Β- 1 ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞHΣ ΒΑΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β- 1 ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞHΣ ΒΑΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗ"

Transcript

1 Β- 1 ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞHΣ ΒΑΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Φ.900/163/49774/Σ.394/ 04 Οκτ 13 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 02/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝ ΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στη διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση λειτουργίας σε ιδιωτικό φορέα, υπό τη µορφή εκµίσθωσης, των παρακάτω εγκαταστάσεων: α. Ψησταριάς. β. Συγκροτήµατος Κυλικείων αποτελούµενο από τα επιµέρους: γ. Ουζερί. (1) Καφετέριας. (2) Υπαίθριο µπαρ (beach bar). (3) κυλικείου Β πλαζ και πιάνου bar. (4) κυλικείου Motel. δ. Περίπτερου Α πλαζ Mini Market. 2. Η χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται ως σύµβαση-πλαίσιο 4ετούς διάρκειας και 1 ου συµβατικού έτους, έτους 2014 µε υπογραφή ξεχωριστών συµβάσεων ανά έτος για τα λοιπά συµβατικά έτη, ήτοι από το 2015 έως και 2017, προ των οποίων δύναται να πραγµατοποιηθεί διαπραγµάτευση µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων µερών για βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους παραθεριστές και επισκέπτες. 3. Οι ανώτερες τιµές του τιµοκαταλόγου πώλησης των ειδών του Παραρτήµατος «Γ» θα επανακαθορίζονται κατ έτος, ποσοστιαία (%), για τα έτη από 2015 έως 2017, µε στρογγυλοποίηση στο 2 ο δεκαδικό ψηφίο, µε βάση τον είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου οικονοµικού έτους, που εκδίδεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή,. 4. Η εκµίσθωση των παραπάνω χώρων δύναται να είναι διαιρετή κατ εγκατάσταση όπως άνωθεν οµαδοποιείται. Ο ανάδοχος που θα εκµισθώσει την εγκατάσταση της παραγράφου 1δ του παρόντος και µόνο, δύναται κατ ελάχιστον να τοποθετήσει παιδικά παιχνίδια, όπως στο Παράρτηµα, τα οποία θα λειτουργούν µε µάρκα των 0,50 και απόδειξη που θα εκδίδεται από το

2 Β- 2 περίπτερο Α πλαζ. Η εγκατάστασή τους θα γίνει στον προαύλιο χώρο έναντι του περιπτέρου και παραπλεύρως του γηπέδου πετοσφαίρισης, τα όρια του οποίου θα υποδειχθούν από το ΚΑΑΥ. 5. Ο ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισµός που θα διενεργηθεί έχει ως κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό επί των εισπράξεων του αναδόχου, προ ΦΠΑ, εξαιρουµένων των τσιγάρων, των καρτών τηλεφωνίας και του τύπου, από τις εκµεταλλεύσεις που θα εκµισθώσει, µε προκαθορισµένες από την Υπηρεσία ανώτερες τιµές, που δύναται ο ανάδοχος να µεταπωλεί τα είδη του, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτηµα «Γ» της παρούσας διακήρυξης για το 1 ο συµβατικό έτος Ως ελάχιστη τιµή προσφοράς και «εκκίνησης» του διαγωνισµού καθορίζεται το 7% επί των εισπράξεων του αναδόχου, προ ΦΠΑ. 6. Η τήρηση και υλοποίηση της σύµβασης από την πλευρά του αναδόχου θα ελέγχεται µε έκτακτους ελέγχους είτε από επιτροπή ορισθείσα από το ΚΑΑΥ είτε από τη ΥΒ ή άλλη προϊστάµενη αρχή, χωρίς να απαιτείται προειδοποίηση στον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον υποφάκελο µε την ένδειξη τεχνική προσφορά τοποθετούνται, επί ποινής απορρίψεως, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Άδεια λειτουργίας, ή απαλλακτικό αυτής, σύµφωνα µε το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α / ). Άδειες λειτουργίας που εξεδόθησαν προγενέστερα του παραπάνω νόµου και είναι σε ισχύ, είναι αποδεκτές. β. Βεβαίωση συµµετοχής σε πρόγραµµα διάθεσης επεξεργασµένων υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων γ. Άδεια λειτουργίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/2006 ΦΕΚ 1187/Τ.Β / δ. Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής ότι εφαρµόζει σύστηµα HACCP ή πιστοποιητικό ISO ε. Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής της επιχείρησης, ότι όλα τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία είναι σύµφωνα µε τoν Κώδικα Τροφίµων Ποτών (Κ.Τ.Π.), τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και τις αρχές εφαρµογής ανάλυσης κινδύνων HACCP. στ. Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής ότι τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιήσει είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, σύµφωνα

3 Β- 3 µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. ζ. Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των εγκαταστάσεων που διατίθενται για τη λειτουργία της κάθε εκµετάλλευσης, κατόπιν επικοινωνίας και επίσκεψης τους στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Αττικής (τηλ επικοινωνίας ). η. Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, µε την οποία να βεβαιώνει ότι όλα τα είδη τους εκπληρώνουν τις ισχύουσες προδιαγραφές ΓΕΣ/ ΕΜ/7 η Έκδοση για είδη κυλικείου, τις οποίες αποδέχονται, όπως και τις προδιαγραφές (ολικού βάρους, τιµής) για όλες τις κατηγορίες του Κειµένου Όρων του ιαγωνισµού (Άρθρο 7, Ενότητα ΙΓ των Ειδικών Όρων και του Τιµοκατάλογου). θ. Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, όταν ο υποψήφιος ανάδοχος δεν κατασκευάζει ο ίδιος τα προσφερόµενα είδη του τιµοκαταλόγου (Παράρτηµα «Γ»), του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης που θα κατασκευαστούν τα είδη, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον Ανάδοχο, υπέρ του οποίου εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση, καθώς και ότι αποδέχεται οποιοδήποτε έλεγχο από αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Επίσης να προσκοµίσει και αυτός τις Υπεύθυνες ηλώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους η και ια του παρόντος άρθρου. ι. Κατάσταση µε τα πλήρη στοιχεία (επωνυµία, έδρα, τηλ. επικοινωνίας) των νοµίµως δηλωθέντων βιοµηχανικών - βιοτεχνιών ή επαγγελµατικών εργαστηρίων παρασκευής των ειδών, στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τα παρασκευάζει ο ίδιος. ια. Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι, εάν γίνει αναδοχή της συγκεκριµένης προµήθειας, θα ενηµερώνει προ µηνός την Υπηρεσία για τυχόν αλλαγή των στοιχείων των δηλώσεων εγκαταστάσεων - εργαστηρίων της επιχειρήσεως. Επίσης, ότι κατά την διάρκεια της συµβάσεως αποδέχεται όλους τους υγειονοµικούς ελέγχους που θα ενεργεί Επιτροπή Υγειονοµικού Ελέγχου της Υπηρεσίας επί τόπου στα εργαστήρια του και ότι υποχρεούται να παράσχει γι αυτό την συνδροµή του, όποτε τέτοιος έλεγχος κριθεί υπ αυτής αναγκαίος. Επίσης ότι, έλαβε γνώση ότι σε περίπτωση που η νέα βιοτεχνία ή εργαστήριο του κριθούν ΜΗ ΑΠΟ ΕΚΤΑ από την ανωτέρω Υγειονοµική Επιτροπή της Υπηρεσίας θα κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις προβλεπόµενες συνέπειες που προβλέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους.

4 Β- 4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ 1. Η σύµβαση πλαίσιο που θα υπογραφεί θα περιλαµβάνει τις θερινές περιόδους των ετών , µε χρονικά διαστήµατα από αρχές Μαΐου έως αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους και διακρίνεται σε παραθεριστικές σειρές διάρκειας από 11 έως 14 ηµερών, σύνολο περίπου 10 έως 12 σειρές, µε µία ηµέρα κενή σε κάθε σειρά, κατά την οποία το ΚΑΑΥ παραµένει κλειστό για παραθεριστές και επισκέπτες. Η έναρξη λειτουργίας της θερινής περιόδου κάθε έτους, καθώς και των παραθεριστικών σειρών καθορίζεται µε διαταγή που εκδίδεται από το ΓΕΣ, κατά τους µήνες Μάρτιο µε Απρίλιο, για την οποία θα ενηµερώνεται ο ανάδοχος µέσω του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα. 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εγκατασταθεί στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα µε ετοιµότητα λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την έναρξη των παραθεριστικών περιόδων. 3. Ο Ανάδοχος του χώρου της καφετέριας δύναται να λειτουργήσει για ορισµένα Σαββατοκύριακα και λοιπές αργίες (πχ. τριήµερο Καθαράς ευτέρας κλπ) για εξυπηρέτηση των επισκεπτών του ΚΑΑΥ και κατά τη χειµερινή περίοδο µε ανάλογη βελτίωση τροποποίηση των υποδοµών µε µερίµνα του και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει έγκαιρα, πριν από την ηµεροµηνία ενάρξεως της συµβάσεως, τις απαραίτητες προετοιµασίες (πρόσληψη προσωπικού, προµήθειες υλικών, έλεγχο εγκαταστάσεων και εγκατάσταση του προβλεποµένου εξοπλισµού), ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει το µίσθιο µε την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου, σύµφωνα µε τη σύµβαση πλαίσιο, αλλά και µε τον καλύτερο σύγχρονο και αποτελεσµατικό τρόπο παροχής των σχετικών υπηρεσιών. 5. Προβλέπεται η εισαγωγή νέων ειδών πλέον του εγκεκριµένου τιµοκαταλόγου του Παραρτήµατος «Γ», κατόπιν πρότασης του αναδόχου, στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς το είδος, η προµηθεύτρια εταιρεία, στην περίπτωση που ο ίδιος δεν παράγει το είδος, το βάρος του και την προτεινόµενη τιµή του. Η Υπηρεσία δύναται να εγκρίνει την εισαγωγή νέων ειδών, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους η έως και θ του προηγούµενου Άρθρου µε τις προτεινόµενες τιµές του Αναδόχου, όταν κρίνει ότι η εκάστοτε προτεινόµενη τιµή είναι προς το συµφέρον της Υπηρεσίας και των παραθεριστών- επισκεπτών του ΚΑΑΥ, κατ επέκταση. 6. Η Υπηρεσία εγκρίνει εκ προοιµίου οιαδήποτε πρωτοβουλία του αναδόχου µε την ανάρτηση, σε πινακίδιο, προσφορών, π.χ. µε την πώληση 2 οµοειδών προϊόντων, δώρο άλλο ένα είδος είτε για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ποσοστού έκπτωσης στις τιµές του τιµοκαταλόγου, µε στόχο την αύξηση των πωλήσεων του και προσέλκυση περισσότερων παραθεριστών και επισκεπτών.

5 Β Οι διαγωνιζόµενοι, για να διευκολυνθούν στον υπολογισµό του ποσοστού που θα αναγράψουν στην προσφορά τους, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα: α. Ο αριθµός των παραθεριστών και των επισκεπτών σε καθηµερινή βάση από ευτέρα έως Πέµπτη ανέρχεται κατά µέσο όρο, από έως περίπου άτοµα και από Παρασκευή έως Κυριακή έως άτοµα, ανά ηµέρα. Τα τριήµερα λοιπές αργίες σηµειώνεται επιπλέον προσέλευση. Κατά τους µήνες Μάιο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο παρατηρείται µείωση των προαναφερθέντων αριθµών ατόµων. β. Για τον υπολογισµό των µηνιαίων εισπράξεων προς καθορισµό του µισθώµατος ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος καθηµερινά το πρωί της επόµενης εργάσιµης ηµέρας να επιτρέπει τον έλεγχο των ταµειακών µηχανών (Ζ) από επιτροπή του ΚΑΑΥ ή της Υπηρεσίας και παρουσία του Αναδόχου ή εκπροσώπου αυτού, για να καταγράφει σε ειδικό πρακτικό τις ενδείξεις των εισπράξεων και να παραδίδει αντίγραφο του «Ζ». Το εν λόγω πρακτικό θα υπογράφεται στις αντίστοιχες στήλες από τον εκπρόσωπο του ΚΑΑΥ (επιτροπή ή οικονοµικό όργανο) και τον υπεύθυνο του χώρου της εκµετάλλευσης ή τον εκπρόσωπο του ανάδοχου. Ο χρονικός προσδιορισµός και ο τόπος του παραπάνω ελέγχου των ταµειακών µηχανών θα οριστεί από το ΚΑΑΥ γ. Ο τιµοκατάλογος του Παραρτήµατος «Γ» είναι αυτός που θα ισχύσει στην παραθεριστική περίοδο έτους δ. Οι τελικές τιµές πώλησης θα αναπροσαρµόζονται αυτόµατα σε περίπτωση αλλαγής ΦΠΑ από εφαρµογής σχετικής διάταξης του Κράτους. ε. Οι παρεχόµενες ευκολίες από το ΚΑΑΥ, που αφορούν στις εγκαταστάσεις τον εξοπλισµό και λοιπά, περιγράφονται στο Άρθρο 7 των Ειδικών Όρων. 8. Τα πάσης φύσεως τρόφιµα και υλικά, τα οποία θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της συµβάσεως πλαισίου, να πληρούν τους όρους της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας και να προέρχονται από δύο τουλάχιστον διαφορετικές και γνωστές (µεγάλες) εταιρείες, εάν υπάρχουν στο είδος, µε την προαπαιτούµενη γι αυτό έγκριση της Υπηρεσίας. 9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει δια του µισθίου υλικά, τυποποιηµένα και µη, µε βάση τις απαιτήσεις του ΚΑΑΥ. Τα µη τυποποιηµένα προδιαγράφονται αναλυτικά, ποιοτικά και ποσοτικά από την Τεχνική Προδιαγραφή του ΓΕΣ/ ΕΜ/7 η Έκδοση ή την Στρατιωτική Υπηρεσία κατά περίπτωση. 10. Λοιπά είδη Copyright, µη περιλαµβανόµενα στον επισυναπτόµενο τιµοκατάλογο του παρόντος, εφόσον προταθούν να εισαχθούν προς πώληση από τον ανάδοχο, οι τιµές τους δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες σε ποσοστό µέχρι 20% από την τιµή αγοράς, όπως αυτές αναγράφονται στους επίσηµους τιµοκαταλόγους των εταιρειών, οι οποίοι θα κατατίθενται στο ΚΑΑΥ µε την υπογραφή της σύµβασης, η δε έγκριση ή µη θα δίνεται από τη ΥΒ.

6 Β Ο προσδιορισµός τιµής πώλησης για τα εδέσµατα ποτά που θα εισαχθούν προς πώληση και δεν αναγράφονται στον τιµοκατάλογο της παρούσης, δύναται να εισάγονται προς πώληση µετά από αίτηση του αναδόχου, µόνο εφόσον είναι ήδη συναφή µε τον τιµοκατάλογο της κάθε εκµετάλλευσης και η τιµή αυτών θα προκύπτει από επιτροπή της Υπηρεσίας (εκτός εάν άλλως καθορίζεται στην παρούσα, κατά περίπτωση) µε βάση τον Μέσο Όρο από πέντε αντίστοιχα καταστήµατα του Ν. Αττικής (µε σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης ή µε σερβίρισµα από σερβιτόρο κατά περίπτωση εκµετάλλευσης του ΚΑΑΥ) µη λαµβανοµένων υπόψη της χαµηλότερης και υψηλότερης ληφθείσας τιµής µειωµένο κατ ελάχιστον κατά 15% και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία. Εάν και άλλη εκµετάλλευση επιθυµεί να εµπορευθεί το είδος και µε τον περιορισµό ότι είναι συναφές µε τον τιµοκατάλογο της δεσµεύεται από την παραπάνω εξαχθείσα τιµή και κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας. 12. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συνιστά την τοποθέτηση στο ΚΑΑΥ προς πώληση από τον ανάδοχο προϊόντων που ζητούνται από τους παραθεριστές, υπό την ανωτέρω προϋπόθεση του ανωτάτου ορίου τιµής τους, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναρτά σε περίοπτη και εµφανή θέση σε όλα τα σηµεία πωλήσεως τον τιµοκατάλογο των πωλουµένων ειδών στον οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά και το ονοµατεπώνυµο του υπευθύνου για την λειτουργία του συγκεκριµένου τµήµατος. 14. Το περίπτερο θα διαθέτει κάρτες τηλεφωνίας, τσιγάρα καθώς και εφηµερίδες και λοιπό τύπο τα οποία απαλλάσσονται από την καταβολή του ποσοστού επί των εισπράξεων. 15. Ο Ανάδοχος, µε βάση τις διατάξεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας και των στρατιωτικών κανονισµών, θα δέχεται επιθεώρηση από οικονοµικούς επιθεωρητές της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και αρµόδιους φορείς του Υπουργείου Οικονοµικών στις ταµειακές εγγραφές και στα λογιστικά βιβλία του, ως προς τις συνολικές εισπράξεις που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των χώρων της παρούσας σύµβασης πλαίσιο. 16. Σε εµφανές σηµείο της κάθε ταµειακής µηχανής θα επικολληθεί δελτίο θεώρησης από το ΚΑΑΥ, το οποίο θα εµφανίζει τον αύξοντα αριθµό της µηχανής, τον κωδικό αριθµό της ΟΥ που δηλώθηκε και το S/N αυτής. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του δελτίου θα εκδίδεται νέο κατόπιν αιτήσεως της αναδόχου µε νέο α/α. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της ΥΒ: α. Σε περίπτωση καθ υποτροπή παραβάσεων που καθορίζονται στο Άρθρο 5, έως τρεις (3) φορές ανά έτος.

7 Β- 7 β. Στην περίπτωση που διαπράττει παράβαση από αυτές για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιµο κατά τους όρους του παρόντος άρθρου, παράγραφος «Κυρώσεις Ποινικές Ρήτρες για τέταρτη φορά. 2. Η οριστική κήρυξη του Αναδόχου ως εκπτώτου έχει τις παρακάτω συνέπειες, αθροιστικά ή διαζευκτικά : α. Κατάπτωση υπέρ ΜΤΣ της κατατεθείσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως της συµβάσεως πλαισίου και αντιστοίχου συµβατικού έτους. β. Την αυτόµατη και µονοµερή λύση της συµβάσεως, µε έκπτωση από την κατακύρωση στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ αυτήν υποχρεωµένου του «Αναδόχου» να παραδώσει το µίσθιο κατά τις διαδικασίες παραδόσεως - παραλαβής, που ορίζονται στην παρούσα και εντός της καθοριζοµένης στην απόφαση έκπτωσης χρονικής προθεσµίας. γ. Την ανάθεση του µισθίου στον δεύτερο πλειοδότη ή τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και διαδικασία του παρόντος διαγωνισµού ή τη διενέργεια διαδικασίας µε διαπραγµάτευση. 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π 60/07 και Π 118/07. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Σε περίπτωση παραβάσεων, στην ποιότητα, στην ποσότητα το βάρος και στην υγιεινή των ειδών και των υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση των παραθεριστών ή επισκεπτών του ΚΑΑΥ ή στην εµφάνιση και συµπεριφορά του προσωπικού της επιχειρήσεως, οι οποίες διαπιστώνονται από την Υπηρεσία ή ύστερα από έγγραφες επώνυµες καταγγελίες πελατών, καθώς και σε παραβάσεις οποιουδήποτε άλλου όρου συµφωνιών, η ΥΒ δύναται µετά από σχετική πρόταση της Υπηρεσίας να εγκρίνει την επιβολή προστίµου από 100 έως 3.000, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περιπτώσεως, για κάθε µία παράβαση, όπως καθορίζεται παρακάτω: α. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (1) Οποιαδήποτε παράβαση που αφορά σε θέµατα προδιαγραφών (Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου και Κώδικα Τροφίµων και Ποτών κατά περίπτωση) των προσφεροµένων ειδών (500 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (2) Πληµµελής παρασκευή-διάθεση εδεσµάτων (ποιοτική - ποσοτική) κατόπιν ζυγίσεως που γίνεται αυτεπαγγέλτως από το ΚΑΑΥ είτε κατόπιν καταγγελίας καταναλωτού, παράθεση εδεσµάτων το βράδυ ή την επόµενη ηµέρα, που έχουν παρασκευασθεί το µεσηµέρι της προηγούµενης ηµέρας (500 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά).

8 Β- 8 (3) Μη τήρηση κανόνων υγιεινής του προσωπικού, καθώς και οτιδήποτε σχετικό µε την εναποθήκευση, παρασκευή και διάθεση καταναλωτικών αγαθών, σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία (200 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (4) Ελλιπής καθαριότητα των εγκαταστάσεων καθώς και του χώρου σίτισης των παραθεριστών επισκεπτών του ΚΑΑΥ (500 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (5) Μη προσκόµιση των αποτελεσµάτων του συνόλου των ιατρικών εξετάσεων του απασχολούµενου προσωπικού του Αναδόχου (300 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (1) Άρνηση του Αναδόχου να επιδεικνύει καθηµερινά στο αρµόδιο όργανο για έλεγχο το Ζ, της προηγούµενης ηµέρας, των ταµειακών µηχανών (1.000 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (2) Άρνηση ή καθυστέρηση καταβολής πέραν του πενθηµέρου του οφειλόµενου ποσού που αναλογεί στην εκµίσθωση των εγκαταστάσεων (500 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (3) Υπεκµίσθωση ή αντικατάσταση του «Αναδόχου» από άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στην εκτέλεση της συµβάσεως πλαισίου και αντίστοιχου συµβατικού έτους (500 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (4) Οποιαδήποτε βλάβη του µισθίου προερχοµένη από υπαιτιότητά του και σε περίπτωση άρνησης αποκαταστάσεως (300 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (5) Αυθαίρετη ανατίµηση είδους (1.000 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (6) Μη καταβολή τυχόν επιβληθέντος προστίµου (1.000 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (7) Μη έκδοση απόδειξης για όλα τα παρεχόµενα είδη (500 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (8) Καθυστέρηση παράθεσης εδεσµάτων από την ώρα παραγγελίας αυτών από τον πελάτη όπως παρακάτω: (α) Ψησταριά (self service) πέραν των 15 λεπτών (300 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (β) Ουζερί (σερβιριζόµενο) πέραν των 25 λεπτών (300 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά).

9 Β- 9 (γ) Κυλικεία (self service) πέραν των 10 λεπτών (300 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (9) Αυθαίρετο κλείσιµο ή άνοιγµα οποιουδήποτε τµήµατος από αυτά που ανέλαβε να λειτουργεί µε τη σύµβαση πλαίσιο πέραν του προβλεπόµενου στο άρθρο 7 ωραρίου (300 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (10) Μη έκδοση αποδείξεως ή αναγραφή πλασµατικής τιµής πώλησης (1.000 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (11) Καθυστέρηση απάντησης σε έγγραφο που επιδίδεται στον ανάδοχο, επί αποδείξει,πέραν των δυο (2) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα καθορίζεται στο έγγραφο (200 την πρώτη και 500 τη δεύτερη και τρίτη φορά). γ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (1) Οµοιόµορφη εµφάνιση, κατ ελάχιστον µπλούζα ποδιά κλπ και καρτελάκι µε τα στοιχεία του κάθε εργαζόµενου (300 την πρώτη και τη δεύτερη και τρίτη φορά). (2) Μη πρόθυµη και ευγενική συµπεριφορά του προσωπικού και βραδύτητα εξυπηρετήσεως των παραθεριστών (100 την πρώτη και 500 τη δεύτερη και τρίτη φορά). 2. Η διαπίστωση της ύπαρξης κάποιας αιτίας από τις παραπάνω γίνεται από τα όργανα της Υπηρεσίας, µε παρουσία του αναδόχου, για όσες περιπτώσεις είναι εφικτό (π.χ χρόνος εξυπηρέτησης, αντικανονική εµφάνιση κλπ) είτε αυτοβούλως είτε µετά από έγγραφη διατύπωση παραπόνων, δεν απαιτείται δε άλλη απόδειξη, ακρόαση ή αντίρρηση αυτού στη διαπίστωση αυτή. 3. Σε όλες τις περιπτώσεις επιβολής προστίµων, το ΚΑΑΥ είναι υποχρεωµένο να υποβάλλει στη ΥΒ/ Ι ΣΕ την σχετική πρόταση, για έγκριση ή απόρριψη. 4. Προ της επιβολής προστίµου, ο Ανάδοχος δύναται εντός 2ηµέρου από της επιδόσεως, επί αποδείξει, σ αυτόν εγγράφου του ΚΑΑΥ περί της προθέσεως επικείµενης επιβολής συγκεκριµένου προστίµου και για συγκεκριµένη παράβαση, να υποβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του στο ΚΑΑΥ περί µη επιβολής προστίµου. Περί των αντιρρήσεων αυτών και προ της επιβολής, αποφαίνεται αµετάκλητα η ΥΒ. 5. Στις άλλες περιπτώσεις, εάν ο Ανάδοχος δεν υποβάλει ένσταση (αντιρρήσεις) εντός προθεσµίας δύο (2) ηµερών από της λήψεως επί αποδείξει, του ανωτέρω εγγράφου, τότε το ΚΑΑΥ υποβάλλει πρόταση στη ΥΒ, χωρίς άλλη διατύπωση, για επιβολή του προστίµου το οποίο αφού εγκριθεί εισπράττεται από τη ιαχείριση Ιδίων Πόρων του ΚΑΑΥ, δι απευθείας καταβολής εντός πενθηµέρου από την κοινοποίηση στον προµηθευτή της σχετικής απόφασης.

10 Β Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα όταν οριστικοποιούνται, κατατίθενται υπέρ πόρων ΚΑΑΥ. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΠΛΗΡΩΜΗ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στη διαχείριση πόρων του ΚΑΑΥ σε µετρητά, εντός πέντε ηµερών, από τη λήξη του προηγούµενου µήνα (δηλαδή µέχρι 05 Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεµβρίου). Για τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο το µίσθωµα θα καταβάλλεται εντός δύο (2) ηµερών από τη λήξη της τελευταίας παραθεριστικής σειράς. 2. Η πληρωµή του µισθώµατος θα καταβάλλεται δια της εκδόσεως από το ΚΑΑΥ, διπλοτύπου αποδείξεως ( ΟΙ/20). 3. Καθυστέρηση καταβολής οποιουδήποτε µισθώµατος πέραν των πέντε (5) ηµερών ή δύο (2) ηµερών αντίστοιχα συνεπάγεται επιβολή του προβλεποµένου προστίµου µε ισόποση κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως της σύµβασης πλαισίου και αντίστοιχου συµβατικού έτους ή έκπτωση και µονοµερή λύση της συµβάσεως εις βάρος του αναδόχου, µετά ολικής καταπτώσεως της εγγυήσεως και λοιπών συνεπειών. 1. Παρεχόµενες Ευκολίες ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΛΛΟΙ ΕΙ ΙΚΟΙ OPOI Οι ευκολίες που παρέχονται στον ανάδοχο χωρίς αυτός να έχει καµία οικονοµική επιβάρυνση είναι : α. Ηλεκτρική ενέργεια. β. Νερό. γ. ίκτυο αποχετεύσεως. δ. Χώροι για εγκατάσταση υλικών, επίπλων και σκευών, όπως θα καθορίζονται στο πρωτόκολλο παραλαβής και παραδόσεως του µισθίου. ε. Θα γίνει αρχική χορήγηση για τα υπάρχοντα έπιπλα και σκεύη και ο ανάδοχος οφείλει να αναπληρώνει µε µέριµνά του όσα απαιτούνται ή καταστρέφονται ή χάνονται και να τα παραδίδει µε το τέλος της σύµβασης όπως τα παρέλαβε. στ. Μετά την αρχική χορήγηση επίπλων και σκευών ουδεµία άλλη χορήγηση θα γίνεται στον ανάδοχο από το ΚΑΑΥ.

11 Β Χρησιµοποίηση Χώρων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού του Μισθίου α. Ο εξοπλισµός του µισθίου ανήκει στο ΚΑΑΥ, η δε χρησιµοποίησή του από τον ανάδοχο δε δηµιουργεί σ' αυτόν κανένα δικαίωµα. β. Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να κάνει οποιαδήποτε ρύθµιση στους χώρους του µισθίου, εκτός αν προηγουµένως του δοθεί γραπτή έγκριση του ΚΑΑΥ. Σε κάθε περίπτωση δύναται να υποβάλλει προτάσεις, οι οποίες να αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών υπέρ του παραθεριστή, (µείωση χρόνου εξυπηρέτησης µε διάθεση ειδών ευρείας κατανάλωσης από µεµονωµένο πόστο κλπ), οι οποίες θα τύχουν σχετικής αξιολόγησης- έγκρισης από τη ΥΒ. γ. Για οποιαδήποτε µείωση, αφαίρεση ή άλλη µεταβολή του βασικού αρχικού εξοπλισµού από τον ανάδοχο, απαιτείται γραπτή έγκριση του ΚAAY. δ. Οι ταµειακές µηχανές να έχουν ελεγχθεί και δηλωθεί στην εφορία. Το ΚΑΑΥ ευθύς µε την έναρξη λειτουργίας από τον ανάδοχο υποχρεούται να ενηµερώσει την ΟΥ (ΦΑΕΕ Αθηνών) για την εντός του ΚΑΑΥ έναρξη και άσκηση της εµπορικής δραστηριότητας του αναδόχου, ώστε να διενεργούνται κατά την κρίση της ΟΥ ή του Σ ΟΕ, λειτουργουσών των εκµεταλλεύσεων, τυχόν φορολογικοί έλεγχοι και εντός του Στρδου του ΚΑΑΥ. Παρόµοιοι έλεγχοι θα διενεργούνται κατά τη διάρκεια της ηµέρας (από έναρξη µέχρι λήξης ωραρίου λειτουργίας εγκατάστασης) από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο προσωπικό της Υπηρεσίας. ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ηλεκτροµηχανολογικού και λοιπού µηχανικού εξοπλισµού και να φροντίζει για τη συντήρηση και τήρηση σε λειτουργία αυτού µε δικές του δαπάνες και προσωπικό. Στον όρο συντήρηση περιλαµβάνονται και οι πάσης φύσεως επισκευές ή αντικαταστάσεις των µηχανηµάτων λόγω βλάβης ή αχρηστεύσεως τους που οφείλονται στη λειτουργία και σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου (µη φυσιολογική φθορά).τα τυχόν νέα µηχανήµατα που θα προµηθευθεί ο ανάδοχος, για να αντικαταστήσει αυτά που αχρηστεύτηκαν µε υπαιτιότητά του, θα εγκρίνονται από το ΚΑΑΥ µετά από έλεγχο τριµελούς επιτροπής που θα συγκροτείται προς τούτο για έκαστο συµβατικό έτος. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κάνει καλή χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων και να προβαίνει σε άµεση επισκευή ζηµιών που οφείλονται σε υπαιτιότητά του (προσωπικού του) µετά από συνεννόηση µε το ΚΑΑΥ. στ. Η αντικατάσταση µηχανηµάτων, που ανήκουν στο ΚΑΑΥ, λόγω φυσιολογικής φθοράς, όπως και η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, ως και του ηλεκτρικού και αποχετευτικού δικτύου βαρύνει το ΚΑΑΥ. ζ. Οι φθορές θα χαρακτηρίζονται σαν φυσιολογικές ή µη φυσιολογικές κατά δίκαιη κρίση από επιτροπή του ΚΑΑΥ και θα τίθενται υπό την κρίση της ΥΒ/ Ι ΣΕ η οποία θα αποφαίνεται οριστικά. η. Όσον αφορά τα είδη εστιάσεως (ποτήρια, πιάτα, δίσκοι, µαχαιροκουταλοπήρουνα) ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατ' ελάχιστον αvά

12 Β τεµάχια, διαφορετικά στην όψη από αυτά του ΚΑΑΥ, για να αναγνωρίζονται, τα οποία θα προσκοµισθούν στο ΚΑΑΥ κατά την υπογραφή της σύµβασης πλαισίου 1 ου έτους και εποµένων συµβατικών ετών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ανάλογο προσωπικό για την πλύση και τη συγκέντρωση των σκευών του. θ. Αν ο Ανάδοχος αρνηθεί να πραγµατοποιήσει αµέσως και εντός ευλόγου χρόνου τις αναγκαίες επισκευές ή να αναπληρώσει τα καταστραφέντα ή απολεσθέντα είδη, αυτές δύνανται να εκτελεσθούν από το ΚΑΑΥ για λογαριασµό του αναδόχου. Οι σχετικές δαπάνες θα εκπίπτουν από την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συµβάσεως πλαισίου και αντίστοιχου συµβατικού έτους. ι. Ο Ανάδοχος της ψησταριάς δύναται κατά τις ηµέρες που δεν διατίθεται η µουσική της Υπηρεσίας στο χώρο της ψησταριάς, ήτοι κάθε ευτέρα, Τρίτη, Πέµπτη και Κυριακή, να παρέχει µουσική µε ηχοσύστηµα εντός του χρόνου, που καθορίζεται στο παρόν Άρθρο, Ενότητα Ι (Ώρες Λειτουργίας) των Ειδικών Όρων της παρούσας διακήρυξης. Για το χώρο της καφετέριας - ουζερί δύναται να χρησιµοποιηθεί για όλες τις ηµέρες, εντός των ωρών λειτουργίας. ια. Αν ο Ανάδοχος επιθυµεί να προβεί µε δικά του έξοδα σε προσθήκες ή βελτιώσεις των χώρων που θα χρησιµοποιεί κατά τη διάρκεια της συµβάσεως πλαισίου µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραθεριστών, οφείλει να ζητήσει την έγγραφη έγκριση του ΚΑΑΥ. Κάθε προσθήκη - βελτίωση των προαναφεροµένων χώρων, παραµένει προς όφελος του ΚΑΑΥ µετά τη λήξη ή λύση της συµβάσεως, ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµιώσεως. ιβ. ύνανται να παραχωρούνται από το ΚΑΑΥ στον Ανάδοχο µετά από αίτησή του οικήµατα, αντί µηνιαίου µισθίου εκατό ευρώ (100,00 ), το καθένα. Αναλυτικά για την κάθε εγκατάσταση η διάθεση οικηµάτων έχει ως εξής: (α) Για το προσωπικό της ψησταριάς: 2 οικήµατα. (β). Για το προσωπικό του Συγκροτήµατος Κυλικείων: 2 οικήµατα. (γ). Για το προσωπικό του Ουζερί: 1 οίκηµα. (δ). Για το προσωπικό του Περίπτερου Α πλαζ Mini Market: 1 οίκηµα. Κατά την κρίση της Υπηρεσίας και µετά από αίτηµα του Αναδόχου δύναται να εξετασθεί η διάθεση ενός επιπλέον οικήµατος κατά περίπτωση. ιγ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει να υπάρχει πλήρης σήµανση της περιοχής, όπου απαιτείται. ιδ. Ο Ανάδοχος οφείλει µε την υπογραφή της σύµβασης πλαισίου 1ου έτους και εποµένων συµβατικών ετών να διαθέτει εξ ολοκλήρου ή να συµπληρώνει τα αναγκαία κατά περίπτωση σκεύη µηχανήµατα, έπιπλα, (πιάτα, ποτήρια, φλιτζάνια κλπ) εφ' όσον δεν του χορηγήθηκαν από το ΚΑΑΥ ή αυτά που του χορηγήθηκαν δεν επαρκούν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ακόµη και λόγω ανωτέρας βίας για την άριστη λειτουργία των διαφόρων τµηµάτων. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας αγορασθέντων ειδών-σκευών κλπ, από τον ανάδοχο,

13 Β- 13 κατά την διάρκεια της χρήσης, το ΚAAY δεν έχει υποχρέωση αναπλήρωσης ή αποζηµίωσης των ειδών αυτών. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος για την ασφάλεια και άριστη λειτουργία για τα είδη που αυτός εισήγαγε στον χώρο του ΚAAY. Eάv µετά τη λήξη της θερινής περιόδου, ο ανάδοχος εγκαταλείψει είδη αγορασθέντα από αυτόν στον χώρο του ΚΑΑΥ και αυτά απολεσθούν ή καταστραφούν η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και µόνον αυτόν και όχι τον εκµισθωτή. 3. Ενηµέρωση ιαγωνιζοµένων και Μετάβαση του στο ΚΑΑΥ α. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος έχει επισκεφθεί, επιθεωρήσει και ελέγξει πλήρως τη φύση και τη τοποθεσία του µισθίου, έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών τούτων, κυρίως σε ότι αφορά της πάσης φύσεως πηγές προµήθειας των ειδών, θέσεις αποθηκεύσεως προϊόντων δυνατότητες εξευρέσεως προσωπικού, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, το είδος και τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο διατιθέµενος εξοπλισµός και οποιαδήποτε άλλα θέµατα, τα οποία καθ' οιανδήποτε τρόπο δύνανται να επηρεάσουν τις εργασίες, το κόστος αυτών και σε συνδυασµό µε τους όρους της συµβάσεως. β. Παράλειψη του διαγωνιζοµένου να επισκεφθεί τον τόπο του µισθίου και να κατατοπισθεί πλήρως επί των ανωτέρω σχετικών θεµάτων µε κανένα τρόπο δύναται να προβληθεί σαν δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερµηνεία των όρων και απαιτήσεων, ούτε απαλλάσσει αυτών της ευθύνης για την πλήρη συµµόρφωση του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 4. Παράδοση - Παραλαβή Μισθίου α. Το ΚΑΑΥ θα παραδώσει το µίσθιο στο µισθωτή, βάσει αναλυτικής περιγραφής, σε όποια πραγµατική κατάσταση βρίσκεται τούτο και την οποία ο µισθωτής θα δηλώσει ότι γνωρίζει και διατηρεί ή δε διατηρεί καµία απολύτως επιφύλαξη. β. Η παράδοση - παραλαβή θα γίνει µε πρωτόκολλο που θα συνταχθεί από επιτροπή του ΚAAY που θα συγκροτηθεί µε µέριµνά του. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα που ο µισθωτής θα λάβει την απόφαση της κατακυρώσεως, µε την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή σύµβασης πλαισίου και 1 ου έτους (η σύµβαση δε θα υπογραφεί πριν την κατάθεση εγγυητικής καλής εκτελέσεως). γ. Η άρνηση του µισθωτή να παραλάβει το µίσθωµα ή η µη εµφάνισή του εντός της ανωτέρω προθεσµίας για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεπάγεται ανάκληση της µισθώσεως και κατάπτωση του ποσού της εγγυήσεως συµµετοχής, πέραν της υποχρεώσεώς του για κάλυψη κάθε ζηµιάς που θα υποστεί το ΚΑΑΥ. δ. Σε περίπτωση λύσεως της συµβάσεως, λόγω λήξεως του χρόνου αυτής ως και σε περίπτωση µονοµερούς κηρύξεως του αναδόχου ως εκπτώτου, ή διακοπής της λόγω ανωτέρας βίας, ο µισθωτής οφείλει να παραδώσει το µίσθιο µε

14 Β- 14 όλα τα παρακολουθήµατά του (εγκαταστάσεις- εξοπλισµός κ.λ.π.) στην κατάσταση που το παρέλαβε και µε την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά ή απώλεια. Οι εµφανείς καταστροφές που θα διαπιστωθούν, ιδίως του εξοπλισµού και οι απώλειες, θα εκτιµηθούν από επιτροπή του ΚΑΑΥ, στην οποία µετέχει και ο µισθωτής ή εκπρόσωπος του και θα καταχωρηθούν στο πρωτόκολλο παράδοσης του µισθίου. Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει το πρωτόκολλο διατυπώνοντας επ' αυτού ή και µε ιδιαίτερη επιστολή του προς ΚΑΑΥ τις τυχόν αντιρρήσεις ή διαφωνίες του µόνον ως προς το ύψος των εκτιµώµενων ζηµιών ή απωλειών. Επί των αντιρρήσεων ή διαφωνιών θα αποφανθεί αµετακλήτως η ΥΒ. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συµβάσεως πλαισίου και αντίστοιχου συµβατικού έτους δεν επιστρέφεται µέχρις οριστικής ρυθµίσεως του όλου θέµατος, ή ακολουθείται η άµεση διαδικασία εισπράξεως του ΚΕ Ε (Ν 356/74). ε. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο µισθωτής αρνηθεί να παραδώσει το µίσθιο ή να υπογράψει το πρωτόκολλο παραδόσεως, η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή του ΚΑΑΥ η οποία θα υπογράψει το πρωτόκολλο χωρίς να είναι απαραίτητη η υπογραφή του µισθωτή, εφόσον η επιτροπή βεβαιώσει επί του πρωτοκόλλου την άρνηση του αυτή, µετά την πάροδο πέντε (5) ηµερών από την συµφωνηµένη ηµεροµηνία. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πρωτοκόλλου κοινοποιείται στο µισθωτή, µε ειδική µνεία επί του εγγράφου των όρων του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τους οποίους η άρνηση ή αποφυγή υπογραφής του πρωτοκόλλου από το µισθωτή συνεπάγεται αυτόµατα την αναγνώριση από αυτόν των διαλαµβανοµένων στο πρακτικό διαφορών για την τακτοποίηση των οποίων θα ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 ανωτέρω. 5. Πρόσληψη Προσωπικού α. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δε µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή ιαιτητικής Απόφασης (.Α.), τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων (N.1568/1985, Φ.Ε.Κ. 177/Α/ της ελληνικής νοµοθεσίας) κ.λ.π. και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο έγκαιρα και εµπρόθεσµα. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δεν θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή από την Υπηρεσία, παρά µόνο από τον εργολάβο, που θα τυγχάνει ο µοναδικός εργοδότης του ως άνω προσωπικού και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις από τη σύµβαση εργασίας και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές και ποινικές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφάλειας και προστασίας των εργαζοµένων του, του προσωπικού του ΚΑΑΥ και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης και ευθύνεται πλήρως, ποινικά και αστικά, για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού του η άλλων φορέων (π.χ. µεταφορικά µέσα).

15 Β- 15 β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των τµηµάτων και την εξυπηρέτηση των πελατών, το οποίο προσλαµβάνεται, ασφαλίζεται και µισθοδοτείται απ' αυτόν. Το προσωπικό αυτό πρέπει να συγκεντρώνει τα προσόντα που απαιτούνται από απόψεως καταλληλότητας, εµφανίσεως, επαγγελµατικής καταρτίσεως και συµπεριφοράς. γ. Το ΚΑΑΥ δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση και την άµεση αποποµπή των απείθαρχων ή ακατάλληλων ιδιωτών - υπαλλήλων του αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις από δόλο ή αµέλεια πράξεις του προσωπικού του κατά την εκτέλεση της εργασίας του. δ. Όλα τα µέτρα που αφορούν την επιλογή, πρόσληψη, µεταφορά, πληρωµή, ασφάλεια, υγεία, περίθαλψη, τροφοδοσία, στέγαση των εργαζοµένων υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων νόµων του κράτους. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Υπηρεσίας παράβαση των παραπάνω νόµων τότε η Υπηρεσία υποχρεούται να το αναφέρει αρµοδίως. Το ΚΑΑΥ δεν υποχρεούται να διαθέτει οικήµατα στον ανάδοχο και στο προσωπικό του πέραν των καθορισθέντων. ε. Η µεταφορά του προσωπικού, οι αποζηµιώσεις, λόγω εργατικών ατυχηµάτων, οι εισφορές προς το ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, οι φόροι και γενικά τα έξοδα λειτουργίας του µισθίου βαρύνουν τον ανάδοχο. στ. Για τυχόν επισκέπτες των εργαζοµένων στο µίσθιο κατά την ώρα λειτουργίας αυτού θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τους επισκέπτες των παραθεριστών. ζ. Ο Ανάδοχος και οι εργαζόµενοι σ` αυτόν και για αυτόν, κατά καµία έννοια δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπάλληλοι του Ελληνικού ηµοσίου ή του ΚΑΑΥ. 6. Εµφάνιση - Συµπεριφορά Προσωπικού α. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του ΚΑΑΥ για την εν γένει εµφάνιση και συµπεριφορά του προσωπικού του. β. Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ανηρτηµένη κατάσταση του προσωπικού, στο γραφείο του, θεωρηµένη από το γραφείο εργασίας στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή ΚΑΑΥ. Ως προς την υγιεινή κατάσταση του προσωπικού υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές υγειονοµικές και αστυνοµικές διατάξεις και να έχει συνεχώς ανηρτηµένη κατάσταση περιοδικής υγειονοµικής εξέτασης του προσωπικού. Τα έξοδα της υγειονοµικής εξέτασης βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης οφείλει να υποβάλει στον Ιατρό του ΚΑΑΥ τα πιστοποιητικά υγείας εργαζοµένων σε καταστήµατα-εργαστήρια και επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1199/ (απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το ΦΕΚ 60325/ του ίδιου Υπουργείου.

16 Β- 16 γ. Το προσωπικό θα ντύνεται µε τον κατάλληλο και οµοιόµορφο, κατά ειδικότητα, ιµατισµό ανάλογα µε την εργασία που ο καθένας θα προσφέρει µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Ακόµα το προσωπικό θα φέρει επί του στήθους, πινακίδα µε όνοµα, φωτογραφία και είδος απασχόλησης. δ. Απαγορεύεται ρητά στο προσωπικό του αντισυµβαλλοµένου να αφαιρέσει οποιοδήποτε αντικείµενο που ανήκει στο ΚΑΑΥ, ακόµη κι αν είναι αποδεδειγµένα άχρηστο, καθώς και να λαµβάνει γνώση εγγράφων του ΚΑΑΥ που δεν το αφορούν άµεσα. ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόµενους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για το προσωπικό, τον εξοπλισµό και τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει 7. Περιορισµοί Αναδόχου α. Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να εκπροσωπείται ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο να συµπεριφέρεται σαν υπάλληλος του ΚΑΑΥ και να χρησιµοποιεί στις συναλλαγές του µε τρίτους τον τίτλο του ΚΑΑΥ. β. Απαγορεύεται η πώληση από τον ανάδοχο νοθευµένων αλκοολούχων ποτών που διατίθενται στους χώρους κυρίως του beach bar και των κυλικείων (ουίσκι κλπ). γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και σε εγκαταστάσεις του ΚΑΑΥ και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και σε εγκαταστάσεις του ΚΑΑΥ που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή ακόµα και από ελαττωµατικό εξοπλισµό, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση 8. Έλεγχος Κανόνων Υγιεινής-Ειδών Κυλικείου Εστιατορίου Τιµών α. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ενεργεί οποιαδήποτε στιγµή έκτακτους ελέγχους, που αποσκοπούν στην εξακρίβωση της τήρησης των κανόνων υγιεινής, µε αρµόδιες επιτροπές, οιαδήποτε στιγµή, χωρίς να έχει υποχρέωση ενηµέρωσης ή προειδοποίησης του Αναδόχου, παρουσία του Αναδόχου ή αντιπροσώπου αυτού. β. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ενεργεί ποιοτικό και εργαστηριακό έλεγχο των τροφίµων (των ειδών που παρασκευάζει το ψητοπωλείο-κυλικείο), τα δείγµατα των οποίων θα παραλαµβάνονται από επιτροπή παρουσία του µισθωτή ή αντιπροσώπου αυτού. Σε κάθε παραλαβή των παραπάνω ειδών θα παρευρίσκεται ο εκπρόσωπος του ΚΑΑΥ. Τα δείγµατα βαρύνουν τον Ανάδοχο. γ. Απαγορεύεται να γίνονται παραλαβές προϊόντων οποιουδήποτε είδους, µετά την 13:00Ω καθηµερινώς, πλην Κυριακής και εξαιρετικών περιπτώσεων, µε έγκριση του ΚAAY.

17 Β- 17 δ. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί µε το προσωπικό του, πλήρη, συνεχή και απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που του διατίθενται και να συµµορφώνεται προς τις οδηγίες του ΚΑΑΥ. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι τόσο τα αναγκαιούντα για την καθαριότητα των χώρων είδη καθαριότητας και υγιεινής (απορρυπαντικά, σαπούνια χειρός, χαρτί υγείας) όσο και τα απαραίτητα είδη που τοποθετούνται πάνω στα τραπέζια ψητοπωλείουκυλικείου (χαρτοπετσέτες, αλάτι, πιπέρι, λαδόξιδο, υφασµάτινα τραπεζοµάντιλα, τραπεζοµάντιλα µιας χρήσεως κλπ) βαρύνουν τον Ανάδοχο. 9. Αποκοµιδή Απορριµµάτων α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά που αδειάζει ένα τραπέζι από τους πελάτες - παραθεριστές να αποκαθιστά αµέσως τη λειτουργικότητά του (συγκέντρωση απορριµµάτων, καθαριότητα), τόσο στο χώρο εστίασης όσο και στους λοιπούς χώρους. β Τα απορρίµµατα που προέρχονται από τη χρήση του µισθίου θα συγκεντρώνονται µε προσωπικό του αναδόχου και θα τοποθετούνται στους κάδους απορριµµάτων, που έχει τοποθετήσει το ΚAAY σε ορισµένα σηµεία του. Από τα σηµεία αυτά, µέχρι τους χώρους που αποτίθενται τα απορρίµµατα της περιοχής, θα µεταφέρονται µε προσωπικό και µέσα του ΚΑΑΥ. 10. Ώρες Λειτουργίας Οι ώρες λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων (καταστηµάτων) δύναται να είναι από 07:00 έως 01:30 της επόµενης, πλην του υπαίθριου bar (beach bar) που δύναται να λειτουργεί µέχρι τις 02:30 της επόµενης. Κατ ελάχιστον θα λειτουργούν ως εξής: α. Ψησταριά: θα λειτουργεί από 13:00 µέχρι 24:00 Ω καθηµερινά, εκτός Παρασκευής, Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, που θα λειτουργεί από 13:00 µέχρι 01:00 Ω της εποµένης. β. Ουζερί: θα λειτουργεί από 19:00 έως 01:00, της επόµενης καθηµερινά. γ. Κυλικεία: (1) Καφετερία: Θα λειτουργεί από 08:00 µέχρι 24:00, καθηµερινά εκτός Παρασκευής, Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, που θα λειτουργεί από 08:00 µέχρι 01:00 Ω, της εποµένης. (2) Β Πλαζ: Θα λειτουργεί κατ ελάχιστον από 09:00 µέχρι 20:30 Ω, καθηµερινά. Τις βραδινές ώρες (10:00 έως 01:30 της επόµενης) και µόνο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες δύναται να λειτουργήσει και σαν πιάνο bar. Η µουσική επένδυση του χώρου δύναται να πραγµατοποιηθεί µόνο µε live πιάνο, µε προσαρµογή των εγκαταστάσεων, µε µέριµνα του Αναδόχου και έγκριση του ΚΑΑΥ.

18 Β- 18 καθηµερινά. (3) Κυλικείο ΜΟΤΕΛ: Θα λειτουργεί από 09:00 µέχρι 20:30 Ω, (4) Υπαίθριο bar (Beach Bar): Θα λειτουργεί από 10:00 έως 02:30 της εποµένης καθηµερινά. δ. Το περίπτερο Μίνι Μάρκετ θα λειτουργούν: (1) Της Α ΠΛΑΖ από 08:00 µέχρι 00:30 Ω. (2) Περίπτερο, απέναντι από ιοικητήριο, από 09:00 έως 22:00 Ω. ε. Το κατ ελάχιστον ωράριο µπορεί να µειωθεί µετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του ΚΑΑΥ. Το ΚΑΑΥ διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης του ωραρίου αν διαπιστώσει ότι µε την αλλαγή αυτή θα υπάρξει βελτίωση στην εξυπηρέτηση των παραθεριστών. 11. Εξυπηρέτηση Παραθεριστών Οι παραθεριστές - πελάτες θα εξυπηρετούνται µε το σύστηµα της αυτοεξυπηρέτησης (SELF- SERVICE), πλην του χώρου του ουζερί που θα λειτουργεί µε σερβιτόρους. Απαγορεύεται γενικά η χρήση σκευών µιας χρήσης (πλαστικά ποτήρια κλπ), εκτός εάν τα προσφερόµενα είδη είναι για χρήση εκτός των καταστηµάτων. Με µέριµνα αναδόχου να τοποθετηθεί και χρησιµοποιηθεί σύστηµα σειράς προτεραιότητας. 12. Κυτίο Παραπόνων - Υποδείξεων α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει σε εµφανές σηµείο του µισθίου και προσιτό στους παραθεριστές κυτίο επωνύµων παραπόνων και υποδείξεων. Το κιτίο θα κλειδώνεται µε δύο λουκέτα. Τα κλειδιά του ενός λουκέτου θα φυλάσσονται από το ΚΑΑΥ του δε άλλου από τον ανάδοχο. Κάθε κυτίο θα αναγράφει ευκρινώς εξωτερικά, ότι ανώνυµα παράπονα (χωρίς όνοµα - διεύθυνση ή κατοικία στο ΚΑΑΥ) δεν υποχρεούται να το εξετάσει η ιοίκηση του ΚΑΑΥ. β. Το παραπάνω κυτίο θα ανοίγεται µια φορά τουλάχιστο την εβδοµάδα παρουσία εκπροσώπου του ΚΑΑΥ και του αναδόχου και τα εντός αυτού υπάρχοντα δελτία θα τίθενται υπόψη του ιοικητή του ΚΑΑΥ, για εξέταση και λήψη τυχόν απαιτουµένων µέτρων, µε ενηµέρωση επ' αυτών και του παραπονούµενου. 13. Λεπτοµέρειες επί της Ποιότητας Ποσότητας και Τιµής Εδεσµάτων και Ποτών α. Για τα τυποποιηµένα παγωτά θα υπάρχει τιµοκατάλογος αναρτηµένος και θα φαίνεται καθαρά η τιµή του τιµοκαταλόγου. β. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρύνει τους παραθεριστές µε κουβέρ. γ. Η φέτα που θα χρησιµοποιείται να είναι Π.Ο.Π. Απαγορεύεται η χρήση υποκατάστατων ή µετουσιωµένων τυριών.

19 Β- 19 δ. εν θα προσφέρονται ποτά, που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση πλαίσιο, εκτός αν αυτό αποφασισθεί από κοινού µεταξύ ΚΑΑΥ και Αναδόχου και µε έγκριση ή µη, τελικά, της ΥΒ. ε. Ο κιµάς και το κρέας να είναι νωπά προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο κιµάς (για όλες τις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται) να είναι από βοδινό κρέας. στ. Η πίτσα να παρασκευάζεται από νωπά υλικά αρίστης ποιότητας τη στιγµή της παραγγελίας. ζ. Το προσφερόµενο ούζο σε ποτήρι ή καραφάκι να είναι από αναγνωρισµένες εταιρείες (όχι χύµα). η. Όσα είδη περιλαµβάνονται στην Τεχνική Προδιαγραφή του ΓΕΣ/ ΕΜ/7 η Έκδοση πρέπει να πληρούν τους όρους αυτής, ενώ όσα είδη δεν περιλαµβάνονται σ αυτήν να πληρούν τους όρους της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. θ. Η δειγµατοληψία των τροφίµων θα διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον ΚΤΠ, την Τεχνική Προδιαγραφή Ειδών Κυλικείου του ΓΕΣ/ ΕΜ/7 η Έκδοση και τον ΣΚ Ανακύπτοντα Θέµατα που Αφορούν τη Λειτουργικότητα του Μισθίου Οποιοδήποτε θέµα ανακύπτει σχετικά µε τη λειτουργία των διαφόρων τµηµάτων του αναδόχου, αυτό θα συζητείται µεταξύ του αναδόχου και του ΚΑΑΥ και εφόσον θα βρίσκεται λύση ύστερα από κοινή αποδοχή των δύο (2) συµβαλλοµένων µερών θα τίθεται υπόψη της ΥΒ για την έγκριση ή µη, άλλως θα ισχύουν οι όροι της υπογραφείσας σύµβασης πλαισίου. 15. Γενικά Το ΚΑΑΥ διατηρεί το δικαίωµα να πωλεί από το παράρτηµα του ΕΚΕΜΣ και τις λοιπές εκµεταλλεύσεις του (Λέσχη, Κυλικείο, ΚΨΜ κλπ) διάφορα είδη, τα οποία ενδεχοµένως να πωλεί και ο Ανάδοχος. Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Αλέξανδρος Σιρίτογλου Υ δ κ τ ή ς Ανθστης(ΥΓ) Τριανταφύλλου Μαρία Ι ΣΕ/ ντης

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 35/2015 «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ TOY 251 ΓΝΑ» 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Διεύθυνση Διοικητικού Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Νέο Φάληρο : 30/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 28.08.2015, ώρα 13.00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 28.08.2015, ώρα 13.00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1724 Θεσσαλονίκη, 04.08.2015 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850674 2015-06-16

15PROC002850674 2015-06-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 04/08/2014 Α. Π. 54831 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002214081 2014-08-01

14PROC002214081 2014-08-01 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 01.08.2014 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 6291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Έχοντας υπόψη: Τις ακόλουθες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628282 2015-03-10

15PROC002628282 2015-03-10 15PROC002628282 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ψώρας Ζ. Τηλ.: 2467350626 Fax : 2467350657

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΔΑ: ΒΕΝΥ469ΗΔΞ-0ΦΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ : 10-5-2013 Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Β/5757 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς. Λιβαδειά Αρ. Πρωτ. Σ/ 59 11/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 95/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Έχοντας υπόψη: Τις

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 14PROC002380112 2014-11-04 Χανιά, 4/11/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 10303 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουνιαλή 2Α Ταχ. Κωδ.: 731 00 Πληροφορίες: Σταυρούλα Στιβανάκη Τηλ.: 2821047111-101 Fax: 2821047108

Διαβάστε περισσότερα