ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΑΑ ΗΣΥ «ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΙΚΟ

2 Συγκεντρωτικός Πίνακας άρθρων επί των οποίων έχουν σηµειωθεί παρατηρήσεις Αρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Αρθρο 2 Ορισµοί Αρθρο 10 -Χρηµατικά όρια των δηµοσίων συµβάσεων Αρθρο 11 Συµβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές Αρθρο 12 Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των δηµοσίων συµβάσεων, των συµφωνιών πλαισίων και των δυναµικών συστηµάτων αγορών Αρθρο 16 Συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών Αρθρο 19 Κανόνες που ισχύουν για τις συµβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές Αρθρο 20 Κανόνες που ισχύουν για τις συµβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς Αρθρο 22 Εχεµύθεια Αρθρο 27 Έγγραφα της Σύµβασης Αρθρο 28 Τεχνικές προδιαγραφές ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ 28 Α - Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων Αρθρο 31 Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων Αρθρο 32 Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ Αρθρο 47 Προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών Αρθρο 48 Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες Αρθρο 55 Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συµµετεχόντων και ανάθεση των συµβάσεων Αρθρο 56 Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος Αρθρο 63 Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρθρο 78 Ανάθεση συµπληρωµατικών έργων στον ανάδοχο ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 19 ΚΑΙ Άρθρο 125 Πεδίο εφαρµογής Άρθρο 126 ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων Άρθρο 128 Συνοπτικός διαγωνισµός Άρθρο 129 Απευθείας ανάθεση Άρθρο 130 Προθεσµίες Άρθρο 132 Πεδίο εφαρµογής Άρθρο 136 Προκαταρκτικές ενέργειες- σύνταξη φακέλου Άρθρο 137 ηµοσιότητα σε εθνικό επίπεδο Άρθρο 138 Λόγοι αποκλεισµού Άρθρο 139 Έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων Άρθρο 141 Επίκληση ικανοτήτων τρίτων φορέων Άρθρο 142 Εγγυήσεις Άρθρο 145 Πληρότητα και νοµιµότητα δικαιολογητικών ιευκρινίσεις ΤΕΛΙΚΟ

3 Άρθρο 147 Λόγοι απόρριψης προσφορών Άρθρο 148 Αξιολόγηση προσφορών Άρθρο 149 ιαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία Άρθρο 156 Κανονισµοί Ανάθεσης ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 160 Τροποποίηση δηµόσιας σύµβασης Άρθρο 165 Προσφυγή ενώπιον της Αρχής Άρθρο 167 ικαστική προστασία κατά αποφάσεων της Αρχής Άρθρο 176 Αρµόδιο ικαστήριο Άρθρο 177 ιαιτησία ΤΕΛΙΚΟ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Αρθρο 2 Ορισµοί Αρθρο 3 Γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη συµβάσεων Αρθρο 4 Όροι σχετικά µε τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του 16 Αρθρο 5 Αναθέτουσες Αρχές Αρθρο 6 Αναθέτοντες Φορείς Αρθρο 7 Κεντρικές αρχές προµηθειών Αρθρο 8 Ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις συγκεντρωτικές αγορές Αρθρο 9 Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων ΤΜΗΜΑ ΕΥΤΕΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ Αρθρο 10 -Χρηµατικά όρια των δηµοσίων συµβάσεων Αρθρο 11 Συµβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές Αρθρο 12 Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των δηµοσίων συµβάσεων, των συµφωνιών πλαισίων και των δυναµικών συστηµάτων αγορών ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Αρθρο 13 Απόρρητες συµβάσεις ή συµβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας Αρθρο 14 Ειδικές Εξαιρέσεις για συµβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς Αρθρο 15 Ειδικές Εξαιρέσεις για συµβάσεις που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς Αρθρο 16 Συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών Αρθρο 17 Συµβάσεις στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας Αρθρο 18 Συµβάσεις και συνεργασίες µεταξύ δηµόσιων αρχών ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρθρο 19 Κανόνες που ισχύουν για τις συµβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές Αρθρο 20 Κανόνες που ισχύουν για τις συµβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΤΟ ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ Αρθρο 21 Οικονοµικοί Φορείς Αρθρο 22 Εχεµύθεια Αρθρο 23 Προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών Αρθρο 24 Κανόνες που εφαρµόζονται στην επικοινωνία των µερών του διαγωνισµού Αρθρο 25 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Αρθρο 26 Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ αποκλειστικότητα ΤΜΗΜΑ ΕΒ ΟΜΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρθρο 27 Έγγραφα της Σύµβασης Αρθρο 28 Τεχνικές προδιαγραφές ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ 28 Α - Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων Αρθρο 29 Υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας Αρθρο 30 Χρήση του Κοινού Λεξιολογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις ΤΜΗΜΑ ΟΓ ΟΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ

5 Αρθρο 31 Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων Αρθρο 32 Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΙΑΦΘΟΡΑΣ Αρθρο 33 Συγκρούσεις συµφερόντων Αρθρο 34 Παράνοµες συµπεριφορές ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αρθρο 35 Πεδίο εφαρµογής ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Χρήση των ανοικτών, κλειστών και µε διαπραγµάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου Αρθρο 36 Χρήση των ανοικτών, κλειστών και µε διαπραγµάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου Αρθρο 37 Ανταγωνιστικός διάλογος Αρθρο 38 ιαδικασία µε διαπραγµάτευση, µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού Αρθρο 39 ιαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού Αρθρο 40 Συµφωνίες πλαίσιο Αρθρο 41 Συµφωνίες πλαίσιο µε ένα οικονοµικό φορέα Αρθρο 42 Συµφωνίες Πλαίσιο µε περισσότερους οικονοµικούς φορείς Αρθρο 43 Συµβάσεις δηµοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών ΤΜΗΜΑ ΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Αρθρο 44 Προκηρύξεις Αρθρο 45 Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων Αρθρο 46 Μη υποχρεωτική δηµοσίευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αρθρο 47 Προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών Αρθρο 48 Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αρθρο 49 Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συµµετοχής στον διάλογο ή διαπραγµάτευσης Αρθρο 50 Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων Αρθρο 51 Πρακτικά ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αρθρο 52 Εναλλακτικές προσφορές Αρθρο 53 Υπεργολαβίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρθρο 54 ικαιούµενοι συµµετοχής Αρθρο 55 Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συµµετεχόντων και ανάθεση των συµβάσεων Αρθρο 56 Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος Αρθρο 57 Άδεια άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας Αρθρο 58 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Αρθρο 59 Τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες Αρθρο 60 Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας Αρθρο 61 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Αρθρο 62 Συµπληρωµατική τεκµηρίωση και πληροφορίες Αρθρο 63 Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ΤΕΛΙΚΟ

6 ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρθρο 64 Γενικές διατάξεις Αρθρο 65 Πεδίο εφαρµογής Αρθρο 66 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής Αρθρο 67 Προκηρύξεις Αρθρο 68 Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισµούς µελετών Αρθρο 69 Μέσα επικοινωνίας Αρθρο 70 Επιλογή των ανταγωνιζοµένων Αρθρο 71 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής Αρθρο 72 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρθρο 73 Πεδίο εφαρµογής Αρθρο 74 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής Αρθρο 75 ηµοσίευση της προκήρυξης στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων Αρθρο 76 Προθεσµία Αρθρο 77 Υπεργολαβία Αρθρο 78 Ανάθεση συµπληρωµατικών έργων στον ανάδοχο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ Αρθρο 79 Εφαρµοστέοι κανόνες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ 81 Αρθρο 80 Κανόνες δηµοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις Αρθρο 81 ηµοσίευση της προκήρυξης Αρθρο 82 Προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και την παραλαβή των προσφορών ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αρθρο 83 Πεδίο εφαρµογής ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ Αρθρο 84 Αέριο, θερµότητα και ηλεκτρισµός Αρθρο 85 Ύδωρ Αρθρο 86 Υπηρεσίες µεταφορών Αρθρο 87 Ταχυδροµικές υπηρεσίες Αρθρο 88 Αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίµων ιάθεση λιµένων και αερολιµένων σε µεταφορείς Αρθρο 89 Συµβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες Αρθρο 90 Συµβάσεις µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών Αρθρο 91 ιαδικασία για τον προσδιορισµό του κατά πόσον δεδοµένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ Ή ΚΛΕΙΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ή ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αρθρο 92 Χρησιµοποίηση ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε ή χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού Αρθρο 93 Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών Αρθρο 94 Εναλλακτικές προσφορές ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΑ Αρθρο 95 Συµφωνίες-πλαίσιο ΤΕΛΙΚΟ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αρθρο 96 Προκηρύξεις που χρησιµοποιούνται ως µέσο έναρξης διαγωνισµού.. 95 Αρθρο 97 Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων Αρθρο 98 Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής Αρθρο 99 Γνωστοποιήσεις για συµβάσεις που έχουν συναφθεί Αρθρο 100 Προθεσµίες παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής και παραλαβής των προσφορών Αρθρο 101 Ανοικτές διαδικασίες: έγγραφα του διαγωνισµού και συµπληρωµατικές πληροφορίες Αρθρο 102 Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγµάτευσης Αρθρο 103 Ενηµέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων Αρθρο 104 Πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Αρθρο 105 Γενικές διατάξεις Αρθρο 106 Αµοιβαία αναγνώριση όσον αφορά στους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηµατοοικονοµικούς όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιµές και τα αποδεικτικά στοιχεία Αρθρο 107 Συστήµατα προεπιλογής Αρθρο 108 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ Αρθρο 109 Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών Αρθρο 110 Σχέσεις µε τρίτες χώρες στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ ΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρθρο 111 Γενική διάταξη Αρθρο 112 Κατώτατα όρια Αρθρο 113 ιαγωνισµοί µελετών που εξαιρούνται Αρθρο 113 ιαγωνισµοί µελετών που εξαιρούνται Αρθρο 114 Κανόνες δηµοσιότητας και διαφάνειας Άρθρο 115 Μέσα επικοινωνίας Άρθρο 116 ιοργάνωση διαγωνισµών µελετών, επιλογή των συµµετεχόντων και κριτική επιτροπή Άρθρο 117 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 118 Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών Άρθρο 119 υναµικά συστήµατα αγορών ΤΙΤΛΟΣ II ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 120 Πεδίο Εφαρµογής Άρθρο 121 Ορισµοί Άρθρο 122 Υποχρέωση χρήσης ΕΣΗ ΗΣ Άρθρο 123 Υποστήριξη του ΕΣΗ ΗΣ Άρθρο 124 Λειτουργία και πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗ ΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 19 ΚΑΙ Άρθρο 125 Πεδίο εφαρµογής Άρθρο 126 ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων Αρθρο 127 Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης Άρθρο 128 Συνοπτικός διαγωνισµός Άρθρο 129 Απευθείας ανάθεση ΤΕΛΙΚΟ

8 Άρθρο 130 Προθεσµίες Άρθρο 131 Εξαιρέσεις ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 132 Πεδίο εφαρµογής Άρθρο 133 Προγραµµατισµός δηµοσίων συµβάσεων Άρθρο 134 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς Άρθρο 135 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς Άρθρο 136 Προκαταρκτικές ενέργειες- σύνταξη φακέλου ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 137 ηµοσιότητα σε εθνικό επίπεδο Άρθρο 138 Λόγοι αποκλεισµού Άρθρο 139 Έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων Άρθρο 140 ικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής Άρθρο 141 Επίκληση ικανοτήτων τρίτων φορέων Άρθρο 142 Εγγυήσεις Άρθρο 143 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής Άρθρο 144 Περιεχόµενο των προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής Άρθρο 145 Πληρότητα και νοµιµότητα δικαιολογητικών ιευκρινίσεις Άρθρο 146 Χρόνος ισχύος προσφορών Άρθρο 147 Λόγοι απόρριψης προσφορών Άρθρο 148 Αξιολόγηση προσφορών Άρθρο 149 ιαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία Άρθρο 150 ιαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συµµετοχής και προσφορών στην κλειστή διαδικασία Άρθρο 151 ιαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης ή ανταγωνιστικού διαλόγου Άρθρο 152 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης Άρθρο 153 Οψιγενείς µεταβολές Άρθρο 154 Απόφαση κατακύρωσης Άρθρο 155 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης Άρθρο 156 Κανονισµοί Ανάθεσης ηµοσίων Συµβάσεων ΜΕΡΟΣ ΕΒ ΟΜΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 157 Γενική αρχή Άρθρο 158 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης Άρθρο 159 Υπεργολαβία Άρθρο 160 Τροποποίηση δηµόσιας σύµβασης Άρθρο 161 Κανονισµοί Εκτέλεσης ηµοσίων Συµβάσεων ΜΕΡΟΣ ΟΓ ΟΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΈΝΝΟΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 162 Πεδίο εφαρµογής ΤΙΤΛΟΣ I ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 163 Είδη έννοµης προστασίας ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Άρθρο 164 Αρµόδια όργανα Άρθρο 165 Προσφυγή ενώπιον της Αρχής Άρθρο 166 ιαδικασία λήψης απόφασης ενώπιον της Αρχής Άρθρο 167 ικαστική προστασία κατά αποφάσεων της Αρχής Άρθρο 168 Παράνοµη υπογραφή σύµβασης ΤΕΛΙΚΟ

9 ΤΜΗΜΑ ΕΥΤΕΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Άρθρο 169 Αρµόδιο δικαστήριο Άρθρο 170 Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων Άρθρο 171 Παράνοµη υπογραφή σύµβασης Άρθρο 172 Ακύρωση πράξης ή παράλειψης Άρθρο 173 Κήρυξη της σύµβασης ως άκυρης Άρθρο 174 Αξίωση αποζηµίωσης ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Άρθρο 175 ιορθωτικός Μηχανισµός σχετικά µε συµβάσεις υψηλής αξίας ΤΙΤΛΟΣ II ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 176 Αρµόδιο ικαστήριο Άρθρο 177 ιαιτησία ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 178 Σκοπός Αρµοδιότητες της Αρχής Άρθρο 179 Συγκρότηση της Αρχής Άρθρο 180 Λειτουργική ανεξαρτησία Άρθρο 181 Συνεδριάσεις της Αρχής και λήψη αποφάσεων Άρθρο 182 Οργάνωση της Αρχής Άρθρο 183 Κανονισµός της Αρχής Άρθρο 184 Αρµοδιότητες Προέδρου της Αρχής Άρθρο 185 Προσωπικό της Αρχής Άρθρο 186 Νοµικός Σύµβουλος ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 187 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 188 Στατιστικά στοιχεία συµβάσεων που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές Άρθρο 189 Στατιστικά στοιχεία συµβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς Άρθρο 190 Εξορθολογισµός αρµοδιοτήτων ΜΕΡΟΣ ΕΚΑΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Άρθρο 191 Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων Άρθρο 192 Κατάρτιση και Μητρώο Πιστοποιηµένων Υπαλλήλων ηµοσίων Συµβάσεων ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 193 Τροποποιούµενες διατάξεις Άρθρο 194 Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 195 Καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις Άρθρο 196 Προσαρτήµατα Άρθρο 197 Έναρξη ισχύος ΤΕΛΙΚΟ

10 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 1. Ο παρών νόµος θεσπίζει κανόνες σχετικά: α) µε τις διαδικασίες προγραµµατισµού, σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων ή συµφωνιών-πλαίσιο ή δυναµικών συστηµάτων αγορών µε αντικείµενο την κατασκευή έργων, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών ή τη διενέργεια διαγωνισµών µελετών β) µε την έννοµη προστασία κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου. γ) τον συντονισµό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. 2. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ίση ή ανώτερη του χρηµατικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου10µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου Ο παρών νόµος εφαρµόζεται και στη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων από αναθέτουσες αρχές του άρθρου Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε: α) αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 5 και αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 6, καθώς και σε κεντρικές αρχές προµηθειών κατά την έννοια του άρθρου 7. β) σε φορείς άλλους από αυτούς της παραγράφου 3, εφόσον τούτο προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις αυτού. 5. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται επίσης και στη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων σύµπραξης δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα του ν.3389/2005 «Συµπράξεις ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα» (Α 232), οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς, καθ ό µέρος δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. 6. Ο παρών νόµος αποτελεί προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις: α) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», που δηµοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 134), όπως ισχύει. ΣΑΤΕ: Κατάργηση παρεκκλίσεων Είναι θετικό ότι επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας σε όλες ανεξαιρέτως τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντας φορείς βάσει των κοινοτικών οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων και πλέον δεν θα υφίσταται καµία παρέκκλιση από αυτές που ίσχυαν µέχρι σήµερα και είχαν δηµιουργήσει τεράστια ζητήµατα ασφαλείας δικαίου και διαφάνειας των διαδικασιών. ΤΕΛΙΚΟ

11 β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών» που δηµοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 134), όπως ισχύει. γ) της οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων (ΕΕ L 257/1/10/2005). δ) της οδηγίας 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 για την διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (L 323). ε) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335) Αρθρο 2 Ορισµοί (άρθρο 1 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 1 οδηγίας 2004/17/ΕΚ) 1. Για τους σκοπούς του παρόντος, εφαρµόζονται οι ορισµοί που παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως α) «ηµόσιες συµβάσεις» είναι συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων και µιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος. β) «ηµόσιες συµβάσεις έργων» είναι δηµόσιες συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Α και το Παράρτηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Β ενός έργου, είτε ακόµη την πραγµατοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόµενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού µηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό µια οικονοµική ή τεχνική λειτουργία. γ) «ηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» είναι δηµόσιες συµβάσεις, πλην αυτών του ΣΑΤΕ: Εφιστούµε την προσοχή ότι πολλές Αναθέτουσες Αρχές, προκειµένου να διαφύγουν των υφιστάµενων αυστηρών διατάξεων της νοµοθεσίας των δηµοσίων έργων και να εισάγουν περίεργα κριτήρια, καταφεύγουν στην δηµοπράτηση των έργων ως προµηθειών ή υπηρεσιών, µε φωτογραφικά στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων κριτήρια, που υπό την νοµοθεσία των δηµοσίων έργων και του υφιστάµενου Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων θα ήταν αδύνατο να εισχωρήσουν. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ελεγκτικός µηχανισµός και να θεσπιστούν σχετικές διατάξεις ώστε να ελέγχονται τέτοιες περιπτώσεις προληπτικά προκειµένου να µην καθίσταται αναγκαία η απαίτηση καταβολής του προβλεπόµενου σήµερα υψηλού παραβόλου για την εξέταση του εάν ορθώς ή όχι προκηρύχθηκε µία σύµβαση ως προµήθεια ή υπηρεσία αντί ως έργο. Τονίζεται ότι σήµερα πολλές τέτοιες συµβάσεις ακυρώνονται εκ των υστέρων ως παράνοµες λόγω της εσφαλµένης υπαγωγής τους στις σχετικές διατάξεις. ΤΕΛΙΚΟ

12 στοιχείου β), οι οποίες έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή τη µίσθωση-πώληση, µε ή χωρίς δικαίωµα αγοράς, προϊόντων. ηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο την προµήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως «δηµόσια σύµβαση προµηθειών». δ) «ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών» είναι δηµόσιες συµβάσεις, πλην των δηµόσιων συµβάσεων έργων ή προµηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ του Προσαρτήµατος Α και το Παράρτηµα XVII του Προσαρτήµατος Β. ηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ του Προσαρτήµατος Α και το Παράρτηµα XVII του Προσαρτήµατος Β, θεωρείται ως «δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριµένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαµβάνονται στη σύµβαση. ηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ του Προσαρτήµατος Α και το Παράρτηµα XVII του Προσαρτήµατος Β και η οποία δεν περιλαµβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Α και το Παράρτηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Β, παρά µόνο παρεµπιπτόντως σε σχέση µε το κύριο αντικείµενο της σύµβασης, θεωρείται ως δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών. 3. «Σύµβαση παραχώρησης δηµοσίων έργων» είναι µια σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια σύµβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωµα αυτό, σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής. 4. «Σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι µια σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε την καταβολή αµοιβής. 5. «Συµφωνία πλαίσιο» είναι µια συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ µιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισµό των όρων που διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά στις τιµές και, ενδεχοµένως, τις προβλεπόµενες ποσότητες. 6. «υναµικό σύστηµα αγορών» είναι µια καθ ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής /αναθέτοντος φορέα και είναι ΣΑΤΕ: Η σωστή διατύπωση είναι: 4. «Σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι µια σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το αντάλλαγµα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε την καταβολή αµοιβής.» ΤΕΛΙΚΟ

13 περιορισµένη χρονικά και ανοικτή καθ όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονοµικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύµφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. 7. «Ηλεκτρονικός πλειστηριασµός» είναι µια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό µηχανισµό παρουσίασης νέων, µειωµένων τιµών ή/και νέων αξιών, όσον αφορά ορισµένα στοιχεία των προσφορών και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόµησή τους µε βάση αυτόµατες µεθόδους αξιολόγησης. Συνεπώς, ορισµένες συµβάσεις υπηρεσιών ή έργων οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες πνευµατικού δηµιουργού, όπως ο σχεδιασµός έργων δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ηλεκτρονικών πλειστηριασµών. 8. «Εργολήπτης», «προµηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας του δηµοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισµών, που προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. Ο όρος «οικονοµικός φορέας» καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «προµηθευτής», «εργολήπτης» και «πάροχος υπηρεσιών» και χρησιµοποιείται µόνο για λόγους απλούστευσης του κειµένου. Ο οικονοµικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων». Εκείνος που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συµµετοχής σε διαδικασία κλειστή ή µε διαπραγµάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο, αναφέρεται ως «υποψήφιος». 9. «Αναθέτουσες αρχές» είναι οι αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 10. «Αναθέτοντες φορείς» είναι οι φορείς που καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος. 11. Ο όρος «Αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς» αναφέρεται στις αναθέτουσες αρχές της παραγράφου 9 και τους αναθέτοντες φορείς της παραγράφου «Κεντρική αρχή προµηθειών» είναι µια αρχή υπό την έννοια του άρθρου 7 του παρόντος. 13. α) «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει προσφορά. β) «Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στις οποίες κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να ζητήσει να συµµετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων µόνον οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα µπορούν να υποβάλλουν προσφορά. ΤΕΛΙΚΟ

14 γ) «Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να ζητήσει να συµµετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο µε τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειµένου να βρεθούν µία ή περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά. Για τον σκοπό της προσφυγής στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, µια δηµόσια σύµβαση θεωρείται «ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι αντικειµενικά σε θέση είτε να καθορίσουν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 3, σηµεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά µέσα, τα οποία θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νοµική ή/και τη χρηµατοοικονοµική οργάνωση ενός σχεδίου. δ) «ιαδικασίες µε διαπραγµάτευση» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές / οι αναθέτοντες φορείς διαβουλεύονται µε τους οικονοµικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγµατεύονται τους όρους της σύµβασης µε έναν ή περισσότερους από αυτούς. ε) «ιαγωνισµοί µελετών» είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει, κυρίως στους τοµείς της χωροταξίας, της πολεοδοµίας, της αρχιτεκτονικής των έργων πολιτικού µηχανικού ή της επεξεργασίας δεδοµένων, µια µελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισµό, µε ή χωρίς την απονοµή βραβείων. στ) «Συνοπτικός διαγωνισµός» είναι η απλοποιηµένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 128. ζ) «Απευθείας ανάθεση» είναι η διαδικασία σύναψης σύµβασης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές / οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την σύµβαση στον οικονοµικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών, το οποίο µπορεί να διαβιβάζεται, αναπαράγεται και στη συνέχεια γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό µπορεί να περιλαµβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα. 15. «Ηλεκτρονικό µέσο», είναι ένα µέσο που χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισµό επεξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και αποθήκευσης δεδοµένων, τα οποία εκπέµπονται, διακινούνται ή παραλαµβάνονται µε ενσύρµατη ΤΕΛΙΚΟ

15 µετάδοση, µε ραδιοκύµατα, µε οπτικά µέσα ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα. 16. Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις», (Common Procurement Vocabulary CPV), επισηµαίνεται η ονοµατολογία αναφοράς που εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 (L 340) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (L 340), ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστοιχία µε τις άλλες υπάρχουσες ονοµατολογίες. Σε περίπτωση διιστάµενων ερµηνειών ως προς το πεδίο εφαρµογής του παρόντος, λόγω ενδεχόµενων διαφορών µεταξύ της ονοµατολογίας CPV και της ονοµατολογίας της NACE που χρησιµοποιείται στο Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Α και στο Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Β, ή µεταξύ της ονοµατολογίας CPV και της ονοµατολογίας CPC (προσωρινή µορφή) που χρησιµοποιείται στο Παράρτηµα ΙΙ του Προσαρτήµατος Α και στο Παράρτηµα XVII, A και Β του Προσαρτήµατος Β, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοµατολογία NACE ή η ονοµατολογία CPC. 17. Για τους σκοπούς του άρθρου 14, 74α) και του άρθρου 66σηµείο β), νοούνται ως: α) «ηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», η δηµόσια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, µέσω της οποίας πραγµατοποιείται η µεταφορά σηµάτων µεταξύ συγκεκριµένων τερµατικών σηµείων του δικτύου, µε ενσύρµατη µετάδοση, µε δέσµες ερτζιανών κυµάτων, µε οπτικά µέσα ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα. β) «Τερµατικό σηµείο του δικτύου», το σύνολο των φυσικών συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών πρόσβασης που απαρτίζουν το δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε αυτό και τη µέσω αυτού αποτελεσµατική επικοινωνία. γ) «ηµόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων έχουν αναθέσει ειδικά τα κράτη µέλη, ιδίως σε έναν ή περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. δ) «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, στη διαβίβαση και διακίνηση σηµάτων µέσω του δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου µε τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών µεθόδων, µε την εξαίρεση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών. 18. «Κράτος-µέλος» είναι κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 19. Τρίτη χώρα είναι κάθε κράτος που δεν έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 20. «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων» ή «Αρχή» είναι η Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή που συστάθηκε µε τον ν. 4013/2011 (Α 204) 21. «ηµόσιος Τοµέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν.2362/1995 (Α 247). ΤΕΛΙΚΟ

16 22. «Εθνική Βάση εδοµένων ηµοσίων Συµβάσεων», σύµφωνα µε την περί πτωση ια της παραγράφου 2 του άρθρου 178, είναι οι οργανωµένες, διακριτές συλλογές συστηµατικά µορφοποιηµένων σχετιζόµενων δεδοµένων ηλεκτρονικά και ψηφιακά αποθηκευµένων, που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις,όπως ιδίως: α) πληροφορίες σχετικά µε το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων και τη συναφή νοµολογία των ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων, β) Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που δηµοσιεύονται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων και γ) στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την σύναψη και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 23. Το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων» («ΚΗΜ ΗΣ»), αποτελεί υποσύστηµα της Εθνικής Βάσης εδοµένων ηµοσίων Συµβάσεων και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων, που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 187. Αρθρο 3 Γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη συµβάσεων (άρθρο 2 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 10 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) 1. Κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ανεξαρτήτως της αξίας των συµβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας µε διαφάνεια και αναλογικό τρόπο και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αµοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, της προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισµού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης. 2. Ο σχεδιασµός µίας διαδικασίας ανάθεσης δεν επιτρέπεται να αποσκοπεί στην καταστρατήγηση του πεδίου εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου ή τον τεχνητό περιορισµό του ανταγωνισµού. Περίπτωση τεχνητού περιορισµού του ανταγωνισµού συντρέχει, όταν ο σχεδιασµός µίας διαδικασίας ανάθεσης αποσκοπεί στην αδικαιολόγητη προνοµιακή ή δυσµενή µεταχείριση συγκεκριµένων οικονοµικών φορέων. 3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων και η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των διατιθέµενων προς τον σκοπό αυτό δηµοσίων πόρων. Αρθρο 4 Όροι σχετικά µε τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του (άρθρο 5 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 12 οδηγίας 2004/17/ΕΚ) ΤΕΛΙΚΟ

17 Κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς µε οικονοµικούς φορείς άλλων κρατών-µελών, εφαρµόζονται εξίσου ευνοϊκοί όροι µε εκείνους που παρέχονται στους οικονοµικούς φορείς τρίτων χωρών κατ εφαρµογή της συµφωνίας περί δηµοσίων συµβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) και κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον ν. 2513/1997 (Α 139) Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη διαβουλεύονται περί των µέτρων εφαρµογής της συµφωνίας, στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής Επιτροπής ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 1 της απόφασης 71/306/ΕΟΚ. Αρθρο 5 Αναθέτουσες Αρχές (άρθρο 1 παρ. 9 της Οδηγίας 2004/18) 1. «Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις µίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. 2. Ως «οργανισµός δηµοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισµός: α) ο οποίος έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν εµπίπτουν στον βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα. β) ο οποίος έχει νοµική προσωπικότητα, και γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο µέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από τους οργανισµούς αυτούς, ή του οποίου περισσότερο από το ήµισυ των µελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συµβουλίου, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. 3. Οι οργανισµοί και οι κατηγορίες οργανισµών δηµοσίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθµούνται στο δεύτερο εδάφιο σηµεία α), β) και γ), παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Προσαρτήµατος Α. Οι σχετικοί πίνακες µπορούν να εµπλουτίζονται µε την προσθήκη και άλλων οργανισµών ή κατηγοριών οργανισµών δηµοσίου δικαίου. Αρθρο 6 Αναθέτοντες Φορείς (άρθρα 2, 8 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) 1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως αναθέτοντες φορείς: α) αναθέτουσες αρχές υπό την έννοια του άρθρου 5 οι οποίες ασκούν µία ή περισσότερες δραστηριότητες από αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 84-88, όταν συνάπτουν συµβάσεις έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών για τις ανάγκες εκτέλεσης της ΤΕΛΙΚΟ

18 συγκεκριµένης δραστηριότητας β) δηµόσιες επιχειρήσεις επί των οποίων οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ασκούν άµεσα ή έµµεσα καθοριστική επιρροή, είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηµατοδοτική συµµετοχή είτε λόγω των κανόνων που διέπουν την επιχείρηση, οι οποίες ασκούν µία ή περισσότερες δραστηριότητες από αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 84-88, όταν συνάπτουν συµβάσεις έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών για τις ανάγκες εκτέλεσης της συγκεκριµένης δραστηριότητας γ) Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι ούτε αναθέτουσες αρχές ούτε αναθέτοντες φορείς και ασκούν, µεταξύ των δραστηριοτήτων τους, µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα και απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων χορηγουµένων από αρµόδια κρατική αρχή. 2. Για τους σκοπούς της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, καθοριστική αυτή επιρροή επί της επιχείρησης εκ µέρους των αναθετουσών αρχών τεκµαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, έµµεσα ή άµεσα κατέχουν το µεγαλύτερο µέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου µιας επιχείρησης, ή διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή µπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα µισά µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης. 3. Για τους σκοπούς της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα είναι τα δικαιώµατα που χορηγούνται από αρµόδια αρχή, δυνάµει διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας η οποία έχει ως αποτέλεσµα να επιφυλάσσεται σε έναν ή περισσότερους φορείς η άσκηση δραστηριότητας που ορίζεται στα άρθρα και να θίγεται ουσιωδώς η δυνατότητα άλλων φορέων να ασκήσουν την δραστηριότητα αυτή. 4. Οι αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του παρόντος νόµου, απαριθµούνται κατά τρόπο µη εξαντλητικό στους καταλόγους που παρατίθενται στα παραρτήµατα Ι έως IX του Προσαρτήµατος Β. Οι αρµόδιες αρχές κοινοποιούν περιοδικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τροποποιήσεις που γίνονται στους οικείους καταλόγους. Αρθρο 7 Κεντρικές αρχές προµηθειών (άρθρο 1, 11 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 29 οδηγίας 2004/17/ΕΚ) 1. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς µπορούν να εξασφαλίζουν έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προµηθειών. 2. «Κεντρική αρχή προµηθειών» είναι µια αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας που αναθέτει δηµόσιες συµβάσεις ή συνάπτει συµφωνίες-πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς 3. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς που αποκτούν έργα, προµήθειες ή ΤΕΛΙΚΟ

19 υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προµηθειών, θεωρείται ότι έχουν τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τηρηθεί από την κεντρική αρχή προµηθειών. 4. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς µπορούν να εξουσιοδοτούν άλλη αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα να εκτελεί για λογαριασµό τους τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης της δηµόσιας σύµβασης. 5. Για τις ανάγκες διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών, περισσότερες αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς µπορούν να εξουσιοδοτήσουν µία / έναν εξ αυτών ή µία τρίτη αναθέτουσα αρχή ή τρίτο αναθέτοντα φορέα να διενεργήσει τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης 6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, η εξουσιοδοτηµένη αναθέτουσα αρχή ή ο εξουσιοδοτηµένος αναθέτων φορέας ενεργούν ως κεντρική αρχή προµηθειών κατά την έννοια της παραγράφου 2. Αρθρο 8 Ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις συγκεντρωτικές αγορές 1. Ορίζονται ως εθνικές Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, υπό την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7µε αρµοδιότητα σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο: α) Η Γενική ιεύθυνση Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, β) η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ ύλην αρµοδίου Υπουργού, µπορούν να συστήνονται ή καθορίζονται και άλλες Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, µε αρµοδιότητα σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγορίων φορέων του ηµόσιου Τοµέα είτε βάσει τοµέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε µε συνδυασµένη εφαρµογή των κριτηρίων αυτών. 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση καθ ύλην αρµοδίου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύους του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι όροι για την οµαδοποίηση και σύναψη δηµοσίων συµβάσεων από κεντρικές αρχές προµηθειών, τα είδη δηµοσίων συµβάσεων οι οποίες δεν συνάπτονται από κεντρικές αρχές προµηθειών, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που µπορούν να αποτελούν αντικείµενο οµαδοποίησης και για την προµήθεια των οποίων µπορεί να γίνεται προσφυγή σε τεχνικές συγκεντρωτικών αγορών και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος. ΤΕΛΙΚΟ

20 Αρθρο 9 Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων (άρθρο 3 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Όταν µια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα αναθέτουσας αρχής, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα για την άσκηση δραστηριότητας δηµόσιας υπηρεσίας, η πράξη εκχώρησης του δικαιώµατος αυτού πρέπει να προβλέπει ότι, κατά τη σύναψη των συµβάσεων προµηθειών µε τρίτους στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο εν λόγω φορέας οφείλει να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας. ΤΜΗΜΑ ΕΥΤΕΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ Αρθρο 10 -Χρηµατικά όρια των δηµοσίων συµβάσεων (άρθρα 7, 78 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρα 16, 69 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, Κανονισµός 1251/2011) 1. Ως «δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις κατά την έννοια της παραγράφου 2,, στοιχ.α του άρθρου 2 που δεν εξαιρούνται, δυνάµει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 18 και των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) είναι κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου επανεξετάζεται ανά διετία και αναπροσαρµόζεται, αν χρειασθεί, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής. 2. Ως «δηµόσιες συµβάσεις υψηλής αξίας» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις κατά την έννοια της παραγράφου 2,, στοιχ.α του άρθρου 2που δεν εξαιρούνται, δυνάµει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα στα άρθρα 13 έως 18 και των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια: Ι. Για συµβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές: α) ευρώ, για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήµατος IV. Προκειµένου για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει µόνο για τα οριζόµενα στο Παράρτηµα V προϊόντα. β) ευρώ, προκειµένου για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται ΣΑΤΕ: ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2014 στον κανονισµό 1336/2013/ΕΕ ΤΕΛΙΚΟ

21 στο Παράρτηµα IV του Προσαρτήµατος Α, είτε ii) από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV του Προσαρτήµατος Α και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας, όταν οι συµβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτηµα V του Προσαρτήµατος Α, είτε iii) από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήµατος ΙΙ Α του Προσαρτήµατος Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες µε τους αριθµούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ Β του Προσαρτήµατος Α. γ) ευρώ, για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων. ΙΙ. Για συµβάσεις που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς: α) ευρώ για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, β) ευρώ για τις συµβάσεις έργων. 3. Τα χρηµατικά όρια της ανωτέρω παραγράφου, αναπροσαρµόζονται αυτόµατα, εφόσον αναθεωρηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 78 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L 134) ή του άρθρου 69 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (L 134). 4. Ως «δηµόσιες συµβάσεις χαµηλής αξίας» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις κατά την έννοια της παραγράφου 2,, στοιχ. α του άρθρου 2που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, των οποίων η προεκτιµώµενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή ανώτερη του χρηµατικού ορίου της παραγράφου1 και κατώτερη των χρηµατικών ορίων των υποπαραγράφων Ι και ΙΙ της παράγραφου Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και των κατά περίπτωση καθ ύλην αρµόδιων Υπουργών µπορούν να αναπροσαρµόζονται τα ποσά των χρηµατικών ορίων της προηγούµενης παραγράφου. Αρθρο 11 Συµβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές (άρθρο 8 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 1. O παρών νόµος εφαρµόζεται κατά τη σύναψη: α) συµβάσεων που επιδοτούνται αµέσως σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται µε ή υπερβαίνει τα ευρώ, εφόσον αφορούν δραστηριότητες πολιτικού µηχανικού κατά την έννοια του Παραρτήµατος Ι του Προσαρτήµατος Α, ή έχουν σχέση µε νοσοκοµεία, αθλητικούς εξοπλισµούς, εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, ΣΑΤΕ: Να γίνει ορθή µεταφορά του άρθρου 8 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ώστε να µην γίνεται σύγχυση των διαζευκτικών περιπτώσεων εφαρµογής του νόµου. ΤΕΛΙΚΟ

22 σχολικά και πανεπιστηµιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης, β) συµβάσεων υπηρεσιών που επιδοτούνται άµεσα σε ποσοστό άνω του 50 % από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται µε ή υπερβαίνει τα ευρώ, όταν οι συµβάσεις αυτές σχετίζονται µε σύµβαση έργων κατά την έννοια της περίπτωσης α) του άρθρου αυτού. 2. Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις αυτές µεριµνούν ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόµου όταν οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται από έναν ή περισσότερους φορείς διαφορετικούς από αυτές, όπως και όταν συνάπτονται και από τις ίδιες, αλλά εξ ονόµατος και για λογαριασµό των εν λόγω άλλων φορέων. Αρθρο 12 Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των δηµοσίων συµβάσεων, των συµφωνιών πλαισίων και των δυναµικών συστηµάτων αγορών (άρθρο 9 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 17 οδηγίας 2004/17) 1. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας δηµόσιας σύµβασης κατά την έννοια της παραγράφου 2,στοιχ. α του άρθρου 2, βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα. Στον υπολογισµό αυτό, λαµβάνεται υπόψη το εκτιµώµενο συνολικό ποσό, συµπεριλαµβανοµένων τόσο του τυχόν προβλεπόµενου δικαιώµατος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύµβασης. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, τα ποσά αυτά λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 2. Η αποτίµηση πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 44παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται µια τέτοια προκήρυξη, κατά το χρονικό σηµείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης. 3. Κανένα σχέδιο έργου και καµία σύµβαση προµήθειας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατµηθεί, προκειµένου να αποφευχθεί η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος. 4. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, οι αναθέτουσες αρχές κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το ποσό των έργων καθώς και τη συνολική εκτιµώµενη αξία των αναγκαίων προµηθειών για την εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, οι αναθέτοντες φορείς περιλαµβάνουν στην εκτιµώµενη αξία των συµβάσεων έργων την αξία των εργασιών, και όλων των ΣΑΤΕ: Στη νέα Οδηγία για τις Παραχωρήσεις υπάρχει ειδική πρόβλεψη η οποία δεν έχει περιληφθεί στο σ/ν: ΑΡΘΡΟ 8 της οδηγίας για τις παραχωρήσεις: Κατώτατα όρια και µέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων παραχώρησης. ΣΑΤΕ: 1. Το γ εδάφιο της 4 παραγράφου αποτελεί εσφαλµένη µεταφορά της παραγράφου 5 του άρθρου 17 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ αφού εκεί αναφέρεται ότι δηµόσια σύµβαση έργου που υπάγεται στην Οδηγία 17/2004 δεν µπορεί να περιλαµβάνει αντικείµενα προµηθειών ή και υπηρεσιών που υπάγονται στην Οδηγία 18/2004 εάν αυτά δεν έχουν άµεση σχέση µε το έργο. Βεβαίως τα ΤΕΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕ ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕ ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4070, 17.2.2006 Ν. 12(Ι)/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008)

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ν. 3669/2008 Άρθρο πρώτο ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4070, 17/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4070, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας,

με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, L 311/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2016 Διορθωτικό στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 135/120 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4070, 17/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4070, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1 (παρακαλείστε να προσδιορίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368487-2011:text:el:html GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321458-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 182-321458 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 Email: mpojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε «προφίλ αγοραστή» διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51728-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε «προφίλ αγοραστή» 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52302-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το σχέδιο νόμου (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016 835 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 N. 73(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169852-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357564-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Specimen. Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια. Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

Specimen. Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια. Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Η παρούσα προκήρυξη έχει στόχο την παροχή της εκούσιας εκ των προτέρων διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85248-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222401-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S 129-222401 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html Ελλάδα-Ηράκλειο: Εξωτερική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91497-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 2011/S 56-091497 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178745-2013:text:el:html GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S 104-178745 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231904-2013:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:399626-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222437-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή µεγαλύτερη από:

αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή µεγαλύτερη από: Οδηγία 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές;

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές; Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.4412/2016 (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr) 1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105745-2013:text:el:html GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S 063-105745

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86964-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 052-086964 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110782-2013:text:el:html GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91609-2014:text:el:html Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3739, 25/7/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3739, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- (α)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες συμβάσεις. Άρθρα 26, 34, 53 παράγραφος 1, 56, 57, 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Δημόσιες συμβάσεις. Άρθρα 26, 34, 53 παράγραφος 1, 56, 57, 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Δημόσιες συμβάσεις Ο δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται έναντι

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4281/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4281/2014 ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ* (>χρηματικά όρια α. 23 παρ.2 ν. 4281/2014) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (2004/18/ΕΚ) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ ΦΟΡΕΑΣ (2004/17/ΕΚ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4281/2014 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με την πρόταση για ένα ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Το σχέδιο νόμου για έναν ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικής προκήρυξης

Προκαταρκτικής προκήρυξης Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες) ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.:29789/ΣΜ/σµ ΑΘΗΝΑ, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.:29789/ΣΜ/σµ ΑΘΗΝΑ, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.:29789/ΣΜ/σµ ΑΘΗΝΑ, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Το ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. Γ.Γ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών N.4412/2016

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών N.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών N.4412/2016 mydocmangr@gmail.com ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ e-book Πρώτη έκδοση 2016-14.9.2016 e-book Πρώτη έκδοση-14.9.2016 Από το χειρόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287257-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών 2013/S 165-287257 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334551-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 2011/S 205-334551

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379450-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ I:

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση VΙΙ. Απευθείας ανάθεση Ι. Ορισμός Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404079-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2011/S 248-404079 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175073-2012:text:el:html GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 105-175073 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης Αποτελέσματα της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Τάσου Γακίδη, Νομικού Συμβούλου ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ - ΠΕΣΕΔΕ

Επιμέλεια Τάσου Γακίδη, Νομικού Συμβούλου ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ - ΠΕΣΕΔΕ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (όπως ισχύει μετά τους Ν. 4430/2016 και 4441/2016 και

Διαβάστε περισσότερα

GR-Λάρισα: Εργαλεία χειρουργείου 2012/S 112-185668. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Λάρισα: Εργαλεία χειρουργείου 2012/S 112-185668. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185668-2012:text:el:html GR-Λάρισα: Εργαλεία χειρουργείου 2012/S 112-185668 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 09 Μαρτίου // 11 Μαρτίου // 16:00-21:00 26 Φεβρουαρίου // 13 Μαρτίου // 18 Μαρτίου // Όλους τους Φορείς Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ διαφήμισης και μάρκετινγκ Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας Προθεσμία: 26.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 26.08.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα I.D.:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90933-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10-12 Λεύκωνος Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: Φαξ:

10-12 Λεύκωνος Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα