ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχων προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, fax & φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης». ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Αργυροπούλου - Καλλιάρα Ελένη 4. Γακόπουλος Χρήστος 5. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα 6. Ψαχούλας Ορέστης 7. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 8. Μεργιαλής Δημήτριος Συνήλθε στις 22 Απριλίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 790/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 44 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Καλτσογιάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.1958/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 Στο Βόλο στις 7 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ. έως 3μμ, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 8.30 έως π.μ., Τρίτη 22 Ιανουαρίου 8.30 έως και π.μ., Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 8.30 έως π.μ. και Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου και ώρα π.μ. έως 3.00 π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1337/ (πρακτικό 28 ο ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διενέργεια ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχων προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, φαξ και 1

2 φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών των ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τους: α) Σαρδέλλη Δήμητρα, υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, β) τον Τρικιώνη Κων/νο, υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, γ) Κάβουρα Ευάγγελο, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, δ) Τσαμπίρα Παναγιώτα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων και ε) Αντωνίου Ευτυχία, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα τέσσερις προσφορές, από τις εταιρείες: 1. ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 2. ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. 3. A & G PAPER ΑΕΒΕ 4. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής της 7 ης Ιανουαρίου 2013 παραβρέθηκε ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΛΕΞΙΟΥ Δ. - ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. ο κ. Ν. Χαλαστάρας. Η Επιτροπή παρέλαβε και έλαβε γνώση του με αρ. 43 / εγγράφου του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων. Στην συνέχεια αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους προσφοράς καθώς και τους φακέλους των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, μονόγραψε δε και σφράγισε όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, αφού μονογράφηκαν και σφραγίσθηκαν από την Επιτροπή, τοποθετήθηκαν σε ένα νέο φάκελο που επίσης σφραγίσθηκε και μονογράφηκε και παραδόθηκε στην υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγιστεί σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή. Η εταιρίες [1] ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ και [2] ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. έδωσαν προσφορά για όλα τα παραρτήματα, η εταιρία [3] A & G PAPER ΑΕΒΕ για το παράρτημα Β και η εταιρία [4] Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. για τα παραρτήματα Γ, Δ και Ε. Οι φάκελοι δικαιολογητικών ανά συμμετέχοντα περιείχαν αναλυτικά τα παρακάτω έγγραφα: 1. ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ : Εγγυητική επιστολή της τράπεζας PROBANK, μια υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 παρ.β της διακήρυξης, μια υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 παρ. γ, απόσπασμα του ΦΕΚ Τ. ΑΕ ΕΠΕ αρ 6425/ , απόσπασμα του ΦΕΚ Τ. ΑΕ ΕΠΕ αρ 1205/ , το με αρ. πρωτ. 7352/ έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε Λάρισας, καθώς και ένα ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με ημερομηνία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε.: Εγγυητική επιστολή της τράπεζας ALPHABANK, δύο υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 1 παρ. β της διακήρυξης, δύο υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 1 παρ. γ, ακριβές αντίγραφο του από

3 καταστατικού σύστασης της εταιρείας και ακριβές αντίγραφο της από ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α τροποποίησης του καταστατικού. 3. A & G PAPER ΑΕΒΕ: Εγγυητική επιστολή της τράπεζας ALPHABANK, τρείς υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 1 παρ. β της διακήρυξης, δύο υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 1 παρ. γ, δύο υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 1 παρ. ε, το με αρ. πρωτ. 8432/ έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε Ανατολικής Αττικής, 16 ΦΕΚ Τ. ΑΕ-ΕΠΕ (τα οποία αναφέρονται στο προηγούμενο έγγραφο) στα οποία έχουν δημοσιευθεί η περίληψη καταστατικού της εταιρείας και οι τροποποιήσεις αυτού, το ΦΕΚ Τ ΑΕ- ΕΠΕ με αρ 7425/2012 (αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας). 4. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.: : Εγγυητική επιστολή της τράπεζας PROBANK, μια υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 παρ.β της διακήρυξης, μια υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 παρ. γ, μια υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 παρ.ε, το με αρ. πρωτ /2012 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακριβές φωτοαντίγραφο του από καταστατικού της εταιρείας και ακριβή αντίγραφα των από , και τροποποιήσεων του. Οι φάκελοι τεχνικής προσφοράς ανά συμμετέχοντα περιείχαν τα ακόλουθα έγγραφα: 1. ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ : μια τεχνική προσφορά 5 φύλλα και 14 φύλλα διάφορα ξενόγλωσσα έγγραφα, 2. ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε.: μια τεχνική προσφορά 7 φύλλα, 3. A & G PAPER ΑΕΒΕ: μια τεχνική προσφορά 4 φύλλα, 4. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.: μία τεχνική προσφορά 8 φύλλα, Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής: 1. Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής που υπέβαλλε η εταιρεία (1) ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ δεν αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 2. Στην προβλεπόμενη από το άρθρο 1 (παρ. 1 β ii) της Διακήρυξης υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλλε η εταιρεία (1) ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ με ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής 27/12 δεν αναγράφεται η ημερομηνία σύνταξής της. Στο άρθρο 1 (παρ. 1 β ii) της Διακήρυξης 6/2012 του σχετικού διαγωνισμού, η οποία αποδίδει το περιεχόμενο του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ορίζεται ότι με την προβλεπόμενη δήλωση πρέπει να δηλώνεται από τον συμμετέχοντα ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς συντρέχουν οι δηλούμενες προϋποθέσεις. Εν προκειμένω αν λάβουμε ως ημερομηνία την ημερομηνία επικύρωσης του γνησίου της υπογραφής (27/12), αυτή είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής (ήτοι αποστολής) της προσφοράς (03/01/13) και ως εκ τούτου δεν καλύπτει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της μέχρι και την ημέρα υποβολής της, η δε παρατυπία αυτή δε μπορεί να καλυφθεί από άλλα στοιχεία της προσφοράς. 3. Η εταιρεία (1) ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ στην τεχνική της προσφορά συμπεριέλαβε και τις τιμές, γεγονός απαράδεκτο βάσει των σχετικών διατάξεων που επιφέρει τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, ενώ επίσης στον σχετικό φάκελό της συμπεριέλαβε και 14 ξενόγλωσσα αμετάφραστα έγγραφα. 3

4 4. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας (3) A & G PAPER ΑΕΒΕ ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α υποβλήθηκαν μόνο σε ένα αντίτυπο, αντί για δύο όπως όριζε η Διακήρυξη (άρθρο 3, παρ.1) βάσει του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Στην επιτροπή πιο συγκεκριμένα κατατέθηκαν μόνο τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής κι όχι αντίγραφό τους. Η συγκεκριμένη όμως παράλειψη δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζομένου, εφόσον δεν έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισμού. 5. Η διακήρυξη στην σελίδα 3 αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχομένου των προσφερόμενων αναλώσιμων (ml για inkjet cartridges και αριθμό σελίδων για toners), στο δε παράρτημα Γ περιέχεται σχετική στήλη για την παροχή των στοιχείων αυτών. Η εταιρεία (2) ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. σε οκτώ από τα αναλώσιμα του Παραρτήματος Γ για inkjet εκτυπωτές δίνει αριθμό σελίδων αντί για ml που ζητά η διακήρυξη. Κατόπιν διαδικτυακής έρευνας της επιτροπής βρέθηκε η αντιστοίχιση σε ml. Επίσης, η εταιρεία (2) σε έξι αναλώσιμα παρέλειψε να δώσει ποσότητες. Οι παραπάνω παραλήψεις δεν αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη ότι είναι ουσιώδεις. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η παροχή των ζητούμενων στοιχείων έχει την έννοια του ακριβούς προσδιορισμού των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων προϊόντων, τα οποία θα πρέπει ούτως ή άλλως να πληρούν τις τιθέμενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές και συνεπώς η έλλειψη αυτή μπορεί να καλυφθεί με την παροχή διευκρινήσεων (άρθρο 3 παρ. 5 διακήρυξης) από τον συμμετέχοντα μετά από αίτημα της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή κατά την συνεδρίαση της 14 ης /1/2013 αποφάσισε να ζητήσει εγγράφως με την αποστολή fax εντός δύο ημερών από την εταιρεία την παροχή διευκρινήσεων για την ποσότητα των παραπάνω αναλωσίμων. Επίσης, αποφάσισε να ζητηθεί διευκρινιστικά η επιβεβαίωση των αναγραφόμενων στην τεχνική της προσφορά στοιχείων ποσότητας για άλλα οκτώ αναλώσιμα που οι αναγραφόμενες ποσότητες κρίθηκε ότι μπορεί να οφείλονται σε παραδρομή. Τέλος, αν και στο παράρτημα Β δεν υπήρχε από την προκήρυξη υποχρέωση παροχής στοιχείων, αποφάσισε να ζητηθεί διευκρινιστικά για τον πιο ακριβή προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων προϊόντων χαρτιού, το μήκος του ρολού του χαρτιού plotter, καθώς και ο αριθμός φύλλων ανά κιβώτιο του μηχανογραφικού χαρτιού. Η εταιρεία χορήγησε τις αιτούμενες διευκρινήσεις με έγγραφό της το οποίο απέστειλε εμπρόθεσμα με fax και το οποίο σφραγίσθηκε και μονογράφηκε κατά την συνεδρίαση της Στην τεχνική της προσφορά η εταιρεία (3) A & G PAPER ΑΕΒΕ στην παράγραφο 5) ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ προσδιορίζει το βάρος του σε 56(CB)-57(CF)gr/m 2, ενώ στη σελίδα 28 της διακήρυξης ορίζεται ότι ζητείται χαρτί 60gr/m 2. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι τεχνικές προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου η επιτροπή να διαμορφώσει κρίση περί του ουσιώδους ή μη της παραπάνω απόκλισης, αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της να ζητήσει διευκρινήσεις από την εταιρία εντός δύο ημερών. Η 4

5 εταιρεία χορήγησε τις αιτούμενες διευκρινήσεις με έγγραφό της το οποίο απέστειλε ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α εμπρόθεσμα με fax και το οποίο σφραγίσθηκε και μονογράφηκε κατά την συνεδρίαση της Στη συνέχεια, ζητήθηκε η άποψη του τμήματος προμηθειών, δεδομένου ότι συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, το οποίο απάντησε με το υπ. αριθ. 494/ έγγραφό του, που σφραγίσθηκε και μονογράφηκε κατά την συνεδρίαση της Η επιτροπή, έλαβε υπόψη τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και ότι: - το συγκεκριμένο χαρτί αφορά ένα μικρό τμήμα της συνολικής προμήθειας (ενδεικτική ποσότητα προμήθειας για το συγκεκριμένο χαρτί 10 κούτες σε σύνολο χαρτιού 878 κούτες, δηλαδή 1,13%) - η προσφορά του υποψηφίου είναι σε όλα τα υπόλοιπα σημεία λεπτομερής και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές - μόνο στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών υπάρχει ένας εκτυπωτής για το μηχανογραφικό χαρτί 8x9.5, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται, και για το συγκεκριμένο είδος χαρτιού πιθανόν να μην γίνει καθόλου προμήθεια. Κατόπιν τούτων η επιτροπή κρίνει ότι οι προαναφερθείσες παραλήψεις των υποψηφίων (2) ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. και (4) Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε είναι επουσιώδεις. 7. Μεταξύ των τεχνικών προσφορών που υπέβαλλαν οι εταιρείες (2) ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. και (4) Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε στο Παράρτημα Γ (Αναλώσιμα υλικά εκτυπωτών) παρατηρήθηκαν σε κάποια προϊόντα διαφοροποιήσεις ως προς τις ποσότητες που δηλώνει η κάθε εταιρεία. Ωστόσο, τα προσφερόμενα προϊόντα των τεχνικών προσφορών και των δύο εταιρειών πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται με την διακήρυξη και ως εκ τούτου και οι δύο τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές. των μελών της Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Να απορριφθεί η υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας: α) ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ και 2. Να γίνουν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών α) ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. β) A & G PAPER ΑΕΒΕ γ) Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 3. Η Επιτροπή θα προβεί σε αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στις 7 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 π.μ. 5

6 Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα κι αναγνώστηκε από τα μέλη της ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α Επιτροπής, υπογράφεται ως ακολούθως: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σαρδέλλη Δήμητρα Τρικιώνης Κωνσταντίνος Κάβουρας Ευάγγελος Τσαμπίρα Παναγιώτα Αντωνίου Ευτυχία Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 Στο Βόλο σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1337/ (πρακτικό 28 ο ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διενέργεια ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχων προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τους: α) Σαρδέλλη Δήμητρα, υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, β) τον Τρικιώνη Κων/νο, υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, γ) Κάβουρα Ευάγγελο, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, δ) Τσαμπίρα Παναγιώτα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων και ε) Αντωνίου Ευτυχία, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων. Σκοπός της συνεδρίασης σύμφωνα με το πρακτικό 1 / της ίδιας επιτροπής είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν από : 2. την εταιρεία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. 3. την εταιρεία A & G PAPER ΑΕΒΕ 4. την εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και οι οποίες ενημερώθηκαν για τη συνεδρίαση της επιτροπής με το αρ. 52/ έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών. Στη συνεδρίαση της επιτροπής δεν παραβρέθηκε κανένας εκπρόσωπος εταιρείας. Η οικονομική προσφορά της εταιρίας 1. ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ δεν ανοίχτηκε, διότι είχε αποκλειστεί από το διαγωνισμό σύμφωνα με το πρακτικό 1/ της ίδιας επιτροπής. Η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, τις σφράγισε και τις μονόγραψε ανά φύλλο. Οι προσφερόμενες τιμές (με ΦΠΑ) ανά εταιρία και ανά παράρτημα της διακήρυξης αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 6

7 2. ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. 3. A & G PAPER ΑΕΒΕ ΑΔΑ: 4. ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Παράρτημα Α 9.254, Παράρτημα Β , ,16 - Παράρτημα Γ , ,55 Παράρτημα Δ 2.145, ,10 Παράρτημα Ε 3.080, ,89 Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των τιμών ανά παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι οι χαμηλότερες τιμές προσφέρονται ως εξής: Για το Παράρτημα Α : ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. Για το Παράρτημα Β : A & G PAPER ΑΕΒΕ Για το Παράτημα Γ : Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Για το Παράρτημα Δ : Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Για το Παράρτημα Ε : ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. Επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες της οικονομικής προσφοράς της μειοδότριας εταιρίας ανά παράρτημα, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Να γίνει κατακύρωση του ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, fax & φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, στις κάτωθι εταιρίες: Για τα είδη γραφικής ύλης (Παράρτημα Α) στην εταιρεία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. Για το Φωτοαντιγραφικό, μηχανογραφικό χαρτί (Παράρτημα Β) στην εταιρεία A & G PAPER ΑΕΒΕ Για τα Αναλώσιμα Υλικά Εκτυπωτών (Παράτημα Γ) στην εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Για τα Αναλώσιμα Υλικά Φαξ (Παράρτημα Δ) στην εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Για τα Αναλώσιμα Υλικά Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων (Παράρτημα Ε) στην εταιρεία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. σύμφωνα με την τεχνική τους προσφορά και τις τιμές που κατέθεσαν οι παραπάνω εταιρίες ανά παράρτημα στην οικονομική τους προσφορά. Το Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, αναγνώστηκε από τα μέλη της Επιτροπής και υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σαρδέλλη Δήμητρα Τρικιώνης Κωνσταντίνος Κάβουρας Ευάγγελος Τσαμπίρα Παναγιώτα Αντωνίου Ευτυχία 7

8 ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝ. 1 CD- R ΤΕΜ ,15 74,50 2 CD -RW ΤΕΜ. 50 0,20 10,00 3 DVD-R ΤΕΜ. 50 0,18 9,00 4 DVD - RW ΤΕΜ. 50 0,23 11,50 5 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 1 VETO ΚΟΥΤΙ 2 0,10 0,20 6 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 2 VETO ΚΟΥΤΙ 10 0,13 1,30 7 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 3 VETO ΚΟΥΤΙ 75 0,15 11,25 8 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 4 VETO ΚΟΥΤΙ 50 0,28 14,00 9 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 5 VETO ΚΟΥΤΙ 95 0,39 37,05 10 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 6 VETO ΚΟΥΤΙ 25 0,39 9,75 11 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 78mm ΚΟΥΤΙ 20 0,83 16,60 12 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ROMA TOP ΤΕΜ. 10 0,45 4,50 13 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ (ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ) 10 ΨΗΦΙΩΝ ΗΛΙΑΚΟ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ. 3 2,45 7,35 14 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ (ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ) 12 ΨΗΦΙΩΝ ΗΛΙΑΚΟ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ. 5 3,10 15,50 15 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜ. 1 18,85 18,85 16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 38Χ51mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των 100φ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ ,30 60,00 17 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 75Χ50mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των 100φ ΤΕΜ. 50 0,18 9,00 18 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 76X76mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των 100φ ΤΕΜ ,23 27,60 19 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ) ΤΕΜ. 10 1,95 19,50 20 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) ΤΕΜ. 3 2,10 6,30 21 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙ Η/Υ ΤΕΜ. 5 0,50 2,50 22 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ (ΒΑΡΙΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΤΕΜ. 5 1,30 6,50 23 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20Χ30 (100φ) ΤΕΜ. 4 6,50 26,00 24 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20Χ30 (200φ) ΤΕΜ. 1 10,50 10,50 25 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΚΟΥΤΙ 7 3,00 21,00 26 ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΜ ,51 76,50 27 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ,90 11,80 ΤΕΜ. 28 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 70 0,60 42,00 29 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,85 8,50 30 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,39 3,90 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΕΜ. 3 0,85 2,55 32 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,78 7,80 33 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,40 4,00 34 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 30 0,59 17,70 35 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 4,2 mmχ5m ΤΕΜ ,48 48,00 36 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜ. 3 0,48 1,44 37 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΕΜ ,35 70,00 38 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΤ 50 0,48 24,00 39 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΠΌ S9 ΕΩΣ S17) ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΤΕΜ. 1 19,99 19,99 ΣΥΡΡΑΦΗΣ cm 40 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΠΌ S9 ΕΩΣ S17) ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΤΕΜ. 1 26,10 26,10 ΣΥΡΡΑΦΗΣ 25 cm 41 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΚΕΤΟ 5 1,05 5,25 42 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 12Χ19 ΤΕΜ. 10 1,29 12,90 43 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 17Χ24,5 ΤΕΜ. 5 2,10 10,50 44 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ L ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ. 1 6,99 6,99 45 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΚΛΑΣΕΡ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ 80 1,19 95,20 46 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΤΕΜ ,59 206,50 47 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟ 17Χ25 ΤΕΜ. 40 2,89 115,60 48 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 14Χ20 ΤΕΜ. 5 2,89 14,45 49 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ CD ΤΕΜ ,02 9,00 50 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) ΤΕΜ. 3 0,90 2,70 51 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΤΕΜ. 1 3,30 3,30 52 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΚΟΥΤΙ 5 0,89 4,45 53 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 4-32 ΤΕΜ ,18 295,00 54 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8-32 ΤΕΜ ,18 236,00 55 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8-34 ΤΕΜ ,18 354,00 8

9 56 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ 4-32 ΤΕΜ. 10 0,98 9,80 57 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ 8-32 ΤΕΜ. 50 0,98 49,00 58 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ 8-34 ΤΕΜ ,10 110,00 59 ΚΟΛΛΑ STICK ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΜ. 10 0,99 9,90 60 ΚΟΛΛΑ STICK ΜΙΚΡΗ ΤΕΜ. 10 0,35 3,50 61 ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ ΤΕΜ. 15 0,40 6,00 62 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΜ ,16 16,00 63 ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΜΑ ΤΕΜ. 10 0,46 4,60 64 ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΛΑΜΑ ΤΕΜ. 10 0,11 1,10 65 ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER (ΜΕ ΡΑΧΗ 3 cm) ΤΕΜ. 1 1,09 1,09 66 ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER (ΜΕ ΡΑΧΗ 5 cm) ΤΕΜ. 30 1,09 32,70 67 ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER (ΜΕ ΡΑΧΗ 8 cm) ΤΕΜ. 70 1,09 76,30 68 ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟΙ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ) ΚΥΒΟΣ ΤΩΝ 500 Φ 50 0,49 24,50 69 ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 1 0,89 0,89 70 ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ. 1 0,80 0,80 71 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΑΠΛΑ Kgr 5 5,20 26,00 72 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΦΑΡΔΙΑ Kgr 5 5,20 26,00 73 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 0,6 mm EDDING 141 F (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,45 45,00 74 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 1 mm EDDING 142 M (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,45 45,00 75 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 1,5-3mm EDDING 300 (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,38 38,00 76 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜ. 2 1,89 3,78 77 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΥΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜ ,39 39,00 (ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ) STABILO BOSS, EDDING 78 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5mm και 0,7mm ΤΕΜ. 1 0,49 0,49 79 ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ ΗΒ ΤΕΜ. 50 0,08 4,00 80 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΓΟΜΑ ΗΒ ΤΕΜ. 50 0,08 4,00 81 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4ΑΔΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΤΕΜ. 12 0,89 10,68 82 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4ΑΔΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΤΕΜ. 36 0,89 32,04 83 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4ΑΔΑ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΤΕΜ. 48 0,88 42,24 84 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 ΜΕ ΡΙΓΕΣ (50φ) ΤΕΜ. 15 0,45 6,75 85 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΎΒΙΑ 0,5mm και 0,7mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 0,45 0,90 12 ΤΕΜ. 86 ΝΤΟΣΙΕ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΕΜ ,16 32,00 87 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΜ. 20 0,28 5,60 88 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΤΕΜ ,29 174,00 89 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΡΕΣΠΑΝ ΤΕΜ ,35 210,00 90 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΜ ,30 60,00 91 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ & ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΜ ,25 50,00 92 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΜ ,14 179,40 93 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΜ. 50 0,12 6,00 94 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ (ΜΕ ΤΕΜ ,12 60,00 ΤΡΥΠΕΣ) 95 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ,95 1,90 96 ΞΥΣΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΕΜ. 1 4,50 4,50 97 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ AVANT ΤΕΜ ,23 23,00 98 ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΜ. 10 0,10 1,00 99 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΧΡΙ 20 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ. 5 1,10 5, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΧΡΙ 40 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ. 10 1,20 12, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΧΡΙ 60 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ. 4 5,50 22, ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (CLIP) 19 mm ΚΟΥΤΙ 10 0,70 7, ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (CLIP) 25 mm ΚΟΥΤΙ 10 0,85 8, ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (CLIP) 32 mm ΚΟΥΤΙ 10 0,99 9, ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (CLIP) 41 mm ΚΟΥΤΙ 10 1,19 11, ΠΙΝΕΖΕΣ ΚΟΥΤΙ 2 0,60 1, ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥΤΙ 2 0,55 1, ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 5Χ25 (ΤΥΠΟΥ POST IT) ΤΕΜ ,47 47, ΣΕΛΟΤΕΪΠ 33mΧ12mm ΤΕΜ. 10 0,29 2, ΣΕΛΟΤΕΪΠ 33mΧ15mm ΤΕΜ. 10 0,48 4, ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΜ. 2 6,90 13, ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΜ. 2 12,30 24, ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΤΕΜ. 10 1,18 11, ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΡΙΧΙΝΟΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΟΥΒΑΡΙ 3 0,80 2, ΣΠΑΓΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΟΥΒΑΡΙ 3 2,50 7,50 9

10 116 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 10mm ΤΕΜ. 10 0,04 0, ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 14mm ΤΕΜ. 2 0,06 0, ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 18mm ΤΕΜ. 2 0,09 0, ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 22mm ΤΕΜ. 2 0,12 0, ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 25mm ΤΕΜ. 2 0,14 0, ΣΤΥΛΟ BIC ΑΠΛΑ (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,16 32, ΣΤΥΛΟ FABER CASTELL ΑΠΛΑ (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,33 33, ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0,5 (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ. 60 1,28 76, ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0,7 (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ. 60 1,10 66, ΣΤΥΛΟ PILOT VBALL 0,5 (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,19 142, ΣΤΥΛΟ PILOT VBALL 0,7 (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,05 126, ΣΤΥΛΟΘΗΚΕΣ ΠΟΤΗΡΙ ΑΠΛΕΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ) ΤΕΜ. 5 0,90 4, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΥΤΙ 3 0,30 0, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ROMA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 10 ΚΟΥΤΙ 5 0,20 1, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ROMA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 126 ΚΟΥΤΙ 100 0,28 28, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ROMA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64 ΚΟΥΤΙ 50 0,32 16, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ PARVA (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 64) ΤΕΜ. 20 4,10 82, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ RO-MA PRIMULA 12(ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 126) ΤΕΜ. 20 5,70 114, ΣΥΣΚΕΥΕΣ USB 16 GB ΤΕΜ. 5 10,00 50, ΣΥΣΚΕΥΕΣ USB 4 GB ΤΕΜ. 30 4,30 129, ΣΥΣΚΕΥΕΣ USB 8 GB ΤΕΜ. 5 5,80 29, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΜ. 1 4,40 4, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 1 ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΜ. 1 2,10 2, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 2,20 2, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 3,60 3, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 4 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 4,40 4, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 5 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 5,60 5, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 6 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 6,00 6, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 7 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 6,50 6, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 8 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 7,20 7, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1 ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΜ. 1 4,10 4, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 4,90 4, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 5,80 5, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 4 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 7,90 7, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 5 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 12,50 12, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 6 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 13,00 13, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 7 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 16,00 16, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 8 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 17,50 17, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΛΗ D-5 3mm ΤΕΜ. 1 2,50 2, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΛΗ D-4 4mm ΤΕΜ. 1 2,90 2, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ S-300 3mm ΤΕΜ. 1 3,10 3, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑYTOMATH S-400 4mm ΤΕΜ. 1 3,40 3, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΙΘΜΒΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 4mm 6 ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΕΜ. 1 3,10 3, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΙΘΜΒΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 4mm 13 ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΕΜ. 1 6,50 6, ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ. 1 3,10 3, ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ. 1 3,50 3, ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ. 1 3,10 3, ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ. 1 2,10 2, ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ. 5 0,30 1, ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΕΜ. 10 0,38 3, ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΦΕ ΤΕΜ. 20 0,38 7, ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΤΕΜ. 3 0,60 1, ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 ΤΕΜ. 1 0,89 0, ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 30 ΤΕΜ. 1 0,89 0, ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 40 ΤΕΜ. 1 1,09 1, ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 50 ΤΕΜ. 1 2,49 2, ΤΑΜΠΟΝ Νο 1 ΤΕΜ. 5 1,49 7, ΤΑΜΠΟΝ Νο 2 ΤΕΜ. 5 0,80 4, ΤΑΜΠΟΝ Νο 3 ΤΕΜ. 5 0,48 2, ΤΑΜΠΟΝ 19cmΧ13cm ΤΕΜ. 3 3,29 9, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α4 100Φ ΤΕΜ. 1 2,95 2, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α5 100Φ ΤΕΜ. 1 1,40 1,40 10

11 178 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ Α4 (50 Φ) ΤΕΜ. 2 1,20 2, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ Α5 (50 Φ) ΤΕΜ. 2 0,90 1, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ Α4 (100 Φ) ΤΕΜ. 3 1,40 4, ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΤΑΜΠΟΝ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ. 50 0,29 14, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 25Χ15 ΤΕΜ ,03 84, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11,5Χ16,5 ΤΕΜ ,01 210, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11X23 ΤΕΜ ,01 148, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11Χ23 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΜ ,02 38, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11Χ23 ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΜ ,02 38, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 14Χ22 ΤΕΜ ,01 12, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 19Χ100 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΜ ,02 19, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 19Χ100 ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΜ ,02 19, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 22Χ15 ΤΕΜ ,02 23, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 16Χ23 ΤΕΜ ,03 182, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 20Χ28 ΤΕΜ ,05 48, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 23Χ32 ΤΕΜ ,04 34, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 25Χ35 ΤΕΜ ,05 384, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 26Χ18,5 ΤΕΜ ,05 33, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 28Χ38 ΤΕΜ ,05 208, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 30Χ40 ΤΕΜ ,06 57, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 36,5Χ45 ΤΕΜ ,15 148, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 37Χ50 ΤΕΜ ,16 163, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 12Χ29,5 ΤΕΜ ,01 24, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 25Χ35 ΤΕΜ ,05 72, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 28Χ38 ΤΕΜ ,02 23, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 31Χ41 ΤΕΜ ,04 43, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣΛΕΥΚΟΙ 23Χ32 ΤΕΜ ,05 48, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 11Χ16 ΤΕΜ. 50 0,15 7, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 14Χ21 ΤΕΜ ,17 51, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 18Χ26 ΤΕΜ. 50 0,21 10, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 22Χ33 ΤΕΜ. 50 0,28 14, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 26Χ36 ΤΕΜ. 50 0,39 19, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 30Χ44 ΤΕΜ. 50 0,55 27, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 27Χ37 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ ,75 150, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 25Χ35 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ. 3 0,85 2, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 30Χ40 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ. 40 0,85 34, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 27Χ37 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ. 40 0,99 39, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 25Χ35 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ. 70 0,89 62, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 30Χ40 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ. 20 0,90 18, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Α4 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΤΕΜ. 1 0,03 0, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Α4 ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΕΜ. 1 0,23 0, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Α3 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΤΕΜ. 1 0,14 0, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Α3 ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΕΜ. 1 0,49 0, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ M2 1 2,50 2, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗ M2 1 7,10 7, ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 30cm ΤΕΜ. 10 0,40 4, ΧΑΡΤΟΝΙΑ Α4 160GR ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ,80 9, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΜ. 2 1,10 2, ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8 mm AVANT ΤΕΜ. 10 0,43 4,30 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.523,97 Φ.Π.Α.. 23% 1.730,51 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα μέτρησης Χαρακτηριστικά Ενδεικτική ποσότητα προμήθειας Τιμή μονάδας Σύνολο 11

12 1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Β4 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 11Χ9,5 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 5 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 8Χ9,5 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΝΟ 6 ΛΕΥΚΟ 8Χ9,5 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΝΟ 7 ΛΕΥΚΟ 11Χ9,5 ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 80gr/m ,35 80gr/m ,30 ΚΙΒΩΤΙΟ 80gr/m2 2 24,15 ΚΙΒΩΤΙΟ Καρμπονιζέ με οπές και διάτρηση 60gr/m ,30 ΚΙΒΩΤΙΟ Καρμπονιζέ με οπές και διάτρηση 60gr/m ,29 ΚΙΒΩΤΙΟ Με οπές και διάτρηση 60gr/m2 2 11,81 ΚΙΒΩΤΙΟ Με οπές και διάτρηση 60gr/m ,75 8 ΧΑΡΤΙ PLOTTER 60cm ΡΟΛΟ 80gr/m2 2 4,17 9 ΧΑΡΤΙ PLOTTER 90cm ΡΟΛΟ 80gr/m2 2 6,30 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 819,00 48,30 346,00 192,90 23,62 107,50 8,34 12, , , ,16 Εται ρεί α BR OT HER BR OT HER BR OT HER BUL L BUL L CA NO N CA NO N CA NO N EPS ON ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μοντέλο Τιμή μονάδας Toner/ Ink Cartridge Ενδεικτική Τιμή Σύνολο ** Ποσότητα (ml ή αρ. Κεφαλών Ποσότητα μονάδας σελίδων) /Drum unit προμήθειας toner ανά περίπτωση * HL , ,49 58, ΣΕΛΙΔΕΣ HL , ,48 52, ΣΕΛΙΔΕΣ MFC , ,96 141, ΣΕΛΙΔΕΣ COMPUPRINT 4/43 1 2,72 2,72 16 ΕΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ MDP30FB 1 11,00 11,00 24 ΕΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ PIXMA ip1800/ MP Black 1 13,68 13,68 16ML 41 Color 1 16,90 16,90 12ML PIXMA ip Black 2 11,22 22,43 26ML 8 Yellow 2 9,95 19,90 13ML 8 Magenta 2 9,95 19,90 13ML 8 Cyan 2 9,95 19,90 13ML LBP ,12 42, ΣΕΛΙΔΕΣ ACULASER C ,87 S Black 10 71,10 711, ΣΕΛΙΔΕΣ S Yellow 5 74,43 372, ΣΕΛΙΔΕΣ S Magenta 5 74,43 372, ΣΕΛΙΔΕΣ S Cyan 5 74,43 372, ΣΕΛΙΔΕΣ EPL 5800L 83,21 S , , ΣΕΛΙΔΕΣ EPS ON EPS EPL 5900/ ,21 S ,14 113, ΣΕΛΙΔΕΣ 12

13 ON EPS ON EPS ON EPS ON EPS ON EPL 6200L 72,74 S , , ΣΕΛΙΔΕΣ STYLUS C82/CX5200/5400 STYLUS D68/88 SERIES STYLUS PHOTO 2100 HP BUSINESS INKJET 2800 HP COLOR LASERJET 1600 HP COLOR LASERJET CP1515N HP DESIGNJET 500/800 HP DESIGNJET T1100PS T0321 Black 1 40,13 40,13 33ML T0422 Cyan 1 16,74 16,74 16ML T0423 Magenta 1 16,74 16,74 16ML T0424 Yellow 1 16,74 16,74 16ML T0611 Black 1 8,39 8,39 8ML T0612 Cyan 1 8,39 8,39 8ML T0613 Magenta 1 8,39 8,39 8ML T0614 Yellow 1 8,39 8,39 8ML Τ0341 Photo Black 1 14,29 14,29 17ML T0342 Cyan 1 16,82 16,82 17ML T0343 Magenta 1 16,82 16,82 17ML T0344 Yellow 1 16,82 16,82 17ML T0345 Light Cyan 1 16,82 16,82 17ML TO346 Light Magenta 1 16,82 16,82 17ML T0347 Light Black 1 16,82 16,82 17ML T0348 Matte Black 1 14,29 14,29 17ML 27,48 10 Black 6 27,15 162,91 69ML 27,48 11 Yellow 1 27,42 27,42 28ML 27,48 11 Magenta 1 27,42 27,42 28ML 27,48 11 Cyan 1 27,42 27,42 28ML 45 Black 1 61,05 61, ΣΕΛΙΔΕΣ 40 Yellow 1 66,54 66, ΣΕΛΙΔΕΣ 40 Magenta 1 66,54 66, ΣΕΛΙΔΕΣ 40 Cyan 1 66,54 66, ΣΕΛΙΔΕΣ 125A Black 1 56,78 56, ΣΕΛΙΔΕΣ 125A Yellow 1 51,88 51, ΣΕΛΙΔΕΣ 125A Magenta 1 51,88 51, ΣΕΛΙΔΕΣ 125A Cyan 1 51,88 51, ΣΕΛΙΔΕΣ 27,48 10 Black 1 27,15 27,15 69ML 27,48 82 Yellow 1 29,68 29,68 69ML 27,48 82 Magenta 1 29,68 29,68 69ML 27,48 82 Cyan 1 29,68 29,68 69ML 72 Photo Black 4 50,07 200,28 130ML 72 Matte Black 1 50,07 50,07 130ML 72 Yellow 1 50,07 50,07 130ML 72 Magenta 1 50,07 50,07 130ML 72 Cyan 1 50,07 50,07 130ML 72 Grey 1 50,07 50,07 130ML 45 Black 16 16,56 264,90 21ML HP DESKJET 1220C/ 1280/ P Color 9 27,39 246,50 19ML HP DESKJET 3650/3845 HP DESKJET 520 HP DESKJET 5550/ 5652, OFFICEJET 5160, PHOTOSMART 7150/ Black 2 15,29 30,59 10ML 28 Color 2 17,02 34,04 8ML 29 Black 1 25,67 25,67 40ML 49 Color 1 26,75 26,75 22,8ML 56 Black 2 11,53 23,07 4.5ML 57 Color 2 13,01 26,03 4.5ML HP DESKJET Black 1 16,36 16,36 11ML 95 Color 1 17,93 17,93 7ML HP DESKJET 5940/ 6980, 339 Black 7 22,98 160,88 21ML PHOTOSMART D Color 5 17,93 89,64 7ML HP DESKJET 850C 45 Black 1 16,56 16,56 21ML 41 Color 1 24,67 24, ML HP DESKJET 920/ Black 6 14,85 89,10 14ML 78 Color 2 27,39 54,78 19ML HP DESKJET D2360/ Black 2 10,72 21,45 5ML 13

14 HP DESKJET D4260, OFFICEJET J5780, PHOTOSMART C Color 1 13,61 13,61 5ML 350 Black 5 9,98 49,90 4.5ML 351 Color 3 12,34 37,03 3.5ML HP LASERJET 12A 35 56, , ΣΕΛΙΔΕΣ 1010/1020/1022/1018 HP LASERJET A 5 54,64 273, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET A 2 66,00 132, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET A 2 56,86 113, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET 2300L 10A 1 110,92 110, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET A 1 79,91 79, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET A 1 123,07 123, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET A 2 145,90 291, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET 5L/ 6L/ A 1 62,86 62, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET P1005/ P1105/ 35A 12 48,84 586, ΣΕΛΙΔΕΣ P1006 HP LASERJET P1102/ M A 10 49,56 495, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET P A 4 56,17 224, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET P2014/ P2015d 53A 2 64,70 129, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET P2055 dn 5A 13 64,10 833, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET P3005 dn 51A , , ΣΕΛΙΔΕΣ 51X 5 174,59 872, ΣΕΛΙΔΕΣ HP OFFICEJET Black 1 10,31 10,31 4ML 901 Color 1 13,10 13,10 9ML HP OFFICEJET 6500/ XL Black 15 19,73 295,97 49ML 920 XL Yellow 20 8,13 162,65 6ML 920 XL Magenta 10 8,13 81,32 6ML 920 XL Cyan 10 8,13 81,32 6ML HP OFFICEJET PRO K ,98 88 Black 1 15,49 15, ML 88 Yellow 1 11,86 11,86 10ML 42,98 88 Magenta 1 11,86 11,86 10ML 88 Cyan 1 11,86 11,86 10ML HP OFFICEJET PRO K Black 1 19,72 19,72 28ML 13 Yellow 1 19,72 19,72 14ML 13 Magenta 1 19,72 19,72 14ML 13 Cyan 1 19,72 19,72 14ML KO MAGICOLOR 2400/ , Black 1 73,72 73, ΣΕΛΙΔΕΣ NIC SERIES Yellow 1 71,29 71, ΣΕΛΙΔΕΣ A Magenta 1 71,29 71, ΣΕΛΙΔΕΣ MIN OLT A Cyan 1 71,29 71, ΣΕΛΙΔΕΣ KO PAGEPRO , ,14 284, ΣΕΛΙΔΕΣ NIC A MIN OLT A KY FS-720, FS ,02 146, ΣΕΛΙΔΕΣ OC ERA LEX E , SE 5 58,65 293, ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK LEX E S ,21 210, ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK LEX E 230/ 232/ 234/ 240/ 56, SA 19 66, , ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK 330/ 340/ 332/ 342 LEX MA E 250/ 350/ ,6 E250A21A 18 81, , ΣΕΛΙΔΕΣ 14

15 RK LEX MA RK LEX MA RK LEX MA RK LEX MA RK LEX MA RK LEX MA RK E 260/ 360/ 46X 29,1 E260A21E 6 78,02 468, ΣΕΛΙΔΕΣ E 321/ A ,88 114, ΣΕΛΙΔΕΣ T 640/ 642/ SA 7 112,12 784, ΣΕΛΙΔΕΣ X 204n 62,12 X203A21G 3 80,07 240, ΣΕΛΙΔΕΣ X C0781 Color 1 19,88 19, ΣΕΛΙΔΕΣ X Black 1 19,88 19, ΣΕΛΙΔΕΣ 33 Color 1 21,30 21, ΣΕΛΙΔΕΣ LEX X ,43 X340A21G 2 68,83 137, ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK LEX X ,28 118, ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK LEX Z ,40 34, ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK OKI ML ,31 12,31 4 ΕΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ OKI OKIPAGE B , ,17 33, ΣΕΛΙΔΕΣ SA ML MS UN G SA ML 3561N 1 91,18 91, ΣΕΛΙΔΕΣ MS UN G SA ML ,52 186, ΣΕΛΙΔΕΣ MS UN G SA CLP , ,61 112, ΣΕΛΙΔΕΣ MS UN G CO LO R ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,72 Φ.Π.Α. 23% 6.702,83 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ FAX ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τιμή μονάδας Α/Α Εταιρεία Μοντέλο Drum unit ανά περίπτωση * Toner Ενδεικτική Ποσότητα προμήθειας Τιμή μονάδα toner Σύνολο ** 15

16 1 BROTHER 2820 NASHUATEC 1 12,96 12,96 2 BROTHER ,91 TN ,97 52,97 3 CANON L 100 FX ,99 44,99 4 PANASONIC KX FL , ,72 25,72 5 PANASONIC KX FL , ,72 25,72 6 PANASONIC KX FP 141 GR CE 0682 KX-FA54X 2 16,85 33,70 7 PANASONIC KX-FL 401/421 86,87 KX-FAT88X 10 25,72 257,18 8 PANASONIC KX-FL ,00 0,00 76,71 KX-FA76X 1 24,31 24,31 9 PANASONIC KX-FL501 KX-FA79X (2 ΤΕΜ) 2 51,00 101,99 79,12 KX-FA83X 4 24,82 99,26 10 PANASONIC KX-FL511/611 KX-FA84X 4 79,12 316,49 11 PANASONIC KX-FP 205 KX-FA52X 4 16,85 67,41 12 PANASONIC KX-MB ,70 KX-FAT411X 2 29,71 59,42 13 PANASONIC KX-MB771 67,01 KX-FAT92X 8 29,98 239,80 14 PANASONIC KX-F1810 KX-FA136X 1 26,61 26,61 15 SAMSUNG INKJET FACSMILE SF-330 SERIES BLACK M ,61 27,61 16 SAMSUNG SF560R SCX-4216D3 1 67,25 67,25 17 SAMSUNG SF L 3 56,78 170,35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.653,74 Φ.Π.Α. 23% 380,36 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,10 Τιμή μονάδας Drum unit Ενδεικτική Τιμή Α/Α Εταιρεία Μοντέλο ανά περίπτωση * Toner Ποσότητα προμήθειας μονάδα toner Σύνολο ** 1 CANON IR 2000 C-EXV5 1 21,80 21,80 2 CANON IR2230 C-EXV ,50 49,50 KONIKA BIZHUB 282 TN ,30 338,40 3 MINOLTA KONIKA BIZHUB 501 TN ,00 171,00 4 MINOLTA KONIKA DIALTA DI 3010 MT-303A 3 31,00 93,00 5 MINOLTA KONIKA EP 1054/1085 MT 104B 2 19,00 38,00 6 MINOLTA 7 KYOCERA KM 2530/ ,90 219,80 8 KYOCERA KM ,50 29,50 9 KYOCERA KM 1525/ ,00 38,00 10 NACHUATEC 3732 CT ,90 20,90 11 NACHUATEC DSM ,00 19,00 12 PANASONIC DP 1520/1820 DQ-TV10J 4 36,95 147,80 13 PANASONIC DP 2330/3010 DQ-TV15E 4 47,90 191,60 14 PANASONIC DP 8016 DQ-TVJ10K 5 35,10 175,50 15 PANASONIC DP 8045 DQ-TV33R 1 67,00 67,00 16 PANASONIC FP 7818/7824 FQTK ,00 52,00 17 PANASONIC FP 7830 FQTK ,00 68,00 16

17 18 RICOH AFICIO 1018D/ D 1 17,00 17,00 19 RICOH AFICIO D 1 69,00 69,00 20 RICOH AFICIO D 3 22,80 68,40 21 RICOH AFICIO 1035F 3105D 1 41,00 41,00 22 RICOH AFICIO 2018D/MP D 2 21,00 42,00 23 RICOH AFICIO D 2 21,90 43,80 24 RICOH AFICIO 2045E 3210D 1 29,00 29,00 25 RICOH AFICIO MP6000/ D 3 59,60 178,80 26 RICOH AFICIO MP5000B 4500E 3 49,90 149,70 27 RICOH FT 4022/4822/5832/ E 1 17,90 17,90 28 RICOH INFOTEC ,70 19,70 29 SHARP AR-5316/5320 AR016TD 1 45,10 45,10 30 XEROX WORKCENTRE M35 WCPR ,90 41,90 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.504,10 Φ.Π.Α. 23% 575,94 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,04 17

18 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Στο Βόλο στις 29 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1337/ (πρακτικό 28ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διενέργεια ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχων προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τους: α) Σαρδέλλη Δήμητρα, υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, β) τον Τρικιώνη Κων/νο, υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, γ) Κάβουρα Ευάγγελο, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, δ) Τσαμπίρα Παναγιώτα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων και ε) Αντωνίου Ευτυχία, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης και τον έλεγχό τους. Η Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία παρόντων όλων των τακτικών μελών πλην της Τσαμπίρα Παναγιώτα η οποία αναπληρώθηκε νόμιμα από την υπάλληλο της ιδίας Υπηρεσίας. Γκάλιου Ελένη Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι όλοι οι φάκελοι κατατέθηκαν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των είκοσι ημερών, όπως προκύπτει από τα με αρ. 1092/ και 1536/ έγγραφα του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, καθώς και ότι οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιήθηκαν εγγράφως για την συνεδρίαση της Επιτροπής, προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων και στην μονογραφή όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στο σημείο αυτό διεκόπη η συνεδρίαση λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων των μελών της Επιτροπής και αποφασίστηκε η συνέχισή της για τον έλεγχο των δικαιολογητικών στις ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 π.μ.. 18

19 Την Τρίτη και ώρα 8.00 η Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία παρόντων όλων των τακτικών μελών, το δε μέλος Τσαμπίρα Παναγιώτα, που απουσίαζε κατά την συνεδρίαση της δήλωσε ότι ενημερώθηκε πλήρως από την αναπληρώτριά της για την προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι οι μειοδότες προσκόμισαν όλα τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι στα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 παρ. 2 παρ. γ υποπ. 5 της διακήρυξης πιστοποιητικά των Πρωτοδικείων της έδρας των επιχειρήσεων ( Ο. Ε ) ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση, που προσκόμισαν οι μειοδότριες εταιρίες ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. και Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε, αναφέρονταν ότι δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση γιατί δεν τηρούνται τα αντίστοιχα βιβλία. Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι πλέον οι υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου των Επιμελητηρίων είναι αρμόδιες να εκδίδουν σχετικά πιστοποιητικά αποφασίστηκε να ζητηθεί με φαξ από τις δύο εταιρείες η αποστολή εντός 5 εργασίμων ημερών πιστοποιητικών ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση κι επιπλέον για την Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση που επίσης δεν βεβαιώνονταν για τον ίδιο λόγο από το Πρωτοδικείο της έδρας της. Κατόπιν τούτων διεκόπη η συνεδρίαση και ορίστηκε να συνεχιστεί την Πέμπτη και ώρα Την Πέμπτη και ώρα 8.00 η Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία παρόντων όλων των τακτικών μελών και διαπίστωσε ότι η μειοδότρια εταιρεία ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. προσκόμισε εμπρόθεσμα την με αρ. πρωτ. 1895/ βεβαίωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας από την οποία προκύπτει ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση, η δε μειοδότρια εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε, τις υπ αρ. 349 και 350/ ένορκες βεβαιώσεις της διαχειρίστριας της εταιρείας Αθανασίας Γαλάνη του Ιωάννη ενώπιον του Ειρηνοδίκη Κρωπίας στις οποίες δηλώνει ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, καθώς και φωτοαντίγραφο της από αίτησης προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή κρίνει το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών πλήρη και σύμφωνα με την διακήρυξη και ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να γίνει κατακύρωση του ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχων προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, στις κάτωθι εταιρίες: 19

20 Για τα είδη γραφικής ύλης (Παράρτημα Α ) στην εταιρεία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε., στις τιμές της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και μέχρι το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Για το φωτοαντιγραφικό, μηχανογραφικό χαρτί (Παράρτημα Β ) στην εταιρεία A & G PAPER ΑΕΒΕ, στις τιμές της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και μέχρι το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Για τα αναλώσιμα υλικά εκτυπωτών (Παράτημα Γ ) στην εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., στις τιμές της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και μέχρι το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Για τα αναλώσιμα υλικά φαξ (Παράρτημα Δ ) στην εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., στις τιμές της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και μέχρι το ποσό των 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Για τα αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικών μηχανημάτων (Παράρτημα Ε ) στην εταιρεία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε., στις τιμές της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και μέχρι το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα κι αναγνώστηκε από τα μέλη της Επιτροπής, υπογράφεται ως ακολούθως: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σαρδέλλη Δήμητρα Τρικιώνης Κωνσταντίνος Κάβουρας Ευάγγελος Τσαμπίρα Παναγιώτα Αντωνίου Ευτυχία Γκάλιου Ελένη (αναπληρώτρια Παν. Τσαμπίρα) 20

21 ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙ ΚΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1 CD- R ΤΕΜ ,15 74,50 2 CD -RW ΤΕΜ. 50 0,20 10,00 3 DVD-R ΤΕΜ. 50 0,18 9,00 4 DVD - RW ΤΕΜ. 50 0,23 11,50 5 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 1 VETO ΚΟΥΤΙ 2 0,10 0,20 6 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 2 VETO ΚΟΥΤΙ 10 0,13 1,30 7 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 3 VETO ΚΟΥΤΙ 75 0,15 11,25 8 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 4 VETO ΚΟΥΤΙ 50 0,28 14,00 9 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 5 VETO ΚΟΥΤΙ 95 0,39 37,05 10 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 6 VETO ΚΟΥΤΙ 25 0,39 9,75 11 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 78mm ΚΟΥΤΙ 20 0,83 16,60 12 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ROMA TOP ΤΕΜ. 10 0,45 4,50 13 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ (ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ) 10 ΨΗΦΙΩΝ ΗΛΙΑΚΟ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ. 3 2,45 7,35 14 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ (ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ) 12 ΨΗΦΙΩΝ ΗΛΙΑΚΟ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ. 5 3,10 15,50 15 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜ. 1 18,85 18,85 16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 38Χ51mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των ΣΕΤ 3 ΤΕΜ ,30 60,00 100φ 17 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 75Χ50mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των ΤΕΜ. 50 0,18 9,00 100φ 18 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 76X76mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των ΤΕΜ ,23 27,60 100φ 19 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ) ΤΕΜ. 10 1,95 19,50 20 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) ΤΕΜ. 3 2,10 6,30 21 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙ Η/Υ ΤΕΜ. 5 0,50 2,50 22 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ (ΒΑΡΙΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΤΕΜ. 5 1,30 6,50 23 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20Χ30 (100φ) ΤΕΜ. 4 6,50 26,00 24 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20Χ30 (200φ) ΤΕΜ. 1 10,50 10,50 25 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΚΟΥΤΙ 7 3,00 21,00 26 ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΜ ,51 76,50 27 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ,90 11,80 ΤΕΜ. 28 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 70 0,60 42,00 29 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,85 8,50 30 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,39 3,90 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΕΜ. 3 0,85 2,55 32 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,78 7,80 33 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,40 4,00 34 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 30 0,59 17,70 35 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 4,2 mmχ5m ΤΕΜ ,48 48,00 36 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜ. 3 0,48 1,44 37 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΕΜ ,35 70,00 38 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΤ 50 0,48 24,00 39 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΠΌ S9 ΕΩΣ S17) ΜΕ ΤΕΜ. 1 19,99 19,99 ΒΑΘΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ cm 40 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΠΌ S9 ΕΩΣ S17) ΜΕ ΤΕΜ. 1 26,10 26,10 ΒΑΘΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 25 cm 41 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΚΕΤΟ 5 1,05 5,25 42 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 12Χ19 ΤΕΜ. 10 1,29 12,90 43 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 17Χ24,5 ΤΕΜ. 5 2,10 10,50 44 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ L ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ. 1 6,99 6,99 45 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΚΛΑΣΕΡ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ 80 1,19 95,20 46 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΤΕΜ ,59 206,50 47 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟ 17Χ25 ΤΕΜ. 40 2,89 115,60 48 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 14Χ20 ΤΕΜ. 5 2,89 14,45 49 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ CD ΤΕΜ ,02 9,00 50 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) ΤΕΜ. 3 0,90 2,70 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 15 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013 «Ανάδειξη αναδόχων αριθ. 03/2012 ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 31/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2279 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ 2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΠΡΟΤΥΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 58200, Έδεσσα FAX : 23810 23624 Πληροφορίες: Γ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 23810 37233

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 29/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4669 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 11

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039749 2014-05-12

14PROC002039749 2014-05-12 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 08/05/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 53339/2999 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 153/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 6890 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη: 27-06-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ. 60811/5587 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

θεμάτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

θεμάτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/01 ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα 05/05/01 Αρ. Πρωτ. 1158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Γραφική ύλη, Υλικά μηχανογράφησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 Λάρισα 06-06-2013 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 2/02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100, Χαλκίδα FAX : 2221036073 Πληροφορίες: Π. Συρµακέζη Τηλέφωνο: 2221353725 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002347088 2014-10-17

14PROC002347088 2014-10-17 1PROC007088 01-10-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 17/10/ 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:οικ.101/587 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166

ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 0-07-05 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002860933 2015-06-19

15PROC002860933 2015-06-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.19 15:01:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΧΒΝ7Λ1-ΧΒΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.894,43

Διαβάστε περισσότερα