ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» ,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc N0300a/5288

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 II. Η-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΒΑΝΕΣ) ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΕΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΦΕ ΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (Η/Ζ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΙΩΣΗ (ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...44 K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 1 Ν0300a/5288./B10

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Αντικείµενο Οι παρούσες "Τεχνικές Προδιαγραφές" αφορούν την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ολόκληρου τoυ ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των αντλιοστασίων ανύψωσης και µεταφοράς των λυµάτων προς επεξεργασία, του έργου: «Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) και Αγωγός Μεταφοράς Επεξεργασµένων Λυµάτων ήµου Τήνου». 2. Προδιαγραφές που θα εφαρµοσθούν. Για την όλη κατασκευή, τοποθέτηση, δοκιµή των υλικών, έλεγχο ποιότητας και αντοχής τους κλπ θα ισχύουν οι επίσηµοι Ελληνικοί Κανονισµοί (ΕΤΕΠ), όπου δεν υπάρχουν κανονισµοί η είναι ελλιπείς, από τους αντίστοιχους Γερµανικούς Κανονισµούς DΙΝ, VDF κλπ, τους Αγγλικούς Κανονισµούς BS η τους ιεθνείς Κανονισµούς ISO. Οι Προδιαγραφές αυτές θα καλούνται εφεξής "Συµβατικές Προδιαγραφές". Στην περίπτωση που θα υπάρξουν διαφορές µεταξύ των Συµβατικών και των Τεχνικών Προδιαγραφών επικρατέστερες θα είναι οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 3. Εγκατάσταση εξοπλισµού. Ο βασικός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός της παρούσης προδιαγραφής αφορά τα αντλιοστάσια Α2. Α3,Α4 και Α5 της µελέτης, τα οποία χωροθετούνται στις θέσεις που υποδεικνύονται από τα σχέδια. Σε καθένα αντλιοστάσιο για την κάλυψη των αναγκών, όπως αυτές προβλέπονται µε ορίζοντα το 2041, θα απαιτηθεί η εγκατάσταση τεσσάρων (4) κατακόρυφων εµβαπτιζόµενων αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων. Η ικανότητα άντλησης µε ταυτόχρονη λειτουργία των τριών (3) εξ αυτών έχει προσδιορισθεί, ώστε να καλύπτει την προβλεπόµενη από την παρούσα µελέτη µεγίστη ωριαία ετήσια συγκέντρωση λυµάτων, στο ορίζοντα του 2041 και θα υπάρχει σαν εφεδρεία η ικανότητα του 4ου συγκροτήµατος. Τα χαρακτηριστικά των αντλητικών και του λοιπού εξοπλισµού των αντλιοστασίων δίνονται στις επόµενες προδιαγραφές. Τα βυθισµένα εντός των δεξαµενών λυµάτων αντλητικά συγκροτήµατα αναρροφούν τα λύµατα από την δεξαµενή και τα καταθλίβουν µέσω χαλύβδινων σωλήνων και αποφρακτικών δικλείδων στον µεταλλικό συλλέκτη και στην συνέχεια στο αγωγό κατάθλιψης, ο οποίος και εκφορτίζεται στη δεξαµενή αναρρόφησης του εποµένου αντλιοστασίου κ.ο.κ. µέχρι τα λύµατα να µεταφερθούν στη δεξαµενή του αντλιοστασίου υποδοχής λυµάτων του Σταθµού Επεξεργασίας Λυµάτων (ΣΕΛ). Ο Ανάδοχος πρέπει να προµηθεύσει τα αντλητικά συγκροτήµατα των αντλιοστασίων και τον λοιπό µηχανολογικό και µε κατάλληλο προσωπικό και µέσα να εγκαταστήσει, µε όλα τα απαραίτητα βοηθητικά υλικά και εξαρτήµατα, τα ακόλουθα είδη, που περιγράφονται στις επόµενες προδιαγραφές µε λεπτοµέρεια: α. Τα αντλητικά συγκροτήµατα. β. Τις σωληνώσεις κατάθλιψης και τον συλλέκτη. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 2 Ν0300a/5288./B10

4 γ. Τα υδραυλικά εξαρτήµατα, δηλαδή δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής κλπ. δ. Τον εξοπλισµό στήριξης των συγκροτηµάτων. ε. Τους ηλεκτρικούς πίνακες χαµηλής τάσης. στ. Το σύστηµα αυτοµατισµού. ζ. Το προβλεπόµενο ανυψωτικό σύστηµα. η. Πλήρεις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κίνησης, φωτισµού και γειώσεις. θ. ιάφορα βοηθητικά όργανα και εξαρτήµατα απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία των αντλιοστασίων. ι. Τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ). ια. Αντικλεπτικό σύστηµα ιβ. Εξοπλισµό Πυροπροστασίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει όλο τον ανωτέρω εξοπλισµό σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η εγκατάσταση του κύριου εξοπλισµού θα γίνει µε βάση τις λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής. Αν εκτός από αυτές τις οδηγίες απαιτηθεί η αποστολή ειδικού από τα εργοστάσια κατασκευής, η αµοιβή του, όπως και όλες οι δαπάνες κίνησης, διαµονής, κλπ, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται για αυτό το λόγο καµία πρόσθετη αποζηµίωση. Οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού θα εκτελούνται, από την αρχή µέχρι το τέλος, υπό την διεύθυνση διπλωµατούχου µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού, ο οποίος πρέπει να έχει πείρα σε κατασκευές παροµοίων έργων. Η δαπάνη µεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού, επί τόπου των έργων, µαζί µε τα απαιτούµενα βοηθητικά υλικά και µιας σειράς ανταλλακτικών, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη η εργασία που θα καθιστά τον εξοπλισµό έτοιµο προς λειτουργία, θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στις Τιµές µονάδος της προσφοράς, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητώς στο Τιµολόγιο. 4. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού. Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά και εξαρτήµατα που θα προµηθεύει ο Ανάδοχος θα είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, διεθνούς τυποποίησης, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, µη υποκείµενα σε ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν µε την ελάχιστη κατά το δυνατόν συντήρηση. Όλες οι όµοιες µονάδες πρέπει να είναι του ιδίου εργοστασίου κατασκευής, όλα δε τα εξαρτήµατα οµοίων µονάδων θα είναι εναλλακτικά µεταξύ τους και µε τα ανταλλακτικά τους. Στο σώµα των µηχανηµάτων η συσκευών θα υπάρχει προσαρµοσµένη πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον τύπο του µηχανήµατος, τον αριθµό κατασκευής και όπου απαιτείται (π.χ. αντλίες, κινητήρες, κλπ) τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. Όλα τα µεταλλικά µέρη των ειδών που θα προµηθευτούν, εκτός από αυτά που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα, τα µε οποιαδήποτε τρόπο λιπαινόµενα, τους άξονες, οδοντωτούς τροχούς και γενικά εσωτερικά στοιχεία µηχανηµάτων, τα ορειχάλκινα ή εκείνα για τα οποία προβλέπεται ειδική βαφή στο εργοστάσιο κατασκευής ή αλλιώς όπως ορίζεται ρητά στην παρούσα, θα βαφούν µε διπλή στρώση µίνιου και µία στρώση ελαιόχρωµα, στην απόχρωση που θα καθορισθεί από τον Εργοδότη. Στην υποχρέωση της βαφής αυτής υπάγονται και όλες οι σωληνώσεις. Η δαπάνη για τους χρωµατισµούς αυτούς δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα, αλλά περιλαµβάνεται στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 3 Ν0300a/5288./B10

5 Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήµατα θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα και σε κατάσταση κανονικής και άψογης λειτουργίας. Ο βασικός εξοπλισµός του αντλιοστασίου, δηλαδή τα αντλητικά συγκροτήµατα, οι ηλεκτροκινητήρες, οι ηλεκτρικοί πίνακες Χ. Τ. και αυτοµατισµού και τα εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ), καθώς και κάθε άλλο είδος που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα συνοδεύεται από τέσσαρες (4) σειρές οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 5. Ηλεκτροδότηση έργου Η ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων και των αντιστοίχων οικίσκων που θα εγκατασταθούν ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός και τα Η/Ζ θα γίνει από την ΕΗ µέχρι τον αντίστοιχο µετρητή, η θέση του οποίου θα καθορισθεί από την ίδια, σε συνεργασία µε τον εργολάβο και τον κύριο του έργου. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, όσον αφορά την ηλεκτροδότηση του έργου, αρχίζουν από τους µετρητές της ΕΗ προς το έργο, αλλά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην ΕΗ, και να προετοιµάσει την απαραίτητη υποδοµή που θα υποδειχθεί από την ΕΗ προκειµένου αυτή να ηλεκτροδοτήσει το έργο. 6. Τεχνικά στοιχεία εξοπλισµού που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο. Πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία υλικού για τον Η/Μ εξοπλισµό του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει το µανοµετρικό ύψος των αντλητικών συγκροτηµάτων των αντλιοστασίου, για να διαπιστωθεί εάν πράγµατι συµφωνεί µε αυτό των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση µη συµφωνίας, ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα θα ορίσουν τα σωστά µανοµετρικά ύψη σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες του έργου και, στην συνέχεια θα υποβάλει για έλεγχο στην ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή του συµφωνητικού, λεπτοµερή τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που πρόκειται να προµηθεύσει. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να είναι πλήρη και σαφή, ώστε να µπορέσει η Υπηρεσία να κρίνει µε ασφάλεια, το κατά πόσο συµφωνεί ο Η/Μ εξοπλισµός µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και την ποιότητα και καταλληλότητά του. Η ιευθύνουσα Υπηρεσία θα προβεί στον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών και θα τα υποβάλει, µαζί µε την σχετική εισήγησή της, στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία και τελικά θα εγκρίνει τον εξοπλισµό ή θα απορρίψει, αιτιολογηµένα, όσα υλικά κρίνει µη ικανοποιητικά. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίψει κάποιο υλικό, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε 15 ηµερολογιακές ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης απόρριψης να υποβάλει νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, για άλλο προϊόν, προς έλεγχο στην ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρις ότου εγκριθούν από την Υπηρεσία τα υλικά που πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εκ του λόγου αυτού καθυστέρηση στην παραγγελία του Η/Μ εξοπλισµού, δεν δικαιολογεί καµία παράταση των προθεσµιών. Με την αποδοχή των προτάσεων του Αναδόχου από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσεται ο Ανάδοχος της ευθύνης του για την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των υλικών που θα εγκαταστήσει. Τα προτεινόµενα µηχανήµατα και υλικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής. Για όλα τα µηχανήµατα καθώς και για τα βασικά εξαρτήµατα πρέπει να υποβληθούν τα εξής στοιχεία: α. Οίκος κατασκευής K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 4 Ν0300a/5288./B10

6 β. Τύπος γ. Περιγραφικά έντυπα όπου θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες διαστάσεις και το βάρος. Σε περίπτωση που στο έντυπο αναφέρονται περισσότεροι από ένας τύπος θα σηµειώνεται ιδιαίτερα ο προσφερόµενος µε τα χαρακτηριστικά του. Πέρα από τα πιο πάνω γενικά στοιχεία πρέπει, ειδικά για κάθε ένα από τα πιο κάτω µηχανήµατα, συσκευές και εξαρτήµατα, να δοθούν αντίστοιχα και τα εξής στοιχεία: α. Αντλιοστάσια 1. Σύντοµη περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των βασικών µερών των και των υλικών κατασκευής των. 2. Τρόπος λειτουργίας - διάγραµµα ροής. 3. Σχέδια του αντλιοστασίου µε διάταξη του εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκ/σεων. β. Αντλητικά συγκροτήµατα β.1 Αντλίες 1. Σύντοµη περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των βασικών µερών και των υλικών κατασκευής. 2. Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας των αντλιών, δηλαδή καµπύλες µεταβολής του µανοµετρικού ύψους, του βαθµού απόδοσης, του NPSH και της ισχύος στον άξονα της αντλίας σε συνάρτηση µε την παροχή. Οι καµπύλες πρέπει να εκτείνονται σε όλο το πεδίο λειτουργίας και να σηµειώνονται σ' αυτές τα όρια του πεδίου. Ειδικά η καµπύλη µανοµετρικού ύψους -παροχής θα φθάνει µέχρι και το σηµείο µηδενικής παροχής. Στις πιο πάνω καµπύλες θα σηµειωθεί το σηµείο ονοµαστικής λειτουργίας, καθώς και τα ακραία όρια του πεδίου λειτουργίας. 3. Σχέδιο της αντλίας µε τις κυριότερες διαστάσεις, το βάρος και την ονοµασία των διαφόρων τµηµάτων. β.2 Ηλεκτροκινητήρες 1. Μορφή, βαθµός προστασίας, κλάση µόνωσης. 2. Υπολογισµός της ισχύος των κινητήρων, µε βάση την απαιτούµενη από την αντλία ισχύ, σε όλο το πεδίο λειτουργίας και το περιθώριο ασφάλειας της προδιαγραφής. 3. Βαθµός απόδοσης και συντελεστές ισχύος σε φορτίο 2/4,3/4,4/4 και 5/4. 4. Ένταση λειτουργίας σε πλήρες φορτίο και ροπή εκκίνησης. 5. Εγγυηµένος αριθµός εκκινήσεων ανά ώρα. 6. Περιγραφικό έντυπο, διαστασιολόγιο και βάρος κινητήρα. γ. Πίνακας ιανοµής Χαµηλής Τάσης 1. Σύντοµη περιγραφή κατασκευής του πίνακα και διαστάσεις του. 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία των οργάνων ζεύξης και προστασίας των ηλεκτροκινητήρων. 3. Περιγραφικά έντυπα του κατασκευαστή για τους αυτόµατους διακόπτες και τους ασφαλειοαποζεύκτες φορτίου. δ. Συστήµατα Αυτοµατισµού και Μετρήσεων 1. Περιγραφή συστήµατος αυτοµατισµού και ελέγχου εκκίνησης, στάσης και εναλλαγής της σειράς εκκίνησης των αντλιών. Ειδικά θα αναφερθούν τα χαρακτηριστικά και ο κατασκευαστής της προγραµµατιζόµενης λογικής µονάδας. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφικά έντυπα των συστηµάτων µέτρησης στάθµης και παροχής. 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφικά έντυπα του συστήµατος ασυρµάτου µετάδοσης σήµατος. ε. Σύστηµα καθέλκυσης - ανέλκυσης Αντλιών και Αναδευτήρα. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 5 Ν0300a/5288./B10

7 1. Περιγραφή του συστήµατος και των στοιχείων που το απαρτίζουν, το βάρος και ύψος ανύψωσης. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφικά έντυπα, µε γενικό σχέδιο και διαστάσεις. στ. Λοιπός Εξοπλισµός Ήτοι χαλύβδινες σωληνώσεις, συλλέκτες, δικλείδες συρταρωτές και αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης, τεµάχια εξάρµωσης, φλάντζες: 1. Υλικά κατασκευής, πιέσεις λειτουργίας και δοκιµής, περιγραφικά έντυπα µε διαστάσεις. 7. Λοιπά στοιχεία που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο Α. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην ιευθύνουσα Υπηρεσία, εκτός από τα προηγούµενα τεχνικά στοιχεία και µαζί µε αυτά, τα ακόλουθα: Ι. Τυχόν προτεινόµενες τροποποιήσεις στην εγκεκριµένη µελέτη που κρίνονται απαραίτητες για την προσαρµογή της εγκατάστασης στα συγκεκριµένα µηχανήµατα. ΙΙ. Λεπτοµερές πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών στο οποίο θα εµφανίζεται ο χρόνος προµήθειας και εγκατάστασης των υλικών του Η/Μ εξοπλισµού. Β. Σε τρεις (3) µήνες από την επιτυχή δοκιµή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει: Ι. Τις οριστικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, βάσει της οριστικής διαµόρφωσης της εγκατάστασης και του εξοπλισµού γενικά. ΙΙ. Σε ηλεκτρονική µορφή και διαφανή σχέδια της εγκατάστασης (γενική διάταξη, κατόψεις και τοµές κτιρίων, όδευση αγωγών, όδευση καλωδίων, διαγράµµατα συνδεσµολογιών), όπως αυτή τελικά διαµορφώθηκε. ΙΙΙ. Τα ηλεκτρικά σχέδια κατασκευής των πινάκων Χαµηλής Τάσης και Αυτοµατισµού. 8. οκιµές 8.1 Γενικά Οι δοκιµές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του εξοπλισµού διακρίνονται στα εξής τρία στάδια: α. οκιµές βασικού εξοπλισµού σε εργαστήρια της έγκρισης του Εργοδότη. Οι δοκιµές αυτές προηγούνται της επί τόπου των έργων άφιξης των µονάδων. β. οκιµές επί τόπου του έργου, που εκτελούνται σε όλες τις εγκατεστηµένες µονάδες επί τόπου του έργου και αποτελούν τις δοκιµές προσωρινής παραλαβής. γ. οκιµές οριστικής παραλαβής, που εκτελούνται στην όλη εγκατάσταση µετά την πάροδο του οριζόµενου χρόνου εγγύησης, εφόσον η µέχρι τότε λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται ικανοποιητική. Όλες οι δοκιµές θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις συµβατικές Προδιαγραφές. Αν κατά τη διεξαγωγή κάποιας δοκιµής διαπιστωθεί κάποια ελαττωµατική λειτουργία ή κατασκευή ή φθορά µονάδας ή εξαρτήµατος ή αν για οποιοδήποτε λόγο η δοκιµή δεν κρίνεται ικανοποιητική από τον Εργοδότη, υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί αµέσως σε άρση της αιτίας που προκάλεσε την αποτυχία της δοκιµής. Στην συνέχεια η δοκιµή επαναλαµβάνεται. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 6 Ν0300a/5288./B10

8 8.2 οκιµές στο Εργοστάσιο Οι δοκιµές αυτές θα διεξαχθούν στο εργοστάσιο κατασκευής των αντίστοιχων µονάδων, µε έκδοση σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου. Σκοπός των δοκιµών και ελέγχων που θα γίνουν είναι να διαπιστωθεί ότι κάθε έτοιµη µονάδα είναι απόλυτα κατάλληλη για τη χρήση και σύµφωνη προς τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και προς τα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που θα έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος πρέπει κατά την διεξαγωγή κάθε ελέγχου η δοκιµής, να παρέχει όλες τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και βοήθεια και όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, υλικά, κινητήρια δύναµη, προσωπικό, όργανα και συσκευές µέτρησης και ελέγχου που θα απαιτηθούν για την ανεµπόδιστη, οµαλή και σωστή διεξαγωγή τους. Τα όργανα πρέπει να παρέχουν την απαιτούµενη ακρίβεια µετρήσεων και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι δαπάνες όλων των δοκιµών στο εργοστάσιο βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς του έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο Τιµολόγιο οκιµές Προσωρινής Παραλαβής Οι δοκιµές προσωρινής παραλαβής θα εκτελεσθούν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Εργοδότη η από εκπροσώπους του παρουσία εκπροσώπων του Αναδόχου και εκτείνονται σε όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, εξαρτήµατα, υλικά και εγκαταστάσεις. Οι δοκιµές προσωρινής παραλαβής περιλαµβάνουν µηχανολογικές και υδραυλικές δοκιµές. Οι βασικές δοκιµές αναφέρονται πιο κάτω, πλην όµως ο Εργοδότης µπορεί πέρα από αυτές να ζητήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης δοκιµής που κρίνει δικαιολογηµένα αναγκαία. Σκοπός των δοκιµών είναι να διαπιστωθεί ότι η όλη εγκατάσταση ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας ΤΠ και των Συµβατικών Προδιαγραφών. Οι δαπάνες όλων των δοκιµών προσωρινής παραλαβής, πλην της ηλεκτρικής ενέργειας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Κυριότερες δοκιµές : α. οκιµές υδραυλικής πίεσης σε ολόκληρο το σύστηµα σωληνώσεων µε τα εξαρτήµατά του, για έλεγχο της στεγανότητας των συνδέσεων. Πίεση δοκιµής, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από την Προδιαγραφή. β. οκιµές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε αντλητικού συγκροτήµατος στη µέγιστη συχνότητα εκκινήσεων και δοκιµή οµαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασµούς και ταλαντώσεις. γ. οκιµές κανονικής συνεχούς 8ωρης λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων. Με αυτές θα ελεγχθούν η τυχόν εµφάνιση αδικαιολογήτων ταλαντώσεων η θορύβων, οι κάθε είδους διαρροές, οι ενδείξεις των διαφόρων υδραυλικών και ηλεκτρικών οργάνων µέτρησης και γενικά όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στην οµαλή λειτουργία Της εγκατάστασης. δ. οκιµές λειτουργίας των συστηµάτων αυτοµατισµού (εκκίνηση και στάση των αντλιών, κυκλική εναλλαγή, δράση των συστηµάτων προστασίας και ενδείξεις των συστηµάτων µέτρησης.) ε. οκιµές και έλεγχοι για την διαπίστωση της καταλληλότητας του βοηθητικού εξοπλισµού. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 7 Ν0300a/5288./B10

9 8.4 οκιµές Οριστικής Παραλαβής Οι δοκιµές οριστικής παραλαβής περιλαµβάνουν τους ίδιους ελέγχους και δοκιµασίες µε τις δοκιµές προσωρινής παραλαβής. Τα απαραίτητα για την διεξαγωγή των δοκιµών αυτών όργανα, εξαρτήµατα, µηχανικά µέσα, υλικά και εφόδια πρέπει να προσκοµισθούν πάλι από τον Ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας βαρύνουν πάλι τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει µε δαπάνες του το τεχνικό προσωπικό που µπορεί να απαιτηθεί. Ιδιαίτερα κατά τις δοκιµές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν οι φθορές του Η/Μ εξοπλισµού και ειδικά οι τυχόν φθορές των αντλιών από σπηλαίωση, η κατάσταση των τριβέων, αξόνων, επαφών αυτοµάτων κλπ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ιδιαίτερα φθαρµένα τεµάχια, εφόσον η φθορά τους οφείλεται σε κρυφό ελάττωµα η κακή κατασκευή, όχι όµως σε φυσιολογική αιτία από τη λειτουργία. 9. Άδεια λειτουργίας - Ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις απαιτούµενες ενέργειες, για τον έγκαιρο έλεγχο των εγκαταστάσεων και την έκδοση των αδειών λειτουργίας υδάτων, εφόσον αυτές απαιτούνται από τον Νόµο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί ο ίδιος στις αναγκαίες ενέργειες, εφόσον απαιτείται, για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων από την ΕΗ και να υποδείξει εγγράφως στον Εργοδότη τις ενέργειες που πρέπει να κάνει αυτός, προσκοµίζοντας σ' αυτόν για υπογραφή τα απαιτούµενα έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων κλπ. Επίσης θα πρέπει να παρακολουθεί και επισπεύσει κατά το δυνατόν την πορεία της ηλεκτροδότησης, ειδοποιώντας για όλα εγγράφως τον Εργοδότη και ιδιαίτερα για τις τυχόν παρουσιαζόµενες δυσκολίες και περιπλοκές υποδεικνύοντας συγχρόνως το τι πρέπει να κάνει για την άρση τους. Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για τις παραπάνω ενέργειες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει στη ΕΗ τις δαπάνες ηλεκτροδότησης και τις τυχόν σχετικές εγγυήσεις. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 8 Ν0300a/5288./B10

10 II. Η-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 1 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1.1 Απαιτήσεις Προµήθεια και εγκατάσταση τριών (3) και µελλοντικά ακόµα µίας ανά αντλιοστάσιο, υποβρυχίων, µη εµφρασσόµενων αντλιών (διάµετρος στερεών τουλάχιστον 80 mm) για άντληση ανεπεξέργαστων λυµάτων. Εκ των εγκατεστηµένων αντλιών τριών (3) ή αργότερα τεσσάρων (4), οι δύο ή µελλοντικά οι τρεις, σε παράλληλη λειτουργία θα καλύπτουν τις ανάγκες άντλησης της µεγίστης εισροής λυµάτων της περιόδου και µία (1) θα είναι εφεδρική µε κυκλική εναλλαγή. Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των αντλιών για τα αντλιοστάσια Α2, Α3, Α4, Α5 φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Q Α/Σ tot Q 3 Q (m 3 /h) (m 3 H /h) 3 (m) 1 ΟΝΟΜ. (m 3 H /h) 1 (m) ΙΣΧ.ΚΙΝ Α , ,71 18,5 Α , ,18 18,5 Α , ,60 30 Α , ,12 22 Όπου: Q tot = Ονοµ. παροχή αντλιοστασίου στην παράλληλη λειτουργία τριών αντλιών (m 3 /h) H 3 = Μανοµετρικό ύψος αντλιών στην παράλληλη λειτουργία τριών αντλιών (m) Q 3 = Ονοµαστική παροχή ανά αντλία στην παράλληλη λειτουργία τριών αντλιών (m 3 /h) Q 1 = Ονοµαστική παροχή αντλίας στην µεµονωµένη λειτουργία (m 3 /h) H 1 = Μανοµετρικό ύψος αντλίας στην µεµονωµένη λειτουργία (m) Ο ονοµαστικός αριθµός των στροφών των αντλιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1500rpm. Ο συνολικός βαθµός απόδοσης (µεµονωµένη λειτουργία) δεν θα είναι κατώτερος του 64%, ενώ στο ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας (παράλληλη λειτουργία) δεν θα είναι κατώτερος του 53%. Για λόγους ασφαλείας, η αντλία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να µπορεί να εκκινεί µέχρι και δέκα (10) φορές µέσα σε χρονικό διάστηµα µίας ώρας. Η αντλία θα πρέπει να είναι οµοαξονικά συζευγµένη µε κατακόρυφο ηλεκτρικό κινητήρα «υποβρυχίου τύπου», ανάλογης ισχύος, ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz. Η αντλία θα είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχιο καλώδιο (SUBCAB), αναλόγου µήκους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου καλωδίου ισχύος θα είναι σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς IEC. Η αντλία θα συνοδεύεται από πέλµα επικάθισης από χυτοσίδηρο, το οποίο θα πακτώνεται στον πυθµένα της δεξαµενής. Η έξοδος του πέλµατος επικάθισης θα είναι τουλάχιστον 100 mm. 1.2 Σχεδιασµός της Αντλίας Η αντλία θα συνδέεται σταθερά στο πέλµα επικάθισης και θα ολισθαίνει πάνω σε δύο τουλάχιστον οδηγούς ράβδους, εκτεινόµενες από την κορυφή του αντλιοστασίου µέχρι το πέλµα επικάθισης της αντλίας. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 9 Ν0300a/5288./B10

11 Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην χρειάζεται είσοδος του προσωπικού στο υγρό φρεάτιο. Η στεγανότητα της αντλίας στο σηµείο επαφής µε το πέλµα επικάθισης πρέπει να επιτυγχάνεται µέσω µηχανικά επεξεργασµένης µεταλλικής υδατοστεγούς επαφής. Στεγανότητα του πέλµατος επικάθισης µε στεγανοποιητικό δακτυλίδι, παρεµβύσµατα ή διάφραγµα, το οποίο πρέπει να αντικαθίσταται, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Κανένα τµήµα της αντλίας δεν χρειάζεται στήριξη κατευθείαν στον πυθµένα της δεξαµενής, παρά µόνο στο πέλµα επικάθισης. 1.3 Κατασκευή της Αντλίας Υλικά κατασκευής Τα κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο (grey cast iron), προδιαγραφών ASTM A 48 CLASS 35B ή BS 1452 GRADE 260 ή DIN 1691 GG25, µε λείες επιφάνειες, ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες. Όλα τα εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI 304 ή DIN x 5 CrNi 1810 ή καλύτερης ποιότητας. Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό και δεν είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο, θα πρέπει να προστατεύονται µε ειδική βαφή. Κρίσιµες µεταλλικές επιφάνειες, όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα, θα είναι µηχανικά κατεργασµένες και συναρµολογηµένες µε στεγανοποιητικούς δακτυλίους από κατάλληλο υλικό (π.χ. Nitrile rubber ή Viton). H συναρµογή τους θα επιτυγχάνεται µε ελεγχόµενη επαφή και συµπίεση των στεγανοποιητικών δακτυλίων, και στις τέσσερις πλευρές του αύλακά τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρµογή. Ορθογωνικής διατοµής φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στρέψης, ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές Σύστηµα Ψύξεως Κάθε αντλία θα διαθέτει ένα κατάλληλα σχεδιασµένο σύστηµα ψύξης. Το σύστηµα ψύξεως θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ψύξη για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστού µε θερµοκρασία µέχρι 40 C. Τα αντλητικά συγκροτήµατα πρέπει να διαθέτουν µανδύα ψύξεως (cooling jacket) µε µε κατάλληλο ρευστό µε κλειστό σύστηµα ψύξης και εξαναγκασµένη κυκλοφορία. Η χρήση του αντλούµενου υγρού σαν µέσο ψύξης δεν θα γίνεται αποδεκτή Στυπιοθλίπτης εισόδου καλωδίου Ο σχεδιασµός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιξη µε συγκεκριµένη ροπή στρέψεως. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο, πλαισιωµένο από ροδέλες. Όλα µαζί θα είναι συναρµολογηµένα µε απόλυτη ακρίβεια ως προς την εξωτερική διάµετρο του καλωδίου και την εσωτερική διάµετρο της εισόδου. Η συµπίεση του ελαστικού παρεµβύσµατος θα γίνεται µε τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγµα του καλωδίου Κινητήρας Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου θα είναι υδατοστεγής. Τα τυλίγµατα του στάτορα θα είναι µονωµένα (κλάσης Η), ανθεκτικά στην υγρασία και σε θερµοκρασίες µέχρι 180ºC. Ο στάτορας θα έχει «ψεκαστεί» µε ρητίνη, προσδίδοντας υψηλότερη µόνωση, µε πολύ µικρότερο κίνδυνο δηµιουργίας φυσαλίδων αέρα. Ο στάτορας θα είναι τοποθετηµένος στο θάλαµο του κελύφους, αφού, προηγουµένως, το περίβληµα έχει θερµανθεί (συναρµογή σύσφιγξης). Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών θερµοκρασίας µέχρι 40ºC και για δέκα (10) τουλάχιστον εκκινήσεις την ώρα. Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα θα K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 10 Ν0300a/5288./B10

12 είναι τουλάχιστον κατά 10% µεγαλύτερη από την απαιτούµενη στο ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας του αντλιοστασίου και σε καµία περίπτωση µικρότερη από 6% σε όλο το εύρος λειτουργίας. Θα διαθέτει θερµικούς διακόπτες ρυθµισµένους να ανοίγουν στους 140ºC και να κλείνουν στους 70ºC, θα είναι δε τοποθετηµένοι µέσα στα τυλίγµατα των αγωγών του στάτορα, ώστε να ελέγχουν τη θερµοκρασία κάθε φάσης του τυλίγµατος. Ο θάλαµος σύνδεσης θα περιέχει τον τερµατικό πίνακα και θα είναι ερµητικά αποµονωµένος από τον κινητήρα (π.χ. µε ένα ελαστοµερή δακτύλιο). H σύνδεση των καλωδίων και των ακροδεκτών του στάτορα θα γίνεται µε κοχλιωτή σύνδεση σύσφιξης µόνιµα στερεωµένης πάνω στον τερµατικό πίνακα. Συνδέσεις µε ακροδέκτες ή κοινός τρόπος σύνδεσης αγωγού µε παξιµάδι και ροδέλα δεν γίνονται αποδεκτές. Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι σχεδιασµένοι και συναρµολογηµένοι από τον ίδιο κατασκευαστή. Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργεί µε διακύµανση τάσεως της τάξης του +/- 10% και θα είναι σχεδιασµένος για λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος έως 40ºC και σε πιθανή αύξηση θερµοκρασίας µέχρι 85ºC. Ο πίνακας του κινητήρα που θα παραδοθεί θα πρέπει να περιλαµβάνει τις εξής καµπύλες λειτουργίας: Ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, βαθµού απόδοσης, απορροφούµενης ισχύος καθώς και ισχύος στον άξονα. Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραµονή χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητά τους, σύµφωνα µε τον κανόνα προστασίας IP68. Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να µην υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της καµπύλης λειτουργίας της αντλίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα περιλαµβάνει δύο επαφές 1.5mm2 για τον έλεγχο των θερµικών διακοπτών και αισθητήρες προστασίας Έδρανα Ό άξονας της αντλίας /κινητήρα θα εδράζεται βάσει του κανόνα σταθερής πλωτής έδρασης σε τριβείς κύλισης, οι οποίοι θα διαθέτουν λίπανση για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το άνω έδρανο θα είναι ένας ένσφαιρος τριβέας απλής σειράς βαθιάς αυλάκωσης. Το κάτω έδρανο θα είναι ένας ένσφαιρος τριβέας διπλής σειράς γωνιακής επαφής για την αντιστάθµιση αξονικών και ακτινικών δυνάµεων Μηχανική στεγανοποίηση Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε ένα εν σειρά µηχανικό σύστηµα στεγανότητας άξονα, αποτελούµενο από δύο ανεξάρτητα συγκροτήµατα στυπιοθλιπτών. Ο κάτω πρωτεύων µηχανικός στυπιοθλίπτης, µεταξύ του σαλίγκαρου της αντλίας και του θαλάµου επιθεώρησης, θα περιέχει ένα στατικό και έναν περιστρεφόµενο δακτύλιο από κατάλληλο αντιοξειδωτικό υλικό (π.χ. καρβίδιο του βολφραµίου. Ο άνω δευτερεύων µηχανικός στυπιοθλίπτης, τοποθετηµένος µεταξύ του θαλάµου επιθεώρησης και του περιβλήµατος του κινητήρα, θα περιέχει ένα στατικό και έναν περιστρεφόµενο δακτύλιο από το ίδιο αντιοξειδωτικό υλικό. Η επαφή των λειασµένων επιφανειών σε κάθε σηµείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται µε δικό του σύστηµα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθµιση, ούτε η ικανότητα στεγανοποίησης θα εξαρτάται από τη διεύθυνση περιστροφής του άξονα. Άλλες µέθοδοι στεγανοποίησης (δηλαδή χωρίς 2 µηχανικούς στυπιοθλίπτες) δεν θα θεωρούνται ισοδύναµες και δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επίσης το κάτω µέρος του θαλάµου επιθεώρησης θα πρέπει να είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε να επιτυγχάνεται µείωση της φθοράς στο χώρο του εξωτερικού µηχανικού στυπιοθλίπτη, από τα στερεά σωµατίδια (άµµος, κλπ.)., Άξονας αντλίας Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ενιαίος. Σύνδεσµοι δεν θα γίνονται K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 11 Ν0300a/5288./B10

13 αποδεκτοί. Το υλικό του άξονα θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας αξόνων κατά AISI431 και δεν θα έρχεται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό (πλήρως στεγανοποιηµένος). Θα είναι δε ζυγοσταθµισµένος κατά ISO 1940 ή ανώτερο Πτερωτή Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο Cast iron ASTM A-48 CLASS 35B ή GG25 κατά DIN, υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη, ολιγοκάναλη, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις) χωρίς οξείες στροφές. Η πτερωτή θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύµατα). Η πτερωτή θα είναι ηµι-ανοικτού τύπου, µε πτερύγια κλίνοντα προς τα πίσω, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις). Η πτερωτή θα λειτουργεί σε συνδυασµό µε σύστηµα block, σταθερό, που τοποθετείται στην αναρρόφηση του σαλίγκαρου της αντλίας. Τα πτερύγια της πτερωτής θα είναι αυτοκαθαριζόµενα. H διάταξη και η µορφολογία της πτερωτής επιτρέπουν την διέλευση µακρόϊνων, στερεών σωµάτων κλπ., επιτυγχάνεται, δε, µη επικάθιση στερεών στοιχείων σε αυτήν, διατηρώντας, έτσι, µία αδιατάρακτη λειτουργία άντλησης (η διαδροµή ροής θα γίνεται µέσω ειδικής αύλακας ανακούφισης στο θάλαµο της αντλίας). Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα υψηλό και σταθερό βαθµό απόδοσης σε όλη τη διάρκεια άντλησης (σε αντίθεση µε µία συµβατική αντλία λυµάτων, της οποίας η απόδοση µειώνεται λόγω φαινοµένων έµφραξης), καθώς και χαµηλή απορροφούµενη ισχύ, που σηµαίνει χαµηλό κόστος λειτουργίας Σαλίγκαρος αντλίας (Ατέρµων κοχλίας) Το περίβληµα θα αποτελείται από ένα µόνο τεµάχιο από γκρίζο χυτοσίδηρο (ASTM A-48 CLASS 35B) µη οµοκεντρικού τύπου µε διόδους (περάσµατα) λεία και αρκετά µεγάλα ώστε να περνούν στερεά. Επίσης, ο σαλίγκαρος της αντλίας θα φέρει φλάντζα, κατάλληλα διαµορφωµένη και τοποθετηµένη ώστε να µπορεί να δεχθεί βαλβίδα ανάδευσης Προστασία Όλοι οι κινητήρες θα έχουν: Ενσωµατωµένους θερµικούς διακόπτες στο τύλιγµα κάθε φάσης, συνδεδεµένους σε σειρά. Οι θερµικοί διακόπτες θα ανοίγουν στους 140 C. Επίσης είναι επιθυµητό να υπάρχει αισθητήρας για την ανίχνευση υγρασίας στο θάλαµο επιθεώρησης. Για τη διακριτή λήψη των 2 παραπάνω πιθανών βλαβών, τα σήµατα θα οδηγούνται µε ένα ζεύγος καλωδίου 2 x 1,5 στον ηλεκτρικό πίνακα, όπου θα συνδέονται στο ηλεκτρονικό προστασίας το οποίο θα είναι εφοδιασµένο µε λυχνίες τροφοδοσίας, alarm υπερθέρµανσης και alarm διαρροής στο θάλαµο επιθεώρησης. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 12 Ν0300a/5288./B10

14 2 ΧΑΛΥΒ ΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 2.1 Γενικά Το παρόν άρθρο αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τις χαλύβδινες σωληνώσεις των αντλιοστασίων. Η σύνδεση των αντλιών ακαθάρτων µε τον αντίστοιχο συλλέκτη θα γίνεται µε χαλυβδοσωλήνες κατηγορίας µέσης πίεσης, ονοµαστικής διαµέτρου 150 mm και των αναγκαίων εξαρτηµάτων (διαστολών, καµπυλών κλπ ), µέσω αντιστοίχων αποφρακτικών δικλείδων και δικλείδων αντεπιστροφής µε τις οποίες και θα συνδέονται µε χαλύβδινες φλάντζες. Οι συλλέκτες θα είναι από το ίδιο υλικό (χαλυβδοσωλήνες) κατηγορίας µέσης πίεσης, ονοµαστικής διαµέτρου 250 mm, διαµορφωµένοι έτσι ώστε αφενός να διαθέτουν στόµια ονοµαστικής διαµέτρου 150 mm, µε χαλύβδινες φλάντζες για την σύνδεση των χαλύβδινων σωλήνων κατάθλιψης των αντλιών µέσω των δικλείδων που αναφέρονται πιο κάτω καθώς και στόµιο για την σύνδεση συρταρωτής δικλείδας εκκένωσης του κεντρικού αγωγού κατάθλιψης του αντλιοστασίου. Οι συλλέκτες θα τερµατίζουν µε φλάντζες και από τα δύο άκρα, ώστε από το ένα να κλείνονται µε τυφλή φλάντζα, ενώ στο έτερο να συνδέεται ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός του αντλιοστασίου µέσω κεντρικής βάνας και εξαρτηµάτων της αυτής ονοµαστικής διαµέτρου µε τον συλλέκτη. 2.2 Κατασκευή σωληνώσεων Για την κατασκευή των χαλύβδινων σωλήνων και των ειδικών εξαρτηµάτων θα χρησιµοποιηθούν ελάσµατα κατάλληλα για ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές ποιότητας ST 37.2 κατά DΙΝ Ειδικά οι καµπύλες για διαµέτρους τουλάχιστον DΝ 250 θα είναι κατασκευασµένες κατά DΙΝ ΟΙ σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι µε ευθεία ραφή, κατά προτίµηση µε ηλεκτρική αντίσταση (ERW). Για τις µικρές διαµέτρους, εφόσον δεν αναφέρονται ακριβείς διαστάσεις στα σχέδια, η εξωτερική διάµετρος και το πάχος θα είναι όπως αναφέρεται παρακάτω: 3" ή DΝ 80 88,9 Χ 3,2 4" ή DΝ ,3 Χ 3,6 5" ή DΝ ,7 Χ 4,0 6" ή DΝ ,3 Χ 4,0 8" ή DΝ ,1 Χ 4,5 10" ή DΝ ,0 Χ 5,0 12" ή DΝ ,9 Χ 5,6 0ι παραπάνω διαστάσεις είναι σε χστ., το δε πάχος είναι το ελάχιστο. Η όλη κατασκευή των σωλήνων, οι µηχανουργικές επεξεργασίες, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και οι µέθοδοι και τα µέσα κατεργασίας πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα για την εργασία που προορίζονται και απόλυτα σύµφωνα προς τις Συµβατικές Προδιαγραφές. Όλα τα άκρα των ελασµάτων που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγούµενα λοξότµηση (φρεζάρισµα). Όλες οι ραφές, τόσο κατά µήκος όσο και οι εγκάρσιες, θα συγκολληθούν εσωτερικά - εξωτερικά. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 13 Ν0300a/5288./B10

15 Εάν υπάρχουν σηµεία, όπου η εσωτερική συγκόλληση είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη, πρέπει η εξωτερική ραφή να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συγκόλληση να εγγυάται την απαιτούµενη αντοχή. Τουλάχιστον στις θέσεις που δείχνονται στα σχέδια θα τοποθετηθούν φλάντζες ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποσυναρµολόγησης. Οι φλάντζες θα είναι για πίεση λειτουργίας ίση µε την ονοµαστική πίεση των αντίστοιχων υδραυλικών εξαρτηµάτων και διάταξη οπών κατά DΙΝ Οι κοχλίες όλων των φλαντζών θα είναι γαλβανισµένοι εν θερµώ. Στα σηµεία που οι σωλήνες διέρχονται από σκυρόδεµα θα αγκυρώνονται µε φλάντζες αγκύρωσης. Ο κεντρικός αγωγός θα εδρασθεί σε βάση από σκυρόδεµα. Ο αγωγός αυτός δεν επιτρέπεται να στηρίζεται στην κεφαλή της αντλίας. Όλες οι σωληνώσεις θα δοκιµασθούν σε πίεση στεγανότητας 1,5 φορές την ονοµαστική πίεση των δικλείδων του αντλιοστασίου. 2.3 Προστατευτική επένδυση Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά η εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων θα καθαρισθεί µε επιµέλεια και µετά θα επιχρισθεί µε δύο στρώσεις συνθετικού χρώµατος βάσης ψευδάργυρου η θα υποστεί προστασία µε λιθανθρακόπισσα σύµφωνα µε τον κανονισµό AWWA C Η εξωτερική επιφάνεια αυτών θα καθαρισθεί επίσης µε επιµέλεια και θα προστατευθεί ως ακολούθως: α. Τα ορατά τµήµατα µέσα η έξω από το αντλιοστάσιο θα επιχρισθούν µε δύο στρώσεις συνθετικού χρώµατος βάσης ψευδαργύρου και µετά θα επικαλυφθούν µε στρώση βαφής σε απόχρωση που θα καθορισθεί από την Επίβλεψη και θα συνεργάζεται µε το υπόστρωµα. β. Τα µέσα στο έδαφος τµήµατα θα επενδυθούν µε λιθανθρακόπισσα πάχους 3 χστ. και θα περιελιχθούν µε διπλή στρώση υαλοταινίας σύµφωνα µε τους Αµερικάνικους Κανονισµούς WA γ. Για τα µέσα σε σκυρόδεµα τµήµατα δεν προβλέπεται επένδυση προστασίας. Οι αρµοί συγκόλλησης των διαφόρων τεµαχίων µεταξύ τους θα προστατευθούν όλοι, εσωτερικά και εξωτερικά µε όµοιο τρόπο όπως και οι κυρίως σωλήνες. Η εξωτερική προστασία των αρµών θα εκτελεστεί µετά τις δοκιµές υδροστατικής πίεσης επί τόπου των έργων. Η βαφή πρέπει να έχει το απαιτούµενο πάχος και να καλύπτει την επένδυση που υπάρχει στα δύο άκρα των τεµαχίων ώστε να αποκαθιστά τη συνέχεια του υλικού. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 14 Ν0300a/5288./B10

16 3 Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΒΑΝΕΣ) 3.1 Γενικά Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις απαιτήσεις των υδραυλικών εξαρτηµάτων και των σωληνώσεων των αντλιοστασίων. Γενικά η κατασκευή των υδραυλικών εξαρτηµάτων θα είναι σύµφωνος προς τις Συµβατικές Προδιαγραφές. Θα φέρουν ωτίδες, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται, ειδικά για τις µικρές διαµέτρους, τυποποιηµένες σύµφωνα µε τις Γερµανικές Προδιαγραφές DΙΝ 2501 µε τις οποίες θα συνδέονται µέσω ελαχίστων παρεµβυσµάτων, πάχους 2,5-3,0 χστ. και γαλβανισµένων κοχλιών προς τα εκατέρωθεν υδραυλικά εξαρτήµατα ή σωληνώσεις. Ειδικά οι συρταρωτές δικλείδες και οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα δοκιµαστούν µε κλειστό σύρτη, δίσκο ή γλώσσα ή µπάλα (στεγανότητα) σε πίεση ίση µε την δοκιµαστική πίεση λειτουργίας, ενώ γενικά όλα τα εξαρτήµατα θα δοκιµαστούν σε αντοχή κελύφους 1,5 φορές την ονοµαστική πίεση λειτουργίας. 3.2 Συρταρωτές ικλείδες (Βάνες) Οι συρταρωτές δικλείδες αποµόνωσης θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 5996 : µε ελαστική έµφραξη και ωτίδες. Θα είναι ονοµαστικής πίεσης ΝΡ 10, µε φλάντζες ανάλογης ονοµαστικής πίεσης, κοχλίες και περικόχλια διαστάσεων κατά ISO 5996 : παραγρ. 5 ή µε το DIN : και εποξειδική βαφή. Το σώµα τους θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο τύπου GG-25 κατά DIN EN 1561: , και ο σύρτης από χυτοσίδηρο της ίδιας ως άνω ποιότητας, αδιαίρετος και επικαλυµµένος µε συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έµφραξη. Το βάκτρο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και το περικόχλιό του από κράµα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. από φωσφορούχο ορείχαλκο). Ο χειρισµός των συρταρωτών δικλείδων θα γίνεται χειροκίνητα. 3.3 Βαλβίδες αντεπιστροφής Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι τύπου µπάλας (σφαιρικό κλείστρο) ΝΡ 16, µε βάση αναγνωρισµένα ιεθνή Πρότυπα, φλαντζωτές κατά ISO Το σώµα των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι από χυτοσίδηρο. Θα φέρουν δε εποξειδική βαφή σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. 3.4 Τεµάχια εξάρµωσης Πλησίον κάθε δικλείδας διαµέτρου 200χστ. ή µεγαλύτερης και πλησίον όποιου άλλου εξαρτήµατος κατά τον Ανάδοχο κρίνεται απαραίτητο, θα τοποθετηθούν ειδικά τεµάχια εξάρµωσης, µε τα οποία είναι δυνατή η αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση των δικλείδων χωρίς να θιγεί ο σωλήνας η να καταστραφούν τα παρεµβύσµατα. Τα τεµάχια αυτά θα είναι της αυτής ονοµαστικής διαµέτρου και πίεσης µε τις αντίστοιχες δικλείδες, θα αποτελούνται από δύο τµήµατα κατασκευαζόµενα από συγκολλητά χαλυβδοελάσµατα, τα οποία θα παρουσιάζουν τη δυνατότητα αξονικής µετακίνησης του ενός προς το άλλο, αυξοµειούµενου έτσι του συνολικού µήκους του τεµαχίου κατά 3 έως 5 εκ. Η µεταξύ των δύο τµηµάτων στεγάνωση θα επιτυγχάνεται µε κατάλληλο ελαστικό δακτύλιο. Η σύνδεση των δύο τµηµάτων, όπως και η σύνδεση προς τα εκατέρωθεν τεµάχια, θα γίνεται µε γαλβανισµένους κοχλίες. Οι κοχλίες σύνδεσης των δύο τµηµάτων θα είναι K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 15 Ν0300a/5288./B10

17 ανεξάρτητοι των κοχλιών σύνδεσης προς τις σωληνώσεις. Τα ειδικά τεµάχια εξάρµωσης θα φέρουν φλάντζες τυποποιηµένες κατά DΙΝ για τη σύνδεση προς τις δικλείδες, τα λοιπά εξαρτήµατα ή τις σωληνώσεις. Εσωτερικά και εξωτερικά θα φέρουν στρώση ισχυρής ασφαλτούχου αντιοξειδωτικής βαφής. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 16 Ν0300a/5288./B10

18 4 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΕΣ 4.1 Γενικά Για την αποφυγή αναερόβιας ζύµωσης και καθιζήσεων στις δεξαµενές συγκέντρωσης και άντλησης των αντλιοστασίων, λόγω παρατεταµένης ηρεµίας των αντλιών σε περιόδους ελαχίστων ή και µηδενικών εισροών, προβλέπεται να τοποθετηθούν ανά ένας αναδευτήρας κατάλληλου τύπου προς τις διαστάσεις των δεξαµενών, σύµφωνα µε τους πιο κάτω πίνακες. ΕΝ. ΑΡΙΘ. Α/Σ Α2 Α3 Α4 Α5 ΕΙ ΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ Μήκος Πλάτος Ύψος (m) (m) υγρού (m) ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΩΝ (kw) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΩΝ 6,50 2,00 0,45/0,95 0,75 1 6,50 2,00 0,45/1,00 0,75 1 6,50 2,00 0,45/0,90 0,75 1 6,50 2,00 0,45/1,00 0,75 1 Ο αναδευτήρας θα είναι οµοαξονικά συζευγµένος µε ηλεκτρικό κινητήρα υποβρύχιου τύπου ισχύος σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα 1, ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 volt, 3 φάσεων, και συχνότητας 50 Hz. Ο αναδευτήρας θα είναι εξοπλισµένος µε υποβρύχιο καλώδιο µε επένδυση από χλωροπρένιο (SUBCAB) µήκους τουλάχιστον 10 µέτρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου καλωδίου ισχύος θα είναι σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς IEC. Ο αναδευτήρας πρέπει να έχει δυνατότητα απόδοσης ώθησης ως ακολούθως: ΕΝ. ΑΡΙΘ. Α/Σ Α2 Α3 Α4 Α5 ΕΙ ΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ Ύψος Μήκος Πλάτος υγρού (m) (m) (m) ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ (m/s) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΩΘΗΣΗ ΑΝΑ ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΑ (Ν) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ (Ν) 6,50 2,00 0,45/0,95 0, ,50 2,00 0,45/1,00 0, ,50 2,00 0,45/0,90 0, ,50 2,00 0,45/1,00 0, Ο αναδευτήρας που προδιαγράφεται πρέπει να είναι σχεδιασµένος και κατασκευασµένος από έναν δόκιµο κατασκευαστή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τον περιγραφόµενο εδώ εξοπλισµό του. Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει πείρα επιτυχηµένης λειτουργίας για K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 17 Ν0300a/5288./B10

19 τέτοιου είδους αναδευτήρες ή κάτι ανάλογο στον ίδιο τοµέα το λιγότερο 5 χρόνια. 4.2 Σχεδιασµός του αναδευτήρα Ο αναδευτήρας πρέπει να έχει την ικανότητα διαχείρισης ακατέργαστων λυµάτων. Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην χρειάζεται είσοδος του προσωπικού στο υγρό φρεάτιο ή την δεξαµενή και έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανέλκυση και η καθέλκυση του αναδευτήρα. Ο αναδευτήρας θα συνδέεται για την στήριξή του σε οδηγό ράβδο ορθογωνικής διατοµής διαστάσεων τουλάχιστον 50x50 mm. Στον εξοπλισµό του αναδευτήρα θα περιλαµβάνεται γι αυτό ένα κατάλληλο οδηγητικό σύστηµα για την ολίσθηση του πάνω στην οδηγό ράβδο 50x50mm το οποίο θα έχει την δυνατότητα οδήγησης-ολίσθησης του συνολικού βάρους του αναδευτήρα και θα είναι ικανό να παραλαµβάνει την ώθηση που δηµιουργεί αυτός. Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραµονή χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητά τους, ακόµα και σε βύθιση βάθους µέχρι 40 m. 4.3 Κατασκευή του αναδευτήρα Ο αναδευτήρας θα είναι υποβρύχιου τύπου και θα είναι σχεδιασµένος ώστε κινητήρας και υδραυλικό µέρος (πτερωτή) να είναι οµοαξονικά συζευγµένοι αποτελώντας µία µονάδα µε δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας µέσα στο ρευστό. Τα κύρια εξαρτήµατα του αναδευτήρα που θα είναι εκτιθεµένα στο ρευστό θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προδιαγραφών AISI 316, ή καλύτερης ποιότητας. Η αρχή στεγανοποίησης των κυρίων µερών του αναδευτήρα θα στηρίζεται στην απευθείας επαφή µηχανικά κατεργασµένων µεταλλικών επιφανειών. Κρίσιµες µεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι µηχανικά κατεργασµένες και συναρµολογηµένες µε στεγανοποιητικούς δακτυλίους από κατάλληλο υλικό (π.χ.nitrile rubber ή Viton) εξασφαλίζοντας επαρκή συµπίεσή τους σε δύο επίπεδα και επαφή σε τέσσερα σηµεία χωρίς την απαίτηση εφαρµογής ενός συγκεκριµένου ορίου ροπής. Ορθογωνικής διατοµής φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στρέψης ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επίσης δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται άλλες δευτερεύουσες στεγανοποιητικές ουσίες, ελλειπτικά O-rings ή γράσο. 4.4 Κινητήρας Αναδευτήρα Ο κινητήρας του αναδευτήρα θα είναι απευθείας συνδεδεµένος µε την προπέλα για την ανάπτυξη ταχύτητας της προπέλας 1400 rpm και θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου θα είναι υδατοστεγής. Τα τυλίγµατα του στάτορα θα είναι µονωµένα µε µόνωση (κλάσης τουλάχιστον F) ανθεκτική στην υγρασία και υπολογισµένη για 155º C. Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία ανάδευσης ρευστών θερµοκρασίας µέχρι 40ºC και για 30 εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερµικούς διακόπτες ρυθµισµένους να ανοίγουν στους 140ºC και να κλείνουν στους 100ºC, που θα είναι τοποθετηµένοι µέσα στα τυλίγµατα των αγωγών του στάτορα ώστε να ελέγχουν τη θερµοκρασία κάθε φάσης του τυλίγµατος. Αυτοί οι διακόπτες θα χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό ή συµπληρωµατικά σε εξωτερική προστασία του κινητήρα από υπερφόρτιση και θα συνδέονται στον πίνακα ελέγχου. Ο κινητήρας και ο αναδευτήρας θα είναι σχεδιασµένοι και συναρµολογηµένοι από τον ίδιο κατασκευαστή. Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργεί µε διακύµανση τάσεως της τάξης του 10%, σε περιβάλλον θερµοκρασίας µέχρι 40 ο C. Ο πίνακας του κινητήρα που θα παραδοθεί θα πρέπει να περιλαµβάνει τις εξής καµπύλες K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 18 Ν0300a/5288./B10

20 λειτουργίας: ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, βαθµού απόδοσης αναδυόµενης ισχύος καθώς και ισχύος εισόδου και στον άξονα. Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να περιέχει και δεδοµένα για την συµπεριφορά του κινητήρα κάτω από συνθήκες εκκίνησης ή λειτουργίας χωρίς φορτίο. Το καλώδιο ισχύος θα πρέπει να περιλαµβάνει δύο αγωγούς διατοµής 1,5 mm 2 για τον έλεγχο των θερµικών διακοπτών ή και προαιρετικών συσκευών προστασίας. Η είσοδος του καλωδίου θα πρέπει να αποτελεί τµήµα του σώµατος του καλύµµατος του στάτορα. Ο σχεδιασµός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιγξη µε συγκεκριµένη ροπή στρέψεως. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο πλαισιωµένο από δύο ροδέλες και όλα µαζί θα είναι συναρµολογηµένα µε ακρίβεια ως προς την εξωτερική διάµετρο του καλωδίου. Η συµπίεση του ελαστικού παρεµβύσµατος θα γίνεται µε τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγµα του καλωδίου. Ο θάλαµος συνδέσεων των καλωδίων και ο θάλαµος του κινητήρα θα πρέπει να διαχωρίζονται από την σειρά ακροδεκτών ώστε να προστατεύεται ο κινητήρας από την είσοδο ξένων υλικών που τυχόν να εισέλθουν από την κορυφή του αναδευτήρα. Η σειρά των ακροδεκτών θα πρέπει να διαχωρίζεται στεγανά από τον θάλαµο του στάτορα µε την χρήση δύο στεγανοποιητικών δακτυλίων O-ring. Για τα καλώδια ισχύος πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ειδικοί ακροδέκτες (κοινοί ακροδέκτες ή ταχυσύνδεσµοι δεν επιτρέπονται). Εποξικές ουσίες και άλλα δευτερεύοντα συστήµατα στεγανοποίησης δεν θα γίνονται αποδεκτά (βουλκανισµός, σιλικόνες κ.λ.π.). 4.5 Έδρανα Ό άξονας του αναδευτήρα /κινητήρα θα εδράζεται βάσει του κανόνα σταθερής πλωτής έδρασης σε σφαιρικούς τριβείς κύλισης, οι οποίοι θα διαθέτουν λίπανση για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Όλοι οι τριβείς θα είναι υπολογισµένοι για τουλάχιστον ώρες συνεχούς λειτουργίας. 4.6 Μηχανική στεγανοποίηση Κάθε αναδευτήρας θα είναι εφοδιασµένος µε θάλαµο ελαίου για το σύστηµα στεγανοποίησης του άξονα. Οι τάπες επιθεώρησης του λαδιού θα είναι προσιτές από το εξωτερικό µέρος του αναδευτήρα. Κάθε αναδευτήρας θα είναι εφοδιασµένος µε ένα εν σειρά µηχανικό σύστηµα στεγανότητας άξονα, αποτελούµενο από δύο ανεξάρτητα συγκροτήµατα στυπιοθλιπτών. Οι στυπιοθλίπτες θα λειτουργούν µέσα σε δοχείο λαδιού το οποίο µε υδροδυναµικό τρόπο θα λιπαίνει τις λείες επιφάνειες τους µε σταθερό ρυθµό. Ο κάτω πρωτεύων στυπιοθλίπτης, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος ανάµεσα στο αναµειγνυόµενο ρευστό και στο ελαιοδοχείο και θα παρέχει ένα στατικό και ένα περιστρεφόµενο δακτύλιο στεγανότητας από καρβίδιο του βολφραµίου. Ο άνω δευτερεύων στυπιοθλίπτης, τοποθετηµένος µεταξύ του δοχείου λαδιού και του περιβλήµατος του κινητήρα, θα περιέχει ένα στατικό δακτύλιο στεγανότητας από κεραµικό υλικό ή από καρβίδιο του βολφραµίου και ένα περιστρεφόµενο δακτύλιο από άνθρακα. Η επαφή των λειασµένων επιφανειών σε κάθε σηµείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται µε δικό του σύστηµα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθµιση και θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς καταστροφή τους ή βλάβη τους κατά οποιαδήποτε φορά περιστροφής (κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού ή K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 19 Ν0300a/5288./B10

21 κατά την αντίθετη). Για ειδικές εφαρµογές θα διατίθενται άλλα υλικά κατασκευής των στυπιοθλιπτών από τον κατασκευαστή. Άλλες µέθοδοι στεγανοποίησης δεν θα θεωρούνται ισοδύναµες και δεν θα γίνονται αποδεκτές. 4.7 Λάδι Το ελαιοδοχείο θα πρέπει να είναι γεµάτο µε άσπρο λάδι παραφινικού τύπου. εν θα περιέχει κυκλικούς υδρογονάνθρακες και θα είναι εγκεκριµένο από την FDA (FDA ) Το λάδι θα µπορεί να λιπαίνει επίσης και τους στυπιοθλίπτες. 4.8 Άξονας αναδευτήρα Ο άξονας της πτερωτής θα αποτελεί προέκταση του άξονα του κινητήρα (ίδιος άξονας). ύο διαφορετικοί άξονες συζευγµένοι µε σύνδεσµο δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 431. H χρήση ανοξείδωτων χιτωνίων, δεν θα θεωρείται ισοδύναµη µε την χρήση άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. 4.9 Πτερωτή Η πτερωτή θα πρέπει να είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένη, µε τέτοια διαµόρφωση στα πτερύγια (back swept) που να αποφεύγεται η έµφραξη και το µπλοκάρισµά της. Θα πρέπει να είναι ικανή να χειρίζεται στερεά, ινώδη ή µακρόϊνα υλικά, παχιά λάσπη και άλλα υλικά τα οποία συναντώνται σε συνήθης εφαρµογές επεξεργασίας λυµάτων. Θα αποτελείται από δύο πτερύγια µε διάµετρο > 200 mm για ταχύτητα περιστροφής 1450 rpm. Η προπέλα θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 για αντοχή στη φθορά Προστασία Όλοι οι κινητήρες θα έχουν ενσωµατωµένους τρεις θερµικούς διακόπτες, στο τύλιγµα κάθε φάσης, συνδεδεµένους σε σειρά. Οι θερµικοί διακόπτες θα ανοίγουν σε περίπτωση υψηλής θερµοκρασίας (140 ο C) και θα διακόπτουν τη λειτουργία του κινητήρα ενεργοποιώντας το συναγερµό (alarm). Προαιρετικά: Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ανιχνευτή υγρασίας στο θάλαµο του στάτορα ο οποίος θα σταµατά τον κινητήρα και θα ενεργοποιεί κάποιο alarm. Σε περίπτωση χρήσης προαιρετικού εξοπλισµού ελέγχου ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει κατάλληλο ρελέ ελέγχου και αναγνώρισης της κατάστασης το οποίο θα εγκαθίσταται στον πίνακα ελέγχου. K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_HΜ.doc 20 Ν0300a/5288./B10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Υποβρύχιες Αντλίες Λυμάτων - Ακαθάρτων. Ελληνικές αντλίες υψηλών προδιαγραφών & διεθνούς αναγνώρισης

Υποβρύχιες Αντλίες Λυμάτων - Ακαθάρτων. Ελληνικές αντλίες υψηλών προδιαγραφών & διεθνούς αναγνώρισης Υποβρύχιες Αντλίες Λυμάτων - Ακαθάρτων Ελληνικές αντλίες υψηλών προδιαγραφών & διεθνούς αναγνώρισης Η Εταιρεία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Για περισσότερα από 5 χρόνια, η ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'',

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών και Εφεδρικών Κινητήρων Μύρινα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 20065 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Λήμνου προκηρύσσει πρόχειρο,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις διατίθενται από την Υπηρεσία (υπεύθυνος: κ. Θ. Κουτσούγερας, πολιτικός Μηχανικός τηλ. 6972029990).

Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις διατίθενται από την Υπηρεσία (υπεύθυνος: κ. Θ. Κουτσούγερας, πολιτικός Μηχανικός τηλ. 6972029990). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 661.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα δικτύων, που βρίσκονται εντός αντλιοστασίων ή δοµικών έργων, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Εφαρμογές 6 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 6 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 6 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 05 Τεµάχια Εξάρµωσης Συσκευών Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3898 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ FF

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ FF ΣΕΙΡΑΣ FF ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ - ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ Σύμφωνα με τις προδιαγραφές: Ν.F.P.A. - UNI 9490 - F.M. - U.L. DIN EN ISO 9001:2000 Registration Nuber: DE-268920 QM DIN EN ISO 14001 Registration Nuber: 78235-01

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 29/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 29/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 29/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 4181 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης /νση: Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης, 73135, Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300, www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα