Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Αθανασιάδης Θεόδωρος Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προϋπολογισμού δαπάνης ποσού έως ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης : Απόφαση Διοικητή με αριθμ. πρωτ / ΑΔΑ: 765Η469ΗΔΧ-ΥΦ9Καταχωρήθηκε με α/α 1251 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Νοσοκομείου. Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ). 2.Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ). 4. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 5. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς- Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης»(Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 6. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ). 7. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».(φ.ε.κ. Α 134/ ). 8. Του Ν. 3867/τ.Α / (ΦΕΚ 128/ ) άρθρο 27 «περί εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών». 9. Του Ν. 4281/ (ΦΕΚ 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 10. Την με υπ. 13 η / Θέμα (8 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για διενέργεια διαγωνισμού και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 11. Την με υπ. 21 η / Θέμα (3 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου έγκρισης των τελικών τεχνικών προδιαγραφών. 12. Την με υπ. 23 η / Θέμα (έκτακτο 3 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για επανάληψη του διαγωνισμού. 2

3 Προκηρύσσεται Πρόχειρος Μειοδοτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 120 ημέρες. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Τμηματικά, κατόπιν συνεννοήσεως με την αποθήκη της Τ.Υ. του Νοσοκομείου. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει : Α ) Φάκελο Οικονομικής προσφοράς Β ) Φάκελο Τεχνικής προσφοράς Α) Στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα περιέχεται το C.D. ( Ελεγμένο από ΙΟΥΣ ) με την προσφορά της εταιρείας καταχωρημένη στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα προμηθειών του Νοσοκομείου και η γραπτή οικονομική προσφορά, εις διπλούν, που θα είναι ακριβής εκτύπωση του C.D. και κάθε σελίδα της θα έχει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας. Β) Στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχεται το C.D. ( Ελεγμένο από ΙΟΥΣ ) με την προσφορά της εταιρείας καταχωρημένη στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα προμηθειών του Νοσοκομείου και η γραπτή τεχνική προσφορά εις διπλούν, που θα είναι ακριβής εκτύπωση του C.D. και θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή του είδους ( χώρα προέλευσης - εργοστάσιο κατασκευής - τύπος - μέγεθος - χαρακτηριστικά - συσκευασία και οτιδήποτε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης ). Θα φέρει την φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης #Θεαγένειο# και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό διακήρυξης, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών της προηγουμένης της κατάθεσης της προσφοράς της εταιρείας και θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./ οικ / Κ.Υ.Α. και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στη συνολική τιμολογιακή αξία. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Η παράδοση των ειδών θα γίνει μέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη μετά την υπογραφή της σύμβασης. 3

4 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). Αυτός που θα ανακηρυχθεί Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των Δύο (2) μηνών), μετά την εκτέλεση της συντήρησης και οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα προσκομισθέντα είδη θα είναι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, σε διαφορετική περίπτωση ο προμηθευτής είναι υπόχρεος σε αντικατάσταση τους. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία το ποσό των έως ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κατάθεση προσφορών έως την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού δηλαδή ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Όλοι οι προσφέροντες, πρέπει οπωσδήποτε, μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα εις διπλούν η εφόσον αυτό είναι αδύνατο λόγω της φύσης τους η της αξίας τους, προσπέκτ. Τα δείγματα αυτά και τα προσπέκτ πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους. Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και 4 εργάσιμες μέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο με τα Τεχνικά στοιχεία. Τα δείγματα θα συνοδεύει δελτίο αποστολής με την ένδειξη (Δείγματα Δωρεάν). Τα δείγματα των ειδών που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης για σύγκριση με τα προσκομιζόμενα. Τα υπόλοιπα εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστραφούν κατά την διαδικασία του ελέγχου, θα επιστραφούν μέσα σε 15 μέρες από την κατακύρωση του διαγωνισμού, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, θα παραμείνουν στην διάθεση του Νοσοκομείου. 2. Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται, απαρέγκλιτα, εντός Πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας τους μέσω FAX. 3.Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 4. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής, των προσφερομένων υλικών. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ποιότητας CE. 4

5 5. Η τιμή της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες της Τ.Υ. του Νοσοκομείου. 6. Για τους όρους εγγύησης και τις άλλες υποχρεώσεις του προμηθευτή θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. 7. Ο χρόνος προσφερόμενης εγγύησης ( για όσα από τα ζητούμενα υλικά είναι απαραίτητο ), να είναι κατ ελάχιστον δύο (2) χρόνια. 8. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ από την ημέρα υπογραφής και για (1) χρόνο και θα μπορούν με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου να παραταθούν μέχρι και τέσσερις (4) μήνες. 9. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται με την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 5% της αξίας του τιμήματος και με τη λήξη της θα επιστρέφεται, η οποία θα εξασφαλίζει την καλή εκτέλεση των όρων της. Θεσσαλονίκη Η Διοικητής Δρ Ευαγγελία Κουρτέλη - Ξουρή 5

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2015 Α/Α ΚΩΔΙΚΟ Σ ΕΙΔΟΥΣ αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 10Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 16Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 20Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 25Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 10Α 6kA καμπύλης Κ αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 16Α 6kA καμπύλης Κ αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 20Α 6kA καμπύλης Κ αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 2Χ 10Α ΝΑ 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 2Χ 16Α ΝΑ 6kA καμπύλης B ΟΜΑΔΑ Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΤΕΜ 120 ΤΕΜ 120 ΤΕΜ 40 ΤΕΜ 40 τεμ αξια/τεμ κοστος 3,50 420,00 3,50 420,00 3,50 140,00 3,50 140,00 6,80 68,00 6,80 68,00 7,00 70,00 9,00 18,00 9,00 18,00 6

7 Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η μαχαιρωτή Η μαχαιρωτή Η μαχαιρωτή Η μαχαιρωτή Η μαχαιρωτή αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 2Χ 20Α ΝΑ 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 2Χ 25Α ΝΑ 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 3Χ 10Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 3Χ 16Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 3Χ 20Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 3Χ 25Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 3Χ 32Α 6kA καμπύλης B Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/C 63A Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/C 80A Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/C 100A Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/C 125A Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/C 160A ΤΕΜ 3 ΤΕΜ 3 ΤΕΜ 3 ΤΕΜ 15 5 ΤΕΜ 15 ΤΕΜ 15 9,00 18,00 9,00 18,00 14,50 43,50 14,50 43,50 14,50 43,50 14,50 145,00 18,00 36,00 3,10 46,50 3,10 62,00 3,50 87,50 3,50 52,50 3,50 52,50 7

8 Η μαχαιρωτή Η μαχαιρωτή Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/D 200A Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/D 224A Ασφάλεια DIAZED DII-E27 φυσίγγιο τήξης 10A Ασφάλεια DIAZED DII-E27 φυσίγγιο τήξης 16A Ασφάλεια DIAZED DII-E27 φυσίγγιο τήξης 20A Ασφάλεια DIAZED DII-E27 φυσίγγιο τήξης 25A Ασφάλεια DIAZED DIII-E33 φυσίγγιο τήξης 35A Ασφάλεια DIAZED DIII-E33 φυσίγγιο τήξης 50A Ασφάλεια DIAZED DIII-E33 φυσίγγιο τήξης 63A Ασφάλεια DIAZED DIII-E33 φυσίγγιο τήξης 80A Ασφάλεια DIAZED DIII-E33 φυσίγγιο τήξης 100A Ασφάλεια DIAZED DIV-R1.25 φυσίγγιο τήξης 80A Ασφάλεια DIAZED DIV-R1.25 φυσίγγιο τήξης 100A Ασφάλειας πλήρες set DIAZED DII- E27 (βάση, πώμα, φυσίγγιο, κάλυμμα) Ασφάλειας πλήρες set DIAZED DIII- E33 (βάση, πώμα, φυσίγγιο, κάλυμμα) μήτρα βάσης DIAZED DII-E27 10Α κόκκινο μήτρα βάσης DIAZED DII-E27 16Α γκρι μήτρα βάσης DIAZED DII-E27 20Α μπλε ΤΕΜ 15 ΤΕΜ ΤΕΜ 75 ΤΕΜ 75 ΤΕΜ 75 0 ΤΕΜ 12 ΤΕΜ ,50 52,50 3,50 21,00 0,19 9,50 0,19 9,50 0,19 9,50 0,19 14,25 0,36 27,08 0,36 27,08 0,36 18,05 1,00 10,00 1,00 10,00 1,35 27,04 1,40 28,02 1,36 16,30 2,60 15,58 0,20 10,15 0,20 10,15 0,20 10,15 8

9 Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet μήτρα βάσης DIAZED DII-E27 25Α κίτρινο 0 μήτρα βάσης DIAZED DIII-E Α μαύρο μήτρα βάσης DIAZED DIII-E Α λευκό μήτρα βάσης DIAZED DIII-E Α χαλκού πώμα ς DIAZED DII-E27 πώμα ς DIAZED DIII-E33 Ασφάλειες NEOZET D01-14 φυσίγγιο τήξης 10A Ασφάλειες NEOZET D01-14 φυσίγγιο τήξης 16A Ασφάλειες NEOZET D02-18 φυσίγγιο τήξης 20A Ασφάλειες NEOZET D02-18 φυσίγγιο τήξης 25A Ασφάλειες NEOZET D02-18 φυσίγγιο τήξης 35A Ασφάλειες NEOZET D02-18 φυσίγγιο τήξης 50A Ασφάλειες NEOZET D02-18 φυσιγγιο τήξης 63A Ασφάλειες NEOZET D03-30 φυσίγγιο τήξης 80A Ασφάλειες NEOZET D03-30 φυσίγγιο τήξης 100A Ασφάλειας πλήρες set NEOZET D01-14 (βάση, πόμα, φυσίγγιο, κάλυμμα) Ασφάλειας πλήρες set NEOZET D02-18 (βάση, πώμα, φυσίγγιο, κάλυμμα) Ασφάλειας πλήρες set NEOZET D03-30 (βάση, πώμα, φυσίγγιο, κάλυμμα) 0 ΤΕΜ 150 ΤΕΜ ΤΕΜ 72 ΤΕΜ 12 0,22 11,00 0,29 14,50 0,30 14,80 0,32 16,00 0,43 4,31 0,62 6,19 0,25 5,00 0,37 18,55 0,41 61,95 0,43 65,10 0,49 49,00 0,68 67,90 0,68 67,90 2,90 57,96 2,90 57,96 1,48 14,84 3,40 244,44 9,04 108,44 9

10 Η neozet Η neozet Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης φορτίου Η διακόπτης φορτίου Η διακόπτης φορτίου Η διακόπτης φορτίου Η διακόπτης φορτίου Η καλώδια ενός αγωγού πώμα ς NEOZET D02-18 ΤΕΜ 15 πόμα ς NEOZET D03-30 ΤΕΜ 9 Διακόπτης πίνακα ράγας 1Χ25Α 25kA ΤΕΜ 3 Διακόπτης πίνακα ράγας 1Χ32Α 25kA ΤΕΜ 3 Διακόπτης πίνακα ράγας 1Χ40Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 1Χ63Α 25kA ΤΕΜ 3 Διακόπτης πίνακα ράγας 2Χ40Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 3Χ40Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 3Χ63Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 3Χ80Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 3Χ100Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 3Χ125Α 25kA Διακόπτης φορτίου ράγας 3Χ40Α 25kA ΤΕΜ 8 Διακόπτης φορτίου ράγας 3Χ63Α 25kA Διακόπτης φορτίου ράγας 3Χ80Α 25kA ΤΕΜ 3 Διακόπτης φορτίου ράγας 3Χ100Α 25kA Διακόπτης φορτίου ράγας 3Χ125Α 25kA Καλώδιο μονοπολικό H07V-R (ΝΥΑ) 1x1 mm 2 διαφορα χρωματα ΜΕΤΡΟ 300 0,77 11,55 5,31 47,75 3,15 9,45 3,47 10,40 3,75 37,45 4,69 14,07 7,14 35,70 11,69 233,80 15,89 158,90 17,29 86,45 21,70 108,50 26,60 53,20 16,95 135,63 19,92 99,58 22,01 66,02 34,95 69,90 39,57 79,13 0,13 39,00 10

11 Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Καλώδιο μονοπολικό H07V-R (ΝΥΑ) 1x1,5 mm 2 διάφορα χρώματα ΜΕΤΡΟ 300 Καλώδιο μονοπολικό H07V-R (ΝΥΑ) 1x2,5 mm 2 διάφορα ΜΕΤΡΟ 300 χρώματα Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο H07V-Κ (ΝΥΑF) 1x10 mm 2 ΜΕΤΡΟ 50 διάφορα χρώματα Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο H07V-Κ (ΝΥΑF) 1x16 mm 2 ΜΕΤΡΟ 30 διάφορα χρώματα Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο H07V-Κ (ΝΥΑF) 1x25 mm 2 ΜΕΤΡΟ 30 διάφορα χρώματα Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο H07V-Κ (ΝΥΑF) 1x35 mm 2 ΜΕΤΡΟ 30 διάφορα χρώματα Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο H07V-Κ (ΝΥΑF) 1x50 mm 2 ΜΕΤΡΟ 30 διάφορα χρώματα Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 500 3x1,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 400 3x2,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 50 3x4 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 50 3x6 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-R (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 30 3x10 mm 2 Καλώδιο με μανδύα εύκαμπτο H05VV-F ΜΕΤΡΟ 300 (ΝΥM) 3x1,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα εύκαμπτο H05VV-F ΜΕΤΡΟ 200 (ΝΥM) 3x2,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 200 5x1,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 100 5x2,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 50 5x4 mm 2 0,19 57,30 0,31 93,30 0,91 45,70 1,44 43,20 2,20 65,88 3,05 91,59 4,42 132,63 0,70 348,50 1,08 431,20 2,00 100,00 2,36 118,00 4,37 131,19 0,73 220,20 1,18 236,00 1,08 216,00 1,75 174,90 3,00 150,00 11

12 Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια διάφορα Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Καλώδιο με μανδύα H05VV-R (ΝΥM) 5x6 mm 2 ΜΕΤΡΟ 300 Καλώδιο με μανδύα H05VV-R (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 50 Καλώδιο δικτύου 4x2x0,50mm2 UTP Cat 5e 152 ΜΕΤΡΟ συστρεφομένου 5 ζεύγους - 4 ζευγών κατ. 5 Καλώδιο δικτύου 4x2x0,50mm2 FTP Cat 5e συστρεφομένου ζεύγους - 4 ζευγών κατ. 5 Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 4 αγωγών RJ11 χρώμα μαύρο Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 4 αγωγών RJ11 χρώμα λευκό Καλώδιο σπιράλ ακουστικού RJ10 2m χρώμα μαύρο Καλώδιο σπιράλ ακουστικού RJ10 2m χρώμα λευκό Καλώδιο επίγειας κεραίας τηλεόρασης ομοαξονικό με θωράκιση 75Ω/110dB πίνακας πλαστικός εξωτερικός με πόρτα, 1 σειράς, 4 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός εξωτερικός με πόρτα, 1 σειράς, 8 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός εξωτερικός με πόρτα, 1 σειρας,12 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός εξωτερικός με πόρτα ΙΡ40, 2 σειρών, 24 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου ΜΕΤΡΟ 305 ΜΕΤΡΟ 200 ΜΕΤΡΟ 300 ΜΕΤΡΟ 200 3, ,90 6,90 344,85 0,23 356,85 0,35 107,97 0,09 18,60 0,09 27,90 1,38 27,68 1,38 27,68 0,14 27,00 9,79 48,97 12,05 60,25 14,46 72,28 20,25 101,26 12

13 Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας μεταλλικός Η πίνακας μεταλλικός Η πίνακας μεταλλικός Η πίνακας μεταλλικός πίνακας πλαστικός εξωτερικός με πόρτα ΙΡ40, 3 σειρών, 36 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός χωνευτός με πόρτα ΙΡ40, 2 σειρών, 24 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός χωνευτός με πόρτα ΙΡ40, 2 σειρών, 36 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός χωνευτός με πόρτα ΙΡ40, 3 σειρών, 48 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός ΙΡ55 με την φλάντζα του, 1 σειράς, 12 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός ΙΡ55 με την φλάντζα του, 2 σειράς, 24 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός ΙΡ55 με την φλάντζα του, 3 σειράς, 36 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός ΙΡ55 με την φλάντζα του, 3 σειράς, 48 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 4 ΤΕΜ 1 27,86 278,60 15,16 30,31 27,26 54,51 34,36 34,36 34,00 68,00 47,00 188,00 58,00 116,00 80,00 80,00 13

14 Η πίνακας μεταλλικός Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η Εξαρτήματα Η Εξαρτήματα Η Εξαρτήματα πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός ΙΡ55 με την φλάντζα του, 4 σειράς, 76 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου διακόπτης απλός μονός χωνευτός λευκός διακόπτης "αλέρετούρ" μονός ακραίος χωνευτός λευκός διακόπτης "κομιτατερ" διπλός χωνευτός λευκός διακόπτης "αλέρετούρ" διπλός ακραίος χωνευτός λευκός διακόπτης τριπλός "κομιτατερ" χωνευτός λευκός διακόπτης απλός μονός εξωτερικός στεγανός IP54 διακόπτης διπλός "κομιτατερ" εξωτερικός στεγανός IP54 ρυθμιστής φωτισμού (ροοστάτης) ΩΜΙΚΟΣ 1000W Χρονοδιακόπτης ράγας προγραμματιζόμενος ημερήσιος με εφεδρεία 230V,16A με βήμα τουλάχιστον 15 λεπτά Θερμοστάτης χώρου με ποτενσιόμετρο ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας και διακόπτη on-off ΤΕΜ 1 ΤΕΜ ,00 94,00 2,50 75,00 2,50 25,00 3,00 75,00 3,00 30,00 3,00 30,00 2,59 51,72 3,21 64,10 27,23 54,45 36,05 180,25 14,60 73,00 14

15 Η Εξαρτήματα Επίτοιχο χειριστήριο για έλεγχο fan coil units δισωληνίου δικτύου για έλεγχο ανεμιστήρα ή βάνας, τεχνολογίας διαφράγματος αερίου, με διακόπτη off και επιλογής των τριών ταχυτήτων του ανεμιστήρα και με διακόπτη χειμώνα θέρους. ΤΕΜ 7 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 2,5 mm 2. ΣΕΙΡΑ 10 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 4 mm 2 ΣΕΙΡΑ 10 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 6 mm 2. ΣΕΙΡΑ 10 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 10 mm 2. ΣΕΙΡΑ 10 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 16 mm 2. ΣΕΙΡΑ 5 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 25 mm 2. ΣΕΙΡΑ 5 Κλέμμες "κυπαρισσάκι" 6 mm 2. ΣΕΙΡΑ 20 Κλέμμες "κυπαρισσάκι" 10 ΣΕΙΡΑ 8 mm 2. Κλέμμες "κυπαρισσάκι" 16 ΣΕΙΡΑ 10 mm 2. Κλέμμες "κυπαρισσάκι" 25 ΣΕΙΡΑ 5 mm 2. Κλέμμες "κυπαρισσάκι" 35 ΣΕΙΡΑ 5 mm 2. κλεμμες ράγας 2,5 mm 2 ΤΕΜ 30 κλεμμες ράγας 4 mm 2 ΤΕΜ 30 κλεμμες ράγας 6 mm 2 κλεμμες ράγας 10 mm 2 10,92 76,44 0,50 5,04 0,50 5,04 0,53 5,25 0,81 8,05 1,61 8,05 2,80 14,00 0,43 8,50 0,43 3,40 0,43 4,25 0,64 3,18 0,91 4,54 0,22 6,45 0,24 7,29 0,42 8,30 0,47 9,46 15

16 Η block διανομής Η block διανομής Η block διανομής Η block διανομής Η32000 κάψες Η32000 κάψες Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά κλεμμες ράγας 16 mm 2 κλεμμες ράγας 25 mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού γείωσης 10mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού γείωσης 16mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού γείωσης 25mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού γείωσης 35mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού ΤΕΜ 3 γείωσης 50mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού γείωσης 70mm 2 block διανομής μονοπολικό ράγας 80Α block διανομής μονοπολικό ράγας 125Α block διανομής μονοπολικό ράγας 160Α block διανομής τετραπολικό ράγας ΤΕΜ 4 125Α Κάψες (caps) σύνδεσης καλωδίων 0 1,5 mm 2 Κάψες (caps) σύνδεσης καλωδίων 0 2,5 mm 2 κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με καπάκι αυτοκόλλητο 20 x 13 mm Κανάλι διέλευσης καλωδίων δαπέδου γκρι 50Χ13 (τύπου KASSINAKI) Κανάλι διέλευσης καλωδίων δαπέδου γκρι 75Χ18 (τύπου KASSINAKI) κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με καπάκι 25x25 mm ΜΕΤΡΟ 500 ΜΕΤΡΟ 20 ΜΕΤΡΟ 20 ΜΕΤΡΟ 100 1,00 9,98 1,86 18,55 0,38 1,89 0,59 2,93 1,35 6,75 1,68 8,42 1,86 5,59 3,12 6,23 7,77 15,54 18,34 36,68 26,60 53,20 26,25 105,00 0,03 5,60 0,04 8,20 1,47 735,00 3,83 76,66 4,38 87,54 1,00 100,30 16

17 Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σπιράλ Η σπιράλ Η σπιράλ κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με καπάκι 35x20 mm ΜΕΤΡΟ 50 κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με ΜΕΤΡΟ 50 καπάκι 40x25 mm κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με ΜΕΤΡΟ 50 καπάκι 40x40 mm κανάλι διελευσης καλωδιων λευκό με ΜΕΤΡΟ 50 καπάκι 60x40 mm κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με ΜΕΤΡΟ 50 καπάκι 100x40 mm κανάλι πινάκων διάτρητο 15x17 mm ΜΕΤΡΟ 4 κανάλι πινάκων διάτρητο 25x30 mm ΜΕΤΡΟ 4 κανάλι πινάκων διάτρητο 40x40 mm ΜΕΤΡΟ 4 σχάρα καλωδίων διάτρητη προγαλβανισμενη ελαφρού τύπου 100x60x0,75 mm ΜΕΤΡΟ 30 σχάρα καλωδίων διάτρητη προγαλβανισμενη ΜΕΤΡΟ 20 ελαφρού τύπου 200x60x0,75 mm σύνδεσμος σχαρών 60 mm 0 γωνία στήριξης πρόβολος L=100 mm 0 γωνία στήριξης πρόβολος L=200 mm ΤΕΜ 40 καπάκι σχάρας 100x15x0,75 mm ΜΕΤΡΟ 50 καπάκι σχάρας 200x15x0,75 mm ΜΕΤΡΟ 20 σπιράλ καλωδίων FLEXIBLE Φ16 ΜΕΤΡΟ 30 σπιράλ καλωδίων FLEXIBLE Φ18 ΜΕΤΡΟ 30 σπιράλ καλωδίων FLEXIBLE Φ20 ΜΕΤΡΟ 30 1,20 60,00 1,59 79,50 1,82 90,95 2,52 125,80 4,85 242,25 1,45 5,80 1,45 5,80 2,05 8,19 2,27 68,04 3,12 62,44 0,47 23,45 0,85 84,70 1,06 42,28 1,67 83,30 2,53 50,54 0,67 20,22 0,77 22,98 0,88 26,28 17

18 Η σπιράλ Η στυπιοθλήπτης Η στυπιοθλήπτης Η στυπιοθλήπτης Η στυπιοθλήπτης Η στυπιοθλήπτης Η στυπιοθλήπτης Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα σπιράλ καλωδίων FLEXIBLE Φ25 ΜΕΤΡΟ 30 στυπιοθλήπτης Νο: 13,5 ΤΕΜ 30 στυπιοθλήπτης Νο: 16 ΤΕΜ 30 στυπιοθλήπτης Νο: 21 ΤΕΜ 15 στυπιοθλήπτης Νο: 29 στυπιοθλήπτης Νο: 36 στυπιοθλήπτης Νο: 42 ΤΕΜ 3 ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25 ΚΟΥΤΙ 1 ρόκα στήριξης καλωδίων 7/25 ΚΟΥΤΙ 4 ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 8/35 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 9/25 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 9/35 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 10/25 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 12/25 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 12/35 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 13/35 ΚΟΥΤΙ 1 ρόκα στήριξης καλωδίων 14/35 ΚΟΥΤΙ 1 1,13 33,90 0,36 10,89 0,36 10,89 0,54 8,04 0,89 8,94 1,82 9,09 2,37 7,11 1,60 1,60 1,70 6,80 1,70 8,50 1,80 9,00 1,90 9,50 2,00 10,00 2,10 10,50 2,10 10,50 2,50 12,50 2,90 14,50 3,30 3,30 3,30 3,30 18

19 Η ρόκα Η ρόκα Η δεματικά Η δεματικά Η δεματικά Η δεματικά Η δεματικά Η δεματικά Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα ρόκα στήριξης καλωδίων 15/35 ΚΟΥΤΙ 1 ρόκα στήριξης καλωδίων 16/45 ΚΟΥΤΙ 1 Δεματικά λευκά (CABLE TIES) 200x2,6 mm Δεματικά λευκά (CABLE TIES) 200x3,6 mm Δεματικά λευκά (CABLE TIES) 290x3,6 mm Δεματικά λευκά (CABLE TIES) 390x4,8 mm Δεματικά μαύρο (CABLE TIES) 430x4,8 mm Δεματικά μαύρο (CABLE TIES) 370x7,6 mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για μπετό 6mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για μπετό 7mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για μπετό 8mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για μπετό 10mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για μπετό 12mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για τούβλο 6mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για τούβλο 7mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για τούβλο 8mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για τούβλο 10mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για τούβλο 12mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για γυψοσανίδα 6mm ΤΕΜ 400 ΤΕΜ 400 ΤΕΜ 400 ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ 10 ΚΟΥΤΙ 2 ΚΟΥΤΙ 5 ΚΟΥΤΙ 5 ΚΟΥΤΙ 2 ΚΟΥΤΙ 10 ΚΟΥΤΙ 2 ΚΟΥΤΙ 5 ΚΟΥΤΙ 5 ΚΟΥΤΙ 2 0 3,30 3,30 3,00 3,00 0,01 4,20 0,02 9,24 0,02 9,92 0,04 12,60 0,08 16,38 0,09 9,07 1,00 10,00 1,10 2,20 1,50 7,50 2,30 11,50 4,20 8,40 1,00 10,00 1,10 2,20 1,50 7,50 2,30 11,50 4,20 8,40 0,15 15,40 19

20 Η ούπα Η πρίζα Η πρίζα Η πρίζα Η πρίζα Η πρίζα Η πρίζα Η πολύπριζο Η πολύπριζο Η πολύπριζο Η πολύπριζο Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για γυψοσανίδα 8mm ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) χωνευτή 16Α ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) χωνευτή με καπάκι 16Α ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) χωνευτή τριπλή 16Α ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) εξωτερικός με καπάκι 16Α ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) εξωτερικός διπλός με καπάκι 16Α ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) ράγας πίνακα 16Α πολυπριζο Schuko (σούκο) 3 θέσεων ίσιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 3 θέσεων πλαγιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 4 θέσεων ισιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοιχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 4 θέσεων πλαγιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) 0 0 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ ,20 20,00 1,90 95,00 2,50 50,00 3,50 70,00 2,40 72,03 6,77 135,32 2,00 80,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,33 23,25 2,33 58,13 20

21 Η πολύπριζο Η πολύπριζο Η πολύπριζο Η πολύπριζο Η φις Η φις Η φις Η φις Η φις Η βιομηχανική πριζα πολυπριζο Schuko (σούκο) 5 θέσεων ίσιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 5 θέσεων πλάγιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 3 θέσεων πλάγιο με καλώδιο 1,5 m, 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 4 θέσεων πλαγιο με καλώδιο 1,5 m, 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) προέκτασης 16Α ρευματολήπτης Schuko (φις αρσενικό) 16Α- ίσιο ρευματολήπτης Schuko (φις αρσενικό) 16Αγωνιακό ρευματοδότης Schuko καουτσούκ (πρίζα σούκο) προέκτασης 16Α ρευματολήπτης Schuko καουτσούκ (φις αρσενικό) 16Αίσιο ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5x16Α επιτοίχιος (τριφασική πρίζα) 3P+N+E /400V/IP44 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 40 2,77 27,74 2,77 83,22 3,22 64,48 3,62 72,36 0,80 16,00 0,80 24,00 0,83 33,20 2,52 12,61 1,99 9,96 10,00 20,00 21

22 Η βιομηχανική πριζα Η βιομηχανική πριζα Η βιομηχανική πριζα Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η μπάλαστ Η μπάλαστ ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5x32Α επιτοίχιος (τριφασική πρίζα)3p+n+e /400V/IP44 ρευματολήπτης βιομηχανικού τύπου 5x16Α (τριφασικό φίς)3p+n+e /400V/IP44 ρευματολήπτης βιομηχανικού τύπου 5x32Α (τριφασικό φίς)3p+n+e /400V/IP44 κυτίο διακόπτη χωνευτό κυτίο διακλάδωσης χωνευτό κυτίο διακόπτη γυψοσανίδας κυτίο διακλάδωσης γυψοσανίδας Φ60 με καπάκι καπάκια για "μπουατ" με αυτιά μικρα καπάκια για "μπουατ" με αυτιά μεγάλα κουτί διακλάδωσης εξωτερικό στεγανό πρεσσαριστα IP 54 80x80x50 κουτί διακλάδωσης εξωτερικό στεγανό με βίδα IP x100x55 κουτί διακλάδωσης εξωτερικο στεγανο με βίδα IP x120x80 Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=1x18W Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=2x18W ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 8 ΤΕΜ 3 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 0,08 1,54 1,11 22,16 0,78 23,43 0,78 23,43 0,09 27,90 0,18 8,75 2,54 76,23 6,72 53,76 14,62 43,85 10,00 200,00 10,00 100,00 22

23 Η μπάλαστ Η μπάλαστ Η μπάλαστ Η μπάλαστ Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=4x18W Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=1x36W Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=2x36W Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=1x58W Κλιπ αρσενικό ακουστικού RJ11 4p4c Κλιπ αρσενικό τηλεφώνου RJ11 6p4c Κλιπ αρσενικό τηλεφώνου RJ45 8p8c Πρίζα δικτύου μονή εξωτερική RJ45, Cat5E-6/ UTP Πρίζα δικτύου RJ45 χωνευτή Cat5E-6/ UTP Πρίζα τηλεφώνου RJ11 εξωτερική μονή (αυτοκόλλητη) Πρίζα τηλεφώνου RJ11 εξωτερική διπλή (αυτοκόλλητη) Πρίζα τηλεφώνου RJ11 εξωτερική doublex ΤΕΜ 60 ΤΕΜ 70 0 ΤΕΜ 300 ΤΕΜ 300 ΤΕΜ 40 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 40 (αυτοκόλλητη) Πρίζα τηλεφώνου RJ11 χωνευτή ανταπτορας ενωτικο για κλιπ τηλεφώνου - θηλυκό σε θηλυκό- (μουφα) 10,00 600,00 10,00 200,00 10,00 700,00 10,00 200,00 0,04 3,50 0,04 10,80 0,10 30,90 4,03 161,08 8,20 82,00 0,85 25,41 1,19 35,61 1,20 48,00 3,00 60,00 0,71 7,13 23

24 Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικές συσκευές Η τηλεφωνικές συσκευές Η τηλεφωνικές συσκευές Η τηλεφωνικές συσκευές Η πυκνωτές Η πυκνωτές Η πυκνωτές Η πυκνωτές ανταπτορας πολυφις για κλιπ τηλεφώνου - από αρσενικό σε 2 θηλυκά doublex ανταπτορας πολυφις για κλιπ τηλεφώνου - από αρσενικό σε 3 θηλυκά doublex ανταπτορας 2 γραμμών L1 & L2 για κλιπ τηλεφώνου - από αρσενικό σε 2 θηλυκά επιτραπέζια τηλεφωνική συσκευή αναλογικού τονικού σήματος τουλάχιστον 10 προγραμματιζόμενες μνήμες, πλήκτρο R (Recall key), πλήκτρο επανάκλησης τελευταίας κλήσης, ρυθμιζόμενο χρόνος flash και ρυθμίσεις ήχων. επιτραπέζια τηλεφωνική συσκευή αναλογικού τονικού σήματος, ρυθμιζόμενος χρόνος flash και ρυθμίσεις ήχων. επιτοίχια τηλεφωνική συσκευή αναλογικού τονικού σήματος με πληκτρολόγιο στο ακουστικό επιτραπέζια ασύρματη τηλεφωνική συσκευή αναλογικού τονικού σήματος πυκνωτές για κλιματιστικές μονάδες 20μF πυκνωτές για κλιματιστικές μονάδες 25μF πυκνωτές για κλιματιστικές μονάδες 30μF πυκνωτές για κλιματιστικές μονάδες 40μF ,88 43,90 0,79 7,85 0,56 27,90 35,70 356,95 26, ,30 13,84 69,22 42,00 420,00 6,00 60,00 6,00 60,00 7,00 70,00 7,00 70,00 24

25 Η πυκνωτές Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης πυκνωτές για κλιματιστικές μονάδες 50μF μύτης με μόνωση πρεσσαριστο διατομής 1mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 1,5 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 2,5 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 4mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 6 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 10 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 16 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 25 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 35 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 50 mm 2. ακροδεκτης χωρις μονωση, διατομής αγωγού 10 6mm ακροδεκτης χωρις μονωση, διατομής αγωγού 10 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 16 6mm ΤΕΜ 30 8,00 80,00 0,01 0,92 0,01 0,93 0,01 1,12 0,02 2,00 0,03 3,31 0,04 4,00 0,06 6,00 0,12 6,00 0,14 7,00 0,40 12,00 0,17 3,42 0,17 3,42 0,22 4,32 25

26 χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 16 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 16 10mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 25 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 25 10mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 25 12mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 35 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 35 10mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 35 12mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 50 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 50 10mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 50 12mm 0,22 4,32 0,22 4,32 0,42 8,46 0,42 8,46 0,42 8,46 0,52 10,44 0,52 10,44 0,52 10,44 0,78 7,83 0,78 7,83 0,78 7,83 26

27 χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 70 10mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 70 12mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 70 14mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 95 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 95 10mm ακροδεκτης χωρις μονωση, διατομής αγωγού 95 12mm Φωτιστικό οροφής εξωτερικό μεταλλικό (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) 2x36 W με παραβολικές περσίδες Φωτιστικό οροφής εξωτερικό μεταλλικό (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) 4x18 W με παραβολικές περσίδες Φωτιστικό ψευδοροφής αλουμινίου (χωνευτό) (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) 4x18 W με παραβολικές περσίδες Φωτιστικό ψευδοροφής αλουμινίου (χωνευτό) (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) 4x18 W με προστατευτικό κάλυμμα ΤΕΜ 8 1,13 11,34 1,13 11,34 1,13 11,34 1,76 8,78 1,76 8,78 1,76 8,78 32,09 256,68 34,28 171,42 31,15 155,74 40,12 200,62 27

28 φωτιστικό οροφής πλαστικό στεγανό ΙΡ65 με κάλυμμα 1x18 W (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) ΤΕΜ 6 φωτιστικό οροφής πλαστικό στεγανό ΙΡ65 με κάλυμμα 1x36 W (με 5 ηλεκτρονικό μπαλαστ) φωτιστικό οροφής πλαστικό στεγανό ΙΡ65 με κάλυμμα 2x18 W (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) φωτιστικό οροφής πλαστικό στεγανό ΙΡ65 με κάλυμα 2x36 W (με ηλεκτρονικο μπαλαστ) Φωτιστικό πάγκου 1x18W, Τ8, κλειστό πομπέ, ηλεκτρονικό ballast Φωτιστικό ασφαλείας με leds ικανής απόδοσης ΤΕΜ lm/90min προβολέας αλουμινίου εξωτερικός led 10W ΙΡ65 προβολέας αλουμινίου εξωτερικός led 30W ΙΡ65 προβολέας αλουμινίου εξωτερικός led 50W ΤΕΜ 3 ΙΡ65 βάση γλόμπου πορσελάνης Ε27 ίσια βάση γλόμπου πορσελάνης Ε27 κυρτή βάση γλόμπου βακελίτη Ε27 ίσια βάση γλόμπου βακελίτη Ε27 κυρτή γυάλα γλόμπου αρματουρας διαμέτρου Φ16cm 20,16 120,96 23,94 598,50 22,46 112,31 28,63 286,30 15,75 157,50 21,34 640,05 21,70 108,50 54,60 273,00 73,50 220,50 1,03 10,26 1,34 13,44 1,35 13,45 1,35 13,46 2,60 26,00 28

29 Η ανεμιστήρας Η ανεμιστήρας Η ανεμιστήρας Η ανεμιστήρας Η ανεμιστήρας Η ανεμιστήρας Η οικονομίας Καραβοχελώνα πλαστική Ε27, 60W IP44 λευκό με μεταλλικό πλέγμα φωτιστικό κήπου από ανοξείδωτο ατσάλι κυλινδρικό Ε27, 230V, ύψος 65cm. μπαλαντέζα φωτισμού συνεργείου με καλώδιο 10m και ενσωματωμένο ΤΕΜ 3 διακόπτη, ΙΡ20, Ε27, 60W, 230V Μπαλαντέζα προβολέας φορητός ιωδινης 500W με καλώδιο 1,5μ αλουμινίου ΙP54 ΣΤΕΓΑΝΟΣ Ανεμιστήρας επιτραπέζιος περιστρεφόμενος διαμέτρου πτερυγίων ΤΕΜ 15 40cm, 3 ταχύτητες περιστροφής, 230 V Ανεμιστήρας επιδαπέδιος με ορθοστάτη μεταλλικός περιστρεφόμενος διαμέτρου πτερυγίων cm, 3 ταχύτητες περιστροφής, 230 V Ανεμιστήρας επίτοιχος περιστρεφόμενος διαμέτρου πτερυγίων 40cm, 3 ταχύτητες περιστροφής, 230 V Ανεμιστήρας οροφής λευκός, 3 πτερυγιών, διαμέτρου 140 cm (56 ), 5 ταχύτητες περιστροφής, επιτοίχιο χειριστήριο, 230 V Χειριστήριο ανεμιστήρα οροφής 5 ταχυτήτων Εξαεριστήρας (βεντιλατερ) λουτρού WC διαμέτρου 10cm, ~100m 3 /h 230V Λάμπες οικονομίας Ε14 8W, 230V 3,10 31,03 30,64 306,42 7,31 21,93 20,00 40,00 20,00 300,00 25,00 250,00 25,00 250,00 24,50 245,00 4,37 43,68 17,37 173,71 2,45 24,51 29

30 Η οικονομίας Η οικονομίας Η οικονομίας Η οικονομίας Η οικονομίας Η οικονομίας Η φθορισμού Η φθορισμού Η φθορισμού Η φθορισμού Η φθορισμού Η φθορισμού Η φθορισμού Η led Η led Η led Η led Η αλογόνου Η αλογόνου Λάμπες οικονομίας Ε14 11W,230V Λάμπες οικονομίας Ε27 8W,230V ΤΕΜ 160 Λάμπες οικονομίας Ε27 11W,230V ΤΕΜ 80 Λάμπες οικονομίας Ε27 20W,230V Λάμπα οικονομίας Ε27 R63, 13w, 230V Λάμπα οικονομίας GU10, 7W, 230V, Φ50x54mm Λάμπες φθορισμού κυκλικές,22w, G10,T9 Λάμπες φθορισμού κυκλικές,32w, ΤΕΜ 30 G10,T9 Λάμπες φθορισμού 18W,G13,T8, 0,60m ΤΕΜ 600 Λάμπες φθορισμού 36-1W,G13,T8, 1m 0 Λάμπες φθορισμού 36W,G13,T8, 1,20m 00 Λάμπες φθορισμού 58W,G13,T8, 1,50m 0 Λαμπα φθοριου 8W, white T5, 30cm (φωτιστικο ασφαλειας) Λάμπα led σφαιρική Ε27 5W, 230V 0 Λάμπα led σφαιρική Ε27 10W, 230V led Τ8,10W, 220/240V, Φ26x600mm led Τ8,18W, 220/240V, Φ26x1200mm Λάμπες αλογόνου/ ιωδίνης 2 άκρων 100W, 78mm Λάμπες αλογονου/ ιωδίνης 2 άκρων, 150W 78mm ΤΕΜ 80 ΤΕΜ 80 2,45 24,51 3,46 553,76 3,46 276,88 5,62 112,48 7,57 75,71 5,11 102,20 5,40 53,95 4,81 144,27 1,03 617,40 1,10 55,00 1,08 539,00 1,19 119,00 4,23 42,25 4,55 227,50 6,93 138,60 10,50 840,00 15, ,00 3,84 38,35 4,00 40,00 30

31 Η αλογόνου Η αλογόνου Η αλογόνου Η αλογόνου Η αλογόνου Η PL Η PL Η ΜR16 Η ΜR16 Η διάφορες Η ρελέ Η ρελέ Η ρελέ λυχνίας Η ρελέ λυχνίας Η ρελέ λυχνίας Λάμπες αλογόνου/ ιωδίνης 2 άκρων, 100W, 118mm Λάμπες αλογόνου/ ιωδίνης 2 άκρων, 150W, 118mm Λάμπες αλογόνου/ ιωδίνης 2 άκρων, 200W, 118mm Λάμπες αλογόνου/ ιωδίνης 2 άκρων, 300W, 118mm Λάμπες ιωδίνης 2 άκρων, 500W, 118mm Λάμπα PL-C /2 ακιδων/ 18W /4000k Λάμπα PL-C /2 ακιδων/ 26W /4000k ΤΕΜ 40 Λάμπα δικροϊκή αλογόνου MR16 κλειστή με γυαλάκι GU5,3-- 12V, 20 W 0 Λάμπα δικροϊκή MR16 με γυαλάκι ΤΕΜ 30 42V 20W Λάμπα ψυγείου Ε14, 15W, 230V ηλεκτρονόμος (ρελε) ράγας-2 επαφών ανοικτές, 25Α, 230V ηλεκτρονόμος (ρελε) ράγας-3 επαφών ανοικτές, 40Α, 230V ρελε λυχνίας πηνιο 110V, 2 μεταγωγικές επαφές 10Α-250V, 8 pins για προσαρμογή σε βάση (ενδεικτικός τύπος finder ) ρελε λυχνίας πηνίο 110V, 3 μεταγωγικές επαφές 10Α-250V, 11 pins για προσαρμογή σε βάση (ενδεικτικός τύπος finder ) ρελε λυχνίας πηνίο 110V, 4 μεταγωγικές επαφές 7Α-250V, 14 pins για προσαρμογή σε βάση (ενδεικτικός τύπος finder ) ΤΕΜ 15 ΤΕΜ 15 ΤΕΜ 15 4,00 40,00 4,00 40,00 4,00 20,00 4,00 20,00 4,00 8,00 3,38 67,60 3,38 135,20 2,41 120,25 5,00 150,00 1,63 16,25 13,58 67,90 21,42 42,84 7,98 119,70 8,48 127,16 7,40 111,03 31

32 Η ρελέ διαφυγής Η ρελέ διαφυγής Η ρελέ διαφυγής Η ρελέ διαφυγής Η ρελέ διαφυγής Η ρελέ διαφυγής Η ενδεικτική λυχνία ράγας Η ενδεικτική λυχνία ράγας Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγής 30mA, 2 επαφών (φάση +ουδέτερο), 40Α, αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγής 30mA, 2 επαφών (φάση +ουδέτερο), 63Α, αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγής 30mA, 4 επαφών (3φασεις +ουδέτερο), 40Α, αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγής 30mA, 4 επαφών (3φασεις +ουδερετο), 63Α, αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγής 30mA, 4 επαφών (3φασεις +ουδέτερο), 80Α, αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγης 30mA, 4 επαφών (3φασεις +ουδέτερο), 100Α, ενδεικτική λυχνία μονή ράγας πίνακα ΤΕΜ 8 ΤΕΜ 3 ενδεικτική λυχνία τριπλή ράγας πίνακα ΤΕΜ 30 Ταινία μονωτική διάφορα χρώματα 19 mm x 20 m Ταινία μονωτική διάφορα χρώματα 38 mm x 20 m starter για λυχνίες φθορισμού 4-22W V starter για λυχνίες φθορισμού 4-80W V κάλυμμα διάκενου ηλεκτρικών πινάκων 0 Μπουτόν ενδιάμεσο (πουαρ) 220V, 6A 0 Ντουί λάμπας φθορισμού Τ8 ασφαλείας 0 ντουί πορσελάνης Ε27 ντουί πορσελάνης GU 10 32,55 260,40 56,00 280,00 44,45 222,25 73,15 219,45 115,50 231,00 126,00 252,00 2,49 49,70 5,00 150,00 0,84 42,00 1,13 56,70 0,44 21,80 0,41 20,50 0,34 16,85 0,70 34,85 0,49 49,10 0,34 3,43 0,43 8,66 32

33 Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία ντουί πορσελάνης MR 16 μονοφασικες περονωτές γέφυρες 63Α 10mm 2 τριφασικέςφασικες περονωτές γέφυρες ΤΕΜ 15 63Α 10mm 2 μούφα ευθείας σύνδεσης αγωγών - χαμηλής τάσης χυτοριτίνης ΤΕΜ 1 διατομής αγωγού 4x16 mm 2 μούφα ευθείας σύνδεσης αγωγών - χαμηλής τάσης χυτοριτίνης διατομής αγωγού 4x25 mm 2 μούφα ευθείας συνδεσης αγωγών - χαμηλής τάσης χυτοριτίνης διατομής αγωγού 4x35 mm 2 μούφα ευθείας σύνδεσης αγωγών - χαμηλής τάσης χυτοριτίνης διατομής αγωγού 4x50 mm 2 πρέσα τηλεφώνου πλαστική για 4P4C, 6P2C ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 3 πρέσα τηλεφώνου μεταλλική για 8P8C εργαλείο συρμάτωσης - αποσυρμάτωσης (καρφωτικό) τηλεφωνικού καλωδίου UTP διαμέτρου 0,4-0,6 mm 2 σε οριολοριδα KRONE 0,40 8,02 2,12 10,61 6,43 96,41 31,42 31,42 31,42 31,42 47,25 47,25 71,39 71,39 8,00 24,00 12,00 24,00 13,32 26,64 33

34 Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η Μπαταρίες εργαλείο συρμάτωσης - αποσυρμάτωσης (καρφωτικό) τηλεφωνικού καλωδίου UTP διαμέτρου 0,4-0,6 mm 2 σε οριολοριδα, με ελατηριωτό μηχανισμό και ρυθμιζόμενη δύναμη ελατηρίου, ενσωματωμένο κόφτη αγωγού. ατσαλίνα πλαστική 5m ΤΕΜ 3 ατσαλίνα πλαστική 10m κόφτης καλωδίων 1000V, Cu + Al Φ15/50mm 2 κόφτης καλωδίων με λειτουργία καστάνιας Cu + Al Φ32/240 ΤΕΜ 1 mm 2 Τσιμπίδα για το πρεσάρισμα μυτών ακροχυτωνίων για την ρυτίδωση σύνδεσης κλώνων ΤΕΜ 1 σύμφωνα με DIN 46228, δυνατότητας 0,5 έως 16 mm 2 πρέσα ακροδεκτών καλωδίων από 6-50 ΤΕΜ 1 mm 2 κλειδί για πίνακες 4 διαφορετικών κλειδαριών - "σταυρός" γάντια προστασίας ηλεκτρολόγων 1000V Δοκιμαστικό μεγάλο υψηλής προστασίας Δοκιμαστικό μικρό υψηλής προστασίας λαβή αφαίρωσεις μαχαιρωτών ασφαλειών Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ 1,5V LR03 (μινιον) ΤΕΜ ,40 66,80 3,09 9,26 4,27 8,53 19,40 38,80 322,60 322,60 32,11 32,11 96,80 96,80 8,50 42,50 36,20 181,00 1,10 22,00 1,60 32,00 5,63 28,14 0,30 360,00 34

35 Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ 1,5V LR6 (μικρές) Μπαταρίες αλκαλικές C 1,5V LR14 (μεσαίες) Μπαταρίες αλκαλικές D 1,5V LR20 (μεγάλες) Μπαταρίες αλκαλικές 9V 6LR61 (πλακέ) Μπαταρίες λιθίου τύπου κουμπιού 3V CR2032L Μπαταρίες λιθίου τύπου κουμπιού 3V CR2025L Μπαταρία επαναφορτιζόμενη ΑAΑ 1,2 V 800mAh Nickel Metal Hydride (NIMH) Μπαταρία επαναφορτιζόμενη AΑ 1,2 V 2300mAh Nickel Metal Hydride (NIMH) μπαταριές μολύβδου Pb συναγερμού 12V 7Ah μπαταριές μολύβδου Pb συναγερμού 12V 2,3Ah ΤΕΜ ΤΕΜ 60 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 0,30 480,00 0,90 54,00 1,30 13,00 1,74 52,20 0,50 15,00 0,50 5,00 1,50 45,00 1,50 30,00 15,00 150,00 15,00 150, ,5 ΣΥΝΟΛΟ 5 ΦΠΑ 8412,84 ΓΕΝΙΚΟ 44990,3 ΣΥΝΟΛΟ 9 35

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 04/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 25/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 25/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Προμηθειών Κοζάνη 2-07-2014 Πληροφορίες: Kωστάκη Κ. ΤΗΛ./FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 6/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ 15PROC003075067 ΑΔΑ 7ΨΣΔ4690ΒΩ-ΟΛΞ. Αρ. Πρωτ.: 20247/22-09-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/ 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

AΔΑΜ 15PROC003075067 ΑΔΑ 7ΨΣΔ4690ΒΩ-ΟΛΞ. Αρ. Πρωτ.: 20247/22-09-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/ 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ AΔΑΜ 15PROC003075067 ΑΔΑ 7ΨΣΔ4690ΒΩ-ΟΛΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134, ΤΚ 38222, ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818810 2015-06-03

15PROC002818810 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ )

για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 1658 / 19-02-2015 για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12305/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12305/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12305/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 31681410-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 Αρ. Μελέτης: 42/15 FAX: 25551080664

Διαβάστε περισσότερα

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0)

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περαία, 27.02.2014 Τίτλος: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ήµου Θερµαϊκού για το έτος 2014»

Διαβάστε περισσότερα