14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος"

Transcript

1 14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος 14.1 Βασικές αρχές Η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού διεργασιών η θερµότητας µπορεί να γίνεται µε ορθολογικό και θερµοδυναµικώς βέλτιστο τρόπο στις λεγόµενες διατάξεις συµπαραγωγής µηχανικής και θερµικής ισχύος [ ]. Οι βασικές αρχές λειτουργίας επεξηγούνται στο Σχήµα Σχήµα 14-1 Βασική αρχή συµπαραγωγής µηχανικής θερµικής ισχύος. (a) διατάξεις µε συµπύκνωση (b) διατάξεις συµπαραγωγής µε αντίθλιψη Η περίπτωση (a) αφορά µία συµβατική διάταξη ατµοστροβίλου όπου ενδιαφέρει η µεγιστοποίηση της παραγόµενης ηλεκτρικής ισχύος, οπότε η εκτόνωση γινεται µέχρι τη χαµηλότερη δυνατή αντίθλιψη, και εποµένως η συµπύκνωση λαµβάνει χώρα σε εκείνη την πίεση που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία περιβάλλοντος (π.χ. απόλυτη πίεση 0.04 bar αντιστοιχεί σε θερµοκρασία συµπύκνωσης 30 o C). Η περίπτωση (b) αφορά µία διάταξη συµπαραγωγής, όπου η εκτόνωση γίνεται σε µεγαλύτερη αντίθλιψη, η οποία αντιστοιχεί σε υψηλότερη θερµοκρασία συµπύκνωσης. Ετσι η απορριπτόµενη θερµότητα συµπύκνωσης µπορεί να έχει θερµοκρασιακό επίπεδο κατάλληλο για τις απαιτήσεις κάποιας πρακτικής εφαρµογής. Για παράδειγµα, εκτόνωση µέχρι τα επίπεδα των 2 bar αντιστοιχεί σε θερµοκρασία συµπύκνωσης τάξης 120 o C, κατάλληλη για θέρµανση χώρων µε

2 την απορριπτόµενη θερµότητα συµπύκνωσης, ενώ η εκτόνωση µέχρι τα επίπεδα των 20 bar οδηγεί σε παραγωγή ατµού θερµοκρασίας 211 o C, κατάλληλου για αρκετές βιοµηχανικές διεργασίες. Με βάση την καµπύλη πίεσης ατµών του νερού σε κατάσταση κορεσµού, προκύπτει η αντιστοιχία µεταξύ πιέσεων και θερµοκρασιών συµπύκνωσης του Πίνακας Πίνακας 14-1 Θερµοδυναµικές συντεταγµένες ατµού διεργασίας που αντιστοιχούν στην καµπύλη πίεσης ατµών νερού σε κατάσταση κορεσµού. Φυσικά, ο βαθµός απόδοσης του κύκλου όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος µειώνεται όσο αυξάνει η αντίθλιψη, αλλά πλέον έχουµε συµπαραγωγή και θερµικής ισχύος ως επιπλέον προϊόντος του κύκλου. Θεωρητικά, εάν η διάταξη συµπαραγωγής είναι ορθολογικά σχεδιασµένη από το Μηχανικό, µπορεί να γίνεται εκµετάλλευση του συνόλου της θερµότητας συµπύκνωσης, ώς θερµότητας χρήσης ή ατµού διεργασίας σε ανεβασµένη θερµοκρασία, ενώ στο συµβατικό κύκλο είχαµε απόρριψη στο περιβάλλον θερµότητας µε αµελητέα εξέργεια. Τα διαγράµµατα h-s των απλοποιηµένων διατάξεων στο Σχήµα 14-1, απεικονίζουν συγκριτικά την κατάσταση σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα Sankey. Συνολικά, µπορεί να πεί κανείς ότι µε τέτοιες διατάξεις συµπαραγωγής, επιτυγχάνεται βαθµός εκµετάλλευσης της θερµότητας που παράγεται από την καύση του καυσίµου που προσεγγίζει το βαθµό απόδοσης του λέβητα. Εδώ, χρησιµοποιώντας τους συµβολισµούς στο Σχήµα 14-1 µπορεί να οριστεί ο λεγόµενος λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος, όπως παρακάτω: Με την απλοποιηµένη διάταξη αντίθλιψης που περιγράφηκε, οδηγούµαστε σε εξάρτηση των τιµών λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος από την αντίθλιψη όπως ο Πίνακας Πίνακας 14-2 Εξάρτηση λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος από την αντίθλιψη σε απλές διατάξεις συµπαραγωγής (θερµοκρασία ζωντανού ατµού 500οC, πίεση 120 bar, βαθµός απόδοσης λέβητα η k =0.85). Εδώ µπορεί να οριστεί ένας συνολικός βαθµός εκµετάλλευσης: o οποίος µπορεί να ξεπεράσει το 90%. Βέβαια η παραγόµενη θερµική και ηλεκτρική ισχύς διαφέρουν σηµαντικά στα επίπεδα εξέργειας, και γι αυτό η αξιολόγηση της απόδοσης των πραγµατικών διατάξεων θα πρέπει να περιλαµβάνει και ισοζύγια εξέργειας:

3 όπου ε H =(T H -T L )/T H ο παράγων εξέργειας της θερµότητας χρήσης (παράγων Carnot), m R e R η παροχή µάζας επί την ειδική εξέργεια του καυσαερίου, E vv οι απώλειες καύσης και Σ E v το άθροισµα των επι µέρους απωλειών του κύκλου. (Επεξηγήσεις στο Σχήµα 14-2) Σχήµα 14-2 Σχηµατικό διάγραµµα και διάγραµµα T-s για επεξήγηση ισοζυγίων εξέργειας Η ικανότητα παραγωγής έργου του ατµού εκφράζεται από τον παράγοντα: Οπότε το συνολικό ισοζύγιο εξέργειας παίρνει τη µορφή: ή όπου Q D =m F (h 1 -h 4 ) η θερµότητα που παρέχεται στη συζευγµένη διεργασία, η D ο ενεργειακός βαθµός απόδοσης του ατµοπαραγωγού και η Τ =P/m F (e 1 -e 2 ) o εξεργειακός βαθµός απόδοσης της µετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο παράγων C λαµβάνει υπόψη την κατανάλωση ενέργειας της αντλίας συµπυκνώµατος καθώς και τις απαιτήσεις εξέργειας για την προθέρµανση του συµπυκνώµατος πριν την είσοδο στον λέβητα. Ο εξεργειακός βαθµός απόδοσης και ο λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος της συζευγµένης διεργασίας δίδονται από τις σχέσεις: και η αλληλεξάρτησή τους φαίνεται στο Σχήµα ιατάξεις µε ατµοστροβίλους Το απλούστερο δυνατό σχήµα διεργασίας που υλοποιεί τη συµπαραγωγή σε διατάξεις ατµοστροβίλων έχει ήδη παρουσιαστεί µε τη µορφή της διάταξης µε αντίθλιψη στο Σχήµα Εξαιτίας της ισχυρής σύζευξης που εισάγει η συµπύκνωση της συνολικής παροχής µάζας του υδρατµού στο συγκεκριµένο σχήµα διεργασίας, παραµένει πρακτικά σταθερός ο λόγος ηλεκτρικής-θερµικής ισχύος (4.1). Μικρές µεταβολές του είναι εφικτές µε διακύµανση της θερµοκρασίας ζωντανού ατµού.

4 Σχήµα 14-3 λόγος ηλεκτρικής-θερµικής ισχύος της ιδανικής συζευγµένης διεργασίας µε η Τ =0.75 Οµως ένας µεταβλητός λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος είναι απαραίτητος σε πολλές βιοµηχανικές διεργασίες. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται στην πράξη οι πιό σύνθετοι κύκλοι µε ενδιάµεση αποµάστευση ατµού, (Σχήµα 14-4 c,d), οι οποίοι επιτρέπουν ευρεία διακύµανση του λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος αναλόγως των αναγκών του καταναλωτή. Σχήµα 14-4 ιάφορες παραλλαγές διατάξεων ατµοστροβίλου για συµπαραγωγή µηχανικής θερµικής ισχύος: (a) διάταξη µε αντίθλιψη (b) διάταξη µε αντίθλιψη και πρόσθετη δυνατότητα στραγγαλισµού και συµπύκνωσης (c) διάταξη συµπύκνωσης µε ενδιάµεση αποµάστευση ατµού (d) διάταξη αντίθλιψης µε ενδιάµεση αποµάστευση. Ακόµη και η παραλλαγή c στο Σχήµα 14-4 έχει κάποια δυνατότητα µεταβολής του λόγου, η οποία όµως επιτυγχάνεται µε µειωµένο συνολικό βαθµό εκµετάλλευσης ενέργειας. Με την παραλλαγή c είναι εφικτή η αποσύζευξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Στη συγκεκριµένη διάταξη, η ισχύς του στροβίλου και η διατιθέµενη θερµική ισχύς αντίστοιχα δίδονται από τις σχέσεις: Κατ αντιστοιχία, ο λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος δίνεται από τη σχέση

5 και µπορεί να µεταβάλλεται µέσω του λόγου αποµάστευσης x=m * /m Στην πράξη είναι εφικτή η λήψη θερµικής ισχύος σε διάφορες θερµοκρασιακές στάθµες, όπως φαίνεται στο Σχήµα 14-5, όπου παρουσιάζεται η διάταξη ενός σύγχρονου εργοστασίου συµπαραγωγής ηλεκτρισµού, ατµού διεργασίας και θερµότητας. Σχήµα 14-5 ιάταξη σύγχρονου εργοστασίου συµπαραγωγής ηλεκτρισµού, ατµού διεργασίας και θερµότητας για τηλεθέρµανση Με τέτοιες διατάξεις είναι εφικτή π.χ. εναλλακτικά η παραγωγή αποκλειστικά 390 ΜW el ηλεκτρισµού, ή αντίστοιχα η παραγωγή λιγότερων (360 MW el ) ηλεκτρισµού µαζί µε 295 ΜW th θερµικής ισχύος. Ακόµη και τα µεγάλα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισµού είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για συµπαραγωγή θερµότητας διεργασιών. Για να επιτευχθεί ο διαχωρισµός της παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ισχύος σε ένα τέτοιο εργοστάσιο, εισάγεται συνήθως ένας εναλλάκτης παραγωγής ατµού διεργασίας (Σχήµα 14-6). Σχήµα 14-6 Συµπαραγωγή ατµού διεργασίας από πυρηνικό αντιδραστήρα µε νερό υπό πίεση. (1) Πυρηνικός αντιδραστήρας (2) Κύρια αντλία ψυκτικού µέσου (3) Ατµοπαραγωγός (4) Ατµοστρόβιλος (5) Συµπυκνωτής (6) Αντλία νερού (7) Εναλλάκτης παραγωγής ατµού διεργασίας (8) Αντλία συµπυκνώµατος

6 14.3 ιατάξεις µε αεριοστροβίλους Οι αεριοστρόβιλοι επιτρέπουν την ανάπτυξη διατάξεων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας µε ιδιαίτερα πλεονεκτικούς όρους. Αυτό σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι θερµοκρασίες των καυσαερίων σε ανοικτές διατάξεις αεριοστροβίλων βρίσκονται στην περιοχή των o C, εφόσον δεν χρησιµοποιούνται αναγεννητές. Σχήµα 14-7 ιατάξεις αεριοστροβίλων µε συµπαραγωγή µηχανικής θερµικής ισχύος (a) ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου (b) ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου µε διβάθµια συµπίεση (c) ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου µε αναγεννητή (d) κλειστή διάταξη αεριοστροβίλου (e) συνδυασµένος κύκλος αεριοστροβίλου ατµοστροβίλου. Οπως φαίνεται από τις διατάξεις στο Σχήµα 14-7, υπάρχουν διάφορες θέσεις που ενδείκνυνται για εξαγωγή θερµικής ισχύος σε µία διάταξη αεριοστροβίλου. Για το παράδειγµα της απλής ανοικτής διάταξης αεριοστροβίλου, µπορούµε να υπολογίσουµε το λόγο ηλεκτρικής θερµικής ισχύος όπως παρακάτω: όπου προσεγγιστικά µπορούµε να θέσουµε m & RG / m& L 1 Αυτή η προσέγγιση δικαιολογείται από τον ιδιαίτερα υψηλό λόγο αέρα καυσίµου της διάταξης αεριοστροβίλου που επιβάλλει η αντοχή των πτερυγίων της πρώτης βαθµίδας. Οι θερµοκρασίες υπολογίζονται κατά τα συνήθη σε τέτοιες διατάξεις. Ενα διάγραµµα Sankey για µιά τέτοια διεργασία παρουσιάζεται στο Σχήµα Για το παράδειγµα µιάς διεργασίας µε τις τιµές: T 1 =20 o C, T 2 =150 o C, T 3 =800 o C, T 4 =450 o C, T 5 =150 o C, µπορούµε να υπολογίσουµε ένα λόγο ηλεκτρικής θερµικής ισχύος σ=0.73 kwh el /kwh th και ένα συνολικό ενεργειακό βαθµό απόδοσης της τάξης του 80% Σχήµα 14-8 ιάγραµµα Sankey ανοικτής διάταξης αεριοστροβίλου µε εκµετάλλευση της θερµότητας των καυσαερίων

7 Με ειδικές διατάξεις και µε χρήση πρόσθετων πηγών θερµότητας είναι εφικτή η παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας που να καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες µιάς κοινότητας ή ενός εργοστασίου. Στο παράδειγµα τέτοιας διάταξης που απεικονίζεται στο Σχήµα 14-9, το καύσιµο είναι ελαφρό πετρέλαιο θέρµανσης ή φυσικό αέριο. Εάν υπάρχει ανάγκη, η παραγωγή θερµότητας µπορεί να αυξηθεί ακόµη περισσότερο µε πρόσθετη θέρµανση. Ο βαθµός απόδοσης κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να αυξηθεί µε τη χρήση αναγεννητή. Η συγκεκριµένη διάταξη έχει τη δυνατότητα να παράγει συνολικά 27 MW el (ηλεκτρισµού) και 63 MW th (θερµότητας). Ο λόγος ηλεκτρικής θερµικής ισχύος βρίσκεται στην περιοχή του 0.43 και ο συνολικός βαθµός εκµετάλλευσης του καυσίµου φτάνει το 78%. Με κατάλληλες τροποποιήσεις οι διατάξεις αυτού του είδους µπορούν να παράγουν και ατµό διεργασίας για βιοµηχανικές εφαρµογές. Σχήµα 14-9 Ανοικτή διάταξη αεριοστροβίλου για συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού σε συγκεκριµένη εφαρµογή Σε κλειστές διατάξεις αεριοστροβίλων µπορεί να γίνει λήψη θερµικής ισχύος (κυρίως για θέµανση χώρων) κατάντι του αναγεννητή (βλ. Σχήµα 7d). Υπάρχει όµως και η επιπλέον δυνατότητα λήψης θερµότητας για τηλεθέρµανση, µέσω ατµοπαραγωγού που τοποθετείται στον αγωγό καυσαερίου (βλ. Σχήµα 7e). Τέτοιες διατάξεις βρίσκουν σήµερα ευρεία εφαρµογή στη βιοµηχανία. Το παράδειγµα από χηµική βιοµηχανία που φαίνεται στο Σχήµα 14-10, δείχνει πόσο ευέλικτη είναι η συγκεκριµένη διεργασία, ιδιαίτερα εάν συνυπάρχει και πρόσθετη πηγή θερµότητας από καύση στον ατµοπαραγωγό. Οι απαιτήσεις των βιοµηχανικών διεργασιών για περισσότερα δίκτυα ατµού µε διαφορετικά επίπεδα πίεσης µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τέτοιες διατάξεις. Η ύπαρξη του πρόσθετου λέβητα εξασφαλίζει την διαθεσιµότητα ατµού σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της διακύµανσης των αναγκών ηλεκτρικής θερµικής ισχύος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση διεργασιών της χηµικής βιοµηχανίας, απαιτούνται µεγάλες ποσότητες ατµού για πολύ διαφορετικές διεργασίες, που περιλαµβάνουν για παράδειγµα: Θέρµανση αντιδραστήρων Κίνηση συµπιεστών µέσω ατµοστροβίλων Εισαγωγή ατµού ως αντιδρώντος σε χηµικές αντιδράσεις Εφαρµογή ατµού σε διεργασίες ξήρανσης, εξάτµισης, απόσταξης και κλασµατικής απόσταξης.

8 Σχήµα ιάταξη συνδυασµένου κύκλου αεριο- ατµοστροβίλου για συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού σε χηµική βιοµηχανία Πολλά βασικά προϊόντα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή απαιτούν για την παραγωγή τους πολύ υψηλές ποσότητες ηλεκτρισµού και θερµότητας, όπως δείχνει και ο Πίνακας Πίνακας 14-3 Απαιτούµενη ειδική κατανάλωση σε ηλεκτρική και θερµική ενέργεια για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων καθηµερινής χρήσης µε διατάξεις συµπαραγωγής 14.4 ιατάξεις συµπαραγωγής µε κινητήρες diesel Για να ολοκληρώσουµε την παρουσίαση των διατάξεων συµπαραγωγής θερµότητας ηλεκτρισµού θα πρέπει να τονίσουµε ότι και οι κινητήρες diesel αερίου χρησιµοποιούνται ευρέως σε τέτοιες διατάξεις, ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν µικρότερο σχετικά µέγεθος. Στην περίπτωση των ΜΕΚ, όπως είναι γνωστό, µπορούµε να ανακτήσουµε θερµότητα όχι µόνον από την εξαγωγή τους, αλλά και από το κύκλωµα ψύξης τους (Σχήµα 14-11). Το ποσοστό της ενέργειας του καυσίµου που µετατρέπεται σε µηχανική (και µετά ηλεκτρική) ενέργεια, κυµαίνεται µεταξύ 33% (κινητήρες αερίου µε στοιχειοµετρική καύση) και 42% (κινητήρες diesel µε καύσιµο πετρέλαιο diesel κίνησης). Ο βαθµός εκµετάλλευσης ενέργειας του καυσίµου µπορεί να φτάσει το 85% και οι επιτυγχανόµενες τιµές λόγου ηλεκτρικής θερµικής ισχύος κυµαίνονται κοντά στο 0.6 kw el /kw th. Ιδιαίτερα όταν η περιοχή ισχύος είναι µερικών MW, αυτές οι διατάξεις (Blockheizkraftwerke) είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες σε νοσοκοµεία, σχολεία, κολυµβητήρια, καθώς και µεγάλα ξενοδοχεία και βιοµηχανικά κτίρια.

9 Σχήµα Κινητήρας diesel -ή κινητήρας αερίου σε διάταξη συµπαραγωγής Σήµερα χρησιµοποιούνται τέτοιες διατάξεις στην περιοχή ισχύος µεταξύ 50 και 15,000 kw el. Μεγαλύτερη ισχύς µπορεί να επιτευχθεί µε modul κατασκευές (συγκροτήµατα περισσότερων κινητήρων σε παράλληλη λειτουργία, µε δυνατότητα αυξοµείωσης της ισχύος µε θέση εκτός λειτουργίας κάποιων µονάδων). Εδώ χρησιµοποιούνται κυρίως κινητήρες οχηµάτων ή πλοίων από τις γνωστές σειρές που παράγουν οι µεγάλοι κατασκευαστές (MTU, MWM, Sulzer, κτλ). Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται άµεσα οι επιτυγχανόµενες βελτιώσεις στα επίπεδα εκποµπών αιθάλης και οξειδίων του αζώτου από τους κατασκευαστές κινητήρων οχηµάτων και πλοίων (καταλύτες, φίλτρα αιθάλης, SCR κτλ). Ιδιαίτερα οι εκποµπές αιθάλης του κινητήρα diesel, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους εναλλάκτες ανάκτησης θερµότητας καυσαερίου, των οποίων οι σωληνώσεις διόδου του καυσαερίου φράζονται βαθµιαία από την εναποτιθέµενη αιθάλη και οδηγούν σε βαθµιαία απαξίωση του βαθµού απόδοσης του κινητήρα. Στο Σχήµα παρουσιάζεται ενδεικτικό διάγραµµα Sankey για τέτοιου είδους εγκατάσταση. Σχήµα ιάγραµµα Sankey διάταξης συµπαραγωγής µε κινητήρα diesel. Στην ευρύτερη κατηγορία των συστηµάτων συµπαραγωγής µε κινητήρες diesel εντάσσεται και το σύστηµα ΤΟΤΕΜ (Total Energy Modul). Εδώ πρόκειται για συστήµατα αποκεντρωµένης παραγωγής ηλεκτρισµού µε τη βοήθεια ΜΕΚ. Η απορριπτόµενη θερµότητα αξιοποιείται το καλοκαίρι για τη λειτουργία ψυκτικών µηχανών απορρόφησης για κλιµατισµό χώρων και το χειµώνα για θέρµανση χώρων. Και εδώ επιτυγχάνονται τιµές βαθµού εκµετάλλευσης ενέργειας καυσίµου της τάξής του 80%.

10 15 Παραγωγή θερµότητας µε καύση ορυκτών καυσίµων 15.1 Γενικά περί καυσίµων Στην ενεργειακή οικονοµία της ανθρωπότητας αξιοποιούνται ποικίλα καύσιµα όπως ο λιθάνθρακας, ο λιγνίτης, προϊόντα της κλασµατικής απόσταξης του πετρελαίου, καύσιµα αέρια, τύρφη και βιοµάζα, (πχ ξύλο και άχυρα) κτλ. Κοντά σ αυτά χρησιµοποιούνται και κάποια κατάλληλα βιοµηχανικά δευτερογενή προϊόντα και απόβλητα. Οι σπουδαιότερες αντιδράσεις καύσης που αξιοποιούν τα παραπάνω καύσιµα, είναι οι παρακάτω µαζί µε τις εξωθερµίες που τους αντιστοιχούν: Ενα καύσιµο µπορεί να χαρακτηριστεί από τη στοιχειακή του ανάλυση, ή ακόµη απλούστερα µε βάση την ενθαλπία αντίδρασής - θερµογόνο δύναµή του. Σχεδόν όλα τα καύσιµα περιέχουν C, H, S, O, N, H2O, καθώς και τέφρα τα στερεά. Το Σχήµα 15-1 δείχνει παραστατικά ότι ειδικά οι τιµές του λόγου H/C και O/C για τα πιό σηµαντικά ορυκτά καύσιµα βρίσκονται σε στενά περιορισµένες περιοχές. Σχήµα 15-1 Πίνακας 15-1 Περιεκτικότητα διάφορων σηµαντικών καυσίµων σε υδρογόνο και οξυγόνο Σύσταση στερεών και υγρών καυσίµων (%κ.β.) Ο ακριβής χαρακτηρισµός των επιµέρους καυσίµων γίνεται µε βάση τη στοιχειακή τους ανάλυση, όπως δείχνει ο Πίνακας 15-1 (στερεά και υγρά καύσιµα), ή µέ βάση τη µοριακή σύσταση από συγκεκριµένες αέριες ουσίες (αέρια καύσιµα - Πίνακας 15-2).

11 Πίνακας 15-2 Σύσταση αερίων καυσίµων (%κ.ο.) Οι συγκεκριµένες τιµές που δίδονται στους Πίνακες αυτούς θα πρέπει να ληφθούν ως ενδεικτικές, δεδοµένου ότι η σύσταση των διαφόρων ορυκτών καυσίµων ποικίλλει αναλόγως χώρας και τόπου προελεύσεως. Οσον αφορά τα καυσόξυλα, αυτά περιέχουν κατά κανόνα από 10-37% υγρασία, 0.5% τέφρα και 62-75% υγρά συστατικά στο υπόλοιπο καθαρό καύσιµο µέρος. Η κατώτερη θερµογόνος δύναµη βρίσκεται στην περιοχή από kj/kg. Οσον αφορά την καύση αποριµµάτων που υπέστησαν άλεση σε ειδικές εγκαταστάσεις, διεργασία µε αυξανόµενο ενδιαφέρον στη σύγχρονη ενεργειακή οικονοµία, η θερµογόνος δύναµη ποικίλλει εξαιτίας της ποικιλίας σύστασης των αποριµµάτων. Τα οικιακά απορίµµατα συνήθως χαρακτηρίζονται από 25-60% κ.β. τέφρα, 10-50% υγρασία, και θερµογόνο δύναµη στην περιοχή από kj/kg. Η έννοια της κατώτερης θερµογόνου δυνάµεως, που έχει ήδη εισαχθεί στα προηγούµενα, χαρακτηρίζει την εκλυόµενη ενέργεια από την τέλεια καύση και µετατροπή του καυσίµου σε προϊόντα τέλειας καύσης. Συνήθως υπολογίζουµε µε βάση την κατώτερη θερµογόνο δύναµη H u, η οποία προϋποθέτει ότι η υγρασία των καυσαερίων είναι σε αέρια µορφή, ενώ η ανώτερη θερµογόνος δύναµη H o επιτυγχάνεται όταν όλη η υγρασία των καυσαερίων συµπυκνώνεται εντελώς µέσα στο λέβητα, οπότε γίνεται επιπλέον εκµετάλλευση και της ενθαλπίας εξάτµισης του νερού. Συνεπώς, για στερεά και υγρά καύσιµα ισχύει η σχέση: όπου r=2443 kj/kg η ενθαλπία εξάτµισης του νερού στους 25 ο C και X H2O το κλάσµα µάζας του καυσίµου που αποτελείται από νερό µε βάση τη στοιχειακή ανάλυση. Για τα αέρια καύσιµα η αναγωγή της θερµογόνου δυνάµεως γίνεται σε κανονικούς όγκους. Εδώ ισχύει: r N =1990 kj/m 3 N είναι η ενθαλπία εξάτµισης του νερού στους 25 ο C ανηγµένη σε κανονικούς όγκους, και X H2O ορίζεται κατ αναλογία µε το προηγούµενο, αλλά κατ όγκον µε βάση τις τιµές που δίνει ο Πίνακας Ενώ οι πίνακες αυτοί δίνουν έτοιµες ενδεικτικές τιµές για τη θερµογόνο δύναµη διαφόρων καυσίµων, είναι δυνατόν να γίνεται και εξαρχής υπολογισµός µε βάση τη στοιχειακή ανάλυση. Ετσι, για στερεά καύσιµα ισχύει:

12 οπότε προκύπτει το H u σε MJ/kg. Η ίδια σχέση ισχύει και για υγρά καύσιµα. Οσον αφορά τα αέρια καύσιµα, εδώ ο υπολογισµός γίνεται µε όγκους (γραµµοµοριακά κλάσµατα), και η σχέση είναι η παρακάτω (H u σε MJ/m 3 N): Σε παλαιότερα συγγράµµατα εχρησιµοποιείτο και η µονάδα 1 t SKE (1 τόνος ισοδύναµου λιθάνθρακα): 15.2 Υπολογισµοί ποσοτήτων σε τέλεια καύση Η ποσοτική διερεύνηση των τεχνικών προβληµάτων καύσης γίνεται µε βάση ισοζύγια µάζας και ενέργειας, διεργασίες ροής και κινητικών παραµέτρων των οικείων αντιδράσεων µε λήψη υπόψη πολυάριθµων τεχνικών οριακών συνθηκών, και είναι εν γένει εξαιρετικά δυσχερής. Στη συνέχεια θα δώσουµε κάποιες χρήσιµες απλοποιηµένες διαδικασίες για προσεγγιστικούς υπολογισµούς. Ξεκινώντας από το απλό µοντέλο διεργασίας καύσης που παρουσιάζεται στο Σχήµα 15-2, µπορούµε να υπολογίσουµε τη στοιχειοµετρική ποσότητα αέρα και καυσαερίου, καθώς και τη σύσταση του καυσαερίου. Σχήµα 15-2 Αντιδρώντα και προϊόντα µιάς διεργασίας καύσης Για τις τρείς κύριες αντιδράσεις τέλειας καύσης σε στερεά και υγρά καύσιµα, ισχύει στη στοιχειοµετρική περίπτωση: Με βάση τη στοιχειακή ανάλυση των στερεών και υγρών καυσίµων, προκύπτει η στοιχειοµετρική ποσότητα οξυγόνου από τη σχέση: ή αντίστοιχα Στη στοιχειοµετρική περίπτωση προκύπτει και η ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα αέρα µε βάση την περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο 23.2% κατά µάζα, και την πυκνότητα αέρα 1.23 kg/m 3 σε κανονικές συνθήκες:

13 Στις εστίες καύσης που χρησιµοποιούνται στην τεχνική για στερεά και υγρά καύσιµα, εφαρµόζεται περίσσεια αέρα, που υποδηλώνεται από το λόγο αέρα λ, οπότε η πραγµατική ποσότητα αέρα είναι L=λL min και λ>1. Οι ειδικές ποσότητες καυσαερίων για λ=1, προκύπτουν οµοίως µε εξίσωση των οικείων συντελεστών στα ισοζύγια µάζας: Για λ>1 υπολογίζονται οι πραγµατικοί όγκοι καυσαερίων από τη σχέση: αφού ο περίσσιος αέρας διέρχεται απλά από την εστία αναλλοίωτος. Σε πολλές τεχνικές εφαρµογές, για παράδειγµα σε υπολογισµούς συστηµάτων αντιρρύπανσης και επεξεργασίας καυσαερίου, ενδιαφέρει ο υπολογισµός της σύστασης των καυσαερίων. Εδώ χρησιµοποιούνται και πάλι τα στοιχειακά ισοζύγια και προκύπτουν οι σχέσεις που παρουσιάζονται στο Σχήµα Σχήµα 15-3 Καύση αερίων ουσιών Από τη σύσταση των καυσαερίων µπορούµε να υπολογίσουµε το λόγο αέρα της καύσης, και µάλιστα µε πολύ απλοποιηµένες σχέσεις στην περίπτωση της τέλειας καύσης:

14 Βέβαια στα παραπάνω υποθέσαµε καύση µε ξηρό αέρα. Ακριβέστεροι υπολογισµοί καύσης λαµβάνουν οπωσδήποτε υπόψη και την υγρασία του αέρα, µε πολλαπλασιασµό της απαιτούµενης ποσότητας ξηρού αέρα µε τον παράγοντα f όπου φ είναι η σχετική υγρασία, p η πίεση του αέρα, p S η µερική πίεση των κορεσµένων ατµών. Πίνακας 15-3 Σύσταση καυσαερίων (m 3 /kg) Πίνακας 15-4 Εµπειρικές σχέσεις από στατιστική επεξεργασία, για εκτιµήσεις στοιχειοµετρικών ποσοτήτων αέρα και καυσαερίου (H u σε kj/kg, αντ. kj/nm 3 ) Συχνά οι υπολογισµοί ποσοτήτων µε βάση τις σχέσεις στοιχειοµετρίας σε µιά εστία καύσης είναι χρονοβόροι. Ετσι µπορεί κανείς να βασίζεται και σε εµπειρικές σχέσεις όπως αυτές που δίνει ο Πίνακας Τα σφάλµατα που προκύπτουν δεν ξεπερνούν τις λίγες ποσοστιαίες µονάδες. Ακόµη πιό παραστατική και γρήγορη είναι η χρήση διαγραµµάτων όπως αυτα στο Σχήµα Εδώ οι παραµετρικές καµπύλες είναι ευθείες γραµµές που προκύπτουν από τις παρακάτω γραµµικές σχέσεις:

15 Βέβαια, εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιδίωξη ενός µέγιστου βαθµού απόδοσης στις τεχνικες εφαρµογές µε καύση, ικανοποιείται µε την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του λόγου αέρα ώστε αυτός να πλησιάζει τη µονάδα. Από την άλλη µεριά βέβαια, κατά την καύση στερεών και υγρών καυσίµων απαιτείται πάντοτε κάποια περίσσεια αέρα για την επίτευξη της τέλειας καύσης, δεδοµένου ότι δεν είναι εφικτή η πλήρης ανάµιξη (σε µοριακό επίπεδο) του καυσίµου µε τον αέρα. Σχήµα 15-4 Συσχέτιση στοιχειοµετρικών ποσοτήτων αέρα και καυσαερίου µε την κατώτερη θερµογόνο δύναµη (a) για στερεά καύσιµα (b) για υγρά καύσιµα 15.3 Ειδικές όψεις των διεργασιών καύσης Για µιά κατά το µέτρον του δυνατού τέλεια µετατροπή του εισαγόµενου καυσίµου θα πρέπει να ικανοποιούνται µεταξύ άλλων οι παρακάτω απαιτήσεις: Επαρκώς µεγάλη ποσότητα αέρα Επαρκώς µεγάλη περιεκτικότητα αέρα σε οξυγόνο Επαρκώς διαστασιολογηµένος θάλαµος καύσης Ικανή απαγωγή των καυσαερίων Επίτευξη της θερµοκρασίας ανάφλεξης για έναρξη της καύσης Επαρκώς υψηλή ταχύτητα αντίδρασης για µετατροπή του καυσίµου Ιδιαίτερα η πρώτη απαίτηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την επίτευξη τέλειας καύσης. Οπως δείχνει ο Πίνακας 15-5, µπορούµε να διαχωρίσουµε τρεις πιθανές καταστάσεις όσον αφορά τη στοιχειοµετρία της καύσης, στις οποίες προκύπτει διαφορετική σύσταση του καυσαερίου. Η τρίτη αναφερόµενη περίπτωση της ατελούς καύσης δέον όπως αποφεύγεται στις εστίες καύσης, αφού η παραγωγή CO δηµιουργεί προβλήµατα ρύπανσης της ατµόσφαιρας αλλά και χειροτερεύει το βαθµό απόδοσης.

16 Πίνακας 15-5 Σύνοψη πιθανών καταστάσεων στοιχειοµετρίας καύσης Με έλεγχο των καυσαερίων σχετικά µε το περιεχόµενό τους σε O 2 και CO 2 και εισαγωγή των σηµείων λειτουργίας της εστίας σε κατάλληλο διάγραµµα CO 2 CO 2 /O 2, (βλ. Σχήµα 15-5), µπορούµε µέσω του τριγώνου του Bunte να πάρουµε µιά ιδέα για την ποιότητα της καύσης. Εάν η παράµετρος α πάρει την τιµή 0 τότε έχουµε τέλεια καύση, ενώ όσο µεγαλύτερες τιµές α>0 υπολογίζονται, τόσο πιό ατελής είναι η καύση. Μία σηµαντική εννοια στους υπολογισµούς καύσης είναι η αδιαβατική, καθώς και η θεωρητική θερµοκρασία καύσης. Ενα ισοζύγιο στην απλή εστία καύσης που παρουσιάσαµε στο Σχήµα 15-6, δίνει την παρακάτω σχέση για την περίπτωση της αδιαβατικής εστίας (ουδεµία εκµετάλλευση της θερµότητας καύσης!): όπου m B η παροχή καυσίµου (kg/s), T L η θερµοκρασία αέρα,t R η θερµοκρασία των καυσαερίων και T U η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Εάν το καύσιµο προθερµαίνεται, πρέπει να προστεθεί στο αριστερό σκέλος ο όρος m B c pb (T B -T U ). Στην απλούστερη περίπτωση, χωρίς προθέρµανση αέρα και καυσίµου, προκύπτει για την αδιαβατική θερµοκρασία καύσης: και για την περίπτωση λ=1 έχουµε τον ελάχιστο (ειδικό) όγκο καυσαερίων, V=V min, οπότε έχουµε τη µέγιστη θεωρητική θερµοκρασία καύσης:

17 Σχήµα 15-5 Τρίγωνο του Bunte για έλεγχο τελειότητας καύσης (a) αρχή λειτουργίας (b) τρίγωνα Bunte που αντιστοιχούν σε διάφορα είδη καυσίµων Εδώ θα πρέπει να επεξηγηθεί ότι το V min εξαρτάται από τη θερµογόνο δύναµη µε µιά συνάρτηση της µορφής V min =C 3 H u +C 4, οπότε και το ύψος της θεωρητικής θερµοκρασίας καύσης εξαρτάται άµεσα από την τιµή της θερµογόνου δυνάµεως. Ενδεικτικές τιµές για τα µεγέθη αυτά περιέχει ο Πίνακας 15-6, µαζί µε τις επιτυγχανόµενες στην πράξη θερµοκρασίες καύσης για σύγκριση. Αυτές οι τελευταίες βέβαια είναι πολύ µικρότερες, αφενός λόγω της θερµότητας που µεταβιβάζεται στο εργαζόµενο µέσο του λέβητα και των απωλειών της εστίας, αφετέρου λόγω της αναπόφευκτης καύσης µε λ>1 για στερεά και υγρά καύσιµα. Σχήµα 15-6 Επεξήγηση της έννοιας της αδιαβατικής θερµοκρασίας καύσης Οπότε η θερµοκρασία των καυσαερίων προκύπτει µειωµένη µε βάση την παρακάτω σχέση: Ενα άλλο φαινόµενο που παρατηρείται στις εστίες καύσης σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες (>2000 o C), είναι αυτό της διάσπασης του CO 2 και του υδρατµού προς CO, Ο, Η, ακόµη και των υπόλοιπων µορίων Η 2, Ο 2 (dissociation), αντιδράσεις δηλαδή ενδόθερµες που µειώνουν τη θερµοκρασία της εστίας. Ετσι, άνω των 2000 o C απαιτούνται πιό πολύπλοκοι υπολογισµοί.

18 Πίνακας 15-6 Τιµές θεωρητικής θερµοκρασίας καύσης σε σύγκριση µε τις επιτυγχανόµενες στην πράξη θερµοκρασίες θαλάµου καύσης Τέλος, λίγα λόγια για την κινητική των αντιδράσεων: Ο ρυθµός µετατροπής του καυσίµου µε τον αέρα σε καυσαέρια, πχ για την ειδική περίπτωση της καύσης του λιθάνθρακα, εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη θερµοκρασία και άνω των 900 o C επίσης και από την ταχύτητα ροής του αέρα στην εστία (βλ. Σχήµα 15-7). Σχήµα 15-7 Ταχύτητες καύσης σε λιθάνθρακα (a) σε εξάρτηση από τη θερµοκρασία (b) χρόνος καύσης σε εξάρτηση από τη µέση τιµή διαµετρου του κόκκου του καυσίµου Η εξέλιξη της καύσης του λιθάνθρακα γίνεται έτσι, ώστε αρχικά οι κόκκοι του υφίστανται ένα διαχωρισµό των υγρών συστατικών από το κώκ. Τα υγρά συστατικά εξατµίζονται και διαχωρίζονται ενώ στη συνέχεια ολοκληρώνεται η µετατροπή του κώκ σε CO 2 και H 2 και τέλος µετατρέπονται τα αέρια στα τελικά προϊόντα. Στις εστίες που καίνε κονιοποιηµένο λιθάνθρακα, η µέση διάµετρος των κόκκων είναι περί τα 10µm, σε ρευστοποιηµένες κλίνες περί το 1 cm και σε απλές εστίες (σόµπες κτλ) οι κόκκοι µπορεί να φτάνουν και αρκετά cm διάµετρο. Ετσι προκύπτουν για τυπικές θερµοκρασίες τάξης 1300 o C σε εστίες αλεσµένου λιθανθρακα χρόνοι καύσης κόκκου µερικών δευτερολέπτων, σε εστίες µε ρευστοποιηµένη κλίνη (900 o C) χρόνοι καύσης κόκκου τάξης 20 min και σε απλές εστίες (1200 o C), διάρκειες καύσης τάξης µιάς ώρας.

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. Κύκλος Rankine ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ατμοστροβιλοεγκατάσταση λειτουργεί μεταξύ των πιέσεων 30 bar και 0,08 bar.η θερμοκρασία του υπέρθερμου ατμού είναι 400 C. Να υπολογιστεί ο θεωρητικός

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Σημειώσεις Δ. Κουζούδη Εαρινό Εξάμηνο 2017 ΑΤΜΟ-ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ (ΑΤΜΟ-ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ) Που χρησιμοποιούνται; Για παραγωγή ηλεκτρικής ς σε μεγάλη κλίμακα. Εκτός από τα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Βιοκαυσίµων Εξεργειακή Προσέγγιση. Κορωναίος Χριστοφής Σπυρίδης Χρήστος Ρόβας ηµήτριος

Παραγωγή Βιοκαυσίµων Εξεργειακή Προσέγγιση. Κορωναίος Χριστοφής Σπυρίδης Χρήστος Ρόβας ηµήτριος Παραγωγή Βιοκαυσίµων Εξεργειακή Προσέγγιση Κορωναίος Χριστοφής Σπυρίδης Χρήστος Ρόβας ηµήτριος Η ιαδικασία παραγωγής Fscher- Tropsch καυσίµων από βιοµάζα Η ιαδικασίας παραγωγής µεθανόλης από λάσπη λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

5 η Οµάδα Ασκήσεων. n 1 = 900 RPM όγκος εµβολισµού ενός κυλίνδρου V h = dm 3 αριθµός κυλίνδρων z = 6 µέση πραγµατική πίεση

5 η Οµάδα Ασκήσεων. n 1 = 900 RPM όγκος εµβολισµού ενός κυλίνδρου V h = dm 3 αριθµός κυλίνδρων z = 6 µέση πραγµατική πίεση 5 η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 5.1 Για τον κινητήρα (Diesel) προώσεως µικρού οχηµαταγωγού µε έλικα µεταβλητού βήµατος, ισχύουν τα εξής δεδοµένα: κύκλος λειτουργίας 4-Χ ονοµαστικές στροφές n 1 900 RM όγκος εµβολισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Ευγενιδείου) 11.1 Είδη Στερεών Καυσίμων Τα στερεά καύσιμα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα φυσικά στερεά καύσιμα (γαιάνθρακες, βιομάζα) Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-15780 ΑΘΗΝΑ Ε Μ Π NTUA 210-772 3604/3662 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγια Ενέργειας 9/3/2011

Ισοζύγια Ενέργειας 9/3/2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Θερµογόνος ύναµη & Ενεργειακά Ισοζύγια Τσικαλάκης Αντώνιος ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κός Η/Υ ΕΜΠ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρολογίας Θερµογόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει πως εφαρμόζεται στη πράξη ο ενεργειακός κύκλος για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας των καυσίμων, σε ηλεκτρική ενέργεια. (β) διακρίνει σε ποίες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Άσκηση 1: Δίνεται ατμοπαραγωγός εξαναγκασμένης ροής τύπου ΒΕΝSOΝ μιας διαδρομής καυσαερίων με καύσιμο λιγνίτη με Η u = 5233 KJ/, σε κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1: Κύκλος με εναλλάκτη θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 4: Καύση Χατζηαθανασίου Βασίλειος, Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Έλεγχος Συστήµατος. Ατµοηλεκτρικοί Σταθµοί 3η Ενότητα: Συνδυασµένη Παραγωγή Θερµότητας & Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Έλεγχος Συστήµατος. Ατµοηλεκτρικοί Σταθµοί 3η Ενότητα: Συνδυασµένη Παραγωγή Θερµότητας & Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Επιστηµονικός Συνεργάτης Κ. Ντελκής Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Έλεγχος Συστήµατος Ατµοηλεκτρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Περιορισμοί του 1ου νόμου. Γένεση - Καταστροφή ενέργειας

Περιεχόμενα. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Περιορισμοί του 1ου νόμου. Γένεση - Καταστροφή ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I Περιεχόμενα This 1000 hp engine photo is courtesy of Bugatti automobiles. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Εισαγωγή στον 2ο Θερμοδυναμικό Νόμο Θερμικές Μηχανές: Χαρακτηριστικά-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού TEE / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Η θέση τους στο νέο ενεργειακό τοπίο της χώρας και στην περιοχή της Θεσσαλίας Λάρισα, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Σκεφθείτε και δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση κάθε φορά)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Σκεφθείτε και δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση κάθε φορά) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Σηµείωση: Σκεφθείτε και δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση κάθε φορά) Η απόσταξη στηρίζεται στη διαφορά που υπάρχει στη σύσταση ισορροπίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής Τζιάσιου Γεωργία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ 2 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 3 4 5 6 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ dh dt = q e A h t = h 0 e kt A 7 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 8 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ q = Kh h t = h 0 e kt A 9 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 Παραγωγή ενέργειας με πυρόλυση- αεριοποίησης βιομάζας γεωργικών υπολειμμάτων Σωτήριος Καρέλλας Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. Ανεµιστήρες. Ανεµιστήρες κατάθλιψης. ίκτυο αέρα καύσης-καυσαερίων

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. Ανεµιστήρες. Ανεµιστήρες κατάθλιψης. ίκτυο αέρα καύσης-καυσαερίων ίκτυο αέρα καύσηςκαυσαερίων ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ανεµιστήρες κατάθλιψης (FDF, Forced Draught Fan) Ανεµιστήρες ελκυσµού (IDF, Induced Draught Fan) Προθερµαντής αέρα (air preheater) Ηλεκτροστατικά φίλτρα

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ψυκτική εγκατάσταση που ακολουθεί στοιχειώδη ψυκτικό κύκλο συμπίεσης ατμών με ψυκτικό μέσο R134a, εργάζεται μεταξύ των ορίων πίεσης 0,12 MΡa και 1 MΡa. Αν η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/952/ΕΚ) (4) Επιπλέον, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/952/ΕΚ) (4) Επιπλέον, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 17.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 338/55 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί καθορισμού αναλυτικών κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση και εφαρμογή του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος Ενότητα: Στοιχειομετρικός προσδιορισμός του απαιτούμενου αέρα καύσης βαρέος κλάσματος πετρελαίου Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης, Καθηγητής, Ε.Μ.Π Σχολή Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 6--5 Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 Στα συνηθισμένα ψυκτικά ρευστά, η απόρριψη θερμότητας γίνεται υπό σταθερά θερμοκρασία, που είναι η θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού. Όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

η εξοικονόµηση ενέργειας

η εξοικονόµηση ενέργειας η εξοικονόµηση ενέργειας ως παράµετρος σχεδιασµού και λειτουργίας συστηµάτων αντιρρύπανσης Γιάννης. Κάργας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σηµερινή Εικόνα - Σχεδιασµός - Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανές εξωτερικής καύσεως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : - μηχανές με χρήση ατμού - σε μηχανές με χρήση αερίου.

Οι μηχανές εξωτερικής καύσεως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : - μηχανές με χρήση ατμού - σε μηχανές με χρήση αερίου. ΚΥΚΛΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΜΟΥ Οι εγκαταστάσεις παραγωγής έργου με ατμό λειτουργούν με μηχανές που ονομάζονται μηχανές εξωτερικής καύσης, δεδομένου ότι το ρευστό φορέας ενέργειας δεν συμμετέχει στην χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγια Μάζας. 1. Eισαγωγή

Ισοζύγια Μάζας. 1. Eισαγωγή Ισοζύγια Μάζας 1. Eισαγωγή Οποιαδήποτε χηµική διεργασία όπου υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ δύο ή περισσότερων υλικών µπορεί να αναλυθεί µε βάση τα ισοζύγια υλικών. Γενικά, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική Ενότητα 8: Θερμοδυναμικά κύκλα Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σε πολλά εργοστάσια είναι σύνηθες ένα σύστημα ελέγχου ρύπανσης να εξυπηρετεί πολλές πηγές εκπομπών. Σε τέτοιες καταστάσεις, οι παράμετροι των

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι)

Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι) Μονάδα Ισχύος Ατμοπαραγωγού Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι) Άποψη μονάδας ατμοπαραγωγού φυσικού αερίου ισχύος 80 MW Διαφάνεια Διαφάνεια ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Ψύξη µε Απορρόφηση (Absorption). Η µέθοδος αυτή σε αντίθεση µε τις κλασσικές ψυκτικές διατάξεις µηχανικής συµπίεσης χρησιµοποιεί δυο εργαζόµενα σώµατα. Αυτά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Enrico Fermi, Thermodynamics, 1937

Enrico Fermi, Thermodynamics, 1937 I. Θερµοδυναµικά συστήµατα Enrico Feri, herodynaics, 97. Ένα σώµα διαστέλλεται από αρχικό όγκο. L σε τελικό όγκο 4. L υπό πίεση.4 at. Να υπολογισθεί το έργο που παράγεται. W - -.4 at 5 a at - (4..) - -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1.

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1. ΑΣΚΗΣΗ η Σε κύκλο ισόοκης καύσης (OO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. q R q q tot ΑΣΚΗΣΗ η Δ tot q q q ( ) cv ( ) cv q q q ΑΣΚΗΣΗ η q q Από αδιαβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας οργανικής ή ανόργανης ουσίας με το Ο 2, κατά την οποία εκλύεται θερμότητα στο περιβάλλον και παράγεται φως. Είδη καύσης Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό παράδειγµα εφαρµογής

Βασικό παράδειγµα εφαρµογής Βασικό παράδειγµα εφαρµογής Λιγνιτικός σταθµός ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 300 MW e, τροφοδοτείται µε καύσιµο θερµογόνου δύναµης 1500 kcal/kg (ως έχει). Η τυπική ανάλυση του καυσίµου έχει ως εξής: 13% άκαυστα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική Ενότητα 10: Ψυκτικά κύκλα Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Μέρος ο : Εισαγωγικά (διαστ., πυκν., θερμ., πίεση, κτλ.) Μέρος 2 ο : Ισοζύγια μάζας Μέρος 3 ο : 9 ο μάθημα Εκτός ύλης ΔΠΘ-ΜΠΔ Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας Κατά τον προσδιορισµό των ισοζυγίων µάζας γίνεται εφαρµογή του νόµου διατήρησης της µάζας στην επίλυση προβληµάτων που αναφέρονται:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια Χαρακτηριστικά Θερμοδυναμικών Νόμων 0 ος Νόμος Εισάγει την έννοια της θερμοκρασίας Αν Α Γ και Β Γ τότε Α Β, όπου : θερμική ισορροπία ος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ Τί είναι Καύση Καύση µπορούµε να ονοµάσουµε κάθε εξώθερµη χηµική αντίδραση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Διεργασίες που μπορούν να εξελιχθούν προς μία μόνο κατεύθυνση.

2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Διεργασίες που μπορούν να εξελιχθούν προς μία μόνο κατεύθυνση. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I Εισαγωγή στον 2ο Θερμοδυναμικό Νόμο This 1000 hp engine photo is courtesy of Bugatti automobiles. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Διεργασίες που μπορούν να εξελιχθούν προς μία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ Ο στραγγαλισμός του ατμού υλοποιείται εξαναγκάζοντας τον ατμό, πριν παροχετευθεί στο στρόβιλο, να περάσει μέσα από κατάλληλη βαλβίδα όπου μικραίνει η διατομή διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Ισοζύγια Ενέργειας και Μάζας σε ανοικτά συστήματα - Ασκήσεις Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Διδάσκοντες: Κώστας Περράκης, Δημοσθένης Γεωργίου http://eclass.upatras.gr/ p Βιβλιογραφία Advanced Thermodynamics for Engineers, Kenneth, Jr. Wark Advanced thermodynamics engineering

Διαβάστε περισσότερα

14/12/ URL: LSBTP. Assoc. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas

14/12/ URL:  LSBTP. Assoc. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas Σύγχρονα ενεργειακά συστήµατα κτηρίων 14/12/2016 Σωτήριος Καρέλλας Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Ατµοκινητήρων και Λεβήτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9 15780, Αθήνα, Ελλάδα Email:

Διαβάστε περισσότερα

www.nphilippopoulos.gr

www.nphilippopoulos.gr www.nphilippopoulos.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΜΙΛΙΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ info@nphilippopoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Β ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2013 2014 Β ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας ονομάζεται οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

(διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι)

(διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι) 0.06.000 (διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι) Θερµοκινητήρας CARNOT λειτουργεί µεταξύ θερµοκρασίας, T υ =640 K και θερµοκρασίας περιβάλλοντος Τ π =0 Κ προσφέροντας εξολοκλήρου την παραγόµενη µηχανική ισχύ του

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 2: Η Καύση στους Ατμοπαραγωγούς Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ II Χειμερινό Εξάμηνο Η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ II Χειμερινό Εξάμηνο Η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓ. ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ II Χειμερινό Εξάμηνο 006-007 3 Η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση Ένας κύλινδρος με όγκο 0,4 3 περιέχει μίγμα CH 4 και αέρα (Ο, % - Ν, 79%

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 1: Ατμοστρόβιλοι Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα