ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 32873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ / οικ.3.33/ (ΦΕΚ 16/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης, που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Δια δικασία Εφαρμογής: της δράσης 7: «Τοπικά σχέ δια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κα τηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιό τητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απα σχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντι μετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συ νόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», στο πλαίσιο του Τομεακού Επι χειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Αν θρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική πε ρίοδο » Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδεί ου Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Κα μπανίας Έγκριση Απόφασης Πρύτανη περί ορισμού Αναπλη ρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Κρήτης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /οικ (1) Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ / οικ.3.33/ (ΦΕΚ 16/Β ) κοινής υπουργικής από φασης, που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιο λόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής: της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των το πικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβα σης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θε ματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπα θών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνό λου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησια κού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυ ναμικού» για την προγραμματική περίοδο ». ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α ) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 18».

2 32874 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 10 παρ. 5 και Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει κάθε φορά και τις κατ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις και σχετικές εγκυκλίους. 5. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει κάθε φορά. 6. Το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010 «Μείωση αµοιβών για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα». 7. Το Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο σίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α 90), όπως ισχύει. 8. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει. 9. Τον Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α ). 10. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/ από φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001). 11. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/ σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα μείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 15. Την με αριθμό 36952/1275/ (ΦΕΚ 986/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλη σης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση της υπ αριθ / (ΦΕΚ 599/Β/ ) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουρ γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/ Την με αριθμό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β ) κοι νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό / όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύ στασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι σης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, με σκοπό την αναδιάρ θρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 17. Την υπ αριθ /οικ.4376 (ΦΕΚ 1403/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπ αριθ / /Γ ΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση και Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτο βουλίας EQUAL», όπως ισχύει. 18. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α/134). 19. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθ / (ΦΕΚ 1825/Β ) με θέμα «Ανάθεση Αρμο διοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγω νιστικότητας». 20. Την με αριθ. οικ /110/ (ΦΕΚ 1877/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα Δια χείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στους Προϊστα μένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταμένους Μονάδων». 21. Την με αριθ. οικ /61/ (ΦΕΚ 1634/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας, με θέμα «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη». 22. Την με αριθ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β ) υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως ισχύει. 23. Tην με αριθ /οικ (ΦΕΚ 2667/Β/ ) απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των 13 Περιφερειών της Χώρας, όπως ισχύει. 24. Την υπ αριθ /5811/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2059/Β/ ) «Εκχώρηση αρμοδι οτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησια κού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως ισχύει. 25. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/ ) «Κοινωνική Οι κονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και άλλες διατάξεις». 26. Την με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 915/Β ) τροπο ποίηση της με αριθμό οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγ γελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως ισχύει. 27. Την με αριθμό / /0016/ από φαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (ΦΕΚ Β 120). 28. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγ χου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 29. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμ μάτων. 30. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παρα στατικών. 31. Την ανάγκη τροποποίησης του Συστήματος δια χείρισης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής των «Τοπικών σχεδίων για την απασχόληση, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» και των «Τοπι κών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμμα τος Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού » λόγω των δυσμενών επιπτώσεων της κοινωνικο οικονο μικής κρίσης στην αγορά εργασίας. 32. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ / οικ.3.33/ (ΦΕΚ 16/Β ) κοινής υπουργικής απόφα σης, ως ακολούθως: 1. Το Άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επεν δύσεων. Μετά την έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης η ΕΔΑ/ΕΦΔ μεριμνά για την εγγραφή της πράξης στη συλ λογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης. Ως προϋπολογισμός στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν δύσεων, εγγράφεται το σύνολο της Κοινοτικής και Εθνι κής συμμετοχής που αντιστοιχεί σε κάθε Δικαιούχο στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης και οι ετήσιες πιστώ σεις δεσμεύονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης. Η Δημόσια Δαπάνη που κατα βάλλεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πι στώνεται στο λογαριασμό του Φορέα Χρηματοδότησης της Πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδας και εν συνεχεία κατανέμεται στις επί μέρους Πράξεις. Μεταξύ του φορέα χρηματοδότησης των Πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κατηγοριών παρέμβασης και της Αναπτυξιακής Σύ μπραξης, ως Δικαιούχου, δεν προκύπτει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής, καθώς και υποχρέωση ΦΠΑ. Η μεταφορά της επιχορήγησης από το φορέα χρη ματοδότησης προς την Αναπτυξιακή Σύμπραξη/Δικαι ούχο της πράξης γίνεται με Απόφαση Κατανομής του Φορέα Χρηματοδότησης, κατόπιν πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΔΑ/ΕΦΔ) των προϋποθέσεων και πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) δόσεις ως εξής: α) Η πρώτη δόση ύψους 25% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, αφού ο δικαιούχος/συ ντονιστής υποβάλει στην ΕΔΑ/ΕΦΔ Βεβαίωση έναρξης, (σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και η οποία περιλαμβάνει τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες δημο σιοποίησης του σχεδίου, προσέλκυσης των ωφελουμέ νων και επιλογής των ωφελουμένων. β) Η δεύτερη δόση ύψους 50% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση από τον δικαιούχο της υλοποίησης τουλάχιστον του 40% του φυσικού αντικειμένου της πράξης, και οικονομικού αντικειμένου ύψους 100% της πρώτης δόσης. γ) Η τρίτη δόση ύψους 15% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίη ση από τον δικαιούχο της υλοποίησης τουλάχιστον του 85% του φυσικού αντικειμένου της πράξης, και οικονομικού αντικειμένου ύψους 90% της δεύτερης δόσης, καθώς και την επίτευξη απασχόλησης βάσει της παραγράφου 1.2 του άρθρου 1 της με αριθ / οικ.3.33/ (ΦΕΚ16/Β ) κοινής υπουργικής από φασης για ποσοστό 5% των ωφελουμένων. Σε αυτό το στάδιο η επίτευξη απασχόλησης πιστοποιείται α) για τις περιπτώσεις μισθωτής απασχόλησης με την αναγγελία πρόσληψης, β) στις περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων με τη βεβαίωση έναρξης επιτη δεύματος από την εφορία και γ) στις περιπτώσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με τη σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. δ) Η τέταρτη και τελευταία δόση ύψους έως 10% αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγ ματοποιείται μετά την πιστοποίηση από τον δικαιούχο του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και την υποβολή στην ΕΔΑ/ ΕΦΔ των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων, με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες για το σύνολο των ωφελουμένων. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό της αποπληρωμής είναι ανάλογο του ποσοστού εξασφάλισης της δημιουρ γίας θέσεων απασχόλησης (ποσοστό επί τοις εκατό (%) ωφελουμένων για τους οποίους εξασφαλίστηκαν θέσεις απασχόλησης επί (Χ) το ποσό της τέταρτης δόσης (δηλαδή το 10% του εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου). Το ποσό της αποπληρωμής (τέταρτη δόση) δεν καταβάλλεται στην περίπτωση που το ποσοστό της απασχόλησης βάσει της παραγράφου 1.2 του άρθρου 1 και η διατήρηση αυτής για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες είναι μικρότερο του 20% του συνόλου των ωφε λουμένων. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι, οι ακριβείς όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δόσεων θα συγκεκριμενοποιούνται στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ή σε έγγραφο της αρμό διας διαχειριστικής αρχής. Για την πληρωμή κάθε δό σης εκδίδεται από την ΕΔΑ/ΕΦΔ έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων καταβολής των δόσεων.

4 32876 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπέρβαση του εγκριθέντος ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης δεν χρηματο δοτείται. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 5, όπως τροποποιούνται και αντικαθίστανται με την παρούσα ισχύουν για τις Προσκλήσεις που έχουν μέχρι σήμερα νομίμως εκδοθεί. 3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ F Αριθμ (2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδεί ου Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Κα μπάνιας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). β. Του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966). γ. Του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». δ. Την υπ αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ Υπουργι κή απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004). ε. την υπ αριθ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ απόφαση (ΦΕΚ 123/Β/ ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυ ση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». στ. Την υπ αριθ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης». 2. Την υπ αριθ. 8929/ αίτηση του Ορδου λίδη Γεωργίου του Νικολάου, εκπρόσωπου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπάνιας, με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 3. Την από έκθεση αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, [που συγκροτήθη κε με την υπ αριθ / Γ.Γ.Α.Δ.Μ. Θ. (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ1Υ 3ΙΑ ) απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ αριθ / έγγραφο της Δ/νσης Διοίκη σης Α.Δ.Μ. Θ. (Γ. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμ. Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Ν. Π.)] και στην οποία έκθεση επισημαίνεται ότι, μεν ότι πληρούνται οι προδιαγραφές, αλλά ταυτόχρονα ζητούνται τροποποι ητικές εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία ελέγχου ( ), ήτοι μέχρι της Το υπ αριθ / έγγραφο της Ιεράς Μη τροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπάνιας, ότι πραγ ματοποιήθηκαν οι ανωτέρω τροποποιητικές εργασίες. 5. Το υπ αριθ / έγγραφό μας προς την Α.Δ.Μ. Θ. (Γ. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοί κησης Τμ. Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Ν. Π.), για τη διενέρ γεια αυτοψίας από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 10 του Ν. 3207/ Την από συμπληρωματική έκθεση αυτοψί ας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, [που συγκροτήθηκε με την υπ αριθ / Γ.Γ.Α.Δ.Μ. Θ. (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ1Υ 3ΙΑ ) απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ αριθ / έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Μ. Θ. (Γ. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμ. Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Ν. Π.)] και στην οποία έκθεση επισημαίνεται ότι διορ θώθηκαν οι αναγραφόμενες ελλείψεις και ως εκ τούτου πληρούνται οι προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος, για στέγαση ωδείου αποφασίζουμε: Χορηγούμε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπάνιας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδεί ου, το οποίο θα στεγαστεί στον ισόγειο χώρο του νεόδμητου κτιρίου, που βρίσκεται στην Πλ. Παναγίας έναντι του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην πόλη της Νάουσας στο Ν. Ημαθίας και θα έχει την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ». Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή ματα: α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν θεσης με τμήματα: 1. ωδικής 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων 3. αρμονίας 4. αντίστιξης 5. φυγής 6. σύνθεσης β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 1. πληκτών 2. εγχόρδων 3. πνευστών 4. κρουστών οργάνων 5. κλαβικυμβάλου (τσέμπαλου) 6. κλασικής κιθάρας γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 1. μονωδίας 2. μελοδραματικής δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής ε. Σχολή Σαξοφώνου στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας 3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Νάουσα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (3) Έγκριση Απόφασης Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρω τών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ανά θεσης αρμοδιοτήτων. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσ σαλίας» (ΦΕΚ 31/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Το ΦΕΚ τ.37/υ.ο.δ.δ./ συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ τ.75/υ.ο.δ.δ./ Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 17 του Ν. 4009/2011, σύμφωνα με το οποίο ο Πρύτανης ορίζει για την υπο βοήθηση του έργου του Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος ως Αναπληρω τές Πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο. 4. Την αριθ / απόφαση του Συμ βουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 435/ τ.υ.ο.δ.δ./ ) σε συνδυασμό με την αριθ. Φ / 24/119521/Β2/ διαπιστωτική πράξη του Υπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 5. Την αριθ / απόφαση του Πρύτανη Καθηγητή Γεώργιου Πετράκου, σχετικά με τον ορισμό αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το άρθρο 8 παρ. 17 του Ν.4009/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης του Πρύτανη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέ θηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997). 7. Την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας στην αριθ. 32/ συνεδρί ασή του, εγκρίνει: Την αριθ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή Γεώργιου Πετράκου με την οποία ορίζει Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τους παρακάτω, στους οποίους αναθέτει αρμοδιότητες και εκχωρεί το δικαί ωμα υπογραφής ως εξής: Ι. Τον Ζήση Μαμούρη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας, ως Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευ νας με αρμοδιότητες σε όλα τα θέματα της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος. ΙΙ. Τον Βασίλειο Μπουρδάκη, Καθηγητή πρώτης βαθ μίδας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με αρμο διότητες σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης. III. Τον Αθανάσιο Σφουγγάρη, Αναπληρωτή Καθη γητή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού με αρμοδιότητες σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικού, της Διεύθυν σης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (με εξαίρεση τα θέμα τα Δημοσίων Σχέσεων), της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας και της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων. IV. Τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να ασκεί ο Πρύτανης. V. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρύτανης αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ζήση Μαμούρη και εφόσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, κατά σειρά από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Βασίλειο Μπουρδάκη και τον Αναπληρωτή Πρύτανη Αθανάσιο Σφουγγάρη. VI. Η θητεία των ως άνω Αναπληρωτών Πρύτανη, με τις αρμοδιότητες οι οποίες τους ανατίθενται, διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Πρύτανη, εκτός εάν αυτός προβεί σε ανάκληση αυτών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ F Αριθμ (4) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.α /1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.α/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.α /73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α /76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπι στημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/ , τ.α ) Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. 2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/ τ.α «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευ τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/ τ.α «Ρυθμίσεις θε μάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/ τ.α «Οργάνωση και λει τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατά ξεις.» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 17 του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/ τ.α «Δομή, λειτουργία, διασφάλι

6 32878 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη. 4. Τη με αριθμό 8631/ (ΦΕΚ Β /2129/ ) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστη μίου Κρήτης (αριθμός συνεδρίασης 729/ ) περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πα νεπιστημίου Κρήτης». 5. Την με αριθμό 753/1/ απόφαση του Πρύτα νη του Ιδρύματος, Καθηγητή Ευριπίδη Στεφάνου, (ΦΕΚ 1769/τ.Β / ) περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανά πτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Αντιπρύτανη Υποδομών, Καθηγητή Γεώργιο Τζιρίτα». 6. Την με αριθμό 2001/ απόφαση του Πρύτα νη του Ιδρύματος, Καθηγητή Ευριπίδη Στεφάνου, (ΦΕΚ 475/τ.Β / ) περί «Ορισμού Αναπληρωτών Πρύτα νη και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύ τανη και στον υπηρετούντα Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης». 7. Την με αριθμό 14660/ επιστολή του Πρύτανη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποβληθείσα παραίτηση του Αντιπρύτανη Οικο νομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπι στημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεώργιου Τζιρίτα. 8. Την με αριθμό 14/ απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης. 9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/ τ.α «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/ τ.α «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.» 10. Τη υπ αριθμόν Φ /19/Β2/64578/ δια πιστωτική υπουργική απόφαση περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από έως (Φ.Ε.Κ. 241/ , τ.υ.ο.δ.δ.). 11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.α /2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/ τ.α / ), καθώς και την κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ /ΕΞ2010/ απόφαση. 12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πα νεπιστήμιου Κρήτης τις ακόλουθες αρμοδιότητες (συ ντρεχόντως με τον Πρύτανη), αποκλειστικά όπως πε ριγράφονται παρακάτω: [Α] Στον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή του Τμή ματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Βασίλειο Καρ δάση του Ασημάκη (ΑΔΤ: ΑΒ ) αναθέτουμε τις εξής αρμοδιότητες: [1] Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την κατανομή, την έγκριση, την κατάρτιση και την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και του σχετικού Απολογισμού. [2] Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την κατανομή, την έγκριση, την κατάρτιση και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και του σχετικού Απολογισμού. [3] Την υπογραφή προκηρύξεων, διακηρύξεων και συμ βάσεων για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών προς το Ίδρυμα, εφ όσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα. [4] Την προεδρία της Επιτροπής Ερευνών Πανεπι στημίου Κρήτης, η εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης με τρίτους για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς, επίσης, και όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Γραμματεί ας του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης. [5] Όλα τα θέματα που αφορούν στην περιουσία του Ιδρύματος, καθώς και σε δωρεές και κληροδοτήματα προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης. [Β] Στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Καθηγήτρια του Τμή ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Ελένη Παπαδάκη του Αντωνίου (ΑΔΤ: Λ ) αναθέτουμε τις εξής αρμοδιότητες: [1] Την εποπτεία οργάνωσης και λειτουργίας όλων των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσι ών, καθώς και όλων των Γραμματειών των Συλλογικών Οργάνων του Ιδρύματος. [2] Την ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Ιδρύματος (Δι δακτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού, μονίμου ή με σύμβαση οποιασδήποτε μορφής). [3] Τον ορισμό Καθηγητών σε επιτροπές του ΔΟΑΤΑΠ των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών. [4] Όλα τα θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης. [5] Όλα τα θέματα εγγραφών και μετεγγραφών φοιτη τών, ελλήνων ή αλλοδαπών, και κατατάξεων πτυχιούχων. [6] Όλα τα θέματα φοιτητικής μέριμνας, που αφο ρούν στη σίτιση, στέγαση και μεταφορά φοιτητών, καθώς και τις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες δρα στηριότητες. [7] Κάθε εν γένει θέματος που άπτεται της ακαδημα ϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος. [8] Όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λει τουργία και ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης ως αυτοτελούς και αποκεντρωμένης υπηρεσίας του Ιδρύματος, καθώς και η εποπτεία της σχεδίασης, υλοποίησης και λειτουρ γίας της ιστοσελίδας του Ιδρύματος. [9] Την εποπτεία της λειτουργίας της Μονάδας Δια σφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.). [10] Τον σχεδιασμό και την εποπτεία δράσεων του Ιδρύματος που σχετίζονται με την Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ ). Τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μπορεί, σε κάθε πε ρίπτωση, να ασκεί και ο Πρύτανης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρύτανης αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθη γητή Βασίλειο Καρδάση, τούτου δε απόντος ή κωλυ ομένου από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη. Κάθε προηγούμενη πράξη σε σχέση με τις πιο πάνω καθοριζόμενες αρμοδιότητες καταργείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ρέθυμνο, 16 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Πρύτανης ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

8 32880 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1724 27 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. oικ. 60292/2158 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 17 14 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διαδικασιών κατασκευής του έργου «Κτί ριο και εργαστηριακές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2252 19 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον RADENKOV PETAR του Georgiev.... 1 Καθορισμός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2382 27 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Χίου» ή «Χιώτικο» ως συμπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξω τερικών.... 1 2η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση Καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 882 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.10721/οικ.3.569 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2492 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων.... 1 Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1868 24 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/25 7 2003 Α.Υ.Ο. «Απλουστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1376 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη.... 1 Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3125 20 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 486 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση εργασίας για δικαστικούς υπαλλήλους του Αρείου Πάγου, (δυο του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 815 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αριθ. 201573/Π (Φ.Ε.Κ. Β /3375/2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Ανάθεση καθηκόντων σε Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, για άσκηση νομοπαρασκευαστι κού έργου, στο Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 24 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 906 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγ γραφής στο Μητρώο Φορέων Δια

Διαβάστε περισσότερα