Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013"

Transcript

1 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης προς τρίτους ως την 31/12/2007 µετά την από 02/04/2013 δηµοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. για την «Επιχορήγηση ήµων της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους» και το Ν.2362/95. Σήµερα στις 23 Απριλίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα συνήλθε το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµαρχείου ύστερα από την αρ.πρωτ.27523/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 34, συµπεριλαµβανοµένου του αναπληρωτή ηµάρχου που ορίστηκε µε την αριθ. 2041/ απόφαση δηµάρχου, κ. Παπαζήση Αναστάσιου. Ο δήµαρχος που κλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010, απουσίαζε εκτός Κατερίνης για υπηρεσιακούς λόγους. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λεµονόπουλος Χρήστος Πρόεδρος 18 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 2 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 19 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 3 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 20 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 4 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 21 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 5 Γκοτζαµανίδης Γιώργος Μέλος 22 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 6 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 23 Ντόντης Λάζος Μέλος 7 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 24 Οφείδης Σάββας Μέλος 8 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 25 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 9 Νατσιός Στέφανος Μέλος 26 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 10 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 27 Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 11 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 28 Πούλιου Ασηµίνα Μέλος 12 Κυριακίδης Γεώργιος Μέλος 29 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 13 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 30 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 14 Λιακόπουλος Αθανάσιος Μέλος 31 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 15 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 32 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 16 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος 33 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 17 Παπαγιανούλης Αντώνιος Μέλος 34 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 5 Κοκαβίδης Γεώργιος Μέλος 2 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος 6 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 3 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 7 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος 4 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος Μέλος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Μακρίδου Παρθένα.Κ. Κατερίνης 2 Καλτσίδης Αλέξανδρος.Κ. Κορινού 4 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 5 Τατόλας Βασίλειος.Κ. Σβορώνου 6 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 7 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 1

2 8 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 9 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 10 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 11 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 12 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 13 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 14 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντας 15 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 16 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 2 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 3 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 4 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 5 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 6 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 7 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ. Παραλίας 8 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 9 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 10 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 11 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 12 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 13 Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 13 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Η ηµ. Σ/λος κα. Παπατολίκα Βικτωρία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέµατος. Ο ηµ. Σ/λος κ. Μπίνιας Κων/νος αποχώρισε κατά τη συζήτηση του 28 ου θέµατος. Ο ηµ. Σ/λος κ. Χατζηκώστας Γ. αποχώρισε κατά τη συζήτηση του 11 ου θέµατος. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το. 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κο Παναγιώτη Μπερεδήµα, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:. Σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') ορίζονται τα εξής σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων περί παραγραφής: 1.Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί παραγραφής εφαρµόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται µετά την έναρξη της ισχύος του. Όσον αφορά όµως την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόµενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί µετά την ισχύ αυτού. 2. Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συµπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συµπληρώσεως της παραγραφής. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ηµοσίου παραγράφεται µετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (παρ.1 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Χρηµατική απαίτηση κατά του ηµοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία περί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωµής, υπόκειται σε παραγραφή πέντε ετών, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωµής, αντίστοιχα. (παρ.6 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α')/ 2

3 Επιφυλασσοµένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Προκειµένου όµως περί δασµών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωµάτων που εισπράττονται στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από της βεβαίωσης αυτών. (άρθρο 91 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α'). Οι περί αναστολής της παραγραφής διατάξεις των άρθρων 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόµο, εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων κατά του ηµοσίου. Η παραγραφή απαιτήσεως κατά του ηµοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας βίας έχει εµποδιστεί να ασκήσει την αξίωση µέσα στο τελευταίο εξάµηνο του χρόνου της παραγραφής. (άρθρο 92 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ Α') Όσον αφορά την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόµενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί µετά την ισχύ αυτού. (παρ.1 άρθρο 107 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηµατικών απαιτήσεων κατά του ηµοσίου διακόπτεται µόνο: α) Με την υποβολή της υποθέσεως στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών. β) Με την υποβολή στην αρµόδια δηµόσια αρχή αιτήσεως για την πληρωµή της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του ιατάκτη ή της αρµόδιας για την πληρωµή της απαιτήσεως αρχής. Αν η αρµόδια δηµόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει µετά πάροδο έξι µηνών από τη χρονολογία υποβολής της αιτήσεως. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. γ) Με την υποβολή αιτήσεως προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγκριση ή µη από τον Υπουργό Οικονοµικών του οικείου πρακτικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. δ) Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται. ε) Με την έκδοση τίτλου πληρωµής. Η ολική ή µερική συµψηφιστική εξόφληση δεν διακόπτει την παραγραφή. στ) Με την αναγνώριση της απαιτήσεως υπό του ηµοσίου µε πρακτικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της εκ του αδικαιολογήτου πλουτισµού. (άρθρο 93 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η παραγραφείσα απαίτηση κατά του ηµοσίου δεν αντιτάσσεται για συµψηφισµό. Κάθε ποσό που κατέβαλε το ηµόσιο µετά την παραγραφή της απαιτήσεως κατ αυτού, έστω και αν γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το αναζητήσει. Παραίτηση του ηµοσίου από τη συµπληρωµένη παραγραφή ή η µε οποιονδήποτε τρόπο αναγνώριση απ' αυτό της παραγεγραµµένης απαιτήσεως είναι άκυρη. Η παραγραφή λαµβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια. (άρθρο 94 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συµπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συµπληρώσεως της παραγραφής. (παρ.2 άρθρο 107 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ Α') Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης τότε δεν µπορεί να πληρωθεί η απαίτηση που παραγράφεται, ακόµα και εάν το επιθυµεί ο ήµος (άρθρο 94 του Ν. 2362/95) Ύστερα από την από 3/4/2013 υπηρεσιακή αναφορά της αναπληρώτριας προϊσταµένης της /νσης Οικ. Υπηρεσιών του ήµου Κατερίνης κυρίας Βσιλείου Αναστασίας, µετά την από 02/04/2013 δηµοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. για την «Επιχορήγηση ήµων της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους»,και έχοντας 3

4 υπόψη το Νόµο 2362/95 και συγκεκριµένα τα άρθρα: 90 «Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου», 91 «Έναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου», 92 «Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου», 93 «ιακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου» και 94 «Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου», σας υποβάλουµε συνοπτική και αναλυτική κατάσταση των υπολοίπων ανά συναλλασσόµενο, από παραστατικά έκδοσης έως την 31/12/2007, για την παραγραφή των οποίων πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Προκειµένου η Οικονοµική Υπηρεσία να ενηµερωθεί από τους άµεσα ενδιαφερόµενους εάν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ( π.χ. έγγραφη όχληση, άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση), που παρατείνει ή αναστέλλει το χρόνο παραγραφής της απαίτησης (5ετία), σας παρακαλούµε να δοθεί ο εύλογος χρόνος µε την απόφασή σας, (προτείνουµε 10 ηµέρες), ώστε οι δικαιούχοι να προσκοµίσουν στην υπηρεσία µας τα παραπάνω δικαιολογητικά. Επίσης πρέπει να προβλέπεται ότι, η ως άνω απόφασή σας µπορεί να αίρεται χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση.σ., µόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες παρουσιαστούν προµηθευτές (µετά την παρέλευση του εύλογου χρόνου) και έως την 30/06/2013, µε δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται άµεσα η διακοπή του χρόνου παραγραφής των απαιτήσεών τους. Προτείνουµε για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο µη ενηµέρωσης των ενδιαφερόµενων, να προβληθεί το θέµα από όλα τα µέσα ενηµέρωσης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η συνοπτική και αναλυτική κατάσταση των υπολοίπων ανά συναλλασσόµενο, από παραστατικά έκδοσης έως την 31/12/2007. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Τη διαγραφή όσων απαιτήσεων κατά του ήµου εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί καµία από τις προβλεπόµενες ενέργειες για παράταση ή αναστολή του χρόνου παραγραφής, µέχρι σήµερα. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Από Ηµερ/νία Παραστ/κού : 01/01/2000 Κατάσταση : Εως Ηµερ/νία Παραστ/κού : 31/12/2007 Από Κωδ. Γ.Λ. ικαιούχου : [Όλοι] Από ικαιούχο : Από Αρ. Παραστ/κού : [Όλοι] [Όλα] A/A Αριθµός Παρ/κού Ηµερ/νία Παρ/κού Κωδικός Γ.Λ. Οφειλέτη Οφειλέτης Αιτιολογία (1) (2) (4) (5) (6) Από Μεταφορά 1) ΠΟΕ-ΤΠΥ /01/ ACS Α.Ε ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 4

5 2) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 1386/ /12/ ACTION PLAN A.E ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 3) Τ ΑΠ /08/ BIEM AUSTRIA OIL Α.Ε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 4) Π.Ο.Ε ΑΠ.ΛΟΓ.1 02/01/ COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ) Π.Ο.Ε ΑΠ.ΛΟΓ.2 02/01/ COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ) ΑΠΥ /08/ ERATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΠΟ 27/08/03-26/09/03 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΠΟ 27/07/03-26/08/03 ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 7) ΠΟΕ-ΕΡΓΩΝ ΤΠ 3 02/01/ EUROSPORT Ε.Π.Ε "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Α' & Β' ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" [ΕΛΛΑ Α 2004] ΑΡ.ΜΕΛ.33/03 8) Τ ΑΠ Γ.Ε. 2 09/10/ HOSSAIN ALTAF ABOYL ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ) ΠΟΕ-ΤΠΥ /01/ KNOWLEDGE Α.Ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ) Π.Ο.Ε ΙΚ.ΑΠ.116/06 02/01/ MAXI Α.Β.Ε.Ε ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΘΜ.ΑΠΟΦ.116/2006 ΤΗΣ 24/01/ ) ΤΠΥ- ΑΠ /12/ MEDIASET Ε.Π.Ε ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΧΩΤΗΣΗΣ ΕΥΧΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 12) ΤΠΥ- ΑΠ /04/ MEDIASET Ε.Π.Ε ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΕΥΧΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 13) ΤΠΥ- ΑΠ /06/ MOTOR PRESS HELLAS S.A ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ABOUT 5

6 14) ΤΠΥ- ΑΠ /06/ MOTOR PRESS HELLAS S.A ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ABOUT 15) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 38 02/01/ POKK ILDiKO του MIKLOS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (80 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 16) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 37 02/01/ POKK ILDiKO του MIKLOS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (80 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 17) Π.Ο.Ε. - ΤΠ Τ2004/00/30 02/01/ REGIOEUROPA A.S.B.L ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ " ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ" 18) ΠΟΕ-ΤΠΥ 51 02/01/ SAID ZIAD ) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 10997/ /12/ SINGULAR SOFTWARE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ 20) Τ ΑΠ /03/ UNITRACK Α.Ε.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ 21) Τ ΑΠ /11/ UNITRACK Α.Ε.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙ ΑΤΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ 22) Γ.Ε 21 07/12/ Α.Π.Σ."ΕΘΝΙΚΟΣ" Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 23) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 2154/ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. Τ Α /12/ Α ΑΛΟΓΛΟΥ Α. - ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Γ. Ο.Ε ΑΠΑΝΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟ ΟΣΦ. ΟΜΑ ΑΣ 12/12/ Α ΑΜΙ ΗΣ Γ.Ι.- ΟΧΤΣΗΣ. Ο.Ε ) Τ ΑΠ 39 24/06/ Α ΑΜΟΣ ΗΜ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ) Γ.Ε 1 17/12/ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΠΑΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 6

7 27) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 57 02/01/ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (11 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝ ΙΟΡΓ.ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛ.ΚΡΗΤΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΑΪΟΥ ) ΠΟΕ-Τ ΑΠ /01/ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (30 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ "ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ" ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 19/03/ ) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 44 02/01/ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (6 ΑΤΟΜΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΑ 1ης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 30) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 36 02/01/ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (11 ΑΤΟΜΩΝ) ΜΕ ΚΑΛΕΣΜ.ΤΟΝ ΣΩΤ. ΑΝΕΖΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝ.ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΙΕΡΙ ΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΑΪΟΥ ) ΠΟΕ-Τ ΑΠ 51 02/01/ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (14 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝ.ΠΟΝΤΙΑΚ.ΒΙΒΛ.ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΤ.ΣΥΛΛ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ" 32) Τ ΑΠ 21 03/06/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ) ΠΟΕ-ΑΠΥ 27 02/01/ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙ ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ. "ΒΑΤΑΝ" 7

8 34) ΠΠ /07/ ΑΛΕΞΙΟΥ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΑΓΙΑ Α. Α.ΑΙΩΑΝΝΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 18,9L & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 35) ΠΠ /06/ ΑΛΕΞΙΟΥ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΑΓΙΑ Α. Α.ΑΙΩΑΝΝΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 18,9L & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 36) Τ ΑΠ 66 03/04/ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ Θ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ) ΤΠΥ- ΑΠ 57 11/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων ήµου Παραλίας ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΤΩΝ (2007) ΜΕΛ.28/2007 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ 38) ΤΠΥ- ΑΠ 53 24/10/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 39) ΤΠΥ- ΑΠ 45 07/05/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ) ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 6 11/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ακυρωση ης οργανωσης συµ/χης του ήµου Παραλίας για την τουριστικη προβολη 41) ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 3 24/10/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 42) ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 4 11/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ακύρωση της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΑΣ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 43) ΤΠΥ- ΑΠ 26 30/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΑΣ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 8

9 44) ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 5 11/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ακυρωση ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ 45) ΤΠΥ- ΑΠ 19 19/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ 46) ΤΠΥ- ΑΠ 43 29/12/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΑΣ- ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΑΣ- ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ- ΣΤΟΥΓΚΑΡ ΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 47) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /06/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) Π.Ο.Ε. - ΤΠ /01/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 53) Π.Ο.Ε. - ΤΠ /01/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 54) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε

10 56) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /06/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) Π.Ο.Ε. - ΤΠ /01/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 63) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) Τ ΑΠ /03/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 67) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) Τ ΑΠ /07/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 69) Τ ΑΠ /03/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 10

11 70) Τ ΑΠ /03/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 71) Τ ΑΠ /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 72) Τ ΑΠ /10/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 73) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) Τ ΑΠ /08/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 75) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΑΤ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΠΟΕ-ΕΡΓΩΝ 5903/ /01/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 77) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΠΙΣΤΤΙΜ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ επιστροφή ηλεκτρολογικού υλικού 81) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΤΠΩΛ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΚΕΠΥΟ ΤΙΜ.ΑΓ. ΑΤ /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Θ. ΥΙΟΙ ΟΕ ) ΤΠΥ- ΑΠ 62 04/07/ ΑΝ ΡΕΑ ΟΥ ΑΝ. ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ 11

12 85) ΑΠΥ 27 01/10/ ΑΝ ΡΕΟΥ ΝΙΚ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ιαχείρηση και καταγραφή των οικονοµικών που εκκρεµούν και αφορούν στην Πολεοδοµία, σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση του.σ. 86) ΑΠΥ 26 31/08/ ΑΝ ΡΕΟΥ ΝΙΚ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ιαχείρηση και καταγραφή των οικονοµικών που εκκρεµούν και αφορούν στην Πολεοδοµία, σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση του.σ. 87) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 79/ /12/ ΑΝΘΙΑΣ Α.Ε ΑΠΑΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 30/08/ ) Π.Ο.Ε ΑΠΥ23 21/11/ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 89) Τ ΑΠ /10/ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 90) ΠΟΕ-Τ ΑΠ /01/ ΑΡΑΒΙ Η ΑΡ.ΑΦΟΙ Ο.Ε ) Τ ΑΠ /01/ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΣΤΕΛ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΥ 7009 ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 92) ΤΠΥ- ΑΠ /01/ ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ) ΑΠΥ 36 24/08/ ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΘΜ. ΚΗΥ 2839 ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 94) ΤΠΥ- ΑΠ /01/ ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 95) ΑΠΥ 29 23/08/ ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 96) ΑΠΥ /10/ ΑΥΓΟΥΣΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ 97) Τ ΑΠ 4 29/06/ ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΟΥΡΙ Η Ο.Ε ) Τ ΑΠ /12/ ΑΦΟΙ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑ Η ΟΕ ΑΠΑΝΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ "ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ 12

13 99) Τ ΑΠ /12/ ΑΦΟΙ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑ Η ΟΕ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 100) Τ ΑΠ /07/ ΑΦΟΙ. ΠΑΠΟΥΤΣΙ Η Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 101) Τ ΑΠ /06/ ΑΦΟΙ. ΠΑΠΟΥΤΣΙ Η Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 102) Π.Ο.Ε ΑΕ 2 02/01/ ΒΑΛΛΟΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΠΟ. ΑΠΝΗΣ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΣΗΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" ΡΑΣΗ 6 103) Π.Ο.Ε ΑΕ 3 02/01/ ΒΑΛΛΟΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΠΟ. ΑΠΝΗΣ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ MENTORING ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ" ΡΑΣΗ ) Τ ΑΠ /11/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 105) Τ ΑΠ /03/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΓΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 106) Τ ΑΠ /10/ ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΦΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 107) Τ ΑΠ /10/ ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 108) Τ ΑΠ /01/ ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ) Τ ΑΠ /03/ ΒΛΑΧΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 110) Τ ΑΠ /07/ ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 111) Τ ΑΠ /10/ Γ. ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ - Β. ΠΑΝΤΖΙΑΛΑΣ Ο.Ε ΛΟΙΠΟΙΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ) 112) Γ.Ε 6 20/12/ Γ.Α.Ο ΚΟΡΙΝΟΥ "ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 113) ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ /12/ ΓΑΛΑΞΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

14 114) ΑΠΥ 9 31/08/ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έλεγχος σύνταξης και διεκπεραίωση των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού,σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση.σ. 115) ΑΠΥ 14 01/10/ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έλεγχος σύνταξης και διεκπεραίωση των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού,σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση.σ. 116) Τ ΑΠ Τ /02/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 117) Τ ΑΠ 69 22/12/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ.ΚΟΛΑΞΙ ΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓ.ΜΟ ΕΣΤΟΥ 118) ΤΠΥ- ΑΠ /10/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΜΑΡΩ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 119) ΤΠΥ- ΑΠ /09/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΜΑΡΩ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 120) ΤΠΥ- ΑΠ /10/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΜΑΡΩ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 121) Τ ΑΠ /06/ ΓΙΟΒΑΝΙ ΗΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΝ/ΚΗ ΝΑΥΑΓ/ΚΗ ΑΚΑ /ΜΙΑ 122) Τ ΑΠ /06/ ΓΙΟΒΑΝΙ ΗΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΩΣΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 123) ΑΠΥ 31 31/08/ ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έλεγχος και διεκπεραίωση των διορθωτικών πράξεων εφαρµογής, σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση.σ. 124) ΑΠΥ 32 28/09/ ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έλεγχος και διεκπεραίωση των διορθωτικών πράξεων εφαρµογής, σύµφωνα µε την αριθµ.125/2007 απόφαση.σ. 125) ΠΟΕ-ΤΠΥ 35 02/01/ ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 126) Τ ΑΠ /04/ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 14

15 127) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 457/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 128) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 400/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 129) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 720/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 130) Τ ΑΠ 94 17/02/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 131) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 71/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 132) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 18/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 133) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 17/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 134) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 504/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 135) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 342/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 136) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 267/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 137) Τ ΑΠ 35 20/01/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 138) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 139/ ) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 478/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 140) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 106/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 15

16 141) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 265/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 142) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 30/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 143) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 81/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 144) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 894/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 145) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 173/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 146) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 268/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 147) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 43/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 148) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 50/ /12/ ΓΡΑΜΜΗ Μ. Ε.Π.Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 149) ΤΠΥ- ΑΠ Β45 14/02/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Γ. - ΜΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ) ΤΠΥ- ΑΠ Ε39 07/02/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Γ. - ΜΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ) ΤΠΥ- ΑΠ Β34 21/01/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Γ. - ΜΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ) ΤΠΥ- ΑΠ 12 12/07/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Γ. - ΜΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ) ΤΠΥ- ΑΠ Β54 09/02/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Γ. - ΜΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

17 154) ΠΟΕ-ΤΠΥ /01/ Ε Ε Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (.Ε.Ε.Ε.Κ.) ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑ Ο ΣΗ ΕΥΧΕΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ) ΤΠΥ- ΑΠ /05/ Ε Υ Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (.Ε.Υ.Α.Κ.) ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 1/04 ΕΩΣ 30/09/ ) Τ ΑΠ /07/ ΑΡΙΒΑΣ Π. - ΑΦΟΙ Ι.& Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥΚΑΠΑ Ο.Ε ΒΙΒΛΙΑ -ΧΑΡΤΙΚΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 157) Τ ΑΠ /12/ ΑΡΙΒΑΣ Π. - ΑΦΟΙ Ι.& Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥΚΑΠΑ Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 158) Τ ΑΠ /04/ ΑΡΙΒΑΣ Π. - ΑΦΟΙ Ι.& Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥΚΑΠΑ Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 159) Τ ΑΠ /07/ ΑΡΙΒΑΣ Π. - ΑΦΟΙ Ι.& Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥΚΑΠΑ Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 160) Τ ΑΠ /04/ ΑΡΙΒΑΣ Π. - ΑΦΟΙ Ι.& Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥΚΑΠΑ Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 161) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 101/ /12/ ΕΛΤΑ VISION NETWORK ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε ΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ) 162) ΕΠΙΧ /12/ Η.ΚΕ. Η.Κ. (ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΤ.ΕΠΙΧ.ΤΟΠΙΚ.ΑΓΡΟΤ.ΚΟΙΝΩΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΑΦΜ: ) Καταβολή 4ης δόσης κεφαλαίου στη ηµοτική Επιχείρηση (.Ε.Τ.Α.Κ.Α.Π.) του ήµου Πέτρας. 163) ΤΠΥ- ΑΠ /08/ ΗΜΗΤΡΗΣ Ι.ΚΟΥΤΣΗΣ "ΣΕΝΤΡΑ" ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 164) ΤΠΥ- ΑΠ /08/ ΗΜΗΤΡΗΣ Ι.ΚΟΥΤΣΗΣ "ΣΕΝΤΡΑ" ) Τ ΑΠ 93 13/07/ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΧΡ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΦΥΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 166) Π.Ο.Ε ΓΡ.ΕΙΣΠ.15/Α 02/01/ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ...Κ.Λ.Π. ΝΠ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2006, ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ "Α.Μ.Κ.Ε." 17

18 167) Π.Ο.Ε ΓΡ.ΕΙΣΠ.15/Β 02/01/ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ...Κ.Λ.Π. ΝΠ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2006, ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ "Α.Μ.Κ.Ε." 168) Τ ΑΠ /06/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΟΥ 169) Τ ΑΠ /12/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ.. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 170) Τ ΑΠ /04/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΙΟΥ 171) Τ ΑΠ /09/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ.. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 172) Τ ΑΠ /03/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΟΥ 173) Τ ΑΠ /11/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Ν.Π.Ι ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ 174) ΠΟΕ-ΕΡΓΩΝ 64251/ /12/ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε ΕΠΙ ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΙΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΙ 175) Τ ΑΠ Γ. Ε. 26/11/ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΙΒ/ΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΙ ΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΙΚΗΓ. ΣΥΛ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΩΣ ΑΠΟΖΗΜ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜ. ΚΑΙ ΥΛΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ, Α Σ 246/07 176) ΠΟΕ-ΑΠΥ /01/ ΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ) ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 1 31/03/ ΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ πιστωτικο τιµολογια για προβολη spot 18

19 178) ΠΟΕ-ΤΠΥ /01/ ΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΥΧΕΤΗΡΙΩΝ ΜΥΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ) ΤΠΥ- ΑΠ 53 30/09/ ΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 180) Τ ΑΠ 52 05/07/ Ο ΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 181) Τ ΑΠ 53 05/07/ Ο ΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 182) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 04 23/09/ ΟΜΝΑ Α.Ε ) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 30 29/08/ ΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) Τ ΑΠ 88 08/10/ ΡΑΝΤΖΙΟΣ ΑΝ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ 185) ΠΟΕ-ΕΡΓΩΝ 36 01/01/ ΕΒΗΛ Α.Ε ) Τ ΑΠ /03/ ΕΒΡΕΝΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 187) ΑΠΥ /07/ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟ.ΠΟΣΕΙ ΩΝ δαπάνη δημ.σχέσεων 188) ΠΟΕ-ΤΠΥ 12036/03 02/01/ ΕΛΛ.ΤΥΠ.ΓΕΝ.ΕΚ.& ΕΜΠ.ΕΠΙΧ.ΑΕ"ΕΛΕΥΘ.ΩΡΑ" ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 189) Τ ΑΠ /02/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 190) Τ ΑΠ /02/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 191) Τ ΑΠ /12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 192) Τ ΑΠ /01/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 193) Τ ΑΠ /01/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 194) Τ ΑΠ /06/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε Προµήθεια σκυροδέµατος για..παραλίας 19

20 195) Τ ΑΠ /12/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ) Τ ΑΠ /12/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ΧΑΛΙΚΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ 197) Τ ΑΠ /04/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ 198) Τ ΑΠ /06/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ) Τ ΑΠ /05/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε Προµήθεια σκυροδέµατος για..παραλίας ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ 200) Τ ΑΠ /11/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ) Τ ΑΠ /11/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ) Τ ΑΠ /12/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε ΧΑΛΙΚΟΥ ΧΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ 203) Τ ΑΠ /12/ ΕΞΠΕΡΤ ΕΪΤΣΙ ΗΣ Ε.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ 204) ΠΟΕ-ΤΠΥ 5 02/01/ ΕΡΜΗΣ TV Α.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΥ ΣΠΟΤ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 205) ΤΠΥ- ΑΠ /08/ ΕΡΤ Α.Ε ) ΤΠΥ- ΑΠ /07/ ΕΡΤ Α.Ε ) ΤΠΥ- ΑΠ /07/ ΕΡΤ Α.Ε ) ΤΠΥ- ΑΠ /06/ ΕΡΤ Α.Ε ) Γ.Ε 2 29/12/ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ διαφ.µηνπου µεταδοθηκαν απο την ΕΡΤ3 διαφ.µηνπου µεταδοθηκαν απο την ΕΡΤ3 διαφ.µηνπου µεταδοθηκαν απο την ΕΡΤ3 διαφ.µηνπου µεταδοθηκαν απο την ΕΡΤ3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 210) ΑΠΥ /09/ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΚΩΝ. ΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ 211) ΠΟΕ-ΑΠΥ /01/ ΕΦΡΑΙΜΙ ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ. "VATAN" 20

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν όλα έτοιµα στο πρώτο κουδούνι

Ήταν όλα έτοιµα στο πρώτο κουδούνι Οι νέοι αντιδήµαρχοι στο δήµο Θέρµης Με απόφαση του δηµάρχου Θέρµης Θεόδωρου Παπαδόπουλου ορίστηκαν οι. Βογιατζής, Π. Χρυσοχόου, Σ. Αποστόλου, Α. Τσολάκης, Β. Μουστάκας και Θ. Γκουστίλης νέοι αντιδήµαρχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ4 2003 5 ΠΡΞ Τ4 2003 14 ΠΡΞ Τ4 2003 188 ΠΡΞ Τ5 2003 1 ΠΡΞ Τ1 2005 162 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «TAΦΟΠΛΑΚΑ» ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Óåë. 3 ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2014.. της..11/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα