ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Εταιρία δηλώνει τα εξής : I. έχεται την αίτηση του Συµβαλλοµένου µε το Ασφαλιστήριο Ζωής και ασφαλίζει τις δαπάνες Νοσοκοµειακής Περίθαλψης του Ασφαλιζόµενου για την απαραίτητη ιατρική του θεραπεία λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος. II. Η παρούσα Συµπληρωµατική Ασφάλιση ισχύει, εφ όσον ο Συµβαλλόµενος καταβάλλει στην Εταιρία το ασφάλιστρο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Ασφαλίστρων και στις ίδιες τακτές ηµεροµηνίες και προθεσµίες που καταβάλλεται το ασφάλιστρο του Ασφαλιστηρίου Ζωής. III. Οι παροχές που προβλέπονται από αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση καθώς και τα ανώτατα όρια αυτών, καθορίζονται στον Πίνακα Παροχών. ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Στην παρούσα Συµπληρωµατική Ασφάλιση θεωρούνται : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ : το φυσικό πρόσωπο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη, επί του οποίου συνοµολογείται η Ασφάλιση. ΑΣΘΕΝΕΙΑ : κάθε ανωµαλία που παρουσιάζεται στη λειτουργία των οργάνων του καλυπτοµένου προσώπου η οποία δεν υπήρχε πριν γίνει η ασφάλιση και εκδηλώθηκε για πρώτη φορά αφού πέρασαν τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες από τότε που άρχισε να ισχύει ή από την ηµεροµηνία επαναφοράς σε ισχύ η ασφάλιση αυτού του προσώπου. ΑΤΥΧΗΜΑ : κάθε σωµατική βλάβη ή τραυµατισµός καλυπτοµένου προσώπου ο οποίος προκλήθηκε από αίτια εξωτερικά, βίαια, τυχαία και ανεξάρτητα από τη θέληση του Ασφαλισµένου. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα δηµόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί νόµιµα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει τον εξοπλισµό και τα µέσα για διάγνωση και γενικά για χειρουργικές επεµβάσεις. εν θεωρούνται νοσοκοµεία τα φυσικοθεραπευτήρια, τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, τα ιδρύµατα για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές καθώς επίσης κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή χώρος στον οποίο ασκείται µη επιστηµονικώς αναγνωρισµένη ιατρική, όπως βελονισµός, οµοιοπαθητική κλπ. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : θεωρούνται κατά αποκλειστικότητα ο Ασφαλιζόµενος, ο/η σύζυγος και τα άγαµα τέκνα αυτού, που έχουν ηλικία µεγαλύτερη των τριών (3) µηνών και µικρότερη των δέκα οκτώ (18) ετών, εφ όσον αναφέρονται στην Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, ή εάν σπουδάζουν, µέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ετών. ιευκρινίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη µε αυτό το Ασφαλιστήριο ισχύει µόνο για µόνιµους κατοίκους της Ελλάδας. Κάθε ασφαλισµένο άτοµο που πρόκειται να µετοικήσει εκτός Ελλάδας πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρία αµέσως. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ : θεωρείται η εισαγωγή, παραµονή και νοσηλεία του καλυπτοµένου προσώπου µέσα σε νοσοκοµείο, σαν εσωτερικός ασθενής, µε µία τουλάχιστον διανυκτέρευση. ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Η µε όλα τα σύγχρονα µέσα, προσπάθεια ίασης ασθενών και η αποκατάσταση της σωµατικής τους βλάβης, µε χειρουργική ή συντηρητική µέθοδο, η οποία είναι τεκµηριωµένη και ιατρικά επιβεβληµένη να γίνει εντός νοσοκοµείου. Εξαιρείται κάθε θεραπεία : i. η οποία θα µπορούσε να γίνει εκτός νοσοκοµείου ή στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείου. ii. iii. ψυχιατρική / νευρολογική της οποίας το αποτέλεσµα είναι αποκλειστικά η ανακούφιση επώδυνων καταστάσεων και όχι η αποθεραπεία αυτών. Ο διαγνωστικός έλεγχος δεν θεωρείται θεραπεία, ακόµη και αν γίνει εντός νοσοκοµείου. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Ορίζεται η επέµβαση ή θεραπεία εντός νοσοκοµείου όπου ο ασθενής δεν χρειάζεται να διανυκτερεύσει αλλά υπογράφει το εισιτήριο του νοσοκοµείου. ΕΝ περιλαµβάνει όµως θεραπεία και εξετάσεις, όπου σύµφωνα µε την γνώµη της Εταιρίας και των ιατρικών συµβούλων της θα µπορούσαν να γίνουν ικανοποιητικά χωρίς να εισαχθεί στο νοσοκοµείο.

2 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ : Θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και αιφνίδιο πρόβληµα υγείας του Ασφαλιζόµενου εξατίας ασθένειας ή ατυχήµατος, δυνητικά επικίνδυνο για τη ζωή του, που εκδηλώνεται µε έντονα συµπτώµατα και απαιτεί άµεση εισαγωγή στο Νοσοκοµείο για συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία. Οι ενδείξεις επείγουσας εισαγωγής και παραµονής στο Νοσοκοµείο καθορίζονται αυστηρά από τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και τις κατευθηντήριες οδηγίες ανάλογα µε το σύµπτωµα και την ασθένεια. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή ως επείγουσα µια νοσηλεία όταν αυτή δεν περιλαµβάνει φαρµακευτική ή άλλη αγωγή ιατρικά αποδεκτή για την ασθένεια που αποτέλεσε την αιτία εισαγωγής και αναγκαστικής παραµονής στο Νοσοκοµείο. ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Η κατηγορία του δωµατίου και υπηρεσιών στο νοσοκοµείο, που έχει επιλέξει ο Ασφαλιζόµενος και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. Για αυτή την Συµπληρωµατική Ασφάλιση, ορίζονται 4 κατηγορίες θέσης νοσηλείας, ως εξής : ΘΕΣΗ LUX: Η θέση εκείνη, η οποία προσφέρει αποκλειστικά µονόκλινα δωµάτια, τα οποία είναι πολυτελέστερα, πιό άνετα και µε περισσότερες παροχές από ότι τα αντίστοιχα µονόκλινα δωµάτια του ιδίου νοσοκοµείου και χαρακτηρίζονται LUX. ΘΕΣΗ Α : Μονόκλινο δωµάτιο ή δωµάτιο στο οποίο δεν νοσηλεύεται άλλος ασθενής και χρεώνεται σαν µονόκλινο. ΘΕΣΗ Β : ίκλινο δωµάτιο ή δωµάτιο στο οποίο δεν νοσηλεύονται περισσότεροι από δύο ασθενείς, και χρεώνεται σαν δίκλινο. ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ : Η εσωτερική νοσηλεία κατά τη διάρκεια της οποίας ο ασθενής νοσηλεύεται σε υψηλότερη κατηγορία θέσης από αυτήν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. ΕΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ : Η εσωτερική νοσηλεία του ασφαλισµένου, η οποία γίνεται στην θέση που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών ή σε κατώτερη από αυτή. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ : Η κατάταξη των χειρουργικών επεµβάσεων µε βάση την σοβαρότητα τους, όπως αυτή καθορίζεται στον πιο κάτω αναφερόµενο Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεµβάσεων, η οποία θα αναθεωρείται ανά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε την εξέλιξη της Ιατρικής Επιστήµης. ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΗΣ ΧΡΕΩΣΗ : Η χρέωση για ιατρική περίθαλψη, που είναι λογική και συνήθης, σύµφωνα µε το γενικό επίπεδο τιµών και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση από άλλους του ίδιου επιπέδου της γεωγραφικής περιοχής, όπου πραγµατοποιήθηκε παρόµοια ή συγκρίσιµη θεραπεία ή ιατρικές υπηρεσίες σε άτοµα του ίδιου φύλου και ηλικίας και για παρόµοια ασθένεια ή ατύχηµα. Τα ποσά αυτά είναι παρεµφερή µε τα ποσά που αναφέρονται στις εκάστοτε ειδικές συµβάσεις συνεργασίας της Εταιρίας µε τα Νοσοκοµεία. ΕΞΟ Α ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ : Η λογική και συνήθης χρέωση από το νοσοκοµείο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τον Ασφαλιζόµενο κατά την περίοδο της νοσηλείας του σαν εσωτερικός ασθενής ή για ηµερήσια θεραπεία. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : Θεωρείται κάθε Νοσηλευτικό ίδρυµα το οποίο λειτουργεί νόµιµα και συνεργάζεται µε την Εταιρία έχοντας υπογράψει σχετική σύµβαση συνεργασίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής του πίνακα των Συµβεβληµένων Νοσηλευτικών ιδρυµάτων. ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Θεωρείται κάθε Νοσηλευτικό ίδρυµα που δεν ανήκει στο Συµβεβληµένο µε την Εταιρία δίκτυο Νοσηλευτικών ιδρυµάτων. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : Το εφάπαξ ποσό που αφαιρείται, ανά περιστατικό νοσηλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων που για την θεραπεία του ασθενούς δεν απαιτείται διανυκτέρευση, από το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων και αναγνωριζοµένων για αυτήν εξόδων, για το οποίο δεν καταβάλλεται αποζηµίωση και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ : Θεωρείται η ειδική κάρτα την οποία παρέχει η Εταιρία στους Ασφαλισµένους, στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του Ασφαλισµένου και ο αριθµός του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Η κατοχή και η επίδειξη της κάρτας υγείας µε επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας, νοµιµοποιεί τη χρήση των παροχών της παρούσας Συµπληρωµατικής Ασφάλισης µε την προυπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα και η Ασφάλιση είναι σε ισχύ. ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΑΡΟΧΕΣ Εάν εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθένειας, κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας, καλυπτόµενο πρόσωπο εισαχθεί, παραµείνει και νοσηλευθεί σε νοσοκοµείο ως εσωτερικός ασθενής, η Εταιρία συµφωνεί να καταβάλλει τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα για την απαραίτητη ιατρική θεραπεία του Ασφαλιζόµενου. Σε όλες τις περιπτώσεις νοσηλείας στην Ελλάδα και εφ όσον ο Ασφαλιζόµενος δεν

3 νοσηλευθεί σε υψηλότερη θέση από αυτήν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, η Εταιρία καλύπτει πλήρως σε κάθε περίπτωση βάσει πρωτότυπων παραστατικών αποδεικτικών στοιχείων, τα λογικά και συνήθη έξοδα νοσηλείας χωρίς κανένα ανώτατο όριο. Η ανώτατη περίοδος κάλυψης εντός νοσοκοµείου, κατά περίπτωση νοσηλείας, είναι αθροιστικά 365 ηµέρες. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος νοσηλευθεί σε υψηλότερη θέση από αυτήν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και δεν πρόκειται για εξαιρετικά βαρειά επέµβαση, τότε η Εταιρία θα αποζηµιώσει το 65% ή 50% των πραγµατοποιηθέντων εξόδων για νοσηλεία ανώτερη κατά µία (1) ή δύο (2) θέσεις αντίστοιχα. Ακόµη σε περίπτωση νοσηλείας λόγω ασθένειας κατά τον δεύτερο ή τρίτο µήνα ισχύος της παρούσας Ασφάλισης, τότε θα υπάρχει συµµετοχή του Ασφαλιζόµενου στο σύνολο των προβλεποµένων και αναγνωριζοµένων εξόδων νοσηλείας, κατά 50%. Με ρητή συµφωνία τα αναγνωριζόµενα έξοδα για τον προσδιορισµό της καταβλητέας αποζηµίωσης είναι : 1.Εξοδα Νοσηλείας Αυτά περιλαµβάνουν : i. Κόστος διαµονής Τα έξοδα δωµατίου και τροφής που αφορούν την θεραπεία, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους για νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και επιπλέον το κόστος ενός κρεβατιού για ένα γονέα που συνοδεύει παιδί κάτω των 9 ετών. ii. Εξοδα βοηθητικών υπηρεσιών : Τα έξοδα για φάρµακα, υγειονοµικό υλικό (επιδέσµους,νάρθηκες κλπ), υλικά οστεοσύνθεσης, έξοδα χειρουργείου και χρήσης χειρουργικών συσκευών που είναι απαραίτητες για την επέµβαση, αίµα, πλάσµα αίµατος, ορούς, οξυγόνο κλπ. Επίσης καλύπτεται πλήρως η αµοιβή εξειδικευµένης διπλωµατούχου αποκλειστικής νοσοκόµας για µία (1) οκτάωρη βάρδια το εικοσιτετράωρο (24ωρο) και για ανώτατο όριο νοσηλείας δεκαπέντε (15) ηµερών, εφόσον κρίνεται αναγκαία από τον θεράποντα ιατρό του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος. iii. Εξοδα ιαγνωστικών εξετάσεων : Τα έξοδα για ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες, αξονικές ή µαγνητικές τοµογραφίες,υπερηχογραφήµατα, ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, και τις γνωµατεύσεις επ αυτών από τον ειδικό ιατρό. iv. απάνες µεταµόσχευσης : Το σύνολο των εξόδων νοσηλείας για µεταµόσχευση οργάνου από άλλο δότη χωρίς να καλύπτεται η δαπάνη µοσχεύµατος. Σε κάθε περίπτωση όµως καλύπτεται µόνο ο λήπτης του µοσχεύµατος και όχι ο δότης. 2.Εξοδα χειρουργού και αναισθησιολόγου : τη λογική και συνήθη χρέωση για αµοιβή του χειρουργού και του αναισθησιολόγου, για την χειρουργική επέµβαση και την αναισθησία που απαιτείται. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος νοσηλευθεί σε µη Συµβεβληµένο µε την Εταιρία Νοσηλευτικό ίδρυµα, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει την αµοιβή του χειρουργού και του αναισθησιολόγου σύµφωνα µε τα ανώτατα όρια που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και την βαρύτητα που αντιστοιχεί στην συγκεκριµένη επέµβαση. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των ανώτατων ορίων αµοιβών εαν µεταβληθεί το κόστος παροχής των υπηρεσιών υγείας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Εξοδα θεράποντα ιατρού, τη χρέωση για αµοιβή του ιατρού του Νοσηλευτικού ιδρύµατος, ο οποίος παρακολουθεί τον Ασφαλιζόµενο κατά τη διάρκεια νοσηλείας του στο νοσοκοµείο σαν εσωτερικός ασθενής. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος νοσηλευθεί σε µη Συµβεβληµένο µε την Εταιρία Νοσηλευτικό ίδρυµα, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει την αµοιβή του θεράποντα ιατρού σύµφωνα µε τα ανώτατα όρια που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των ανώτατων ορίων αµοιβών εαν µεταβληθεί το κόστος παροχής των υπηρεσιών υγείας.

4 ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗ Έως 2 ηµέρες παραµονή 200 Από 3 έως 5 ηµέρες παραµονής (ανά ηµέρα) 100 Από 6 έως 20 ηµέρες Παραµονής (ανά ηµέρα) 80 Από 21 ηµέρες παραµονής 50 και άνω (ανά ηµέρα) 4.Εξοδα για ηµερήσια επέµβαση/θεραπεία 5.Νοσοκόµα στο σπίτι : καλύπτεται πλήρως στο σπίτι του Ασφαλιζόµενου η αµοιβή εξειδικευµένης διπλωµατούχου αποκλειστικής νοσοκόµας για µία (1) οκτάωρη βάρδια το εικοσιτετράωρο (24ωρο) και για ανώτατο όριο νοσηλείας δεκαπέντε (15) ηµερών, εφόσον κρίνεται αναγκαία από τον θεράποντα ιατρό του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, για ιατρικούς και ΟΧΙ για οικιακούς λόγους, αµέσως µετά από νοσηλεία σε νοσοκοµείο. 6.Προ και Μετά Νοσοκοµειακά Εξοδα : Η Εταιρία θα καταβάλλει µέχρι του ανώτατου ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, κατά περίπτωση νοσηλείας, τα έξοδα ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων, που θα πραγµατοποιηθούν πριν ή και µετά την Εσωτερική Νοσηλεία του Ασφαλιζόµενου, µε τις παρακάτω προυποθέσεις : i. Προ-Νοσοκοµειακά έξοδα : Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αυτών θα σηµάνουν απαραίτητα νοσηλεία του Ασφαλιζόµενου εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος. Η παροχή αυτή ισχύει για έξοδα τα οποία θα διενεργηθούν σε διάστηµα ενός (1) µηνός πριν την εισαγωγή στο Νοσηλευτικό Ιδρυµα. ιευκρινίζεται ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι απαραίτητο να έχουν γίνει εντός Νοσοκοµείου. ii. Μετά-Νοσοκοµειακά έξοδα : Θεωρούνται τα έξοδα µετανοσοκοµειακών υπηρεσιών, που έχουν σχέση µε τη νοσηλεία που προηγήθηκε και αφορούν : Παρακολούθηση ιατρών, θεραπεία, φάρµακα, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, διαγνωστικές εξετάσεις. Η παροχή αυτή ισχύει ένα (1) µήνα από την έξοδο του Ασφαλιζόµενου από το Νοσηλευτικό Ιδρυµα. ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση τοκετού της Ασφαλιζόµενης, ο οποίος θα συµβεί 24 µήνες από την έναρξη της ασφάλισης της ή την επαναφορά σε ισχύ της παρούσας Ασφάλισης, η Εταιρία θα καταβάλλει επιδοµατικά το ποσό που ορίζεται στον Πίνακα Παροχών. ΑΡΘΡΟ 4 : ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό η Εταιρία θα αποζηµιώσει κατά περίπτωση µέχρι το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στον Πίνακα Παροχών, βάσει των πραγµατοποιηθέντων εξόδων και ο Ασφαλιζόµενος θα συµµετέχει κατά 20% σε όλα τα έξοδα που η Εταιρία θα αναγνωρίσει και κατά 30% εάν η νοσηλεία πραγµατοποιηθεί στις Η.Π.Α ή στον Καναδά. Η Εταιρία δεν θα αποζηµιώσει έξοδα νοσηλείας που έγιναν στον Καναδά ή στις Η.Π.Α., εκτός εάν ο Ασφαλιζόµενος έχει γραπτή συµφωνία της Εταιρίας ή η νοσηλεία είναι αποτέλεσµα επείγοντος περιστατικού εκεί, κατά την διάρκεια ταξιδίου για επαγγελµατικούς λόγους ή λόγους αναψυχής. Σε αυτή την περίπτωση ο Ασφαλιζόµενος πρέπει να αποδείξει τον λόγο του ταξιδίου στην Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Εάν κατά τη διάρκεια ταξιδίου του Ασφαλιζόµενου στο εξωτερικό (σε οποιαδήποτε χώρα του κόσµου), απαιτηθεί ανάγκη επείγουσας ιατρικής βοήθειας, η Εταιρία του παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας µε το ιεθνές Κέντρο Βοήθειας σε 24ωρη βάση, για την παροχή ιατρικών συµβουλών σχετικών µε την επείγουσα βοήθεια. Η γλώσσα επικοινωνίας θα είναι η Ελληνική, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πλην αυτής, ο δε τρόπος περιγράφεται σε ένα από τα ειδικά αναλυτικά έντυπα οδηγιών που η Εταιρία προµηθεύει τον Ασφαλιζόµενο. Επιπλέον, η Εταιρία θα καταβάλλει χωρίς κανένα περιορισµό, τα σχετικά έξοδα για όλες τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιό κάτω : 1. Ολα τα ιατρικώς απαραίτητα έξοδα για την επείγουσα µεταφορά όπως και τα έξοδα θεραπείας του, αµέσως-πριν και κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. 2. Ολα τα έξοδα τηλεπικοινωνίας και όλων των βοηθητικών για την µεταφορά υπηρεσιών. 3. Ολα τα έξοδα για την αποστολή φαρµάκων, ορών αίµατος και ιατρικών εργαλείων, στον τόπο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόµενος, αν αυτό είναι απαραίτητο. 4. Ολα τα λογικά έξοδα µεταφοράς ενός συνοδού του Ασφαλιζόµενου κατά την επείγουσα µεταφορά, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για ιατρικούς λόγους. 5. Ολα τα έξοδα που απαιτούνται να γίνουν για να ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόµενοι ή τα µέλη της οικογένειας του Ασφαλιζόµενου, σε περίπτωση που ο ίδιος αδυνατεί να τα πράξει.

5 Η Εταιρία και οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι της, θα συντονίσουν τη µεταφορά του Ασφαλιζόµενου στο πλησιέστερο Νοσηλευτικό Ιδρυµα ή κέντρο Υγείας, όπου µπορεί να του παρασχεθεί η κατάλληλη για την περίπτωση της υγείας ιατρική περίθαλψη. Ακόµη διατηρούν το δικαίωµα της απόφασης, εάν η κατάσταση της υγείας του είναι τόσο σοβαρή, ώστε να απαιτείται επείγουσα µεταφορά του, τόσο για τον τόπο όσο και για τον τρόπο µεταφοράς. ιευκρινίζεται ότι δεν καλύπτεται το κόστος της µεταφοράς του Ασφαλιζόµενου από την Ελλάδα προς οποιαδήποτε άλλη χώρα, καθώς και οποιαδήποτε µεταφορά εντός Ελλάδος. Εάν το κέντρο βοήθειας δεν ειδοποιηθεί, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωµα να µην αποζηµιώσει τα παραπάνω έξοδα, εκτός και αν υπήρχαν αντικειµενικές δυσκολίες, λόγω γεωγραφικών ή άλλων συνθηκών, που καθιστούσαν αδύνατη την επικοινωνία. Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω καλύψεις ισχύουν για απεριόριστο αριθµός ταξιδίων του Ασφαλιζόµενου στο εξωτερικό. Μοναδική προυπόθεση είναι να µην υπερβαίνει για κάθε ταξίδι του, το όριο των εξήντα (60) συνεχόµενων ηµερών παραµονής του στο εξωτερικό. ιευκρινίζεται ότι αν εκτός των παραπάνω παροχών, απαιτηθεί νοσηλεία του Ασφαλιζόµενου σε Νοσηλευτικό Ιδρυµα του εξωτερικού, τότε τα έξοδα που θα δηµιουργηθούν εξ αιτίας αυτής της νοσηλείας, καλύπτονται σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου και του ανώτατου ορίου που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. Ο Ασφαλιζόµενος θα εφοδιάζεται µε ειδική κάρτα επείγουσας βοήθειας που του δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας του µε το κέντρο βοήθειας. Η κάρτα αναφέρει τους Κωδικούς αριθµούς, που απαιτούνται για την επικοινωνία του, και τις σηµαντικές οδηγίες που πρέπει να τηρεί για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του. ιευκρινίζεται ότι αν η προσθήκη αυτή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε αυτόµατα παύει να ισχύει και η ειδική κάρτα. ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ Η Ι ΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Σε περίπτωση που συµµετέχει στα έξοδα νοσηλείας που θα υποβληθούν στην Εταιρία, άλλος ασφαλιστικός φορέας κοινωνικής ή ιδιωτικής ασφάλισης, η Εταιρία θα καταβάλλει το σύνολο της διαφοράς µεταξύ των αναγνωρισµένων εξόδων νοσηλείας και εκείνων που αποζηµίωσε ο άλλος ασφαλιστικός φορέας και επιπλέον εφάπαξ ποσό ίσο µε το 10% του ποσού των εξόδων που κάλυψε ο άλλος ασφαλιστικός φορέας µε την προυπόθεση ότι ο τελευταίος αποδεδειγµένα κατέβαλε αποζηµίωση τουλάχιστον ίση µε είκοσι επί τοις εκατό (20%) του συνόλου των εξόδων νοσηλείας. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να υποβληθούν στην Εταιρία επικυρωµένα από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα αντίγραφα των πρωτότυπων αποδείξεων εξόδων και η πρωτότυπη εκκαθάριση στην οποία θα αναγράφεται το ποσο της καταβληθείσας αποζηµίωσης. Εάν ο Ασφαλιζόµενος νοσηλευθεί για ασθένεια ή ατύχηµα, σε ηµόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκοµείο, και δεν αξιώσει καµία αποζηµίωση για την νοσηλεία του, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει τα επιδόµατα ως κάτωθι : 1. Το Νοσοκοµειακό Επίδοµα που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, για κάθε διανυκτέρευση, ανάλογα µε την θέση νοσηλείας και για ανώτατο όριο νοσηλείας εξήντα (60) ηµέρες. 2. Αν ο Ασφαλιζόµενος υποβληθεί σε Χειρουργική Επέµβαση, εκτός του Νοσοκοµειακού Επιδόµατος ως ανωτέρω, θα καταβληθεί το εφ άπαξ Χειρουργικό Επίδοµα που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της επέµβασης και τη θέση νοσηλείας. Εάν ο Ασφαλιζόµενος αποζηµιωθεί από αυτή την παροχή, δεν θα δικαιούται καµία άλλη ενδονοσοκοµειακή παροχή από αυτό το Ασφαλιστήριο. Το δικαίωµα των Εξωνοσοκοµειακών Παροχών (Προ και Μετά Νοσοκοµειακά έξοδα νοσηλείας και Νοσοκόµα στο σπίτι) του παρόντος προσαρτήµατος, παραµένει ανεπηρέαστο και ισχύει όπως ορίζεται στις παραγρ. 5 και 6 του Άρθρου 2. ΑΡΘΡΟ 7 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ο Ασφαλιζόµενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασµό του, έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρία κάθε εισαγωγή σε Νοσοκοµείο, προσώπου που καλύπτεται από αυτή την Ασφάλιση και µάλιστα µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την εισαγωγή, και οπωσδήποτε πριν την ηµεροµηνία εξόδου του, εάν αυτή πραγµατοποιηθεί νωρίτερα. Εχει επίσης την υποχρέωση να προσκοµίζει στην Εταιρία, αποδεικτικά στοιχεία της νοσηλείας, µέσα σε 30 ηµέρες από την έξοδο από το Νοσοκοµείο. Σε περίπτωση νοσηλείας στο Εξωτερικό ο Ασφαλιζόµενος οφείλει να µεταφράσει και να επικυρώσει τα αποδεικτικά έγγραφα νοσηλείας του, στην πλησιέστερη Προξενική Ελληνική Αρχή, η δε Εταιρία να καταβάλλει τα έξοδα νοσηλείας σε Ευρώ, που αντιστοιχούν στα ξένα νοµίσµατα, σύµφωνα µε την επίσηµη ισοτιµία της Τράπεζας

6 της Ελλάδος κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης των εξόδων νοσηλείας από τον Ασφαλιζόµενο. Πάντως διευκρινίζεται ότι, η οποιαδήποτε αποζηµίωση θα καταβάλλεται µόνο µε την προσκόµιση πρωτότυπων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, είτε στον Ασφαλιζόµενο, είτε µε τη συγκατάθεση της Εταιρίας, σε αυτούς που προσέφεραν τις καλυπτόµενες ιατρικές υπηρεσίες και των οποίων η εξοφλητική απόδειξη θα απαλλάσσει την Εταιρία από περαιτέρω υποχρεώσεις για αυτές τις παροχές. ΑΡΘΡΟ 8 : ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ασφαλιζόµενο συµπληρωµατικές ιατρικές εκθέσεις ή εξετάσεις από ιατρό της επιλογής της, τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν την ίδια. Τυχόν άρνηση του Ασφαλιζόµενου για εξέταση του από τον ιατρό της Εταιρίας, οδηγεί στην απώλεια του δικαιώµατος προς αποζηµίωση από την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 9 : ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ύο ή περισσότερες νοσηλείες οφειλόµενες στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές της, θεωρούνται σαν µία νοσηλεία, εκτός αν µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 90 ηµερών. ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Με αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση, η Εταιρία δεν υποχρεούται να καταβάλλει αποζηµίωση στις περιπτώσεις που είναι αποτέλεσµα των παρακάτω γεγονότων, πράξεων ή καταστάσεων : 1. Σωµατικές βλάβες ή ασθένειες καθώς και οι επιπλοκές τους, που υπήρχαν πριν από την έναρξη ή τη επαναφορά σε ισχύ της παρούσας. Αν όµως η Ασφάλιση αυτή παρέµεινε σε ισχύ για δύο (2) συνεχή χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξης της ή την επαναφορά της σε ισχύ, η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει, εκτός αν διαφορετικά αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Εάν όµως έχει γίνει εκ µέρους του Ασφαλιζόµενου ψευδής δήλωση ή αποσιώπηση περιστατικών τέτοιων που αν η Εταιρία τα γνώριζε δεν θα προέβαινε στην ασφάλιση ή δεν θα τη δεχόταν µε τους ίδιους όρους, τότε η Εταιρία δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζηµίωσης. 2. Θεραπεία που δεν παρέχεται από νοσοκοµείο όπως αυτό ορίζεται µε αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση. 3. Συστηµατικές ιατρικές εξετάσεις ή γενικές εξετάσεις (check up) συστηµατικές εξετάσεις στα µάτια και αυτιά, εµβολιασµούς, ιατρικά πιστοποιητικά, εξετάσεις για λόγους εργασίας ή ταξιδίου, γυαλιά, φακούς επαφής και ακουστικά. Επίσης δεν καλύπτεται η τακτική θεραπεία χρόνιων παθήσεων οι οποίες αποδεδειγµένα προυπήρχαν της ασφαλίσεως όπως και η θεραπεία που γίνεται σε εξωτερικά ιατρεία. 4. Οδοντοιατρική θεραπεία και χειρουργική, εκτός αν είναι απαραίτητη λόγω ατυχήµατος που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συµπληρωµατικής ασφάλισης. 5. Αισθητική και πλαστική χειρουργική, εκτός αν είναι απαραίτητη λόγω ατυχήµατος που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συµπληρωµατικής ασφάλισης. 6. Κύηση, αποβολή ή άµβλωση και τοκετός για οποιαδήποτε άλλη παροχή πέραν αυτής που αναφέρεται στο Άρθρο Θεραπείες σχετικά µε την στειρότητα, αντισύλληψη ή εθελοντική στείρωση, τεχνητή ή εξωσωµατική γονιµοποίηση καθώς και οι γενικές ερευνητικές εγχειρήσεις, λαπαροσκοπικές ή µη, οι οποίες δεν σχετίζονται µε ασθένεια. 8. Συγγενείς ανωµαλίες, και γενετικές ασθένειες ή παθήσεις. 9. Τεχνητά προσθετικά τµήµατα, διορθωτικές συσκευές και ιατρικά µηχανήµατα που δεν είναι απαραίτητα για την θεραπεία του Ασφαλιζόµενου, καθώς και η αλλαγή των προσθετικών τµηµάτων ή διορθωτικών συσκευών. 10. Την θεραπεία διανοητικών ασθενειών και ψυχιατρικών ανωµαλιών. 11. Την θεραπεία και εξετάσεις που αφορούν το AIDS και κάθε ασθένεια ή κατάσταση που συνδέεται µε το AIDS. 12. Σωµατικές βλάβες ή ασθένειες που αυτοπροκαλούνται ή οφείλονται άµεσα ή έµµεσα, µερικά ή ολικά, σε απόπειρα αυτοκτονίας, την κατάχρηση αλκοόλ, την κατάχρηση/εξάρτηση φαρµάκων/ναρκωτικών. 13. Συµµετοχή ή εκπαίδευση σε επικίνδυνα σπορ, χόµπι, όπως ενδεικτικά αναφέρονται : ανεµοπλοία, αεροπλοία, ελεύθερη πτώση µε αλεξίπτωτο, αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα, επαγγελµατική ιστιοπλοία, αγώνες ποδηλασίας, ιππικοί αγώνες, καταδύσεις, αναρρίχηση σε βουνά, κυνήγι, πολεµικές τέχνες και επαγγελµατικός αθλητισµός. 14. Αεροπορικά ατυχήµατα, εκτός εάν ο Ασφαλιζόµενος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόµιµα και εκτελεί κανονικά δροµολόγια, τακτικά ή έκτακτα (charters). 15. Θεραπεία που έγινε στον Καναδά ή στις Η.Π.Α. χωρίς την γραπτή συµφωνία της Εταιρίας, εκτός εάν η θεραπεία έγινε λόγω επείγουσας ανάγκης κατά την διάρκεια

7 ταξιδιού του Ασφαλιζόµενου εκεί, για επαγγελµατικούς λόγους ή λόγους αναψυχής. 16. Ασθένειες ή σωµατική βλάβη η οποία προήλθε από εισβολή ή επιδροµή εχθρού, εξωτερικό ή εµφύλιο πόλεµο, επανάσταση, πολιτική ή στρατιωτική στάση, ανταρσίες, πολιτικές ταραχές και τροµοκρατικές ενέργειες ή εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού. 17. Κάθε περιστατικό που οφείλεται σε αδήλωτες επαγγελµατικές και αθλητικές δραστηριότητες. 18. Πάσης φύσεως θεραπείες, διαγνωστικές εξετάσεις ή χειρουργικές επεµβάσεις για την παχυσαρκία. 19. Θεραπεία ακµής, αλλεργικά τεστ και ανοσοθεραπείες καθώς και εξετάσεις Γενετικού κώδικα (DNA). 20. Αφαίρεση σπίλων µε εξαίρεση τους κακοήθεις. 21. Αγωγή, θεραπεία, διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και χειρουργικές επεµβάσεις για διόρθωση οφθαλµικών διαθλαστικών ανωµαλιών, στραβισµό, καταρράκτη, και ακουστικής οξύτητας. Ειδικές Εξαιρέσεις εν καλύπτεται για τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της Ασφάλισης, νοσηλεία ή θεραπεία για τις παρακάτω περιπτώσεις, έστω και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως προυπάρχουσες : Αµυγδαλεκτοµή, σκωληκοειδεκτοµή, εκτοµή αδενοειδών εκβλαστήσεων και παθήσεις αυτιών, περιεδρικό συρίγγιο, κύστη κόκκυγος, όλων των µορφών κύστεις, εγχειρήσεις για κιρσούς, επίκτητη φίµωση, παθήσεις θυρεοειδούς, παθήσεις προστάτη, χολολιθίαση, χολοκυστίτιδα, νεφρολιθίαση και ψαµµίαση, παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος, κήλες (πάσης φύσεως συµπεριλαµβανοµένης και της κήλης µεσοσπονδυλίου δίσκου), αρθροσκοπήσεις, γυναικολογικές επεµβάσεις. ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Κάθε χρόνο στην επέτειο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, η Εταιρία θα αναπροσαρµόζει τα ασφάλιστρα για τον επόµενο ασφαλιστικό χρόνο, κατά ποσοστό µεταβολής οκτώ τοις εκατό (8%), ανεξάρτητα της αναπροσαρµογής που προβλέπεται στο Άρθρο 12. ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η διάρκεια της Ασφάλισης αυτής, είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτόµατα κάθε χρόνο. Σε κάθε ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου η Εταιρία, µετά από βεβαίωση αδειούχου αναλογιστή διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των ετησίων ασφαλίστρων σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 12% και πέραν του ποσοστού που προβλέπεται στο Άρθρο 11, για το σύνολο των ασφαλισµένων, εάν µεταβληθούν, και κατά τον λόγο της µεταβολής προς το ισχύον σήµερα ασφάλιστρο, ένας ή περισσότεροι από τους συντελεστές υπολογισµού του ασφαλίστρου, οι οποίοι είναι : α.πίνακες νοσηρότητας, Ελληνικών ή ιεθνών Υπηρεσιών β.η σχέση µεταξύ αποζηµιώσεων και ασφαλίστρων (συντελεστής αποζηµιώσεων) γ.η µεταβολή του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας. Επίσης όταν ο Ασφαλιζόµενος µεταβαίνει από την µία ηλικία στην επόµενη, τα ασφάλιστρα αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τιµολόγιο της παρούσας Ασφάλισης. Πάντως, η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις : Εάν τα ασφάλιστρα ανανέωσης δεν έχουν καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρία θα αποζηµιώσει τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα που αφορούν ασθένεια ή ατύχηµα που συνέβη πριν την ηµεροµηνία ανανέωσης. Στη συνέχεια το ασφαλιστήριο συµβόλαιο αυτοδίκαια, όσον αφορά το παρόν προσάρτηµα, είναι άκυρο. Αν το βασικό ασφαλιστήριο Ζωής ακυρωθεί, εξαγοραστεί, γίνει ελεύθερο περαιτέρω καταβολών ή λήξει. Αν καταγγελθεί από οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων µερών.η Εταιρία όµως µετά από δύο χρόνια από την έκδοση ή την επαναφορά του σε ισχύ για κανένα λόγο δεν µπορεί να το καταγγείλει, επικαλούµενη την ακυρότητα αυτού, αλλά µόνο για ψευδή δήλωση και για αποσιώπηση περιστατικών γνωστών στον Ασφαλιζόµενο και µόνο στην περίπτωση που η ψευδής δήλωση και η αποσιώπηση, είναι τέτοιας φύσης, ώστε η Εταιρία δεν θα συναινούσε στην ασφάλιση ή δεν θα την δεχόταν µε τους όρους που την δέχθηκε αν γνώριζε την πραγµατική κατάσταση της υγείας του ασφαλισµένου. Για τα εξαρτώµενα παιδιά όταν παντρευτούν ή συµπληρώσουν το 18 ο έτος

8 της ηλικίας τους ή το 25 ο έτος εφόσον σπουδάζουν. Με την επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη µε το 65 ο έτος της ηλικίας του Ασφαλιζόµενου ή της συζύγου του. Σε περίπτωση όµως που ο Ασφαλισµένος ή η σύζυγος του γίνουν εξήντα πέντε (65) ετών, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο ήταν σε ισχύ κατά την τελευταία 10ετία και η καταβολή των ασφαλίστρων και των εκάστοτε αναπροσαρµογών, γίνεται ανελλιπώς από τον Συµβαλλόµενο, η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα η ισχύς της παρούσας συµπληρωµατικής ασφάλισης να παραταθεί ισοβίως, µε την προϋπόθεση όµως η παράταση να µην υπερβαίνει το χρόνο λήξης της Βασικής Ασφάλισης. Στα εξαρτώµενα µέλη παρέχεται η δυνατότητα να ασφαλισθούν, χωρίς έλεγχο ασφαλισιµότητας, µε ατοµικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο, µε το πλησιέστερο πρόγραµµα µε το παρόν και το ισχύον τιµολόγιο που θα διαθέτει η Εταιρία τότε, στις εξής περιπτώσεις : 1. Στα εξαρτώµενα µέλη παιδιά κατά τη λήξη της παρούσας ασφάλισης, στην ηλικία των 18 ή 25 ετών. 2. Όταν αποβιώσει ο κυρίως Ασφαλιζόµενος κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ασφάλισης. Το δικαίωµα αυτό ασκείται µε έγγραφη αίτηση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία λήξης της Ασφάλισης ή της αποβίωσης του Ασφαλιζόµενου. ΑΡΘΡΟ 13 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Γενικοί Οροι του Βασικού Ασφαλιστηρίου Ζωής ισχύουν και για τη Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. ΑΡΘΡΟ 14 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η Η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση δεν δίνει δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη.

9 ΑΡΘΡΟ 15 : ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Στον Πίνακα, που ακολουθεί κατατάσσονται οι χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε τη σοβαρότητα τους. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεµβάσεις διενεργούνται ταυτόχρονα, θα καταβάλλεται από την Εταιρία το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέµβαση και το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού που αντιστοιχεί στις επιπλέον επεµβάσεις. Σε περίπτωση που η πραγµατοποιηθείσα χειρουργική επέµβαση δεν περιλαµβάνεται στον Πίνακα, τότε ο προσδιορισµός της χειρουργικής αµοιβής θα γίνεται µε βάση την αναλογούσα σε αντίστοιχης σοβαρότητας επέµβαση που περιλαµβάνεται στον Πίνακα. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Απολίνωση κιρσού φλέβας Ακρωτηριασµός δακτύλου (χεριού, ποδιού) ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωτηριασµός άκρου (ποδός, κνήµης, µηρού, χεριού, πήχεως, βραχίονος) Συρραφή αγγείου (αρτηρίας, φλέβας), κατόπιν τραύµατος Εγχείρηση κιρσών ενός σκέλους ή δύο σκελών ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αρτηριακή εµβολεκτοµή θροµβεκτοµή Αφαίρεση αυχενικής πλευράς ιατοµή ή εκτοµή προσθίου σκαληνού µυός Οσφυική συµπαθεκτοµή Αορτο-λαγόνιος ή µηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή Υποκλείδιο φλεβική-αρτηριακή παράκαµψη µε φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση Φλεβική θροµβεκτοµή (µάσχαλο-υποκλειδίου, λαγονοµηριαίας, κάτω κοίλης φλέβας) Αγγειοπλαστική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Αορτο-αµφω-µηριαία-ιγνυακή παράκαµψη Αορτο-νεφρική-αρτηριακή παράκαµψη Αορτο-σπλαχνική αρτηριακή παράκαµψη Αορτο-καρωτιδική ή αορτο-υποκλείδιο παράκαµψη Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας Εγχείρηση κοιλιακής αορτής Εγχείρηση καρδιάς µε εξωσωµατική ή µη ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ονυχεκτοµή Αφαίρεση αθηρωµατώδους κύστης, µικρού λιπώµατος, ινώµατος, θηλώµατος, κλπ. ιατοµή βραχέος χαλινού Συρραφή τραύµατος ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Εκτεταµένα θλαστικά τραύµατα αντιµετωπισθέντα µε γενική νάρκωση

10 Πλαστική κήλης (βουβωνοκήλη, µηροκήλη, οµφαλοκήλη, µετεγχειρητική κήλη κλπ.) Σκωληκοειδεκτοµή Παροχέτευση περιγεγραµµένου ενδοκοιλιακού αποστήµατος Χολοκυστοστοµία Εκτοµή περιεδρικού συριγγίου, ραγάδος Αιµορροιδεκτοµή Εκτοµή κύστης κόκκυγος Εκτοµή κονδυλωµάτων, θηλωµάτων, πολυπόδων Συστροφή όρχεως ορχεοπηξία Επιδιδυµιδεκτοµή Υδροκήλη Κιρσοκήλη Εκτοµή συγγενών κύστεων-συριγγίων τραχήλου Αφαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος Τεταρτεκτοµή µαστού ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ερευνητική λαπαροτοµία Κολοστοµία-νηστιδοστοµία-ειλεοστοµία Γαστρεκτοµή µερική Βαγοτοµή + αναστόµωση ή πυλωροπλαστική Εντεροαναστόµωση Μαστεκτοµή απλή ή ριζική Παρωτιδεκτοµή Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός τραχήλου βουβώνων Θυρεοειδεκτοµή ολική ή υφολική Χολοκυστεκτοµή Εκτοµή λεπτού εντέρου Πλαστική διαφραγµατοκήλης Κολεκτοµή Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστης/παγκρέατος Σπληνεκτοµή Αφαίρεση εχινόκοκκου κύστης ήπατος ή κοιλίας ιακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού Νεφρεκτοµή επινεφριδεκτοµή Απεµπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναική ίνωση Ριζική εκτοµή ουροδόχου κύστης Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου Χολοκυστεκτοµή + χοληδοχοτοµή Χολοκυστεκτοµή + σφιγκτηροπλαστική ή χολοπεπτική αναστόµωση ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Οισοφαγεκτοµή (µερική ή ολική) Ολική γαστρεκτοµή Παγκρεατεκτοµή (ολική µερική) Τυπική λοβεκτοµή ήπατος Ολική κολεκτοµή Κοιλιοπερινεική εκτοµή ορθού ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου Κρυοπηξία και εξάχνωση τραχήλου-µαρσιποποίηση ή εξαίρεση Βαρθολινείου Αδένος

11 ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Κωνοειδής εκτοµή τραχήλου Πρόσθια, οπίσθια κολπορραφή ιαγνωστική λαπαροσκόπηση-επεµβατική/ ιαγνωστική υστεροσκόπηση επεµβατική Τραχηλεκτοµή Απολίνωση σαλπίγγων ή εκτοµή Αφαίρεση/τεχθέντος ινοµυώµατος Εκτοµή αιδοίου (laser) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Πλαστική σαλπίγγων (υδροσάλπιγγες) Αφαίρεση κύστης ωοθήκης ή ωοθηκεκτοµή Εκπυρήνηση ινοµυώµατος µήτρας Ολική υστερεκτοµή µε ή χωρίς τα εξαρτήµατα Ολική κολπική υστερεκτοµή Ευρεία ολική υστερεκτοµή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Ριζική εκτοµή αιδοίου µε βουβωνικό λεµφαδενικό καθαρισµό άµφω Ριζική υστερεκτοµή µε λεµφαδενικό καθαρισµό πυέλου ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ιασωλήνωση θώρακος Παροχέτευση ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μεσοθωρακοσκόπηση µε ή χωρίς βιοψία Βρογχοσκόπηση και βιοψία Πλευροδεσία Τραχειοτοµή ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ερευνητική θωρακοτοµή Σφηνεκτοµή πνεύµονος Πνευµοθώρακας µε θωρακοτοµή Σύγκλιση στέρνου Αφαίρεση όγκων µεσοθωρακείου µε στερνοτοµή Αφαίρεση εχινόκοκκου πνεύµονος Θωρακοσκοπική συµπαθεκτοµή Μυοτοµή οισοφάγου ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Πνευµονεκτοµή Τραχειοπλαστικές επεµβάσεις Οισοφαγεκτοµή ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Κρανιοανάτρηση Υποσκληρίδιο αιµάτωµα

12 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Οσφυική πεταλεκτοµή, δισκεκτοµή Υποσκληρίδιο αιµάτωµα Τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου Αποσυµπίεση νεύρου µε κρανιοτοµία Αυχενική Θωρακική δισκεκτοµή Αυχενική Θωρακική πεταλεκτοµή Κρανιοπλαστική µηνιγγοπλαστική Σπονδυλοδεσία Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ιασφηνοειδής υποφυσεκτοµή/αδενοµεκτοµή Κρανιοτοµία Ογκοι νωτιαίου µυελού Ανευρύσµατα εγκεφάλου Ογκοι βάσεως κρανίου Ενδοµυελικοί όγκοι νωτιαίου µυελού ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση όνυχος Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως ιάνοιξη αιµατώµατος-αφαίρεση κύστεως Συρραφή µικρού µεγέθους τραύµατος χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων ή αγγείων ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση γαγγλίου και µικρών επιπολής ευρισκοµένων όγκων και ξένων σωµάτων ιάνοιξη καρπιαίου σωλήνος ιάνοιξη ελύτρου τένοντος Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γενική αναισθησία Συρραφή µεµονωµένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων ιαδερµική τοποθέτηση βελόνων Kirschner ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ιαγνωστική αρθροσκόπηση Τοποθέτηση κρανιακής έλξης Hallo µε ή χωρίς κηδεµόνα Minerva ιαγνωστική αρθροσκόπηση Οστεοσύνθεση καταγµάτων αντιβραχίου, άκρας χειρός, σφυρών, άκρου ποδός, ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγµάτων επικονδύλων Επεµβάσεις επί οστεοχονδρίτιδος Συρραφή ρήξεως µεµονωµένων συνδέσµων πλην χιαστών Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων Αφαίρεση υλικού ποδοκνηµικής Ακρωτηριασµοί άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός Αφαίρεση υλικών πλην σύρµατος Kirschner ή µεµονωµένου κοχλίου Ανοικτή µηνισκεκτοµή Σύνδροµο συµπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Πλαστική χιαστών συνδέσµων Χειρουργική αρθροσκοπική επέµβαση γόνατος ή ώµου Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ακρωµιοκλειδικής, στερνοκλειδικής

13 Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων κνηµιαίων ή µηριαίων κονδύλων ή άλλων ενδοαρθρικών καταγµάτων αγκώνος τροχιλίας Αρθροδεσία καρπού ταρσού Αφαίρεση καλοήθων οστικών όγκων Χειρουργική αντιµετώπιση καθ έξιν εξαρθρήµατος του ώµου και της επιγονατίδος Αρθροδεσία µεσαίου µεγέθους αρθρώσεων π.χ. ποδοκνηµικής-υπογαστραλικών Χειρουργική αντιµετώπιση ψευδαρθρώσεως µεγάλων αυλοειδών οστών (µηριαίου, κνήµης, βραχιονίου) Αντιµετώπιση κατάγµατος-εξαρθρήµατος ισχίου Ολική αρθροπλαστική ισχίου-γόνατος Ενδαρθρικά κατάγµατα-αγκώνος-γόνατος-ποδοκνηµικής και υπερκονδύλια Μεταφορά αγγειουµένων µοσχευµάτων και εκτενών µισχών ή ελευθέρων µυικών κρηµνών ισκεκτοµή Επιµήκυνση οστών ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Απεξάρθρωση ισχίου ή ώµου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια µικροχειρουργικής Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων σπονδυλικής στήλης, σπονδυλοδεσίες Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών µεγάλων αρθρώσεων Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων πυέλου, κοτύλης Επανασυγκόλληση άκρων (πάνω από το επίπεδο των δακτύλων) Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοηθών όγκων µακρών οστών και λεκάνης Συρραφή βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια µικροχειρουργικής και Οστεοσύνθεσης ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Απολίνωση και εκτοµή σπερµατικού πόρου Βιοψία όρχεως και προστάτη Κυστεοσκόπηση απλή ή µε λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως Αφαίρεση όγκου στοµίου ουρήθρας Τοµή ουρητηρικού στοµίου Ουρηθροκυστεοσκόπηση ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ορχεοκτοµή ετερόπλευρη και αµφοτερόπλευρη Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα Ενδοσκοπική ουρηθροτοµία Ενδοσκοπική µηχανική ή δι υπερήχων λιθοτριψία λίθων ουροδόχου κύστεως Πλαστική στοµίου ουρήθρας Λιθοτριψία νεφρού ή ουρητήρων Υπερηβική κυστεοτοµία ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ενδοσκοπική αφαίρεση µεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων Ουρητηροστοµία Προστατεκτοµή Τραύµα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες Πλαστική συριγγίου και στενώµατος ουρήθρας Νεφρεκτοµή Αφαίρεση εκκολπώµατος ουροδόχου κύστεως Αφαίρεση κύστεως νεφρού Πυελοπλαστική Πυελική λεµφαδενεκτοµή

14 Μερική κυστεκτοµή µε ή χωρίς επανεµφύτευση ουρητήρα Μετατραυµατική ρήξη κύστεως και ενδοπυελική ουρήθρα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Ριζική κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστεως µε πυελική λεµφαδενεκτοµή Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή Ριζική νεφρεκτοµή ή επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου Ριζική προστατεκτοµή επί καρκίνου προστάτου Ριζική ή οπισθοπεριτοναική λεµφαδενεκτοµή ετερόπλευρα ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αδενοειδεκτοµή Αφαίρεση πολύποδος ωτός ιατοµή χαλινού γλώσσας Αφαίρεση αιµορραγικού πολύποδα ή άλλης εξεργασίας ρινικού διαφράγµατος Λύση συµφύσεων ρινικής κοιλότητας ιάνοιξη περιαµυγδαλικού αποστήµατος ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος διαφράγµατος Υποβλεννογόνιος καυτηριασµός ρινικών κόγχων Αφαίρεση ογκιδίου γλώσσας Μυριγγοτοµή ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αµυγδαλεκτοµή Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος Αφαίρεση όζου θυρεοειδούς Ανάταξη επιπλεγµένου κατάγµατος ρινός Κογχοτοµή Αφαίρεση εξοστόσεως ή οστεώµατος από τον έξω ακουστικό πόρο Πλαστική ρινικού διαφράγµατος (χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης ρινικού διαφράγµατος Αφαίρεση πολύποδα ή κοµβίου φωνητικών χορδών Τραχειοστοµία Ογκος παρωτίδος ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ανάτρηση ιγµορείου και παραρινίων κόλπων Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων Απολίνωση έξω καρωτίδος Ενδορινική ηθµοειδεκτοµή, απλή Αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου Γλωσσεκτοµή Λαρυγγεκτοµή Αφαίρεση φαρυγγικού εκκολπώµατος Εκτοµή σταφυλής Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός τραχήλου Απλή-ριζική µαστοειδεκτοµή Λαρυγγοπλαστική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Ολική γναθεκτοµή Ολική γναθεκτοµή µε εξόρυξη του οφθαλµού (χειρουργική commando) Ολική οισοφαγεκτοµή Αφαίρεση ακουστικού νευρινώµατος Ολική φαρυγγολαρυγγεκτοµή

15 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Συρραφή κερατοειδούς Αφαίρεση χαλάζιου Αφαίρεση πτερυγίου Τραύµα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Καταρράκτης Αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού Γλαύκωµα Κογχοτοµή Βλεφαροπλαστική πτώση βλεφάρου Αφαίρεση ή αντικατάσταση ενδοφακού ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αποκόλληση αµφιβληστροειδούς Τραύµα σκληρού κερατοειδούς-υαλώδους Εξόρυξη και πρόθεση Μεταµόσχευση κερατοειδούς

16

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τις χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους και σύµφωνα µε τα ιατρικά δεδοµένα που ισχύουν κάθε φορά. Οι πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Εταιρία δηλώνει τα εξής : I. έχεται την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΟΡΙΣΜΟΙ Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν µε την ίδια έννοια σε οποιοδήποτε σηµείο του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και των Προσαρτηµάτων όπου αυτοί αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ECONOMY

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ECONOMY ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ECONOMY ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Εταιρία δηλώνει τα εξής : I. έχεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 159 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008 Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 Η Εταιρία αντιλαµβανόµενη την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486

MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486 MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.4. Απολογιστική Αποζηµίωση

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.4. Απολογιστική Αποζηµίωση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM HEALTH (Α - 6000) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30217) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30217 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσοστό κατά το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος στα έξοδα νοσηλείας.

Το ποσοστό κατά το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος στα έξοδα νοσηλείας. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM CLASSIC (Β 80%) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30214) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30214 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Ιατρική Εξέταση στο Ιατρείο 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 1. Αφαίρεση σμηγματογόνου κύστεως μικρής (μεσαίας Χ 2 και μεγάλης Χ 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Θάνατος από ατύχηµα 2. Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα (εφάπαξ ποσό) & Μηνιαία σύνταξη για 10 έτη 3. Μόνιµη Μερική Ανικανότητα (%) από

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ. Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ. Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - B θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30219) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30219 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.2. Αναπροσαρµογή ανώτατου ετήσιου ορίου προγράµµατος

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.2. Αναπροσαρµογή ανώτατου ετήσιου ορίου προγράµµατος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Premium Group Β Θέση Νοσηλεία (Β - 1500) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30220) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30220 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - Economy Α θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30228) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30228 / 11.2011 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Ιατροφαρµακευτικές δαπάνες κατά περίπτωση ατυχήµατος ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΦ-1 ΠΦ-2 1.000 1.500 2. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη (από ασθένεια ή ατύχηµα) 80% ετησίως Αµοιβές χειρουργών,

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIPLAN 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται, και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

1.14. Περίοδος αναµονής Ο αριθµός των µηνών, πριν από την παρέλευση των οποίων καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. 1.15. Προϋπάρχουσες παθήσεις

1.14. Περίοδος αναµονής Ο αριθµός των µηνών, πριν από την παρέλευση των οποίων καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. 1.15. Προϋπάρχουσες παθήσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM CLASSIC Economy(Β 80%) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30234) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30234 / 01.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

1.9. Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο. 1.10. Μη Συµβεβληµένο

1.9. Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο. 1.10. Μη Συµβεβληµένο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - Α Θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30248) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30248 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort Economy (A 1500) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30223) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30223 / 01.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort Α 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30243) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30243 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Υγείας Όροι Ασφάλισης Περιεχόµενα Ενότητα Α. Ορισµοί Ενότητα Β. Πληροφορίες Συµβολαίου Άρθρο 1 - Διάρκεια Ισχύος και Ανανέωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ )

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ ) Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ-4002-1-4) Άρθρο 1 ο : ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι, οποτεδήποτε χρησιµοποιούνται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, θα ερµηνεύονται και θα έχουν τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ABC Health Care 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Ολοκληρωµένο, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ MEDICAL SAFETY ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ------------------------------------------------- σελ. 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ -----------------------------------------------------------------------σελ.

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Χειρουργικό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Χειρουργικό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Χειρουργικό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Χειρουργικό, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση Υγείας, η Εταιρία καλύπτει τον Ασφαλισµένο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογενείας του,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). Σελίδα 1 από 31 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ. H παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου με αριθμό.. Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη τροποποιείται το Συμπληρωματικό Συμβολαίου Ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Νοσοκοµειακό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Νοσοκοµειακό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Νοσοκοµειακό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Νοσοκοµειακό, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Κλάδος Ζωής Οικογένεια Προϊόντων Πρόγραμμα Υγείας με κάρτα νοσηλείας και 100% κάλυψη Χειρουργών και Αναισθησιολόγων Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Πίνακας Παροχών Αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης

Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Άρθρο 1: Ορισµοί Οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο σας σχετικά µε τους όρους της παρούσας κάλυψης έχουν το νόηµα που τους δίδεται παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γ. Ζωγράφος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ3Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά)

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Συντηρητική ανάταξη κατάγματος Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) Εξάρθρημα ιερολαγόνιας / μικρόσωμα Εντεροτομή Κάταγμα γενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β.

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Λ.Ε.Α..... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/6256/13 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 ) FH Smart & Extra Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣHΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα