Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα"

Transcript

1 Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα Τῆς κας. Χριστίνας Βάγια «Οὐδέν γάρ μητρός εὐσπλαχνότερον καί τούτῳ λέγω ἵνα τιμᾶσθαι νομοθετήσω τάς μητέρας». Ἁγ. Γρηγόριος Θεολόγος (Ὁμιλία ΛΖ). Ἡ δραστική μείωση τῆς γεννητικότητας πού παρατηρεῖται στή χώρα μας συνέπεσε μέ τήν τεράστια αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργαζομένων γυναικῶν ἀλλά καί αὐτοῦ τῶν ἐργαζομένων μητέρων. Στήν παρουσίαση ἐπιδιώκεται μιά συζήτηση τῆς συνάφειας τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἀνά οἰκογένεια μέ τήν ἀπασχόληση ἐκτός σπιτιοῦ μητέρων, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀνήλικα ἤ καί ἀνήλικα τέκνα. Ὑπάρχει αἰτιώδης σχέση καί κατά πόσο μπορεῖ κανείς νά τήν ἀποδώσει στήν ἐργασία τῆς μητέρας; Α. Ἐρευνητικά δεδομένα Τά στοιχεῖα καί οἱ πληροφορίες προέρχονται κυρίως ἀπό μιά μικρή σέ ἔκταση καί περιεχόμενο ἔρευνα πού πραγματοποίησε τό τμῆμα Κοινωνικῆς Ἐργασίας τοῦ ΤΕΙ Ἀθήνας σέ συνεργασία μέ τή Δημοτική ἀρχή τῆς Ἐλευσίνας καί τῆς Νέας Ἰωνίας.(1994) Ἡ στατιστική ἐπεξεργασία αὐτῆς τῆς περιορισμένης διερεύνησης ἑνός πολύπλοκου φαινομένου, ὅπως εἶναι ἡ ἀπασχόληση μητέρων μέ ἀνήλικα παιδιά σέ ἀστικές-βιομηχανικές περιοχές καί τοῦ ἐπίσης πολυσύνθετου θέματος τῆς Γονιμότητας, δέν φιλοδοξεῖ νά παρουσιάσει γενικά καί ὑπερτοπικά συμπεράσματα. Ὅμως τά εὑρύματα ἐνισχύονται καί ἐμπλουτίζονται ἀπό ἄλλες προγενέστερες καί μεταγενέστερες ἔρευνες. Στόν περιορισμένο χρόνο αὐτῆς τῆς παρουσίασης διαλάξαμε νά ἐπισημάνουμε εὑρήματα, πού ἐνισχύονται ἀπό ἂλλες προγενέστερες καί μεταγενέστερες ἒρευνες. Χριστίνα Βάγια, Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Ἐργασίας, ΤΕΙ/Α καί μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος. 1

2 Χαρακτηριστικά τοῦ δείγματος ΟΛΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ. (πίνακας 1) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (1991) (1981) ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΤΩΝ 3.056(40%) 5.314(38,5%) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 1.160(38%) 1.730(33%) ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 116(10%) 173(10%) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 289(10%) Οἱ δύο αὐτοί δήμοι τῆς Ἀττικῆς, ἄν καί ἔχουν ἀρκετές διαφορές, ὁμοιάζουν στό ὅτι ἔχουν κατ ἐξοχήν ἐργαζόμενους πληθυσμούς, στόν δευτερογενή καί τριτογενή τομέα καί ἔντονο ἀστικό χαρακτῆρα. ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ ἐτῶν 74% Παντρεμένες 89% μέ 1 παιδί 29% Μέ 2 παιδιά 54% Μέ 3 παιδιά 14% Μέ 4 παιδιά 3% Ἀνώτερη-Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση 20% Ἀναλφάβητες ἤ μέ γνώσεις Δημοτικοῦ 16% Μόνιμη καί πλήρης ἀπασχόληση 78% Θέση στό ἐπάγγελμα: μισθωτές 78,2% Αὐτοομολογούμενη μέτρια-κακή 60% οἰκονομική κατάσταση οἰκογένειας Ἐργασία πρίν καί μετά τήν ἀπόκτηση παιδιοῦ(-ῶν) 84% 2

3 Τό δεῖγμα ἀπό 289 ἐργαζόμενες μητέρες ἡλικίας ἐτῶν (γόνιμη ἡλικία) μέ ἕνα ἤ περισσότερα ἀνήλικα παιδιά ἀποτελεῖ τό 10% τοῦ κατά προσέγγιση ἐκτιμηθέντος συνολικοῦ πληθυσμοῦ (2.893), ὁ ὁποῖος ἔγινε μέ βάση τά δημοτολόγια ( ), τήν ἀπογραφή 1981, τούς ἐκλογικούς καταλόγους, καί τίς ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. Ὁ γυναικεῖος πληθυσμός καί στούς δύο δήμους κυμαίνεται στά ἴδια ποσοστά καί ὑπάρχει στατιστική συνάφεια, ἡ ὁποία διευκόλυνε τήν ἐξαγωγή κοινῶν εὑρυμάτων ἀλλά καί στή διασταύρωση. Στό συνολικό δεῖγμα 89% εἶναι παντρεμένες, ἐνῶ οἱ μονογονεϊκές οἰκογένειες πού κυμαίνονται σέ χαμηλά ποσοστά προέρχονται ἀπό διαζύγιο ἤ χηρεία. Πάνω ἀπό τίς μισές οἰκογένειες ἔχουν 2 παιδιά (54%), ἀκολοθοῦν σέ ὑψηλό ποσοστό οἱ οἰκογένειες μέ 1 παιδί (27-32%), ἐνῶ μέ τρία παιδιά παρατηρεῖται σημαντική μείωση. Δραματικά χαμηλός εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν στό δεῖγμα καί στόν συνολικό πληθυσμό τῶν ἐργαζομένων μητέρων μέ ἀνήλικα τέκνα. Ἡ εἰκόνα πού παρουσιάζει τό μέγεθος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἀνά οἰκογένεια συμβαδίζει μέ τήν πρώτη ἔρευνα τοῦ ΕΚΚΕ ( ) γιά τήν γονιμότητα καί τήν ἀπασχόληση γυναικῶν στήν Ἀθήνα, ἀλλά καί μέ δημογραφικά δεδομένα γιά τή δραματική μείωση τῶν πολυμελῶν νοικοκυριῶν (1951=38%, 1981=12% ΕΣΥΕ). Διασταυρώνοντας τήν γενική ὑπογεννητικότητα στόν πληθυσμό μέ τό συνεχῶς μειούμενο ἀριθμό τῶν πολυμελῶν νοικοκυριῶν, μποροῦμε μέ βεβαιότητα νά ὑποστηρίξουμε τή μείωση τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν. Τό δεῖγμα παρουσιάζει μιά σχετική ἰσορροπημένη εἰκόνα σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο ἐκπαίδευσης. Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν μητέρων ἔχουν μόνιμη καί μέ πλήρη ἀπασχόληση ἐργασία ἐκτός σπιτιοῦ καί ἐργάζονταν πρίν καί μετά τήν ἀπόκτηση τέκνου. Οἱ περισσότερες μητέρες (60%) περιγράφουν τήν οἰκονομική κατάσταση τῆς οἰκογένειας ἀπό μέτρια ὥς κακή. Ὁ οἰκονομικός παράγοντας προβάλλεται ὡς πρῶτος λόγος γιά τήν ἀναζήτηση καί ἐξασφάλιση ἐργασίας (85-90%). Ὡς πρός τήν θέση στό ἐπάγγελμα ἡ μεγαλύτερη ὁμάδα, μέ διαφορά, εἶναι οἱ μισθωτές. Μέ ἄλλα λόγια ἡ θέση τῆς γυναίκας ὡς μισθωτής στό ἐπάγγελμα παραμένει σταθερά σέ ὑψηλότατα ποσοστά, ἔναντι τῶν ἐργοδοτριῶν καί τῆς αὐτοαπασχόλησης. 3

4 1. Σέ οἰκογένειες μέ ἕνα τουλάχιστον ἀνήλικο τέκνο, ὑπάρχει συνάφεια τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν μέ τήν ἀπασχόληση τῶν μητέρων τους; 1.1. Ἕνα πολύ ὑψηλό ποσοστό ἐργαζομένων μητέρων (84%) ἐργαζόταν πρίν τήν ἀπόκτηση παιδιοῦ-ων καί συνέχισε νά ἐργάζεται καί μετά τήν γέννησή τους καί μάλιστα σέ μόνιμη ἀπασχόληση. Ἐδῶ θά μπορούσαμε νά ἀμφισβητήσουμε τήν αἰτιακή σχέση ἀπό τήν ἀπασχόληση πρός τήν γονιμότητα, ἀφοῦ τεκνοποίησαν ὄντας ἐργαζόμενες Ὑπάρχει ὅμως καί τό ζήτημα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν, δηλαδή ἀπέκτησαν ὅσα παιδιά ἐπιθυμοῦσαν, ἄν καί ἐργαζόμενες; Ἡ στατιστική ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων παρουσιάζει συνάφεια μεταξύ τῆς: μόνιμης καί πλήρους ἀπασχόλησης, ἐργασίας καί πρίν τήν ἀπόκτηση παιδιῶν, ἱκανοποίησης τῶν μητέρων ἀπό τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν πού τώρα ἔχουν, ἀρνητικῆς σχέσης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐπιθυμητῶν παιδιῶν μέ τήν ἀπασχόληση. Μέ ἄλλα λόγια ἕνα ἀξιοσημείωτο ποσοστό ἐργαζομένων μητέρων, ἀνηλίκων παιδιῶν (43%) μέ μόνιμη ἀπασχόληση, πρίν καί μετά τήν τεκνογονία, ἔχουν ἀποκτήσει ὅσα παιδιά ἤθελαν καί θεωροῦν ὅτι ἡ ἐργασία τῆς γυναίκας-μητέρας δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ ἐπιθυμητοῦ ἀριθμοῦ παιδιῶν Οἱ ὑπόλοιπες ἐργαζόμενες μητέρες (57%), πού βλέπουν τήν ἀπασχόλησή τους ὡς ἀνασταλτικό παράγοντα στήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν στήν οἰκογένεια, δηλώνουν ἀπερίφραστα τήν ἐπιθυμία τους γιά περισσότερα παιδιά ἀπό αὐτά πού ἤδη ἔχουν. Ὅταν ὅμως τούς ζητεῖται νά αἰτιολογήσουν τήν ἀπόφασή του, νά μήν ἱκανοποιήσουν αὐτήν τους τήν ἐπιθυμία, τότε δέν προβάλλουν τήν ἐργασία τους ἀλλά ἄλλους αἰτιολογικούς παράγοντες, πού δίνουν ψυχολογική, συναισθηματική καί οἰκονομική διάσταση στήν ἐπιλογή τους, ὅπως θά δοῦμε καί στίς ἀπαντήσεις τοῦ δευτέρου ἐρωτήματος Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, μποροῦμε νά διαπιστώσουμε μιά γενική παρατήρηση στήν αἰτιώδη συνάφεια ἀριθμοῦ παιδιῶν ἀνά οἰκογένεια καί ἀπασχόλησης μητέρας μέ ἀνήλικα τέκνα. Ἡ ἐργασία τῶν μητέρων πού βρίσκονται στήν ἀναπαραγωγική ἡλικία ἀπό μόνη της δέν μπορεῖ νά ἐκτιμηθεῖ καί μάλιστα μονοδιάστατα ὡς ὁ αἰτιολογικός 4

5 παράγοντας γιά τή μείωση ἤ τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἀνά οἰκογένεια. Χρειάζεται νά συνεκτιμηθοῦν καί ἄλλοι παράγοντες, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά ἐπηρεάζουν ἄμεσα ἤ ἔμμεσα αὐτή τή διμερή σχέση Ὅσον ἀφορᾶ στό μέγεθος τῆς οἰκογένειας, παραμένει ἀνοιχτό τό ἐρώτημα, ἄν πρόκειται γιά προσωπικές ἐπιλογές ἤ γιά ἀποφάσεις τῶν συζύγων, πού καθορίζονται σέ μέγαλο βαθμό ἀπό τά πρότυπα γονιμότητας, καθώς καί ἀνατροφῆς καί ἀποκατάστασης τῶν παιδιῶν, πού ἐπικρατοῦν σήμερα στίς ἀστικές περιοχές, ὅπου ζοῦν τά περισσότερα ζευγάρια. Κάτι τέτοιο δηλώνεται ἀπό τό εὕρυμα, ὅτι πολύ καλά ἤ καλά ἀπό οἰκονομικῆς πλευρᾶς οἰκογένειες περιορίζουν τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν τους ἀντί νά τόν αὐξάνουν καί ἡ μεγάλη ὁμάδα τῶν μητέρων, πού δέν συνδέει τήν ἀπασχόληση μέ τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν, ἔχουν κατά κανόνα 1-2 παιδιά. Μέ ἄλλα λόγια, πόσο ἐπηρεάζει τό ἰδεολογικό ὑπόβαθρο τῶν σημερινῶν ζευγαριῶν, τήν αὔξυση ἤ μείωση τοῦ ἐπιθυμητοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἔναντι τῆς μητρικῆς ἀπασχόλησης; Ὅταν μάλιστα ἡ μητρική ἀπασχόληση θεωρεῖται πλέον ἀδήριτη ἀνάγκη καί πραγματικότητα γιά τίς περισσότερες Ἑλληνίδες καί γιά τήν πλειοψηφία τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν! Μήπως θά πρέπει νά ἀναζητήσουμε καί στό θρησκευτικό ἤ πολιτιστικό φρόνημα τῶν ζευγαριῶν μιά πρόσθετη αἰτία ἐπιρροῆς τῆς γονιμότητας; Ὅπως τόνισε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. κ. Χριστόδουλος, σέ ὁμιλία του γιά τήν Οἰκογένεια καί τή Μητρότητα: «Τό σημερινό ζεῦγος θά πρέπει νά βρεῖ μέσα στήν πίστη μας τούς τρόπους καί τίς δυνάμεις, μέ τούς ὁποίους θά βιώνει τό μυστήριο τοῦ γάμου. Θά πρέπει νά πλησιάσει τή μητρότητα ὡς «μέγαν δῶρον τοῦ Κυρίου..Ὁ γάμος, ἡ οἰκογένεια καί ἡ μητρότητα θά πρέπει νά συνεχίσουν νά κατανοοῦνται ὄχι ὡς νομικές καταστάσεις, ὄχι ὡς περιοριστικά κοινωνικές λειτουργίες, ἀλλά ὡς μυστηριακό, ὡς πνευματικό γεγονός». (Ἐφημερίδα Διαπαιδαγώγηση, Ἰαν. 2001) Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ διαφορετική ἀντίληψη τῶν μητέρων τῆς Ἐλευσίνας πού σέ ὑψηλό ποσοστό (42%) πιστεύουν ὅτι ἡ γυναίκα πρέπει νά ἔχει τήν τελική ἀπόφαση γιά τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν, ἔναντι αὐτῶν τῆς Νέας Ἰωνίας, πού δηλώνουν σχεδόν χωρίς ἐξαίρεση, ὅτι τό ζευγάρι ἀπό κοινῦ πρέπει νά τόν καθορίζει. 2. Πόσο ἐπιδροῦν στήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἄλλοι παράγοντες, οἱ ὁποῖοι σχετίζονται ἔμμεσα μέ τήν ἐπαγγελματική 5

6 ἀπασχόληση τῆς μητέρας, ἀλλά δέν ἀφοροῦν τό εἶδος ἐργασίας ἤ τήν ἐπαγγελματική θέση; 2.1. Ἡ ἔρευνα ἐπιβεβαιώνει προηγούμενη ἔρευνα πού ἔγινε στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς πρωτεύουσας (ΕΚΚΕ, , Χ. Συμεωνίδου, 1990), ὅτι δηλαδή ὑπάρχει ἄμεση ἀλλά καί ἔμμεση αἰτιακή σχέση ἀπό τήν ἀπασχόληση πρός τήν γονιμότητα καί ὄχι τό ἀντίστροφο, ὅπως ἔχουν δείξει ἀποτελέσματα ἐρευνῶν σέ ἄλλες ἀναπτυγμένες χῶρες. (δηλαδή αἰτιακή σχέση ἀπό τήν τεκνογονία πρός τήν ἀπασχόληση) Οἱ μητέρες του δείγματος στό συνόλο τους δέν συσχετίζουν τίς κοινωνικές παροχές γιά τή μητρότητα καί τό παιδί, καθώς καί γιά τήν ἐργασιακή τους προστασία στό διάστημα τῆς κυοφορίας ἤ τῆς λοχείας μέ τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν στήν οἰκογένεια. Αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει ἀπόρριψη τῆς ὑπάρχουσας πολιτικῆς γιά τήν προστασία τῆς ἐργαζόμενης μητέρας καί γιά τό δικαίωμά της στήν τεκνογονία, ἀπογοήτευση καί δυσπιστία γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν μέτρων γιά τίς πολύτεκνες οἰκογένειες Ἄν αὐτό συνδυαστεῖ μέ τή διαπίστωση ὅτι αὐτομολογοῦν τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς οἰκογένειας, ὡς ἀποκλειστική σχεδόν αἰτία γιά τήν ἐξωσπιτική τους ἀπασχόληση, μποροῦμε νά ὑποθέσουμε, ὅτι στήν χώρα μας ἡ ἀγορά ἐργασίας δέν εἶναι οὔτε μεγάλη οὔτε εὐέλικτη γιά τήν ἐργαζόμενη μητέρα. Καί ἀκόμη ὅτι τά μέτρα πού προβλέπει ἡ Πολιτεία γιά τήν προστασία τοῦ οἰκογενειακοῦ εἰσοδήματος ἤ τοῦ κόστους τῶν παιδιῶν ἀποτελοῦν ἀντικίνητρο γιά μεγάλες οἰκογένειες Μιά ἀκόμα αἰτία πού προβάλλεται εἶναι ἡ ἀδιαφορία τοῦ συζύγου-πατέρα νά συμμεριστεῖ τίς οἰκοκυρικές ἐργασίες καί τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Διασταυρούμενη μέ τήν κακή ἤ χαμηλή οἰκονομική κατάσταση τῆς οἰκογένειας καί τήν ἀπογοήτευση γιά τά μέτρα φύλαξης τῶν παιδιῶν (ποιοτικά καί ποσοτικά), ἐπιδρᾶ θετικά στόν περιορισμό τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν. Σέ πολλά ἔχουν ἀλλάξει οἱ στάσεις καί οἱ ἀξίες μέσα στήν ἑλληνική οἰκογένεια, ἀλλαγές τίς ὁποῖες ἐπέβαλλαν οἰκονομικές καί κοινωνικές πραγματικότητες. Σχετικά ὅμως μέ τή θέση καί τό ρόλο τοῦ συζύγου-πατέρα στίς οἰκογενειακές ἐργασίες, παρόλη τήν ἀπογύμνωση τῆς οἰκογένειας ἀπό τά συμπληρωματικά της μέλη, ἡ οἰκογένεια δέν φαίνεται νά βιάζεται νά ἀλλάξει τήν τακτική «τῆς ἀπό μακρόθεν ἐπίβλεψης τοῦ πατέρα». 6

7 Τή θέση αὐτή ἐπιβεβαιώνουν καί τά λόγια τοῦ Μακαριωτάτου: «Νά βροῦμε τούς τρόπους πού ἡ οἰκογένεια μπορεῖ νά ὑπάρχει, νά λειτουργεῖ καί νά ἐπιτελεῖ τό χρέος της ἔναντι τοῦ Κυρίου, χωρίς δεδομένους ρόλους τῶν συζύγων, χωρίς στερεότυπα». (Διαπαιδαγώγηση, ὅ. π.) 2.5. Συνοψίζοντας, οἱ προβαλλόμενες αἰτίες τῶν ἐργαζομένων μητέρων μέ ἀνήλικα τέκνα γιά περιορισμό τοῦ ἐπιθυμητοῦ ἀριθμοῦ παιδιῶν εἶναι: φόβος τῆς ἀποτυχίας στό μητρικό τους ρόλο πεποίθηση ὅτι οἱ μέχρι σήμερα παροχές τῆς Πολιτείας γιά τήν προστασία τους (ὡς μητέρας καί ὡς ἐργαζόμενης) δέν εἶναι οὐσιαστικά βοηθητικές καί δέν ἀποτελοῦν κίνητρο γιά νά κάνουν περισσότερα παιδιά. ἀπογοήτευση γιά τήν ἀνεπάρκεια τῶν μέτρων προστασίας τοῦ παιδιοῦ καί γιά τήν ποιοτικά ἀνεπαρκή φύλαξη τῶν παιδιῶν τους. ἀνασφάλεια λόγῳ τῆς ἀπουσίας ἑνός ἔμπρακτα στηρικτικοῦ ρόλου τοῦ συζύγου τους στίς ἐργασίες τῆς οἰκογένειας καί στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. 3. Πόσο ἀξιοποιοῦν οἱ ἐργαζόμενες μητέρες τίς ὑπάρχουσες Ὑπηρεσίες Φύλαξης τῶν Παιδιῶν τους στό Δῆμο ἤ στή Κοινότητα καί γιατί; 3.1. Οἱ 214 ἀπό τίς 289(74,5%) μητέρες πού ἐμπιστεύονται τά παιδιά τους σέ «ἄλλα χέρια, δηλώνουν λίγο ἤ καθόλου εὐχαριστημένες, ἐνῶ ὑπάρχει στατιστική συνάφεια μέ τόν φόβο τους νά ἀποτύχουν στόν μητρικό τους ρόλο καί μέ τήν ἔμπρακτη ἀπογοήτευσή τους ἀπό τήν ἀποδοτικότητα τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν φύλαξης τῶν παιδιῶν στό Δῆμο ἤ ἀπό τό Δῆμο Ἕνα συχνό μέτρο φύλαξης τῶν παιδιῶν πού χρησιμοποιοῦν οἱ ἐργαζόμενες μητέρες εἶναι συγγενικά πρόσωπα μέσα ἤ ἔξω ἀπό τό σπίτι (οἱ περισσότερες στήν Ἐλευσίνα). Ἐξ ἴσου συχνά, οἱ μητέρες χρησιμοποιοῦν τοπικούς παιδικούς σταθμούς (οἱ περισσότερες στή Νέα Ἰωνία, ὅπου ὑπάρχει καί ἡ μεγαλύτερη ζήτηση), γιά τούς ὁποίους δηλώνουν σοβαρές ἐπιφυλάξεις καί παράπονα σέ σχέση μέ τήν ποιότητα τῆς ἐξυπηρέτησης καί τήν ἱκανοποιητική συνεργασία. Τά εὑρύματα αὐτά συμφωνοῦν μέ ἀντίστοιχα ἀπό τήν διεθνή καί ἑλληνική βιβλιογραφία, ὅπου φαίνεται ὅτι τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῶν ἐργαζόμενων γονέων εἶναι ἡ διάθεση ἐπαρκῶν καί ἱκανοποιητικά ὀργανωμένων ὑπηρεσιῶν προστασίας τῶν παιδιῶν τους. 7

8 3.3. Ἕνα ἀξιοσημείωτο ποσοστό (28%) τῶν ἐργαζομένων μητέρων ἀγνοοῦσε τή λειτουργία παιδικῶν σταθμῶν στήν κοινότητά τους. Αὐτή μπορεῖ νά θεωρηθεῖ μιά ἔμμεση διαπίστωση ἀτελέσφορων μηχανισμῶν πληροφόρησης καί ἐνημέρωσης τοῦ δημότη-πολίτη γιά τίς διαθέσιμες παροχές προστασίας παιδιοῦ καί βοήθειας τῆς οἰκογένειας στήν κοινότητα. Β. Μιά κοινωνική πολιτική μέ νοοτροπία ὑπέρ τῆς Μητρότητας Ἀπό τά προαναφερόμενα, ἀναφύεται τό ζήτημα τῆς ἐπάρκειας ἀλλά καί τῆς ὀρθότητας τῆς σημερινῆς Κοινωνικῆς Πολιτικῆς σέ σχέση μέ: 1. Τίς ρυθμίσεις στήριξης τῶν ἐργαζομένων μητέρων μέ ἀνήλικα παιδιά στήν γονιμότητα, στή γονεϊκή τους ἀποστολή καί στήν ἀγορά ἐργασίας. Ἡ μητρότητα εἶναι ἐπιθυμητή στήν ἀγορά ἐργασίας. Κρίνεται ἀναγκαία μιά ἀλλαγή νοοτροπίας ἀπέναντι στήν ἐργαζόμενη μητέρα, πού ἐπιθυμεῖ νά κυοφορήσει καί μάλιστα τόν ἐπιθυμητό ἀριθμό παιδιῶν. Τό σύνολο τῶν διατάξεων πού ἀποβλέπουν στήν προστασία τῆς ἐργαζόμενης μητέρας «σκοπόν ἔχουν νά κάμψουν τήν ἀντίδραση τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν ὀργανισμῶν στήν ἀπασχόληση ἐγκύων γυναικῶν καί μητέρων. Καί ἡ ἀντίδραση αὐτή μεγαλώνει, ὅσο αὐξάνει ἡ προστασία τῆς ἐργαζόμενης μητέρας». Ἡ διάκριση σέ βάρος τῆς ἀπασχόλησης τῶν γυναικῶν δέν ἔχει τήν αἰτία της στό φύλο, ὅπως εἰκάζεται, ἀλλά στήν μέλλουσα ἤ ἐν ἐνεργεία γονιμότητα της. Ἡ ἀπέχθεια τῆς ἐργοδοτικῆς πλευρᾶς γιά τήν μητρότητα ἔχει «ἀντικειμενική θεμελίωση» καί θά παραμένει ἐνεργός, ὅσο λειτουργεῖ ἡ σημερινή μορφή ἀγορᾶς τῆς ἐργασίας. Ὁ πολλαπλασιασμός ἤ καί ἐξίσωση τῶν ἤδη παρεχομένων προστατευτικῶν μέσων τῆς μητρότητας καί τοῦ παιδιοῦ, θά ἐπιφέρουν μεγαλύτερη διστακτικότητα ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις γιά προσλήψεις γυναικῶν σέ παραγωγική ἡλικία, ἐκτός ἄν βρεθοῦν τρόποι, πού νά μειώνουν τό κόστος ἀπό αὐτές τίς ἐπιβαρύνσεις, γιά παράδειγμα ἐπιδότηση ἐπιχειρήσεων, Γιά παράδειγμα, ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἀνάγκη ἐργασίας στά χρόνια τῆς γονιμότητας μέ τήν δυνατότητα πρόσληψης τῶν γυναικῶν σέ μεγαλύτερη ἡλικία, πού θά ἔχουν ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς περισπασμούς τῆς ἀνατροφῆς μικρῶν παιδιῶν. Ἂν κρίνουμε ἀπό τήν Ἐθνική Ἒκθεση τῆς Ἑλλάδας πρός τήν Ἐπιτροπή ττοῦ Ο.Η.Ε. γιά τήν ἐξάλειψη κάθε μορφῆς διάκρισης εἰς βάρος 8

9 τῶν γυναικῶν, ἡ ἀνεργία τῶν γυναικῶν ἐπηρεάζει τήν τεκνογονία. Ὃπου τό 1999 μία στίς τρεῖς (3) ἄνεργες Ἑλληνίδες ἦταν μεταξύ χρονῶν (γόνιμη ἡλικία)! (Ἑλλάδα, ). Αὐτή ἡ ἄποψη ἐνισχύεται καί ἀπό τήν Ἔρευνα τῆς Εurostat 2000, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στίς ὁμάδες τῶν ἀνέργων γυναικῶν: «Πολύ σημαντική αὔξηση παρουσίασαν δύο ἡλικιακές ὁμάδες καί συγκεκριμένα α) οἱ ἄνεργες γυναῖκες τῆς ὁμάδας χρονῶν (γόνιμη ἡλικία) αὐξήθηκαν κατά 58% καί β) ἐκεῖνες μεταξύ χρόνων (κατ ἐξοχήν γόνιμη ἡλικία) κατά 45%». Στήν ἴδια πηγή παρατηροῦμε μιά τεράστια διαφορά στή συμμετοχή τῶν δύο φύλων στό ἐργατικό δυναμικό τῆς χώρας μας. Στήν γόνιμη ἡλικία τῶν ἐτῶν, τά ποσοστά συμμετοχῆς στό ἐργατικό δυναμικό ἀνέρχονται γιά τούς ἄνδρες σέ 95, 6% καί γιά τίς γυναῖκες σέ 69,8%. Ἡ παύση ἀπό τήν ἐργασία καί ἡ μερική ἀπασχόληση εἶναι οἱ λύσεις γιά τίς γυναῖκες-μητέρες. 2. Τό οἰκογενειακό εἰσόδημα (ἐλάχιστο ἐγγυημένο εἰσόδημα) καί τό κόστος τῶν παιδιῶν. Οἱ παροχές ὑπερτεροῦν στόν Δημόσιο τομέα καί δέν εἶναι ἀποτελεσματικές, ὡς κίνητρα γονιμότητας, γιά ὅσες μητέρες ἐργάζονται στόν Ἰδιωτικό τομέα. Ἄδεια λοχείας ἐννέα (9) ἑβδομάδες μετά τόν τοκετό (μπορεῖ νά ἐπιμηκυνθεῖ κάποιους ἀκόμη μῆνες, ἄν ὁ τοκετός πραγματοποιηθεῖ νωρίτερα) πάντως συνολικά ἄδεια μητρότητας 17 ἑβδομάδες. Ὅμως γιά τόν Δημόσιο Τομέα αὐτός ὁ χρόνος εἶναι μεγαλύτερος (5 μῆνες) καί μέ παράλληλη διασφάλιση τοῦ εἰσοδήματος. Οἱ διευκολύνσεις εἶναι ἄνισες καί μᾶλλον ἀδικαιολόγητες. Ἀκόμη ἀναποτελεσματικές ὡς κίνητρα γονιμότητας γιά ὅσες ἐργάζονται στόν ἰδιωτικό τομέα, ὅπου ἐπιπλέον τίς βλέπουν σάν βάρος καί σάν ἀναγκαῖο κακό. Ἔτσι ἡ προστασία τῆς Μητρότητας ἀποβαίνει κατά τῆς Τεκνογονίας. Ἡ Γονική ἄδεια ἀνατροφῆς χορηγεῖται κάθε φορά σέ ἕναν ἀπό τούς γονεῖς στά πρῶτα 3½ χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ τους. Μόνο ἕως 3½ μῆνες γιά κάθε γονέα. Χωρίς ἀποδοχές καί μέ ὑποχρέωση νά καλύψει τήν ἐργατική καί ἐργοδοτική του ἀσφαλιστική εἰσφορά.ἐνῶ ὁ ἄλλος γονέας πρέπει νά ἐργάζεται ἔξω ἀπό τήν συζυγική κατοικία.δέν ἰσχύει γιά γονέα ἐργαζόμενο σέ ἐπιχειρήσεις μέ λιγότερα ἀπό 50 ἄτομα προσωπικό ( οἱ περισσότερες ἐπιχειρήσεις). Τά γνωστά ἐπιδόματα τέκνων δέν ἀκολοθοῦν τήν κλίμακα κόστους ζωῆς. Ὁ ΟΑΕΔ εἰσπράττει στό Λογαριασμό Οἰκογενειακῶν Ἐπιδομάτων 2% ἀπό τίς ἀποδοχές ὅλων τῶν ἐργαζομένων στόν Ἰδιωτικό Τομέα! Τί ἀνταποδίδει στόν ἐργαζόμενο γονέα; 9

10 Πολλές φορές τά ἐπιδόματα βαρύνουν τίς ἐπιχειρήσεις στόν ἰδιωτικό τομέα καί ἔτσι ἀποτελοῦν ἕνα ἀντικίνητρο γιά πρόσληψη γονέων μέ πολλά παιδιά. Ὁ ΟΑΕΔ θά μποροῦσε νά ἐπωμισθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου αὐτή τή δαπάνη καί μέ ἐπιλογή καί ἐπάρκεια (ἀνάλογα μέ τό οἰκογενειακό εἰσόδημα) νά ἀπονέμει τά ἐπιδόματα. Τέλος ἡ ἰδιαίτερη μεταχείριση τῶν μητέρων ὡς πρός τήν συνταξιοδότηση δέν εὐνοεῖ τήν μητρότητα καί τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. 3. Τίς Ὑπηρεσίες Παιδικῆς Προστασίας καί στήριξης τῆς Οἰκογένειας στό τοπικό ἐπίπεδο, ὅπου πρέπει νά εἶναι ὁ φυσικός χῶρος λειτουργίας τους. Εἶναι ἀναγκαία ἡ λειτουργία μιᾶς ποικιλίας προσιτῶν ὑπηρεσιῶν ἀπό τή Δημόσια καί τήν Ἐθελοντική Ἰδιωτική καί Ἐκκλησιαστική Πρωτοβουλία, γιά ὅλες τίς οἰκογένειες πού ἔχουν νήπια ἤ ἀνήλικα παιδά, πρός διευκόλυνση τῶν ἐργαζομένων μητέρων καί ἐνίσχυση τῆς ἀπόφασης γιά τεκνογονία νέων ζευγαριῶν, πού ζοῦν στίς σκληρές συνθῆκες τῶν ἀστικῶν-βιομηχανικῶν Δήμων τῆς χώρας. Μέ ἄλλα λόγια ἡ ἐξασφάλιση τῆς προστασίας τοῦ παδιοῦ νά μή λειτουργεῖ ὡς φραγμός στήν τεκνογονία. Πάντως τό πρόβλημα παραμένει: Ἡ δυσκολία συνδυασμοῦ οἰκογενειακῆς ζωῆς καί ἐργασίας ὁδηγεῖ τίς Ἑλληνίδες νά ἀναβάλλουν τήν μητρότητα ὅλο καί περισσότερο καί νά ἀποκτοῦν ὅλο καί λιγότερα παιδιά. (Εὐρωπαϊκό Ἵδρυμα γιά τή Βελτίωση τῶν Συνθηκῶν Ζωῆς καί Ἐργασίας, 2000). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βάγια, Χριστίνα(1993). Κεντρική Κοινωνική Ὑπηρεσία Δήμου: Ὄργανο ἀποκέντρωσης καί συντονισμοῦ τῆς τοπικῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς.στό βιβλίο «Οἰκογένεια -Παιδική Προστασία- Κοινωνική Πολιτική», Ἰνστιτοῦτο Οἰκογένειας καί Παιδιοῦ, Ἀθήνα. Βάγια, Χριστίνα (1994). Μιά διερεύνηση τῆς σχέσης Τεκνογονίας καί Ἀπασχόλησης μητέρων-ἀνηλίκων παιδιῶν σέ δυό ἀστικούς Δήμους. ΕΚΛΟΓΗ (τ.103) σελ Βάγιας, Ἀντώνιος (1994). Προστασία τῆς Ἐργαζόμενης Μητέρας στό Ἐργατικό Δίκαιο καί στήν Κοινωνική Ἀσφάλιση. ΕΚΛΟΓΗ, (τ.103) σελ

11 Βελέντζας, Κ.(1994). Γονιμότητα καί ἐξωσπιτική ἀπασχόληση τῆς Ἑλληνίδας. Ἡ μεταβίβαση ἀπό τήν αὐτοαπασχόληση στή μισθωτή ἐργασία καί οἱ συνέπειές της. Στόν τ. «Οἱ Δημογραφικές ἐξελίξεις στή Μεταπολεμική Ἑλλάδα», Ἐπιμ. Β. Κοτζαμάνης καί Λ. Μαράτου- Ἀλιπράντη, Νέα Σύνορα. Ἀθήνα σελ Ἔμκε-Πουλοπούλου, Ἤρα (1994). Τό Δημογραφικό. ἐκδ. Ἕλλην, Ἀθήνα. ΕΣΥΕ (1989) Στατιστική Ἐπετηρίδα τῆς Ἑλλάδος ΕΣΥΕ(1999,2000) Στατιστική Ἐπετηρίδα τῆς Ἑλλάδος Ἐτήσια Δημογραφική Ἔκθεση τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρίας Δημογραφικῶν Μελετῶν, (1992). ἐκδ. Ἵδρυμα Ἀντιμετωπίσεως Δημογραφικοῦ Προβλήματος. Ἀθήνα. Ἡ νέα σχέση οἰκογένειας καί ἐργασίας (1994), ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ( ) Κοτζαμάνης, Βύρων (1983). Δημογραφικές Ἐξελίξεις καί Προοπτικές. ΕΚΛΟΓΗ, (τ. 97, σελ ) Κυριαζῆ, Νότα (1992). Ἀναπαραγωγή τοῦ πληθυσμοῦ: Θεωρητικές Προσεγγίσεις καί ἐμπειρικές ἔρευνες. ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα. Μουσούρου, Λουκία (1985). Οἰκογένεια καί Παιδί στήν Ἀθήνα: Ἀποτελέσματα μιᾶς ἐμπειρικῆς ἔρευνας. Κολλάρος, Ἀθήνα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιά τήν οἰκογένεια καί τή Μητρότητα, (2001). Ἐφημερίδα ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ, (φ. 155). Πάλλη-Πετραλιᾶ, Φάνη (1997). Ἡ Ἄτεκνη Χώρα-Δημογραφική Ἐξέλιξη- Προοπτικές. ἐκδ. Ἰ. Σιδέρη. Ἀθήνα. Συμεωνίδου, Χ. (1994). Ἡ ἔρευνα γονιμότητας: Ἀποτελέσματα γιά τήν περιφέρεια τῆς Πρωτεύουσας, λοιπές ἀστικές καί ἀγροτικές περιοχές: Προτάσεις Πολιτικῆς. στόν τ. «Δημογραφικές ἐξελίξεις στή Μεταπολεμική Ἑλλάδα», Νέα Σύνορα, Ἀθήνα, σέλ Συμεωνίδου,Χ., Β. Δουλκέρης, Χ. Καππή, Μ. Μαγδαληνός, Λ. Μαράτου, Δ. Μπαλοῦρδος, Π. Παππᾶς, Μ. Σαμαρτζῆ (1992). Κοινωνικοοικονομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες τῆς γονιμότητας στήν Ἑλλάδα. ( τομ. Α ), ΕΚΚΕ, Ἀθήνα 11

12 Συμεωνίδου, Χάρις(1990). Ἀπασχόληση καί Γονιμότητα τῶν Γυναικῶν στήν περιοχή τῆς πρωτεύουσας. ΕΚΚΕ, Ἀθήνα.. 12

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ

ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ Κάποιοι ορισμοί.. Δημογραφία: επιστημονικός κλάδος που έχει ως αντικείμενο τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ τοῦ Ἀλέξανδρου Μ. Σταυρόπουλου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἐπίσκεψη ὀνομάτων Μιλώντας γιά ποιμαντικές προοπτικές γιά τό γάμο καί τήν οἰκογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου 1. Ἡ οἰκογένεια ὡς φορέας παροχῆς φροντίδας ἐπισημάνσεις καί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Τῆς κας Ὄλγας Μεντζαφοῦ Ἱστορικοῦ Τέχνης Ἐπιμελήτριας Ἐθνικῆς Πινακοθήκης Για να δείτε τις εικόνες της παρουσίασης, επιλέξτε εδώ (αρχείο powerpoint 12MB) Εὐχαριστῶ θερμά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες. Ενημερωτικό Σημείωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσων ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του έχει σταθερά στον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας

2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας 2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας 2.1 Πτυχές των δημογραφικών εξελίξεων στη μεταπολεμική Ελλάδα με έμφαση στη γονιμότητα και τη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 67, ΤΚ 82200, Βροντάδος, Χίος ΤΗΛ: 22710 93364, ΦΑΞ: 22710 93760 e-mail: chios-eko@gmail.com Πληροφορίες: www.chios-eko.gr Αίτηση υποψήφιου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Εκδήλωση Πέμπτη 21 Ιουνίου 2001 Ομιλήτριες θεματολογία: Ασφαλιστικό και ισότητα των φύλων Μαρία Καραμεσίνη (Ε.Φ.Α.Φ.) Το ασφαλιστικό και οι διαφορές των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 Αρ. Πρωτ. : 7147 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Πάνος Τσακλόγλου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Θεόδωρος Μητράκος Τράπεζα της Ελλάδος ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. ΠΡΩΤ.: 49034 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου Στοιχεία του Προγράμματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Φ.131360/12476/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ημερομηνία / / ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Παρέχω υπεύθυνα τα παρακάτω στοιχεία ατομικής,οικογενειακής, επαγγελματικής και ασφαλιστικής κατάστασης. Α.Μ.Κ.Α. ( Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) Α.Φ.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Παροχές και Benefits

Εταιρικές Παροχές και Benefits Εταιρικές Παροχές και Benefits Οι επιπτώσεις τους στο εργασιακό περιβάλλον 30/11/2005 Γιατί παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον; Το κόστος παροχών και benefits είναι υψηλό για τις επιχειρήσεις χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Φεβρουάριος - Ιούνιος 2010 VPRC / MONTHLY REVIEW Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός : Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των υπαξιωματικών των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε γονέα που είναι μοναδικός

Για κάθε γονέα που είναι μοναδικός Για κάθε γονέα που είναι μοναδικός Μονογονεϊκή οικογένεια 2007 Είσαι μονογονέας; Δεν είσαι μόνος! Αν μεγαλώνετε μόνοι σας το παιδί ή τα παιδιά σας, δε χρειάζεται και να νιώθετε μόνοι. Η Πολιτεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Τεύχος 7 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σέρρες 29/05/2015 Αριθ.Πρωτ.:1656 Ταχ. Δ/νση :Βενιζελου 139, Σέρρες Ταχ. κωδ. :62125

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα