ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 2 Απριλίου 2012 Πληροφορίες: Γέρου βασιλική ΤΗΛ.: , FAX : Ταχ. Δ/νση:Μαυριωτίσσης Καστοριά Τ.Κ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΕΣ ΝΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Έκπτωση επί τοις εκατό στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2 Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς έχοντας υπόψη : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΩΗ4690ΒΥ-ΤΨΙ 1) Το Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3) Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 4) Το Ν.2522/1997 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών». 5) Το Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 6) Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 7) Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 8) Τον Ν.3580/2007 Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. 9) Τον Ν.2690/ κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 10) Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41, 42 του Π.Δ 173/1990 περί προμήθειας τροφίμων των Ιδρυμάτων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 11) Το Ν.2741/99 «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 12) Το Ν.3204/2003, άρθρο 14, παρ.3, σύμφωνα με την οποία «η διενέργεια των προμηθειών για την κάλυψη αναγκών σε τρόφιμα των ΠΕΣΥΠ, των αποκεντρωμένων μονάδων τους και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, συνάπτονται και εκτελούνται από τις αποκεντρωμένες μονάδες των ΠΕΣΥΠ και από τα Νοσοκομεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.2889/ ) Την οδηγία 93/43/ΕΟΚ άρθρα ) Τις οδηγίες 852/2004 ΕΚ για την Υγιεινή των τροφίμων, 853/2004 ΕΚ για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης, 854/2004 ΕΚ για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για την κατανάλωση από τον άνθρωπο., και την οδηγία 178/2002 ΕΚ. 15) Την ΥA/Α1Β/8577/83 «Υγειονομικός έλεγχος αδειών κλπ.» (ΦΕΚ Β 526/30-8/ ). 16) Το Ν.3438/2006 άρθρο13 «διαδικασίες για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» 17) Το Ν.3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης.» 18) Την Υ.Α.278/2005 (ΦΕΚ Β 726/2005) «Μητρώο Εμπόρων ζωϊκών προϊόντων και προϊόντων ζωϊκής προέλευσης» 19) Την ΚΥΑ 15523/8/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002,852/2004,853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ Β /1187/ ). 20) Την υπ αριθμ. 4167/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 412/Β/ ) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και όπως αυτή τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 808/Β/ ) 21) Την υπ αριθ. 1/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010 στο οποίο περιλαμβάνεται ο κωδικός Ανάδειξη Χορηγητών Τροφίμων, με προϋπολογισμό ,00 22) Το εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ του ΚΑΑΚΥΑΜΕΑ (Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης Ατόμων με αναπηρίες) Καστοριάς, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται ο κωδικός «Διάφορα προϊόντα διατροφής ( )» προϋπολογισμού 5.000,00 23) Την υπ αριθ. 1983/ απόφαση της Υπουργού Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2010, πιστώσεις 2010 και 2011». 24) Την αριθμ. 27/ εγκριτική της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού. 25) Την αριθμ. 50/ΣΤ/ απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η 2

3 τροποποίηση του προϋπολογισμού για τον διαγωνισμό προμήθειας διαφόρων προϊόντων διατροφής στις ,00. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην μέση διαμορφούμενη κάθε φορά τιμή λιανικής πώλησης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου, παντοπωλείου, γαλακτοκομικών), για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών, της συνημμένης κατάστασης (Παράρτημα Β ) και σύντμηση της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού κατά 4 ημέρες. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου Καστοριάς και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις , ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μέρος (το σύνολο των ειδών μιας ή περισσοτέρων ομάδων ειδών) ή και για το σύνολο των ζητούμενων ομάδων ειδών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια Επιτροπή στις 15 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ΠΔ 118/07, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καστοριάς, στα Γραφεία της Υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού και την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή νόμιμοι εκπρόσωποι τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 118/07 και του Ν.2286/95. Ο Διοικητής Κατσίλης Σταύρος 3

4 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Άρθρο 1 Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα, συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Δικαιούμενοι συμμετοχής: α. Έλληνες πολίτες β. Αλλοδαποί γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά δ. Συνεταιρισμοί ε. Ενώσεις προμηθευτών Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο και τα εξής δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (βλ. άρθρο 3) 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση (τα φυσικά πρόσωπα ή οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιρειών ή ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες ή ο πρόεδρος του Δ.Σ. για τους Συνεταιρισμούς ή κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση σε περίπτωση Ενώσεως Προμηθευτών) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία οι αλλοδαποί). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις οι αλλοδαποί) και με ποιο ειδικό επάγγελμα ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση. Ειδικά για τους Συνεταιρισμούς ότι λειτουργούν νόμιμα. - τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 αυτού. 3. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους 4. Δήλωση χώρας προέλευσης των προϊόντων που προσφέρουν (όχι για όσους προσφέρουν είδη παντοπωλείου) 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το 4

5 περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στο διαγωνισμό πρέπει να εφαρμόζουν και να τηρούν: Α) Την Υγειονομική Διάταξη ΑΙΒ/8577/83, Β) Την Κ.Υ.Α /8/2006 και Γ) Τις οδηγίες 852, 853, 854/2004 και 178/2002 της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΗ4690ΒΥ-ΤΨΙ Άρθρο 1α Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α. (1) του παρόντος άρθρου. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. α. (2) του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. α. (3) του παρόντος άρθρου. 5

6 (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων α. (1) και (2) του παρόντος, αντίστοιχα. Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α. (1) του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α.(2) και (3) του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης β.(2) του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης γ.(2) του παρόντος άρθρου. (3)Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. ΑΔΑ: Β4ΩΗ4690ΒΥ-ΤΨΙ Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 6

7 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Άρθρο 2 Προσφορά ενώσεων προμηθευτών Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Άρθρο 3 Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου χωρίς να μπορεί να ερευνά, αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ αρχήν: α) την ημερομηνία έκδοσης β) τον εκδότη γ) την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) δ) τον αριθμό της εγγύησης ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ) την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ζ) τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως της διζήσεως η) τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Νοσοκομείου και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση θ) τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου ι) τον όρο ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (ως το συνημμένο υπόδειγμα) α) Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να προσφέρουν και για μέρος των ειδών καταθέτοντας εγγυητική επιστολή που ορίζεται κατά ομάδα ή υποομάδα ειδών ως εξής : 1. Είδη Αρτοπωλείου 725,00 ευρώ 2. Είδη Κρεοπωλείου α) Κρέας Νωπό 1.450,00 >> β) Κοτόπουλα Νωπά 300,00 >> 3. Είδη Ιχθυοπωλείου Ψάρια Νωπά 150,00 >> Ψάρια-Θαλασσινά Κατεψυγμένα 50,00 4. Είδη Οπωροπωλείου 900,00 >> 7

8 5. Είδη Γαλακτοκομικά α)γάλα 275,00 >> β)γιαούρτι 800,00 >> γ)τυρί Φέτα 250,00 >> 6. Είδη Παντοπωλείου α) Κατεψυγμένα Λαχανικά 150,00 >> β) Ελαιόλαδο και Ελιές 250,00 >> γ) Κασέρι 225,00 >> δ) Αλλαντικά 225,00 >> ε) Αυγά 60,00 >> στ)λοιπά είδη 2.190,00 >> β) Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει επίσης: -τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά-είδη τροφίμων -την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, που καθορίζεται στον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, δηλαδή 210 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (ως το συνημμένο υπόδειγμα) α) Ο προμηθευτής στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας για κάθε κατακυρούμενο είδος θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει επίσης: -το αντικείμενο της σχετικής σύμβασης -την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής που καθορίζεται στους τρεις επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης για τα υπό προμήθεια τρόφιμα. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από την παρούσα διακήρυξη περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο εκποίησής τους. ] Άρθρο 4 Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους σε έντυπη μορφή, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, δηλαδή 3 η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3. Ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης. 4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Τα προσφερόμενα είδη τροφίμων. 6. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 8

9 Α. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπως περιγράφεται στο άρθρο 1. Β. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα απαραιτήτως: 1. Τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, σε δύο αντίγραφα. 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της προμήθειας 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι εφαρμόζει πάγιες διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές του HACCP και αφορούν στις διαδικασίες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, ορθών πρακτικών υγιεινής, ορθών πρακτικών εκτροφής, ορθών πρακτικών μεταφοράς, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης 4. Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. Γ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται σε δύο αντίγραφα, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που συνοδεύει τη διακήρυξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του (προσφερόμενο είδος, ποσοστό έκπτωσης, αναλογούν ΦΠΑ). Οι προσφορές πρέπει να είναι ευκρινείς χωρίς προσθήκες και διορθώσεις. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένη ως εξής: 1. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών. 2. Στην προσφορά θα προβλέπονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων, τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών στους χώρους που θα υποδειχθούν στον προμηθευτή. 3. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει το φορέα. 4. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το είδος που προσφέρεται, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.. 9. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου του Νοσοκομείου, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 11. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ή για μέρος αυτών (π.χ. είδη αρτοπωλείου κρεοπωλείου ιχθυοτροφείου παντοπωλείου οπωροπωλείου πουλερικά - γαλακτοκομικά). 9

10 Άρθρο 5 ΑΔΑ: Β4ΩΗ4690ΒΥ-ΤΨΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί για εκατόν ογδόντα (180) επιπλέον ημέρες εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της Άρθρο 6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Κατά α) της διακήρυξης του διαγωνισμού, β) της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και γ) της διενέργειάς του ως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας. 2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης πρέπει να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ, Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολο από κάθε αιτία».) 3. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ως εξής: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του Νοσοκομείου και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Νοσοκομείου που αφορούν τη συμμετοχή προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές. 5. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. 6. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του παρόντος π.δ/τος να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 10

11 7. Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το άρθρο 3 του Ν. 2522/97. Άρθρο 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά και οι τεχνικές πρoσφoρές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv δεν απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σ ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση, όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των λoιπώv στoιχείωv των προσφορών, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Άρθρο 8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Το κριτήριο για τη κατακύρωση της προμήθειας είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη μέση λιανική τιμή της αγοράς. 2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Προσφορές οι οποίες κατά τη κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως μη επουσιώδεις. 4. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι και ουσιώδεις, συνεπάγονται την απόρριψη της προσφοράς. Άρθρο 9 ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει : 11

12 1. Επί ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών, την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, μεταξύ των προσφερομένων 2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με ή χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή των τεχνικών προδιαγραφών 3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. 4. Ματαίωση της προμήθειας, σύμφωνα με το νόμο. Άρθρο 10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ανακοίνωση της κατακύρωσης προς τον προμηθευτή που θα επιλεγεί και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24, του ΠΔ 118/07 ήτοι : Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Π.Δ. 118/07, στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το 10% της συμβατικής αξίας του υπό προμήθεια είδους (χωρίς το ΦΠΑ), η οποία και θα παραμείνει στο Νοσοκομείο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Άρθρο 11 ΣΥΜΒΑΣΗ Διάρκεια της σύμβασης: Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Μετά τους δύο μήνες, μπορεί να παραταθεί με σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, για χρονικό διάστημα που συνολικά δεν θα ξεπερνά τον συμβατικό χρόνο, δηλαδή για επιπλέον 10 μήνες. Άρθρο 12 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή της αξίας των ειδών διενεργείται από το Νοσοκομείο βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τη Νομοθεσία. Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι: Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, που θα εκδίδεται από το Νοσοκομείο, νομότυπα συνταγμένο και υπογεγραμμένο Β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, στο οποίο θα αναφέρεται η λέξη «εξοφλήθηκε». Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Νοσοκομείου. Δ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή των χορηγητών θα γίνεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού τιμολογίου και μετά από προηγούμενη θεώρηση από το τμήμα Εμπορίου Ν. Καστοριάς, για την κανονικότητα των τιμών, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των προσφερομένων ειδών, μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 138/ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής και ποσοτικής παραλαβής. Άρθρο 13 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. 2. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες : 12

13 i) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50% ii) Υπέρ τρίτων (άρθρο 3, Ν.3580/2007) : 2% 3. Επί του ποσού της πρώτης (υπό στοιχ. i) από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 4. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος (4% επί των κρατήσεων). 5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 6. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. Άρθρο 14 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΈΛΕΓΧΟΣ Α) Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίδεται από το Νοσοκομείο στους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικώς 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης του είδους, εκτός από τα είδη νωπά κρέατα, κοτόπουλα και ψάρια, τα οποία θα παραδίδονται αυθημερόν από τη λήψη της παραγγελίας. Παραγγελία που θα δίδεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προμηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. Ο προμηθευτής που δεν έχει καθημερινή παράδοση, είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τις έκτακτες κυρίως ανάγκες του Νοσοκομείου να εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες για όσες φορές την εβδομάδα του ζητηθεί. Οι μειοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν προς το Νοσοκομείο επαρκή στοιχεία όπως τηλέφωνα, ΦΑΞ, Ταχ. Δ/νση κ.λ.π., προκειμένου να τους αποστέλλονται οι παραγγελίες, καθώς επίσης και να ανταποκρίνονται άμεσα και γρήγορα στις παραγγελίες. Β) Ο προμηθευτής σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την διεύθυνση του Νοσοκομείου για την αλλαγή του συσσιτίου, παράλληλα δε με την παραπάνω ενημέρωση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα (Διεύθυνση Αγορανομίας, Κεντρική Αγορά, Λαχαναγορά, Ιχθυόσκαλα), που θα επιβεβαιώνει την έλλειψη του είδους στην αγορά. Γ) Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός των χώρων αποθήκης του Νοσοκομείου με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα είναι εντελώς καθαρά και απολυμασμένα. Δ) Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτία αποστολής/τιμολόγια στα οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις. Στα δελτία αποστολής/τιμολόγια θα αναγράφεται επίσης ο αριθμός της σύμβασης ή ο αριθμός της παραγγελίας. Ε) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή μονίμων υπαλλήλων, που θα συγκροτείται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου (για το Νοσοκομείο). Αντικείμενο της Επιτροπής παραλαβής είναι: 1. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας. 2. Ο έλεγχος της καθαριότητας και της τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων των προμηθευτών, ιδιαίτερα των προσκομιζομένων ευαίσθητων και ευπαθών ειδών. 3. Ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδομένων ειδών. 4. Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής 5. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών, με σύνταξη αντίστοιχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του Ιδρύματος. 6. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση αν το προϊόν είναι το προβλεπόμενο από την σύμβαση (εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα προέλευσης). 7. Σε περίπτωση απόρριψης είδους ομόφωνα από την Επιτροπή Παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του είδους, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα διαιτησίας του επομένου εδαφίου. 8. Σε περίπτωση που θα απορριφθεί το είδος κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή, όσον αφορά στο Νοσοκομείο επιλαμβάνεται ο Διοικητής του Νοσοκομείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική τόσο για τον προμηθευτή (απόρριψη είδους) όσο και για την Επιτροπή Παραλαβής. 9. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης των προσκομιζόμενων ειδών μόνο για λόγους ποιότητας, όσον αφορά στο Νοσοκομείο, ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από τους αρμόδιους κατά είδος 13

14 υπαλλήλους της Δ/νσης Γεωργίας, Κτηνιατρικής, Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η γνώμη των οποίων είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Παραλαβής. 10. Αν το πόρισμα των παραπάνω αρμοδίων είναι υπέρ της απόρριψης λόγω συμβατικών εκτροπών αναφορικά με την ποιότητα, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του είδους μέσα στην προθεσμία που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Παραλαβής διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το απόλυτο δικαίωμα να προμηθευτεί ίση ποσότητα των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, υπολογίζοντας σε βάρος του προμηθευτή κάθε πρόσθετη επιβάρυνση από αυτήν της συμβατικής τιμής. Κατά την παράδοση των ειδών πρέπει να παρίσταται ο Προμηθευτής ή με αντιπρόσωπο ενήλικα και εγγράμματο του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή στο Νοσοκομείο για να υπογράψει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής δειγματοληψιών απόρριψης ως και αυτά των παραβάσεων. 11.Εάν ο Προμηθευτής ή ο Αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω Πρωτόκολλα θα πρέπει να γίνεται μνεία σ' αυτά για τη άρνηση της υπογραφής τους από την Επιτροπή Παραλαβής. 12. Ο Προμηθευτής οφείλει απαραίτητα να δίδει ακριβείς χαρακτηρισμούς των προσκομιζομένων ειδών για την κατηγορία προέλευσης, όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, τους οποίους η Επιτροπή Παραλαβής θα ελέγχει με βάση την παραγγελία του Ιδρύματος και τα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής του προμηθευτή, στη συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και θα υπογράφονται τα Πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης του είδους από αυτή και τον Προμηθευτή. 13. Στο πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα σημειώνονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει απαραίτητο να μνημονευτεί. 14. Ο Προμηθευτής θα υπογράφει το ανωτέρω πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις του, η δε Επιτροπή οφείλει να αναγράφει τις δικές της παρατηρήσεις. Η μη υπογραφή από τον Προμηθευτή του Πρακτικού παράβασης ή απόρριψης, αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο. Η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να αιτιολογεί τη μη ύπαρξη της υπογραφής του Προμηθευτή στα ανωτέρω Πρακτικά, διαφορετικά θα έχει σαν συνέπεια την επιστροφή των πρακτικών στο Ίδρυμα προκειμένου να αιτιολογηθεί για λόγους τυπικούς. 15. Η μη αναγραφή αντιπαρατηρήσεων στις σημειούμενες παρατηρήσεις του προμηθευτή στο σχετικό πρακτικό παράβασης, δημιουργεί τεκμήριο για την αλήθεια των παρατηρήσεων και των ισχυρισμών του. Δειγματοληψία - Πραγματογνωμοσύνη Α) Η Επιτροπή Παραλαβής όταν κρίνει σκόπιμο προβαίνει στη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος παρουσία του προμηθευτή από όλη την ποσότητα και το αποστέλλει στον Ε.Φ.Ε.Τ. ή στο Γενικό Χημείο του για εργαστηριακή ανάλυση για όλα τα είδη πού τυγχάνουν της αρμοδιότητάς τους. Για όλα τα είδη και κάθε φορά που υπάρχει κάποια υποψία ως προς την ποιότητα, η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να καλεί τα αρμόδια καθ' ύλην όργανα (Γεωπόνο ή Κτηνίατρο), καθώς και τον προμηθευτή, για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την άρση των αμφισβητήσεων που προκύπτουν ως προς την ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν απαιτείται το δείγμα να πάει στο Χημείο, η γνώμη των ειδικών θα είναι αποφασιστική και δεσμευτική για την Επιτροπή Παραλαβής και τον Προμηθευτή. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα βαρύνουν τον Προμηθευτή. Β) Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης μεταξύ των οποίων και η μεταφορά, σε περίπτωση που τα είδη, που προσκομίστηκαν, αποδείχτηκαν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και την παραγγελία, θα βαρύνουν το Νοσοκομείο. Γ) Σε αντίθετη περίπτωση θα βαρύνουν τον Προμηθευτή, έστω και αν μέρος της όλης ποσότητας του είδους δεν βρέθηκε σύμφωνο με τους συμβατικούς όρους. Τα έξοδα που θα βαρύνουν τον Προμηθευτή θα εισπράττονται από τα δικαιώματά του με παράδοση σ' αυτόν γραμματίου ή απόδειξης είσπραξης στο Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα με ειδικό κλιμάκιο (επιτροπή) να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων των αναδειχθέντων προμηθευτών και να ζητά τα ειδικά βιβλία των αστιατρικών και αστυκτηνιατρικών ελέγχων, που είναι υποχρεωμένοι να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση και τα οποία δεν πρέπει να έχουν δυσμενείς παρατηρήσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα προϊόντα τους. Άρθρο 15 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 14

15 Τα είδη τα οποία θα χορηγούνται με βάση την παραγγελία του ιδρύματος θα είναι ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Αγορ/κες και Υγειονομικές Διατάξεις. Κατ εξαίρεση και κατά την κρίση της Δ/νσης του Ιδρύματος είναι δυνατόν να παραγγελθούν είδη Β ποιότητας, η οποία σημειώνεται απαραιτήτως επί του δελτίου αποστολής του χορηγητή και του αντίστοιχου τιμολογίου με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά είναι κατάλληλα για την ειδική χρήση που προορίζονται, όπως ντομάτες φαγητού, φρούτα για κομπόστα κτλ. Είναι δυνατόν επίσης, το ίδρυμα να παραλάβει εξ ανάγκης εφόσον κρίνει σκόπιμο είδη β ποιότητας τα οποία προσκομίσθηκαν σαν Α ποιότητας αποστέλλοντας απαραιτήτως πρωτόκολλο παραλαβής στην Επιτροπή Προμηθειών με αιτιολόγηση του λόγου παραλαβής και στην περίπτωση αυτή τα είδη θα πληρώνονται με τιμή Β ποιότητας. Εφιστάται η προσοχή του χορηγητή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, η κατηγορία, η προέλευση ως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα. Άρθρο 16 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής των ιδρυμάτων απορρίψει το είδος που προσκομίσθηκε από τον χορηγητή επειδή δεν ήταν σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης και της παραγγελίας και αν ακόμη έγινε αντικατάσταση του από τον χορηγητή μέσα σε προθεσμία που του δόθηκε, θεωρούμενη και η περίπτωση αυτή σαν παράβαση των όρων της σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής είναι υποχρεωμένη να συντάξει πρωτόκολλο παράβασης το οποίο θα σταλεί στην Επιτροπή Προμηθειών Ν. Καστοριάς. Εάν από ανάγκη παραληφθεί από το ίδρυμα είδος κατωτέρας ποιότητας απ αυτήν που ορίζεται στη σύμβαση ή μη σύμφωνα με την παραγγελία η Επιτροπή Παραλαβής δεν προβαίνει στην παραλαβή και ενημερώνει το Δ.Σ. το οποίο προβαίνει στην ανάληψη ενεργειών και κυρώσεων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο χορηγητής παραλείψει να προσκομίσει το είδος που του παραγγέλθηκε ή προσκομίσει αυτό με καθυστέρηση το ίδρυμα μπορεί να προμηθευτεί το είδος από το ελεύθερο εμπόριο οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αίτια αυτή θα βαρύνουν τον χορηγητή και θα καταλογίζονται σε βάρος του με σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής κατά του χορηγητή για τον ίδιο λόγο. Το ίδιο θα συμβεί για κάθε γενικώς παράβαση από τον χορηγητή των όρων της σύμβασης όπως καθορίζονται απ αυτήν τα συναλλακτικά ήθη και οι αρχές της καλής πίστης και θα επιβάλλονται κυρώσεις από το Δ.Σ. μεταξύ των οποίων σύσταση, πρόστιμο ακόμη και για την κήρυξη αυτού εκπτώτου είτε από τη όλη σύμβαση είτε μερικώς για το Νοσοκομείο, αφού σταθμίσει όλα τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, τις παραβάσεις που έγιναν καθ υποτροπή και την γενικότερη συμβατική συμπεριφορά του χορηγητή. Ο χορηγητής μπορεί και επί των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Σχετικά με το αίτημα αναθεώρησης αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Φορέα. Η απόφαση αυτή είναι και τελεσίδικη. Εφιστάται η προσοχή του χορηγητή ότι σε περίπτωση επιβολής προστίμου ή καταπτώσεως της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων σύμβασης θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται σαν δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. Οι ανωτέρω κατά τον χορηγητή κυρώσεις είναι άσχετες με την άσκηση ποινικής δίωξης. Άρθρο 17 ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ρήτρα Ηθικού Περιεχομένου. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων, που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ' όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Γι αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις 15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Αρμόδιος : ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005853 2015-09-01

15PROC003005853 2015-09-01 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24413-51147 Φαξ: 24410-26312 Πληροφ.: κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 01-10-2015 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 235.137,29 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 235.137,29 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β43Ι4690ΒΥ-ΖΟΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 23 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Θ34690ΒΥ-5ΦΒ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα