγιοτα χρησιμοποιούμενα επιτόκια, επιλέγονται με σύνεση και ορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη Δημοκρατία. Για τον καθορισμό των επιτοκίων, λαμβάνονται υπόψη: (ί) η απόδοση των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου, καθώς και οι μελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεων (ίί) οι αποδόσεις των αγορών για ομόλογα υψηλής ποιότητας ή κρατικά ομόλογα, τα οποία φέρουν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο. (γ) Οι βιομετρικοί πίνακες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών αποθεματικών, βασίζονται επίσης σε συνετές αρχές, όοον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των προς συνταξιοδότηση προσώπων και λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις αναμενόμενες αλλαγές στους σχετικούς κινδύνους. (6) Η μέθοδος και η βάση υπολογισμού των τεχνικών αποθεματικών, πρέπει γενικά να είναι σταθερή από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο, είναι όμως δυνατό να δικαιολογούνται αλλαγές, λόγω μεταβολής των νομικών, δημογραφικών ή οικονομικών δεδομένων, επί των οποίων βασίστηκαν οι υποθέσεις εργασίας. Επάρκεια περιουσιακών στοιχείων. 8.-(1) Η Επιτροπή, μεριμνά ώστε το Ταμείο να διαθέτει ανά πάσα στιγμή περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα καϊ επαρκή, για την κάλυψη των τεχνικών αποθεματικών που απαιτούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό 7, για χρηματοδότηση των τεχνικών αποθεματικών. (2) Σε περίπτωση που ο αναλογιστής διαπιστώσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δεν επαρκούν για την κάλυψη των τεχνικών αποθεματικών, η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει σχέδιο ανάκαμψης, ώστε να διασφαλίσει εκ νέου τις προϋποθέσεις της παραγράφου (1). Το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να ικανοποιεί τους ακόλουθους όρους: (α) Να είναι συγκεκριμένο και πραγματοποιήσίμο, προκειμένου να επαναφέρει τσ περιουσιακά στοιχεία στο απαιτούμενο ύψος, ώστε να καλύψει πλήρως και εγκαίρως τα τεχνικά αποθεματικά του Ταμείου.

13 1361 (β) Να ανακοινώνεται στα Μέλη και στους συνταξιούχους ή στους εκπροσώπους τους. (γ) Να λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση του, η κατάσταση του Ταμείου και η διάρθρωση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, το διάγραμμα των κινδύνων, το σχέδιο ρευστότητας και το διάγραμμα της ηλικίας των συνταξίούχων. Δήλωση των αρχών περί επενδυτικής πολιτικής. 9.-{1) Η Επιτροπή, καταρτίζει γραπτή δήλωση των αρχών περί επενδυτίκής πολιτικής του Ταμείου, η οποία επανεξετάζεται ανά τριετία και δύναται να αναθεωρηθεί αμέσως, αν υπάρξει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιπκής. Δήλωση των αρχών περί επενδυτικής πολιτικής. (2) Η δήλωση επενδυτικής πολιτικής, περιέχει τις μεθόδους μέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, τις εφαρμοζόμενες τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου και τη στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού, σε σχέση με τη φύση και τη διάρκεια των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων του Ταμείου, Πληρωμές από προϊόν δανείων. 10.-(1)Το Ταμείο απαγορεύεται να δανείζεται ή να ενεργεί ως εγγυητής υπέρ τρίτων, (2) Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να μη ρευστοποιήσει οποιοδήποτε μέρος των επενδύσεων του Ταμείου σε δεδομένη στιγμή, μπορεί να συνάπτει δάνεια, με σκοπό την πληρωμή ωφελημάτων ή άλλων ποσών που είναι πληρωτέα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, αλλά μόνο σε προσωρινή βάση. Τήρηση λογαριασμών και ετήσια Έκθεση για τη λειτουργία του Ταμείου. 11.-(1) Η Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση πλήρων και αληθών λογαριασμών όλων των εσόδων και εξόδων του Ταμείου. (2) Περαιτέρω, μεριμνά για την τήρηση πλήρων και ολοκληρωμένων στοιχείων πάνω σε όλα τα θέματα τα οποία είναι αναγκαίο ή αρμόζει να τηρούνται, καθώς επίσης και για την ετοιμασία ετήσιας έκθεσης για τη λειτουργία του Ταμείου και την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών, καθώς και για τη χρηματοοικονομική θέση του Ταμείου. {3) Οι λογαριασμοί του Ταμείου ετοιμάζονται για κάθε έτος μέσα στην προθεσμία που καθορίζει ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος και ταυτόχρονα

14 1362 ετοιμάζονται of οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να τηρούνται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (περιλαμβανομένου ισολογισμού), σχετικά με κάθε έτος, οι οποίες παρουσιάζουν την πραγματική και αληθή εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Ταμείου. (4) Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες στη σελίδα όπου παρουσιάζεται ο ισολογισμός, από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής. Έλεγχος 12.-(1)Κάθε κατάσταση λογαριασμών, παραδίδεται έγκαιρα στους ελεγκτές, έχοντας λογαριασμών, πάντοτε υπόψη την αναφερόμενη στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 11 προθεσμία, οι οποίοι συντάσσουν έκθεση πάνω σε αυτή και στις επενδύσεις που αποτελούν μέρος των κεφαλαίων του Ταμείου, την οποία και υπογράφουν. (2) Οι ελεγκτές έχουν στη διάθεση τους για έλεγχο τα βιβλία, τα αρχεία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα του Ταμείου και εφοδιάζονται από το Γραμματέα και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει του Κανονισμού 5, με τέτοιες πληροφορίες και εξηγήσεις, που δυνατό να απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τις οποίες ο Γραμματέας ή το πρόσωπο αυτό είναι σε θέση να δώσουν. Ανάρτηση λογαριασμών στους πίνακες ανακοινώσεων. 13.-(1)Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, η κατάσταση των λογαριασμών και η έκθεση των ελεγκτών πάνω σε αυτούς, μαζί με έκθεση της Επιτροπής για τη λειτουργία του Ταμείου κατά την περίοδο που καλύπτεται από την κατάσταση λογαριασμών, να αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων σε όλα τα γραφεία, ή τόπους εργασίας της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ή να προσφέρονται για επιθεώρηση και να παραδίδεται ή αποστέλλεται αντίγραφο των εγγράφων αυτών, σε οποιοδήποτε Μέλος ή συνταξιούχο, το οποίο αποτείνεται γραπτώς για το σκοπό αυτό. (2) Τα Μέλη και οι συνταξιούχοι λαμβάνουν επίσης: (α) οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με αλλαγές των παρόντων Κανονισμών, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος- {β) τη δήλωση των αρχών περί επενδυτικής πολιτικής, κατόπιν αιτήματος- (γ) αναλυτικές και ουσιαστικές πληροφορίες, σχετικό με την τρέχουσα χρηματοδότηση των σωρευμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης.

15 1363 Πληροφορίες προς 14. Η Επιτροπή εφοδίαζε! τα Μέλη και τους συνταξιούχους, με όλα τα έγγραφα και υπαλλήλους και πληροφορίες, όπως προβλέπει το άρθρο 22 του περί της Ίδρυσης, των συνταξιούχους. Δραστηριοτήτων και Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, Αμοιβή 15. Η αμοιβή οποιουδήποτε προσώπου, που διορίστηκε σύμφωνα με τον αξιωματούχων. Κανονισμό 5, για να προσφέρει υπηρεσίες σε οχέση με το Ταμείο, αποφασίζεται από την Επιτροπή. Καθήκοντα 16. Ο Γραμματέας ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα: Γραμματέα. (α) τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα ονόματα των Μελών και των συνταξιούχων και άλλων δικαιούχων, καθώς και βίβλία και έγγραφα σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών- (β) παραλαμβάνει και αναφέρει στην Επιτροπή, όλες τις αιτήσεις για πληρωμές από το Ταμείο και άλλα ζητήματα τα οποία ττρέτϊεί να (γ) αοκεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετικά με τους παρόντες Κανονισμούς, τα οποία μπορεί η Επιτροπή από καιρό σε καιρό να μελετηθούν από την Επιτροπή- ορίσει- (δ) τηρεί πρακτικά, στα οποία καταγράφονται οι αποφάσεις της Επιτροπής και της γενικής συνέλευσης των Μελών και των συνταξιούχων. Δαπάνες 17, Οι δαπάνες διαχείρισης του Ταμείου και εφαρμογής των παρόντων διαχείρισης. Κανονισμών, καταβάλλονται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Εξουσίες της Επιτροπής. 18.-{1)Η Επιτροπή αποφάσιζε! για όλες τις απαιτήσεις έναντι του Ταμείου και ασκεί τις εξουσίες, αρμοδιότητες ή διακριτικές εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή από τους παρόντες Κανονίσμούς. (2) Κατά τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε ζήτημα, η Επιτροπή μπορεί να μελετήσει και να ενεργήσει με βάση αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα θεωρήσει ικανοποιητικά, έστω και αν τα στοιχεία αυτά δε συνιστούν παραδεκτή απόδειξη σε νομικές διαδικασίες.

16 1364 Εισφορές της Αρχής Λιμένων Κύπρου. 19. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, εισφέρει στο Ταμείο οποιαδήποτε ποσά, όπως αποφασίσει ύστερα οπό συμβουλή αναλογιστή, ο οποίος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 20, για εξασφάλιση των πληρωτέων συντάξεων και των συσσωρευμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των Μελών. Αναλογιστική 20.-(1)Πα σκοπούς διενέργειας των εκάστοτε απαιτούμενων αναλογιστικών Εκτίμηση του εκτιμήσεων του Ταμείου καί των άλλων εκτιμήσεων που προβλέπονται στους Σχεδίου. παρόντες Κανονισμούς, η Επιτροπή, σε συνεννόηση με την Αρχή Λιμένων Κύπρου, διόριζε! αναλογιστή ή αναλογιστές, ανάλογα με την περίπτωση, για την εκτέλεση καθηκόντων αναλογιστή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού: Νοείται ότι, αναλογιστές μπορούν να διορίζονται μόνο εταίρα μέλη αναγνωρισμένων κατά νόμο συνδέσμων, ή σωμάτων αναλογιστών, κατά τον ουσιώδη χρόνο, οι οποίοι πρέπει να είναι πλήρη μέλη του Διεθνούς Αναλογιστικού Συνδέσμου (international Actuarial Associati on}, ή του European Actuari al Consu Itive Group (Groupe Consuitatif des Associasions D'Actuaires dans les Pays des Communautes Europeenees). (2) Κατά την 31 Π Δεκεμβρίου 2012 και ακολούθως κατά το τέλος τέτοιων περιόδων που δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) έτη, όπως η Επιτροπή, σε συνεννόηση με την Αρχή Λιμένων Κύπρου, από καιρό σε καιρό ήθελε αποφασίσει, ο αναλογιστής προβαίνει σε αναλογιστική εκτίμηση του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ταμείου και συντάσσει έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, υποβάλλοντας με αυτή τις δέουσες συστάσεις. (3) Μετά τη λήψη της έκθεσης του αναλογιστή, η εισφορά της Αρχής Λιμένων Κύπρου στο Ταμείο, αναπροσαρμόζεται με βάση το πόρισμα και τις εισηγήσεις του αναλογιστή στο μέτρο που απαιτείται για πλήρη κάλυψη των καταβαλλομένων συντάξεων και των δεδουλευμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των Μελών που υπηρετούσαν κατά το χρόνο αναφοράς της αναλογιστικής εκτίμησης. (4) Σε περίπτωση που σύμφωνα με οποιαδήποτε εκτίμηση, ο αναλογιστής πιστοποιεί την ύπαρξη ελλείμματος ή διαθέσιμου πλεονάσματος στο Ταμείο, η Επιτροπή, σε συνεννόηση με την Αρχή Λιμένων Κύπρου, μ έοα σε τ ρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της εκτίμησης και της έκθεσης, προχωρεί σε τέτοιες διευθετήσεις, που κατά τη γνώμη της είναι αναγκαίες, για την κάλυψη του ελλείμματος ή για τη διάθεση του πλεονάσματος, ανάλογα με την περίπτωση. ο

17 1365 (5) Σε περίπτωση που πιστοποιηθεί έλλειμμα, η Αρχή εισφέρει στο Ταμείο, επιπρόσθετα προς τις εισφορές που είναι καταβλητέες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 40 και οποιεσδήποτε ετήσιες ελλειμματικές εισφορές με βάση σχέδιο ανάκαμψης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 8: Νοείται ότι, η περίοδος ανάκαμψης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της μέσης ηλικίας των Μελών και της υποχρεωτικής ηλικίας αφυπηρέτησης από την Αρχή Λιμένων Κύπρου ή τα πέντε (5) έτη, οποιαδήποτε από τις δύο περιόδους είναι η μικρότερη. (6) Σε περίπτωση που πιστοποιηθεί διαθέσιμο πλεόνασμα, αυτό λαμβάνεται υπόψη έναντι μελλοντικών κανονικών εισφορών της Αρχής. Εισφορές Μελών. 21.-(1)Στο Ταμείο καταβάλλουν εισφορές (που στο εξής Θα αναφέρονται ως «περιοδικές εισφορές»), δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, τα ακόλουθα πρόσωπα (που στο εξής θα αναφέρονται ως «εισφορείς»): (α) κάθε Μέλος που υπηρετούσε κατά την ορισθείσα ημερομηνία (β) κάθε υπάλληλος στην υπηρεσία της Αρχής Λιμένων Κύπρου, είτε κατά την ορισθείσα ημερομηνία, είτε μετά από αυτή, που γίνεται Μέλος σ' οποιοδήποτε χρόνο μετά την ορισθείσα ημερομηνία. (2) Οι περιοδικές εισφορές που πρέπει να καταβάλλονται από εισφορέα, δυνάμε! του παρόντος Κανονισμού, είναι ίσες με τα τρία τέταρτα του ενός τοις εκατόν (0,75%) των εκάστοτε ετήσιων συντάξιμων απολαβών του εισφορέα μέχρι ποσού ίσου προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του και με το ένα και τρία τέταρτα τοις εκατόν (1,75%) των εκάστοτε ετήσιων συντάξιμων απολαβών του, ττέρσν από το όριο αυτό: Νοείται ότι, οι περιοδικές αυτές εισφορές καταβάλλονται στο Ταμείο, στην περίπτωση: (α) εισφορέα που υπηρετεί στην υπηρεσία της Αρχής Λιμένων Κύπρου κατά την ορισθείσα ημερομηνία, από την ορισθείσα ημερομηνία, μέχρις ότου παύσει να είναι Μέλος, (β) εισφορέα που γίνεται τέτοιος, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την ορισθείσα ημερομηνία, από την ημερομηνία κατά την οποία γίνεταί αυτός Μέλος, μέχρις ότου παύσει να είναι Μέλος.

18 1366 (3) Οι περιοδικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές του εισφορέα, κατά προσέγγιση του πλησιέστερου πολλαπλασίου του ενός σεντ. (4) Σε περίπτωση που εισφορέας βρίσκεταί με άδεια με μειωμένες απολαβές, ή σε διαθεσιμότητα, ή με άδεια χωρίς απολαβές, η οποία λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία, τότε αυτός εισφέρει κατά το ποσοστό που καθορίζεται στην παράγραφο (2): Νοείται ότι, σε περίπτωση που εισφορέας βρίσκεται με άδεια χωρίς απολαβές, η οποία δε λογίζεται συντάξιμη, συτός δεν καταβάλλει οποιαδήποτε εισφορά. {5} Η υποχρέωση για περιοδικές εισφορές δημιουργείται ημερησίως και οι εισφορές αυτές αφαιρούνται αναδρομικά κάθε μήνα από τις απολαβές του εισφορέα: Νοείται ότι, σε περίπτωση που εισφορέας, στη διάρκεια χρονικής περιόδου αδείας χωρίς απολαβές, δεν καταβάλει τις εισφορές του το ποσό των καθυστερουμένων εισφορών του, αφαιρείται από τις απολαβές που πρέπει να καταβληθούν σε αυτόν, μετά την άδεια αυτή, σε τέτοιες δόσεις, που η Αρχή Λιμένων Κύπρου ορίζει σε κάθε περίπτωση. (6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (2), ο εισφορέας δεν είναι υπόχρεος να καταβάλει ποσό που αντιπροσωπεύει περισσότερες από τετρακόσιες (400) μηνιαίες εισφορές, λαμβανομένων υπόψη, και οποιωνδήποτε εισφορών καταβλήθηκαν, ή θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν, συνεπεία αναγνώρισης προηγούμενης υπηρεσίας. (7) Κάθε Μέλος, το οποίο έχει προηγούμενη υπηρεσία στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και η οποία μπορεί να λογισθεί ως συντάξιμη υπηρεσία, δυνάμει του Κανονισμού 48, έχει το δικαίωμα να επιλέξει ανέκκλητα, όπως καταβάλει εισφορές για οποιαδήποτε χρονική περίοδο συμπληρωμένων μηνών τέτοιας υπηρεσίας, για την οποία δεν κατέβαλε εισφορές. (8) Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο (7), ασκεπαι μέσα σε χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αναγνώρισης της υπηρεσίας ως συντάξιμης, με γραπτή δήλωση που απευθύνεται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και στην Επιτροπή και καθορίζει τη χρονική περίοδο υπηρεσίας, για την οποία το Μέλος επιθυμεί να καταβάλει εισφορές και τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να καταβάλει τις εισφορές αυτές, μέσα στα όρια που ορίζονται στην παράγραφο (9) του παρόντος Κανονισμού.

19 1367 (9) Οι είσφορές για προηγούμενη υπηρεσία, υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο (2), με τόκο έξι τοις εκατόν (6%), για κάθε συμπληρωμένο μήνα προηγούμενης υπηρεσίας, για τον οποίον ο εισφορέας επιθυμεί να καταβολεί εισφορές: Νοείται ότι, οι εισφορές αυτές μπορούν να καταβληθούν στο Ταμείο, είτε με εφάπαξ πληρωμή κατά το χρόνο της άσκησης του δικαιώματος επιλογής, είτε σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, αρχίζοντας από το μήνα που έπεται του μηνός άσκησης του δικαιώματος επιλογής. Επιστροφή εισφορών. 22.-(1)Σε περίπτωση που εισφορέας κατέβαλε περιοδικές εισφορές: (α) αποθάνει ή παύσει να είναι Μέλος, χωρίς να έχει συνάψει γάμο σ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του για την οποία καταβλήθηκαν εισφορές, ή (β) αποθάνει ή παύσει να είναι Μέλος, κάτω από συνθήκες που δεν παρέχουν δικαίωμα για σύνταξη, δυνάμει του Μέρους Ιίί, το σύνολο των περιοδικών εισφορών που κατέβαλε, επιστρέφεται στον ίδιο, ή στο νόμίμο αντιπρόσωπο του, ανάλογα με την περίπτωση. (2) Αν η/ο σύζυγος είσφορέα που κατέβαλε περιοδικές εισφορές, αποθάνει πριν από αυτόν/αυτή, ή ο γάμος τους διαλυθεί με διαζύγιο και ο/η εισφορέας αποθάνει στην υπηρεσία, ή αφυπηρετήοεί, χωρίς να συνάψει άλλο γάμο, οι περιοδικές εισφορές που καταβλήθηκαν και κάθε αρχική εισφορά που καταβλήθηκε από το θάνατο της/του συζύγου, ή το διαζύγιο, επιστρέφονται σ' αυτόν/αυτή, ή ανάλογα με την περίπτωση, στο νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού/αυτής: Νοείται ότι, σε περίπτωση που μετά το θάνατο είσφορέα υπάρχουν δικαιούχα τέκνα, η περίοδος για την οποία επιστρέφονται οι εισφορές, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εξακολουθεί να θεωρείται υπηρεσία με εισφορές για σκοπούς υπολογισμού της σύνταξης τέκνων. (3) Of εισφορές που πρέπει να επιστραφούν, δυνάμε: του παρόντος Κανονισμού, επιστρέφονται με τόκο, με επιτόκιο το οποίο καθορίζει η εκάστοτε Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση των επενδύσεων του Ταμείου. Γενικές Συνελεύσεις. 23,-(1)Οι γενικές συνελεύσεις χωρίζονται σε τακτικές και έκτακτες και απαρτίζονται από όλα τα Μέλη και τους συνταξιούχους.

20 1368 (2} Η τακτική γενική συνέλευση, συγκαλείται από την Επιτροπή, κάθε χρόνο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των λογαριασμών του Ταμείου, η οποία και καταθέτει για συζήτηση την έκθεση του ελεγκτή του Ταμείου, μαζί με τους λογαριασμούς και τον ισολογισμό του Ταμείου για το λήξαν ημερολογιακό έτος. (3) Έκτακτες γενικές συνελεύσεις, συγκαλούνται αν κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή, ή αν τούτο ζητηθεί από το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των συντάξιμων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Η αίτηση για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, πρέπει να δηλώνει το σκοπό της συνέλευσης, να υπογράφεται από τους αιτητές και να παραδίδεται στο Γραμματέα της Επιτροπής. (4) Η ειδοποίηση για σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλεται από την Επιτροπή στα Μέλη και τους συνταξιούχους, είκοσι μία (21) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ενώ η ειδοποίηση για έκτακτη γενική συνέλευση που συγκαλείται από την Επιτροπή, αποστέλλεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης: Νοείται ότι, σε περίπτωση έκτακτης γενικής συνέλευσης που συγκαλείται κατόπιν αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο (3), η ειδοποίηση αποστέλλεται στα Μέλη και τους συνταξιούχους, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της αίτησης και η έκτακτη γενική συνέλευση, πραγματοποιείται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης. (5) Η εγγραφή θέματος προς συζήτηση στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει αν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των Μελών καί των συνταξιούχων και για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή σχετική επιστολή, επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης. (6) Η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, αποστέλλεται στα μέλη πέντε (5) τουλάχιστον, εργάσιμες ημέρες πριν από την σύγκληση της. (7) Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν συνολικά πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) των Μελών και των συνταξιούχων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η γενική συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα (30) λεπτά και ακολούθως οι εργασίες της αρχίζουν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων Μελών και συνταξιούχων.

21 1369 (8) Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της γενικής συνέλευσης, εκλέγονται από τα μέλη που είναι παρόντα στη γενική συνέλευση και ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών, τα οποία κοινοποιούνται στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. (9) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση. {10)Κάθε υπάλληλος και συνταξιούχος έχει μόνο μία ψήφο. Η ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου απαγορεύεται. (11)Πριν αττό την εκλογή μελών της Επιτροπής, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και καταμετρά τις ψήφους: Νοείται ότι, κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να είναι και μέλος της εφορευτικής επιτροπής. {12)Η όλη διαδικασία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, καθορίζεται από τη γενική συνέλευση και είναι δυνατόν να διαλαμβάνει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας και στα τρία εργοτάξια της Αρχής Λιμένων Κύπρου: Νοείται ότι, οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποι τους, μπορούν να παρευρίσκονται κατά την καταμέτρηση των ψήφων. (13)Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στην Επιτροπή, πέντε (5) τουλάχιστον ήμερες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης. {14)Όλοι οι υποψήφιοι αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και εκλέγονται από όλα τα Μέλη και τους συνταξιούχους. Θέση στην Επιτροπή καταλαμβάνουν τα δυο (2) πρώτα σε ψήφους υποψήφια Μέλη και ο πρώτος σε ψήφους συνταξιούχος. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί υποψηφιότητα από συνταξιούχο, τη θέση του καταλαμβάνει Μέλος. (15)Μέλος το οττοίο εκλέγεται στην Επιτροπή, παραμένει στή θέση του, έστω και αν αυτό συνταξιοδοτηθεί κατά τή διάρκεια της θητείας του. (16)Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση εκλελεγμένου μέλους της Επιτροπής, αυτή καταλαμβάνεται από εκείνον τον υποψήφιο που είχε εξασφαλίσει κατά την ψηφοφορία, τις περισσότερες ψήφους.

22 1370 {17)Κενή θέση συνταξιούχου, καταλαμβάνεται από συνταξιούχο και κενή θέση Μέλους καταλαμβάνεται από Μέλος υπό την επιφύλαξη των προνοιών της παραγράφου (14) του Κανονισμού 23, ενώ κενή θέση διοριζόμενου μέλους, συμπληρώνεται με διορισμό νέου μέλους από την Αρχή Λιμένων Κύπρου. ΜΕΡΟΣ III - ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΉ ΗΣ Σύνταξη και άλλες παροχές οφυπηρέτηοης. 24.-(1)Τηραυμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, σύνταξη, εφάπαξ ποσό, φιλοδώρημα, ή άλλο συνταξιοδοτικό ωφέλημα, χορηγείται σε Μέλος κατά την αφυπηρέτηση του σ' οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Με τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο- (β) σε οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία η Αρχή Λιμένων Κύπρου, θα απαιτήσει από το Μέλος ή θα επιτρέψει σε αυτό να αφυπηρετήσει, κατά τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα πέντε (55) ετών, ή των πενήντα οκτώ (58) ετών, προκειμένου για υπάλληλο που βρισκόταν στην υπηρεσία κατά την 30^ Ιουνίου 2005, ή σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο χρόνο- (γ) με την κατάργηση της θέσης του- (δ) με την αφυπηρέτηση του με σκοπό να διευκολυνθεί η βελτίωση της οργάνωσης της υπηρεσίας της Αρχής Λιμένων Κύπρου, με την οποία δυνατό να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία της Αρχής ή εξοικονόμηση- (ε) αν η Αρχή Λιμένων Κύπρου ικανοποιηθεί, με βάση έκθεση του Ιατρικού Συμβουλίου, ότι Μέλος δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας και ότι η ανικανότητα αυτή πιθανόν να είναι μόνιμη- (στ) όταν η αφυπηρέτηση του Μέλους γίνεται, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, προκειμένου να διοριστεί σε οργανισμό ή στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 28- (ζ) όταν η αφυπηρέτηση του Μέλους καθίσταται αναγκαία, για λόγους

23 1371 δημόσιου συμφέροντος, προκειμένου να αναλάβει δημόσιο λειτούργημα ασυμβίβαστο με το αξίωμα ή τη θέση που κατέχει, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 30 (η) σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυττηρέτησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 30* Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Παράρτημα Ι!1{1): (θ) σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του Μέλους, για εξειδικευμένους λόγους δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών- (ι) σε περίπτωση αφυπηρέτησης Μέλους, λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας του- (ια) σε περίπτωση επιβολής, από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, της πεϊθαρχικής ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης- (2) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου, ο οποίος συμπλήρωσε, ή θα συμπληρώσει το εξηκοστό (60 ο) έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 1 Π Ιουλίου 2008, είναι η ηλικία των εξήντα τριών (63)ετών: Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου, ο οποίος συμπλήρωσε το εξηκοστό (60 D) έτος της ηλικίας του, μεταξύ της 1 ης Ιανουαρίου 2007 και της 30 Ίς Ιουνίου 2008, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών. (3) Κάθε υπάλληλος, αφυπηρετε! την πρώτη του μήνα που ακολουθεί το μήνα μέσα στον οποίο συμπληρώνει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του. Συντελεστής σύνταξης και εφάπαξ ποσό. 25.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, σε Μέλος το οποίο έχει συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ή περισσότερων ετών, καταβάλλεται, κατά την αφυπηρέτηση του σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 24, ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) των

24 1372 ετησίων συντάξιμων απολαβών του, κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του και εφάπαξ ποσό ίσο με τα δεκατέσσερα τρίτα {14/3} της ετήσιας σύνταξης του: Νοείται ότι, προκειμένου περί υπαλλήλου, ο οποίος επέλεξε να αψυπηρετήσει μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60 ου) έτους της ηλικίας του, ο συντελεστής υπολογισμού του εφάπαξ ποσού είναι ως εξής: (α) αφυπηρέτηση με ή μετά την συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου (61 ' έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακόσιων δώδεκα (412) ή περισσότερων μηνών, συντελεστής ίσος με δεκατέσσερα και μισό τρίτα (14,5/3) της ετήσιας σύνταξης- (β) αφυπηρέτηση με ή μετά την συμπλήρωση του εξηκοστού δεύτερου (62" υ) έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακόσιων είκοσι τεσσάρων (424) ή περισσότερων μηνών, συντελεστής ίσος με δεκαπέντε τρίτα (15/3) της ετήσιας σύνταξης- (γ) αφυπηρέτηση με την συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63 DU) έτους της, ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακόσιων τριάντα έξι (436) ή περισσότερων μηνών, συντελεστής ίσος με δεκαπέντε και μισό τρίτα (15,5/3) της ετήσιας σύνταξης. (2) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε Μέλος, δυνάμει του παρόντος Μέρους, δεν μπορεί, κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του, να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του. Φιλοδώρημα. 26. Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες γίνεται ειδική πρόβλεψη στους παρόντες Κανονισμούς, σε κάθε Μέλος που αφυπηρετεί, για οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις ττου αναφέρονται στον Κανονισμό 24, προτού συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) χρόνων, καταβάλλεται φιλοδώρημα ίσο με το ένα δέκατο (1/10) των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του, κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας. Φιλοδώρημα σε γυναίκες υπαλλήλους. 27. Ανεξάρτητα αττό τις περιπτώσεις του Κανονισμού 24, αν σε γυναίκα υπάλληλο, της οποίας ο διορισμός σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, εφόσον απαιτείται τέτοια επικύρωση, και η οποία έχει συμπληρώσει υπηρεσία όχι μικρότερη των τριών (3) ετών, επιτραπεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου να αφυπηρετήσει, λόγω τεκνογονίας ή υιοθεσίας απ' αυτή τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των έξι (6) ετών, χορηγείται &

25 1373 αυτή φιλοδώρημα ίσο προς ένα δωδέκατο (1/12) των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών της, κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης της, για κάθε μήνα συντάξιμης υπηρεσίας, αν προσκομίσει στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, μέσα σε τέτοια προθεσμία που η Αρχή ήθελε επιτρέψει, ικανοποιητικά αποδεικτικά της τεκνογονίας ή της υιοθεσίας τέκνου. Αφυπηρέτηση λόγω επικείμενου διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό. 28.-(1)Σε περίπτωση που επιτραπεί σε Μέλος που κατέχει συντάξιμη θέση, να αφυπηρετήαει, λόγω επικείμενου διορισμού του στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό, μετά την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, το Ταμείο καταβάλλει στη Δημοκρατία ή στον οργανισμό, κατά την αποχώρηση του Μέλους από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του, κατά την ημέρα της αφυπηρέτηαης του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας και ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού των εισφορών που κατέβαλε ο υπάλληλος, για χορήγηση σύνταξης χηρείας στη χήρα/χήρο και τα τέκνα της/του, μαζί με τόκο με τέτοιο επιτόκιο, όσο καθορίζει εκάστοτε η Επιτροπή: Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, η υπηρεσία του στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, λαμβάνεται υπόψη από τη δημόσια υπηρεσία ή τον οργανισμό, για τον καθορισμό του μήκους της υπηρεσίας που του δίδει δικαίωμα για ωφελήματα και για τον υπολογισμό των ωφελημάτων αφυπηρέτησης που θα δικαιούται να λάβει από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον οργανισμό, με βάση το σχέδιο ωφελημάτων αφυπηρέτησης που λειτουργεί στη δημόσια υπηρεσία ή στον οργανισμό. (2) Αν το Μέλος, στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1), δικαιούται κατά την αφυπηρέτηση του από τη δημόσια υπηρεσία ή τον οργανισμό ετήσια σύνταξη, αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δεύτερο (1/2) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του, κατά την ημέρα της αφυπηρέτησης του από τη δημόσια υπηρεσία ή τον οργανισμό. (3) Εάν κατά την αφυπηρέτηση του το Μέλος έχει συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία μικρότερη των πέντε (5) χρόνων, αλλά όχι μικρότερη των τριών (3) χρόνων, αυτό, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 26, παίρνει αμέσως μετά την αφυπηρέτηση του, φιλοδώρημα που δεν υπερβαίνει το ένα δωδέκατο (1/12) των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας. (4) Σε περίπτωση κατά την οποία, το Μέλος αφυπηρετήσει ή παραιτηθεί από τη θέση του στη Δημόσια Υπηρεσία ή τον οργανισμό, πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα πέντε (45) ετών, ή των σαράντα οκτώ (48) ετών, προκειμένου για υπάλληλο που βρισκόταν στην υπηρεσία κατά την 30 ή Ιουνίου 2005, δε δικαιούται

26 1374 καταβολή της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού, δικαιούται, όμως, την καταβολή φιλοδωρήματος, το οποίο υπολογίζεται όπως αναφέρεται στην παράγραφο (3): Νοείται ότι, το φιλοδώρημα αυτό αυξάνεται ανά οποιοδήποτε ποσοστό κατά το οποίο τυχόν αυξηθούν οι συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και της ημερομηνίας αφυπηρέτησης ή παραίτησης του από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον οργανισμό. (5) Σε περίπτωση που το Μέλος στο οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1), ασθένησε! ενώ βρίσκεται στη Δημόσια Υπηρεσία ή στην υπηρεσία του οργανισμού, η Επιτροπή, εάν ικανοποιηθεί από έκθεση Ιατρικού Συμβουλίου, ότι αυτός, λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας, δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του στη θέση του στη Δημόσια Υπηρεσία ή τον οργανισμό και ότι η ανικανότητα αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μόνιμη, μπορεί να επιτρέψει την άμεση καταβολή σ' αυτό της σύνταξης: Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση οι διατάξεις του Κανονισμού 32 δεν εφαρμόζονται: Νοείται περαιτέρω ότι, η σύνιαξη που καταβάλλεται σε αυτό με τέτοιο τρόπο, αυξάνεται ανά το ποσοστό κατά το οποίο τυχόν έχουν αυξηθεί οι συντάξεις των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης. (6) Σε περίπτωση Μέλους, στο οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1), πεθάνει σ' οποιοδήποτε χρόνο, ενώ υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε Οργανισμό, καταβάλλεται στη χήρα ή στο χήρο και στα τέκνα της/του, εάν υπάρχουν, που δικαιούνται σύνταξη, σύνταξη χηρείας και τέκνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους IV των παρόντων Κανονισμών, χωρίς να εφαρμόζεται η πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (1} του Κανονισμού 43: Νοείται ότι, η χορηγούμενη στη χήρα ή στο χήρο και τα τέκνα του Μέλους σύνταξη, αυξάνεται ανά το ποσοστό κατά το οποίο τυχόν έχουν αυξηθεί οι συντάξεις των συνταξιούχων της Αρχής Λιμένων Κύπρου, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του και της ημερομηνίας του θανάτου του. {7) Σε περίπτωση που το Μέλος πεθάνει σ' οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας αφυπηρέτησης του από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον οργανισμό και ενώ βρίσκεται στη Δημόσια Υπηρεσία ή στην υπηρεσία του

27 1375 οργανισμού, χορηγείται εφάπαξ φιλοδώρημα στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του, Ισο με το εφάπαξ επί της συντάξεως φιλοδώρημα, το οποίο θα δικαιούνταν κατά την αφυπηρέτηση του αττό την Αρχή Λιμένων Κύπρου: Νοείται ότι το εν λόγω φιλοδώρημα αυξάνεται ανά το ποσοστό κατά το οττοίο τυχόν θα έχουν αυξηθεί οι συντάξεις των συνταξιούχων της Αρχής Λιμένων Κύπρου, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του Μέλους από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και της ημερομηνίας του θανάτου του. (8) Σε περίπτωση γυναίκας Μέλους, στην οποία εφαρμόζεται η παράγραφος (1) του παρόντος Κανονισμού, επιτραπεί να αφυπηρετήσει από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον Οργανισμό όπου διορίστηκε, λόγω τεκνογονίας της ή λόγω υιοθεσίας από αυτήν τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των έξι {6} χρόνων, μπορεί να χορηγηθεί σε αυτήν φιλοδώρημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 27; Νοείται ότι, το εν λόγω φιλοδώρημα υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες απολαβές της κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης της από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και αυξάνεται στο ποσοστό κατά το οποίο τυχόν αυξάνονται οι συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης της και της ημερομηνίας καταβολής φιλοδωρήματος. Παροχές για υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό. 29.-{1)Σε περίπτωση Μέλους, το οποίο διορίστηκε ή ήθελε διοριστεί στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, πριν ή μετά την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, είχε ή έχει προϋπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό, η προϋπηρεσία αυτή λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία, για τον καθορισμό του διάρκειας της συντάξιμης υπηρεσίας του και για τον υπολογισμό των παροχών αφυπηρέτησης, που δικαιούται να λάβει από το Ταμείο, με βάση τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, είτε ο διορισμός του στην Αρχή Λιμένων Κύπρου έγινε ή ήθελε γίνει αμέσως, είτε μετά από διακοπή. (2) Η Δημοκρατία ή ο οργανισμός, ανάλογα με την περίπτωση, καταβάλλει στο Ταμείο, κατά την αποχώρηση του Μέλους από τη Δημόσια Υπηρεσία, ή τον οργανισμό, ή μετά την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, αν η αποχώρηση προηγήθηκε της έναρξης αυτών, εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας στη Δημόσια Υπηρεσία, ή στον οργανισμό, καθώς και το διπλάσιο τυχόν εισφορών που κατέβαλε το Μέλος, για τη χορήγηση σύνταξης στη χήρα ή στο χήρο και τα τέκνα της/του, μαζί με τόκο πάνω στο σύνολο των δύο ποσών, από την ημέρα της αποχώρησης, μέχρι την ημέρα καταβολής τους, προς τέτοιο επιτόκιο, όσο καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών με βάση τις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη Θέμης Πολυβίου Όπως είναι γνωστό, μετά τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, που αποφασίστηκαν από τις κυβερνήσεις Χριστόφια και Αναστασιάδη και ψηφίστηκαν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 Ν. 112(1)72011 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 0 περί Έκτακτη Εισφορά Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΪΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΪΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 275/2010 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΪΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4436 Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010 1653 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1. Ι ΡΥΣΗ α. Ιδρύεται Ταμείο Προνοίας του Τακτικού προσωπικού που απασχολείται στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως:

παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 180 ΝΟΜΟΥ 4261 / 2014 1. A. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως: «2.α) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ 1) Ταμεία Σύνταξης Με την εφαρμογή του αναλογικού σχεδίου των Κ.Α. το 1980 ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 7(Ι) του 1998 88(Ι) του 1998 13(Ι) του 1999

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ --------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 197(Ι) του 2003 8(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα