9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των χώρων για την κατασκευή των λεκανών του ΧΥΤΥ Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου (περίφραξη, διάστρωση με μπετόν, κ.λ.π.) Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (διαμόρφωση εδάφους, τσιμεντόστρωση, κ.λπ.) Εργασίες κατασκευής κτιρίων Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης των οχημάτων Κατασκευή δικτύων (ρεύματος, υδροδότησης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, εξαερισμού, κ.λ.π) Εργασίες μεταφοράς αδρανών υλικών και αμμοχάλικων για τις ανάγκες κατασκευής επιχωμάτων, διάστρωσης οδών ή τυχόν επιτόπου παρασκευής σκυροδεμάτων Μεταφορά των χωμάτων από τις εκσκαφές στους χώρους αποθήκευσης Τονίζεται ότι όλες οι πιέσεις που αφορούν στη φάση κατασκευής του έργου είναι παροδικές και θα εκλείψουν με την αποπεράτωση αυτού. Στη φάση της λειτουργίας το έργο περιλαμβάνει: Λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και ειδικότερα, λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού εντός κτιρίου με στόχο το μηχανικό διαχωρισμό των υλικών και κομποστοποίηση του διαχωριζόμενου οργανικού κλάσματος σε κλειστό σύστημα Υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων της επεξεργασίας Λειτουργία των μονάδων αντιρρύπανσης: συστήματα απόσμησης και αποκονίωσης, έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, έργα διαχείρισης βιοαερίου 9.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι εργασίες κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, δεν επηρεάζουν τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής διότι δεν προκαλούν μεταβολές στη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου, στη θερμοκρασία και τη συχνότητα/ένταση της βροχόπτωσης. Η εγκατάσταση δε του έργου σε οικόπεδο όπου ήδη λειτουργεί ο ΧΥΤΑ της Σητείας, δεν πρόκειται να επιφέρει ουσιώδεις μεταβολές στην ήδη διαμορφωμένη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 1

2 9.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή Κατά την κατασκευή, οι αισθητικές επιπτώσεις από την ύπαρξη των εργοταξίων και των δανειοθαλάμων προσωρινής αποθήκευσης των προϊόντων εκσκαφών είναι αναπόφευκτες. Με την περάτωση του έργου θα υπάρξουν μόνιμες αλλαγές στην μορφολογία της περιοχής, κυρίως του χώρου όπου θα διαμορφωθεί η λεκάνη απόθεσης των στερεών αποβλήτων. Βέβαια το απορριμματικό ανάγλυφο προβλέπεται να κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εναρμονιστεί ομαλά με τον περιβάλλοντα χώρο μετά την αποκατάσταση του. Οι επιπτώσεις αυτές κατά την κατασκευή, δεν αναμένεται να είναι ορατές από την γύρω περιοχή και τους οικισμούς, ώστε να επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στην αισθητική του τοπίου. Η διάρκειά τους δε, δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες, όσο και η εκτιμώμενη διάρκεια των εργασιών κατασκευής Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία Κατά τη λειτουργία, για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά λαμβάνεται υπόψη η ευαισθησία του τοπίου, η οποία εξαρτάται από το ενδιαφέρον του κοινού για την οπτική αξία της περιοχής. Παράγοντες όπως: το ιστορικό ή τουριστικό ενδιαφέρον της περιοχής η δυνατότητα πρόσβασης με το υπάρχον οδικό δίκτυο η ύπαρξη σημείων συρροής πληθυσμού (πόλεις, μνημεία, πάρκα, παραδοσιακοί οικισμοί (κ.λ.π.) η ορατότητα και η απόσταση από την οποία παρατηρούνται τα διάφορα οπτικά στοιχεία του τοπίου αποτελούν και τους σημαντικότερους παράγοντες που εξετάζονται. Όσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον του κοινού και η χρήση της περιοχής, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευαισθησία του τοπίου. Ο κοντινότερος στο χώρο οικισμός είναι αυτός της Ξηρόλιμνης σε ευθεία απόσταση περίπου 3,8Km, ο οποίος δεν έχει κάποια οπτική επαφή με το γήπεδο της εγκατάστασης των δραστηριοτήτων. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής NATURA. Το γεγονός ότι η άμεση περιοχή (ακτίνα έως 1,0km) στην οποία χωροθετείται το έργο δεν παρουσιάζει τουριστικό, οικιστικό ή άλλο ενδιαφέρον ώστε να δικαιολογείται συρροή πληθυσμού, καθιστά αμελητέες τις όποιες επιπτώσεις. Όπως έχει προαναφερθεί η στενή περιοχή του χώρου χαρακτηρίζεται από ήπιες σχετικά κλίσεις. Απότομες κλίσεις συναντώνται στα ανάντη του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ. και σημειακά σε διάφορα σημεία των γύρω ρεμάτων. Οι κλίσεις που υπάρχουν εντός της λεκάνης απόθεσης θα διαμορφωθούν κατάλληλα, λαμβάνοντας υπόψη και διατηρώντας όπου αυτό είναι εφικτό τις υφιστάμενες κλίσεις της μισγάγγειας. Με τον τρόπο αυτόν θα διαμορφωθεί η λεκάνη απόθεσης ώστε να επιτευχθεί η χωρητικότητα που απαιτείται για διάρκεια ζωής της κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Υ για περίπου 17,5 έτη. Το ανάγλυφο της περιοχής στην οποία χωροθετείται το έργο, δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά αφού υψομετρικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει το υφιστάμενο ανάγλυφο των παρακείμενων περιοχών. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό το τελικό ανάγλυφο του χώρου θα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το υφιστάμενο ανάγλυφο της γειτνιάζουσας περιοχής. Η μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων εξάλλου, δεν δημιουργεί αισθητική όχληση δεδομένου ότι πρόκειται για κτιριακές εγκαταστάσεις. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 2

3 9.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή Κατά την κατασκευή του έργου θα προκύψουν διασπάσεις, μεταποιήσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους. Οι χωματουργικές εργασίες που θα γίνουν λαμβάνουν υπόψη τα γεωτεχνικά δεδομένα και τα πορίσματα/προτάσεις της γεωτεχνικής και της γεωλογικής μελέτης επομένως δεν αναμένονται ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. Οι παρεμβάσεις στο υπέδαφος δεν αναμένεται να σημειωθούν σε τέτοια έκταση (π.χ. βαθιές εκτεταμένες εκσκαφές) ώστε να επηρεάσουν το γεωλογικό υπόβαθρο και την τεκτονική του κατάσταση και συμπεριφορά. Επίσης, οι παρεμβάσεις αυτές είναι επιφανειακής και τοπικής μορφής και δεν αναμένεται να προκαλέσουν σεισμούς, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές και να φέρουν σε κίνδυνο ανθρώπους ή τις περιουσίες τους, αλλάζοντας τα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία Οι εργασίες κατασκευής του έργου θα υλοποιηθούν εφ άπαξ. Έτσι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου δεν θα υπάρξουν εργασίες που θα μπορούσαν κατ εξακολούθηση να επηρεάσουν αρνητικά τις συνθήκες του έργου σε ότι αφορά τα γεωλογικά και τεκτονικά του χαρακτηριστικά. Σε ότι αφορά τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, οι επιπτώσεις σχετίζονται με τις αέριες εκπομπές, τα παραγόμενα υγρά απόβλητα, τη διάθεση των υπολειμμάτων και τυχόν διαφυγές στα υπόγεια και επιφανειακά νερά. Τέτοιες επιπτώσεις μπορεί να επιδράσουν στη σύσταση του εδάφους αλλά και στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, μέσω χρήσης του νερού ή μόλυνσης του υδροφόρου, αλλαγής της σύστασης του εδάφους, κ.λ.π. Για το λόγο αυτό οι επιπτώσεις αυτές θα εξεταστούν συνολικά, στην παράγραφο που αφορά τα ύδατα, και τους αέριους ρύπους. 9.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα πανίδα κατά τη φάση κατασκευής, προέρχονται από την εκχέρσωση της συγκεκριμένης έκτασης, προκειμένου να χωροθετηθούν τα προτεινόμενα έργα, η οποία και είναι αναπόφευκτη. Γενικώς, η παρούσα έκταση ανάπτυξης των προτεινόμενων έργων θεωρείται άνευ δασοπονικής ή προστατευτικής αξίας δεδομένου ότι η εν λόγω έκταση που θα γίνει η επέκταση καλύπτεται από σκληροφυλλική βλάστηση και από περιοχές που καλύπτονται επί τω πλείστο από φυσική βλάστηση με διάσπαρτες γεωργικές εκτάσεις (CORINE LAND COVER 2000). Η όχληση προς την πανίδα της περιοχής θα προέλθει εκ των πραγμάτων από την εκχέρσωση του εδάφους και από τις εργοταξιακές συνθήκες που θα επικρατούν κατά την φάση κατασκευής του έργου, η οποία και είναι αναπόφευκτη. Εντούτοις, στην περιοχή εγκατάστασης του έργου δεν υπάρχουν αναφορές που να σχετίζονται με την ύπαρξη στην άμεση περιοχή του έργου (σε ακτίνα 1 km) σημαντικών περιοχών για τα είδη χλωρίδας και πανίδας (π.χ. οικότοποι προτεραιότητας, περιοχές φωλεοποίησης & αναπαραγωγής, περιοχές τροφοληψίας, κλπ). Κεφάλαιο 9 / Σελ. 3

4 Συνεπώς, η επίπτωση στη χλωρίδα/ πανίδα κατά την κατασκευή των έργων θεωρείται αμελητέα, μιας και θα περιορισθεί αυστηρά σε συγκεκριμένη έκταση όπου αναπτύσσεται ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Σητείας Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία Όσον αφορά στη λειτουργία των προγραμματιζόμενων έργων δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής, εκτός από το χώρο των εγκαταστάσεων. Στο χώρο αυτό θα υπάρξει εκτόπιση των τοπικών πληθυσμών, για τις ανάγκες διαμόρφωσης του χώρου και κατασκευής των εγκαταστάσεων, όπως προαναφέρθηκε. Εντούτοις, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι πολύ μικρής κλίμακας, λόγω του μεγέθους του έργου και της φυσιογνωμίας της περιοχής εγκατάστασης (σκληροφυλλική βλάστηση). Επίσης, κατά τη λειτουργία του έργου, δεν υπάρχουν διαφυγές επικίνδυνων αέριων ή υγρών ρύπων στο περιβάλλον που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, ενώ δε γίνεται απόθεση στο έδαφος κανενός είδους επικίνδυνου αποβλήτου. Η τεχνολογία επεξεργασίας των απορριμμάτων που επιλέγεται αφορά ήπιες διεργασίες ενώ η υγειονομική ταφή των στερεών υπολειμμάτων θα έχει ήπιες επιπτώσεις, δεδομένου ότι τα υπολείμματα αποτελούν κυρίως αδρανή και άχρηστα υλικά, με χαμηλό ποσοστό βιοαδιασπάσιμου άνθρακα, γεγονός που μετριάζει κατά πολύ το οργανικό φορτίο (BOD) των υγρών αποβλήτων καθώς και την περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο. Αναλυτικά οι αέριοι και υγροί ρύποι θα εξεταστούν στις αντίστοιχες ενότητες. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το έργο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έργα/μέτρα αντιρρύπανσης, λαμβάνει υπόψη τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και χρησιμοποιεί τα όρια εκροής που τίθενται από τη νομοθεσία. 9.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης Τα προτεινόμενα έργα τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία, θα λάβουν χώρα σε όμορο γήπεδο του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ. Σητείας και δεν πρόκειται να επηρεάσουν αρνητικά τις γύρω περιοχές δεδομένης της μικρής κλίμακάς τους, αλλά και του γεγονότος ότι η βασική χρήση γης αυτή τη στιγμή στην περιοχή, είναι αυτή της υγειονομικής ταφής. Με το προτεινόμενο έργο η χρήση αυτή θα συνεχίσει να αφορά διαχείριση απορριμμάτων, η οποία δεν θα περιορίζεται στην υγειονομική ταφή αλλά θα περιλαμβάνει και δράσεις που οδηγούν σε βελτίωση των χαρακτηριστικών της περιοχής, δεδομένου ότι πλέον δε θα γίνεται ταφή απορριμμάτων αλλά υπολειμμάτων. Η θέση ανάπτυξης του έργου δεν εντάσσεται χωροταξικά σε ζώνες ανάπτυξης και βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής NATURA Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσεται κτηνοτροφική δραστηριότητα, ενώ γεωργικές καλλιέργειες υπάρχουν σε απόσταση μεγαλύτερη από 1,0 Km. Το πλησιέστερο σημείο έντονης δραστηριότητας είναι ο κόλπος του Αναλούκα σε απόσταση 2,0Km απ όπου διέρχεται ο επαρχιακός δρόμος Σητεία Παλαίκαστρο. Στην περιοχή αυτή έχει ιδρυθεί ιδιωτικός οικισμός (μετά την έγκριση χωροθέτησης του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.). Οι πιο κοντινοί οικισμοί είναι Αγιά Φωτιά, Ξηρολίμνη, Λύδια, Σπηλιάρα. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 4

5 O χώρος δεν βρίσκεται πλησίον βιομηχανικής περιοχής ή άλλων διάσπαρτων βιομηχανικών/βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Τα προτεινόμενα έργα τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία, θα λάβουν χώρα σε όμορο γήπεδο του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ. Σητείας και δεν πρόκειται να επηρεάσουν αρνητικά τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των γύρω περιοχών δεδομένης της μικρής κλίμακάς τους. Η κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων στην περιοχή γενικώς αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από απροσεξία ή ατύχημα. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται με την εφαρμογή κανόνων και μέτρων προστασίας όπως κανονισμοί ασφαλούς κυκλοφορίας, πινακίδες ενημέρωσης Πολιτιστική κληρονομιά Σε ότι αφορά το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, κατά την φάση κατασκευής των προτεινόμενων παρεμβάσεων προβλέπεται να τηρηθούν όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής μελέτης. Ειδικότερα, δεν αναμένεται να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές εργασίες μιας και ο σχεδιασμός των έργων και παρεμβάσεων θα γίνει με γνώμονα την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μελέτης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι περιοχές αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος δεν γειτνιάζουν με την υπό εξέταση θέση, με τον πλησιέστερο αρχαιολογικό χώρο να βρίσκεται σε ευθεία απόσταση περί τα 0,8km νότια του χώρου σε λοφώδες ύψωμα (Μόδι). Αντίστοιχα, λόγω της χρήσης γης της ευρύτερης περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται από γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, και της στενής χρήσης της περιοχής η οποία αφορά εργασίες υγειονομικής ταφής, δεν προβλέπεται καμία επιβάρυνση ή αρνητική επίπτωση από την λειτουργία του έργου που να θίγει πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες, μνημεία κλπ. 9.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Οι επιπτώσεις στη φάση κατασκευής του έργου στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον είναι αμελητέες αφού η διάρκεια κατασκευής του θα είναι μικρή. Η μόνη ελαφρά αρνητική επίπτωση έχει να κάνει με την αύξηση της κυκλοφορίας λόγω της κίνησης των φορτηγών μεταφοράς των απαιτούμενων υλικών. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις περιορίζονται στο τμήμα της διαδρομής των φορτηγών οχημάτων εντός κατοικημένων περιοχών, οι οποίες όμως αναμένονται πολύ περιορισμένες αφού ο μεγαλύτερος αριθμός οχημάτων, θα προσεγγίζει το χώρο χωρίς να διέρχεται καθόλου από κατοικημένη περιοχή. Σαν θετική επίπτωση μπορεί να καταγραφεί η μικρής κλίμακας ενίσχυση της ντόπιας αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών. Η λειτουργία των έργων δε θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου, γιατί δε δημιουργεί συνθήκες υποβάθμισης της περιοχής, ούτε παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση εργατικού πληθυσμού για τις ανάγκες λειτουργίας του. Ιδιαίτερα δε, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, λόγω του εργατικού δυναμικού που θα απαιτηθεί. Η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αναβαθμίζει αισθητά το περιβαλλοντικό προφίλ έχοντας πολλαπλά θετικά αποτελέσματα. Η σωστή δε λειτουργία της μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για μια σειρά δραστηριότητες με επίκεντρο σε θέματα περιβάλλοντος, που θα στοχεύουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των νέων. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να είναι εκδηλώσεις - συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση των Κεφάλαιο 9 / Σελ. 5

6 απορριμμάτων, πιλοτικές εφαρμογές κλπ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: Τέλος, το σύνολο του έργου θα συμβάλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για την μείωση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος που οδηγείται προς ταφή. 9.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η θέση όπου θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει το έργο, επηρεάζει ουσιαστικά μόνο την υφιστάμενη υποδομή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ Σητείας και την εξωτερική οδό πρόσβασης σε αυτόν. Λόγω του σχεδιασμού του έργου, το έργο της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ δεν επιβαρύνει τις υφιστάμενες υποδομές, δεδομένου και ότι ο ΧΥΤΑ σύντομα φτάνει στο πέρας της χωρητικότητάς του. Προκειμένου όμως η Μονάδα Επεξεργασίας και ο ΧΥΤΥ να λειτουργήσουν σωστά και με ασφάλεια, απαιτούνται βελτιώσεις σε κάποιες από τις υποδομές, οι οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 και αφορούν: Την αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ώστε η εκροή των επεξεργασμένων να είναι σύμφωνη με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας Την κατασκευή και λειτουργία έργων διαχείρισης του παραγόμενου βιοαερίου Τα έργα διαμόρφωσης του αναγλύφου και αποκατάστασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Τα έργα βελτίωσης της εσωτερικής οδοποιίας Τα έργα επιδιόρθωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος της εξωτερικής οδού πρόσβασης 9.9 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 8.9, οι βασικές πιέσεις του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που σχετίζονται με το παρόν έργο αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων και των λυμάτων. Στην περιοχή του Δήμου Σητείας, περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα σήμερα δεν υφίσταται δεδομένης της λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σητείας και της μεταφορά των παραγόμενων απορριμμάτων του Δήμου Ιεράπετρας στο ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου. Από την άλλη, η πολυετής λειτουργία του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση «Πλατιά Όψη» του Δήμου Ιεράπετρας έχει επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Με τα έργα όμως αποκατάστασης που έχουν ξεκινήσει, θα προστατευθεί η περιοχή από τη ρύπανση το περιβάλλον. Το μελετώμενο έργο θα ενισχύσει τις προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων που γίνονται στην περιοχή, μέσω: Της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ με αποτέλεσμα τον περιορισμό και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή τους και τη μέχρι σήμερα διαχείρισή τους Της ανάκτησης υλικών επιτυγχάνοντας διατήρηση των φυσικών πόρων (κυρίως ορυκτών καυσίμων) Κεφάλαιο 9 / Σελ. 6

7 Της λύσης του αδιεξόδου από την υγειονομική ταφή, ειδικότερα μετά την οριστική παύση λειτουργίας του χώρου ταφής απορριμμάτων Ιεράπετρας, οπότε οι πρόσθετες ποσότητες απορριμμάτων θα έχουν συνέπεια τη μείωση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ. Το πέρασμα από την ταφή στην επεξεργασία οδηγεί σε περιορισμό των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά. Η πρότερη κατάσταση θα αντικατασταθεί πλέον από υγειονομική ταφή υπολειμμάτων (και όχι ανεπεξέργαστων απορριμμάτων) τα οποία έχουν εξ ορισμού μικρότερο δυναμικό περιβαλλοντικής επιβάρυνσης Της βελτίωσης του οδικού δικτύου που θα οδηγεί στη μονάδα και το ΧΥΤΥ. Μέχρι σήμερα η κίνηση των οχημάτων από και προς το ΧΥΤΑ Σητείας γίνεται στο τελευταίο τμήμα της σε οδικό δίκτυο που έχει υποστεί σημαντικές βλάβες, έχοντας ως συνέπεια την παραγωγή σκόνης και σημαντικού θορύβου. Στο πλαίσιο του υπό εξέταση έργου το οδικό αυτό δίκτυο θα βελτιωθεί επομένως οι προαναφερθείσες περιβαλλοντικές πιέσεις θα μειωθούν σημαντικά ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Φάση Κατασκευής Τα αέρια απόβλητα της φάσης κατασκευής, συνίστανται στα κάτωθι: Καυσαέρια οχημάτων και μηχανημάτων κατασκευής του έργου Τα αέρια τα οποία εκλύονται, είναι τα καυσαέρια, τα οποία οφείλονται στα χρησιμοποιούμενα οχήματα και μηχανήματα για την κατασκευή του έργου και για τη μεταφορά υλικών. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι ντιζελοκίνητα και η σύσταση των παραγόμενων καυσαερίων τους είναι γνωστή. Τα κύρια συστατικά τους είναι μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (ΝΟx), πτητικοί υδρογονάνθρακες, αιθάλη (κάπνα). Όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων και των μηχανημάτων του εργοταξίου, δεδομένου ότι δε θα λειτουργούν όλα μαζί ταυτόχρονα κατά την κατασκευαστική περίοδο, του πεπερασμένου χρόνου λειτουργίας του εργοταξίου και του γεγονότος ότι θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, η επίδρασή τους στην ποιότητα της ατμόσφαιρας εκτιμάται αμελητέα. Έτσι δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις από τα καυσαέρια, πέραν της απαιτούμενης τακτικής συντήρησης και ελέγχου των οχημάτων και μηχανημάτων. Αυτή, η οποία ούτως ή άλλως επιβάλλεται, εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες καύσης του καυσίμου άρα και μικρότερη ποσότητα καυσαερίων. Όσον αφορά στις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα απ' τα εκτελούμενα δρομολόγια φορτηγών, με βάση τον μικρό αριθμό δρομολογίων, δεν αναμένεται καμία ουσιαστικά αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων ρυπαντών. Εκπομπή σκόνης Σκόνη κατά τη φάση κατασκευής θα εκλύεται από τις κάτωθι αιτίες: Σκόνη κατά την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Σκόνη κατά τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών Σκόνη κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών Κεφάλαιο 9 / Σελ. 7

8 Από τις παραπάνω πηγές, οι σημαντικότερες στην πράξη είναι οι εκπομπές σκόνης από το χώρο του εργοταξίου κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. Το πρόβλημα της δημιουργίας σκόνης είναι αναπόφευκτο σε τέτοιου είδους εργασίες. Οι εκπομπές σκόνης από τις εργασίες κατασκευής και τα διάφορα μηχανήματα (φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές, κλπ) που χρησιμοποιούνται κατά τη φάση κατασκευής και η επίδραση τους στο περιβάλλον εξαρτώνται άμεσα με το σημείο (τόπο) των εργασιών, τον τύπο και το μέγεθος της κατασκευής καθώς και τη διάρκεια της φάσης. Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις επίσης ποικίλουν ανάλογα με τις τεχνικές κατασκευής που εφαρμόζονται και τις τεχνικές διαχείρισης ρύπανσης που υιοθετούνται. Θεωρείται, ωστόσο, ότι θα έχει τοπικό χαρακτήρα (εντός του εργοταξίου και των γειτνιαζόντων οικοπέδων), περιορισμένη διάρκεια και δεν αναμένεται να προκαλέσει ουσιαστική όχληση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής ή να επηρεάσει τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής. Στην παρούσα φάση μελέτης του έργου, δεν είναι δυνατή η ακριβής αποτίμηση του μεγέθους και της διάρκειας των χωματουργικών εργασιών και των εργασιών κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα υπάρξει κάποια επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με σκόνη κατά την κατασκευή του έργου, η οποία όμως στα όρια των κατοικημένων περιοχών θα είναι μικρή, μικρής διάρκειας και θα είναι δυνατόν να είναι αναστρέψιμη μετά από λήψη κατάλληλων μέτρων. Ο έλεγχος των εκπομπών σκόνης γίνεται με απλές μεθόδους διαχείρισης και το επίπεδο όχλησης εξαρτάται σημαντικά από τα μέτρα ελέγχου στην πηγή. Κατά κύριο λόγο προτείνεται η διαβροχή των μη ασφαλτοστρωμένων επιφανειών για την μείωση της σκόνης από τα διερχόμενα μηχανήματα καθώς και η κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς αδρανών ή προϊόντων εκσκαφής, έτσι ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή μείωση εκπομπής σκόνης. Οι τρόποι μείωσης που προτείνονται στο επόμενο κεφάλαιο, έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν μείωση σκόνης τουλάχιστον κατά 50% Φάση Λειτουργίας Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα μπορεί να προέρχονται: από τη λειτουργία αυτή καθ αυτή τέτοιων εγκαταστάσεων, και από την κίνηση από και προς την εγκατάσταση των οχημάτων που θα εξυπηρετούνται από αυτή Οσμές Οι οσμές αποτελούν την πιο συνηθισμένη αιτία πρόκλησης δημόσιων διαμαρτυριών σχετικά με τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Παρά το γεγονός ότι η ρύπανση της ατμόσφαιρας λόγω οσμών είναι γενικά τοπικής εμβέλειας και έχει συνέπειες στους πλησιέστερους προς την εγκατάσταση δέκτες, κάτω από συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες οι οσμές μπορούν να διανύσουν μακρινές αποστάσεις της τάξης χιλιομέτρων. Η αντίληψη των οσμών ως όχληση, εξαρτάται από ένα αριθμό παραγόντων, όπως για παράδειγμα τη συχνότητα των οχλήσεων από διασπορά οσμής, τη φύση και τις διαφορές στην ευαισθησία καθώς επίσης και τις αντιδράσεις μεταξύ των ατόμων. Οσμές μέτριας κλίμακας που εκλύονται ασυνεχώς, μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη διαμαρτυρία από οσμές μικρότερης κλίμακας που εκλύονται συνεχώς. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 8

9 Για τη μέτρηση των οσμών χρησιμοποιούνται μέθοδοι ποσοτικές και ποιοτικές. Μεταξύ των ποσοτικών εντάσσονται και οι οργανοληπτικές, κατά τις οποίες μια ομάδα ανθρώπων εκτίθενται σε δείγματα οσμών τα οποία έχουν αραιωθεί με όγκους καθαρού αέρα χωρίς οσμές και καταγράφεται ο αριθμός των απαιτούμενων όγκων αραιώσεων για την επίτευξη της ελάχιστης αραίωσης της οσμής στην ελάχιστη ανιχνεύσιμη από τον άνθρωπο συγκέντρωση ή συγκέντρωση κατωφλίου οσμής (Σ.Κ.Ο. ή odor threshold). Η πιο διαδεδομένη οργανοληπτική τεχνική εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό ορίων της ASTM (D μέθοδος). Η συγκέντρωση κατωφλίου οσμής προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των αραιώσεων που απαιτείται για να μην υπάρχει θετική αντίδραση στα 50% από τα άτομα που υποβάλλονται στην οσμή. Για παράδειγμα, αν εννέα όγκοι δείγματος οσμής προκαλούν θετική αντίδραση στη μισή ομάδα που εκτίθενται σε αυτή, η συγκέντρωση οσμής αναφέρεται ως 10 αραιώσεις της Σ.Κ.Ο. (Κιζήλου κ.α., 1995). Πρόκειται δηλαδή για ψευτοσυγκέντρωση και το παραπάνω δείγμα λαμβάνεται ότι έχει συγκέντρωση 10 μονάδες οσμής (Μ.Ο.). Η ένταση οσμής (odor strength) που ορίζεται ως διάλυση σε σχέση με το κατώφλι (dilution to threshold, Pope R., 96) προσδιορίζεται, ομοίως, σύμφωνα με τον αριθμό των αραιώσεων που απαιτούνται πριν από την παύση κάθε ανίχνευσης της οσμής. Η Μονάδα Οσμής (Odor Unit) ορίζεται ως 1,0m 3 αέρα στο κατώφλι οσμής. Η συγκέντρωση οσμής είναι ο αριθμός των m 3 που καταλαμβάνει το αραιωμένο δείγμα που προέρχεται από 1,0m 3 αρχικού δείγματος, ώστε να επιτευχθεί το κατώφλι οσμής. Η συγκέντρωση οσμής εκφράζεται σε Μ.Ο./m 3. Σημειώνεται τέλος, ότι η συγκέντρωση οσμής πάνω από την οποία η οσμή αναγνωρίζεται εύκολα από τους περισσότερους ανθρώπους και δημιουργεί όχληση και έκφραση παραπόνων, είναι πενταπλάσια από τη συγκέντρωση κατωφλίου οσμής. Η συγκέντρωση αυτή (5 Μ.Ο./m 3 ) λαμβάνεται συνήθως και ως οριακό επίπεδο όχλησης. Οσμές κατά την λειτουργία της ΜΕΑ μπορούν να προκύψουν στο στάδιο υποδοχής των απορριμμάτων προς επεξεργασία, στο στάδιο της μηχανικής διαλογής, στο τμήμα κομποστοποίησης και στο τμήμα ωρίμανσης του κόμποστ. Εκπομπές οσμών στο Χώρο Υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής Ο χώρος υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής θα είναι κλειστό αποσμούμενο κτήριο. Οι ακριβείς διαστάσεις των χώρων υποδοχής των απορριμμάτων και μηχανικής διαλογής δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστές. Ωστόσο, για τις ανάγκες των υπολογισμών της παρούσας μελέτης και μετά από σχετικές εκτιμήσεις, ο χώρος υποδοχής θα είναι της τάξης των 600 m 2, ενώ ο χώρος Μηχανικής Διαλογής υπολογίζεται ότι θα καταλαμβάνει επιφάνεια ~1.800m 2, η οποία λαμβάνεται στο σύνολό της ως επιφάνεια εκπομπής οσμών για το συγκεκριμένο χώρο (χειρότερο σενάριο). Ο ειδικός συντελεστής εκπομπής οσμών, σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές, κυμαίνεται από Μ.Ο./m 2 /h. Παίρνοντας τη δυσμενέστερη περίπτωση, δηλαδή ρυθμό εκπομπής οσμών 600Μ.Ο./m 2 /h, η ωριαία παραγωγή οσμών από τους χώρους υποδοχής και μηχανικής διαλογής υπολογίζεται σε ( ) x 600 = Μ.Ο./h ή 400 Μ.Ο./s. Θεωρώντας ότι το κτίριο θα καταλαμβάνει όγκο [2.400 m 2 x 10m] = m 3 και ότι θα έχουμε τέσσερις ανανεώσεις αέρα την ώρα από τον εξαερισμό, τότε η παροχή εξαερισμού στο κτίριο θα είναι m 3 x 4 = m 3 /h ή 26,7 m 3 /s. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 9

10 O χώρος θα περιλαμβάνει φίλτρα απόσμησης. Απαιτούμενη απόδοση του βιοφίλτρου που θα χρησιμοποιηθεί είναι 98%. Συνεπώς : Πριν το φίλτρο: Μ.Ο./h / m 3 /h = 15,0 Μ.Ο./m 3 Μετά το φίλτρο: (1-0,98) x 15,0 M.O./m 3 = 0,3 Μ.Ο./m 3 < 1 MO/ m 3 Εκπομπές οσμών στη Μονάδα Κομποστοποίησης και Ωρίμανσης Η δημιουργία δύσοσμων ουσιών και η μετέπειτα απελευθέρωση τους από το κόμποστ μπορούν να κατανεμηθούν σε πέντε στάδια αποσύνθεσης, τα οποία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 9-1: Αποσύνθεση και θερμοκρασιακά εξαρτώμενες φάσεις που σχετίζονται με στο σχηματισμό Φάση κομποστοποίησης και εύρος τιμών θερμοκρασίας Μεσόφιλες αρχικό στάδιο (15-45 C) Αρχική αυτοθερμαινόμενη φάση (45-65 C) Θερμοφυλική φάση (> 65 C, εν μέρει> 70 C) Φάση ψύξης (65-45 C) Χαρακτηριστικές οσμικές ενεργές ενώσεις Λιπαρά οξέα, αλδεΰδες, αλκοόλες, εστέρες λιπαρών οξέων, κετόνες, τερπένια, σουλφίδια Βλέπε αρχική φάση Κετόνες, θείο-οργανικά ενώσεις, τερπένια, πυραζίνη, πυριδίνη, HDMF, αμμώνιο Σουλφίδια, αμμωνία, τερπένια εκπομπών οσμών 1 Κύρια αντίληψη των οσμών Φρουτώδηςαλκοολούχα, τυρί, ιδρώτας Βλέπε αρχική φάση Γλυκιά, μύκητες, υψηλή θερμοκρασιακά μυρωδιά σήψης, δυσάρεστη μυρωδιά μουχλιασμένων μουχλιασμένη - πικάντικη, αμμωνία Μονάδα μέτρησης οσμών [OU m -3 ] Τιμές αιχμής t> Ωρίμανση (<45 C) Χουμικές ουσίες Μύκητες < 500 Διάρκεια φάσης Μερικών ημερών με μέγιστο μιας εβδομάδας Μερικών ημερών με μέγιστο μιας εβδομάδας Μερικές μέρες με μερικές εβδομάδες Τιμή ph 4 έως 6 4 έως 6 6 έως > > 12 weeks > 8 Μερικές εβδομάδες > 7 Η παραγωγή οσμών από μία εγκατάσταση κομποστοποίησης είναι αναπόφευκτη λόγω της ίδιας της φύσης της διεργασίας. Παρόλα αυτά, η διασπορά των οσμών και η αρνητική τους επίπτωση (όχληση) σε εργαζόμενους στο χώρο και κοντινούς οικισμούς μπορούν να περιοριστούν όταν η διεργασία γίνεται ελεγχόμενα, λαμβάνοντας μέτρα όχι μόνο επεξεργασίας των οσμηρών αερίων μετά την παραγωγή τους, αλλά και λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα. Συνολική αναφορά επ αυτών θα γίνει στο κεφάλαιο The State of the Art of Composting A guide to good practice, October 2009, Austrian Ministry for Agriculture and Forestry, Environment and Water Management. Authors: DI Florian Amlinger, DI Stefan Peyr, Kompost - Entwicklung & Beratung Urs Hildebrandt, Beratung für Boden und Kompost Dr.-Ing. Joachim Müsken, Dr. Müsken + Partner, Dr.-Ing. Carsten Cuhls, Dr.habil. Joachim Clemens, gewitra Ingenieurgesellschaft für Wissenstransfer mbh Κεφάλαιο 9 / Σελ. 10

11 Σκόνη ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: Κατά τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας, οι κύριες πηγές δημιουργίας σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων είναι οι εξής: κατά την εκφόρτωση των απορριμμάτων στο χώρο υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων κατά τη τροφοδοσία των απορριμμάτων από το ένα στάδιο διαχωρισμού στο άλλο, τοπικά σημεία στα οποία μεγιστοποιείται η επιφάνεια των υπό επεξεργασία αποβλήτων (κόσκινα, τεμαχιστές, βαλιστικοί διαχωριστές, αεροδιαχωριστές, πτώσεις από ταινία σε ταινία κ.λ.π.), δηλαδή εντός του χώρου της Μηχανικής Διαλογής, κατά την τροφοδοσία και την εκκένωση των σωρών της κομποστοποίησης και της ωρίμανσης Ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις υποδοχής προβλέπεται να είναι κλειστές και εφοδιασμένες με συστήματα επεξεργασίας, εξαερισμού και φίλτρα, ώστε η εκπεμπόμενη σκόνη και τα σωματίδια, δεν θα έχουν τη δυνατότητα διασποράς στην ευρύτερη περιοχή και συνεπώς δε θα προκαλούν όχληση. Στο χώρο Μηχανικής Διαλογής η αφαίρεση της σκόνης θα γίνεται τοπικά στα σημεία όπου εκλύεται με σύστημα αποκονίωσης. Σε κανένα στάδιο λειτουργίας της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής δεν αναμένεται να υπάρχουν εκπομπές σκόνης εκτός του κτιρίου. Παράλληλα, σκόνη και αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να δημιουργηθούν από τις μεταφορές και από την κίνηση των οχημάτων σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς. Για την αποφυγή δημιουργίας τους, όλες οι οδοί πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου πρέπει να είναι ασφαλτοστρωμένες, και οι σχετικές μεταφορές να γίνονται με οχήματα καλυμμένα. Δεδομένου του γεγονότος ότι η ΜΕΑ θα σχεδιαστεί με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές και θα λάβει υπόψη της τα προτεινόμενα όρια και τεχνικές στο πλαίσιο των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, οι εκπομπές σκόνης κατά τις διεργασίες επεξεργασίας των απορριμμάτων δεν αναμένεται να προκαλέσουν οχλήσεις. Τα μέτρα αντιμετώπισης θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο κεφάλαιο 10. Συνεπώς δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπομπές των προαναφερθέντων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία. Επίσης, κατά την καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΥ αναμένεται η δημιουργία σκόνης, η οποία έχει κυρίως να κάνει με τη διαδικασία επικάλυψης των απορριμμάτων με κατάλληλο γαιώδες υλικό (χώμα ή Κομπόστ Τύπου Α), φαινόμενο που μπορεί να επιταθεί περιστασιακά, ανάλογα με τους επικρατούντες ανέμους στην περιοχή. Επιπλέον, πρόβλημα δημιουργίας σκόνης εμφανίζεται κατά την κίνηση των απορριμματοφόρων σε τυχόν χωμάτινους δρόμους εντός των εγκαταστάσεων, όπως επίσης και κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών ή κατά τη μεταφορά γαιωδών υλικών. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται εντονότερο κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Η εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας σκόνης, δεν είναι δυνατή, αλλά εκτιμάται περιορισμένη και λόγω της απομακρυσμένης περιοχής του έργου από αξιόλογες χρήσεις και κατοικημένες περιοχές, οι επιπτώσεις από την παραγόμενη σκόνη κατά την λειτουργία του ΧΥΤΥ είναι αμελητέες. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 11

12 Καυσαέρια ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: Οι εκπομπές καυσαερίων από την κίνηση των απορριμματοφόρων για την τροφοδοσία της εγκατάστασης, τις μεταφορές των υπολειμμάτων προς τελική διάθεση στον παρακείμενο χώρο υγειονομικής ταφής αλλά και από την μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων, δεδομένου ότι είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σωστά συντηρημένα δεν αναμένονται σημαντικές Παραγόμενα αέρια αποδόμησης απορριμμάτων (βιοαέριο) Οι σοβαρότερες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από το χώρο ταφής μπορεί να προκύψουν λόγω διαφυγής βιοαερίου από τη λεκάνη απόθεσης των υπολειμμάτων. Αντίστοιχη διαφυγή μπορεί να παρατηρηθεί και από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Για να εκτιμηθεί η επίπτωση του βιοαερίου στην ατμόσφαιρα, απαιτείται πρώτα μια σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά των κυριότερων ρύπων που περιέχονται στο βιοαέριο. - Το όριο οκτάωρης έκθεσης του ανθρώπου στο μεθάνιο, σε κλειστό χώρο, καθορίζεται από την Occupational Safety and Health Administration (OSHA) και είναι 50 ppm ή 0,335 gr/m3. Δεν υπάρχουν νομοθετημένα όρια για τις συγκεντρώσεις του μεθανίου στην ατμόσφαιρα. - Το διοξείδιο του άνθρακα βρίσκεται άφθονο στην ατμόσφαιρα και η δημιουργία και κατανάλωσή του, μέσω των φυσικών κύκλων, οδηγεί σε ισορροπία τη συγκέντρωσή του. Η ισορροπία αυτή διαταράσσεται σοβαρά όμως από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. - Όσον αφορά το υδρόθειο, ο OSHA έχει καθορίσει ως όριο οκτάωρης έκθεσης του ανθρώπου τα 20 ppm ή τα 0,03 gr/m 3. Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια που να αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά σε συγκεντρώσεις άνω των 6 ppb το υδρόθειο γίνεται αντιληπτό ως δυσάρεστη οσμή. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) προτείνει το όριο των 7 mg/m3 για μέση έκθεση 30 λεπτών και το όριο των 0,15 mg/m 3 για έκθεση 24 ωρών. - Οι οργανικές θειόλες (μερκαπτάνες) που περιέχονται στο βιοαέριο, έχουν ως άνω όριο οκτάωρης έκθεσης τα 10 ppm (OSHA). Η δυσάρεστη οσμή των μερκαπτανών γίνεται αισθητή σε συγκεντρώσεις της τάξης των 2 ppb και πάνω. Τέλος, οι διάφορες ιχνοενώσεις που περιέχονται στο βιοαέριο σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, έχουν τα ακόλουθα όρια: - Διχλωρομεθάνιο: 3 mg/m3, για συνεχή έκθεση (WHO) - Διχλωροαιθάνιο: 0,7 mg/m3 για συνεχή έκθεση (WHO) - Τριχλωροαιθυλένιο: 1 mg/m3, για 24ωρη έκθεση (WHO) - Τετραχλωροαιθυλένιο: 5 mg/m3, για 24ωρη έκθεση (WHO) Πέρα από την ποιότητα της ατμόσφαιρας, από την παραγωγή βιοαερίου δημιουργούνται διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως: Εκρήξεις ή πυρκαγιές, οφειλόμενες στη συλλογή αερίων, σε περιορισμένους χώρους, όπως κτίρια, υπόνομοι, φρέατα (το μεθάνιο είναι εκρηκτικό σε ατμοσφαιρική συγκέντρωση 5-15% κατ όγκο). Ιδιαίτερος κίνδυνος είναι η πυρκαγιές βάθους. Οι πυρκαγιές βάθους ξεκινάνε από το πρανές. Αυτό το είδος της πυρκαγιάς είναι δύσκολο να συγκρατηθεί κυρίως στους μεγάλους χώρους διάθεσης. Αυτό συμβαίνει λόγω των αερίων της ζύμωσης που συντηρούν την πυρκαγιά μέσα στη μάζα. Στο είδος αυτό Κεφάλαιο 9 / Σελ. 12

13 της πυρκαγιάς υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι π.χ εάν το στρώμα των απορριμμάτων είναι καλυμμένο με άργιλο, καθώς καίγονται μέσα τα απορρίμματα, δημιουργείται ένα κενό με από πάνω την κρούστα της αργίλου. Εάν περάσουν μηχανήματα από πάνω, μπορεί να σπάσει η κρούστα και να βγει έξω η φωτιά, με απρόβλεπτες συνέπειες και κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων στον χώρο. Να σημειωθεί ακόμα ότι εάν έχει γίνει ανάφλεξη μεθανίου λόγω του ότι είναι άχρωμο, δεν γίνεται αντιληπτό και αρκεί μόνο η εισπνοή ατόμου που θα πλησιάσει επικίνδυνα, για να προκληθεί ατύχημα. Έξοδος του αερίου από ρωγμές στην επιφάνεια με κίνδυνο να ανάψει και να προκαλέσει πυρκαγιά στα απορρίμματα. Επιζήμια αποτελέσματα στις καλλιέργειες ή τη βλάστηση που καλύπτει το χώρο διάθεσης και τη γειτονική περιοχή. Αν και το μεθάνιο δεν είναι τοξικό για τα φυτά, η δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων μεθανίου, απομακρύνει το οξυγόνο από τη ζώνη των ριζών της βλάστησης και ξηραίνει τα φυτά, διότι εμποδίζει την αναπνοή του εδάφους. Επιπλέον, λόγω της υγροσκοπικότητάς του, ξηραίνει το έδαφος και τις ρίζες των φυτών. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει από μεγάλες ποσότητες CO2, το οποίο είναι τοξικό για τις ρίζες των φυτών. Επιβλαβή είναι επίσης και τα αποτελέσματα των H2S και CO (δηλητηριώδες για τις ρίζες των φυτών σε συγκέντρωση 10%). Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία από τις εκπομπές αερίων. Τα εκπεμπόμενα αέρια διαλύονται εξερχόμενα του χώρου, 1000 φορές και άνω μέσα στον αέρα. Επίσης διαλύονται και οι περιεχόμενες οργανικές ενώσεις, σε όρια αρκετά κάτω από τα επιτρεπόμενα. Προβλήματα ενοχλήσεων, κυρίως από οσμές,. οι οποίες μπορεί να γίνουν φοβερά ενοχλητικές, όταν η απαιτούμενη αραίωση δεν επιτυγχάνεται λόγω των καιρικών συνθηκών. Επιπροσθέτως το πρόβλημα των οσμών, είναι χειρότερο τους ψυχρούς και υγρούς μήνες του χειμώνα, από ότι το καλοκαίρι, διότι πιστεύεται ότι το χειμώνα γίνεται λιγότερη βιοχημική οξείδωση. Το βιοαέριο περιέχει συχνά ίχνη θειούχων (υδρόθειο, πολυθειούχα), οξέα, αλδεϋδες, που προκαλούν δυσάρεστες οσμές. Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις από το βιοαέριο αναμένονται αμελητέες στην περίπτωση του μελετώμενου έργου διότι: - Τα διατιθέμενα υπολείμματα έχουν χαμηλό ποσοστό βιοαποδομήσιμων ενώσεων και κατ επέκταση μειωμένο δυναμικό παραγωγής βιοαερίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει μειωμένες ποσότητες, αλλά και περιορισμένη περιεκτικότητα σε μεθάνιο (αν και στους υπολογισμούς που έγιναν κατά τη διαστασιολόγηση των συστημάτων συλλογής λήφθηκε σύσταση 50% κ.ο, υπέρ ασφαλείας) - Λαμβάνονται όλα τα μέτρα, διαστασιολογημένα υπέρ ασφαλείας όπως φαίνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της τεχνικής περιγραφής (κεφ. 6, κεφ. 10) για τη συλλογή του βιοαερίου, τόσο από το ΧΥΤΥ όσο και από τον υφιστάμενο XYTA, το οποίο οδηγείται σε πυρσό καύσης - Λαμβάνονται όλα τα μέτρα παρακολούθησης και όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή μετανάστευσης και την ασφάλεια των εργαζομένων (βλ. κεφ.10) στο σύνολο του έργου Βιοαεροζόλς Τα βιοαεροζόλς είναι αεροζόλ (μικροσκοπικά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα) των μικροοργανισμών ή/και άλλων βιολογικών σωματιδίων. Μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: βακτήρια, ενδοτοξίνες (που συνθέτουν το εξωτερικό του κυτταρικού τοιχώματος ορισμένων βακτηρίων, που Κεφάλαιο 9 / Σελ. 13

14 ονομάζονται λιποπολυσακχαρίτες), ένζυμα και άλλες πρωτεΐνες, μύκητες (κύτταρα και τα σπόρια τους), γλυκανών, μυκοτοξίνες και ιούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της μικροβιακής κοινότητας κατά την αποδόμηση της οργανικής μάζας είναι απαραίτητη για την πορεία της διεργασίας της κομποστοποίησης. Επομένως, ο στόχος είναι να μειωθεί η δημιουργία των αεροζόλς που μπορεί κυρίως να επιφέρει επιπτώσεις στους εργαζόμενους στο χώρο και όχι να μειωθεί αυτή καθαυτή η ανάπτυξη της μικροβιακής κοινότητας στους σωρούς της κομποστοποίησης. Η δημιουργία των βιοαεροζόλς είναι αναπόφευκτη σε τέτοιες εγκαταστάσεις, όμως η επίδρασή τους μπορεί να εξαλειφθεί με απλά μέτρα τα οποία θα αναλυθούν στο κεφάλαιο 10. Να σημειωθεί ότι: Η εκτίμηση των κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία είναι εγγενώς προβληματική, λόγω της έλλειψης σχέσεων δόσης-απόκρισης. Έτσι, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή «αποδεκτά» όρια μέγιστης έκθεσης ούτε όρια για την ασφάλεια των εργαζομένων Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν καταδείξει ότι μια απόσταση m από κατοικημένες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη και το ανάγλυφο και την κατεύθυνση των επικρατούντων ανέμων, αρκεί από μόνη της ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Η ΑΠΟ ΔΟΝΗΣΕΙΣ Φάση Κατασκευής Η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με τη φάση κατασκευής των έργων. Η επιβάρυνση αυτή θα προκληθεί κυρίως από τη λειτουργία των εργοταξίων και την κίνηση των βαρέων οχημάτων. Το επίπεδο και το είδος του θορύβου κατασκευής μεταβάλλονται ανάλογα από τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα, το είδος και τον αριθμό των εργοταξιακών μηχανημάτων που λειτουργούν σε δεδομένη χρονική στιγμή, την περίοδο και συχνότητα λειτουργίας του εργοταξίου και τα διαφορετικά σημεία ανάπτυξης των έργων. Οι κατασκευαστικές εργασίες που προκαλούν την εκπομπή θορύβου είναι οι ακόλουθες: Εγκατάσταση εργοταξίου Μετεγκατάσταση εργοταξίου λόγω προόδου των εργασιών Χωματουργικές εργασίες Οικοδομικές εργασίες, όπως τοποθέτηση και αφαίρεση ξυλοτύπων, ανέγερση δομικών στοιχείων κλπ. Τοποθέτηση χαλύβδινων οπλισμών Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος Κίνηση των βαρέων οχημάτων, όπως μπετονιέρες, οχήματα μεταφοράς υλικών, ανατρεπόμενα οχήματα, βυτιοφόρα κλπ Άντληση υδάτων (εφόσον απαιτηθεί) Κεφάλαιο 9 / Σελ. 14

15 Απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή/βελτίωση των οδών πρόσβασης Εργασίες συντήρησης εργοταξιακών μηχανημάτων Παραγωγή σκυροδέματος και ασφάλτου Εργασίες κατασκευής έργων μεταφοράς και διανομής νερού. Τα μηχανήματα που συνήθως συμμετέχουν στην κατασκευή τέτοιου είδους έργων, καθώς επίσης και οι τυπικές στάθμες θορύβου που παράγονται από αυτά δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 9-2: Εργοταξιακά μηχανήματα και τυπικές στάθμες παραγόμενου θορύβου Τύπος μηχανήματος Τυπικός Παραγόμενος Θόρυβος ανά Απόσταση 5m 10m 25m 50m 100m 250m 500m 1000m 2000m 3000m Aεροσυμπιεστής Συμπιεστής Αναμικτήρας σκυροδέματος (Μπετονιέρα) Δονητής σκυροδέματος Μεταφορική ταινία Θραυστήρας Γερανός Προωθητής Φορτωτής Μηχανικός εκσκαφέας Γεωτρύπανο Αντλία Πνευματικός θραυστήρας Τρυπάνι Οδοστρωτήρας Φορτηγά Ένα άλλο χαρακτηριστικό του θορύβου κατά τη κατασκευή τέτοιων έργων είναι η διακύμανση του στο χρόνο. Τα εργοτάξια λειτουργούν συνήθως από τις 7 π.μ. έως τις 3 μ.μ. επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα τις απογευματινές, βραδινές και νυχτερινές ώρες. Εάν δεν υπάρχει ανάγκη επίσπευσης των εργασιών, τα Σαββατοκύριακα δεν εκτελούνται εργασίες στο εργοτάξιο. Γενικά, ο θόρυβος από τις εργασίες κυμαίνεται ανάλογα με τη φάση, στην οποία βρίσκεται το έργο, και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν. Το γενικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ. 1180/293Α/1981. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου σύμφωνα με το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 9-3: Θεσμοθετημένα όρια θορύβου ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ MAX ΟΡΙΟ ΣΕ db(a) Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 Περιοχές που επικρατεί η βιομηχανική χρήση 65 Περιοχές με βιομηχανική και αστική χρήση 55 Περιοχές αστικές 50 Κεφάλαιο 9 / Σελ. 15

16 Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου των εκσκαφέων - φορτωτών, των προωθητών γαιών και άλλων χωματουργικών μηχανημάτων, καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 765/ΦΕΚ 81/ και για συνθήκες λειτουργίας σε στάση, είναι σύμφωνα με τον Πίνακα: Πίνακας 9-4: Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος από μηχανήματα εκσκαφής και άλλα χωματουργικά μηχανήματα ΚΑΘΑΡΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ IΣΧΥΣ (KW) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db(a>) < > 70 και < 160 > 160 και < 350 Για εκσκαφείς - φορτωτές 112 Για άλλα χωματουργικά μηχανήματα > Τέλος, σε ότι αφορά στον μηχανολογικό θόρυβο από κινητές πηγές εκπομπής έχει εναρμονισθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β/ ) η Οδηγία 2000/14/ΕΚ, με την οποία ορίζονται οι επιτρεπόμενες εκπομπές θορύβου σε 57 κατηγορίες μηχανημάτων εργοταξίου. Τα δε μηχανήματα αυτά για να επιτραπεί να λειτουργήσουν πρέπει να είναι «πιστοποιημένα» κατά την αδειοδότησή τους. Η λειτουργία των μηχανημάτων καθώς και η μικρή αύξηση της κυκλοφορίας που θα προκληθεί κατά την κατασκευή του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ελαχίστων επιπρόσθετων θορύβων, χωρίς πάντως η διαφορά στα επίπεδα θορύβου να είναι αισθητή λαμβάνοντας υπόψη και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις παρακείμενες εγκαταστάσεις (ΧΥΤΑ Σητείας). Ο θόρυβος θα είναι περισσότερο αισθητός στην περιοχή του εργοταξίου. Επομένως, δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική επιβάρυνση στα επίπεδα θορύβου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η όποια επιβάρυνση θα είναι παροδική και θα εκλείψει μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών Φάση Λειτουργίας Ο θόρυβος αποτελεί μία υπαρκτή όχληση από τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων λόγω της κίνησης των οχημάτων και της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας επεξεργασίας. Το γενικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ. 1180/293 Α/1981. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ., παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Χαρακτήρας Περιοχής Ανώτατο όριο σε db(a) Nομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 Περιοχές όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο 65 Περιοχές με βιομηχανικό και αστικό στοιχείο 55 Περιοχές αστικές 50 Οι επιπτώσεις από τον θόρυβο εξαρτώνται από έναν αριθμό παραμέτρων που σχετίζονται με την λειτουργία του Κεφάλαιο 9 / Σελ. 16

17 και την θέση του. Σε ότι αφορά στην λειτουργία της εγκατάστασης παράγοντες που επηρεάζουν είναι: το μέγεθος της εγκατάστασης, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, ο διακοπτόμενος θόρυβος σε αντίθεση με τις πηγές συνεχούς θορύβου, η ποσότητα των απορριμμάτων που εισέρχεται η οποία συνεπάγεται τις μετακινήσεις βαρέων οχημάτων, οι ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης, το ύψος πάνω από την επιφάνεια του εδάφους στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Σε ότι αφορά την θέση του έργου παράγοντες που επηρεάζουν είναι: η απόσταση της εγκατάστασης από ευαίσθητους αποδέκτες, η υπάρχουσα στάθμη θορύβου στην περιοχή, τα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα και κυρίως η κατεύθυνση των ανέμων. Τα επίπεδα θορύβου από την προτεινόμενη δραστηριότητα αναμένεται να είναι χαμηλά. Οι πιθανές πηγές θορύβου αναφέρονται στην παρουσία βαρέων μηχανημάτων με υψηλές στάθμες θορύβου (κίνηση των απορριμματοφόρων από και προς την εγκατάσταση, κίνηση οχημάτων για τη μεταφορά και διάστρωση των υπολειμμάτων στο ΧΥΤΥ) και τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας. Η κίνηση των βαρέων οχημάτων (απορριμματοφόρων και των φορτηγών) προκαλεί αντικειμενικά κάποιο θόρυβο. Αυτή τη στιγμή κινούνται στο χώρο τα απορριμματοφόρα που μεταφέρουν απορρίμματα από το Δήμο Σητείας. Επιπρόσθετα όμως, στο χώρο θα εισέρχονται με την έναρξη λειτουργίας της μονάδας και απορριμματοφόρα του Δήμου Ιεράπετρας, ενώ από το χώρο θα φεύγουν οχήματα μεταφοράς δευτερογενών προϊόντων. Ο υφιστάμενος κυκλοφοριακός φόρτος εξαιτίας της λειτουργίας της εγκατάστασης θα αυξηθεί διότι θα εξυπηρετηθεί και ο Δήμος Ιεράπετρας. Επομένως θα παρατηρηθεί και κάποια αύξηση του θορύβου λόγω κίνησης οχημάτων η οποία θα αποτελέσει μόνο τοπικό φαινόμενο για την οδό πρόσβασης στο ΧΥΤ και δε θα αυξήσει ουσιαστικά το θόρυβο στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας Παχιάς Άμμου και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Αγίου Νικολάου Σητείας, όπου θα κινούνται τα απορριμματοφόρα του Δήμου Ιεράπετρας. Δεδομένου ότι θα γίνουν και έργα βελτίωσης της οδού πρόσβασης, πρακτικά οι όποιες επιπτώσεις θα είναι αμελητέες για τους κοντινούς οικισμούς. Μια δεύτερη πηγή θορύβου είναι η ίδια η μονάδα, λόγω της λειτουργίας του εξοπλισμού, δηλ. φορτωτές, εκφορτώσεις υλικών, περιστροφή κόσκινων, λειτουργία αεροδιαχωριστών και τυμπάνων, λειτουργία συστημάτων εξαερισμού, λειτουργία ταινιοδρόμων, τροφοδοσία δεξαμενών βιοξήρανσης, απαγωγής σκόνης, αιωρούμενων στερεών και απόσμησης κλπ. Εφόσον, όμως, οι γραμμές διαδικασίας και ο εξοπλισμός σχεδιαστούν και κατασκευασθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς θορύβου και τις προδιαγραφές της ΕΕ, το επίπεδο θορύβου εκτός της εγκατάστασης κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (βλ. μέτρα αντιμετώπισης). Εξάλλου, όλες οι προαναφερθείσες διαδικασίες θα γίνονται σε κλειστούς χώρους οι οποίοι προβλέπεται ότι θα είναι επενδυμένοι με τα κατάλληλα ηχομονωτικά υλικά. Έτσι, δεν αναμένεται ουσιαστική επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του έργου. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 17

18 Επιπτώσεις, όμως, από τη λειτουργία της ΜΕΑ είναι δυνατόν να υπάρξουν στους εργαζόμενους μέσα στο χώρο επεξεργασίας, στην περίπτωση που η ημερήσια ατομική έκθεση στο θόρυβο, ενός εργαζομένου ή η μέγιστη τιμή της στιγμιαίας μη σταθμισμένης ηχητικής πίεσης υπερβεί το νομοθετικά καθορισμένο όριο των 85dB(A) και τα 200Pa αντίστοιχα (86/188/ΕΟΚ). Το επίπεδο θορύβου κρίνεται ικανοποιητικό και εντός για το εργαζόμενο προσωπικό, δεδομένου ότι θα τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Θόρυβος τέλος θα παράγεται και λόγω της κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων οχημάτων και στη λειτουργία των μηχανημάτων για τις εργασίες που εκτελούνται στο χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (συμπίεση, επικάλυψη, χωματουργικές εργασίες κλπ.). Ο θόρυβος αυτός θα γίνεται αντιληπτός μόνο από το προσωπικό που ευρίσκεται εντός του χώρου εργασίας. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις πρόβλεψης θορύβου από την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων και αποκομιδής αχρήστων κατά τη λειτουργία ενός υποθετικού έργου. Ως σημείο ελέγχου θεωρήθηκε υποθετικός δέκτης σε απόσταση 100,0m από το χώρο του εργοστασίου. Η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας θεωρήθηκε 7 ώρες. Πίνακας 9-5: Συνδυασμένη στάθμη LΑEQ (12h) από την κίνηση βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών και προϊόντων εκσκαφής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ (50 T) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΩΝ 6 Μ 3 Ισχύς Αριθμός δρομολογίων /ώρα 6 20 Ταχύτητα κίνησης (Km/h) Απόσταση από το δέκτη (m) LA eq 62,4 48,6 Χρονική διάρκεια δραστηριότητας (h) 8 8 Σταθμισμένο χρονικά στο 12ωρο Laeq 60,6 46,5 Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα η συνδυασμένη στάθμη LΑeq (12h) ανέρχεται σε 60,76dB(A). Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η ακουστική επιβάρυνση λόγω κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων θα είναι μικρής κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ηχητική όχληση περιορίζεται αποκλειστικά στη διάρκεια κατά την οποία ο χώρος βρίσκεται σε λειτουργία, και μόνο κατά τις ώρες που ο ΧΥΤΥ φιλοξενεί απορριμματοφόρα ή που εκτελούνται εργασίες διάστρωσης, συμπίεσης και επικάλυψης των απορριμμάτων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, που οι εγκαταστάσεις δε θα λειτουργούν, δε θα υφίσταται ηχητική όχληση, παρά μόνο αμελητέα, απ τη μόνιμη λειτουργία ορισμένων συστημάτων (π.χ. ΕΕΣ, αντλίες κ.λπ.). Όσον αφορά την ηχορρύπανση επί του ευρύτερου χώρου, αυτή είναι ασήμαντη, λόγω της απόστασης του εν λόγω έργου από κατοικημένες περιοχές και του περιορισμού του παραγόμενου θορύβου πλησίον των ορίων των εγκαταστάσεων. Στα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης η ανώτατη επιτρεπόμενη ένταση θορύβου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 65dbA. Εντός των χώρων εργασίας η ανώτατη επιτρεπόμενη ένταση θορύβου (ανηγμένη στον χρόνο έκθεσης και έντασης θορύβου) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 85dbA. Χειριστήρια και γραφεία και γενικά χώροι όπου γίνεται πνευματική εργασία δεν πρέπει να παρουσιάζουν θορύβους άνω των 65dbΑ. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 18

19 Δονήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: Δεν αναμένονται δονήσεις κατά την κατασκευή του έργου (λόγω της φύσης των εργασιών) ούτε κατά τη λειτουργία του ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ Φάση Κατασκευής Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Αστικά λύματα Κατά τη φάση κατασκευής θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης, τα οποία θα οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου. Η ποιότητα και η ποσότητα των αστικών λυμάτων ανθρωπογενούς προέλευσης της φάσης κατασκευής, θεωρείται εξαιρετικά μικρή για να προκαλέσει αλλοιώσεις στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά στο πλαίσιο της μέριμνας για μέγιστη περιβαλλοντική προστασία, τα λύματα αυτά δεν πρέπει να διατίθενται ανεξέλεγκτα, αλλά θα χρησιμοποιούνται τουαλέτες χημικής επεξεργασίας καθ όλη την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Επιφανειακές απορροές Οι επιφανειακές απορροές οφείλονται στην παράσυρση στερεών σωματιδίων ή ρυπαντών από τα όμβρια ύδατα. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η υψηλή φόρτιση σε αιωρούμενα σωματίδια με κάποιους προσροφούμενους ρυπαντές, οι οποίοι συνήθως είναι τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες (λάδια, γράσα, καύσιμα κ.λπ.). Οι απορροές προκαλούν επιβάρυνση των υδάτων, σε περίπτωση που φθάσουν μέχρι τα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, διαφορετικά απορροφώνται από τα ανώτερα εδαφικά στρώματα, κάτι όμως το οποίο θεωρείται επίσης αρνητική επίπτωση. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών προβλέπεται κατά την κατασκευή δίκτυο τάφρων απορροής των ομβρίων υδάτων, όπου επιβάλλεται από την μορφολογία του χώρου. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του εργοταξίου, αλλά και η προστασία των υδατικών πόρων. Τα αιωρούμενα στερεά οφείλονται σε σωματίδια κυρίως από αδρανή υλικά (άμμος, τσιμέντο, μπάζα, χώματα κ.λπ.) τα οποία αυτά καθαυτά είναι σχετικά αβλαβή (μη τοξικά, μη επικίνδυνα). Εξαιτίας όμως της χρήσης μηχανημάτων και οχημάτων (φορτωτές, φορτηγά κλπ.) κατά τη φάση κατασκευής των έργων, τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια μπορεί να είναι βεβαρημένα σε κάποιο βαθμό με διάφορους ρυπαντές, όπως γράσα, λάδια κλπ. Σε ότι αφορά τους ρυπαντές οι οποίοι προσροφώνται επί των σωματιδίων, αποδίδονται κυρίως σε αμέλεια ή σε τυχαία διαρροή καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου, και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο περιορισμός τέτοιων συμβάντων, μέσω προσεκτικής διαχείρισης. Ειδικά απόβλητα Κεφάλαιο 9 / Σελ. 19

20 Τα ειδικά απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου, αποτελούνται κυρίως από λιπαντικά (λάδια, γράσα) που προέρχονται απ' τη συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο. Δευτερευόντως, κάποιες μικρές ποσότητες ειδικών αποβλήτων (καυσίμων και λιπαντικών) είναι δυνατόν να προέρχονται από τυχαία περιστατικά, όπως π.χ. διαρροές οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου από βλάβη, αμέλεια κλπ. Για τα ειδικά υγρά απόβλητα τα μέτρα αντιμετώπισης που θα λαμβάνονται πρέπει να είναι μέτρα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση τυχαίας διαρροής. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμο σημείο του εργοταξίου διάφορα υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος, ειδικό γεωύφασμα) μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά σε βαρέλια, και στη συνέχεια να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053. Τα αποθηκευμένα απορροφητικά υλικά πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται για πιθανά αυξημένα ποσοστά υγρασίας, από αστάθμητους παράγοντες (π.χ. προσρόφηση, ως συνέπεια διαρροής νερού). Σε περίπτωση χρήσης απορροφητικών υλικών αυξημένης περιεκτικότητας σε υγρασία, η αποτελεσματικότητα αναμένεται να είναι σαφώς μειωμένη ή ακόμη και μηδενική. Για το λόγο αυτό πρέπει να αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων ισχύει το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)». Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις (αναλυτικά τα μέτρα στο κεφ. 10), επικεντρώνονται στα επιφανειακά ύδατα. Δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής του έργου στα υπόγεια ύδατα (λόγω της φύσης του έργου που αφορά χωματουργικές και κτιριακές εργασίες, δεν επηρεάζονται οι υδροφορείς, γεωτρήσεις, κλπ) Φάση Λειτουργίας Επιπτώσεις στα Υπόγεια και Επιφανειακά Νερά από το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και τον Υφιστάμενο ΧΥΤΑ Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της τεχνικής περιγραφής της εγκατάστασης, η διαφυγή στραγγισμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα είναι ο μεγαλύτερος ίσως κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Σε κάθε περίπτωση, ο πιθανός κίνδυνος είναι άμεσα συσχετισμένος με τη χρήση των υδροφορέων που ενδέχεται να επηρεαστούν. Όσο αφορά στα επιφανειακά νερά, ο ορατός κίνδυνος είναι η ρύπανση η οποία μπορεί να προκληθεί με δύο τρόπους: Από επιφανειακή απορροή ομβρίων που προέρχονται από τη λεκάνη απορριμμάτων Από αστοχία της στεγανοποίησης Σε σχέση με το πρώτο ενδεχόμενο, έχουν ήδη περιγραφεί τα προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται, όπως η κατασκευή τάφρων απορροής των ομβρίων περιμετρικά της λεκάνης απόθεσης. Στόχος είναι να αποφεύγεται η ανάμιξή των ομβρίων με τα στραγγίσματα. Θα υπάρξει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τη συλλογή τυχόν στραγγισμάτων που διαφεύγουν, επιφανειακά του Χ.Υ.Τ.Υ και ενδέχεται να αναμιχθούν με όμβρια. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 20

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Διαχείριση Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST] Ονομασία ΧΥΤΑ: Τοποθεσία ΧΥΤΑ: Επωνυμία Φορέα Λειτουργίας ΧΥΤΑ: Ημερομηνία εσωτερικού ελέγχου : Όνομα συντάκτη : 1 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Διαχειριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ), ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ), ΒΥΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ), ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ), ΒΥΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ), ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ), ΒΥΖΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: Aστικά απόβλητα. Χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο όγκο και προέρχονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου.

Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου. Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι: Σε συνέχεια της με αρ. 831/21-11-2014 αποφάσεως του ΔΣ, καθώς και της παραλαβής της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Είδη ρύπανσης Το νέφος του Λονδίνου (1950) Πρωτογενείς ρύποι: Μονοξείδιο του άνθρακα, ιοξείδιο του θείου Καπνός Το νέφος του Λος Άντζελες (1970) ευτερογενείς ρύποι: Όζον Mόλυβδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης

Γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ΜΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή με βάση τον Ν.3010/25.4.2002, (αποτελεί εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61ΕΕ) και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο υπηρεσίας... 3 Άρθρο 2. Προσδιορισμός της εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Περιεχόμενα Βασικοί αέριοι ρύποι Ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη Σύμφωνα με το ν. 3094/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Πράσινα Δώματα Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Ποθητός Σταματιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα