Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.7049/οικ 2127 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 239 και Παρίτση Ταχ. Κωδ. : Ν.Ψυχικό Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν αλλαγής επωνυμίας και κατηγορίας του υφιστάμενου χυτηρίου ορειχάλκου της εταιρείας << Γαλιατσάτου Ευαγγελία & ΣΙΑ Ε.Ε. >>, που βρίσκεται επί της οδού Πολυδεύκους 52, στον Πειραιά. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Το Ν.1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160 Α / ),όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.,διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91 Α / ). 2. Την Α.Π. 1958/ Απόφαση Υ. ΠΕ.ΚΑ << Κατάταξη δημόσιων & ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 ( ΦΕΚ Α 209/11) >>. 3. Την Η.Π /703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση <<Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε...,και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α) >> (ΦΕΚ 332 Β/ ). 4. Την ΚΥΑ 37111/2021/ (ΦΕΚ 1391 Β/ ) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1659/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 1391/Β/ ).

2 5. Την ΚΥΑ οικ.3137/191/φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. 6. Το Ν. 4014/2012 άρθρο 4, <<Εγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύμφωνα με την Α.Π Απόφαση (ΦΕΚ 21Β/ ). 7. Το Ν. 3852/10 ( Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης) ΦΕΚ 87/Α/ Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. οικ /2011 << Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις >> ( ΦΕΚ 354/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε απο την ΚΥΑ αριθ οικ /2013 ( ΦΕΚ 2220Β/13). 9. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/ ) <<Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις >> { όπως τροποποιήθηκε απο τον Ν. 3982/2001 ( ΦΕΚ 143/Α/ )}. 10. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) << Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης >> {όπως τροποποιήθηκε απο το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/ )}. 11. Την Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ 383Β/ ) << Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 { όπως τροποποιήθηκε απο το Ν. 4042/12, ΦΕΚ 24/Α/ ). Υ.Α. οικ /12, (ΦΕΚ 1537/Β/ ) και την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/ )}. 12. Την ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016/Β/ ) << Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων >> {Όπως τροποποιήθηκε απο την Υ.Α. Οικ /4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/ )}. 13. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) << Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υ.ΠΕ.ΚΑ. >> { Όπως τροποποιήθηκε απο το Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/ ) και τον Ν.4277/2014, (ΦΕΚ 156/Α/ )}. 14. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/ ) <<Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προίόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις >> {όπως τροποποιήθηκε απο το Ν. 3854/10 ΦΕΚ 94/Α/ και Υ.Α. 9268/469/07 ΦΕΚ 286/Β/ }. 15. Την ΚΥΑ /2003 (ΦΕΚ 391Β/ ) <<Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών << Σ.Σ.Ε.Δ Ανακύκλωση >>. 16. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ) Άντικατάσταση της 98012/2001 ΚΥΑ <<Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων>>. <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα γι ατην εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων>>. 17. Την εγκύκλιο /1278/2004 <<Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων>>. 18. Την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) <<Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης>>. 19. Την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/ ) <<Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β ) την υπ.

3 Αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση <<Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π>>(β 383) και σε συμμόρφωση με τια διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 >> { όπως τροποποιήθηκε απο την Υ.Α. Οικ /2012 (ΦΕΚ 1537Β/ ) και την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/ )}. 20. Την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006 ) <<Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68 Α) και σε λοιπές δραστηριότητες>>. 21. Την Υ.Α /1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/ ) << Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος απο βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση πρός τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ <<περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)>> του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010>>. 22. Την αρ. Πρωτ. Φ.7049/5100/14 αίτηση της εταιρείας με την οποία υποβλήθηκε φάκελος ΜΠΕ για έγκριση Π.Ο, κατόπιν αλλαγής επωνυμίας και κατηγορίας της αναφερόμενης στο θέμα δραστηριότητας. 23. Το από έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ, με το οποίο διαβιβάστηκε ο υποβληθέν φάκελοςμπε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής, στοο τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας, και στην Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους επί της ΜΠΕ της εταιρείας << Γαλιατσάτου Ευαγγελία & ΣΙΑ Ε.Ε.>>. 24. Την αρ. Πρωτ. 3310/ Θετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής. 25. Το αρ. Πρωτ. 453/ έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά, με το οποίο μας ενημερώνει ότι το χυτήριο ορειχάλκου επί της οδού Πολυδεύκους 52 στον Πειραιά έχει εφοδιαστεί με την αρ. Οικ. Β2049/1998/Φ14.ΠΕΙ 2110 άδεια λειτουργίας στην επωνυμίας <<Π. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε>> και με την αριθ.6080/ αίτηση η εταιρεία << ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ>> αιτήθηκε την αλλαγή φορέα υπο την επωνυμία της, καταθέτοντας το ερωτηματολόγιο του Ν.3982/11. Για την εν λόγω επιχείρηση δεν έχει υποβληθεί καταγγελία, ούτε έχει επιβληθεί πρόστιμο για περιβαλλοντικούς όρους. 26. Την αρ. 69/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έγκριση Π.Ο, κατόπιν αλλαγής κατηγορίας και επωνυμίας, του υφιστάμενου χυτηρίου ορειχάλκου της εταιρείας <<Γαλιατσάτου & ΣΙΑ Ε.Ε. >>, που βρίσκεται στην οδό Πολυδεύκους 52 στον Πειραιά. 27. Την αρ. Πρωτ. Φ. 7049/1220/ εισήγηση της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της Α.Δ.Α., προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περ/κής Αδειοδότησης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αναφερόμενη στο θέμα δραστηριότητα. 28. Το αρ. Πρωτ. Φ.7049/1482/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ (διαβίβαση εισήγησης πρός το Περιφερειακό Συμβούλιο Περ/κής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αναφερόμενη στο θέμα δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4014/ Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2503/97 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4257/ Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της

4 31. Την γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ, που διατυπώθηκε στην 2η πράξη της 1ης συνεδρίασής του στις με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εν θέματι δραστηριότητας. 32. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και απράκτου της προθεσμίας για αποστολή γνωμοδότησης απο το τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας : ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση Π.Ο., κατόπιν αλλαγής επωνυμίας και κατηγορίας, του υφιστάμενου χυτηρίου ορειχάλκου της εταιρείας <<Γαλιατσάτου Ευαγγελία & ΣΙΑ Ε.Ε. >., που βρίσκεται επί της οδού Πολυδεύκους 52, στον Πειραιά. Κύριος του έργου : Χυτήριο ορειχάλκου της Ε.Ε. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Οδός : Πολυδεύκους 52, Πειραιάς. ΑΦ.Μ / ΔΟΥ :Πειραιά. Όνομα υπεύθυνου: Δημήτριος Γαλιατσάτος. Συντάκτης μελέτης : Στασινόπουλος Μάριος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Εισαγωγή : Η παρούσα μελέτη έχει συνταχθεί σύμφωνα με την υπ. αρ /ΕΥΠΕ/ (ΦΕΚ 964/ Β) απο τον Διπλωματούχο μηχανικό του ΕΜΠ Μάριο Στασινόπουλο Πρόκειται για Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων του μικρού χυτηρίου ορειχάλκου της ΕΕ Ευαγγελίας Γαλιατσάτου & ΣΙΑ, στην οδό Πολυδεύκους 52 στον Πειραιά το οποίο λειτουργεί χωρίς διακοπή απο το 1954 σύμφωνα με το υπ. αρ. 2049/Φ14ΠΕΙ 2110/1998 άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Για την ανωτέρω δραστηριότητα είχε υποβληθεί απο το 1998 σχετική ΜΠΕ χωρίς να χορηγηθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, λόγω απώλειας του φακέλου. Σύμφωνα με την Υ.Α (ΦΕΚ 21Β) <<Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ /Α 209/2011) του μικρού χυτηρίου ορειχάλκου κατατάσσεται στην 9η ομάδα στην Α κατηγορία στην 2η υποκατηγορία με Α/Α: 159 <<τήξη & χύτευση μή σιδηρούχων μετάλλων>>. Αντίστοιχα σύμφωνα με την Υ.Α. Οικ. 3137/191 Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β/2012) << Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα >. η επιχείρηση στο σύνολό της κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση που αναφέρεται στα πολεοδομικά διατάγματα Α/Α : 168 Κ2454. Οι δραστηριότητες του χυτηρίου της εταιρείας Γαλιατσάτου & ΣΙΑ Ε.Ε. Αφορούν στην παραγωγή ορειχάλκινων αντικειμένων σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη των 40 kg / ημέρα. Ως εκ τούτου κατατάσσεται στον ΣΤΑΚΟΔ 2003 στο κωδικό Το χυτήριο θα λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα απο Δευτέρα Παρασκευή σε βάρδια 8ωρη με ωράριο εργασίας 08:00-15:00. Απασχολούμενο προσωπικό : 5 άτομα στην παραγωγή. Γεωγραφική θέση: Οι εγκαταστάσεις του χυτηρίου της ΕΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ & ΣΙΑ βρίσκονται στον Πειραιά σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως Γενική Κατοικία. Το χυτήριο στεγάζεται σε ισόγειο βιομηχανικό κτίριο 180 τ.μ. Με πατάρι χρήση γραφείων 20 τ.μ. Και α όροφο χρήση αποθήκη 90 τ.μ. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο με σκελετό απο οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή.

5 Πρώτες ύλες και υποπροϊόντα :Ως πρώτες ύλες χρησιμοποιείται σκράπ ορειχάλκου σε ποσότητα 50 Kg/ ημέρα, ενώ τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας είναι αποκόμματα, ρετάλια, άχρηστα μεταλλικά κομμάτια και ρινίσματα απο κατεργασία. Τα προϊόντα αυτά συλλέγονται σε ειδικό χώρο και στη συνέχεια ανακυκλώνονται στο χυτήριο. Παραγόμενα προϊόντα : Ορειχάλκινα αντικείμενα Χρήση ενέργειας : Η χρησιμοποιούμενη ενέργεια για την κίνηση των μηχανημάτων είναι ηλεκτρική και για τη λειτουργία των κλιβάνων της χρησιμοποιείται πετρέλαιο ντίζελ σε ποσότητα 150 λίτρα την ημέρα. Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας : Η παραγωγική διαδικασία γίνεται σε δύο φάσεις Α) Χύτευση των αντικειμένων : Η χύτευση του ορειχάλκου γίνεται σε 5 μικρούς κλιβάνους και το καύσιμο που χρησιμοποιείται πετρέλαιο ντίζελ. Όταν ρευστοποιηθεί ο ορείχαλκος μετά απο 2 ώρες αρχίζει η διαδικασία του τυπώματος δηλαδή το γέμισμα με μέταλλο στην μορφή που έχει αποδοθεί στο τύπωμα του μοντέλου. Για το τύπωμα του μοντέλου χρησιμοποιείται άμμος θαλάσσης και χαλαζιακή άμμος. Όταν παγώσει το μέταλλο τότε καθαρίζεται και παραδίδεται στον πελάτη. Β) Κατασκευή των αντικειμένων : Ορισμένα αντικείμενα χρειάζονται περαιτέρω κατεργασία και διαμόρφωση. Αυτό γίνεται στα μηχανήματα του εργαστηρίου (τόρνος) Μηχανολογικός εξοπλισμός : Η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου ανέρχεται σε 21,45 Kw. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. Φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Στάθμη θορύβου και σκόνης : Π.Δ. 1180/81 (άρθρο 2, πίν 1). Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιραι : Υ.Α. Η.Π /549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/ ). Απόβλητα λιπαντικών ελαίων : Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/ ). Στερεά απόβλητα : 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β 1909/ ) { όπως τροποποιήθηκε απο τον Ν.4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/ ) Επικίνδυνα απόβλητα : ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/ ) { όπως τροποποιήθηκε απο το Ν. 4042/12, ( ΦΕΚ 24/Α/ ), την Υ.Α. Οικ /12, (ΦΕΚ 1537/Β/ ) & την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/ )}. Άχρηστα υλικά συσκευασίας : Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) { όπως τροποποιήθηκε απο το Ν. 3854/10, ( ΦΕΚ 94/Α/ ) & την Υ.Α. 9268/469/07, (ΦΕΚ 286/Β/ )}. Άχρηστα ανταλλακτικά : Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/ ) { όπως τροποποιήθηκε απο Υ.Α /548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/ )}. Περιβαλλοντικοί όροι: ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ- ΘΟΡΥΒΟΣ - ΔΟΝΗΣΕΙΣ 1.Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πίν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 2.Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου απο τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται απο το Π.Δ. 1180/81 και απο τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 3.Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστημα εξαερισμού του χώρου της μονάδας.

6 4.Εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλου και ικανής ισχύος συστήματος απαγωγής απαερίων της διαδικασίας. Απαγωγή των αερόβλητων μέσω κατάλληλου συστήματος (αεραγωγοί ) απο το χώρο εργασίας να οδηγούνται σε ικανό ύψος μετά απο φιλτράρισμα, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός διασποράς στην ατμόσφαιρα. 5.Κατά τη λειτουργία των κλιβάνων οι ατμοσφαιρικές εκπομπές να οδηγούνται σε κατάλληλη εγκατάσταση αποκονίωσης που περιλαμβάνει κυκλώνες και σακκόφιλτρα για την αποτελεσματική συγκράτηση σκόνης. Το σύστημα να συντηρείται, να παρακολουθείται και να ελέγχεται τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες λειτουργίας των φίλτρων αυτών να εξασφαλίζουν την κατακράτηση των σωματιδίων τουλάχιστον κατά 99,8%. Τα φίλτρα θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα απο ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων. 6.Κατά τη λειτουργία των κλιβάνων να γίνεται συνεχής μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων στα απαέρια απο την εγκατάσταση αποκονίωσης και καταγραφής τους σε βιβλίο ή σε ηλεκτρονικό αρχείο εύκολα αναγνωρίσιμης μορφής. 7.Να διενεργούνται τρείς φορές το χρόνο μετρήσεις ψευδαργύρου (Ζn), απο τα συστήματα αποκονίωσης. 8.Για τις μετρήσεις / αναλύσεις να ακολουθούνται πρότυπες μέθοδοι κατά ΕΛΟΤ ή CEN ή ISO, ιεραρχούμενες με την προαναφερόμενη σειρά προτίμησης, ή άλλη μέθοδος ισότιμη πρός το αντίστοιχο πρότυπο κατά ΕΛΟΤ ή CEN ή ISO. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να εκφράζονται βάσει της εκάστοτε αντίστοιχης πρότυπης μεθόδου. Οι μετρήσεις πρέπει να διενεργούνται σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας της μονάδας και με παραγωγή μεγαλύτερη του 50% της δυναμικότητας και προκειμένου για περιοδικές μετρήσεις αφού έχει ειδοποιηθεί η υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, προκειμένου να παρίσταται εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Οι αναλύσεις να γίνονται απο εργαστήριο που εφαρμόζει το πρότυπο ISO Κατά τη λειτουργία των κλιβάνων να ελέγχονται συστηματικά και να συντηρούνται ανελλιπώς τα συστήματα απαγωγής και επεξεργασίας ατμοσφαιρικών εκπομπών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να τηρείται ημερολόγιο συντήρησης θεωρημένο αρμοδίως. 10.Να υπάρχει πάντα διαθέσιμο απόθεμα ανταλλακτικών σάκων των σακόφιλτρων για την αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων σάκων. 11.Να μην γίνεται χρήση, ουσιών ή παρασκευασμάτων που λόγω της περιεκτικότητας τους σε ΠΟΕ (πτητικές οργανικές ενώσεις) ταξινομούνται ως καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα, ή τοξικά για την αναπαραγωγή (φράσεις κινδύνου R45, 46, 49, 60, 61 ), αλλά να χρησιμοποιούνται λιγότερα επιβλαβή παρασκευάσματα. 12.Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στην Υ.Α. Η.Π /549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/ ). 13.Σωματιδιακές εκπομπές : επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι μεγαλύτερη των 100 mg/nm3 (Π.Δ. 1180, άρθρο 2, παρ. 1). 14.Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να διοχετεύονται μέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος διάθεσης σύμφωνα με το ΓΟΚ/ Απαγορεύεται η χρήση ως καυσίμων πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων και λοιπών αποβλήτων (στερεών, υγρών ή αερίων). 16.Τα υλικά που ενδέχεται να προκαλούν κατά το χειρισμό τους εκπομπή σκόνης (λεπτομερείς σκωρίες, σκόνη φίλτρων ) να αποθηκεύονται σε ανθεκτικούς υδατοστεγείς σάκους σε στεγασμένους χώρους με τσιμεντοστρωμένο δάπεδο. 17.Τα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων απο τη λειτουργία των βιομηχανικών λεβήτων και των καυστήρων βάσει της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) ορίζονται ως εξής : α) Συγκέντρωση CO2 στα καυσαέρια _> 10% κ.ο, ή εναλλακτικά η συγκέντρωση Ο2 στα καυσαέρια _< 7,5% κ.ο, κατά

7 τη λειτουργία των λεβήτων με % της ονομαστικής τους ισχύος β) Τιμή δείκτη αιθάλης _< 1 της κλίμακας Bacharach ( για πετρέλαιο ντίζελ ή αέριο). 18.Για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του συστήματος καυστήρα λέβητα καπνοδόχου των εγκαταστάσεων να τηρούνται όλα όσα προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93). 19.Τα καυσαέρια λεβήτων θέρμανσης θα πρέπει νατηρούν τα όρια που τίθενται απο την Υ.Α. Οικ / (ΦΕΚ 2654Β/ ). ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 20.Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν απο τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικινδύνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλ.π.) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται απο συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/93). 21.Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/ ) << Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων>>. 22.Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. 23..Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (τεμάχια μετάλλου, ρινίσματα κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο να επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία ή να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 24..Οι άδειοι περιέκτες συσκευασίες χημικών επικινδύνων ουσιών και γενικότερα εφόσον απο τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας προκύπτουν ότι κατατάσσονται στα επικίνδυνα και γενικότερα οι επικίνδυνες ουσίες, να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων μετά απο σχετική σύμβαση, κρατώντας παραστατικά και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /725/2006 ΦΕΚ 383/Β/ Σε περίπτωση που οι συσκευασίες απαλλαχτούν πλήρως απο κάθε χημική ουσία που περιέχουν, μπορούν να διαχειρίζονται σαν απλά μεταλλικά ανακυκλώσιμα δοχεία και είτε να επιστρέφονται στους προμηθευτές ή να παραδίδονται ως σκράπ για ανακύκλωση, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Σε περίπτωση που περιέχουν υπολείμματα να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απο αδειοδοτημένη εταιρεία. 25.Οι ακάλυπτοι και οι κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 26. Οι τέφρες, οι σκωρίες (πρώτες ύλες & παραγόμενες ) καθώς και οι σκόνες φίλτρων χαλυβουργείων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες να αποθηκεύονται είτε σε σάκους big-bagw είτε σε ανθεκτικούς, ειδικής ύφανσης και υδατοστεγείς σάκους είτε σε μεταλλικά βαρέλια. 27. Σκωρίες απο τους κλιβάνους να αποθηκεύονται σε στεγασμένο, τσιμεντοστρωμένο και προστατευμένο με περιμετρικό τοιχίο και μεταλλική θύρα. Ακολούθως να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791Β) { όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/ ) και την Υ.Α. Οικ /2012, ( 1537/Β/ )}. Συγκεκριμένα : α) Ο χώρος να βρίσκεται σε τέτοια απόσταση ώστε να αποφεύγεται η γειτνίαση με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν. β) Να υπάρχει συμβατότητα των αποθηκευμένων επικίνδυνων αποβλήτων ανάλογα με την κλάση και τη συσκευασία τους. γ) Να απομονώνονται τα εύφλεκτα υλικά με τοποθέτησή τους σε ασφαλές μέρος. δ) Ο χώρος να διατηρείται καθαρός και να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. ε) Να

8 γίνεται επιμελημένη τοποθέτηση και καταγραφή των επικινδύνων αποβλήτων. στ) Να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός. 28. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) { όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/ ) και την Υ.Α. Οικ /2012,( 1537/Β/ )}. 29. Να είναι πάντα σε ισχύ αντίστοιχες συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείας διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων. Στις συμβάσεις θα αναγράφονται αναλυτικά οι Κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων. 30. Τα εξαντλημένα φίλτρα αποκονίωσης να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 31. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης όλων των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφονται : το είδος των αποβλήτων, ο 6ψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες η ημερομηνία εκχώρησης καθώς και τα στοιχεία του φορέα που παρέλαβε τα αξιοποιήσιμα απόβλητα. Το εν λόγω αρχείο να κρατείται στο αρχείο της εταιρείας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 32. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία ή δεξαμενές σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, προστατευμένο απο καιρικές συνθήκες, με αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 33. Όλες οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι συμβατές με τα φυσικοχημικά χατρακτηριστικά αυτών και να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση επικινδυνότητας. 34. Η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνά για την αποστολή φορτίων με επικίνδυνα απόβλητα, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες αποβλήτων να μην υπερβαίνουν την μέγιστη αποθηκευτική δυνατότητα του χώρου. 35. Να τηρείται μητρώο στο οποίο να σημειώνονται οι ποσότητες, οι κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά, η πρόλευση, ο προορισμός η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και οι εργασίες επεξεργασίας / αξιοποίησης ή και διάθεσης. Το εν λόγω μητρώο και τα παραστατικά διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων να διατηρούνται για δέκα (10) χρόνια και να είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. 36. Στο χώρο παραγωγής να χρησιμοποιείται σάρωθρο για τη μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης και των ρύπων. 37. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρούμενων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας. 38. Να τηρείται αρχείο παραστατικών εισαγωγής α υλών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης νερού και ενέργειας. 39. Να οριοθετηθεί ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων, των α υλών και τεφρών και να διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 40. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε., απο τη χρήση συντήρηση των μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχεισυνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/ ), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

9 41. Απαγορεύεται η απόρριψη χημικών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. 42. Μεγάλη προσοχή να δίνεται στην αποφυγή διαρροών ουσιών με την δημιουργία λεκάνης απορροής στον χώρο αποθήκευσης τους. Στην περίπτωση διαρροής τυχόν επικινδύνων υγρών/ χημικών ουσιών αυτά να καθαρίζονται άμεσα, να μην ξεπλένονται και να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή στο έδαφος. 43. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα προσωπικού ) να οδηγούνται στο υφιστάμενο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων. 44. Τυχόν επικίνδυνα υγρά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε δεξαμενές και να διαχειρίζονται σαν επικίνδυνα απο εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β 383/ ) και το Ν. 2939/ ). 45. Σε περίπτωση πλυσίματος των χώρων παραγωγής τα απόνερα θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα. 46. Απαγορεύεται η ανάμιξη των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της δραστηριότητας με άλλου τύπου υγρά απόβλητα. 47. Οι μή δομημένοι χώροι του οικοπέδου να είναι καθαροί απο διασκορπισμένα στερεά υλικά αντικείμενα και απόβλητα και να υπάρχουν διακριτοί χώροι αποθήκευσης των διαχωριζομένων στερεών αποβλήτων που προκύπτουν απο τη λειτουργία της μονάδας. 48. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία. 49. Οι φορτοεκφορτώσεις πρώτων υλών και προϊόντων να γίνονται μόνο σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί να είναι τσιμεντοστρωμένοι (ράμπες στάθμευσης κατά την φορτοεκφόρτωση). 50. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών ή βλάβης του εξοπλισμού αντιρρύπανσης εφόσον δεν αποκαθίσταται άμεσα η κανονική λειτουργία, να ενημερώνονται εγγράφως οι αρμόδιες Υπηρεσίες. Σχετική ενημέρωση να πραγματοποιείται και μετά την αποκατάσταση της βλάβης. 51. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπεύθυνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο απο το προσωπικό. 52. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (γάντια, μάσκες, ωτοασπίδες, στολές, κ,α), για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 53. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 54. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος σύμφωνα με την υπ. αρ /1799/ εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΚΑ./ Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 55. Προς μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς να αποθηκεύονται ξεχωριστά εύφλεκτα υλικά και οξειδωτικοί παράγοντες 56. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές κ.λ.π)

10 57. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται απο την ισχύουσα Νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους. 58. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μή πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 59. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας απόφασης και άλλες διατάξεις: Η παρούσα απόφαση ισχύει για χρονικό διάστημα (10) ετών απο την υπογραφή της με την επιφύλαξη του άρθρου 2, παρ. 9 του Ν. 4014/11 ( ΦΕΚ 209Α) και με την προυπόθεση ότι δεν θα επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται. Εγκαίρως δύο μήνες πρίν απο τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας, η επιχείρηση οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή της προς την υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προκειμένου να εξεταστεί αν απαιτείται αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 5 του προαναφερόμενου Νόμου. Η παρούσα απόφαση αφορά το σύνολο του έργου και δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, τα οποία ρυθμίζονται με άλλες διαδικασίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση απο την υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται απο την κείμενη νομοθεσία. Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση-τακτοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στον Υπ. ΠΕ.ΚΑ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες απο τη λήψη της. Άρση ισχύος της παρούσης απόφασης: είναι δυνατό να γίνει εάν κατά τη λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Κοινοποίηση: 1. Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής Λ. Συγγρού 15-17, ΑΘΗΝΑ 2. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.. Πειραιά Γρ. Λαμπράκη 12 Πειραιάς 3. Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 4. Γαλιατσάτου Ευαγγελία & ΣΙΑ Ε.Ε.- Πολυδεύκους 52, Πειραιάς.( με συνημμένη μελέτη ) 5. Υπ. ΠΕ.ΚΑ/Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.- Πατησίων 147 Αθήνα. 6. Δ/νση Περιβάλλοντος Π.Ε.. Πειραιά Γρ. Λαμπράκη 12- Πειραιάς. 7. Μάριο Στασινόπουλο, Μηχ/γο/ Μηχ/κό- Ειρήνης Γκίνης 83, Νίκαια Ε.Δ. Χρ. Αρχείο Αρχείο θέματος( με συνημμένη μελέτη ). Αρμόδιο υπάλληλο

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6130 / 4563 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Τρίπολη, 30-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : 210 3725764 Fax : 210 3725770

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : 210 3725764 Fax : 210 3725770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-1-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ 6449/302/14 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 & Παρίτση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση : Ρέμα Βαθύ Δ.Κ. Βαθέως Δ.Ε.: Αυλίδας Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε : Εύβοιας ΚΑΔ: 20.59.59.02, 10.41.23.01 Δ.Ο.Υ : ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΦΜ: 997593985 ΑΠΟ ΦΑΣΗ

Θέση : Ρέμα Βαθύ Δ.Κ. Βαθέως Δ.Ε.: Αυλίδας Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε : Εύβοιας ΚΑΔ: 20.59.59.02, 10.41.23.01 Δ.Ο.Υ : ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΦΜ: 997593985 ΑΠΟ ΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 9-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8700 / Φ14 / 3603 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα