Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013"

Transcript

1 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης προς τρίτους ως την 31/12/2007 µετά την από 02/04/2013 δηµοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. για την «Επιχορήγηση ήµων της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους» και το Ν.2362/95. Σήµερα στις 23 Απριλίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα συνήλθε το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµαρχείου ύστερα από την αρ.πρωτ.27523/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 34, συµπεριλαµβανοµένου του αναπληρωτή ηµάρχου που ορίστηκε µε την αριθ. 2041/ απόφαση δηµάρχου, κ. Παπαζήση Αναστάσιου. Ο δήµαρχος που κλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010, απουσίαζε εκτός Κατερίνης για υπηρεσιακούς λόγους. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λεµονόπουλος Χρήστος Πρόεδρος 18 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 2 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 19 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 3 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 20 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 4 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 21 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 5 Γκοτζαµανίδης Γιώργος Μέλος 22 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 6 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 23 Ντόντης Λάζος Μέλος 7 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 24 Οφείδης Σάββας Μέλος 8 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 25 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 9 Νατσιός Στέφανος Μέλος 26 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 10 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 27 Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 11 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 28 Πούλιου Ασηµίνα Μέλος 12 Κυριακίδης Γεώργιος Μέλος 29 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 13 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 30 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 14 Λιακόπουλος Αθανάσιος Μέλος 31 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 15 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 32 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 16 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος 33 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 17 Παπαγιανούλης Αντώνιος Μέλος 34 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 5 Κοκαβίδης Γεώργιος Μέλος 2 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος 6 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 3 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 7 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος 4 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος Μέλος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Μακρίδου Παρθένα.Κ. Κατερίνης 2 Καλτσίδης Αλέξανδρος.Κ. Κορινού 4 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 5 Τατόλας Βασίλειος.Κ. Σβορώνου 6 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 7 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 1

2 8 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 9 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 10 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 11 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 12 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 13 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 14 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντας 15 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 16 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 2 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 3 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 4 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 5 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 6 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 7 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ. Παραλίας 8 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 9 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 10 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 11 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 12 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 13 Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 13 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Η ηµ. Σ/λος κα. Παπατολίκα Βικτωρία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέµατος. Ο ηµ. Σ/λος κ. Μπίνιας Κων/νος αποχώρισε κατά τη συζήτηση του 28 ου θέµατος. Ο ηµ. Σ/λος κ. Χατζηκώστας Γ. αποχώρισε κατά τη συζήτηση του 11 ου θέµατος. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το. 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κο Παναγιώτη Μπερεδήµα, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:. Σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') ορίζονται τα εξής σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων περί παραγραφής: 1.Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί παραγραφής εφαρµόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται µετά την έναρξη της ισχύος του. Όσον αφορά όµως την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόµενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί µετά την ισχύ αυτού. 2. Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συµπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συµπληρώσεως της παραγραφής. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ηµοσίου παραγράφεται µετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (παρ.1 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Χρηµατική απαίτηση κατά του ηµοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία περί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωµής, υπόκειται σε παραγραφή πέντε ετών, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωµής, αντίστοιχα. (παρ.6 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α')/ 2

3 Επιφυλασσοµένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Προκειµένου όµως περί δασµών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωµάτων που εισπράττονται στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από της βεβαίωσης αυτών. (άρθρο 91 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α'). Οι περί αναστολής της παραγραφής διατάξεις των άρθρων 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόµο, εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων κατά του ηµοσίου. Η παραγραφή απαιτήσεως κατά του ηµοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας βίας έχει εµποδιστεί να ασκήσει την αξίωση µέσα στο τελευταίο εξάµηνο του χρόνου της παραγραφής. (άρθρο 92 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ Α') Όσον αφορά την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόµενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί µετά την ισχύ αυτού. (παρ.1 άρθρο 107 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηµατικών απαιτήσεων κατά του ηµοσίου διακόπτεται µόνο: α) Με την υποβολή της υποθέσεως στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών. β) Με την υποβολή στην αρµόδια δηµόσια αρχή αιτήσεως για την πληρωµή της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του ιατάκτη ή της αρµόδιας για την πληρωµή της απαιτήσεως αρχής. Αν η αρµόδια δηµόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει µετά πάροδο έξι µηνών από τη χρονολογία υποβολής της αιτήσεως. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. γ) Με την υποβολή αιτήσεως προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγκριση ή µη από τον Υπουργό Οικονοµικών του οικείου πρακτικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. δ) Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται. ε) Με την έκδοση τίτλου πληρωµής. Η ολική ή µερική συµψηφιστική εξόφληση δεν διακόπτει την παραγραφή. στ) Με την αναγνώριση της απαιτήσεως υπό του ηµοσίου µε πρακτικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της εκ του αδικαιολογήτου πλουτισµού. (άρθρο 93 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η παραγραφείσα απαίτηση κατά του ηµοσίου δεν αντιτάσσεται για συµψηφισµό. Κάθε ποσό που κατέβαλε το ηµόσιο µετά την παραγραφή της απαιτήσεως κατ αυτού, έστω και αν γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το αναζητήσει. Παραίτηση του ηµοσίου από τη συµπληρωµένη παραγραφή ή η µε οποιονδήποτε τρόπο αναγνώριση απ' αυτό της παραγεγραµµένης απαιτήσεως είναι άκυρη. Η παραγραφή λαµβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια. (άρθρο 94 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συµπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συµπληρώσεως της παραγραφής. (παρ.2 άρθρο 107 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ Α') Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης τότε δεν µπορεί να πληρωθεί η απαίτηση που παραγράφεται, ακόµα και εάν το επιθυµεί ο ήµος (άρθρο 94 του Ν. 2362/95) Ύστερα από την από 3/4/2013 υπηρεσιακή αναφορά της αναπληρώτριας προϊσταµένης της /νσης Οικ. Υπηρεσιών του ήµου Κατερίνης κυρίας Βσιλείου Αναστασίας, µετά την από 02/04/2013 δηµοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. για την «Επιχορήγηση ήµων της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους»,και έχοντας 3

4 υπόψη το Νόµο 2362/95 και συγκεκριµένα τα άρθρα: 90 «Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου», 91 «Έναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου», 92 «Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου», 93 «ιακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου» και 94 «Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου», σας υποβάλουµε συνοπτική και αναλυτική κατάσταση των υπολοίπων ανά συναλλασσόµενο, από παραστατικά έκδοσης έως την 31/12/2007, για την παραγραφή των οποίων πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Προκειµένου η Οικονοµική Υπηρεσία να ενηµερωθεί από τους άµεσα ενδιαφερόµενους εάν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ( π.χ. έγγραφη όχληση, άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση), που παρατείνει ή αναστέλλει το χρόνο παραγραφής της απαίτησης (5ετία), σας παρακαλούµε να δοθεί ο εύλογος χρόνος µε την απόφασή σας, (προτείνουµε 10 ηµέρες), ώστε οι δικαιούχοι να προσκοµίσουν στην υπηρεσία µας τα παραπάνω δικαιολογητικά. Επίσης πρέπει να προβλέπεται ότι, η ως άνω απόφασή σας µπορεί να αίρεται χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση.σ., µόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες παρουσιαστούν προµηθευτές (µετά την παρέλευση του εύλογου χρόνου) και έως την 30/06/2013, µε δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται άµεσα η διακοπή του χρόνου παραγραφής των απαιτήσεών τους. Προτείνουµε για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο µη ενηµέρωσης των ενδιαφερόµενων, να προβληθεί το θέµα από όλα τα µέσα ενηµέρωσης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η συνοπτική και αναλυτική κατάσταση των υπολοίπων ανά συναλλασσόµενο, από παραστατικά έκδοσης έως την 31/12/2007. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Τη διαγραφή όσων απαιτήσεων κατά του ήµου εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί καµία από τις προβλεπόµενες ενέργειες για παράταση ή αναστολή του χρόνου παραγραφής, µέχρι σήµερα. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Από Ηµερ/νία Παραστ/κού : 01/01/2000 Κατάσταση : Εως Ηµερ/νία Παραστ/κού : 31/12/2007 Από Κωδ. Γ.Λ. ικαιούχου : [Όλοι] Από ικαιούχο : Από Αρ. Παραστ/κού : [Όλοι] [Όλα] A/A Αριθµός Παρ/κού Ηµερ/νία Παρ/κού Κωδικός Γ.Λ. Οφειλέτη Οφειλέτης Αιτιολογία (1) (2) (4) (5) (6) Από Μεταφορά 1) ΠΟΕ-ΤΠΥ /01/ ACS Α.Ε ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 4

5 2) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 1386/ /12/ ACTION PLAN A.E ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 3) Τ ΑΠ /08/ BIEM AUSTRIA OIL Α.Ε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 4) Π.Ο.Ε ΑΠ.ΛΟΓ.1 02/01/ COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ) Π.Ο.Ε ΑΠ.ΛΟΓ.2 02/01/ COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ) ΑΠΥ /08/ ERATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΠΟ 27/08/03-26/09/03 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΠΟ 27/07/03-26/08/03 ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 7) ΠΟΕ-ΕΡΓΩΝ ΤΠ 3 02/01/ EUROSPORT Ε.Π.Ε "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Α' & Β' ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" [ΕΛΛΑ Α 2004] ΑΡ.ΜΕΛ.33/03 8) Τ ΑΠ Γ.Ε. 2 09/10/ HOSSAIN ALTAF ABOYL ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ) ΠΟΕ-ΤΠΥ /01/ KNOWLEDGE Α.Ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ) Π.Ο.Ε ΙΚ.ΑΠ.116/06 02/01/ MAXI Α.Β.Ε.Ε ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΘΜ.ΑΠΟΦ.116/2006 ΤΗΣ 24/01/ ) ΤΠΥ- ΑΠ /12/ MEDIASET Ε.Π.Ε ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΧΩΤΗΣΗΣ ΕΥΧΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 12) ΤΠΥ- ΑΠ /04/ MEDIASET Ε.Π.Ε ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΕΥΧΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 13) ΤΠΥ- ΑΠ /06/ MOTOR PRESS HELLAS S.A ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ABOUT 5

6 14) ΤΠΥ- ΑΠ /06/ MOTOR PRESS HELLAS S.A ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ABOUT 15) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 38 02/01/ POKK ILDiKO του MIKLOS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (80 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 16) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 37 02/01/ POKK ILDiKO του MIKLOS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (80 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 17) Π.Ο.Ε. - ΤΠ Τ2004/00/30 02/01/ REGIOEUROPA A.S.B.L ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ " ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ" 18) ΠΟΕ-ΤΠΥ 51 02/01/ SAID ZIAD ) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 10997/ /12/ SINGULAR SOFTWARE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ 20) Τ ΑΠ /03/ UNITRACK Α.Ε.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ 21) Τ ΑΠ /11/ UNITRACK Α.Ε.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙ ΑΤΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ 22) Γ.Ε 21 07/12/ Α.Π.Σ."ΕΘΝΙΚΟΣ" Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 23) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 2154/ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. Τ Α /12/ Α ΑΛΟΓΛΟΥ Α. - ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Γ. Ο.Ε ΑΠΑΝΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟ ΟΣΦ. ΟΜΑ ΑΣ 12/12/ Α ΑΜΙ ΗΣ Γ.Ι.- ΟΧΤΣΗΣ. Ο.Ε ) Τ ΑΠ 39 24/06/ Α ΑΜΟΣ ΗΜ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ) Γ.Ε 1 17/12/ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΠΑΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 6

7 27) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 57 02/01/ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (11 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝ ΙΟΡΓ.ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛ.ΚΡΗΤΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΑΪΟΥ ) ΠΟΕ-Τ ΑΠ /01/ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (30 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ "ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ" ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 19/03/ ) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 44 02/01/ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (6 ΑΤΟΜΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΑ 1ης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 30) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 36 02/01/ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (11 ΑΤΟΜΩΝ) ΜΕ ΚΑΛΕΣΜ.ΤΟΝ ΣΩΤ. ΑΝΕΖΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝ.ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΙΕΡΙ ΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΑΪΟΥ ) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 51 02/01/ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (14 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝ.ΠΟΝΤΙΑΚ.ΒΙΒΛ.ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΤ.ΣΥΛΛ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ" 32) Τ ΑΠ 21 03/06/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ) ΠΟΕ-ΑΠΥ 27 02/01/ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙ ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ. "ΒΑΤΑΝ" 7

8 34) ΠΠ /07/ ΑΛΕΞΙΟΥ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΑΓΙΑ Α. Α.ΑΙΩΑΝΝΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 18,9L & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 35) ΠΠ /06/ ΑΛΕΞΙΟΥ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΑΓΙΑ Α. Α.ΑΙΩΑΝΝΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 18,9L & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 36) Τ ΑΠ 66 03/04/ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ Θ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ) ΤΠΥ- ΑΠ 57 11/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων ήµου Παραλίας ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΤΩΝ (2007) ΜΕΛ.28/2007 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ 38) ΤΠΥ- ΑΠ 53 24/10/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 39) ΤΠΥ- ΑΠ 45 07/05/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ) ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 6 11/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ακυρωση ης οργανωσης συµ/χης του ήµου Παραλίας για την τουριστικη προβολη 41) ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 3 24/10/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 42) ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 4 11/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ακύρωση της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΑΣ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 43) ΤΠΥ- ΑΠ 26 30/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΑΣ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 8

9 44) ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 5 11/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ακυρωση ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ 45) ΤΠΥ- ΑΠ 19 19/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ 46) ΤΠΥ- ΑΠ 43 29/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΑΣ- ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΑΣ- ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ- ΣΤΟΥΓΚΑΡ ΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 47) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /06/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) Π.Ο.Ε. - ΤΠ /01/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 53) Π.Ο.Ε. - ΤΠ /01/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 54) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε

10 56) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /06/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) Π.Ο.Ε. - ΤΠ /01/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 63) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) Τ ΑΠ /03/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 67) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) Τ ΑΠ /07/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 69) Τ ΑΠ /03/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 10

11 70) Τ ΑΠ /03/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 71) Τ ΑΠ /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 72) Τ ΑΠ /10/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 73) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) Τ ΑΠ /08/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 75) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΑΤ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΠΟΕ-ΕΡΓΩΝ 5903/ /01/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 77) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΠΙΣΤΤΙΜ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ επιστροφή ηλεκτρολογικού υλικού 81) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΑΤ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΤΠΥ- ΑΠ 62 04/07/ ΑΝ ΡΕΑ ΟΥ ΑΝ. ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ 11

12 85) ΑΠΥ 27 01/10/ ΑΝ ΡΕΟΥ ΝΙΚ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ιαχείρηση και καταγραφή των οικονοµικών που εκκρεµούν και αφορούν στην Πολεοδοµία, σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση του.σ. 86) ΑΠΥ 26 31/08/ ΑΝ ΡΕΟΥ ΝΙΚ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ιαχείρηση και καταγραφή των οικονοµικών που εκκρεµούν και αφορούν στην Πολεοδοµία, σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση του.σ. 87) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 79/ /12/ ΑΝΘΙΑΣ Α.Ε ΑΠΑΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 30/08/ ) Π.Ο.Ε ΑΠΥ23 21/11/ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 89) Τ ΑΠ /10/ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 90) ΠΟΕ-Τ ΑΠ /01/ ΑΡΑΒΙ Η ΑΡ.ΑΦΟΙ Ο.Ε ) Τ ΑΠ /01/ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΣΤΕΛ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΥ 7009 ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 92) ΤΠΥ- ΑΠ /01/ ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ) ΑΠΥ 36 24/08/ ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΘΜ. ΚΗΥ 2839 ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 94) ΤΠΥ- ΑΠ /01/ ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 95) ΑΠΥ 29 23/08/ ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 96) ΑΠΥ /10/ ΑΥΓΟΥΣΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ 97) Τ ΑΠ 4 29/06/ ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΟΥΡΙ Η Ο.Ε ) Τ ΑΠ /12/ ΑΦΟΙ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑ Η ΟΕ ΑΠΑΝΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ "ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ 12

13 99) Τ ΑΠ /12/ ΑΦΟΙ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑ Η ΟΕ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 100) Τ ΑΠ /07/ ΑΦΟΙ. ΠΑΠΟΥΤΣΙ Η Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 101) Τ ΑΠ /06/ ΑΦΟΙ. ΠΑΠΟΥΤΣΙ Η Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 102) Π.Ο.Ε ΑΕ 2 02/01/ ΒΑΛΛΟΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΠΟ. ΑΠΝΗΣ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΣΗΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" ΡΑΣΗ 6 103) Π.Ο.Ε ΑΕ 3 02/01/ ΒΑΛΛΟΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΠΟ. ΑΠΝΗΣ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ MENTORING ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ" ΡΑΣΗ ) Τ ΑΠ /11/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 105) Τ ΑΠ /03/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΓΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 106) Τ ΑΠ /10/ ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΦΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 107) Τ ΑΠ /10/ ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 108) Τ ΑΠ /01/ ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ) Τ ΑΠ /03/ ΒΛΑΧΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 110) Τ ΑΠ /07/ ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 111) Τ ΑΠ /10/ Γ. ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ - Β. ΠΑΝΤΖΙΑΛΑΣ Ο.Ε ΛΟΙΠΟΙΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ) 112) Γ.Ε 6 20/12/ Γ.Α.Ο ΚΟΡΙΝΟΥ "ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 113) ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ /12/ ΓΑΛΑΞΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

14 114) ΑΠΥ 9 31/08/ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έλεγχος σύνταξης και διεκπεραίωση των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού,σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση.σ. 115) ΑΠΥ 14 01/10/ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έλεγχος σύνταξης και διεκπεραίωση των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού,σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση.σ. 116) Τ ΑΠ Τ /02/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 117) Τ ΑΠ 69 22/12/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ.ΚΟΛΑΞΙ ΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓ.ΜΟ ΕΣΤΟΥ 118) ΤΠΥ- ΑΠ /10/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΜΑΡΩ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 119) ΤΠΥ- ΑΠ /09/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΜΑΡΩ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 120) ΤΠΥ- ΑΠ /10/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΜΑΡΩ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 121) Τ ΑΠ /06/ ΓΙΟΒΑΝΙ ΗΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΝ/ΚΗ ΝΑΥΑΓ/ΚΗ ΑΚΑ /ΜΙΑ 122) Τ ΑΠ /06/ ΓΙΟΒΑΝΙ ΗΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΩΣΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 123) ΑΠΥ 31 31/08/ ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έλεγχος και διεκπεραίωση των διορθωτικών πράξεων εφαρµογής, σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση.σ. 124) ΑΠΥ 32 28/09/ ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έλεγχος και διεκπεραίωση των διορθωτικών πράξεων εφαρµογής, σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση.σ. 125) ΠΟΕ-ΤΠΥ 35 02/01/ ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 126) Τ ΑΠ /04/ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 14

15 127) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 457/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 128) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 400/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 129) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 720/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 130) Τ ΑΠ 94 17/02/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 131) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 71/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 132) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 18/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 133) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 17/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 134) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 504/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 135) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 342/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 136) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 267/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 137) Τ ΑΠ 35 20/01/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 138) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 139/ ) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 478/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 140) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 106/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 15

16 141) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 265/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 142) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 30/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 143) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 81/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 144) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 894/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 145) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 173/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 146) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 268/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 147) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 43/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 148) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 50/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 149) ΤΠΥ- ΑΠ Β45 14/02/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Γ. - ΜΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ) ΤΠΥ- ΑΠ Ε39 07/02/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Γ. - ΜΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ) ΤΠΥ- ΑΠ Β34 21/01/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Γ. - ΜΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ) ΤΠΥ- ΑΠ 12 12/07/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Γ. - ΜΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ) ΤΠΥ- ΑΠ Β54 09/02/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Γ. - ΜΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

17 154) ΠΟΕ-ΤΠΥ /01/ Ε Ε Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (.Ε.Ε.Ε.Κ.) ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑ Ο ΣΗ ΕΥΧΕΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ) ΤΠΥ- ΑΠ /05/ Ε Υ Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (.Ε.Υ.Α.Κ.) ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 1/04 ΕΩΣ 30/09/ ) Τ ΑΠ /07/ ΑΡΙΒΑΣ Π. - ΑΦΟΙ Ι.& Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥΚΑΠΑ Ο.Ε ΒΙΒΛΙΑ -ΧΑΡΤΙΚΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 157) Τ ΑΠ /12/ ΑΡΙΒΑΣ Π. - ΑΦΟΙ Ι.& Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥΚΑΠΑ Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 158) Τ ΑΠ /04/ ΑΡΙΒΑΣ Π. - ΑΦΟΙ Ι.& Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥΚΑΠΑ Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 159) Τ ΑΠ /07/ ΑΡΙΒΑΣ Π. - ΑΦΟΙ Ι.& Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥΚΑΠΑ Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 160) Τ ΑΠ /04/ ΑΡΙΒΑΣ Π. - ΑΦΟΙ Ι.& Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥΚΑΠΑ Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 161) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 101/ /12/ ΕΛΤΑ VISION NETWORK ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε ΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ) 162) ΕΠΙΧ /12/ Η.ΚΕ. Η.Κ. (ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΤ.ΕΠΙΧ.ΤΟΠΙΚ.ΑΓΡΟΤ.ΚΟΙΝΩΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΑΦΜ: ) Καταβολή 4ης δόσης κεφαλαίου στη ηµοτική Επιχείρηση (.Ε.Τ.Α.Κ.Α.Π.) του ήµου Πέτρας. 163) ΤΠΥ- ΑΠ /08/ ΗΜΗΤΡΗΣ Ι.ΚΟΥΤΣΗΣ "ΣΕΝΤΡΑ" ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 164) ΤΠΥ- ΑΠ /08/ ΗΜΗΤΡΗΣ Ι.ΚΟΥΤΣΗΣ "ΣΕΝΤΡΑ" ) Τ ΑΠ 93 13/07/ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΧΡ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΦΥΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 166) Π.Ο.Ε ΓΡ.ΕΙΣΠ.15/Α 02/01/ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ...Κ.Λ.Π. ΝΠ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2006, ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ "Α.Μ.Κ.Ε." 17

18 167) Π.Ο.Ε ΓΡ.ΕΙΣΠ.15/Β 02/01/ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ...Κ.Λ.Π. ΝΠ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2006, ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ "Α.Μ.Κ.Ε." 168) Τ ΑΠ /06/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΟΥ 169) Τ ΑΠ /12/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ.. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 170) Τ ΑΠ /04/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΙΟΥ 171) Τ ΑΠ /09/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ.. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 172) Τ ΑΠ /03/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΟΥ 173) Τ ΑΠ /11/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ 174) ΠΟΕ-ΕΡΓΩΝ 64251/ /12/ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε ΕΠΙ ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΙΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΙ 175) Τ ΑΠ Γ. Ε. 26/11/ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΙΒ/ΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΙ ΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΙΚΗΓ. ΣΥΛ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΩΣ ΑΠΟΖΗΜ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜ. ΚΑΙ ΥΛΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ, Α Σ 246/07 176) ΠΟΕ-ΑΠΥ /01/ ΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ) ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 1 31/03/ ΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ πιστωτικο τιµολογια για προβολη spot 18

19 178) ΠΟΕ-ΤΠΥ /01/ ΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΥΧΕΤΗΡΙΩΝ ΜΥΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ) ΤΠΥ- ΑΠ 53 30/09/ ΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 180) Τ ΑΠ 52 05/07/ Ο ΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 181) Τ ΑΠ 53 05/07/ Ο ΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 182) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 04 23/09/ ΟΜΝΑ Α.Ε ) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 30 29/08/ ΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) Τ ΑΠ 88 08/10/ ΡΑΝΤΖΙΟΣ ΑΝ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ 185) ΠΟΕ-ΕΡΓΩΝ 36 01/01/ ΕΒΗΛ Α.Ε ) Τ ΑΠ /03/ ΕΒΡΕΝΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 187) ΑΠΥ /07/ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟ.ΠΟΣΕΙ ΩΝ δαπάνη δημ.σχέσεων 188) ΠΟΕ-ΤΠΥ 12036/03 02/01/ ΕΛΛ.ΤΥΠ.ΓΕΝ.ΕΚ.& ΕΜΠ.ΕΠΙΧ.ΑΕ"ΕΛΕΥΘ.ΩΡΑ" ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 189) Τ ΑΠ /02/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 190) Τ ΑΠ /02/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 191) Τ ΑΠ /12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 192) Τ ΑΠ /01/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 193) Τ ΑΠ /01/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 194) Τ ΑΠ /06/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε Προµήθεια σκυροδέµατος για..παραλίας 19

20 195) Τ ΑΠ /12/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ) Τ ΑΠ /12/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ΧΑΛΙΚΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ 197) Τ ΑΠ /04/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ 198) Τ ΑΠ /06/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ) Τ ΑΠ /05/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε Προµήθεια σκυροδέµατος για..παραλίας ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ 200) Τ ΑΠ /11/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ) Τ ΑΠ /11/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ) Τ ΑΠ /12/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ΧΑΛΙΚΟΥ ΧΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ 203) Τ ΑΠ /12/ ΕΞΠΕΡΤ ΕΪΤΣΙ ΗΣ Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ 204) ΠΟΕ-ΤΠΥ 5 02/01/ ΕΡΜΗΣ TV Α.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΥ ΣΠΟΤ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 205) ΤΠΥ- ΑΠ /08/ ΕΡΤ Α.Ε ) ΤΠΥ- ΑΠ /07/ ΕΡΤ Α.Ε ) ΤΠΥ- ΑΠ /07/ ΕΡΤ Α.Ε ) ΤΠΥ- ΑΠ /06/ ΕΡΤ Α.Ε ) Γ.Ε 2 29/12/ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ διαφ.µηνπου µεταδοθηκαν απο την ΕΡΤ3 διαφ.µηνπου µεταδοθηκαν απο την ΕΡΤ3 διαφ.µηνπου µεταδοθηκαν απο την ΕΡΤ3 διαφ.µηνπου µεταδοθηκαν απο την ΕΡΤ3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 210) ΑΠΥ /09/ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΚΩΝ. ΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ 211) ΠΟΕ-ΑΠΥ /01/ ΕΦΡΑΙΜΙ ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ. "VATAN" 20

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 34/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του αριθ. 7/02.08.2013 πρακτικού συµβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του δήµου µας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του αριθ. 7/02.08.2013 πρακτικού συµβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του δήµου µας Αριθµός απόφασης 503/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 19/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του αριθ. 7/02.08.2013 πρακτικού συµβιβαστικής επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.6/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 121/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.12/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 189/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 14/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του ΚΟΚ µε σκοπό την ορθή

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

12. Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 13. Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 14. Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 15. Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύ

12. Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 13. Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 14. Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 15. Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 23/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 420/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων - Αναµόρφωση του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Α Α: 4ΑΧ5ΩΕΤ-046 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 411/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 275/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή λανθασµένων (για διάφορους λόγους) προστίµων του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

15 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντας 16 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κουθουρίδης Γεώ

15 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντας 16 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κουθουρίδης Γεώ Αριθµός απόφασης 69/2014 Α Α: ΒΙΡ2ΩΕΤ-3ΒΠ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 4/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

17 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 18 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 19 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 20 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης

17 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 18 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 19 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 20 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.31/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 656/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.32/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 681/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 652/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τελών άρδευσης στο ήµο Κατερίνης. Σήµερα στις 28 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Α:5ΨΨΩΕΤ-5Ι9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 333/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Α:ΩΩ62ΩΕΤ-Φ5Μ Αριθµός απόφασης 266/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση όλων των δροµολογίων, των γραµµών ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 390/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 482/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

12 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 13 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 14 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 15 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 16 Κ

12 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 13 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 14 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 15 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 16 Κ Αριθµός απόφασης 498/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.18/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απογραφή παραστατικών σε εκκρεµότητα του πρώην ήµου Παραλίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β5ΝΖΩΕΤ-ΑΑΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 430/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχωρήσεις γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Α: Β5ΝΖΩΕΤ-ΑΑΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 430/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχωρήσεις γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.27/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 430/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχωρήσεις γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους Σήµερα στις 27 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 649/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του ήµου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 649/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του ήµου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 4/0 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 649/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του ήµου σε ωρη και 4ωρη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 32/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 562/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση (άρθρο 195

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη 26 Οκτωβρίου 2012 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατερίνη 26 Οκτωβρίου 2012 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθµός απόφασης 522/2012 Α Α: Β4ΣΨΩΕΤ-Υ90 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.20/2012 Ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Α: 4ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού οικ. έτους 2011.

Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού οικ. έτους 2011. Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 163/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 492/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης ήµου Ελαφίνας,

Διαβάστε περισσότερα

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013 1 Α Α: ΒΛΩ1ΩΕΤ-ΙΧ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.18/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 249/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

10 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 11 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 12 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 13 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 14 Χρυσόπ

10 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 11 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 12 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 13 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 14 Χρυσόπ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 102/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση των.ε.υ.α. Κατερίνης, Παραλίας και Κορινού σε µία

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΛΩΕΤ- ΜΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α Α: 45ΟΛΩΕΤ- ΜΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 490/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 83/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός έργων, µελετών και προµηθειών για ένταξή τους στη χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 21/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 527/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφισµα υποστήριξης στις προτάσεις της Κ.Ε..Ε. και Π.Ε.. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 26-3-2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρώτ.:3651 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Έδρα: Σπήλι Τηλ: 2832022046 FAX: 2832022777 Τ.Κ.: 74053 Αριθµός πρόσκλησης : 3 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β4ΡΠΩΕΤ-89Ψ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α Α: Β4ΡΠΩΕΤ-89Ψ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 8/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 247/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δηµοτικών χώρων στα κόµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.0/0 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµός απόφασης 8/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταρτισµός Τεχνικού Προγράµµατος ήµου έτους 0. Σήµερα στις 8 Νοεµβρίου 0 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αριθµός απόφασης 35/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.11/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 122/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΨ0ΩΕΤ-ΦΡΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 32/2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Α: ΒΙΨ0ΩΕΤ-ΦΡΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 32/2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Α: ΒΙΨ0ΩΕΤ-ΦΡΘ Αριθµός απόφασης 32/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: ΒΙΡΤΩΕΤ-0ΤΓ Αριθµός απόφασης 38/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 18/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 273/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δηµοτικών χώρων στα κόµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.»

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012.

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 23 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 111/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών κλπ ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 111/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών κλπ ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Α 4ΑΘΒΩΕΤ-Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός απόφασης 111/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τελών από τη

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΚΣΩΕΤ-ΜΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α Α: ΒΙΚΣΩΕΤ-ΜΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.6/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 122/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 455/2013 απόφασης.σ. µε θέµα «Έγκριση συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ Αριθµ. Απόφασης: 19/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση-ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 30/17-7-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 311/2013 ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 11 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 12 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 13 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 14 Α

10 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 11 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 12 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 13 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 14 Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 426/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση της από 05.07.2012 ένστασης της ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ &ΣΙΑ Ε.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 5/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση συνεχιζόµενων έργων, µελετών και συµβάσεων ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία: 29/04/2010 Α.Π: 2898 Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ιανουάριος 2013 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 190/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση κανονισµού άρδευσης Δήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 1/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 1/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 1/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ Αριθµ. Απόφασης: 15/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση-ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013 Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την µετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα)

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ειδικότητα : 18 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε Αριθ. Πρωτ.: 5875/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣ 6 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 6/18-4-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα