Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα"

Transcript

1 Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα Τῆς κας. Χριστίνας Βάγια «Οὐδέν γάρ μητρός εὐσπλαχνότερον καί τούτῳ λέγω ἵνα τιμᾶσθαι νομοθετήσω τάς μητέρας». Ἁγ. Γρηγόριος Θεολόγος (Ὁμιλία ΛΖ). Ἡ δραστική μείωση τῆς γεννητικότητας πού παρατηρεῖται στή χώρα μας συνέπεσε μέ τήν τεράστια αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργαζομένων γυναικῶν ἀλλά καί αὐτοῦ τῶν ἐργαζομένων μητέρων. Στήν παρουσίαση ἐπιδιώκεται μιά συζήτηση τῆς συνάφειας τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἀνά οἰκογένεια μέ τήν ἀπασχόληση ἐκτός σπιτιοῦ μητέρων, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀνήλικα ἤ καί ἀνήλικα τέκνα. Ὑπάρχει αἰτιώδης σχέση καί κατά πόσο μπορεῖ κανείς νά τήν ἀποδώσει στήν ἐργασία τῆς μητέρας; Α. Ἐρευνητικά δεδομένα Τά στοιχεῖα καί οἱ πληροφορίες προέρχονται κυρίως ἀπό μιά μικρή σέ ἔκταση καί περιεχόμενο ἔρευνα πού πραγματοποίησε τό τμῆμα Κοινωνικῆς Ἐργασίας τοῦ ΤΕΙ Ἀθήνας σέ συνεργασία μέ τή Δημοτική ἀρχή τῆς Ἐλευσίνας καί τῆς Νέας Ἰωνίας.(1994) Ἡ στατιστική ἐπεξεργασία αὐτῆς τῆς περιορισμένης διερεύνησης ἑνός πολύπλοκου φαινομένου, ὅπως εἶναι ἡ ἀπασχόληση μητέρων μέ ἀνήλικα παιδιά σέ ἀστικές-βιομηχανικές περιοχές καί τοῦ ἐπίσης πολυσύνθετου θέματος τῆς Γονιμότητας, δέν φιλοδοξεῖ νά παρουσιάσει γενικά καί ὑπερτοπικά συμπεράσματα. Ὅμως τά εὑρύματα ἐνισχύονται καί ἐμπλουτίζονται ἀπό ἄλλες προγενέστερες καί μεταγενέστερες ἔρευνες. Στόν περιορισμένο χρόνο αὐτῆς τῆς παρουσίασης διαλάξαμε νά ἐπισημάνουμε εὑρήματα, πού ἐνισχύονται ἀπό ἂλλες προγενέστερες καί μεταγενέστερες ἒρευνες. Χριστίνα Βάγια, Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Ἐργασίας, ΤΕΙ/Α καί μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος. 1

2 Χαρακτηριστικά τοῦ δείγματος ΟΛΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ. (πίνακας 1) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (1991) (1981) ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΤΩΝ 3.056(40%) 5.314(38,5%) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 1.160(38%) 1.730(33%) ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 116(10%) 173(10%) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 289(10%) Οἱ δύο αὐτοί δήμοι τῆς Ἀττικῆς, ἄν καί ἔχουν ἀρκετές διαφορές, ὁμοιάζουν στό ὅτι ἔχουν κατ ἐξοχήν ἐργαζόμενους πληθυσμούς, στόν δευτερογενή καί τριτογενή τομέα καί ἔντονο ἀστικό χαρακτῆρα. ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ ἐτῶν 74% Παντρεμένες 89% μέ 1 παιδί 29% Μέ 2 παιδιά 54% Μέ 3 παιδιά 14% Μέ 4 παιδιά 3% Ἀνώτερη-Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση 20% Ἀναλφάβητες ἤ μέ γνώσεις Δημοτικοῦ 16% Μόνιμη καί πλήρης ἀπασχόληση 78% Θέση στό ἐπάγγελμα: μισθωτές 78,2% Αὐτοομολογούμενη μέτρια-κακή 60% οἰκονομική κατάσταση οἰκογένειας Ἐργασία πρίν καί μετά τήν ἀπόκτηση παιδιοῦ(-ῶν) 84% 2

3 Τό δεῖγμα ἀπό 289 ἐργαζόμενες μητέρες ἡλικίας ἐτῶν (γόνιμη ἡλικία) μέ ἕνα ἤ περισσότερα ἀνήλικα παιδιά ἀποτελεῖ τό 10% τοῦ κατά προσέγγιση ἐκτιμηθέντος συνολικοῦ πληθυσμοῦ (2.893), ὁ ὁποῖος ἔγινε μέ βάση τά δημοτολόγια ( ), τήν ἀπογραφή 1981, τούς ἐκλογικούς καταλόγους, καί τίς ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. Ὁ γυναικεῖος πληθυσμός καί στούς δύο δήμους κυμαίνεται στά ἴδια ποσοστά καί ὑπάρχει στατιστική συνάφεια, ἡ ὁποία διευκόλυνε τήν ἐξαγωγή κοινῶν εὑρυμάτων ἀλλά καί στή διασταύρωση. Στό συνολικό δεῖγμα 89% εἶναι παντρεμένες, ἐνῶ οἱ μονογονεϊκές οἰκογένειες πού κυμαίνονται σέ χαμηλά ποσοστά προέρχονται ἀπό διαζύγιο ἤ χηρεία. Πάνω ἀπό τίς μισές οἰκογένειες ἔχουν 2 παιδιά (54%), ἀκολοθοῦν σέ ὑψηλό ποσοστό οἱ οἰκογένειες μέ 1 παιδί (27-32%), ἐνῶ μέ τρία παιδιά παρατηρεῖται σημαντική μείωση. Δραματικά χαμηλός εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν στό δεῖγμα καί στόν συνολικό πληθυσμό τῶν ἐργαζομένων μητέρων μέ ἀνήλικα τέκνα. Ἡ εἰκόνα πού παρουσιάζει τό μέγεθος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἀνά οἰκογένεια συμβαδίζει μέ τήν πρώτη ἔρευνα τοῦ ΕΚΚΕ ( ) γιά τήν γονιμότητα καί τήν ἀπασχόληση γυναικῶν στήν Ἀθήνα, ἀλλά καί μέ δημογραφικά δεδομένα γιά τή δραματική μείωση τῶν πολυμελῶν νοικοκυριῶν (1951=38%, 1981=12% ΕΣΥΕ). Διασταυρώνοντας τήν γενική ὑπογεννητικότητα στόν πληθυσμό μέ τό συνεχῶς μειούμενο ἀριθμό τῶν πολυμελῶν νοικοκυριῶν, μποροῦμε μέ βεβαιότητα νά ὑποστηρίξουμε τή μείωση τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν. Τό δεῖγμα παρουσιάζει μιά σχετική ἰσορροπημένη εἰκόνα σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο ἐκπαίδευσης. Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν μητέρων ἔχουν μόνιμη καί μέ πλήρη ἀπασχόληση ἐργασία ἐκτός σπιτιοῦ καί ἐργάζονταν πρίν καί μετά τήν ἀπόκτηση τέκνου. Οἱ περισσότερες μητέρες (60%) περιγράφουν τήν οἰκονομική κατάσταση τῆς οἰκογένειας ἀπό μέτρια ὥς κακή. Ὁ οἰκονομικός παράγοντας προβάλλεται ὡς πρῶτος λόγος γιά τήν ἀναζήτηση καί ἐξασφάλιση ἐργασίας (85-90%). Ὡς πρός τήν θέση στό ἐπάγγελμα ἡ μεγαλύτερη ὁμάδα, μέ διαφορά, εἶναι οἱ μισθωτές. Μέ ἄλλα λόγια ἡ θέση τῆς γυναίκας ὡς μισθωτής στό ἐπάγγελμα παραμένει σταθερά σέ ὑψηλότατα ποσοστά, ἔναντι τῶν ἐργοδοτριῶν καί τῆς αὐτοαπασχόλησης. 3

4 1. Σέ οἰκογένειες μέ ἕνα τουλάχιστον ἀνήλικο τέκνο, ὑπάρχει συνάφεια τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν μέ τήν ἀπασχόληση τῶν μητέρων τους; 1.1. Ἕνα πολύ ὑψηλό ποσοστό ἐργαζομένων μητέρων (84%) ἐργαζόταν πρίν τήν ἀπόκτηση παιδιοῦ-ων καί συνέχισε νά ἐργάζεται καί μετά τήν γέννησή τους καί μάλιστα σέ μόνιμη ἀπασχόληση. Ἐδῶ θά μπορούσαμε νά ἀμφισβητήσουμε τήν αἰτιακή σχέση ἀπό τήν ἀπασχόληση πρός τήν γονιμότητα, ἀφοῦ τεκνοποίησαν ὄντας ἐργαζόμενες Ὑπάρχει ὅμως καί τό ζήτημα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν, δηλαδή ἀπέκτησαν ὅσα παιδιά ἐπιθυμοῦσαν, ἄν καί ἐργαζόμενες; Ἡ στατιστική ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων παρουσιάζει συνάφεια μεταξύ τῆς: μόνιμης καί πλήρους ἀπασχόλησης, ἐργασίας καί πρίν τήν ἀπόκτηση παιδιῶν, ἱκανοποίησης τῶν μητέρων ἀπό τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν πού τώρα ἔχουν, ἀρνητικῆς σχέσης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐπιθυμητῶν παιδιῶν μέ τήν ἀπασχόληση. Μέ ἄλλα λόγια ἕνα ἀξιοσημείωτο ποσοστό ἐργαζομένων μητέρων, ἀνηλίκων παιδιῶν (43%) μέ μόνιμη ἀπασχόληση, πρίν καί μετά τήν τεκνογονία, ἔχουν ἀποκτήσει ὅσα παιδιά ἤθελαν καί θεωροῦν ὅτι ἡ ἐργασία τῆς γυναίκας-μητέρας δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ ἐπιθυμητοῦ ἀριθμοῦ παιδιῶν Οἱ ὑπόλοιπες ἐργαζόμενες μητέρες (57%), πού βλέπουν τήν ἀπασχόλησή τους ὡς ἀνασταλτικό παράγοντα στήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν στήν οἰκογένεια, δηλώνουν ἀπερίφραστα τήν ἐπιθυμία τους γιά περισσότερα παιδιά ἀπό αὐτά πού ἤδη ἔχουν. Ὅταν ὅμως τούς ζητεῖται νά αἰτιολογήσουν τήν ἀπόφασή του, νά μήν ἱκανοποιήσουν αὐτήν τους τήν ἐπιθυμία, τότε δέν προβάλλουν τήν ἐργασία τους ἀλλά ἄλλους αἰτιολογικούς παράγοντες, πού δίνουν ψυχολογική, συναισθηματική καί οἰκονομική διάσταση στήν ἐπιλογή τους, ὅπως θά δοῦμε καί στίς ἀπαντήσεις τοῦ δευτέρου ἐρωτήματος Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, μποροῦμε νά διαπιστώσουμε μιά γενική παρατήρηση στήν αἰτιώδη συνάφεια ἀριθμοῦ παιδιῶν ἀνά οἰκογένεια καί ἀπασχόλησης μητέρας μέ ἀνήλικα τέκνα. Ἡ ἐργασία τῶν μητέρων πού βρίσκονται στήν ἀναπαραγωγική ἡλικία ἀπό μόνη της δέν μπορεῖ νά ἐκτιμηθεῖ καί μάλιστα μονοδιάστατα ὡς ὁ αἰτιολογικός 4

5 παράγοντας γιά τή μείωση ἤ τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἀνά οἰκογένεια. Χρειάζεται νά συνεκτιμηθοῦν καί ἄλλοι παράγοντες, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά ἐπηρεάζουν ἄμεσα ἤ ἔμμεσα αὐτή τή διμερή σχέση Ὅσον ἀφορᾶ στό μέγεθος τῆς οἰκογένειας, παραμένει ἀνοιχτό τό ἐρώτημα, ἄν πρόκειται γιά προσωπικές ἐπιλογές ἤ γιά ἀποφάσεις τῶν συζύγων, πού καθορίζονται σέ μέγαλο βαθμό ἀπό τά πρότυπα γονιμότητας, καθώς καί ἀνατροφῆς καί ἀποκατάστασης τῶν παιδιῶν, πού ἐπικρατοῦν σήμερα στίς ἀστικές περιοχές, ὅπου ζοῦν τά περισσότερα ζευγάρια. Κάτι τέτοιο δηλώνεται ἀπό τό εὕρυμα, ὅτι πολύ καλά ἤ καλά ἀπό οἰκονομικῆς πλευρᾶς οἰκογένειες περιορίζουν τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν τους ἀντί νά τόν αὐξάνουν καί ἡ μεγάλη ὁμάδα τῶν μητέρων, πού δέν συνδέει τήν ἀπασχόληση μέ τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν, ἔχουν κατά κανόνα 1-2 παιδιά. Μέ ἄλλα λόγια, πόσο ἐπηρεάζει τό ἰδεολογικό ὑπόβαθρο τῶν σημερινῶν ζευγαριῶν, τήν αὔξυση ἤ μείωση τοῦ ἐπιθυμητοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἔναντι τῆς μητρικῆς ἀπασχόλησης; Ὅταν μάλιστα ἡ μητρική ἀπασχόληση θεωρεῖται πλέον ἀδήριτη ἀνάγκη καί πραγματικότητα γιά τίς περισσότερες Ἑλληνίδες καί γιά τήν πλειοψηφία τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν! Μήπως θά πρέπει νά ἀναζητήσουμε καί στό θρησκευτικό ἤ πολιτιστικό φρόνημα τῶν ζευγαριῶν μιά πρόσθετη αἰτία ἐπιρροῆς τῆς γονιμότητας; Ὅπως τόνισε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. κ. Χριστόδουλος, σέ ὁμιλία του γιά τήν Οἰκογένεια καί τή Μητρότητα: «Τό σημερινό ζεῦγος θά πρέπει νά βρεῖ μέσα στήν πίστη μας τούς τρόπους καί τίς δυνάμεις, μέ τούς ὁποίους θά βιώνει τό μυστήριο τοῦ γάμου. Θά πρέπει νά πλησιάσει τή μητρότητα ὡς «μέγαν δῶρον τοῦ Κυρίου..Ὁ γάμος, ἡ οἰκογένεια καί ἡ μητρότητα θά πρέπει νά συνεχίσουν νά κατανοοῦνται ὄχι ὡς νομικές καταστάσεις, ὄχι ὡς περιοριστικά κοινωνικές λειτουργίες, ἀλλά ὡς μυστηριακό, ὡς πνευματικό γεγονός». (Ἐφημερίδα Διαπαιδαγώγηση, Ἰαν. 2001) Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ διαφορετική ἀντίληψη τῶν μητέρων τῆς Ἐλευσίνας πού σέ ὑψηλό ποσοστό (42%) πιστεύουν ὅτι ἡ γυναίκα πρέπει νά ἔχει τήν τελική ἀπόφαση γιά τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν, ἔναντι αὐτῶν τῆς Νέας Ἰωνίας, πού δηλώνουν σχεδόν χωρίς ἐξαίρεση, ὅτι τό ζευγάρι ἀπό κοινῦ πρέπει νά τόν καθορίζει. 2. Πόσο ἐπιδροῦν στήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἄλλοι παράγοντες, οἱ ὁποῖοι σχετίζονται ἔμμεσα μέ τήν ἐπαγγελματική 5

6 ἀπασχόληση τῆς μητέρας, ἀλλά δέν ἀφοροῦν τό εἶδος ἐργασίας ἤ τήν ἐπαγγελματική θέση; 2.1. Ἡ ἔρευνα ἐπιβεβαιώνει προηγούμενη ἔρευνα πού ἔγινε στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς πρωτεύουσας (ΕΚΚΕ, , Χ. Συμεωνίδου, 1990), ὅτι δηλαδή ὑπάρχει ἄμεση ἀλλά καί ἔμμεση αἰτιακή σχέση ἀπό τήν ἀπασχόληση πρός τήν γονιμότητα καί ὄχι τό ἀντίστροφο, ὅπως ἔχουν δείξει ἀποτελέσματα ἐρευνῶν σέ ἄλλες ἀναπτυγμένες χῶρες. (δηλαδή αἰτιακή σχέση ἀπό τήν τεκνογονία πρός τήν ἀπασχόληση) Οἱ μητέρες του δείγματος στό συνόλο τους δέν συσχετίζουν τίς κοινωνικές παροχές γιά τή μητρότητα καί τό παιδί, καθώς καί γιά τήν ἐργασιακή τους προστασία στό διάστημα τῆς κυοφορίας ἤ τῆς λοχείας μέ τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν στήν οἰκογένεια. Αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει ἀπόρριψη τῆς ὑπάρχουσας πολιτικῆς γιά τήν προστασία τῆς ἐργαζόμενης μητέρας καί γιά τό δικαίωμά της στήν τεκνογονία, ἀπογοήτευση καί δυσπιστία γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν μέτρων γιά τίς πολύτεκνες οἰκογένειες Ἄν αὐτό συνδυαστεῖ μέ τή διαπίστωση ὅτι αὐτομολογοῦν τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς οἰκογένειας, ὡς ἀποκλειστική σχεδόν αἰτία γιά τήν ἐξωσπιτική τους ἀπασχόληση, μποροῦμε νά ὑποθέσουμε, ὅτι στήν χώρα μας ἡ ἀγορά ἐργασίας δέν εἶναι οὔτε μεγάλη οὔτε εὐέλικτη γιά τήν ἐργαζόμενη μητέρα. Καί ἀκόμη ὅτι τά μέτρα πού προβλέπει ἡ Πολιτεία γιά τήν προστασία τοῦ οἰκογενειακοῦ εἰσοδήματος ἤ τοῦ κόστους τῶν παιδιῶν ἀποτελοῦν ἀντικίνητρο γιά μεγάλες οἰκογένειες Μιά ἀκόμα αἰτία πού προβάλλεται εἶναι ἡ ἀδιαφορία τοῦ συζύγου-πατέρα νά συμμεριστεῖ τίς οἰκοκυρικές ἐργασίες καί τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Διασταυρούμενη μέ τήν κακή ἤ χαμηλή οἰκονομική κατάσταση τῆς οἰκογένειας καί τήν ἀπογοήτευση γιά τά μέτρα φύλαξης τῶν παιδιῶν (ποιοτικά καί ποσοτικά), ἐπιδρᾶ θετικά στόν περιορισμό τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν. Σέ πολλά ἔχουν ἀλλάξει οἱ στάσεις καί οἱ ἀξίες μέσα στήν ἑλληνική οἰκογένεια, ἀλλαγές τίς ὁποῖες ἐπέβαλλαν οἰκονομικές καί κοινωνικές πραγματικότητες. Σχετικά ὅμως μέ τή θέση καί τό ρόλο τοῦ συζύγου-πατέρα στίς οἰκογενειακές ἐργασίες, παρόλη τήν ἀπογύμνωση τῆς οἰκογένειας ἀπό τά συμπληρωματικά της μέλη, ἡ οἰκογένεια δέν φαίνεται νά βιάζεται νά ἀλλάξει τήν τακτική «τῆς ἀπό μακρόθεν ἐπίβλεψης τοῦ πατέρα». 6

7 Τή θέση αὐτή ἐπιβεβαιώνουν καί τά λόγια τοῦ Μακαριωτάτου: «Νά βροῦμε τούς τρόπους πού ἡ οἰκογένεια μπορεῖ νά ὑπάρχει, νά λειτουργεῖ καί νά ἐπιτελεῖ τό χρέος της ἔναντι τοῦ Κυρίου, χωρίς δεδομένους ρόλους τῶν συζύγων, χωρίς στερεότυπα». (Διαπαιδαγώγηση, ὅ. π.) 2.5. Συνοψίζοντας, οἱ προβαλλόμενες αἰτίες τῶν ἐργαζομένων μητέρων μέ ἀνήλικα τέκνα γιά περιορισμό τοῦ ἐπιθυμητοῦ ἀριθμοῦ παιδιῶν εἶναι: φόβος τῆς ἀποτυχίας στό μητρικό τους ρόλο πεποίθηση ὅτι οἱ μέχρι σήμερα παροχές τῆς Πολιτείας γιά τήν προστασία τους (ὡς μητέρας καί ὡς ἐργαζόμενης) δέν εἶναι οὐσιαστικά βοηθητικές καί δέν ἀποτελοῦν κίνητρο γιά νά κάνουν περισσότερα παιδιά. ἀπογοήτευση γιά τήν ἀνεπάρκεια τῶν μέτρων προστασίας τοῦ παιδιοῦ καί γιά τήν ποιοτικά ἀνεπαρκή φύλαξη τῶν παιδιῶν τους. ἀνασφάλεια λόγῳ τῆς ἀπουσίας ἑνός ἔμπρακτα στηρικτικοῦ ρόλου τοῦ συζύγου τους στίς ἐργασίες τῆς οἰκογένειας καί στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. 3. Πόσο ἀξιοποιοῦν οἱ ἐργαζόμενες μητέρες τίς ὑπάρχουσες Ὑπηρεσίες Φύλαξης τῶν Παιδιῶν τους στό Δῆμο ἤ στή Κοινότητα καί γιατί; 3.1. Οἱ 214 ἀπό τίς 289(74,5%) μητέρες πού ἐμπιστεύονται τά παιδιά τους σέ «ἄλλα χέρια, δηλώνουν λίγο ἤ καθόλου εὐχαριστημένες, ἐνῶ ὑπάρχει στατιστική συνάφεια μέ τόν φόβο τους νά ἀποτύχουν στόν μητρικό τους ρόλο καί μέ τήν ἔμπρακτη ἀπογοήτευσή τους ἀπό τήν ἀποδοτικότητα τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν φύλαξης τῶν παιδιῶν στό Δῆμο ἤ ἀπό τό Δῆμο Ἕνα συχνό μέτρο φύλαξης τῶν παιδιῶν πού χρησιμοποιοῦν οἱ ἐργαζόμενες μητέρες εἶναι συγγενικά πρόσωπα μέσα ἤ ἔξω ἀπό τό σπίτι (οἱ περισσότερες στήν Ἐλευσίνα). Ἐξ ἴσου συχνά, οἱ μητέρες χρησιμοποιοῦν τοπικούς παιδικούς σταθμούς (οἱ περισσότερες στή Νέα Ἰωνία, ὅπου ὑπάρχει καί ἡ μεγαλύτερη ζήτηση), γιά τούς ὁποίους δηλώνουν σοβαρές ἐπιφυλάξεις καί παράπονα σέ σχέση μέ τήν ποιότητα τῆς ἐξυπηρέτησης καί τήν ἱκανοποιητική συνεργασία. Τά εὑρύματα αὐτά συμφωνοῦν μέ ἀντίστοιχα ἀπό τήν διεθνή καί ἑλληνική βιβλιογραφία, ὅπου φαίνεται ὅτι τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῶν ἐργαζόμενων γονέων εἶναι ἡ διάθεση ἐπαρκῶν καί ἱκανοποιητικά ὀργανωμένων ὑπηρεσιῶν προστασίας τῶν παιδιῶν τους. 7

8 3.3. Ἕνα ἀξιοσημείωτο ποσοστό (28%) τῶν ἐργαζομένων μητέρων ἀγνοοῦσε τή λειτουργία παιδικῶν σταθμῶν στήν κοινότητά τους. Αὐτή μπορεῖ νά θεωρηθεῖ μιά ἔμμεση διαπίστωση ἀτελέσφορων μηχανισμῶν πληροφόρησης καί ἐνημέρωσης τοῦ δημότη-πολίτη γιά τίς διαθέσιμες παροχές προστασίας παιδιοῦ καί βοήθειας τῆς οἰκογένειας στήν κοινότητα. Β. Μιά κοινωνική πολιτική μέ νοοτροπία ὑπέρ τῆς Μητρότητας Ἀπό τά προαναφερόμενα, ἀναφύεται τό ζήτημα τῆς ἐπάρκειας ἀλλά καί τῆς ὀρθότητας τῆς σημερινῆς Κοινωνικῆς Πολιτικῆς σέ σχέση μέ: 1. Τίς ρυθμίσεις στήριξης τῶν ἐργαζομένων μητέρων μέ ἀνήλικα παιδιά στήν γονιμότητα, στή γονεϊκή τους ἀποστολή καί στήν ἀγορά ἐργασίας. Ἡ μητρότητα εἶναι ἐπιθυμητή στήν ἀγορά ἐργασίας. Κρίνεται ἀναγκαία μιά ἀλλαγή νοοτροπίας ἀπέναντι στήν ἐργαζόμενη μητέρα, πού ἐπιθυμεῖ νά κυοφορήσει καί μάλιστα τόν ἐπιθυμητό ἀριθμό παιδιῶν. Τό σύνολο τῶν διατάξεων πού ἀποβλέπουν στήν προστασία τῆς ἐργαζόμενης μητέρας «σκοπόν ἔχουν νά κάμψουν τήν ἀντίδραση τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν ὀργανισμῶν στήν ἀπασχόληση ἐγκύων γυναικῶν καί μητέρων. Καί ἡ ἀντίδραση αὐτή μεγαλώνει, ὅσο αὐξάνει ἡ προστασία τῆς ἐργαζόμενης μητέρας». Ἡ διάκριση σέ βάρος τῆς ἀπασχόλησης τῶν γυναικῶν δέν ἔχει τήν αἰτία της στό φύλο, ὅπως εἰκάζεται, ἀλλά στήν μέλλουσα ἤ ἐν ἐνεργεία γονιμότητα της. Ἡ ἀπέχθεια τῆς ἐργοδοτικῆς πλευρᾶς γιά τήν μητρότητα ἔχει «ἀντικειμενική θεμελίωση» καί θά παραμένει ἐνεργός, ὅσο λειτουργεῖ ἡ σημερινή μορφή ἀγορᾶς τῆς ἐργασίας. Ὁ πολλαπλασιασμός ἤ καί ἐξίσωση τῶν ἤδη παρεχομένων προστατευτικῶν μέσων τῆς μητρότητας καί τοῦ παιδιοῦ, θά ἐπιφέρουν μεγαλύτερη διστακτικότητα ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις γιά προσλήψεις γυναικῶν σέ παραγωγική ἡλικία, ἐκτός ἄν βρεθοῦν τρόποι, πού νά μειώνουν τό κόστος ἀπό αὐτές τίς ἐπιβαρύνσεις, γιά παράδειγμα ἐπιδότηση ἐπιχειρήσεων, Γιά παράδειγμα, ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἀνάγκη ἐργασίας στά χρόνια τῆς γονιμότητας μέ τήν δυνατότητα πρόσληψης τῶν γυναικῶν σέ μεγαλύτερη ἡλικία, πού θά ἔχουν ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς περισπασμούς τῆς ἀνατροφῆς μικρῶν παιδιῶν. Ἂν κρίνουμε ἀπό τήν Ἐθνική Ἒκθεση τῆς Ἑλλάδας πρός τήν Ἐπιτροπή ττοῦ Ο.Η.Ε. γιά τήν ἐξάλειψη κάθε μορφῆς διάκρισης εἰς βάρος 8

9 τῶν γυναικῶν, ἡ ἀνεργία τῶν γυναικῶν ἐπηρεάζει τήν τεκνογονία. Ὃπου τό 1999 μία στίς τρεῖς (3) ἄνεργες Ἑλληνίδες ἦταν μεταξύ χρονῶν (γόνιμη ἡλικία)! (Ἑλλάδα, ). Αὐτή ἡ ἄποψη ἐνισχύεται καί ἀπό τήν Ἔρευνα τῆς Εurostat 2000, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στίς ὁμάδες τῶν ἀνέργων γυναικῶν: «Πολύ σημαντική αὔξηση παρουσίασαν δύο ἡλικιακές ὁμάδες καί συγκεκριμένα α) οἱ ἄνεργες γυναῖκες τῆς ὁμάδας χρονῶν (γόνιμη ἡλικία) αὐξήθηκαν κατά 58% καί β) ἐκεῖνες μεταξύ χρόνων (κατ ἐξοχήν γόνιμη ἡλικία) κατά 45%». Στήν ἴδια πηγή παρατηροῦμε μιά τεράστια διαφορά στή συμμετοχή τῶν δύο φύλων στό ἐργατικό δυναμικό τῆς χώρας μας. Στήν γόνιμη ἡλικία τῶν ἐτῶν, τά ποσοστά συμμετοχῆς στό ἐργατικό δυναμικό ἀνέρχονται γιά τούς ἄνδρες σέ 95, 6% καί γιά τίς γυναῖκες σέ 69,8%. Ἡ παύση ἀπό τήν ἐργασία καί ἡ μερική ἀπασχόληση εἶναι οἱ λύσεις γιά τίς γυναῖκες-μητέρες. 2. Τό οἰκογενειακό εἰσόδημα (ἐλάχιστο ἐγγυημένο εἰσόδημα) καί τό κόστος τῶν παιδιῶν. Οἱ παροχές ὑπερτεροῦν στόν Δημόσιο τομέα καί δέν εἶναι ἀποτελεσματικές, ὡς κίνητρα γονιμότητας, γιά ὅσες μητέρες ἐργάζονται στόν Ἰδιωτικό τομέα. Ἄδεια λοχείας ἐννέα (9) ἑβδομάδες μετά τόν τοκετό (μπορεῖ νά ἐπιμηκυνθεῖ κάποιους ἀκόμη μῆνες, ἄν ὁ τοκετός πραγματοποιηθεῖ νωρίτερα) πάντως συνολικά ἄδεια μητρότητας 17 ἑβδομάδες. Ὅμως γιά τόν Δημόσιο Τομέα αὐτός ὁ χρόνος εἶναι μεγαλύτερος (5 μῆνες) καί μέ παράλληλη διασφάλιση τοῦ εἰσοδήματος. Οἱ διευκολύνσεις εἶναι ἄνισες καί μᾶλλον ἀδικαιολόγητες. Ἀκόμη ἀναποτελεσματικές ὡς κίνητρα γονιμότητας γιά ὅσες ἐργάζονται στόν ἰδιωτικό τομέα, ὅπου ἐπιπλέον τίς βλέπουν σάν βάρος καί σάν ἀναγκαῖο κακό. Ἔτσι ἡ προστασία τῆς Μητρότητας ἀποβαίνει κατά τῆς Τεκνογονίας. Ἡ Γονική ἄδεια ἀνατροφῆς χορηγεῖται κάθε φορά σέ ἕναν ἀπό τούς γονεῖς στά πρῶτα 3½ χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ τους. Μόνο ἕως 3½ μῆνες γιά κάθε γονέα. Χωρίς ἀποδοχές καί μέ ὑποχρέωση νά καλύψει τήν ἐργατική καί ἐργοδοτική του ἀσφαλιστική εἰσφορά.ἐνῶ ὁ ἄλλος γονέας πρέπει νά ἐργάζεται ἔξω ἀπό τήν συζυγική κατοικία.δέν ἰσχύει γιά γονέα ἐργαζόμενο σέ ἐπιχειρήσεις μέ λιγότερα ἀπό 50 ἄτομα προσωπικό ( οἱ περισσότερες ἐπιχειρήσεις). Τά γνωστά ἐπιδόματα τέκνων δέν ἀκολοθοῦν τήν κλίμακα κόστους ζωῆς. Ὁ ΟΑΕΔ εἰσπράττει στό Λογαριασμό Οἰκογενειακῶν Ἐπιδομάτων 2% ἀπό τίς ἀποδοχές ὅλων τῶν ἐργαζομένων στόν Ἰδιωτικό Τομέα! Τί ἀνταποδίδει στόν ἐργαζόμενο γονέα; 9

10 Πολλές φορές τά ἐπιδόματα βαρύνουν τίς ἐπιχειρήσεις στόν ἰδιωτικό τομέα καί ἔτσι ἀποτελοῦν ἕνα ἀντικίνητρο γιά πρόσληψη γονέων μέ πολλά παιδιά. Ὁ ΟΑΕΔ θά μποροῦσε νά ἐπωμισθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου αὐτή τή δαπάνη καί μέ ἐπιλογή καί ἐπάρκεια (ἀνάλογα μέ τό οἰκογενειακό εἰσόδημα) νά ἀπονέμει τά ἐπιδόματα. Τέλος ἡ ἰδιαίτερη μεταχείριση τῶν μητέρων ὡς πρός τήν συνταξιοδότηση δέν εὐνοεῖ τήν μητρότητα καί τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. 3. Τίς Ὑπηρεσίες Παιδικῆς Προστασίας καί στήριξης τῆς Οἰκογένειας στό τοπικό ἐπίπεδο, ὅπου πρέπει νά εἶναι ὁ φυσικός χῶρος λειτουργίας τους. Εἶναι ἀναγκαία ἡ λειτουργία μιᾶς ποικιλίας προσιτῶν ὑπηρεσιῶν ἀπό τή Δημόσια καί τήν Ἐθελοντική Ἰδιωτική καί Ἐκκλησιαστική Πρωτοβουλία, γιά ὅλες τίς οἰκογένειες πού ἔχουν νήπια ἤ ἀνήλικα παιδά, πρός διευκόλυνση τῶν ἐργαζομένων μητέρων καί ἐνίσχυση τῆς ἀπόφασης γιά τεκνογονία νέων ζευγαριῶν, πού ζοῦν στίς σκληρές συνθῆκες τῶν ἀστικῶν-βιομηχανικῶν Δήμων τῆς χώρας. Μέ ἄλλα λόγια ἡ ἐξασφάλιση τῆς προστασίας τοῦ παδιοῦ νά μή λειτουργεῖ ὡς φραγμός στήν τεκνογονία. Πάντως τό πρόβλημα παραμένει: Ἡ δυσκολία συνδυασμοῦ οἰκογενειακῆς ζωῆς καί ἐργασίας ὁδηγεῖ τίς Ἑλληνίδες νά ἀναβάλλουν τήν μητρότητα ὅλο καί περισσότερο καί νά ἀποκτοῦν ὅλο καί λιγότερα παιδιά. (Εὐρωπαϊκό Ἵδρυμα γιά τή Βελτίωση τῶν Συνθηκῶν Ζωῆς καί Ἐργασίας, 2000). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βάγια, Χριστίνα(1993). Κεντρική Κοινωνική Ὑπηρεσία Δήμου: Ὄργανο ἀποκέντρωσης καί συντονισμοῦ τῆς τοπικῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς.στό βιβλίο «Οἰκογένεια -Παιδική Προστασία- Κοινωνική Πολιτική», Ἰνστιτοῦτο Οἰκογένειας καί Παιδιοῦ, Ἀθήνα. Βάγια, Χριστίνα (1994). Μιά διερεύνηση τῆς σχέσης Τεκνογονίας καί Ἀπασχόλησης μητέρων-ἀνηλίκων παιδιῶν σέ δυό ἀστικούς Δήμους. ΕΚΛΟΓΗ (τ.103) σελ Βάγιας, Ἀντώνιος (1994). Προστασία τῆς Ἐργαζόμενης Μητέρας στό Ἐργατικό Δίκαιο καί στήν Κοινωνική Ἀσφάλιση. ΕΚΛΟΓΗ, (τ.103) σελ

11 Βελέντζας, Κ.(1994). Γονιμότητα καί ἐξωσπιτική ἀπασχόληση τῆς Ἑλληνίδας. Ἡ μεταβίβαση ἀπό τήν αὐτοαπασχόληση στή μισθωτή ἐργασία καί οἱ συνέπειές της. Στόν τ. «Οἱ Δημογραφικές ἐξελίξεις στή Μεταπολεμική Ἑλλάδα», Ἐπιμ. Β. Κοτζαμάνης καί Λ. Μαράτου- Ἀλιπράντη, Νέα Σύνορα. Ἀθήνα σελ Ἔμκε-Πουλοπούλου, Ἤρα (1994). Τό Δημογραφικό. ἐκδ. Ἕλλην, Ἀθήνα. ΕΣΥΕ (1989) Στατιστική Ἐπετηρίδα τῆς Ἑλλάδος ΕΣΥΕ(1999,2000) Στατιστική Ἐπετηρίδα τῆς Ἑλλάδος Ἐτήσια Δημογραφική Ἔκθεση τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρίας Δημογραφικῶν Μελετῶν, (1992). ἐκδ. Ἵδρυμα Ἀντιμετωπίσεως Δημογραφικοῦ Προβλήματος. Ἀθήνα. Ἡ νέα σχέση οἰκογένειας καί ἐργασίας (1994), ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ( ) Κοτζαμάνης, Βύρων (1983). Δημογραφικές Ἐξελίξεις καί Προοπτικές. ΕΚΛΟΓΗ, (τ. 97, σελ ) Κυριαζῆ, Νότα (1992). Ἀναπαραγωγή τοῦ πληθυσμοῦ: Θεωρητικές Προσεγγίσεις καί ἐμπειρικές ἔρευνες. ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα. Μουσούρου, Λουκία (1985). Οἰκογένεια καί Παιδί στήν Ἀθήνα: Ἀποτελέσματα μιᾶς ἐμπειρικῆς ἔρευνας. Κολλάρος, Ἀθήνα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιά τήν οἰκογένεια καί τή Μητρότητα, (2001). Ἐφημερίδα ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ, (φ. 155). Πάλλη-Πετραλιᾶ, Φάνη (1997). Ἡ Ἄτεκνη Χώρα-Δημογραφική Ἐξέλιξη- Προοπτικές. ἐκδ. Ἰ. Σιδέρη. Ἀθήνα. Συμεωνίδου, Χ. (1994). Ἡ ἔρευνα γονιμότητας: Ἀποτελέσματα γιά τήν περιφέρεια τῆς Πρωτεύουσας, λοιπές ἀστικές καί ἀγροτικές περιοχές: Προτάσεις Πολιτικῆς. στόν τ. «Δημογραφικές ἐξελίξεις στή Μεταπολεμική Ἑλλάδα», Νέα Σύνορα, Ἀθήνα, σέλ Συμεωνίδου,Χ., Β. Δουλκέρης, Χ. Καππή, Μ. Μαγδαληνός, Λ. Μαράτου, Δ. Μπαλοῦρδος, Π. Παππᾶς, Μ. Σαμαρτζῆ (1992). Κοινωνικοοικονομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες τῆς γονιμότητας στήν Ἑλλάδα. ( τομ. Α ), ΕΚΚΕ, Ἀθήνα 11

12 Συμεωνίδου, Χάρις(1990). Ἀπασχόληση καί Γονιμότητα τῶν Γυναικῶν στήν περιοχή τῆς πρωτεύουσας. ΕΚΚΕ, Ἀθήνα.. 12

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Eρευνών ΑΘΗΝΑ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΡΙΤΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου 1. Ἡ οἰκογένεια ὡς φορέας παροχῆς φροντίδας ἐπισημάνσεις καί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039 Η ΚΑΤΤΑΣΣΚΕΕΥΗ ΤΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΙΑ ΠΡΡΟΒΛΗΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΓΓΥΝΑΙ ΙΚΕΕΙ ΙΑ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΚΑΤΤΟΧΥΡΡΩΣΣΗ ΚΑΙΙ ΕΕΞΕΕΛΙ ΙΞΗ.. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστημών Διοίκησης- MBA Κατεύθυνση: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) Αθήνα, Μάιος 2001 Περιεχόµενα Πρόλογος....2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου.

ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Υπεύθυνες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 50+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ»

«ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 50+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα(Τ.Ε.Ι) Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή εργασία με θέμα: «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 50+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Ιούνιος 2001 Μάνος Ματσαγγάνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ AΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιβλέπων καθηγητής: κος Γιώργος Αναστασόπουλος Επιμέλεια: Γεωργία Ροσγοβά Νοέμβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ειδική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ; Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ; Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ; Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας Ειρήνη Πανταζή Μελίστα Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων Υπογεννητικότητα υπάρχει σε μία χώρα, όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΡΒΑΛΑΚΗ,6793

Διαβάστε περισσότερα

Κογκίδου. (2001). Σύγχρονες Τάσεις της Οικογένειας στην Ελλάδα. Στο: Κογκίδου. κ.ά (επιµ.) Οι Οικογένειες στον 21 ο αιώνα, σσ. 5-35. Θεσσαλονίκη: Έκδοση ιδασκαλείου «ηµήτρης Γληνός». ήµητρα Κογκίδου Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη «Συσχετισμός Οικογενειακού- Κοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού

Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη «Συσχετισμός Οικογενειακού- Κοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, πρ. Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Θέτομε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα