Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Αθανασιάδης Θεόδωρος Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προϋπολογισμού δαπάνης ποσού έως ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης : Απόφαση Διοικητή με αριθμ. πρωτ / ΑΔΑ: 765Η469ΗΔΧ-ΥΦ9Καταχωρήθηκε με α/α 1251 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Νοσοκομείου. Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ). 2.Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ). 4. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 5. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς- Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης»(Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 6. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ). 7. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».(φ.ε.κ. Α 134/ ). 8. Του Ν. 3867/τ.Α / (ΦΕΚ 128/ ) άρθρο 27 «περί εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών». 9. Του Ν. 4281/ (ΦΕΚ 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 10. Την με υπ. 13 η / Θέμα (8 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για διενέργεια διαγωνισμού και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 11. Την με υπ. 21 η / Θέμα (3 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου έγκρισης των τελικών τεχνικών προδιαγραφών. 12. Την με υπ. 23 η / Θέμα (έκτακτο 3 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για επανάληψη του διαγωνισμού. 2

3 Προκηρύσσεται Πρόχειρος Μειοδοτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 120 ημέρες. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Τμηματικά, κατόπιν συνεννοήσεως με την αποθήκη της Τ.Υ. του Νοσοκομείου. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει : Α ) Φάκελο Οικονομικής προσφοράς Β ) Φάκελο Τεχνικής προσφοράς Α) Στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα περιέχεται το C.D. ( Ελεγμένο από ΙΟΥΣ ) με την προσφορά της εταιρείας καταχωρημένη στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα προμηθειών του Νοσοκομείου και η γραπτή οικονομική προσφορά, εις διπλούν, που θα είναι ακριβής εκτύπωση του C.D. και κάθε σελίδα της θα έχει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας. Β) Στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχεται το C.D. ( Ελεγμένο από ΙΟΥΣ ) με την προσφορά της εταιρείας καταχωρημένη στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα προμηθειών του Νοσοκομείου και η γραπτή τεχνική προσφορά εις διπλούν, που θα είναι ακριβής εκτύπωση του C.D. και θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή του είδους ( χώρα προέλευσης - εργοστάσιο κατασκευής - τύπος - μέγεθος - χαρακτηριστικά - συσκευασία και οτιδήποτε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης ). Θα φέρει την φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης #Θεαγένειο# και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό διακήρυξης, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών της προηγουμένης της κατάθεσης της προσφοράς της εταιρείας και θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./ οικ / Κ.Υ.Α. και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στη συνολική τιμολογιακή αξία. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Η παράδοση των ειδών θα γίνει μέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη μετά την υπογραφή της σύμβασης. 3

4 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). Αυτός που θα ανακηρυχθεί Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των Δύο (2) μηνών), μετά την εκτέλεση της συντήρησης και οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα προσκομισθέντα είδη θα είναι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, σε διαφορετική περίπτωση ο προμηθευτής είναι υπόχρεος σε αντικατάσταση τους. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία το ποσό των έως ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κατάθεση προσφορών έως την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού δηλαδή ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Όλοι οι προσφέροντες, πρέπει οπωσδήποτε, μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα εις διπλούν η εφόσον αυτό είναι αδύνατο λόγω της φύσης τους η της αξίας τους, προσπέκτ. Τα δείγματα αυτά και τα προσπέκτ πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους. Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και 4 εργάσιμες μέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο με τα Τεχνικά στοιχεία. Τα δείγματα θα συνοδεύει δελτίο αποστολής με την ένδειξη (Δείγματα Δωρεάν). Τα δείγματα των ειδών που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης για σύγκριση με τα προσκομιζόμενα. Τα υπόλοιπα εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστραφούν κατά την διαδικασία του ελέγχου, θα επιστραφούν μέσα σε 15 μέρες από την κατακύρωση του διαγωνισμού, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, θα παραμείνουν στην διάθεση του Νοσοκομείου. 2. Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται, απαρέγκλιτα, εντός Πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας τους μέσω FAX. 3.Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 4. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής, των προσφερομένων υλικών. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ποιότητας CE. 4

5 5. Η τιμή της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες της Τ.Υ. του Νοσοκομείου. 6. Για τους όρους εγγύησης και τις άλλες υποχρεώσεις του προμηθευτή θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. 7. Ο χρόνος προσφερόμενης εγγύησης ( για όσα από τα ζητούμενα υλικά είναι απαραίτητο ), να είναι κατ ελάχιστον δύο (2) χρόνια. 8. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ από την ημέρα υπογραφής και για (1) χρόνο και θα μπορούν με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου να παραταθούν μέχρι και τέσσερις (4) μήνες. 9. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται με την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 5% της αξίας του τιμήματος και με τη λήξη της θα επιστρέφεται, η οποία θα εξασφαλίζει την καλή εκτέλεση των όρων της. Θεσσαλονίκη Η Διοικητής Δρ Ευαγγελία Κουρτέλη - Ξουρή 5

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2015 Α/Α ΚΩΔΙΚΟ Σ ΕΙΔΟΥΣ αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 10Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 16Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 20Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 25Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 10Α 6kA καμπύλης Κ αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 16Α 6kA καμπύλης Κ αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 1Χ 20Α 6kA καμπύλης Κ αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 2Χ 10Α ΝΑ 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 2Χ 16Α ΝΑ 6kA καμπύλης B ΟΜΑΔΑ Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΤΕΜ 120 ΤΕΜ 120 ΤΕΜ 40 ΤΕΜ 40 τεμ αξια/τεμ κοστος 3,50 420,00 3,50 420,00 3,50 140,00 3,50 140,00 6,80 68,00 6,80 68,00 7,00 70,00 9,00 18,00 9,00 18,00 6

7 Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η αυτόματη Η μαχαιρωτή Η μαχαιρωτή Η μαχαιρωτή Η μαχαιρωτή Η μαχαιρωτή αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 2Χ 20Α ΝΑ 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 2Χ 25Α ΝΑ 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 3Χ 10Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 3Χ 16Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 3Χ 20Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 3Χ 25Α 6kA καμπύλης B αυτόματη πίνακα- (μικροαυτόματος) 3Χ 32Α 6kA καμπύλης B Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/C 63A Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/C 80A Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/C 100A Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/C 125A Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/C 160A ΤΕΜ 3 ΤΕΜ 3 ΤΕΜ 3 ΤΕΜ 15 5 ΤΕΜ 15 ΤΕΜ 15 9,00 18,00 9,00 18,00 14,50 43,50 14,50 43,50 14,50 43,50 14,50 145,00 18,00 36,00 3,10 46,50 3,10 62,00 3,50 87,50 3,50 52,50 3,50 52,50 7

8 Η μαχαιρωτή Η μαχαιρωτή Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/D 200A Ασφάλεια Μαχαιρωτή φυσίγγιο τήξης ΝΗ1/D 224A Ασφάλεια DIAZED DII-E27 φυσίγγιο τήξης 10A Ασφάλεια DIAZED DII-E27 φυσίγγιο τήξης 16A Ασφάλεια DIAZED DII-E27 φυσίγγιο τήξης 20A Ασφάλεια DIAZED DII-E27 φυσίγγιο τήξης 25A Ασφάλεια DIAZED DIII-E33 φυσίγγιο τήξης 35A Ασφάλεια DIAZED DIII-E33 φυσίγγιο τήξης 50A Ασφάλεια DIAZED DIII-E33 φυσίγγιο τήξης 63A Ασφάλεια DIAZED DIII-E33 φυσίγγιο τήξης 80A Ασφάλεια DIAZED DIII-E33 φυσίγγιο τήξης 100A Ασφάλεια DIAZED DIV-R1.25 φυσίγγιο τήξης 80A Ασφάλεια DIAZED DIV-R1.25 φυσίγγιο τήξης 100A Ασφάλειας πλήρες set DIAZED DII- E27 (βάση, πώμα, φυσίγγιο, κάλυμμα) Ασφάλειας πλήρες set DIAZED DIII- E33 (βάση, πώμα, φυσίγγιο, κάλυμμα) μήτρα βάσης DIAZED DII-E27 10Α κόκκινο μήτρα βάσης DIAZED DII-E27 16Α γκρι μήτρα βάσης DIAZED DII-E27 20Α μπλε ΤΕΜ 15 ΤΕΜ ΤΕΜ 75 ΤΕΜ 75 ΤΕΜ 75 0 ΤΕΜ 12 ΤΕΜ ,50 52,50 3,50 21,00 0,19 9,50 0,19 9,50 0,19 9,50 0,19 14,25 0,36 27,08 0,36 27,08 0,36 18,05 1,00 10,00 1,00 10,00 1,35 27,04 1,40 28,02 1,36 16,30 2,60 15,58 0,20 10,15 0,20 10,15 0,20 10,15 8

9 Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet Η neozet μήτρα βάσης DIAZED DII-E27 25Α κίτρινο 0 μήτρα βάσης DIAZED DIII-E Α μαύρο μήτρα βάσης DIAZED DIII-E Α λευκό μήτρα βάσης DIAZED DIII-E Α χαλκού πώμα ς DIAZED DII-E27 πώμα ς DIAZED DIII-E33 Ασφάλειες NEOZET D01-14 φυσίγγιο τήξης 10A Ασφάλειες NEOZET D01-14 φυσίγγιο τήξης 16A Ασφάλειες NEOZET D02-18 φυσίγγιο τήξης 20A Ασφάλειες NEOZET D02-18 φυσίγγιο τήξης 25A Ασφάλειες NEOZET D02-18 φυσίγγιο τήξης 35A Ασφάλειες NEOZET D02-18 φυσίγγιο τήξης 50A Ασφάλειες NEOZET D02-18 φυσιγγιο τήξης 63A Ασφάλειες NEOZET D03-30 φυσίγγιο τήξης 80A Ασφάλειες NEOZET D03-30 φυσίγγιο τήξης 100A Ασφάλειας πλήρες set NEOZET D01-14 (βάση, πόμα, φυσίγγιο, κάλυμμα) Ασφάλειας πλήρες set NEOZET D02-18 (βάση, πώμα, φυσίγγιο, κάλυμμα) Ασφάλειας πλήρες set NEOZET D03-30 (βάση, πώμα, φυσίγγιο, κάλυμμα) 0 ΤΕΜ 150 ΤΕΜ ΤΕΜ 72 ΤΕΜ 12 0,22 11,00 0,29 14,50 0,30 14,80 0,32 16,00 0,43 4,31 0,62 6,19 0,25 5,00 0,37 18,55 0,41 61,95 0,43 65,10 0,49 49,00 0,68 67,90 0,68 67,90 2,90 57,96 2,90 57,96 1,48 14,84 3,40 244,44 9,04 108,44 9

10 Η neozet Η neozet Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης πίνακα Η διακόπτης φορτίου Η διακόπτης φορτίου Η διακόπτης φορτίου Η διακόπτης φορτίου Η διακόπτης φορτίου Η καλώδια ενός αγωγού πώμα ς NEOZET D02-18 ΤΕΜ 15 πόμα ς NEOZET D03-30 ΤΕΜ 9 Διακόπτης πίνακα ράγας 1Χ25Α 25kA ΤΕΜ 3 Διακόπτης πίνακα ράγας 1Χ32Α 25kA ΤΕΜ 3 Διακόπτης πίνακα ράγας 1Χ40Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 1Χ63Α 25kA ΤΕΜ 3 Διακόπτης πίνακα ράγας 2Χ40Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 3Χ40Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 3Χ63Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 3Χ80Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 3Χ100Α 25kA Διακόπτης πίνακα ράγας 3Χ125Α 25kA Διακόπτης φορτίου ράγας 3Χ40Α 25kA ΤΕΜ 8 Διακόπτης φορτίου ράγας 3Χ63Α 25kA Διακόπτης φορτίου ράγας 3Χ80Α 25kA ΤΕΜ 3 Διακόπτης φορτίου ράγας 3Χ100Α 25kA Διακόπτης φορτίου ράγας 3Χ125Α 25kA Καλώδιο μονοπολικό H07V-R (ΝΥΑ) 1x1 mm 2 διαφορα χρωματα ΜΕΤΡΟ 300 0,77 11,55 5,31 47,75 3,15 9,45 3,47 10,40 3,75 37,45 4,69 14,07 7,14 35,70 11,69 233,80 15,89 158,90 17,29 86,45 21,70 108,50 26,60 53,20 16,95 135,63 19,92 99,58 22,01 66,02 34,95 69,90 39,57 79,13 0,13 39,00 10

11 Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η καλώδια ενός αγωγού Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Καλώδιο μονοπολικό H07V-R (ΝΥΑ) 1x1,5 mm 2 διάφορα χρώματα ΜΕΤΡΟ 300 Καλώδιο μονοπολικό H07V-R (ΝΥΑ) 1x2,5 mm 2 διάφορα ΜΕΤΡΟ 300 χρώματα Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο H07V-Κ (ΝΥΑF) 1x10 mm 2 ΜΕΤΡΟ 50 διάφορα χρώματα Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο H07V-Κ (ΝΥΑF) 1x16 mm 2 ΜΕΤΡΟ 30 διάφορα χρώματα Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο H07V-Κ (ΝΥΑF) 1x25 mm 2 ΜΕΤΡΟ 30 διάφορα χρώματα Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο H07V-Κ (ΝΥΑF) 1x35 mm 2 ΜΕΤΡΟ 30 διάφορα χρώματα Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο H07V-Κ (ΝΥΑF) 1x50 mm 2 ΜΕΤΡΟ 30 διάφορα χρώματα Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 500 3x1,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 400 3x2,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 50 3x4 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 50 3x6 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-R (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 30 3x10 mm 2 Καλώδιο με μανδύα εύκαμπτο H05VV-F ΜΕΤΡΟ 300 (ΝΥM) 3x1,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα εύκαμπτο H05VV-F ΜΕΤΡΟ 200 (ΝΥM) 3x2,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 200 5x1,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 100 5x2,5 mm 2 Καλώδιο με μανδύα H05VV-U (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 50 5x4 mm 2 0,19 57,30 0,31 93,30 0,91 45,70 1,44 43,20 2,20 65,88 3,05 91,59 4,42 132,63 0,70 348,50 1,08 431,20 2,00 100,00 2,36 118,00 4,37 131,19 0,73 220,20 1,18 236,00 1,08 216,00 1,75 174,90 3,00 150,00 11

12 Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδιο μανδύα Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια τηλεφώνων Η Καλώδια διάφορα Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Καλώδιο με μανδύα H05VV-R (ΝΥM) 5x6 mm 2 ΜΕΤΡΟ 300 Καλώδιο με μανδύα H05VV-R (ΝΥM) ΜΕΤΡΟ 50 Καλώδιο δικτύου 4x2x0,50mm2 UTP Cat 5e 152 ΜΕΤΡΟ συστρεφομένου 5 ζεύγους - 4 ζευγών κατ. 5 Καλώδιο δικτύου 4x2x0,50mm2 FTP Cat 5e συστρεφομένου ζεύγους - 4 ζευγών κατ. 5 Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 4 αγωγών RJ11 χρώμα μαύρο Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 4 αγωγών RJ11 χρώμα λευκό Καλώδιο σπιράλ ακουστικού RJ10 2m χρώμα μαύρο Καλώδιο σπιράλ ακουστικού RJ10 2m χρώμα λευκό Καλώδιο επίγειας κεραίας τηλεόρασης ομοαξονικό με θωράκιση 75Ω/110dB πίνακας πλαστικός εξωτερικός με πόρτα, 1 σειράς, 4 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός εξωτερικός με πόρτα, 1 σειράς, 8 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός εξωτερικός με πόρτα, 1 σειρας,12 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός εξωτερικός με πόρτα ΙΡ40, 2 σειρών, 24 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου ΜΕΤΡΟ 305 ΜΕΤΡΟ 200 ΜΕΤΡΟ 300 ΜΕΤΡΟ 200 3, ,90 6,90 344,85 0,23 356,85 0,35 107,97 0,09 18,60 0,09 27,90 1,38 27,68 1,38 27,68 0,14 27,00 9,79 48,97 12,05 60,25 14,46 72,28 20,25 101,26 12

13 Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας πλαστικός Η πίνακας μεταλλικός Η πίνακας μεταλλικός Η πίνακας μεταλλικός Η πίνακας μεταλλικός πίνακας πλαστικός εξωτερικός με πόρτα ΙΡ40, 3 σειρών, 36 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός χωνευτός με πόρτα ΙΡ40, 2 σειρών, 24 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός χωνευτός με πόρτα ΙΡ40, 2 σειρών, 36 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας πλαστικός χωνευτός με πόρτα ΙΡ40, 3 σειρών, 48 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός ΙΡ55 με την φλάντζα του, 1 σειράς, 12 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός ΙΡ55 με την φλάντζα του, 2 σειράς, 24 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός ΙΡ55 με την φλάντζα του, 3 σειράς, 36 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός ΙΡ55 με την φλάντζα του, 3 σειράς, 48 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 4 ΤΕΜ 1 27,86 278,60 15,16 30,31 27,26 54,51 34,36 34,36 34,00 68,00 47,00 188,00 58,00 116,00 80,00 80,00 13

14 Η πίνακας μεταλλικός Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η διακοπτικό υλικό Η Εξαρτήματα Η Εξαρτήματα Η Εξαρτήματα πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός ΙΡ55 με την φλάντζα του, 4 σειράς, 76 στοιχείων, με μπάρα γείωσης και ουδέτερου διακόπτης απλός μονός χωνευτός λευκός διακόπτης "αλέρετούρ" μονός ακραίος χωνευτός λευκός διακόπτης "κομιτατερ" διπλός χωνευτός λευκός διακόπτης "αλέρετούρ" διπλός ακραίος χωνευτός λευκός διακόπτης τριπλός "κομιτατερ" χωνευτός λευκός διακόπτης απλός μονός εξωτερικός στεγανός IP54 διακόπτης διπλός "κομιτατερ" εξωτερικός στεγανός IP54 ρυθμιστής φωτισμού (ροοστάτης) ΩΜΙΚΟΣ 1000W Χρονοδιακόπτης ράγας προγραμματιζόμενος ημερήσιος με εφεδρεία 230V,16A με βήμα τουλάχιστον 15 λεπτά Θερμοστάτης χώρου με ποτενσιόμετρο ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας και διακόπτη on-off ΤΕΜ 1 ΤΕΜ ,00 94,00 2,50 75,00 2,50 25,00 3,00 75,00 3,00 30,00 3,00 30,00 2,59 51,72 3,21 64,10 27,23 54,45 36,05 180,25 14,60 73,00 14

15 Η Εξαρτήματα Επίτοιχο χειριστήριο για έλεγχο fan coil units δισωληνίου δικτύου για έλεγχο ανεμιστήρα ή βάνας, τεχνολογίας διαφράγματος αερίου, με διακόπτη off και επιλογής των τριών ταχυτήτων του ανεμιστήρα και με διακόπτη χειμώνα θέρους. ΤΕΜ 7 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 2,5 mm 2. ΣΕΙΡΑ 10 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 4 mm 2 ΣΕΙΡΑ 10 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 6 mm 2. ΣΕΙΡΑ 10 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 10 mm 2. ΣΕΙΡΑ 10 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 16 mm 2. ΣΕΙΡΑ 5 Κλέμμες (σειρά) πολυφώτου 25 mm 2. ΣΕΙΡΑ 5 Κλέμμες "κυπαρισσάκι" 6 mm 2. ΣΕΙΡΑ 20 Κλέμμες "κυπαρισσάκι" 10 ΣΕΙΡΑ 8 mm 2. Κλέμμες "κυπαρισσάκι" 16 ΣΕΙΡΑ 10 mm 2. Κλέμμες "κυπαρισσάκι" 25 ΣΕΙΡΑ 5 mm 2. Κλέμμες "κυπαρισσάκι" 35 ΣΕΙΡΑ 5 mm 2. κλεμμες ράγας 2,5 mm 2 ΤΕΜ 30 κλεμμες ράγας 4 mm 2 ΤΕΜ 30 κλεμμες ράγας 6 mm 2 κλεμμες ράγας 10 mm 2 10,92 76,44 0,50 5,04 0,50 5,04 0,53 5,25 0,81 8,05 1,61 8,05 2,80 14,00 0,43 8,50 0,43 3,40 0,43 4,25 0,64 3,18 0,91 4,54 0,22 6,45 0,24 7,29 0,42 8,30 0,47 9,46 15

16 Η block διανομής Η block διανομής Η block διανομής Η block διανομής Η32000 κάψες Η32000 κάψες Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά κλεμμες ράγας 16 mm 2 κλεμμες ράγας 25 mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού γείωσης 10mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού γείωσης 16mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού γείωσης 25mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού γείωσης 35mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού ΤΕΜ 3 γείωσης 50mm 2 σφικτήρας σύνδεσης γυμνού αγωγού γείωσης 70mm 2 block διανομής μονοπολικό ράγας 80Α block διανομής μονοπολικό ράγας 125Α block διανομής μονοπολικό ράγας 160Α block διανομής τετραπολικό ράγας ΤΕΜ 4 125Α Κάψες (caps) σύνδεσης καλωδίων 0 1,5 mm 2 Κάψες (caps) σύνδεσης καλωδίων 0 2,5 mm 2 κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με καπάκι αυτοκόλλητο 20 x 13 mm Κανάλι διέλευσης καλωδίων δαπέδου γκρι 50Χ13 (τύπου KASSINAKI) Κανάλι διέλευσης καλωδίων δαπέδου γκρι 75Χ18 (τύπου KASSINAKI) κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με καπάκι 25x25 mm ΜΕΤΡΟ 500 ΜΕΤΡΟ 20 ΜΕΤΡΟ 20 ΜΕΤΡΟ 100 1,00 9,98 1,86 18,55 0,38 1,89 0,59 2,93 1,35 6,75 1,68 8,42 1,86 5,59 3,12 6,23 7,77 15,54 18,34 36,68 26,60 53,20 26,25 105,00 0,03 5,60 0,04 8,20 1,47 735,00 3,83 76,66 4,38 87,54 1,00 100,30 16

17 Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η κανάλια πλαστικά Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σχάρες μεταλλικές Η σπιράλ Η σπιράλ Η σπιράλ κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με καπάκι 35x20 mm ΜΕΤΡΟ 50 κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με ΜΕΤΡΟ 50 καπάκι 40x25 mm κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με ΜΕΤΡΟ 50 καπάκι 40x40 mm κανάλι διελευσης καλωδιων λευκό με ΜΕΤΡΟ 50 καπάκι 60x40 mm κανάλι διέλευσης καλωδίων λευκό με ΜΕΤΡΟ 50 καπάκι 100x40 mm κανάλι πινάκων διάτρητο 15x17 mm ΜΕΤΡΟ 4 κανάλι πινάκων διάτρητο 25x30 mm ΜΕΤΡΟ 4 κανάλι πινάκων διάτρητο 40x40 mm ΜΕΤΡΟ 4 σχάρα καλωδίων διάτρητη προγαλβανισμενη ελαφρού τύπου 100x60x0,75 mm ΜΕΤΡΟ 30 σχάρα καλωδίων διάτρητη προγαλβανισμενη ΜΕΤΡΟ 20 ελαφρού τύπου 200x60x0,75 mm σύνδεσμος σχαρών 60 mm 0 γωνία στήριξης πρόβολος L=100 mm 0 γωνία στήριξης πρόβολος L=200 mm ΤΕΜ 40 καπάκι σχάρας 100x15x0,75 mm ΜΕΤΡΟ 50 καπάκι σχάρας 200x15x0,75 mm ΜΕΤΡΟ 20 σπιράλ καλωδίων FLEXIBLE Φ16 ΜΕΤΡΟ 30 σπιράλ καλωδίων FLEXIBLE Φ18 ΜΕΤΡΟ 30 σπιράλ καλωδίων FLEXIBLE Φ20 ΜΕΤΡΟ 30 1,20 60,00 1,59 79,50 1,82 90,95 2,52 125,80 4,85 242,25 1,45 5,80 1,45 5,80 2,05 8,19 2,27 68,04 3,12 62,44 0,47 23,45 0,85 84,70 1,06 42,28 1,67 83,30 2,53 50,54 0,67 20,22 0,77 22,98 0,88 26,28 17

18 Η σπιράλ Η στυπιοθλήπτης Η στυπιοθλήπτης Η στυπιοθλήπτης Η στυπιοθλήπτης Η στυπιοθλήπτης Η στυπιοθλήπτης Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα Η ρόκα σπιράλ καλωδίων FLEXIBLE Φ25 ΜΕΤΡΟ 30 στυπιοθλήπτης Νο: 13,5 ΤΕΜ 30 στυπιοθλήπτης Νο: 16 ΤΕΜ 30 στυπιοθλήπτης Νο: 21 ΤΕΜ 15 στυπιοθλήπτης Νο: 29 στυπιοθλήπτης Νο: 36 στυπιοθλήπτης Νο: 42 ΤΕΜ 3 ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25 ΚΟΥΤΙ 1 ρόκα στήριξης καλωδίων 7/25 ΚΟΥΤΙ 4 ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 8/35 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 9/25 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 9/35 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 10/25 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 12/25 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 12/35 ΚΟΥΤΙ 5 ρόκα στήριξης καλωδίων 13/35 ΚΟΥΤΙ 1 ρόκα στήριξης καλωδίων 14/35 ΚΟΥΤΙ 1 1,13 33,90 0,36 10,89 0,36 10,89 0,54 8,04 0,89 8,94 1,82 9,09 2,37 7,11 1,60 1,60 1,70 6,80 1,70 8,50 1,80 9,00 1,90 9,50 2,00 10,00 2,10 10,50 2,10 10,50 2,50 12,50 2,90 14,50 3,30 3,30 3,30 3,30 18

19 Η ρόκα Η ρόκα Η δεματικά Η δεματικά Η δεματικά Η δεματικά Η δεματικά Η δεματικά Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα Η ούπα ρόκα στήριξης καλωδίων 15/35 ΚΟΥΤΙ 1 ρόκα στήριξης καλωδίων 16/45 ΚΟΥΤΙ 1 Δεματικά λευκά (CABLE TIES) 200x2,6 mm Δεματικά λευκά (CABLE TIES) 200x3,6 mm Δεματικά λευκά (CABLE TIES) 290x3,6 mm Δεματικά λευκά (CABLE TIES) 390x4,8 mm Δεματικά μαύρο (CABLE TIES) 430x4,8 mm Δεματικά μαύρο (CABLE TIES) 370x7,6 mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για μπετό 6mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για μπετό 7mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για μπετό 8mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για μπετό 10mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για μπετό 12mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για τούβλο 6mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για τούβλο 7mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για τούβλο 8mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για τούβλο 10mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για τούβλο 12mm Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για γυψοσανίδα 6mm ΤΕΜ 400 ΤΕΜ 400 ΤΕΜ 400 ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ 10 ΚΟΥΤΙ 2 ΚΟΥΤΙ 5 ΚΟΥΤΙ 5 ΚΟΥΤΙ 2 ΚΟΥΤΙ 10 ΚΟΥΤΙ 2 ΚΟΥΤΙ 5 ΚΟΥΤΙ 5 ΚΟΥΤΙ 2 0 3,30 3,30 3,00 3,00 0,01 4,20 0,02 9,24 0,02 9,92 0,04 12,60 0,08 16,38 0,09 9,07 1,00 10,00 1,10 2,20 1,50 7,50 2,30 11,50 4,20 8,40 1,00 10,00 1,10 2,20 1,50 7,50 2,30 11,50 4,20 8,40 0,15 15,40 19

20 Η ούπα Η πρίζα Η πρίζα Η πρίζα Η πρίζα Η πρίζα Η πρίζα Η πολύπριζο Η πολύπριζο Η πολύπριζο Η πολύπριζο Βύσματα (ΟΥΠΑ) πλαστικά για γυψοσανίδα 8mm ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) χωνευτή 16Α ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) χωνευτή με καπάκι 16Α ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) χωνευτή τριπλή 16Α ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) εξωτερικός με καπάκι 16Α ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) εξωτερικός διπλός με καπάκι 16Α ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) ράγας πίνακα 16Α πολυπριζο Schuko (σούκο) 3 θέσεων ίσιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 3 θέσεων πλαγιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 4 θέσεων ισιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοιχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 4 θέσεων πλαγιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) 0 0 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ ,20 20,00 1,90 95,00 2,50 50,00 3,50 70,00 2,40 72,03 6,77 135,32 2,00 80,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,33 23,25 2,33 58,13 20

21 Η πολύπριζο Η πολύπριζο Η πολύπριζο Η πολύπριζο Η φις Η φις Η φις Η φις Η φις Η βιομηχανική πριζα πολυπριζο Schuko (σούκο) 5 θέσεων ίσιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 5 θέσεων πλάγιο 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 3 θέσεων πλάγιο με καλώδιο 1,5 m, 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) πολυπριζο Schuko (σούκο) 4 θέσεων πλαγιο με καλώδιο 1,5 m, 3600W 250V 16A (διαιρούμενο με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο) ρευματοδότης Schuko ( πρίζα σούκο) προέκτασης 16Α ρευματολήπτης Schuko (φις αρσενικό) 16Α- ίσιο ρευματολήπτης Schuko (φις αρσενικό) 16Αγωνιακό ρευματοδότης Schuko καουτσούκ (πρίζα σούκο) προέκτασης 16Α ρευματολήπτης Schuko καουτσούκ (φις αρσενικό) 16Αίσιο ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5x16Α επιτοίχιος (τριφασική πρίζα) 3P+N+E /400V/IP44 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 40 2,77 27,74 2,77 83,22 3,22 64,48 3,62 72,36 0,80 16,00 0,80 24,00 0,83 33,20 2,52 12,61 1,99 9,96 10,00 20,00 21

22 Η βιομηχανική πριζα Η βιομηχανική πριζα Η βιομηχανική πριζα Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η κυτία Η μπάλαστ Η μπάλαστ ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5x32Α επιτοίχιος (τριφασική πρίζα)3p+n+e /400V/IP44 ρευματολήπτης βιομηχανικού τύπου 5x16Α (τριφασικό φίς)3p+n+e /400V/IP44 ρευματολήπτης βιομηχανικού τύπου 5x32Α (τριφασικό φίς)3p+n+e /400V/IP44 κυτίο διακόπτη χωνευτό κυτίο διακλάδωσης χωνευτό κυτίο διακόπτη γυψοσανίδας κυτίο διακλάδωσης γυψοσανίδας Φ60 με καπάκι καπάκια για "μπουατ" με αυτιά μικρα καπάκια για "μπουατ" με αυτιά μεγάλα κουτί διακλάδωσης εξωτερικό στεγανό πρεσσαριστα IP 54 80x80x50 κουτί διακλάδωσης εξωτερικό στεγανό με βίδα IP x100x55 κουτί διακλάδωσης εξωτερικο στεγανο με βίδα IP x120x80 Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=1x18W Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=2x18W ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 8 ΤΕΜ 3 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 0,08 1,54 1,11 22,16 0,78 23,43 0,78 23,43 0,09 27,90 0,18 8,75 2,54 76,23 6,72 53,76 14,62 43,85 10,00 200,00 10,00 100,00 22

23 Η μπάλαστ Η μπάλαστ Η μπάλαστ Η μπάλαστ Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=4x18W Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=1x36W Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=2x36W Μετασχηματιστής ηλεκτρονικό (ballast) για έναυση λυχνιών φθορισμού Τ8, 220V-240V, λ>=0,98, P=1x58W Κλιπ αρσενικό ακουστικού RJ11 4p4c Κλιπ αρσενικό τηλεφώνου RJ11 6p4c Κλιπ αρσενικό τηλεφώνου RJ45 8p8c Πρίζα δικτύου μονή εξωτερική RJ45, Cat5E-6/ UTP Πρίζα δικτύου RJ45 χωνευτή Cat5E-6/ UTP Πρίζα τηλεφώνου RJ11 εξωτερική μονή (αυτοκόλλητη) Πρίζα τηλεφώνου RJ11 εξωτερική διπλή (αυτοκόλλητη) Πρίζα τηλεφώνου RJ11 εξωτερική doublex ΤΕΜ 60 ΤΕΜ 70 0 ΤΕΜ 300 ΤΕΜ 300 ΤΕΜ 40 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 40 (αυτοκόλλητη) Πρίζα τηλεφώνου RJ11 χωνευτή ανταπτορας ενωτικο για κλιπ τηλεφώνου - θηλυκό σε θηλυκό- (μουφα) 10,00 600,00 10,00 200,00 10,00 700,00 10,00 200,00 0,04 3,50 0,04 10,80 0,10 30,90 4,03 161,08 8,20 82,00 0,85 25,41 1,19 35,61 1,20 48,00 3,00 60,00 0,71 7,13 23

24 Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικά εξαρτήματα Η τηλεφωνικές συσκευές Η τηλεφωνικές συσκευές Η τηλεφωνικές συσκευές Η τηλεφωνικές συσκευές Η πυκνωτές Η πυκνωτές Η πυκνωτές Η πυκνωτές ανταπτορας πολυφις για κλιπ τηλεφώνου - από αρσενικό σε 2 θηλυκά doublex ανταπτορας πολυφις για κλιπ τηλεφώνου - από αρσενικό σε 3 θηλυκά doublex ανταπτορας 2 γραμμών L1 & L2 για κλιπ τηλεφώνου - από αρσενικό σε 2 θηλυκά επιτραπέζια τηλεφωνική συσκευή αναλογικού τονικού σήματος τουλάχιστον 10 προγραμματιζόμενες μνήμες, πλήκτρο R (Recall key), πλήκτρο επανάκλησης τελευταίας κλήσης, ρυθμιζόμενο χρόνος flash και ρυθμίσεις ήχων. επιτραπέζια τηλεφωνική συσκευή αναλογικού τονικού σήματος, ρυθμιζόμενος χρόνος flash και ρυθμίσεις ήχων. επιτοίχια τηλεφωνική συσκευή αναλογικού τονικού σήματος με πληκτρολόγιο στο ακουστικό επιτραπέζια ασύρματη τηλεφωνική συσκευή αναλογικού τονικού σήματος πυκνωτές για κλιματιστικές μονάδες 20μF πυκνωτές για κλιματιστικές μονάδες 25μF πυκνωτές για κλιματιστικές μονάδες 30μF πυκνωτές για κλιματιστικές μονάδες 40μF ,88 43,90 0,79 7,85 0,56 27,90 35,70 356,95 26, ,30 13,84 69,22 42,00 420,00 6,00 60,00 6,00 60,00 7,00 70,00 7,00 70,00 24

25 Η πυκνωτές Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης Η μύτης πυκνωτές για κλιματιστικές μονάδες 50μF μύτης με μόνωση πρεσσαριστο διατομής 1mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 1,5 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 2,5 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 4mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 6 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 10 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 16 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 25 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 35 mm 2. μύτης με μόνωση πρεσσαριστος διατομής 50 mm 2. ακροδεκτης χωρις μονωση, διατομής αγωγού 10 6mm ακροδεκτης χωρις μονωση, διατομής αγωγού 10 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 16 6mm ΤΕΜ 30 8,00 80,00 0,01 0,92 0,01 0,93 0,01 1,12 0,02 2,00 0,03 3,31 0,04 4,00 0,06 6,00 0,12 6,00 0,14 7,00 0,40 12,00 0,17 3,42 0,17 3,42 0,22 4,32 25

26 χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 16 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 16 10mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 25 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 25 10mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 25 12mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 35 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 35 10mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 35 12mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 50 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 50 10mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 50 12mm 0,22 4,32 0,22 4,32 0,42 8,46 0,42 8,46 0,42 8,46 0,52 10,44 0,52 10,44 0,52 10,44 0,78 7,83 0,78 7,83 0,78 7,83 26

27 χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 70 10mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 70 12mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 70 14mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 95 8mm χωρίς μόνωση, διατομής αγωγού 95 10mm ακροδεκτης χωρις μονωση, διατομής αγωγού 95 12mm Φωτιστικό οροφής εξωτερικό μεταλλικό (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) 2x36 W με παραβολικές περσίδες Φωτιστικό οροφής εξωτερικό μεταλλικό (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) 4x18 W με παραβολικές περσίδες Φωτιστικό ψευδοροφής αλουμινίου (χωνευτό) (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) 4x18 W με παραβολικές περσίδες Φωτιστικό ψευδοροφής αλουμινίου (χωνευτό) (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) 4x18 W με προστατευτικό κάλυμμα ΤΕΜ 8 1,13 11,34 1,13 11,34 1,13 11,34 1,76 8,78 1,76 8,78 1,76 8,78 32,09 256,68 34,28 171,42 31,15 155,74 40,12 200,62 27

28 φωτιστικό οροφής πλαστικό στεγανό ΙΡ65 με κάλυμμα 1x18 W (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) ΤΕΜ 6 φωτιστικό οροφής πλαστικό στεγανό ΙΡ65 με κάλυμμα 1x36 W (με 5 ηλεκτρονικό μπαλαστ) φωτιστικό οροφής πλαστικό στεγανό ΙΡ65 με κάλυμμα 2x18 W (με ηλεκτρονικό μπαλαστ) φωτιστικό οροφής πλαστικό στεγανό ΙΡ65 με κάλυμα 2x36 W (με ηλεκτρονικο μπαλαστ) Φωτιστικό πάγκου 1x18W, Τ8, κλειστό πομπέ, ηλεκτρονικό ballast Φωτιστικό ασφαλείας με leds ικανής απόδοσης ΤΕΜ lm/90min προβολέας αλουμινίου εξωτερικός led 10W ΙΡ65 προβολέας αλουμινίου εξωτερικός led 30W ΙΡ65 προβολέας αλουμινίου εξωτερικός led 50W ΤΕΜ 3 ΙΡ65 βάση γλόμπου πορσελάνης Ε27 ίσια βάση γλόμπου πορσελάνης Ε27 κυρτή βάση γλόμπου βακελίτη Ε27 ίσια βάση γλόμπου βακελίτη Ε27 κυρτή γυάλα γλόμπου αρματουρας διαμέτρου Φ16cm 20,16 120,96 23,94 598,50 22,46 112,31 28,63 286,30 15,75 157,50 21,34 640,05 21,70 108,50 54,60 273,00 73,50 220,50 1,03 10,26 1,34 13,44 1,35 13,45 1,35 13,46 2,60 26,00 28

29 Η ανεμιστήρας Η ανεμιστήρας Η ανεμιστήρας Η ανεμιστήρας Η ανεμιστήρας Η ανεμιστήρας Η οικονομίας Καραβοχελώνα πλαστική Ε27, 60W IP44 λευκό με μεταλλικό πλέγμα φωτιστικό κήπου από ανοξείδωτο ατσάλι κυλινδρικό Ε27, 230V, ύψος 65cm. μπαλαντέζα φωτισμού συνεργείου με καλώδιο 10m και ενσωματωμένο ΤΕΜ 3 διακόπτη, ΙΡ20, Ε27, 60W, 230V Μπαλαντέζα προβολέας φορητός ιωδινης 500W με καλώδιο 1,5μ αλουμινίου ΙP54 ΣΤΕΓΑΝΟΣ Ανεμιστήρας επιτραπέζιος περιστρεφόμενος διαμέτρου πτερυγίων ΤΕΜ 15 40cm, 3 ταχύτητες περιστροφής, 230 V Ανεμιστήρας επιδαπέδιος με ορθοστάτη μεταλλικός περιστρεφόμενος διαμέτρου πτερυγίων cm, 3 ταχύτητες περιστροφής, 230 V Ανεμιστήρας επίτοιχος περιστρεφόμενος διαμέτρου πτερυγίων 40cm, 3 ταχύτητες περιστροφής, 230 V Ανεμιστήρας οροφής λευκός, 3 πτερυγιών, διαμέτρου 140 cm (56 ), 5 ταχύτητες περιστροφής, επιτοίχιο χειριστήριο, 230 V Χειριστήριο ανεμιστήρα οροφής 5 ταχυτήτων Εξαεριστήρας (βεντιλατερ) λουτρού WC διαμέτρου 10cm, ~100m 3 /h 230V Λάμπες οικονομίας Ε14 8W, 230V 3,10 31,03 30,64 306,42 7,31 21,93 20,00 40,00 20,00 300,00 25,00 250,00 25,00 250,00 24,50 245,00 4,37 43,68 17,37 173,71 2,45 24,51 29

30 Η οικονομίας Η οικονομίας Η οικονομίας Η οικονομίας Η οικονομίας Η οικονομίας Η φθορισμού Η φθορισμού Η φθορισμού Η φθορισμού Η φθορισμού Η φθορισμού Η φθορισμού Η led Η led Η led Η led Η αλογόνου Η αλογόνου Λάμπες οικονομίας Ε14 11W,230V Λάμπες οικονομίας Ε27 8W,230V ΤΕΜ 160 Λάμπες οικονομίας Ε27 11W,230V ΤΕΜ 80 Λάμπες οικονομίας Ε27 20W,230V Λάμπα οικονομίας Ε27 R63, 13w, 230V Λάμπα οικονομίας GU10, 7W, 230V, Φ50x54mm Λάμπες φθορισμού κυκλικές,22w, G10,T9 Λάμπες φθορισμού κυκλικές,32w, ΤΕΜ 30 G10,T9 Λάμπες φθορισμού 18W,G13,T8, 0,60m ΤΕΜ 600 Λάμπες φθορισμού 36-1W,G13,T8, 1m 0 Λάμπες φθορισμού 36W,G13,T8, 1,20m 00 Λάμπες φθορισμού 58W,G13,T8, 1,50m 0 Λαμπα φθοριου 8W, white T5, 30cm (φωτιστικο ασφαλειας) Λάμπα led σφαιρική Ε27 5W, 230V 0 Λάμπα led σφαιρική Ε27 10W, 230V led Τ8,10W, 220/240V, Φ26x600mm led Τ8,18W, 220/240V, Φ26x1200mm Λάμπες αλογόνου/ ιωδίνης 2 άκρων 100W, 78mm Λάμπες αλογονου/ ιωδίνης 2 άκρων, 150W 78mm ΤΕΜ 80 ΤΕΜ 80 2,45 24,51 3,46 553,76 3,46 276,88 5,62 112,48 7,57 75,71 5,11 102,20 5,40 53,95 4,81 144,27 1,03 617,40 1,10 55,00 1,08 539,00 1,19 119,00 4,23 42,25 4,55 227,50 6,93 138,60 10,50 840,00 15, ,00 3,84 38,35 4,00 40,00 30

31 Η αλογόνου Η αλογόνου Η αλογόνου Η αλογόνου Η αλογόνου Η PL Η PL Η ΜR16 Η ΜR16 Η διάφορες Η ρελέ Η ρελέ Η ρελέ λυχνίας Η ρελέ λυχνίας Η ρελέ λυχνίας Λάμπες αλογόνου/ ιωδίνης 2 άκρων, 100W, 118mm Λάμπες αλογόνου/ ιωδίνης 2 άκρων, 150W, 118mm Λάμπες αλογόνου/ ιωδίνης 2 άκρων, 200W, 118mm Λάμπες αλογόνου/ ιωδίνης 2 άκρων, 300W, 118mm Λάμπες ιωδίνης 2 άκρων, 500W, 118mm Λάμπα PL-C /2 ακιδων/ 18W /4000k Λάμπα PL-C /2 ακιδων/ 26W /4000k ΤΕΜ 40 Λάμπα δικροϊκή αλογόνου MR16 κλειστή με γυαλάκι GU5,3-- 12V, 20 W 0 Λάμπα δικροϊκή MR16 με γυαλάκι ΤΕΜ 30 42V 20W Λάμπα ψυγείου Ε14, 15W, 230V ηλεκτρονόμος (ρελε) ράγας-2 επαφών ανοικτές, 25Α, 230V ηλεκτρονόμος (ρελε) ράγας-3 επαφών ανοικτές, 40Α, 230V ρελε λυχνίας πηνιο 110V, 2 μεταγωγικές επαφές 10Α-250V, 8 pins για προσαρμογή σε βάση (ενδεικτικός τύπος finder ) ρελε λυχνίας πηνίο 110V, 3 μεταγωγικές επαφές 10Α-250V, 11 pins για προσαρμογή σε βάση (ενδεικτικός τύπος finder ) ρελε λυχνίας πηνίο 110V, 4 μεταγωγικές επαφές 7Α-250V, 14 pins για προσαρμογή σε βάση (ενδεικτικός τύπος finder ) ΤΕΜ 15 ΤΕΜ 15 ΤΕΜ 15 4,00 40,00 4,00 40,00 4,00 20,00 4,00 20,00 4,00 8,00 3,38 67,60 3,38 135,20 2,41 120,25 5,00 150,00 1,63 16,25 13,58 67,90 21,42 42,84 7,98 119,70 8,48 127,16 7,40 111,03 31

32 Η ρελέ διαφυγής Η ρελέ διαφυγής Η ρελέ διαφυγής Η ρελέ διαφυγής Η ρελέ διαφυγής Η ρελέ διαφυγής Η ενδεικτική λυχνία ράγας Η ενδεικτική λυχνία ράγας Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγής 30mA, 2 επαφών (φάση +ουδέτερο), 40Α, αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγής 30mA, 2 επαφών (φάση +ουδέτερο), 63Α, αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγής 30mA, 4 επαφών (3φασεις +ουδέτερο), 40Α, αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγής 30mA, 4 επαφών (3φασεις +ουδερετο), 63Α, αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγής 30mA, 4 επαφών (3φασεις +ουδέτερο), 80Α, αντιηλεκτροπληξιακο ρελε διαφυγης 30mA, 4 επαφών (3φασεις +ουδέτερο), 100Α, ενδεικτική λυχνία μονή ράγας πίνακα ΤΕΜ 8 ΤΕΜ 3 ενδεικτική λυχνία τριπλή ράγας πίνακα ΤΕΜ 30 Ταινία μονωτική διάφορα χρώματα 19 mm x 20 m Ταινία μονωτική διάφορα χρώματα 38 mm x 20 m starter για λυχνίες φθορισμού 4-22W V starter για λυχνίες φθορισμού 4-80W V κάλυμμα διάκενου ηλεκτρικών πινάκων 0 Μπουτόν ενδιάμεσο (πουαρ) 220V, 6A 0 Ντουί λάμπας φθορισμού Τ8 ασφαλείας 0 ντουί πορσελάνης Ε27 ντουί πορσελάνης GU 10 32,55 260,40 56,00 280,00 44,45 222,25 73,15 219,45 115,50 231,00 126,00 252,00 2,49 49,70 5,00 150,00 0,84 42,00 1,13 56,70 0,44 21,80 0,41 20,50 0,34 16,85 0,70 34,85 0,49 49,10 0,34 3,43 0,43 8,66 32

33 Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η υλικά Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία ντουί πορσελάνης MR 16 μονοφασικες περονωτές γέφυρες 63Α 10mm 2 τριφασικέςφασικες περονωτές γέφυρες ΤΕΜ 15 63Α 10mm 2 μούφα ευθείας σύνδεσης αγωγών - χαμηλής τάσης χυτοριτίνης ΤΕΜ 1 διατομής αγωγού 4x16 mm 2 μούφα ευθείας σύνδεσης αγωγών - χαμηλής τάσης χυτοριτίνης διατομής αγωγού 4x25 mm 2 μούφα ευθείας συνδεσης αγωγών - χαμηλής τάσης χυτοριτίνης διατομής αγωγού 4x35 mm 2 μούφα ευθείας σύνδεσης αγωγών - χαμηλής τάσης χυτοριτίνης διατομής αγωγού 4x50 mm 2 πρέσα τηλεφώνου πλαστική για 4P4C, 6P2C ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 3 πρέσα τηλεφώνου μεταλλική για 8P8C εργαλείο συρμάτωσης - αποσυρμάτωσης (καρφωτικό) τηλεφωνικού καλωδίου UTP διαμέτρου 0,4-0,6 mm 2 σε οριολοριδα KRONE 0,40 8,02 2,12 10,61 6,43 96,41 31,42 31,42 31,42 31,42 47,25 47,25 71,39 71,39 8,00 24,00 12,00 24,00 13,32 26,64 33

34 Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η εργαλεία Η Μπαταρίες εργαλείο συρμάτωσης - αποσυρμάτωσης (καρφωτικό) τηλεφωνικού καλωδίου UTP διαμέτρου 0,4-0,6 mm 2 σε οριολοριδα, με ελατηριωτό μηχανισμό και ρυθμιζόμενη δύναμη ελατηρίου, ενσωματωμένο κόφτη αγωγού. ατσαλίνα πλαστική 5m ΤΕΜ 3 ατσαλίνα πλαστική 10m κόφτης καλωδίων 1000V, Cu + Al Φ15/50mm 2 κόφτης καλωδίων με λειτουργία καστάνιας Cu + Al Φ32/240 ΤΕΜ 1 mm 2 Τσιμπίδα για το πρεσάρισμα μυτών ακροχυτωνίων για την ρυτίδωση σύνδεσης κλώνων ΤΕΜ 1 σύμφωνα με DIN 46228, δυνατότητας 0,5 έως 16 mm 2 πρέσα ακροδεκτών καλωδίων από 6-50 ΤΕΜ 1 mm 2 κλειδί για πίνακες 4 διαφορετικών κλειδαριών - "σταυρός" γάντια προστασίας ηλεκτρολόγων 1000V Δοκιμαστικό μεγάλο υψηλής προστασίας Δοκιμαστικό μικρό υψηλής προστασίας λαβή αφαίρωσεις μαχαιρωτών ασφαλειών Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ 1,5V LR03 (μινιον) ΤΕΜ ,40 66,80 3,09 9,26 4,27 8,53 19,40 38,80 322,60 322,60 32,11 32,11 96,80 96,80 8,50 42,50 36,20 181,00 1,10 22,00 1,60 32,00 5,63 28,14 0,30 360,00 34

35 Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Η Μπαταρίες Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ 1,5V LR6 (μικρές) Μπαταρίες αλκαλικές C 1,5V LR14 (μεσαίες) Μπαταρίες αλκαλικές D 1,5V LR20 (μεγάλες) Μπαταρίες αλκαλικές 9V 6LR61 (πλακέ) Μπαταρίες λιθίου τύπου κουμπιού 3V CR2032L Μπαταρίες λιθίου τύπου κουμπιού 3V CR2025L Μπαταρία επαναφορτιζόμενη ΑAΑ 1,2 V 800mAh Nickel Metal Hydride (NIMH) Μπαταρία επαναφορτιζόμενη AΑ 1,2 V 2300mAh Nickel Metal Hydride (NIMH) μπαταριές μολύβδου Pb συναγερμού 12V 7Ah μπαταριές μολύβδου Pb συναγερμού 12V 2,3Ah ΤΕΜ ΤΕΜ 60 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 0,30 480,00 0,90 54,00 1,30 13,00 1,74 52,20 0,50 15,00 0,50 5,00 1,50 45,00 1,50 30,00 15,00 150,00 15,00 150, ,5 ΣΥΝΟΛΟ 5 ΦΠΑ 8412,84 ΓΕΝΙΚΟ 44990,3 ΣΥΝΟΛΟ 9 35

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 04/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214)

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214) (77-05-003221) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) ΑΠΛΙΚΕΣ 77-05-003221 ΕΔΑΦΟΥΣ 100W 77-05-003421 ΚΡΕΜΑΣΤΗ 100W 77-05-003121 ΤΟΙΧΟΥ 100W ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 77-05-003022 ΤΟΙΧΟΥ 60W

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθήνα, 11/06/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818810 2015-06-03

15PROC002818810 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0)

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 26-06-2013 Αριθμ.πρωτ.7334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.262,91Ε (με Φ.Π.Α. 23%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ (4τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑ (4τεµ) 78100102000 10 78100100000 10 ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ C (2τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ D (2τεµ) 78100106000 10 78100104000 10

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 25/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 25/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 S W E E T L I N E ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ SWEETLINE ΧΩΝΕΥΤΟΙΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗh ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 11011Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 75Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9) (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 75Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9) (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 2820 22306 FAX : 2820-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 75Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση:Ιπποκράτους τέρμα. Τηλέφωνο :2521350228-240 Φαξ : 2521025997 E-mail :Grafeio.Promithion@dramahospital.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάρτα πωλητή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τις πωλήσεις, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας. Η κυριότητα και η νομή των πωλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Ταχυδρομική Δ/νση Αριστοτέλους 17-19

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ 5Ε ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300m) 1 ΤΕΜ 66,00 81,18

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ 5Ε ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300m) 1 ΤΕΜ 66,00 81,18 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ ι μ ή Κωδ.Είδους Προμηθ Περιγραφή Είδους Προμηθ Ποσ/τα Μον. Μετρ. Μ ο ν. Τιμή Μον. αξια με ΦΠΑ 1416255000001 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X1,5 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 0m) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47009 001-47015 001-47020 001-47011 001-47012

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47009 001-47015 001-47020 001-47011 001-47012 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47010 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1 10Μ 10 17,424 001-47007 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1 15Μ 10 23,760 001-47000 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡ.ΜΙΝΙ 3Χ2.5 20m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-45 92 120, FAX: 210 45 92 597, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707395 2015-04-15

15PROC002707395 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύπριζα 4. Φις - Αντάπτορες 16. Παλαντέζες 20. Εργοταξιακοί διανομείς 27. Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31

Πολύπριζα 4. Φις - Αντάπτορες 16. Παλαντέζες 20. Εργοταξιακοί διανομείς 27. Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31 Περιεχόμενα Σελίδα Πολύπριζα 4 Φις - Αντάπτορες 16 Παλαντέζες 20 Εργοταξιακοί διανομείς 27 Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31 Φορητός φωτισμός - Φωτιστικά - Οικ. λαμπτήρες 36 Οικονομικές λάμπες προβολέων

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 226 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 24 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" RACK U ΡΑΦΙ (ΒxΠ) ΣΥΣΚ. 10110001 04-005-000E MONΟ 4U 60x46 1 10110002 04-005-001E MONΟ 6U 60x45 1 10110003 04-005-003E MONΟ 9U 60x45

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ABB BASIC 55 ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ABB - BASIC 55 12-1. Διακόπτες

ABB BASIC 55 ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ABB - BASIC 55 12-1. Διακόπτες ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 12-1 ABB - BASIC 55 ABB BASIC 55 Διακόπτες Διακόπτης μονός Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ 92 Ιβουάρ 139.12986 92 Ιβουάρ 139.12987 94 139.13146 94 139.13147 93 Σαμπάνια 139.49938 93 Σαμπάνια

Διαβάστε περισσότερα

brennenstuhl group _smart technology SKROSS _ADAPT TO THE WORLD

brennenstuhl group _smart technology SKROSS _ADAPT TO THE WORLD ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΝΚ group δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρολογικών προϊόντων. Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας και καταχώρηση. Είμαστε επίσημοι αντιπρόσωποι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά neo φωτισμοσ ασφαλειασ σ. 339 KickspotTM Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs Φωτιστικά ασφαλείας αυτόνομα neo σ. 344 U21NEW Aυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 6 W Σύστημα LVS2 σ. 347 Φωτιστικά ασφαλείας Autotest / Διευθυνσιοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθµ. 268/ 23-12-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας.

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθµ. 268/ 23-12-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Σητεία --0 Αριθµ.Πρωτ: 9 Βαθ. Προτερ/τας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ. οικ.10436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 9/12/2014 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Halogen free RoHS compliance CU2032 CU2028 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες διανομής, ESTETICA ΙΡ 40, IK 08 (6 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ )

για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 1658 / 19-02-2015 για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 27 /03/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3575 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ 10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΙΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΔΙΧΡΩΙΚΟΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ LED ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 Αρ. Μελέτης: 42/15 FAX: 25551080664

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: Προµήθεια ειδων διακόσµου και φωταγώγησης οδών /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 10.02.6691.01.72 ιεύθυνση : Κλεάνθους 18 10.02.6691.01.73

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

WWW.CHALKO.GR ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

WWW.CHALKO.GR ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ WWW.CHALKO.GR ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 225 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ. : 54628 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Εξωτ. Διάμ. Χ Κιλά / Κιβώτιο Μέτρα / Κουλούρα Πάχος (mm) 3/16 X 0,80 20 30 M 1/4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Προμηθειών Κοζάνη 2-07-2014 Πληροφορίες: Kωστάκη Κ. ΤΗΛ./FAX:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk8i4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 28Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (750Ν---DIN) ΜΠΕΤΟΝ PROFLEX σπιράλ με επικάλυψη 45010611.30 PROFLEX σπιράλ με επικάλυψη 11 M.T. 50/200 Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 0,710 45010613.30

Διαβάστε περισσότερα

www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα

www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα 2011 www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα ιακόπτες Στεγανοί Εξωτερικοί IP 54 Dimmer - Ροοστάτες Ασφάλειες

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Πυλώνων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Ηλεκτροφωτισµό του Γηπέδου στην Τ.Κ. Κοντιά Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 31681410-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014. Παιχνίδι με τα χρώματα Basic55

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014. Παιχνίδι με τα χρώματα Basic55 Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014 Παιχνίδι με τα χρώματα Basic55 Το σπίτι μας, είναι ο δικός μας χώρος. Ένας χώρος που ζούμε καθημερινά και έχει την προσωπική μας σφραγίδα. Γι' αυτό και θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 339/14 ΕΠ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ 13-1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ 13-1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD 13-1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ Περιγραφή Επίτοιχος θερμοστάτης χώρου τεχνολογίας Gas-filled diaphragm κατάλληλος για εφαρμογές μόνο θέρμανσης ή μόνο ψύξης. Διαθέτει διακόπτη

Διαβάστε περισσότερα

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό /1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό Οθόνες αφής και θυροτηλέφωνα Περιεχόμενα Γενικά /3 Παραδείγματα εφαρμογών /7 Εξωτερικές μονάδες /8 Οθόνες αφής /9 Θυροτηλέφωνα /10 Εξαρτήματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα