ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015"

Transcript

1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/ /5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ», παρατίθενται κατωτέρω οι σχετικές διευκρινίσεις: Ερώτημα 1ο: Διευκρινήσεις για τον κατάλογο των νομιμοποιητικών εγγράφων που αφορούν στη συμμετοχή των νομικών προσώπων ΔΔ καθόσον στο παράρτημα VI της προκήρυξης δεν γίνεται σχετική αναφορά παρά μόνο σε εταιρείες. Η απαρίθμηση των νομικών προσώπων του Παραρτήματος VI της προκήρυξης είναι ενδεικτική. Είναι δυνατή η συμμετοχή ενός προσώπου δημοσίου δικαίου στον διαγωνισμό, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ. 5 και δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρ. 6 αυτής. Σύμφωνα δε με το άρ. 12 της προκήρυξης, οι υποψήφιοι καλούνται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν, μεταξύ άλλων, «Νομιμοποιητικά Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει εκτός από το ότι ο διαγωνιζόμενος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, και ποια πρόσωπα είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους». Ως εκ τούτου, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), ως υποψήφιος του διαγωνισμού, οφείλει να προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής του, μεταξύ άλλων, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του, ανάλογα με το ειδικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, με βάση το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί, και εκπροσωπείται κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του. Ερώτημα 2ο: Στη σελ. 27 παρ αναφέρεται «Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμου εγγράφου της χώρας προέλευσης του, του νομίμου εκπροσώπου κάθε διαγωνιζομένου, η οποία φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, με την οποία ϋα δηλώνεται για τον

2 διαγωνιζόμενο..ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δε συντρέχουν σε βάρος του οι λόγοι αποκλεισμού που περιγράφονται στο Άρθρο 6 και συγκεκριμένα ϋα δηλώνεται ότι.» Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν η ανωτέρω δήλωση μπορεί να φέρει ως ημερομηνία υπογραφής και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεδομένου ότι ζητείται κάποια στοιχεία αυτής να δηλωθούν μέχρι και την ημέρα υποβολής των προσφορών. Σύμφωνα με την παρ του αρθ. 12 της Προκήρυξης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση με ορισμένο περιεχόμενο, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. Δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, ζητείται να δηλωθεί ότι δεν συντρέχουν σε βάρος του υποψηφίου οι λόγοι αποκλεισμού έως και την ημέρα υποβολής, η ημερομηνία της δήλωσης κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής, χωρίς αυτή να είναι κατ ανάγκην και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ήτοι η 20 η Ως εκ τούτου, εάν ο υποψήφιος επιλέξει να υποβάλει την προσφορά του κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, αυτή θα είναι και η ημερομηνία που θα φέρει υποχρεωτικά η Υπεύθυνη Δήλωση. Ερώτημα 3ο: Στη σελ. 29 παρ αναφέρεται «Νομίμως δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, ή αποτελεσμάτων χρήσης του διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, Σε περίπτωση που οι ετήσιες δημοσιευμένες καταστάσεις δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας και η απόδειξη κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ.» Σχετικά με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως: α) μας επιβεβαιώσετε ότι αναφέρεστε στις διαχειριστικές χρήσεις για τα έτη 2012, 2013, 2014 και β) σχετικά με τη χρήση του 2014 δεδομένου, ότι η εταιρία μας δεν έχει υποχρέωση βάση νόμου να δημοσιεύσει τον ισολογισμό κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (ο οποίος ισολογισμός βάση του νόμου υποβάλλεται για δημοσίευση 20 ημέρες πριν τη σύγκληση της τακτικής ΓΣ ήτοι προ 20 ημερών από την που θα εγκρίνει τον ισολογισμό), επιβεβαιώστε μας ότι αρκεί η προσκόμιση του ισολογισμού όπως θα έχει εγκριθεί από το ΔΣ της εταιρείας (και όχι τη ΓΣ) μαζί με υπεύθυνη δήλωση περί του ότι η

3 εταιρία μας δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης του ισολογισμού και έγκρισης του από τη ΓΣ παρά μόνο προ 20 ημερών από την Η παρ της Προκήρυξης αναφέρεται στις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, εφόσον οι οικονομικές καταστάσεις αυτών έχουν ήδη νομίμως δημοσιευθεί ή αποδεικνύεται η κατάθεσή τους προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. Για την προκείμενη περίπτωση, ως τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις νοούνται οι χρήσεις των ετών 2012, 2013 και Ειδικά για το 2014 θα προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης και η πράξη ανάρτησης των οικονομικών καταστάσεων προς δημοσίευση. Σε περίπτωση, όμως, που δεν έχει λάβει χώρα δημοσίευση ή δεν έχει κατατεθεί αίτηση προς δημοσίευση για τις οικονομικές καταστάσεις του 2014, οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, προσκομίζοντας επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει ακόμη μέχρι την ημέρα της υποβολής κατατεθεί αίτηση δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Ερώτημα 4ο: Στη σελ. 33 αναφέρεται «Τα ανωτέρω έργα για να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του διαγωνιζομένου πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία: -βεβαίωση του εργοδότη για την καλή εκτέλεση/ολοκλήρωση του έργου συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης, - ή όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να αποδειχθεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από το αντίγραφο της σχετικής σύμβασης.» Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι τα ανωτέρω αποδεικτικά αρκεί να προσκομιστούν ως απλά φωτοαντίγραφα και όχι σε επικυρωμένα αντίγραφα. Τα αποδεικτικά έγγραφα, που προσκομίζονται προς το σκοπό τεκμηρίωσης της Ειδικής Τεχνογνωσίας του υποψηφίου κατά την παρ της Προκήρυξης, αρκεί να προσκομίζονται σε

4 απλά και ευκρινή φωτοαντίγραφα. Όπου απαιτείται άλλως, διευκρινίζεται ειδικώς από την Προκήρυξη. Ερώτημα 5ο: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα πέντε έργα που θα πρέπει να έχουν εκτελέσει οι υποψήφιοι Ανάδοχοι την τελευταία πενταετία και τα οποία θα καλύπτουν συνολικά τους τομείς, α) Μελέτες σε θέματα ανάπτυξης & εξειδίκευσης στρατηγικής τομέων της οικονομίας, β) Μελέτες ανάπτυξης του τουριστικού τομέα, γ) Μελέτες/έρευνες σχετικές με θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και αγοράς εργασίας, δ) Μελέτες/ Έρευνες ανάλυσης χαρακτηριστικών και αναγκών των επιχειρήσεων, ε) Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας, θα έχουν προϋπολογισμούς που αθροιζόμενοι θα οδηγούν σε ποσό αντίστοιχο του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου, ήτοι των ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Επιπλέον παρακαλούμε διευκρινίστε στην περίπτωση που κάποιο ή όλα από τα παραπάνω έργα έχουν υλοποιηθεί από τους υποψηφίους Αναδόχους ως μέλη ενώσεων ποιο ποσό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εκπλήρωση της ανωτέρω προϋπόθεσης. Το συνολικό συμβατικό τίμημα του Έργου/ των έργων ή το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου Αναδόχου στην ένωση; Όπως αναφέρεται στην παρ της Προκήρυξης, κρίσιμο είναι το συμβατικό συνολικό οικονομικό αντικείμενο των πέντε ζητούμενων έργων εντός των τελευταίων πέντε ετών, ήτοι το άθροισμα των επιμέρους συμβατικών οικονομικών αντικειμένων. Όταν ο υποψήφιος έχει εκτελέσει κάποιο εκ των παρουσιαζόμενων έργων ως μέλος ένωσης, θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του ανωτέρω αθροίσματος το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στην ένωση. Ερώτημα 6ο: Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν για την απόδειξη ότι το τμήμα του έργου που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο δεν υπερβαίνει το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, αρκεί η παράθεση των ανθρωπομηνών που θα δώσουν στο έργο τα στελέχη του υπεργολάβου (πληροφορία που θα

5 παρατεθεί στην τεχνική προσφορά) ή αν θα πρέπει να αναφερθεί ρητά το ποσοστό του προϋπολογισμού που θα υλοποιήσει ο υπεργολάβος στη σχετική δήλωση συνεργασίας του υπεργολάβου που θα συνοδεύει τον Πίνακα της παραγράφου Το τμήμα του έργου που τυχόν θα ανατεθεί από τον υποψήφιο υπεργολαβικά θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς στη δήλωση συνεργασίας του υπεργολάβου, ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού, μη υπερβαίνον το 25% αυτού. Ερώτημα 7ο: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι βάσει όσων αναφέρονται στην παράγραφο 14.8 της σελίδας 34 της διακήρυξης («Επισημαίνεται ότι συνολικά η εμπειρία των Μελών της Ομάδας Έργου (ΥΕ, Μέλη Ομάδας Έργου, Εμπειρογνώμονες) θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των τομέων της παραγράφου 14.3») η απαίτηση για την ύπαρξη εμπειρίας σε κάποιον από τους τομείς της παραγράφου 14.3 π.χ. στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας μπορεί να καλύπτεται π.χ μόνο από ένα Εμπειρογνώμονα και όχι από κάποιο μέλος της Ομάδας Έργου. Τα Μέλη της Ομάδας Έργου που αναφέρονται στην παρ συμπεριλαμβάνουν τόσο τα μέλη, ως αναφέρονται στην παρ. 14.4, όσο και τον Υπεύθυνο Έργου και τους Εμπειρογνώμονες. Ως εκ τούτου, η προϋπόθεση της παρ της Προκήρυξης πληρούται, εφόσον η ζητούμενη εμπειρία καλύπτεται συνδυαστικά από όλα τα ανωτέρω πρόσωπα, κατ επιλογήν του υποψηφίου. Ερώτημα 8ο: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα Πτυχία των Μηχανικών περιλαμβάνονται στα Πανεπιστημιακά Διπλώματα Σπουδών σε Θετικές Επιστήμες και άρα Μηχανικοί μπορούν να δηλωθούν ως Υπεύθυνοι Έργου ή Εμπειρογνώμονες υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν και τις λοιπές προβλεπόμενες ανά ρόλο απαιτήσεις εμπειρίας όπως αυτές προσδιορίζονται στην προκήρυξη. Το πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών στον κλάδο των μηχανικών πληροί την απαίτηση γνωστικών προσόντων των παρ και 14.7 της Προκήρυξης.

6 Ερώτημα 9ο: Αναφορικά με τους όρους της άνω Προκήρυξης και συγκεκριμένα για το Άρθρο 14.3, σελ. 33 του κειμένου στο οποίο αναφέρεται ότι: «Τα ανωτέρω έργα για να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του διαγωνιζομένου πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία: - βεβαίωση του εργοδότη για την καλή εκτέλεση/ολοκλήρωση του έργου συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης, - ή όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να αποδειχθεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από το αντίγραφο της σχετικής σύμβασης.» Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Η Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου, η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση/ολοκλήρωση του έργου είτε για Δημόσιο Φορέα, είτε για Ιδιωτικό Φορέα, συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης καλύπτει την άνω προϋπόθεση που αναφέρει η Προκήρυξη; 2. Σε περίπτωση που η απάντηση στο πρώτο ερώτημά μας είναι ΟΧΙ, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τι εννοείτε με την πρόταση «ή όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να αποδειχθεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου»; Μπορείτε να μας δώσετε ενδεικτικά παραδείγματα; Σύμφωνα με το άρθρο 14.3, σελ. 33 της διακήρυξης: «Τα ανωτέρω έργα για να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του διαγωνιζομένου πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία: - βεβαίωση του εργοδότη για την καλή εκτέλεση/ολοκλήρωση του έργου συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης, - ή όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να αποδειχθεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από το αντίγραφο της σχετικής σύμβασης.»

7 Η υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου με την οποία θα δηλώνεται η καλή εκτέλεση/ολοκλήρωση του έργου συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης, δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο της επιτυχούς υλοποίησης του έργου, ως εκ της προελεύσεώς του. Η επιτυχής υλοποίηση του έργου, πλην της βεβαίωσης του εργοδότη για την καλή εκτέλεση/ολοκλήρωση του έργου, συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης, θα μπορούσε να αποδεικνύεται με πρακτικό οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης του έργου, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σχετική συνοδευτική σύμβαση, άλλως ενδεικτικά από υπεύθυνη δήλωση της αναθέτουσας αρχής με την οποία θα δηλώνεται η καλή εκτέλεση/ολοκλήρωση του έργου συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης, ή απόδειξη εξόφλησης κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής ολοκλήρωση θα αποδεικνύεται επαρκώς, ανάλογα και με τις τυχόν ειδικές προβλέψεις της συνοδευτικής σύμβασης για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του έργου. Ερώτημα 10ο: Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν στον φάκελο οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται συμπληρωμένος μόνο ο Πίνακας του Παραρτήματος IV της προκήρυξης και αν ο Πίνακας αυτός καλύπτει την απαίτηση του Άρθρου 16.4 της προκήρυξης, σύμφωνα με την οποία «Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος υπηρεσιών, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου του Έργου». Σύμφωνα με το Άρθρο 16.1 της Προκήρυξης «Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της παρούσας ενότητας και με την υποχρεωτική συμπλήρωση του Πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα IV». Η απαίτηση του Άρθρου 16.4 της προκήρυξης, σύμφωνα με την οποία «Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος υπηρεσιών,

8 για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου του Έργου», καλύπτεται απόλυτα από το περιεχόμενο του Πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της προκήρυξης. Εν προκειμένω, με βάση τη φύση του προκηρυχθέντος έργου, ως προσφερόμενο είδος υπηρεσιών νοείται η ανθρωποϋπηρεσία που προσφέρει κάθε προτεινόμενο στέλεχος της ομάδας έργου κάθε υποψήφιου Αναδόχου, μέσω της απασχόλησής του στο Έργο, η οποία μετράται σε α/μ. Συνεπώς, στον Πίνακα αυτό του Παραρτήματος IV της προκήρυξης, ο οποίος συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους υποψήφιους Αναδόχους, δηλώνεται η συνολική προσφερόμενη απασχόληση ανά στέλεχος της Ομάδας Έργου, καθώς και η τιμή μονάδας του α/μ κάθε στελέχους. Λόγω της φύσης του προκηρυσσόμενου έργου, η αυξομείωση φυσικού αντικειμένου ισοδυναμεί με αυξομείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι αυξομείωση των α/μ απασχόλησης των στελεχών της προτεινόμενης ομάδας έργου του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου ανά κατηγορία υπηρεσίας/ενέργειας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 15.1 της προκήρυξης, στην Τεχνική Προσφορά κάθε υποψηφίου Αναδόχου προσδιορίζεται υποχρεωτικά η απασχόληση κάθε στελέχους της Ομάδας Έργου «ποσοτικά και δεσμευτικά ανά Κατηγορία Υπηρεσίας/Ενέργειας, με ανάλυση ανθρωπομηνών ανά πακέτο εργασίας και να συνδέεται με συγκεκριμένες δραστηριότητες». Με βάση τα ανωτέρω στον Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιλαμβάνεται συμπληρωμένος μόνο ο Πίνακας του Παραρτήματος IV της προκήρυξης. Ερώτημα 11ο: Στην παράγραφο 5.5 της προκήρυξης αναφέρεται πως «Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής τα μέλη της ένωσης υποβάλλουν δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή του.». Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε πως η δήλωση αυτή ταυτίζεται με την αίτηση συμμετοχής και πως δεν απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση (εφόσον στο εσωτερικό του φακέλου θα περιλαμβάνεται σχετική πράξη για τον ορισμό του κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του).

9 Σύμφωνα με την παρ.5.5 της προκήρυξης: «Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής τα μέλη της ένωσης υποβάλλουν δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή του. Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης θα πρέπει να ανήκει στο επικεφαλής μέλος της Ένωσης.» Η ανωτέρω δήλωση περί ορισμού κοινού εκπροσώπου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης ανήκει στο επικεφαλής μέλος αυτής, αρκεί να εμπεριέχεται στην αίτηση συμμετοχής που υποβάλλει η ένωση ως υποψήφιος ανάδοχος και δεν απαιτείται άλλη σχετική δήλωση του υποψηφίου. Ερώτημα 12ο: Παρακαλούμε να μας αποσταλεί όλο το διαθέσιμο υλικό σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο για τον τομέα του Τουρισμού στην Ελλάδα (Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021), που έχει ήδη εκπονήσει ο ΣΕΤΕ, εκτός από το ήδη αναρτημένο υλικό στην ιστοσελίδα σας με τίτλο: Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021 Οδικός Χάρτης Υλοποίησης. Το σύνολο των πληροφοριών του αντικειμένου του διαγωνισμού για το έργο «Εξειδίκευση δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού & Στρατηγική Μελέτη Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τουριστικό τομέα», περιέχονται και αναλύονται στους σχετικούς όρους της προκήρυξης. Τα στοιχεία αυτά καλούνται να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι για την κατάρτιση της πρότασή τους. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε σχετική πληροφορία αντλείται από την προκήρυξη, και περιορίζεται σε όποιο ήδη δημοσιευμένο στοιχείο αυτή παραπέμπει. Ερώτημα 13ο: Στο μέρος Β', Άρθρο 13, σημείο 13.2 της Προκήρυξης, απαιτείται να υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους τα κάτωθι δικαιολογητικά: α. «Νομίμως δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, ή αποτελεσμάτων χρήσης του διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις...»

10 β. «Τον πίνακα χρηματοοικονομικών στοιχείων του Παραρτήματος ΙΙΙ για τη διαπίστωση της χρηματοοικονομικής επάρκειας.» Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν οι τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις αφορούν τα έτη 2014, 2013 και Η παρ της Προκήρυξης αναφέρεται στις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, εφόσον οι οικονομικές καταστάσεις αυτών έχουν ήδη νομίμως δημοσιευθεί ή αποδεικνύεται η κατάθεσή τους προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. Για την προκείμενη περίπτωση, ως τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις νοούνται οι χρήσεις των ετών 2012, 2013 και Ειδικά για το 2014 θα προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης και η πράξη ανάρτησης των οικονομικών καταστάσεων προς δημοσίευση. Σε περίπτωση, όμως, που δεν έχει λάβει χώρα δημοσίευση ή δεν έχει κατατεθεί αίτηση προς δημοσίευση για τις οικονομικές καταστάσεις του 2014, οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, προσκομίζοντας επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει ακόμη μέχρι την ημέρα της υποβολής κατατεθεί αίτηση δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Ερώτημα 14ο: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στις υποσημειώσεις του υποδείγματος μεταξύ άλλων αναφέρεται: «1 Αν πρόκειται για ένωση εταιρειών ή φορέων, τότε ολόκληρη η πρώτη παράγραφος διαμορ φωνεται ως εξής: «Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα εγγυώμεθα ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως υπέρ: [επωνυμία ενώσεως], με έδρα το Δήμο..., οδός...αριθ.... (η «Ένωση») και υπέρ των μελών που την απαρτίζουν ήτοι:» Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν είναι υποχρεωτικό οι Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό να ορίσουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής τους (όπως π.χ. το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ένωσης κ.α.) Επωνυμία Ένωσης και Έδρα Ένωσης.

11 Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της προκήρυξης με τίτλο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει τόσο την επωνυμία, όσο και την έδρα του. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτουν σε κάθε περίπτωση από την αίτηση συμμετοχής. Tα ως άνω δε πρέπει να προκύπτουν και από το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της ένωσης που προσκομίζεται από την ένωση ως νομιμοποιητικό αυτής έγγραφο. Ερώτημα 15ο: Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς του ευρύτερου δημοσίου φορέα και υποβάλλονται στον παρόν διαγωνισμό από τους διαγωνιζόμενους ως μέρος των δικαιολογητικών συμμετοχής είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν επικυρωμένα. Τα υποβαλλόμενα αποδεικτικά έγγραφα που προσκομίζονται αρκεί να προσκομίζονται σε απλά και ευκρινή φωτοαντίγραφα. Όπου απαιτείται άλλως, διευκρινίζεται ειδικώς από την Προκήρυξη.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αριθμός διακήρυξης: 19/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, αποθήκευσης, θαλάσσιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος A: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάπτυξη Λογισμικού Στατιστικών Λειτουργίας Συμβατών Με Τον Χάρτη Υγείας του Προγράμματος «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ Στοιχεία διακήρυξης: 630.7/34/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 Aρ.Πρωτ. 4142/30.06.15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Διακήρυξης: 2/2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12641/530 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε.

«Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε. .Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 29/09/2015 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6075769

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002508168 2014-12-29

14PROC002508168 2014-12-29 Το έργο Living History Living nature II" με ακρωνύμιο Lhi-Lna II υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (13 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (13 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 10 2012 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 511/8 10 2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (13 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ» Προϋπολογισθείσα δαπάνη Χρονική Διάρκεια του Έργου Μέχρι 31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια της Προμήθειας: 2 μήνες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Χρονική διάρκεια της Προμήθειας: 2 μήνες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτμος, 09-09-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 1708 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Διεύθυνση: Χώρα Πάτμου Τηλέφωνο: 2247360307 Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507556 2014-12-29

14PROC002507556 2014-12-29 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα