14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος"

Transcript

1 14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος 14.1 Βασικές αρχές Η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού διεργασιών η θερµότητας µπορεί να γίνεται µε ορθολογικό και θερµοδυναµικώς βέλτιστο τρόπο στις λεγόµενες διατάξεις συµπαραγωγής µηχανικής και θερµικής ισχύος [ ]. Οι βασικές αρχές λειτουργίας επεξηγούνται στο Σχήµα Σχήµα 14-1 Βασική αρχή συµπαραγωγής µηχανικής θερµικής ισχύος. (a) διατάξεις µε συµπύκνωση (b) διατάξεις συµπαραγωγής µε αντίθλιψη Η περίπτωση (a) αφορά µία συµβατική διάταξη ατµοστροβίλου όπου ενδιαφέρει η µεγιστοποίηση της παραγόµενης ηλεκτρικής ισχύος, οπότε η εκτόνωση γινεται µέχρι τη χαµηλότερη δυνατή αντίθλιψη, και εποµένως η συµπύκνωση λαµβάνει χώρα σε εκείνη την πίεση που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία περιβάλλοντος (π.χ. απόλυτη πίεση 0.04 bar αντιστοιχεί σε θερµοκρασία συµπύκνωσης 30 o C). Η περίπτωση (b) αφορά µία διάταξη συµπαραγωγής, όπου η εκτόνωση γίνεται σε µεγαλύτερη αντίθλιψη, η οποία αντιστοιχεί σε υψηλότερη θερµοκρασία συµπύκνωσης. Ετσι η απορριπτόµενη θερµότητα συµπύκνωσης µπορεί να έχει θερµοκρασιακό επίπεδο κατάλληλο για τις απαιτήσεις κάποιας πρακτικής εφαρµογής. Για παράδειγµα, εκτόνωση µέχρι τα επίπεδα των 2 bar αντιστοιχεί σε θερµοκρασία συµπύκνωσης τάξης 120 o C, κατάλληλη για θέρµανση χώρων µε

2 την απορριπτόµενη θερµότητα συµπύκνωσης, ενώ η εκτόνωση µέχρι τα επίπεδα των 20 bar οδηγεί σε παραγωγή ατµού θερµοκρασίας 211 o C, κατάλληλου για αρκετές βιοµηχανικές διεργασίες. Με βάση την καµπύλη πίεσης ατµών του νερού σε κατάσταση κορεσµού, προκύπτει η αντιστοιχία µεταξύ πιέσεων και θερµοκρασιών συµπύκνωσης του Πίνακας Πίνακας 14-1 Θερµοδυναµικές συντεταγµένες ατµού διεργασίας που αντιστοιχούν στην καµπύλη πίεσης ατµών νερού σε κατάσταση κορεσµού. Φυσικά, ο βαθµός απόδοσης του κύκλου όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος µειώνεται όσο αυξάνει η αντίθλιψη, αλλά πλέον έχουµε συµπαραγωγή και θερµικής ισχύος ως επιπλέον προϊόντος του κύκλου. Θεωρητικά, εάν η διάταξη συµπαραγωγής είναι ορθολογικά σχεδιασµένη από το Μηχανικό, µπορεί να γίνεται εκµετάλλευση του συνόλου της θερµότητας συµπύκνωσης, ώς θερµότητας χρήσης ή ατµού διεργασίας σε ανεβασµένη θερµοκρασία, ενώ στο συµβατικό κύκλο είχαµε απόρριψη στο περιβάλλον θερµότητας µε αµελητέα εξέργεια. Τα διαγράµµατα h-s των απλοποιηµένων διατάξεων στο Σχήµα 14-1, απεικονίζουν συγκριτικά την κατάσταση σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα Sankey. Συνολικά, µπορεί να πεί κανείς ότι µε τέτοιες διατάξεις συµπαραγωγής, επιτυγχάνεται βαθµός εκµετάλλευσης της θερµότητας που παράγεται από την καύση του καυσίµου που προσεγγίζει το βαθµό απόδοσης του λέβητα. Εδώ, χρησιµοποιώντας τους συµβολισµούς στο Σχήµα 14-1 µπορεί να οριστεί ο λεγόµενος λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος, όπως παρακάτω: Με την απλοποιηµένη διάταξη αντίθλιψης που περιγράφηκε, οδηγούµαστε σε εξάρτηση των τιµών λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος από την αντίθλιψη όπως ο Πίνακας Πίνακας 14-2 Εξάρτηση λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος από την αντίθλιψη σε απλές διατάξεις συµπαραγωγής (θερµοκρασία ζωντανού ατµού 500οC, πίεση 120 bar, βαθµός απόδοσης λέβητα η k =0.85). Εδώ µπορεί να οριστεί ένας συνολικός βαθµός εκµετάλλευσης: o οποίος µπορεί να ξεπεράσει το 90%. Βέβαια η παραγόµενη θερµική και ηλεκτρική ισχύς διαφέρουν σηµαντικά στα επίπεδα εξέργειας, και γι αυτό η αξιολόγηση της απόδοσης των πραγµατικών διατάξεων θα πρέπει να περιλαµβάνει και ισοζύγια εξέργειας:

3 όπου ε H =(T H -T L )/T H ο παράγων εξέργειας της θερµότητας χρήσης (παράγων Carnot), m R e R η παροχή µάζας επί την ειδική εξέργεια του καυσαερίου, E vv οι απώλειες καύσης και Σ E v το άθροισµα των επι µέρους απωλειών του κύκλου. (Επεξηγήσεις στο Σχήµα 14-2) Σχήµα 14-2 Σχηµατικό διάγραµµα και διάγραµµα T-s για επεξήγηση ισοζυγίων εξέργειας Η ικανότητα παραγωγής έργου του ατµού εκφράζεται από τον παράγοντα: Οπότε το συνολικό ισοζύγιο εξέργειας παίρνει τη µορφή: ή όπου Q D =m F (h 1 -h 4 ) η θερµότητα που παρέχεται στη συζευγµένη διεργασία, η D ο ενεργειακός βαθµός απόδοσης του ατµοπαραγωγού και η Τ =P/m F (e 1 -e 2 ) o εξεργειακός βαθµός απόδοσης της µετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο παράγων C λαµβάνει υπόψη την κατανάλωση ενέργειας της αντλίας συµπυκνώµατος καθώς και τις απαιτήσεις εξέργειας για την προθέρµανση του συµπυκνώµατος πριν την είσοδο στον λέβητα. Ο εξεργειακός βαθµός απόδοσης και ο λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος της συζευγµένης διεργασίας δίδονται από τις σχέσεις: και η αλληλεξάρτησή τους φαίνεται στο Σχήµα ιατάξεις µε ατµοστροβίλους Το απλούστερο δυνατό σχήµα διεργασίας που υλοποιεί τη συµπαραγωγή σε διατάξεις ατµοστροβίλων έχει ήδη παρουσιαστεί µε τη µορφή της διάταξης µε αντίθλιψη στο Σχήµα Εξαιτίας της ισχυρής σύζευξης που εισάγει η συµπύκνωση της συνολικής παροχής µάζας του υδρατµού στο συγκεκριµένο σχήµα διεργασίας, παραµένει πρακτικά σταθερός ο λόγος ηλεκτρικής-θερµικής ισχύος (4.1). Μικρές µεταβολές του είναι εφικτές µε διακύµανση της θερµοκρασίας ζωντανού ατµού.

4 Σχήµα 14-3 λόγος ηλεκτρικής-θερµικής ισχύος της ιδανικής συζευγµένης διεργασίας µε η Τ =0.75 Οµως ένας µεταβλητός λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος είναι απαραίτητος σε πολλές βιοµηχανικές διεργασίες. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται στην πράξη οι πιό σύνθετοι κύκλοι µε ενδιάµεση αποµάστευση ατµού, (Σχήµα 14-4 c,d), οι οποίοι επιτρέπουν ευρεία διακύµανση του λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος αναλόγως των αναγκών του καταναλωτή. Σχήµα 14-4 ιάφορες παραλλαγές διατάξεων ατµοστροβίλου για συµπαραγωγή µηχανικής θερµικής ισχύος: (a) διάταξη µε αντίθλιψη (b) διάταξη µε αντίθλιψη και πρόσθετη δυνατότητα στραγγαλισµού και συµπύκνωσης (c) διάταξη συµπύκνωσης µε ενδιάµεση αποµάστευση ατµού (d) διάταξη αντίθλιψης µε ενδιάµεση αποµάστευση. Ακόµη και η παραλλαγή c στο Σχήµα 14-4 έχει κάποια δυνατότητα µεταβολής του λόγου, η οποία όµως επιτυγχάνεται µε µειωµένο συνολικό βαθµό εκµετάλλευσης ενέργειας. Με την παραλλαγή c είναι εφικτή η αποσύζευξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Στη συγκεκριµένη διάταξη, η ισχύς του στροβίλου και η διατιθέµενη θερµική ισχύς αντίστοιχα δίδονται από τις σχέσεις: Κατ αντιστοιχία, ο λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος δίνεται από τη σχέση

5 και µπορεί να µεταβάλλεται µέσω του λόγου αποµάστευσης x=m * /m Στην πράξη είναι εφικτή η λήψη θερµικής ισχύος σε διάφορες θερµοκρασιακές στάθµες, όπως φαίνεται στο Σχήµα 14-5, όπου παρουσιάζεται η διάταξη ενός σύγχρονου εργοστασίου συµπαραγωγής ηλεκτρισµού, ατµού διεργασίας και θερµότητας. Σχήµα 14-5 ιάταξη σύγχρονου εργοστασίου συµπαραγωγής ηλεκτρισµού, ατµού διεργασίας και θερµότητας για τηλεθέρµανση Με τέτοιες διατάξεις είναι εφικτή π.χ. εναλλακτικά η παραγωγή αποκλειστικά 390 ΜW el ηλεκτρισµού, ή αντίστοιχα η παραγωγή λιγότερων (360 MW el ) ηλεκτρισµού µαζί µε 295 ΜW th θερµικής ισχύος. Ακόµη και τα µεγάλα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισµού είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για συµπαραγωγή θερµότητας διεργασιών. Για να επιτευχθεί ο διαχωρισµός της παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ισχύος σε ένα τέτοιο εργοστάσιο, εισάγεται συνήθως ένας εναλλάκτης παραγωγής ατµού διεργασίας (Σχήµα 14-6). Σχήµα 14-6 Συµπαραγωγή ατµού διεργασίας από πυρηνικό αντιδραστήρα µε νερό υπό πίεση. (1) Πυρηνικός αντιδραστήρας (2) Κύρια αντλία ψυκτικού µέσου (3) Ατµοπαραγωγός (4) Ατµοστρόβιλος (5) Συµπυκνωτής (6) Αντλία νερού (7) Εναλλάκτης παραγωγής ατµού διεργασίας (8) Αντλία συµπυκνώµατος

6 14.3 ιατάξεις µε αεριοστροβίλους Οι αεριοστρόβιλοι επιτρέπουν την ανάπτυξη διατάξεων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας µε ιδιαίτερα πλεονεκτικούς όρους. Αυτό σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι θερµοκρασίες των καυσαερίων σε ανοικτές διατάξεις αεριοστροβίλων βρίσκονται στην περιοχή των o C, εφόσον δεν χρησιµοποιούνται αναγεννητές. Σχήµα 14-7 ιατάξεις αεριοστροβίλων µε συµπαραγωγή µηχανικής θερµικής ισχύος (a) ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου (b) ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου µε διβάθµια συµπίεση (c) ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου µε αναγεννητή (d) κλειστή διάταξη αεριοστροβίλου (e) συνδυασµένος κύκλος αεριοστροβίλου ατµοστροβίλου. Οπως φαίνεται από τις διατάξεις στο Σχήµα 14-7, υπάρχουν διάφορες θέσεις που ενδείκνυνται για εξαγωγή θερµικής ισχύος σε µία διάταξη αεριοστροβίλου. Για το παράδειγµα της απλής ανοικτής διάταξης αεριοστροβίλου, µπορούµε να υπολογίσουµε το λόγο ηλεκτρικής θερµικής ισχύος όπως παρακάτω: όπου προσεγγιστικά µπορούµε να θέσουµε m & RG / m& L 1 Αυτή η προσέγγιση δικαιολογείται από τον ιδιαίτερα υψηλό λόγο αέρα καυσίµου της διάταξης αεριοστροβίλου που επιβάλλει η αντοχή των πτερυγίων της πρώτης βαθµίδας. Οι θερµοκρασίες υπολογίζονται κατά τα συνήθη σε τέτοιες διατάξεις. Ενα διάγραµµα Sankey για µιά τέτοια διεργασία παρουσιάζεται στο Σχήµα Για το παράδειγµα µιάς διεργασίας µε τις τιµές: T 1 =20 o C, T 2 =150 o C, T 3 =800 o C, T 4 =450 o C, T 5 =150 o C, µπορούµε να υπολογίσουµε ένα λόγο ηλεκτρικής θερµικής ισχύος σ=0.73 kwh el /kwh th και ένα συνολικό ενεργειακό βαθµό απόδοσης της τάξης του 80% Σχήµα 14-8 ιάγραµµα Sankey ανοικτής διάταξης αεριοστροβίλου µε εκµετάλλευση της θερµότητας των καυσαερίων

7 Με ειδικές διατάξεις και µε χρήση πρόσθετων πηγών θερµότητας είναι εφικτή η παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας που να καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες µιάς κοινότητας ή ενός εργοστασίου. Στο παράδειγµα τέτοιας διάταξης που απεικονίζεται στο Σχήµα 14-9, το καύσιµο είναι ελαφρό πετρέλαιο θέρµανσης ή φυσικό αέριο. Εάν υπάρχει ανάγκη, η παραγωγή θερµότητας µπορεί να αυξηθεί ακόµη περισσότερο µε πρόσθετη θέρµανση. Ο βαθµός απόδοσης κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να αυξηθεί µε τη χρήση αναγεννητή. Η συγκεκριµένη διάταξη έχει τη δυνατότητα να παράγει συνολικά 27 MW el (ηλεκτρισµού) και 63 MW th (θερµότητας). Ο λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος βρίσκεται στην περιοχή του 0.43 και ο συνολικός βαθµός εκµετάλλευσης του καυσίµου φτάνει το 78%. Με κατάλληλες τροποποιήσεις οι διατάξεις αυτού του είδους µπορούν να παράγουν και ατµό διεργασίας για βιοµηχανικές εφαρµογές. Σχήµα 14-9 Ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου για συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού σε συγκεκριµένη εφαρµογή Σε κλειστές διατάξεις αεριοστροβίλων µπορεί να γίνει λήψη θερµικής ισχύος (κυρίως για θέµανση χώρων) κατάντι του αναγεννητή (βλ. Σχήµα 7d). Υπάρχει όµως και η επιπλέον δυνατότητα λήψης θερµότητας για τηλεθέρµανση, µέσω ατµοπαραγωγού που τοποθετείται στον αγωγό καυσαερίου (βλ. Σχήµα 7e). Τέτοιες διατάξεις βρίσκουν σήµερα ευρεία εφαρµογή στη βιοµηχανία. Το παράδειγµα από χηµική βιοµηχανία που φαίνεται στο Σχήµα 14-10, δείχνει πόσο ευέλικτη είναι η συγκεκριµένη διεργασία, ιδιαίτερα εάν συνυπάρχει και πρόσθετη πηγή θερµότητας από καύση στον ατµοπαραγωγό. Οι απαιτήσεις των βιοµηχανικών διεργασιών για περισσότερα δίκτυα ατµού µε διαφορετικά επίπεδα πίεσης µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τέτοιες διατάξεις. Η ύπαρξη του πρόσθετου λέβητα εξασφαλίζει την διαθεσιµότητα ατµού σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της διακύµανσης των αναγκών ηλεκτρικής θερµικής ισχύος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση διεργασιών της χηµικής βιοµηχανίας, απαιτούνται µεγάλες ποσότητες ατµού για πολύ διαφορετικές διεργασίες, που περιλαµβάνουν για παράδειγµα: Θέρµανση αντιδραστήρων Κίνηση συµπιεστών µέσω ατµοστροβίλων Εισαγωγή ατµού ως αντιδρώντος σε χηµικές αντιδράσεις Εφαρµογή ατµού σε διεργασίες ξήρανσης, εξάτµισης, απόσταξης και κλασµατικής απόσταξης.

8 Σχήµα ιάταξη συνδυασµένου κύκλου αεριο- ατµοστροβίλου για συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού σε χηµική βιοµηχανία Πολλά βασικά προϊόντα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή απαιτούν για την παραγωγή τους πολύ υψηλές ποσότητες ηλεκτρισµού και θερµότητας, όπως δείχνει και ο Πίνακας Πίνακας 14-3 Απαιτούµενη ειδική κατανάλωση σε ηλεκτρική και θερµική ενέργεια για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων καθηµερινής χρήσης µε διατάξεις συµπαραγωγής 14.4 ιατάξεις συµπαραγωγής µε κινητήρες diesel Για να ολοκληρώσουµε την παρουσίαση των διατάξεων συµπαραγωγής θερµότητας ηλεκτρισµού θα πρέπει να τονίσουµε ότι και οι κινητήρες diesel αερίου χρησιµοποιούνται ευρέως σε τέτοιες διατάξεις, ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν µικρότερο σχετικά µέγεθος. Στην περίπτωση των ΜΕΚ, όπως είναι γνωστό, µπορούµε να ανακτήσουµε θερµότητα όχι µόνον από την εξαγωγή τους, αλλά και από το κύκλωµα ψύξης τους (Σχήµα 14-11). Το ποσοστό της ενέργειας του καυσίµου που µετατρέπεται σε µηχανική (και µετά ηλεκτρική) ενέργεια, κυµαίνεται µεταξύ 33% (κινητήρες αερίου µε στοιχειοµετρική καύση) και 42% (κινητήρες diesel µε καύσιµο πετρέλαιο diesel κίνησης). Ο βαθµός εκµετάλλευσης ενέργειας του καυσίµου µπορεί να φτάσει το 85% και οι επιτυγχανόµενες τιµές λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος κυµαίνονται κοντά στο 0.6 kw el /kw th. Ιδιαίτερα όταν η περιοχή ισχύος είναι µερικών MW, αυτές οι διατάξεις (Blockheizkraftwerke) είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες σε νοσοκοµεία, σχολεία, κολυµβητήρια, καθώς και µεγάλα ξενοδοχεία και βιοµηχανικά κτίρια.

9 Σχήµα Κινητήρας diesel -ή κινητήρας αερίου σε διάταξη συµπαραγωγής Σήµερα χρησιµοποιούνται τέτοιες διατάξεις στην περιοχή ισχύος µεταξύ 50 και 15,000 kw el. Μεγαλύτερη ισχύς µπορεί να επιτευχθεί µε modul κατασκευές (συγκροτήµατα περισσότερων κινητήρων σε παράλληλη λειτουργία, µε δυνατότητα αυξοµείωσης της ισχύος µε θέση εκτός λειτουργίας κάποιων µονάδων). Εδώ χρησιµοποιούνται κυρίως κινητήρες οχηµάτων ή πλοίων από τις γνωστές σειρές που παράγουν οι µεγάλοι κατασκευαστές (MTU, MWM, Sulzer, κτλ). Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται άµεσα οι επιτυγχανόµενες βελτιώσεις στα επίπεδα εκποµπών αιθάλης και οξειδίων του αζώτου από τους κατασκευαστές κινητήρων οχηµάτων και πλοίων (καταλύτες, φίλτρα αιθάλης, SCR κτλ). Ιδιαίτερα οι εκποµπές αιθάλης του κινητήρα diesel, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους εναλλάκτες ανάκτησης θερµότητας καυσαερίου, των οποίων οι σωληνώσεις διόδου του καυσαερίου φράζονται βαθµιαία από την εναποτιθέµενη αιθάλη και οδηγούν σε βαθµιαία απαξίωση του βαθµού απόδοσης του κινητήρα. Στο Σχήµα παρουσιάζεται ενδεικτικό διάγραµµα Sankey για τέτοιου είδους εγκατάσταση. Σχήµα ιάγραµµα Sankey διάταξης συµπαραγωγής µε κινητήρα diesel. Στην ευρύτερη κατηγορία των συστηµάτων συµπαραγωγής µε κινητήρες diesel εντάσσεται και το σύστηµα ΤΟΤΕΜ (Total Energy Modul). Εδώ πρόκειται για συστήµατα αποκεντρωµένης παραγωγής ηλεκτρισµού µε τη βοήθεια ΜΕΚ. Η απορριπτόµενη θερµότητα αξιοποιείται το καλοκαίρι για τη λειτουργία ψυκτικών µηχανών απορρόφησης για κλιµατισµό χώρων και το χειµώνα για θέρµανση χώρων. Και εδώ επιτυγχάνονται τιµές βαθµού εκµετάλλευσης ενέργειας καυσίµου της τάξής του 80%.

10 15 Παραγωγή θερµότητας µε καύση ορυκτών καυσίµων 15.1 Γενικά περί καυσίµων Στην ενεργειακή οικονοµία της ανθρωπότητας αξιοποιούνται ποικίλα καύσιµα όπως ο λιθάνθρακας, ο λιγνίτης, προϊόντα της κλασµατικής απόσταξης του πετρελαίου, καύσιµα αέρια, τύρφη και βιοµάζα, (πχ ξύλο και άχυρα) κτλ. Κοντά σ αυτά χρησιµοποιούνται και κάποια κατάλληλα βιοµηχανικά δευτερογενή προϊόντα και απόβλητα. Οι σπουδαιότερες αντιδράσεις καύσης που αξιοποιούν τα παραπάνω καύσιµα, είναι οι παρακάτω µαζί µε τις εξωθερµίες που τους αντιστοιχούν: Ενα καύσιµο µπορεί να χαρακτηριστεί από τη στοιχειακή του ανάλυση, ή ακόµη απλούστερα µε βάση την ενθαλπία αντίδρασής - θερµογόνο δύναµή του. Σχεδόν όλα τα καύσιµα περιέχουν C, H, S, O, N, H2O, καθώς και τέφρα τα στερεά. Το Σχήµα 15-1 δείχνει παραστατικά ότι ειδικά οι τιµές του λόγου H/C και O/C για τα πιό σηµαντικά ορυκτά καύσιµα βρίσκονται σε στενά περιορισµένες περιοχές. Σχήµα 15-1 Πίνακας 15-1 Περιεκτικότητα διάφορων σηµαντικών καυσίµων σε υδρογόνο και οξυγόνο Σύσταση στερεών και υγρών καυσίµων (%κ.β.) Ο ακριβής χαρακτηρισµός των επιµέρους καυσίµων γίνεται µε βάση τη στοιχειακή τους ανάλυση, όπως δείχνει ο Πίνακας 15-1 (στερεά και υγρά καύσιµα), ή µέ βάση τη µοριακή σύσταση από συγκεκριµένες αέριες ουσίες (αέρια καύσιµα - Πίνακας 15-2).

11 Πίνακας 15-2 Σύσταση αερίων καυσίµων (%κ.ο.) Οι συγκεκριµένες τιµές που δίδονται στους Πίνακες αυτούς θα πρέπει να ληφθούν ως ενδεικτικές, δεδοµένου ότι η σύσταση των διαφόρων ορυκτών καυσίµων ποικίλλει αναλόγως χώρας και τόπου προελεύσεως. Οσον αφορά τα καυσόξυλα, αυτά περιέχουν κατά κανόνα από 10-37% υγρασία, 0.5% τέφρα και 62-75% υγρά συστατικά στο υπόλοιπο καθαρό καύσιµο µέρος. Η κατώτερη θερµογόνος δύναµη βρίσκεται στην περιοχή από kj/kg. Οσον αφορά την καύση αποριµµάτων που υπέστησαν άλεση σε ειδικές εγκαταστάσεις, διεργασία µε αυξανόµενο ενδιαφέρον στη σύγχρονη ενεργειακή οικονοµία, η θερµογόνος δύναµη ποικίλλει εξαιτίας της ποικιλίας σύστασης των αποριµµάτων. Τα οικιακά απορίµµατα συνήθως χαρακτηρίζονται από 25-60% κ.β. τέφρα, 10-50% υγρασία, και θερµογόνο δύναµη στην περιοχή από kj/kg. Η έννοια της κατώτερης θερµογόνου δυνάµεως, που έχει ήδη εισαχθεί στα προηγούµενα, χαρακτηρίζει την εκλυόµενη ενέργεια από την τέλεια καύση και µετατροπή του καυσίµου σε προϊόντα τέλειας καύσης. Συνήθως υπολογίζουµε µε βάση την κατώτερη θερµογόνο δύναµη H u, η οποία προϋποθέτει ότι η υγρασία των καυσαερίων είναι σε αέρια µορφή, ενώ η ανώτερη θερµογόνος δύναµη H o επιτυγχάνεται όταν όλη η υγρασία των καυσαερίων συµπυκνώνεται εντελώς µέσα στο λέβητα, οπότε γίνεται επιπλέον εκµετάλλευση και της ενθαλπίας εξάτµισης του νερού. Συνεπώς, για στερεά και υγρά καύσιµα ισχύει η σχέση: όπου r=2443 kj/kg η ενθαλπία εξάτµισης του νερού στους 25 ο C και X H2O το κλάσµα µάζας του καυσίµου που αποτελείται από νερό µε βάση τη στοιχειακή ανάλυση. Για τα αέρια καύσιµα η αναγωγή της θερµογόνου δυνάµεως γίνεται σε κανονικούς όγκους. Εδώ ισχύει: r N =1990 kj/m 3 N είναι η ενθαλπία εξάτµισης του νερού στους 25 ο C ανηγµένη σε κανονικούς όγκους, και X H2O ορίζεται κατ αναλογία µε το προηγούµενο, αλλά κατ όγκον µε βάση τις τιµές που δίνει ο Πίνακας Ενώ οι πίνακες αυτοί δίνουν έτοιµες ενδεικτικές τιµές για τη θερµογόνο δύναµη διαφόρων καυσίµων, είναι δυνατόν να γίνεται και εξαρχής υπολογισµός µε βάση τη στοιχειακή ανάλυση. Ετσι, για στερεά καύσιµα ισχύει:

12 οπότε προκύπτει το H u σε MJ/kg. Η ίδια σχέση ισχύει και για υγρά καύσιµα. Οσον αφορά τα αέρια καύσιµα, εδώ ο υπολογισµός γίνεται µε όγκους (γραµµοµοριακά κλάσµατα), και η σχέση είναι η παρακάτω (H u σε MJ/m 3 N): Σε παλαιότερα συγγράµµατα εχρησιµοποιείτο και η µονάδα 1 t SKE (1 τόνος ισοδύναµου λιθάνθρακα): 15.2 Υπολογισµοί ποσοτήτων σε τέλεια καύση Η ποσοτική διερεύνηση των τεχνικών προβληµάτων καύσης γίνεται µε βάση ισοζύγια µάζας και ενέργειας, διεργασίες ροής και κινητικών παραµέτρων των οικείων αντιδράσεων µε λήψη υπόψη πολυάριθµων τεχνικών οριακών συνθηκών, και είναι εν γένει εξαιρετικά δυσχερής. Στη συνέχεια θα δώσουµε κάποιες χρήσιµες απλοποιηµένες διαδικασίες για προσεγγιστικούς υπολογισµούς. Ξεκινώντας από το απλό µοντέλο διεργασίας καύσης που παρουσιάζεται στο Σχήµα 15-2, µπορούµε να υπολογίσουµε τη στοιχειοµετρική ποσότητα αέρα και καυσαερίου, καθώς και τη σύσταση του καυσαερίου. Σχήµα 15-2 Αντιδρώντα και προϊόντα µιάς διεργασίας καύσης Για τις τρείς κύριες αντιδράσεις τέλειας καύσης σε στερεά και υγρά καύσιµα, ισχύει στη στοιχειοµετρική περίπτωση: Με βάση τη στοιχειακή ανάλυση των στερεών και υγρών καυσίµων, προκύπτει η στοιχειοµετρική ποσότητα οξυγόνου από τη σχέση: ή αντίστοιχα Στη στοιχειοµετρική περίπτωση προκύπτει και η ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα αέρα µε βάση την περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο 23.2% κατά µάζα, και την πυκνότητα αέρα 1.23 kg/m 3 σε κανονικές συνθήκες:

13 Στις εστίες καύσης που χρησιµοποιούνται στην τεχνική για στερεά και υγρά καύσιµα, εφαρµόζεται περίσσεια αέρα, που υποδηλώνεται από το λόγο αέρα λ, οπότε η πραγµατική ποσότητα αέρα είναι L=λL min και λ>1. Οι ειδικές ποσότητες καυσαερίων για λ=1, προκύπτουν οµοίως µε εξίσωση των οικείων συντελεστών στα ισοζύγια µάζας: Για λ>1 υπολογίζονται οι πραγµατικοί όγκοι καυσαερίων από τη σχέση: αφού ο περίσσιος αέρας διέρχεται απλά από την εστία αναλλοίωτος. Σε πολλές τεχνικές εφαρµογές, για παράδειγµα σε υπολογισµούς συστηµάτων αντιρρύπανσης και επεξεργασίας καυσαερίου, ενδιαφέρει ο υπολογισµός της σύστασης των καυσαερίων. Εδώ χρησιµοποιούνται και πάλι τα στοιχειακά ισοζύγια και προκύπτουν οι σχέσεις που παρουσιάζονται στο Σχήµα Σχήµα 15-3 Καύση αερίων ουσιών Από τη σύσταση των καυσαερίων µπορούµε να υπολογίσουµε το λόγο αέρα της καύσης, και µάλιστα µε πολύ απλοποιηµένες σχέσεις στην περίπτωση της τέλειας καύσης:

14 Βέβαια στα παραπάνω υποθέσαµε καύση µε ξηρό αέρα. Ακριβέστεροι υπολογισµοί καύσης λαµβάνουν οπωσδήποτε υπόψη και την υγρασία του αέρα, µε πολλαπλασιασµό της απαιτούµενης ποσότητας ξηρού αέρα µε τον παράγοντα f όπου φ είναι η σχετική υγρασία, p η πίεση του αέρα, p S η µερική πίεση των κορεσµένων ατµών. Πίνακας 15-3 Σύσταση καυσαερίων (m 3 /kg) Πίνακας 15-4 Εµπειρικές σχέσεις από στατιστική επεξεργασία, για εκτιµήσεις στοιχειοµετρικών ποσοτήτων αέρα και καυσαερίου (H u σε kj/kg, αντ. kj/nm 3 ) Συχνά οι υπολογισµοί ποσοτήτων µε βάση τις σχέσεις στοιχειοµετρίας σε µιά εστία καύσης είναι χρονοβόροι. Ετσι µπορεί κανείς να βασίζεται και σε εµπειρικές σχέσεις όπως αυτές που δίνει ο Πίνακας Τα σφάλµατα που προκύπτουν δεν ξεπερνούν τις λίγες ποσοστιαίες µονάδες. Ακόµη πιό παραστατική και γρήγορη είναι η χρήση διαγραµµάτων όπως αυτα στο Σχήµα Εδώ οι παραµετρικές καµπύλες είναι ευθείες γραµµές που προκύπτουν από τις παρακάτω γραµµικές σχέσεις:

15 Βέβαια, εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιδίωξη ενός µέγιστου βαθµού απόδοσης στις τεχνικες εφαρµογές µε καύση, ικανοποιείται µε την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του λόγου αέρα ώστε αυτός να πλησιάζει τη µονάδα. Από την άλλη µεριά βέβαια, κατά την καύση στερεών και υγρών καυσίµων απαιτείται πάντοτε κάποια περίσσεια αέρα για την επίτευξη της τέλειας καύσης, δεδοµένου ότι δεν είναι εφικτή η πλήρης ανάµιξη (σε µοριακό επίπεδο) του καυσίµου µε τον αέρα. Σχήµα 15-4 Συσχέτιση στοιχειοµετρικών ποσοτήτων αέρα και καυσαερίου µε την κατώτερη θερµογόνο δύναµη (a) για στερεά καύσιµα (b) για υγρά καύσιµα 15.3 Ειδικές όψεις των διεργασιών καύσης Για µιά κατά το µέτρον του δυνατού τέλεια µετατροπή του εισαγόµενου καυσίµου θα πρέπει να ικανοποιούνται µεταξύ άλλων οι παρακάτω απαιτήσεις: Επαρκώς µεγάλη ποσότητα αέρα Επαρκώς µεγάλη περιεκτικότητα αέρα σε οξυγόνο Επαρκώς διαστασιολογηµένος θάλαµος καύσης Ικανή απαγωγή των καυσαερίων Επίτευξη της θερµοκρασίας ανάφλεξης για έναρξη της καύσης Επαρκώς υψηλή ταχύτητα αντίδρασης για µετατροπή του καυσίµου Ιδιαίτερα η πρώτη απαίτηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την επίτευξη τέλειας καύσης. Οπως δείχνει ο Πίνακας 15-5, µπορούµε να διαχωρίσουµε τρεις πιθανές καταστάσεις όσον αφορά τη στοιχειοµετρία της καύσης, στις οποίες προκύπτει διαφορετική σύσταση του καυσαερίου. Η τρίτη αναφερόµενη περίπτωση της ατελούς καύσης δέον όπως αποφεύγεται στις εστίες καύσης, αφού η παραγωγή CO δηµιουργεί προβλήµατα ρύπανσης της ατµόσφαιρας αλλά και χειροτερεύει το βαθµό απόδοσης.

16 Πίνακας 15-5 Σύνοψη πιθανών καταστάσεων στοιχειοµετρίας καύσης Με έλεγχο των καυσαερίων σχετικά µε το περιεχόµενό τους σε O 2 και CO 2 και εισαγωγή των σηµείων λειτουργίας της εστίας σε κατάλληλο διάγραµµα CO 2 CO 2 /O 2, (βλ. Σχήµα 15-5), µπορούµε µέσω του τριγώνου του Bunte να πάρουµε µιά ιδέα για την ποιότητα της καύσης. Εάν η παράµετρος α πάρει την τιµή 0 τότε έχουµε τέλεια καύση, ενώ όσο µεγαλύτερες τιµές α>0 υπολογίζονται, τόσο πιό ατελής είναι η καύση. Μία σηµαντική εννοια στους υπολογισµούς καύσης είναι η αδιαβατική, καθώς και η θεωρητική θερµοκρασία καύσης. Ενα ισοζύγιο στην απλή εστία καύσης που παρουσιάσαµε στο Σχήµα 15-6, δίνει την παρακάτω σχέση για την περίπτωση της αδιαβατικής εστίας (ουδεµία εκµετάλλευση της θερµότητας καύσης!): όπου m B η παροχή καυσίµου (kg/s), T L η θερµοκρασία αέρα,t R η θερµοκρασία των καυσαερίων και T U η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Εάν το καύσιµο προθερµαίνεται, πρέπει να προστεθεί στο αριστερό σκέλος ο όρος m B c pb (T B -T U ). Στην απλούστερη περίπτωση, χωρίς προθέρµανση αέρα και καυσίµου, προκύπτει για την αδιαβατική θερµοκρασία καύσης: και για την περίπτωση λ=1 έχουµε τον ελάχιστο (ειδικό) όγκο καυσαερίων, V=V min, οπότε έχουµε τη µέγιστη θεωρητική θερµοκρασία καύσης:

17 Σχήµα 15-5 Τρίγωνο του Bunte για έλεγχο τελειότητας καύσης (a) αρχή λειτουργίας (b) τρίγωνα Bunte που αντιστοιχούν σε διάφορα είδη καυσίµων Εδώ θα πρέπει να επεξηγηθεί ότι το V min εξαρτάται από τη θερµογόνο δύναµη µε µιά συνάρτηση της µορφής V min =C 3 H u +C 4, οπότε και το ύψος της θεωρητικής θερµοκρασίας καύσης εξαρτάται άµεσα από την τιµή της θερµογόνου δυνάµεως. Ενδεικτικές τιµές για τα µεγέθη αυτά περιέχει ο Πίνακας 15-6, µαζί µε τις επιτυγχανόµενες στην πράξη θερµοκρασίες καύσης για σύγκριση. Αυτές οι τελευταίες βέβαια είναι πολύ µικρότερες, αφενός λόγω της θερµότητας που µεταβιβάζεται στο εργαζόµενο µέσο του λέβητα και των απωλειών της εστίας, αφετέρου λόγω της αναπόφευκτης καύσης µε λ>1 για στερεά και υγρά καύσιµα. Σχήµα 15-6 Επεξήγηση της έννοιας της αδιαβατικής θερµοκρασίας καύσης Οπότε η θερµοκρασία των καυσαερίων προκύπτει µειωµένη µε βάση την παρακάτω σχέση: Ενα άλλο φαινόµενο που παρατηρείται στις εστίες καύσης σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες (>2000 o C), είναι αυτό της διάσπασης του CO 2 και του υδρατµού προς CO, Ο, Η, ακόµη και των υπόλοιπων µορίων Η 2, Ο 2 (dissociation), αντιδράσεις δηλαδή ενδόθερµες που µειώνουν τη θερµοκρασία της εστίας. Ετσι, άνω των 2000 o C απαιτούνται πιό πολύπλοκοι υπολογισµοί.

18 Πίνακας 15-6 Τιµές θεωρητικής θερµοκρασίας καύσης σε σύγκριση µε τις επιτυγχανόµενες στην πράξη θερµοκρασίες θαλάµου καύσης Τέλος, λίγα λόγια για την κινητική των αντιδράσεων: Ο ρυθµός µετατροπής του καυσίµου µε τον αέρα σε καυσαέρια, πχ για την ειδική περίπτωση της καύσης του λιθάνθρακα, εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη θερµοκρασία και άνω των 900 o C επίσης και από την ταχύτητα ροής του αέρα στην εστία (βλ. Σχήµα 15-7). Σχήµα 15-7 Ταχύτητες καύσης σε λιθάνθρακα (a) σε εξάρτηση από τη θερµοκρασία (b) χρόνος καύσης σε εξάρτηση από τη µέση τιµή διαµετρου του κόκκου του καυσίµου Η εξέλιξη της καύσης του λιθάνθρακα γίνεται έτσι, ώστε αρχικά οι κόκκοι του υφίστανται ένα διαχωρισµό των υγρών συστατικών από το κώκ. Τα υγρά συστατικά εξατµίζονται και διαχωρίζονται ενώ στη συνέχεια ολοκληρώνεται η µετατροπή του κώκ σε CO 2 και H 2 και τέλος µετατρέπονται τα αέρια στα τελικά προϊόντα. Στις εστίες που καίνε κονιοποιηµένο λιθάνθρακα, η µέση διάµετρος των κόκκων είναι περί τα 10µm, σε ρευστοποιηµένες κλίνες περί το 1 cm και σε απλές εστίες (σόµπες κτλ) οι κόκκοι µπορεί να φτάνουν και αρκετά cm διάµετρο. Ετσι προκύπτουν για τυπικές θερµοκρασίες τάξης 1300 o C σε εστίες αλεσµένου λιθανθρακα χρόνοι καύσης κόκκου µερικών δευτερολέπτων, σε εστίες µε ρευστοποιηµένη κλίνη (900 o C) χρόνοι καύσης κόκκου τάξης 20 min και σε απλές εστίες (1200 o C), διάρκειες καύσης τάξης µιάς ώρας.

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει πως εφαρμόζεται στη πράξη ο ενεργειακός κύκλος για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας των καυσίμων, σε ηλεκτρική ενέργεια. (β) διακρίνει σε ποίες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Ευγενιδείου) 11.1 Είδη Στερεών Καυσίμων Τα στερεά καύσιμα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα φυσικά στερεά καύσιμα (γαιάνθρακες, βιομάζα) Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανές εξωτερικής καύσεως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : - μηχανές με χρήση ατμού - σε μηχανές με χρήση αερίου.

Οι μηχανές εξωτερικής καύσεως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : - μηχανές με χρήση ατμού - σε μηχανές με χρήση αερίου. ΚΥΚΛΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΜΟΥ Οι εγκαταστάσεις παραγωγής έργου με ατμό λειτουργούν με μηχανές που ονομάζονται μηχανές εξωτερικής καύσης, δεδομένου ότι το ρευστό φορέας ενέργειας δεν συμμετέχει στην χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1.

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1. ΑΣΚΗΣΗ η Σε κύκλο ισόοκης καύσης (OO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. q R q q tot ΑΣΚΗΣΗ η Δ tot q q q ( ) cv ( ) cv q q q ΑΣΚΗΣΗ η q q Από αδιαβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι)

Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι) Μονάδα Ισχύος Ατμοπαραγωγού Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι) Άποψη μονάδας ατμοπαραγωγού φυσικού αερίου ισχύος 80 MW Διαφάνεια Διαφάνεια ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ Ο στραγγαλισμός του ατμού υλοποιείται εξαναγκάζοντας τον ατμό, πριν παροχετευθεί στο στρόβιλο, να περάσει μέσα από κατάλληλη βαλβίδα όπου μικραίνει η διατομή διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ Τί είναι Καύση Καύση µπορούµε να ονοµάσουµε κάθε εξώθερµη χηµική αντίδραση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

www.nphilippopoulos.gr

www.nphilippopoulos.gr www.nphilippopoulos.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΜΙΛΙΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ info@nphilippopoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας 1. Γενικά 2. Μερικές βασικές Θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού 3. Η σύσταση του Αέρα 4. Ο νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton 5. Ο Γενικός Νόμος των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10 ορισμός : Ισόθερμη, ονομάζεται η μεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης.

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης. Ενεργό Ύψος Εκποµπής Επίδραση κτιρίου και κατώρευµα καµινάδας Ανύψωση του θυσάνου Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες ευστάθειας Ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 Είναι θερμικές μηχανές που μετατρέπουν την χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική και μέρος αυτής για την παραγωγή μηχανικού έργου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours Σύµπηκτα βιοµάζας (pellets) Ένα νέο καύσιµο στην Ελλάδα Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ Τι είναι τα σύµπηκτα ξύλου (pellets) Πρώτη ύλη: ξερό ξύλο, υπολείµµατα επεξεργασίας ξύλου (αγροτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής σε Βιομηχανία Τροφίμων

Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής σε Βιομηχανία Τροφίμων Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής σε Βιομηχανία Τροφίμων Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Ph.D. Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Κουμανούδης Νικόλαος, Τεχνικός Διευθυντής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα