Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο"

Transcript

1 Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο Δελτίο Τύπου 16 Απριλίου, 2012 Ο Ιηαιόο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, θ. Corrado Clini, έθαλε ζήκεξα ηα απνθαιππηήξηα ηνπ λένπ εξγαζηεξίνπ ηνπ Οκίινπ, όπνπ πεξηζζόηεξνη από εθαηό εξγαδόκελνη έρνπλ αλαιάβεη δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο θαη κεηαβίβαζεο ηερλνινγηθήο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. Οη θαηλνηνκηθέο ιύζεηο νη νπνίεο πινπνηνύληαη ζηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ i.lab είλαη ε πην μεθάζαξε απόδεημε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ην ηζηκέλην κπνξεί λα απνηειέζεη πιηθό δεκηνπξγίαο αεηθόξσλ αξρηηεθηνληθώλ θαηαζθεπώλ θαη έμππλσλ θηεξίσλ. Μπέξγθακν, 16 Απξηιίνπ 2012 Σν i.lab, ην λέν Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ Οκίινπ Italcementi πνπ έρεη ζρεδηαζηεί από ηνλ Ακεξηθαλό αξρηηέθηνλα Richard Meier, εγθαηληάζηεθε παξνπζία ηνπ Ιηαινύ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θ. Corrado Clini. Ο Τπνπξγόο έθνςε ηελ θνξδέια ησλ εγθαηλίσλ ελώπηνλ κεγάινπ αθξναηεξίνπ κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη θθ. Giampiero Pesenti, Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ Italcementi, Carlo Pesenti, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο εηαηξείαο θαη κέιε ηεο αλώηαηεο δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ. Ήηαλ επίζεο παξόληεο δηάθνξνη εθπξόζσπνη θαη δεκνζηνγξάθνη από 18 ρώξεο ηνπ πιαλήηε ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά ν Όκηινο Italcementi. Σν θηήξην βξίζθεηαη ζηε ζέζε Kilometro Rosso ηνπ Πάξθνπ Δπηζηεκώλ, έρεη ζπλνιηθό εκβαδόλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαη θηινμελεί κεραληθνύο, ηερληθνύο θαη εξεπλεηέο από ηα Σκήκαηα Δξεπλώλ & Αλάπηπμεο θαη Δξγαζηεξίσλ ηνπ Σερληθνύ Κέληξνπ ηνπ Οκίινπ (CTG), θαζώο επίζεο θαη από ηελ Γηεύζπλζε Καηλνηνκίαο ηεο Italcementi, όινη ηνπο αζρνινύκελνη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθώλ, ιεηηνπξγηθώλ θαη αηζζεηηθά αμηόινγσλ ιύζεσλ ζρεηηθά κε λέα νηθνδνκηθά πιηθά. Κηηζκέλν ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηηο έλλνηεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο αξηζηείαο, ην i.lab απνηειεί ηε ζύλζεζε ησλ ηερλνινγηώλ αηρκήο πνπ αλνίγνπλ λένπο δξόκνπο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ θαη ηνλ νηθνινγηθό ηξόπν θαηαζθεπήο θαη είλαη έλαο ηόπνο γλώζεο θαη επηζηεκνληθήο ηερλνγλσζίαο. «Η θαηλνηνκία απνηειεί ηνλ ζηξαηεγηθφ κνριφ ηεο Italcementi γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο επηζεκαίλεη ν θ. Carlo Pesenti, Δηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηεο Italcementi. Ο Όκηινο εζηηάδεη ζηελ ζπλερή αλαδήηεζε αεηθφξσλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηηο θαηλνηνκηθέο αξρηηεθηνληθέο ιχζεηο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε δήηεζε ηεο αγνξάο γηα εθαξκνγέο θαη πξντφληα πνπ ζα παξέρνπλ κηα λέα πνηφηεηα δσήο θαη ζα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Πεξίπνπ 170 άηνκα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ρεκηθνί, γεσιφγνη θαη κεραληθνί αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο ηνπ Οκίινπ Italcementi ζηελ Ιηαιία, ζην i.lab, θαζψο επίζεο θαη ζηε Γαιιία, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Technodes πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Guerville, θνληά ζην Παξίζη. Έρεη δηαηεζεί έλαο

2 εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο πεξίπνπ 13 εθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο, ν νπνίνο απνηειεί ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ έλα απφ ηνπο πιένλ πςεινχο πξνυπνινγηζκνχο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνδνκηθψλ θαηαζθεπψλ. Έρνπκε ππνβάιεη 60 δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ο ηξέρσλ ζπληειεζηήο θαηλνηνκίαο ηνπ Οκίινπ ζπλερίδεη ν θ. Pesenti δειαδή ν ζπληειεζηήο εζφδσλ πξνεξρφκελσλ απφ θαηλνηνκηθά έξγα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ, είλαη ίζνο κε 4, ελψ ήηαλ 3,9 γηα ην 2010, κε βαζκηαία αχμεζε, δειαδή φπσο αθξηβψο είρε ζρεδηαζηεί. Σηφρνο καο είλαη λα θζάζνπκε ηνλ ελ ιφγσ ζπληειεζηή ζην 5 θαη λα ηνλ δηαηεξήζνπκε ζε απηφ ην χςνο κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα». «Τν i.lab θαηαιήγεη ν θ. Pesenti κεηαθέξεη δπν ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο κελχκαηα ζηελ θνηλσλία. Τν πξψην είλαη φηη ε θαηλνηνκία κπνξεί λα επηηπγράλεηαη ζηα πιαίζηα πιήξνπο ζεβαζκνχ ζην πεξηβάιινλ θαη ε βηνκεραλία κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ θηλεηήξην δχλακε πίζσ απφ ηηο αιιαγέο πνπ είλαη επσθειείο γηα φινπο, γηα ηελ νηθνλνκία, γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Τν δεχηεξν κήλπκα είλαη φηη ην κέιινλ ηνπ επηρεηξείλ αλήθεη ζε εθείλνπο πνπ είλαη ζε ζέζε λα ζπλδπάζνπλ κε επθπή ηξφπν ηελ βηνκεραληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε κηα πξνζεθηηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη κε βαζχ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ίδηαο ηεο δσήο». Η εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ i.lab ζεκειηώλεηαη ζε πέληε βαζηθνύο ζηξαηεγηθνύο άμνλεο: - Νέα θιίλθεξ, ηζηκέληα ή ζπλδεηηθά πιηθά, ελαιιαθηηθά σο πξνο ην ζύλεζεο ηζηκέλην Portland. Δηδηθόηεξα, ε έξεπλα ζα εζηηαζηεί ζηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ πξώησλ πιώλ θαη ζηελ αλάπηπμε εηδηθώλ κεηγκάησλ θαη πξνζζεθώλ γηα ην ζθπξόδεκα. Η κειέηε απηή ζα πξνσζεζεί επίζεο κε έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε βάζε ηελ λαλνηερλνινγία θαη ηηο βηνηερλνινγίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. - Με ζπκβαηηθά πξντόληα, όπσο γηα παξάδεηγκα ην TX Active, ην i.light θαη άιια, ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα απνδώζνπλ πξνζηηζέκελε ηερλνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή αμία ζηα ζπκβαηηθά πξντόληα. - Εηδηθά ζθπξνδέκαηα, εηδηθά επηζθεπαζηηθά θαη δνκηθά εληζρπηηθά γηα λέεο αιιά θαη ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο ηα νπνία παξέρνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηηο θαηλνηνκηθέο επηδόζεηο. - Σερληθέο ιύζεηο κε ζθνπό ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ CO 2 ζηα πιαίζηα ηεο βηνκεραλίαο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. - Δηαδηθηύσζε κε αξρηηέθηνλεο θαη πνιηηηθνύο κεραληθνύο δηεζλνύο εκβέιεηαο, κε ζθνπό ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ δηάρπζε κηαο θαηαζθεπαζηηθήο λννηξνπίαο πνπ απνδίδεη ηελ δένπζα πξνζνρή ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ άλζξσπν. ΑΕΙΦΟΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Σν i.lab ζα απνηειεί ζεκείν θαη θξηηήξην αλαθνξάο αεηθόξνπ ζρεδηαζκνύ ζηελ Δπξώπε. Πξόθεηηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Italcementi σο πξνο ηα ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη αεηθνξίαο. ρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ώζηε λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο LEED - Leadership in Energy and Environmental Design standards

3 (Πξσηνπνξία ζηα Πξόηππα Δλέξγεηαο θαη Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ), ην i.lab έρεη πηζηνπνηεζεί σο Πιαηηλέλην, θάηη πνπ απνηειεί ηελ πςειόηεξε πηζηνπνίεζε LEED γηα ηηο πεξηβαιινληηθά αεηθόξεο θαη πςειήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηεξηαθέο θαηαζθεπέο Σν i.lab πιεξνί ηηο πνιύ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εμνηθνλόκεζε θαηά πνζνζηό 60% πεξηζζόηεξεο ελέξγεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά θηήξηα ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο θαη ησλ ηδίσλ πξννξηζκώλ ηειηθήο ρξήζεο. Απηό έρεη θαηαζηεί εθηθηό ράξε ζηηο εηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο κεζόδνπο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί, ζηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ πξνζθπγή ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, δειαδή ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ/ειηαθώλ ζεξκηθώλ ζπιιεθηώλ θαη ηελ ρξήζε γεσζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ. Σν 2010, ην i.lab βξαβεύζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ην Δπξσπατθό Βξαβείν Πξάζηλνπ Κηεξίνπ, σο ην θαιύηεξν Ιηαιηθό Κηήξην γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπ απνδνηηθόηεηα ζηελ θαηεγνξία Καιύηεξν Νέν Πξάζηλν Κηήξην. Σν 2009, ην i.lab ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Green Good Design Award (Πξάζηλν Βξαβείν Καινύ ρεδηαζκνύ) από ην Chicago Athenaeum θαη ην European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (Δπξσπατθό Κέληξν Καιιηηερληθνύ Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ Αζηηθνύ Ιζηνύ). Σν i.lab iπξννξίδεηαη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αεηθόξν αξρηηεθηνληθή ζηελ Δπξώπε θαη ζαθή απόδεημε ηεο πξνδξαζηηθήο δέζκεπζεο ηεο εηαηξείαο καο πξνο ηελ θαηεύζπλζε κηαο θαιύηεξεο πνηόηεηαο ησλ νηθνδνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. «Σν i.lab δελ ζα είλαη κφλν έλα ζπκβνιηθφ θηήξην ην νπνίν ζα εθθξάδεη ηε θήκε ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ηερληθή ηνπ εκπεηξία θαη γλψζεηο. Θα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο αεηθφξνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ Επξψπε», επεζήκαλε ν Richard Meier. ΔΤΟ ΛΕΤΚΕ ΠΣΕΡΤΓΕ ΓΙΑ ΣΟ KILOMETRO ROSSO Σν i.lab είλαη έλα πνιπδύλακν θέληξν βηνκεραληθήο έξεπλαο. Σν έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Meier ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απόδνζε κέγηζηεο ζεκαζίαο ζηελ πνηόηεηα, θάηη πνπ είλαη άκεζα νξαηό θαη από ηηο ιεπηνκέξεηεο θαζελόο θαη όισλ καδί ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, αιιά θπξίσο θαη πάλσ από όια πξνθύπηεη από ηελ πνηόηεηα ησλ ρώξσλ. Τπάξρνπλ κεγάινη επάεξνη ρώξνη νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θηεξίνπ λα αλαπηύζζνπλ αγαζηή ζρέζε θαη ζπλεξγαζίεο ζε όια ηα ζεκεία θαη ηηο δηαδξνκέο ηεο αξρηηεθηνληθήο πξόηαζεο ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ. Ο Richard Meier ζρεδίαζε ην i.lab κε ηε δνκή ηνπ λα πεξηθιείεη δπν πςνκεηξηθά επίπεδα πάλσ από ην έδαθνο θαη ηξία θάησ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Σν i.lab αθνινπζεί θαη ελδπλακώλεη ηελ κνξθή V ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη: νη δπν πηέξπγεο βιέπνπλ ζε έλα θεληξηθό πξναύιην ρώξν θαη εληείλνπλ ην άλνηγκα ηνπ θηεξίνπ πξνο ηνλ ρώξν ηνπ i.land, ηνπ δηαθνζκεηηθνύ γεσξγηθνύ πάξθνπ πνπ έρεη εηδηθά θαηαζθεπαζηεί ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν. Ο εληππσζηαθόο ζόινο κε κνξθή πνπ ζπκίδεη βέινο πάλσ από ηελ θπξία είζνδν δεκηνπξγεί έλα κεγάιν δηώξνθν θαιπκκέλν δεκόζην ρώξν πνπ νδεγεί ζε αίζξην θπζηθά θσηηδόκελν από ηελ νξνθή από όπνπ μεθηλνύλ νη δπν πηέξπγεο ηνπ θηεξίνπ. Η πξώηε πηέξπγα ηξέρεη παξάιιεια κε ηνλ απηνθηλεηόδξνκν θαη πεξηέρεη εξγαζηήξηα θαη γξαθεία. Η δεύηεξε πηέξπγα θηινμελεί κηα κεγάιε ζπλεδξηαθή αίζνπζα δπλακηθόηεηαο κέρξη 260 θαζεκέλσλ αηόκσλ ζην ηζόγεην θαη επίζεκα εηαηξηθά γξαθεία ζηνλ άλσ όξνθν. Σν i.lab θηινμελεί ππεξήθαλα κηα πιεηάδα ηερληθώλ θαη βηνκεραληθώλ θαηλνηνκηθώλ ζηνηρείσλ: ην ζύζηεκα ηεο πξόζνςεο από γπαιί, ην νπνίν δεκηνπξγεί εηθόλα

4 αληίζεζεο κεηαμύ ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηεο δηάθαλεο θσηεηλόηεηαο ηνπ γπάιηλνπ ζηνηρείνπ. εκαληηθά είλαη επίζεο ηα παινπεηάζκαηα, ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί σο αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπ θηεξίνπ γηα θπζηθό θσηηζκό θαη βξίζθνληαη ζηελ πιεπξά ηνπ θηεξίνπ πξνο ηνλ απηνθηλεηόδξνκν θαη ηελ πόιε ηνπ Μπέξγθακν. Γηακνξθσκέλα από κηα ζεηξά πηεξπγίσλ από ζθπξόδεκα πνπ δίλνπλ ηελ εηθόλα γεσκεηξηθνύ γιππηνύ, είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγνύλ έλα ζηνηρείν, ην νπνίν εθηόο από ην όηη παξέρεη ηελ επίζεκε εηθόλα θαη δειώλεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θηεξίνπ δεκηνπξγεί ζθίαζε ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν αλαραηηίδνληαο ην ειηαθό θσο. Δπηπιένλ, ε απόιεμε ζε κνξθή βέινπο ηνπ πξνβόινπ ηεο νξνθήο θαζηζηά ην i.lab έλα απόιπηα αλαγλσξίζηκν ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν αιεζηλό ζεκείν αλαθνξάο. Δμάιινπ, ζην άιιν άθξν, ην αληίζεην από ην i.lab, από ζεκείν πνπ βξίζθεηαη θάησ από έλα εληππσζηαθό ιεπθό θξεκαζηό ηνίρν είλαη δπλαηό λα παξαηεξήζεη θαλείο νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ Kilometro Rosso πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί από ηνλ Γάιιν αξρηηέθηνληα Nouvel. ΘΕΡΜΑΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΕΔΑΦΟ Σν ζύζηεκα γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο Πελήληα έλα θξεάηηα εμππεξέηεζεο ηνπ θηεξίνπ έρνπλ αλαζθαθεί έσο θαη ζε 100 κέηξα βάζνπο θάησ από ην επίπεδν ηνπ δξόκνπ. Σν γεσζεξκηθό ζύζηεκα ζπλεηζθέξεη ζηε ζέξκαλζε θαηά ην ρεηκώλα θαη ζηελ ςύμε θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, κε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα θζάλεη αληίζηνηρα ζην 50% θαη ζην 25%, κεηώλνληαο έηζη θαη ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO 2 ζηελ αηκόζθαηξα. Σν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα θαη νη ειηαθνί ζπιιέθηεο. ηελ νξνθή ηνπ θηεξίνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 420 θσηνβνιηατθνί ζπιιέθηεο γηα παξνρή κέγηζηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 90 kw. Η ζπλνιηθή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά έηνο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα kw, θάηη πνπ αληηζηνηρεί κε εμνηθνλόκεζε 52 ηόλσλ CO 2 θάζε ρξόλν. 50 m 2 ειηαθώλ ζεξκηθώλ ζπιιεθηώλ έρνπλ επίζεο ηνπνζεηεζεί, γηα ηελ θάιπςε ηνπ 65% ησλ αλαγθώλ ηνπ θηεξίνπ ζε δεζηό λεξό. Οη ειηαθνί ζεξκηθνί ζπιιέθηεο θαη ηα θσηνβνιηατθά κεηώλνπλ ηελ θαηαλάισζε από ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, ειαηηώλνληαο ζπλεπώο ηηο εθπνκπέο CO 2 θαη ζπλεηζθέξνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ΑΡΙΣΕΙΑ ΣΑ ΤΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΑ ΘΕΜΕΛΙΑ Ω ΣΗΝ ΟΡΟΦΗ. Ελαιιαθηηθά, αλαθπθισκέλα θαη/ή ηνπηθήο παξαγσγήο πιηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ i.lab. Γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ δαπέδσλ, ησλ ζεκειίσλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζθπξόδεκα κε αλαθπθισκέλα αδξαλή πιηθά από νηθνδνκέο ή θαηεδαθίζεηο ή επίζεο θαη ζθσξία πςηθακίλνπ. Άιια ζεκεία ηνπ θηεξίνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ρξήζε ηζηκέληνπ πνπ πεξηείρε αλαθπθισκέλε ζθσξία θαη κε άιια πιηθά ηα νπνία πξνήιζαλ εμ νινθιήξνπ από βηνκεραληθή επεμεξγαζία απνβιήησλ πιηθώλ. ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνύο πξνζπάζεηαο ζπκκόξθσζεο κε ηα πξόηππα LEED, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο δαζηθά πξντόληα πηζηνπνηεκέλα θαηά FSC (πκβνύιην Γηαρείξηζεο Γαζώλ-Forest Stewardship Council). Σα πξντόληα πνπ θέξνπλ πηζηνπνίεζε ηνπ FSC απνδεηθλύνπλ όηη ην πιηθό απηό πξνέξρεηαη από νξζέο θαη ππεύζπλεο πξαθηηθέο δαζηθήο δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε απζηεξά πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη πξόηππα.

5 Ωο πξνο ηε ρξήζε ζηδήξνπ, έρεη γίλεη ρξήζε πξντόλησλ κε ηελ θαηά ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε αλαθπθισκέλα πιηθά. Γηα ην γπαιί, έρεη θαηαβιεζεί κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ ρξήζε ελόο εληαίνπ πιηθνύ σο πξνο ην είδνο ησλ κεηγκάησλ, ηνλ δείθηε δηάζιαζεο θαη ηνλ ζπληειεζηή κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο k. Δθηόο απηνύ, ην γπαιί πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην i.lab είλαη ηνπ είδνπο ηξηπιό ηδάκη κε δηπιό ζάιακν γηα ηε δηαζθάιηζε εμαηξεηηθήο αθνπζηηθήο θαη ζεξκηθήο άλεζεο. Σν TX Active, θσηνθαηαιπηηθό ηζηκέλην Σν θηήξην πνπ θηινμελεί ην i.lab επηθαιύπηεηαη κε ηζηκέλην ην νπνίν πεξηέρεη TX Active, ηε θσηνθαηαιπηηθή δξαζηηθή νπζία πνπ ηξώεη ηελ αηζαινκίριε θαη πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ αξρηηέθηνλα Richard Meier ζην έξγν ηεο εθθιεζίαο Dives in Misericordia ζηελ Ρώκε. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ i.lab πνπ απνηεινύληαη από ιεπθό ζθπξόδεκα είραλ αλάγθε ηελ αλάπηπμε ελόο ζθπξνδέκαηνο πςειήο αληνρήο κε ελίζρπζε από ίλεο ώζηε λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ επρεξώο ζε κηα ζεηξά πξνδηαγξαθώλ ζρεηηθά κε ηελ ζηαηηθόηεηα ηνπ θηεξίνπ, ηε δηάξθεηα ηνπ, όπσο επίζεο θαη ζηελ αλάγθε λα παξακείλνπλ δηαρξνληθά αλαιινίσηα. i.light, ην δηαθαλέο ηζηκέλην Κάπνηνη ηνίρνη ζην θηήξην πνπ θηινμελεί ην i.lab έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε i.light, ην δηαθαλέο ηζηκέλην ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζηα εξγαζηήξηα ηεο Italcementi θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζην Ιηαιηθό Πεξίπηεξν ζηελ Έθζεζε Expo 2010 ηεο αγθάεο. Παξαγόκελν από ην ζπλδπαζκό ελόο πνιπκεξνύο πνπ είλαη πην δηαθαλέο από ην γπαιί θαη κε κηα ηειείσο λέα θόξκνπια θνληάκαηνο, ην i.light είλαη ζηνηρείν κε βάζε πξνθαηαζθεπαζκέλν ηζηκέλην ην νπνίν επηηξέπεη ζην θσο λα θηιηξάξεηαη από έμσ πξνο ηα κέζα θαη αληηζηξόθσο παξέρνληαο ηελ ίδηα αθξηβώο αληνρή κε ην πςειώλ επηδόζεσλ ζθπξόδεκα. i.idro DRAIN, ηζηκέλην απνζηξάγγηζεο Σν i.idro DRAIN ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζηξώζε ησλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ πνπ νδεγνύλ ζηα ππόγεηα θαη ζηνλ θήπν, όπσο επίζεο θαη γηα ηα πεξβάδηα από ζθπξόδεκα γύξσ από ηα θπηά. Υάξε ζην εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν κείγκα, ην πξντόλ απηό ζπλδπάδεη ηελ αληνρή ηεο ζηξώζεο ζθπξνδέκαηνο κε ηηο ηδηόηεηεο απνζηξάγγηζεο ησλ εδαθώλ όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζεβαζκνύ ηνπ θύθινπ ηνπ ύδαηνο θαη κείσζεο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ύδαηνο, βειηίσζεο ηεο απνξξνήο ησλ πδάησλ θαη κείσζεο ησλ πδξνιηζζήζεσλ, κε ρακειόηεξν θόζηνο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απόξξηςε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ νκβξίσλ πδάησλ. Effix Design, ην δεκηνπξγηθό πιηθό Οξηζκέλα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε θνλίακα Effix Design, πιηθό κε εληππσζηαθέο ηδηόηεηεο κεραληθήο θαη αηζζεηηθήο, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή κε δνκηθώλ (θεξόλησλ) ζηνηρείσλ ηζηκέληνπ (ζηνηρεία επίπισζεο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ, δηάθνξεο θαηαζθεπέο ζε δξόκνπο θαη δηόδνπο, ζε ιάκπεο θαη εζηίεο θσηηζκνύ θαη πνιιά άιια). Έρνληαο ππνζηεί κε επηηπρία δηάθνξεο δνθηκέο θαη ρξήζεηο από γλσζηνύο αξρηηέθηνλεο θαη κειεηεηέο εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζηε Γαιιία, ην Effix Design είλαη έλα αεηθόξν πξντόλ ην νπνίν ζηελ θσηνθαηαιπηηθή ηνπ εθδνρή κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ηνλ απηνθαζαξηζκό ηνπ θαη ηελ απνξξππαληηθή δξάζε.

6 I.LAND, ΣΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Σν i.land είλαη ην γεσξγηθό δηαθνζκεηηθό πάξθν ηνπ i.lab, ην νπνίν κειεηήζεθε από ην Γξαθείν Μειεηώλ GPT Giardini Paesaggio Territorio (Μειέηεο Κήπσλ, Σνπίσλ θαη Υσξνηαμίαο). Σν i.land πξνήιζε από ηελ επηζπκία ζπλδπαζκνύ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Richard Meier κε ηα ηνπηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη γεσγξαθία, ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ απζεληηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπέξγθακν, ζηνηρεία ηα νπνία κε ζύγρξνλνπο όξνπο κεηαθξάδνληαη ζε αεηθνξία, βηνπνηθηιόηεηα θαη κεδεληθέο απνζηάζεηο γηα ηα ηξόθηκα από ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε. Δμαηηίαο ηεο θαιήο πνηόηεηαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο γεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ην έξγν απηνηξνθνδνηήζεθε θαη δπλάκσζε από ηε ζύιιεςε ηνπ έσο ηελ πινπνίεζε ηνπ. Δλώ ην i.lab παξέρεη ζεκαληηθή θαη θαηλνηνκηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εδαθηθή ηνπ επηθξάηεηα, ππνζηεξίδνληαο θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αλάπηπμε θαη ηελ ηαπηόηεηα ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ην έξγν i.land κεηαθξάδεη ηε δέζκεπζε αεηθνξίαο κε ηελ αθύπληζε ησλ αμηώλ ηνπ παξειζόληνο, εηδηθόηεξα εθείλσλ ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, έηζη πνπ απηέο λα κπνξνύλ λα ζπλππάξρνπλ καδί κε κηα βηνκεραληθή λννηξνπία ε νπνία αθνπγθξάδεηαη κε κεγάιε πξνζνρή ηε θύζε θαη ην ηνπίν. Μεηά ην ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ αθνινύζεζε κηα ζπλζεηηθή θαη ζηηιηζηηθή πξνζέγγηζε κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα νπνία εζηίαζαλ εηδηθά ζε ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ζπκκόξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο LEED, ώζηε ην έξγν λα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη λα ζπλάδεη κε ηα θξηηήξηα ηεο νηθνινγηθήο αεηθνξίαο. Οη εξγαζίεο θεπεπηηθήο αλαηέζεθαλ ζε έλα θνηλσληθό ζπλεηαηξηζκό ν νπνίνο αλέιαβε ηε δέζκεπζε παξνρήο επθαηξηώλ απαζρόιεζεο ζε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ αλάινγα πξνβιήκαηα. Σν roof garden ηνπ Ακθηζεάηξνπ, εμσηεξηθά ηεο αίζνπζαο ζπλεδξίσλ, παξέρεη παλνξακηθή ζέα από κέζα θαη απνηειεί ρώξν αλάπαπζεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ρώξνπ. Ο θήπνο ηεο εηζόδνπ έρεη θαζαξά δηαθνζκεηηθή ιεηηνπξγία, ιεηηνπξγώληαο σο θαισζόξηζκα ζην θηήξην. Γηα λα αθεζεί ρώξνο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη γηα λα ηνληζηεί ν εθπιεθηηθόο πξόβνινο ηεο νξνθήο θαηά ηελ είζνδν, απνθαζίζηεθε ε κε ζπκπεξίιεςε ηξηζδηάζηαησλ ζηνηρείσλ: ππάξρεη απιώο έλα παξηέξη κε γξαζίδη ην νπνίν δελ απνζπά ηελ πξνζνρή από ην ζύλνιν ηνπ επηβιεηηθνύ θηεξίνπ. Ο θήπνο πνπ βιέπεη πξνο ην λόην, έρεη ζρεδηαζηεί ώζηε λα ρξεζηκεύεη ζαλ θαισζόξηζκα, είλαη θαη ρώξνο αλάπαπζεο γηα εξγαδόκελνπο θαη γηα επηζθέπηεο: έλαο εμσηεξηθόο ρώξνο πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη δεμηώζεηο, ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο εθδειώζεηο. Ο θήπνο πνπ βιέπεη πξνο ην λόην έρεη επίζεο θπκαηηζηνύο θξάθηεο από δέλδξν θαξπίλνπ, ηππηθό ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο, κε ηξόπν ώζηε λα νξίδεηαη έλα ακθηζέαηξν κπξνζηά ζην γιππηό έξγν Μεηαιιαγκέλνη Πίλαθεο ηνπ Richard Meier. Ο θήπνο θηινμελεί κηα νξζνγώληα ηερλεηή ιίκλε - δεμακελε πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ρξήζε ηερληθώλ θπηνθαζαξηζκνύ κε θπηά γηα εδάθε ραιηθώδε θαη πδξόβηα θπηά. ην γεσξγηθό ηκήκα, έρεη γίλεη επηινγή από ηππηθέο πνηθηιίεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπέξγθακν θαη ηεο Βόξεηαο Ιηαιίαο. Έρνληαο πξνζθιεζεί γηα λα βνεζήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δελδξόθεπνπ νπσξνθόξσλ, ε εηαηξεία Slow Food θαζόξηζε ηηο πιένλ θαηάιιειεο πνηθηιίεο θαη ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θήπσλ. Σα θξνύηα ηα νπνία ζα παξάγνληαη ζα κεηαπνηνύληαη ζε θνλζέξβεο θαη ζε μεξνύο θαξπνύο πνπ ζα δηαλέκνληαη ζε ζρνιεία. Έρνπλ επίζεο εγθαηαζηαζεί θπςέιεο νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ γνληκνπνίεζε ησλ νπσξνθόξσλ δέλδξσλ αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή κειηνύ, ράξε ζηα άλζε πνπ ζα ππάξρνπλ ζην ρώξν.

7 ηελ πεξηνρή πνπ βιέπεη πξνο ηα δπηηθά ππάξρεη πεξηνρή όπνπ θπηεύνληαη παιαηέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο αξαβνζίηνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπέξγθακν πνπ ηείλνπλ λα εμαθαληζηνύλ. Σελ πξνεηνηκαζία θαη ηε θύηεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζα αλαιάβεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ην πκβνύιην Έξεπλαο θαη Πεηξακαηηζκνύ Γεσξγίαο CRA - MAC, πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ αθξηβώο απέλαληη από ην ρώξν. Η ελ ιόγσ θαιιηέξγεηα πιεξνί ηνπο όξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηεο κεδεληθήο απόζηαζεο ησλ ηξνθίκσλ από ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε. ΣΟ I.LAB Ε ΑΡΙΘΜΟΤ m 2 επηθαλείαο αθηεξσκέλα ζηηο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο 5 όξνθνη θηεξίνπ (δπν πάλσ από ην έδαθνο θαη 3 ππόγεηα) ηόκνη βηβιίσλ ζηελ βηβιηνζήθε ώξεο εξγαζίαο ζην ζηάδην θαηαζθεπήο 300 εξγαδόκελνη θαηά ηελ θαηαζθεπή 120 άηνκα ν κέγηζηνο αξηζκόο αηόκσλ παξόλησλ αλά εκέξα ζην εξγνηάμην ώξεο αθηεξσκέλεο ζηελ θαηάξηηζε αζθαιείαο, εηδηθά ζρεηηθά κε εξγαζίεο ζε ύςνο γηα ην πξνζσπηθό ησλ εξγνιάβσλ θαη ην πξνζσπηθό δηνίθεζεο 500 m 2 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο θσηνβνιηατθώλ ζπιιεθηώλ 420 θσηνβνιηατθνί ζπιιέθηεο κε κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 90 kw 50 m 2 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο κε ειηαθνύο ζπιιέθηεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 65% ησλ αλαγθώλ ηνπ θηεξίνπ ζε δεζηό λεξό 51 θξεάηηα γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο 60% ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο θέξεη ζεξκνκνλσηηθά θαη ερνκνλσηηθά ηξηπιά ηδάκηα ΣΟ I.LAND Ε ΑΡΙΘΜΟΤ m 2 ζπλνιηθό εκβαδόλ επηθαλείαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη: m 2 ιηβάδη κε θαιισπηζηηθά θπηά 2,700 m 2 δελδξόθεπνο νπσξνθόξσλ 280 m 2 κε ζκένπξα 2,800 m 2 θπηείαο αξαβνζίηνπ 2,800 m 2 αλζνθόξν ιηβάδη 720 m 2 ρώξνο γηα ζηξώζε γθαδόλ 1,375 m 2 δηαρσξηζηηθώλ κε ζάκλνπο θαη αεηζαινύο ριόεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίθξαμεο) 140 m 2 ηερλεηή ιίκλε 3,225 m 2 πεξηνρέο κε νδόζηξσζε 620 m κήθνο πεξίθξαμεο ρώξνπ κε δέλδξα θαξπίλνπ 340 m 2 εκβαδόλ επηθαλείαο θξεκαζηνύ θήπνπ Η ΣΟΠΟΘΕΙΑ: KILOMETRO ROSSO Σν i.lab βξίζθεηαη κέζα ζην Πάξθν Επηζηεκώλ Kilometro Rosso, έλα νξγαλσκέλν ρώξν κόιηο έμσ από ηελ πόιε ηνπ Μπέξγθακν ν νπνίνο θηινμελεί εξεπλεηηθά θέληξα, εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο πιηθώλ ηερλνινγίαο θαη επηζηεκνληθά ηδξύκαηα. Σν Πάξθν είλαη

8 έλαο πνιπθιαδηθόο ρώξνο ζηνλ νπνίν θαιιηεξγείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ε θαηλνηνκία ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία. Σν Kilometro Rosso απνηειεί έλα θόκβν δηεζλνύο δηθηύνπ ζύλαςεο επηζηεκνληθώλ ζρέζεσλ θαη επαθώλ όπνπ ελδπλακώλεηαη ε θνηλνθηεκνζύλε δεμηνηήησλ, γλώζεσλ, πιεξνθνξηώλ θαη ηερλνγλσζίαο όρη κόλν κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ εηαίξσλ αιιά θαη κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ έμσ θόζκνπ. Ο ρώξνο δεζπόδεη θαη εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ Α4 πνπ ζπλδέεη ην Μηιάλν κε ηε Βελεηία: μεθηλώληαο από απηέο ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο, ην ηνπνγξαθηθό ζρέδην πνπ εθπόλεζε ν Γάιινο αξρηηέθηνλαο Jean Nouvel παξνπζηάδεη έλα θόθθηλν ειαζκαηνεηδή κεηαιιηθό ηνίρν πνπ ηξέρεη παξάιιεια κε ηνλ απηνθηλεηόδξνκν γηα κήθνο ελόο ρηιηνκέηξνπ, δεκηνπξγώληαο έλα αξρηηεθηνληθό ζθεληθό πίζσ από ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζην πάξθν ηα δηάθνξα θηήξηα θαη νξγαληζκνί εξεπλώλ. ITALCEMENTI GROUP ΣΟ INTERNET: e Italcementi Γξαθείν Σύπνπ Tει. (+39)

9

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Κοζμόποσλος Πάνος 1, Φραγγίδοσ Ιωάννα-Πηνελόπη 1 1 Δξγαζηεξίν Πεξηβαιινληηθνύ θαη Δλεξγεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Κηηξίσλ θαη Οηθηζκώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Γ.Π.Θ., Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ, ΓΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Παύινο Γεσξγίνπ Βαηαβάιεο Μησ Μησ ΔΜΠ, ςπ. Γιδ Πολ Μησ ΑΠΘ, Μησανικόρ Μεγάλων Έπγων Alumil Μςλωνάρ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα