masterchef ENG D NL E P I DK NO S FIN GR TR AR IR PL CZ SK SL SR HR RO BG H BIH RUS UA LT LV EST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "masterchef 8000 www.moulinex.com ENG D NL E P I DK NO S FIN GR TR AR IR PL CZ SK SL SR HR RO BG H BIH RUS UA LT LV EST"

Transcript

1 F masterchef ENG D NL E P I DK NO S FIN GR TR AR IR PL CZ SK SL SR HR RO BG H BIH RUS UA LT LV EST

2 c d d b d b b e A/D C/H b E G/B a a f f a f

3 g h g h g h g g h i i i j j i j k k i k

4 l m m- m- m m- m- m7 n ma o o o m m m m m6 p p p q q r q m q q q s q- q-

5 b,c,d,e,f,g, h,i,j,k,m,n, o,p,q,r, 0 0 stop 0 0

6 g Kg,Kg L L 0sec 0sec,0 min,0 min 600g 600g 600g 0sec V 0sec pulse 0sec A C V D H E G B 0sec 0,L V 0,L x6 00g g f e d d d d

7 6 6 80g 0sec 0g sec 80g sec 80g sec pulse L,L pulse max min pulse sec,l 0g 0g 60g l ma k k j j i h

8 xcm min max min max n min max o min max p min max q

9 LES ACCESSOIRES, CONTENUS DANS LE MODELE QUE VOUS VENEZ D ACHETER, SONT REPRESENTES SUR L ETIQUETTE SITUEE SUR LE DESSUS DE L EMBALLAGE. Vous pouvez personnaliser votre appareil et vous procurer auprès de votre revendeur habituel ou d un centre service agréé les accessoires décrits dans la notice. CONSEILS DE SECURITE - Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi nous dégagerait de toute responsabilité. - Cet appareil n est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants ) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l intermédiaire d une personne responsable de leur sécurité, d une surveillance ou d instructions préalables concernant l utilisation de l appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s assurer qu ils ne jouent pas avec l appareil. - Toute intervention autre que le nettoyage et l entretien usuel par le client doit être effectué par un centre agréé (voir liste dans livret service). - Mettre l appareil à l arrêt et le déconnecter de l alimentation avant de changer les accessoires ou d approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement. - Vérifiez que la tension d alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie. - Votre appareil est destiné uniquement à un usage culinaire et à l'intérieur de la maison. - N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou si le câble d alimentation ou la fiche sont endommagés. - Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre agréé (voir liste dans le livret service). - Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. - Ne laissez pas le câble d'alimentation à portée de mains des enfants, à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif. - Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées adaptés à votre appareil. - Utilisez toujours les poussoirs (b, i, m) pour guider les aliments dans les cheminées, jamais les doigts, une fourchette, une cuillère, un couteau ou tout autre objet pendant le fonctionnement de l appareil. - N utilisez pas votre appareil à vide. - Ne jamais faire fonctionner le bol mixer (h) sans ingrédients, sans couvercle (h) ou avec des produits secs uniquement, et ne pas y verser de liquides bouillants. - Utilisez votre appareil sur une surface plane, propre et sèche. - Ne passez pas les accessoires dans un four à micro-ondes et ne les stérilisez pas. - Ne laissez pas pendre les cheveux longs, les écharpes, les cravates, etc au dessus des accessoires en fonctionnement. - Débranchez toujours votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser, lorsque vous le nettoyez ou en cas de coupure d électricité. - Manipulez le couteau métal (d), le couteau du bol mixer (h), du mini-hachoir (j), du broyeur (k), de la tête hachoir (m) et les disques coupe légumes (e) avec précautions : ils sont extrêmement tranchants. Vous devez obligatoirement retirer le couteau métal (d ) par son entraîneur ( c) avant de vider le bol de son contenu. - N utilisez pas les accessoires comme récipient (congélation cuisson stérilisation à chaud ). - Ne pas utilisez le filtre (i ) ni la base (i) de la centrifugeuse s ils sont endommagés. - Ne pas utiliser le batteur (f) ou le disque émulsionneur (f) pour préparer des pâtes lourdes. NETTOYAGE - Débranchez l appareil. - Pour un nettoyage plus facile, rincez rapidement les accessoires après leur utilisation. - Lavez et essuyez les accessoires : ils passent au lave-vaisselle, dans l eau ou sous le robinet à l exception de l ensemble de la tête hachoir (l + ma + m + m + m + m), du corps du batteur (f) et du bloc moteur (a). Essuyez ces derniers avec une éponge humide. - Une fois essuyés, recouvrez d huile alimentaire le couteau (m) et les grilles (m) pour éviter tout risque d oxydation. - Versez de l eau chaude additionnée de quelques gouttes de savon liquide dans le bol mixer (h). Fermez le couvercle (h), muni du bouchon doseur (h). Donnez quelques impulsions. Débranchez l appareil. Rincez le bol. Essuyez -le avec une éponge humide. - Les lames des accessoires sont très affûtées. Manipulez les avec précaution. Astuces : en cas de coloration de vos accessoires par des aliments (carottes, oranges ), frottez-les avec un chiffon imbibé d huile alimentaire, puis procédez au nettoyage habituel. 7

10 SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS QUE FAIRE? F Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez : - le branchement de votre appareil. - Le verrouillage de chaque accessoire. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agrée (voir liste dans livret Service). PRODUIT ELECTRONIQUE EN FIN DE VIE RECOMMANDATIONS DEEE WEEE RECOMMENDATIONS Participons à la protection de l environnement i Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué. ELIMINATION DES MATERIAUX D EMBALLAGE ET DE L APPAREIL L emballage comprend exclusivement des matériaux sans danger pour l environnement, pouvant être jetés conformément aux dispositions de recyclage en vigueur. Pour la mise au rebut de l appareil, se renseigner auprès du service approprié de votre commune. 8

11 THE ACCESSORIES, SUPPLIED WITH THE MODEL THAT YOU HAVE PURCHASED, ARE SHOWN ON THE LABEL ON THE TOP OF THE PACKAGING. You can personalise your appliance with the accessories described in the instructions that you can purchase from your usual dealer or an approved After Sales Service centre. SAFETY INSTRUCTIONS - Read the instructions carefully before using your appliance for the first time: we may not be held responsible for any use that does not comply with the instructions. - This appliance is not designed to be used by persons (including children) with impaired physical, sensorial or mental capacities or persons with no experience or knowledge unless they have been provided with suitable instructions concerning the use of the appliance from a person responsible for their safety. Children should be watched so that they do not play with the appliance. - Any operations other than the usual cleaning and maintenance operations carried out by the customer must only be carried out by an approved service centre (see list in the service booklet). - Switch off the appliance and unplug it from the mains power supply before changing the accessories or touching the parts which move during operation. - Check that the voltage of your appliance matches that of your electrical installation. Any incorrect connection invalidates the warranty. - Your appliance is designed solely for domestic culinary use. - Do not use your appliance if it is not operating correctly, if it has been damaged or if the power cord or plug has been damaged. - In order to avoid any danger, have them changed by an approved service centre (see list in the service booklet). - Do not immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid. - Do not leave the power cord within the reach of children or close to or in contact with the hot parts of your appliance, close to a source of heat or on a sharp edge. - For your safety, only use accessories and spare parts that are suited to your appliance. - Always use the push sticks (b, i, m) to guide the food in the tubes, never use your fingers, forks, spoons, knives or any other object while your appliance is operating. - Do not operate your appliance when empty. - Do not use the mixer bowl (h) without ingredients, without its cover (h) or only with dry products, and do not pour boiling liquids into it. - Use your appliance on a flat, clean and dry surface. - Do not use the accessories in a microwave oven and do not sterilise them. - Do not allow long hair, scarves, ties, etc. dangle over the accessories when in operation. - Always unplug your appliance as soon as you finish using it, when you clean it or in the event of a power cut. - Handle the metal cutter (d), the mixer bowl cutter (h), the mini-chopper (j), the grinder (k), the chopping head (m) and the vegetable cutter discs (e) with care: they are extremely sharp. The metal cutter (d) is to be removed by its drive (c) before emptying the contents from the bowl. - Do not use the accessories as recipients (for freezing cooking hot sterilisation). - Do not use the filter (i) or the base (i) of the juice extractor if they are damaged. - Do not user the mixer (f) or the emulsifying disc (f) to prepare heavy doughs. CLEANING - Unplug the appliance. - To make cleaning easier, rinse the accessories quickly after use. - Wash and dry the accessories: they are dishwasher proof, or can be cleaned in water or under running water except for the mincing head assembly (l + ma + m + m + m + m), the mixer unit (f) and the motor unit (a). Wipe these units clean with a damp sponge. - Once wiped clean, coat the cutter (m) and the grills (m) with cooking oil to avoid any risk of oxidation. - Pour hot soapy water into the blender (h). Close the cover (h), complete with the dosing cap (h). Operate using a few pulses. Unplug the appliance. Rinse the bowl. Wipe it with a damp sponge. - The blades of the accessories are very sharp. Handle them with care. Tips: in the event of your accessories being stained by foodstuffs (carrots, oranges ), wipe them with a cloth dipped in a little cooking oil, then clean as usual. 9

12 IF YOUR APPLIANCE DOES NOT OPERATE, WHAT SHOULD YOU DO? If your appliance does not operate, check: - that the appliance is plugged in. - that each accessory is locked into place. Your appliance will still not operate? Contact an approved service centre (see list in the service booklet). ENG ELECTRONIC PRODUCT TO BE DISPOSED OF WEEE RECOMMENDATIONS Help save the environment i Your appliance contains many materials that may be revalorised or recycled. Please take it to a collection point so that it may be treated. DISPOSAL OF PACKAGING AND THE APPLIANCE The packaging used does not contain any materials that are harmful to the environment, they may be disposed of in compliance with the recycling regulations in force. To scarp off the appliance, contact the department in question of your local council. 0

13 Τα εξαρτήµατα ϖου ϖαρέχονται µαζί µε το µοντέλο ϖου µόλις αγοράσατε αϖεικονίζονται στην ετικέτα ϖου βρίσκεται στο εϖάνω µέρος της συσκευασίας. Μϖορείτε να εξατοµικεύσετε τη συσκευή σας ϖροµηθευόµενοι τα εξαρτήµατα ϖου ϖεριγράφονται στο εγχειρίδιο αϖό το κατάστηµα όϖου αγοράσατε τη συσκευή σας ή ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. Συµβουλές ασφάλειας - Διαβάστε ϖροσεκτικά τις οδηγίες χρήσης ϖριν χρησιµοϖοιήσετε για ϖρώτη φορά τη συσκευή σας: η κατασκευάστρια εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη σε ϖερίϖτωση χρήσης ϖου δεν ακολουθεί τις οδηγίες αυτές. - Η ϖαρούσα συσκευή δεν ϖροορίζεται ϖρος χρήση αϖό άτοµα (συµϖεριλαµβανοµένων των ϖαιδιών) των οϖοίων η σω- µατική, αισθητήρια ή ϖνευµατική ικανότητα είναι µειωµένη, ή αϖό άτοµα χωρίς εµϖειρία ή γνώση ως ϖρος τη χρήση, εκτός εάν τα άτοµα αυτά βρίσκονται υϖό εϖίβλεψη ή ακολουθούν ϖρότερες οδηγίες ϖου αφορούν στη χρήση της συσκευής αϖό κάϖοιο άτοµο ϖου είναι υϖεύθυνο ως ϖρος την ασφάλειά τους. Τα ϖαιδιά ϖρέϖει να βρίσκονται υϖό εϖίβλεψη ϖροκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιµοϖοιήσουν τη συσκευή ως ϖαιχνίδι. - Εκτός αϖό τον καθαρισµό και τη συντήρηση ϖου γίνονται αϖό τον χρήστη, κάθε άλλη εργασία εϖιδιόρθωσης θα ϖρέϖει να ανατίθεται οϖωσδήϖοτε σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο βιβλιαράκι σέρβις). - Αϖενεργοϖοιήστε τη συσκευή και αϖοσυνδέστε τη αϖό το ρεύµα ϖροτού αλλάξετε εξαρτήµατα ή έρθετε σε εϖαφή µε τα κινητά µέρη κατά τη λειτουργία. - Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση ϖου αναγράφεται ϖάνω στη συσκευή σας αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οϖοιοδήϖοτε σφάλµα στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση. - Η συσκευή αυτή ϖροορίζεται αϖοκλειστικά για µαγειρική χρήση και εντός του εσωτερικού του σϖιτιού. - Μη χρησιµοϖοιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν υϖέστη βλάβη ή εάν υϖέστη ζηµιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις. - Προκειµένου να αϖοφύγετε κάθε κίνδυνο, θα ϖρέϖει να ζητήσετε να σας αντικαταστήσουν υϖοχρεωτικά το εξάρτηµα ϖου έχει υϖοστεί ζηµιά σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο βιβλιαράκι σέρβις). - Μην τοϖοθετείτε τη συσκευή, τo φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας µέσα σε νερό ή οϖοιοδήϖοτε άλλο υγρό. - Μην αφήνετε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας κοντά στα ϖαιδιά, να έρχεται σε εϖαφή µε ζεστά αξεσουάρ της συσκευής ή σε άλλη ϖηγή ζέστης ούτε να ακουµϖά σε κοφτερές ϖροεξοχές. - Για την ασφάλειά σας, να χρησιµοϖοιείτε µόνο γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά ϖου είναι κατάλληλα για τη συσκευή σας. - Να χρησιµοϖοιείτε ϖάντα τους ϖιεστήρες (b, i, m) για να κατευθύνετε τις τροφές µέσα αϖό τα στόµια τροφοδότησης, ϖοτέ τα δάχτυλα, ϖιρούνι, κουτάλι, µαχαίρι ή οϖοιοδήϖοτε άλλο αντικείµενο κατά τη λειτουργία της συσκευής. - Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή όταν είναι άδεια. - -Ποτέ µη χρησιµοϖοιείτε το µϖολανάµειξης (h) αν το δοχείο είναι άδειο, χωρίς καϖάκι (h) ή αν ϖεριέχει µόνο ξηρά τροφή, και µη χύνετε ϖοτέ µέσα στο δοχείο υγρά ϖου βράζουν. - Να χρησιµοϖοιείτε τη συσκευή εϖάνω σε λεία, καθαρή και στεγνή εϖιφάνεια. - Μην τοϖοθετείτε τα εξαρτήµατα στο φούρνο µικροκυµάτων και µην τα αϖοστειρώνετε. - Μην αφήνετε να κρέµονται µακριά µαλλιά, κασκόλ, γραβάτες, κ.λϖ. ϖάνω αϖό τα κινούµενα εξαρτήµατα. - Να αϖοσυνδέετε ϖάντα το καλώδιο αϖό την ϖρίζα όταν τερµατιστεί η χρήση της συσκευής, όταν συµβεί διακοϖή ρεύ- µατος ή ϖριν την καθαρίσετε. - Να χειρίζεστε το µεταλλικό µαχαίρι (d), το µαχαίρι του µϖολανάµειξης (h), του µικρού κόϖτη (j), του µύλου (k), της κεφαλής του κόϖτη (m) και τους δίσκους κοϖής λαχανικών (e) µε ϖροσοχή: είναι εξαιρετικά αιχµηρά. Πρέϖει οϖωσδή- ϖοτε να αφαιρείτε το µεταλλικό µαχαίρι (d) τραβώντας τον οδηγό του (c) ϖροτού αδειάσετε το ϖεριεχόµενο του µϖολ. - Μη χρησιµοϖοιείτε τα εξαρτήµατα ως δοχεία (για κατάψυξη ψήσιµο αϖοστείρωση µε ψυχρό αέρα). - Μη χρησιµοϖοιείτε το φίλτρο (i ) ούτε τη βάση (i) του φυγοκεντρικού στίφτη εάν έχουν υϖοστεί βλάβη. - Μη χρησιµοϖοιείτε το µίξερ (f) ή τον δίσκο ϖαρασκευής κρέµας (f) για ανάµειξη βαριών ζυµών. Καθαρισµός - Αϖοσυνδέστε τη συσκευή αϖό το ρεύµα. - Για να γίνεται ϖιο εύκολα ο καθαρισµός, ξεϖλύνετε γρήγορα τα εξαρτήµατα αµέσως µόλις τα χρησιµοϖοιήσετε. - Πλύνετε και στεγνώστε τα εξαρτήµατα: ϖλένονται στο ϖλυντήριο ϖιάτων, βυθισµένα σε νερό ή κάτω αϖό τη βρύση εκτός αϖό τα εξαρτήµατα της κεφαλής κόϖτη (l + ma + m + m + m + m), του σώµατος µίξερ (f) και του σώµατος της συσκευής (a). Σκουϖίστε τα εξαρτήµατα αυτά ϖου εξαιρούνται µε ένα βρεγµένο σφουγγάρι. - Αφού τα σκουϖίσετε, καλύψτε µε µαγειρικό λάδι το µαχαίρι (m) και τις εσχάρες (m) για να αϖοφευχθεί κάθε ϖιθανότητα οξείδωσης. - Ρίξτε ζεστό νερό µε µερικές σταγόνες υγρού σαϖουνιού στο µϖολανάµειξης (h). Κλείστε το καϖάκι (h), ϖου διαθέτει ϖώµα δοσοµέτρησης (h). Ανακινήστε το µερικές φορές. Αϖοσυνδέστε τη συσκευή αϖό το ρεύµα. Ξεϖλύνετε το µϖολ. Σκουϖίστε το µε ένα βρεγµένο σφουγγάρι. - Οι λάµες των εξαρτηµάτων είναι εξαιρετικά κοφτερές. Να τις χειρίζεστε µε µεγάλη ϖροσοχή. Συµβουλή: σε ϖερίϖτωση χρωµατισµού των εξαρτηµάτων σας αϖό τις τροφές (καρότα, ϖορτοκάλια...), τρίψτε τα µε ένα ϖανί εµϖοτισµένο µε µαγειρικό λάδι και στη συνέχεια εκτελέστε τον συνηθισµένο καθαρισµό. 9

14 Τι να κάνετε σε ϖερίϖτωση ϖροβλήµατος λειτουργίας της ΣΥΣΚΕΥΗΣ σας Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, ελέγξτε: - τη σύνδεση της συσκευής σας µε το ρεύµα. - την ασφάλιση του κάθε εξαρτήµατος. Η συσκευή σας εξακολουθεί να µη λειτουργεί; Εϖικοινωνήστε µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο βιβλιαράκι σέρβις). ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Ε.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟ ΟΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ Συµβάλλουµε στην ϖροστασία του ϖεριβάλλοντος i Η συσκευή σας ϖεριέχει ϖολλά αξιοϖοιήσιµα ή ανακυκλώσιµα υλικά. Παραδώστε τη σε ένα κέντρο διαλογής το οϖοίο θα αναλάβει την εϖεξεργασία της. Αϖόρριψη των υλικών συσκευασίας της συσκευής και της συσκευησ Η συσκευασία αϖοτελείται αϖοκλειστικά αϖό υλικά ϖου είναι ακίνδυνα ϖρος το ϖεριβάλλον και µϖορούν να αϖορριφθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ανακύκλωσης. Για την αϖόρριψη της συσκευής, ζητήστε ϖληροφορίες αϖό την αρµόδια υϖηρεσία του δήµου σας. GR 0

15 w U FDq NU, QØb: - «uåoq U OU d±w «LM Z, «Bq U LBK W «Lª BW «U FW Kb p. Ê «GKOn uí Kv ±u«œ ô AJq îdd«kv «OµW, Ë LJs «ªKh ±MNU IU Iu«Os Uœ «BMOl «ºU W «LHFu. «ªKÒh ±s ±u«œ «GKOn Ë«LM Z > uí NU Kv «Fb b ±s «Lu«œ «IOLW «w LJs Uœ BMOFNU. > Mb Kn «πnu ßKLt v ±MDIW πlol K FU±q ±Ft Dd IW ±MW. LU W «OµW ËôÎ: uåou îuåw MHU U «LFb««JNd UzOW Ë «ù J dë OW ±M Z J dë w «NX Åö O t - døov «LK IU NU ±U «±FDö? «Bq LdØe îb±w ±F Lb ( «l «IUzLW w Ø OV «ªb±W). ±U «HFq «uæn «LM Z s «FLq?

16 BO W: w U KuÊ «LK IU º V OFW Fi «Lu«œ ( e, d IU...), «dønu IDFW ÆLU ± KKW e X «DFU r EHNU ØU LF Uœ. En U CGj Kv «M CU. «Bq «πnu s «OU, «ºq «u U Ë «±º t SßHMπW W. - Ê Hd««LK IU Uœ b«ë c p πv «FU±q ±FNU c. - Lπdœ ±º` «ºJOs (m) Ë «A JU (m) «œ MNU e X «DFU Jw ô Bb. - «ßJV «LU «ºUîs «LLeËà U BU uê «ºUzq w Ë U «ªKj (h). Ko «GDU (h) «LeËœ ºb«œ «IOU (h). - «ºq Ë «±º` «LK IU : LJs Ë{l «LK IU w ö W «B uê Ë Ld U w «LU Ë Ë{FNU X ±U U W Uß MU ±πlu W «Hd (m+m+m+m+m+i), ºr «ªHUÆW (f), Ë b «L d (a). «±º NU SßHMπW W. - «Bq «πnu s «OU. - ºNOq «MEOn, «ºq «LK IU Lπdœ «ô NU ±s «ß FLU NU. «MEOn - ô º FLq «HK d (i) Ë «IU b (i) «U FW KFBU w U Fd{NLU K Kn. - ô º FLq «ªHUÆW (f) Ë ßDu«W «ôß ö» (f) COd πuzs IOKW. Æ q d«± uè «u U. - ô º FLq «LK IU Ø UË W ( πlob, Nw, FIOr U d«). - FU±q c ±l «ºJOs «LFb w (d), ßJOs Ë U «ªKj (h), ßJOs «LHd±W «BGOd (j), ßJOs «LD MW (k), ßJOs «Hd (m), ßDu«U IDOl «ªCU (e), _ NU e«uœ b«. πv eÿ «ºJOs «LFb w (d) ±s œ««bë d (c) - ô d îbö «AFd, «LMUœ q, DU «FMo Ë Od U ± b OW u «LK IU MU AGOq «LM Z. - «Bq «πnu œ«zlu Mb «ô NU ±s «ß FLU t Ë Mb MEOHt Ë w U «IDUŸ «OU «JNd Uzw. - «ß FLq «πnu Kv ±JUÊ ±ºDÒ` EOn Ë U. - ô Cl «LK IU w dê «LU JdËË n Ë ô FIÒLNU. - ô AGq Ë U «ªKj (h) bëê Ë uœ ±Ju U «DFUÂ Ë bëê «GDU (h) Ë Uß FLU ±u«œ U W Ij. ô BV w «u U ßu«zq b W «GKOUÊ. Ë ßJOs Ë Í œ«±me OW îdè MU AGOq «πnu. - ô º FLq «πnu Mb±U JuÊ U U. - ±s q ßö± p, «ß FLq Ij «LK IU Ë ÆDl «GOU «LMUß W LM πp. - «ß FLq œ«zlu «b U U (b, i, m) Ld d «DFU d u» «KIOr Ë ô º Fs b«u_åu l Ë uøw «DFUÂ Ë ±KFIW - πv ô Ô d «ºKp «JNd Uzw w ± MUË «_ HU Ë ô JuÊ Æd U ±s «_ e««ºuîmw KLM Z Ë ±ö±ºu NU Ë Æd U ±s ±Bb K d«ë Ld u «Ë W Uœ. - HUœÍ Í îdd, KOp Uß b«nlu w ±døe îb±w ±F Lb ( «l «IUzLW w Ø OV «ªb±W). - ô GLd «LM Z Ë «ºKp «JNd Uzw Ë «IU f w «LU Ë w Í ßUzq îd. - ÅLr c««lm Z COd «DFU œ«îq «LMe Ij. - ô º FLq «LM Z «ØUÊ ô FLq JHU Ë «Fd K Kn Ë «Fd «ºKp «JNd Uzw Ë «IU f K Kn. - QØb Ê «OU «JNd Uzw LM πp DU o ±l OU «A JW «JNd UzOW b p. Í îdq w «uåoq RœÍ v GU «CLU W. Ø OV «ªb±W). - ËÆn AGOq «LM Z Ë «BKt s «OU «JNd Uzw Æ q GOOd «LK IU Ëô I d» ±s «_ e««l døw MU «AGOq. «ºö±W. πv ±d«æ W «_ HU K QØb Q Nr ô F uê U LM Z. - Ê bîkp I Bd Kv MEOn «LM Z Ë ÅOU t BHW «OUœ W ±U ±U b«á OπV Ê Iu t ±døe ±F Lb ( «l «IUzLW w - r ÔFbÒ c««lm Z OÔº FLq u«ßdw ªU ( Ls ONr «_ HU ) ô L FuÊ Ib «b OW Ë ºOW Ë IKOW ØU OW, Ë ªU OºX b Nr «ª d Ë «LFd W, ±U r r ±d«æ Nr, Ë Uœ r s ØOHOW «ß FLU «LM Z u«ßdw ªh ±ºµu ±s q - Ôd v Æd«Uœ««ôß FLU FMU W Æ q «ß FLU «LM Z KLd «_Ë v: «ôß FLU «LªU n û Uœ«FHw «LÔBMΩl ±s W ±ºRË OW. Uœ«Kºö±W «LK IU «Ld IW U Luœ q «cí b p ±u{ W w «LKBo «Lu uœ Kv «GKOn. LJMp GOOd ±u«åhu ±M πp Ad««LK IU «L OMW w œ Oq «ôß FLU bè UzFp «LF Uœ Ë ±døe îb±w ±F Lb. AR

17 uåot UÈ EEED d«è œë «b«î s œß ~UÁ, t «œ««±d u t œ ± q ºX îuœ ±d«ft LUzOb. º t MbÈ œß ~UÁ Åd UÎ «±u«œè «ßX Øt d«è ± Oj ºX ±Cd uœá Ë ±MD o U ±Id «U È œ ±u œ «ß HUœÁ ±πbœ ±O U Mb. œë «b«î s º t MbÈ Ë œß ~UÁ > œß ~UÁ LU UËÈ ±IUœ d UœÈ ±u«œ ÆU q «ß HUœÁ ±πbœ ±O U b. > d«œ ± q ±ªBu Ll Ë È «s uÿ ËßU q Æd«œ Ob U X LKOU ô  Æd«ÖOdœ. t Hk ± Oj ºX ØLJ ØMOr! ÄU UÊ OU œß ~UÁ UÈ «J dë OJv - ÆHq uœê d p «ËßU q U v. «Öd œß ~UÁ U r ØU Jdœ? t Jv «±d«øe ±πu uÿ ØMOb ( t NdßX NU œ œ dçt FLOd«±d«Ft ØMOb). «Öd œß ~UÁ ØU Jdœ º X t ±u«œ d «LOMUÊ UÅq ØMOb: - ËÅq uœê œß ~UÁ t d «Öd œß ~UÁ ØU Jdœ Çt U b Ødœ?

18 d Mb: œ Öd s ËßU q U v ußokt ±u«œ c«v («Æ Oq u Z, Äd IU Ë OdÁ), NU «U J ÄU Çt A t t Ë s c«v ±U ObÁ Ë ßáf t LOe ØdœÊ ±FLu v NU ádœ«b. ÇMb U AU œ Ob. œß ~UÁ ««d OdËÊ OUË b. ØUßt «AuzOb. Ê «JLJ J «d ±d u» ÄUØ ØMOb. - OGt UÈ ËßU q U v ºOU Oe º Mb. t NU U «OU œßx e Ob. - Äf «LOe ØdœÊ, OGt (m) Ë Jt UÈ (m) «U Ë s c«v «bëœ ØMOb U «îdd «ØºObÁ bê ÄOA~OdÈ uœ. -» Öd Ld«Á U ÇMb ÆDdÁ ÅU uê ±U l œ ËÊ ØUßt ±OJºd (h) d e b. ßdÄu (h) ±πne t ßdÄOê «b«~od (h) «Mb b. - ËßU q U v «º t Ë îaj ØMOb: NU ÆU q º s œ ±U Os d Auzv º Mb πe ±πlu t ßdÇdŒ (m + m + m + m + Am + l), b t LeÊ (f) Ë ±u u (a). «MNU «U J ÄU Çt ±d u» LOe ØMOb. - œß ~UÁ ««d OdËÊ OUË b. - d«è ßNu X œ LOe ØdœÊ, ËßU q U v «L i ÄU UÊ «ß HUœÁ AuzOb. LOe ØdœÊ - «LeÊ (f) Ë œ ºp «±u ºOuÊ ØMMbÁ (f) d«è îlod UÈ ßM~Os «ß HUœÁ JMOb. - «ËßU q U v t Mu«Ê d «ß HUœÁ JMOb ( d«è ±MπLb ØdœÊ Ī s ßU d OeÁ ØdœÊ U d«uô). - «Öd ÅU v (I) Ë ÄU t (I) ßU d Hu Åb±t œ bá U Mb, ««ß HUœÁ «NU Äd Oe ØMOb. U «OU œßx e Ob d«ºou d bá º Mb. Æ q «îu v ØdœÊ ØUßt Ë OdËÊ Ë œê ±u«œ œ ËÊ Ê, U b «e«±uî ÄOAUÄOg OGt KeÈ (d) «U Öd s ªg ÇdîU MbÁ (c) Ê OdËÊ OUË b. - Äf «ÄU UÊ «ß HUœÁ «œß ~UÁ, œ ±uæl LOe ØdœÊ Ê Ë U ÆDl d, Äd e œß ~UÁ «LOAt OdËÊ OUË b. - t OGt KeÈ (d), OGt ØUßt ±OJºd (h), ÇdŒ ØMMbÁ ØuÇJ (j), îdœ ØMMbÁ (k), ßdÇdŒ (m) Ë OGt UÈ ±bë d ß e NU (e) - ËßU q U v «œ ËÊ ±U JdËË u Æd«b«œÁ Ë «ß d OeÁ JMOb. - «Ë e«ê bê ±u UÈ KMb, U ÖdœÊ, Ød«Ë«Ë OdÁ UôÈ ËßU q U v œ U døx KuÖOdÈ ØMOb. - ØUßt ±OJºd (h) «Bu îu v, bëê ßdÄu (h) U Åd UÎ U ±u«œ îap JU OU b«b Ë ±U FU u UÊ œ ËÊ Ê d e b. - «œß ~UÁ œ ßD v ÅU, LOe Ë îaj «ß HUœÁ ØMOb. ËßOKt œ ~dè {Ls ØU ØdœÊ œß ~UÁ «ß HUœÁ JMOb. - «œß ~UÁ Du îu v «ß HUœÁ JMOb. - d«è «LMv, Ij «ËßU q U v Ë bøv ±MD o U œß ~UÁ îuœ «ß HUœÁ ØMOb. - Ij «AU œ MbÁ U (m,i,b) d«è b«x ±u«œ œ ËÊ u t «ß HUœÁ ØMOb, döe ««~A UÊ œßx, ÇM~U, ÆU o, ÇUÆu U d - ßOr œß ~UÁ «œ ±Fd œß dßv «HU, œ ±πuë Ë U œ LU U Īg UÈ œ«ê U œ eœ Jv J ±M l d«v Ë U œ Ë«UÈ Oe Æd«b Ob. ØMOb). - œß ~UÁ, ßOr U Äd e Ê «œ» U d ±U l œ ~dè dë d b. - œ Åu bâ ØU Ødœ Å O` U Åb±t œ bê ßOr U Äd e, ««ß HUœÁ «œß ~UÁ îuœœ«è ØMOb. - - d«è ÄOA~OdÈ «döu t îddè, NU «Ij ußokt Jv «±d«øe ±πu U ~e s ØMOb ( t NdßX NU œ œ dçt FLOd«±d«Ft ßU œ. - «s œß ~UÁ Åd UÎ d«è «ß HUœÁ c«zv œ œ ËÊ îu t ßUî t bá «ßX. ØdœÁ Ë «d OdËÊ OUË b. - ±DLµs u b Øt AU d œß ~UÁ ±MD o U AU d îu t ±O U b. döu t «UÁ œ ËÅq ØdœÊ œß ~UÁ t d {LU X d«u q ±v ±d«ft ØMOb). - œ ±uæl Fu i ØdœÊ ËßU q U v Ë U eœ J bê t ƺLX Uzv Øt œ ±uæl ØU œß ~UÁ ± d ±O U Mb, U b œß ~UÁ «îu±u NU œ«œá U b. U b ±d«æv ØuœØUÊ uœ U U «s œß ~UÁ U È JMMb. - döu t FLOdÈ πe LOe ØdœÊ Ë ~Nb«È ± b«ë œß ~UÁ U b ußj Jv «±d«øe ±πu «πuâ ÖOdœ ( t NdßX NU œ œ dçt FLOd«- «s œß ~UÁ d«è «ß HUœÁ «d«œ (Ë Oe ØuœØU v) Øt œ««è U ßUzv UÈ ºLv, JdÈ Ë Ë«v ±O U Mb Ë Oe «ªU bëê πd t Ë ÖU v ßUî t AbÁ «ßX, ±~d X EU dœè Øt ±ºµu «LMv Ë ±d«æ X NU uœá Ë œß u «ô  d«è «ß HUœÁ «œß ~UÁ «t - Æ q ««Ë Os «ß HUœÁ «œß ~UÁ, OuÁ ±Bd Ê «bæx ªu«Ob: «ß HUœÁ Od±MD o U œß u ±Bd ±U ««döu t ±ºµu O v ± d«±oºu œ. uåot UÈ «LMv ËßU q U v ±u uœ œ ±b v Øt îd b«è ØdœÁ «b, ËÈ dçºv º t MbÈ ±Aªh b U b. ±O u«ob ßU d ËßU q U v ±Mb à œ œß u «ß HUœÁ «eœ dë MbÁ U Jv «±d«øe ±πu FLOd«îd b«è LUzOb. IR 6

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

QUICK & HOT AQUA. F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR

QUICK & HOT AQUA.  F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR QUICK & HOT AQUA www.tefal.com F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR K H G I J A H G B C E D on off on off fig.1a fig.1b fig.2 fig.3 fig.4 fig.5 1 2 fig.6 fig.7 fig.8 1 2 2 2 fig.9

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k EL b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q EL Οδηγίες ασφάλειας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: DPL MC 8014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ DPL MC 8014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Ονομαστική τάση: 220-240 V / 50 Hz Ονομαστική ισχύς (ψύξης) [W]: 75 Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 430-4 DA 430-4 EXT G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

masterchef 5000 FR EN DE NL ES PT IT EL TR DA NO SV FI FA AR

masterchef 5000 FR EN DE NL ES PT IT EL TR DA NO SV FI FA AR masterchef 5000 FR EN DE NL ES PT IT EL TR DA NO SV FI FA AR www.moulinex.com b b1 c b2 d e b3 f a a2 a1 a3 g C/H A/D A4 G E 2 h i h1-1 h2-1 h1-2 h4 i1 i2 h2-2 h3 h5 j k k1 k2 l k7-1 k7-2 k3 k8 k7 k6 k5

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία αναθεώρησης 01/08/2014 Aναθεώρηση 3 Ημερομηνία αντικατάστασης 01/08/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MASTER INTERIOR CLEANING ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛ.ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ELECTRIC DIRECT JUICER Μοντέλο / Model : JC5508-A AC220-240V 50Hz - 80W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Επιτραπέζιο μίξερ με μπλέντερ KM544B

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Επιτραπέζιο μίξερ με μπλέντερ KM544B EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Επιτραπέζιο μίξερ με μπλέντερ KM544B Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτό το επιτραπέζιο μίξερ BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Nov. 2015 No.15111336 Specification / Laminate R-1755V No.; 15111336-1 Property Units

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les risques

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 Θέσεις, ιορθώσεις, αρατηρήσεις επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 2011 23.6.2011 1. Ανηικείμενο Πεδίο Εθαπμογήρ Τν παξφλ πξφηππν πεξηγξάθεη απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία ή/θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: S1069WK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W EL HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα