14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος"

Transcript

1 14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος 14.1 Βασικές αρχές Η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού διεργασιών η θερµότητας µπορεί να γίνεται µε ορθολογικό και θερµοδυναµικώς βέλτιστο τρόπο στις λεγόµενες διατάξεις συµπαραγωγής µηχανικής και θερµικής ισχύος [ ]. Οι βασικές αρχές λειτουργίας επεξηγούνται στο Σχήµα Σχήµα 14-1 Βασική αρχή συµπαραγωγής µηχανικής θερµικής ισχύος. (a) διατάξεις µε συµπύκνωση (b) διατάξεις συµπαραγωγής µε αντίθλιψη Η περίπτωση (a) αφορά µία συµβατική διάταξη ατµοστροβίλου όπου ενδιαφέρει η µεγιστοποίηση της παραγόµενης ηλεκτρικής ισχύος, οπότε η εκτόνωση γινεται µέχρι τη χαµηλότερη δυνατή αντίθλιψη, και εποµένως η συµπύκνωση λαµβάνει χώρα σε εκείνη την πίεση που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία περιβάλλοντος (π.χ. απόλυτη πίεση 0.04 bar αντιστοιχεί σε θερµοκρασία συµπύκνωσης 30 o C). Η περίπτωση (b) αφορά µία διάταξη συµπαραγωγής, όπου η εκτόνωση γίνεται σε µεγαλύτερη αντίθλιψη, η οποία αντιστοιχεί σε υψηλότερη θερµοκρασία συµπύκνωσης. Ετσι η απορριπτόµενη θερµότητα συµπύκνωσης µπορεί να έχει θερµοκρασιακό επίπεδο κατάλληλο για τις απαιτήσεις κάποιας πρακτικής εφαρµογής. Για παράδειγµα, εκτόνωση µέχρι τα επίπεδα των 2 bar αντιστοιχεί σε θερµοκρασία συµπύκνωσης τάξης 120 o C, κατάλληλη για θέρµανση χώρων µε

2 την απορριπτόµενη θερµότητα συµπύκνωσης, ενώ η εκτόνωση µέχρι τα επίπεδα των 20 bar οδηγεί σε παραγωγή ατµού θερµοκρασίας 211 o C, κατάλληλου για αρκετές βιοµηχανικές διεργασίες. Με βάση την καµπύλη πίεσης ατµών του νερού σε κατάσταση κορεσµού, προκύπτει η αντιστοιχία µεταξύ πιέσεων και θερµοκρασιών συµπύκνωσης του Πίνακας Πίνακας 14-1 Θερµοδυναµικές συντεταγµένες ατµού διεργασίας που αντιστοιχούν στην καµπύλη πίεσης ατµών νερού σε κατάσταση κορεσµού. Φυσικά, ο βαθµός απόδοσης του κύκλου όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος µειώνεται όσο αυξάνει η αντίθλιψη, αλλά πλέον έχουµε συµπαραγωγή και θερµικής ισχύος ως επιπλέον προϊόντος του κύκλου. Θεωρητικά, εάν η διάταξη συµπαραγωγής είναι ορθολογικά σχεδιασµένη από το Μηχανικό, µπορεί να γίνεται εκµετάλλευση του συνόλου της θερµότητας συµπύκνωσης, ώς θερµότητας χρήσης ή ατµού διεργασίας σε ανεβασµένη θερµοκρασία, ενώ στο συµβατικό κύκλο είχαµε απόρριψη στο περιβάλλον θερµότητας µε αµελητέα εξέργεια. Τα διαγράµµατα h-s των απλοποιηµένων διατάξεων στο Σχήµα 14-1, απεικονίζουν συγκριτικά την κατάσταση σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα Sankey. Συνολικά, µπορεί να πεί κανείς ότι µε τέτοιες διατάξεις συµπαραγωγής, επιτυγχάνεται βαθµός εκµετάλλευσης της θερµότητας που παράγεται από την καύση του καυσίµου που προσεγγίζει το βαθµό απόδοσης του λέβητα. Εδώ, χρησιµοποιώντας τους συµβολισµούς στο Σχήµα 14-1 µπορεί να οριστεί ο λεγόµενος λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος, όπως παρακάτω: Με την απλοποιηµένη διάταξη αντίθλιψης που περιγράφηκε, οδηγούµαστε σε εξάρτηση των τιµών λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος από την αντίθλιψη όπως ο Πίνακας Πίνακας 14-2 Εξάρτηση λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος από την αντίθλιψη σε απλές διατάξεις συµπαραγωγής (θερµοκρασία ζωντανού ατµού 500οC, πίεση 120 bar, βαθµός απόδοσης λέβητα η k =0.85). Εδώ µπορεί να οριστεί ένας συνολικός βαθµός εκµετάλλευσης: o οποίος µπορεί να ξεπεράσει το 90%. Βέβαια η παραγόµενη θερµική και ηλεκτρική ισχύς διαφέρουν σηµαντικά στα επίπεδα εξέργειας, και γι αυτό η αξιολόγηση της απόδοσης των πραγµατικών διατάξεων θα πρέπει να περιλαµβάνει και ισοζύγια εξέργειας:

3 όπου ε H =(T H -T L )/T H ο παράγων εξέργειας της θερµότητας χρήσης (παράγων Carnot), m R e R η παροχή µάζας επί την ειδική εξέργεια του καυσαερίου, E vv οι απώλειες καύσης και Σ E v το άθροισµα των επι µέρους απωλειών του κύκλου. (Επεξηγήσεις στο Σχήµα 14-2) Σχήµα 14-2 Σχηµατικό διάγραµµα και διάγραµµα T-s για επεξήγηση ισοζυγίων εξέργειας Η ικανότητα παραγωγής έργου του ατµού εκφράζεται από τον παράγοντα: Οπότε το συνολικό ισοζύγιο εξέργειας παίρνει τη µορφή: ή όπου Q D =m F (h 1 -h 4 ) η θερµότητα που παρέχεται στη συζευγµένη διεργασία, η D ο ενεργειακός βαθµός απόδοσης του ατµοπαραγωγού και η Τ =P/m F (e 1 -e 2 ) o εξεργειακός βαθµός απόδοσης της µετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο παράγων C λαµβάνει υπόψη την κατανάλωση ενέργειας της αντλίας συµπυκνώµατος καθώς και τις απαιτήσεις εξέργειας για την προθέρµανση του συµπυκνώµατος πριν την είσοδο στον λέβητα. Ο εξεργειακός βαθµός απόδοσης και ο λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος της συζευγµένης διεργασίας δίδονται από τις σχέσεις: και η αλληλεξάρτησή τους φαίνεται στο Σχήµα ιατάξεις µε ατµοστροβίλους Το απλούστερο δυνατό σχήµα διεργασίας που υλοποιεί τη συµπαραγωγή σε διατάξεις ατµοστροβίλων έχει ήδη παρουσιαστεί µε τη µορφή της διάταξης µε αντίθλιψη στο Σχήµα Εξαιτίας της ισχυρής σύζευξης που εισάγει η συµπύκνωση της συνολικής παροχής µάζας του υδρατµού στο συγκεκριµένο σχήµα διεργασίας, παραµένει πρακτικά σταθερός ο λόγος ηλεκτρικής-θερµικής ισχύος (4.1). Μικρές µεταβολές του είναι εφικτές µε διακύµανση της θερµοκρασίας ζωντανού ατµού.

4 Σχήµα 14-3 λόγος ηλεκτρικής-θερµικής ισχύος της ιδανικής συζευγµένης διεργασίας µε η Τ =0.75 Οµως ένας µεταβλητός λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος είναι απαραίτητος σε πολλές βιοµηχανικές διεργασίες. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται στην πράξη οι πιό σύνθετοι κύκλοι µε ενδιάµεση αποµάστευση ατµού, (Σχήµα 14-4 c,d), οι οποίοι επιτρέπουν ευρεία διακύµανση του λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος αναλόγως των αναγκών του καταναλωτή. Σχήµα 14-4 ιάφορες παραλλαγές διατάξεων ατµοστροβίλου για συµπαραγωγή µηχανικής θερµικής ισχύος: (a) διάταξη µε αντίθλιψη (b) διάταξη µε αντίθλιψη και πρόσθετη δυνατότητα στραγγαλισµού και συµπύκνωσης (c) διάταξη συµπύκνωσης µε ενδιάµεση αποµάστευση ατµού (d) διάταξη αντίθλιψης µε ενδιάµεση αποµάστευση. Ακόµη και η παραλλαγή c στο Σχήµα 14-4 έχει κάποια δυνατότητα µεταβολής του λόγου, η οποία όµως επιτυγχάνεται µε µειωµένο συνολικό βαθµό εκµετάλλευσης ενέργειας. Με την παραλλαγή c είναι εφικτή η αποσύζευξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Στη συγκεκριµένη διάταξη, η ισχύς του στροβίλου και η διατιθέµενη θερµική ισχύς αντίστοιχα δίδονται από τις σχέσεις: Κατ αντιστοιχία, ο λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος δίνεται από τη σχέση

5 και µπορεί να µεταβάλλεται µέσω του λόγου αποµάστευσης x=m * /m Στην πράξη είναι εφικτή η λήψη θερµικής ισχύος σε διάφορες θερµοκρασιακές στάθµες, όπως φαίνεται στο Σχήµα 14-5, όπου παρουσιάζεται η διάταξη ενός σύγχρονου εργοστασίου συµπαραγωγής ηλεκτρισµού, ατµού διεργασίας και θερµότητας. Σχήµα 14-5 ιάταξη σύγχρονου εργοστασίου συµπαραγωγής ηλεκτρισµού, ατµού διεργασίας και θερµότητας για τηλεθέρµανση Με τέτοιες διατάξεις είναι εφικτή π.χ. εναλλακτικά η παραγωγή αποκλειστικά 390 ΜW el ηλεκτρισµού, ή αντίστοιχα η παραγωγή λιγότερων (360 MW el ) ηλεκτρισµού µαζί µε 295 ΜW th θερµικής ισχύος. Ακόµη και τα µεγάλα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισµού είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για συµπαραγωγή θερµότητας διεργασιών. Για να επιτευχθεί ο διαχωρισµός της παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ισχύος σε ένα τέτοιο εργοστάσιο, εισάγεται συνήθως ένας εναλλάκτης παραγωγής ατµού διεργασίας (Σχήµα 14-6). Σχήµα 14-6 Συµπαραγωγή ατµού διεργασίας από πυρηνικό αντιδραστήρα µε νερό υπό πίεση. (1) Πυρηνικός αντιδραστήρας (2) Κύρια αντλία ψυκτικού µέσου (3) Ατµοπαραγωγός (4) Ατµοστρόβιλος (5) Συµπυκνωτής (6) Αντλία νερού (7) Εναλλάκτης παραγωγής ατµού διεργασίας (8) Αντλία συµπυκνώµατος

6 14.3 ιατάξεις µε αεριοστροβίλους Οι αεριοστρόβιλοι επιτρέπουν την ανάπτυξη διατάξεων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας µε ιδιαίτερα πλεονεκτικούς όρους. Αυτό σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι θερµοκρασίες των καυσαερίων σε ανοικτές διατάξεις αεριοστροβίλων βρίσκονται στην περιοχή των o C, εφόσον δεν χρησιµοποιούνται αναγεννητές. Σχήµα 14-7 ιατάξεις αεριοστροβίλων µε συµπαραγωγή µηχανικής θερµικής ισχύος (a) ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου (b) ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου µε διβάθµια συµπίεση (c) ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου µε αναγεννητή (d) κλειστή διάταξη αεριοστροβίλου (e) συνδυασµένος κύκλος αεριοστροβίλου ατµοστροβίλου. Οπως φαίνεται από τις διατάξεις στο Σχήµα 14-7, υπάρχουν διάφορες θέσεις που ενδείκνυνται για εξαγωγή θερµικής ισχύος σε µία διάταξη αεριοστροβίλου. Για το παράδειγµα της απλής ανοικτής διάταξης αεριοστροβίλου, µπορούµε να υπολογίσουµε το λόγο ηλεκτρικής θερµικής ισχύος όπως παρακάτω: όπου προσεγγιστικά µπορούµε να θέσουµε m & RG / m& L 1 Αυτή η προσέγγιση δικαιολογείται από τον ιδιαίτερα υψηλό λόγο αέρα καυσίµου της διάταξης αεριοστροβίλου που επιβάλλει η αντοχή των πτερυγίων της πρώτης βαθµίδας. Οι θερµοκρασίες υπολογίζονται κατά τα συνήθη σε τέτοιες διατάξεις. Ενα διάγραµµα Sankey για µιά τέτοια διεργασία παρουσιάζεται στο Σχήµα Για το παράδειγµα µιάς διεργασίας µε τις τιµές: T 1 =20 o C, T 2 =150 o C, T 3 =800 o C, T 4 =450 o C, T 5 =150 o C, µπορούµε να υπολογίσουµε ένα λόγο ηλεκτρικής θερµικής ισχύος σ=0.73 kwh el /kwh th και ένα συνολικό ενεργειακό βαθµό απόδοσης της τάξης του 80% Σχήµα 14-8 ιάγραµµα Sankey ανοικτής διάταξης αεριοστροβίλου µε εκµετάλλευση της θερµότητας των καυσαερίων

7 Με ειδικές διατάξεις και µε χρήση πρόσθετων πηγών θερµότητας είναι εφικτή η παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας που να καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες µιάς κοινότητας ή ενός εργοστασίου. Στο παράδειγµα τέτοιας διάταξης που απεικονίζεται στο Σχήµα 14-9, το καύσιµο είναι ελαφρό πετρέλαιο θέρµανσης ή φυσικό αέριο. Εάν υπάρχει ανάγκη, η παραγωγή θερµότητας µπορεί να αυξηθεί ακόµη περισσότερο µε πρόσθετη θέρµανση. Ο βαθµός απόδοσης κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να αυξηθεί µε τη χρήση αναγεννητή. Η συγκεκριµένη διάταξη έχει τη δυνατότητα να παράγει συνολικά 27 MW el (ηλεκτρισµού) και 63 MW th (θερµότητας). Ο λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος βρίσκεται στην περιοχή του 0.43 και ο συνολικός βαθµός εκµετάλλευσης του καυσίµου φτάνει το 78%. Με κατάλληλες τροποποιήσεις οι διατάξεις αυτού του είδους µπορούν να παράγουν και ατµό διεργασίας για βιοµηχανικές εφαρµογές. Σχήµα 14-9 Ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου για συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού σε συγκεκριµένη εφαρµογή Σε κλειστές διατάξεις αεριοστροβίλων µπορεί να γίνει λήψη θερµικής ισχύος (κυρίως για θέµανση χώρων) κατάντι του αναγεννητή (βλ. Σχήµα 7d). Υπάρχει όµως και η επιπλέον δυνατότητα λήψης θερµότητας για τηλεθέρµανση, µέσω ατµοπαραγωγού που τοποθετείται στον αγωγό καυσαερίου (βλ. Σχήµα 7e). Τέτοιες διατάξεις βρίσκουν σήµερα ευρεία εφαρµογή στη βιοµηχανία. Το παράδειγµα από χηµική βιοµηχανία που φαίνεται στο Σχήµα 14-10, δείχνει πόσο ευέλικτη είναι η συγκεκριµένη διεργασία, ιδιαίτερα εάν συνυπάρχει και πρόσθετη πηγή θερµότητας από καύση στον ατµοπαραγωγό. Οι απαιτήσεις των βιοµηχανικών διεργασιών για περισσότερα δίκτυα ατµού µε διαφορετικά επίπεδα πίεσης µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τέτοιες διατάξεις. Η ύπαρξη του πρόσθετου λέβητα εξασφαλίζει την διαθεσιµότητα ατµού σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της διακύµανσης των αναγκών ηλεκτρικής θερµικής ισχύος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση διεργασιών της χηµικής βιοµηχανίας, απαιτούνται µεγάλες ποσότητες ατµού για πολύ διαφορετικές διεργασίες, που περιλαµβάνουν για παράδειγµα: Θέρµανση αντιδραστήρων Κίνηση συµπιεστών µέσω ατµοστροβίλων Εισαγωγή ατµού ως αντιδρώντος σε χηµικές αντιδράσεις Εφαρµογή ατµού σε διεργασίες ξήρανσης, εξάτµισης, απόσταξης και κλασµατικής απόσταξης.

8 Σχήµα ιάταξη συνδυασµένου κύκλου αεριο- ατµοστροβίλου για συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού σε χηµική βιοµηχανία Πολλά βασικά προϊόντα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή απαιτούν για την παραγωγή τους πολύ υψηλές ποσότητες ηλεκτρισµού και θερµότητας, όπως δείχνει και ο Πίνακας Πίνακας 14-3 Απαιτούµενη ειδική κατανάλωση σε ηλεκτρική και θερµική ενέργεια για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων καθηµερινής χρήσης µε διατάξεις συµπαραγωγής 14.4 ιατάξεις συµπαραγωγής µε κινητήρες diesel Για να ολοκληρώσουµε την παρουσίαση των διατάξεων συµπαραγωγής θερµότητας ηλεκτρισµού θα πρέπει να τονίσουµε ότι και οι κινητήρες diesel αερίου χρησιµοποιούνται ευρέως σε τέτοιες διατάξεις, ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν µικρότερο σχετικά µέγεθος. Στην περίπτωση των ΜΕΚ, όπως είναι γνωστό, µπορούµε να ανακτήσουµε θερµότητα όχι µόνον από την εξαγωγή τους, αλλά και από το κύκλωµα ψύξης τους (Σχήµα 14-11). Το ποσοστό της ενέργειας του καυσίµου που µετατρέπεται σε µηχανική (και µετά ηλεκτρική) ενέργεια, κυµαίνεται µεταξύ 33% (κινητήρες αερίου µε στοιχειοµετρική καύση) και 42% (κινητήρες diesel µε καύσιµο πετρέλαιο diesel κίνησης). Ο βαθµός εκµετάλλευσης ενέργειας του καυσίµου µπορεί να φτάσει το 85% και οι επιτυγχανόµενες τιµές λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος κυµαίνονται κοντά στο 0.6 kw el /kw th. Ιδιαίτερα όταν η περιοχή ισχύος είναι µερικών MW, αυτές οι διατάξεις (Blockheizkraftwerke) είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες σε νοσοκοµεία, σχολεία, κολυµβητήρια, καθώς και µεγάλα ξενοδοχεία και βιοµηχανικά κτίρια.

9 Σχήµα Κινητήρας diesel -ή κινητήρας αερίου σε διάταξη συµπαραγωγής Σήµερα χρησιµοποιούνται τέτοιες διατάξεις στην περιοχή ισχύος µεταξύ 50 και 15,000 kw el. Μεγαλύτερη ισχύς µπορεί να επιτευχθεί µε modul κατασκευές (συγκροτήµατα περισσότερων κινητήρων σε παράλληλη λειτουργία, µε δυνατότητα αυξοµείωσης της ισχύος µε θέση εκτός λειτουργίας κάποιων µονάδων). Εδώ χρησιµοποιούνται κυρίως κινητήρες οχηµάτων ή πλοίων από τις γνωστές σειρές που παράγουν οι µεγάλοι κατασκευαστές (MTU, MWM, Sulzer, κτλ). Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται άµεσα οι επιτυγχανόµενες βελτιώσεις στα επίπεδα εκποµπών αιθάλης και οξειδίων του αζώτου από τους κατασκευαστές κινητήρων οχηµάτων και πλοίων (καταλύτες, φίλτρα αιθάλης, SCR κτλ). Ιδιαίτερα οι εκποµπές αιθάλης του κινητήρα diesel, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους εναλλάκτες ανάκτησης θερµότητας καυσαερίου, των οποίων οι σωληνώσεις διόδου του καυσαερίου φράζονται βαθµιαία από την εναποτιθέµενη αιθάλη και οδηγούν σε βαθµιαία απαξίωση του βαθµού απόδοσης του κινητήρα. Στο Σχήµα παρουσιάζεται ενδεικτικό διάγραµµα Sankey για τέτοιου είδους εγκατάσταση. Σχήµα ιάγραµµα Sankey διάταξης συµπαραγωγής µε κινητήρα diesel. Στην ευρύτερη κατηγορία των συστηµάτων συµπαραγωγής µε κινητήρες diesel εντάσσεται και το σύστηµα ΤΟΤΕΜ (Total Energy Modul). Εδώ πρόκειται για συστήµατα αποκεντρωµένης παραγωγής ηλεκτρισµού µε τη βοήθεια ΜΕΚ. Η απορριπτόµενη θερµότητα αξιοποιείται το καλοκαίρι για τη λειτουργία ψυκτικών µηχανών απορρόφησης για κλιµατισµό χώρων και το χειµώνα για θέρµανση χώρων. Και εδώ επιτυγχάνονται τιµές βαθµού εκµετάλλευσης ενέργειας καυσίµου της τάξής του 80%.

10 15 Παραγωγή θερµότητας µε καύση ορυκτών καυσίµων 15.1 Γενικά περί καυσίµων Στην ενεργειακή οικονοµία της ανθρωπότητας αξιοποιούνται ποικίλα καύσιµα όπως ο λιθάνθρακας, ο λιγνίτης, προϊόντα της κλασµατικής απόσταξης του πετρελαίου, καύσιµα αέρια, τύρφη και βιοµάζα, (πχ ξύλο και άχυρα) κτλ. Κοντά σ αυτά χρησιµοποιούνται και κάποια κατάλληλα βιοµηχανικά δευτερογενή προϊόντα και απόβλητα. Οι σπουδαιότερες αντιδράσεις καύσης που αξιοποιούν τα παραπάνω καύσιµα, είναι οι παρακάτω µαζί µε τις εξωθερµίες που τους αντιστοιχούν: Ενα καύσιµο µπορεί να χαρακτηριστεί από τη στοιχειακή του ανάλυση, ή ακόµη απλούστερα µε βάση την ενθαλπία αντίδρασής - θερµογόνο δύναµή του. Σχεδόν όλα τα καύσιµα περιέχουν C, H, S, O, N, H2O, καθώς και τέφρα τα στερεά. Το Σχήµα 15-1 δείχνει παραστατικά ότι ειδικά οι τιµές του λόγου H/C και O/C για τα πιό σηµαντικά ορυκτά καύσιµα βρίσκονται σε στενά περιορισµένες περιοχές. Σχήµα 15-1 Πίνακας 15-1 Περιεκτικότητα διάφορων σηµαντικών καυσίµων σε υδρογόνο και οξυγόνο Σύσταση στερεών και υγρών καυσίµων (%κ.β.) Ο ακριβής χαρακτηρισµός των επιµέρους καυσίµων γίνεται µε βάση τη στοιχειακή τους ανάλυση, όπως δείχνει ο Πίνακας 15-1 (στερεά και υγρά καύσιµα), ή µέ βάση τη µοριακή σύσταση από συγκεκριµένες αέριες ουσίες (αέρια καύσιµα - Πίνακας 15-2).

11 Πίνακας 15-2 Σύσταση αερίων καυσίµων (%κ.ο.) Οι συγκεκριµένες τιµές που δίδονται στους Πίνακες αυτούς θα πρέπει να ληφθούν ως ενδεικτικές, δεδοµένου ότι η σύσταση των διαφόρων ορυκτών καυσίµων ποικίλλει αναλόγως χώρας και τόπου προελεύσεως. Οσον αφορά τα καυσόξυλα, αυτά περιέχουν κατά κανόνα από 10-37% υγρασία, 0.5% τέφρα και 62-75% υγρά συστατικά στο υπόλοιπο καθαρό καύσιµο µέρος. Η κατώτερη θερµογόνος δύναµη βρίσκεται στην περιοχή από kj/kg. Οσον αφορά την καύση αποριµµάτων που υπέστησαν άλεση σε ειδικές εγκαταστάσεις, διεργασία µε αυξανόµενο ενδιαφέρον στη σύγχρονη ενεργειακή οικονοµία, η θερµογόνος δύναµη ποικίλλει εξαιτίας της ποικιλίας σύστασης των αποριµµάτων. Τα οικιακά απορίµµατα συνήθως χαρακτηρίζονται από 25-60% κ.β. τέφρα, 10-50% υγρασία, και θερµογόνο δύναµη στην περιοχή από kj/kg. Η έννοια της κατώτερης θερµογόνου δυνάµεως, που έχει ήδη εισαχθεί στα προηγούµενα, χαρακτηρίζει την εκλυόµενη ενέργεια από την τέλεια καύση και µετατροπή του καυσίµου σε προϊόντα τέλειας καύσης. Συνήθως υπολογίζουµε µε βάση την κατώτερη θερµογόνο δύναµη H u, η οποία προϋποθέτει ότι η υγρασία των καυσαερίων είναι σε αέρια µορφή, ενώ η ανώτερη θερµογόνος δύναµη H o επιτυγχάνεται όταν όλη η υγρασία των καυσαερίων συµπυκνώνεται εντελώς µέσα στο λέβητα, οπότε γίνεται επιπλέον εκµετάλλευση και της ενθαλπίας εξάτµισης του νερού. Συνεπώς, για στερεά και υγρά καύσιµα ισχύει η σχέση: όπου r=2443 kj/kg η ενθαλπία εξάτµισης του νερού στους 25 ο C και X H2O το κλάσµα µάζας του καυσίµου που αποτελείται από νερό µε βάση τη στοιχειακή ανάλυση. Για τα αέρια καύσιµα η αναγωγή της θερµογόνου δυνάµεως γίνεται σε κανονικούς όγκους. Εδώ ισχύει: r N =1990 kj/m 3 N είναι η ενθαλπία εξάτµισης του νερού στους 25 ο C ανηγµένη σε κανονικούς όγκους, και X H2O ορίζεται κατ αναλογία µε το προηγούµενο, αλλά κατ όγκον µε βάση τις τιµές που δίνει ο Πίνακας Ενώ οι πίνακες αυτοί δίνουν έτοιµες ενδεικτικές τιµές για τη θερµογόνο δύναµη διαφόρων καυσίµων, είναι δυνατόν να γίνεται και εξαρχής υπολογισµός µε βάση τη στοιχειακή ανάλυση. Ετσι, για στερεά καύσιµα ισχύει:

12 οπότε προκύπτει το H u σε MJ/kg. Η ίδια σχέση ισχύει και για υγρά καύσιµα. Οσον αφορά τα αέρια καύσιµα, εδώ ο υπολογισµός γίνεται µε όγκους (γραµµοµοριακά κλάσµατα), και η σχέση είναι η παρακάτω (H u σε MJ/m 3 N): Σε παλαιότερα συγγράµµατα εχρησιµοποιείτο και η µονάδα 1 t SKE (1 τόνος ισοδύναµου λιθάνθρακα): 15.2 Υπολογισµοί ποσοτήτων σε τέλεια καύση Η ποσοτική διερεύνηση των τεχνικών προβληµάτων καύσης γίνεται µε βάση ισοζύγια µάζας και ενέργειας, διεργασίες ροής και κινητικών παραµέτρων των οικείων αντιδράσεων µε λήψη υπόψη πολυάριθµων τεχνικών οριακών συνθηκών, και είναι εν γένει εξαιρετικά δυσχερής. Στη συνέχεια θα δώσουµε κάποιες χρήσιµες απλοποιηµένες διαδικασίες για προσεγγιστικούς υπολογισµούς. Ξεκινώντας από το απλό µοντέλο διεργασίας καύσης που παρουσιάζεται στο Σχήµα 15-2, µπορούµε να υπολογίσουµε τη στοιχειοµετρική ποσότητα αέρα και καυσαερίου, καθώς και τη σύσταση του καυσαερίου. Σχήµα 15-2 Αντιδρώντα και προϊόντα µιάς διεργασίας καύσης Για τις τρείς κύριες αντιδράσεις τέλειας καύσης σε στερεά και υγρά καύσιµα, ισχύει στη στοιχειοµετρική περίπτωση: Με βάση τη στοιχειακή ανάλυση των στερεών και υγρών καυσίµων, προκύπτει η στοιχειοµετρική ποσότητα οξυγόνου από τη σχέση: ή αντίστοιχα Στη στοιχειοµετρική περίπτωση προκύπτει και η ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα αέρα µε βάση την περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο 23.2% κατά µάζα, και την πυκνότητα αέρα 1.23 kg/m 3 σε κανονικές συνθήκες:

13 Στις εστίες καύσης που χρησιµοποιούνται στην τεχνική για στερεά και υγρά καύσιµα, εφαρµόζεται περίσσεια αέρα, που υποδηλώνεται από το λόγο αέρα λ, οπότε η πραγµατική ποσότητα αέρα είναι L=λL min και λ>1. Οι ειδικές ποσότητες καυσαερίων για λ=1, προκύπτουν οµοίως µε εξίσωση των οικείων συντελεστών στα ισοζύγια µάζας: Για λ>1 υπολογίζονται οι πραγµατικοί όγκοι καυσαερίων από τη σχέση: αφού ο περίσσιος αέρας διέρχεται απλά από την εστία αναλλοίωτος. Σε πολλές τεχνικές εφαρµογές, για παράδειγµα σε υπολογισµούς συστηµάτων αντιρρύπανσης και επεξεργασίας καυσαερίου, ενδιαφέρει ο υπολογισµός της σύστασης των καυσαερίων. Εδώ χρησιµοποιούνται και πάλι τα στοιχειακά ισοζύγια και προκύπτουν οι σχέσεις που παρουσιάζονται στο Σχήµα Σχήµα 15-3 Καύση αερίων ουσιών Από τη σύσταση των καυσαερίων µπορούµε να υπολογίσουµε το λόγο αέρα της καύσης, και µάλιστα µε πολύ απλοποιηµένες σχέσεις στην περίπτωση της τέλειας καύσης:

14 Βέβαια στα παραπάνω υποθέσαµε καύση µε ξηρό αέρα. Ακριβέστεροι υπολογισµοί καύσης λαµβάνουν οπωσδήποτε υπόψη και την υγρασία του αέρα, µε πολλαπλασιασµό της απαιτούµενης ποσότητας ξηρού αέρα µε τον παράγοντα f όπου φ είναι η σχετική υγρασία, p η πίεση του αέρα, p S η µερική πίεση των κορεσµένων ατµών. Πίνακας 15-3 Σύσταση καυσαερίων (m 3 /kg) Πίνακας 15-4 Εµπειρικές σχέσεις από στατιστική επεξεργασία, για εκτιµήσεις στοιχειοµετρικών ποσοτήτων αέρα και καυσαερίου (H u σε kj/kg, αντ. kj/nm 3 ) Συχνά οι υπολογισµοί ποσοτήτων µε βάση τις σχέσεις στοιχειοµετρίας σε µιά εστία καύσης είναι χρονοβόροι. Ετσι µπορεί κανείς να βασίζεται και σε εµπειρικές σχέσεις όπως αυτές που δίνει ο Πίνακας Τα σφάλµατα που προκύπτουν δεν ξεπερνούν τις λίγες ποσοστιαίες µονάδες. Ακόµη πιό παραστατική και γρήγορη είναι η χρήση διαγραµµάτων όπως αυτα στο Σχήµα Εδώ οι παραµετρικές καµπύλες είναι ευθείες γραµµές που προκύπτουν από τις παρακάτω γραµµικές σχέσεις:

15 Βέβαια, εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιδίωξη ενός µέγιστου βαθµού απόδοσης στις τεχνικες εφαρµογές µε καύση, ικανοποιείται µε την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του λόγου αέρα ώστε αυτός να πλησιάζει τη µονάδα. Από την άλλη µεριά βέβαια, κατά την καύση στερεών και υγρών καυσίµων απαιτείται πάντοτε κάποια περίσσεια αέρα για την επίτευξη της τέλειας καύσης, δεδοµένου ότι δεν είναι εφικτή η πλήρης ανάµιξη (σε µοριακό επίπεδο) του καυσίµου µε τον αέρα. Σχήµα 15-4 Συσχέτιση στοιχειοµετρικών ποσοτήτων αέρα και καυσαερίου µε την κατώτερη θερµογόνο δύναµη (a) για στερεά καύσιµα (b) για υγρά καύσιµα 15.3 Ειδικές όψεις των διεργασιών καύσης Για µιά κατά το µέτρον του δυνατού τέλεια µετατροπή του εισαγόµενου καυσίµου θα πρέπει να ικανοποιούνται µεταξύ άλλων οι παρακάτω απαιτήσεις: Επαρκώς µεγάλη ποσότητα αέρα Επαρκώς µεγάλη περιεκτικότητα αέρα σε οξυγόνο Επαρκώς διαστασιολογηµένος θάλαµος καύσης Ικανή απαγωγή των καυσαερίων Επίτευξη της θερµοκρασίας ανάφλεξης για έναρξη της καύσης Επαρκώς υψηλή ταχύτητα αντίδρασης για µετατροπή του καυσίµου Ιδιαίτερα η πρώτη απαίτηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την επίτευξη τέλειας καύσης. Οπως δείχνει ο Πίνακας 15-5, µπορούµε να διαχωρίσουµε τρεις πιθανές καταστάσεις όσον αφορά τη στοιχειοµετρία της καύσης, στις οποίες προκύπτει διαφορετική σύσταση του καυσαερίου. Η τρίτη αναφερόµενη περίπτωση της ατελούς καύσης δέον όπως αποφεύγεται στις εστίες καύσης, αφού η παραγωγή CO δηµιουργεί προβλήµατα ρύπανσης της ατµόσφαιρας αλλά και χειροτερεύει το βαθµό απόδοσης.

16 Πίνακας 15-5 Σύνοψη πιθανών καταστάσεων στοιχειοµετρίας καύσης Με έλεγχο των καυσαερίων σχετικά µε το περιεχόµενό τους σε O 2 και CO 2 και εισαγωγή των σηµείων λειτουργίας της εστίας σε κατάλληλο διάγραµµα CO 2 CO 2 /O 2, (βλ. Σχήµα 15-5), µπορούµε µέσω του τριγώνου του Bunte να πάρουµε µιά ιδέα για την ποιότητα της καύσης. Εάν η παράµετρος α πάρει την τιµή 0 τότε έχουµε τέλεια καύση, ενώ όσο µεγαλύτερες τιµές α>0 υπολογίζονται, τόσο πιό ατελής είναι η καύση. Μία σηµαντική εννοια στους υπολογισµούς καύσης είναι η αδιαβατική, καθώς και η θεωρητική θερµοκρασία καύσης. Ενα ισοζύγιο στην απλή εστία καύσης που παρουσιάσαµε στο Σχήµα 15-6, δίνει την παρακάτω σχέση για την περίπτωση της αδιαβατικής εστίας (ουδεµία εκµετάλλευση της θερµότητας καύσης!): όπου m B η παροχή καυσίµου (kg/s), T L η θερµοκρασία αέρα,t R η θερµοκρασία των καυσαερίων και T U η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Εάν το καύσιµο προθερµαίνεται, πρέπει να προστεθεί στο αριστερό σκέλος ο όρος m B c pb (T B -T U ). Στην απλούστερη περίπτωση, χωρίς προθέρµανση αέρα και καυσίµου, προκύπτει για την αδιαβατική θερµοκρασία καύσης: και για την περίπτωση λ=1 έχουµε τον ελάχιστο (ειδικό) όγκο καυσαερίων, V=V min, οπότε έχουµε τη µέγιστη θεωρητική θερµοκρασία καύσης:

17 Σχήµα 15-5 Τρίγωνο του Bunte για έλεγχο τελειότητας καύσης (a) αρχή λειτουργίας (b) τρίγωνα Bunte που αντιστοιχούν σε διάφορα είδη καυσίµων Εδώ θα πρέπει να επεξηγηθεί ότι το V min εξαρτάται από τη θερµογόνο δύναµη µε µιά συνάρτηση της µορφής V min =C 3 H u +C 4, οπότε και το ύψος της θεωρητικής θερµοκρασίας καύσης εξαρτάται άµεσα από την τιµή της θερµογόνου δυνάµεως. Ενδεικτικές τιµές για τα µεγέθη αυτά περιέχει ο Πίνακας 15-6, µαζί µε τις επιτυγχανόµενες στην πράξη θερµοκρασίες καύσης για σύγκριση. Αυτές οι τελευταίες βέβαια είναι πολύ µικρότερες, αφενός λόγω της θερµότητας που µεταβιβάζεται στο εργαζόµενο µέσο του λέβητα και των απωλειών της εστίας, αφετέρου λόγω της αναπόφευκτης καύσης µε λ>1 για στερεά και υγρά καύσιµα. Σχήµα 15-6 Επεξήγηση της έννοιας της αδιαβατικής θερµοκρασίας καύσης Οπότε η θερµοκρασία των καυσαερίων προκύπτει µειωµένη µε βάση την παρακάτω σχέση: Ενα άλλο φαινόµενο που παρατηρείται στις εστίες καύσης σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες (>2000 o C), είναι αυτό της διάσπασης του CO 2 και του υδρατµού προς CO, Ο, Η, ακόµη και των υπόλοιπων µορίων Η 2, Ο 2 (dissociation), αντιδράσεις δηλαδή ενδόθερµες που µειώνουν τη θερµοκρασία της εστίας. Ετσι, άνω των 2000 o C απαιτούνται πιό πολύπλοκοι υπολογισµοί.

18 Πίνακας 15-6 Τιµές θεωρητικής θερµοκρασίας καύσης σε σύγκριση µε τις επιτυγχανόµενες στην πράξη θερµοκρασίες θαλάµου καύσης Τέλος, λίγα λόγια για την κινητική των αντιδράσεων: Ο ρυθµός µετατροπής του καυσίµου µε τον αέρα σε καυσαέρια, πχ για την ειδική περίπτωση της καύσης του λιθάνθρακα, εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη θερµοκρασία και άνω των 900 o C επίσης και από την ταχύτητα ροής του αέρα στην εστία (βλ. Σχήµα 15-7). Σχήµα 15-7 Ταχύτητες καύσης σε λιθάνθρακα (a) σε εξάρτηση από τη θερµοκρασία (b) χρόνος καύσης σε εξάρτηση από τη µέση τιµή διαµετρου του κόκκου του καυσίµου Η εξέλιξη της καύσης του λιθάνθρακα γίνεται έτσι, ώστε αρχικά οι κόκκοι του υφίστανται ένα διαχωρισµό των υγρών συστατικών από το κώκ. Τα υγρά συστατικά εξατµίζονται και διαχωρίζονται ενώ στη συνέχεια ολοκληρώνεται η µετατροπή του κώκ σε CO 2 και H 2 και τέλος µετατρέπονται τα αέρια στα τελικά προϊόντα. Στις εστίες που καίνε κονιοποιηµένο λιθάνθρακα, η µέση διάµετρος των κόκκων είναι περί τα 10µm, σε ρευστοποιηµένες κλίνες περί το 1 cm και σε απλές εστίες (σόµπες κτλ) οι κόκκοι µπορεί να φτάνουν και αρκετά cm διάµετρο. Ετσι προκύπτουν για τυπικές θερµοκρασίες τάξης 1300 o C σε εστίες αλεσµένου λιθανθρακα χρόνοι καύσης κόκκου µερικών δευτερολέπτων, σε εστίες µε ρευστοποιηµένη κλίνη (900 o C) χρόνοι καύσης κόκκου τάξης 20 min και σε απλές εστίες (1200 o C), διάρκειες καύσης τάξης µιάς ώρας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ θερµά τον καθηγητή Δρ. Αντωνιάδη Παντελή για την ευκαιρία που µου έδωσε να ασχοληθώ µε το ενδιαφέρον θέµα της µετατροπής πρωτογενών µορφών

Ευχαριστώ θερµά τον καθηγητή Δρ. Αντωνιάδη Παντελή για την ευκαιρία που µου έδωσε να ασχοληθώ µε το ενδιαφέρον θέµα της µετατροπής πρωτογενών µορφών T.E.I ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενέργειας και η Μετατροπή τους σε Φοιτητής: Ιωάννης Δημητριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΚ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ STIRLING ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων -2.1-2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2.1. Ενεργειακά συστήµατα Στην καθηµερινή µας ζωή, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονοµικό σύστηµα, πρωταρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Μ. 4755) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού Κεφ. 7. Συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού -7.1-7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού 7.1. Εισαγωγή Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής και θερµικής ε- νέργειας από την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Μπαρμπετσέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ>> Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ>> Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σηµειώσεις παραδόσεως στο µάθηµα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Άγις Μ. Παπαδόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Θεσσαλονίκη, 2002 Περιεχόµενα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από συµβατικά ορυκτά καύσιµα και από εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Παραγωγή ενέργειας από συµβατικά ορυκτά καύσιµα και από εναλλακτικές πηγές ενέργειας Παραγωγή ενέργειας από συµβατικά ορυκτά καύσιµα και εναλλακτικές πηγές ενέργειας Εισαγωγή Η παραγωγή ενέργειας µε καύση συµβατικών ορυκτών καυσίµων και προϊόντων τους είναι η συνηθέστερη µέθοδος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ - ΦΟΥΡΝΩΝ Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του δεύτερου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων αεριώθησης, τις κατηγορίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ζαχµάνογλου Θεόδωρος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ζαχµάνογλου Άρτεµις Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και από το 1839

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα