ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 2

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει: Ι. Τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται από την 8 η Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε. (2006/43 ΕΚ) και από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3693/2008. ΙΙ. Τις οδηγίες διεξαγωγής των επαγγελματικών εξετάσεων, για την απόκτηση της άδειας του τίτλου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και για την απόκτηση του τίτλου Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 3

4 4

5 Ι. Διδακτέα και Εξεταστέα Ύλη Περιεχόμενα Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (α1) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα... 9 (α2) Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (β1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή (β2) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος.. 13 (γ1) Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) (γ2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού Δικαίου.. 18 (δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου 20 (ε) Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής (στ1) Οικονομική των Επιχειρήσεων - Πολιτική Οικονομία (στ2) Διεθνής Οικονομία.. 25 (ζ1) Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης επιχειρήσεων..26 (ζ2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά.. 27 (η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου (η2) Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/

6 Β ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (θ) Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική (ι1) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα. 35 (ι2) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών.. 37 (ι3) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών. 39 (ι4) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών.. 42 (ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α.. 43 (ιβ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά Συστήματα (ιγ) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 49 (ιδ1) Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων (ιδ2) Καταστάσεις Ταμιακών Ροών. 53 (ιε1) Φορολογία Φυσικών Προσώπων...55 (ιε2) Φορολογία Νομικών Προσώπων (ιστ) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ΙΙ. Οδηγίες διεξαγωγής των επαγγελματικών εξετάσεων

7 7

8 8

9 Ι. Εξεταστέα Ύλη Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (α1) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα 1. Γενική Λογιστική 1.1. Βασικές λογιστικές έννοιες 1.2. Λογιστική παρακολούθηση των περιουσιακών μεταβολών 1.3. Λογιστικά βιβλία Έννοια, σημασία, ισχύουσα νομοθεσία, βιβλία κατά τον Κ. Β. Σ Λογιστικά συστήματα 1.5. Λογιστική ανάλυση των παγίων 1.6. Λογιστική ανάλυση των αποθεμάτων 1.7. & 1.8. Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, χρεογράφων, διαθεσίμων και μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού Λογιστική ανάλυση των υποχρεώσεων Λογιστική ανάλυση συναλλαγών σε Ξένο Νόμισμα Λογιστική ανάλυση των αποτελεσματικών λογαριασμών. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 2. Βασικές αρχές Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Σημείωση: Όσα από τα ανωτέρω θέματα (γενικά ή και ειδικά) αντιμετωπίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ., η ύλη περιορίζεται στην περιγραφόμενη από το Ε.Γ.Λ.Σ. 3. Οργανική δομή, εταιρική εξουσία, οργάνωση & διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών 3.1. Μορφές επιχειρήσεων και οργανισμών, λογιστική αποτύπωση της δράσης τους Διακρίσεις των Οικονομικών Μονάδων Οικονομικές Μονάδες και περιβάλλον Οργανωτική δομή των Οικονομικών Μονάδων και εξουσία Στοιχεία προγραμματισμού της δράσης των επιχειρήσεων και οργανισμών Ενδιαφερόμενοι για τη δράση των επιχειρήσεων και οργανισμών. 4. Εταιρική κοινωνική ευθύνη, κοινωνικός ισολογισμός 4.1. Εταιρική κοινωνική ευθύνη Κοινωνικός ισολογισμός, κοινωνικό προϊόν και διανομή του Κώδικας ηθικής και ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και οργανισμών Δόλος, αθέμιτη συμπεριφορά και πρόληψη αυτών. 9

10 (α2) Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) α. Εισαγωγή Έννοια και σπουδαιότητα της Λογιστικής Τυποποίησης Νομοθετική καθιέρωση του Ε.Γ.Λ.Σ. Βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και γενικές αρχές τήρησης των λογαριασμών β. Ταξινόμηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών Ομάδες λογαριασμών, ανάπτυξη των ομάδων σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους κλπ. λογαριασμούς, λογαριασμοί υποχρεωτικής και προαιρετικής τήρησης. γ. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί, περιεχόμενο και κανόνες λειτουργίας και συνδεσμολογίας των λογαριασμών: Της Ομάδας 1 «Πάγιο Ενεργητικό» Της Ομάδας 2 «Αποθέματα» Της Ομάδας 3 «Απαιτήσεις και διαθέσιμα» Της Ομάδας 4 «Καθαρή θέση Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» Της Ομάδας 5 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» Της Ομάδας 6 «Οργανικά έξοδα κατ είδος» Της Ομάδας 7 «Οργανικά έσοδα κατ είδος» Της Ομάδας 8 «Λογαριασμοί αποτελεσμάτων» Της Ομάδας 10 «Λογαριασμοί τάξεως» 10

11 (β1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή 1. Γενικά περί ελέγχου 1.1 Έννοια και περιεχόμενο της ελεγκτικής επιστήμης 1.2 Είδη ελέγχων 1.3 Νομικό υπόβαθρο ελέγχου 1.4 Σκοπός του εξωτερικού ελέγχου 1.5 Χρησιμότητα εξωτερικού ελέγχου 1.6 Επαγγελματικές ικανότητες, υποχρεώσεις, ευθύνες ελεγκτή 2. Ελεγκτική εργασία 2.1 Πρότυπα ελεγκτικής ΣΟΕΛ 2.2 Μέθοδοι εξωτερικού ελέγχου 2.3 Προκαταρκτικός έλεγχος 2.4 Πρόγραμμα ελέγχου 2.5 Έλεγχος τεκμηρίωσης συναλλαγών 2.6 Έλεγχος τεκμηρίωσης υπολοίπων 2.7 Τελικός έλεγχος 2.8 Έκθεση ελέγχου 2.9 Δομή της Έκθεσης ελέγχου 2.10 Γνώμη ελεγκτή - είδη αυτής 2.11 Χρόνος υποβολής έκθεσης ελέγχου 2.12 Χρήστες έκθεσης ελέγχου 3. Αποδεικτικά στοιχεία - φύλλα εργασίας 3.1 Λογιστικά βιβλία 3.2 Υπολογιστικές εργασίες 3.3 Αλληλογραφία ελεγχόμενης μονάδας 3.4 Αριθμοδείκτες και αναλυτική επισκόπηση 3.5 Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία 3.6 Έγγραφα προς τον ελεγκτή 3.7 Πληροφορίες από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις 3.8 Καταλληλότητα αποδεικτικών στοιχείων 11

12 3.9 Επάρκεια αποδεικτικών στοιχείων 3.10 Μέθοδοι απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων 3.11 Φύλλα Εργασίας - Φάκελος Ελέγχου Φύλλα Εργασίας Φάκελος Ελέγχου 4. Κύκλος λογαριασμών πωλήσεων 4.1 Πωλήσεις - Απαιτήσεις - Εισπράξεις (Περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου) Σκοποί Εσωτερικού ελέγχου Πωλήσεων Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Πωλήσεων Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Πωλήσεων Σκοποί εσωτερικού ελέγχου Απαιτήσεων Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Απαιτήσεων Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Απαιτήσεων Σκοποί εσωτερικού ελέγχου Εισπράξεων Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Εισπράξεων Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Εισπράξεων 4.2 Έλεγχος τεκμηρίωσης Πωλήσεων 4.3 Έλεγχος τεκμηρίωσης Απαιτήσεων 4.4 Έλεγχος τεκμηρίωσης Εισπράξεων 5. Κύκλος λογαριασμών Αγορών 5.1 Αγορές - Υποχρεώσεις - Πληρωμές (Περιγραφή και Αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου) Σκοποί εσωτερικού ελέγχου Αγορών Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Αγορών Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Αγορών Σκοποί εσωτερικού ελέγχου Υποχρεώσεων Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Υποχρεώσεων 12

13 5.1.6 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Υποχρεώσεων Σκοποί εσωτερικού ελέγχου Πληρωμών Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Πληρωμών Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Πληρωμών 5.2 Έλεγχος τεκμηρίωσης Αγορών 5.3 Έλεγχος τεκμηρίωσης Υποχρεώσεων 5.4 Έλεγχος τεκμηρίωσης Πληρωμών 6. Αποδοχές προσωπικού - Αμοιβές τρίτων 6.1 Εσωτερικός έλεγχος 6.2 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου 6.3 Έλεγχος Τεκμηρίωσης 6.4 Λογαριασμοί Αμοιβών τρίτων 7. Διαθέσιμα - χρεόγραφα - Αποθέματα 7.1 Λογαριασμοί Διαθεσίμων 7.2 Λογαριασμοί Χρεογράφων 7.3 Λογαριασμοί Αποθεμάτων Σκοποί και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Αποθεμάτων Σκοποί ελέγχου τεκμηρίωσης Αποθεμάτων Διαδικασίες ελέγχου τεκμηρίωσης Αποθεμάτων 8. Πάγια Στοιχεία 8.1 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Σκοποί - Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Σκοποί - Διαδικασίες ελέγχου Τεκμηρίωσης 8.2 Άυλα Πάγια Στοιχεία Σκοποί - Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Σκοποί - Διαδικασίες ελέγχου Τεκμηρίωσης 9. Λογαριασμοί Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης 9.1 Λογαριασμοί Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο 13

14 9.2 Λογαριασμοί Δανειακών Υποχρεώσεων 9.3 Λογαριασμοί Ενδεχόμενων - Ανειλημμένων Υποχρεώσεων 9.4 Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης 9.5 Μεταγενέστερα της χρήσεως (οψιγενή) γεγονότα 10. Ειδικά θέματα ελέγχου 10.1 Έλεγχος αυτοτέλειας των χρήσεων 10.2 Καταχρήσεις, διερεύνηση αυτών και ευθύνη ελεγκτή 11. Εταιρική Διακυβέρνηση 11.1 Εισαγωγικά θέματα 11.2 Εταιρική Διακυβέρνηση στις ΗΠΑ 11.3 Εταιρική Διακυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο 11.4 Εταιρική Διακυρβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( Εκτός Ηνωμένου Βασιλείου ) 11.5 Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα 11.6 Κριτική έρευνα για τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου 11.7 Προτάσεις για τη βελτίωση της οργανωτικής δομής και αποτελεσματικότητας λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (β2) Διαχείριση κινδύνων και Εσωτερικός έλεγχος 1. Εσωτερικός έλεγχος 1.1. Έννοια Βασικές αρχές εσωτερικού ελέγχου 1.2. Μελέτη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του 1.3. Coso Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου 1.4. Ευθύνες υποχρεώσεις εσωτερικού ελεγκτή 2. Ελεγκτικός κίνδυνος 2.1 Έννοια ελεγκτικού κινδύνου 2.2 Συστατικά ελεγκτικού κινδύνου 2.3 Μοντέλο ελεγκτικού κινδύνου 2.4 Εξειδίκευση του μοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου 14

15 2.5 Μεθοδολογία εκτίμησης ελεγκτικού κινδύνου 3. Επιχειρηματικός κίνδυνος 3.1 Διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου 3.2 Ελεγκτικό μοντέλο του επιχειρηματικού κινδύνου 3.3 Έλεγχος βάσει κινδύνου (Risk Based Audit) 3.4 Ισχυρισμοί Διοίκησης (Assertions) 4. Κίνδυνος απάτης 4.1 Γενικά 4.2 Συνήθεις περιπτώσεις Απάτης 4.3 Γεγονότα (περιπτώσεις) που αυξάνουν τον κίνδυνο Απάτης 4.4 Κίνητρα Απάτης 4.5 Στρατηγικές απόκρυψης Απάτης 4.6 Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου απάτης 4.7 Ερωτηματολόγιο συζήτησης για τον κίνδυνο Απάτης 4.8 Πίνακας ανάλυσης δεδομένων για τον κίνδυνο Απάτης 4.9 Πίνακας εκτίμησης κινδύνου Απάτης και ανταπόκριση του ελέγχου 4.10 Ευθύνη ελεγκτή για την Απάτη 5. Πιστωτικός κίνδυνος 5.1 Έννοια 5.2 Πολιτική διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 5.3 Πολιτική επιλογής υποψηφίων πελατών 5.4 Μεθοδολογία ελέγχου απομείωσης των απαιτήσεων με βάση τα ΔΠΧΑ 5.5 Ταξινόμηση απαιτήσεων με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο 6. Λοιποί κίνδυνοι 6.1 Κίνδυνος ρευστότητας 6.2 Κίνδυνος αγοράς 7. Πολιτική διαχείρισης κινδύνων 15

16 (γ1) Φορολογία 1 - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) 1. Γενικές διατάξεις Αντικείμενο του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων Διάκριση επιτηδευματιών. Έννοια χονδρικής και λιανικής πώλησης Έννοια είδους 2. Βιβλία επιτηδευματιών Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων Βιβλία δεύτερης κατηγορίας Βιβλία τρίτης κατηγορίας Βιβλίο αποθήκης-παραγωγής κοστολογίου Έννοια υποκαταστήματος, βιβλία υποκαταστήματος Πρόσθετα βιβλία (επενδύσεων, ποσοτικής παραλαβής κλπ.) 3. Στοιχεία επιτηδευματιών Δελτία αποστολής. Συγκεντρωτικά Δελτία Αποστολής Δελτία εσωτερικής διακίνησης Τιμολόγια Πιστωτικά Εκκαθαρίσεις Τριγωνικές διακινήσεις Αυτοτιμολόγηση Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών Αποδείξεις αυτοπαράδοσης Αποδείξεις δαπανών Έγγραφα μεταφοράς-φορτωτικές 4. Ενημέρωση θεώρηση και διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Χρόνος διαφύλαξης αυτών 5. Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων Μηχανογράφηση γενικά Υποχρεώσεις χρηστών. Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού Χρόνος και τρόπος μηχανογραφικής ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων Ειδικές διατάξεις για τη μηχανογράφηση 6. Διαδικασίες προσδιορισμού οικονομικών αποτελεσμάτων Διαχειριστική περίοδος Απογραφή (εμπορευσίμων, παγίων, υποχρεώσεων, απαιτήσεων κλπ.) Αποτίμηση στοιχείων απογραφής Ισολογισμός /Αποτελέσματα χρήσης 16

17 (γ2) Φορολογία 1 - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Νόμος: Κώδικας ΦΠΑ Κυρώθηκε με το ν άρθρο Πρώτο (ΦΕΚ 248 / / Τεύχος Α) Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α.) Περιλαμβάνει τα κεφάλαια: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Φορολογητέες πράξεις 3. Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων 4. Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης 5. Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου 6. Απαλλαγές από το φόρο 7. Έκπτωση-επιστροφή του φόρου 8. Υπόχρεοι στο φόρο και υποχρεώσεις τους 9. Ειδικά καθεστώτα 10. Παραρτήματα 11. Διατάξεις που τροποποίησαν τον Κώδικα Φ.Π.Α. μέχρι σήμερα. 17

18 (δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου Αστικό Δίκαιο [Κεφάλαια από το βιβλίο «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Δρ. Νικ. Γ. Πρωτοψάλτη] - Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 1. Κανόνες του δικαίου γενικά 2. Φυσικό Πρόσωπο 3. Νομικά Πρόσωπα 4. Δικαιοπραξίες 5. Αιρέσεις και Προθεσμίες 6. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα 7. Συναίνεση και Έγκριση 8. Προθεσμίες 9. Παραγραφή και Αποσβεστική προθεσμία - Ενοχικό Δίκαιο 1. Η υποχρέωση παροχής γενικά 2. Αδυναμία Παροχής και υπερημερία οφειλέτη 3. Υπερημερία δανειστή 4. Ενοχές από συμβάσεις γενικά 5. Αρχές για αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 6. Συμβατική υπαναχώρηση 7. Αρραβώνας και ποινική ρήτρα 8. Σύμβαση υπέρ τρίτου και σύμβαση σε βάρος τρίτου 9. Εκχώρηση 10. Δωρεά 11. Πώληση και Ανταλλαγή 12. Μίσθωση πράγματος 13. Σύμβαση εργασίας 14. Σύμβαση έργου 15. Μεσιτεία 16. Εντολή 17. Εταιρεία 18. Δάνειο 19. Χρησιδάνειο 20. Παρακαταθήκη 21. Εγγύηση 22. Έκταξη 23. Αδικαιολόγητος Πλουτισμός - - Εμπράγματο δίκαιο 1. Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά 2. Νομή 3. Η κυριότητα και το περιεχόμενό της 4. Κτήση της κυριότητας 5. Προστασία της κυριότητας 6. Πραγματικές δουλείες 7. Προσωπικές δουλείες 18

19 8. Μεταγγραφές 9. Ενέχυρο 10. Υποθήκη Εμπορικό Δίκαιο [Κεφάλαια από το βιβλίο Πρακτικός Οδηγός Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου Αξιογράφων Δρ. Ν. Γ. Πρωτοψάλτη] {από τον Πρακτικό Οδηγό Εμπορικού δικαίου} 1.1 Έμπορος και εμπορική ιδιότητα 1.2 Εμπορικές πράξεις 1.3 Έννοια της εμπορικής επιχειρήσεως Πελατεία Καλή πορεία 1.4 Νομική φύση της εμπορικής επιχειρήσεως 1.5 Οργάνωση της εμπορικής επιχειρήσεως 2.1 Προστασία της εμπορικής επιχειρήσεως 2.2 Εμπορική επωνυμία Διακριτικός τίτλος 2.5 Σήμα 2.6 Ευρεσιτεχνία και εφευρέσεις 3.1 Αθέμιτος ανταγωνισμός 3.2 Ελεύθερος ανταγωνισμός {από τον Πρακτικό Οδηγό Δικαίου Αξιογράφων} 1. Σύντομη Εισαγωγή στο Δίκαιο Αξιογράφων 2. Αξιόγραφα 4.1 Έννοια και ιστορικό συναλλαγματικής 4.2 Έκδοση και τύπος συναλλαγματικής 4.3 Η νομική φύση των τυπικών στοιχείων της συναλλαγματικής 4.4 Το δυνητικό περιεχόμενο της συναλλαγματικής 4.5 Μη επιτρεπόμενο περιεχόμενο της συναλλαγματικής 4.6 Αποδοχή Τριτεγγύηση Μεταβίβαση συναλλαγματικής 4.7 Η λήξη και η πληρωμή της συναλλαγματικής 5.1 Περιεχόμενο Γραμματίου σε διαταγή 5.2 Ποιες διατάξεις εφαρμόζονται στο Γραμμάτιο σε διαταγή 5.3 Υποχρέωση εκδότη Γραμματίου σε διαταγή 5.4 Συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας του Γραμματίου σε διαταγή 5.5 Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές από τη συναλλαγματική 6.1 Περιεχόμενο της επιταγής 6.2 Τα στοιχεία εκδόσεως και λειτουργίας της επιταγής 6.3 Μεταβίβαση της επιταγής 6.4 Τριτεγγύηση 6.5 Εμφάνιση και πληρωμή 6.6 Δίγραμμος επιταγή 19

20 (δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου I. Εργατική Νομοθεσία 1. Σύμβαση εργασίας (ορισμένου και αορίστου χρόνου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, μίσθωσης έργου, μαθητείας-μαθητευόμενου, ετοιμότητας για εργασία, μερικής απασχόλησης και αναστολή). 2. Διαδικασία πρόσληψης μισθωτών (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο), γνωστοποίηση των όρων της σύμβασης και περί Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 3. Αποδοχές μισθωτών (Μισθός και διακρίσεις αυτού, τακτικές αποδοχές, αδικαιολόγητος πλουτισμός, επίσχεση εργασίας, εκκαθαριστικό αποδοχών και παραγραφή). 4. Χρονικά όρια εργασίας και αμοιβή για απασχόληση εντός των συμφωνηθεισών ή συμβατικών ωρών ή πέραν του νομίμου ωραρίου. Νόμιμο, ατομικό και συμβατικό ωράριο (ημερήσιο και εβδομαδιαίο) και περί των καταστάσεων ωρών απασχόλησης του προσωπικού. Εργασία νυχτερινή και αμοιβή αυτής. Εργασία κατά την Κυριακή επίσημες και προαιρετικές αργίες και αμοιβή αυτών. Εργασία κατά το Σάββατο ή κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και αμοιβή αυτών. Έννοια και αμοιβή της πρόσθετης εργασίας και υπερεργασίας (την ημέρα, Νύχτα, Κυριακές και αργίες). Έννοια και αμοιβή της νόμιμης και της κατ εξαίρεση υπερωριακής απασχόλησης (την ημέρα, Νύχτα, Κυριακές, αργίες και κατά την περίοδο της διευθέτησης). Συστήματα εργασίας, τέταρτη βάρδια και διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 5. Επιδόματα (δώρα) εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα). Ποιοι δικαιούνται, πώς προσδιορίζονται τα ημερομίσθια, ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη, ποιες ημερομηνίες καταβάλλονται και σε ποιους περιορισμούς υπόκεινται. 6. Κανονική άδεια Προϋποθέσεις και χρόνος χορήγησης, αριθμός ημερών άδειας, τμηματική χορήγηση αυτής, βιβλίο παρακολούθησης αδειών και περί ομαδικής χορήγησης των αδειών. Αποδοχές άδειας, συνέπειες από τη μη χορήγησή της, απαγορεύσεις κατά το χρόνο της άδειας και ασθένεια κατά τη διάρκεια της άδειας. Άδεια εποχιακών επιχειρήσεων (κανονική ή αποζημίωση). Άδεια και λύση της σχέσης εργασίας (καταγγελία, οικειοθελής αποχώρηση, συνταξιοδότηση και απομάκρυνση). Ημέρες της άδειας που συμψηφίζονται και αμοιβή αυτών. Άδεια πριν και μετά τη στράτευση. Ημέρες και αποδοχές επιδόματος αδείας. 7. Αποχή του μισθωτού από την εργασία Αδικαιολογήτως ή ένεκα σπουδαίου λόγου (ασθένεια, στράτευση, σεισμός κ.λ.π.) και αποδοχές καθώς και επιπτώσεις στην εργασιακή σχέση. Ασθένεια (ημέρες που δικαιολογούνται, ημέρες που αφαιρούνται από την κανονική άδεια, ημέρες βραχείας διάρκειας ασθένειας) και πόσες ημέρες κατ έτος δικαιούνται μετ αποδοχών (στο μισό ή στο σύνολο) από τον εργοδότη. Κύηση τοκετός και λοχεία, άδεια, αποδοχές, απαγόρευση απόλυσης, άδεια μητρότητας, κανονική άδεια και δώρα εορτών. Στράτευση (άδεια, αποδοχές, προστασία, προϋπηρεσία και δώρα εορτών). 20

21 8. Εκτός έδρας οδοιπορικά έξοδα Δικαιούχοι αποζημίωσης εκτός έδρας, προσδιορισμός ημερήσιας αποζημίωσης, κρατήσεις για φόρο και ασφαλιστικές διαφορές. Οδοιπορικά έξοδα (δαπάνη, φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές). 9. Λύση της σχέσης εργασίας Απόλυση μισθωτών (υπαλλήλων και εργατών), προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη η καταγγελία και πότε απαγορεύεται η καταγγελία. Προσδιορισμός μισθού ή ημερομισθίου για τον υπολογισμό της αποζημίωσης (πότε οφείλεται και πότε δεν οφείλεται αποζημίωση). Καταγγελία της σύμβασης εργασίας (αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου). Καταγγελία της σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση. Υπολογισμός αποζημίωσης. Καταβολή αποζημίωσης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και προσδιορισμός του φόρου με εφάπαξ καταβολή και με δόσεις και πότε αποδίδεται. Προϋπηρεσία μισθωτών, περιορισμός ποσού αποζημίωσης, απόλυση πριν τη συμπλήρωση διμήνου και οικειοθελής αποχώρηση. Αποζημίωση μισθωτού λόγω συνταξιοδότησης (υπαλλήλου ή εργάτου) ή συμπλήρωση 15ετίας στον ίδιο εργοδότη. Καταβολή αποζημίωσης μεγαλύτερης της νόμιμης σε μισθωτούς ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) Διαθεσιμότητα. II. Ασφαλιστική Νομοθεσία 1. Έννοια των αποδοχών, απογραφή ασφαλισμένου, απογραφή εργοδότη. 2. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 3. Καταβολή εισφορών και πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών. 4. Ειδικό βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. 5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού. 6. Πρόσωπα που υποχρεωτικά ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. 7. Παλαιοί ασφαλισμένοι (μέχρι 31/12/1992) και νεοασφαλισμένοι (από 1/1/1993). 8. Υπολογισμός ημερών ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. (πλήρους, μερικής, πολλαπλής απασχόλησης και τέταρτης βάρδιας) και εισφορών υπέρ αυτού και συνεισπραττόμενων εισφορών για άλλους οργανισμούς. 9. Ασφάλιση χρόνου ασθένειας και υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. 10. Ασφάλιση μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας. 11. Αμοιβές παροχές επί των οποίων οφείλονται εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. 12. Αμοιβές παροχές επί των οποίων δεν οφείλονται εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. 21

22 (ε) Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι 1. Στατιστική Βασικές έννοιες στατιστικών δεδομένων (τρόποι συλλογής, κλίμακες μέτρησης, ακρίβεια δεδομένων κλπ.) Βασικοί τρόποι παρουσίασης στατιστικών δεδομένων (πίνακες, διαγράμματα) Ταξινόμηση και κατάταξη στατιστικών δεδομένων Βασικές παράμετροι μέτρησης της τάσης των δεδομένων (μέσος αριθμητικός, διάμεσος, τεταρτημόρια) Βασικές έννοιες δειγματοληψίας Βασικές έννοιες συσχέτισης και παλινδρόμησης Αριθμοδείκτες (απλοί, αριθμοδείκτες, σταθμισμένοι, αλλαγής βάσης, σύνδεση αριθμοδεικτών, τιμάριθμοι, δείκτες μέτρησης αγοραστικής αξίας, αποπληθωρισμός ονομαστικών αξιών, κλπ.). 2. Οικονομικά Μαθηματικά Διαχρονική αξία του χρήματος Επιτόκια (ονομαστικό, πραγματικό) Ανατοκισμός και Μελλοντική αξία Συντελεστές Προεξοφλήσεως και Παρούσα αξία Χρηματοροές της Επιχείρησης και η Αξία τους Χρονική διάρθρωση Επιτοκίου Ράντες Δάνεια 22

23 (στ)(1) Οικονομική των Επιχειρήσεων - Πολιτική Οικονομία Μέρος πρώτο: Οικονομική των Επιχειρήσεων 1. Εισαγωγή στην οικονομική των επιχειρήσεων 1.1. Έννοια και διακρίσεις της Οικονομικής των Επιχειρήσεων 1.2. Πεδία της Οικονομικής των Επιχειρήσεων 2. Οικονομικές μονάδες - επιχειρήσεις 2.1. Έννοια και Κατηγορίες Οικονομικών Μονάδων 2.2. Έννοια και κατηγορίες Επιχειρήσεων 3. Συνασπισμοί επιχειρήσεων 3.1. Καρτέλ 3.2. Κονσέρν 3.3. Άλλες μορφές συνεργασίας 4. Λειτουργίες της επιχείρησης 4.1. Διοίκηση 4.2. Παραγωγή 4.3. Μάρκετινγκ και πωλήσεις 4.4. Χρηματοοικονομική 4.5. Έρευνα & ανάπτυξη 4.6. Αξιολόγηση-κατάταξη των λειτουργιών 5. Αποτελεσματικότητα επιχειρήσεων 5.1. Παραγωγικότητα 5.2. Οικονομικότητα 5.3. Αποδοτικότητα 5.4. Άλλοι δείκτες οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης 6. Επιχειρησιακό περιβάλλον επιχειρήσεων 6.1. Μακρο-περιβάλλον επιχειρήσεων 6.2. Κλαδικό περιβάλλον επιχειρήσεων και δυνάμεις ανταγωνισμού 6.3. Οι αγορές ως επιχειρησιακό περιβάλλον 6.4. Μορφές αγορών και χαρακτηριστικά τους 7. Στρατηγική των επιχειρήσεων 7.1. Στρατηγική θέση: Η ανάγκη και ο σκοπός της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάλυσης 7.2. Στρατηγική δράση: Παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική θέση μιας Επιχείρησης (πόροι και ικανότητες) Ηγεσία κόστους Πλεονεκτήματα διαφοροποίησης προϊόντος 23

24 8. Θέματα Ποιότητας 8.1. Η έννοια της ποιότητας 8.2. Η διασφάλιση της ποιότητας 8.3. Έλεγχος της ποιότητας 8.4. Πρωτοβουλίες για την ποιότητα (τα 6 σίγμα) 8.5. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) 9. Θέματα στρατηγικής ανάλυσης (μελέτες περιπτώσεων) 10. Παραδείγματα Μέρος δεύτερο: Πολιτική Οικονομία 1. Μικροοικονομική 1.1. Βασικές έννοιες Διακρίσεις της Οικονομικής 1.2. Ζήτηση και Προσφορά 1.3. Θεωρία της Συμπεριφοράς Καταναλωτή 1.4. Θεωρία της Παραγωγής 1.5. Θεωρία του Κόστους Παραγωγής 1.6. Προσδιορισμός της τιμής και του επιπέδου παραγωγής στις διάφορες μορφές αγοράς 1.7. Παραγωγή προϊόντων και ζήτηση για παραγωγικούς συντελεστές 1.8. Προσδιορισμός της τιμής και ποσότητας ισορροπίας στην αγορά των παραγωγικών συντελεστών 2. Μακροοικονομική 2.1. Αντικείμενο της Μακροοικονομικής 2.2. Τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη 2.3. Ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών 2.4. Ο Δημόσιος Τομέας και η επίδρασή του στο Εθνικό Εισόδημα 2.5. Το Χρήμα και οι Τράπεζες 2.6. Η Ανεργία 2.7. Ο Πληθωρισμός 2.8. Η Μακροοικονομική Ισορροπία σε ανοικτή Οικονομία 2.9. Οι Οικονομικές Διακυμάνσεις 24

25 (στ)(2) Διεθνής Οικονομία Κύριες έννοιες και θεωρίες διεθνών οικονομικών σχέσεων. Τα νέα χαρακτηριστικά της διεθνούς οικονομίας. Δασμοί και μη δασμολογικά μέτρα. Ελεύθερο έναντι προστατευτικού διεθνούς εμπορίου. Το διεθνές αναπτυξιακό χάσμα. Αναδυόμενες αγορές. Ισοζύγιο Πληρωμών. Πολυεθνικές εταιρείες. Οικονομική ενοποίηση χωρών, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περί παγκοσμιοποίησης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα. Συστήματα διεθνών πληρωμών. Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή οικονομία. Αγορές συναλλάγματος κα ισοτιμίες. Θεμελιώδεις σχέσεις διεθνούς ισοδυναμίας. Πρόβλεψη τιμών συναλλάγματος. Συναλλαγματικά ανοίγματα κα κίνδυνοι συναλλαγών διεθνών επιχειρήσεων. Τεχνικές διαχείρισης συναλλαγματικών κινδύνων. Προχωρημένη αξιολόγηση διεθνών επενδύσεων. 25

26 (ζ)(1) Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης επιχ/σεων 1. Γενικά για τις αρχές και μεθόδους διοικήσεως οικονομικών μονάδων και ειδικότερα τομέων παραγωγής, διαθέσεως αγορών, έμψυχου δυναμικού και επεξεργασίας στοιχείων. 2. Το περιβάλλον και η λειτουργία της χρηματοοικονομικής διοίκησης. 3. Η διαμόρφωση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής 4. Ανάλυση για την άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης (Νεκρό σημείο, Χρηματοοικονομική Μόχλευση, Ανάλυση αδιαφορίας) 5. Προγραμματισμός και προϋπολογισμοί. Συστήματα και τύποι Προϋπολογισμών. 6. Διοίκηση κεφαλαίου κινήσεως. 7. Πιστωτική πολιτική επιχείρησης. 8. Διοίκηση αποθεμάτων. 9. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. 10. Επιχειρησιακή αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση (Πρόβλεψη επιχειρησιακής αποτυχίας, Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση). 11. Διαθέσιμα και ειδικές τεχνικές διαχείρισης κινδύνου. 12. Το οικονομικό περιβάλλον των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. 13. Επιχειρησιακή στρατηγική και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός για πολυεθνικές επιχειρήσεις. 14. Θέματα αναδυόμενων αγορών Χρηματοοικονομική μηχανική και αναδυόμενα παράγωγα προϊόντα. 15. Ο ρόλος και η ευθύνη απέναντι στους μετόχους (Αντικρουόμενα συμφέροντα μετόχων, ο ρόλος και οι ευθύνες της χρηματοοικονομικής διοίκησης). 16. Η επίδραση των περιβαλλοντικών θεμάτων στους επιχειρησιακούς στόχους και στη διακυβέρνηση. 17. Θέματα ηθικής στη χρηματοοικονομική διοίκηση. 18. Ανθρώπινο δυναμικό (Διοίκησης έμψυχου δυναμικού, θέματα ηγεσίας, διαχείριση απόδοσης, διοίκηση ανταμοιβών, σχεδιασμός εργασίας, ανάπτυξη προσωπικού). 19. Επικοινωνία (συστήματα και μέθοδοι επικοινωνίας, θεμελιώδεις αρχές επικοινωνίας). 20. Στρατηγικός σχεδιασμός και έλεγχος (Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος, Συστήματα ελέγχου, Εισαγωγή στη στρατηγική διοικητική λογιστική, Αξιολόγηση εναλλακτικών προσεγγίσεων ελέγχου του προϋπολογισμού, Αλλαγές στην επιχειρησιακή διάρθρωση και τη διοικητική λογιστική, η επίδραση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στη σύγχρονη διοικητική λογιστική). 21. Συστήματα μέτρησης επίδοσης και σχεδιασμός (Διοικητική λογιστική και πληροφοριακά συστήματα, Εσωτερικές πηγές διοικητικής πληροφόρησης, Εξωτερικές πηγές διοικητικής πληροφόρησης, Μέθοδοι καταγραφής και επεξεργασίας, Διοικητικές αναφορές). 22. Μέτρηση απόδοσης στρατηγικής (Απόδοση ιεράρχησης, ο σκοπός της μέτρησης της απόδοσης της στρατηγικής στον ιδιωτικό τομέα, απόδοση στρατηγικής σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή διάθρωση, απόδοση τμημάτων και θέματα τιμολόγησης (transfer pricing), ο σκοπός της μέτρησης της απόδοσης μιας στρατηγικής στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συμπεριφορικά θέματα της μέτρησης απόδοσης). 23. Αξιολόγηση επιδόσεων και επιχειρηματική αποτυχία (εναλλακτικές πλευρές της μέτρησης της απόδοσης, μη χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης, πρόβλεψη και αποφυγή της επιχειρηματικής αποτυχίας). 26

27 (ζ)(2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα 1. Οικονομικές αγορές 1.1 Οικονομικές Αγορές - Εισαγωγή 1.2 Βασικές έννοιες : Επένδυση απόδοση κίνδυνος 1.3 Αγορά Χρήματος Βασικές αρχές λειτουργίας της Αγοράς Χρήματος - Απόδοση Χρεογράφων Θεωρίες επεξήγησης δομής επιτοκίων Απόδοση ως την λήξη (Yield to Maturity) Διαπραγμάτευση στην Αγορά χρήματος 1.4 Προϊόντα που διαπραγματεύονται στην Αγορά Χρήματος 1.5 Κίνδυνοι Διαπραγμάτευσης Χρεογράφων στην αγορά χρήματος 1.6 Αγορές Κεφαλαίου 1.7 Ομόλογα 1.8 Κοινοπρακτικά Δάνεια [Syndicated Loans] 1.9 Εξαγορές με Δάνεια [ Leveraged buyouts - LBOs] 1.10 Μετοχές Θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση αξίας μετοχής Βασικοί παράγοντες επηρεασμού επιπέδου τιμών χρηματιστηριακής αγοράς Αποτίμηση Μετοχών Υπόθεση Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis) Μερισματική πολιτική και επενδυτές 1.11 Συνάλλαγμα Αγορά συναλλάγματος 1.12 Διαχείριση Κινδύνου 2. Παράγωγα 2.1 Προθεσμιακά Συμβόλαια [Forward contracts] Προθεσμιακά Συμβόλαια Συναλλάγματος Προθεσμιακά Συμβόλαια Επιτοκίου (Forward Rate Agreement ή FRA) 2.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης [Futures] 2.3 Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα [Options contracts] 2.4 Άλλα είδη παραγώγων 2.5 Λογιστική αντιμετώπιση των Παραγώγων 2.6 Ανταλλαγές [Swaps] 3. Επενδύσεις 3.1 Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Μέθοδος Εσωτερικής Απόδοσης (Internal rate of return IRR ή ΕΒΑ) Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας Δείκτης Αποδοτικότητας Μέθοδος Επανείσπραξης των Επενδυμένων κεφαλαίων Μέθοδος Μέσης Λογιστικής Αξίας ή Μέσης Λογιστικής Αποδοτικότητας 3.2 Καθαρές ταμιακές ροές και πληθωρισμός 3.3 Καθαρές ταμιακές ροές και κίνδυνος 27

28 4. Κόστος κεφαλαίου 5. Κεφαλαιακή διάρθρωση και μόχλευση 6. Νέοι χρηματοοικονομικοί θεσμοί 6.1 Χρηματοδοτική Μίσθωση [Financial Leasing] 6.2 Ανάληψη απαιτήσεων τρίτων ή πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων [Factoring] 6.3 Προεξόφληση εξαγωγικών απαιτήσεων [Forfaiting] 6.4 Δικαίωμα εκμεταλλεύσεως εμπορικού σήματος, τίτλων ή επωνυμίας [Franchising] 7. Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών Νομικά πρόσωπα χρηματοπιστωτικού τομέα 7.1. Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 7.2 Εισαγωγή Μετοχών - Ομολογιών στο Χρηματιστήριο 7.3 Ανάδοχος Έκδοσης (Underwriter) 7.4 Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Μετοχών 7.5 Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Υψηλού Κινδύνου [Venture capital] 7.6 Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων 7.7 Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 7.8 Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 7.9 Χρηματιστηριακές Εταιρίες-Χρηματιστές 7.10 Συνεγγυτικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών 7.11 Χρηματιστήριο Παραγωγών Αθηνών 7.12 Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) 7.13 Ελληνικά πιστοποιητικά Αϋλες μετοχές- Α.Ε. Αποθετηριών 7.14 Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 7.15 Παράλληλη Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών 7.16 Επενδυτικά Κεφάλαια Αναδυομένων Αγορών Εταιρίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Αναδυομένων Αγορών 7.17 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ) 7.18 Αμοιβαία Κεφάλαια 28

29 (η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου-εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου Δίκαιο Εταιρειών 1 Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις 2 Έννοια της εταιρείας και διακρίσεις εταιρειών 3 Γενικά χαρακτηριστικά εταιρειών 4 Κεφαλαιώδης κατάταξη των εταιρειών 5 Νομική προσωπικότητα και συνέπειες 6 Ειδικότερα για τη συστατική πράξη της εταιρείας 7 Ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία 8 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 9 Η Ανώνυμη Εταιρεία 9.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της Α.Ε. 9.2 Το κεφάλαιο της Α.Ε. 9.3 Ίδρυση της Α.Ε. 9.5 Γενική Συνέλευση 9.6 Δικαιώματα μετόχων και δικαιώματα μειοψηφίας 9.7 Διοικητικό Συμβούλιο 9.8 Ελεγκτές 9.10 Λύση και εκκαθάριση Κρατική Εποπτεία Μετατροπές και Μετασχηματισμοί Α.Ε Συγχωνεύσεις Α.Ε Εξαγορά Α.Ε. από άλλη Α.Ε Διάσπαση Α.Ε. 10. Εταιρική διακυβέρνηση Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πτωχευτικό Δίκαιο 1. Έννοια της πτωχεύσεως 2. Έννοια της χρεοκοπίας 3. Προϋποθέσεις πτωχεύσεως και διαδικασία κηρύξεως της πτωχεύσεως 4. Εξασφαλιστικά μέτρα 5. Συνέπειες της πτωχεύσεως 6. Όργανα της πτωχεύσεως 7. Εξέλεγξη των πιστώσεων 8. Διαδικασία συνδιαλλαγής 9. Σχέδιο αναδιοργάνωσης 10. Εκκαθάριση περιουσίας οφειλέτη και διανομή 11. Η περάτωση της πτωχεύσεως 12. Αποκατάσταση οφειλέτη 29

30 (η2) Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 Α. Ειδικές διατάξεις Ν.2190/1920 περί Α.Ε. Α.Ι. Διενέργεια απογραφής (καταμέτρηση και καταγραφή) και βιβλία της Α.Ε. 1. Γενικά 2. Απογραφή 3. Τηρούμενα βιβλία Α.ΙΙ. Διάρκεια εταιρικής χρήσης Α.ΙΙΙ. Κανόνες αποτίμησης 1. Γενικές αρχές 2. Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5. Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη 6. Συμμετοχές και χρεόγραφα 7. Αποθέματα 8. Απαιτήσεις 9. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα (Ξ Ν) 10. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 11. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 12. Λογαριασμοί τάξεως 13. Υποκαταστήματα 14. Περιουσιακά στοιχεία της Α.Ε. που βρίσκονται στο εξωτερικό Α.ΙV. Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. 1. Έννοια των οικονομικών καταστάσεων 2. Τι απεικονίζουν οι οικονομικές καταστάσεις 3. Βασικές αρχές που διέπουν τη δομή των οικονομικών καταστάσεων 4. Δομή και περιεχόμενο του ισολογισμού 5. Δομή και περιεχόμενο του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 6. Δομή και περιεχόμενο του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 7. Δομή και περιεχόμενο της κατάστασης του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης 8. Περιεχόμενο του προσαρτήματος 9. Σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις 10. Κατάρτιση, έγκριση και δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων 11.Τροποποίηση των οικονομικών κατ/σεων 12.Ελαττωματικότητα των οικονομικών κατ/σεων 13. Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις 14. Οικονομικές καταστάσεις τραπεζών & πιστωτικών ιδρυμάτων 15. Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 30

31 ΑV. Διανομή κερδών 1. Έννοιες καθαρών κερδών & κερδών προς διάθεση 2. Προϋποθέσεις για τη νόμιμη διανομή των κερδών 3. Σειρά διάθεσης των κερδών 4. Διανομή εικονικών κερδών 5. Διανομή κερδών στους εργαζόμενους 6. Διανομή προσωρινού μερίσματος (προμέρισμα) Α.VI. Κρατική εποπτεία Α.VΙI. Διάλυση, αναβίωση και εκκαθάριση της Α.Ε. 1. Λύση 2. Αναβίωση (επαναλειτουργία) 3. Εκκαθάριση Β. Ειδικές διατάξεις του Ν.3190/1955 περί Ε.Π.Ε. Β.Ι. Απογραφή Β.ΙΙ. Αποτίμηση Β.ΙΙΙ. Οικονομικές καταστάσεις & έκθεση διαχείρισης 1. Έννοια, δομή και περιεχόμενο 2. Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών κατ/σεων 3. Χρόνος κατάρτισης των οικονομικών κατ/σεων 4. Έκθεση διαχείρισης 5. Έλεγχος από τακτικούς ελεγκτές 6. Δημοσιότητα 7. Έγκριση από την τακτική ΓΣ των εταίρων Β.ΙV. Τηρούμενα βιβλία Β.V. Διανομή κερδών Γ. Μετατροπή, συγχώνευση Γ.Ι. Γενικά Γ.ΙΙ. Μετατροπή (ή μετασχηματισμός) 1. Έννοια 2. Διαδικασία 3. Εταιρικό κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα Γ.ΙΙΙ. Συγχώνευση 1. Έννοια 2. Περιπτώσεις συγχωνεύσεων 3. Συνοπτικά, τα στάδια της διαδικασίας συγχώνευσης 31

32 32

33 Β ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (θ) Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 1. Διοικητική λογιστική Έννοια, ορισμός και σκοποί της Διοικητικής λογιστικής. Λογιστική και Διοίκηση. 2. Έννοια και κατηγορίες του κόστους Έννοια των όρων: κόστος, έξοδα, δαπάνη, ανάλωση. Βασικές κατηγορίες και διακρίσεις του κόστους (ιστορικό, προϋπολογιστικό, πρότυπο, αντικαταστάσεως, διαφορικό, οριακό, υπολογιστικό, ελέγξιμο, αγορανομικό, άμεσο-έμμεσο, σταθερό και μεταβλητό). Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων στη γενική λογιστική. 3. Τα επί μέρους στοιχεία του κόστους Πρώτες ύλες και υλικά, αποδοχές και έξοδα προσωπικού, αποσβέσεις, τόκοι ξένων κεφαλαίων, λοιπά κοστολογήσιμα έξοδα, υπολογιστικά έξοδα, έξοδα μη κοστολογήσιμα. 4. Λειτουργική και κοστολογική διάρθρωση της επιχείρησης Λειτουργίες: των αγορών, παραγωγής, διοίκησης, ερευνών ανάπτυξης, διάθεσης και χρηματοοικονομικής. Ανάπτυξη των λειτουργιών σε κέντρα (θέσεις) κόστους. 5. Διαδικασίες κοστολόγησης Έννοια, ορισμός και σκοποί της κοστολόγησης, κόστος κατ είδος και προορισμό, κριτήρια μερισμού και καταλογισμού του κόστους, διαδικασία προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους (φύλλα μερισμού), προσδιορισμός του κόστους των ενδιάμεσων και τελικών φορέων κόστους, προσδιορισμός του κόστους κατά φορέα ευθύνης και κατά κέντρο κόστους. Η ορθολογική επιβάρυνση του κόστους. 6. Τα βασικά συστήματα κοστολόγησης Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής, κοστολόγηση μαζικής παραγωγής, κοστολόγηση συμπαράγωγων, υποπαράγωγων και υποπροϊόντων. Απώλειες βιομηχανοποίησης (φθαρμένα, ελαττωματικά προϊόντα, υπολείμματα, φύρα παραγωγής). 7. Πρότυπη κοστολόγηση Φύση και σκοποί του πρότυπου κόστους, στοιχεία του πρότυπου κόστους και διαδικασία προσδιορισμού αυτού, ποσοτικά πρότυπα και πρότυπες τιμές, ελαστικοί προϋπολογισμοί εξόδων και προϋπολογισμός αποκλίσεων από το πρότυπο κόστος. 8. Άμεση ή μεταβλητή ή οριακή κοστολόγηση Φύση και σκοποί της μεταβλητής κοστολόγησης, στοιχεία της μεταβλητής κοστολόγησης. 9. Νεκρό σημείο κυκλοφορίας Έννοια και σκοπός του νεκρού σημείου κυκλοφορίας, περιθώριο ασφαλείας πωλήσεων. 10. Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα Έννοια, σκοποί και μεθοδολογία της κοστολόγησης κατά δραστηριότητα, θετικά και αρνητικά στοιχεία της κοστολόγησης κατά δραστηριότητα. 33

34 11. Πρόγραμμα δράσεως Περιεχόμενο προγράμματος δράσεως, προϋπολογισμοί προγράμματος δράσεως, προϋπολογισμός πωλήσεων, προϋπολογισμός παραγωγής, προϋπολογισμός αγορών, προϋπολογισμός εξόδων κατ είδος προϋπολογισμός ταμιακής ρευστότητας. 12. Κοστολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Το Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών Το Βιβλίο Παραγωγής και Κοστολογίου σε συνδυασμό με το Ε.Γ.Λ.Σ. Σημείωση: Όσα από τα ανωτέρω θέματα γενικά ή και ειδικά αντιμετωπίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. η ύλη περιορίζεται στην περιγραφόμενη από το Ε.Γ.Λ.Σ. 34

35 (ι1) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα Εισαγωγή στα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ειδικά θέματα λογιστικής φορέων κοινωνικής ασφάλισης Γενική Λογιστική Ιδιαιτερότητες (διαφορές) μεταξύ του ΚΛΣ και του ΕΓΛΣ 1. Πάγια Μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις 1.1 Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης και Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2. Αποθέματα 3. Απαιτήσεις - διαθέσιμα 3.1 Απαιτήσεις από Ασφαλιστικές Εισφορές 3.2 Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις Επενδύσεις 3.3 Απαιτήσεις από Συμμετοχή σε Δαπάνες Συνταξιοδότησης 4. Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.1 Κεφάλαιο Βιωσιμότητα Ασφαλιστικών οργανισμών, επάρκεια λογαριασμού Κ.Α. 40 «Κεφάλαιο»- Αναλογιστική μελέτη 4.2 Αποθεματικά-Διαφορές Αν/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 4.3 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 5. Υποχρεώσεις 6. Έξοδα 6.1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.2 Παροχές 7. Έσοδα 7.1 Έσοδα από Ασφαλιστικές Εισφορές 7.2 Έσοδα από Προσφορά Υγειονομικών Υπηρεσιών σε Τρίτους 7.3 Έσοδα από Κοινωνικούς Πόρους-Τέλη-Δικαιώματα 7.4 Έσοδα από Προσαυξήσεις Πρόστιμα - Χρηματικές Ποινές 7.5 Έσοδα από Επιχορηγήσεις 8. Λογαριασμοί αποτελεσμάτων κλείσιμο ισολογισμού 9. Λογαριασμοί τάξεως παρακολούθηση προϋπολογισμού 9.1 Προϋπολογισμένα έξοδα-πραγματοποιημένα έξοδα 9.1 Προϋπολογισμένα έσοδα-πραγματοποιημένα έσοδα Λογιστικοποίηση δαπανών- εσόδων Απλοποιημένο, συγκεντρωτικό παράδειγμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και προσδιορισμού αποτελέσματος 35

36 Ειδικά θέματα λογιστικής ΟΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.-Νοσοκομείων Γενική Λογιστική Ιδιαιτερότητες λογαριασμών της Γενικής λογιστικής συγκριτικά με το ΕΓΛΣ (περιγραφή λειτουργία συνδεσμολογία) 1. Πάγια Μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις 1.1 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Προκαταβολές 1.2 Πάγιες (μόνιμες) εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 2. Αποθέματα διαχείριση υλικών 3. Απαιτήσεις - διαθέσιμα 3.1 Απαιτήσεις από πωλήσεις, υπηρεσίες και λοιπά έσοδα 3.2 Απαιτήσεις από εισφορές, φόρους, τέλη, πρόστιμα & προσ/σεις 3.3 Χρεώστες διάφοροι 4. Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αποθεματικά Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 5. Υποχρεώσεις 6. Έξοδα Αμοιβές και έξοδα τρίτων & αιρετών αρχόντων Παροχές τρίτων Παροχές Χορηγίες Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις 7. Έσοδα 7.0 Έννοιες εσόδων 7.1 Πωλήσεις αγαθών και λοιπών αποθεμάτων 7.2 Έσοδα από φόρους, εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις 7.3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 7.4 Έσοδα επιχορηγήσεων 7.5 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 8. Λογαριασμοί αποτελεσμάτων Ισολογισμός Αναλυτική Λογιστική 9. Οι λογαριασμοί της Αναλυτικής λογιστικής και η λειτουργία τους (όσοι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα) 9.1 Ανακατάταξη εξόδων - Ενδιάμεσα κέντρα κόστους 9.2 Κέντρα (θέσεις) κόστους 9.3 Κόστος παραγωγής 9.4 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 9.5 Κλείσιμο των λογαριασμών της Αναλυτικής λογιστικής στο τέλος της χρήσεως Παράδειγμα προσδιορισμού μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων (υπηρεσίας καθαριότητος) 36

37 Λογαριασμοί τάξεως - Παρακολούθηση προϋπολογισμού Ιδιαιτερότητες Παρακολουθήσεως Προϋπολογισμού Χρεωστικοί Λογαριασμοί Προϋπολογισμού Πιστωτικοί Λογαριασμοί Προϋπολογισμού 10.1 Γενικά περί προϋπολογισμού Διάκριση εσόδων- εξόδων, Κωδικοποίηση προϋπολογισμού Σύνδεση και συσχέτιση κωδικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής και Προϋπολογισμού (τεχνική συλλειτουργίας ) Αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού Στάδια υλοποίησης προϋπολογισμού εξόδων και λογαριασμοί Δημόσιου λογιστικού (Λογαριασμός «Απολογισμός εξόδων») Παράδειγμα διαδικασιών πραγματοποίησης δαπάνης προϋπολογισμού Στάδια υλοποίησης προϋπολογισμού εσόδων (Λογαριασμός «Απολογισμός εσόδων») Παράδειγμα διαδικασιών πραγματοποίησης εσόδου προϋπολογισμού Η κατάρτιση του απολογισμού εσόδων και εξόδων (ΚΑ 02.31, ΚΑ 06.31) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κλείσιμο Χρήσεως Παράδειγμα λειτουργίας και συνδεσμολογίας λογαριασμών του Προϋπολογισμού Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίου Τομέα (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) (Ενότητα Β Μέρος ΣΤ, σελ ) Ειδικά θέματα ελεγκτικής φορέων δημοσίου 1. Ελεγκτική στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 2. Ελεγκτική στους δήμους 3. Ελεγκτική στα νόμιμα πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 4. Ελεγκτική στις μονάδες δημόσιας υγείας (νοσοκομεία) Παραδείγματα λογιστικής και ελεγκτικής φορέων δημοσίου (ι2) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών 1. Γενικά 1.1. Σκοπός Τράπεζας 1.2. Προϋποθέσεις ίδρυσης τράπεζας 1.3. Κοινωνικός ρόλος των τραπεζών 1.4. Ροή κεφαλαίων τραπεζών 1.5. Τραπεζικές εργασίες 1.6. Ροή εσόδων τραπεζών 2. Καταθέσεις 2.1. Κατηγορίες καταθέσεων 2.2. Βασικά λογιστικά θέματα καταθέσεων 37

38 2.3. Λειτουργία λογαριασμών καταθέσεων 2.4. Αποτίμηση καταθέσεων κατά τα ΔΠΧΑ 2.5. Γνωστοποιήσεις στοιχείων καταθέσεων στο Προσάρτημα 3. Χορηγήσεις 3.1. Έννοια 3.2. Κατηγορίες χορηγήσεων 3.3. Είδη συμβάσεων χορηγήσεων 3.4. Ασφάλεια χορηγήσεων 3.5. Διαδικασία έγκρισης των χορηγήσεων 3.6. Βασικά λογιστικά θέματα χορηγήσεων 3.7. Λειτουργία των λογαριασμών χορηγήσεων 3.8. Αποτίμηση χορηγήσεων κατά τα ΔΠΧΑ 3.9. Γενικές αρχές και μεθοδολογία απομείωσης αξίας χορηγήσεων Γνωστοποιήσεις στοιχείων χορηγήσεων στο Προσάρτημα 4. Βασικές Μεσολαβητικές Εργασίες 4.1. Εγγυητικές επιστολές 4.2. Εργασίες εξωτερικού (εισαγωγές-εξαγωγές-αγοραπωλησία συναλλάγματος) 4.3. Λοιπές βασικές μεσολαβητικές εργασίες 5. Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών 5.1. Νομικό πλαίσιο 5.2. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών (ΚΛΣΤ) και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) 6. Ειδικά Θέματα Τραπεζών 6.1. Λογαριασμοί δοσοληψιών με την Κεντρική Τράπεζα 6.2. Εισερχόμενος και εξερχόμενος συμψηφισμός 6.3. Λογαριασμοί συνδέσμου καταστημάτων (Δοσοληπτικοί λογαριασμοί) 6.4. Λογαριασμοί καθ οδόν 6.5. Επιταγές και εντολές πληρωτέες 6.6. Ενσωμάτωση λογιστικών καταστάσεων καταστημάτων εξωτερικού 7. Τραπεζικές Εργασίες σε Συνάλλαγμα 7.1. Γενικά 7.2. Μέθοδοι παρακολούθησης των πράξεων σε συνάλλαγμα 7.3. Μέθοδος της κατ είδος νομίσματος τήρησης των λογαριασμών-αυτοτελής λογιστική συναλλάγματος (multi-currency system) 7.4. Συναλλαγματική θέση (position) 7.5. Κατηγορίες συναλλαγματικών θέσεων (position) 8. Λοιπά Θέματα Ελέγχου Τραπεζών 8.1. Εισφορές υπέρ Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ) 8.2. Εισφορά Ν.128/1975 υπέρ εξαγωγικών επιχειρήσεων 8.3. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Α.Ν. 396/68) 8.4. Πιστωτικός κίνδυνος τραπεζών 8.5. Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών 8.6. Επάρκεια συστήματος εσωτερικού ελέγχου 9. Έλεγχος Καταστημάτων Τραπεζών 38

39 9.1. Γενικά 9.2. Σκοπός του ελέγχου των καταστημάτων 9.3. Προκαταρκτικές ελεγκτικές διαδικασίες 9.4. Έλεγχος ταμείου 9.5. Έλεγχος λογαριασμών χορηγήσεων 9.6. Έλεγχος λογαριασμών καταθέσεων 9.7. Έλεγχος λοιπών λογαριασμών 9.8. Έλεγχος μεσολαβητικών εργασιών 10. Έλεγχος Οικονομικών Καταστημάτων Τραπεζών Γενικά Προκαταρκτικές ελεγκτικές διαδικασίες Λογαριασμοί απαιτήσεων υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα Λογαριασμοί συμμετοχών χρεογράφων Λογαριασμοί παγίων στοιχείων Λοιποί λογαριασμοί απαιτήσεων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογαριασμοί Λογαριασμοί αποτελεσμάτων Λογαριασμοί παραγώγων προϊόντων 11. Ασκήσεις σε θέματα Λογιστικής Τραπεζών (ι3) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Από: «Ειδικά θέματα Λογιστικής & Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» ΙΕΣΟΕΛ Έκδοση Αθήνα 2013 Νικόλαος Σπανός Διδακτέα ύλη ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κεφάλαιο 1ο 1 Θεμελιώδεις έννοιες της ιδιωτικής ασφάλισης 1.1 Ορισμός της ασφάλισης 1.2 Έννοια της ασφάλισης 1.3 Ασφάλιστρο 1.4 Επασφάλιστρο 1.5 Αντικείμενο της ασφάλισης 1.6 Ασφαλιστικό συμφέρον 39

40 1.7 Συνασφάλιση 1.8 Ασφαλιστικός κίνδυνος 1.9 Διαχείριση κινδύνων 1.10 Ασφαλιστική Αποζημίωση 1.11 Δικαιούχος αποζημίωσης 1.12 Κατάρτιση και απόδειξη της ασφαλιστικής σύμβασης 1.13 Τα στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης 1.14 Κατηγορίες ασφαλίσεων 1.15 Διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα 1.16 Ο θεσμός της ασφαλιστικής επιχείρησης 1.17 Εκχώρηση ασφαλιστικών κινδύνων 1.18 Λοιπές βασικές ασφαλιστικές έννοιες 1.19 Η νομοθεσία που διέπει την ιδιωτική ασφάλιση ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κ.Λ.Σ. Κεφάλαιο 1ο 2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Κ.Λ.Σ. και διαφορές με το Ε.Γ.Λ.Σ. 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Κ.Λ.Σ. 2.2 Διαφορές του Κ.Λ.Σ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. Κεφάλαιο 2ο 3 Βασικές αρχές Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 3.1 Η αρχή της κατ είδος συγκεντρώσεως στη Γενική Λογιστική των εσόδων και εξόδων 3.2 Η αρχή της καταρτίσεως των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως με λογιστικές εγγραφές 3.3 Η αρχή της αυτονομίας 3.4 Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών 3.5 Κωδικοί αριθμοί κλάδων ασφάλισης Κεφάλαιο 3ο 4 Διάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασμών του Κ.Λ.Σ. 4.1 Ομάδες Λογαριασμών 4.2 Κωδικοί αρίθμησης λογαριασμών 4.3 Περιορισμένο εκατονταδικό σύστημα 4.4 Υποχρεωτικοί - Προαιρετικοί λογαριασμοί 4.5 Διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασμών 40

41 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Κεφάλαιο 1ο 5 Περιεχόμενο και λειτουργία των λογαριασμών του Κ.Λ.Σ. που καταγράφουν τις ασφαλιστικές συναλλαγές 5.1 Ομάδα 1η Πάγιο ενεργητικό 5.2 Ομάδα 2η κενή 5.3 Ομάδα 3η Απαιτήσεις και διαθέσιμα 5.4 Ομάδα 4η Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.5 Ομάδα 5η Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.6 Ομάδα 6η Οργανικά έξοδα κατ είδος 5.7 Ομάδα 7η Οργανικά έσοδα κατ είδος 5.8 Ομάδα 8η Λογαριασμοί αποτελεσμάτων Κεφάλαιο 2ο 6 Εγγραφές βασικών ασφαλιστικών συναλλαγών 6.1 Εγγραφές παραγωγής (πωλήσεων) 6.2 Εγγραφές εκχωρήσεων 6.3 Εγγραφές αποζημιώσεων 6.4 Εγγραφές ασφαλιστικών προβλέψεων 6.5 Παραδείγματα εγγραφών των ασφαλιστικών συναλλαγών: 6.6 Γενικό παράδειγμα καταχώρησης ασφαλιστικών συναλλαγών στους οικείους λογαριασμούς ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1ο 7 Οικονομικές καταστάσεις Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 7.1 Γενικά 7.2 Ισολογισμός 7.3 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων 7.4 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 7.5 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 7.6 Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Παράρτημα 4ου Μέρους 8 Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων 8.1 Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων κατά το Κ.Λ.Σ. 8.2 Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 41

42 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Ε. ΕιΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1ο 9 Ελεγκτική Επιστήμη και Πρακτική 9.1 Έννοια Ελεγκτικής 9.2 Αντικείμενο της Ελεγκτικής 9.3 Αρχές Ελεγκτικής 9.4 Διάκριση ελέγχων Κεφάλαιο 2ο 10 Ελεγκτική Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 10.1 Αναγκαιότητα του ελέγχου 10.2 Έλεγχος ακινήτων 10.3 Έλεγχος συμμετοχών και χρεογράφων 10.4 Έλεγχος απαιτήσεων 10.5 Έλεγχος τραπεζικών καταθέσεων 10.6 Έλεγχος εισπρακτέων επιταγών 10.7 Έλεγχος των μετρητών του ταμείου 10.8 Έλεγχος ασφαλιστικών προβλέψεων 10.9 Έλεγχος Εσόδων από ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων Έλεγχος αντασφαλίστρων και προμηθειών από αντασφαλιστές Έλεγχος προμηθειών παραγωγής Έλεγχος πληρωθεισών αποζημιώσεων Έλεγχος λοιπών εξόδων ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 11 Θέμα Α Τεχνικά αποθέματα και Ασφαλιστική Τοποθέτηση 11.1 Τεχνικά Αποθέματα 11.2 Επένδυση τεχνικών αποθεμάτων 11.3 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση 11.4 Περιορισμοί επενδύσεων 12 Θέμα Β : Περιθώριο Φερεγγυότητας (Solvency I) 12.1 Ορισμός και έννοια περιθωρίου φερεγγυότητας 12.2 Υπολογισμός αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας 13 Θέμα Γ : Εγγυητικό Κεφάλαιο 13.1 Ορισμός ελαχίστου εγγυητικού κεφαλαίου 14 Αναλογιστική επιστήμη και ο επαγγελματίας Αναλογιστής 14.1 Ανάπτυξη και εξέλιξη της Αναλογιστικής Επιστήμης 14.2 Η Αναλογιστική Επιστήμη σήμερα 14.3 Κέντρα Αναλογιστικών Σπουδών στην Ελλάδα 42

43 (ι4) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 1. Εμπορική ναυτιλία 1.3 Εμπορικά πλοία εκτός από 1.3.6, Λογιστική των εσόδων εκμεταλλεύσεως 4.1 Εισαγωγή στις ναυλώσεις 4.2 Ναύλωση πλοίου 4.3 Μορφές ναυλώσεων 4.4 Είδη ναυλοσυμφώνων 4.5 Συμβάσεις ναυλώσεων κατά χώρο εκτός από 4.5.5, Συμβάσεις ναυλώσεων κατά χρόνο εκτός από Συμβάσεις μεταφοράς πραγμάτων εκτός από 4.7.3, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8, Επιβάτης και θαλάσσιες μεταφορές 4.9 Άλλες επί του πλοίου επιχειρηματικές δραστηριότητες του πλοιοκτήτη εκτός από 4.9.1, Ελεγκτικές διαδικασίες επί των εσόδων εκμεταλλεύσεως 5. Λογιστική των εξόδων εκμεταλλεύσεως 5.5 Αμοιβές και έξοδα πληρωμάτων 5.6 Έξοδα κινήσεως πλοίων 5.7 Συντηρήσεις Επισκευές Εφόδια 5.8 Ασφάλιστρα πλοίων 5.9 Δαπάνες κεφαλαίου 5.10 Αποσβέσεις 5.11 Έξοδα διοικήσεως και διαχειρίσεως 6. Πάγιες επενδύσεις ναυτιλιακών επιχειρήσεων 6.1 Τρόποι κτήσεως κυριότητας επί πλοίου 6.2 Κτήση με ναυπήγηση 6.3 Κτήση με σύμβαση 6.4 Τεχνολογικές επεμβάσεις στα πλοία 6.5 Λοιπές ενσώματες ακινητοποιήσεις 7. Χρηματοδοτήσεις ναυτιλιακών επιχειρήσεων 7.1 Δάνεια και πιστώσεις 8. Ειδικά λογιστικά θέματα 8.1 Περί κοινών αβαριών και συνεισφοράς 8.2 Περί συγκρούσεως πλοίων 8.3 Περί των από επιθαλάσσιας αγωγής απαιτήσεων 8.4 Περί μερικής αβαρίας 43

44 9. Οικονομικές επί των εμπορικών πλοίων διαχειρίσεις 9.1 Γενικός Λογαριασμός Πλοιάρχου (master s general account) 9.2 Οικονομική υπηρεσία επιβατηγών πλοίων (ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Εννοιολογικό πλαίσιο για την χρηματοοικονομική πληροφόρηση Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Λογιστικές Αρχές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Ισολογισμού Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική αναφορά Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Μισθώσεις Κόστος Δανεισμού Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Υπεραξία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες Αποθέματα Γεωργία Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση,Αναγνώριση και Επιμέτρηση, Γνωστοποιήσεις Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων Παροχές σε Εργαζόμενους Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών Έσοδα Συμβάσεις Κατασκευής Έργων Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος Φόροι Εισοδήματος Κέρδη κατά Μετοχή Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών Λειτουργικοί Τομείς Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς Λοιπά πρότυπα και διερμηνείες Δεν συμπεριλαμβάνονται τα νέα πρότυπα και διερμηνείες καθώς και νέες τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνειών, που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου

45 (ιβ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά Συστήματα Στο Γνωστικό αντικείμενο Λογιστικές εφαρμογές πληροφορικής διδάσκονται: Αντικείμενο MS-Word MS-Excel ACL V7 for Windows Επίπεδο Διαπίστωση του επιπέδου και κάλυψη κενών Προχωρημένο επίπεδο Μεσαίο επίπεδο MS-Excel Εισαγωγή στο Excel Διαχείριση και εκτύπωση αρχείων Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας Δημιουργία νέου κενού βιβλίου εργασίας Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας με βάση το προεπιλεγμένο πρότυπο βιβλίου εργασίας Άνοιγμα αρχείου Αναζήτηση αρχείου Αναζήτηση αρχείου που περιέχει συγκεκριμένο κείμενο Αναζήτηση αρχείου με βάση μία ή περισσότερες ιδιότητες Εκτύπωση Εκτύπωση της επιλογής, των επιλεγμένων φύλλων εργασίας ή βιβλίου εργασίας Ταυτόχρονη εκτύπωση πολλών φύλλων εργασίας Ακύρωση επιλογής πολλών φύλλων Ταυτόχρονη εκτύπωση πολλών βιβλίων εργασίας Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εκτύπωση φύλλου εργασίας με εμφάνιση των τύπων Εκτύπωση των ετικετών ή επικεφαλίδων γραμμών και στηλών σε κάθε σελίδα Ρύθμιση επιλογών εκτύπωσης Εκτύπωση φύλλου εργασίας με προσαρμογή σε ένα πλάτος χαρτιού ή σε έναν αριθμό σελίδων Εκτύπωση με κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό Εκτύπωση με ή χωρίς γραμμές πλέγματος Προσθήκη κεφαλίδων και υποσέλιδων για εκτύπωση Δημιουργία προσαρμοσμένων κεφαλίδων και υποσέλιδων Προσθήκη, διαγραφή ή μετακίνηση αλλαγών σελίδας Διαχείριση κελιών, γραμμών ή στηλών Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών ή στηλών Εμφάνιση μιας κρυφής γραμμής ή στήλης Απόκρυψη μιας γραμμής ή στήλης Επιλογή φύλλων Ακύρωση επιλογής πολλών φύλλων Αλλαγή χρώματος των γραμμών πλέγματος κελιού Διαγραφή φύλλων Εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας Προσθέστε ένα μόνο φύλλο εργασίας Προσθέστε πολλά φύλλα εργασίας Δεδομένα σε φύλλα εργασίας Εισαγωγή και επιλογή δεδομένων 45

46 Πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση δεδομένων τα οποία βασίζονται σε συνεχόμενα κελιά Πληκτρολόγηση δεδομένων σε κελιά φύλλου εργασίας Μορφοποίηση κελιών Αλλαγή μορφοποίησης κειμένου Μορφοποίηση αριθμών Εμφάνιση αριθμών με επιστημονική γραφή Μορφοποίηση με μικρότερη προσπάθεια Κωδικοί μορφής αριθμών Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μορφοποίησης υπό όρους Φιλτράρισμα και ταξινόμηση Φιλτράρισμα λίστας Ταξινόμηση λίστας Εισαγωγή δεδομένων Εισαγωγή αρχείων κειμένου.ανάλυση και διαχείριση δεδομένων Ανάλυση και διαχείριση δεδομένων Υπολογισμός μερικών αθροισμάτων Εισαγωγή μερικών αθροισμάτων Κατάργηση μερικών αθροισμάτων Εμφάνιση ή απόκρυψη δεδομένων με διάρθρωση Δημιουργία και διαγραφή αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Γραφήματος Δημιουργία αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα Ανανέωση δεδομένων σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος Διαγραφή αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα Πίνακες δεδομένων Δημιουργία ενός πίνακα δεδομένων μιας μεταβλητής Δημιουργία ενός πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών Σενάρια Πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια Δημιουργία σεναρίου Εμφάνιση σεναρίου Δημιουργία τύπων Πληροφορίες για τους τελεστές υπολογισμών Δημιουργία τύπου Εναλλαγή σχετικών, απόλυτων και μεικτών αναφορών Αναφορά σε συναρτήσεις Λογικές συναρτήσεις AND, FALSE, IF, NOT, OR, TRUE Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας ABS, COUNTIF, INT, MOD, POWER, PRODUCT, RAND, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SQRT, SUBTOTAL, SUM, SUMIF, SUMPRODUCT Οικονομικές συναρτήσεις DB,FV, IPMT, IRR, NPER, NPV, PMT, PPMT, PV, RATE, SLN Στατιστικές συναρτήσεις AVERAGE, COUNT, COUNTA, LARGE, MAX, MIN, MODE, RANK, SMALL Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς HLOOKUP, VLOOKUP, GETPIVOTDATA Συναρτήσεις διαχείρισης βάσεων δεδομένων και καταλόγων DAVERAGE, DCOUNT, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSUM Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας DATE, DATEVALUE, DAY, DAYS360, MONTH, NOW, TODAY, WEEKDAY, YEAR 46

47 Συναρτήσεις κειμένου και δεδομένων CONCATENATE, EXACT, FIND, LEFT, LEN, LOWER, MID, REPT, RIGHT, SEARCH, TEXT, TRIM, UPPER, VALUE Συναρτήσεις πληροφοριών Συναρτήσεις IS Μηνύματα λαθών Γραφήματα Δημιουργία ενός Γραφήματος με τον οδηγό γραφημάτων Τύποι Γραφημάτων Η γραμμή εργαλείων γράφημα Αλλαγή του τύπου γραφήματος Μετακίνηση και Αλλαγή Μεγέθους ενός Γραφήματος Μετακίνηση ενός γραφήματος Αλλαγή μεγέθους ενός γραφήματος Ασφάλεια Προστασία βιβλίων και φύλλων εργασίας Προστασία φύλλου ή βιβλίου εργασίας με κωδικό πρόσβασης Προστασία αρχείου βιβλίου εργασίας από προβολή ή επεξεργασία ACL 1. Εισαγωγή στο ACL 1.1 Πρόσβαση και διαχείριση δεδομένων 1.2 Αριθμοί Σταθερής Υποδιαστολής 1.3 Έναρξη ACL Προσαρμογή της γραμμής πλήκτρων 2. H εργασία με το ACL for Windows Version 7 Workbook 2.1 Κατανόηση των ACL Projects Δημιουργία, άνοιγμα, κλείσιμο projects 2.2 Input File Definitions Δημιουργία Input File Definitions με τον Data Definition. Wizard. Ορισμός τύπων πεδίων χωρίς τη χρήση του Wizard. Καθορισμός πεδίων δεδομένων Ορισμός επικαλυπτόμενου πεδίου Ορισμός αριθμητικού πεδίου Ορισμός πεδίου ημερομηνίας Επεξεργασία Input File Definitions Προσθήκη νέου Πεδίου 2.3 Επεξήγηση Ημερομηνιών Ορισμός πεδίων ημερομηνίας Επιλογή Τρέχουσας Ημερομηνίας Εμφάνιση ημερομηνιών Καθορισμός αρχής του αιώνα 2.4 Παράθυρο Overview Overview Άνοιγμα Input File Κλείσιμο Input File Εισαγωγή Input File Definition. από άλλο project Δημιουργία αντιγράφου Input File Definition. Διασύνδεση Input File Definition. με νέο Data File Ενημέρωση ενός Input File Definition. που είναι συνδεδεμένος με ODBC Αλλαγή ονόματος Input File Definition. Διαγραφή Input File Definition. 47

48 Δημιουργία νέου Input File Definition. 2.5 Παράθυρο View Προσαρμογή του παραθύρου View Τι είναι εγγραφή; Τι είναι στήλη; Προσαρμογή της Προβολής (Customizing View) Διευθέτηση Στηλών Εκτύπωση της Προβολής (View Printing) 2.6 Ημερολόγιο Εντολών (Command Log) Το παράθυρο Command Log Αλλαγή της εμφάνισης του παράθυρου Command Log Προσθήκη Σχολίων (Comments) στο Ημερολόγιο Μηδενισμός του Ημερολογίου (Clearing) Εκτύπωση Log File Εμφάνιση του Ιστορικού Επανεκτέλεση Εντολών Αναζητήσεις στο αρχείο Log 2.7 Τεκμηρίωση Εργασιών (Documenting Work) Εισαγωγή σημειώσεων Εκτυπώσεις Logs, Histories, και Notes 3. Ερμηνεία Δεδομένων 3.1 Έλεγχος προς επαλήθευση δεδομένων (Verifying Data) Χρήση της εντολής Verify Το παράθυρο διαλόγου Verify εμφανίζεται. Χρήση της εντολής Verify υπό συνθήκες Αυτόματη εκτέλεση της εντολής Verify Χρήση της συνάρτησης Verify() 3.2 Εύρεση πλήθους εγγραφών (Counting Records) Χρήση της εντολής Count 3.3 Άθροιση πεδίων (Totalling Fields) Άθροιση (Total) ενός αριθμητικού πεδίου Αυτόματη εκτέλεση της εντολής Total 3.4 Εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων (Statistics) Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων (Statistics) 3.5 Προφίλ (Profile) Δεδομένων (Υποσύνολο του Statistics) Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων (Statistics) Αυτόματη εκτέλεση εντολής Profile 3.6 Σειριακός έλεγχος, Έλεγχος διπλοεγγραφών και κενών Σειριακός έλεγχος εγγραφών (Sequence) Έλεγχος για διπλοεγγραφές (Duplicates) Έλεγχος για κενές εγγραφές (Gaps) 4. Χειρισμός των δεδομένων 4.1 Εξαγωγή δεδομένων (Extract) Χρήση της εντολής Extract Εξαγωγή εγγραφών σε αρχείο εξόδου Εξαγωγή πεδίων σε αρχείο εξόδου 4.2 Εξαγωγή δεδομένων (Export) 4.3 Ταξινόμηση (Sorting) και δεικτονόμηση (Indexing) Χρήση της εντολής Sort (Ταξινόμηση) Χρήση την εντολής Index (δεικτονόμηση) Επιλογή Sort ή Index Δημιουργία Index 48

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ONLINE)

unibrain Α.Ε. ONLINE) unibrain Α.Ε. (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση σε HELLAS ONLINE) ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα