ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ι mum m ν ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64--ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ ε την κ ή ρ υ ξ η του πο λέμου του '40 έγινε γενική επιστράτευση ανά την χώ ρ α. Ο λ ο ι ο ι νέοι παρου σιάστηκαν στις Μονάδες επιστρατευσεως. Η επι στράτευση, τις μέρες του ελληνοϊταλικού πολέμου εκτελέστηκε με αμείωτο ενθουσιασμό κ α ι παρα δειγματική τ ά ξ η. Ο λ ο ι ο ι επιστρατευθέντες με το χαμόγελο στα χείλη, ξεκί νησαν για τον πόλεμο. Χτύπησε η καμπάνα του χ ω ρ ί ο υ. Ο λ ο ι μαζεύτηκαν στο μ ε σ ο χ ώ ρ ι. Σ κ η ν ή συ γκινητική πατριωτική. Αποχαιρετισμός με δά κρυα, αλλά κ α ι πατριωτι σμό. Μανάδες χαιρετούν τα π α ι δ ι ά τους, π α ι δ ι ά φ ι λούν τους πατεράδες τους, σύζυγοι τους συζυ γούς, αρραβωνιαστικές τους αρραβωνιαστικούς τους, ο ενθουσιώδης παπ α - Θ α ν ά σ η ς, μ α ζ ί με τους γέρους του χωρίου, κάτω α π ό τον πλάτανο, τους προπέμπουν με ευχές. Ο Αϊ Ν ι κ ό λ α ς μαζί σας. Γ ρ ή γ ο ρ α να γυρίσετε νικητές. Κ α θ ώ ς μου λένε τ ώ ρ α έπειτα α π ό 65 ολόκληρα χρόνια, ήταν κάτι το συ γκινητικό, το μεγαλειώ δες, κάτι το πατριωτικό κάτι το γνωστό πατριωτι κ ό φιλότιμο των αείμνη στων χωριανών μας. Τότε κάθε στρατιώτης υπηρετούσε στον τόπο καταγωγής του, ο ι δ ι κ ο ί Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ INTERNET (www.geroplatanos.org) Καθώς έχουμε γράψει κι άλλες φορές μεγά λ η χ α ρ ά νοιώθουμε με την ιστοσελίδα της εφημερίδας μας και του χωριού μας στο Internet. Τα σχόλια συγχωριανών φίλων και αναγνω στών είναι πολύ θετικά. Τόσο για την πληρό τητα της πληροφόρησης, όσο και γ ι α την συ χνή ενημέρωση και ανανέωση της ύλης της. Η ανανέωση ύλης γίνεται συνήθως σε κάθε πε ριοδική έκδοση δηλαδή κάθε δύο μήνες. Κυρίως οι νέοι, μαθητές, φοιτητές, εργαζό μενοι και απόδημοι, α λ λ ά και κάθε ενδιαφε ρόμενος, έχουν την ευκαιρία ν α ενημερώνο νται από την ιστοσελίδα για τα δρώμενα και γραφόμενα στο χωριό μας και για τη γύρω ευ ρύτερη περιοχή μας, γ ι α την δραστηριότητα μας και γ ι α τις εκδηλώσεις που πραγματο ποιούνται. Ο α σ η ξεκούρασης και νοσταλγίας στην κ α θημερινότητα. Διέξοδος γ ι α όσους δεν μπορούν ν α επισκέ πτονται συχνά τη γενέθλια γ η μας, το χωριό μας. μας χωριανοί - στρατιώ τες παρουσιάστηκαν στην 8 η Μ ε ρ α ρ χ ί α κ α ι τοποθε τήθηκαν στα διάφορα τάγματα κυρίως στο Τάγ μ α Πωγωνίου κ α ι στο Ανεξάρτητο Τάγμα Π ρ ο καλυψεως Κονίτσης. Σ υ μ φ ω ν ά με τ' α ρ χ ε ί α της κοινότητας κ α ι του 125 Στρατολογικού Γ ρ α φ ε ί ο υ Ιωαννίνων, από έρευνα που κάνανε καταγράψανε (55) στρατιώ τες. Ο λ ο ι τους πολέμησαν γενναία κ α ι γύρισαν μετά τον πόλεμο στο χ ω ρ ι ό. Αξίζει να τους αναφέρου με για μ ι α ακόμη φ ο ρ ά. Αυτοί ήταν: 1) Ιωάννης Μούκας, 2) Αθανάσιος Νάσσης, 3) Ε. Πασχάλης, 4) Γ. Καλτσούνης, 5) Ε. Γκίγκας, 6) Δ η μ. Τ σ ά τσος, 7) Γ. Νίτσιος, 8) Ν. Μουλάς, 9) Θ ω μ. Π α π α χρήστος, 10) Μ. Μουλάς, Συνέχεια στην σελίδα 6 Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η 28η Οκτωβρίου είναι μια εθνική γιορ τή. Είναι ημέρα που αποτελεί έναν αλησμό νητο σταθμό, για την χώρα μας για την Ηπειρο μας για τα μέρη μας. Είναι η γιορτή του ΟΧΙ. Γεγονότα γνωστά - ιστορικά, που κάθε χρόνο μας γεμίζουν εθνική υπερηφά νεια. Το ΟΧΙ δεν θα περάσετε βρήκε την δι καίωση του σ' αυτόν εδώ τον τόπο σ' αυτά εδώ τα μέρη. Σ' αυτά εδώ τα μέρη, με τα ηρωϊκά του παιδιά με την αποφασι στική στάση που τήρησε τότε ο υπεύ θυνος διοικη τής της ηπει ρωτικής Μεραρχίας, της 8ης Μεραρχίας και του γενναίου ηπειρωτικού λαού της ακριτικής προκάλυψης, εδώ στο ηρωϊκό Καλπάκι δόθηκε η Νίκη κατά των κατακτη τών. Ο σ α χρόνια κι αν περάσουν, θα'ναι για μας τιμή και δόξα για τον ένδοξο, εκεί νο αγώνα. 11)Θ.Λέτσιος, 12)Χ.Λέτσιος, 13) Α. Λέτσιος, 14) Β α σ. Σιουλμπέγκας, 15) Δ. Κούγκλης, 16) Α ρ. Τ α λιούρης, 17) Ι. Κατσάνος, 194Q Η καθήλωση των Ιταλών εισβολέων προ του Καλπακίου υποχρέωσε την ιταλική στρατιωτική διοίκηση να κρατήσει καθαρά αμυντική διάταξη και να επωφεληθεί η 8η Μεραρχία να αναλάβει πρωτοβουλία για αντεπίθεση στα μέσα του Νοέμβρη του 1940 και πέτυχε απόλυτα, δημιουρ γώντας το αθάνα το έπος του 40, ένα σύμβολο για τις επερχόμενες γενεές, ένα φάρο που θ α παραδειγματίζει όλους τους Ελληνες για πά ντα. Ο ηρωικός αγώ νας της Ελλάδας, εναντίον του άξο να, από 28ης Οκτωβρίου 1940 έως 31 Μαΐου 1941, υπήρξε πραγματικά μεγάλο ιστορικό γεγονός, με την πολλαπλή και κρίσιμη συμβολή του για την έκβαση του Β' παγκοσμίου πολέμου. Τιμή και δόξα σ' αυτούς που'δωσαν τη ζωή τους, για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύ θεροι.

2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Οκτώβριος πάλι, σε λίγες μέρες 8 α γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου, μια δοξα σμένη σελίδα της ιστορίας μας. Τότε που τα παληκάρια μας με τη λόγχη, πάνω στα βορειοηπειρωτικά βου νά πήραν στο κυνήγι τους φρατέλους του Μουσολίνη. Θ α γίνουν πάλι οι καθιερω μένες παρελάσεις και θ α εκφωνηθούν από τους επι σήμους οι συνηθισμένοι πα νηγυρικοί της ημέρας. Ομως, ως συνήθως, θ α ξεχάσουμε κάποιους άλ λους αφανείς ήρωες που όμως, στον πόλεμο αυτό έπραξαν έργα μεγάλα και θαυμαστά. Τις Ηπειρώτισ σες Γυναίκες, που έκαναν το δικό τους άθλο και έγραψαν τη δική τους ιστο ρία. Εναν ά θ λ ο απίστευτο και μια ιστορία δοξασμένη. Μια ιστορία που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Μ ι α ιστορία που μια τέτοια μέρα πρέπει να την διηγούνται οι γιαγιά δες στα εγγόνια τους και κυρίως εδώ στην Ηπειρο. Για να ξέρουν από ποια γε νιά κατάγονται, γενιά ηρώ ων αλλά και ηρωίδων. Μια από τις μεγάλες δυ σκολίες του πολέμου του 1940 ήταν ο ανεφοδια σμός του στρατού μας με πυρομαχικά. Τα κακοτράχα λα βουνά της Βορείου Ηπείρου ήταν δύσβατα, κλεισμένα από τα χιόνια της βαρυχειμωνιάς που έπε σε τότε. Στενά και επικίνδυ να μονοπάτια, με απότομες χαράδρες δεξιά και αριστε ρά ανηφόριζαν τα βουνά. Τα ζώα προχωρούσαν αργά κι αγκομαχώντας, κινδυνεύ οντας να γκρεμιστούν στο ΗΠΕΙΡΩτίΣΣΕΣ βάραθρο, μαζί με το πολύ τιμο φορτίο τους. Η μετα φορά των πυρομαχικών ήταν προβληματική. Ξεσηκώθηκαν τότε οι Ηπειρώτισσες Γυναίκες. Κο ρίτσια ροδομάγουλα και ηλικιωμένες λεβέντισσες. Φλέγονται από τον πόθο να βοηθήσουν την πατρίδα που κινδύνευε, μα και από τον πόθο για να σταθούν δίπλα στους άνδρες τους, τα παιδιά τους και τ' αδέλ φια τους, που μάχονταν με φωτιά και σίδερα στην πρώ τη γραμμή. Φορούν τα γιορτινά τους, σαν να πήγαιναν στο χοροστάσι για το πανηγύρι του χωριού, και προσφέρθηκαν να αναλάβουν αυτές να με ταφέρουν τα πυρομαχικά στο στρατό μας, που κινδύ νευε να μείνει άοπλος! Αυτές γνώριζαν τα μονο πάτια της Ηπείρου σπιθαμή προς σπιθαμή, σαν το σπίτι τους. Περήφανες και μεγα λόψυχες ανέλαβαν με αυ τοθυσία το βαρύ έργο του ανεφοδιασμού του στρα τού. Ηξεραν πως για να φθάσουν στο σκοπό τους τις περίμενε μαρτυρικός Γολγοθάς. Αληθινές αμαζό νες όμως, γυναίκες ηπειρώ τισσες, όμορφες και λυγε ρές, λεπτοκαμωμένες από τη φύση τους. Αξιες κόρες της Ηπειρώτικης Γης. Ζαλώ θηκαν στην πλάτη τους τα βαριά κιβώτια των πολεμο φοδίων και έπαιρναν τα μο νοπάτια. Το βάρος ήταν ασήκωτο. Η αγάπη τους όμως για την πατρίδα και η πίστη τους στο σκοπό της λευτεριάς τους έδιναν φτε ρά. Κι ως βάδιζαν στα δά- Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ* ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ χ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑ3ΗΣ Υ Λ Η Σ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Μ Ο Υ Κ Α Σ ΠΑΡΟΔΟΣ Κ Α Σ Τ Ρ Ι Σ Ο Π Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 4050 Χειρόγραφα αον δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. ΣΕΛΙΔΑ 2 TOY 194Q Ηρωικές Γυναίκες της Ηπείρου μεταφέρουν στρατιωτικό υλικό πολέμου. (Πίνακας Εκτορα Δούκα Αθήνα, Εδνικό Ιστορικό Μουσείο). ση και τις ρεματιές, ζαλω μένες κι αμίλητες η μία πί σω από την άλλη, μεσ' το σύθαμπο του χιονιά και της βροχής, έμοιαζαν με Δρυάδες σε χορό αρχαίας τραγωδίας. Ο θάνατος φτερούγιζε πάνω τους και παραμόνευε σε κάθε τους βήμα στο φαράγγι και τις ρεμματιές. Μ α προχωρού σαν, προχωρούσαν, προ χωρούσαν ακατάβλητες, κι ανέβαιναν, ανέβαιναν όλο ανέβαιναν, σκαρφαλώνο ντας στα φαράγγια και τις κακοτράχαλες βουνοκορ φές. Ετσι έφθαναν τα πυ ρομαχικά στους στρατιώ τες μας που πολεμούσαν τον εχθρό. Ο πόλεμος συ νεχιζόταν αμείλικτος και οι νίκες έρχονταν η μία πίσω από την άλλη. Κορυτσά, Πόγραδετς, Αργυρόκα στρο, Χειμάρρα, Τεπελένι. Οι πόλεις της Βορείου Ηπείρου ελευθερώνονταν η μία μετά την άλλη. Χάρις στον ηρωισμό των παιδιών της Ελλάδας, αλλά και χά ρις στις Γυναίκες τις Ηπει ρώτισσες, που κατόρθωσαν το ακατόρθωτο! Αυτή είναι η ιστορία που πρέπει να διηγούνται σήμε ρα οι παλιοί, που την θυ μούνται, στους νέους που πρέπει να μάθουν την αλη θινή ιστορία της Ηπείρου. Ισως να υπάρχει ακόμα στη ζωή κάποια από αυτές τις ηρωίδες τις Ηπειρώτισ σες Γυναίκες. Ο ι πιο πολλές βέβαια δεν θ α υπάρχουν πια σήμερα. Θ α έχουν φύ γει από αυτή τη σύντομη ζωή. Α ς γονατίσουμε με σε βασμό στη μνήμη αυτών των ηρωίδων και ας τους πούμε ένα Μεγάλο Ευχαρι στώ τόσο γι αυτό το κατόρ θωμα που έκαναν, όσο και για το παράδειγμα Προ σφοράς και Αυτοθυσίας που μας άφησαν. ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ Θαυμαστά ιστορικά γεγο νότα που δεν πρέπει να ξε χαστούν ποτέ. Ποιος θυμά ται εκείνες τις μέρες δόξας και ηρωισμού. Ποιος θυμά ται τις ελληνικές πόλεις της Βορείου Ηπείρου, Κορυτσά, Χειμάρρα, Αργυρόκαστρο, που ελευθερώθηκαν με θυ σίες και αίμα, και που κυμά τισε και πάλι σ' αυτές η ελ ληνική Σημαία στον άνεμο της ελευθερίας που έπνεε τότε. Δυστυχώς για λίγο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. ΤΗΛ Τώρα όμως μιλάμε για τις ηρωικές Ηπειρώτισσες του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ 1940 και το μεγαλειώδη άθλο τους. Η πατρίδα ευ γνωμονούσα θα'πρεπε να γράψει τα ονόματα τους με χρυσά γράμματα στις δέλτους της ιστορίας. Κι όμως κανένας ιστορικός δεν έγραψε κάτι γι αυτές. Αγνωστες και ανώνυμες πέ ρασαν από τον κόσμο της ιστορίας στον κόσμο του θρύλου και της δόξας. Πέ ρασαν χωρίς ονόματα στο Πάνθεον των Ηρωίδων. Ωστόσο, εμείς, που αγα πάμε αυτόν τον τόπο, θ α τις θυμόμαστε πάντα και θα ζουν μεσ' την ψυχή μας. Αθάνατες, περήφανες, πα νώριες, λυγερόκορμες όπως ήταν τότε που σκαρ φάλωναν στα φαράγγια και στις βουνοκορφές, χωρίς να τις αγγίζει ποτέ ο χρό νος. Δεν γνωρίζουμε, και ίσως δεν θ α μάθουμε ποτέ, πό σες και ποιες ήταν αυτές οι Ηρωίδες! Το βέβαιο όμως είναι ότι ήσαν πολλές, πά ρα πολλές, και όλες ήταν ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΕΣ! Ρουψιά Πωγωνίου Οκτώβριος Βασίλης Πετράτος Αφιερώνεται στη μνήμη της Ηπειρώτισσας πεθεράς μου Χαρίκλειας Ντότη Τζουβάρα. Ηταν από τη Ρουψιά, αληθινή ηρωίδα, χιλιοβασανισμένη. Β.Π.

3 ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΦΙΛΟΣ Είναι σημαντικό, να σου γράφουν, ή όταν συναντάς στο δρόμο, φίλους, χωριανούς ή κοντοχωριανούς, να σε ευ χαριστούν για τα γραφόμενά σου. Νοιώθεις ότι οι προ σπάθειες σου δικαιώνονται. Είναι φυσικό, λοιπόν, μαζί με τους εκατοντάδες άλ λους αναγνώστες να αισθάνεσαι όμορφα. Βέβαια, υπάρχουν και στιγμές που δεν μπορώ να νοιώ θω έτσι, όταν μερικοί φίλοι μας, για διάφορους λόγους, από λάθη μας -άλλωστε κανείς αλάθητος- ή από παρα λείψεις μας, ή από την κριτική μας, αισθάνονται κάπως περίεργα. Σ' αυτούς απαντώ ότι, κάθε καλοπροαίρετη κριτική σκοπό έχει όλοι μας Ν Α ΒΕΛΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ. Η προσπάθεια μας, είναι όλοι μας ν' ανεβούμε στην κορυφή της εξέλιξης, της σωστής επικοινωνίας, ενημέρω σης και πληροφόρησης. Σε κάθε περίπτωση αξίζει το καλύτερο. Μ α ς αξίζει ν' αποκτήσουμε έναν ακόμη καλύτερο φίλο και αναγνώστη. ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΙΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΑΗΜ0 ΜΑΣ Στο Δήμο Καλπακίου δη μιουργούνται αναπτυξιακές δραστηριότητες που ό λ α δείχνουν, πως μπορεί να οδηγηθούμε σε διέξοδο για την ανεργία. Γεγονός που όλοι μας το επιθυμού με στην ακριτική μας περιο χή Μ ε επένδυση που βρί σκεται στο στάδιο κατα σκευής των εγκαταστάσε ων και που καθώς λέει η κατασκευαστική εταιρεία δεν αποκλείεται να λει τουργήσει έως τα τέλη του έτους ή αρχές του νέου χρόνου, είναι ένα σύγχρο νο εμφιαλωτήριο νερού και αναψυκτικών. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισ. σε δραχμές. Το εργοστάσιο κατα σκευάζεται σε έκταση 5 0 στρεμμάτων στη θέση "ΜεσοΒούνι" του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεγράδων, η οποία αγοράστηκε από το Δήμο Καλπακίου. Το όφελος για το Δήμο μας, θ α είναι πολλαπλό. Κατ' αρχήν οικονομικό, αφού από την αξιοποίηση της έκτασης ο Δήμος θ α ει σπράττει ετησίως ευρώ, σύμφωνα με την τεχνο-οικονομική μελέτη της επιχείρησης κι ακόμη άτομα προσωπικό που θ' απασχολεί η μονάδα θ α προέρχονται από το Δήμο Καλπακίου και από την ευ ρύτερη περιοχή του Δήμου. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Ακόμη σε μια έκταση 100 στρεμμάτων στην πε ριοχή Βελλάς, ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2004, μια σύγχρονη μονάδα θερ μοκηπίων που παράγει πι στοποιημένα αγροτικά προϊόντα (ντομάτα - αγγού ρια - λάχανο κ.α.). Η μονά δ α απασχολεί ήδη 3 0 άτο μα μόνιμο προσωπικό και ανάλογα με την παραγωγή και κατανάλωση μπορεί να φθάσει έως 9 0 άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από την περιοχή μας. Πρόκειται για επένδυση που'χει ενταχθεί στο Ν έ ο Αναπτυξιακό Ν ό μο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολλοί νέοι μας και νέ ες από τα χωριά μας, πρέ πει να επιδιώξουν να προσ ληφθούν σ' αυτές τις Μ ο νάδες και να μην φεύγουν για τα ξένα. Κι ακόμη να βοηθηθούνε οι νέοι μας, στην αναδιάρθρωση νέων καλλιεργειών στην περιοχή μας και ν α μπορέσουμε σι γά - σιγά να ξεφύγουμε από τις παραδοσιακές καλλιέρ γειες όπως είναι το καλα μπόκι και το τριφύλλι. Δ η λαδή να κάνουμε αποδοτι κότερες καλλιέργειες. Αυτό βεβαίως είναι ένα μακρο χρόνιο πρόγραμμα και θέ λει οικονομική κρατική υπο στήριξη, τόλμη και φαντα σία. Ετσι πιστεύουμε θ α μειώνεται η ανεργία και οι νέοι μας θ α στηρίζονται και θ α ζουν χαρούμενοι στη γε νέθλια γη τους κι όχι στα ξένα. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΑΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Παλιότερα, μετά τον Αη-Δημήτρη και αρχές Νοέμβρη, μαζεύονταν τα καλαμπόκια κάτω στο Βοϊδομάτι και εν συνεχεία το κουβάλημα με τα φορτηγά ζώα στο χωριό. Η ζωή μας, που όλοι μας μεγαλώσαμε με τη "μπομπό τα". Αρχιζε ο "ξέφλος" και το αρμάθιασμα και το κρέμασμα, στο νταβάνι, γιατί έτσι ξεραίνονταν και συντηριόταν καλύτερα το καλαμπόκι. Παλιές αναμνήσεις, ενός καιρού που'φυγε ενώ τώρα οι μηχανές έχουν αντικαταστήσει όλα αυτά. Το ανακαινισμένο Στρα τόπεδο Καλπακίου, που ονομάστηκε στρατόπεδο "Λορέντζου Μαβίλη" εγκαινίασε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου , ο Πρό εδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. Ακόμη σχεδιάζεται και η λειτουργία από το Μάρτιο του 2006, τριών λόχων Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότη τας Στράτου (ΕΦΥΕΣ). Επίσης, ο υπουργός Εθνι κής Αμυνας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρα- Στο στρατόπεδο, εγκατα στάθηκε η 8η Επιλαρχία Αναγνώρισης (8η Ε.ΑΝ.) με γνώμονα την καλύτερη εξυ πηρέτηση της επιχειρησια κής σχεδίασης. Σχέδιο Επι τήρησης των Συνόρων. τίας, παρέδωσε στο Δήμαρ χο Καλπακίου, μια ολοκλη ρωμένη μελέτη για την επέ κταση του ιστορικού Μου σείου Καλπακίου και του περιβάλλοντος χώρου. Η μελέτη αυτή είναι άμεσα υλοποιήσιμη. Τέλος μια άλ λη μελέτη, που εκπονείται, αφορά τις άλλες ιστορικές περιοχές των Ιωαννίνων, που έχουν καταγραφεί για τους αγώνες και θυσίες των μαχητών του (θέσεις αμύνης, ορύγματα, αναχώ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλείται κατοικία εις το Δίλοφο Ζαγορίου. Ο ι ενδια φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σπυρί δωνα Κήτα τηλ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικία νέα ή παλιά σε οποιαδήποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. Ενοικιάζεται Αρτοποιείο στην Κάτω Κόνιτσα (πρό σοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: Κ Ο Ρ Α Η 13 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ματα, καταφύγια, πολυβο λεία κ.α.) ώστε τα ιστορικά αυτά μνημεία να διατηρη θούν και ν' αναπτύσσεται έτσι και τουριστικά η περιο χή μας-

4 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2005 ΛΑΪΚΕΣ Συνεχίζουμε και σήμερα με τις "Λαϊκές φράσεις" που λέμε στο χωριό μας και πλουτίζουν και ομορφαί νουν τη γλώσσα μας, αλλά και όσες λέγονται και στη γύρω ευρύτερη περιοχή μας: Α υ τ ά τα λεν στο μύλο Β για λόγια της αράδας, αβάσιμα. Α ρ ο ν - άρον σταύρωοον αυτόν Β αμέσως βια στικά πολύ (Ευαγγελική φράση). Ανοιξ το σπίτι - από κτησε φίλους, συμπεθέρους, απόκτησε νύφη. Αλυχτάει μα Scv δ α γκώνει Β για όσους λένε λόγια αλλά δεν κάνουν πράξη. Αιτία και θάνατος Β όσα συμβαίνουν έχουν κά ποια αιτία. Α λ λ ο c i v ' το κάτσε κάτσε κι ά λ λ ο το μανικοτράβημα = λέγεται όταν οι φιλοφρονήσεις εί ναι προσποιητικές. Α μ α κάτσεις με στρα βό, το πρωί αλληδωρίζεις s λέγεται σε όσους λεν τα ίδια πράγματα ή κά νουν συχνά τις ίδιες πρά ξεις και χάνουν την αξία τους. Α π ό την αναβροχιά κ α λ ό και το χαλάζι Β όταν προτιμούμε κάτι που μας ζημιώνει από το ανα ΦΡΑΣΕΙΣ γκαίο που είναι αδύνατον να το απολαύσουμε. Α γ ά λ ι - αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι Β για να γίνει κάτι τέλειο χρειάζε ται χρόνος. Αλλί στο νιό που κρούγεται στο γέρο που κοιμάται Β λέγεται για το νέο πούχει αϋπνίες και για το γέρο που κοιμά ται (σημάδι της αρρώστιας). Α λ λ α ξ ε ο Κολιός (Νι κολός) κι έβαλε την κάπα αλλιώς = λέγεται για ανθρώπους που άλλα ξαν όψη φαινομενικά. Απλωσε τα ποδάρια σου κ α τ ά το πάπλωμα σου Β λέγεται σ' όσους προσπαθούν να κάμουν πράγματα μεγαλύτερα από τις δυνάμεις τους. Α λ λ ο ς είναι ο Νικο λής κι άλλος κείνος που θωρείς = λέγεται σ' όσους δεν είναι σε θέση να διακρίνουν την ψυχοσύνθε ση και τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Αντάμα κουβεντιά ζουμε και χώρια ακού με Β για κείνους που δεν προσέχουν στα λόγια του συνομιλητή τους. Ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα = λέ γεται για κείνα που αποκτή θηκαν άνομα. Αφορμή του ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ χαρά του πιατικού = λέ γεται για τους πονηρούς που επωφελούνται από μια σύγχυση για να πάρουν ξέ να πράγματα. Α λ λ ο ύ ο παππάς κι αλλού τα ράσα = λέγε ται όταν χάνεις τα πράγμα τα σου από μια κακιά ώρα. Α ν έχεις τύχη διάβαι νε και ριζικό περπάτει s λέγεται σ' όσους αναθέ τουν σ' άλλους να τους τε λειώσουν σπουδαίες και σοβαρές υποθέσεις. Α π ό το'να αφτί μπαί νουν και α π ' τ' ά λ λ ο βγαίνουν s λέγεται γι' ανθρώπους απρόσεχτους ή που περιφρονούν τις συμ βουλές των μεγαλυτέρων. Α π ό πίτα που δεν τρως, τι σε μέλει κι αν καεί Β λέγεται σ' όσους ανακατώνονται σε ξένες υποθέσεις. Α β ρ α κ ο ς βρακί ρει κάθε λίγο το εφόεθώ- ρει Β λέγεται για κείνους που χαίρονται πολύ όταν αποχτούν ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Αγέρας και γυναίκα δεν κλειδώνονται Β λέ γεται για την γυναίκα που παίρνει τον κακό δρόμο. Στ' άλλο φύλλο περισσό τερα και καλύτερα. λύκου Συνηθίζουμε όμως να γνωρίζουμε τους πρώτους των ποδοσφαιρικών αγώ νων, του μπάσκετ, των φω τομοντέλων και των αστέ ρων του Χόλυγουντ, α π ' έξω και ανακατωτά και τα εκατομμύρια που παίρνουν, με τις μετεγγραφές και πό σο λένε ευτυχισμένοι είναι. Ωστόσο ο Λιο Στέρνμπαχ, ήταν ο άνθρωπος που φιλο δόξησε ν' απαλλάξει τους ανθρώπους από το άγχος, από την κατάθλιψη, την αϋ πνία. Ο πατέρας του φαρ μάκου του "Βάλιουμ", ο επι στήμονας που'χε στο όνομα του πατέντες φαρμά κων. Ο άνθρωπος, που δεν τον ενδιέφεραν τα εκατομ μύρια και πως ήταν ικανο ποιημένος, επειδή πίστευε πως προσέφερε κάτι καλό στον συνάνθρωπο που κατατρέχεται από το άγχος, την κατάθλιψη και τους σω- ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: Αγαπητή Συντακτική Επιτροπή της Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Εχω λάβει αρκετά φύλλα της εφημερίδας σας " Η Φωνή του Γεροπλάτανου", μέσω του αγαπητού μας φίλου και συγχωριανού Λάμπρου Ταλιούρη. Θερμά συγχαρητήρια για την ωραία σας προσπάθεια και το υψηλό πνευματικό επίπεδο της εφημερίδας. Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτω βρίου, σας εσωκλείω σχετικό κείμενο μου για τις Ηπειρώ τισσες Γυναίκες του Αν το θεωρήσετε σκόπιμο να δημοσιευθεί παρακαλώ μην παραλείψετε την αφιέρωση που αναφέρω στη μνήμη της πεθεράς μου Χαρίκλειας Ντότη - Τζουβάρα. Νομίζω ότι την είχατε γνωρίσει προσω πικά και θ α έχετε ακούσει για τις φριχτές ταλαιπωρίες και τα Βάσανα που πέρασε αυτή και η οικογένεια της κατά τον πόλεμο του 1940 και κυρίως κατά τον εμφύλιο. Θ α ήθελα, αν δεν σας είναι δύσκολο, να μου στέλνετε την εφημερίδα σας. Η διεύθυνση μου είναι: Βασίλειος Πετράτος οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 6 2 ΤΚ Πειραιάς. Μετά τιμής ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Θερμή παράκληση σε όσους μας στέλνουν εργασίες για δημοσίευση, τα κείμενα να είναι δακτυλογραφημένα ή τουλάχιστον με καθαρό γραφικό χαρακτήρα και μόνο από τη μια μεριά της κόλλας. Γραπτά δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται. Ανώνυμες επιστολές δεν δημοσιεύο νται. Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν σημαίνει ότι εκφράζουν και τις απόψεις της συντακτικής επιτροπής. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Α π ό την συντακτική επιτροπή της εφημερίδας μας. ΕΠΕΪΕΡΓΑΖΙΑ Π Α Ν Τ Ο Σ Τ Υ Π Ο Υ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και 01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Διάβασα τις προάλλες ότι απεβίωσε ο μεγάλος επιστήμονας Λιο Στέρνμπαχ (δύσκολο όνομα) και κανείς δεν τον ήξερε ότι συγκινή θηκε. ΣΕΛΙΔΑ ματικούς και ψυχικούς πό νους. Μ ε τις ανακαλύψεις του, με τα φάρμακα του, έκανε και κάνει πιο υποφερτή τη ζωή μας. Αλλωστε ποιος δεν πονάει; Ποιος δεν κατατρέχεται από έμμονες ιδέες; κ.α. Ελεγε δε: "Πολ λοί δεν συνειδητοποιούν πόσες αυτοκτονίες απο φεύχθηκαν, πόσοι γάμοι σώθηκαν, πόσοι άνθρωποι βρήκαν ξανά την ισορρο πία τους και την σωματική τους και ψυχική τους ευε ξία, εξ αιτίας αυτού του φαρμάκου" κι άλλων ανα καλύψεων, αυτού του επι στήμονα. Είναι αλήθεια, ότι η ανάγκη μας για χημικά βοηθήματα - φάρμακα, γί νεται όλο και πιο πολύ με γάλη για να βγάζουμε πέρα μια όλο πιο αγχώδη ζωή. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΣΙΖ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΖΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΛΟΠΑ Κ.Τ.Α. ΤΗΛ. Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 57 ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΛ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΠΟ 5 μ.μ.

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΙΕΡΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΡΟΥΨΙΑΣ Στις 17 Σεπτεμβρίου , ημέρα Σάββατο, στον Ιερό Ν α ό των "Εισοδίων της Θεοτόκου", στην ενορία Ρουψιάς, με μεγάλη θρησκευτική επισημότητα και συμμετοχή του ιερού κλήρου και των ευσεβών χριστιανών, έγινε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί τη μας κ.κ. Ανδρέου η χει ροτονία του Γιώργου Συντάκα ως διακόνου. Η συμμε τοχή των χωριανών και των κοντοχωριανών (Γεροπλατανιτών, Αγίου Κοσμά, Ωραιοκάστρου και Βασιλι κού) καθώς συγγενών, γνω στών και φίλων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Την άλλη ημέρα Κυριακή ( ) στο Δελβινάκι, χειροτονήθηκε πρεσβύτε ρος ο Γεώργιος Συντάκας, με τις ευχές κι ευλογίες του Δεσπότη μας, σύμφωνα με τους θείους και ιερούς κα νόνες της εκκλησίας μας. Ο Σεβασμιώτατος στο Δελβι νάκι με εμπνευσμένη ομιλία του, τόνισε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του κληρικού και κατ' επέκταση την πραγματική ζωή κάθε χριστιανού που είναι η σύν δεση του με το Χριστό. Ο Χριστός είναι η ζωή των αν θρώπων "εγώ ειμί η ανάστασις και η ζ ω ή " (Ιω. 1 1,25). Ο Χριστός είναι η αυτοζωή. Και κατέληξε: Οταν ο άνθρωπος καταλη φθεί από μεγάλη αγάπη προς τον Θεόν και τον κυ ριεύσει ο θείος έρωτας, δε ζει για τον εαυτό του, αλλά για το Θεό. "Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός" (Γαλ. 2,20). Τέτοιους ιερείς και χριστιανούς θέλουμε. Αυτή τη ζωή, ας επιδιώξου με να βρούμε, που θ α μας φέρει κοντά στο Θ ε ό, θ α μας απαλείψει τα πάθη, θ α μας δώσει τη δυνατότητα να βιώσουμε το Χριστό και να ζήσουμε έτσι αιώνια. Στη Ρουψιά, μετά την χει ροτονία του παπα-γιώργη πλέον, έγινε μια δεξίωση, στην πλατεία του χωριού, με γλυκά - κεράσματα και πίτες από τις γυναίκες της Ρουψιάς και των γύρω χω ριών. Η τάξις και ευρυθμία καθώς και το θρησκευτικό κλίμα επεκράτησαν. Εκφράζουμε τις ευχαρι στίες μας προς το Δεσπότη μας, γι αυτή τη χειροτονία, γιατί τα κενά της Μητροπό λεως είναι πολλά και ευχό μαστε κι άλλοι νέοι ν' ακο λουθήσουν το παράδειγμα του παπα-γιώργη Συντάκα. Συγχαρητήρια, στο νέο ιε ρέα μας, καλή ιερωσύνη, συγχαρητήρια σ' όλες τις γυναίκες του χωριού και στο χριστεπώνυμο πλήθος που φώναξε το "Αξιος". Μετά την τέλεση του Μυ στηρίου, ο Δ/ντής της εφη μερίδας, με απλή προσλαλιά ευχαρίστησε τους πά ντες. (Παρακάτω δημοσιε ύουμε τη σχετική ομιλία του). ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΑ M e μ ε γ ά λ η επιτυχία, έ λ η λ α ν κι εφέτος, ο ι γιορτές τα Κ α λ π ά κ ι α στη μνήμη των μαχών του Μ ε ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς, ξ ε ν α γ ή σ ε ι ς, ομιλίες και πανηγυρι κ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς. Τιμήθηκαν ο ι ή ρ ω ε ς του ' 4 0, με επιμνη μόσυνη δ έ η σ η, π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ι ο νεκρών, κ α τ ά θ ε σ η στε φανιών, α ν α π α ρ ά σ τ α σ η της μάχης Κ α λ π α κ ί ο υ κ α ι με ε π ε τ ε ι α κ ά τ ρ α γ ο ύ δ ι α. Η π α ρ ο υ σ ί α των α ρ χ ώ ν και του π λ ή θ ο υ ς σ τ ο μνημείο του μαχητή του ' 4 0 ήταν κ α τ α πληκτική. Η νίκη του Κ α λ π α κ ί ο υ σ τ ά θ η κ ε α π ο φ α σ ι σ τ ι κή γ ι α τις ά λ λ ε ς έ ν δ ο ξ ε ς νίκες των Ελλήνων στην ά ν ι σ η α ν α μ έ τ ρ η σ η με τις πανίσχυρες ε χ θ ρ ι κ έ ς δυνάμεις. Ετσι α υ τ ό ς ο σ τ α θ μ ό ς στην ιστορία της φυλής μ α ς ε ί ν α ι μια α κ ό μ η ε π ι β ε β α ί ω σ η ότι ο ι Ελληνες ό τ α ν αγωνί ζ ο ν τ α ι γ ι α την ε λ ε υ θ ε ρ ί α επιστρατεύουν ό λ ε ς τους τις δ υ ν ά μ ε ι ς γ ι α την τελική νίκη. Ο ι νίκες αυτές έχουν π α νανθρώπινη σημασία. Τιμή κ α ι δ ό ξ α σ ' ό λ ο υ ς τους αγωνιστές του ' 4 0 π ο υ ' δ ω σ α ν τη ζ ω ή τους γ ι α ν α ζούμε εμείς σ ή μ ε ρ α ελεύθεροι. ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ ΣΥΝΤΑΚΑ Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί κληρικοί, Ευσεβές εκκλη σίασμα, Αποτελεί για όλους εμάς, τους χωριανούς και τους κοντοχωριανούς μεγάλη τι μή, η σημερινή ιεροτελε στία, το ιερό τούτο μυστή ριο που παρακολουθήσα με, που ένας από μας, ο δι κός μας άνθρωπος, ο κ. Γιώργος, γίνεται άξιος, με τις ευλογίες και τις ευχές του Επισκόπου μας, να γίνει ιερέας, να τελεί τα μυστή ρια της εκκλησίας μας, ν' αγιάζει εμάς τους πιστούς και να τίθεται στην υπηρε σία της εκκλησίας και στην εξυπηρέτηση των ενοριών των χωριών μας. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, πριν αρχίσει τη δι δασκαλία Του, διάλεξε 12 μαθητές και τους προετοί μασε για τη συνέχιση του έργου Του και την εξάπλω ση της διδασκαλίας Του. Την πεντηκοστή ημέρα από την ανάσταση Του, έστειλε στους μαθητές του το Πνεύμα το άγιον. Ετσι συ μπλήρωσε τα πνευματικά και ψυχικά του εφόδια για το αποστολικό τους έργο. "Καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ καγώ πέμπω υμάς" τους είχε πει. Ο ι Απόστο λοι, ως εκπρόσωποι του στον κόσμο, ίδρυσαν εκ κλησίες και όρισαν διαδό χους. Στους διαδόχους αυ τούς μετέδιδαν την εξουσίαν και την θεία χάρη με την επίθεση των χειρών στις κεφαλές τους χειροτο νία ή χειροθεσία και οι διά δοχοι των Αποστόλων μετέ διδαν την θεία χάρη στους ιδικούς τους διαδόχους με την έκθεση των χειρών. Αποτέλεσμα της διαδο χής και ευλογίας αυτής υπήρξε η δημιουργία του Κλήρου κι έτσι συστήθηκε το μυστήριο της Ιερωσύνης, όπως ακριβώς παρακολου θήσαμε σήμερα, στην εκ κλησία μας, για πρώτη ίσως φορά από τον σεβασμιώτατό μας, επιθέτοντας την χεί ρα του στην κεφαλή του χειροτονουμένου σήμερον Γιώργου ως διακόνου και αύριο ως πρεσβύτερον, επι καλούμενος με την ανάγνω ση ευχών την μετάδοση της θείας χάριτος κατά την ρήσιν του Ευαγγελίου: "Πορευθέντες μαθητεύ σατε πάντα τα έθνη, Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα ό σ α ενετειλάμην υμίν- και ιδού εγώ μεθ' υμών ειμί πάσας τας ημέ ρας, έως της συντέλειας του αιώνος". Υψίστη τιμή για το διάκο νο Γιώργο να του δίνεται η θεία χάρη, ν' αφοσιωθεί πλέον σ' ένα έργο υψηλό και θείο, να υπηρετεί έναν ιερόν σκοπόν, το σκοπό της Ειρήνης και της Αγάπης. Σεβασμιώτατε, ο αγαπη τός μας Γιώργος, είχε την κλίση από μικρό παιδί για την εκκλησία και το ψάλσιμο εγγονός άλλωστε του μακαριστού παπα-δημήτρη Ράπτη, είχε δηλαδή τα β α σικά πνευματικά φυσικά και ηθικά προσόντα για την άσκηση του λειτουργήμα τος του κληρικού για την εκκλησία μας και στον και ρό τω δέοντι, ήρθε και η κλήση από την υμετέραν σεβασμιότητά σας και σή μερα ευρισκόμεθα, όλοι μας στην ευχάριστο θέσιν, να χειροτονείται διάκονος και αύριον ιερέας, σύμφω να με όλους τους θείους κανόνες, που ορίζει η κανο (τ νική παράδοση για τον κλή ρο με πιστότητα, με αρχές, που οι αρχές απορρέουν από τη διδασκαλία του Κ.Η.Ι.Χ. της εκκλησίας μας κ αι από το μυστήριο της Ιε ρωσύνης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ευχόμεθα, το παράδειγ μα του δικού μας Γιώργη, του παπα-γιώργη αύριο, ν' ακολουθήσουν κι άλλοι νέ οι πιστοί, ενάρετοι και άμεμπτοι και κατάλληλοι για το υψηλό έργο της θείας διακονίας, άξιοι της μεγάλης τιμής, που θ α τους γίνεται με την χειροτονία και πάντοτε, να υπηρετούν επαξίως το Ιερόν θυσιαστήριον σε διάφορες ενορίες, πάντοτε με τις δικές σας ευχές, ευλογίες, προτροπές και νουθεσίες να υπηρε τούν την Ιερωσύνη τους προς δόξαν της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της επαρχίας μας, της χώρας μας και της Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ ΜΑΣ! Σας ευχαριστώ. ΕΝΤΑΙΗ ΝΕΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Την ένταξη νέων οδικών έργων, σε προγράμματα που υλοποιεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ενέκρινε το Νομαρχιακό Συμβούλιο σε πρόσφατη συ νεδρίαση του. Μεταξύ των νέων οδικών έργων στο Νομό περιλαμβάνεται και το δικό μας: Βελτίωση Βατότητας από Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κοζάνης θέση ΒΙΓΑΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ προς Αγιο Μηνά, εκτι μώμενου προϋπολογισμού ευρώ. Αναμένου με την πραγματοποίηση του. ΜΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ Οποιος Γεροπλατανίτης θέλει να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη έγχρωμη φωτογραφία του χωριού μας και να την κορνιζάρει μπορεί να την παραγγείλει στον Πρόε δρο του Πολιτιστικού μας Συλλόγου κ. Νίκο Πάνο στο Γεροπλάτανο. J Σ/awta Φαγητά at- Π<ψιδοαιαχό Ξηχΐινα Άνω Κλβιδωνιά, Κόνιτσα Τηλ,/Fax:

6 Η ΦΩΝΗ Τ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ '40 Συνέχεια από ιην In σελίδα 18) Χ. Ku.ouvos, 19) Ν. Μούκας, 20) Αχ. Μουκας εφεδ. Υπολοχαγός, 21) Αχ. Δήμου, 22) Βαοίλ. Ταλιονρης, 23) Mix. Νίκου, 24) Χ. Νίκου, 25) Σ π. Λά γκος, 26) Χ. Μάνιζιος, 27) Χ. Τζεγκας, 28) Γ. Τζέρμπος, 29) Π. Θεολό γου, 30) Θωμάς Τσουμάνης, 31) Σ. Κένιρος, 32) Κ. Καραζιώτης, 33) Θ. Λυκουμάνες, 34) Χ. Γκιολέκας, 35) Μ. Τσότσος, 36) Μηνάς Μονέδας, 37) Ελευθέριος Κουφάλας, 38) Α. Παπανικολάου, 39) Παν. Ντάλος, 40) Θ. Γόρας, 41) Ε. Δουμας, 42) Παν. Ταλιουρης, 43) Δημ. Νίισιος, 44) Β. Μο νέδας, 45) Δημ. Μονέδας, 46) Ι. Κοκκόλας, 47) Νικ. Ταλιούρης, 48) Χ. Τζέρμπος, 49) Γ. Γκόνιας, 50) Αν. Οικονόμου, 51) Παν. Ταλιούρης, 52) Γεωρ. Ταλιούρης, 53) Παν. Ιωάν νου, 54) Ζέγκλας Νικόλα ος και 55) Σ. Κήττας. Κ ι ακόμη 56) Τέλης Καλύ βας (Σαρακατσιάνος εκ μετεγγραφής). Αν παραλείψαμε κανέ ναν ζηιαμε συγγνώμη σε μελλοντική έκδοση ευχα ρίστως ν' αναφέρουμε το όνομα του οι συγγενείς του ας μας πληροφορή σουν. Ολοι τους μας διηγόταν ιστορίες από τον φοβερό εκείνο πόλεμο. Ομως σι γά - σιγά με το χρόνο έφυ γαν. Σήμερα μόνο τρεις έμειναν, γέροι πλέον με πολλές αναμνήσεις και διηγήσεις από τον ηρωικό εκείνο πόλεμο του '40. Αυτοί είναι: 1) Ο μπάρμπα Θρασύ βουλος Λέτσιος έφεδρος ασυρματιστής του '40. 2) Ο μπάρμπα Χρήστος Τζέγκας πολυβολητής. Ελαβε μέρος στη μάχη της Κραμπάλας και του Καλπακίου. Και 3) Ο νεώτερος κ. Σπύρος Κήττας τουφεκιοφόρος. Αυτοί είναι οι πραγματι κοί δημιουργοί του '40. Ο Πανάγαθος Θεός ας τους δίνει ακόμη ζωή και χρό νια πολλά. Σ. ΟΙΚ. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Παλιότερα, τέτοια εποχή, γέμιζε η αυλή του Σχολειού μας, από τους μικρούς μαθητές, που με τις σάκκες τους, στην πλάτη, μπακούλι το λέγαμε τότε, με την πλάκα κι ένα αναγνωστικό, φτωχικά ντυμένα έτρεχαν τα παιδιά στο σχολειό. Σήμερα, οι λίγοι μαθητές μας, πηγαίνουν, με ταξί, στην έδρα του Δήμου, καλοντυμένοι χαρούμενοι και γελαστοί και με μοντέρνες "τσάντες" στην πλάτη. Χαίρεσαι να τα βλέπεις. Τα καμαρώνουμε! Και πάλι καλή χρονιά, παιδάκια μας με υγεία και χα ρά, κι ας πάτε και λίγο μακριά. Τι να κάνουμε αυτά έχει η εξέλιξη της ζωής. ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ - Πατρός τε και μητρός τε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον και σεμνότερον και αγιώτερον εστίν η πατρίς και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ' ανθρώπων τοις νουν έχουσιν". ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δηλαδή: "Και από τον πατέρα και από την μητέρα και από όλους τους άλλους προγόνους, τιμιότερο και σεμνότε ρο και αγιότερο είναι η πατρίδα, η οποία τίθεται εις ανωτέραν βαθμίδα από τα άλλα και παρά των θεών και παρά των νουνεχών ανθρώπων". ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Π. ΤΖΟΓΚΑΖ ΙΑΤΡΟΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ Νοσοκ. Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ Ε Λ Ο Σ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ Α Α Ο Η Ν Α Τ Η Λ. / Γ Α Χ : ΚΙΝΗΤΟ: ΣΕΛΙΔΑ β ΣΚΥΛΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΠΕΡΙΗΓΉΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Με αυτόν τον γαϊδαράκο το καλοκαίρι που μας πέρα σε τα μικρά παιδιά, οι μικροί ταξιδιώτες του χωριού μας, έκαναν περιηγήσεις και αναγνωρίσεις στα γύρω μέρη ΡΟΥΜΕΛΗ 1. Θρήνος μεγάλος έγινε εψώφησε η σκύλα με τ' άλλα τα σκυλιά σ' έπιανε η νήλα. 2. Συγκέντρωση εκάνανε το τί θ' αποφασίσουν σκυλί πρέπει να βρουν πάλι να κυνηγήσουν. 3. Τον υπαρχηγό διέταξαν να πάει στο Καρπενήσι σκύλο αν δεν βρει πίσω να μη γυρίσει. 4. Σ' αυτόν εδώ εφόρτωσαν της αγοράς τα βάρη σκύλο αν δεν βρει ας πάρει και ζαγάρι. 5. Στη Ρούμελη πετάχτηκε κατά τον Παρνασσό να βρει καλό σκυλί κι ας το πληρώσει για χρυσό. ό. Οι ντόπιοι τον κατάλαβαν πως είναι δολωμένος στην τύχη σκύλο του'δωσαν πως είναι μαδημένος. 7. Από το Ρίο πέρασε της Αρτας το Γεφύρι στα Γιάννενα κατέφδασε να κάνει πανηγύρι. 8. Η παρέα επερίμενε σκύλο να καμαρώσει και στον υπαρχηγό προαγωγή να δώσει. 9. Παίρνουν τον σκύλο με χα ρά για το χωριό τραβάνε τους διαβάτες χαιρετούν και πονηρά γελάνε. 10. Στον Κώτσιο ΠΑΠΙΑ έκα τσαν για να τον δοκιμάσουν το τεστ σαν ετελείωσε πήγαν να τον κρεμάσουν σκύλος ήταν άμαδος και δεν λερώνει μύτη γι αυτό και τον εβάφτισαν της Ρούμελης κοπρίτη. 12. Ολημερίς κοιμότανε στο φως και στο σκοτάδι στον τοίχο τον εστήσανε και μάδαιναν σημάδι. του χωριού μας, στον κάμπο και στα πηγάδια, στην πα τρίδα των παππούδων και των γονιών τους, μ' όλο γέλια και χαρές. Από μικρά πρέπει ν' αγαπήσουν τη γενέθλια γη τους. Κι αυτός όλο καμάρι μπροστά στο φακό μας χαιρετάει με τα αυτιά του. Καλό χειμώνα παιδιά και του χρόνου το καλοκαίρι ξανά στο χωριό μας, για νέες περι πλανήσεις και αναγνωρίσεις. Πάντα χαρούμενα. (Ο γαϊδαράκος είναι της κ. Σοφίας Λ ά κ κ α και την ευ χαριστούμε πολύ που μας τον έδωσε για περιηγήσεις). Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΡΟΣΟΠΗΓΙΩΤΩΝ ΑΗΜΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ Αγαπητέ κ. Οικονόμου, Αάβαμε την επιστολή σας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ενημερωτική εξαμηνιαία έκ δοση της Αδελφότητας μας με τον τίτλο "Τα Καντσιώτικα". Ηδη σας αποστέλλουμε ό λ α τα τεύχη που εκδόθη καν μέχρι σήμερα και σας γνωρίζουμε ότι θ α είσθε αποδέκτης οποιασδήποτε έκδοσης της Αδελφότητας μας Θ α θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι ενδια φέροντα ιστορικά στοιχεία και άλλο υλικό μπορείτε να βρείτε καταχωρημένο στην ιστοσελίδα μας. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και το ενδιαφέ ρον σας. Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Κοτολούλης Γεώργιος Ο Γραμματέας Τζίμος Γεώργιος J II KEY'S HOUSE Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η! ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESI0 & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αρχηγός κατάλαβε πως έπεσε στη φάκα τον αγωγιάτη μάλωνε τον φώναζε... και βλάκα. 14. Πετάξτε τον, τον σκύλο σας και βάλτε τον στον κάδο στη Ρούμελη πηγαίνετε και κάντε τον στιφάδο. Ενας παλαίμαχος κυνηγός ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κηπουπόλεως 13, Κηπούπολη, τηλ

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 S7 ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Κάθε τέτοια εποχή, γράφουμε για τους μαθη Βρισκόμαστε στο φθινόπωρο. Στο χωριό μας τές για τα σχολεία που ανοίγουν για τα καινούρ το λέμε και χινόπωρο. Λέγεται φθινόπωρο, επει για μαθήματα, καινούργια τάξη, νέα βιβλία, νέ δή τώρα αρχίζουν και ό λ α να φθίνουν δηλαδή να λιγοστεύουν τα οπωρικά και γενικά οι καρποί ους φίλους και καλό ξεκίνημα. στα χωράφια. Το καλοκαίρι τελείωσε. Η ξεγνοιασιά πέρασε, τα μικρά παιδιά τραγουδούν: Εχει τρεις μήνες το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Χαρακτηριστικό του φθινοπώρου εί Μ ' αρέσουν τα στολίδια ναι ότι οι μέρες διαρκώς μικραίνουν, ενώ αντί σαν είναι γιορτινά στοιχα μεγαλώνουν οι νύχτες. μ' αρέσουν τα παιγνίδια Παλιότερα με την έναρξη του φθινοπώρου σαν δεν έχω δουλειά. άρχιζε το νέο έτος, που ακόμη το διατηρεί η Εκ Μ α βέβαια απ' τα δύο κλησία μας, εκκλησιαστικό έτος με 1 η Σεπτεμ μ' αρέσει πιο πολύ βρίου αρχή του Ινδίκτου. το όμορφο βιβλίο Το φθινόπωρο, είναι η εποχή που αποδημούν που τέρπει κι ωφελεί! τα πουλιά, όσα δεν μπορούν να ζήσουν στον τό Αλήθεια σας αρέσει παιδιά το βιβλίο; Και βέ πο μας, το χειμώνα, (χελιδόνια - πελαργοί κ.λ.π.). βαια! Βιβλία, τσάντες, γομολάστιχες, τετράδια, Γίνονται προετοιμασίες για το χειμώνα, γίνεται η διαβήτες, χάρακες, ξύστρες κι άλλα πολλά. Πα συγκομιδή των καρπών, ξανανοίγουν τα σχο ραπάνω χρήσιμα απ' ό,τι φανταζόμαστε. λεία. ΚΑΙ Κ Α Λ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ! Το φθινόπωρο με τον ήπιο καιρό, τις πρώτες βροχές που εφέτος καθώς λένε και οι μετεωρο λόγοι, τα πρωτοβρόχια ήρθαν κανονικά στο ρα ντεβού τους, σαν τα παλιά τα χρόνια. Ακόμη τα λουλούδια, τα χρυσάνθεμα και οι ντάλιες κ.λ.π. Μ ε κάθε επισημότητα, το Σάββατο 2 0 Αυγού και με το χορτάρι που Βλασταίνει στα χωράφια στου ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μερόπης και στις πλαγιές είναι μια δεύτερη άνοιξη για τον εγκαινίασε τη Βιβλιοθήκη, προσφορά στους κα τόπο μας. Καθώς είπαμε γίνεται και ο τρύγος. τοίκους Πωγωνήσιους και επισκέπτες του χω Ετσι βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού. ριού. Είναι εξοπλισμένη με πάρα πολλά βιβλία, Παλιότερα του Αη-Δημήτρη κανόνιζαν, τον με τραπέζια, πολυθρόνες, VIDEO, DVD, C D, κα "πιατικό" και τον τσομπάνο της γιδούρας του σετόφωνο και τηλεόραση και πλούσια σειρά χωριού. Α π ό τον Αη-Δημήτρη μέχρι τον Α η από υλικό προβολής, με εκδηλώσεις από παλιά Γιώργη χειμερινή περίοδο. πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού Μεταφορικά τώρα, η ηλικία που προσεγγίζει και της ευρύτερης περιοχής. τα γηρατειά βρίσκεται στο φθινόπωρο της ζωής Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια του Συλλό μας. Πώς περνάνε τα χρόνια και σιγά - σιγά η φύ γου και αποτελεί πολιτιστική προσφορά για το ση κάνει τη δουλειά της. Μπαίνουμε στο χειμώ χωριό τους αλλά και παράδειγμα προς μίμηση να και καλή δύναμη. και των άλλων Πολιτιστικών Συλλόγων των χω ριών μας. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕΡΟΠΗΣ 0 ΤΡΥΓΟΙ Το Σεπτέμβριο, όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέ t τος, στο χωριό μας έγινε ο τρύγος. Βέβαια δεν ' έχουμε πολλά αμπέλια, πλην δύο τρία του Απο- \ \ Jjj 1 "W ^/Γ^ ^φ. -- BL.y 1 ι 1 :.: :.,... τ ΒξΓ )i/ J "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ" Είκοσι τρείς νέες θέσεις εργασίας δημιουρ γούνται στη "Μεταλλουργική" Κεφαλόβρυσου Πωγωνίου. Γεγονός σημαντικό για την ανάπτυξη της πε ριοχής μας. Η διαδικασία υποβολής των δικαιο λογητικών ξεκινά άμεσα. Δική μας παρατήρηση, ευχή και προτροπή εί ναι, οι νεο-προσλαμβανόμενοι, να είναι από το Πωγώνι μας και την ευρύτερη γενικά περιοχή. Αυτό θ α είναι μια έμπρακτη στήριξη της πολι τείας, για την ανάπτυξη της ακριτικής μας περιο χής. ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Επειτα από αρχαιρεσίες, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Πωγωνησίων Ηπείρου που εδρεύει στα Γιάννενα, συγκροτήθηκε ως έξης: Πρόεδρος: Απόστολος Παπαϊωάννου (Καθη γητής Πανεπιστημίου) Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Γκόγκας Γραμματέας: Νικόλαος Κούρος Ταμίας: Κων/νος Περικλής Μέλη: Χάρης Οικονόμου, Λαμπρινή Μπότσιου και Χαρά Πότση. Ευχόμαστε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο κα λή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους για το καλό όλων των Πωγωνήσιων. ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡ0ΕΑΡ0Υ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υπασπιστής του Προέδρου της Ελληνικής Δη μοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, ορίστηκε ο συμπατριώτης μας, από τη ΜΕΡΟΠΗ - Π Ω Γ Ω ΝΙΟΥ κ. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ ΓΡ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ. Ευχόμεθα, καλή επιτυχία στα νέα του καθήκο ντα. Τψή για όλους τους Πωγωνήσιους αυτή η θέση του υπασπιστή του ανωτάτου Αρχοντος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ "ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ" ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Τις προάλλες ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Γ. Καμίνης, σε συνέντευξη Τύπου είπε ότι ο Συνήγο ρος του Πολίτη στα επτά χρόνια λειτουργίας του θεσμού έχει δεχτεί αναφορές καταγγε λίες. Ο ι περισσότερες αφορούν τους Ο.Τ.Α. (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης), τις Εφο ρίες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την Πολεοδο μία. Για την κακοδιοίκηση των δημοσίων πολύ συχνά ευθύνεται η πολυνομία. Πότε επιτέλους η ~~ *» φ««. ΝΕΟΣ ΑΙ0ΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ Η ypmr) Ντεμπίνα στόλη Λιάπη και του Ηλία Ιωάννου. Εχουμε όμως πολλές περγουλιές "κληματαργιές" που έχουν διάφορες ποικιλίες και προπαντός τη γνωστή "ντιμπίνα". Τώρα, βράζουν τα τσίπουρα και αρ χές του άλλου μήνα θ α βάλουμε μπροστά τα " ρ α κ ο κ ά ζ α ν α " για γλυκόπιοτη ρακί. Είναι κι αυ τήτ^διαδικασία ένα πανηγύρι χινοπωριάτικο για το χωριό μας που ποικίλει κι ομορφαίνει τη ζωή μας ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Υπουργική Απόφαση ο συμπατριώτης μας, από το Δελβινάκι κ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. Στο Διοικητή του Ιδρύματος ευχόμαστε καλή επιτυχία. ΙΔΡΥΜΑ "ΝΕ0ΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Το Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Νεομάρτυς Γεώργιος" που επί δεκαετίες, λειτουργούσε στα Γιάννενα και προσέφερε μεγάλες κοινωνικές υπηρεσίες, στο Γιαννιώτικο λ α ό και γενικά στην Ηπειρο σύντομα μεταφέρεται στο νέο αναβαθ μισμένο σύγχρονο κτίριο με περισσότερο προ σωπικό. Διοικητής του νέου Ιδρύματος, ορίστηκε με πολιτεία θ α κάνει μια σωστή Νομοθεσία και πό τε τέλος πάντων οι Δημόσιοι υπάλληλοι θ α γνω ρίζουν πως θ α εξυπηρετήσουν τον πολίτη; Προ βλήματα που όλους μας ενδιαφέρουν. Κι ακόμη γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται πρώτη στις ατασθαλίες; Τί συμβαίνει; ΟΙΧΟΛΙϋΙΤΗΣ ι

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΗ Το Σάββατο στις 6 / 8 / και ώρα π.μ. στον Ιερό Ν α ό Αγίων Αναργύ ρων στο Κάστρο Ιωαννίνων ο Ανδρέας Καμπλέτσας και η Αγγελική Μπαγκλή β ά πτισαν τις δίδυμες κόρες τους. Νονοί η Μ α ρ ί α Παπαδιά και ο Πέτρος Ευθυμίου. Τα ονόματα των κοριτσιών Ελένη και Κλειώ. Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Η Ο λ γ α Πασχάλη κόρη του Παναγιώτη και της Μ ά ρ θ α ς (εγγονή Ολγας Ε. Πασχά λη) και ο Σπύρος Καλύβας, γιος του Γιώρ γου και της Λίτσας στη Γερμανία αρραβω νιάστηκαν. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και καλά στέφανα. ΓΑΜΟΙ Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ν α ό Αγίας Μαρί νας στην Εκάλη ο Βαγγέλης Τσιρίκος δέ θηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλε κτή της καρδιάς του Σέβη Μαμούρη πα ρουσία πολλών συγγενών και φίλων. Μετά την στέψη ακολούθησε στο ΚΤΗΜΑ Ν Η ΣΙΣ δεξίωση με πλούσια εδέσματα άφθο νο κρασί και πολύ κέφι. Η εφημερίδα τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι και με πολλούς απογόνους. ΘΑΝΑΤΟΙ ΡΟΥΨΙΑ Απεβίωσε στην Αθήνα, όπου διέμενε η Μπεντζούνη Αριστέα ετών 80 (κόρη της Βασιλικής Μπεντζούνη) εκ Ρουψιάς, την και η κηδεία της έγινε κατά την επι θυμία της στη Ρουψιά Πωγωνίου. Συλλυπούμαστε Βαθύτατα όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1) Η Δήμητρα Λαγού του Δημητρίου και της Σταυρούλας Λαγού (εγγονή Φώτου Τσουμάνη), πέτυχε στη Νοσηλευτική Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων. Θερμά συγχαρητήρια. 2) Ο Βασίλειος Λέτσιος του Γεωργίου και της Χαράς (εγγονός της Ευαγγελίας Β. Λέτσιου) πέτυχε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελ πίδων. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια. ΗΦ.τ,Γ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Λάβαμε από τον κ. Σ Ι Δ Η Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο ΕΥ ΑΓΓΕΛΟ του Λ Α Ζ Α Ρ Ο Υ από τη Θεσσαλονί κη γιό του Γραμματέα ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Λάζαρου και Ναυσικάς Σιδηρόπουλου κι εγγονός της Α Θ Η Ν Α Σ ΓΟΡΑ, αδελφής του ΝΑΣΙΟΓΟΡΑ, ένα γράμμα ευ χαριστήριο για την εφημερίδα μας κι ένα βιβλίο δώρο, με τίτλο " μέρες με το Θ ε ό ". Το νεαρό δεν τον γνωρίζουμε καθό λου. Τον ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη του για το χωριό και θ α χαρούμε πολύ να τον γνωρίσουμε. Θερμά συγχαρητήρια για τον ενθουσια σμό του για τη γενέθλια γη μας. Η Φ.τ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Ε Α Π Α Ν Ο ΡΑΒΕΝΙΑ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 1. Η Ευφροσύνη του Παναγιώτη Μουλά και της Ντίνας τελείωσε την ειδικότητα της Ιατρού Νευρολόγου και άνοιξε ιατρείο στην Αθήνα. 2. Η αδελφή της, η Ελένη Δημουλά διορί στηκε Πολιτικός Μηχανικός στην Νομαρχια κή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. 3. Ο Σωτήρης του γεωπόνου Θανάση Φαρμάκη και της εμπόρου Τζένης Λ. Καλογήρου, τελείωσε τη Γεωπονική Θεσ/νίκης. 4. Ο Γιάννης, γιος του αξιωματικού του λι μενικού Γιώργου Δήμου και της Γιαννούλας Μπακάλη ανέλαβε το αγροτικό Ιατρείο στο Βουλγαρέλι Αρτας, από τέλη Αυγούστου Η νηπιαγωγός Αρτεμη των καθηγητών Παύλου Νικολού και της Ολγας Κάτσενου πέρασε με μεγάλη επιτυχία στον Διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Καλή σταδιοδρομία, θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Η Αντιγόνη των καθηγητών Αποστόλη και Κούλας Μακρή στο Ε.Μ.Π. στην Αθήνα, στο τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι κών. Ο Κώστας του Γιώργου και της Λίτσας Μακρή στο Οικονομικών Επιστημών Θ ε σ / νίκης. Ο Αποστόλης των καθηγητών Παύλου Νι κολού και Ολγας Κάτσενου πέρασε 1 ος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων. Ο Αποστόλης του Αδάμ Μιχαήλ και της Πόπης Καλογήρου στη Θεσσαλονίκη, Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρονικής. Η Στεφάνια του Παύλου Βακάλη και της Σταυρούλας Αταλόγλου στη Διοίκηση Επιχει ρήσεων στην Κοζάνη. Η Σοφία του Φάνη Γιάγκου και της Δήμη τρας Τριαντάφυλλου στη σχολή Οικονομι κών Επιστημών στην Πάτρα. Ο Χρήστος του Αιμίλιου Γόνου και της Ευ τυχίας Παπούλια πέρασε στη Μουσικολογία Θεσ/νίκης και η αδελφή του η Μαρία Γόνου στη Γυμναστική Ακαδημία Θεσ/νίκης. Θερμά συγχαρητήρια και καλή φοίτηση. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 1. Ο Ηλίας του Στέργιου Ουζούνη και της Δαφνούλας Χρ. Μάνη και η εκλεκτή του Ελενα από τη Μαυροθάλασσα Σερρών αρρα βωνιάστηκαν. 2. Η κομμώτρια Δήμητρα του Ηλία Χατζηαθανασίου και της Παναγιώτας Χρ. Μάνη αρραβωνιάστηκε τον εκλεκτό της Νίκο Τσιφλιτζή από τα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Καλά στέφανα στα νέα ζευγάρια. ΓΑΜΟΙ Η Μαρία του Γιώργου Ν. Βακάλη και της Ελένης Ζήση παντρεύτηκε τον εκλεκτό της Κώστα στην Αθήνα, στις 23 Ιουλίου Να ζήσουν με υγεία, ευτυχία και καλούς απογόνους. ΘΑΝΑΤΟΙ 1. Η καλοσυνάτη συμπαθέστατη καλονοικοκυρά Ολγα, σύζυγος του Τηλέμαχου Παπαζώη, που είχε γεννηθεί στη ΖαραΒίνα, πριν από 75 χρόνια, χάρηκε παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και από την 1 η Αυγούστου 2005 αναπαύεται στα Ανω ΡαΒένια. 2. Σε λίγες μέ ρες την ακολούθησε ο καλότατος σύζυγος, πατέρας, παππούς, Πασχάλης Ν. Ρούντας που είχε γεννηθεί πριν από 77 χρόνια στα Ανω ΡαΒένια. Ηρθε από την Αθήνα για το Δεκαπενταύγουστο στο χωριό μας και από τις αναπαύεται για πάντα εκεί. Ελαφρύ το πανωραβενιώτικο χώμα που τους σκέπασε. Θερμά συλλυπητήρια στους συγ γενείς όλους. Δέσποινα Γικρλέ Μπίτσα ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 20 Μονέδα Φρειδερίκη 2 0 Κέντρος Ιωάννης 10 Λιάρου Παρασκευή 50 Κωστής Στέφανος 20 Χάριτος Σπύρος 20 ΡέΒας Μιχάλης 50 Λυκομένες Ιωάννης 15 Βακόλας Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Τζέρμπος Χαράλα μπος 100 Τσίνος Γεώργιος 20 Τσιρίκος Γεώργιος 50 Η Λέτσιου Ελευθερία στην μνήμη της εξαδέλφης της Βασιλικής Δήμου προσφέρει το ποσό των 5 0 ευρώ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον Βασίλειο Λέτσιο γιό του ανεψιού μου Γεωργίου Β. Λέτσιου που επέτυχε στην Σχολή Ευελπίδων τον συγχαί ρω και του εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Ο παππούς του Θρασύβουλος Λέτσιος ΕΥΧΕΣ Τον εξάδελφο μου Στέφανο Κωστή που πρόσφατα συ νταξιοδοτήθηκε μετά από πολλά χρόνια κοπιαστική ερ γασία ως αρτοποιός στην πολυτάραχη Αθήνα του εύχο μαι καλοφάγωτη η σύνταξη και καλή διαμονή στο αγα πημένο και γραφικό χωριό του ΜαυροΒούνι. ΨΑΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Μονέδα Φρειδερίκη προσφέρει το ποσό των 100 ευ ρώ για την κατασκευή του δαπέδου του Αγίου Παντελεή μονα. Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον αγαπητό μας ανηψιό, Βασιλάκη Λέτσιου, γιό του αντισυνταγματάρχη τεθωρακισμένων, στρατιωτικό ακό λουθο στις Βρυξέλλες, Γεωργίου και της Χαράς, (εγγονός της Ευαγγελίας και του αείμνηστου Λάκη Λέτσιου, που τό σο γρήγορα έφυγε απ' τη ζωή) που πέτυχε στη Σχολή Ευ ελπίδων, συγχαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε καλή πρόοδο. Η οικογένεια Σωκράτη και Ναυσικάς Οικονόμου ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Η Χριστίνα Οθωνος, αρραβωνιαστικιά του Βασίλη Γκούντα (Βασίλης Γκούντας, γιος της Γεωργίας και Αν δρέα Γκούντα εγγονός Χρ. Λιάπη), από την Κύπρο, έλαβε το πτυχίο φιλολόγου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. ΗΦ.τΙ. ΕΚΑΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΝΑ0Υ Στις 2 5 Οκτωβρίου , έγινε εκδήλωση στο Πνευ ματικό Κέντρο Ιωαννίνων, στα πλαίσια του εορτασμού της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου με τίτλο: Τιμή στην Ηπειρώτισσα. Γυναίκες Ηπειρώτισσες - Ξαφνιάσματα της Φύσης. Ηταν πράγματι μια θαυμάσια εκδήλωση και η συμμετο χή του κόσμου μεγάλη. Τη μουσική υπόκρουση την είχε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου κ. Γεώργιος Α. Ιωάννου και στο ντέφι ο κ. Γιώργος Καλτσούνης. Αρκετοί χωριανοί μας παρακολούθησαν την εκδήλωση. Συγχαρητήρια στο ζεύγος Γ. Ιωάννου και στον αγαπητό Γιώργο Καλτσούνη. Ο ι Γεροπλατανίτες πάντα μπροστά σ' όλες τις εκδηλώ σεις. Μπράβο.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Jl ^/ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΖ 12-ΑΡΙΘΜΟΖ ΦΥΛΛΟΥ 69- ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ &p@w$mm www. geroplatanos.org onmrpsm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ενας α κ ό μ η χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ- matwmhoe Μ ε την είσοδο του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 42 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002- ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ BISEIHH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MAS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ

Διαβάστε περισσότερα

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά wmwmm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 18 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πλέ ον, ότι ο ι συνενώσεις των κοινοτήτων έγι ναν Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΤΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΤΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡ ΓΕΡΟΠΛΤΝΟΙ-ΔΙΝΕΜΕΤΙ ΔΩΡΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ ι mm m am m Σε λίγες μέρες 8 α χτυπή

Διαβάστε περισσότερα

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ. κι αυτοί γνωστοί. Τ ο πρώτο πολεμικό ανα

1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ. κι αυτοί γνωστοί. Τ ο πρώτο πολεμικό ανα V /^aj «^^ -mm?* rimiii,,i,riijjiiniei.iii...i...iit Λ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 6- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 34 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 50 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με το παρόν ά ρ θ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα