ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ10021/7131/374 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (167/Α ) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (165/Α ) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (143/Α ) «Αρχές Δημοσιο νομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη γίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του 3518/2006 (272/Α ) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθ μιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 5. Τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα. 6. Το Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α ) «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 7. Την υπ αριθμ. 81/18/ απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 8. Την υπ αριθμ. 1446/2/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. 9. Την υπ αριθμ. 251/62/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ. 10. Την υπ αριθμ 28/325/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ. 11. Το αρ. πρωτ. Γ99/05/150/ έγγραφο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. 12. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 21/Α ). 13. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α ). 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), ο οποίος έχει ως εξής: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Γενικές Διατάξεις 1. Η Οικονομική Οργάνωση και Λογιστική Λειτουρ γία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κα νονισμού. 2. Ο Οικονομικός έλεγχος του Κ.Ε.Α.Ο. ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοι νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Κάθε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού πραγ ματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου των Φορέων που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. 4. Η διαχείριση των οικονομικών του Κ.Ε.Α.Ο. διέπεται από τις γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 33 του Ν. 4270/2014. Άρθρο 2 Οικονομικό έτος 1. Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος που περιλαμ βάνει τις διαχειριστικές, διοικητικές και λογιστικές πράξεις που έχουν σχέση με τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων του Κ.Ε.Α.Ο. 2. Η Λογιστική χρήση του Κ.Ε.Α.Ο. ταυτίζεται με το Οικονομικό έτος. 3. Το Οικονομικό έτος διαχειρίσεως του Κ.Ε.Α.Ο. αρ χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. το λο γιστικό και οικονομικό έτος θεωρείται ότι αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Άρθρο 3 Έννοια και περιεχόμενο Προϋπολογισμού / Έσοδα / Έξοδα 1. Προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων πιστώσεων του Κ.Ε.Α.Ο. για κάθε οικονομικό έτος.

2 6276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού ταξινο μούνται κατά είδος, ομάδα και κατηγορία ανάλογα με την αιτία και τη φύση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προ ϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Ως έξοδα του προϋπολογισμού του Κ.Ε.Α.Ο. θεωρού νται οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε βάρος των πιστώσεων του, στη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ασχέτως του χρόνου κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η υποχρέωση για πληρωμή και περιλαμβάνονται: α) Οι δαπάνες Διοίκησης, β) Τα ποσά τα οποία αποδίδονται στους Φορείς και τα οποία εισπράχθηκαν από το Κ.Ε.Α.Ο. για λογαριασμό τους, γ) Οι λοιπές δαπάνες. Ως έσοδα του προϋπολογισμού του Κ.Ε.Α.Ο. θεωρού νται όσα βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονομι κού έτους ανεξαρτήτως από την χρονική περίοδο στην οποία αναφέρονται καθώς και τα βεβαιωθέντα έσοδα του Προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους που δεν έχουν εισπραχθεί. Στα έσοδα περιλαμ βάνονται: α) Τα έσοδα από την συμμετοχή των Φ.Κ.Α. στις δα πάνες του Κ.Ε.Α.Ο. (άρθ του Ν. 4172/2013), β) Οι τυχόν τόκοι καταθέσεων, γ) Τα ποσά που υπολογίζονται να εισπραχθούν από το ΚΕΑΟ για κάθε φορέα, από τις απαιτήσεις που του διαβιβάζονται για το λόγο αυτό και εμφανίζονται ισό ποσα και στο σκέλος των εξόδων, δ) Τα από οποιαδήποτε άλλη πηγή έσοδα. Τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπρα χθεί μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους διαγράφονται από τα οικονομικά έτη που έχουν βεβαιωθεί και επα ναβεβαιώνονται ως έσοδα του προϋπολογισμού στο επόμενο έτος. Άρθρο 4 Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισμού 1. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους καταρτί ζεται από τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. πριν την έναρξη του οικονομικού έτους και υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, συνοδευ όμενος από σχετική Εισηγητική Έκθεση, στην οποία αναλύεται και αιτιολογείται κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων ενώ αναγράφονται οπωσδήποτε και οι σχετικές διατάξεις στις οποίες στηρίζονται αυτές. Η εγγραφή των πιστώσεων στον προϋπολογισμό γί νεται μετά από συνεκτίμηση: α) Των αναγκών των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. με βάση τις απαιτήσεις που διαβιβάζονται από τους Φορείς κατ έτος και β) Των καταρτιζομένων σχεδίων δράσης για την επί τευξη των σκοπών του Κ.Ε.Α.Ο. 2. Ο προϋπολογισμός με την Εισηγητική Έκθεση μετά την έγκριση του από τον Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, υποβάλλεται για τελική έγκριση στον Υπουργό Εργασί ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις ισχύ ουσες διατάξεις και προσαρτάται στον Προϋπολογισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 3. Η προθεσμία για την έγκριση του προϋπολογισμού καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται εφόσον δεν έχει εγκριθεί εμπρόθεσμα, καθορίζονται από τις δια τάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4270/2014 όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 5 Πιστώσεις Πιστώσεις είναι τα ποσά που αναγράφονται στον προϋπολογισμό για την πληρωμή συγκεκριμένων δα πανών που προσδιορίζονται από τους οικείους κωδικούς αριθμούς και κατονομασίες, μέσα στα όρια των οποίων δύναται ο διατάκτης να αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Οι πιστώσεις διακρίνονται σε: α) τακτικές, β) αναπληρωματικές, γ) έκτακτες. Τακτικές πιστώσεις είναι τα ποσά των προϋπολογι σθέντων εξόδων κάθε οικονομικού έτους, τα οποία πλη ρώνονται με βάση τα προϋπολογισθέντα έσοδα αυτού του οικονομικού έτους. Αναπληρωματικές πιστώσεις είναι οι χορηγούμενες για ενίσχυση των τακτικών πιστώσεων, που κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού αποδείχθηκαν ανεπαρ κείς. Έκτακτες πιστώσεις είναι οι χορηγούμενες για έκτα κτες επείγουσες ανάγκες, που δεν προβλέφθηκαν αρ χικά στον προϋπολογισμό. Άρθρο 6 Ειδικότητα των πιστώσεων 1. Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογι σμό του Κ.Ε.Α.Ο. είναι εξειδικευμένες και χρησιμοποιού νται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των δαπανών για τις οποίες προβλέφθηκαν. 2. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται σε περίπτωση ανεπάρ κειας κάποιων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Κ.Ε.Α.Ο., να αυξάνονται αυτές με απόφαση των αρμο δίων οργάνων που εγκρίνουν τον προϋπολογισμό, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Συντονιστή του Κ.Ε.Α.Ο., με ταυτόχρονη ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων. 3. Δεν επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας για την εκτέλεση έργου, εργασίας καθώς και τη διενέργεια προ μήθειας, αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση. Άρθρο 7 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 1. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογι σμού επιτρέπεται η αναμόρφωση αυτού με τον περιο ρισμό άλλων πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή με ισόποση μείωση του προβλεπόμενου πλεονάσματος και σε πε ρίπτωση ανεπάρκειας αυτού με μείωση του ταμειακού υπολοίπου. 3. Σε κάθε περίπτωση η αναμόρφωση του προϋπολο γισμού ενεργείται με αποφάσεις των αρμοδίων για την έγκρισή του οργάνων. Άρθρο 8 Διατάκτης Διάθεση πιστώσεων 1. Διατάκτες είναι τα όργανα τα οποία αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για τη διενέργεια δαπανών μέσα στα όρια των πιστώσεων που προβλέπονται από τους προϋπο λογισμούς τους. 2. Κύριος διατάκτης είναι ο Διοικητής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ο οποίος δύναται να αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων οι οποίες έχουν τεθεί στη διάθεσή του απ ευθείας από τον προϋπολογισμό του Κ.Ε.Α.Ο.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6277 Δευτερεύων διατάκτης είναι το όργανο που δύναται να αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων οι οποίες έχουν τεθεί στη διάθεσή του κατόπιν εντολής του κύριου διατάκτη. 3. Ο κύριος διατάκτης δύναται να μεταβιβάζει πιστώ σεις με επιτροπικά εντάλματα σε έτερα όργανα εγκρί σεως δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες). 4. Η Οικονομική υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. μεριμνά για την μεταβίβαση πιστώσεων στις περιφερειακές του υπηρε σίες ή στις υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που έχουν την αρμοδιότητα για την είσπραξη εσόδων και την πληρωμή δαπανών για λογαριασμό του Κ.Ε.Α.Ο. με επιτροπικά εντάλματα. Άρθρο 9 Ανάληψη υποχρέωσης δαπανών 1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του Κ.Ε.Α.Ο. έναντι τρίτων. 2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασ δήποτε δαπάνης του Κ.Ε.Α.Ο. απαιτείται σχετική απόφα ση ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση. 3. Για την ανάληψη κάθε υποχρέωσης τηρούνται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 113/2010 και από τις δια τάξεις του άρθρου 66 του N. 4270/2014 όπως ισχύουν κάθε φορά. 4. Για την ανάληψη υποχρεώσεων για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επό μενα οικονομικά έτη συμπεριλαμβανομένων και των μι σθώσεων ακινήτων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού μετά από απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 5. Για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις και ο κα νονισμός προμηθειών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 8 του Ν. 4172/2013. Άρθρο 10 Αναγνώριση δαπανών 1. Η αναγνώριση μιας απαίτησης ως εξόδου, πληρω τέου σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Ε.Α.Ο., συνί σταται στην εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, οι οποίες επιμελήθηκαν την εκτέλεση της δαπάνης και διαχειρίζονται λόγω αρμοδιότητας την οικεία πίστωση, των νομίμων δικαιολογητικών και αποβλέπει στην εξα κρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη: α) προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί λει τουργικές ανάγκες του Κ.Ε.Α.Ο. ή συντελεί στην εκπλή ρωση των σκοπών του, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον ιδρυτικό νόμο του Κ.Ε.Α.Ο. και τον παρόντα κανονισμό και υπάρχει γι αυτή διαθέσιμη πίστωση, και β) έχει νόμιμα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και η σχετική απαίτηση κατά τον χρόνο έκδοσης του εντάλματος δεν έχει κατά νόμιμο τρόπο αποσβεσθεί (παραγραφή, εξόφληση με προγενέστερη πληρωμή). 2. Ως νόμιμα δικαιολογητικά θεωρούνται τα προβλε πόμενα, κατά περίπτωση, από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο και από αυτά να αποδεικνύεται η απαίτηση κατά του ταμείου. Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις. Τα οριζόμενα δικαιολογητικά για κάθε δαπάνη συγκε ντρώνονται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. και διαβιβάζονται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία για εκκαθάριση της δαπάνης με έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, ο αριθμός της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ο Κω δικός Αριθμός Εξόδου, καθώς και το ποσό για το οποίο ζητείται η έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος. 3. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολο γητικών, διαπιστώνονται θεραπεύσιμες ελλείψεις, καλεί ται η Υπηρεσία που τα απέστειλε να τις συμπληρώσει σε εύλογη προθεσμία. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα δικαιολογητικά της επιστρέφονται εγγράφως. 4. Εάν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ αρμόδιας Υπηρεσίας που επιμελήθηκε την εκτέλεση της δαπά νης και αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ως προς τη συνδρομή εν όλω ή εν μέρει των προϋποθέσεων των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα δικαιολο γητικά επιστρέφονται με αιτιολογημένο έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας. Αν η αρμόδια Υπηρεσία εμμένει, επαναφέρει τα δικαι ολογητικά με αιτιολογημένο έγγραφο της στην Οικο νομική Υπηρεσία, η οποία εφόσον θεωρεί επαρκή την αιτιολογία, εκδίδει το χρηματικό ένταλμα, διαφορετικά περικόπτει ή απορρίπτει τη δαπάνη. Άρθρο 11 Εκκαθάριση δαπανών 1. Εκκαθάριση δαπάνης νοείται η πράξη, με την οποία αναγνωρίζεται οφειλή του Κ.Ε.Α.Ο. ως νομίμως ανα ληφθείσα και υφιστάμενη και προσδιορίζεται το ποσό αυτής. 2. Η εκκαθάριση των δαπανών του Κ.Ε.Α.Ο. ενεργείται από την Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία ή τις Περιφερει ακές Οικονομικές Υπηρεσίες ή στις περιοχές που δεν υπάρχουν περιφερειακές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. από τις Περιφερειακές Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες για κάθε δαπάνη διατάξεις, είτε αυτεπάγγελτα για όσες φορές υπάρχουν στην υπηρεσία αυτή πλήρη δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν τα δικαιώματα των πιστωτών είτε με την υποβολή σ αυτήν δικαιολογητικών στοιχείων, μετά από προέλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες επιμελήθηκαν την εκτέλεση της δαπάνης και διαχειρίζονται λόγω αρμοδιότητας την οικεία πίστωση. 3. Η υπό της Οικονομικής Υπηρεσίας του Κ.Ε.ΑΟ. ενερ γούμενη εκκαθάριση κάθε δαπάνης συνίσταται στην επαλήθευση της προηγουμένης ανάληψης της δαπάνης, στον έλεγχο των λογαριασμών και της νομιμότητας των επισυναπτομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δικαιολογητικών και τον προσδιορισμό του δικαιώματος του δικαιούχου. 4. Αν από τον έλεγχο της προηγούμενης παραγρά φου δεν διαπιστωθούν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή παρατυπίες, ενεργείται η εκκαθάριση των εξόδων ή δαπανών. Η εκκαθάριση εξόδων του Κ.Ε.Α.Ο. ενεργείται με πράξη, που συντάσσεται στην αναλυτική κατάσταση που συνοδεύει τα οικεία δικαιολογητικά, στην οποία καταχωρείται αριθμητικά και ολογράφως το χρηματικό ποσό που εκκαθαρίζεται. Η πράξη αυτή μονογράφεται από τα υπηρεσιακά όρ γανα που ελέγχουν τα δικαιολογητικά, υπογράφεται δε

4 6278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εκκαθαρί ζεται η δαπάνη και διαβιβάζεται, με εσωτερική εντολή, στα αρμόδια όργανα για την έκδοση εντάλματος. Η σύνταξη της πράξης εκκαθάρισης δύναται να γίνει σε οποιοδήποτε δικαιολογητικό που επισυνάπτεται στο ένταλμα. 5. Στην περίπτωση ενιαίας εκκαθάρισης περισσοτέ ρων απαιτήσεων, ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων, επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά και συγκεντρωτική κατάσταση με τα αναλυτικά κατά περίπτωση και στο σύνολο ποσά. Στη κατάσταση αυτή συντάσσεται η πράξη εκκαθά ρισης. 6. Στον προσδιορισμό του ποσού της οφειλής ανήκει και η σημείωση στο ένταλμα των νόμιμων κρατήσεων με τις οποίες μειώνεται το ποσό που θα εισπράξει ο δικαιούχος. 7. Όπου από τις κείμενες διατάξεις δεν ορίζονται δι καιολογητικά δαπανών, θα εκκαθαρίζονται με βάση τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις ισχύουσες στο Δημόσιο διατάξεις για ανάλογες περιπτώσεις. Άρθρο 12 Πληρωμές δαπανών 1. Οι δαπάνες που εκκαθαρίζονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο., πληρώνονται με βάση Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, εφεξής ΧΕΠ, που εκ δίδονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Με τα χρηματικά εντάλματα εντέλλεται η καταβολή του συνολικού χρηματικού ποσού της οφειλής το οποίο στη συνέχεια αναλύεται στο ποσό που θα εισπράξει ο δικαιούχος και τα ποσά των κρατήσεων υπέρ τρίτων. 2. Τα χρηματικά εντάλματα συντάσσονται σε έντυπα που έχουν στέλεχος το οποίο αποκόπτεται σε τέσσερα τουλάχιστον αντίγραφα. 3. Η συμπλήρωση του πρωτοτύπου του χρηματικού εντάλματος ενεργείται με οποιοδήποτε μέσο που εξα σφαλίζει ανεξίτηλη γραφή. Τα χρηματικά εντάλματα δεν επιτρέπεται να φέρουν ξέσματα, προσθήκες, αλλοιώσεις, διαγραφές και πα ρεγγραφές. 4. Σε κοινές και ομοειδείς απαιτήσεις περισσοτέρων δικαιούχων επιτρέπεται η έκδοση ενός μόνου χρημα τικού εντάλματος. Στην περίπτωση αυτή στο πρωτότυπο του εντάλματος επισυνάπτεται ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων στην οποία συντάσσεται πράξη εκκαθάρισης. 5. Επιτρέπεται η έκδοση χρηματικού εντάλματος, με βάση δικαιολογητικά που είναι συνημμένα σε άλλο εκ δοθέν χρηματικό ένταλμα. Στη περίπτωση αυτή στα αντίγραφα και στο στέλεχος αυτού σημειώνεται παρα πομπή στο χρηματικό ένταλμα στο οποίο έχουν επισυ ναφθεί τα δικαιολογητικά. Εφόσον δικαιούχος της απαίτησης είναι Νομικό Πρό σωπο, το σχετικό ένταλμα πληρωμής εκδίδεται στο όνομα του Νομικού Προσώπου και όχι στο όνομα υπαλ λήλου. Εξαίρεση της αρχής αυτής επιτρέπεται σε περί πτωση που έγινε νόμιμη εκχώρηση της απαίτησης σε τρίτο πρόσωπο με την αναγγελία της εκχώρησης στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την πληρωμή καθώς και στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα για την αναγνώριση της δαπάνης. 6. Τα χρηματικά εντάλματα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης ή της Περιφερειακής Υπηρεσίας του Κ.Ε.ΑΟ. και τον Προϊστά μενο του Τμήματος Λογιστηρίου ή από τους αναπληρω τές τους που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μονογράφονται από το συντάκτη τους και σφραγίζονται με την σφραγίδα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΕΑΟ. Αριθμούνται με τη σειρά καταχώρισής τους στο ημε ρολόγιο χρηματικών ενταλμάτων και καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία. Στη συνέχεια, τα πρωτότυπα των χρηματικών ενταλ μάτων μαζί με τα αντίγραφά τους για το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν, αποστέλλονται με κατάσταση, που συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, στον οικείο Πάρεδρο ή Επίτροπο του Ελε γκτικού Συνεδρίου, για την άσκηση του προληπτικού ελέγχου όπου προβλέπεται. Τα πρωτότυπα των χρηματικών ενταλμάτων, μετά την θεώρησή τους από τον οικείο Πάρεδρο ή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επαναφέρονται μαζί με μια από τις καταστάσεις στην Υπηρεσία που τα εξέδωσε. 7. Τα χρηματικά εντάλματα που επιστρέφονται αθε ώρητα από τον Πάρεδρο ή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαγράφονται από την κατάσταση του πα ρόντος άρθρου με ερυθρά γραμμή, η δε επαναφορά τους ενεργείται με έγγραφο και κατάσταση που φέρει τον ίδιο αριθμό και την ένδειξη "δις" ή "τρις" ανάλογα με τον αριθμό της επαναφοράς. 8. Τα χρηματικά εντάλματα, μετά την θεώρησή τους από τον Πάρεδρο ή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξοφλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Εφόσον δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος, τα πρω τότυπα των χρηματικών ενταλμάτων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά τους, φυλάσσονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. προκειμένου να υποβληθούν με τον Απολογισμό στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τον έλεγχο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 9. Τα χρηματικά εντάλματα παραδίδονται μόνον από τις Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. στον Πάρεδρο ή τον Επίτρο πο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πάντοτε με απόδειξη. 10. Ουδεμία μεταβολή στα στοιχεία του χρηματικού εντάλματος που αναφέρονται στις διατάξεις του παρό ντος άρθρου επιτρέπεται μετά τη θεώρηση αυτού. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων το ένταλμα ακυρώνεται και εκδίδεται νέο στο οποίο δικαιολογητικό θα αποτελέσει το ακυρωμένο ένταλμα που θα επισυνάπτεται. 11. Η ακύρωση των χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εξοφληθεί, ενεργείται με πράξη του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρε σίας στο πρωτότυπο του χρηματικού εντάλματος και καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα που χρη σιμοποιείται. Το ακυρωμένο χρηματικό ένταλμα, στην περίπτωση που έχει θεωρηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρα δίδεται με ιδιαίτερο έγγραφο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την καταχώρηση της ακύρωσης στα Βιβλία του και στη συνέχεια επιστρέφεται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. για αρχειοθέτηση. 12. Σε κάθε χρηματικό ένταλμα επισυνάπτονται με ευθύνη του αρμοδίου οργάνου που εκδίδει αυτό τα δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπονται από τις κεί μενες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 13. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστηρίου του Κ.Ε.Α.Ο. όταν παραλάβει το χρηματικό ένταλμα που εξέ δωσε η Οικονομική Υπηρεσία του, οφείλει με προσω πική ευθύνη να ελέγχει αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6279 Ειδικότερα, ελέγχεται: α) Προκειμένου για χρηματικά εντάλματα που υπόκει νται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρί ου, εάν αυτά φέρουν όλα τα εξωτερικά στοιχεία, που ορίζονται από τους νόμους, διατάγματα, αποφάσεις και κανονισμούς. β) Προκειμένου για χρηματικά εντάλματα που δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν πληρούν τους εξωτερικούς τύπους γνη σιότητας και εγκυρότητας, εάν είναι συνημμένα τα κατά το νόμο δικαιολογητικά και εάν εκδόθηκαν μέσα στα όρια της πίστωσης, που έχει χορηγηθεί στο διατάκτη. 14. Μετά τον έλεγχο, τα χρηματικά εντάλματα εξο φλούνται με επιταγή πληρωτέα με χρέωση του τηρού μενου σε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Οργανισμό λογα ριασμό του Κ.Ε.Α.Ο. με την επίδειξη ταυτότητας του δικαιούχου και με την προσκόμιση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιολογητικών. 15. Εφόσον οι πληρωμές του Κ.Ε.Α.Ο. ενεργούνται με εντολές μεταφοράς, δικαιολογητικά εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων αποτελούν η αίτηση του δι καιούχου για τη μεταφορά και η απόδειξη εκτέλεσης της εντολής μεταφοράς της Τράπεζας. 16. Η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλ λων τίτλων πληρωμής στηρίζεται σε πρωτότυπα πα ραστατικά και ολοκληρώνεται με την είσπραξη από τον δικαιούχο, ο οποίος ταυτόχρονα υπογράφει την πράξη εξόφλησης όπου αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου κλπ. είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε εκπρόσωπος εταιρείας είτε εξουσιοδο τημένος από τον δικαιούχο, καθώς και η ημερομηνία έκδοσης τους και ολογράφως το όνομα του λαβόντος. Άρθρο 13 Παραστατικά διαχειρίσεως Εισπράξεις Πληρωμές Συμψηφισμοί 1. Κάθε μεταβολή ή κίνηση της περιουσιακής κατάστα σης του Κ.Ε.Α.Ο. έστω και λογιστική τακτοποίηση από λογαριασμό σε λογαριασμό, αποδεικνύεται και καταχω ρίζεται στα λογιστικά του βιβλία μετά από έκδοση και υπογραφή αριθμημένου κατ αύξοντα αριθμό ανά έτος σχετικού παραστατικού, ήτοι: α. Γραμμάτια είσπραξης για τις εισπράξεις και τους ταμιακούς συμψηφισμούς β. Χρηματικά εντάλματα πληρωμής για τις πληρωμές και γ. Δελτία Συμψηφισμού για τις μη ταμιακές εγγραφές 2. Τα παραστατικά διαχειρίσεως εκδίδονται και υπο γράφονται από τον συντάκτη, τον προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστηρίου και τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης ή της Περιφερειακής Υπηρεσί ας του Κ.Ε.Α.Ο. ή τους αναπληρωτές τους που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Άρθρο 14 Απώλεια πρωτότυπων δικαιολογητικών και παραστατικών διαχειρίσεως καθώς και αντικατάσταση αυτών 1. Όταν το πρωτότυπο δικαιολογητικό του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) χάνεται με υπαιτιότητα του πιστωτή του Κ.Ε.Α.Ο., δεν εξοφλείται με αντίγραφο, αλλά αυτός οφείλει με ευθύνη του να το αντικαταστήσει με άλλο πρωτότυπο, τακτοποιώντας την εκκρεμότητα αυτή. 2. Σε περίπτωση απώλειας πρωτοτύπων δικαιολογητι κών του Κ.Φ.Α.Σ. πριν ενταλματοποιηθούν τα φωτοαντί γραφα αποτελούν νόμιμα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης εφόσον είναι θεωρημένα από την αρμόδια δημόσια αρχή, συνοδεύονται από δήλωση του εκδότη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους, καθώς και σχετική Ε.Δ.Ε. αρμόδιων επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης από την οποία να προκύπτει υπαιτιότητα των υπηρεσιών του ΚΕΑΟ ή των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την απώλεια των πρωτοτύπων. Για την πληρωμή της απαίτησης αυτής απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Αλληλεγγύης. 3. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης ή τίτλων πληρωμής που δεν έχουν εξοφληθεί, εκδίδονται αντίγραφα αυτών εφόσον ύστερα από πόρισμα σχετικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) που θα διενεργή σει αρμόδιος επιθεωρητής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκύπτει α) υπαιτιότητα υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. για την απώλεια των πρωτοτύπων και β) μη εξόφληση της δαπάνης. Για την πληρωμή της απαίτησης αυτής απαι τείται έγκριση από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 4. Σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής που έχουν εξοφληθεί, ύστερα από διαπίστωση του αρμόδιου επιθεωρητή, εκδίδεται αντίγραφο από το αρμόδιο όργανο για υπηρεσιακή και μόνο χρήση. Άρθρο 15 Έλεγχος των δαπανών 1. Ο κατασταλτικός, καθώς και κάθε έλεγχος των δαπανών του Κ.Ε.Α.Ο. διενεργείται σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 2084/1992 όπως ισχύει κάθε φορά. 2. Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών του Κ.Ε.Α.Ο. διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 1265/1972 και του Π.Δ. 136/2011 όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 16 Χρηματικά ενταλμάτα προπληρωμής 1. Για εκτέλεση δαπανών, για τις οποίες από την φύση τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η διαδικασία έκδοσης τακτικών χρηματικών ενταλμάτων, επιτρέπεται η προκαταβολή του απαιτουμένου ποσού από το ΚΕΑΟ με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 2. Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής είναι το χρημα τικό ένταλμα με το οποίο προκαταβάλλεται ποσό σε οριζόμενο υπόλογο, ο οποίος αποδίδει λογαριασμό σε τακτή προθεσμία με την υποβολή των νόμιμων δικαι ολογητικών. 3. Τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής εκδίδο νται με απόφαση του κύριου ή δευτερεύοντα διατάκτη στα οποία αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά τα οποία στοιχειοθετούν το χαρακτηρισμό της δαπάνης ως επείγουσας ή ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για την πληρωμή της απευθείας στους δικαιούχους. 4. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα μονίμων υπαλλήλων που έχουν αποσπαστεί στο ΚΕΑΟ από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις ανεξάρτητες αρχές μετά από έγκριση του προϊστάμενου της Υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Ο. στην οποία έχουν τοποθετηθεί.

6 6280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Από το ποσό των χρηματικών ενταλμάτων προ πληρωμής του προηγουμένου άρθρου καταβάλλονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μέχρι την λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού. 6. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η έκδοση νέου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλ λήλου που καθυστερεί την απόδοση λογαριασμού μετά τη λήξη της προθεσμίας που έχει ταχθεί, για προηγού μενο χρηματικό ένταλμα είτε αυτό αφορά την ίδια είτε άλλη αιτία. 7. Επίσης δεν επιτρέπεται η έκδοση χρηματικού εντάλ ματος προπληρωμής εφόσον παραμένουν ατακτοποί ητα, άνω των τριών από τα χρηματικά εντάλματα, που είχαν εκδοθεί προηγουμένως για την ίδια ή άλλη αιτία, ανεξάρτητα εάν έληξε ή όχι, η προθεσμία που είχε ταχθεί για απόδοση λογαριασμού. 8. Εντάλματα προπληρωμής επιτρέπεται να εκδίδο νται μέχρι την τελευταία ημέρα του προτελευταίου μήνα κάθε οικονομικού έτους. Κατ εξαίρεση, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται η έκ δοση ενταλμάτων προπληρωμής μέχρι τέλους του οι κονομικού έτους. Προκειμένου για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων που ζητείται η έκδοση εντάλματος τον τελευταίο μήνα του έτους, μαζί με την απόφαση έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής υπο βάλλεται αντίγραφο δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της εντολής παραγγελίας ή ανάθεσης στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμού. Άρθρο 17 Υποχρεώσεις υπολόγων διαχειριστών 1. Με το ένταλμα που εκδίδεται στο όνομα του υπολό γου τίθεται στη διάθεση του χρηματικό ποσό με τον όρο να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς που καθορίζονται από την οικεία απόφαση και να αποδοθεί λογαριασμός από τη διαχείρισή του μέσα στην προθεσμία που τάσ σεται με την απόφαση αυτή. 2. Ο υπόλογος υποχρεούται να εισπράττει έγκαιρα το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του με το ένταλμα. Εφ όσον δεν παρίσταται ανάγκη άμεσης χρησιμοποίησης του εγκριθέντος ποσού επειδή η σχετική προμήθεια ή το έργο θα γίνεται τμηματικά τότε και η ανάληψη του ποσού θα γίνεται τμηματικά στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στην απόφαση. 3. Οι υπόλογοι υποχρεούνται να φροντίζουν για την ασφάλεια των χρημάτων της διαχείρισής τους. Οφεί λουν να τηρούν τους οικείους κανονισμούς ασφαλείας ευθυνόμενοι για κάθε ζημιά του ΚΕΑΟ από τη μη τήρηση των κανονισμών αυτών. 4. Παραστατικά στοιχεία δαπανών που πραγματοποι ήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του λογαριασμού ή της τυχόν παράτασής της δεν μπορεί να αποτελέσουν δικαιολογητικά για την τακτοποίηση των εκδοθέντων ενταλμάτων. 5. Σε περίπτωση που δεν έχει διατεθεί ολόκληρο το ποσό ο υπόλογος υποχρεούται να επιστρέψει το αδιά θετο υπόλοιπο στο Ταμείο, το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την απόδοση λο γαριασμού, προσκομίζοντας το σχετικό παραστατικό που θα επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά τακτοποίη σης του εντάλματος. 6. Εάν εκπληρωθεί ή ματαιωθεί ο σκοπός πριν τη λήξη της προθεσμίας, που έχει ορισθεί για την απόδοση λογαριασμού και δεν προβλέπεται η διενέργεια άλλης πληρωμής, ο υπόλογος υποχρεούται να επιστρέψει αμέ σως το αδιάθετο υπόλοιπο και να αποδώσει λογαρια σμό της διαχείρισης του ποσού που τυχόν δαπανήθηκε, χωρίς να περιμένει τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης. 7. Στην περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του υπο λόγου η απόδοση λογαριασμού πραγματοποιείται, με μέριμνα του ΚΕΑΟ από τους κληρονόμους του εφόσον δεν έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα στην προ θεσμία του σχετικού άρθρου του Αστικού Κώδικα ή τους νόμιμους αντιπροσώπους του αντίστοιχα. 8. Κάθε πληρωμή που ενεργείται από τον υπόλογο πρέπει να στηρίζεται σε πλήρη και νόμιμα δικαιολο γητικά. 9. Κάθε πληρωμή που διενεργείται από τον υπόλογο και είναι πρόδηλα άσχετη με το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε το ένταλμα θεωρείται έλλειμμα. Άρθρο 18 Ευθύνες Υπολόγου 1. Ο υπόλογος ευθύνεται για δόλο ή βαριά αμέλεια για την πληρωμή μη νομίμων δαπανών. Για την πληρωμή αυτή ευθύνεται στο ακέραιο: α) Με τα υπηρεσιακά όργανα που από δόλο ή βαριά αμέλεια έχουν εκδώσει παράνομες διοικητικές πράξεις ή έχουν συμπράξει στη μη τήρηση των νομίμων διαδι κασιών πραγματοποίησης της δαπάνης β) Με τους λαβόντες, εφόσον υπέχουν ευθύνη για την μη τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών 2. Για τη μη νομιμότητα των αποδεικτικών πληρωμής και πληρότητα των δικαιολογητικών, οι υπόλογοι ευθύ νονται για αμέλεια. 3. Ο υπόλογος ευθύνεται για κάθε απώλεια ή μείωση των χρηματικών ποσών που διαχειρίζεται. 4. Για κάθε αδιάθετο χρηματικό ποσό που προέρχε ται από εντάλματα που εκδόθηκαν για ειδικό σκοπό ή κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και βρίσκεται στα χέρια του υπολόγου κατά παράβαση των προβλέψεων του παρόντος Κανονισμού, εκτός από την πειθαρχική ευθύνη που έχει ο υπόλογος, οφείλεται από αυτόν και προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης επιστροφής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό ένα (1)% επί του παρακρατου μένου αυτού ποσού, για κάθε μήνα καθυστέρησης που λαμβάνεται αδιαίρετα και στο ακέραιο. Το ανωτέρω ποσοστό δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 5. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρ μόζεται και στις περιπτώσεις που ο υπόλογος: α) παρακράτησε αδικαιολόγητα χρήματα ή δεν υπέ βαλε δικαιολογητικά για ολόκληρο το ποσό μολονότι είχε λήξει η προθεσμία απόδοσης και β) διενήργησε πληρωμές άσχετες προς το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε το ένταλμα. Άρθρο 19 Καταλογισμοί Υπολόγων διαχειριστών 1. Εάν μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμί ας απόδοσης λογαριασμού δεν υποβάλει ο υπόλογος τα σχετικά δικαιολογητικά στην Οικονομική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ ο Διοικητής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με πρόταση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του, έχει υπο χρέωση να διατάξει την επίσχεση των αποδοχών του υπολόγου, μέχρι του ποσού για το οποίο καθυστερεί η απόδοση λογαριασμού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο, η οποία οφεί

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6281 λεται σε αποδεδειγμένη αμέλειά του, που συνιστά στην προκειμένη περίπτωση παράβαση καθήκοντος, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αυτός υπόκειται και σε πειθαρχική δίωξη, σύμφωνα με τις δι ατάξεις του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων. 2. Όποιος ενεργεί πληρωμές αποδοχών, με προσωπική ευθύνη, εκτελεί αμέσως την απόφαση για την επίσχε ση των αποδοχών του υπολόγου. Τα παρακρατούμενα ποσά εισπράττονται στον προσωρινό λογαριασμό του υπολόγου μέχρι να τακτοποιηθεί οριστικά το ένταλμα. 3. Εφόσον μέσα στο τρίμηνο από τη λήξη της προ θεσμίας απόδοσης λογαριασμού, δεν έχουν υποβληθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ τα απαραίτητα δικαιολογητικά ούτως ώστε να κλείσει η δαπάνη του εντάλματος καταλογίζεται στον υπόλογο το ποσό του εντάλματος με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ. 4. Στην περίπτωση που ο υπόλογος προσκομίζει στοιχεία, που δικαιολογούν επαρκώς τη μη απόδοση λογαριασμού, ο Διοικητής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ μπορεί με αι τιολογημένη απόφασή του να αναστείλει μόνο μία φορά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, για χρονικό διάστημα που ορίζει κατά την κρίση του, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι σε καμιά περίπτωση μεγαλύτερο των έξι μηνών. Εάν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν αποδοθεί ο λογαριασμός, ο Διοικητής του προβαίνει στην έκδοση της σχετικής οριστικής καταλογιστικής πράξης. 5. Η παραπάνω καταλογιστική πράξη μπορεί να ανα κληθεί μόνο από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από σχετικό έλεγχο. Άρθρο 20 Ασυμβίβαστα υπολόγων Τα καθήκοντα του υπόλογου διαχειριστή είναι ασυμ βίβαστα με τα καθήκοντα του διατάκτη και του Προϊ σταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας. Άρθρο 21 Επιστροφή εσόδων Δημοσίου, Νομικών Προσώπων και Τρίτων 1. Σε περίπτωση λανθασμένης καταβολής ποσού από οφειλέτη, ο έλεγχος συνίσταται: α) Εάν εξακολουθεί να υπάρχει οφειλή, το πλεονάζον ποσό που προκύπτει συμψηφίζεται με τις επόμενες δό σεις εξοφλώντας αυτές. β) Εάν δεν υπάρχει οφειλή, το επιπλέον ποσό επιστρέ φεται στο δικαιούχο. 2. Σε περίπτωση καταβολής σε λανθασμένο αριθμό μητρώου οφειλέτη, ο έλεγχος συνίσταται: α) Εάν ο αριθμός οφειλέτη είναι υπαρκτός, πιστώνε ται η καρτέλα του λανθασμένου οφειλέτη και το ποσό μεταφέρεται στον ορθό οφειλέτη. β) Εάν ο αριθμός οφειλέτη δεν είναι υπαρκτός, παρα κρατείται το ποσό από το Κ.Ε.Α.Ο. έως ότου διαπιστωθεί σε ποιόν ανήκει και μετά από αίτημα του Φορέα που ανήκει ο εν λόγω οφειλέτης, επιστρέφεται για τακτο ποίηση. 3. Τα έσοδα που περιέρχονται στο Κ.Ε.Α.Ο. από την εί σπραξη οφειλών των οφειλετών που έχουν μεταφερθεί σε αυτό αποδίδονται στους αρμόδιους Φορείς άμεσα με εντολές μεταφοράς και σε χρέωση του τηρούμενου σε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Οργανισμό λογαριασμό του Κ.Ε.Α.Ο. σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 22 Έκδοση και υπογραφή επιταγών και εντολών μεταφοράς 1. Για τις καταθέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Ο. στις Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και τις εισπράξεις αυτών υπέρ του Κ.Ε.Α.Ο. ανοίγονται τρα πεζικοί λογαριασμοί καταθέσεως στο όνομα και για λογαριασμό του Κ.Ε.Α.Ο. Οι επιταγές που εκδίδονται και οι μεταφορές των χρημάτων σε βάρος των λογα ριασμών αυτών υπογράφονται από: α) τον Συντονιστή του Κ.Ε.Α.Ο., β) τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχεί ρισης και Διοικητικής Υποστήριξης, γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Παρακολούθησης Λογαριασμών και Ελέγχου. Δείγματα υπογραφών των παραπάνω αποστέλλονται στις Τράπεζες ή στα Πιστωτικά Ιδρύματα με σχετικό έγγραφο. 2. Για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. ισχύουν οι υπάρχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί και οι επιταγές θα υπογράφονται από τους ήδη οριζόμενους διαχειρι στές αυτών. Άρθρο 23 Τήρηση λογιστικών βιβλίων 1. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. για την τή ρηση των λογιστικών βιβλίων ακολουθούν το διπλο γραφικό σύστημα σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 (ΦΕΚ 68/Α ) όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα συντάσσονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 2. Τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά από το Κ.Ε.Α.Ο. είναι τα εξής: α) Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, στο οποίο κα ταχωρούνται η απογραφή, η ανάλυση του απολογισμού της διαχείρισης και οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 80/1997. β) Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο. γ) Γενικό Καθολικό. δ) Αναλυτικά Καθολικά. ε) Αναλυτικά Ημερολόγια. 3. Ανάλογα με τις ανάγκες του Κ.Ε.Α.Ο. τηρούνται και βοηθητικά βιβλία, καθώς και βιβλία κατά υπηρεσίες, καθοριζόμενα με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ όπως για παράδειγμα Βιβλίο Ισοζυγίων ή Βιβλίο Ταμείου. 4. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και ανά λογα με τις ανάγκες του Κ.Ε.Α.Ο. μπορεί να επιβληθεί η τήρηση και άλλων βιβλίων, εκτός αυτών που αναφέ ρονται στην παράγραφο Το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και το Συγκε ντρωτικό Ημερολόγιο της Κεντρικής Υπηρεσίας θεωρούνται και μονογράφονται, πριν από την έναρξη των εγγραφών, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 7. Τα υπόλοιπα λογιστικά βιβλία αριθμούνται πριν χρη σιμοποιηθούν κατά σελίδα ή φύλλο και μονογράφο νται κατά φύλλο από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Ο., στην τελευταία δε σελίδα των συντάσσεται πράξη θεώρησης στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των σελίδων ή των φύλλων, από τα οποία αποτελείται το βιβλίο και ο σκοπός για τον οποίο χρη σιμοποιούνται.

8 6282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Την ανωτέρω θεώρηση μπορεί να φέρουν εκτός των υποχρεωτικών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία. 9. Η έκδοση των παραστατικών, των αποφάσεων ανά ληψης υποχρέωσης, η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων καθώς και όλων των λογιστικών βιβλίων του Κ.Ε.Α.Ο. τηρούνται μηχανογραφικά. Άρθρο 24 Κατάρτιση Απολογισμού 1. Η Οικονομική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. μέσα στο πρώτο τετράμηνο του επόμενου Οικονομικού έτους καταρτίζει Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του προηγούμενου οι κονομικού έτους, ο οποίος απεικονίζει τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Ειδικότερα εμφανίζει: α) Τα αρχικά προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα. β) Τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που έγιναν μεταγενέστερα. γ) Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα. δ) Το πλεόνασμα ή το έλλειμμα και η ποσοστιαία αναλογία αυτού επί των προϋπολογισθέντων. 2. Μέχρι τέλος Απριλίου του επόμενου οικονομικού έτους ο Απολογισμός συνοδευόμενος από αναλυτική έκθεση υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στη συνέχεια το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνί ου στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης κοινοποιείται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για λογαριασμό των οποίων το Κ.Ε.Α.Ο. εισπράττει ληξιπρόθεσμες οφειλές. 3. Ο Απολογισμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων, που διενεργούν διαχειριστικές πράξεις. Άρθρο 25 Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων 1. Η Οικονομική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. μέσα στο 1ο τετράμηνο κάθε οικονομικού έτους καταρτίζουν τις Οι κονομικές Καταστάσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους. 2. Μέχρι τέλος Απριλίου του επομένου οικονομικού έτους, οι Οικονομικές Καταστάσεις συνοδευόμενες από εισηγητική έκθεση υποβάλλονται για έγκριση στο Διοι κητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για να εγκρι θούν από το Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από το Συντονιστή του ΚΕΑΟ, από τον Προ ϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων και Λογιστηρίου. 4. Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται ενιαίες και υπογράφονται από τα αρμόδια όργανα κατά το χρόνο σύνταξής τους. 5. Μετά την έγκρισή τους από το Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διενεργείται οικονομικός έλεγχος εντός τετραμή νου από τα αρμόδια όργανα και στη συνέχεια υποβάλ λονται μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου για έγκριση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 6. Οι οικονομικές καταστάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών του Κ.Ε.Α.Ο. 7. Οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει το Κ.Ε.Α.Ο. είναι οι εξής: α) Η κατάσταση του Ισολογισμού β) Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης * * γ) Το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτε λεσμάτων χρήσης. 8. Το προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτε λεσμάτων χρήσης καταρτίζεται υποχρεωτικά από το Κ.Ε.Α.Ο. και αποτελεί συμπλήρωμα των οικονομικών του καταστάσεων. Με το προσάρτημα δίδονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν όλους τους ενδιαφερόμενους, στους οποίους απευθύνονται οι οικονομικές καταστά σεις, στο να κατανοούν το περιεχόμενό τους και να προσδιορίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση και τα ακριβή αποτελέσματα του Κ.Ε.Α.Ο. 9. Το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Φ.Κ.Α όπως ισχύει κάθε φορά. 10. Η κατάσταση Ισολογισμού μαζί με την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων και του πί νακα διάθεσης αποτελεσμάτων δημοσιεύονται σε μια πολιτική και μια οικονομική εφημερίδα ή αναρτώνται στο διαδίκτυο. 11. Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία των υποδειγ μάτων που αναφέρονται στο Κλαδικό Λογιστικό σχέδιο των Φ.Κ.Α., εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο Κ.Ε.Α.Ο. 12. Πράξεις που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της χρήσης ή αναφέρονται σ αυτή ή άπτονται με οποιοδή ποτε τρόπο του ισολογισμού της, εφόσον τα στοιχεία αυτών των πράξεων περιέρχονται στο Κ.Ε.Α.Ο. μετά τη λήξη της χρήσης και εντός της προθεσμίας κλεισίματος του Ισολογισμού, λογίζονται ως ημερολογιακές πράξεις Ισολογισμού. Άρθρο 26 Λοιπές διατάξεις 1. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν περιφερειακές οικο νομικές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., οι περιφερειακές υπη ρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ έχουν: α) δικαίωμα είσπραξης οφειλών οι οποίες στη συνέ χεια αποδίδονται στο Κ.Ε.Α.Ο. οι υπηρεσίες του οποίου μεριμνούν για την απόδοση τους στους δικαιούχους Φορείς, β) δικαίωμα πληρωμής δαπανών για λογαριασμό του Κ.Ε.Α.Ο. η οποία θα γίνεται από πιστώσεις που έχουν μεταφερθεί με επιτροπικά εντάλματα και απόδοση λο γαριασμού στο τέλος κάθε χρήσης. 2. Για θέματα που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δη μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α ) όπως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 27 Τελικές διατάξεις Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 O YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ Οι δημόσιες δαπάνες. Ανδρέας Τσουρουφλής

Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ Οι δημόσιες δαπάνες. Ανδρέας Τσουρουφλής Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Οι δημόσιες δαπάνες Ανδρέας Τσουρουφλής 20.12.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Διενέργεια δημοσίων εσόδων Διενέργεια δημοσίων δαπανών Σκοποί κατά τη διενέργεια των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/ 2646/ 10.8.2012 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

ΘΕΜΑ : Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση: Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων Τμήμα: Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3409 20 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16231 18 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1720 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 10 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 2141/98 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45321 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. A.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα Τηλέφωνο 2132113108 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (Π.Ε.Δ.Η.) ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Άρθρο 2 - Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/ )

ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/ ) ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312

Διαβάστε περισσότερα

Β/7/35889/2582/

Β/7/35889/2582/ Αριθμ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αρ. Φύλλου 2795 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1090/ : Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις εντός 2 μηνών

ΠΟΛ 1090/ : Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις εντός 2 μηνών ΠΟΛ 1090/2-4-2012: Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις εντός 2 μηνών Ταχείες διαδικασίες, που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τους 2 μήνες, για την επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε επιχειρήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου Λευκωσία Σεπτέμβριος 2011 Περιεχόμενα: 1. Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες 2 2. Γενική Εφορεία.. 5 3. Οικονομικός Έλεγχος.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145-5/8/2016) Σταύρος Λιάππης

«Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145-5/8/2016) Σταύρος Λιάππης «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145-5/8/2016) Σταύρος Λιάππης 2 Έναρξη Ισχύος Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2017 Καταργούνται: Το Π.Δ. 113/2010 Το άρθρο 13, παράγραφος 1 του Ν.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/95592/0026/2016. Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του Ν.4270/2014 στις.υ.ε.ε.

Εγκύκλιος 2/95592/0026/2016. Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του Ν.4270/2014 στις.υ.ε.ε. Εγκύκλιος 2/95592/0026/2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του Ν.4270/2014 στις.υ.ε.ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 εκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/95592 /0026 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ) Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 Άρθρο 1... 4 Αντικείμενο Κανονισμού 4 Άρθρο 2... 4 Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Oικovoμικής Διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Κανονισμός Oικovoμικής Διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κανονισμός Oικovoμικής Διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του π.δ/τος 205/1998 (Α 163) και του ν. δ/τος 496/1974 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ. β. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1078/2.4.1991 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΣΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΣΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία

ΠΟΛ.1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής Αθήνα, 16/9/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Την Υπηρεσία Δημοσιονομικού ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ελέγχου στο νομό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ.

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ. Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τ ρεχουσών Εισφορών Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τρεχουσών Εισφορών 1. Γενικά Μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 7

* ΦΠΑ * Νο. 7 -- 233 -- * ΦΠΑ * Νο. 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. :1027240/1168/354/0014 ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1070 1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ Α/Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός τέλους χρήσης

Ισολογισμός τέλους χρήσης Ισολογισμός τέλους χρήσης 9.1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, που για το λόγο αυτό καλείται Ισολογισμός τέλους χρήσης. Ακόμη, στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων Αριθμ. ΔΟΔΑ 4009444 ΕΞ 2014/26.11.2014 Τροποποίηση της αρ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 2013/6-8-2013 Α.Υ.Ο. σχετικά με την ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ )

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» ΜΕΡΟΣ Α': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1003 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18645 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1603 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0009449 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/97892/0025/ 19.1.2012 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ενδεικτικός προϋπολογισμός- Επιμέτρηση εργασιών:

Α.Ενδεικτικός προϋπολογισμός- Επιμέτρηση εργασιών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41 Πληροφορίες: Γεωργιάδης Βασίλης Τηλ. 2105537 236 Fax: 2105537 268 Email:prom@elefsina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1490 29 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7100/1236) Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.2/91085/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1046/7.2.2014 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Εντυπο E20/TAXIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση:1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 36100 14SYMV001914730 2014-03-11 ΣΥΜΒΑΣΗ Συνολικού Τιμήματος 2.682,93 πλέον ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9563608 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2012 Αριθ. πρωτ.:2/86954/ ΠΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1011/2.1.2014 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα