ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 Η εξέταση θα γίνει µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών µε βάση το ακόλουθο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Σε καθεµιά από τις επόµενες ερωτήσεις (51-90) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη σηµειώσετε στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩ ΙΚΟΣ * B Ε Ζ Οι ερωτήσεις 51 έως 52 αναφέρονται στα ακόλουθα δεδοµένα : Το συνολικό ενεργητικό και οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης Α όπως εµφανίζονται στους ισολογισµούς αρχής και τέλους µιας διαχειριστικής χρήσης είναι: Αρχή χρήσης Τέλος χρήσης Συνολικό Ενεργητικό Συνολικές Υποχρεώσεις Εάν ο επιχειρηµατίας κατά την διάρκεια της χρήσης δεν έκανε ούτε ατοµικές απολήψεις ούτε επιπρόσθετη εισφορά, το αποτέλεσµα της χρήσης είναι: α) κέρδος β) κέρδος γ) ζηµιά δ) ζηµιά Εάν ο επιχειρηµατίας έκανε ατοµικές απολήψεις και επιπρόσθετη εισφορά , το αποτέλεσµα της χρήσης είναι: α) κέρδος β) ζηµιά γ) κέρδος δ) κέρδος * Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕ Σελίδα 1 από 6

2 53. Μία συναλλαγή προκάλεσε µια µείωση στο συνολικό ενεργητικό και στις συνολικές υποχρεώσεις. Αυτή η συναλλαγή θα µπορούσε να είναι : α) αγορά ενός φορτηγού αξίας µε µετρητά β) καταστροφή ενός στοιχείου του ενεργητικού αξίας γ) εξόφληση τραπεζικού δανείου ύψους µε µετρητά. 54. Το συνολικό ενεργητικό µιας επιχείρησης είναι και οι συνολικές υποχρεώσεις Τα ίδια κεφάλαια είναι : α) β) γ) δ) Όταν ο επιχειρηµατίας εισφέρει κεφάλαιο στην επιχείρησή του : α) αυξάνει το ενεργητικό και αυξάνουν τα ίδια κεφάλαια β) αυξάνουν οι υποχρεώσεις σε τρίτους και αυξάνουν τα ίδια κεφάλαια γ) αυξάνει το ενεργητικό και αυξάνουν οι υποχρεώσεις σε τρίτους 56. Μείωση των ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης προκαλείται από : α) είσπραξη ενοικίων β) εισφορά µετρητών από τον ιδιοκτήτη γ) απολήψεις µετρητών από τον ιδιοκτήτη 57. Από τους παρακάτω λογαριασµούς εκείνος που κλείνει στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης είναι : α) πιστωτές διάφοροι β) ασφάλιστρα γ) προπληρωµένα ασφάλιστρα δ) κανένας από τους παραπάνω 58. Εάν τα συνολικά έσοδα είναι µεγαλύτερα από τα συνολικά έξοδα µιας διαχειριστικής χρήσης, έχουµε : α) κέρδος β) ζηµιά γ) αύξηση ταµείου 59. Σε µια επιχείρηση τα ίδια κεφάλαια στην αρχή της χρήσης είναι , κατά την διάρκεια της χρήσης έγινε επιπρόσθετη εισφορά κεφαλαίου και ατοµικές απολήψεις ύψους Εάν τα ίδια κεφάλαια στο τέλος της χρήσης είναι το καθαρό κέρδος της χρήσης είναι: α) β) γ) δ) Εάν τα συνολικά έξοδα µιας διαχειριστικής χρήσης είναι υψηλότερα από τα συνολικά έσοδα, έχουµε: α) κέρδος β) ζηµιά γ) αύξηση ταµείου 61. Στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης Α έγινε η ακόλουθη ηµερολογιακή εγγραφή: Χρεώθηκαν το ταµείο µε και ο λογαριασµός γραµµάτια εισπρακτέα µε και πιστώθηκε ο λογαριασµός γήπεδα/ οικόπεδα µε Αυτή η συναλλαγή απεικονίζει: α) αγορά οικοπέδου αξίας β) καταβολή µετρητών γ) πώληση οικοπέδου αντί ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕ Σελίδα 2 από 6

3 62. Στην επιχείρηση Κ αγοράστηκε ένα µεταφορικό µέσον αξίας µε άµεση καταβολή µετρητών και µε υπογραφή γραµµατίου πληρωτέου διµήνου λήξεως και ονοµαστικής αξίας Η επίδραση πάνω στην οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης είναι: α) το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά β) το συνολικό παθητικό αυξήθηκε κατά γ) το συνολικό ενεργητικό και οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά δ) κανένα από τα παραπάνω 63. Ποια από τις παρακάτω συναλλαγές του Μεσιτικού Γραφείου «ΩΡΙΩΝ» που έγιναν κατά την διάρκεια του Ιουνίου 2003 αντιστοιχεί σε έσοδα του ιδίου µήνα: α) είσπραξη ποσού από µια απαίτηση. Η απαίτηση αφορούσε παροχή υπηρεσιών που έγιναν τον Απρίλιο του ιδίου έτους β) πώληση ενός κτιρίου για λογαριασµό πελάτη της επιχείρησης µε προµήθεια η οποία υπολογίστηκε σε αλλά το ποσό δεν θα εισπραχθεί έως το τέλος του επόµενου µήνα γ) επιπρόσθετη εισφορά του επιχειρηµατία σε µετρητά 64. Ποια από τις παρακάτω συναλλαγές του Μεσιτικού Γραφείου «ΩΡΙΩΝ» που έγιναν κατά την διάρκεια του Ιουνίου 2003 αντιστοιχεί σε έξοδα του Ιουνίου: α) πληρωµή αµοιβής πωλητού για εργασία του κατά την διάρκεια του Ιουνίου β) πληρωµή 600 για αγορά καυσίµων που έγινε κατά την διάρκεια του Μαΐου του ιδίου έτους γ) πληρωµή για τακτοποίηση δανείου που είχε συναφθεί τρεις µήνες πριν 65. Ποια από τις παρακάτω συναλλαγές του Μεσιτικού Γραφείου «ΩΡΙΩΝ» που έγιναν κατά την διάρκεια του Ιουνίου 2003 δεν αντιστοιχεί ούτε σε έσοδα ούτε σε έξοδα του µήνα: α) επιπρόσθετη εισφορά του επιχειρηµατία σε µετρητά β) πληρωµή αµοιβής πωλητού για εργασία του κατά την διάρκεια του µήνα γ) πληρωµή συνεργείου 200 για επισκευή αυτοκινήτου κατά την διάρκεια του µήνα 66. Ποια από τις παρακάτω συναλλαγές του Μεσιτικού Γραφείου «ΩΡΙΩΝ» που έγιναν κατά την διάρκεια του Ιουνίου 2003 δεν απαιτεί άµεση χρέωση του λογαριασµού Ταµείο: α) είσπραξη ποσού από µια απαίτηση. Η απαίτηση αφορούσε παροχή υπηρεσιών που έγινε τον Απρίλιο του ιδίου έτους β) πώληση ενός παλιού υπολογιστή αξίας 350 µε πίστωση 30 ηµερών γ) επιπρόσθετη εισφορά του επιχειρηµατία σε µετρητά Οι ερωτήσεις 67 έως 71 αναφέρονται στα ακόλουθα δεδοµένα : Το προσωρινό ισοζύγιο της επιχείρησης Μ στις 31 εκεµβρίου του τρέχοντος έτους περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα παρακάτω υπόλοιπα λογαριασµών: Χρεωστικό Πιστωτικό Προπληρωµένα ασφάλιστρα Κτίρια Αποσβεσµένα κτίρια Αµοιβές προσωπικού Προπληρωµένα ενοίκια Υλικά ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕ Σελίδα 3 από 6

4 67. Εάν το υπόλοιπο του λογαριασµού προπληρωµένα ασφάλιστρα απεικονίζει προπληρωµή ασφαλίστρων δώδεκα µηνών και έγινε την 1 Σεπτεµβρίου τρέχοντος έτους η σχετική εγγραφή προσαρµογής στις 31 εκεµβρίου είναι: α) χρέωση προπληρωµένα ασφάλιστρα και πίστωση ασφάλιστρα µε ποσό β) χρέωση ασφάλιστρα και πίστωση προπληρωµένα ασφάλιστρα µε ποσό γ) χρέωση ασφάλιστρα και πίστωση προπληρωµένα ασφάλιστρα µε ποσό δ) χρέωση προπληρωµένα ασφάλιστρα και πίστωση ασφάλιστρα µε ποσό Τα κτίρια αναµένεται να λειτουργήσουν 25 χρόνια και να έχουν µια υπολειµµατική αξία Η σχετική εγγραφή προσαρµογής για την απόσβεση (σταθερή µέθοδος) στις 31 εκεµβρίου θα είναι: α) χρέωση αποσβέσεις κτιρίων και πίστωση αποσβεσµένα κτίρια µε ποσό β) χρέωση αποσβέσεις κτιρίων και πίστωση αποσβεσµένα κτίρια µε ποσό γ) χρέωση αποσβέσεις κτιρίων και πίστωση κτίρια µε ποσό δ) χρέωση αποσβέσεις κτιρίων και πίστωση κτίρια µε ποσό Στις 31 εκεµβρίου διαπιστώθηκε ότι οφείλονται αµοιβές προσωπικού δεδουλευµένες ύψους Η σχετική εγγραφή προσαρµογής στις 31 εκεµβρίου θα είναι: α) χρέωση αµοιβές προσωπικού και πίστωση ταµείο µε ποσό β) χρέωση αµοιβές προσωπικού και πίστωση αµοιβές προσωπικού πληρωτέες µε ποσό γ) χρέωση αµοιβές προσωπικού και πίστωση αµοιβές προσωπικού πληρωτέες µε ποσό δ) χρέωση αµοιβές προσωπικού πληρωτέες και πίστωση αµοιβές προσωπικού µε ποσό Εάν το υπόλοιπο του λογαριασµού προπληρωµένα ενοίκια αφορά προκαταβολή ενοικίων δώδεκα µηνών που έγινε την πρώτη Μαρτίου του τρέχοντος έτους, η σχετική εγγραφή προσαρµογής στις 31 εκεµβρίου είναι: α) χρέωση λογαριασµού ενοίκια και πίστωση λογαριασµού προπληρωµένα ενοίκια µε ποσό β) χρέωση λογαριασµού προπληρωµένα ενοίκια και πίστωση λογαριασµού ενοίκια µε ποσό γ) χρέωση λογαριασµού ενοίκια και πίστωση λογαριασµού προπληρωµένα ενοίκια µε ποσό Εάν η ποσότητα των υλικών που αναλώθηκαν µέσα στη χρήση είναι η σχετική εγγραφή προσαρµογής στις 31 εκεµβρίου είναι: α) χρέωση λογαριασµού αναλωθέντα υλικά και πίστωση του λογαριασµού υλικά µε ποσό β) χρέωση λογαριασµού αναλωθέντα υλικά και πίστωση του λογαριασµού υλικά µε ποσό γ) χρέωση λογαριασµού υλικά και πίστωση του λογαριασµού αναλωθέντα υλικά µε ποσό Τα αποθεµατικά εµφανίζονται : α) στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης β) στον Ισολογισµό γ) ούτε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ούτε στον ισολογισµό δ) και στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και στον Ισολογισµό 73. Οι εγγραφές προσαρµογής επηρεάζουν : α) τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς β) τους λογαριασµούς του ισολογισµού γ) και τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς και τους λογαριασµούς του ισολογισµού δ) κανέναν από τις παραπάνω κατηγορίες 74. Σε ποιους λογαριασµούς καταχωρεί στα λογιστικά του βιβλία ο παραγγελιοδόχος τα εµπορεύµατα τρίτων που παραλαµβάνει για πώληση: α) σε λογαριασµούς τάξεως β) σε λογαριασµούς αξίας γ) σε λογαριασµούς µεταβατικούς δ) σε λογαριασµούς προσωπικούς ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕ Σελίδα 4 από 6

5 75. Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης του έτους 2003 της επιχείρησης ΚΑΠΑ εµφανίζει τα εξής στοιχεία: κόστος πωληθέντων , έξοδα διοίκησης και διάθεσης 5.152, τόκοι και συναφή έξοδα 169, φόροι 752, και καθαρά κέρδη Οι πωλήσεις της επιχείρησης κατά την διάρκεια του έτους ήταν: α) β) γ) δ) Η συµµετοχή της επιχείρησης στον κύριο ασφαλιστικό φορέα των εργαζοµένων, η οποία ονοµάζεται «εργοδοτικές εισφορές»: α) επιβαρύνει την επιχείρηση β) παρακρατείται από τους εργαζόµενους γ) επιβαρύνει το δηµόσιο δ) αυξάνει τις καθαρές αποδοχές των εργαζοµένων 77. Που εµφανίζεται ο λογαριασµός «Αποσβεσµένα Πάγια» στον Ισολογισµό; α) στο κυκλοφορούν ενεργητικό β) στο βραχυπρόθεσµο παθητικό γ) στο ενεργητικό αφαιρετικά από τον σχετικό λογαριασµό του παγίου δ) στα ίδια κεφάλαια 78. Ο Α απασχολείται µε µηνιαίο µισθό Οι κρατήσεις για τον ασφαλιστικό φορέα του Α υπολογίζονται µε συντελεστή 16% και οι εργοδοτικές εισφορές µε συντελεστή 28%. Στο τέλος κάθε µήνα, ο λογαριασµός «υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς» : α) πιστώνεται µε 256 β) πιστώνεται µε 448 γ) πιστώνεται µε 704 δ) πιστώνεται µε Ένα εκτυπωτικό µηχάνηµα αγοράστηκε αντί Το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης ανήλθε σε Εκτιµάται ότι το µηχάνηµα έχει διάρκεια ζωής 6 χρόνια και υπολειµµατική αξία Η ετήσια απόσβεση του µηχανήµατος σύµφωνα µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης ανέρχεται σε: α) ,66 β) γ) δ) Ένας υπάλληλος εισπράττει κάθε µήνα καθαρά 1.000, οι δε συνολικές µηνιαίες κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων και του δηµοσίου είναι 20%. Oι ακαθάριστες αποδοχές του είναι: α) β) γ) Ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός «οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού» είναι λογαριασµός : α) του ενεργητικού β) του παθητικού γ) εξόδου 82. Για να προσδιοριστούν οι καθαρές αποδοχές ενός υπαλλήλου αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αποδοχές του: α) οι ασφαλιστικές εισφορές που τον βαρύνουν β) οι ασφαλιστικές εισφορές που τον βαρύνουν και ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών που τον βαρύνει γ) οι ασφαλιστικές εισφορές που τον βαρύνουν και τα παρακρατούµενα ποσά για εξόφληση δανείων που έχει λάβει δ) οι ασφαλιστικές εισφορές που τον βαρύνουν, ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών που τον βαρύνει και τα παρακρατούµενα ποσά για εξόφληση δανείων που έχει λάβει ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕ Σελίδα 5 από 6

6 83. Το κόστος µισθοδοσίας της επιχείρησης περιλαµβάνει: α) τις ακαθάριστες αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές β) τις καθαρές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές γ) το πληρωτέο ποσό και τις συνολικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων δ) τις ακαθάριστες αποδοχές και τις συνολικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων 84. Στον λογαριασµό «υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς» εµφανίζονται: α) οι εργοδοτικές εισφορές β) οι εισφορές των εργαζοµένων γ) οι εργοδοτικές εισφορές και οι εισφορές των εργαζοµένων 85. Ένας εταίρος για τη συµµετοχή του σε προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) εισφέρει τη χρήση ενός ακινήτου στο οποίο θα εγκατασταθεί η επιχείρηση. Το αντικείµενο αυτό της εισφοράς η προσωπική εταιρία θα το εµφανίσει στα βιβλία της: α) στο λογαριασµό «κτίρια» β) στο λογαριασµό «συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» γ) στο λογαριασµό «ασώµατες ακινητοποιήσεις» δ) σε κανένα από τους παραπάνω λογαριασµούς 86. Το ελάχιστο καταβεβληµένο κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση Α.Ε. είναι: α) β) γ) δ) Πότε λήγει η διαχειριστική περίοδος: α) 31η εκεµβρίου β) 30η Ιουνίου γ) 30η Ιουνίου ή 31η εκεµβρίου κάθε έτους και κατ εξαίρεση µπορεί να κλείνει σε άλλη ηµεροµηνία εφόσον η επιχείρηση είναι υποκατάστηµα ή θυγατρική αλλοδαπής επιχείρησης δ) οποιαδήποτε ηµεροµηνία κρίνει κατάλληλη η επιχείρηση 88. Για τη µετατροπή προσωπικής εταιρίας (O.E., E.E.) σε Α.Ε. µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν / 1920 απαιτείται κεφάλαιο: α) β) γ) δ) άλλο ποσό 89. Οι ανασταλτικοί παράγοντες για την µετατροπή προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) σε Α.Ε. είναι: α) η χαµηλή φορολογία των προσωπικών εταιριών (25%) έναντι 35% των Α.Ε. β) οι µεγαλύτερες δαπάνες των δηµοσιεύσεων γ) το µεγαλύτερο κόστος λογιστικής παρακολούθησης (βιβλία Γ κατηγορίας) δ) όλα τα παραπάνω 90. Σε µια οµόρρυθµη εταιρεία ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή : α) Οι ιδιοκτήτες ονοµάζονται µέτοχοι β) Οι εταίροι δεν ευθύνονται µε την προσωπική τους περιουσία για χρέη της επιχείρησης γ) Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται µέχρι του ποσού που έχουν επενδύσει στην επιχείρηση δ) Οι εταίροι ευθύνονται αλληλέγγυα έναντι των τρίτων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕ Σελίδα 6 από 6

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα