ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ"

Transcript

1 ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε αηνιηθνύ πάξθνπ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο 10km επαξρεηαθήο νδνύ Καιακόλα 676 m 2 (θηηξηαθά): 46,5 m 2 Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο : 50 ΜW Πξνζσπηθό: 3 άηνκα Κύξηα παξαγσγή: Παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο Παξαπξντόληα: ιύκαηα πξνζσπηθνύ Ζκεξνκελία εθπόλεζεο κειέηεο: πληάμαο: Οθηώβξεο 2013 ΑΗΟΛΟ Δ.Δ. Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: ΜΔΛΔΣΗΣΔ ΟΝΟΜΑΣΔΠ/ΜΟ ΑΔΜ ΔΛΛΖΝΑ ΓΔΧΡΓΗΑ ΔΤΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ΚΑΣΖ ΓΔΧΡΓΗΑ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ...8 ΑBSTRACT ΣΟΗΥΔΗΑ, ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΓΔΘΟ ΔΡΓΟΤ Ολνκαζία θαη είδνο έξγνπ θνπηκόηεηα έξγνπ Με ηερληθή πεξίιεςε ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Υξήζεηο γεο Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο Γίθηπν ππνδνκήο Σεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο Ρόδνπ Τδξνγξαθηθό δίθηπν Αλάγιπθν πεξηνρήο Τθηζηάκελεο πεγέο ξύπαλζεο ηεο πεξηνρήο Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία Βξνρνπηώζεηο Θεξκνθξαζία αέξα Αλεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά Φπζηθό Πεξηβάιινλ Υισξίδα Παλίδα ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Απαζρνινύκελν πξνζσπηθό Σερληθά έξγα θαη πιηθά θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο Κάιπςε αλαγθώλ πεξηνρήο ζε λεξό Κάιπςε αλαγθώλ πεξηνρήο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα

3 5.7 Πξόζβαζε Παξαγσγηθή δηαδηθαζία ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ Kαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκηνπξγία Απνβιήησλ Κπθινθνξία θαη Οδηθό δίθηπν Γνλήζεηο θόλε Βηνινγηθό πεξηβάιινλ Θόξπβνο Ζιεθηξηθή ζύλδεζε Αξραηόηεηεο θαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ Γεκηνπξγία απνβιήησλ Θόξπβνο Κπθινθνξηθό δίθηπν Βηνινγηθό πεξηβάιινλ Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε Αηζζεηηθή πηπρή ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ Καηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο θόλε Γεκηνπξγία Απνβιήησλ Αζθάιεηα Μνξθνινγία- Σνπίν Αηζζεηηθή πηπρή Γεσκεηαβνιέο θαη Ηδεκαηνπνίεζε Βηνινγηθό πεξηβάιινλ Ζιεθηξνκαγλεηηθέο κεηαδόζεηο Θόξπβνο

4 Έδαθνο Φπζηθό Πεξηβάιινλ Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ Αηκνζθαηξηθό Πεξηβάιινλ Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο Μνξθνινγία - Σνπίν Γεκηνπξγία απνβιήησλ Θόξπβνο Βηνινγηθό πεξηβάιινλ Δπηθαλεηαθά θαη ππόγεηα λεξά ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΛΤΔΗ Με εθηέιεζε έξγνπ Μεδεληθή ιύζε Δπηινγή ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΤΝΝΖΜΔΝΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. ΜΔΓΗΣΔ ΑΠΟΣΑΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Α/Γ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ. ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ Α/Γ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ. ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΔΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV. ΥΡΖΖ ΓΝΧΔΧΝ Μ.ΠΔΡ. ΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΠΔ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΙΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 1: Μήηξα επηπηώζεσλ (impact matrix) θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ Πίλαθαο 2: Μήηξα επηπηώζεσλ (impact matrix) θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ Πίλαθαο 3: Πιεζπζκηαθή εμέιημε από ην γηα ηε Ρόδν, ην λνκό ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ηνπ ζπλόινπ ηεο ρώξαο Πίλαθαο 4: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δήκνπ ηεο Ρόδνπ, απνγξαθή 2011 (πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ) Πίλαθαο 5: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηνηήησλ απαζρόιεζεο ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο ηεο Ρόδνπ (Πεγή : Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ θα Σεθκεξίσζεο Γήκνπ Ρνδίσλ) Πίλαθαο 6. Μέζεο κεληαίεο θαη κέζεο εηήζηεο ηηκέο ύςνπο βξνρήο ζε (mm) γηα ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο Ρόδνπ ηα έηε (Πεγή: ηνηρεία ΔΜΤ) Πίλαθαο 7. Δηήζην ύςνο βξνρήο αλά έηνο (mm) γηα ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο Ρόδνπ ηα έηε (Πεγή: ηνηρεία ΔΜΤ) Πίλαθαο 8. Καηαλνκή ρώξσλ θνηλήο ρξήζεο Πίλαθαο 9. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλεκνγελλήηξηαο 3ΜW Πίλαθαο 10. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έξγνπ Πίλαθαο 11.: Αλακελόκελα επίπεδα ζνξύβνπ από θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζε δύν απνζηάζεηο από ηα ζύλνξα ηνπ έξγνπ Πίλαθαο 12: Δθπεκπόκελνο ζόξπβνο κεραλεκάησλ Πίλαθαο 13: Κξηηήξηα ζνξύβνπ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο Πίλαθαο 14: Γηάρπζε ήρνπ από αλεκνγελλήηξηα Πίλαθαο 15: Δπίπεδν ζνξύβνπ ζε db (A) δηαθόξσλ πεγώλ ζνξύβνπ Πίλαθαο 16. Οθέιε από ηελ εηήζηα ιεηηνπξγία ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ

6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΑΡΣΧΝ Υάξηεο 1. Οξηνζέηεζε ηνπ νηθνπέδνπ πξνο ρξήζε Υάξηεο 2. Απεηθόληζε ζεκείνπ εγθαηάζηαζεο Α/Π Υάξηεο 3. Οξηνζέηεζε ηνπ νηθνπέδνπ κε ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο (Πεγή: freemaptools-area calculator) Υάξηεο 4: Απεηθόληζε ησλ ρξήζεσλ γεο ηεο πεξηνρήο ηεο Ηαιπζνύ Υάξηεο 5. θηαγξάθεζε πξνζηαηεπόκελσλ επαίζζεησλ πεξνρώλ Υάξηεο 6: εηζκηθή Δπηθηλδπλόηεηα Διιάδνο Υάξηεο 7: Σξέρνπζα ζεηζκηθόηεηα ζην λεζί ηεο Ρόδνπ Υάξηεο 8. Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο λήζνπ ηεο Ρόδνπ Υάξηεο 9. Υξσκαηηθή απεηθόληζε ηαρπηήησλ αλέκνπ ηεο Διιάδαο Υάξηεο 10. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζηαζκώλ παξαγσγήο (πεγή: ΓΔΖ)

7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Γηάγξακκα 1. Μέζεο κεληαίεο θαη κέζεο εηήζηεο ηηκέο ύςνπο βξνρήο ζε (mm) γηα ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο Ρόδνπ ηα έηε (Πεγή: ηνηρεία ΔΜΤ) Γηάγξακκα 2. εηήζηνπ ύςνπο βξνρήο αλά έηνο (mm) γηα ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο Ρόδνπ ηα έηε (Πεγή: ηνηρεία ΔΜΤ) Γηάγξακκα 3. Δηήζηα πνξεία ηεο κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα γηα ην ζηαζκό ηεο Ρόδνπ θαηά ηα έηε (Πεγή: ηνηρεία ΔΜΤ) Γηάγξακκα 4. πγθξηηηθό δηάγξακκα βξνρόπησζεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην ζηαζκό ηεο Ρόδνπ Γηαγξάκκαηα 5,6. Μέζεο εληάζεηο αλέκνπ ζε θόκβνπο, πεξίνδνο παξαηήξεζεο Ηνύληνο-Αύγνπζηνο θαη επηέκβξηνο-ννέκβξηνο (Πεγή: Πξόγξακκα Windrose) Γηάγξακκα 7. Τπνινγηδόκελε ζλεζηκόηεηα πηελώλ γηα αηνιηθά πάξθα, ζεξκηθνύο ζηαζκνύο θαη

8 ΔΙΑΓΧΓΗ Θέκα ηεο παξνύζαο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ είλαη ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αηνιηθνύ πάξθνπ δπλακηθόηεηαο 50MW θαη L=15km ζηελ Ηαιπζό ηεο Ρόδνπ. ύκθσλα κε ην ΦΔΚ Α209/2011 ην έξγν ππάγεηαη ζηελ νκάδα 10ε ( Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο), α/α 1 : Ζιεθηξνπαξαγσγή από αηνιηθή ελέξγεηα θαη ππνθαηεγνξία Α2 : 5<Ρ<60MW θαη L<20km. Αθνινπζεί πεξηγξαθή γεσγξαθηθήο ζέζεο έξγνπ, παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο έξγνπ, ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ θαη ηέινο ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα πξνέιζνπλ θαη ηα κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο. 1. ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν έξγν πξνο πινπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 50MW ζηελ πεξηνρή ηεο Ηαιπζνύ ηεο Ρόδνπ. ηόρνο ηνπ είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη απαηηνύκελεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα ηνπνζεηεζνύλ εζσηεξηθά ηνπ ηδηόθηεηνπ νηθνπέδνπ. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζα εξγάδνληαη 3 άηνκα θαζεκεξηλά. Σν έξγν πξνγξακκαηίζηεθε λα νινθιεξσζεί ζε 5 κήλεο πεξίπνπ από ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εξγαζηώλ. ΑBSTRACT Σhis about-to-happen project is about the installation and function of a wind generation unit with power of 50MW located at Ialysos Rhodes. Its goal is to produce electrical energy. The vital structures will be constructed inside the owned area. For the safety and the correct use of the unit three workers are needed for everyday labor. The project is scheduled to be completed in five months from the beginning of the construction. 2. ΣΟΙΥΔΙΑ, ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔΓΔΘΟ ΔΡΓΟΤ 2.1 Ονομαζία και είδορ έπγος ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΖΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ ΜΔΛΔΣΗΣΗ ΑΗΟΛΟ Δ.Δ. ΗΧΑΝΝΗΓΖ 8, ΡΟΓΟ 8

9 2.2 κοπιμόηηηα έπγος Σν Αηνιηθό Πάξθν πξόθεηηαη γηα κηα αλεμάξηεηε κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί από ην ηερληθό γξαθείν ΑΗΟΛΟ Δ.Δ κε απώηεξν ζθνπό λα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλέκνπ ηεο πεξηνρήο, πνπ απνηειεί θαη δηαζέζηκε θαη αλαλεώζηκε θπζηθή πεγή ηεο. Φπζηθά απνηειεί κηα ηερλνινγία απνδνηηθή ελεξγεηαθά θαη επηρεηξεκαηηθά. Απηή ε εγθαηάζηαζε ζα νδεγήζεη ζε απεμάξηεζε από εηζαγόκελα θαύζηκα θαη ζα ειθύεη ηελ εηζξνή μέλσλ επελδύζεσλ θαζώο θαη ζα εληζρύζεη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Σέινο απνηειεί ηελ πην πεξηβαιινληηθά θηιηθή ιύζε ζην ελεξγεηαθό θαη έλα από ηα πην αμηόπηζηα όπια ζηε θαξέηξα καο όζνλ αθνξά ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 2.3 Μη ηεσνική πεπίλητη Ζ κειέηε απηή πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε δεθαεθηά (17) αλεκνγελλεηξηώλ ηζρύνο 3.0MW έθαζηε. πλνιηθά ε παξαγσγή ζα είλαη 51ΜW (3.0 ΜW x 17 Α/Γ). Ζ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο έρεη επηιερηεί έηζη ώζηε νη απνζηάζεηο Α/Γαπό δξόκνπο, θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη κεηαμύ ησλ Α/Γ λα είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξεο απ όζν νξίδνπλ ηα λνκνζεηηθά όξηα. Δπηπιένλ ε ζέζε απηή είλαη επλντθή γηαηί δελ έρνπκε ζθηάζεηο νύηε άιια θπζηθά εκπόδηα γηα λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ελεξγεηαθή απόδνζε. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ ζα αθνινπζείηαη από ηελ θαηάιιειε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεξώλ ηεο θάζε Α/Γ, όπσο ρξήζε γεξαλώλ θαη εθζθαθέσλ. Παξάιιεια κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Α/Γ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγθαηάζηαζε θιεηζηνύ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο πεξηκεηξηθά ηνπ νηθνπέδνπ. Σέινο γηα ηελ επίβιεςε ηεο θαηάζηαζεο θαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ, ζα θαηαζθεπαζηεί έλαο ρώξνο γηα ηε δηακνλή θπιάθσλ όπσο θαη έλαο νηθίζθνο γηα ηελ απνζήθεπζε ζπζζσξεπηώλ ηεο πιενλάδνπζαο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηαο θαη πξαθηηθά ζα παξάγνληαη 3Υ17=51MW. Οη επηπηώζεηο πνπ ζα πξνθιεζνύλ από ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ απηνύ δε ζα είλαη πνιύ έληνλεο. Ζ αηκόζθαηξα δε ζα επηβαξπλζεί κηαο θαη ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κόλν κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ηε θάζε εγθαηάζηαζεο Α/Γ. Άιισζηε νη Α/Γ είλαη κνξθή αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ε ρξήζε ηνπο ειαρηζηνπνηεί ηελ εθπνκπή αέξησλ ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα. Τγξά απόβιεηα δελ ζα ππάξμνπλ επνκέλσο θακία δηαηάξαμε ζε ππόγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα δε ζα ππάξμεη. ζν γηα ηα ζηεξεά, πξόθεηηαη γηα κε επηθίλδπλα αζηηθά απόβιεηα ηα νπνία ζα ζπιιέγνληαη από ήδε ππάξρνληεο θάδνπο απνξξηκκάησλ. πλνπηηθά, ν Πίλαθαο 1. αλαθέξεη ηηο επηπηώζεηο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ν Πίλαθαο 2. θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 9

10 Πίλαθαο 1: Μήηξα επηπηώζεσλ (impact matrix) θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 10

11 Πίλαθαο 2: Μήηξα επηπηώζεσλ (impact matrix) θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 11

12 3. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ Σν νηθόπεδν αλήθεη ζην δήκν Ρόδνπ ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Ηαιπζνύ. Βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθό άθξν ηνπ λεζηνύ πεξίπνπ 15km λνηηνδπηηθά από ηελ πόιε ηεο Ρόδνπ (Υάξηεο 1, Υάξηεο 2 θαη Υάξηεο 3) ζε πςόκεηξν θαηά κέζν όξν 10m. Υάξηεο 1. Οξηνζέηεζε ηνπ νηθνπέδνπ πξνο ρξήζε Υάξηεο 2. Απεηθόληζε ζεκείνπ εγθαηάζηαζεο Α/Π. 12

13 Υάξηεο 3. Οξηνζέηεζε ηνπ νηθνπέδνπ κε ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο (Πεγή: freemaptools-area calculator) 4.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 4.1 Υπήζειρ γηρ Οη ρξήζεηο γεο πνπ απνηεινύλ ηελ πεξηνρή πνπ θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαη δηαρσξηζηεί κε βάζε ην πξόγξακκα Corine 2000 GEODATA. Παξαηεξνύκε ινηπόλ θαη από ηνλ ράξηε 4 όηη νη θύξηεο ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο είλαη θπξίσο νπσξνθόξα δέληξα κε θπηείεο θαη ζαξθώδεηο θαξπνύο, ζύλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο, ειαηώλεο, κεηαβαηηθέο δαζώδεηο θαη ζακλώδεηο εθηάζεηο θαη γε πνπ θαιύπηεηαη θπξίσο από ηε γεσξγία κε ζεκαληηθέο εθηάζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο. πγθεθξηκέλα ην νηθόπεδν πνπ εθπνλείηαη ε κειέηε απνηειείηαη από κόληκα αξδεπόκελε γε. 13

14 Υάξηεο 4: Απεηθόληζε ησλ ρξήζεσλ γεο ηεο πεξηνρήο ηεο Ηαιπζνύ Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε πεξηνρή πνπ εμεηάδνπκε πξνο κειέηε δελ αλήθεη ζε πξνζηαηεπόκελεο δώλεο ( ράξηεο 5.) θαη νη απνζηάζεηο από ηηο εηδηθέο πεξηνρέο είλαη αξθεηά κεγάιεο θαη δελ ππάξρεη ιόγνο αλεζπρίαο πεξηβαιινληηθήο δηαηάξαμεο απηώλ. Υάξηεο 5. θηαγξάθεζε πξνζηαηεπόκελσλ επαίζζεησλ πεξηνρώλ (Γξακκνζθηαγξάθεζε: Πεξηνρέο NATURA, ηα ππόινηπα: θαηαθύγηα άγξηαο δσήο.) 14

15 4.2 Γίκηςο ςποδομήρ ζνλ αθνξά ηα δεκόζηα αθίλεηα, νη όξνη δόκεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3986/2011: Αλώηαηνο επηηξεπόκελνο ζπληειεζηήο δόκεζεο γηα θάζε κία από ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο: Δπηρεηξεκαηηθά πάξθα:0,3 Θεκαηηθά πάξθα, εκπνξηθά θέληξα, αλαςπρή: 0,4 Σνπξηζκόο, αλαςπρή: 0,2 Γεκόζηα αθίλεηα κηθηώλ ρξήζεσλ: 0,4 Υξήζεηο κεηαθνξηθώλ, ηερληθώλ, θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ θαη ιεηηνπξγηώλ: 0,4 Παξαζεξηζηηθά ρσξηά: 0,4 (επί ησλ νηθνδνκηθώλ ρώξσλ) Αλώηαην επηηξεπόκελν ύςνο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηε ΓΟΚ, εθηόο εάλ ιόγσ αξρηηεθηνληθήο ή άιιεο ηερληθήο κειέηεο ηεθκεξηώλεηαη ε παξέθθιηζε από απηό, ζύκθσλα κε ην πξνεδξηθό δηάηαγκα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Νόκνπ 3986/2011, κπνξεί λ θαζνξηζηεί γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ή πεξηπηώζεηο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ύςνο κεγαιύηεξν από ην αλώηαην επηηξεπόκελν. Αλώηαην επηηξεπόκελν πνζνζηό θάιπςεο γηα όιεο ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο νξίδεηαη ζε 50% Ζ έθηαζε ησλ αθηλήησλ λνείηαη σο εληαίν ζύλνιν, γηα λα ππνινγηζηεί ε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε θαη νη ινηπνί όξνη θαη πεξηνξηζκνί αθηλήησλ. 4.3 Σεκηονικά σαπακηηπιζηικά ύκθσλα κε ηνλ ειιεληθό αληηζεηζκηθό θαλνληζκό (Δ.Α.Κ.), ε πεξηνρή Ηαιπζόο ηεο Ρόδνπ ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην αηνιηθό πάξθν, θαζώο θαη ην επξύηεξν λεζί αλήθεη ζηελ 2ε δώλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο. Απηό γίλεηαη θαλεξό ζηνπο ράξηεο 6,7 πνπ αθνινπζνύλ. 15

16 Υάξηεο 6: εηζκηθή Δπηθηλδπλόηεηα Διιάδνο Υάξηεο 7: Σξέρνπζα ζεηζκηθόηεηα ζην λεζί ηεο Ρόδνπ 16

17 4.4 Ανθπυπογενέρ πεπιβάλλον και δημογπαθικά ζηοισεία ηηρ Ρόδος ύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ 2001, ν πιεζπζκόο ηεο Ρόδνπ αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ην ζύλνιν ησλ θαηνίθσλ ηνπ λνκνύ ησλ Γσδεθαλήζσλ θηάλεη ζηνπο Γειαδή απνηειεί ν πιεζπζκόο ηνπ λεζηνύ ην 62% πεξίπνπ. Παξαηεξνύληαη θπζηθά θαη θάπνηεο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο. πγθεθξηκέλα ππάξρεη κηα ζεκαληηθή αύμεζε κεηά ην 1951 ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Ρόδνπ θαη ηνπ λνκνύ ησλ Γσδεθαλήζσλ. Οη απμήζεηο απηέο πξνέξρνληαη θαηά βάζε από ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ. Πίλαθαο 3: Πιεζπζκηαθή εμέιημε από ην γηα ηε Ρόδν, ην λνκό ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ηνπ ζπλόινπ ηεο ρώξαο. Πίλαθαο 4: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δήκνπ ηεο Ρόδνπ, απνγξαθή 2011 (πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ) Δπίπεδο διοικηηικήρ διαίπεζηρ Απογπαθή Πληθςζμού-Καηοικιών Νόμιμορ Πληθςζμόρ (δημόηερ) Γευγπαθικόρ κυδικόρ Καλλικπάηη Πεπιγπαθή Νόμιμορ Πληθςζμόρ (δημόηερ) ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ ΓΗΜΟ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΣΑΒΤΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΦΑΝΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΑΛΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΗΝΓΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΟΣΗΑ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΣΑΛΟΤΓΧΝ

18 Πίλαθαο 5: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηνηήησλ απαζρόιεζεο ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο ηεο Ρόδνπ (Πεγή : Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ θα Σεθκεξίσζεο Γήκνπ Ρνδίσλ) Γπαζηηπιόηηηα Γημοηική Δνόηηηα Ροδίυν Δξγαζία όιν ην ρξόλν 34,1 Δξγαζία επνρηαθή 10,9 Εεηά εξγαζία 3,6 Γελ δεηά εξγαζία 1 πληαμηνύρνη 15,2 ρνιηθέο ζπνπδέο 20,8 Οηθηαθά 13,5 Δηζνδεκαηίεο 0,3 ηξαηηώηεο 0,7 Θα ήηαλ θαιό λα αλαθεξζεί όηη ζην λεζί ην 57% ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη κηα αζθαιή εξγαζηαθή ζρέζε. Από απηνύο ην 39,4% είλαη κόληκνη ππάιιεινη θαη ην 17% κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ. Δπίζεο ην 26,3% εξγάδεηαη κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ην 11% κε ηεο εκέξα, ην 3% κε ζύκβαζε έξγνπ θαη ην 2% κε ην θνκκάηη. πσο είλαη γλσζηό ε νηθνλνκία ηνπ λεζηνύ ζηεξίδεηαη ζηνλ ηνπξηζκό, ζπγθεθξηκέλα ηνπο 6 κήλεο ηνπ ρξόλνπ. Σν 58,6% ησλ θαηνίθσλ δήισζε όηη εξγάδεηαη όιν ην ρξόλν, ην 12,1% εθηά κήλεο θαη ην 5 % εξγάδεηαη ιηγόηεξν από πέληε κήλεο. Ζ απαζρόιεζε ησλ πεξηζζόηεξσλ εξγαδνκέλσλ αθνξά ην ιηαληθό εκπόξην, ζηε ζπλέρεηα ηα μελνδνρεία θαη ηα εζηηαηόξηα θαη ηέινο ηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα. 4.5 Τδπογπαθικό δίκηςο Αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν, ηα πνηάκηα ζπζηήκαηα πνπ ξένπλ δηαθξίλνληαη ζε κόληκα θαη πξνζσξηλά. Σα πξώηα ιόγσ ηνπ όηη ξένπλ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, παξνπζηάδνπλ ηηο πην κεγάιεο πγξέο πεξηόδνπο ζε αληίζεζε κε ηα πξνζσξηλά, όπνπ παξαηεξνύκε κηθξέο πεξηόδνπο μεξαζίαο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. Σα πδαηνξέκαηα ηεο πεξηνρήο έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 4243 km. Σα επηθαλεηαθά λεξά πνπ ηα δηαξξένπλ δελ παξνπζηάδνπλ κόληκε ξνή. Σα πην πνιιά πδαηνξέκαηα ηνπ λεζηνύ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία από ηελ αλζξσπνγελή επίδξαζε πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο αιιαγέο ρξήζεσλ γεο θαη ζηα ξππαληηθά θνξηία. Δπίζεο ραξαθηεξίδνληαη από δηάβξσζε ζηνλ άλσ ξνπ θαηά ηελ πξώηε βξνρή θαη ε κεηαθνξά κεγάιεο παξνρήο ύδαηνο θαη ζπγθέληξσζεο θεξηώλ πιώλ θαηαθιύδνληαο ηνλ θάησ ξνπ, ην νπνίν θαιείηαη σο θαηλόκελν θαηάθιηζεο. Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλνδεύεηαη από θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη εθήκεξε αιινίσζε ηνπ ηνπνγξαθηθνύ αλάγιπθνπ ηνπ λεζηνύ. Ζ δηάβξσζε απηή πνπ πξνθαιείηαη από ηελ αιιαγή ρξήζεσλ γεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, νδεγεί ζηε ζηαδηαθή απώιεηα ηνπ αλώηεξνπ εύθνξνπ εδαθηθνύ ζηξώκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ εξεκνπνίεζή ηεο. Σέινο ε επηβάξπλζε ηεο άλσ ξνπ ησλ πνηακώλ κε δηάθνξα ξππαληηθά θαη θπηνθάξκαθα πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηόλ από ζεκεηαθέο πεγέο είηε εμαηηίαο ησλ ζεκεηαθώλ πεγώλ, είηε ηεο επηθαλεηαθήο θόξηηζεο, επεξεάδεηαη ε πνηόηεηα ησλ πδάησλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ επηβάξπλζε ηεο παξάθηηαο δώλεο. 18

19 4.6. Ανάγλςθο πεπιοσήρ Ζ Ρόδνο είλαη ην κεγαιύηεξν λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε λεζί ηεο Διιάδαο κεηά ηελ Κξήηε, ηελ Δύβνηα θαη ηε Λέζβν κε έθηαζε 1400,68 km 2. Ο πιεζπζκόο ηεο αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο, ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Βξίζθεηαη πεξίπνπ 350 km λνηηναλαηνιηθά ηεο Αζήλαο θαη 18km λνηηνδπηηθά ηεο Σνπξθίαο. Ζ Ρόδνο κε γεσγξαθηθό πιάηνο 28,07 θαη κήθνο 36,23, έρεη νκαιό αλάγιπθν ζην βνξεηναλαηνιηθό θαη λνηηνδπηηθό ηκήκα, εμαηηίαο ησλ ραιαξώλ λεσγελώλ ζρεκαηηζκώλ πνπ επηθξαηνύλ, αιιά θαη κε ζεκαληηθά όξε όπσο είλαη ν Αηηάβπξνο 1.215m, ν Αθξακύηεο 825m θαη ν Πξνθήηεο Ζιίαο 799m κε δηεύζπλζε από ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά. Σα πεηξώκαηά ηεο είλαη αιπηθήο πξνέιεπζεο ελώ κεγάιν κέξνο ηεο θαηαιακβάλεη ν θιύζρεο, ίμεκα πνπ ζπλνδεύεη ζπρλά ηηο αιπηθέο πηπρώζεηο θαη δεκηνπξγεί ινθώδεο αλάγιπθν (Υάξηεο 8). Υάξηεο 8. Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο λήζνπ ηεο Ρόδνπ 19

20 4.7 Τθιζηάμενερ πηγέρ πύπανζηρ ηηρ πεπιοσήρ ύκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη από ρεκηθνύο ε πεξηνρή θαη ζπγθεθξηκέλα ν θόιπνο ηεο Ημηάο έρεη ππνζηεί πξόβιεκα ξύπαλζεο ιόγσ ηεο δηνρέηεπζεο ιπκάησλ. Δπηπιένλ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ηαιπζνύ ηζρπξίδνληαη όηη νη ππνζαιάζζηνη αγσγνί δηνρέηεπζεο ησλ μελνδνρείσλ θαη επηρεηξήζεσλ έρνπλ θιείζεη, εθηόο από κίαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ε νπνία είλαη ειεγρόκελε. 4.8.Κλιμαηολογικά ζηοισεία Σν θιίκα ηνπ λεζηνύ είλαη ήπην, κεζνγεηαθό κε ήπηνπο ρεηκώλεο θαη δξνζεξά θαινθαίξηα. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, νη ζεξκνθξαζίεο δελ είλαη πνιύ ρακειέο ελώ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζπαληόηεξα θαηεβαίλεη ιίγν θάησ από ην κεδέλ. Καηά ηε ζεξκή επνρή εμάιινπ, δελ επηθξαηνύλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θπξίσο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζπρλόηεηαο εηήζησλ αλέκσλ (κειηεκηώλ). Σν εηήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο είλαη ιίγν κεγαιύηεξν από 10C, ζηνηρείν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ εύθξαηνπ θιίκαηνο Βξνρνπηώζεηο Ζ εηήζηα θύκαλζε ηεο βξνρόπησζεο γηα ην ζηαζκό ηεο Ρόδνπ παξνπζηάδεη έλα κέγηζην θαηά ην κήλα Γεθέκβξην (155.9mm) θαη έλα ειάρηζην ην κήλα Αύγνπζην (1.5mm) θαη ην κέζν ύςνο βξνρήο αλέξρεηαη ζε 59.6mm (Πίλαθαο 6 θαη Γηάγξακκα 1). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ν κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο εκθαλίδεη αξθεηά κεγάιν ύςνο βξνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπν πξώησλ κελώλ ηνπ ρεηκώλα θαη ην ειάρηζην θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Μεζνγεηαθνύ θιίκαηνο. Πίλαθαο 6. Μέζεο κεληαίεο θαη κέζεο εηήζηεο ηηκέο ύςνπο βξνρήο ζε (mm) γηα ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο Ρόδνπ ηα έηε (Πεγή: ηνηρεία ΔΜΤ) Μεηεσξνινγηθόο ηαζκόο: Ρόδνο Ηαλνπάξηνο Ηνύιηνο 1.8 Φεβξνπάξηνο Αύγνπζηνο 1.5 Μάξηηνο 76.2 επηέκβξηνο 13.1 Απξίιηνο 30.1 Οθηώβξηνο 58.9 Μάηνο 20.1 Ννέκβξηνο 93 Ηνύληνο 4.4 Γεθέκβξηνο Μέζε ηηκή ύλνιν

21 Γηάγξακκα 1. Μέζεο κεληαίεο θαη κέζεο εηήζηεο ηηκέο ύςνπο βξνρήο ζε (mm) γηα ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο Ρόδνπ ηα έηε (Πεγή: ηνηρεία ΔΜΤ) Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί, όηη ε ειάηησζε ηνπ κέζνπ κεληαίνπ ύςνπο βξνρήο από ηνλ πγξόηεξν ζηνλ μεξόηεξν κήλα κεηαβάιιεηαη νκαιά ζε ζρέζε κε ηελ απόηνκε αύμεζε ηεο βξνρόπησζεο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηνπο θζηλνπσξηλνύο κήλεο. Ζ νκαιή κεηάβαζε είλαη εκθαλήο ζην παξαπάλσ δηάγξακκα κεληαίαο θύκαλζεο ηεο βξνρόπησζεο (Γηάγξακκα 1). πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο δηαπηζηώλεηαη πσο ν ρεηκώλαο είλαη πγξόηεξε επνρή ηνπ έηνπο θαη ην θαινθαίξη ε μεξόηεξε, ελώ ε άλνημε έρεη ρακειόηεξν ύςνο βξνρήο ζε ζρέζε κε ην θζηλόπσξν. Με βάζε ηελ εηήζηα πνξεία ηεο βξνρόπησζεο, ε πεξηνρή αλήθεη ζην Μεζνγεηαθό ή ππνηξνπηθό βξνρνκεηξηθό ζύζηεκα κε ην κέγηζην ησλ βξνρνπηώζεσλ λα ζπκβαίλεη ην ρεηκώλα θαη ην ειάρηζην ην θαινθαίξη. Σέινο ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζηαζκνύ ζπλεγνξεί όηη ηα βξνρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο κηαο θαη ν ίδηνο ν ζηαζκόο είλαη πνιύ θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην δηάγξακκα 2 ηνπ εηήζηνπ ύςνπο βξνρήο αλά έηνο γηα ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο Ρόδνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ ήηαλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1955 έσο θαη Σα κεγαιύηεξα εηήζηα ύςε βξνρήο ζεκεηώζεθαλ ηα έηε 1994, 1968 θαη Σν κεγαιύηεξν ύςνο βξνρήο ηε ρξνληθή πεξίνδν δηαζεζηκόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζεκεηώζεθε ην έηνο 1994 κε 112.5mm θαη ην ρακειόηεξν ην έηνο 1990 κε 357.2mm. 21

22 Γηάγξακκα 2. εηήζηνπ ύςνπο βξνρήο αλά έηνο (mm) γηα ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο Ρόδνπ ηα έηε (Πεγή: ηνηρεία ΔΜΤ) Θεξκνθξαζία αέξα Γηα ην ζηαζκό παξαηήξεζεο, ππνινγίζηεθαλ νη κέζεο κεληαίεο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, νη αληίζηνηρεο κέζεο εηήζηεο ηηκέο θαζώο ην εηήζην θαη κέζν εηήζην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ (Πίλαθαο 7). Πίλαθαο 7. Δηήζηα δηαθύκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ( ᵒ C ) γηα ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο Ρόδνπ ηα έηε (Πεγή: ηνηρεία ΔΜΤ) Μεηεσξνινγηθόο ηαζκόο: Ρόδνο Ηαλνπάξηνο 12 Ηνύιηνο 26.9 Φεβξνπάξηνο 12.2 Αύγνπζηνο 27.1 Μάξηηνο 13.7 επηέκβξηνο 24.7 Απξίιηνο 16.6 Οθηώβξηνο 20.9 Μάηνο 20.6 Ννέκβξηνο 16.7 Ηνύληνο 24.8 Γεθέκβξηνο 13.5 Μέζε ζεξκνθξαζία 19.1 Παξαηεξώληαο ην δηάγξακκα 3 ε Ρόδνο παξνπζηάδεη ηηο κεγαιύηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θαη ηηο κηθξόηεξεο ηνπο ρεηκεξηλνύο. Ζ κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζεκεηώλεηαη ην κήλα Αύγνπζην κε 27.1C ελώ ε κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ιακβάλεη ρώξα ηνλ Ηαλνπάξην κε 12C. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ππνινγίζηεθε ζηνπο 19.1C θαη ην κέζν ζεξκνθξαζηαθό εύξνο είλαη 16C. 22

23 Γηάγξακκα 3. Δηήζηα πνξεία ηεο κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα γηα ην ζηαζκό ηεο Ρόδνπ θαηά ηα έηε (Πεγή: ηνηρεία ΔΜΤ) ην δηάγξακκα 4 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο κεληαίεο ηηκέο βξνρόπησζεο θαη ζεξκνθξαζίαο γηα ην ζηαζκό ηεο Ρόδνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα ζεξκνθξαζηαθά θαη βξνρνκεηξηθά δεδνκέλα αθνξνύλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Δληνύηνηο ην δηάγξακκα ζεσξήζεθε όηη απνηειεί κηα έλδεημε ηεο ζπλδπαζκέλεο εηήζηαο πνξείαο ησλ δπν απηώλ θιηκαηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Γηάγξακκα 4. πγθξηηηθό δηάγξακκα βξνρόπησζεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην ζηαζκό ηεο Ρόδνπ Σν γξάθεκα απεηθνλίδεη κηα ζεξκή θαη μεξή επνρή ηνπ έηνπο (Μάεο-επηέκβξεο) θαη κηα πγξή επνρή (Οθηώβξηνο-Απξίιηνο) θαη κηα μεξή θαη ζεξκή επνρή πνπ δηαξθεί από ηνλ Απξίιην κέρξη ην επηέκβξην γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη ην Μεζνγεηαθό ραξαθηήξα ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο. 23

24 Αλεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά Ο αηκνζθαηξηθόο αέξαο βξίζθεηαη ζε κηα αέλαε θίλεζε. Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ θαη δεκηνπξγνύλ απηέο ηηο θηλήζεηο ησλ αεξίσλ καδώλ είλαη ε ειηαθή ελέξγεηα πνπ πξνζιακβάλεη ε αηκόζθαηξα θαη ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, νη αλσκαιίεο ηνπ γήηλνπ αλάγιπθνπ θαζώο θαη ε πεξηζηξνθή ηεο γεο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο. αλ άλεκνο νξίδεηαη ε θάζε νξηδόληηα κεηαθίλεζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζε ζρέζε κε ην έδαθνο (Καξύκπαιεο Δ., 2003). Ο άλεκνο ζπλεπώο είλαη έλαο θιηκαηηθόο παξάγνληαο πνπ εμαξηάηαη από ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο θαζνξίδεη ηηο ηνπηθέο ηδηνκνξθίεο ησλ θιηκαηηθώλ ηύπσλ ησλ δηάθνξσλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο πλέεη. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ε παξνπζία ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ αλέκνπ ζε έλαλ ηόπν δεκηνπξγεί έλα ραξαθηεξηζηηθό ηύπν θιίκαηνο όπσο γηα παξάδεηγκα νη κνπζζώλεο. Βάζεη ησλ αλεκνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζπρλόηεηαο θαη έληαζεο ηνπ αλέκνπ ηνπ ηαζκνύ ηεο Ρόδνπ παξαηεξείηαη κηα νκαιή κεηαβνιή ηεο έληαζεο ησλ αλέκσλ πνπ πλένπλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ λεζηνύ από κήλα ζε κήλα γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ηόζν ζηε κνξθνινγία ηνπ ρεξζαίνπ αλάγιπθνπ όζν θαη ζηε δηαλνκή μεξάο-ζάιαζζαο (Υάξηεο 9). Δίλαη αλακελόκελν νη δηαθπκάλζεηο ζηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ λα είλαη κεγαιύηεξεο ζηελ μεξά ράξε ζηελ ύπαξμε κνξθνινγηθώλ εμάξζεσλ θαη αλσκαιηώλ ηνπ αλάγιπθνπ. Υάξηεο 9. Υξσκαηηθή απεηθόληζε ηαρπηήησλ αλέκνπ ηεο Διιάδαο (Πεγή: ΔΜΤ). 24

25 Γηαγξάκκαηα 5,6. Μέζεο εληάζεηο αλέκνπ ζε θόκβνπο, πεξίνδνο παξαηήξεζεο Ηνύληνο-Αύγνπζηνο θαη επηέκβξηνο-ννέκβξηνο (Πεγή: Πξόγξακκα Windrose) Παξαηεξώληαο ην δηάγξακκα κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα πσο ζην λεζί πλένπλ άλεκνη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε κέζε έληαζε θπκαίλεηαη από 6.4 κέρξη 24 θόκβνπο. Ζ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ησλ αλέκσλ ζεκεηώλεηαη από ηα κέζα Ηνπιίνπ σο κέζα επηεκβξίνπ, γεγνλόο 25

26 αλακελόκελν θαζώο ζηελ αλαηνιηθή ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη ηδηαίηεξα ζην Αηγαίν από ην Μάε κέρξη ηνλ Οθηώβξε πλένπλ ηα κειηέκηα, ζπλερείο θαη ζηαζεξνί άλεκνη βόξεηαο, βνξεηνδπηηθήο θαη βνξεηναλαηνιηθήο δηεύζπλζεο. Σα κειηέκηα νλνκάδνληαη θαη εηήζηεο ιόγσ ηεο θαλνληθήο ρξνληθήο ηνπο εκθάληζεο θαη ζπλήζσο πλένπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ελώ θνπάδνπλ κε ηε δύζε ηνπ ειίνπ. Οη εηήζηεο είλαη πνιιέο θνξέο ζην Αηγαίν θζάλνπλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ζα ζπειιώδεηο θαη είλαη ηθαλνί λα πξνθαιέζνπλ κεγάιν θπκαηηζκό. Σν γεγνλόο όηη ην λόηην ηκήκα ηνπ λεζηνύ βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ δηαπεξλνύλ ηζρπξνί άλεκνη, δελ θαζηζηά ηε ζέζε ηνπ έξγνπ άζηνρε. Οη ηαρύηεηεο πνπ έρνπλ κεηξεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθνπέδνπ πξνο κειέηε (όπσο θαη ηα δεδνκέλα ησλ δηαγξακκάησλ 5,6 ) είλαη επλντθέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ. Βνξεηναλαηνιηθά ηεο εμεηαδόκελεο πεξηνρήο είλαη εγθαηεζηεκέλν ην αεξνδξόκην ηεο Ρόδνπ. Απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα δηεζλή αεξνδξόκηα ηεο Μεζνγείνπ. Άξα ζε ζπλδπαζκό κε ηα δηαγξάκκαηα 5,6 απνξξίπηεηαη ην ζελάξην ρακειώλ ηαρπηήησλ αέξησλ καδώλ όπσο επηβάιιεηαη ζε ηνπνζέηεζε θνηλώλ αεξνδξνκίσλ Φςζικό Πεπιβάλλον Υισξίδα ηε Ρόδν, ζπλνιηθά, έρνπλ θαηαγξαθεί 1351 θπηά εθ ησλ νπνίσλ 8 είλαη ηνπηθά ελδεκηθά, 13 είλαη ελδεκηθά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Ρόδνπ, ελώ 64 είλαη ελδεκηθά ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Ρόδνπ (Carlström A. (1987). A survey of the flora and phytogeography of Rhode, Simi, Tilos and the Marmaris peninsula (Southeast Greece Southwest Turkey). PhD Thesis, University of Lund, pp 302.). Λόγσ ηνπ ζεξκν-κεζνγεηαθνύ θιίκαηνο νη βηόηνπνη πνπ απαληώληαη ζε όιν ην λεζί είλαη θπξίσο απηνί ηεο επκεζνγεηαθήο δώλεο βιάζηεζεο κε αείθπιινπο ζάκλνπο (κε ραξαθηεξηζηηθόηεξα είδε ην ζρίλν Pistacia lentiscus, ηελ θνπκαξηά Arbutus unedo θαη ην πνπξλάξη Quercus coccifera), θξύγαλα (κε ραξαθηεξηζηηθόηεξα είδε ην ζπκάξη Corydothymus capitatus, ηελ αζηνηβή Sarcopoterium spinosum, ηε ξίγαλε Origanum sp, ηνλ αζθόδειν Asphodelus sp θαη ηελ αζθάθα Phlomis fruticosa), θαζώο θαη πεπθόθπηεο πιαγηέο ηξαρείαο πεύθεο Pinus brutia, πνπ θαηά ηόπνπο ζπγθξνηεί ζπάληα κηθηά δάζε κε νξηδνληηόθιαδα θππαξίζζηα (Cupressus sempervirens v. horizontalis). Σα κηθηά απηά δάζε απαληώληαη ζε ειάρηζηα κέξε ζηελ Διιάδα (Γσδεθάλεζα θαη Κξήηε) θαη ζηε Ρόδν ηα βξίζθνπκε ζε κία από ηηο θαιύηεξεο θαη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπο κνξθέο. ηα ζεκεία ηεο ελδνρώξαο θαιιηεξγνύληαη θπξίσο ειηέο θαη ακπέιηα, ελώ ζηα παξάιηα θπξηαξρνύλ ηα θέδξα (Juniperus sp) πνπ θύνληαη σο θαη ηε ζάιαζζα. Αλάκεζα ζηα μερσξηζηά θπηηθά είδε ηεο Ρόδνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ιηθηδάκβαξε (Liquidambar orientalis) ή δεηηά όπσο ηελ απνθαινύλ νη Ρνδίηεο. Ζ θαηαλνκή απηνύ ηνπ δέληξνπ πεξηνξίδεηαη ζηε Ρόδν θαη ζε δύν πεξηνρέο ηεο ΝΓ Μηθξάο Αζίαο. πλήζσο θπηξώλεη ζε πνηάκηα θαη ξεκαηηέο πνπ έρνπλ ζπλερή ξνή θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. ηε δεηηά νθείιεηαη ε κεγάιε ζπζζώξεπζε ησλ πεηαινύδσλ ζηε γλσζηή «θνηιάδα ησλ πεηαινύδσλ». Άιια είδε πνπ ζπκκεηέρνπλ ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ζηε βιάζηεζε ηνπ λεζηνύ είλαη ε θνπθνπλαξηά (Pinus pinea), ε ραξνππηά (Ceratonia silliqua), ηα ξείθηα (Erica sp.), ε κπξηηά (Myrtus communis), ε δάθλε (Laurus nobilis), ε αγξηνθνπκαξηά (Arbutus adrachnae), ην ζπάξην (Spartium junceum), ε αζπαιαζηά (Callicotome villosa), ν αξθνπδόβαηνο (Smilax aspera), ην ζπαξάγγη (Asparagus acutifolius), ε πηθξνδάθλε (Nerium oleander), ε γαιαζηνηβή (Euphorbia acanthothamnos), ε ζξνύκπα (Satureja thymbra), ε αζθάθα (Phlomis fruticosa), νη ιαδαληέο (Cistus sp.), ε ιεβάληα (Lavandula stoechas), ε αθάλα (Genista acanthoclada), ην ακάξαλην (Helichrysum ciculum) θαη ε ζθπινθξεκκύδα (Urginea maritima). 26

27 Παλίδα ην λεζί ηεο Ρόδνπ έρνπκε ζεκαληηθνύο ρεξζαίνπο νηθνηόπνπο, εζληθήο θαη δηεζλνύο ζεκαζίαο, κε έλα κεγάιν αξηζκό εηδώλ, παξόηη νη πιεζπζκνί πνιιώλ ζπνλδπισηώλ έρνπλ κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζπλερίδνπλ λα απεηινύληαη ιόγσ ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Αληίζηνηρα, ηα γιπθά λεξά ηεο Ρόδνπ θηινμελνύλ κεγάιε πνηθηιία ρισξίδαο θαη παλίδαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά δώα πνπ κπνξνύκε λα βξνύκε ζηα πδάηηλα ζπζηήκαηα ηνπ λεζηνύ είλαη ην ελδεκηθό ςάξη γθηδάλη (Ladigesocypris ghigii), ην γαζηεξόπνδν (Melanopsis praemorsa), ην θαβνύξη (Potamon potamios), ε γαξίδα (Palaemonetes antennarius), ην ρέιη (Anguilla anquilla), ν βάηξαρνο ηεο Καξπάζνπ (Pelophylax cerigensis) θαη ε ρειώλα (Mauremys caspica). Σν γθηδάλη είλαη έλα από ηα πιένλ απεηινύκελα κε εμαθάληζε είδε ςαξηώλ ησλ γιπθώλ λεξώλ ζηελ Δπξώπε θαη πξνζηαηεύεηαη από πνιινύο θαλνληζκνύο θαη λόκνπο. Ζ Ρόδνο απνηειεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά θαη πινύζηα λεζηά ηεο Διιάδαο ζε όηη αθνξά ηελ εξπεηνπαλίδα. ην λεζί απαληώληαη δύν είδε ακθηβίσλ (ν πξάζηλνο θξύλνο -Bufo virdis θαη πηζαλώο ν απεηινύκελνο κε εμαθάληζε ελδεκηθόο βάηξαρνο ηεο Καξπάζνπ-Pelophylax cerigensis), δύν είδε ρεισλώλ (Διιεληθή ρειώλα- Testudo graeca θαη γξακκσηή λεξνρειώλα-mauremys caspica), ελλέα είδε ζαπξώλ (ηπθιίηεο- Ophisaurus apodus, ζακηακίδη-hemidactylus turcicus, νθίζνς-ophisops elegans, ηξαλόζαπξα- Lacerta trilineata, ζαύξα ηεο Ρόδνπ-Lacerta oertzeni, αθιέθαξνο-ablepharus kitaibelii, ιηαθόλη- Chalcides ocellatus, ρξπζηδνπζα ζαύξα-mabuya aurata θαη ακβίζβαηλα-blanus strauchi), θαη επηά είδε θηδηώλ (ζαΐηα-plotyceps najadun, καύξνο έθηνο -Dolichophis jugularis, δακελήο-hemorrhois nummifer, ζπηηόθηδν-zamenis situlus, λεξόθηδν -Natrix natrix, αγηόθηδν-telescopus fallax θαη ζθνπιεθόθηδν-typhlops vermicularis). ε όηη αθνξά ηελ νξληζνπαλίδα, πεξηζζόηεξα από πελήληα είδε πνπιηώλ θσιηάδνπλ ζην λεζί ελώ άιια δηαθόζηα είδε επηζθέπηνληαη ην λεζί θαηά ηε κεηαλάζηεπζε. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δεπηεξνγελνύο πιεξνθνξίαο γηα ηελ παλίδα πξνήιζε από ηνλ: Masseti M. (2002). Σα αλαπαξαγόκελα είδε είλαη: ν καπξνπεηξίηεο (Falco eleonorae), ν πεηξίηεο (Falco peregrinus), ην ρξπζνγέξαθν (Falco biarmicus), ε αεηνγεξαθίλα (Buteo rufinus), ν ζπηδαεηόο (Hieraaetus fasciatus, ην πην κεγάιν αξπαθηηθό ζηε Ρόδν), ν γαιαδνθόηζπθαο (Monticola solitarius), ε ιεπθνζνπζνπξάδα (Motacilla alba), ν καπξνηζηξνβάθνο (Sylvia melanocephala). Από θαηξό ζε θαηξό, εκθαλίδνληαη πνπιηά πνπ είλαη πνιύ ζπάληα ζηελ Δπξώπε όπσο ν εξεκνζθπξηρηήο (Charadirus leschenaulti) θαη ε ζκπξλαιθύνλα (Halcyon smyrnensis). Σν πιαηόλη Dama dama, είλαη ην πην γλσζηό θαη αληηπξνζσπεπηηθό είδνο από ηα ρεξζαία ζειαζηηθά ηεο Ρόδνπ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξαθάησ είδε: ν αλαηνιηθόο ζθαληδόρνηξνο (Erinaceus concolor), ε δίρξσκε ρσξαθνκπγαιίδα (Crocidura leucodon), νη ππγκαίεο εηξνπζθνκπγαιίδεο (Suncus etruscus), o ιαγόο (Lepus europaeus rhodius), ην αγξηνθνύλειν (Oryctolagus cuniculus), o βξαρνπνληηθόο (Apodemus mystacinus rhodius), ν δαζνπνληηθόο (Apodemus sylvaticus), ν δεθαηηζηήο (Rattus norvegicus), ν καπξνπνληηθόο (Rattus rattus) θαη ην ππνείδνο ηνπ Rattus rattus frugivorus, ν ζπηηνπνληηθόο (Mus domesticus), ε αιεπνύ (Vulpes vulpes), ην θνπλάβη (Martes foina) θαη ην ελδεκηθό ππνείδνο ηνπ Martes foina milleri, o αζβόο (Meles meles). Σα ρεηξόπηεξα ζηε Ρόδν πεξηιακβάλνπλ είδε όπσο: ν ξηλόινθνο ηνπ Blasius (Rhinolophus blasii), ν κεζνξηλόινθνο (Rhinolophus euryale), ν ηξαλνξηλόινθνο (Rhinolophus ferrumequinun), κηθξνξηλόινθνο (Rhinolophus hipposideros), ε ηξαπκνκπσηίδα (Myotis myotis), ε ιεπθνλπρηεξίδα (Pipistrellus kuhlii), ε λαλνλπρηεξίδα (Pipistrellus pipistrellus), ε βνπλνλπρηεξίδα (Pipistrellus savii), ε Μεζνγεηαθή σηνλπρηεξίδα (Miniopterus schreibersi) θαη ν λπρηνλόκνο (Tadarida teniotis). 27

28 (Tο νηζί ηων ελαθιών. Δήμος Ροδίων Ο.Π. ζελ: 224) ηε Ρόδν ππάξρεη επίζεο έλαο πιεζπζκόο κηθξόζσκσλ αιόγσλ ειεπζέξαο βνζθήο, εθ ησλ νπνίσλ επέδεζε, ηα ηειεπηαία ρξόληα, έλαο πνιύ κηθξόο αξηζκόο πνπ δεη ζε βξαρώδεηο ιόθνπο ζηα πεξίρσξα ηνπ ρσξηνύ Αξράγγεινο. Ο βηόηνπόο ηνπο πξηλ πεξηζπιιερηνύλ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο θαη αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζε πεξηθξαγκέλν ρώξν ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνύ Αξράγγεινο, κε ζθνπό ηελ απειεπζέξσζε αξγόηεξα ζηνλ ίδην ρώξν, βξηζθόηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ όξνπο Κνπηζνύπε Αξραγγέινπ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ. Νεθηαξίνπ Αξρίπνιεο. ύκθσλα κε αξραηνινγηθά ζηνηρεία, ηα θνηλά πιαηόληα άξρηζαλ λα έξρνληαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαηά ηελ πξώηκε Νενιηζηθή πεξίνδν. Από έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα θαίλεηαη όηη ε εηζαγσγή ησλ πιαηνληώλ ζην λεζί, πνιύ πηζαλόλ λα πξνήιζε από ηελ Μηθξά Αζία, αλ θαη θάπνηνη εξεπλεηέο ην θαηαηάζζνπλ σο μερσξηζηό πιεζπζκό κε 8 θαηλνηππηθέο κόλν νκνηόηεηεο κε εθείλνλ ηεο Μηθξάο Αζίαο. ηηο αξρέο ηνπ ίδηνπ αηώλα, ν πιεζπζκόο ησλ πιαηνληώλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα εμαθαλίζηεθε θαη επέδεζε κόλν απηόο ηεο Ρόδνπ. ύκθσλα κε ηε κειέηε πνπ δεκνζηεύζεθε ζην βηβιίν Σν λεζί ησλ ειαθηώλ, o αξηζκόο ηνπο εθηηκήζεθε πεξίπνπ ζηα 300 άηνκα ελώ λεόηεξεο θαηαγξαθέο ( ) ηνλ εθηηκνύλ ζε άηνκα. Τπάξρεη επίζεο θαη έλαο κηθξόο αξηζκόο πνπ βξίζθεηαη ζε εθηξνθείν ζην πάξθν Ρνδίλη. Σα πιαηόληα πξνηηκνύλ ηα κηθηά δάζε κε πνηθίιε ππθλόηεηα θαη αλνηθηά ιηβάδηα, όπνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηα μέθσηα, ελώ ην είδνο ηεο ηξνθήο ηνπο εμαξηάηαη από ηελ εθάζηνηε επνρή - θπξίσο ηξέθνληαη κε γξάζηεο, βόηαλα, θνξθνινγήκαηα θαη θαξπνύο. Πξηλ ηηο θαηαζηξνθηθέο θσηηέο ησλ ηειεπηαίσλ 20 ρξόλσλ, ε λόηηα Ρόδνο θαιππηόηαλ από εθηελείο δαζηθέο εθηάζεηο, νη νπνίεο πιένλ έρνπλ δώζεη ηε ζέζε ηνπο ζε έλα ηνπίν ελαιιαγήο ζάκλσλ, αξαηώλ ζπζηάδσλ δέληξσλ θαη ρνξηνιηβαδηθώλ εθηάζεσλ. Ζ ελ ιόγσ αιιαγή ζηε θάιπςε ηεο γεο δε θαίλεηαη λα επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ θαηαλνκή ησλ πιαηνληώλ, ηα νπνία εμαθνινπζνύλ λα νρινύληαη θπξίσο από ην παξάλνκν θπλήγη θαη ηνλ ζπλερώο απμαλόκελν ηνπξηζκό. (Θενδσξίδεο Ν., Βνύιγαξεο Κ & Κ Παπαζηεξγίνπ (2008). Σν πιαηώλη ηεο Ρόδνπ: Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, επηπηώζεηο από ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, ηελ θηελνηξνθία θαη ηε ιαζξνζεξία. Δηζήγεζε ζε ζπλέδξην ηεο Δ.Λ.Δ.) 5. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 5.1 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά Σν έξγν απηό αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ αλέκνπ ζε ηδηόθηεην νηθόπεδν έθηαζεο 0,676 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ηαιπζνύ ηεο Ρόδνπ. Δπίζεο ζε απηή ηελ έθηαζε γεο πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ εηδηθνί ρώξνη όπσο ηνπαιέηεο, θπιάθην θαη έλαο νηθίζθνο πνπ ζα πεξηέρεη ηνπο ζπζζσξεπηέο παξαγόκελεο ελέξγεηαο, κεηξεηέο θαη ελαιιάθηεο ξεύκαηνο όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 8. Πίλαθαο 8. Καηαλνκή ρώξσλ θνηλήο ρξήζεο Υώποι κοινήρ σπήζηρ Έκηαζη (m 2 ) Φπιάθην 5 x 6 Σνπαιέηεο (2) [2,5 x 2,5] x 2 Οηθίζθνο 2 x 2 ύλνιν 46,5 28

29 5.2 Απαζσολούμενο πποζυπικό Σν αηνιηθό πάξθν ζα απαζρνιεί 3 άηνκα θαζεκεξηλά νη νπνίνη ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ αλεκνγελλεηξηώλ (αλεκνγελλήηξηεο, ππνζηαζκόο, ζύζηεκα ζπιινγήο κεηξήζεσλ θαη ζπζηήκαηα ζπιινγήο κεηξήζεσλ θαη ζπζηήκαηα εγθαηεζηεκέλα από ηε ΓΔΖ) γηα ηελ άκεζε απνζύλδεζε ή επαλαζύλδεζε κε ην δίθηπν ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ. Πέξα απηώλ, ησλ κόληκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, εξγαηηθό δπλακηθό ηεο πεξηνρήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ην ζηάδην εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο. Αλακέλεηαη ινηπόλ όηη ην έξγν ζα δώζεη ηδηαίηεξα θαηά ηε θάζε εγθαηάζηαζεο, έλα βαζκό νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο γύξσ πεξηνρήο. 29

30 5.3 Σεσνικά έπγα και ςλικά καηά ηη θάζη ηηρ καηαζκεςήρ Πίλαθαο 9. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλεκνγελλήηξηαο 3ΜW ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Α/Γ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ολνκαζηηθή Ηζρύο Σαρύηεηα ελεξγνπνίεζεο Σαρύηεηα απελεξγνπνίεζεο 3,000 kw 3,5 m/s 25 m/s ΗΥΗΣΙΚΗ ΙΥΤ (Γηάζεζε 0, 10 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ύςνο 80 m, ζε ππθλόηεηα ηνπ αέξα 1,225kg/m3) 4 m/s 97.9 db (A) 5 m/s db (A) 6 m/s db (A) 7 m/s db (A) 8 m/s db (A) 9 m/s db (A) Γηάκεηξνο Δπηθάλεηα Κάιπςεο Ολνκαζηηθή ηαρύηεηα ΡΟΣΟΡΑ 90 m 6,362 m rpm πρλόηεηα Σύπνο ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ 50/60 Hz ηεζζάξσλ πόισλ δηπινηξνθνδνηνύκελε γελλήηξηα ΚΙΒΧΣΙΟ ΣΑΥΤΣΗΣΧΝ Σύπνο δύν πιαλεηηθώλ θάζεσλ θαη κία ειηθνεηδήο θάζε Hub heigh ΠΤΡΓΟ 65m ΓΙΑΣΑΔΙ ΛΔΠΙΓΧΝ Mήθνο Μέγηζην πιάηνο Μέγηζην βάξνο 44m 3.5 m 70 ton 30

31 Ο ηύπνο αλεκνγελλεηξηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη Vestas_V_90-3MW, κε αξηζκό ιεπίδσλ Υπονοδιάγπαμμα καηαζκεςήρ Λακβάλνληαο ππόςε αξγίεο, κέγηζηεο θαζπζηεξήζεηο παξαγγειηώλ, ηπρόλ κηθξέο αζηνρίεο θηι πξνθύπηεη όηη ε θαηαζθεπή ηνπ αηνιηθνύ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο όπσο δείρλεη αλαιπηηθόηεξα ν πίλαθαο 10. Πίλαθαο 10. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έξγνπ Φάζη Τλοποίηζηρ Έπγος Ημεπομηνία Δθθίλεζε νξηζηηθήο κειέηεο εθαξκνγήο - ρσξνζέηεζεο 15/9/2013 Παξαγγειία εμνπιηζκνύ πξνεηνηκαζία ρώξνπ εγθαηάζηαζεοπεξίθξαμε 16/10/2013 Δθθίλεζε εγθαηάζηαζεο βάζεσλ ζηήξημεο 16/11/2013 πλαξκνιόγεζε Α/Γ & αληηζηξνθέσλ 30/11/2013 Βαζκνλόκεζε Α/Γ θαη θαισδίσζε 20/12/2013 ύλδεζε ειεθηξνληθώλ θαη ινηπά ζπλνδεπηηθά έξγα 9/1/2014 Δπηζεώξεζε, πξνζσξηλή παξάδνζε, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 25/1/2014 Έλαξμε εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο 1/02/ Κάλςτη αναγκών πεπιοσήρ ζε νεπό Ζ ύδξεπζε ησλ πεξηζζόηεξσλ νηθηζκώλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο γίλεηαη θπξίσο κε ρξήζε θπζηθώλ πεγώλ ή από γεσηξήζεηο θαη πνζνηηθά ην παξερόκελν λεξό είλαη επαξθέο. 31

32 5.6 Κάλςτη αναγκών πεπιοσήρ ζε ηλεκηπική ενέπγεια Σν ελεξγεηαθό ζύζηεκα ηεο πεξηνρήο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από ηα θέληξα παξαγσγήο όπσο θαίλεηαη ζην ράξηε 10. Υάξηεο 10. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζηαζκώλ παξαγσγήο (πεγή: ΓΔΖ) 5.7 Ππόζβαζη Ζ πξόζβαζε ζην κειινληηθό πάξθν ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ήδε ππάξρνλ νδηθό δίθηπν Παπαγυγική διαδικαζία Σν αηνιηθό πάξθν, πξόθεηηαη λα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ, κέζσ ππνζηαζκνύ πςειήο ηάζεο. Ζ ζύλδεζε ζα γίλεη κε δηπιή γξακκή κεηαθνξάο κήθνπο 15 km θαη ππνζηαζκνύ (20/150ΚV). Ζ θάζε Α/Γ ζα παξάγεη ειεθηξηθό ξεύκα ζηελ ηάζε ησλ 90V θαη ζα ηε κεηαθέξεη κέρξη ην δηθό ηεο κεηαζρεκαηηζηή κέζεο ηάζεο. Οη κεηαζρεκαηηζηέο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμύ ηνπο θαη ζα απνιήγνπλ ζηνλ νηθίζθν ειέγρνπ πνπ ζα ππάξρεη κεηξεηηθή δηάηαμε έληαζεο θαη ηζρύνο ηεο ΓΔΖ. Από θεη ην παξαγόκελν ειεθηξηθό ξεύκα νδεύεη 32

33 πξνο ηνλ ππνζηαζκό πςειήο ηάζεο κέζσ ηνπ ππνγείνπ θαη ελαέξηνπ δηθηύνπ κέζεο ηάζεο (20ΚV). Ο ελ ιόγν ππνζηαζκόο ζα παξαιακβάλεη ηελ παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα από ην Α/Π ζηε κέζε ηάζε ησλ 20ΚV θαη ζα ηελ αλπςώλεη ζηα 150ΚV. εκεηώλεηαη πσο όιε ε ππνδνκή ηνπ Α/Π ζα πξνζηαηεύεηαη από αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ 6.1 Kαηά ηην καηαζκεςή Γεκηνπξγία Απνβιήησλ Σα ζηεξεά απόβιεηα πνπ ζα παξαρζνύλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο, ζα είλαη θπξίσο απνξξίκκαηα αζηηθνύ ηύπνπ πνπ ζα πξνέξρνληαη από ηα άηνκα πνπ ζα εξγαζηνύλ, δνκηθά πιηθά, θάπνηα απόβιεηα επηθίλδπλα όπσο πεηξειαηνεηδή ή ιηπαληηθά θαζώο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο. Σν ζύλνιν ησλ απνβιήησλ δελ ζα θαηαιακβάλεη κεγάιν όγθν θαη ζα πεξηνξίδεηαη ζηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ζηα δνκηθά πιηθά. ην εξγνηάμην ζα εξγαζηνύλ 30 άηνκα, νπόηε από ηνλ θάζε εξγαδόκελν ζα παξάγνληαη εκεξεζίσο 0.75 Kg αζηηθνύ ηύπνπ απνξξίκκαηα θαη ζπλνιηθά 22.5kg αζηηθά απόβιεηα ηελ εκέξα Κπθινθνξία θαη Οδηθό δίθηπν ζνλ αθνξά ηελ θπθινθνξία θαη ην νδηθό δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ βαξέα νρήκαηα πνπ ε κεηαθίλεζή ηνπο ζα γίλεηαη από θαη πξνο ην αηνιηθό πάξθν. Δπίζεο ζα γίλεη ρξήζε γεξαλνύ θαη θάπνησλ νρεκάησλ γηα ηελ αλέγεξζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία ρσκαηνπξγηθώλ έξγσλ αληίζηνηρα. Ο κηθξόο αξηζκόο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ησλ κηθξώλ κεηαθηλήζεσλ, δελ ζα επηβαξύλεη ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ Γνλήζεηο Γελ πξνβιέπεηαη ε ύπαξμε πξνβιεκάησλ δνλήζεσλ ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, νύηε πξνβιήκαηα εδξάζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ, αθνύ απηά δελ ζα μεπεξλνύλ ηα 100 ηκ θόλε Οη πεγέο ζθόλεο ζα πξνέξρνληαη από ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη από ηε κεηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ ζε ρσκάηηλεο επηθάλεηεο. Ο κέζνο ξπζκόο δεκηνπξγίαο ζθόλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ζηνηρεία από ηνλ Οξγαληζκό Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, είλαη 190 kg αλά κήλα αλά εθηάξην. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία έγηλε κηα πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ησλ κέγηζησλ ζπγθεληξώζεσλ ζθόλεο πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ ζηελ πεξηνρή. Θεσξείηαη όηη γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ρσκαηνπξγηθώλ έξγσλ ζα γίλνληαη κέρξη 0.25 εθηάξην αλά πάζα ζηηγκή εληαίαο πεξηνρή επηξξνήο (ζέζεο γελλήηξηαο ), νπόηε νη κέζεο ζπλνιηθέο εθπνκπέο εθηηκάηαη όηη ζα είλαη πεξίπνπ 45 kg αλά κήλα. ηε ζπλέρεηα έγηλε κηα εθηίκεζε ηεο δηαζπνξάο ηεο ζθόλεο κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο δηαζπνξάο πνπ πξνθύπηνπλ από ην ινγηζκηθό ISC, κέζα από ζπλζήθεο δξαζηεξηόηεηαο κέζεο έληαζεο, ηαρύηεηα αλέκνπ 2ms^(-1) θαη νπδέηεξε ζηαζεξόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο. Δάλ ζεσξεζεί όηη νη εθπνκπέο απηέο ζα πξνθύςνπλ από νθηάσξε εξγαζία θαη πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα, νη εθπνκπέο ζα αλάγνληαη ζε 0.35 kg/h ζε 0.7 g/s (PM10). Αθόκε γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύο έρνπλ επηιεγεί νη θαηάιιειεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο πξνσζνύλ ηελ απμεκέλε ζπγθέληξσζε θαη νη νπνίεο όκσο παξνπζηάδνληαη κε αμηόινγε ζπρλόηεηα πεξίπνπ 10%. 33

34 Γηα ηελ σξηαία θαηάζηαζε ε ζπγθέληξσζε ζην ρώξν ηνπ έξγνπ, ζα θηάλεη ηα 110 κg/m^3, ελώ ε κέγηζηε 8σξε εξγαζία ζα θηάλεη ηα 40 κg/m^3 (PM10). Λόγσ ηνπ όηη ην θαινθαίξη παξνπζηάδεηαη κηθξόηεξε πγξαζία, ηόηε ζα ππάξμεη θαη κεγαιύηεξν πξόβιεκα εκθάληζεο ζθόλεο. Καηά ηελ πεξίνδν ρσκαηνπξγηθώλ εθηηκάηαη όηη ζα ππάξμεη απμεκέλε ζθόλε ζηα 150 m από ην ρώξν εξγαζηώλ. ε πεξίπησζε βξνρόπησζεο ή βξεγκέλνπ εδάθνπο ηόηε κεηώλνληαη ηα επίπεδα ζθόλεο Βηνινγηθό πεξηβάιινλ ηελ πεξηνρή όπνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην αηνιηθό πάξθν δελ απνηειεί ρώξν θηινμελίαο ζεκαληηθώλ πηελώλ. Δπηπιένλ επηπηώζεηο ζην βηνινγηθό πεξηβάιινλ αθνξνύλ θαη ηελ δεκηνπξγία γπκλώλ πξαλώλ ζην ρώξν όπνπ ζα δηεμαρζνύλ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ θαη ζηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο έξγνπ Θόξπβνο Κύξηεο πεγέο ζνξύβνπ ζηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ε δηαθίλεζε νρεκάησλ θαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ εθζθαθήο θαη δόκεζεο. Ζ δηαθίλεζε νρεκάησλ ζα πεξηιακβάλεη ηε κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο θαη από ην ρώξν θαηαζθεπήο θαη ηε κεηαθνξά πιηθώλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ ζην ρώξν ηνπ Αηνιηθνύ Πάξθνπ. Έλα βαξύ όρεκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζόξπβν κέρξη θαη πέξαλ ησλ 90 Db ζε απόζηαζε 10 m. ε απόζηαζε 300 m, κηα ηέηνηα πεγή δεκηνπξγεί ζόξπβν 40db. Κάησ από επλνηθέο ζπλζήθεο κεηαθνξάο ηνπ ήρνπ, ην επίπεδν ζνξύβνπ από έλα ηέηνην όρεκα κπνξεί λα θηάζεη ηα 50 db ζε απόζηαζε 700 πεξίπνπ κέηξα. Ο κέγηζηνο ζόξπβνο πνπ ζα δεκηνπξγείηαη ζε απόζηαζε 10 κέηξα θαη 100 κέηξα είλαη 56 θαη 46 db LAeq αληίζηνηρα. Ο ζόξπβνο από ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα εθηηκήζεθε κε βάζε ην αγγιηθό πξόηππν ΒS 5228: 84 Noise Control on Construction and Open Sites. Σν Πξόηππν απηό δίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα λα εθηηκεζνύλ νη επηπηώζεηο ζνξύβνπ από θαηαζθεπαζηηθά έξγα. Αθνύ παξνπζηάδεη επίπεδα εθπνκπήο ζνξύβνπ από κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα, εηζεγείηαη ζηόρνπο αλσηάησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ κέζα ζηα όξηα ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ γηα λα ππάξμεη έιεγρνο ησλ εθπνκπώλ ζνξύβσλ. Οη εηζεγήζεηο ιακβάλνπλ ππόςε ηα πθηζηάκελα επίπεδα πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ ζηελ πεξηνρή, ην είδνο ησλ πεξηνρώλ πνπ πηζαλόλ λα επεξεαζηνύλ, ηηο ώξεο εξγαζίαο, ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, ην είδνο ησλ κεραλεκάησλ θαη ην είδνο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα. Nα ζεκεησζεί όηη ηα όξηα εθπεκπόκελνπ ζνξύβνπ από κηα αλεκνγελλήηξηα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο είλαη ζηε Γαλία 45 db, ζηε νπεδία 40db θα ζηελ Διιάδα 40db. Γηα ηελ παξνύζα κειέηε ζαλ κέγηζηνο απνδεθηόο ζόξπβνο από θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαηά ηελ εκέξα ( ) ζεσξείηαη ην επίπεδα ησλ 75db LAeq, ζε απόζηαζε 1κέηξν από ηα παξάζπξα πνπ πηζαλόλ λα επεξεάδνληαη από έξγα. Γηα ην ππόινηπν ηνπ 24ώξνπ ζεσξείηαη όηη δελ ζα γίλνληαη θαηαζθεπαζηηθά έξγα. Σα πην πάλσ θξηηήξηα ηζρύνπλ εθηόο αλ θξαηηθνί ή άιινη ιεηηνπξγνί θαζνξίζνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη πεξηόδνπο. Δάλ ιάβνπκε ππόςε ηηο ρείξηζηεο πηζαλέο ζπλζήθεο εθπνκπήο ζνξύβνπ από ηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ηα επίπεδα ζνξύβνπ ησλ κεραλεκάησλ έρνπλ ππνινγηζηεί λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 92 db ζε απόζηαζε 10 κέηξα από θάζε κεράλεκα. Τπνινγηζκνί δείρλνπλ όηη γηα λα ηθαλνπνηεζεί ην θξηηήξην 34

35 ησλ 75db, έλα ηέηνην κεράλεκα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 100 κέηξα από ην πιεζηέζηεξν παξάζπξν. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο 11 πνπ δίλεη πεξηιεπηηθά ηα αλακελόκελα επίπεδα ζνξύβνπ ηνπ θάζε ζνξπβώδνπο κεραλήκαηνο. Οη ππνινγηζκνί βαζίζηεθαλ ζηελ ππόζεζε όηη έλα ηέηνην κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ζηα ζύλνξα ηνπ έξγνπ, ελώ ηα ππόινηπα κεραλήκαηα ζην εξγνηάμην ζα βξίζθνληαη είηε πην καθξηά, είηε ζα είλαη ιηγόηεξν ζνξπβώδε. Πίλαθαο 11: Αλακελόκελα επίπεδα ζνξύβνπ από θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζε δύν απνζηάζεηο από ηα ζύλνξα ηνπ έξγνπ. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε αύμεζε θπθινθνξάο ζα είλαη πξνζσξηλή, όηη νη δηαθηλήζεηο ζα γίλνληαη σο επί ην πιείζηνλ θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη θπξίσο ην γεγνλόο όηη ζηελ κηθξόηεξε ησλ 850 κέηξσλ πεξίπνπ, ηόηε ζπκπεξαίλεηαη όηη ν ζόξπβνο πνπ ζα δεκηνπξγείηαη από ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο δε ζα απνηειεί ζνβαξή όριεζε (Πίλαθεο 12 θαη 13). 35

36 Πίλαθαο 12: Δθπεκπόκελνο ζόξπβνο κεραλεκάησλ Πίλαθαο 13: Κξηηήξηα ζνξύβνπ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο Γείθηεο ζνξύβνπ Σηκή ζε db (Α) L den 65 Νπρηεξηλή L eve 45 Βξαδηλή L night Ζιεθηξηθή ζύλδεζε Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ είλαη απαξαίηεηε ειεθηξηθή δηαζύλδεζε. Απηό έρεη άκεζε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ θαη πηζαλώο απαηηείηαη ε θαηαζθεπή θπθιώκαηνο. Ζ επηινγή ηνπνζέηεζεο ππόγεησλ πςίζπρλσλ θπθισκάησλ ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο. Γη απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα θαηαηεζεί αίηεζε αδεηνδόηεζεο γηα ειεθηξηθό νδηθό δίθηπν Αξραηόηεηεο θαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο Καηά ηελ αξραηνινγηθή επηζθόπεζε δελ εληνπίζηεθαλ ίρλε θαηάιεςεο ηνπ ρώξνπ θαηά ηελ αξραηόηεηα. Παξόια απηά ππάξρεη πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ λα εληνπηζηνύλ αξραηόηεηεο πνπ δελ είλαη επηθαλεηαθά νξαηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ππεύζπλνη ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην γεγνλόο άκεζα ζην ηκήκα Αξραηνηήησλ. 36

37 6.2 Καηά ηη λειηοςπγία ηος έπγος Γεκηνπξγία απνβιήησλ Σν έξγν δελ παξάγεη θαη δε δεκηνπξγεί ζηεξεά ή ηνμηθά απόβιεηα, ηιύεο ή άιιεο κνξθήο ζηεξεά απνξξίκκαηα. Σα κόλα απόβιεηα ηα νπνία ζα δεκηνπξγνύληαη ζην πάξθν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζα είλαη αζηηθνύ ηύπνπ απνξξίκκαηα. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ζην ρώξν απηό ζα εξγάδνληαη ηξία άηνκα, αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα πνπ ζα παξάγνληαη από ην πξνζσπηθό ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2.25kg/day (Παξαγσγή ΑΑ αλά άηνκν αλά εκέξα : 0.75kg/day ). Σα απόβιεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ζα είλαη κηθξά θαη αληίζηνηρα κηθξέο ζα είλαη θαη νη επηπηώζεηο Θόξπβνο Ο εθπεκπόκελνο ζόξπβνο από κία αλεκνγελλήηξηα δηαθξίλεηαη ζηνλ αεξνδπλακηθό ζόξπβν θαη ζηνλ κεραληθό ζόξπβν. Ο αεξνδπλακηθόο ζόξπβνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ πλένληνο αλέκνπ θαη ηελ αεξνδπλακηθή ζρεδίαζε ηνπ πηεξπγίνπ. Ο αεξνδπλακηθόο ζόξπβνο αληηκεησπίδεηαη θαηά ην ζηάδην ζρεδηαζκνύ θαη θαηαζθεπήο ηεο Α/Γ, θαη δηαθξίλεηαη ζην ζόξπβν πεξηζηξνθήο θαη ζην ζόξπβν ηύξβεο. Ο ζόξπβνο πεξηζηξνθήο πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο ζνξύβνπο νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηηέο ζπρλόηεηεο θαη παξάγνληαη ζε πνιιαπιάζηεο αξκνληθέο ηεο ζπρλόηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ ξόηνξα. Ζ ζηάζκε ηνπ ζνξύβνπ πεξηζηξνθήο απμάλεηαη κε ηε δηάκεηξν, ηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πηεξπγίσλ, ηε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα ησλ αθξνπηεξπγίσλ θαη ηελ αεξνδπλακηθή θόξηηζε ησλ πηεξπγίσλ (αύμεζε απνξξνθεκέλεο ηζρύνο). Ο ζόξπβνο ηύξβεο ζπλδέεηαη κε ην ζηξνβηιηζκό ζην ρείινο εθθπγήο ησλ αθξνπηεξπγίσλ αιιά θαη κε ην γεληθό πεδίν ηύξβεο πίζσ από ηελ πηεξσηή. Γηα λα κεησζεί ν ζόξπβνο ηύξβεο πξέπεη λα ειαηησζεί ε ηαρύηεηα ησλ αθξνπηεξπγίσλ, πεξηνξίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ απνδηδόκελε αηνιηθή ηζρύ. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε ζρεδίαζε ησλ πηεξπγίσλ ησλ Α/Γ έηζη ώζηε λα κεηώλεηαη ν ζόξπβνο, κε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 13). Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη νη Α/Γ ηειεπηαίαο γεληάο παξάγνπλ ζόξπβν έληαζεο κηθξόηεξεο από ην 10% ηεο έληαζεο πνπ παξήγαγαλ νη Α/Γ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ Οη ζύγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο ηζρύνο KW παξάγνπλ ήρν έληαζεο πεξίπνπ 40 db ζε απόζηαζε 500m. Ο ήρνο ησλ 34 db ηζνδπλακεί κε απηόλ πνπ αθνύγεηαη από έλα ζπνπξγίηη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 20 κέηξσλ ή ζε έλα ήζπρν ζπίηη όπνπ δελ αθνύγνληαη ζπλνκηιίεο ή ζε έλα γξαθείν πνπ εξγάδεηαη έλαο άλζξσπνο ρσξίο λα κηιάεη. Ο κεραληθόο ζόξπβνο πξνθαιείηαη από ηα θηλνύκελα ειεθηξνκεραλνινγηθά κέξε ηεο Α/Γ. Κύξηεο πεγέο είλαη ην θηβώηην κεηάδνζεο, ε ειεθηξνγελλήηξηα θαη ηα έδξαλα ζηήξημεο. Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ κεραληθνύ ζνξύβνπ γίλεηαη είηε ζηελ πεγή είηε ζηε δηαδξνκή ηνπ. Ο κεραληθόο ζόξπβνο ζηελ πεγή κεηώλεηαη είηε κε επέκβαζε ζηα ζηνηρεία πνπ ζνξπβνύλ (π.ρ ρξεζηκνπνηώληαο νδνλησηνύο ηξνρνύο ζην θηβώηην κεηάδνζεο κε πιάγηα νδόλησζε αληί επζείαο νδόλησζεο) είηε κε εζσηεξηθή ερνκνλσηηθή επέλδπζε ζην θέιπθνο ηεο θαηαζθεπήο. Δπίζεο, ν κεραληθόο ζόξπβνο αληηκεησπίδεηαη θαη ζηε δηαδξνκή ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο ερνκνλσηηθά πεηάκαηα θαζώο θαη αληηθξαδαζκηθά πέικαηα ζηήξημεο. Ζ ερνξύπαλζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ακειεηέα θαζώο ε πεξηνρή κειέηεο δελ ζπλνξεύεη κε θαηνηθήζηκε πεξηνρή. Ο πίλαθαο 14 βνεζάεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη ζύγθξηζε κεγεζώλ εθπνκπήο ήρνπ από δηάθνξεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. 37

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα