ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 9 Μαρτίου 2015

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πλήρης ενσωμάτωση του λογιστικού σκέλους της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ - Ευθυγράμμιση εθνικού λογιστικού πλαισίου με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές - Αποσύνδεση οικονομικών καταστάσεων από τη φορολογική νομοθεσία - Καταπολέμηση της λογιστικής πολυνομίας Περαιτέρω απλοποίηση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) Ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός των λογιστικών κανόνων Page 3

4 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Γενική εφαρμογή από όλες τις οντότητες. Έχει ληφθεί υπόψη η αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της ΕΕ για μείωση διοικητικού κόστους Υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Μείωση κόστους ενδοομιλικής πληροφόρησης Page 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ 1 Πεδίο Εφαρμογής & Κατηγορίες Οντοτήτων (Άρθ. 1-2) Κεφ 2 Λογιστικά Αρχεία (Άρθ. 3-7) Κεφ 3 Παραστατικά πωλήσεων (Άρθ. 8-15) Κεφ 4 Αρχές σύνταξης Χρημ/κών Καταστάσεων (Άρθ ) Κεφ 5 Κανόνες Επιμέτρησης (Άρθ ) Κεφ 6 Προσάρτημα (Σημειώσεις) & Απαλλαγές (Άρθ ) Κεφ 7 Ενοποιημένες Χρημ/κές Καταστάσεις (Άρθ ) Κεφ 8 Πρώτη Εφαρμογή & Μεταβατικές Διατάξεις (Άρθ ) Τα άρθρα 41 έως 43 δεν αφορούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Παραρτήματα - Ορισμοί Υποδείγματα Χρημ/κών Καταστάσεων Σχέδιο Λογαριασμών Σύνδεση Σχεδίου Λογαριασμών & Χρημ/κών Καταστάσεων Page 5

6 ΑΡΘΡΑ 1-2 Πεδίο εφαρμογής & Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ, ΟΕΛ International Audit & Accounting Coordinator, BDO Greece Page 6

7 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ κατά μετοχές και ΙΚΕ. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ΟΕ ή ΕΕ, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ κατά μετοχές ή ΙΚΕ. Η ΟΕ, ΕΕ, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη. Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014. Page 7

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Πολύ μικρές οντότητες Μικρές οντότητες Μεσαίες οντότητες Μεγάλες οντότητες Page 8

9 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Νομικά πρόσωπα Κύκλος εργασιών ΟΕ & ΕΕ & Ατομικές Σύνολο ενεργητικού Ανεξαρτήτως ορίου MO Προσωπικού Ανεξαρτήτως ορίου δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον εκ των τριών κριτηρίων, για δύο συνεχόμενες χρήσεις: Υποχρεωτικά Προαιρετικά Απλογραφικό λογιστικό σύστημα Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ κατά μετοχές ΟΕ, ΕΕ που το 100% κατέχουν νομικά πρόσωπα (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές δημοσίου (υπό την εποπτεία του δημσίου άρθρο 156 ν.4270/2014 ) και έχουν την μορφή των ως άνω εταιριών (ΟΕ,ΕΕ,ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ κλπ) άτομα Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα Page 9

10 ΛΟΙΠΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Νομικά πρόσωπα Κύκλος εργασιών Σύνολο ενεργητικού MO Προσωπικού δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον εκ των τριών κριτηρίων, για δύο συνεχόμενες χρήσεις: Υποχρεωτικά Μικρές οντότητες άτομα Μεσαίες οντότητες άτομα υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις: Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα Μεγάλες οντότητες > > > 250 άτομα Page 10

11 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Αν η περίοδος είναι διάφορη των 12 μηνών, γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση. Για διάστημα < 4 μηνών δεν γίνεται αναγωγή Ο υπολογισμός του Μ.Ο. προσωπικού γίνεται στη βάση πλήρους απασχόλησης. Περιλαμβάνονται: - Οι έχοντες έμμισθη σχέση - Δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί (έστω και αν εκδίδουν ΤΠΥ) - Οι απασχολούμενοι με μίσθωση - Οι ιδιοκτήτες, εφόσον αμείβονται Δεν περιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι και οι έχοντες γονική άδεια. Τυχόν κλάσμα, στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα. Page 11

12 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ως κύκλος εργασιών θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται: - Επιχορηγήσεις - Συναλλαγματικές διαφορές - Πωλήσεις παγίων - Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων - Αυτοπαραδόσεις (περιλαμβάνονται στο ΚΠ) - Έσοδα για λογαριασμό τρίτου Για τη χρήση 2015 το μέγεθος κρίνεται με βάση τα ποσοτικά δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2013 και 2014, όπως είχαν δημοσιευθεί για εκείνα τα έτη. Page 12

13 ΠΟΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΔΠΧΑ Υποχρεωτικά εφαρμόζουν οι: - Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος (δεν περιλαμβάνονται τα υποκαταστήματα αλλοδαπής τράπεζας) - Θυγατρικές οντότητας της οποίας οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της ΕΕ και εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του Μ.Ο των εργαζομένων της μητρικής - Χρηματοδοτικά Ιδρύματα περ. 26 παρ. 1 του αρ. 4 του Κανονισμού ΕΕ 375/ ΑΕ Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του ν. 3606/ ΑΕ Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005 Page 13

14 ΠΟΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΔΠΧΑ - ΑΕ Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν. 2278/ ΑΕ Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών του ν. 2367/ ΑΕ Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων του ν. 4099/ Οντότητες Χαρτοφυλακίου - Οντότητες που έχουν υποχρέωση βάσει άλλης νομοθετικής διάταξης Προαιρετική εφαρμογή δύναται να γίνει με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά για 5 συνεχή έτη από την 1 η εφαρμογή. Για τον υπολογισμό των 5 ετών προσμετράται και η πρώτη περίοδος εφαρμογής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συγκριτική περίοδος της 1 ης εφαρμογής. Page 14

15 ΑΡΘΡΑ η εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις Page 15

16 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Έναρξη ισχύος: - Κεφάλαια 1-5 από 1 η Ιανουαρίου Κεφάλαια 4-7 μετά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα γίνει με αναδρομική προσαρμογή (σύμφωνα με το αρ. 28 παρ. 1): - Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, όπως είχαν συνταχθεί με τους προηγούμενους λογιστικούς κανόνες (ΕΓΛΣ), για τη σωρευτική επίδραση κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και τρέχουσας περιόδου. - Στοιχεία της 1/1/2014 (δηλαδή 31/12/2013), 31/12/2014 και 31/12/2015 Page 16

17 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών της συγκριτικής περιόδου - Στοιχεία της περιόδου 1/1/ /12/2014. Εννοείται ότι τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου 1/1/ /12/2015 θα αναγνωριστούν σύμφωνα με τα νέα ΕΛΠ. Page 17

18 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Όταν η αναδρομική εφαρμογή ορισμένων ή όλων των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούμενο κόστος (η αρχική αναγνώριση έχει γίνει σε μακρινή περίοδο στο παρελθόν ή η εύλογη αξία δεν είναι διαθέσιμη) είναι σημαντικό, τότε στην αρχή της περιόδου της 1 ης εφαρμογής η οντότητα δύναται (η παρακάτω επιλογή δεν ισχύει για τις πολύ μικρές οντότητες) να: Page 18

19 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια & Επενδυτικά Ακίνητα Επιλογή ιστορικού κόστους ως βάση επιμέτρησης? ΌΧΙ ΝΑΙ Λογιστικές αξίες όπως είχαν δημοσιευθεί στο τέλος της προηγούμενης περιόδου ως τεκμαρτό κόστος Ή Εύλογες αξίες (επιμέτρηση σύμφωνα με το αρ. 24) ως τεκμαρτό κόστος Εύλογες αξίες (επιμέτρηση σύμφωνα με το αρ. 24) Διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και εύλογης αξίας Κέρδη είς νέον Κέρδη είς νέον ή αποθεματικό εύλογης αξίας Page 19

20 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Κονδύλια ισολογισμού τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, δύνανται να συνεχίσουν να εμφανίζονται μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει των φορολογικών διατάξεων ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσής τους. Ενδεικτικά αναφέρονται: Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης Έξοδα μετεγκατάστασης Έξοδα αναδιοργάνωσης Έξοδα αύξησης κεφαλαίου Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια κτήσης παγίων στοιχείων Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών Page 20

21 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το κονδύλι «Διαφορές Ενοποίησης» του καταργούμενου αρ. 103 ν. 2190/1920, κατά την 1 η εφαρμογή: Στοιχείο ενεργητικού (αναπόσβεστο χρεωστικό υπόλοιπο κατά την 31/12/2014) ΌΧΙ ΝΑΙ Απεριόριστη Ωφέλιμη Ζωή Η Ωφέλιμη Ζωή δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα Δεν αναγνωρίζεται ως στοιχείο (χρεωστικό ή πιστωτικό) της καθαρής θέσης και μεταφέρεται στα αποτελέσματα είς νέον Διενέργεια ετήσιου ελέγχου απομείωσης Διενέργεια 10 ετούς απόσβεσης Page 21

22 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΦΑΣ (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε του ν. 4093/2012) και κάθε άλλη διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία που έχει εκδοθεί βάσει αυτών των καταργούμενων διατάξεων ή του προϊσχύσαντος ΠΔ 186/1992 ΠΔ 1123/1980 περί ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984 περί κλαδικού λογιστικού σχεδίου ασφαλιστικών επιχειρήσεων ΠΔ 384/1992 περί κλαδικού λογιστικού σχεδίου τραπεζών Λογιστικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 Τα αρ του ν. 2065/1992 (αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων) Το αρ. 23β1, του ΝΔ 400/1970 (Οικ. Καταστ. ασφαλιστικών εταιρειών) Page 22

23 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρ. 22 παρ. 2 του ΚΝ 3190/1955 (κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων ΕΠΕ) Αρ. 80, 96, 97, 98 παρ. 1 και 101 του ν. 4072/2012 (οικονομικές καταστάσεις ΙΚΕ) Ν. 1809/1988 και κάθε άλλη διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία (καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών) Page 23

24 ΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Κάθε εταιρεία, η οποία κατά την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: - σύνολο ισολογισμού ευρώ, - καθαρός κύκλος εργασιών ευρώ, - Μ.Ο προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτομα, και - εφόσον δεν εφαρμόζει τα ΔΛΠ, δύναται να μην εκλέγει ελεγκτές από τους νόμιμους ελεγκτές του ν. 3693/2008. Όταν η εταιρεία παύει να υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο συνεχόμενες χρήσεις, η ευχέρεια παρέχεται από τη χρήση που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων. Όταν η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο συνεχόμενες χρήσεις, η άρση της ευχέρειας ενεργοποιείται από τη χρήση που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων. Page 24

25 ΑΡΘΡΑ 3-7 Λογιστικά αρχεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Οικονομολόγος Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΤΕΚΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΠ Page 25

26 ΤΑ ΕΛΠ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4174/2013 Άρθρο 13 παρ. 1: «Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία..., σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.» Άρθρο 54 παρ. 2: Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: - γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ.,..., σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και - δ) πεντακόσια (500) ευρώ..., σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Page 26

27 ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 ΚΑΙ 3 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΦΑΣ Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 7) Κεφάλαιο 3: Παραστατικά πωλήσεων (άρθρα 8 15) Πολ. 1003/ Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των : διατάξεων του ν. 4308/2014 Page 27

28 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 2) Οι λογιστικές υποχρεώσεις προσδιορίζονται από την ένταξη μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους. Τηρούμενα βιβλία (διπλογραφικά, απλογραφικά) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει Απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης Παροχή ορισμένων πληροφοριών του προσαρτήματος Μια Ο.Ε. εταιρεία ικανοποιώντας τα σχετικά κριτήρια εντάσσεται στην κατηγορία «Μικρές Οντότητες» Υποχρεούται να συντάσσει επιπλέον Ισολογισμό και συνεπώς να τηρεί Διπλογραφικό σύστημα. Page 28

29 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (Άρθρο 3) Λογιστικό σύστημα Λογιστικά αρχεία Κανόνες τήρησης αρχείων Σχέδιο λογαριασμών Απλογραφικό / διπλογραφικό σύστημα Page 29

30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (Άρθρο 3) Λογιστικό σύστημα Λογιστικα αρχει α Διαδικασι ες και μέθοδοι για την: α) καταχω ρηση των σχετικω ν συναλλαγω ν και γεγονότων β) κατα ρτιση των χρηματοοικονομικω ν καταστα σεων Λογιστικα αρχει α (accounting records) Λογιστικά Βιβλία Λογιστικά στοιχεία (Παραστατικα ) Page 30

31 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. Ημερολόγια, αναλυτικά και συγκεντρωτικά καθολικά 2. Τεχνικές προδιαγραφές για την παραγωγή προϊόντων 3. Αρχεία όπου παρακολουθούνται τα αποθέματα 4. Δεδομένα κοστολόγησης 5. Αναλυτικά υπολογιστικά φύλλα 6. Μισθοδοτικές καταστάσεις, παρουσιολόγια 7. Πρακτικά διαφόρων οργάνων διοίκησης 8. Στοιχεία που λαμβάνονται από τρίτους, συμβάσεις 9. Έγγραφα (π.χ. φορολογικά) που υποβάλλονται για την κάλυψη υποχρεώσεων Page 31

32 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι απαιτήσεις του νόμου μπορεί να παραβλέπονται κατά την: Αναγνώριση Επιμέτρηση Παρουσίαση Ενοποίηση Εάν η επίπτωση της συμμόρφωσης προς αυτές δεν είναι σημαντική Η έννοια της σημαντικότητας δεν έχει εφαρμογή στη καταχώρηση Για την τήρηση των λογιστικών αρχείων δεν εφαρμόζεται το κριτήριο της σημαντικότητας. Συνεπώς στα λογιστικά αρχεία καταχωρείται κάθε συναλλαγή και γεγονός της οντότητας, ανεξαρτήτως αξίας. Page 32

33 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται Χειρόγραφα Ηλεκτρονικά Τα στοιχεία επιτρέπεται να συντάσσονται Στην Ελληνική Σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα* Βιβλία Στην Ελληνική Νόμισμα Σε οποιοδήποτε νόμισμα* * προϋπόθεση: παρέχεται μετάφραση ή μετατροπή σε εύλογο χρονικό διάστημα Page 33

34 ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 8) Το Σχέδιο Λογαριασμών είναι υποχρεωτικό ως προς: την ονοματολογία, το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών το περιεχόμενό τους 1. Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των κωδικών. 2. Κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31 η Δεκεμβρίου Page 34

35 ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΡΘΡΟ 3 10) Διπλογραφικό σύστημα εφαρμόζουν (είτε συντάσσουν υποχρεωτικά είτε προαιρετικά Ισολογισμό) οι εξής οντότητες: ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες, ΟΕ και ΕΕ των οποίων όλα τα άμεσα ή έμμεσα μέλη είναι οντότητες ως ανωτέρω ή συγκρίσιμου νομικού τύπου Οντότητες με μορφή ΟΕ και ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις, αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, κοινωνίες αστικού δικαίου, δικηγορικές εταιρείες, κοινοπραξίες κ.λπ. με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από ευρώ Μη κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης (περιλαμβάνει και τις πωλήσεις υγραερίου) με μορφή ΟΕ, ΕΕ, ατομική επιχείρηση, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από ευρώ. Page 35

36 ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ 4) Επιμέρους άλλα αρχεία Αποθέματα Πληροφορίες που περιέχουν τα λογιστικά αρχεία: - Περιουσιακά στοιχεία - Υποχρεώσεις - Λογαριασμούς καθαρής θέσης (απογραφή τέλους) Page 36

37 ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΑΡΘΡΟ 4) Επιμέρους αρχεία (βιβλία) Αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Αρχείο επενδύσεων Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων 1 Αρχείο αποθεμάτων τρίτων Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων 2 Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης 2 Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων 2 Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξ.ν. Οι πολύ μικρές οντότητες: 1. Δεν διενεργούν απογραφή αν τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών < Μπορούν να μην τηρούν τα συγκεκριμένα αρχει α Page 37

38 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΑΡΘΡΟ 4) Η φυσική καταμέτρηση (φυσική απογραφή) δύναται να αντικατασταθεί από σύστημα κυλιόμενων απογραφών, όταν τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης παραλαμβανομένων και αποστελλομένων αγαθών. Έμμεσες τεχνικές: Προσδιορίζουν την αξία του τελικού αποθέματος και του κόστους πωληθέντων χωρίς να απαιτείται ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων. Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method) Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα Εφαρμογή των ανωτέρω για τον προσδιορισμό της ποσότητας απογραφής της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και όχι και για την επιμέτρηση των αποθεμάτων. Page 38

39 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 5) ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Page 39

40 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΡΘΡΟ 5) Κάθε συναλλαγή τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά Από ποιόν μπορεί να εκδίδονται τα παραστατικά; Από την οντότητα Από τον αντισυμβαλλόμενο * Από τρίτο * * Τα παραστατικά όταν εκδίδονται από αντισυμβαλλόμενο ή τρίτο αποστέλλονται στον απαιτούμενο χρόνο για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης. Δικλίδες διασφάλισης παραστατικών προκειμένου να επιτυγχάνεται: Ελέγξιμη αλληλουχία Συσχέτιση των συναλλαγών με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις Αυθεντικότητα και ακεραιότητα Page 40

41 ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 5) Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Αποθήκης Ποιά αποθέματα αφορά; Αποθέματα της οντότητας είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι Αποθέματα της οντότητας σε τρίτους Αποθέματα τρίτων σε χώρους της οντότητας Σημεία προσοχής: Οι υποχρεώσεις παρακολούθησης των αποθεμάτων εκπληρώνονται με την έκδοση ή λήψη των κατάλληλων παραστατικών. Τα παραλαμβανόμενα αποθέματα χωρίς συνοδευτικό διακίνησης καταχωρούνται, άμεσα, σε κατάλληλο αρχείο (έκδοση παραστατικού) Page 41

42 ΑΥΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΓΚ. ΠΟΛ. 1003/2014) Το παραστατικό μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον διασφαλίζεται ο χρόνος της έκδοσης του (π.χ. έχει αποσταλεί ). Εφαρμόζονται αναλόγως τα περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το αποδεικτικό διακίνησης μπορεί να βρίσκεται σε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης με δυνατότητα ανάγνωσης, κατά τη διακίνηση. Page 42

43 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 6) ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Page 43

44 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ) (ΑΡΘΡΟ 6) Όταν η οντότητα συντάσσει Ισολογισμό Το αργο τερο με χρι το τε λος του επο μενου μη να Αντίθετα αν ΔΕΝ συντάσσει Ισολογισμό Το αργο τερο με χρι το τε λος του επο μενου μη να απο τη λη ξη του τριμη νου. Σε κα θε περι πτωση, η ενημε ρωση γι νεται εντο ς του απαιτου μενου χρο νου για την ε γκαιρη συ νταξη των χρηματοοικονομικω ν καταστα σεων. Page 44

45 ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 7) Τη ρηση και διαφυ λαξη των βιβλιών και στοιχειών (5 έτη από τη λήξη της περιόδου) Μπορου ν να τηρου νται και να φυλα σσονται οπουδη ποτε, ακόμη και κατα την δια ρκεια της περιο δου που αφορου ν. Δυνατο τητα διαφυ λαξης σε οποιαδη ποτε μορφη (ε ντυπη η ηλεκτρονικη ) ανεξα ρτητα απο τον τρο πο τη ρησης αυτω ν. Τα σε έντυπη μορφή (εκδιδόμενα και λαμβανόμενα) μπορούν να ψηφιοποιου νται και να φυλα σσονται στη νεά μορφη ακο μα και κατα τη δια ρκεια της τρε χουσας περιο δου Η δυνατο τητα αυτη παρε χεται επι σης και για τα παραστατικα (στοιχειά) με ημερομηνιά ε κδοσης πριν την 1/1/2015 αλλα δεν παρε χεται για τα τηρου μενα με χρι 31/12/2014 βιβλιά. Page 45

46 ΑΡΘΡΑ 8-15 Παραστατικά πωλήσεων Page 46

47 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 8) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ή ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ Page 47

48 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 8) Έκδοση τιμολογίου Περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται έκδοση τιμολογίου Πώληση αγαθών Παροχή υπηρεσιών Σε κάθε συναλλαγή που υπόκειται σε ΦΠΑ Αποζημιώσεις Οικονομικές ενισχύσεις Επιστροφή τόκων, εισφορών Η συνναλαγή τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο συμβαλλόμενος Page 48

49 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΠΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 8) Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο, με προϋπόθεση αποδοχής από τον παραλήπτη. Ενδεικτικά: Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής Συμβόλαια Έγγραφα επίδοσης, κατασχέσεις Λογαριασμοί ΔΕΚΟ Έγγραφα ή μηνύματα που συνδέονται με αρχικά εκδοθέν τιμολόγιο, το οποίο και τροποποιούν, θεωρούνται τιμολόγια. - Π.χ. μήνυμα για τόκους υπερημερίας. Προβλέπεται έκδοση πιστωτικού τιμολογίου ακόμη και για διαφορές ΦΠΑ. Page 49

50 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΑΡΘΡΟ 8) Συναλλαγές Δημοσίου και ΝΠΔΔ πότε εκδίδεται τιμολόγιο - Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου μόνο για πράξεις που υπάγονται στο ΦΠΑ. Συναλλαγές με μη υπόχρεους - Εκδίδονται από την οντότητα παραστατικά για την τεκμηρίωση και της συναλλαγής. Υποχρέωση μιας οντότητας να εκδίδει δικό της παραστατικό σε περίπτωση που ως αγοραστής συναλλάσσεται με οντότητα που δεν εκδίδει. - Δεν προκύπτει υποχρέωση γνωστοποίησης Page 50

51 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 9) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Page 51

52 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Φέρουν αύξουσα αρίθμηση για μια ή περισσότερες σειρές Το είδος και η ποσότητα μπορεί να προκύπτει και από άλλα έγραφα που σχετίζονται με το τιμολόγιο. Την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η παράδοση αγαθών ή ολοκληρώθηκε η παροχή υπηρεσίας εφόσον διαφέρει από την ημερομηνία έκδοσης του. ΝΟΜΙΣΜΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Συντάσσονται και σε γλώσσα άλλη από την ελληνική Τα ποσά εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα Το ποσό ΦΠΑ εκφράζεται σε εθνικό νόμισμα ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Δεν απαιτείται υπογραφή του τιμολογίου Page 52

53 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 11) ΧΡΟΝΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Page 53

54 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 11) Πώληση αγαθών Η 15 η ημέρα του επόμενου μήνα από την αποστολή ή παράδοση Παροχή υπηρεσιών Η 15 η ημέρα του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της υπηρεσίας Συνεχιζόμενη πώληση ή παροχή Η 15 η ημέρα του επόμενου μήνα που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής Αγοραστής Δημόσιο ή ΝΠΔΔ Μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου Page 54

55 ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 12) ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ) ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΦΤΜ ή ΕΑΦΔΣΣ -ΦΗΜ Page 55

56 ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12) Για πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές Αντίτυπο της απόδειξης λιανικής παραδίδεται ή αποστέλλεται στο πελάτη. Προβλέπεται η έκδοση πιστωτικών αποδείξεων. Όταν είναι άνω των 50 ευρώ, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. Ανάθεση έκδοσης σε τρίτους (πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης). Page 56

57 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΑΡΘΡΟ 14) Αφορά τόσο το τιμολόγιο όσο και την απόδειξη λιανικής. Προσοχή: Τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή: Είτε μέσω του μηχανογραφημένου λογιστικού συστήματος του εκδότη είτε μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και αποστέλλονται έντυπα στον πελάτη, δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Aντιθέτως, τιμολόγια που εκδόθηκαν έντυπα, σαρώθηκαν, αποθηκεύτηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη θεωρούνται ηλεκτρονικά. Κριτήριο για την ορθή εφαρμογή: Ο τρόπος αποθήκευσης και διαβίβασης του φορολογικού στοιχείου στον λήπτη (με ηλεκτρονικό τρόπο) και όχι η διαδικασία με την οποία αυτό δημιουργήθηκε αρχικά από τον εκδότη. Page 57

58 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 15) Αυθεντικότητα προέλευσης Διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή Ακεραιότητα περιεχομένου Δεν έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο Αναγνωσιμότητα Το περιεχόμενο μπορεί να αναγνωσθεί. Οι ανωτέρω διασφαλίσεις αφορουν το χρόνο έκδοσης έως και τη λήξη περιόδου διαφύλαξης Page 58

59 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15) Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων Εκκαθάριση συναλλαγών μέσω παρόχου πληρωμών που τελεί υπό την εποπτεία της ΤτΕ Χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Page 59

60 ΑΡΘΡΑ Αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ΣΤΕΛΙΟΣ Λ. ΝΤΟΤΣΙΑΣ CIA, FCCA Διευθυντής Globaltraining Ελλάδος Page 60

61 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 16 ΕΛΠ) Πολύ μικρές Μικρές Μεσαίες Μεγάλες Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής θέσης Κατάσταση Χρηματοροών Προσάρτημα (Σημειώσεις) (1) Οι πολύ μικρές οντότητες μπορόυν να προετοιμάζουν συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων. (2) Οι πολύ μικρές οντότητες (α1 2γ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ) μπορόυν να προετοιμάζουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Page 61

62 ΟΡΙΣΜΟΙ Περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό) (Assets): Πόροι επί των οποίων η επιχείρηση ασκεί έλεγχο, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και από τους οποίους αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Κυκλοφορούν ενεργητικό (current assets), είναι περιουσιακά στοιχεία τα οποία: η οντότητα αναμένει ή σκοπεύει να ρευστοποιήσει ή πωλήσει ή αναλώσει εντός του συνήθους λειτουργικού κύκλου, ή η οντότητα κατέχει για εμπορικούς σκοπούς, ή η οντότητα αναμένει να ρευστοποιήσει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, ή είναι μετρητά ή ταμειακά ισοδύναμα, εκτός εάν υφίσταται περιορισμός για τη χρήση τους (διακανονισμός υποχρέωσης για διάστημα 12 μηνών). Page 62

63 ΟΡΙΣΜΟΙ Υποχρέωση (Liability): Μια παρούσα δέσμευση της οντότητας, που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, ο διακανονισμός της οποίας αναμένεται να οδηγήσει σε εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη. Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση (current liability): Μια υποχρέωση που λήγει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού ή εντός του λειτουργικού κύκλου, όταν αυτός υπερβαίνει τους 12 μήνες. Καθαρή θέση (equity): Η διαφορά μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μιας οντότητας. Page 63

64 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ 20Χ1 20Χ0 Ενσώματα πάγια Ακίνητα X X Μηχανολογικός εξοπλισμός X X Λοιπός εξοπλισμός X X Επενδύσεις σε ακίνητα X X Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης X X Λοιπά άυλα X X Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή X X Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία X X Χρεωστικοί τίτλοι X X Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες X X Αναβαλλόμενοι φόροι X X Σύνολο μη κυκλοφορούντων X X Page 64

65 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα X X Εμπορεύματα X X Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά X X Προκαταβολές για αποθέματα X X X X Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις X X Δουλευμένα έσοδα περιόδου X X Λοιπές απαιτήσεις X X Προπληρωμένα έξοδα X X Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα X X X X Σύνολο κυκλοφορούντων X X Page 65

66 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο X X Υπέρ το άρτιο X X Καταθέσεις ιδιοκτητών X X X X Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων X X X X Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού X X Αφορολόγητα αποθεματικά X X Αποτελέσματα εις νέο X X X X Σύνολο καθαρής θέσης X X Page 66

67 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους X X Λοιπές προβλέψεις X X X X Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια X X Κρατικές επιχορηγήσεις X X Αναβαλλόμενοι φόροι X X X X Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων X X Εμπορικές υποχρεώσεις X X Φόρος εισοδήματος X X Λοιποί φόροι και τέλη X X Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης X X Έξοδα χρήσεως δουλευμένα X X Έσοδα επόμενων χρήσεων X X X X Σύνολο υποχρεώσεων X X Page 67

68 ΟΡΙΣΜΟΙ Εισόδημα (income): Αυξήσεις σε οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς με τη μορφή εισροών ή αυξήσεων περιουσιακών στοιχείων ή μειώσεων υποχρεώσεων, που οδηγούν σε αυξήσεις της καθαρής θέσης, - εκτός από εκείνες που σχετίζονται με συνεισφορές των ιδιοκτητών της οντότητας. Το εισόδημα περιλαμβάνει τα έσοδα και τα κέρδη. Έσοδο (Revenue): Η μικτή εισροή οικονομικών ωφελειών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, η οποία προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες μιας οντότητας και αυξάνει την καθαρή θέση της. Κέρδος (Gain): Αύξηση στα οικονομικά οφέλη που πληροί τον ορισμό του εισοδήματος, αλλά δεν είναι έσοδο. Τα κέρδη οδηγούν σε καθαρή αύξηση της καθαρής θέσης, με τη μορφή μείωσης των υποχρεώσεων ή αύξησης των περιουσιακών στοιχείων. Page 68

69 ΟΡΙΣΜΟΙ Έξοδο (Expense): Η μείωση των περιουσιακών στοιχείων (οικονομικών πόρων) ή η αύξηση των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που οδηγεί σε μείωση της καθαρής θέσης - εκτός των μειώσεων της καθαρής θέσης που προέρχονται από διανομές στους ιδιοκτήτες της οντότητας. Page 69

70 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημ 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ Κόστος πωλήσεων X X Μικτό αποτέλεσμα X X Λοιπά συνήθη έσοδα X X X X Έξοδα διοίκησης Χ Χ Έξοδα διάθεσης Χ Χ Λοιπά έξοδα και ζημιές Χ Χ Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων Χ Χ Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Χ Χ Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Χ Χ Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Χ Χ Λοιπά έσοδα και κέρδη X X Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων X X Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χ Χ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα X X Αποτέλεσμα προ φόρων X X Φόροι εισοδήματος X X Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους X X Page 70

71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις Ιδιοκτητών Διαφορές εύλογης αξίας Αποθεματικά νόμων και κατ/κού Αποτ/τα εις νέο Υπόλοιπο Χ0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών Χ Χ Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Χ Χ Χ Χ Εσωτερικές μεταφορές Χ Χ Χ Διανομές στους φορείς Χ Χ Αποτελέσματα περιόδου Χ Χ Υπόλοιπο Χ0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Χ Χ Διανομές μερισμάτων Χ Χ Αποτελέσματα περιόδου Χ Χ Υπόλοιπο Χ1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Σύνολο Page 71

72 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες Αποτέλεσμα προ φόρων Πλέον ή μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων Προβλέψεις Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης Μεταβολή αποθεμάτων Μεταβολή απαιτήσεων Μεταβολή υποχρεώσεων Μείον: Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους Πληρωμές για φόρο εισοδήματος Σύνολο Χ Χ Χ Χ Χ Χ X X Χ Χ X X Χ X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ X X Χ Χ X X Χ X X Page 72

73 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο Χ Χ Χ X X Χ Χ Χ X X Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια Μερίσματα πληρωθέντα Σύνολο Χ Χ X X Χ Χ X X Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Χ X X Χ X X Page 73

74 ΑΡΘΡΑ Κανόνες επιμέτρησης ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΠ Page 74

75 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ 18) Πάγια περιουσιακά στοιχεία (πάγια στοιχεία ενεργητικού) (Fixed assets): Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να προσφέρουν οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου. Βελτίωση παγίου (improvement of a fixed asset): Μια δαπάνη με σκοπό την επέκταση της ωφέλιμης ή/και της οικονομικής ζωής ενός παγίου ή/και τη βελτίωση της επίδοσής του, σε σχέση με την κατάσταση του παγίου κατά την αρχική του αναγνώριση. Επισκευή παγίου περιουσιακού στοιχείου (repair of fixed assets): Μια δαπάνη που αποσκοπεί σε αποκατάσταση της παραγωγικής δυνατότητας ενός παγίου, ύστερα από καταστροφή, χρήση ή άλλη μείωση. Page 75

76 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ 18) Κόστος κτήσης (αξία αγοράς) περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών (Acquisition cost or purchase price of assets and services): Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δίνεται κατά το χρόνο απόκτησης ή κατασκευής, πλέον δαπάνες αγοράς και μείον οποιαδήποτε μείωση του κόστους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. - Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων στοιχείων, όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια αυτής της περιόδου. - Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. Page 76

77 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ 18) Απόσβεση (Depreciation, amortization): Η συστηματική κατανομή της αποσβεστέας αξίας ενός στοιχείου στην ωφέλιμη ζωή του. Ωφέλιμη οικονομική ζωή (useful economic life): Η εκτιμώμενη περίοδος στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιείται οικονομικά ή ο αριθμός των παραγομένων ή παρόμοιων μονάδων που αναμένεται να αποκτηθούν από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. Page 77

78 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ 18) Απόσβεση Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. Η απόσβεση διενεργείται είτε - με τη σταθερή μέθοδο είτε - με τη φθίνουσα μέθοδο είτε - με τη μέθοδο των παραγόμενων μονάδων. Page 78

79 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ 24) Επιμέτρηση σε Εύλογη Αξία Επιμέτρηση μετά την αναγνώριση Μοντέλο Κόστους Μοντέλο Επανεκτίμησης Κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης Επανεκτιμημένο ποσό μείον μεταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις και μεταγενέστερες συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση επιμετράται σε εύλογη αξία, όλα τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις παρόμοιας φύσης του σχετικού κονδυλίου, επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η επιμέτρηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνεται μόνο όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Page 79

80 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ 24) Επιμέτρηση σε Εύλογη Αξία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα Κέρδη από την επιμέτρηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων αναγνωρίζονται, κατά στοιχείο ακινήτου, ως διαφορά στην καθαρή θέση (Αποθεματικό Επανεκτίμησης) στην περίοδο που προκύπτουν. Ζημιές από την επιμέτρηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων πρώτα συμψηφίζουν τυχόν υπάρχουσα θετική διαφορά εύλογης αξίας της καθαρής θέσης κατά περιουσιακό στοιχείο και το εναπομένον ποσό αναγνωρίζεται ως ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτει. - Το ποσό των θετικών διαφορών εύλογης αξίας (κέρδος) της καθαρής θέσης μπορεί να μεταφέρεται κατευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον, είτε σταδιακά καθώς το περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται, είτε εφάπαξ κατά τη διαγραφή, είτε την καθ οιονδήποτε τρόπο διάθεση του στοιχείου από το οποίο προέρχεται η σχετική διαφορά. Page 80

81 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 18) Χρηματοδοτική μίσθωση (finance lease): Η μίσθωση η οποία μεταφέρει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας μπορεί τελικά είτε να μεταβιβάζεται είτε όχι. Λειτουργική μίσθωση (operating lease): Μια μίσθωση που δεν είναι χρηματοδοτική. Page 81

82 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 18) Ενδείξεις Η μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο μισθωτή κατά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου. Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι επαρκώς χαμηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος, έτσι ώστε, κατά την έναρξη της μίσθωσης, να θεωρείται ευλόγως βέβαιο ότι το δικαίωμα θα ασκηθεί. Η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου, έστω και αν ο τίτλος κυριότητας δε μεταβιβάζεται. Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων, καλύπτει ουσιωδώς το σύνολο της εύλογης αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε μόνον ο μισθωτής να μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις. Page 82

83 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 18) Χρέωση Πάγιο Στοιχείο Ενεργητικού Πίστωση Υποχρέωση Χρηματοδοτική Μίσθωση Page 83

84 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 18) Ο τίτλος ιδιοκτησίας θα μεταφερθεί στο μισθωτή στο τέλος της συμφωνίας; Οι πληρωμές των μισθωμάτων χωρίζονται σε: ΝΑΙ ΟΧΙ Απόσβεση κατά την περίοδο της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου Απόσβεση κατά το μικρότερο μεταξύ χρόνου μίσθωσης και ωφέλιμης ζωής του στοιχείου Χρηματοοικονομικό έξοδο Αποπληρωμή κεφαλαίου που είναι η διαφορά μεταξύ Συνόλου μισθωμάτων και χρηματοοικονομικών εξόδων Page 84

85 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 18) Στην ουσία η εταιρεία δεν πωλεί το στοιχείο αλλά δανειοδοτείται Δεν καταχωρίζεται πώληση και ταυτόχρονη χρηματοδοτική μίσθωση Στην περίοδο που γίνεται η συναλλαγή αυτή Καταχωρίζεται δάνειο ΧΡΕΩΣΗ Ταμείο / Τράπεζα ΠΙΣΤΩΣΗ Υποχρέωση Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας Οι πληρωμές χωρίζονται σε αποπληρωμή κεφαλαίου και χρηματοοικονομικό έξοδο ΧΡΕΩΣΗ Υποχρέωση & Χρημ/κο έξοδο ΠΙΣΤΩΣΗ Ταμείο / Τράπεζα Page 85

86 ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΛΣ - ΕΛΠ Page 86

87 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΛΣ ΕΛΠ ΕΓΛΣ ΕΛΠ Πίνακας Διάθεσης Ο πίνακας διάθεσης καταρτίζεται ως ιδιαίτερο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων Δεν υπάρχει πίνακας διάθεσης. Η αντίστοιχη πληροφόρηση προκύπτει από την κατάσταση αποτελεσμάτων και από τον Πίνακα Μεταβολών της Καθαρής Θέσης Κατάσταση Ταμειακών Ροών Καταρτίζεται υποχρεωτικά σε περιπτώσεις ομίλων Καταρτίζεται υποχρεωτικά σε απλή και ενοποιημένη βάση Page 87

88 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΛΣ ΕΛΠ ΕΓΛΣ ΕΛΠ Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης Τα κριτήρια χαρακτηρισμού εξόδων ως πολυετούς απόσβεσης δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια Ο χαρακτηρισμός των εξόδων ως πολυετούς απόσβεσης επιτρέπεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η τήρηση των οποίων επανεξετάζεται κάθε φορά που συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις Έξοδα εγκατάστασης Εμφανίζονται στο Ενεργητικό και αποσβένονται εντός πενταετίας Καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης Page 88

89 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΛΣ ΕΛΠ Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Εμφανίζονται στο Ενεργητικό και αποσβένονται εντός πενταετίας Προσαυξάνουν το αρχικό κόστος του παγίου Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου & εκδόσεως ομολογιακών δανείων Εμφανίζονται στο Ενεργητικό και αποσβένονται εντός ΕΓΛΣ πενταετίας Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου καταχωρούνται αφαιρετικά της Καθαρής θέσης εάν είναι σημαντικά (σε αντίθετη περίπτωση καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης) ΕΛΠ Τα έξοδα εκδόσεως ομολογιακών δανείων καταχωρούνται αφαιρετικά της σχετικής υποχρέωσης ή αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια του δανείου. Page 89

90 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΛΣ ΕΛΠ Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Εμφανίζονται στην κατηγορία «Ασώματες ακινητοποιήσεις» του Ισολογισμού και αποσβένονται εντός πενταετίας Ενσωματώνονται στο κόστος κτήσης των παγίων στοιχείων ή των αποθεμάτων Page 90

91 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΛΣ ΕΛΠ ΕΓΛΣ ΕΛΠ Ενσώματες ακινητοποιήσεις Η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και οι συντελεστές αποσβέσεων των παγίων στοιχείων επιβάλλονται από τη Φορολογική Νομοθεσία Η επιχείρηση χρησιμοποιεί εκτιμητές προκειμένου να αναπροσαρμόσει την αξία των ακινήτων της και αποσβένει τα πάγιά της βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) Τα μίσθια εμφανίζονται μόνο σε λογαριασμούς τάξεως και τα μισθώματα βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης ενώ η καταβολή των μισθωμάτων καταχωρείται σε μείωση αντίστοιχης υποχρέωσης Page 91

92 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΛΣ ΕΛΠ ΕΓΛΣ ΕΛΠ Page 92 Κρατικές Επιχορηγήσεις Εμφανίζονται στα Ίδια Κεφάλαια και αποσβένονται αναλογικά με την απόσβεση του παγίου το οποίο αφορούν Εμφανίζονται: -είτε αφαιρετικά του κόστους κτήσης του παγίου -είτε σε μεταβατικό λογαριασμό ως έσοδα επόμενων χρήσεων Αποθέματα Αποτίμηση στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας, όπου η τρέχουσα προσδιορίζεται με μία από τις παρακάτω μεθόδους: -Μέσο σταθμικό κόστος -FIFO -LIFO Βασικές μέθοδοι αποτίμησης: -FIFO -Μέσο σταθμικό κόστος

93 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΛΣ ΕΛΠ ΕΓΛΣ ΕΛΠ Ίδιες Μετοχές στο ενεργητικό με σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού κέρδη & ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα το αποθεματικό μεταφέρεται στα αποτελέσματα ή σε ειδικό αποθεματικό αφαιρετικά από την Καθαρή Θέση κέρδη & ζημίες μεταφέρονται επίσης στην Καθαρή Θέση Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση Οι χρεωστικές καταχωρούνται απ ευθείας στα αποτελέσματα Οι πιστωτικές παραμένουν σε λογαριασμό προβλέψεων Μεταφέρονται στο σύνολό τους στα αποτελέσματα της χρήσης Page 93

94 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΛΣ ΕΛΠ Έκτακτα αποτελέσματα Υπάρχουν πολλές κατηγορίες δαπανών και εσόδων που εντάσσονται στην κατηγορία των εκτάκτων αποτελεσμάτων Στο κονδύλι αυτό καταχωρούνται μόνο τα αποτελέσματα πραγματικά έκτακτων γεγονότων (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λ.π.) ΕΓΛΣ ΕΛΠ Φόροι Ο Φ.Ε., οι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι και οι διαφορές φορολογικού ελέγχου εμφανίζονται στον Πίνακα Διάθεσης Δεν υπολογίζεται αναβαλλόμενος φόρος Οι φορολογικές υποχρεώσεις εμφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Υπολογίζεται αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση Page 94

95 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΛΣ ΕΛΠ Μερίσματα - αποθεματικά Τα προερχόμενα από τα κέρδη της χρήσεως εμφανίζονται στον Πίνακα Διάθεσης Εμφανίζονται στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Page 95

96 Page 96

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 8211754 The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους [Β. Μιχελινάκης] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 1. -- Πεδίο εφαρμογής Σελ. 17 Άρθρο 2. -- Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 19 1. Γενικά Σελ. 21 2.

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 22η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ(01.01.2015-31.12.2015) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 389,00 583,47

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Έννοια - Σκοπός Λογιστικής Τυποποίησης Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014) ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιες οντότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ τρήσεως 1 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015 ύμυωνα με τα Δλληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ. 999963580 - Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 005355801000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Βάσει των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Του Πολύκαρπου Γιώτη I. Εισαγωγή Oι προσωπικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. "ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ" 31/12/2015 Οικονομικές καταστάσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 31/12/2015 Οικονομικές καταστάσεις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ''ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ'' Γ.Ε.ΜΗ. 022388950000 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 26η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015) (Ποσά σε Ευρώ) Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα (με απλογραφικά βιβλία - τζίρος μικρότερος ή μεγαλύτερος των 150.000 ευρώ) 1 1ο Παράδειγμα Δεδομένα 31.12.2014: Υποχρεωτική απογραφή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 Αεροπορίας 8 Αλιμος Αττικής ΤΚ 17455 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38098/01/Β/97/240 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002534401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια στοιχεία Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ AGROPROM IKE ΑΦΜ998010886 ΓΕΜΗ 128315047000 ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 41.986,16 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 3.Ισολογισμός της 31/12/2015 ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. Μ.Α.Ε 47181/26/Β/00/09 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 15730545000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗ 16-20, ΤΚ 54248, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ AΦΜ: 800542811 ΔOΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθμός ΓΕΜΗ: 128479904000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Για την εταιρεία «ΣΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης COMSYS S.A. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.43729/01ΑΤ/Β/99/191 (2010)-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.122069602000 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με ΑΦΜ. 094299994 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 057575304000 MAE:2441/62/B/91/155 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

PLAN ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

PLAN ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων Q PLAN ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)- ΓΕΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΠΙΝΟΥ 86, 104 46 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3814801000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ. 999124250 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 038794205000 1 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βλαχερνών 10, 151.24 Μαρούσι Α.Μ.Α.Ε.: 54144/01/Β/03/188 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 005202501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα κριτήρια με βάση τα οποία ο νόμος κατηγοριοποιεί τις οντότητες έχουν ως εξής:

Τα κριτήρια με βάση τα οποία ο νόμος κατηγοριοποιεί τις οντότητες έχουν ως εξής: Ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014,επιφέρει σημαντικές αλλαγές από 1/1/2015 στον λογιστικό χειρισμό των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΤ NEAR EAST TOYRISM AGENCY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΝΕΤ NEAR EAST TOYRISM AGENCY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΕΤ NEAR EAST TOYRISM AGENCY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ

2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ 2 ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔOΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 71280420000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431.

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1,152,034.75 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1.

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ 0 0-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 095666133 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 72035420000 Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα