ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ι mum m ν ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64--ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ ε την κ ή ρ υ ξ η του πο λέμου του '40 έγινε γενική επιστράτευση ανά την χώ ρ α. Ο λ ο ι ο ι νέοι παρου σιάστηκαν στις Μονάδες επιστρατευσεως. Η επι στράτευση, τις μέρες του ελληνοϊταλικού πολέμου εκτελέστηκε με αμείωτο ενθουσιασμό κ α ι παρα δειγματική τ ά ξ η. Ο λ ο ι ο ι επιστρατευθέντες με το χαμόγελο στα χείλη, ξεκί νησαν για τον πόλεμο. Χτύπησε η καμπάνα του χ ω ρ ί ο υ. Ο λ ο ι μαζεύτηκαν στο μ ε σ ο χ ώ ρ ι. Σ κ η ν ή συ γκινητική πατριωτική. Αποχαιρετισμός με δά κρυα, αλλά κ α ι πατριωτι σμό. Μανάδες χαιρετούν τα π α ι δ ι ά τους, π α ι δ ι ά φ ι λούν τους πατεράδες τους, σύζυγοι τους συζυ γούς, αρραβωνιαστικές τους αρραβωνιαστικούς τους, ο ενθουσιώδης παπ α - Θ α ν ά σ η ς, μ α ζ ί με τους γέρους του χωρίου, κάτω α π ό τον πλάτανο, τους προπέμπουν με ευχές. Ο Αϊ Ν ι κ ό λ α ς μαζί σας. Γ ρ ή γ ο ρ α να γυρίσετε νικητές. Κ α θ ώ ς μου λένε τ ώ ρ α έπειτα α π ό 65 ολόκληρα χρόνια, ήταν κάτι το συ γκινητικό, το μεγαλειώ δες, κάτι το πατριωτικό κάτι το γνωστό πατριωτι κ ό φιλότιμο των αείμνη στων χωριανών μας. Τότε κάθε στρατιώτης υπηρετούσε στον τόπο καταγωγής του, ο ι δ ι κ ο ί Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ INTERNET (www.geroplatanos.org) Καθώς έχουμε γράψει κι άλλες φορές μεγά λ η χ α ρ ά νοιώθουμε με την ιστοσελίδα της εφημερίδας μας και του χωριού μας στο Internet. Τα σχόλια συγχωριανών φίλων και αναγνω στών είναι πολύ θετικά. Τόσο για την πληρό τητα της πληροφόρησης, όσο και γ ι α την συ χνή ενημέρωση και ανανέωση της ύλης της. Η ανανέωση ύλης γίνεται συνήθως σε κάθε πε ριοδική έκδοση δηλαδή κάθε δύο μήνες. Κυρίως οι νέοι, μαθητές, φοιτητές, εργαζό μενοι και απόδημοι, α λ λ ά και κάθε ενδιαφε ρόμενος, έχουν την ευκαιρία ν α ενημερώνο νται από την ιστοσελίδα για τα δρώμενα και γραφόμενα στο χωριό μας και για τη γύρω ευ ρύτερη περιοχή μας, γ ι α την δραστηριότητα μας και γ ι α τις εκδηλώσεις που πραγματο ποιούνται. Ο α σ η ξεκούρασης και νοσταλγίας στην κ α θημερινότητα. Διέξοδος γ ι α όσους δεν μπορούν ν α επισκέ πτονται συχνά τη γενέθλια γ η μας, το χωριό μας. μας χωριανοί - στρατιώ τες παρουσιάστηκαν στην 8 η Μ ε ρ α ρ χ ί α κ α ι τοποθε τήθηκαν στα διάφορα τάγματα κυρίως στο Τάγ μ α Πωγωνίου κ α ι στο Ανεξάρτητο Τάγμα Π ρ ο καλυψεως Κονίτσης. Σ υ μ φ ω ν ά με τ' α ρ χ ε ί α της κοινότητας κ α ι του 125 Στρατολογικού Γ ρ α φ ε ί ο υ Ιωαννίνων, από έρευνα που κάνανε καταγράψανε (55) στρατιώ τες. Ο λ ο ι τους πολέμησαν γενναία κ α ι γύρισαν μετά τον πόλεμο στο χ ω ρ ι ό. Αξίζει να τους αναφέρου με για μ ι α ακόμη φ ο ρ ά. Αυτοί ήταν: 1) Ιωάννης Μούκας, 2) Αθανάσιος Νάσσης, 3) Ε. Πασχάλης, 4) Γ. Καλτσούνης, 5) Ε. Γκίγκας, 6) Δ η μ. Τ σ ά τσος, 7) Γ. Νίτσιος, 8) Ν. Μουλάς, 9) Θ ω μ. Π α π α χρήστος, 10) Μ. Μουλάς, Συνέχεια στην σελίδα 6 Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η 28η Οκτωβρίου είναι μια εθνική γιορ τή. Είναι ημέρα που αποτελεί έναν αλησμό νητο σταθμό, για την χώρα μας για την Ηπειρο μας για τα μέρη μας. Είναι η γιορτή του ΟΧΙ. Γεγονότα γνωστά - ιστορικά, που κάθε χρόνο μας γεμίζουν εθνική υπερηφά νεια. Το ΟΧΙ δεν θα περάσετε βρήκε την δι καίωση του σ' αυτόν εδώ τον τόπο σ' αυτά εδώ τα μέρη. Σ' αυτά εδώ τα μέρη, με τα ηρωϊκά του παιδιά με την αποφασι στική στάση που τήρησε τότε ο υπεύ θυνος διοικη τής της ηπει ρωτικής Μεραρχίας, της 8ης Μεραρχίας και του γενναίου ηπειρωτικού λαού της ακριτικής προκάλυψης, εδώ στο ηρωϊκό Καλπάκι δόθηκε η Νίκη κατά των κατακτη τών. Ο σ α χρόνια κι αν περάσουν, θα'ναι για μας τιμή και δόξα για τον ένδοξο, εκεί νο αγώνα. 11)Θ.Λέτσιος, 12)Χ.Λέτσιος, 13) Α. Λέτσιος, 14) Β α σ. Σιουλμπέγκας, 15) Δ. Κούγκλης, 16) Α ρ. Τ α λιούρης, 17) Ι. Κατσάνος, 194Q Η καθήλωση των Ιταλών εισβολέων προ του Καλπακίου υποχρέωσε την ιταλική στρατιωτική διοίκηση να κρατήσει καθαρά αμυντική διάταξη και να επωφεληθεί η 8η Μεραρχία να αναλάβει πρωτοβουλία για αντεπίθεση στα μέσα του Νοέμβρη του 1940 και πέτυχε απόλυτα, δημιουρ γώντας το αθάνα το έπος του 40, ένα σύμβολο για τις επερχόμενες γενεές, ένα φάρο που θ α παραδειγματίζει όλους τους Ελληνες για πά ντα. Ο ηρωικός αγώ νας της Ελλάδας, εναντίον του άξο να, από 28ης Οκτωβρίου 1940 έως 31 Μαΐου 1941, υπήρξε πραγματικά μεγάλο ιστορικό γεγονός, με την πολλαπλή και κρίσιμη συμβολή του για την έκβαση του Β' παγκοσμίου πολέμου. Τιμή και δόξα σ' αυτούς που'δωσαν τη ζωή τους, για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύ θεροι.

2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Οκτώβριος πάλι, σε λίγες μέρες 8 α γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου, μια δοξα σμένη σελίδα της ιστορίας μας. Τότε που τα παληκάρια μας με τη λόγχη, πάνω στα βορειοηπειρωτικά βου νά πήραν στο κυνήγι τους φρατέλους του Μουσολίνη. Θ α γίνουν πάλι οι καθιερω μένες παρελάσεις και θ α εκφωνηθούν από τους επι σήμους οι συνηθισμένοι πα νηγυρικοί της ημέρας. Ομως, ως συνήθως, θ α ξεχάσουμε κάποιους άλ λους αφανείς ήρωες που όμως, στον πόλεμο αυτό έπραξαν έργα μεγάλα και θαυμαστά. Τις Ηπειρώτισ σες Γυναίκες, που έκαναν το δικό τους άθλο και έγραψαν τη δική τους ιστο ρία. Εναν ά θ λ ο απίστευτο και μια ιστορία δοξασμένη. Μια ιστορία που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Μ ι α ιστορία που μια τέτοια μέρα πρέπει να την διηγούνται οι γιαγιά δες στα εγγόνια τους και κυρίως εδώ στην Ηπειρο. Για να ξέρουν από ποια γε νιά κατάγονται, γενιά ηρώ ων αλλά και ηρωίδων. Μια από τις μεγάλες δυ σκολίες του πολέμου του 1940 ήταν ο ανεφοδια σμός του στρατού μας με πυρομαχικά. Τα κακοτράχα λα βουνά της Βορείου Ηπείρου ήταν δύσβατα, κλεισμένα από τα χιόνια της βαρυχειμωνιάς που έπε σε τότε. Στενά και επικίνδυ να μονοπάτια, με απότομες χαράδρες δεξιά και αριστε ρά ανηφόριζαν τα βουνά. Τα ζώα προχωρούσαν αργά κι αγκομαχώντας, κινδυνεύ οντας να γκρεμιστούν στο ΗΠΕΙΡΩτίΣΣΕΣ βάραθρο, μαζί με το πολύ τιμο φορτίο τους. Η μετα φορά των πυρομαχικών ήταν προβληματική. Ξεσηκώθηκαν τότε οι Ηπειρώτισσες Γυναίκες. Κο ρίτσια ροδομάγουλα και ηλικιωμένες λεβέντισσες. Φλέγονται από τον πόθο να βοηθήσουν την πατρίδα που κινδύνευε, μα και από τον πόθο για να σταθούν δίπλα στους άνδρες τους, τα παιδιά τους και τ' αδέλ φια τους, που μάχονταν με φωτιά και σίδερα στην πρώ τη γραμμή. Φορούν τα γιορτινά τους, σαν να πήγαιναν στο χοροστάσι για το πανηγύρι του χωριού, και προσφέρθηκαν να αναλάβουν αυτές να με ταφέρουν τα πυρομαχικά στο στρατό μας, που κινδύ νευε να μείνει άοπλος! Αυτές γνώριζαν τα μονο πάτια της Ηπείρου σπιθαμή προς σπιθαμή, σαν το σπίτι τους. Περήφανες και μεγα λόψυχες ανέλαβαν με αυ τοθυσία το βαρύ έργο του ανεφοδιασμού του στρα τού. Ηξεραν πως για να φθάσουν στο σκοπό τους τις περίμενε μαρτυρικός Γολγοθάς. Αληθινές αμαζό νες όμως, γυναίκες ηπειρώ τισσες, όμορφες και λυγε ρές, λεπτοκαμωμένες από τη φύση τους. Αξιες κόρες της Ηπειρώτικης Γης. Ζαλώ θηκαν στην πλάτη τους τα βαριά κιβώτια των πολεμο φοδίων και έπαιρναν τα μο νοπάτια. Το βάρος ήταν ασήκωτο. Η αγάπη τους όμως για την πατρίδα και η πίστη τους στο σκοπό της λευτεριάς τους έδιναν φτε ρά. Κι ως βάδιζαν στα δά- Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ* ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ χ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑ3ΗΣ Υ Λ Η Σ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Μ Ο Υ Κ Α Σ ΠΑΡΟΔΟΣ Κ Α Σ Τ Ρ Ι Σ Ο Π Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 4050 Χειρόγραφα αον δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. ΣΕΛΙΔΑ 2 TOY 194Q Ηρωικές Γυναίκες της Ηπείρου μεταφέρουν στρατιωτικό υλικό πολέμου. (Πίνακας Εκτορα Δούκα Αθήνα, Εδνικό Ιστορικό Μουσείο). ση και τις ρεματιές, ζαλω μένες κι αμίλητες η μία πί σω από την άλλη, μεσ' το σύθαμπο του χιονιά και της βροχής, έμοιαζαν με Δρυάδες σε χορό αρχαίας τραγωδίας. Ο θάνατος φτερούγιζε πάνω τους και παραμόνευε σε κάθε τους βήμα στο φαράγγι και τις ρεμματιές. Μ α προχωρού σαν, προχωρούσαν, προ χωρούσαν ακατάβλητες, κι ανέβαιναν, ανέβαιναν όλο ανέβαιναν, σκαρφαλώνο ντας στα φαράγγια και τις κακοτράχαλες βουνοκορ φές. Ετσι έφθαναν τα πυ ρομαχικά στους στρατιώ τες μας που πολεμούσαν τον εχθρό. Ο πόλεμος συ νεχιζόταν αμείλικτος και οι νίκες έρχονταν η μία πίσω από την άλλη. Κορυτσά, Πόγραδετς, Αργυρόκα στρο, Χειμάρρα, Τεπελένι. Οι πόλεις της Βορείου Ηπείρου ελευθερώνονταν η μία μετά την άλλη. Χάρις στον ηρωισμό των παιδιών της Ελλάδας, αλλά και χά ρις στις Γυναίκες τις Ηπει ρώτισσες, που κατόρθωσαν το ακατόρθωτο! Αυτή είναι η ιστορία που πρέπει να διηγούνται σήμε ρα οι παλιοί, που την θυ μούνται, στους νέους που πρέπει να μάθουν την αλη θινή ιστορία της Ηπείρου. Ισως να υπάρχει ακόμα στη ζωή κάποια από αυτές τις ηρωίδες τις Ηπειρώτισ σες Γυναίκες. Ο ι πιο πολλές βέβαια δεν θ α υπάρχουν πια σήμερα. Θ α έχουν φύ γει από αυτή τη σύντομη ζωή. Α ς γονατίσουμε με σε βασμό στη μνήμη αυτών των ηρωίδων και ας τους πούμε ένα Μεγάλο Ευχαρι στώ τόσο γι αυτό το κατόρ θωμα που έκαναν, όσο και για το παράδειγμα Προ σφοράς και Αυτοθυσίας που μας άφησαν. ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ Θαυμαστά ιστορικά γεγο νότα που δεν πρέπει να ξε χαστούν ποτέ. Ποιος θυμά ται εκείνες τις μέρες δόξας και ηρωισμού. Ποιος θυμά ται τις ελληνικές πόλεις της Βορείου Ηπείρου, Κορυτσά, Χειμάρρα, Αργυρόκαστρο, που ελευθερώθηκαν με θυ σίες και αίμα, και που κυμά τισε και πάλι σ' αυτές η ελ ληνική Σημαία στον άνεμο της ελευθερίας που έπνεε τότε. Δυστυχώς για λίγο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. ΤΗΛ Τώρα όμως μιλάμε για τις ηρωικές Ηπειρώτισσες του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ 1940 και το μεγαλειώδη άθλο τους. Η πατρίδα ευ γνωμονούσα θα'πρεπε να γράψει τα ονόματα τους με χρυσά γράμματα στις δέλτους της ιστορίας. Κι όμως κανένας ιστορικός δεν έγραψε κάτι γι αυτές. Αγνωστες και ανώνυμες πέ ρασαν από τον κόσμο της ιστορίας στον κόσμο του θρύλου και της δόξας. Πέ ρασαν χωρίς ονόματα στο Πάνθεον των Ηρωίδων. Ωστόσο, εμείς, που αγα πάμε αυτόν τον τόπο, θ α τις θυμόμαστε πάντα και θα ζουν μεσ' την ψυχή μας. Αθάνατες, περήφανες, πα νώριες, λυγερόκορμες όπως ήταν τότε που σκαρ φάλωναν στα φαράγγια και στις βουνοκορφές, χωρίς να τις αγγίζει ποτέ ο χρό νος. Δεν γνωρίζουμε, και ίσως δεν θ α μάθουμε ποτέ, πό σες και ποιες ήταν αυτές οι Ηρωίδες! Το βέβαιο όμως είναι ότι ήσαν πολλές, πά ρα πολλές, και όλες ήταν ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΕΣ! Ρουψιά Πωγωνίου Οκτώβριος Βασίλης Πετράτος Αφιερώνεται στη μνήμη της Ηπειρώτισσας πεθεράς μου Χαρίκλειας Ντότη Τζουβάρα. Ηταν από τη Ρουψιά, αληθινή ηρωίδα, χιλιοβασανισμένη. Β.Π.

3 ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΦΙΛΟΣ Είναι σημαντικό, να σου γράφουν, ή όταν συναντάς στο δρόμο, φίλους, χωριανούς ή κοντοχωριανούς, να σε ευ χαριστούν για τα γραφόμενά σου. Νοιώθεις ότι οι προ σπάθειες σου δικαιώνονται. Είναι φυσικό, λοιπόν, μαζί με τους εκατοντάδες άλ λους αναγνώστες να αισθάνεσαι όμορφα. Βέβαια, υπάρχουν και στιγμές που δεν μπορώ να νοιώ θω έτσι, όταν μερικοί φίλοι μας, για διάφορους λόγους, από λάθη μας -άλλωστε κανείς αλάθητος- ή από παρα λείψεις μας, ή από την κριτική μας, αισθάνονται κάπως περίεργα. Σ' αυτούς απαντώ ότι, κάθε καλοπροαίρετη κριτική σκοπό έχει όλοι μας Ν Α ΒΕΛΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ. Η προσπάθεια μας, είναι όλοι μας ν' ανεβούμε στην κορυφή της εξέλιξης, της σωστής επικοινωνίας, ενημέρω σης και πληροφόρησης. Σε κάθε περίπτωση αξίζει το καλύτερο. Μ α ς αξίζει ν' αποκτήσουμε έναν ακόμη καλύτερο φίλο και αναγνώστη. ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΙΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΑΗΜ0 ΜΑΣ Στο Δήμο Καλπακίου δη μιουργούνται αναπτυξιακές δραστηριότητες που ό λ α δείχνουν, πως μπορεί να οδηγηθούμε σε διέξοδο για την ανεργία. Γεγονός που όλοι μας το επιθυμού με στην ακριτική μας περιο χή Μ ε επένδυση που βρί σκεται στο στάδιο κατα σκευής των εγκαταστάσε ων και που καθώς λέει η κατασκευαστική εταιρεία δεν αποκλείεται να λει τουργήσει έως τα τέλη του έτους ή αρχές του νέου χρόνου, είναι ένα σύγχρο νο εμφιαλωτήριο νερού και αναψυκτικών. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισ. σε δραχμές. Το εργοστάσιο κατα σκευάζεται σε έκταση 5 0 στρεμμάτων στη θέση "ΜεσοΒούνι" του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεγράδων, η οποία αγοράστηκε από το Δήμο Καλπακίου. Το όφελος για το Δήμο μας, θ α είναι πολλαπλό. Κατ' αρχήν οικονομικό, αφού από την αξιοποίηση της έκτασης ο Δήμος θ α ει σπράττει ετησίως ευρώ, σύμφωνα με την τεχνο-οικονομική μελέτη της επιχείρησης κι ακόμη άτομα προσωπικό που θ' απασχολεί η μονάδα θ α προέρχονται από το Δήμο Καλπακίου και από την ευ ρύτερη περιοχή του Δήμου. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Ακόμη σε μια έκταση 100 στρεμμάτων στην πε ριοχή Βελλάς, ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2004, μια σύγχρονη μονάδα θερ μοκηπίων που παράγει πι στοποιημένα αγροτικά προϊόντα (ντομάτα - αγγού ρια - λάχανο κ.α.). Η μονά δ α απασχολεί ήδη 3 0 άτο μα μόνιμο προσωπικό και ανάλογα με την παραγωγή και κατανάλωση μπορεί να φθάσει έως 9 0 άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από την περιοχή μας. Πρόκειται για επένδυση που'χει ενταχθεί στο Ν έ ο Αναπτυξιακό Ν ό μο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολλοί νέοι μας και νέ ες από τα χωριά μας, πρέ πει να επιδιώξουν να προσ ληφθούν σ' αυτές τις Μ ο νάδες και να μην φεύγουν για τα ξένα. Κι ακόμη να βοηθηθούνε οι νέοι μας, στην αναδιάρθρωση νέων καλλιεργειών στην περιοχή μας και ν α μπορέσουμε σι γά - σιγά να ξεφύγουμε από τις παραδοσιακές καλλιέρ γειες όπως είναι το καλα μπόκι και το τριφύλλι. Δ η λαδή να κάνουμε αποδοτι κότερες καλλιέργειες. Αυτό βεβαίως είναι ένα μακρο χρόνιο πρόγραμμα και θέ λει οικονομική κρατική υπο στήριξη, τόλμη και φαντα σία. Ετσι πιστεύουμε θ α μειώνεται η ανεργία και οι νέοι μας θ α στηρίζονται και θ α ζουν χαρούμενοι στη γε νέθλια γη τους κι όχι στα ξένα. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΑΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Παλιότερα, μετά τον Αη-Δημήτρη και αρχές Νοέμβρη, μαζεύονταν τα καλαμπόκια κάτω στο Βοϊδομάτι και εν συνεχεία το κουβάλημα με τα φορτηγά ζώα στο χωριό. Η ζωή μας, που όλοι μας μεγαλώσαμε με τη "μπομπό τα". Αρχιζε ο "ξέφλος" και το αρμάθιασμα και το κρέμασμα, στο νταβάνι, γιατί έτσι ξεραίνονταν και συντηριόταν καλύτερα το καλαμπόκι. Παλιές αναμνήσεις, ενός καιρού που'φυγε ενώ τώρα οι μηχανές έχουν αντικαταστήσει όλα αυτά. Το ανακαινισμένο Στρα τόπεδο Καλπακίου, που ονομάστηκε στρατόπεδο "Λορέντζου Μαβίλη" εγκαινίασε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου , ο Πρό εδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. Ακόμη σχεδιάζεται και η λειτουργία από το Μάρτιο του 2006, τριών λόχων Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότη τας Στράτου (ΕΦΥΕΣ). Επίσης, ο υπουργός Εθνι κής Αμυνας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρα- Στο στρατόπεδο, εγκατα στάθηκε η 8η Επιλαρχία Αναγνώρισης (8η Ε.ΑΝ.) με γνώμονα την καλύτερη εξυ πηρέτηση της επιχειρησια κής σχεδίασης. Σχέδιο Επι τήρησης των Συνόρων. τίας, παρέδωσε στο Δήμαρ χο Καλπακίου, μια ολοκλη ρωμένη μελέτη για την επέ κταση του ιστορικού Μου σείου Καλπακίου και του περιβάλλοντος χώρου. Η μελέτη αυτή είναι άμεσα υλοποιήσιμη. Τέλος μια άλ λη μελέτη, που εκπονείται, αφορά τις άλλες ιστορικές περιοχές των Ιωαννίνων, που έχουν καταγραφεί για τους αγώνες και θυσίες των μαχητών του (θέσεις αμύνης, ορύγματα, αναχώ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλείται κατοικία εις το Δίλοφο Ζαγορίου. Ο ι ενδια φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σπυρί δωνα Κήτα τηλ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικία νέα ή παλιά σε οποιαδήποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. Ενοικιάζεται Αρτοποιείο στην Κάτω Κόνιτσα (πρό σοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: Κ Ο Ρ Α Η 13 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ματα, καταφύγια, πολυβο λεία κ.α.) ώστε τα ιστορικά αυτά μνημεία να διατηρη θούν και ν' αναπτύσσεται έτσι και τουριστικά η περιο χή μας-

4 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2005 ΛΑΪΚΕΣ Συνεχίζουμε και σήμερα με τις "Λαϊκές φράσεις" που λέμε στο χωριό μας και πλουτίζουν και ομορφαί νουν τη γλώσσα μας, αλλά και όσες λέγονται και στη γύρω ευρύτερη περιοχή μας: Α υ τ ά τα λεν στο μύλο Β για λόγια της αράδας, αβάσιμα. Α ρ ο ν - άρον σταύρωοον αυτόν Β αμέσως βια στικά πολύ (Ευαγγελική φράση). Ανοιξ το σπίτι - από κτησε φίλους, συμπεθέρους, απόκτησε νύφη. Αλυχτάει μα Scv δ α γκώνει Β για όσους λένε λόγια αλλά δεν κάνουν πράξη. Αιτία και θάνατος Β όσα συμβαίνουν έχουν κά ποια αιτία. Α λ λ ο c i v ' το κάτσε κάτσε κι ά λ λ ο το μανικοτράβημα = λέγεται όταν οι φιλοφρονήσεις εί ναι προσποιητικές. Α μ α κάτσεις με στρα βό, το πρωί αλληδωρίζεις s λέγεται σε όσους λεν τα ίδια πράγματα ή κά νουν συχνά τις ίδιες πρά ξεις και χάνουν την αξία τους. Α π ό την αναβροχιά κ α λ ό και το χαλάζι Β όταν προτιμούμε κάτι που μας ζημιώνει από το ανα ΦΡΑΣΕΙΣ γκαίο που είναι αδύνατον να το απολαύσουμε. Α γ ά λ ι - αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι Β για να γίνει κάτι τέλειο χρειάζε ται χρόνος. Αλλί στο νιό που κρούγεται στο γέρο που κοιμάται Β λέγεται για το νέο πούχει αϋπνίες και για το γέρο που κοιμά ται (σημάδι της αρρώστιας). Α λ λ α ξ ε ο Κολιός (Νι κολός) κι έβαλε την κάπα αλλιώς = λέγεται για ανθρώπους που άλλα ξαν όψη φαινομενικά. Απλωσε τα ποδάρια σου κ α τ ά το πάπλωμα σου Β λέγεται σ' όσους προσπαθούν να κάμουν πράγματα μεγαλύτερα από τις δυνάμεις τους. Α λ λ ο ς είναι ο Νικο λής κι άλλος κείνος που θωρείς = λέγεται σ' όσους δεν είναι σε θέση να διακρίνουν την ψυχοσύνθε ση και τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Αντάμα κουβεντιά ζουμε και χώρια ακού με Β για κείνους που δεν προσέχουν στα λόγια του συνομιλητή τους. Ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα = λέ γεται για κείνα που αποκτή θηκαν άνομα. Αφορμή του ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ χαρά του πιατικού = λέ γεται για τους πονηρούς που επωφελούνται από μια σύγχυση για να πάρουν ξέ να πράγματα. Α λ λ ο ύ ο παππάς κι αλλού τα ράσα = λέγε ται όταν χάνεις τα πράγμα τα σου από μια κακιά ώρα. Α ν έχεις τύχη διάβαι νε και ριζικό περπάτει s λέγεται σ' όσους αναθέ τουν σ' άλλους να τους τε λειώσουν σπουδαίες και σοβαρές υποθέσεις. Α π ό το'να αφτί μπαί νουν και α π ' τ' ά λ λ ο βγαίνουν s λέγεται γι' ανθρώπους απρόσεχτους ή που περιφρονούν τις συμ βουλές των μεγαλυτέρων. Α π ό πίτα που δεν τρως, τι σε μέλει κι αν καεί Β λέγεται σ' όσους ανακατώνονται σε ξένες υποθέσεις. Α β ρ α κ ο ς βρακί ρει κάθε λίγο το εφόεθώ- ρει Β λέγεται για κείνους που χαίρονται πολύ όταν αποχτούν ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Αγέρας και γυναίκα δεν κλειδώνονται Β λέ γεται για την γυναίκα που παίρνει τον κακό δρόμο. Στ' άλλο φύλλο περισσό τερα και καλύτερα. λύκου Συνηθίζουμε όμως να γνωρίζουμε τους πρώτους των ποδοσφαιρικών αγώ νων, του μπάσκετ, των φω τομοντέλων και των αστέ ρων του Χόλυγουντ, α π ' έξω και ανακατωτά και τα εκατομμύρια που παίρνουν, με τις μετεγγραφές και πό σο λένε ευτυχισμένοι είναι. Ωστόσο ο Λιο Στέρνμπαχ, ήταν ο άνθρωπος που φιλο δόξησε ν' απαλλάξει τους ανθρώπους από το άγχος, από την κατάθλιψη, την αϋ πνία. Ο πατέρας του φαρ μάκου του "Βάλιουμ", ο επι στήμονας που'χε στο όνομα του πατέντες φαρμά κων. Ο άνθρωπος, που δεν τον ενδιέφεραν τα εκατομ μύρια και πως ήταν ικανο ποιημένος, επειδή πίστευε πως προσέφερε κάτι καλό στον συνάνθρωπο που κατατρέχεται από το άγχος, την κατάθλιψη και τους σω- ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: Αγαπητή Συντακτική Επιτροπή της Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Εχω λάβει αρκετά φύλλα της εφημερίδας σας " Η Φωνή του Γεροπλάτανου", μέσω του αγαπητού μας φίλου και συγχωριανού Λάμπρου Ταλιούρη. Θερμά συγχαρητήρια για την ωραία σας προσπάθεια και το υψηλό πνευματικό επίπεδο της εφημερίδας. Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτω βρίου, σας εσωκλείω σχετικό κείμενο μου για τις Ηπειρώ τισσες Γυναίκες του Αν το θεωρήσετε σκόπιμο να δημοσιευθεί παρακαλώ μην παραλείψετε την αφιέρωση που αναφέρω στη μνήμη της πεθεράς μου Χαρίκλειας Ντότη - Τζουβάρα. Νομίζω ότι την είχατε γνωρίσει προσω πικά και θ α έχετε ακούσει για τις φριχτές ταλαιπωρίες και τα Βάσανα που πέρασε αυτή και η οικογένεια της κατά τον πόλεμο του 1940 και κυρίως κατά τον εμφύλιο. Θ α ήθελα, αν δεν σας είναι δύσκολο, να μου στέλνετε την εφημερίδα σας. Η διεύθυνση μου είναι: Βασίλειος Πετράτος οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 6 2 ΤΚ Πειραιάς. Μετά τιμής ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Θερμή παράκληση σε όσους μας στέλνουν εργασίες για δημοσίευση, τα κείμενα να είναι δακτυλογραφημένα ή τουλάχιστον με καθαρό γραφικό χαρακτήρα και μόνο από τη μια μεριά της κόλλας. Γραπτά δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται. Ανώνυμες επιστολές δεν δημοσιεύο νται. Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν σημαίνει ότι εκφράζουν και τις απόψεις της συντακτικής επιτροπής. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Α π ό την συντακτική επιτροπή της εφημερίδας μας. ΕΠΕΪΕΡΓΑΖΙΑ Π Α Ν Τ Ο Σ Τ Υ Π Ο Υ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και 01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Διάβασα τις προάλλες ότι απεβίωσε ο μεγάλος επιστήμονας Λιο Στέρνμπαχ (δύσκολο όνομα) και κανείς δεν τον ήξερε ότι συγκινή θηκε. ΣΕΛΙΔΑ ματικούς και ψυχικούς πό νους. Μ ε τις ανακαλύψεις του, με τα φάρμακα του, έκανε και κάνει πιο υποφερτή τη ζωή μας. Αλλωστε ποιος δεν πονάει; Ποιος δεν κατατρέχεται από έμμονες ιδέες; κ.α. Ελεγε δε: "Πολ λοί δεν συνειδητοποιούν πόσες αυτοκτονίες απο φεύχθηκαν, πόσοι γάμοι σώθηκαν, πόσοι άνθρωποι βρήκαν ξανά την ισορρο πία τους και την σωματική τους και ψυχική τους ευε ξία, εξ αιτίας αυτού του φαρμάκου" κι άλλων ανα καλύψεων, αυτού του επι στήμονα. Είναι αλήθεια, ότι η ανάγκη μας για χημικά βοηθήματα - φάρμακα, γί νεται όλο και πιο πολύ με γάλη για να βγάζουμε πέρα μια όλο πιο αγχώδη ζωή. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΣΙΖ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΖΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΛΟΠΑ Κ.Τ.Α. ΤΗΛ. Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 57 ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΛ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΠΟ 5 μ.μ.

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΙΕΡΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΡΟΥΨΙΑΣ Στις 17 Σεπτεμβρίου , ημέρα Σάββατο, στον Ιερό Ν α ό των "Εισοδίων της Θεοτόκου", στην ενορία Ρουψιάς, με μεγάλη θρησκευτική επισημότητα και συμμετοχή του ιερού κλήρου και των ευσεβών χριστιανών, έγινε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί τη μας κ.κ. Ανδρέου η χει ροτονία του Γιώργου Συντάκα ως διακόνου. Η συμμε τοχή των χωριανών και των κοντοχωριανών (Γεροπλατανιτών, Αγίου Κοσμά, Ωραιοκάστρου και Βασιλι κού) καθώς συγγενών, γνω στών και φίλων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Την άλλη ημέρα Κυριακή ( ) στο Δελβινάκι, χειροτονήθηκε πρεσβύτε ρος ο Γεώργιος Συντάκας, με τις ευχές κι ευλογίες του Δεσπότη μας, σύμφωνα με τους θείους και ιερούς κα νόνες της εκκλησίας μας. Ο Σεβασμιώτατος στο Δελβι νάκι με εμπνευσμένη ομιλία του, τόνισε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του κληρικού και κατ' επέκταση την πραγματική ζωή κάθε χριστιανού που είναι η σύν δεση του με το Χριστό. Ο Χριστός είναι η ζωή των αν θρώπων "εγώ ειμί η ανάστασις και η ζ ω ή " (Ιω. 1 1,25). Ο Χριστός είναι η αυτοζωή. Και κατέληξε: Οταν ο άνθρωπος καταλη φθεί από μεγάλη αγάπη προς τον Θεόν και τον κυ ριεύσει ο θείος έρωτας, δε ζει για τον εαυτό του, αλλά για το Θεό. "Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός" (Γαλ. 2,20). Τέτοιους ιερείς και χριστιανούς θέλουμε. Αυτή τη ζωή, ας επιδιώξου με να βρούμε, που θ α μας φέρει κοντά στο Θ ε ό, θ α μας απαλείψει τα πάθη, θ α μας δώσει τη δυνατότητα να βιώσουμε το Χριστό και να ζήσουμε έτσι αιώνια. Στη Ρουψιά, μετά την χει ροτονία του παπα-γιώργη πλέον, έγινε μια δεξίωση, στην πλατεία του χωριού, με γλυκά - κεράσματα και πίτες από τις γυναίκες της Ρουψιάς και των γύρω χω ριών. Η τάξις και ευρυθμία καθώς και το θρησκευτικό κλίμα επεκράτησαν. Εκφράζουμε τις ευχαρι στίες μας προς το Δεσπότη μας, γι αυτή τη χειροτονία, γιατί τα κενά της Μητροπό λεως είναι πολλά και ευχό μαστε κι άλλοι νέοι ν' ακο λουθήσουν το παράδειγμα του παπα-γιώργη Συντάκα. Συγχαρητήρια, στο νέο ιε ρέα μας, καλή ιερωσύνη, συγχαρητήρια σ' όλες τις γυναίκες του χωριού και στο χριστεπώνυμο πλήθος που φώναξε το "Αξιος". Μετά την τέλεση του Μυ στηρίου, ο Δ/ντής της εφη μερίδας, με απλή προσλαλιά ευχαρίστησε τους πά ντες. (Παρακάτω δημοσιε ύουμε τη σχετική ομιλία του). ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΑ M e μ ε γ ά λ η επιτυχία, έ λ η λ α ν κι εφέτος, ο ι γιορτές τα Κ α λ π ά κ ι α στη μνήμη των μαχών του Μ ε ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς, ξ ε ν α γ ή σ ε ι ς, ομιλίες και πανηγυρι κ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς. Τιμήθηκαν ο ι ή ρ ω ε ς του ' 4 0, με επιμνη μόσυνη δ έ η σ η, π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ι ο νεκρών, κ α τ ά θ ε σ η στε φανιών, α ν α π α ρ ά σ τ α σ η της μάχης Κ α λ π α κ ί ο υ κ α ι με ε π ε τ ε ι α κ ά τ ρ α γ ο ύ δ ι α. Η π α ρ ο υ σ ί α των α ρ χ ώ ν και του π λ ή θ ο υ ς σ τ ο μνημείο του μαχητή του ' 4 0 ήταν κ α τ α πληκτική. Η νίκη του Κ α λ π α κ ί ο υ σ τ ά θ η κ ε α π ο φ α σ ι σ τ ι κή γ ι α τις ά λ λ ε ς έ ν δ ο ξ ε ς νίκες των Ελλήνων στην ά ν ι σ η α ν α μ έ τ ρ η σ η με τις πανίσχυρες ε χ θ ρ ι κ έ ς δυνάμεις. Ετσι α υ τ ό ς ο σ τ α θ μ ό ς στην ιστορία της φυλής μ α ς ε ί ν α ι μια α κ ό μ η ε π ι β ε β α ί ω σ η ότι ο ι Ελληνες ό τ α ν αγωνί ζ ο ν τ α ι γ ι α την ε λ ε υ θ ε ρ ί α επιστρατεύουν ό λ ε ς τους τις δ υ ν ά μ ε ι ς γ ι α την τελική νίκη. Ο ι νίκες αυτές έχουν π α νανθρώπινη σημασία. Τιμή κ α ι δ ό ξ α σ ' ό λ ο υ ς τους αγωνιστές του ' 4 0 π ο υ ' δ ω σ α ν τη ζ ω ή τους γ ι α ν α ζούμε εμείς σ ή μ ε ρ α ελεύθεροι. ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ ΣΥΝΤΑΚΑ Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί κληρικοί, Ευσεβές εκκλη σίασμα, Αποτελεί για όλους εμάς, τους χωριανούς και τους κοντοχωριανούς μεγάλη τι μή, η σημερινή ιεροτελε στία, το ιερό τούτο μυστή ριο που παρακολουθήσα με, που ένας από μας, ο δι κός μας άνθρωπος, ο κ. Γιώργος, γίνεται άξιος, με τις ευλογίες και τις ευχές του Επισκόπου μας, να γίνει ιερέας, να τελεί τα μυστή ρια της εκκλησίας μας, ν' αγιάζει εμάς τους πιστούς και να τίθεται στην υπηρε σία της εκκλησίας και στην εξυπηρέτηση των ενοριών των χωριών μας. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, πριν αρχίσει τη δι δασκαλία Του, διάλεξε 12 μαθητές και τους προετοί μασε για τη συνέχιση του έργου Του και την εξάπλω ση της διδασκαλίας Του. Την πεντηκοστή ημέρα από την ανάσταση Του, έστειλε στους μαθητές του το Πνεύμα το άγιον. Ετσι συ μπλήρωσε τα πνευματικά και ψυχικά του εφόδια για το αποστολικό τους έργο. "Καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ καγώ πέμπω υμάς" τους είχε πει. Ο ι Απόστο λοι, ως εκπρόσωποι του στον κόσμο, ίδρυσαν εκ κλησίες και όρισαν διαδό χους. Στους διαδόχους αυ τούς μετέδιδαν την εξουσίαν και την θεία χάρη με την επίθεση των χειρών στις κεφαλές τους χειροτο νία ή χειροθεσία και οι διά δοχοι των Αποστόλων μετέ διδαν την θεία χάρη στους ιδικούς τους διαδόχους με την έκθεση των χειρών. Αποτέλεσμα της διαδο χής και ευλογίας αυτής υπήρξε η δημιουργία του Κλήρου κι έτσι συστήθηκε το μυστήριο της Ιερωσύνης, όπως ακριβώς παρακολου θήσαμε σήμερα, στην εκ κλησία μας, για πρώτη ίσως φορά από τον σεβασμιώτατό μας, επιθέτοντας την χεί ρα του στην κεφαλή του χειροτονουμένου σήμερον Γιώργου ως διακόνου και αύριο ως πρεσβύτερον, επι καλούμενος με την ανάγνω ση ευχών την μετάδοση της θείας χάριτος κατά την ρήσιν του Ευαγγελίου: "Πορευθέντες μαθητεύ σατε πάντα τα έθνη, Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα ό σ α ενετειλάμην υμίν- και ιδού εγώ μεθ' υμών ειμί πάσας τας ημέ ρας, έως της συντέλειας του αιώνος". Υψίστη τιμή για το διάκο νο Γιώργο να του δίνεται η θεία χάρη, ν' αφοσιωθεί πλέον σ' ένα έργο υψηλό και θείο, να υπηρετεί έναν ιερόν σκοπόν, το σκοπό της Ειρήνης και της Αγάπης. Σεβασμιώτατε, ο αγαπη τός μας Γιώργος, είχε την κλίση από μικρό παιδί για την εκκλησία και το ψάλσιμο εγγονός άλλωστε του μακαριστού παπα-δημήτρη Ράπτη, είχε δηλαδή τα β α σικά πνευματικά φυσικά και ηθικά προσόντα για την άσκηση του λειτουργήμα τος του κληρικού για την εκκλησία μας και στον και ρό τω δέοντι, ήρθε και η κλήση από την υμετέραν σεβασμιότητά σας και σή μερα ευρισκόμεθα, όλοι μας στην ευχάριστο θέσιν, να χειροτονείται διάκονος και αύριον ιερέας, σύμφω να με όλους τους θείους κανόνες, που ορίζει η κανο (τ νική παράδοση για τον κλή ρο με πιστότητα, με αρχές, που οι αρχές απορρέουν από τη διδασκαλία του Κ.Η.Ι.Χ. της εκκλησίας μας κ αι από το μυστήριο της Ιε ρωσύνης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ευχόμεθα, το παράδειγ μα του δικού μας Γιώργη, του παπα-γιώργη αύριο, ν' ακολουθήσουν κι άλλοι νέ οι πιστοί, ενάρετοι και άμεμπτοι και κατάλληλοι για το υψηλό έργο της θείας διακονίας, άξιοι της μεγάλης τιμής, που θ α τους γίνεται με την χειροτονία και πάντοτε, να υπηρετούν επαξίως το Ιερόν θυσιαστήριον σε διάφορες ενορίες, πάντοτε με τις δικές σας ευχές, ευλογίες, προτροπές και νουθεσίες να υπηρε τούν την Ιερωσύνη τους προς δόξαν της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της επαρχίας μας, της χώρας μας και της Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ ΜΑΣ! Σας ευχαριστώ. ΕΝΤΑΙΗ ΝΕΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Την ένταξη νέων οδικών έργων, σε προγράμματα που υλοποιεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ενέκρινε το Νομαρχιακό Συμβούλιο σε πρόσφατη συ νεδρίαση του. Μεταξύ των νέων οδικών έργων στο Νομό περιλαμβάνεται και το δικό μας: Βελτίωση Βατότητας από Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κοζάνης θέση ΒΙΓΑΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ προς Αγιο Μηνά, εκτι μώμενου προϋπολογισμού ευρώ. Αναμένου με την πραγματοποίηση του. ΜΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ Οποιος Γεροπλατανίτης θέλει να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη έγχρωμη φωτογραφία του χωριού μας και να την κορνιζάρει μπορεί να την παραγγείλει στον Πρόε δρο του Πολιτιστικού μας Συλλόγου κ. Νίκο Πάνο στο Γεροπλάτανο. J Σ/awta Φαγητά at- Π<ψιδοαιαχό Ξηχΐινα Άνω Κλβιδωνιά, Κόνιτσα Τηλ,/Fax:

6 Η ΦΩΝΗ Τ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ '40 Συνέχεια από ιην In σελίδα 18) Χ. Ku.ouvos, 19) Ν. Μούκας, 20) Αχ. Μουκας εφεδ. Υπολοχαγός, 21) Αχ. Δήμου, 22) Βαοίλ. Ταλιονρης, 23) Mix. Νίκου, 24) Χ. Νίκου, 25) Σ π. Λά γκος, 26) Χ. Μάνιζιος, 27) Χ. Τζεγκας, 28) Γ. Τζέρμπος, 29) Π. Θεολό γου, 30) Θωμάς Τσουμάνης, 31) Σ. Κένιρος, 32) Κ. Καραζιώτης, 33) Θ. Λυκουμάνες, 34) Χ. Γκιολέκας, 35) Μ. Τσότσος, 36) Μηνάς Μονέδας, 37) Ελευθέριος Κουφάλας, 38) Α. Παπανικολάου, 39) Παν. Ντάλος, 40) Θ. Γόρας, 41) Ε. Δουμας, 42) Παν. Ταλιουρης, 43) Δημ. Νίισιος, 44) Β. Μο νέδας, 45) Δημ. Μονέδας, 46) Ι. Κοκκόλας, 47) Νικ. Ταλιούρης, 48) Χ. Τζέρμπος, 49) Γ. Γκόνιας, 50) Αν. Οικονόμου, 51) Παν. Ταλιούρης, 52) Γεωρ. Ταλιούρης, 53) Παν. Ιωάν νου, 54) Ζέγκλας Νικόλα ος και 55) Σ. Κήττας. Κ ι ακόμη 56) Τέλης Καλύ βας (Σαρακατσιάνος εκ μετεγγραφής). Αν παραλείψαμε κανέ ναν ζηιαμε συγγνώμη σε μελλοντική έκδοση ευχα ρίστως ν' αναφέρουμε το όνομα του οι συγγενείς του ας μας πληροφορή σουν. Ολοι τους μας διηγόταν ιστορίες από τον φοβερό εκείνο πόλεμο. Ομως σι γά - σιγά με το χρόνο έφυ γαν. Σήμερα μόνο τρεις έμειναν, γέροι πλέον με πολλές αναμνήσεις και διηγήσεις από τον ηρωικό εκείνο πόλεμο του '40. Αυτοί είναι: 1) Ο μπάρμπα Θρασύ βουλος Λέτσιος έφεδρος ασυρματιστής του '40. 2) Ο μπάρμπα Χρήστος Τζέγκας πολυβολητής. Ελαβε μέρος στη μάχη της Κραμπάλας και του Καλπακίου. Και 3) Ο νεώτερος κ. Σπύρος Κήττας τουφεκιοφόρος. Αυτοί είναι οι πραγματι κοί δημιουργοί του '40. Ο Πανάγαθος Θεός ας τους δίνει ακόμη ζωή και χρό νια πολλά. Σ. ΟΙΚ. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Παλιότερα, τέτοια εποχή, γέμιζε η αυλή του Σχολειού μας, από τους μικρούς μαθητές, που με τις σάκκες τους, στην πλάτη, μπακούλι το λέγαμε τότε, με την πλάκα κι ένα αναγνωστικό, φτωχικά ντυμένα έτρεχαν τα παιδιά στο σχολειό. Σήμερα, οι λίγοι μαθητές μας, πηγαίνουν, με ταξί, στην έδρα του Δήμου, καλοντυμένοι χαρούμενοι και γελαστοί και με μοντέρνες "τσάντες" στην πλάτη. Χαίρεσαι να τα βλέπεις. Τα καμαρώνουμε! Και πάλι καλή χρονιά, παιδάκια μας με υγεία και χα ρά, κι ας πάτε και λίγο μακριά. Τι να κάνουμε αυτά έχει η εξέλιξη της ζωής. ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ - Πατρός τε και μητρός τε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον και σεμνότερον και αγιώτερον εστίν η πατρίς και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ' ανθρώπων τοις νουν έχουσιν". ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δηλαδή: "Και από τον πατέρα και από την μητέρα και από όλους τους άλλους προγόνους, τιμιότερο και σεμνότε ρο και αγιότερο είναι η πατρίδα, η οποία τίθεται εις ανωτέραν βαθμίδα από τα άλλα και παρά των θεών και παρά των νουνεχών ανθρώπων". ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Π. ΤΖΟΓΚΑΖ ΙΑΤΡΟΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ Νοσοκ. Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ Ε Λ Ο Σ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ Α Α Ο Η Ν Α Τ Η Λ. / Γ Α Χ : ΚΙΝΗΤΟ: ΣΕΛΙΔΑ β ΣΚΥΛΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΠΕΡΙΗΓΉΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Με αυτόν τον γαϊδαράκο το καλοκαίρι που μας πέρα σε τα μικρά παιδιά, οι μικροί ταξιδιώτες του χωριού μας, έκαναν περιηγήσεις και αναγνωρίσεις στα γύρω μέρη ΡΟΥΜΕΛΗ 1. Θρήνος μεγάλος έγινε εψώφησε η σκύλα με τ' άλλα τα σκυλιά σ' έπιανε η νήλα. 2. Συγκέντρωση εκάνανε το τί θ' αποφασίσουν σκυλί πρέπει να βρουν πάλι να κυνηγήσουν. 3. Τον υπαρχηγό διέταξαν να πάει στο Καρπενήσι σκύλο αν δεν βρει πίσω να μη γυρίσει. 4. Σ' αυτόν εδώ εφόρτωσαν της αγοράς τα βάρη σκύλο αν δεν βρει ας πάρει και ζαγάρι. 5. Στη Ρούμελη πετάχτηκε κατά τον Παρνασσό να βρει καλό σκυλί κι ας το πληρώσει για χρυσό. ό. Οι ντόπιοι τον κατάλαβαν πως είναι δολωμένος στην τύχη σκύλο του'δωσαν πως είναι μαδημένος. 7. Από το Ρίο πέρασε της Αρτας το Γεφύρι στα Γιάννενα κατέφδασε να κάνει πανηγύρι. 8. Η παρέα επερίμενε σκύλο να καμαρώσει και στον υπαρχηγό προαγωγή να δώσει. 9. Παίρνουν τον σκύλο με χα ρά για το χωριό τραβάνε τους διαβάτες χαιρετούν και πονηρά γελάνε. 10. Στον Κώτσιο ΠΑΠΙΑ έκα τσαν για να τον δοκιμάσουν το τεστ σαν ετελείωσε πήγαν να τον κρεμάσουν σκύλος ήταν άμαδος και δεν λερώνει μύτη γι αυτό και τον εβάφτισαν της Ρούμελης κοπρίτη. 12. Ολημερίς κοιμότανε στο φως και στο σκοτάδι στον τοίχο τον εστήσανε και μάδαιναν σημάδι. του χωριού μας, στον κάμπο και στα πηγάδια, στην πα τρίδα των παππούδων και των γονιών τους, μ' όλο γέλια και χαρές. Από μικρά πρέπει ν' αγαπήσουν τη γενέθλια γη τους. Κι αυτός όλο καμάρι μπροστά στο φακό μας χαιρετάει με τα αυτιά του. Καλό χειμώνα παιδιά και του χρόνου το καλοκαίρι ξανά στο χωριό μας, για νέες περι πλανήσεις και αναγνωρίσεις. Πάντα χαρούμενα. (Ο γαϊδαράκος είναι της κ. Σοφίας Λ ά κ κ α και την ευ χαριστούμε πολύ που μας τον έδωσε για περιηγήσεις). Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΡΟΣΟΠΗΓΙΩΤΩΝ ΑΗΜΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ Αγαπητέ κ. Οικονόμου, Αάβαμε την επιστολή σας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ενημερωτική εξαμηνιαία έκ δοση της Αδελφότητας μας με τον τίτλο "Τα Καντσιώτικα". Ηδη σας αποστέλλουμε ό λ α τα τεύχη που εκδόθη καν μέχρι σήμερα και σας γνωρίζουμε ότι θ α είσθε αποδέκτης οποιασδήποτε έκδοσης της Αδελφότητας μας Θ α θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι ενδια φέροντα ιστορικά στοιχεία και άλλο υλικό μπορείτε να βρείτε καταχωρημένο στην ιστοσελίδα μας. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και το ενδιαφέ ρον σας. Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Κοτολούλης Γεώργιος Ο Γραμματέας Τζίμος Γεώργιος J II KEY'S HOUSE Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η! ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESI0 & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αρχηγός κατάλαβε πως έπεσε στη φάκα τον αγωγιάτη μάλωνε τον φώναζε... και βλάκα. 14. Πετάξτε τον, τον σκύλο σας και βάλτε τον στον κάδο στη Ρούμελη πηγαίνετε και κάντε τον στιφάδο. Ενας παλαίμαχος κυνηγός ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κηπουπόλεως 13, Κηπούπολη, τηλ

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 S7 ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Κάθε τέτοια εποχή, γράφουμε για τους μαθη Βρισκόμαστε στο φθινόπωρο. Στο χωριό μας τές για τα σχολεία που ανοίγουν για τα καινούρ το λέμε και χινόπωρο. Λέγεται φθινόπωρο, επει για μαθήματα, καινούργια τάξη, νέα βιβλία, νέ δή τώρα αρχίζουν και ό λ α να φθίνουν δηλαδή να λιγοστεύουν τα οπωρικά και γενικά οι καρποί ους φίλους και καλό ξεκίνημα. στα χωράφια. Το καλοκαίρι τελείωσε. Η ξεγνοιασιά πέρασε, τα μικρά παιδιά τραγουδούν: Εχει τρεις μήνες το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Χαρακτηριστικό του φθινοπώρου εί Μ ' αρέσουν τα στολίδια ναι ότι οι μέρες διαρκώς μικραίνουν, ενώ αντί σαν είναι γιορτινά στοιχα μεγαλώνουν οι νύχτες. μ' αρέσουν τα παιγνίδια Παλιότερα με την έναρξη του φθινοπώρου σαν δεν έχω δουλειά. άρχιζε το νέο έτος, που ακόμη το διατηρεί η Εκ Μ α βέβαια απ' τα δύο κλησία μας, εκκλησιαστικό έτος με 1 η Σεπτεμ μ' αρέσει πιο πολύ βρίου αρχή του Ινδίκτου. το όμορφο βιβλίο Το φθινόπωρο, είναι η εποχή που αποδημούν που τέρπει κι ωφελεί! τα πουλιά, όσα δεν μπορούν να ζήσουν στον τό Αλήθεια σας αρέσει παιδιά το βιβλίο; Και βέ πο μας, το χειμώνα, (χελιδόνια - πελαργοί κ.λ.π.). βαια! Βιβλία, τσάντες, γομολάστιχες, τετράδια, Γίνονται προετοιμασίες για το χειμώνα, γίνεται η διαβήτες, χάρακες, ξύστρες κι άλλα πολλά. Πα συγκομιδή των καρπών, ξανανοίγουν τα σχο ραπάνω χρήσιμα απ' ό,τι φανταζόμαστε. λεία. ΚΑΙ Κ Α Λ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ! Το φθινόπωρο με τον ήπιο καιρό, τις πρώτες βροχές που εφέτος καθώς λένε και οι μετεωρο λόγοι, τα πρωτοβρόχια ήρθαν κανονικά στο ρα ντεβού τους, σαν τα παλιά τα χρόνια. Ακόμη τα λουλούδια, τα χρυσάνθεμα και οι ντάλιες κ.λ.π. Μ ε κάθε επισημότητα, το Σάββατο 2 0 Αυγού και με το χορτάρι που Βλασταίνει στα χωράφια στου ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μερόπης και στις πλαγιές είναι μια δεύτερη άνοιξη για τον εγκαινίασε τη Βιβλιοθήκη, προσφορά στους κα τόπο μας. Καθώς είπαμε γίνεται και ο τρύγος. τοίκους Πωγωνήσιους και επισκέπτες του χω Ετσι βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού. ριού. Είναι εξοπλισμένη με πάρα πολλά βιβλία, Παλιότερα του Αη-Δημήτρη κανόνιζαν, τον με τραπέζια, πολυθρόνες, VIDEO, DVD, C D, κα "πιατικό" και τον τσομπάνο της γιδούρας του σετόφωνο και τηλεόραση και πλούσια σειρά χωριού. Α π ό τον Αη-Δημήτρη μέχρι τον Α η από υλικό προβολής, με εκδηλώσεις από παλιά Γιώργη χειμερινή περίοδο. πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού Μεταφορικά τώρα, η ηλικία που προσεγγίζει και της ευρύτερης περιοχής. τα γηρατειά βρίσκεται στο φθινόπωρο της ζωής Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια του Συλλό μας. Πώς περνάνε τα χρόνια και σιγά - σιγά η φύ γου και αποτελεί πολιτιστική προσφορά για το ση κάνει τη δουλειά της. Μπαίνουμε στο χειμώ χωριό τους αλλά και παράδειγμα προς μίμηση να και καλή δύναμη. και των άλλων Πολιτιστικών Συλλόγων των χω ριών μας. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕΡΟΠΗΣ 0 ΤΡΥΓΟΙ Το Σεπτέμβριο, όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέ t τος, στο χωριό μας έγινε ο τρύγος. Βέβαια δεν ' έχουμε πολλά αμπέλια, πλην δύο τρία του Απο- \ \ Jjj 1 "W ^/Γ^ ^φ. -- BL.y 1 ι 1 :.: :.,... τ ΒξΓ )i/ J "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ" Είκοσι τρείς νέες θέσεις εργασίας δημιουρ γούνται στη "Μεταλλουργική" Κεφαλόβρυσου Πωγωνίου. Γεγονός σημαντικό για την ανάπτυξη της πε ριοχής μας. Η διαδικασία υποβολής των δικαιο λογητικών ξεκινά άμεσα. Δική μας παρατήρηση, ευχή και προτροπή εί ναι, οι νεο-προσλαμβανόμενοι, να είναι από το Πωγώνι μας και την ευρύτερη γενικά περιοχή. Αυτό θ α είναι μια έμπρακτη στήριξη της πολι τείας, για την ανάπτυξη της ακριτικής μας περιο χής. ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Επειτα από αρχαιρεσίες, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Πωγωνησίων Ηπείρου που εδρεύει στα Γιάννενα, συγκροτήθηκε ως έξης: Πρόεδρος: Απόστολος Παπαϊωάννου (Καθη γητής Πανεπιστημίου) Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Γκόγκας Γραμματέας: Νικόλαος Κούρος Ταμίας: Κων/νος Περικλής Μέλη: Χάρης Οικονόμου, Λαμπρινή Μπότσιου και Χαρά Πότση. Ευχόμαστε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο κα λή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους για το καλό όλων των Πωγωνήσιων. ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡ0ΕΑΡ0Υ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υπασπιστής του Προέδρου της Ελληνικής Δη μοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, ορίστηκε ο συμπατριώτης μας, από τη ΜΕΡΟΠΗ - Π Ω Γ Ω ΝΙΟΥ κ. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ ΓΡ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ. Ευχόμεθα, καλή επιτυχία στα νέα του καθήκο ντα. Τψή για όλους τους Πωγωνήσιους αυτή η θέση του υπασπιστή του ανωτάτου Αρχοντος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ "ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ" ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Τις προάλλες ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Γ. Καμίνης, σε συνέντευξη Τύπου είπε ότι ο Συνήγο ρος του Πολίτη στα επτά χρόνια λειτουργίας του θεσμού έχει δεχτεί αναφορές καταγγε λίες. Ο ι περισσότερες αφορούν τους Ο.Τ.Α. (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης), τις Εφο ρίες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την Πολεοδο μία. Για την κακοδιοίκηση των δημοσίων πολύ συχνά ευθύνεται η πολυνομία. Πότε επιτέλους η ~~ *» φ««. ΝΕΟΣ ΑΙ0ΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ Η ypmr) Ντεμπίνα στόλη Λιάπη και του Ηλία Ιωάννου. Εχουμε όμως πολλές περγουλιές "κληματαργιές" που έχουν διάφορες ποικιλίες και προπαντός τη γνωστή "ντιμπίνα". Τώρα, βράζουν τα τσίπουρα και αρ χές του άλλου μήνα θ α βάλουμε μπροστά τα " ρ α κ ο κ ά ζ α ν α " για γλυκόπιοτη ρακί. Είναι κι αυ τήτ^διαδικασία ένα πανηγύρι χινοπωριάτικο για το χωριό μας που ποικίλει κι ομορφαίνει τη ζωή μας ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Υπουργική Απόφαση ο συμπατριώτης μας, από το Δελβινάκι κ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. Στο Διοικητή του Ιδρύματος ευχόμαστε καλή επιτυχία. ΙΔΡΥΜΑ "ΝΕ0ΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Το Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Νεομάρτυς Γεώργιος" που επί δεκαετίες, λειτουργούσε στα Γιάννενα και προσέφερε μεγάλες κοινωνικές υπηρεσίες, στο Γιαννιώτικο λ α ό και γενικά στην Ηπειρο σύντομα μεταφέρεται στο νέο αναβαθ μισμένο σύγχρονο κτίριο με περισσότερο προ σωπικό. Διοικητής του νέου Ιδρύματος, ορίστηκε με πολιτεία θ α κάνει μια σωστή Νομοθεσία και πό τε τέλος πάντων οι Δημόσιοι υπάλληλοι θ α γνω ρίζουν πως θ α εξυπηρετήσουν τον πολίτη; Προ βλήματα που όλους μας ενδιαφέρουν. Κι ακόμη γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται πρώτη στις ατασθαλίες; Τί συμβαίνει; ΟΙΧΟΛΙϋΙΤΗΣ ι

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΗ Το Σάββατο στις 6 / 8 / και ώρα π.μ. στον Ιερό Ν α ό Αγίων Αναργύ ρων στο Κάστρο Ιωαννίνων ο Ανδρέας Καμπλέτσας και η Αγγελική Μπαγκλή β ά πτισαν τις δίδυμες κόρες τους. Νονοί η Μ α ρ ί α Παπαδιά και ο Πέτρος Ευθυμίου. Τα ονόματα των κοριτσιών Ελένη και Κλειώ. Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Η Ο λ γ α Πασχάλη κόρη του Παναγιώτη και της Μ ά ρ θ α ς (εγγονή Ολγας Ε. Πασχά λη) και ο Σπύρος Καλύβας, γιος του Γιώρ γου και της Λίτσας στη Γερμανία αρραβω νιάστηκαν. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και καλά στέφανα. ΓΑΜΟΙ Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ν α ό Αγίας Μαρί νας στην Εκάλη ο Βαγγέλης Τσιρίκος δέ θηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλε κτή της καρδιάς του Σέβη Μαμούρη πα ρουσία πολλών συγγενών και φίλων. Μετά την στέψη ακολούθησε στο ΚΤΗΜΑ Ν Η ΣΙΣ δεξίωση με πλούσια εδέσματα άφθο νο κρασί και πολύ κέφι. Η εφημερίδα τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι και με πολλούς απογόνους. ΘΑΝΑΤΟΙ ΡΟΥΨΙΑ Απεβίωσε στην Αθήνα, όπου διέμενε η Μπεντζούνη Αριστέα ετών 80 (κόρη της Βασιλικής Μπεντζούνη) εκ Ρουψιάς, την και η κηδεία της έγινε κατά την επι θυμία της στη Ρουψιά Πωγωνίου. Συλλυπούμαστε Βαθύτατα όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1) Η Δήμητρα Λαγού του Δημητρίου και της Σταυρούλας Λαγού (εγγονή Φώτου Τσουμάνη), πέτυχε στη Νοσηλευτική Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων. Θερμά συγχαρητήρια. 2) Ο Βασίλειος Λέτσιος του Γεωργίου και της Χαράς (εγγονός της Ευαγγελίας Β. Λέτσιου) πέτυχε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελ πίδων. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια. ΗΦ.τ,Γ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Λάβαμε από τον κ. Σ Ι Δ Η Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο ΕΥ ΑΓΓΕΛΟ του Λ Α Ζ Α Ρ Ο Υ από τη Θεσσαλονί κη γιό του Γραμματέα ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Λάζαρου και Ναυσικάς Σιδηρόπουλου κι εγγονός της Α Θ Η Ν Α Σ ΓΟΡΑ, αδελφής του ΝΑΣΙΟΓΟΡΑ, ένα γράμμα ευ χαριστήριο για την εφημερίδα μας κι ένα βιβλίο δώρο, με τίτλο " μέρες με το Θ ε ό ". Το νεαρό δεν τον γνωρίζουμε καθό λου. Τον ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη του για το χωριό και θ α χαρούμε πολύ να τον γνωρίσουμε. Θερμά συγχαρητήρια για τον ενθουσια σμό του για τη γενέθλια γη μας. Η Φ.τ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Ε Α Π Α Ν Ο ΡΑΒΕΝΙΑ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 1. Η Ευφροσύνη του Παναγιώτη Μουλά και της Ντίνας τελείωσε την ειδικότητα της Ιατρού Νευρολόγου και άνοιξε ιατρείο στην Αθήνα. 2. Η αδελφή της, η Ελένη Δημουλά διορί στηκε Πολιτικός Μηχανικός στην Νομαρχια κή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. 3. Ο Σωτήρης του γεωπόνου Θανάση Φαρμάκη και της εμπόρου Τζένης Λ. Καλογήρου, τελείωσε τη Γεωπονική Θεσ/νίκης. 4. Ο Γιάννης, γιος του αξιωματικού του λι μενικού Γιώργου Δήμου και της Γιαννούλας Μπακάλη ανέλαβε το αγροτικό Ιατρείο στο Βουλγαρέλι Αρτας, από τέλη Αυγούστου Η νηπιαγωγός Αρτεμη των καθηγητών Παύλου Νικολού και της Ολγας Κάτσενου πέρασε με μεγάλη επιτυχία στον Διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Καλή σταδιοδρομία, θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Η Αντιγόνη των καθηγητών Αποστόλη και Κούλας Μακρή στο Ε.Μ.Π. στην Αθήνα, στο τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι κών. Ο Κώστας του Γιώργου και της Λίτσας Μακρή στο Οικονομικών Επιστημών Θ ε σ / νίκης. Ο Αποστόλης των καθηγητών Παύλου Νι κολού και Ολγας Κάτσενου πέρασε 1 ος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων. Ο Αποστόλης του Αδάμ Μιχαήλ και της Πόπης Καλογήρου στη Θεσσαλονίκη, Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρονικής. Η Στεφάνια του Παύλου Βακάλη και της Σταυρούλας Αταλόγλου στη Διοίκηση Επιχει ρήσεων στην Κοζάνη. Η Σοφία του Φάνη Γιάγκου και της Δήμη τρας Τριαντάφυλλου στη σχολή Οικονομι κών Επιστημών στην Πάτρα. Ο Χρήστος του Αιμίλιου Γόνου και της Ευ τυχίας Παπούλια πέρασε στη Μουσικολογία Θεσ/νίκης και η αδελφή του η Μαρία Γόνου στη Γυμναστική Ακαδημία Θεσ/νίκης. Θερμά συγχαρητήρια και καλή φοίτηση. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 1. Ο Ηλίας του Στέργιου Ουζούνη και της Δαφνούλας Χρ. Μάνη και η εκλεκτή του Ελενα από τη Μαυροθάλασσα Σερρών αρρα βωνιάστηκαν. 2. Η κομμώτρια Δήμητρα του Ηλία Χατζηαθανασίου και της Παναγιώτας Χρ. Μάνη αρραβωνιάστηκε τον εκλεκτό της Νίκο Τσιφλιτζή από τα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Καλά στέφανα στα νέα ζευγάρια. ΓΑΜΟΙ Η Μαρία του Γιώργου Ν. Βακάλη και της Ελένης Ζήση παντρεύτηκε τον εκλεκτό της Κώστα στην Αθήνα, στις 23 Ιουλίου Να ζήσουν με υγεία, ευτυχία και καλούς απογόνους. ΘΑΝΑΤΟΙ 1. Η καλοσυνάτη συμπαθέστατη καλονοικοκυρά Ολγα, σύζυγος του Τηλέμαχου Παπαζώη, που είχε γεννηθεί στη ΖαραΒίνα, πριν από 75 χρόνια, χάρηκε παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και από την 1 η Αυγούστου 2005 αναπαύεται στα Ανω ΡαΒένια. 2. Σε λίγες μέ ρες την ακολούθησε ο καλότατος σύζυγος, πατέρας, παππούς, Πασχάλης Ν. Ρούντας που είχε γεννηθεί πριν από 77 χρόνια στα Ανω ΡαΒένια. Ηρθε από την Αθήνα για το Δεκαπενταύγουστο στο χωριό μας και από τις αναπαύεται για πάντα εκεί. Ελαφρύ το πανωραβενιώτικο χώμα που τους σκέπασε. Θερμά συλλυπητήρια στους συγ γενείς όλους. Δέσποινα Γικρλέ Μπίτσα ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 20 Μονέδα Φρειδερίκη 2 0 Κέντρος Ιωάννης 10 Λιάρου Παρασκευή 50 Κωστής Στέφανος 20 Χάριτος Σπύρος 20 ΡέΒας Μιχάλης 50 Λυκομένες Ιωάννης 15 Βακόλας Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Τζέρμπος Χαράλα μπος 100 Τσίνος Γεώργιος 20 Τσιρίκος Γεώργιος 50 Η Λέτσιου Ελευθερία στην μνήμη της εξαδέλφης της Βασιλικής Δήμου προσφέρει το ποσό των 5 0 ευρώ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον Βασίλειο Λέτσιο γιό του ανεψιού μου Γεωργίου Β. Λέτσιου που επέτυχε στην Σχολή Ευελπίδων τον συγχαί ρω και του εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Ο παππούς του Θρασύβουλος Λέτσιος ΕΥΧΕΣ Τον εξάδελφο μου Στέφανο Κωστή που πρόσφατα συ νταξιοδοτήθηκε μετά από πολλά χρόνια κοπιαστική ερ γασία ως αρτοποιός στην πολυτάραχη Αθήνα του εύχο μαι καλοφάγωτη η σύνταξη και καλή διαμονή στο αγα πημένο και γραφικό χωριό του ΜαυροΒούνι. ΨΑΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Μονέδα Φρειδερίκη προσφέρει το ποσό των 100 ευ ρώ για την κατασκευή του δαπέδου του Αγίου Παντελεή μονα. Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον αγαπητό μας ανηψιό, Βασιλάκη Λέτσιου, γιό του αντισυνταγματάρχη τεθωρακισμένων, στρατιωτικό ακό λουθο στις Βρυξέλλες, Γεωργίου και της Χαράς, (εγγονός της Ευαγγελίας και του αείμνηστου Λάκη Λέτσιου, που τό σο γρήγορα έφυγε απ' τη ζωή) που πέτυχε στη Σχολή Ευ ελπίδων, συγχαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε καλή πρόοδο. Η οικογένεια Σωκράτη και Ναυσικάς Οικονόμου ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Η Χριστίνα Οθωνος, αρραβωνιαστικιά του Βασίλη Γκούντα (Βασίλης Γκούντας, γιος της Γεωργίας και Αν δρέα Γκούντα εγγονός Χρ. Λιάπη), από την Κύπρο, έλαβε το πτυχίο φιλολόγου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. ΗΦ.τΙ. ΕΚΑΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΝΑ0Υ Στις 2 5 Οκτωβρίου , έγινε εκδήλωση στο Πνευ ματικό Κέντρο Ιωαννίνων, στα πλαίσια του εορτασμού της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου με τίτλο: Τιμή στην Ηπειρώτισσα. Γυναίκες Ηπειρώτισσες - Ξαφνιάσματα της Φύσης. Ηταν πράγματι μια θαυμάσια εκδήλωση και η συμμετο χή του κόσμου μεγάλη. Τη μουσική υπόκρουση την είχε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου κ. Γεώργιος Α. Ιωάννου και στο ντέφι ο κ. Γιώργος Καλτσούνης. Αρκετοί χωριανοί μας παρακολούθησαν την εκδήλωση. Συγχαρητήρια στο ζεύγος Γ. Ιωάννου και στον αγαπητό Γιώργο Καλτσούνη. Ο ι Γεροπλατανίτες πάντα μπροστά σ' όλες τις εκδηλώ σεις. Μπράβο.

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1611 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr

Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr Μιχάλης Μουρουτσος - Αναστασία Περράκη Την Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου, η Αναστασία Περράκη και ο Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, Κοζάνη, 50100 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461350435 Ωράριο Λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00-21:00, Ιούλιος & Αύγουστος 08:00-16:00

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία και επικοινωνία

Tεχνολογία και επικοινωνία 2ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:39 μ.μ. Page 1 Tεχνολογία και επικοινωνία Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα