Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο"

Transcript

1 Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο Δελτίο Τύπου 16 Απριλίου, 2012 Ο Ιηαιόο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, θ. Corrado Clini, έθαλε ζήκεξα ηα απνθαιππηήξηα ηνπ λένπ εξγαζηεξίνπ ηνπ Οκίινπ, όπνπ πεξηζζόηεξνη από εθαηό εξγαδόκελνη έρνπλ αλαιάβεη δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο θαη κεηαβίβαζεο ηερλνινγηθήο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. Οη θαηλνηνκηθέο ιύζεηο νη νπνίεο πινπνηνύληαη ζηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ i.lab είλαη ε πην μεθάζαξε απόδεημε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ην ηζηκέλην κπνξεί λα απνηειέζεη πιηθό δεκηνπξγίαο αεηθόξσλ αξρηηεθηνληθώλ θαηαζθεπώλ θαη έμππλσλ θηεξίσλ. Μπέξγθακν, 16 Απξηιίνπ 2012 Σν i.lab, ην λέν Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ Οκίινπ Italcementi πνπ έρεη ζρεδηαζηεί από ηνλ Ακεξηθαλό αξρηηέθηνλα Richard Meier, εγθαηληάζηεθε παξνπζία ηνπ Ιηαινύ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θ. Corrado Clini. Ο Τπνπξγόο έθνςε ηελ θνξδέια ησλ εγθαηλίσλ ελώπηνλ κεγάινπ αθξναηεξίνπ κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη θθ. Giampiero Pesenti, Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ Italcementi, Carlo Pesenti, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο εηαηξείαο θαη κέιε ηεο αλώηαηεο δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ. Ήηαλ επίζεο παξόληεο δηάθνξνη εθπξόζσπνη θαη δεκνζηνγξάθνη από 18 ρώξεο ηνπ πιαλήηε ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά ν Όκηινο Italcementi. Σν θηήξην βξίζθεηαη ζηε ζέζε Kilometro Rosso ηνπ Πάξθνπ Δπηζηεκώλ, έρεη ζπλνιηθό εκβαδόλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαη θηινμελεί κεραληθνύο, ηερληθνύο θαη εξεπλεηέο από ηα Σκήκαηα Δξεπλώλ & Αλάπηπμεο θαη Δξγαζηεξίσλ ηνπ Σερληθνύ Κέληξνπ ηνπ Οκίινπ (CTG), θαζώο επίζεο θαη από ηελ Γηεύζπλζε Καηλνηνκίαο ηεο Italcementi, όινη ηνπο αζρνινύκελνη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθώλ, ιεηηνπξγηθώλ θαη αηζζεηηθά αμηόινγσλ ιύζεσλ ζρεηηθά κε λέα νηθνδνκηθά πιηθά. Κηηζκέλν ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηηο έλλνηεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο αξηζηείαο, ην i.lab απνηειεί ηε ζύλζεζε ησλ ηερλνινγηώλ αηρκήο πνπ αλνίγνπλ λένπο δξόκνπο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ θαη ηνλ νηθνινγηθό ηξόπν θαηαζθεπήο θαη είλαη έλαο ηόπνο γλώζεο θαη επηζηεκνληθήο ηερλνγλσζίαο. «Η θαηλνηνκία απνηειεί ηνλ ζηξαηεγηθφ κνριφ ηεο Italcementi γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο επηζεκαίλεη ν θ. Carlo Pesenti, Δηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηεο Italcementi. Ο Όκηινο εζηηάδεη ζηελ ζπλερή αλαδήηεζε αεηθφξσλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηηο θαηλνηνκηθέο αξρηηεθηνληθέο ιχζεηο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε δήηεζε ηεο αγνξάο γηα εθαξκνγέο θαη πξντφληα πνπ ζα παξέρνπλ κηα λέα πνηφηεηα δσήο θαη ζα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Πεξίπνπ 170 άηνκα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ρεκηθνί, γεσιφγνη θαη κεραληθνί αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο ηνπ Οκίινπ Italcementi ζηελ Ιηαιία, ζην i.lab, θαζψο επίζεο θαη ζηε Γαιιία, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Technodes πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Guerville, θνληά ζην Παξίζη. Έρεη δηαηεζεί έλαο

2 εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο πεξίπνπ 13 εθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο, ν νπνίνο απνηειεί ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ έλα απφ ηνπο πιένλ πςεινχο πξνυπνινγηζκνχο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνδνκηθψλ θαηαζθεπψλ. Έρνπκε ππνβάιεη 60 δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ο ηξέρσλ ζπληειεζηήο θαηλνηνκίαο ηνπ Οκίινπ ζπλερίδεη ν θ. Pesenti δειαδή ν ζπληειεζηήο εζφδσλ πξνεξρφκελσλ απφ θαηλνηνκηθά έξγα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ, είλαη ίζνο κε 4, ελψ ήηαλ 3,9 γηα ην 2010, κε βαζκηαία αχμεζε, δειαδή φπσο αθξηβψο είρε ζρεδηαζηεί. Σηφρνο καο είλαη λα θζάζνπκε ηνλ ελ ιφγσ ζπληειεζηή ζην 5 θαη λα ηνλ δηαηεξήζνπκε ζε απηφ ην χςνο κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα». «Τν i.lab θαηαιήγεη ν θ. Pesenti κεηαθέξεη δπν ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο κελχκαηα ζηελ θνηλσλία. Τν πξψην είλαη φηη ε θαηλνηνκία κπνξεί λα επηηπγράλεηαη ζηα πιαίζηα πιήξνπο ζεβαζκνχ ζην πεξηβάιινλ θαη ε βηνκεραλία κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ θηλεηήξην δχλακε πίζσ απφ ηηο αιιαγέο πνπ είλαη επσθειείο γηα φινπο, γηα ηελ νηθνλνκία, γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Τν δεχηεξν κήλπκα είλαη φηη ην κέιινλ ηνπ επηρεηξείλ αλήθεη ζε εθείλνπο πνπ είλαη ζε ζέζε λα ζπλδπάζνπλ κε επθπή ηξφπν ηελ βηνκεραληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε κηα πξνζεθηηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη κε βαζχ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ίδηαο ηεο δσήο». Η εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ i.lab ζεκειηώλεηαη ζε πέληε βαζηθνύο ζηξαηεγηθνύο άμνλεο: - Νέα θιίλθεξ, ηζηκέληα ή ζπλδεηηθά πιηθά, ελαιιαθηηθά σο πξνο ην ζύλεζεο ηζηκέλην Portland. Δηδηθόηεξα, ε έξεπλα ζα εζηηαζηεί ζηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ πξώησλ πιώλ θαη ζηελ αλάπηπμε εηδηθώλ κεηγκάησλ θαη πξνζζεθώλ γηα ην ζθπξόδεκα. Η κειέηε απηή ζα πξνσζεζεί επίζεο κε έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε βάζε ηελ λαλνηερλνινγία θαη ηηο βηνηερλνινγίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. - Με ζπκβαηηθά πξντόληα, όπσο γηα παξάδεηγκα ην TX Active, ην i.light θαη άιια, ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα απνδώζνπλ πξνζηηζέκελε ηερλνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή αμία ζηα ζπκβαηηθά πξντόληα. - Εηδηθά ζθπξνδέκαηα, εηδηθά επηζθεπαζηηθά θαη δνκηθά εληζρπηηθά γηα λέεο αιιά θαη ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο ηα νπνία παξέρνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηηο θαηλνηνκηθέο επηδόζεηο. - Σερληθέο ιύζεηο κε ζθνπό ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ CO 2 ζηα πιαίζηα ηεο βηνκεραλίαο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. - Δηαδηθηύσζε κε αξρηηέθηνλεο θαη πνιηηηθνύο κεραληθνύο δηεζλνύο εκβέιεηαο, κε ζθνπό ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ δηάρπζε κηαο θαηαζθεπαζηηθήο λννηξνπίαο πνπ απνδίδεη ηελ δένπζα πξνζνρή ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ άλζξσπν. ΑΕΙΦΟΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Σν i.lab ζα απνηειεί ζεκείν θαη θξηηήξην αλαθνξάο αεηθόξνπ ζρεδηαζκνύ ζηελ Δπξώπε. Πξόθεηηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Italcementi σο πξνο ηα ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη αεηθνξίαο. ρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ώζηε λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο LEED - Leadership in Energy and Environmental Design standards

3 (Πξσηνπνξία ζηα Πξόηππα Δλέξγεηαο θαη Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ), ην i.lab έρεη πηζηνπνηεζεί σο Πιαηηλέλην, θάηη πνπ απνηειεί ηελ πςειόηεξε πηζηνπνίεζε LEED γηα ηηο πεξηβαιινληηθά αεηθόξεο θαη πςειήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηεξηαθέο θαηαζθεπέο Σν i.lab πιεξνί ηηο πνιύ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εμνηθνλόκεζε θαηά πνζνζηό 60% πεξηζζόηεξεο ελέξγεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά θηήξηα ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο θαη ησλ ηδίσλ πξννξηζκώλ ηειηθήο ρξήζεο. Απηό έρεη θαηαζηεί εθηθηό ράξε ζηηο εηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο κεζόδνπο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί, ζηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ πξνζθπγή ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, δειαδή ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ/ειηαθώλ ζεξκηθώλ ζπιιεθηώλ θαη ηελ ρξήζε γεσζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ. Σν 2010, ην i.lab βξαβεύζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ην Δπξσπατθό Βξαβείν Πξάζηλνπ Κηεξίνπ, σο ην θαιύηεξν Ιηαιηθό Κηήξην γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπ απνδνηηθόηεηα ζηελ θαηεγνξία Καιύηεξν Νέν Πξάζηλν Κηήξην. Σν 2009, ην i.lab ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Green Good Design Award (Πξάζηλν Βξαβείν Καινύ ρεδηαζκνύ) από ην Chicago Athenaeum θαη ην European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (Δπξσπατθό Κέληξν Καιιηηερληθνύ Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ Αζηηθνύ Ιζηνύ). Σν i.lab iπξννξίδεηαη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αεηθόξν αξρηηεθηνληθή ζηελ Δπξώπε θαη ζαθή απόδεημε ηεο πξνδξαζηηθήο δέζκεπζεο ηεο εηαηξείαο καο πξνο ηελ θαηεύζπλζε κηαο θαιύηεξεο πνηόηεηαο ησλ νηθνδνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. «Σν i.lab δελ ζα είλαη κφλν έλα ζπκβνιηθφ θηήξην ην νπνίν ζα εθθξάδεη ηε θήκε ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ηερληθή ηνπ εκπεηξία θαη γλψζεηο. Θα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο αεηθφξνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ Επξψπε», επεζήκαλε ν Richard Meier. ΔΤΟ ΛΕΤΚΕ ΠΣΕΡΤΓΕ ΓΙΑ ΣΟ KILOMETRO ROSSO Σν i.lab είλαη έλα πνιπδύλακν θέληξν βηνκεραληθήο έξεπλαο. Σν έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Meier ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απόδνζε κέγηζηεο ζεκαζίαο ζηελ πνηόηεηα, θάηη πνπ είλαη άκεζα νξαηό θαη από ηηο ιεπηνκέξεηεο θαζελόο θαη όισλ καδί ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, αιιά θπξίσο θαη πάλσ από όια πξνθύπηεη από ηελ πνηόηεηα ησλ ρώξσλ. Τπάξρνπλ κεγάινη επάεξνη ρώξνη νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θηεξίνπ λα αλαπηύζζνπλ αγαζηή ζρέζε θαη ζπλεξγαζίεο ζε όια ηα ζεκεία θαη ηηο δηαδξνκέο ηεο αξρηηεθηνληθήο πξόηαζεο ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ. Ο Richard Meier ζρεδίαζε ην i.lab κε ηε δνκή ηνπ λα πεξηθιείεη δπν πςνκεηξηθά επίπεδα πάλσ από ην έδαθνο θαη ηξία θάησ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Σν i.lab αθνινπζεί θαη ελδπλακώλεη ηελ κνξθή V ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη: νη δπν πηέξπγεο βιέπνπλ ζε έλα θεληξηθό πξναύιην ρώξν θαη εληείλνπλ ην άλνηγκα ηνπ θηεξίνπ πξνο ηνλ ρώξν ηνπ i.land, ηνπ δηαθνζκεηηθνύ γεσξγηθνύ πάξθνπ πνπ έρεη εηδηθά θαηαζθεπαζηεί ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν. Ο εληππσζηαθόο ζόινο κε κνξθή πνπ ζπκίδεη βέινο πάλσ από ηελ θπξία είζνδν δεκηνπξγεί έλα κεγάιν δηώξνθν θαιπκκέλν δεκόζην ρώξν πνπ νδεγεί ζε αίζξην θπζηθά θσηηδόκελν από ηελ νξνθή από όπνπ μεθηλνύλ νη δπν πηέξπγεο ηνπ θηεξίνπ. Η πξώηε πηέξπγα ηξέρεη παξάιιεια κε ηνλ απηνθηλεηόδξνκν θαη πεξηέρεη εξγαζηήξηα θαη γξαθεία. Η δεύηεξε πηέξπγα θηινμελεί κηα κεγάιε ζπλεδξηαθή αίζνπζα δπλακηθόηεηαο κέρξη 260 θαζεκέλσλ αηόκσλ ζην ηζόγεην θαη επίζεκα εηαηξηθά γξαθεία ζηνλ άλσ όξνθν. Σν i.lab θηινμελεί ππεξήθαλα κηα πιεηάδα ηερληθώλ θαη βηνκεραληθώλ θαηλνηνκηθώλ ζηνηρείσλ: ην ζύζηεκα ηεο πξόζνςεο από γπαιί, ην νπνίν δεκηνπξγεί εηθόλα

4 αληίζεζεο κεηαμύ ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηεο δηάθαλεο θσηεηλόηεηαο ηνπ γπάιηλνπ ζηνηρείνπ. εκαληηθά είλαη επίζεο ηα παινπεηάζκαηα, ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί σο αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπ θηεξίνπ γηα θπζηθό θσηηζκό θαη βξίζθνληαη ζηελ πιεπξά ηνπ θηεξίνπ πξνο ηνλ απηνθηλεηόδξνκν θαη ηελ πόιε ηνπ Μπέξγθακν. Γηακνξθσκέλα από κηα ζεηξά πηεξπγίσλ από ζθπξόδεκα πνπ δίλνπλ ηελ εηθόλα γεσκεηξηθνύ γιππηνύ, είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγνύλ έλα ζηνηρείν, ην νπνίν εθηόο από ην όηη παξέρεη ηελ επίζεκε εηθόλα θαη δειώλεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θηεξίνπ δεκηνπξγεί ζθίαζε ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν αλαραηηίδνληαο ην ειηαθό θσο. Δπηπιένλ, ε απόιεμε ζε κνξθή βέινπο ηνπ πξνβόινπ ηεο νξνθήο θαζηζηά ην i.lab έλα απόιπηα αλαγλσξίζηκν ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν αιεζηλό ζεκείν αλαθνξάο. Δμάιινπ, ζην άιιν άθξν, ην αληίζεην από ην i.lab, από ζεκείν πνπ βξίζθεηαη θάησ από έλα εληππσζηαθό ιεπθό θξεκαζηό ηνίρν είλαη δπλαηό λα παξαηεξήζεη θαλείο νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ Kilometro Rosso πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί από ηνλ Γάιιν αξρηηέθηνληα Nouvel. ΘΕΡΜΑΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΕΔΑΦΟ Σν ζύζηεκα γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο Πελήληα έλα θξεάηηα εμππεξέηεζεο ηνπ θηεξίνπ έρνπλ αλαζθαθεί έσο θαη ζε 100 κέηξα βάζνπο θάησ από ην επίπεδν ηνπ δξόκνπ. Σν γεσζεξκηθό ζύζηεκα ζπλεηζθέξεη ζηε ζέξκαλζε θαηά ην ρεηκώλα θαη ζηελ ςύμε θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, κε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα θζάλεη αληίζηνηρα ζην 50% θαη ζην 25%, κεηώλνληαο έηζη θαη ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO 2 ζηελ αηκόζθαηξα. Σν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα θαη νη ειηαθνί ζπιιέθηεο. ηελ νξνθή ηνπ θηεξίνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 420 θσηνβνιηατθνί ζπιιέθηεο γηα παξνρή κέγηζηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 90 kw. Η ζπλνιηθή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά έηνο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα kw, θάηη πνπ αληηζηνηρεί κε εμνηθνλόκεζε 52 ηόλσλ CO 2 θάζε ρξόλν. 50 m 2 ειηαθώλ ζεξκηθώλ ζπιιεθηώλ έρνπλ επίζεο ηνπνζεηεζεί, γηα ηελ θάιπςε ηνπ 65% ησλ αλαγθώλ ηνπ θηεξίνπ ζε δεζηό λεξό. Οη ειηαθνί ζεξκηθνί ζπιιέθηεο θαη ηα θσηνβνιηατθά κεηώλνπλ ηελ θαηαλάισζε από ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, ειαηηώλνληαο ζπλεπώο ηηο εθπνκπέο CO 2 θαη ζπλεηζθέξνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ΑΡΙΣΕΙΑ ΣΑ ΤΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΑ ΘΕΜΕΛΙΑ Ω ΣΗΝ ΟΡΟΦΗ. Ελαιιαθηηθά, αλαθπθισκέλα θαη/ή ηνπηθήο παξαγσγήο πιηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ i.lab. Γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ δαπέδσλ, ησλ ζεκειίσλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζθπξόδεκα κε αλαθπθισκέλα αδξαλή πιηθά από νηθνδνκέο ή θαηεδαθίζεηο ή επίζεο θαη ζθσξία πςηθακίλνπ. Άιια ζεκεία ηνπ θηεξίνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ρξήζε ηζηκέληνπ πνπ πεξηείρε αλαθπθισκέλε ζθσξία θαη κε άιια πιηθά ηα νπνία πξνήιζαλ εμ νινθιήξνπ από βηνκεραληθή επεμεξγαζία απνβιήησλ πιηθώλ. ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνύο πξνζπάζεηαο ζπκκόξθσζεο κε ηα πξόηππα LEED, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο δαζηθά πξντόληα πηζηνπνηεκέλα θαηά FSC (πκβνύιην Γηαρείξηζεο Γαζώλ-Forest Stewardship Council). Σα πξντόληα πνπ θέξνπλ πηζηνπνίεζε ηνπ FSC απνδεηθλύνπλ όηη ην πιηθό απηό πξνέξρεηαη από νξζέο θαη ππεύζπλεο πξαθηηθέο δαζηθήο δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε απζηεξά πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη πξόηππα.

5 Ωο πξνο ηε ρξήζε ζηδήξνπ, έρεη γίλεη ρξήζε πξντόλησλ κε ηελ θαηά ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε αλαθπθισκέλα πιηθά. Γηα ην γπαιί, έρεη θαηαβιεζεί κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ ρξήζε ελόο εληαίνπ πιηθνύ σο πξνο ην είδνο ησλ κεηγκάησλ, ηνλ δείθηε δηάζιαζεο θαη ηνλ ζπληειεζηή κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο k. Δθηόο απηνύ, ην γπαιί πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην i.lab είλαη ηνπ είδνπο ηξηπιό ηδάκη κε δηπιό ζάιακν γηα ηε δηαζθάιηζε εμαηξεηηθήο αθνπζηηθήο θαη ζεξκηθήο άλεζεο. Σν TX Active, θσηνθαηαιπηηθό ηζηκέλην Σν θηήξην πνπ θηινμελεί ην i.lab επηθαιύπηεηαη κε ηζηκέλην ην νπνίν πεξηέρεη TX Active, ηε θσηνθαηαιπηηθή δξαζηηθή νπζία πνπ ηξώεη ηελ αηζαινκίριε θαη πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ αξρηηέθηνλα Richard Meier ζην έξγν ηεο εθθιεζίαο Dives in Misericordia ζηελ Ρώκε. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ i.lab πνπ απνηεινύληαη από ιεπθό ζθπξόδεκα είραλ αλάγθε ηελ αλάπηπμε ελόο ζθπξνδέκαηνο πςειήο αληνρήο κε ελίζρπζε από ίλεο ώζηε λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ επρεξώο ζε κηα ζεηξά πξνδηαγξαθώλ ζρεηηθά κε ηελ ζηαηηθόηεηα ηνπ θηεξίνπ, ηε δηάξθεηα ηνπ, όπσο επίζεο θαη ζηελ αλάγθε λα παξακείλνπλ δηαρξνληθά αλαιινίσηα. i.light, ην δηαθαλέο ηζηκέλην Κάπνηνη ηνίρνη ζην θηήξην πνπ θηινμελεί ην i.lab έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε i.light, ην δηαθαλέο ηζηκέλην ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζηα εξγαζηήξηα ηεο Italcementi θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζην Ιηαιηθό Πεξίπηεξν ζηελ Έθζεζε Expo 2010 ηεο αγθάεο. Παξαγόκελν από ην ζπλδπαζκό ελόο πνιπκεξνύο πνπ είλαη πην δηαθαλέο από ην γπαιί θαη κε κηα ηειείσο λέα θόξκνπια θνληάκαηνο, ην i.light είλαη ζηνηρείν κε βάζε πξνθαηαζθεπαζκέλν ηζηκέλην ην νπνίν επηηξέπεη ζην θσο λα θηιηξάξεηαη από έμσ πξνο ηα κέζα θαη αληηζηξόθσο παξέρνληαο ηελ ίδηα αθξηβώο αληνρή κε ην πςειώλ επηδόζεσλ ζθπξόδεκα. i.idro DRAIN, ηζηκέλην απνζηξάγγηζεο Σν i.idro DRAIN ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζηξώζε ησλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ πνπ νδεγνύλ ζηα ππόγεηα θαη ζηνλ θήπν, όπσο επίζεο θαη γηα ηα πεξβάδηα από ζθπξόδεκα γύξσ από ηα θπηά. Υάξε ζην εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν κείγκα, ην πξντόλ απηό ζπλδπάδεη ηελ αληνρή ηεο ζηξώζεο ζθπξνδέκαηνο κε ηηο ηδηόηεηεο απνζηξάγγηζεο ησλ εδαθώλ όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζεβαζκνύ ηνπ θύθινπ ηνπ ύδαηνο θαη κείσζεο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ύδαηνο, βειηίσζεο ηεο απνξξνήο ησλ πδάησλ θαη κείσζεο ησλ πδξνιηζζήζεσλ, κε ρακειόηεξν θόζηνο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απόξξηςε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ νκβξίσλ πδάησλ. Effix Design, ην δεκηνπξγηθό πιηθό Οξηζκέλα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε θνλίακα Effix Design, πιηθό κε εληππσζηαθέο ηδηόηεηεο κεραληθήο θαη αηζζεηηθήο, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή κε δνκηθώλ (θεξόλησλ) ζηνηρείσλ ηζηκέληνπ (ζηνηρεία επίπισζεο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ, δηάθνξεο θαηαζθεπέο ζε δξόκνπο θαη δηόδνπο, ζε ιάκπεο θαη εζηίεο θσηηζκνύ θαη πνιιά άιια). Έρνληαο ππνζηεί κε επηηπρία δηάθνξεο δνθηκέο θαη ρξήζεηο από γλσζηνύο αξρηηέθηνλεο θαη κειεηεηέο εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζηε Γαιιία, ην Effix Design είλαη έλα αεηθόξν πξντόλ ην νπνίν ζηελ θσηνθαηαιπηηθή ηνπ εθδνρή κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ηνλ απηνθαζαξηζκό ηνπ θαη ηελ απνξξππαληηθή δξάζε.

6 I.LAND, ΣΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Σν i.land είλαη ην γεσξγηθό δηαθνζκεηηθό πάξθν ηνπ i.lab, ην νπνίν κειεηήζεθε από ην Γξαθείν Μειεηώλ GPT Giardini Paesaggio Territorio (Μειέηεο Κήπσλ, Σνπίσλ θαη Υσξνηαμίαο). Σν i.land πξνήιζε από ηελ επηζπκία ζπλδπαζκνύ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Richard Meier κε ηα ηνπηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη γεσγξαθία, ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ απζεληηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπέξγθακν, ζηνηρεία ηα νπνία κε ζύγρξνλνπο όξνπο κεηαθξάδνληαη ζε αεηθνξία, βηνπνηθηιόηεηα θαη κεδεληθέο απνζηάζεηο γηα ηα ηξόθηκα από ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε. Δμαηηίαο ηεο θαιήο πνηόηεηαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο γεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ην έξγν απηνηξνθνδνηήζεθε θαη δπλάκσζε από ηε ζύιιεςε ηνπ έσο ηελ πινπνίεζε ηνπ. Δλώ ην i.lab παξέρεη ζεκαληηθή θαη θαηλνηνκηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εδαθηθή ηνπ επηθξάηεηα, ππνζηεξίδνληαο θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αλάπηπμε θαη ηελ ηαπηόηεηα ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ην έξγν i.land κεηαθξάδεη ηε δέζκεπζε αεηθνξίαο κε ηελ αθύπληζε ησλ αμηώλ ηνπ παξειζόληνο, εηδηθόηεξα εθείλσλ ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, έηζη πνπ απηέο λα κπνξνύλ λα ζπλππάξρνπλ καδί κε κηα βηνκεραληθή λννηξνπία ε νπνία αθνπγθξάδεηαη κε κεγάιε πξνζνρή ηε θύζε θαη ην ηνπίν. Μεηά ην ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ αθνινύζεζε κηα ζπλζεηηθή θαη ζηηιηζηηθή πξνζέγγηζε κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα νπνία εζηίαζαλ εηδηθά ζε ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ζπκκόξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο LEED, ώζηε ην έξγν λα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη λα ζπλάδεη κε ηα θξηηήξηα ηεο νηθνινγηθήο αεηθνξίαο. Οη εξγαζίεο θεπεπηηθήο αλαηέζεθαλ ζε έλα θνηλσληθό ζπλεηαηξηζκό ν νπνίνο αλέιαβε ηε δέζκεπζε παξνρήο επθαηξηώλ απαζρόιεζεο ζε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ αλάινγα πξνβιήκαηα. Σν roof garden ηνπ Ακθηζεάηξνπ, εμσηεξηθά ηεο αίζνπζαο ζπλεδξίσλ, παξέρεη παλνξακηθή ζέα από κέζα θαη απνηειεί ρώξν αλάπαπζεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ρώξνπ. Ο θήπνο ηεο εηζόδνπ έρεη θαζαξά δηαθνζκεηηθή ιεηηνπξγία, ιεηηνπξγώληαο σο θαισζόξηζκα ζην θηήξην. Γηα λα αθεζεί ρώξνο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη γηα λα ηνληζηεί ν εθπιεθηηθόο πξόβνινο ηεο νξνθήο θαηά ηελ είζνδν, απνθαζίζηεθε ε κε ζπκπεξίιεςε ηξηζδηάζηαησλ ζηνηρείσλ: ππάξρεη απιώο έλα παξηέξη κε γξαζίδη ην νπνίν δελ απνζπά ηελ πξνζνρή από ην ζύλνιν ηνπ επηβιεηηθνύ θηεξίνπ. Ο θήπνο πνπ βιέπεη πξνο ην λόην, έρεη ζρεδηαζηεί ώζηε λα ρξεζηκεύεη ζαλ θαισζόξηζκα, είλαη θαη ρώξνο αλάπαπζεο γηα εξγαδόκελνπο θαη γηα επηζθέπηεο: έλαο εμσηεξηθόο ρώξνο πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη δεμηώζεηο, ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο εθδειώζεηο. Ο θήπνο πνπ βιέπεη πξνο ην λόην έρεη επίζεο θπκαηηζηνύο θξάθηεο από δέλδξν θαξπίλνπ, ηππηθό ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο, κε ηξόπν ώζηε λα νξίδεηαη έλα ακθηζέαηξν κπξνζηά ζην γιππηό έξγν Μεηαιιαγκέλνη Πίλαθεο ηνπ Richard Meier. Ο θήπνο θηινμελεί κηα νξζνγώληα ηερλεηή ιίκλε - δεμακελε πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ρξήζε ηερληθώλ θπηνθαζαξηζκνύ κε θπηά γηα εδάθε ραιηθώδε θαη πδξόβηα θπηά. ην γεσξγηθό ηκήκα, έρεη γίλεη επηινγή από ηππηθέο πνηθηιίεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπέξγθακν θαη ηεο Βόξεηαο Ιηαιίαο. Έρνληαο πξνζθιεζεί γηα λα βνεζήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δελδξόθεπνπ νπσξνθόξσλ, ε εηαηξεία Slow Food θαζόξηζε ηηο πιένλ θαηάιιειεο πνηθηιίεο θαη ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θήπσλ. Σα θξνύηα ηα νπνία ζα παξάγνληαη ζα κεηαπνηνύληαη ζε θνλζέξβεο θαη ζε μεξνύο θαξπνύο πνπ ζα δηαλέκνληαη ζε ζρνιεία. Έρνπλ επίζεο εγθαηαζηαζεί θπςέιεο νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ γνληκνπνίεζε ησλ νπσξνθόξσλ δέλδξσλ αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή κειηνύ, ράξε ζηα άλζε πνπ ζα ππάξρνπλ ζην ρώξν.

7 ηελ πεξηνρή πνπ βιέπεη πξνο ηα δπηηθά ππάξρεη πεξηνρή όπνπ θπηεύνληαη παιαηέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο αξαβνζίηνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπέξγθακν πνπ ηείλνπλ λα εμαθαληζηνύλ. Σελ πξνεηνηκαζία θαη ηε θύηεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζα αλαιάβεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ην πκβνύιην Έξεπλαο θαη Πεηξακαηηζκνύ Γεσξγίαο CRA - MAC, πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ αθξηβώο απέλαληη από ην ρώξν. Η ελ ιόγσ θαιιηέξγεηα πιεξνί ηνπο όξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηεο κεδεληθήο απόζηαζεο ησλ ηξνθίκσλ από ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε. ΣΟ I.LAB Ε ΑΡΙΘΜΟΤ m 2 επηθαλείαο αθηεξσκέλα ζηηο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο 5 όξνθνη θηεξίνπ (δπν πάλσ από ην έδαθνο θαη 3 ππόγεηα) ηόκνη βηβιίσλ ζηελ βηβιηνζήθε ώξεο εξγαζίαο ζην ζηάδην θαηαζθεπήο 300 εξγαδόκελνη θαηά ηελ θαηαζθεπή 120 άηνκα ν κέγηζηνο αξηζκόο αηόκσλ παξόλησλ αλά εκέξα ζην εξγνηάμην ώξεο αθηεξσκέλεο ζηελ θαηάξηηζε αζθαιείαο, εηδηθά ζρεηηθά κε εξγαζίεο ζε ύςνο γηα ην πξνζσπηθό ησλ εξγνιάβσλ θαη ην πξνζσπηθό δηνίθεζεο 500 m 2 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο θσηνβνιηατθώλ ζπιιεθηώλ 420 θσηνβνιηατθνί ζπιιέθηεο κε κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 90 kw 50 m 2 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο κε ειηαθνύο ζπιιέθηεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 65% ησλ αλαγθώλ ηνπ θηεξίνπ ζε δεζηό λεξό 51 θξεάηηα γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο 60% ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο θέξεη ζεξκνκνλσηηθά θαη ερνκνλσηηθά ηξηπιά ηδάκηα ΣΟ I.LAND Ε ΑΡΙΘΜΟΤ m 2 ζπλνιηθό εκβαδόλ επηθαλείαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη: m 2 ιηβάδη κε θαιισπηζηηθά θπηά 2,700 m 2 δελδξόθεπνο νπσξνθόξσλ 280 m 2 κε ζκένπξα 2,800 m 2 θπηείαο αξαβνζίηνπ 2,800 m 2 αλζνθόξν ιηβάδη 720 m 2 ρώξνο γηα ζηξώζε γθαδόλ 1,375 m 2 δηαρσξηζηηθώλ κε ζάκλνπο θαη αεηζαινύο ριόεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίθξαμεο) 140 m 2 ηερλεηή ιίκλε 3,225 m 2 πεξηνρέο κε νδόζηξσζε 620 m κήθνο πεξίθξαμεο ρώξνπ κε δέλδξα θαξπίλνπ 340 m 2 εκβαδόλ επηθαλείαο θξεκαζηνύ θήπνπ Η ΣΟΠΟΘΕΙΑ: KILOMETRO ROSSO Σν i.lab βξίζθεηαη κέζα ζην Πάξθν Επηζηεκώλ Kilometro Rosso, έλα νξγαλσκέλν ρώξν κόιηο έμσ από ηελ πόιε ηνπ Μπέξγθακν ν νπνίνο θηινμελεί εξεπλεηηθά θέληξα, εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο πιηθώλ ηερλνινγίαο θαη επηζηεκνληθά ηδξύκαηα. Σν Πάξθν είλαη

8 έλαο πνιπθιαδηθόο ρώξνο ζηνλ νπνίν θαιιηεξγείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ε θαηλνηνκία ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία. Σν Kilometro Rosso απνηειεί έλα θόκβν δηεζλνύο δηθηύνπ ζύλαςεο επηζηεκνληθώλ ζρέζεσλ θαη επαθώλ όπνπ ελδπλακώλεηαη ε θνηλνθηεκνζύλε δεμηνηήησλ, γλώζεσλ, πιεξνθνξηώλ θαη ηερλνγλσζίαο όρη κόλν κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ εηαίξσλ αιιά θαη κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ έμσ θόζκνπ. Ο ρώξνο δεζπόδεη θαη εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ Α4 πνπ ζπλδέεη ην Μηιάλν κε ηε Βελεηία: μεθηλώληαο από απηέο ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο, ην ηνπνγξαθηθό ζρέδην πνπ εθπόλεζε ν Γάιινο αξρηηέθηνλαο Jean Nouvel παξνπζηάδεη έλα θόθθηλν ειαζκαηνεηδή κεηαιιηθό ηνίρν πνπ ηξέρεη παξάιιεια κε ηνλ απηνθηλεηόδξνκν γηα κήθνο ελόο ρηιηνκέηξνπ, δεκηνπξγώληαο έλα αξρηηεθηνληθό ζθεληθό πίζσ από ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζην πάξθν ηα δηάθνξα θηήξηα θαη νξγαληζκνί εξεπλώλ. ITALCEMENTI GROUP ΣΟ INTERNET: e Italcementi Γξαθείν Σύπνπ Tει. (+39)

9

Η Italcementi ανοίγει ηις πύλες ηοσ Κένηροσ Ερεσνών ηης: i.lab, η καρδιά ηης καινοηομίας και ηης αειθορίας

Η Italcementi ανοίγει ηις πύλες ηοσ Κένηροσ Ερεσνών ηης: i.lab, η καρδιά ηης καινοηομίας και ηης αειθορίας Η Italcementi ανοίγει ηις πύλες ηοσ Κένηροσ Ερεσνών ηης: i.lab, η καρδιά ηης καινοηομίας και ηης αειθορίας ΑΕΙΦΟΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Σν i.lab ζα απνηειεί ζεκείν θαη θξηηήξην αλαθνξάο αεηθόξνπ ζρεδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

i.lab, ζηην καρδιά ηης Έρεσνας και ηης Καινοηομίας ηης Italcementi Σν i.lab απνηειεί ην λέν Κέληξν Έξεπλαο

i.lab, ζηην καρδιά ηης Έρεσνας και ηης Καινοηομίας ηης Italcementi Σν i.lab απνηειεί ην λέν Κέληξν Έξεπλαο i.lab, ζηην καρδιά ηης Έρεσνας και ηης Καινοηομίας ηης Italcementi Σν i.lab απνηειεί ην λέν Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ηεο Italcementi. Σν θηίξην πνπ έρεη ζρεδηαζηεί από ηνλ Ακεξηθαλό αξρηηέθηνλα Richard

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα