«ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών»"

Transcript

1 1 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ Γιδάζκυν: κ. ιγάλαρ «ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών» Μςζηηπίδος Δμμανοςέλα (ΑΜ 861) Παπαζκεςή 15 Οκηυβπίος 2010

2 Πεπίλητη Οξηζκέλεο από ηηο κεζόδνπο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζύλζεζε λαλνδνκεκέλσλ πιηθώλ είλαη νη εμήο: Φπζηθή ελαπόζεζε αηκώλ (physical vapor deposion) Φεκηθή ελαπόζεζε αηκώλ (chemical vapor deposion) Μέζνδνο αέξηαο θάζεο (gas-phase method) Γηαδηθαζία ζηεξενύ-αεξίνπ (solid-vapor process) Μέζνδνο δηαιύκαηνο-πεθηώκαηνο (sol-gel method) Μέζνδνο ηεγκέλσλ αιάησλ (molten-salt synthesis) Σε απηήλ ηελ εξγαζία ζα πεξηγξαθνύλ απηέο νη κέζνδνη θαζώο επίζεο ζα αλαθεξζνύλ ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ κεζόδσλ θπζηθήο ελαπόζεζεο αηκώλ (PVD) θαη ρεκηθήο ελαπόζεζεο αηκώλ (CVD).

3 ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΝΘΔΗ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 1. Φςζική εναπόθεζη αημών (Physical Vapor Deposition) [1] Σηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο απόζεζεο αηκώλ, θαηά ηε κεηαθνξά θαη ζπκπύθλσζε ηνπ αηκνύ δε ζπκβαίλεη θακηά ρεκηθή αληίδξαζε, απιά ην πξνο ελαπόζεζε πιηθό αιιάδεη θάζε. Τν πξόδξνκν πιηθό (precursor) θαη ην ελαπνηηζέκελν είλαη ην ίδην. Oη θπξηόηεξεο κέζνδνη θπζηθήο απνζέζεσο αηκώλ, είλαη: i. Δμάρλσζε ππό θελό - Vacuum evaporation. ii. Θξπκκαηηζκόο Sputtering. iii. Μνξηαθή επηηαμία δέζκεο - Molecular Βeam Δpitaxy (MBE). Δξάσνυζη Τπό Κενό Τν πιηθό επηθάιπςεο ζεξκαίλεηαη ππό θελό πάλσ από ην ζεκείν δέζεώο ηνπ, ζηέιλνληαο άηνκα ή κόξηα πάλσ ζην ππόζηξσκα, όπνπ θαη απηά ζπκππθλώλνληαη ζε κνξθή πκελίνπ. Η ζέξκαλζε ηνπ πξνο εμάρλσζε πιηθνύ γίλεηαη είηε κέζσ αληίζηαζεο, είηε κέζσ βνκβαξδηζκνύ από δέζκε ειεθηξνλίσλ. Σηελ πξώηε πεξίπησζε θάλνπκε ιόγν γηα ζεξκηθή εμάρλσζε, ελώ ζηε δεύηεξε γηα εμάρλσζε κε ειεθηξνληθό ππξνβόιν. Τα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο ηερληθήο απηήο, είλαη όηη δελ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή ζπγθόιιεζε ηνπ επηθαιππηηθνύ ζηξώκαηνο, θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη δεκηνπξγνύληαη δπζθνιίεο ζηελ απόζεζε ζηξσκάησλ πνιύπινθσλ ζρεκάησλ. Θπςμμαηιζμόρ Πξόθεηηαη γηα απόμεζε επηθαλεηαθώλ αηόκσλ ή κνξίσλ από ηελ επηθάλεηα ελόο πιηθνύ, πνπ ζπλήζσο θαιείηαη ζηόρνο (target), κε βνκβαξδηζκό ελεξγνπνηεκέλσλ ηόλησλ, ζπλήζσο Ar, ππό ζπλζήθεο κεγάινπ θελνύ. Γηα λα απνκαθξπλζνύλ ηπρόλ αθαζαξζίεο από ην ζύζηεκα, απαηηείηαη θαη πνιύ κηθξή αξρηθή πίεζε, ηεο ηάμεσο ησλ 10-7 Torr. To κεγάιν κεηνλέθηεκα ηεο κεζόδνπ είλαη ν κηθξόο ξπζκόο ελαπόζεζεο. Δπιηαξία Μοπιακήρ Γέζμηρ H ηερληθή απηή παξάγεη πνιύ ιεπηά ζηξώκαηα εμαηξεηηθήο θαζαξόηεηαο. Φξεζηκνπνηείηαη ζε ηδηαίηεξα δαπαλεξέο δηαηάμεηο κηθξνθπκάησλ θαη νπηνειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, πνιύ κεγάιεο αθξίβεηαο. Έρεη ην κεηνλέθηεκα όκσο, όηη νη ξπζκνί ελαπόζεζεο ησλ ιεπηώλ πκελίσλ είλαη εμαηξεηηθά αξγνί. 2. Υημική εναπόθεζη αημών (Chemical Vapor Deposition) [1],[2] Η ρεκηθή απόζεζε αηκώλ (CVD) είλαη κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ρεκηθώο αληηδξώληα ζπζηαηηθά αληηδξνύλ ζηελ αέξηα θάζε, θνληά ή πάλσ ζην ππόζηξσκα, ην νπνίν ζεξκαίλεηαη, κε απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκό ζηεξεώλ επηθαιππηηθώλ ζηξσκάησλ. Ο ζρεκαηηζκόο απηόο θαζνξίδεηαη από ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο αξρέο, πνπ επηβάιινληαη από ηε ρεκεία, ηε ζεξκνδπλακηθή, ηε ρεκηθή θηλεηηθή, θαη ηα θαηλόκελα κεηαθνξάο.

4 Η αθνινπζία ησλ θαηλνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο CVD αληίδξαζεο, απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Οη δηεξγαζίεο ησλ βεκάησλ 1 έσο θαη 5, πνπ απεηθνλίδνληαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, απνδίδνληαη πεξηιεπηηθά σο εμήο: 1)Τα αληηδξώληα αέξηα εηζάγνληαη ζηνλ αληηδξαζηήξα ππό ζπλζήθεο εμαλαγθαζκέλεο ξνήο θαη ελ ζπλερεία, δηαρένληαη κέζσ ελόο δπλακηθνύ νξηαθνύ ζηξώκαηνο (boundary layer). 2) Απνξξόθεζε ησλ αληηδξώλησλ αεξίσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο. 3) Η ρεκηθή αληίδξαζε ιακβάλεη ρώξα ζηελ επηθάλεηα επαθήο. 4) Δθξόθεζε ησλ παξαπξνηόλησλ ηεο αληίδξαζεο. 5) Γηάρπζε ησλ αεξίσλ παξαπξνηόλησλ, κέζσ ηνπ δπλακηθνύ νξηαθνύ ζηξώκαηνο. Τα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ηεο όιεο δηαδηθαζίαο αθνινπζνύλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία θαη αλαγξάθνληαη παξαπάλσ. Τν αξγόηεξν από απηά θαζνξίδεη ην ξπζκό ηεο αληίδξαζεο. Τν παξαπάλσ κνληέιν, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζεσξία ηνπ δπλακηθνύ νξηαθνύ ζηξώκαηνο, ηζρύεη ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο όπνπ ε πίεζε είλαη ζρεηηθά απμεκέλε, ελώ δελ εθαξκόδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηή είλαη ππεξβνιηθά κηθξή, ηεο ηάμεσο ησλ mtorr. 3. Μέθοδορ αέπιαρ θάζηρ (gas-phase) [3] Η ζύλζεζε λαλνδνκώλ κε ηε κέζνδν αέξηαο-θάζεο έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ ηερληθώλ κε αέξηαο θάζεο, όπσο είλαη νη κέζνδνη πγξήο-θάζεο (liquid-phase) [4] θαη ζηεξεάο-θάζεο (solid-phase) [5]. Μεξηθά από απηά είλαη: ε θαζαξόηεηα ησλ πξντόλησλ, ε επθνιία δηαρσξηζκνύ ηνπ πξντόληνο από ηα ππνιείκκαηα, ε ζπλερή δηεξγαζία θαη ν θαιόο έιεγρνο ηνπ πξντόληνο. Οη πξόδξνκεο νπζίεο πξώηα κεηαηξέπνληαη ζε αηκό. Όηαλ κεησζεί ε ζεξκνθξαζία, δεκηνπξγείηαη έλαο ππέξθνξνο αηκόο, από ηνλ νπνίν ιακβάλεη ρώξα νκνηνγελή ππξήλσζε, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ. Υπάξρνπλ πνιιέο δηαδηθαζίεο ζύλζεζεο αέξηαο-θάζεο, αιιά δύν είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο. Η κέζνδνο ζπκπύθλσζεο αδξαλνύο αεξίνπ (inert gas condensation) θαη ε ππξόιπζε αεξνδηαιύκαηνο (pyrolysis). ςμπύκνυζη αδπανούρ αεπίος (inert gas condensation) [6],[7] Η κέζνδνο απηή απαηηεί δπν βήκαηα. Πξώηα παξάγνληαη θξύζηαιινη κεγέζνπο λαλνκέηξσλ κε εμάηκηζε ηεο πξώηεο ύιεο κέζα ζε αδξαλή αηκόζθαηξα. Η παξαγσγή ηνπ αηκνύ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ζεξκηθή δέζκε ειεθηξνλίσλ, απνθόιιεζε κε ρξήζε ιέηδεξ, θαζνδηθή δηαζθόξπηζε, αιιά θπξίσο κε ζεξκόηεηα Joule. Τα άηνκα ή ηα κόξηα ηνπ πιηθνύ ζπγθξνύνληαη κε ηα άηνκα ηνπ αδξαλνύο αέξηνπ ράλνληαο θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ζπκππθλώλνληαη ζε κηθξά ζσκαηίδηα. Η εμαλαγθαζκέλε ξνή κεηαθέξεη ηα ηειεπηαία ζε έλαλ ςπρόκελν ζσιήλα όπνπ ιόγσ ηεο ςύμεο ζπζζσκαηώλνληαη.

5 Πςπόλςζη αεποδιαλύμαηορ [7] Καηά ηελ ππξόιπζε, αξρηθά εηζάγνληαη νη πξόδξνκεο ελώζεηο ζην δνρείν πίεζεο, ζπλήζσο δηαιπκέλεο ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο. Τν δηάιπκα αλακηγλύεηαη κε ην ξεύκα ηνπ νμπγόλνπ πξηλ εηζέιζεη ζηνλ θαπζηήξα θαη ζηε ζπλερεία αλακηγλύεηαη κε ην ξεύκα ηνπ πδξνγόλνπ θαη αλαθιέγνληαη. Μέζα ζηα όξηα ηεο θιόγαο ην αεξνδηάιπκα δηαζθνξπίδεηαη, νμεηδώλεηαη θαη ζρεκαηίδνληαη ηα ζσκαηίδηα. Αθνινπζεί ε δώλε ςύμεο ηνπ αληηδξώληνο αεξίνπ κίγκαηνο θαη ε απόζεζε ησλ ζσκαηηδίσλ ζην ζπκππθλσηή, από ηελ άθξε ηνπ νπνίνπ εμέξρνληαη ηα αέξηα. 4. Γιαδικαζία ηεπεού-αεπίος (Solid Vapor Process) [8] Καηά ηελ ηερληθή απηή, ζπκππθλσκέλα ή κε ηε κνξθή ζθόλεο πιηθά εμαηκίδνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε αέξηα θάζε ζπκππθλώλεηαη θάησ από ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, πίεζε θηι) γηα λα ζρεκαηηζζεί ην επηζπκεηό πξντόλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε έλαλ νξηδόληην ζσιελσηό θνύξλν. Η ζπζθεπή απνηειείηαη από έλαλ νξηδόληην θνύξλν, έλαλ ζσιήλα από αινπκίλα, έλα ζύζηεκα αληιίαο θαη έλα ζύζηεκα ειέγρνπ θαη παξνρήο αεξίνπ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλα παξάζπξν παξαηήξεζεο πνπ ππάξρεη ζηα αξηζηεξά ηνπ ζσιήλα αινπκίλαο, ην δεμηό κέξνο ηνπ ζσιήλα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ πεξηζηξνθηθή αληιία. Τα δύν άθξα ηνπ ζσιήλα είλαη ζθξαγηζκέλα κε ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο. Τν ηειηθό θελό γηα απηήλ ηε δηακόξθσζε είλαη 2*10-3 Torr. Τν κεηαθεξόκελν αέξην εηζέξρεηαη από ην αξηζηεξό άθξν θαη αληιείηαη από ην δεμί άθξν ηνπ ζσιήλα αινπκίλαο. Τα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξώηε ύιε εηζάγνληαη ζε έλα ζθαθίδην θαη ηνπνζεηνύληαη ζην θέληξν ηνπ ζσιήλα, όπνπ επηηπγράλεηαη θαη ε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία. Σηελ θαηεύζπλζε ξεύκαηνο ηνπνζεηνύληαη ππνζηξώκαηα αινπκίλαο γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ πξντόλησλ αλάπηπμεο. Με απηήλ ηε ζπζθεπή κπνξεί λα επηηεπρζεί πςειόο έιεγρνο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. 5. Μέθοδορ διαλύμαηορ πηκηώμαηορ (sol-gel) [7],[8] Η κέζνδνο sol-gel είλαη κία ηερληθή γηα ηε ζύλζεζε λαλνδνκεκέλσλ πιηθώλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία πγξήο θάζεο. Με απηήλ ηελ ηερληθή κπνξνύκε λα πάξνπκε λαλνδνκεκέλα θεξακηθά θαη λαλνζύλζεηα. Οπζηαζηηθά, ππάξρνπλ δύν θάζεηο παξνύζεο ζε απηήλ ηελ ηερληθή: α) έλα νκνγελέο δηάιπκα θαη β) κία ειαζηηθή, κε κνξθή πεθηώκαηνο (gel), ζηεξεά θάζε. Τν νκνγελέο δηάιπκα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ κεηαηξέπεηαη ζε πήθησκα, ελώ ν όγθνο ηνπ παξακέλεη ζηαζεξόο. Δπαθόινπζε μήξαλζε πξνθαιεί κεηαζρεκαηηζκό ηνπ πεθηώκαηνο κε αλάινγε κείσζε ηνπ όγθνπ, γεγνλόο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηζπκεηή θάζε.

6 Τν θιεηδί γηα ηελ εμαζθάιηζε λαλνδνκεκέλσλ πιηθώλ θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν έιεγρνο ησλ δηαθόξσλ παξακέηξσλ. Έλα πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη ε επίηεπμε κηαο πνιύ νκνγελνύο ζύλζεζεο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηνπ δηαιύκαηνο. Δλώ κεηνλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλόο όηη ηα απαηηνύκελα πιηθά πνπ ρξεζηκεύνπλ ζαλ πξώηεο ύιεο ζπλήζσο είλαη αθξηβά. 6. Μέθοδορ ηηγμένυν αλάηυν (Molten-Salt Synthesis) [9] Καηά ηε κέζνδν απηή, νμείδηα ή/θαη άιιεο θαηάιιειεο πξόδξνκεο νπζίεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επηζπκεηή έλσζε αλακεηγλύνληαη είηε κε ην επηζπκεηό αιάηη είηε κε έλα επηεθηηθό κίγκα αιαηηνύ, θαη κεηά ςήλνληαη ζε ζεξκνθξαζία πςειόηεξε από απηήλ ηεο ηήμεο ηνπ αιαηηνύ γηα λα ζρεκαηηζηεί έλα ιησκέλν κίγκα. Σε απηή ηε ζεξκνθξαζία, νη πξόδξνκεο κνξηαθέο νπζίεο δηαζπείξνληαη, δηαρσξίδνληαη, αλαδηαηάζζνληαη θαη κεηά δηαρένληαη γξήγνξα κέζα ζην αιάηη. Με πεξηζζόηεξε ζέξκαλζε, κέξε ηεο επηζπκεηήο θάζεο δηακνξθώλνληαη θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ππξήλσζεο. Έπεηηα, αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο πνπ εμαξηάηαη από ηελ ηαπηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ αιαηηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αληίδξαζε, ηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία εθηειείηαη ε αληίδξαζε θαη ηε δηάξθεηά ηεο. Μεηά από ηελ ςύμε, ην αιάηη απνκαθξύλεηαη κε έθπιπζε κε απηνληζκέλν λεξό. Σηε ζπλέρεηα, αθνύ πξαγκαηνπνηεζεί μήξαλζε, ιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά νη ζθόλεο έπεηηα από θαηάιιειε επεμεξγαζία ΤΓΚΡΙΗ ΜΔΘΟΓΩΝ PVD & CVD Η θπξηόηεξε δηαθνξά ησλ κεζόδσλ θπζηθήο θαη ρεκηθήο απόζεζεο αηκώλ βξίζθεηαη ζην γεγνλόο όηη θαηά ηελ πξώηε κέζνδν (PVD) δε ζπκβαίλνπλ ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζηελ αέξηα θάζε θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο, ελώ θαηά ηε δεύηεξε (CVD) νη αηκνί από έλα πιηθό πςειήο ρεκηθήο δξαζηηθόηεηαο αληηδξνύλ κε άιια αέξηα πνπ εηζάγνληαη ζην ζάιακν, ζρεκαηίδνληαο έηζη κόξηα κηαο έλσζεο πνπ επηθάζνληαη ζην ππόζηξσκα. Δπεηδή νη CVD κέζνδνη δελ ρξεηάδνληαη απαξαίηεηα θελό ή κεγάιε ειεθηξηθή ηζρύ, είλαη πξνγελέζηεξεο ησλ κεζόδσλ PVD. Δπηπιένλ, ε ηερληθή PVD είλαη ζπλήζσο εμώζεξκε ζην ππόζηξσκα θαη εθαξκόδεηαη θπξίσο ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε πίεζε είλαη αξθεηά κηθξή (ηάμε<10-3 Torr), ελώ ε CVD είλαη ζπλήζσο ελδόζεξκε θαη ηζρύεη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε πίεζε είλαη ζρεηηθά απμεκέλε. Τέινο, ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηεο κεζόδνπ ρεκηθήο απόζεζεο αηκώλ είλαη όηη κε απηήλ ηελ ηερληθή κπνξνύλ λα παξαρζνύλ λαλνζσιήλεο άλζξαθα κε ειάρηζηεο πξνζκίμεηο αλεπηζύκεησλ κνξθώλ άλζξαθα. Δλώ κε ηε θπζηθή απόζεζε αηκώλ δε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απηή ε κνξθή ηνπ άλζξαθα, ε νπνία είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε όισλ ησλ ηνκέσλ ηεο επηζηήκεο θαη θαη επέθηαζε γηα ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα ηεο δσήο καο.

7 Βιβλιογπαθία [1] «Τερληθέο Δλαπόζεζεο Λεπηώλ Υκελίσλ Ηιεθηξναπόζεζε Μεηαιιηθά Γπαιηά», 3 ε Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, [2] «Μειέηε Ναλνζσιήλσλ Άλζξαθα σο κέζσο απνζήθεπζεο Υδξνγόλνπ», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ισαλλάηνπ Γεξάζηκνπ, Δπηβιέπσλ: Ξ. Βεξύθηνο, Τκήκα Φεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, [3] «Gas-Phase Production of Nanoparticles», A. Gutsch, M. Krämer, G. Michael, H. Mühlenweg, M. Pridöhl and G. Zimmermann, KONA, No. 20, [4] «Liquid-phase synthesis of nanoparticles: Particle size distribution dynamics and control», Nikos V. Mantzaris, Chemical Engineering Science, Vol. 60, Issue 17, p.p , September [5] «Rapid Solid-State Synthesis of Nanostructured Silicon», Sabah K. Bux, Marc Rodriguez, Michael T. Yeung, Crystal Yang, Adam Makhluf, Richard G. Blair,Jean- Pierre Fleurial and Richard B. Kaner, Chemistry of Materials, Vol. 22, No. 8, p.p , [6] «Nanoparticle Synthesis», [7] «Σύλζεζε θαη Φαξαθηεξηζκόο Ναλνθξπζηαιιηθώλ Κξακάησλ κε βάζε ην Βνιθξάκην», Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ταζηόπνπινπ Γηνλύζηνπ, Δπηβιέπσλ: Κ. Πνιίηεο, Τκήκα Δπηζηήκεο ησλ Υιηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, [8] «Σύλζεζε, Φαξαθηεξηζκόο θαη Μειέηε Ιδηνηήησλ Ναλνζύλζεησλ Υιηθώλ Ομεηδίνπ ηνπ Χεπδαξγύξνπ-Πνιπκεξηθήο Μήηξαο», Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία Βαζηιηθήο Γθαβνγηάλλεο, Δπηβιέπσλ: Ν. Μπνπξόπνπινο, Τκήκα Δπηζηήκεο ησλ Υιηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, [9] «Environmentally Friendly Methodologies of Nanostructure Synthesis», Yuanbing Mao, Tae-Jin Park, Fen Zhang, Hongjun Zhou and Stanislaus S. Wong, Green Routes to Nanomaterials, No. 7, p.p ,2007. [10] «Παξαζθεπή Μεηαιιηθώλ Ναλνθξπζηαιιηθώλ Υκελίσλ κε ηε Μέζνδν Sputtering», Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μαλνπξά Θεόδσξνπ, Δπηβιέπσλ: Π. Πνπιόπνπινο, Τκήκα Δπηζηήκεο ησλ Υιηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 2004.

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ

ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΣΟΤ ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ Aλάιπζε κηγκάησλ Η ρξσκαηνγξαθηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά κεζόδσλ δηαρσξηζκνύ κηγκάησλ αλόξγαλσλ ή νξγαληθώλ νπζηώλ ζηηο επηκέξνπο

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ. Γιδάζκων: κ. ιγάλας. «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861)

3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ. Γιδάζκων: κ. ιγάλας. «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861) 3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ Γιδάζκων: κ. ιγάλας «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861) Σεηάρηη 10 Νοεμβρίοσ 2010 Κβαντικές Τελείες Οη θβαληηθέο ηειείεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ. Κονηός, Π. Κοσηζούκος, Υρ. Παραζκεσά Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα