Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out)"

Transcript

1 Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out) Η εηθόλα ηνπ ζώκαηνο «Η σποκειμενική εικόνα ηης θσζικής εμθάνιζής κάποιοσ ποσ καθιερώνεηαι από ηην ασηό-παραηήρηζη και από ηις ανηιδράζεις ηων άλλων» (The American Heritage Medical Dictionary, 2007). Η αξλεηηθή ή δηαηαξαγκέλε εηθόλα ζώκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα έληνλν ζηξεο θαη δπζθνιίεο απνδνρήο ηνπ εαπηνύ, άζρεηα κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Επίζεο, είλαη έλα ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε θάπνηεο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, όπσο ε Ψπρνγελή Αλνξεμία. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ έλαο άλζξσπνο δέρεηαη ζαπκαζκό κόλν γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε είλαη πηζαλό λα ηελ παξαιιειίδεη κε ηελ απηνεθηίκεζε. Ελα άηνκν κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο αιιαγέο ζην ζώκα ηνπ θαη λα παξακέλεη δπζαξεζηεκέλν, θαζώο ζεσξεί όηη θα απνδερζεί ην ζώκα ηνπ μόνο όηαλ ζα έρεη ην ηδαληθό βάξνο. Η εηθόλα ζώκαηνο έρεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο πνπ αιιειεπηδξνύλ αξθεηά κεηαμύ ηνπο.: α) ηελ ξεαιηζηηθή δηάζηαζε ε νπνία είλαη απηό πνπ βιέπνπκε ζηνλ θαζξέπηε καο, «ηη ζεσξώ πσο είκαη ζσκαηηθά αλάινγα κε απηό πνπ βιέπσ» β) ηελ ςπρνινγηθή δηάζηαζε δειαδή πώο αηζζαλόκαζηε πσο είλαη ην ζώκα καο. Αθνξά ζηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ ζώκαηνο από ην άηνκν. 1

2 γ) ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην πώο ζεσξνύκε πσο νη άιινη αληηιακβάλνληαη ηελ ζσκαηηθή καο εηθόλα. «Πώο πηζηεύσ όηη νη άιινη κε βιέπνπλ», «πώο πηζηεύσ όηη νη άιινη ζα ήζειαλ λα είκαη». δ)ηελ ηδαληθή δηάζηαζε πνπ αθνξά ζην πώο ζα ζέιακε ε ζσκαηηθή καο εηθόλα λα είλαη αλεμάξηεηα κε ην εάλ απηό αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ θάπνηνο πηζηεύεη πσο νη άιινη ηνλ ζεσξνύλ πνιύ ιεπηό θαη απηό είλαη ζεηηθό γηα ηνπο άιινπο (θνηλσληθή εηθόλα), ηόηε πνιύ πηζαλόλ ε ηδαληθή εηθόλα ζώκαηνο λα είλαη ην πνιύ ιεπηό ζώκα. Εάλ ε ξεαιηζηηθή εηθόλα ζώκαηνο δελ είλαη ην πνιύ ιεπηό ζώκα ηόηε πνιύ πηζαλόλ λα βηώλεη ην ζώκα ηνπ σο ππέξβαξν, κε ειθπζηηθό θιπ. (ςπρνινγηθή εηθόλα). Σεκαληηθή ζηελ δηακόξθσζε ηεο ςπρνινγηθήο θαη ηδαληθήο εηθόλαο ζώκαηνο είλαη ε θνηλσληθή εηθόλα - ε αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ζώκα γεληθά, αιιά θαη γηα ην δηθό ηνπ. Οη θνηλσληθνπνιηηηζηηθνί παξάγνληεο δηακόξθσζεο πξνηύπσλ ζώκαηνο είλαη θπξίσο ε νηθνγέλεηα, ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, νη θίινη θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Τα ΜΜΕ είλαη ν θπξίσο θνξέαο δηακόξθσζεο ησλ θνηλσληθώλ πξνηύπσλ ζώκαηνο θαη βέβαηα ηεο θνηλσληθήο ζσκαηηθήο εηθόλαο. Τόζν ε νηθνγέλεηα όζν θαη ην θηιηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ είλαη δέθηεο αιιά θαη πνκπνί ησλ θνηλσληθώλ πξνηύπσλ αθνύ θαη εθείλνη άκεζα επεξεάδνληαη από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Ο ζπζρεηηζκόο ηεο εηθόλαο ζώκαηνο κε ηηο δηαηαξαρέο δηαηξνθήο 1.Σε πνην βαζκό ζπλδέεηαη ε δηαηαξαρή εηθόλαο ζώκαηνο κε ηηο δηαηαξαρέο δηαηξνθήο; Οη δηαηαξαρέο κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο είλαη έλα ζπρλό θαηλόκελν ζηελ επνρή καο θαζώο έξεπλεο παξνπζίαζαλ πσο ε δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα παγθνζκίσο, επεξεάδνληαο ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλζξώπσλ. Σε ζρέζε κε ην γέλνο, πνιιέο έξεπλεο έρνπλ παξνπζηάζεη πσο είλαη απμεκέλε ζε γπλαηθείν παξά ζε αληξηθό πιεζπζκό. Η ςπρνπαζνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βάξνο θαη ηελ εηθόλα ζώκαηνο ζπλδέεηαη επίζεο κε ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. Άηνκα κε λεπξηθή βνπιηκία θαη λεπξηθή αλνξεμία παξνπζηάδνπλ δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο θαζώο βαζίδνληαη ζην βάξνο θαη ζηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο ζαλ ην κνλαδηθό ραξαθηεξηζηηθό, πάλσ ζην νπνίν θξίλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο θαη ηελ αμία ηνπ εαπηνύ ηνπο. Ιδηαίηεξα ζηελ λεπξηθή αλνξεμία ππάξρεη έληνλε άξλεζε ζρεηηθά κε ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ ρακεινύ βάξνπο θαη έληνλε αλεζπρία γηα αύμεζε βάξνπο. 2

3 2. Εθηόο από ηηο γπλαίθεο κε λεπξηθή αλνξεμία, ην πξόβιεκα παξνπζηάδεηαη θαη ζε κεγάιν πνζνζηό γπλαηθώλ πνπ βιέπνπλ ην ζώκα ηνπο ή ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ηνπο δηαθνξεηηθά από όηη είλαη. Υπάξρνπλ έξεπλεο γηα ην ζέκα; Η αλεζπρία θαη ε δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ εκθαλίδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζε γπλαίθεο αθόκε θαη κε θπζηνινγηθό βάξνο. Απηό επηβεβαηώλεηαη ηε ζέζε πνιιώλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ (Hill,2002, Jackson, 2002 θαη Tiggemann,2002) πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο γπλαίθεο κε θαλνληθό βάξνο, ην λα αθνινπζνύλ κία δίαηηα ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ην αλ ζεσξνύλ νη ίδηεο ηνλ εαπηό ηνπο ππέξβαξν, ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθό ηνπο βάξνο. Επίζεο, ηα αλνξεθηηθά ηδεώδε πνπ πξνβάιινληαη από ηελ θνηλσλία θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζαλ έλα κέζνλ απόθηεζεο κηαο επηηπρεκέλεο δσήο, πηζαλώο λα νδεγνύλ ζε δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο. Απμεκέλα πνζνζηά αλεζπρίαο γηα ηελ εηθόλα ζώκαηνο θαίλεηαη λα αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο όπσο 71% αλεζπρία γηα ηνλ κέζν θνξκό (κέζε, θνηιηά, ζηήζνο) θαη 61% γηα ηνλ ρακειόηεξν θνξκό (γνθνί, γινπηνί, πεξηθέξεηα). 3. Πόζν εύθνιν είλαη λα αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα ηεο ιαλζαζκέλεο εηθόλαο ζώκαηνο θαη πνηεο άιιεο είλαη νη αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ; Οη αηηίεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη πνιππαξαγνληηθέο θαη ζρεηίδνληαη κε πνιινύο θνξείο. Η έλλνηα «εηθόλα ζώκαηνο» αλαθέξεηαη ζηελ εηθόλα γηα ην ζώκα καο ηελ νπνία ζρεκαηίδνπκε ζην κπαιό καο, δειαδή ν ηξόπνο κε ηνλ νπνία βιέπνπκε ην ζώκα καο θαη εηδηθόηεξα ζηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπκε γηα ηελ εκθάληζε ηνπ. Η εηθόλα αξρίδεη λα δηακνξθώλεηαη θαηά ηελ παηδηθή καο ειηθία θαη ζπλερίδεηαη θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο καο κε ηηο επηξξνέο ηεο νηθνγέλεηαο καο, ησλ θίισλ καο, ησλ θνηλσληθό-νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηνπ βάξνπο καο θαη ησλ θιηληθώλ παζήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπκε. Απηά ηα ζηνηρεία ζπληεινύλ θαη ζπκβάιινπλ όια καδί ζηελ απνθπγή ή ζηελ πξόθιεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ινηπόλ ιόγνπο ε αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλόκελν ηεο δπζαξέζθεηαο κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο είλαη πνιύπιεπξε θαη ρξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ εηδηθώλ, όπσο: 3

4 Ο ςπρνιόγνο θαη ν ςπρίαηξνο (ή άιιε εηδηθόηεηα ηαηξνύ)- γηα ηελ επίιπζε ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ ηνπ ραξαθηήξα πνπ αθνινπζνύλ ην πξόβιεκα, αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ ςπρνινγηθνύ πξνβιήκαηνο. Ο θιηληθόο δηαηηνιόγνο- γηα ηελ εθαξκνγή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο εηθόλαο θαη ηεο ςπρνινγίαο ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ γηα λα βειηησζεί ε ζσκαηηθή πγεία, ε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε επεμία ηνπ αηόκνπ. Τν θξάηνο, ε θνηλσλία θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο- γηα ηελ απνθπγή πξνβνιήο αλνξεθηηθώλ κνληέισλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ πξόθιεζε δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ εηδηθόηεξα θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία. 4. Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζηάδηα γηα ην πξόβιεκα; Πνηα είλαη απηά; Δελ έρνπλ δηεμαρζεί έξεπλεο κέρξη ηώξα πνπ λα αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά ππάξρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε αλζξώπνπο κε δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο. Tα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαηαξαρή ηεο εηθόλαο ζώκαηνο: 1.Η ππεξβνιηθή αλεζπρία γηα ην βάξνο 2.Η εκκνλή γηα αδπλάηηζκα 3.Ο ππεξβνιηθόο θόβνο γηα αύμεζε ηνπ βάξνπο 4.Η δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο θαη 5.Οη θόβνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπζηθή σξίκαλζε ηνπ ζώκαηνο έρνπλ παξαηεξεζεί ζε πιεζπζκνύο πνπ παξνπζίαδαλ δηαηαξαρέο δηαηξνθήο όπσο λεπξηθή αλνξεμία, λεπξηθή βνπιηκία θαη αθόξεζηε θαηαλάισζε ηξνθήοππεξθαγία/ιαηκαξγία (Andreou, 2010). 5. Πνία είλαη ηα βαζηθά βήκαηα αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαηαξαγκέλεο εηθόλαο ζώκαηνο; Αθνύ ην πξόβιεκα κε ηελ δηαηαξαγκέλε εηθόλα ζώκαηνο είλαη πνιππαξαγνληηθό, βαζηθά βήκαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζηνύλ ζε ελέξγεηεο ζα έρνπλ σο ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο. 4

5 Απνδνρή θαη αγάπε ηνπ εαπηνύ θαη ζώκαηνο καο. πγεία. Απνδνρή βνήζεηαο εηδηθώλ γηα ελίζρπζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο Δηαηξνθηθέο Δηαηαξαρέο: Επηδεκηνινγία θαη θξηηήξηα δηάγλσζεο. Οη δηαηαξαρέο δηαηξνθήο είλαη έλα θαηλόκελν πνπ έρεη απμεζεί πνιύ ζηηο κέξεο καο. Έξεπλεο παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά λα επηθξαηνύλ ζε λεαξά άηνκα, θαη εηδηθόηεξα ζε θνξίηζηα θαζώο κόλν ην 5-10% ηνπ αξζεληθνύ πιήζπζκνπ πάζρεη απν δηαηαξαρέο δηαηξνθήο. Εηδηθόηεξα ζηνλ Δπηηθό πνιηηηζκό νη δηαηαξαρέο δηαηξνθήο παξνπζηάδνληαη ζε κεγαιύηεξα πνζνζηά ιόγσ ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ παξαγόλησλ πνπ επηξξεάδνπλ ηελ δηακόξθσζε ηνπο (HansWijbrandHoek, 2002). Τα θξηηήξηα γηα ηελ δηάγλσζε ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο ζρεηίδνληαη κε ηνλ Δείθηε Μάδαο Σώκαηνο 17.5, κε έληνλν θόβν γηα πάρπλζε θαη απνθπγή ησλ παρπληηθσλ ηξνθώλ κε ηελ ζπλύπαξμε αληηζηαζκηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ (ρξήζε δηνπξηηηθώλ, θαζαξηηθώλ αλνξεμηνγόλσλ, πξόθιεζε εκεηώλ, ππεξβνιηθή άζθεζε), κε ηελ άξλεζε όηη ην παξόλ βάξνο απνηειεί πξόβιεκα, δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο θαη ππεξβνιηθή επηξξνή ηνπ βάξνπο θαη ηεο εηθόλαο ζώκαηνο ζηελ δηακόξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ αηόκνπ. κε ηελ παξνπζία ελδνθξηλνινγηθώλ πξνβιεκάησλ όπσο εκκελόξξνηα, θαη δπζιεηηνπξγία νξκνλώλ ( απμεηηθήο νξκόλεο, ηεο θνξηηδόιεο, ησλ νξκνλώλ ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα θαη ηεο ηλζνπιίλεο). Όζνλ αθνξά ηελ λεπξηθή βνπιηκία, ε αζζέλεηα έρεη δύν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αξρηθά ζπλνδεύεηαη από κία απώιεηα ηνπ ειέργνπ ηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο θαη Δεύηεξνλ αλαθέξεηαη ζε κία πνζόηεηα ηξνθήο πνπ θάησ απν θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα ζεσξνύληαλ ππεξβνιηθή πξνο θαηαλάισζε. 5

6 Καζώο ππάξρεη έλαο έληνλνο θόβνο πξνο ην πάρνο αιιά ην άηνκν δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πνζόηεηα ηξνθήο πνπ θαηαλαιώλεη, θαηαθεύγεη ζε δηάθνξέο αληηζηαζκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο όπσο ν απηνπξνθαινύκελνο εκεηόο, ε ρξήζε θαζαξηηθώλ θαη δηνπξεηηθώλ θαξκάθσλ, ε ππεξβνιηθή άζθεζε ή ε απνρή απν ην θαγεηό (Palmer, 2000). Ο ξόινο ηνπ θιηληθνύ δηαηηνιόγνπ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηελ πξόιεςε ησλ δηαηαξαρώλ δηαηξνθήο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο εηθόλαο ζώκαηνο. Η αληηκεηώπηζε ησλ δηαηαξαρώλ δηαηξνθήο θαη ηεο δπζαξέζθεηαο κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο απνηειεί έλα δύζθνιν έξγν πνπ ρξεηάδεηαη ηελ βνήζεηα πιεζώξαο εηδηθνηήησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο. Έξεπλα παξνπζίαζε πσο κόλν ην 50% ησλ αηόκσλ κε λεπξηθή αλνξεμία ζεξαπεύεηαη από ηελ λόζν, ελώ 20-30% ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα, 10-20% λνζεί ζε ζνβαξό βαζκό θαη δπζηερώο 5-10% πεζαίλεη από ηα ζπκπηώκαηα πνπ επηθέξεη ε λόζνο (Wilsonetal, 2007). Ο ζηόρνο όισλ ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο αιιά θαη ηνπ θξάηνπο ζαλ ζύλνιν ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ε πξνβνιή ελόο ηζνξξνπεκέλνπ ηξόπνπ δηαηξνθήο θαη όρη ε εκκνλή κε ην βάξνο, ηα θηιά θαη ηα αλνξεθηηθά ζσκαηηθά πξόηππα.. Έηζη, ε ςπρνινγηθή θαη ςπρηαηξηθή αληηκεηώπηζε από θιηληθνύο ςπρνιόγνπο θαη ςπρίαηξνπο παξάιιεια κε ζπκβνπιεπηηθή δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε από εηδηθεύκέλνπο θιηληθνύο δηαηηνιόγνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ βειηίσζε θαη ζεξαπεία ησλ θιηληθώλ ζπκπησκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνώζεζε ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ζηελ επίηεπμε ελόο πγεηνύο ζσκαηηθνύ βάξνπο. Όζνλ αθνξά ηνλ ξόιν ηνπ θιηληθνύ δηαηηνιόγνπ ε δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε θξίλεηαη απαξάηηεηε θαη ζηνρεύεη ζην λα αλαπηύμεη κία ζεηηθή ζεξαπεύηηθή ζρέζε ώζηε λα δεκηνπξγεζεί θιίκα εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνλ αζζελή, πξνσζώληαο ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη έλα πγηέο βάξνο, ρσξίο λα ζηνρεύεη ζηα ηειεηνκαλή κνληέια πνπ πξνβάιινληαη απν ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, εληζρύνληαο ηηο δηαηαξαρέο δηαηξνθήο θαη ηελ αξλεηηθή εηθόλα ζώκαηνο. Σηνηρεία όπσο ε επίιπζε δηαηξνθηθώλ πξνβιεκάησλ, ε αλάπηπμε κηαο θαιήο ζρέζεο κε ην θαγεηό, ε ζηνρνζέηηζε θαη ε ζπκβνπιεύηηθε/ γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία ζην επίπεδν ηεο δηαηξνθηθήο εθπαίδεπζεο είλαη απαξάηηεηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ θιηληθό δηαηηνιόγν γηα ηελ πξόιεςε ησλ δηαηαξαρώλ δηαηξνθήο θαη ηελ πξνώζεζε κηαο ζεηηθήο εηθόλαο ζώκαηνο. 6

7 Αλαπηύμηε ζεηηθή Εηθόλα - Σώκαηνο! Σπκβνπιέο: Αλαπηύμηε ζεηηθή εηθόλα ζώκαηνο εζηηάδνληαο πεξηζζόηεξν ζηελ πγεία παξά ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. Να ληύλεζηε όκνξθα θαη λα πεξηπνηείζηε ηνλ εαπηό ζαο θαη λα κε πεξηκέλεηε λα θηάζεηε ζην ηδαληθό βάξνο γηα λα αγνξάζεηε απηό πνπ ζέιεηε λα θνξέζεηε. Αλαξσηεζείηε αλ ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ απνθεύγεηε ιόγσ ηεο εμσηεξηθήο ζαο εκθάληζεο. Απνθεύγεηε λα δπγίδεζηε παξαπάλσ από κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαζώο ε ζπκπεξηθνξά απηή νδεγεί ζε κηα ζπλερή αξλεηηθή ελαζρόιεζε κε ην ζώκα ζαο. Μελ θξίλεηε ηνλ εαπηό ζαο ή ηνπο άιινπο αλάινγα κε ην βάξνο ηνπο. Έλαο άλζξσπνο δελ ράλεη ηελ αμία ηνπ όηαλ βάδεη θηιά θαη θαη επέθηαζε ε απώιεηα θηιώλ δελ καο θάλεη θαιύηεξνπο. Αιιάμηε ηηο αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο (π.ρ. δελ κπνξώ λα ζπλερίζσ ηε δσή κνπ αλ δελ αδπλαηίζσ ή αλ δελ απνθηήζσ ην ηέιεην ζώκα). Βηβιηνγξαθία The American Heritage Medical Dictionary Copyright 2007, 2004 by Houghton Mifflin Company. Published by α HansWijbrandHoek, (2002). Distribution of Eating Disorders.In Eating Disorders and Obesity.GuiildfordPress, London Jackson, A (2002). Healthy Body Healthy Spirit Trial. Health Psychology, Vol 24(4), Jul 2005, Palmer, B. (2000). Τη είλαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο; Δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαη ε αληηκεηώπηζε ηνπο, Κιηληθόο νδεγόο αμηνινγήζεο θαη ζεξαπείαο. Εθδόζεηο Παξηζηαλόο, Αζήλα Ficher, M.M, Elton, M., Sourdi, L., Weyerer, S. &Koptagel-llal, G.(1988). Anorexia Nervosa in Greek and Turkish Adolescents. European Archives of Psychiatry and Neurologocal Sciences, 237, Hill & Luciano, L. (2002). Looking good: Male body image in modern America. Hill and Wang 7

8 Wilson, T.G., Grilo, C.M., Vitousek, M.K.(2007).Psychological Treatment of Eating Disorders. AmericanPsychologist, 62(3), Tiggemann, M., & McGill, B. (in press). The role of social comparison in the effect of magazine advertisements on women s mood and body dissatisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology. Andreou E (2010). Eating Disorders- A contemporary Issue, Nicosia:MAZI, ISBN Σύλδεζκνο Δηαηηνιόγσλ θαη Δηαηξνθνιόγσλ Κύπξνπ 8

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 1 Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα κάζεηε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ιύθνπ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πσο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνζβάιιεηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία

Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία 25ν Παλειιήλην Σπλέδξην Διιεληθή Δηαηξία Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη πξναγσγήο ηεο Υγείαο Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία Γξ. Μάξζα Κνιέηζε Κιηληθή Χπρνιφγνο-Χπρνζεξαπεχηξηα mkoletsi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα