ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ι mum m ν ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64--ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ ε την κ ή ρ υ ξ η του πο λέμου του '40 έγινε γενική επιστράτευση ανά την χώ ρ α. Ο λ ο ι ο ι νέοι παρου σιάστηκαν στις Μονάδες επιστρατευσεως. Η επι στράτευση, τις μέρες του ελληνοϊταλικού πολέμου εκτελέστηκε με αμείωτο ενθουσιασμό κ α ι παρα δειγματική τ ά ξ η. Ο λ ο ι ο ι επιστρατευθέντες με το χαμόγελο στα χείλη, ξεκί νησαν για τον πόλεμο. Χτύπησε η καμπάνα του χ ω ρ ί ο υ. Ο λ ο ι μαζεύτηκαν στο μ ε σ ο χ ώ ρ ι. Σ κ η ν ή συ γκινητική πατριωτική. Αποχαιρετισμός με δά κρυα, αλλά κ α ι πατριωτι σμό. Μανάδες χαιρετούν τα π α ι δ ι ά τους, π α ι δ ι ά φ ι λούν τους πατεράδες τους, σύζυγοι τους συζυ γούς, αρραβωνιαστικές τους αρραβωνιαστικούς τους, ο ενθουσιώδης παπ α - Θ α ν ά σ η ς, μ α ζ ί με τους γέρους του χωρίου, κάτω α π ό τον πλάτανο, τους προπέμπουν με ευχές. Ο Αϊ Ν ι κ ό λ α ς μαζί σας. Γ ρ ή γ ο ρ α να γυρίσετε νικητές. Κ α θ ώ ς μου λένε τ ώ ρ α έπειτα α π ό 65 ολόκληρα χρόνια, ήταν κάτι το συ γκινητικό, το μεγαλειώ δες, κάτι το πατριωτικό κάτι το γνωστό πατριωτι κ ό φιλότιμο των αείμνη στων χωριανών μας. Τότε κάθε στρατιώτης υπηρετούσε στον τόπο καταγωγής του, ο ι δ ι κ ο ί Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ INTERNET (www.geroplatanos.org) Καθώς έχουμε γράψει κι άλλες φορές μεγά λ η χ α ρ ά νοιώθουμε με την ιστοσελίδα της εφημερίδας μας και του χωριού μας στο Internet. Τα σχόλια συγχωριανών φίλων και αναγνω στών είναι πολύ θετικά. Τόσο για την πληρό τητα της πληροφόρησης, όσο και γ ι α την συ χνή ενημέρωση και ανανέωση της ύλης της. Η ανανέωση ύλης γίνεται συνήθως σε κάθε πε ριοδική έκδοση δηλαδή κάθε δύο μήνες. Κυρίως οι νέοι, μαθητές, φοιτητές, εργαζό μενοι και απόδημοι, α λ λ ά και κάθε ενδιαφε ρόμενος, έχουν την ευκαιρία ν α ενημερώνο νται από την ιστοσελίδα για τα δρώμενα και γραφόμενα στο χωριό μας και για τη γύρω ευ ρύτερη περιοχή μας, γ ι α την δραστηριότητα μας και γ ι α τις εκδηλώσεις που πραγματο ποιούνται. Ο α σ η ξεκούρασης και νοσταλγίας στην κ α θημερινότητα. Διέξοδος γ ι α όσους δεν μπορούν ν α επισκέ πτονται συχνά τη γενέθλια γ η μας, το χωριό μας. μας χωριανοί - στρατιώ τες παρουσιάστηκαν στην 8 η Μ ε ρ α ρ χ ί α κ α ι τοποθε τήθηκαν στα διάφορα τάγματα κυρίως στο Τάγ μ α Πωγωνίου κ α ι στο Ανεξάρτητο Τάγμα Π ρ ο καλυψεως Κονίτσης. Σ υ μ φ ω ν ά με τ' α ρ χ ε ί α της κοινότητας κ α ι του 125 Στρατολογικού Γ ρ α φ ε ί ο υ Ιωαννίνων, από έρευνα που κάνανε καταγράψανε (55) στρατιώ τες. Ο λ ο ι τους πολέμησαν γενναία κ α ι γύρισαν μετά τον πόλεμο στο χ ω ρ ι ό. Αξίζει να τους αναφέρου με για μ ι α ακόμη φ ο ρ ά. Αυτοί ήταν: 1) Ιωάννης Μούκας, 2) Αθανάσιος Νάσσης, 3) Ε. Πασχάλης, 4) Γ. Καλτσούνης, 5) Ε. Γκίγκας, 6) Δ η μ. Τ σ ά τσος, 7) Γ. Νίτσιος, 8) Ν. Μουλάς, 9) Θ ω μ. Π α π α χρήστος, 10) Μ. Μουλάς, Συνέχεια στην σελίδα 6 Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η 28η Οκτωβρίου είναι μια εθνική γιορ τή. Είναι ημέρα που αποτελεί έναν αλησμό νητο σταθμό, για την χώρα μας για την Ηπειρο μας για τα μέρη μας. Είναι η γιορτή του ΟΧΙ. Γεγονότα γνωστά - ιστορικά, που κάθε χρόνο μας γεμίζουν εθνική υπερηφά νεια. Το ΟΧΙ δεν θα περάσετε βρήκε την δι καίωση του σ' αυτόν εδώ τον τόπο σ' αυτά εδώ τα μέρη. Σ' αυτά εδώ τα μέρη, με τα ηρωϊκά του παιδιά με την αποφασι στική στάση που τήρησε τότε ο υπεύ θυνος διοικη τής της ηπει ρωτικής Μεραρχίας, της 8ης Μεραρχίας και του γενναίου ηπειρωτικού λαού της ακριτικής προκάλυψης, εδώ στο ηρωϊκό Καλπάκι δόθηκε η Νίκη κατά των κατακτη τών. Ο σ α χρόνια κι αν περάσουν, θα'ναι για μας τιμή και δόξα για τον ένδοξο, εκεί νο αγώνα. 11)Θ.Λέτσιος, 12)Χ.Λέτσιος, 13) Α. Λέτσιος, 14) Β α σ. Σιουλμπέγκας, 15) Δ. Κούγκλης, 16) Α ρ. Τ α λιούρης, 17) Ι. Κατσάνος, 194Q Η καθήλωση των Ιταλών εισβολέων προ του Καλπακίου υποχρέωσε την ιταλική στρατιωτική διοίκηση να κρατήσει καθαρά αμυντική διάταξη και να επωφεληθεί η 8η Μεραρχία να αναλάβει πρωτοβουλία για αντεπίθεση στα μέσα του Νοέμβρη του 1940 και πέτυχε απόλυτα, δημιουρ γώντας το αθάνα το έπος του 40, ένα σύμβολο για τις επερχόμενες γενεές, ένα φάρο που θ α παραδειγματίζει όλους τους Ελληνες για πά ντα. Ο ηρωικός αγώ νας της Ελλάδας, εναντίον του άξο να, από 28ης Οκτωβρίου 1940 έως 31 Μαΐου 1941, υπήρξε πραγματικά μεγάλο ιστορικό γεγονός, με την πολλαπλή και κρίσιμη συμβολή του για την έκβαση του Β' παγκοσμίου πολέμου. Τιμή και δόξα σ' αυτούς που'δωσαν τη ζωή τους, για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύ θεροι.

2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Οκτώβριος πάλι, σε λίγες μέρες 8 α γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου, μια δοξα σμένη σελίδα της ιστορίας μας. Τότε που τα παληκάρια μας με τη λόγχη, πάνω στα βορειοηπειρωτικά βου νά πήραν στο κυνήγι τους φρατέλους του Μουσολίνη. Θ α γίνουν πάλι οι καθιερω μένες παρελάσεις και θ α εκφωνηθούν από τους επι σήμους οι συνηθισμένοι πα νηγυρικοί της ημέρας. Ομως, ως συνήθως, θ α ξεχάσουμε κάποιους άλ λους αφανείς ήρωες που όμως, στον πόλεμο αυτό έπραξαν έργα μεγάλα και θαυμαστά. Τις Ηπειρώτισ σες Γυναίκες, που έκαναν το δικό τους άθλο και έγραψαν τη δική τους ιστο ρία. Εναν ά θ λ ο απίστευτο και μια ιστορία δοξασμένη. Μια ιστορία που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Μ ι α ιστορία που μια τέτοια μέρα πρέπει να την διηγούνται οι γιαγιά δες στα εγγόνια τους και κυρίως εδώ στην Ηπειρο. Για να ξέρουν από ποια γε νιά κατάγονται, γενιά ηρώ ων αλλά και ηρωίδων. Μια από τις μεγάλες δυ σκολίες του πολέμου του 1940 ήταν ο ανεφοδια σμός του στρατού μας με πυρομαχικά. Τα κακοτράχα λα βουνά της Βορείου Ηπείρου ήταν δύσβατα, κλεισμένα από τα χιόνια της βαρυχειμωνιάς που έπε σε τότε. Στενά και επικίνδυ να μονοπάτια, με απότομες χαράδρες δεξιά και αριστε ρά ανηφόριζαν τα βουνά. Τα ζώα προχωρούσαν αργά κι αγκομαχώντας, κινδυνεύ οντας να γκρεμιστούν στο ΗΠΕΙΡΩτίΣΣΕΣ βάραθρο, μαζί με το πολύ τιμο φορτίο τους. Η μετα φορά των πυρομαχικών ήταν προβληματική. Ξεσηκώθηκαν τότε οι Ηπειρώτισσες Γυναίκες. Κο ρίτσια ροδομάγουλα και ηλικιωμένες λεβέντισσες. Φλέγονται από τον πόθο να βοηθήσουν την πατρίδα που κινδύνευε, μα και από τον πόθο για να σταθούν δίπλα στους άνδρες τους, τα παιδιά τους και τ' αδέλ φια τους, που μάχονταν με φωτιά και σίδερα στην πρώ τη γραμμή. Φορούν τα γιορτινά τους, σαν να πήγαιναν στο χοροστάσι για το πανηγύρι του χωριού, και προσφέρθηκαν να αναλάβουν αυτές να με ταφέρουν τα πυρομαχικά στο στρατό μας, που κινδύ νευε να μείνει άοπλος! Αυτές γνώριζαν τα μονο πάτια της Ηπείρου σπιθαμή προς σπιθαμή, σαν το σπίτι τους. Περήφανες και μεγα λόψυχες ανέλαβαν με αυ τοθυσία το βαρύ έργο του ανεφοδιασμού του στρα τού. Ηξεραν πως για να φθάσουν στο σκοπό τους τις περίμενε μαρτυρικός Γολγοθάς. Αληθινές αμαζό νες όμως, γυναίκες ηπειρώ τισσες, όμορφες και λυγε ρές, λεπτοκαμωμένες από τη φύση τους. Αξιες κόρες της Ηπειρώτικης Γης. Ζαλώ θηκαν στην πλάτη τους τα βαριά κιβώτια των πολεμο φοδίων και έπαιρναν τα μο νοπάτια. Το βάρος ήταν ασήκωτο. Η αγάπη τους όμως για την πατρίδα και η πίστη τους στο σκοπό της λευτεριάς τους έδιναν φτε ρά. Κι ως βάδιζαν στα δά- Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ* ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ χ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑ3ΗΣ Υ Λ Η Σ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Μ Ο Υ Κ Α Σ ΠΑΡΟΔΟΣ Κ Α Σ Τ Ρ Ι Σ Ο Π Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 4050 Χειρόγραφα αον δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. ΣΕΛΙΔΑ 2 TOY 194Q Ηρωικές Γυναίκες της Ηπείρου μεταφέρουν στρατιωτικό υλικό πολέμου. (Πίνακας Εκτορα Δούκα Αθήνα, Εδνικό Ιστορικό Μουσείο). ση και τις ρεματιές, ζαλω μένες κι αμίλητες η μία πί σω από την άλλη, μεσ' το σύθαμπο του χιονιά και της βροχής, έμοιαζαν με Δρυάδες σε χορό αρχαίας τραγωδίας. Ο θάνατος φτερούγιζε πάνω τους και παραμόνευε σε κάθε τους βήμα στο φαράγγι και τις ρεμματιές. Μ α προχωρού σαν, προχωρούσαν, προ χωρούσαν ακατάβλητες, κι ανέβαιναν, ανέβαιναν όλο ανέβαιναν, σκαρφαλώνο ντας στα φαράγγια και τις κακοτράχαλες βουνοκορ φές. Ετσι έφθαναν τα πυ ρομαχικά στους στρατιώ τες μας που πολεμούσαν τον εχθρό. Ο πόλεμος συ νεχιζόταν αμείλικτος και οι νίκες έρχονταν η μία πίσω από την άλλη. Κορυτσά, Πόγραδετς, Αργυρόκα στρο, Χειμάρρα, Τεπελένι. Οι πόλεις της Βορείου Ηπείρου ελευθερώνονταν η μία μετά την άλλη. Χάρις στον ηρωισμό των παιδιών της Ελλάδας, αλλά και χά ρις στις Γυναίκες τις Ηπει ρώτισσες, που κατόρθωσαν το ακατόρθωτο! Αυτή είναι η ιστορία που πρέπει να διηγούνται σήμε ρα οι παλιοί, που την θυ μούνται, στους νέους που πρέπει να μάθουν την αλη θινή ιστορία της Ηπείρου. Ισως να υπάρχει ακόμα στη ζωή κάποια από αυτές τις ηρωίδες τις Ηπειρώτισ σες Γυναίκες. Ο ι πιο πολλές βέβαια δεν θ α υπάρχουν πια σήμερα. Θ α έχουν φύ γει από αυτή τη σύντομη ζωή. Α ς γονατίσουμε με σε βασμό στη μνήμη αυτών των ηρωίδων και ας τους πούμε ένα Μεγάλο Ευχαρι στώ τόσο γι αυτό το κατόρ θωμα που έκαναν, όσο και για το παράδειγμα Προ σφοράς και Αυτοθυσίας που μας άφησαν. ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ Θαυμαστά ιστορικά γεγο νότα που δεν πρέπει να ξε χαστούν ποτέ. Ποιος θυμά ται εκείνες τις μέρες δόξας και ηρωισμού. Ποιος θυμά ται τις ελληνικές πόλεις της Βορείου Ηπείρου, Κορυτσά, Χειμάρρα, Αργυρόκαστρο, που ελευθερώθηκαν με θυ σίες και αίμα, και που κυμά τισε και πάλι σ' αυτές η ελ ληνική Σημαία στον άνεμο της ελευθερίας που έπνεε τότε. Δυστυχώς για λίγο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. ΤΗΛ Τώρα όμως μιλάμε για τις ηρωικές Ηπειρώτισσες του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ 1940 και το μεγαλειώδη άθλο τους. Η πατρίδα ευ γνωμονούσα θα'πρεπε να γράψει τα ονόματα τους με χρυσά γράμματα στις δέλτους της ιστορίας. Κι όμως κανένας ιστορικός δεν έγραψε κάτι γι αυτές. Αγνωστες και ανώνυμες πέ ρασαν από τον κόσμο της ιστορίας στον κόσμο του θρύλου και της δόξας. Πέ ρασαν χωρίς ονόματα στο Πάνθεον των Ηρωίδων. Ωστόσο, εμείς, που αγα πάμε αυτόν τον τόπο, θ α τις θυμόμαστε πάντα και θα ζουν μεσ' την ψυχή μας. Αθάνατες, περήφανες, πα νώριες, λυγερόκορμες όπως ήταν τότε που σκαρ φάλωναν στα φαράγγια και στις βουνοκορφές, χωρίς να τις αγγίζει ποτέ ο χρό νος. Δεν γνωρίζουμε, και ίσως δεν θ α μάθουμε ποτέ, πό σες και ποιες ήταν αυτές οι Ηρωίδες! Το βέβαιο όμως είναι ότι ήσαν πολλές, πά ρα πολλές, και όλες ήταν ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΕΣ! Ρουψιά Πωγωνίου Οκτώβριος Βασίλης Πετράτος Αφιερώνεται στη μνήμη της Ηπειρώτισσας πεθεράς μου Χαρίκλειας Ντότη Τζουβάρα. Ηταν από τη Ρουψιά, αληθινή ηρωίδα, χιλιοβασανισμένη. Β.Π.

3 ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΦΙΛΟΣ Είναι σημαντικό, να σου γράφουν, ή όταν συναντάς στο δρόμο, φίλους, χωριανούς ή κοντοχωριανούς, να σε ευ χαριστούν για τα γραφόμενά σου. Νοιώθεις ότι οι προ σπάθειες σου δικαιώνονται. Είναι φυσικό, λοιπόν, μαζί με τους εκατοντάδες άλ λους αναγνώστες να αισθάνεσαι όμορφα. Βέβαια, υπάρχουν και στιγμές που δεν μπορώ να νοιώ θω έτσι, όταν μερικοί φίλοι μας, για διάφορους λόγους, από λάθη μας -άλλωστε κανείς αλάθητος- ή από παρα λείψεις μας, ή από την κριτική μας, αισθάνονται κάπως περίεργα. Σ' αυτούς απαντώ ότι, κάθε καλοπροαίρετη κριτική σκοπό έχει όλοι μας Ν Α ΒΕΛΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ. Η προσπάθεια μας, είναι όλοι μας ν' ανεβούμε στην κορυφή της εξέλιξης, της σωστής επικοινωνίας, ενημέρω σης και πληροφόρησης. Σε κάθε περίπτωση αξίζει το καλύτερο. Μ α ς αξίζει ν' αποκτήσουμε έναν ακόμη καλύτερο φίλο και αναγνώστη. ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΙΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΑΗΜ0 ΜΑΣ Στο Δήμο Καλπακίου δη μιουργούνται αναπτυξιακές δραστηριότητες που ό λ α δείχνουν, πως μπορεί να οδηγηθούμε σε διέξοδο για την ανεργία. Γεγονός που όλοι μας το επιθυμού με στην ακριτική μας περιο χή Μ ε επένδυση που βρί σκεται στο στάδιο κατα σκευής των εγκαταστάσε ων και που καθώς λέει η κατασκευαστική εταιρεία δεν αποκλείεται να λει τουργήσει έως τα τέλη του έτους ή αρχές του νέου χρόνου, είναι ένα σύγχρο νο εμφιαλωτήριο νερού και αναψυκτικών. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισ. σε δραχμές. Το εργοστάσιο κατα σκευάζεται σε έκταση 5 0 στρεμμάτων στη θέση "ΜεσοΒούνι" του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεγράδων, η οποία αγοράστηκε από το Δήμο Καλπακίου. Το όφελος για το Δήμο μας, θ α είναι πολλαπλό. Κατ' αρχήν οικονομικό, αφού από την αξιοποίηση της έκτασης ο Δήμος θ α ει σπράττει ετησίως ευρώ, σύμφωνα με την τεχνο-οικονομική μελέτη της επιχείρησης κι ακόμη άτομα προσωπικό που θ' απασχολεί η μονάδα θ α προέρχονται από το Δήμο Καλπακίου και από την ευ ρύτερη περιοχή του Δήμου. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Ακόμη σε μια έκταση 100 στρεμμάτων στην πε ριοχή Βελλάς, ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2004, μια σύγχρονη μονάδα θερ μοκηπίων που παράγει πι στοποιημένα αγροτικά προϊόντα (ντομάτα - αγγού ρια - λάχανο κ.α.). Η μονά δ α απασχολεί ήδη 3 0 άτο μα μόνιμο προσωπικό και ανάλογα με την παραγωγή και κατανάλωση μπορεί να φθάσει έως 9 0 άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από την περιοχή μας. Πρόκειται για επένδυση που'χει ενταχθεί στο Ν έ ο Αναπτυξιακό Ν ό μο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολλοί νέοι μας και νέ ες από τα χωριά μας, πρέ πει να επιδιώξουν να προσ ληφθούν σ' αυτές τις Μ ο νάδες και να μην φεύγουν για τα ξένα. Κι ακόμη να βοηθηθούνε οι νέοι μας, στην αναδιάρθρωση νέων καλλιεργειών στην περιοχή μας και ν α μπορέσουμε σι γά - σιγά να ξεφύγουμε από τις παραδοσιακές καλλιέρ γειες όπως είναι το καλα μπόκι και το τριφύλλι. Δ η λαδή να κάνουμε αποδοτι κότερες καλλιέργειες. Αυτό βεβαίως είναι ένα μακρο χρόνιο πρόγραμμα και θέ λει οικονομική κρατική υπο στήριξη, τόλμη και φαντα σία. Ετσι πιστεύουμε θ α μειώνεται η ανεργία και οι νέοι μας θ α στηρίζονται και θ α ζουν χαρούμενοι στη γε νέθλια γη τους κι όχι στα ξένα. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΑΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Παλιότερα, μετά τον Αη-Δημήτρη και αρχές Νοέμβρη, μαζεύονταν τα καλαμπόκια κάτω στο Βοϊδομάτι και εν συνεχεία το κουβάλημα με τα φορτηγά ζώα στο χωριό. Η ζωή μας, που όλοι μας μεγαλώσαμε με τη "μπομπό τα". Αρχιζε ο "ξέφλος" και το αρμάθιασμα και το κρέμασμα, στο νταβάνι, γιατί έτσι ξεραίνονταν και συντηριόταν καλύτερα το καλαμπόκι. Παλιές αναμνήσεις, ενός καιρού που'φυγε ενώ τώρα οι μηχανές έχουν αντικαταστήσει όλα αυτά. Το ανακαινισμένο Στρα τόπεδο Καλπακίου, που ονομάστηκε στρατόπεδο "Λορέντζου Μαβίλη" εγκαινίασε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου , ο Πρό εδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. Ακόμη σχεδιάζεται και η λειτουργία από το Μάρτιο του 2006, τριών λόχων Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότη τας Στράτου (ΕΦΥΕΣ). Επίσης, ο υπουργός Εθνι κής Αμυνας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρα- Στο στρατόπεδο, εγκατα στάθηκε η 8η Επιλαρχία Αναγνώρισης (8η Ε.ΑΝ.) με γνώμονα την καλύτερη εξυ πηρέτηση της επιχειρησια κής σχεδίασης. Σχέδιο Επι τήρησης των Συνόρων. τίας, παρέδωσε στο Δήμαρ χο Καλπακίου, μια ολοκλη ρωμένη μελέτη για την επέ κταση του ιστορικού Μου σείου Καλπακίου και του περιβάλλοντος χώρου. Η μελέτη αυτή είναι άμεσα υλοποιήσιμη. Τέλος μια άλ λη μελέτη, που εκπονείται, αφορά τις άλλες ιστορικές περιοχές των Ιωαννίνων, που έχουν καταγραφεί για τους αγώνες και θυσίες των μαχητών του (θέσεις αμύνης, ορύγματα, αναχώ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλείται κατοικία εις το Δίλοφο Ζαγορίου. Ο ι ενδια φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σπυρί δωνα Κήτα τηλ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικία νέα ή παλιά σε οποιαδήποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. Ενοικιάζεται Αρτοποιείο στην Κάτω Κόνιτσα (πρό σοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: Κ Ο Ρ Α Η 13 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ματα, καταφύγια, πολυβο λεία κ.α.) ώστε τα ιστορικά αυτά μνημεία να διατηρη θούν και ν' αναπτύσσεται έτσι και τουριστικά η περιο χή μας-

4 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2005 ΛΑΪΚΕΣ Συνεχίζουμε και σήμερα με τις "Λαϊκές φράσεις" που λέμε στο χωριό μας και πλουτίζουν και ομορφαί νουν τη γλώσσα μας, αλλά και όσες λέγονται και στη γύρω ευρύτερη περιοχή μας: Α υ τ ά τα λεν στο μύλο Β για λόγια της αράδας, αβάσιμα. Α ρ ο ν - άρον σταύρωοον αυτόν Β αμέσως βια στικά πολύ (Ευαγγελική φράση). Ανοιξ το σπίτι - από κτησε φίλους, συμπεθέρους, απόκτησε νύφη. Αλυχτάει μα Scv δ α γκώνει Β για όσους λένε λόγια αλλά δεν κάνουν πράξη. Αιτία και θάνατος Β όσα συμβαίνουν έχουν κά ποια αιτία. Α λ λ ο c i v ' το κάτσε κάτσε κι ά λ λ ο το μανικοτράβημα = λέγεται όταν οι φιλοφρονήσεις εί ναι προσποιητικές. Α μ α κάτσεις με στρα βό, το πρωί αλληδωρίζεις s λέγεται σε όσους λεν τα ίδια πράγματα ή κά νουν συχνά τις ίδιες πρά ξεις και χάνουν την αξία τους. Α π ό την αναβροχιά κ α λ ό και το χαλάζι Β όταν προτιμούμε κάτι που μας ζημιώνει από το ανα ΦΡΑΣΕΙΣ γκαίο που είναι αδύνατον να το απολαύσουμε. Α γ ά λ ι - αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι Β για να γίνει κάτι τέλειο χρειάζε ται χρόνος. Αλλί στο νιό που κρούγεται στο γέρο που κοιμάται Β λέγεται για το νέο πούχει αϋπνίες και για το γέρο που κοιμά ται (σημάδι της αρρώστιας). Α λ λ α ξ ε ο Κολιός (Νι κολός) κι έβαλε την κάπα αλλιώς = λέγεται για ανθρώπους που άλλα ξαν όψη φαινομενικά. Απλωσε τα ποδάρια σου κ α τ ά το πάπλωμα σου Β λέγεται σ' όσους προσπαθούν να κάμουν πράγματα μεγαλύτερα από τις δυνάμεις τους. Α λ λ ο ς είναι ο Νικο λής κι άλλος κείνος που θωρείς = λέγεται σ' όσους δεν είναι σε θέση να διακρίνουν την ψυχοσύνθε ση και τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Αντάμα κουβεντιά ζουμε και χώρια ακού με Β για κείνους που δεν προσέχουν στα λόγια του συνομιλητή τους. Ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα = λέ γεται για κείνα που αποκτή θηκαν άνομα. Αφορμή του ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ χαρά του πιατικού = λέ γεται για τους πονηρούς που επωφελούνται από μια σύγχυση για να πάρουν ξέ να πράγματα. Α λ λ ο ύ ο παππάς κι αλλού τα ράσα = λέγε ται όταν χάνεις τα πράγμα τα σου από μια κακιά ώρα. Α ν έχεις τύχη διάβαι νε και ριζικό περπάτει s λέγεται σ' όσους αναθέ τουν σ' άλλους να τους τε λειώσουν σπουδαίες και σοβαρές υποθέσεις. Α π ό το'να αφτί μπαί νουν και α π ' τ' ά λ λ ο βγαίνουν s λέγεται γι' ανθρώπους απρόσεχτους ή που περιφρονούν τις συμ βουλές των μεγαλυτέρων. Α π ό πίτα που δεν τρως, τι σε μέλει κι αν καεί Β λέγεται σ' όσους ανακατώνονται σε ξένες υποθέσεις. Α β ρ α κ ο ς βρακί ρει κάθε λίγο το εφόεθώ- ρει Β λέγεται για κείνους που χαίρονται πολύ όταν αποχτούν ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Αγέρας και γυναίκα δεν κλειδώνονται Β λέ γεται για την γυναίκα που παίρνει τον κακό δρόμο. Στ' άλλο φύλλο περισσό τερα και καλύτερα. λύκου Συνηθίζουμε όμως να γνωρίζουμε τους πρώτους των ποδοσφαιρικών αγώ νων, του μπάσκετ, των φω τομοντέλων και των αστέ ρων του Χόλυγουντ, α π ' έξω και ανακατωτά και τα εκατομμύρια που παίρνουν, με τις μετεγγραφές και πό σο λένε ευτυχισμένοι είναι. Ωστόσο ο Λιο Στέρνμπαχ, ήταν ο άνθρωπος που φιλο δόξησε ν' απαλλάξει τους ανθρώπους από το άγχος, από την κατάθλιψη, την αϋ πνία. Ο πατέρας του φαρ μάκου του "Βάλιουμ", ο επι στήμονας που'χε στο όνομα του πατέντες φαρμά κων. Ο άνθρωπος, που δεν τον ενδιέφεραν τα εκατομ μύρια και πως ήταν ικανο ποιημένος, επειδή πίστευε πως προσέφερε κάτι καλό στον συνάνθρωπο που κατατρέχεται από το άγχος, την κατάθλιψη και τους σω- ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: Αγαπητή Συντακτική Επιτροπή της Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Εχω λάβει αρκετά φύλλα της εφημερίδας σας " Η Φωνή του Γεροπλάτανου", μέσω του αγαπητού μας φίλου και συγχωριανού Λάμπρου Ταλιούρη. Θερμά συγχαρητήρια για την ωραία σας προσπάθεια και το υψηλό πνευματικό επίπεδο της εφημερίδας. Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτω βρίου, σας εσωκλείω σχετικό κείμενο μου για τις Ηπειρώ τισσες Γυναίκες του Αν το θεωρήσετε σκόπιμο να δημοσιευθεί παρακαλώ μην παραλείψετε την αφιέρωση που αναφέρω στη μνήμη της πεθεράς μου Χαρίκλειας Ντότη - Τζουβάρα. Νομίζω ότι την είχατε γνωρίσει προσω πικά και θ α έχετε ακούσει για τις φριχτές ταλαιπωρίες και τα Βάσανα που πέρασε αυτή και η οικογένεια της κατά τον πόλεμο του 1940 και κυρίως κατά τον εμφύλιο. Θ α ήθελα, αν δεν σας είναι δύσκολο, να μου στέλνετε την εφημερίδα σας. Η διεύθυνση μου είναι: Βασίλειος Πετράτος οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 6 2 ΤΚ Πειραιάς. Μετά τιμής ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Θερμή παράκληση σε όσους μας στέλνουν εργασίες για δημοσίευση, τα κείμενα να είναι δακτυλογραφημένα ή τουλάχιστον με καθαρό γραφικό χαρακτήρα και μόνο από τη μια μεριά της κόλλας. Γραπτά δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται. Ανώνυμες επιστολές δεν δημοσιεύο νται. Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν σημαίνει ότι εκφράζουν και τις απόψεις της συντακτικής επιτροπής. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Α π ό την συντακτική επιτροπή της εφημερίδας μας. ΕΠΕΪΕΡΓΑΖΙΑ Π Α Ν Τ Ο Σ Τ Υ Π Ο Υ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και 01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Διάβασα τις προάλλες ότι απεβίωσε ο μεγάλος επιστήμονας Λιο Στέρνμπαχ (δύσκολο όνομα) και κανείς δεν τον ήξερε ότι συγκινή θηκε. ΣΕΛΙΔΑ ματικούς και ψυχικούς πό νους. Μ ε τις ανακαλύψεις του, με τα φάρμακα του, έκανε και κάνει πιο υποφερτή τη ζωή μας. Αλλωστε ποιος δεν πονάει; Ποιος δεν κατατρέχεται από έμμονες ιδέες; κ.α. Ελεγε δε: "Πολ λοί δεν συνειδητοποιούν πόσες αυτοκτονίες απο φεύχθηκαν, πόσοι γάμοι σώθηκαν, πόσοι άνθρωποι βρήκαν ξανά την ισορρο πία τους και την σωματική τους και ψυχική τους ευε ξία, εξ αιτίας αυτού του φαρμάκου" κι άλλων ανα καλύψεων, αυτού του επι στήμονα. Είναι αλήθεια, ότι η ανάγκη μας για χημικά βοηθήματα - φάρμακα, γί νεται όλο και πιο πολύ με γάλη για να βγάζουμε πέρα μια όλο πιο αγχώδη ζωή. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΣΙΖ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΖΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΛΟΠΑ Κ.Τ.Α. ΤΗΛ. Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 57 ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΛ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΠΟ 5 μ.μ.

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΙΕΡΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΡΟΥΨΙΑΣ Στις 17 Σεπτεμβρίου , ημέρα Σάββατο, στον Ιερό Ν α ό των "Εισοδίων της Θεοτόκου", στην ενορία Ρουψιάς, με μεγάλη θρησκευτική επισημότητα και συμμετοχή του ιερού κλήρου και των ευσεβών χριστιανών, έγινε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί τη μας κ.κ. Ανδρέου η χει ροτονία του Γιώργου Συντάκα ως διακόνου. Η συμμε τοχή των χωριανών και των κοντοχωριανών (Γεροπλατανιτών, Αγίου Κοσμά, Ωραιοκάστρου και Βασιλι κού) καθώς συγγενών, γνω στών και φίλων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Την άλλη ημέρα Κυριακή ( ) στο Δελβινάκι, χειροτονήθηκε πρεσβύτε ρος ο Γεώργιος Συντάκας, με τις ευχές κι ευλογίες του Δεσπότη μας, σύμφωνα με τους θείους και ιερούς κα νόνες της εκκλησίας μας. Ο Σεβασμιώτατος στο Δελβι νάκι με εμπνευσμένη ομιλία του, τόνισε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του κληρικού και κατ' επέκταση την πραγματική ζωή κάθε χριστιανού που είναι η σύν δεση του με το Χριστό. Ο Χριστός είναι η ζωή των αν θρώπων "εγώ ειμί η ανάστασις και η ζ ω ή " (Ιω. 1 1,25). Ο Χριστός είναι η αυτοζωή. Και κατέληξε: Οταν ο άνθρωπος καταλη φθεί από μεγάλη αγάπη προς τον Θεόν και τον κυ ριεύσει ο θείος έρωτας, δε ζει για τον εαυτό του, αλλά για το Θεό. "Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός" (Γαλ. 2,20). Τέτοιους ιερείς και χριστιανούς θέλουμε. Αυτή τη ζωή, ας επιδιώξου με να βρούμε, που θ α μας φέρει κοντά στο Θ ε ό, θ α μας απαλείψει τα πάθη, θ α μας δώσει τη δυνατότητα να βιώσουμε το Χριστό και να ζήσουμε έτσι αιώνια. Στη Ρουψιά, μετά την χει ροτονία του παπα-γιώργη πλέον, έγινε μια δεξίωση, στην πλατεία του χωριού, με γλυκά - κεράσματα και πίτες από τις γυναίκες της Ρουψιάς και των γύρω χω ριών. Η τάξις και ευρυθμία καθώς και το θρησκευτικό κλίμα επεκράτησαν. Εκφράζουμε τις ευχαρι στίες μας προς το Δεσπότη μας, γι αυτή τη χειροτονία, γιατί τα κενά της Μητροπό λεως είναι πολλά και ευχό μαστε κι άλλοι νέοι ν' ακο λουθήσουν το παράδειγμα του παπα-γιώργη Συντάκα. Συγχαρητήρια, στο νέο ιε ρέα μας, καλή ιερωσύνη, συγχαρητήρια σ' όλες τις γυναίκες του χωριού και στο χριστεπώνυμο πλήθος που φώναξε το "Αξιος". Μετά την τέλεση του Μυ στηρίου, ο Δ/ντής της εφη μερίδας, με απλή προσλαλιά ευχαρίστησε τους πά ντες. (Παρακάτω δημοσιε ύουμε τη σχετική ομιλία του). ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΑ M e μ ε γ ά λ η επιτυχία, έ λ η λ α ν κι εφέτος, ο ι γιορτές τα Κ α λ π ά κ ι α στη μνήμη των μαχών του Μ ε ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς, ξ ε ν α γ ή σ ε ι ς, ομιλίες και πανηγυρι κ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς. Τιμήθηκαν ο ι ή ρ ω ε ς του ' 4 0, με επιμνη μόσυνη δ έ η σ η, π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ι ο νεκρών, κ α τ ά θ ε σ η στε φανιών, α ν α π α ρ ά σ τ α σ η της μάχης Κ α λ π α κ ί ο υ κ α ι με ε π ε τ ε ι α κ ά τ ρ α γ ο ύ δ ι α. Η π α ρ ο υ σ ί α των α ρ χ ώ ν και του π λ ή θ ο υ ς σ τ ο μνημείο του μαχητή του ' 4 0 ήταν κ α τ α πληκτική. Η νίκη του Κ α λ π α κ ί ο υ σ τ ά θ η κ ε α π ο φ α σ ι σ τ ι κή γ ι α τις ά λ λ ε ς έ ν δ ο ξ ε ς νίκες των Ελλήνων στην ά ν ι σ η α ν α μ έ τ ρ η σ η με τις πανίσχυρες ε χ θ ρ ι κ έ ς δυνάμεις. Ετσι α υ τ ό ς ο σ τ α θ μ ό ς στην ιστορία της φυλής μ α ς ε ί ν α ι μια α κ ό μ η ε π ι β ε β α ί ω σ η ότι ο ι Ελληνες ό τ α ν αγωνί ζ ο ν τ α ι γ ι α την ε λ ε υ θ ε ρ ί α επιστρατεύουν ό λ ε ς τους τις δ υ ν ά μ ε ι ς γ ι α την τελική νίκη. Ο ι νίκες αυτές έχουν π α νανθρώπινη σημασία. Τιμή κ α ι δ ό ξ α σ ' ό λ ο υ ς τους αγωνιστές του ' 4 0 π ο υ ' δ ω σ α ν τη ζ ω ή τους γ ι α ν α ζούμε εμείς σ ή μ ε ρ α ελεύθεροι. ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ ΣΥΝΤΑΚΑ Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί κληρικοί, Ευσεβές εκκλη σίασμα, Αποτελεί για όλους εμάς, τους χωριανούς και τους κοντοχωριανούς μεγάλη τι μή, η σημερινή ιεροτελε στία, το ιερό τούτο μυστή ριο που παρακολουθήσα με, που ένας από μας, ο δι κός μας άνθρωπος, ο κ. Γιώργος, γίνεται άξιος, με τις ευλογίες και τις ευχές του Επισκόπου μας, να γίνει ιερέας, να τελεί τα μυστή ρια της εκκλησίας μας, ν' αγιάζει εμάς τους πιστούς και να τίθεται στην υπηρε σία της εκκλησίας και στην εξυπηρέτηση των ενοριών των χωριών μας. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, πριν αρχίσει τη δι δασκαλία Του, διάλεξε 12 μαθητές και τους προετοί μασε για τη συνέχιση του έργου Του και την εξάπλω ση της διδασκαλίας Του. Την πεντηκοστή ημέρα από την ανάσταση Του, έστειλε στους μαθητές του το Πνεύμα το άγιον. Ετσι συ μπλήρωσε τα πνευματικά και ψυχικά του εφόδια για το αποστολικό τους έργο. "Καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ καγώ πέμπω υμάς" τους είχε πει. Ο ι Απόστο λοι, ως εκπρόσωποι του στον κόσμο, ίδρυσαν εκ κλησίες και όρισαν διαδό χους. Στους διαδόχους αυ τούς μετέδιδαν την εξουσίαν και την θεία χάρη με την επίθεση των χειρών στις κεφαλές τους χειροτο νία ή χειροθεσία και οι διά δοχοι των Αποστόλων μετέ διδαν την θεία χάρη στους ιδικούς τους διαδόχους με την έκθεση των χειρών. Αποτέλεσμα της διαδο χής και ευλογίας αυτής υπήρξε η δημιουργία του Κλήρου κι έτσι συστήθηκε το μυστήριο της Ιερωσύνης, όπως ακριβώς παρακολου θήσαμε σήμερα, στην εκ κλησία μας, για πρώτη ίσως φορά από τον σεβασμιώτατό μας, επιθέτοντας την χεί ρα του στην κεφαλή του χειροτονουμένου σήμερον Γιώργου ως διακόνου και αύριο ως πρεσβύτερον, επι καλούμενος με την ανάγνω ση ευχών την μετάδοση της θείας χάριτος κατά την ρήσιν του Ευαγγελίου: "Πορευθέντες μαθητεύ σατε πάντα τα έθνη, Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα ό σ α ενετειλάμην υμίν- και ιδού εγώ μεθ' υμών ειμί πάσας τας ημέ ρας, έως της συντέλειας του αιώνος". Υψίστη τιμή για το διάκο νο Γιώργο να του δίνεται η θεία χάρη, ν' αφοσιωθεί πλέον σ' ένα έργο υψηλό και θείο, να υπηρετεί έναν ιερόν σκοπόν, το σκοπό της Ειρήνης και της Αγάπης. Σεβασμιώτατε, ο αγαπη τός μας Γιώργος, είχε την κλίση από μικρό παιδί για την εκκλησία και το ψάλσιμο εγγονός άλλωστε του μακαριστού παπα-δημήτρη Ράπτη, είχε δηλαδή τα β α σικά πνευματικά φυσικά και ηθικά προσόντα για την άσκηση του λειτουργήμα τος του κληρικού για την εκκλησία μας και στον και ρό τω δέοντι, ήρθε και η κλήση από την υμετέραν σεβασμιότητά σας και σή μερα ευρισκόμεθα, όλοι μας στην ευχάριστο θέσιν, να χειροτονείται διάκονος και αύριον ιερέας, σύμφω να με όλους τους θείους κανόνες, που ορίζει η κανο (τ νική παράδοση για τον κλή ρο με πιστότητα, με αρχές, που οι αρχές απορρέουν από τη διδασκαλία του Κ.Η.Ι.Χ. της εκκλησίας μας κ αι από το μυστήριο της Ιε ρωσύνης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ευχόμεθα, το παράδειγ μα του δικού μας Γιώργη, του παπα-γιώργη αύριο, ν' ακολουθήσουν κι άλλοι νέ οι πιστοί, ενάρετοι και άμεμπτοι και κατάλληλοι για το υψηλό έργο της θείας διακονίας, άξιοι της μεγάλης τιμής, που θ α τους γίνεται με την χειροτονία και πάντοτε, να υπηρετούν επαξίως το Ιερόν θυσιαστήριον σε διάφορες ενορίες, πάντοτε με τις δικές σας ευχές, ευλογίες, προτροπές και νουθεσίες να υπηρε τούν την Ιερωσύνη τους προς δόξαν της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της επαρχίας μας, της χώρας μας και της Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ ΜΑΣ! Σας ευχαριστώ. ΕΝΤΑΙΗ ΝΕΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Την ένταξη νέων οδικών έργων, σε προγράμματα που υλοποιεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ενέκρινε το Νομαρχιακό Συμβούλιο σε πρόσφατη συ νεδρίαση του. Μεταξύ των νέων οδικών έργων στο Νομό περιλαμβάνεται και το δικό μας: Βελτίωση Βατότητας από Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κοζάνης θέση ΒΙΓΑΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ προς Αγιο Μηνά, εκτι μώμενου προϋπολογισμού ευρώ. Αναμένου με την πραγματοποίηση του. ΜΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ Οποιος Γεροπλατανίτης θέλει να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη έγχρωμη φωτογραφία του χωριού μας και να την κορνιζάρει μπορεί να την παραγγείλει στον Πρόε δρο του Πολιτιστικού μας Συλλόγου κ. Νίκο Πάνο στο Γεροπλάτανο. J Σ/awta Φαγητά at- Π<ψιδοαιαχό Ξηχΐινα Άνω Κλβιδωνιά, Κόνιτσα Τηλ,/Fax:

6 Η ΦΩΝΗ Τ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ '40 Συνέχεια από ιην In σελίδα 18) Χ. Ku.ouvos, 19) Ν. Μούκας, 20) Αχ. Μουκας εφεδ. Υπολοχαγός, 21) Αχ. Δήμου, 22) Βαοίλ. Ταλιονρης, 23) Mix. Νίκου, 24) Χ. Νίκου, 25) Σ π. Λά γκος, 26) Χ. Μάνιζιος, 27) Χ. Τζεγκας, 28) Γ. Τζέρμπος, 29) Π. Θεολό γου, 30) Θωμάς Τσουμάνης, 31) Σ. Κένιρος, 32) Κ. Καραζιώτης, 33) Θ. Λυκουμάνες, 34) Χ. Γκιολέκας, 35) Μ. Τσότσος, 36) Μηνάς Μονέδας, 37) Ελευθέριος Κουφάλας, 38) Α. Παπανικολάου, 39) Παν. Ντάλος, 40) Θ. Γόρας, 41) Ε. Δουμας, 42) Παν. Ταλιουρης, 43) Δημ. Νίισιος, 44) Β. Μο νέδας, 45) Δημ. Μονέδας, 46) Ι. Κοκκόλας, 47) Νικ. Ταλιούρης, 48) Χ. Τζέρμπος, 49) Γ. Γκόνιας, 50) Αν. Οικονόμου, 51) Παν. Ταλιούρης, 52) Γεωρ. Ταλιούρης, 53) Παν. Ιωάν νου, 54) Ζέγκλας Νικόλα ος και 55) Σ. Κήττας. Κ ι ακόμη 56) Τέλης Καλύ βας (Σαρακατσιάνος εκ μετεγγραφής). Αν παραλείψαμε κανέ ναν ζηιαμε συγγνώμη σε μελλοντική έκδοση ευχα ρίστως ν' αναφέρουμε το όνομα του οι συγγενείς του ας μας πληροφορή σουν. Ολοι τους μας διηγόταν ιστορίες από τον φοβερό εκείνο πόλεμο. Ομως σι γά - σιγά με το χρόνο έφυ γαν. Σήμερα μόνο τρεις έμειναν, γέροι πλέον με πολλές αναμνήσεις και διηγήσεις από τον ηρωικό εκείνο πόλεμο του '40. Αυτοί είναι: 1) Ο μπάρμπα Θρασύ βουλος Λέτσιος έφεδρος ασυρματιστής του '40. 2) Ο μπάρμπα Χρήστος Τζέγκας πολυβολητής. Ελαβε μέρος στη μάχη της Κραμπάλας και του Καλπακίου. Και 3) Ο νεώτερος κ. Σπύρος Κήττας τουφεκιοφόρος. Αυτοί είναι οι πραγματι κοί δημιουργοί του '40. Ο Πανάγαθος Θεός ας τους δίνει ακόμη ζωή και χρό νια πολλά. Σ. ΟΙΚ. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Παλιότερα, τέτοια εποχή, γέμιζε η αυλή του Σχολειού μας, από τους μικρούς μαθητές, που με τις σάκκες τους, στην πλάτη, μπακούλι το λέγαμε τότε, με την πλάκα κι ένα αναγνωστικό, φτωχικά ντυμένα έτρεχαν τα παιδιά στο σχολειό. Σήμερα, οι λίγοι μαθητές μας, πηγαίνουν, με ταξί, στην έδρα του Δήμου, καλοντυμένοι χαρούμενοι και γελαστοί και με μοντέρνες "τσάντες" στην πλάτη. Χαίρεσαι να τα βλέπεις. Τα καμαρώνουμε! Και πάλι καλή χρονιά, παιδάκια μας με υγεία και χα ρά, κι ας πάτε και λίγο μακριά. Τι να κάνουμε αυτά έχει η εξέλιξη της ζωής. ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ - Πατρός τε και μητρός τε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον και σεμνότερον και αγιώτερον εστίν η πατρίς και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ' ανθρώπων τοις νουν έχουσιν". ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δηλαδή: "Και από τον πατέρα και από την μητέρα και από όλους τους άλλους προγόνους, τιμιότερο και σεμνότε ρο και αγιότερο είναι η πατρίδα, η οποία τίθεται εις ανωτέραν βαθμίδα από τα άλλα και παρά των θεών και παρά των νουνεχών ανθρώπων". ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Π. ΤΖΟΓΚΑΖ ΙΑΤΡΟΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ Νοσοκ. Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ Ε Λ Ο Σ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ Α Α Ο Η Ν Α Τ Η Λ. / Γ Α Χ : ΚΙΝΗΤΟ: ΣΕΛΙΔΑ β ΣΚΥΛΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΠΕΡΙΗΓΉΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Με αυτόν τον γαϊδαράκο το καλοκαίρι που μας πέρα σε τα μικρά παιδιά, οι μικροί ταξιδιώτες του χωριού μας, έκαναν περιηγήσεις και αναγνωρίσεις στα γύρω μέρη ΡΟΥΜΕΛΗ 1. Θρήνος μεγάλος έγινε εψώφησε η σκύλα με τ' άλλα τα σκυλιά σ' έπιανε η νήλα. 2. Συγκέντρωση εκάνανε το τί θ' αποφασίσουν σκυλί πρέπει να βρουν πάλι να κυνηγήσουν. 3. Τον υπαρχηγό διέταξαν να πάει στο Καρπενήσι σκύλο αν δεν βρει πίσω να μη γυρίσει. 4. Σ' αυτόν εδώ εφόρτωσαν της αγοράς τα βάρη σκύλο αν δεν βρει ας πάρει και ζαγάρι. 5. Στη Ρούμελη πετάχτηκε κατά τον Παρνασσό να βρει καλό σκυλί κι ας το πληρώσει για χρυσό. ό. Οι ντόπιοι τον κατάλαβαν πως είναι δολωμένος στην τύχη σκύλο του'δωσαν πως είναι μαδημένος. 7. Από το Ρίο πέρασε της Αρτας το Γεφύρι στα Γιάννενα κατέφδασε να κάνει πανηγύρι. 8. Η παρέα επερίμενε σκύλο να καμαρώσει και στον υπαρχηγό προαγωγή να δώσει. 9. Παίρνουν τον σκύλο με χα ρά για το χωριό τραβάνε τους διαβάτες χαιρετούν και πονηρά γελάνε. 10. Στον Κώτσιο ΠΑΠΙΑ έκα τσαν για να τον δοκιμάσουν το τεστ σαν ετελείωσε πήγαν να τον κρεμάσουν σκύλος ήταν άμαδος και δεν λερώνει μύτη γι αυτό και τον εβάφτισαν της Ρούμελης κοπρίτη. 12. Ολημερίς κοιμότανε στο φως και στο σκοτάδι στον τοίχο τον εστήσανε και μάδαιναν σημάδι. του χωριού μας, στον κάμπο και στα πηγάδια, στην πα τρίδα των παππούδων και των γονιών τους, μ' όλο γέλια και χαρές. Από μικρά πρέπει ν' αγαπήσουν τη γενέθλια γη τους. Κι αυτός όλο καμάρι μπροστά στο φακό μας χαιρετάει με τα αυτιά του. Καλό χειμώνα παιδιά και του χρόνου το καλοκαίρι ξανά στο χωριό μας, για νέες περι πλανήσεις και αναγνωρίσεις. Πάντα χαρούμενα. (Ο γαϊδαράκος είναι της κ. Σοφίας Λ ά κ κ α και την ευ χαριστούμε πολύ που μας τον έδωσε για περιηγήσεις). Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΡΟΣΟΠΗΓΙΩΤΩΝ ΑΗΜΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ Αγαπητέ κ. Οικονόμου, Αάβαμε την επιστολή σας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ενημερωτική εξαμηνιαία έκ δοση της Αδελφότητας μας με τον τίτλο "Τα Καντσιώτικα". Ηδη σας αποστέλλουμε ό λ α τα τεύχη που εκδόθη καν μέχρι σήμερα και σας γνωρίζουμε ότι θ α είσθε αποδέκτης οποιασδήποτε έκδοσης της Αδελφότητας μας Θ α θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι ενδια φέροντα ιστορικά στοιχεία και άλλο υλικό μπορείτε να βρείτε καταχωρημένο στην ιστοσελίδα μας. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και το ενδιαφέ ρον σας. Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Κοτολούλης Γεώργιος Ο Γραμματέας Τζίμος Γεώργιος J II KEY'S HOUSE Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η! ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESI0 & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αρχηγός κατάλαβε πως έπεσε στη φάκα τον αγωγιάτη μάλωνε τον φώναζε... και βλάκα. 14. Πετάξτε τον, τον σκύλο σας και βάλτε τον στον κάδο στη Ρούμελη πηγαίνετε και κάντε τον στιφάδο. Ενας παλαίμαχος κυνηγός ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κηπουπόλεως 13, Κηπούπολη, τηλ

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 S7 ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Κάθε τέτοια εποχή, γράφουμε για τους μαθη Βρισκόμαστε στο φθινόπωρο. Στο χωριό μας τές για τα σχολεία που ανοίγουν για τα καινούρ το λέμε και χινόπωρο. Λέγεται φθινόπωρο, επει για μαθήματα, καινούργια τάξη, νέα βιβλία, νέ δή τώρα αρχίζουν και ό λ α να φθίνουν δηλαδή να λιγοστεύουν τα οπωρικά και γενικά οι καρποί ους φίλους και καλό ξεκίνημα. στα χωράφια. Το καλοκαίρι τελείωσε. Η ξεγνοιασιά πέρασε, τα μικρά παιδιά τραγουδούν: Εχει τρεις μήνες το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Χαρακτηριστικό του φθινοπώρου εί Μ ' αρέσουν τα στολίδια ναι ότι οι μέρες διαρκώς μικραίνουν, ενώ αντί σαν είναι γιορτινά στοιχα μεγαλώνουν οι νύχτες. μ' αρέσουν τα παιγνίδια Παλιότερα με την έναρξη του φθινοπώρου σαν δεν έχω δουλειά. άρχιζε το νέο έτος, που ακόμη το διατηρεί η Εκ Μ α βέβαια απ' τα δύο κλησία μας, εκκλησιαστικό έτος με 1 η Σεπτεμ μ' αρέσει πιο πολύ βρίου αρχή του Ινδίκτου. το όμορφο βιβλίο Το φθινόπωρο, είναι η εποχή που αποδημούν που τέρπει κι ωφελεί! τα πουλιά, όσα δεν μπορούν να ζήσουν στον τό Αλήθεια σας αρέσει παιδιά το βιβλίο; Και βέ πο μας, το χειμώνα, (χελιδόνια - πελαργοί κ.λ.π.). βαια! Βιβλία, τσάντες, γομολάστιχες, τετράδια, Γίνονται προετοιμασίες για το χειμώνα, γίνεται η διαβήτες, χάρακες, ξύστρες κι άλλα πολλά. Πα συγκομιδή των καρπών, ξανανοίγουν τα σχο ραπάνω χρήσιμα απ' ό,τι φανταζόμαστε. λεία. ΚΑΙ Κ Α Λ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ! Το φθινόπωρο με τον ήπιο καιρό, τις πρώτες βροχές που εφέτος καθώς λένε και οι μετεωρο λόγοι, τα πρωτοβρόχια ήρθαν κανονικά στο ρα ντεβού τους, σαν τα παλιά τα χρόνια. Ακόμη τα λουλούδια, τα χρυσάνθεμα και οι ντάλιες κ.λ.π. Μ ε κάθε επισημότητα, το Σάββατο 2 0 Αυγού και με το χορτάρι που Βλασταίνει στα χωράφια στου ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μερόπης και στις πλαγιές είναι μια δεύτερη άνοιξη για τον εγκαινίασε τη Βιβλιοθήκη, προσφορά στους κα τόπο μας. Καθώς είπαμε γίνεται και ο τρύγος. τοίκους Πωγωνήσιους και επισκέπτες του χω Ετσι βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού. ριού. Είναι εξοπλισμένη με πάρα πολλά βιβλία, Παλιότερα του Αη-Δημήτρη κανόνιζαν, τον με τραπέζια, πολυθρόνες, VIDEO, DVD, C D, κα "πιατικό" και τον τσομπάνο της γιδούρας του σετόφωνο και τηλεόραση και πλούσια σειρά χωριού. Α π ό τον Αη-Δημήτρη μέχρι τον Α η από υλικό προβολής, με εκδηλώσεις από παλιά Γιώργη χειμερινή περίοδο. πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού Μεταφορικά τώρα, η ηλικία που προσεγγίζει και της ευρύτερης περιοχής. τα γηρατειά βρίσκεται στο φθινόπωρο της ζωής Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια του Συλλό μας. Πώς περνάνε τα χρόνια και σιγά - σιγά η φύ γου και αποτελεί πολιτιστική προσφορά για το ση κάνει τη δουλειά της. Μπαίνουμε στο χειμώ χωριό τους αλλά και παράδειγμα προς μίμηση να και καλή δύναμη. και των άλλων Πολιτιστικών Συλλόγων των χω ριών μας. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕΡΟΠΗΣ 0 ΤΡΥΓΟΙ Το Σεπτέμβριο, όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέ t τος, στο χωριό μας έγινε ο τρύγος. Βέβαια δεν ' έχουμε πολλά αμπέλια, πλην δύο τρία του Απο- \ \ Jjj 1 "W ^/Γ^ ^φ. -- BL.y 1 ι 1 :.: :.,... τ ΒξΓ )i/ J "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ" Είκοσι τρείς νέες θέσεις εργασίας δημιουρ γούνται στη "Μεταλλουργική" Κεφαλόβρυσου Πωγωνίου. Γεγονός σημαντικό για την ανάπτυξη της πε ριοχής μας. Η διαδικασία υποβολής των δικαιο λογητικών ξεκινά άμεσα. Δική μας παρατήρηση, ευχή και προτροπή εί ναι, οι νεο-προσλαμβανόμενοι, να είναι από το Πωγώνι μας και την ευρύτερη γενικά περιοχή. Αυτό θ α είναι μια έμπρακτη στήριξη της πολι τείας, για την ανάπτυξη της ακριτικής μας περιο χής. ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Επειτα από αρχαιρεσίες, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Πωγωνησίων Ηπείρου που εδρεύει στα Γιάννενα, συγκροτήθηκε ως έξης: Πρόεδρος: Απόστολος Παπαϊωάννου (Καθη γητής Πανεπιστημίου) Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Γκόγκας Γραμματέας: Νικόλαος Κούρος Ταμίας: Κων/νος Περικλής Μέλη: Χάρης Οικονόμου, Λαμπρινή Μπότσιου και Χαρά Πότση. Ευχόμαστε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο κα λή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους για το καλό όλων των Πωγωνήσιων. ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡ0ΕΑΡ0Υ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υπασπιστής του Προέδρου της Ελληνικής Δη μοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, ορίστηκε ο συμπατριώτης μας, από τη ΜΕΡΟΠΗ - Π Ω Γ Ω ΝΙΟΥ κ. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ ΓΡ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ. Ευχόμεθα, καλή επιτυχία στα νέα του καθήκο ντα. Τψή για όλους τους Πωγωνήσιους αυτή η θέση του υπασπιστή του ανωτάτου Αρχοντος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ "ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ" ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Τις προάλλες ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Γ. Καμίνης, σε συνέντευξη Τύπου είπε ότι ο Συνήγο ρος του Πολίτη στα επτά χρόνια λειτουργίας του θεσμού έχει δεχτεί αναφορές καταγγε λίες. Ο ι περισσότερες αφορούν τους Ο.Τ.Α. (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης), τις Εφο ρίες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την Πολεοδο μία. Για την κακοδιοίκηση των δημοσίων πολύ συχνά ευθύνεται η πολυνομία. Πότε επιτέλους η ~~ *» φ««. ΝΕΟΣ ΑΙ0ΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ Η ypmr) Ντεμπίνα στόλη Λιάπη και του Ηλία Ιωάννου. Εχουμε όμως πολλές περγουλιές "κληματαργιές" που έχουν διάφορες ποικιλίες και προπαντός τη γνωστή "ντιμπίνα". Τώρα, βράζουν τα τσίπουρα και αρ χές του άλλου μήνα θ α βάλουμε μπροστά τα " ρ α κ ο κ ά ζ α ν α " για γλυκόπιοτη ρακί. Είναι κι αυ τήτ^διαδικασία ένα πανηγύρι χινοπωριάτικο για το χωριό μας που ποικίλει κι ομορφαίνει τη ζωή μας ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Υπουργική Απόφαση ο συμπατριώτης μας, από το Δελβινάκι κ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. Στο Διοικητή του Ιδρύματος ευχόμαστε καλή επιτυχία. ΙΔΡΥΜΑ "ΝΕ0ΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Το Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Νεομάρτυς Γεώργιος" που επί δεκαετίες, λειτουργούσε στα Γιάννενα και προσέφερε μεγάλες κοινωνικές υπηρεσίες, στο Γιαννιώτικο λ α ό και γενικά στην Ηπειρο σύντομα μεταφέρεται στο νέο αναβαθ μισμένο σύγχρονο κτίριο με περισσότερο προ σωπικό. Διοικητής του νέου Ιδρύματος, ορίστηκε με πολιτεία θ α κάνει μια σωστή Νομοθεσία και πό τε τέλος πάντων οι Δημόσιοι υπάλληλοι θ α γνω ρίζουν πως θ α εξυπηρετήσουν τον πολίτη; Προ βλήματα που όλους μας ενδιαφέρουν. Κι ακόμη γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται πρώτη στις ατασθαλίες; Τί συμβαίνει; ΟΙΧΟΛΙϋΙΤΗΣ ι

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΗ Το Σάββατο στις 6 / 8 / και ώρα π.μ. στον Ιερό Ν α ό Αγίων Αναργύ ρων στο Κάστρο Ιωαννίνων ο Ανδρέας Καμπλέτσας και η Αγγελική Μπαγκλή β ά πτισαν τις δίδυμες κόρες τους. Νονοί η Μ α ρ ί α Παπαδιά και ο Πέτρος Ευθυμίου. Τα ονόματα των κοριτσιών Ελένη και Κλειώ. Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Η Ο λ γ α Πασχάλη κόρη του Παναγιώτη και της Μ ά ρ θ α ς (εγγονή Ολγας Ε. Πασχά λη) και ο Σπύρος Καλύβας, γιος του Γιώρ γου και της Λίτσας στη Γερμανία αρραβω νιάστηκαν. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και καλά στέφανα. ΓΑΜΟΙ Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ν α ό Αγίας Μαρί νας στην Εκάλη ο Βαγγέλης Τσιρίκος δέ θηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλε κτή της καρδιάς του Σέβη Μαμούρη πα ρουσία πολλών συγγενών και φίλων. Μετά την στέψη ακολούθησε στο ΚΤΗΜΑ Ν Η ΣΙΣ δεξίωση με πλούσια εδέσματα άφθο νο κρασί και πολύ κέφι. Η εφημερίδα τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι και με πολλούς απογόνους. ΘΑΝΑΤΟΙ ΡΟΥΨΙΑ Απεβίωσε στην Αθήνα, όπου διέμενε η Μπεντζούνη Αριστέα ετών 80 (κόρη της Βασιλικής Μπεντζούνη) εκ Ρουψιάς, την και η κηδεία της έγινε κατά την επι θυμία της στη Ρουψιά Πωγωνίου. Συλλυπούμαστε Βαθύτατα όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1) Η Δήμητρα Λαγού του Δημητρίου και της Σταυρούλας Λαγού (εγγονή Φώτου Τσουμάνη), πέτυχε στη Νοσηλευτική Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων. Θερμά συγχαρητήρια. 2) Ο Βασίλειος Λέτσιος του Γεωργίου και της Χαράς (εγγονός της Ευαγγελίας Β. Λέτσιου) πέτυχε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελ πίδων. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια. ΗΦ.τ,Γ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Λάβαμε από τον κ. Σ Ι Δ Η Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο ΕΥ ΑΓΓΕΛΟ του Λ Α Ζ Α Ρ Ο Υ από τη Θεσσαλονί κη γιό του Γραμματέα ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Λάζαρου και Ναυσικάς Σιδηρόπουλου κι εγγονός της Α Θ Η Ν Α Σ ΓΟΡΑ, αδελφής του ΝΑΣΙΟΓΟΡΑ, ένα γράμμα ευ χαριστήριο για την εφημερίδα μας κι ένα βιβλίο δώρο, με τίτλο " μέρες με το Θ ε ό ". Το νεαρό δεν τον γνωρίζουμε καθό λου. Τον ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη του για το χωριό και θ α χαρούμε πολύ να τον γνωρίσουμε. Θερμά συγχαρητήρια για τον ενθουσια σμό του για τη γενέθλια γη μας. Η Φ.τ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Ε Α Π Α Ν Ο ΡΑΒΕΝΙΑ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 1. Η Ευφροσύνη του Παναγιώτη Μουλά και της Ντίνας τελείωσε την ειδικότητα της Ιατρού Νευρολόγου και άνοιξε ιατρείο στην Αθήνα. 2. Η αδελφή της, η Ελένη Δημουλά διορί στηκε Πολιτικός Μηχανικός στην Νομαρχια κή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. 3. Ο Σωτήρης του γεωπόνου Θανάση Φαρμάκη και της εμπόρου Τζένης Λ. Καλογήρου, τελείωσε τη Γεωπονική Θεσ/νίκης. 4. Ο Γιάννης, γιος του αξιωματικού του λι μενικού Γιώργου Δήμου και της Γιαννούλας Μπακάλη ανέλαβε το αγροτικό Ιατρείο στο Βουλγαρέλι Αρτας, από τέλη Αυγούστου Η νηπιαγωγός Αρτεμη των καθηγητών Παύλου Νικολού και της Ολγας Κάτσενου πέρασε με μεγάλη επιτυχία στον Διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Καλή σταδιοδρομία, θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Η Αντιγόνη των καθηγητών Αποστόλη και Κούλας Μακρή στο Ε.Μ.Π. στην Αθήνα, στο τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι κών. Ο Κώστας του Γιώργου και της Λίτσας Μακρή στο Οικονομικών Επιστημών Θ ε σ / νίκης. Ο Αποστόλης των καθηγητών Παύλου Νι κολού και Ολγας Κάτσενου πέρασε 1 ος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων. Ο Αποστόλης του Αδάμ Μιχαήλ και της Πόπης Καλογήρου στη Θεσσαλονίκη, Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρονικής. Η Στεφάνια του Παύλου Βακάλη και της Σταυρούλας Αταλόγλου στη Διοίκηση Επιχει ρήσεων στην Κοζάνη. Η Σοφία του Φάνη Γιάγκου και της Δήμη τρας Τριαντάφυλλου στη σχολή Οικονομι κών Επιστημών στην Πάτρα. Ο Χρήστος του Αιμίλιου Γόνου και της Ευ τυχίας Παπούλια πέρασε στη Μουσικολογία Θεσ/νίκης και η αδελφή του η Μαρία Γόνου στη Γυμναστική Ακαδημία Θεσ/νίκης. Θερμά συγχαρητήρια και καλή φοίτηση. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 1. Ο Ηλίας του Στέργιου Ουζούνη και της Δαφνούλας Χρ. Μάνη και η εκλεκτή του Ελενα από τη Μαυροθάλασσα Σερρών αρρα βωνιάστηκαν. 2. Η κομμώτρια Δήμητρα του Ηλία Χατζηαθανασίου και της Παναγιώτας Χρ. Μάνη αρραβωνιάστηκε τον εκλεκτό της Νίκο Τσιφλιτζή από τα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Καλά στέφανα στα νέα ζευγάρια. ΓΑΜΟΙ Η Μαρία του Γιώργου Ν. Βακάλη και της Ελένης Ζήση παντρεύτηκε τον εκλεκτό της Κώστα στην Αθήνα, στις 23 Ιουλίου Να ζήσουν με υγεία, ευτυχία και καλούς απογόνους. ΘΑΝΑΤΟΙ 1. Η καλοσυνάτη συμπαθέστατη καλονοικοκυρά Ολγα, σύζυγος του Τηλέμαχου Παπαζώη, που είχε γεννηθεί στη ΖαραΒίνα, πριν από 75 χρόνια, χάρηκε παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και από την 1 η Αυγούστου 2005 αναπαύεται στα Ανω ΡαΒένια. 2. Σε λίγες μέ ρες την ακολούθησε ο καλότατος σύζυγος, πατέρας, παππούς, Πασχάλης Ν. Ρούντας που είχε γεννηθεί πριν από 77 χρόνια στα Ανω ΡαΒένια. Ηρθε από την Αθήνα για το Δεκαπενταύγουστο στο χωριό μας και από τις αναπαύεται για πάντα εκεί. Ελαφρύ το πανωραβενιώτικο χώμα που τους σκέπασε. Θερμά συλλυπητήρια στους συγ γενείς όλους. Δέσποινα Γικρλέ Μπίτσα ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 20 Μονέδα Φρειδερίκη 2 0 Κέντρος Ιωάννης 10 Λιάρου Παρασκευή 50 Κωστής Στέφανος 20 Χάριτος Σπύρος 20 ΡέΒας Μιχάλης 50 Λυκομένες Ιωάννης 15 Βακόλας Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Τζέρμπος Χαράλα μπος 100 Τσίνος Γεώργιος 20 Τσιρίκος Γεώργιος 50 Η Λέτσιου Ελευθερία στην μνήμη της εξαδέλφης της Βασιλικής Δήμου προσφέρει το ποσό των 5 0 ευρώ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον Βασίλειο Λέτσιο γιό του ανεψιού μου Γεωργίου Β. Λέτσιου που επέτυχε στην Σχολή Ευελπίδων τον συγχαί ρω και του εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Ο παππούς του Θρασύβουλος Λέτσιος ΕΥΧΕΣ Τον εξάδελφο μου Στέφανο Κωστή που πρόσφατα συ νταξιοδοτήθηκε μετά από πολλά χρόνια κοπιαστική ερ γασία ως αρτοποιός στην πολυτάραχη Αθήνα του εύχο μαι καλοφάγωτη η σύνταξη και καλή διαμονή στο αγα πημένο και γραφικό χωριό του ΜαυροΒούνι. ΨΑΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Μονέδα Φρειδερίκη προσφέρει το ποσό των 100 ευ ρώ για την κατασκευή του δαπέδου του Αγίου Παντελεή μονα. Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον αγαπητό μας ανηψιό, Βασιλάκη Λέτσιου, γιό του αντισυνταγματάρχη τεθωρακισμένων, στρατιωτικό ακό λουθο στις Βρυξέλλες, Γεωργίου και της Χαράς, (εγγονός της Ευαγγελίας και του αείμνηστου Λάκη Λέτσιου, που τό σο γρήγορα έφυγε απ' τη ζωή) που πέτυχε στη Σχολή Ευ ελπίδων, συγχαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε καλή πρόοδο. Η οικογένεια Σωκράτη και Ναυσικάς Οικονόμου ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Η Χριστίνα Οθωνος, αρραβωνιαστικιά του Βασίλη Γκούντα (Βασίλης Γκούντας, γιος της Γεωργίας και Αν δρέα Γκούντα εγγονός Χρ. Λιάπη), από την Κύπρο, έλαβε το πτυχίο φιλολόγου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. ΗΦ.τΙ. ΕΚΑΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΝΑ0Υ Στις 2 5 Οκτωβρίου , έγινε εκδήλωση στο Πνευ ματικό Κέντρο Ιωαννίνων, στα πλαίσια του εορτασμού της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου με τίτλο: Τιμή στην Ηπειρώτισσα. Γυναίκες Ηπειρώτισσες - Ξαφνιάσματα της Φύσης. Ηταν πράγματι μια θαυμάσια εκδήλωση και η συμμετο χή του κόσμου μεγάλη. Τη μουσική υπόκρουση την είχε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου κ. Γεώργιος Α. Ιωάννου και στο ντέφι ο κ. Γιώργος Καλτσούνης. Αρκετοί χωριανοί μας παρακολούθησαν την εκδήλωση. Συγχαρητήρια στο ζεύγος Γ. Ιωάννου και στον αγαπητό Γιώργο Καλτσούνη. Ο ι Γεροπλατανίτες πάντα μπροστά σ' όλες τις εκδηλώ σεις. Μπράβο.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν Κεφάλαιο I Γενικά περί μουσικής Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν παιχνίδια γεμάτο! Παρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο...

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Aθηνά Θανοπούλου 1. Εικόνα: Ο Γιώργος Κωστόγιαννης Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του 1903,στο μικρό ορεινό χωριό Καντρέβα, σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Δημοσθένης Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) 1) Ο Νίκος υπηρετεί στρατιώτης Α. Υποκείμενο Β. Αντικείμενο Γ. Προσδιορισμός Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών;

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Η Ελένη, η Ναόκο και οι συμμαθητές τους κάνουν σήμερα το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Τρίτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Στο διάλειμμα, χαρήκαμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συναναστραφούμε με τόσους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε θα φανεί η Φανή

Πότε θα φανεί η Φανή ...... Πότε θα φανεί η Φανή Η συγγραφέας χαίρεται να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες της. Η διεύθυνσή της είναι: Αγίου Πολυκάρπου 51, Νέα Σμύρνη 171 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 9335830, FAX: 210 9351603 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θέμα: Περιγραφή προσώπου Τίτλος: «ο παππούς μου» Α. ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Φάση Αυθεντικοποίησης (3Χ40 λεπτά) Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα