Δ/νζη : Διοικηηικού Oικονομικού Υποδ/ζη : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροθορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/νζη : Διοικηηικού Oικονομικού Υποδ/ζη : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροθορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Γ/νζη: Λεωθ. Αλεξάνδπαρ ΑΘΗΝΑ Αθήνα, Σηλ: , Fax: Αρ. Πρωη /909 Δ/νζη : Διοικηηικού Oικονομικού Υποδ/ζη : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροθορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : Fax : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Νο 121(EKATON EIKOΗ ENA) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΝΝΔΑ (9) ΠΤΡΑΝΣΟΥΩΝ ΘΤΡΩΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΡΟΜΟΤ ΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ με κωδικό CPV Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: 1. Σνπ Ν. 2286/1995, «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/Α/ ). 2. Σνπ Ν. 2362/1995, «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ» (ΦΔΚ 247/Α/ ). 3. Σνπ Ν. 2503/1997, «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, θ.ι.π.» (άξζξν 13 πξνκήζεηεο γηα πεηξειαηνεηδή θαη ηξφθηκα) (ΦΔΚ 107/Α/ ). 4. Σνπ Ν. 2522/1997, «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ» (ΦΔΚ 178/Α/ ). 5. Σνπ Ν. 2741/1999, «Δληαίνο θνξέαο ειέγρνπ ηξνθίκσλ θ.ι.π.» (άξζξν 8 Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο) (ΦΔΚ 199/Α/ ). 1

2 6. Σνπ Ν. 2810/2000 «Πεξί Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ» (άξζξν 35 παξ. 8, κε ππαγσγή ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο ζε ηέινο ραξηνζήκνπ ή ζε άιιε επηβάξπλζε) (ΦΔΚ 61/A/ ). 7. Σνπ Ν. 3886/2010, «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (ΦΔΚ 173/Α/ ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε ή ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 8. Σνπ Ν. 3204/2003 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο» (άξζξν 14 παξ. 1 γηα θχιαμε θαη θαζαξφηεηα Ννζνθνκείσλ & άξζξν 14 παξ. 3 γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ) (ΦΔΚ 296/Α/ ). 9. Σνπ Ν. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (ΦΔΚ 30/Α/ ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/ ). 10. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 81/Α/4-4-05). 11. Σνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα»(ΦΔΚ 74/Α/ ) 12. Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31 εο Μαξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 13. Σνπ Π.Γ. 370/1995, «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ην θνηλνηηθφ δίθαην» (ΦΔΚ 199/Α/ ) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 105/2002 (ΦΔΚ 100/Α/ ) θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 14. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ 150/Α/ ). 15. Σνπ Π.Γ. 346/1998, «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλνηηθφ δίθαην» (ΦΔΚ 230/Α/ ) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 18/2000 (ΦΔΚ 15/Α/ ) θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3867/2007 (ΦΔΚ 128Α ) «Πεξί αξκνδηφηεηαο λα απνθαζίζνπλ ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ άιιν φξγαλν γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ » 17. Σελ ππ αξηζκ πξση 423/ απφθαζε ηνπ Γ γηα ηελ έγθξηζε πίζησζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ) θαη άκεζε δηελέξγεηα πξνρείξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δέθα (10) ππξάληνρσλ ζπξψλ ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ Αθηηλνινδηαγλσζηηθνχ θαη ηνπ Αθηηλνζεξαπεπηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 2

3 Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ο Τ Μ Δ Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΝΝΔΑ (9) ΠΤΡΑΝΣΟΥΩΝ ΘΤΡΩΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΡΟΜΟΤ ΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ με κωδικό CPV σο αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ καο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο EYΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 'Οζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ δαθηπινγξαθεκέλε πξνζθνξά ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κέρξη ηηο 29 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2014 εκέξα ΣΔΣΑΡΣΖ θαη ψξα 10.00πμ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη απνζθξάγηζε ησλ θπξίσο θαθέισλ θαη ηνπ ππνθαθέινπ κε ηα ηερληθά ζηνηρεία απφ επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχζεθε ζηνλ ειιεληθφ ηχπν : Α) ΗΜΔΡΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ: 1. ΖΜΔΡΖΗΑ ηελ 7/10/ ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜ/ΗΩΝ ηελ 8/10/2014 Β) ΗΜΔΡΗΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: 1. ΡΗΕΟΠΑΣΖ ηελ 8/10/2014 Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο (δσξεάλ πξφζβαζε) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www. agsavvas-hosp.gr ζην πξφγξακκα δηαχγεηα, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο ΓΔΝ ζα δηαηίζεληαη απφ ην Ννζνθνκείν Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή απφδεημεο πιεξσκήο ηεο δηαθήξπμεο. Γηα δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα απεπζχλνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ζηα ηει θαη Οηθνλνκηθά Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Prospectus Γείγκα ζηνηρεία πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Απαξαίηεηα + +δηαζέζηκν πξνο επίδεημε 3

4 Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε ηεο νπνίαο αλαπφζπαζην κέξνο απνηεινχλ ην εμήο παξάξηεκα : ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: - Πνζφηεηεο Πξνυπνινγηζκφο. Απθπο 1 ο -Σπόπορ καηάπηιζηρ και ςποβολήρ πποζθοπών. 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε ζε έλα (1) αληίγξαθν ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζπλνδεπφκελεο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 2. ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν, θαη ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε Σερληθή Πξνζθνξά. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 5. Οη ππνθάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο ππνθαθέινπ. 6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 7. Ο πποζθέπων θεωπείηαι όηι αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθςλάκηωρ όλοςρ ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ ή ππόζκληζηρ, εκηόρ εάν καηά πεπίπηωζη ζηην 4

5 πποζθοπά ηος πηηά αναθέπει ηα ζημεία εκείνα ηα οποία ηςσόν δεν αποδέσεηαι. ηην πεπίπηωζη αςηή, ππέπει ο πποζθέπων να αναθέπει ζηην πποζθοπά ηος ηοςρ όποςρ ηηρ πποζθοπάρ πος είναι διαθοπεηικοί από ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ, πποκειμένος να αξιολογηθούν. 8. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηνλ αχμνληα αξηζκφ είδνπο, ηφζν ζηελ ηερληθή φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, αλαγξάθνληαο νπσζδήπνηε επί πνηλή απνξξίςεσο ηνλ αχμνληα αξηζκφ είδνπο, φπσο αθξηβψο απηφο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε 9. Όηαλ απφ ηε δηαθήξπμε πξνβιέπεηαη καηάθεζη δειγμάηων, απηά πξέπεη λα θέξνπλ απηνθφιιεηε εηηθέηα πνπ λα αλαγξάθεη επθξηλψο ηελ επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ είδνπο σο νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Σα δείγκαηα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ. 10.Η πξνζθνξά δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ ζηνλ ίδην αχμνληα αξηζκφ είδνπο, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο λα απνηειέζεη ιφγν απφξξηςεο ηεο. 11.Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απηφκαηα δεζκεχεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ηα είδε πνπ πξνζθέξνπλ είλαη αζθαιηζκέλα κέρξη ηεο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη επηπιένλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπζθεπέο-κεραλήκαηα, φηη εγγπψληαη ηελ απξφζθνπηε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ έηνπο. Απφθιηζε απφ ηνλ φξν απηφ ζπλεπάγεηαη απηνκάησο απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 12.Οι ζςμμεηέσονηερ ζηο διαγωνιζμό ζςζκεςών-μησανημάηων ππέπει: α) Να ζπλνδεχνπλ ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, νη νπνίεο πξέπεη λα απνδίδνπλ πηζηά ην πξσηφηππν θείκελν (ην νπνίν επίζεο ζα θαηαηίζεηαη) θαη λα θέξνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη β) Να δειψλνπλ φηη ζα παξέρνπλ θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ηνπο εθπαίδεπζε ζην ηαηξηθφ, παξαταηξηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ρξήζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ. (Άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Ν.2955/ ). 13. Oη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα θαηαζέηνπλ επί πνηλή απνξξίςεσο ππεχζπλε δήισζε Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψζνπλ φηη : α) Η επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο, β) Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ γ) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, δ) Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην 5

6 ηνκέα. ε) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία Απθπο 2 ο Πποζθεπόμενερ ηιμέρ Οη ηηκέο πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ γηα παξάδνζε ειεχζεξε ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη αλά κνλάδα σο εμήο: α) ηηκή ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο, εθηφο απφ ην ΦΠΑ. β) πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ΔΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ θαη λα αλαγξάθνπλ ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Υξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ: : ΔΝΣΟ ΔΝΟ (1) ΜΖΝΟ ημείωζη : Oι ηιμέρ πος θα δοθούν εκ μέποςρ ηων ππομηθεςηών θα ππέπει να είναι μικπόηεπερ ή ίζερ με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος ηιμών ηηρ επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ καηά ηην ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού Άπθπο 3 ο -Κπίζειρ αποηελεζμάηων διαγωνιζμού. Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε γλσκνδφηεζή ηνπ κπνξεί λα πξνηείλεη: Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή γηα κεγαιχηεξε θαηά πνζνζηφ 30% ή γηα κηθξφηεξε θαηά πνζνζηφ 50% (ή ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ). Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθ φζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ή ηελ δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ, γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. Δθ φζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ ν πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη κε θιήξσζε. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ ελδηαθεξφκελε Τπεξεζία γηα λα πξνβεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο. 6

7 Μαηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο (ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ). Απθπο 4 ο -ύμβαζη (Ππόζκληζη - Τπογπαθή - Γιάπκεια ιζσύορ). ηνλ πξνκεζεπηή (ή εξγνιήπηε) ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνζηέιιεηαη εγγξάθσο αλαθνίλσζε θαη πξνζθαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Με ηελ έγγξαθε αλαθνίλσζε ζηνλ πξνκεζεπηή (ή εξγνιήπηε), ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Ζ διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ για είδη με ημημαηικέρ παπαδόζειρ θα ιζσύει γηα έλα ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έλα δίκελν κνλνκεξψο απφ ην Ννζνθνκείν ρσξίο θακηά εηδνπνίεζε. Γηα πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε ηνπο εμήο φξνπο: Α) Η παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο Β) Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ζα νξίδεηαη ξεηά ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ πξνβιέπεηαη ε ζχκβαζε ή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη αλαινγία. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δεζκεχνληαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα παξαζηεί αλάγθε πξνζθπγήο ζε δηθαζηηθή αξρή, θαζνξίδεηαη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ηειηθψο ζα ππνγξαθνχλ, σο ηφπνο εθηέιεζεο ε Αζήλα, ππνβαιινκέλσλ ησλ πξνκεζεπηψλ (ή εξγνιεπηψλ) αλεπηθχιαθηα ζηε δηθαηνδνζία ηνπο. Απθπο 5 ο -Tπόπορ πληπωμήρ-kπαηήζειρ: Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ κε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάςεη επδηάθξηηα ζην ηηκνιφγην ηελ αθξηβή νλνκαζία ηνπ είδνπο ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηε ζχκβαζε. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππφθεηηαη ζηηο πην θάησ θξαηήζεηο: Πνζνζηφ 1,50% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ΜΣΠΤ (άξζξν 22 ηνπ ΠΓ 422/81). 7

8 Πνζνζηφ 0,036% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηέινο ραξηνζήκνπ ππέξ ΜΣΠΤ (άξζξν 10 ηνπ Ν.187/43 & άξζξν 7 ηνπ Ν.184/90). Πνζνζηφ 2% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνεγνπκέλσλ θξαηήζεσλ (άξζξν 3 ηνπ Ν.3580/2007 θαη άξζξν 24 παξ. 6 ηνπ Ν. 3846/2010). Φφξνο εηζνδήκαηνο 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ θξαηήζεσλ. O Πξφεδξνο Γ - Γηνηθεηήο Νηθφιανο Φαιδακήο 8

9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΑΝΖΚΔΗ ΣΖ ΓΗΑΚ ΝΟ 121 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΠΟΡΣΔ ΠΤΡΑΝΣΟΥΔ - ΠΟΡΣΔ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΙ ΠΤΡΑΝΣΟΥΔ ΠΟΡΣΔ θαλνληζκόο ππξνπξνζηαζίαο (ΠΑ 71/1988, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ Τ.Α / 5428/1993), πεξηγξάθεη ηελ ππξαληίζηαζε σο ηελ ηθαλόηεηα κηαο θαηαζθεπήο ή ελόο δνκηθνύ ζηνηρείνπ λα αληηζηέθεηαη γηα έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ νλνκάδεηαη δείθηεο ππξαληίζηαζεο, ζηα ζεξκηθά απνηειέζκαηα κηαο θσηηάο, ρσξίο απώιεηα ηεο επζηάζεηαο, ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο αληίζηαζήο ηνπ ζηε κεηαθνξά ηεο ζεξκόηεηαο. χκθσλα κε ηνλ ίδην θαλνληζκφ, ππξάληνρν θνχθσκα είλαη απηφ πνπ δνθηκαδφκελν καδί κε φιν ην ζχζηεκα ζηήξημεο ηνπ ζε πξφηππε δνθηκαζία ππξαληίζηαζεο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, παξνπζηάδεη έλαλ θαζνξηζκέλν δείθηε ππξαληίζηαζεο. Ο δείθηεο ππξαληίζηαζεο ελφο θνπθψκαηνο εμαξηάηαη ηφζν απφ ην πιηθφ θαηαζθεπήο, ηε ρξεζηκνπνηνχκελε δηαηνκή, ην πιηθφ επηθάιπςεο αιιά θαη ηελ χπαξμε ππξάληνρνπ πιηθνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο δηαηνκήο. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΤΡΑΝΣΟΥΖ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ Βάζεη ηεο δηαηαγήο Α.Π Φ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο/ Γηεύζπλζε Η - Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο / Σκήκα 1ν - Ππξνζβεζηηθώλ Καλνληζκώλ θαη Γηαηάμεσλ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ππξαληνρήο ησλ θνπθσκάησλ είλαη ηα αθόινπζα: Πηζηνπνηεηηθό ή έθζεζε δνθηκήο αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ απφ ην θνξέα δηαπίζηεπζεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν δείθηεο ππξαληίζηαζεο πνπ αθνξά ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ζηε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο θαη ν θαλνληζκφο, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε δνθηκή. Βεβαίσζε από ηνλ Δ.Λ.Ο.Σ.όηη ην εξγαζηήξην είλαη δηαπηζηεπκέλν από ηνλ επίζεκν θνξέα δηαπίζηεπζεο ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηηκνινγίνπ αγνξάο, ζην νπνίν Δπίζεκα πηζηνπνηεκέλε Ππξάληνρε πφξηα θαηάιιειε γηα ιεβεηνζηάζηα, δψλεο ππξνπξνζηαζίαο, αληιηνζηάζηα, δεμακελέο πεηξειαίνπ, βηνκεραληθνχο ρψξνπο θ.α. Απφ αηζάιηλε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε ππξάληνρα ζέξκν - ερνκνλσηηθά πιηθά εζσηεξηθά, κεληεζέδεο επαλαθνξάο, θάζα θαη θχιιν ειεθηξνζηαηηθήο ππξάληνρεο βαθήο. ΠΟΙΟΣΗΣΑ Θα είλαη νη ζύξεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 12A Ππξάληνρεο πόξηεο θαηαζθεπαζκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο ζύκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνύο θαλνληζκνύο, κε πιαίζην από αηζάιηλν πξεζαξηζηό ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Πόξηεο κνλόθπιιεο ή δίθπιιεο ππξαζθάιεηαο κε βάζε ηελδπξσπατθή Ννκνζεζία θαηά REI 90 ιεπηώλ θαη 120 ιεπηώλ. Πηζηνπνηεκέλεο θαη ειεγκέλεο κε βάζε ηνλ θαλνληζκό UNI Κάζζα αηζάιηλε, πάρνπο 2,0 mm, γαιβαληζκέλε θαη πεξαζκέλε κε αζηάξη θαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε. Πόξηεο Ππξάληνρεο κε θάζζα πεξηκεηξηθή κε εληνηρηζκέλεο ιάκεο. 9

10 Με ηαηλία ζεξκνδηνγθνύκελε πάλσ ζηελ θάζζα γηα θαπλνζηεγάλσζε. Με δύν αηζάιηλνπο κεληεζέδεο, ν έλαο ξπζκηδόκελνο κε ειαηήξην γηα ην απηόκαην θιείζηκν ηεο πόξηαο. Φύιιν από γεκηζκέλν ζεξκνδηνγθνύκελν πιηθό. Γπλαηόηεηα θαηαζθεπήο ησλ πνξηώλ κε ηδάκη. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε ρξήζε δηαθαλώλ ζηνηρείσλ είλαη επηβεβιεκέλε, όπσο π.ρ. ζηα λνζνθνκεία, όπνπ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε νξαηόηεηα θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηεο πόξηαο. κε κπάξεο παληθνύ, κεραληζκό επαλαθνξάο, θεγγίηεο, Ζ/Μ Σνίρνπ, θιεηδαξηά δηπιήο αζθάιηζεο.ζπλεξγείν γηα άκεζε ηνπνζέηεζε. ΓΔΝΙΚΑ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΤΡΑΝΣΟΥΔ ΠΟΡΣΔ Ππξάληνρε ζύξα (αληηζηξέςηκε) κε δείθηε ππξνπξνζηαζίαο 90' ;H 120 κνλόθπιιε ή δίθπιιε, κε πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο Αξρήο, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ππξνπξνζηαζίαο UNI Θπξόθπιιν, ηύπνπ ζάληνπηηο από ειεθηξνγαιβαληζκέλν ραιπβδνέιαζκα κε εζσηεξηθή γέκηζε από ππξάληνρα πιηθά, ζπλνιηθνύ πάρνπο 50 ρηι. γηα REI 90 θαη REI 120 Πόξηα Ππξαζθαιείαο κε θάζα γσληαθή από ειεθηξνγαιβαληζκέλν ραιπβδνέιαζκα, ζε ζρήκα Ε, κε ηξία ηδηλέηηα ζεθάζεπιεπξά. Ππξάληνρε θιεηδαξηά, ηύπνπ patent κε πξνδηάζεζε γηα θύιηλδξν YALE. ηαζεξό έκβνιν ζηελ πιεπξά ησλ κεληεζέδσλ. Ππξάληνρα πόκνια θαη επηζηόκηα ρξώκαηνο καύξνπ. Γπν κεληεζέδεο γηα ηηο κνλόθπιιεο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ξπζκηδόκελνο γηα απηόκαην θιείζηκν θαη ηέζζεξηο γηα ηηο δίθπιιεο εθ ησλ νπνίσλ νη δύν ξπζκηδόκελνη γηα απηόκαην θιείζηκν. Θεξκνδηνγθνύκελε ηαηλία πεξηκεηξηθά. Πηλαθίδα κε ηα ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο. Κάζα θαη ζπξόθπιια βακκέλα κε επνμηθή βαθή θνύξλνπ ύξηεο ζηαζεξνπνίεζεο εκηζηαζεξνύ θύιινπ γηα ηηο δίθπιιεο. ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΠΤΡΑΝΣΟΥΔ ΠΟΡΣΔ για ηο ςπόγειο Θύπα Π1, πξεζαξηζηή δίθπιιε δηαζηάζεσλ(θαζαξφ άλνηγκα-δηάζηαζε θχιισλ 0,70+0,70) 1,40Υ2,20m, ππξάληνρε,σ120,βηνκεραληθνχ ηχπνπ Berkens/Bercoral ηεο Quality ή ηζνδπλάκνπ, απνηεινχκελε απφ κεηαιιηθή θάζζα, ζπξφθπιιν απφ άθαπζην ππξήλα αηζάιηλα πιαίζηα, κεηά ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο,ιεηηνπξγίαο, κεραληζκψλ,κπάξαο παληθνχ, καγλήηεο θ.ι.π. πνπ απαηηνχληαη πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο, έηνηκεο πξνο πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο λνκνζεζίαο. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη,απνμήισζε κεηαιιηθήο πόξηαο θαη θάζζαο, απνθαηάζηαζε ηνπ ιακπά,όια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά επη ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε απαηηνύκελε εξγαζία γηα ηελ 10

11 πιήξε θαηαζθεπή, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε,πξνο πιήξε ιεηηνπξγία.ζ λέα πόξηα ζα ζηεξηρηεί ζε θνηινδνθνύο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν. Θύπα Π2, πξεζαξηζηή δίθπιιε δηαζηάζεσλ(θαζαξφ άλνηγκα-δηάζηαζε θχιισλ 0,75+0,75) 1,50Υ2,05m, ππξάληνρε,σ120,βηνκεραληθνχ ηχπνπ Berkens/Bercoral ηεο Quality ή ηζνδπλάκνπ, απνηεινχκελε απφ κεηαιιηθή θάζζα, ζπξφθπιιν απφ άθαπζην ππξήλα αηζάιηλα πιαίζηα, ππξάληνρν θεγγίηε, κεηά ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο,ιεηηνπξγίαο, κεραληζκψλ,κπάξαο παληθνχ, καγλήηεο θ.ι.π. πνπ απαηηνχληαη πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο, έηνηκεο πξνο πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο λνκνζεζίαο. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά επη ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε απαηηνύκελε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε,πξνο πιήξε ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο,ιεηηνπξγίαο κεραληζκώλ,κπάξαο παληθνύ, καγλήηεο ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. ηα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ππξάληνρσλ γπςνζαλίδσλ Σ120 γηα ην θιείζηκν δηπιαλνύ αλνίγκαηνο πνπ ζα αθπξσζεί δηαζηάζεσλ 1,50Υ2,05 Θύπα Π3, κνλφθπιιε δηαζηάζεσλ (θαζαξφ άλνηγκα θχιισλ)1,10υ2,15m, ππξάληνρεο,σ120,βηνκεραληθνχ ηχπνπ Berkens/ Bercoral ηεο Quality ή ηζνδπλάκνπ, απνηεινχκελεο απφ κεηαιιηθή θάζζα,ζπξφθπιιν απφ άθαπζην ππξήλα κε αηζάιηλα πιαίζηα, κεηά ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο,ιεηηνπξγίαο, κεραληζκψλ,κπάξαο παληθνχ, καγλήηεο θ. ι. π. πνπ απαηηνχληαη πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο, έηνηκεο πξνο πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο λνκνζεζίαο. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη, απνμήισζε μχιηλεο ζχξαο θαη θάζζαο, φια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ ζπξψλ. για ηο Ηζόγειο Θύπα Π4, κνλφθπιιε δηαζηάζεσλ (θαζαξφ άλνηγκα θχιισλ)1,20υ2,15m, ππξάληνρε,σ90,βηνκεραληθνχ ηχπνπ Berkens/ Bercoral ηεο Quality ή ηζνδπλάκνπ, απνηεινχκελε απφ κεηαιιηθή θάζζα,ζπξφθπιιν απφ άθαπζην ππξήλα κε αηζάιηλα πιαίζηα, ππξάληνρν θεγγίηε, κεηά ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο,ιεηηνπξγίαο, κεραληζκψλ,κπάξαο παληθνχ, καγλήηεο θ. ι. π. πνπ απαηηνχληαη πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο, έηνηκεο πξνο πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο λνκνζεζίαο. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ ζπξψλ. Θύπερ Π5,Π7,Π8, πξεζαξηζηή δίθπιιε δηαζηάζεσλ(θαζαξφ άλνηγκα-δηάζηαζε θχιισλ 0,90+0,90) 1,80Υ2,20m, ππξάληνρε,σ90,βηνκεραληθνχ ηχπνπ Berkens/Bercoral ηεο Quality ή ηζνδπλάκνπ, απνηεινχκελε απφ κεηαιιηθή θάζζα, ζπξφθπιια απφ άθαπζην ππξήλα αηζάιηλα πιαίζηα, ππξάληνρν θεγγίηε, κεηά ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο,ιεηηνπξγίαο, κεραληζκψλ,κπάξαο παληθνχ, καγλήηεο θ.ι.π. πνπ απαηηνχληαη πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο, έηνηκεο πξνο πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο λνκνζεζίαο. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά επη ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε απαηηνύκελε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε,πξνο πιήξε ιεηηνπξγία,θαζώο θαη ην θιείζηκν κε ππξάληνρν πέηαζκα αληίζηνηρεο αληίζηαζεο Σ90, πεξηκεηξηθά θαη από ην ηαβάλη, επηθαλείαο 4κ2 (πεξίπνπ).ηελ Π8,ππνρξενύηαη λα απνμειώζεη ηελ παιαηά μύιηλε θάζζα θαη πόξηα θαη λα απνθαηαζηήζεη ην επίρξηζκα ηνπ ιακπά. Θύπα Π6, πξεζαξηζηή δίθπιιε δηαζηάζεσλ(θαζαξφ άλνηγκα-δηάζηαζε θχιισλ 0,50+1,00) 1,50Υ2,20m, ππξάληνρε,σ90,βηνκεραληθνχ ηχπνπ Berkens/Bercoral ηεο Quality ή ηζνδπλάκνπ, 11

12 απνηεινχκελε απφ κεηαιιηθή θάζζα, ζπξφθπιια απφ άθαπζην ππξήλα αηζάιηλα πιαίζηα, ππξάληνρν θεγγίηε, κεηά ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο,ιεηηνπξγίαο, κεραληζκψλ,κπάξαο παληθνχ, καγλήηεο θ.ι.π. πνπ απαηηνχληαη πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο, έηνηκεο πξνο πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο λνκνζεζίαο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο ΣΤ. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε απαηηνύκελε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε,πξνο πιήξε ιεηηνπξγία. Για ηο 1 ο όποθο Θύπα Π9, πξεζαξηζηή δίθπιιε δηαζηάζεσλ(θαζαξφ άλνηγκα-δηάζηαζε θχιισλ 0,40+1,00) 1,40Υ2,15m, ππξάληνρε,σ90,βηνκεραληθνχ ηχπνπ Berkens/Bercoral ηεο Quality ή ηζνδπλάκνπ, απνηεινχκελε απφ κεηαιιηθή θάζζα, ζπξφθπιια απφ άθαπζην ππξήλα αηζάιηλα πιαίζηα, ππξάληνρν θεγγίηε, κεηά ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο,ιεηηνπξγίαο, κεραληζκψλ,κπάξαο παληθνχ, καγλήηεο θ.ι.π. πνπ απαηηνχληαη πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο, έηνηκεο πξνο πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο λνκνζεζίαο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο ΣΤ. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη, ε θνηινδνθόο ζηήξημεο, ε ιακαξίλα πάρνπο 1,5mm δηαηνκήο Π πνπ ζα θαιύςεη ηελ παιαηά κεηαιιηθή θάζζα, όια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά επη ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε απαηηνύκελε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε,πξνο πιήξε ιεηηνπξγία. Θα αλαδεηρζεί έλαο κεηνδόηεο γηα ην ζύλνιν ησλ ζπξώλ θαη εξγαζηώλ ηνπνζέηεζεο ηνπο όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Οι καηαζκεςαζηικέρ λεπηομέπειερ και οι ακπιβείρ διαζηάζειρ, θα οπιζηικοποιηθούν από ηον ανάδοσο, ζε ζςνεπγαζία με ηην ΣΤ. Δπίζηρ ο σπόνορ ηοποθέηηζηρ ηων θςπών θα γίνει ζε ζςνεπγαζία με ηην Σ.Τ. πποκειμένος να μην παπακωλύεηαι η λειηοςπγία ηος Νοζοκομείος, πος ζημαίνει όηι η ηοποθέηηζη θα γίνει, κάποια απογεύμαηα και αββαηοκύπιακα, ώζηε να καηαζηεί όζο ηο δςναηό μικπόηεπη η όσληζη, ζηοςρ σώποςρ. H Πποϊζηαμένη ηος Σεσνικού Αγγελική Γεωπγούλη Πολιηικόρ Μησ/κόρ 12

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8)

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα