ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ KENΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση :Κορυτσάς και Αγ. Σαράντα Έδρας Πάτρα Αίγιο 28/01/2015 AΡ.ΠΡΩΤ. 224 Αριθ. Διακήρυξης: 1 / Πληροφορίες Διαγωνισμού : κα Ευσταθίου Μ. (09.00μμ έως 14.00μμ) Τηλέφωνο : FAX : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.) έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1. Του Π.Δ. 496/1974 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Του Ν.2362/95 ( Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Του Ν.2286/95 (Α 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (Α 145) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 4. Του Π.Δ. 370/1995, όπως τροποποιήθηκε (Π.Δ. 105/2000) και ισχύει σήμερα. 5. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/07», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 6. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 7. Του Ν. 3863/2010 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών». 8. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 1

2 9. Του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 10.Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/ ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/ ). 11. Την αρ. πρωτ.: 10054/2484/ (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΛ-ΦΟΡ) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) για την διενέργεια του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών τους, εργασιών κλπ μέσα στα όρια των προϋπολογισθεισών δαπανών κατά κωδικό αριθμό είδους. 12. Οι διατάξεις της παρ.22 του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012,όπως συμπληρώθηκαν με την παρ.6 του άρθρου 56 του Ν.4075/ Τον Ν. 4109/2013, άρθρο 9, περί συγχώνευσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και την παράγραφο ζ περί συγχώνευσης και σύστασης νέου ΝΠΠΔΕ με την επωνυμία Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. 14. Την με αρ.πρωτ.οικ/δ30/31968/955/ Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του νέου Φορέα και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 481/τ.ΥΟΔΔ/ Την με αρ.πρωτ. Δ30/43759/1217/ Απόφαση του Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία διορίζεται το αναπληρωματικό μέλος του Αντιπροέδρου Α 16. Την με αρ.πρωτ. Δ30/37419/1123 σχετ.δ30/43760/1218/ Απόφαση του Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία διορίζεται ο Αντιπρόεδρος Α 17. Την με αρ.πρωτ. Δ30/8806/203/ Απόφαση του Εργασίας Κοινωνικής Ασφαλίσης και Πρόνοιας, με την οποία διορίζεται το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος του Εκπροσώπου Εργαζομένων του ΚΚΠΠΔΕ. 18. Την τροποποίηση της αριθ.πρωτ.: οικ/δ30/31968/955/ ΦΕΚ 481/τ.ΥΟΔΔ/ Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία διορίζεται η Αντιπρόεδρος Β και το Μέλος του Δ.Σ. του ΚΚΠΠΔΕ. 19.Την υπ. Αριθμ. 2/ (θέμα 14ο) απόφαση του ΔΣ του ΚΚΠΠΔΕ περί έγκρισης σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», στη ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΡΕΝΩΝ & ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΛΕΩΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 2

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ΑΝΑΘΕΣΗ σε ειδικό συνεργείο παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 2 (δυο) ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Κορυτσάς & Αγίων Σαράντα, Πάτρα, 26222, Αχαΐα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ Ακτή Δυμαίων 27, Πάτρα, 26222, Αχαΐα ΓΙΑ (3) ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης Η Δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη στις 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10.00π.μ. στο «Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Αιγίου- Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού», επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 7 στο Αίγιο (ΤΚ 25100) από την αρμόδια επιτροπή. Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο «Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Αιγίου-Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού», (στη διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 7 - Αίγιο - ΤΚ 25100) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14.00μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στο πρόγραμμα Διαύγεια https://et.diavgeia.gov.gr/f/kkppde (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ Ι. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 1. Έλληνες πολίτες. 2. Αλλοδαποί. 3. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 4. Συνεταιρισμοί. 5. Ενώσεις προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 3

4 ΙΙ. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 2. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς του Δημοσίου με Απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά τoυ Π.Δ.118/2007, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω : α Οι Έλληνες πολίτες: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό Συστήματος διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Ε3/833/1999 (ΦΕΚ 1329 τ. Β ). 6. Άδεια λειτουργίας της εταιρείας από την αρμόδια υπηρεσία. 7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι : Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό. Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. β. Αλλοδαποί: 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 4

5 Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 4. Πιστοποιητικό Συστήματος διασφάλισης Ποιότητος της εταιρείας σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Ε3/833/1999 (ΦΕΚ 1329 τ. Β ). γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. δ Οι Συνεταιρισμοί: 1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1),(3) και (4), (5), (6) του εδαφίου α' του παρόντος παρόντος άρθρου. 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. Η προσφορά τους υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στο Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. Να αναφέρονται στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του διαγωνισμού που έχουν ήδη αυτά κατατεθεί (δηλαδή αριθμός διακήρυξης είδος προμήθειας ημερομηνία διενέργειας ή ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής για κλειστό διαγωνισμό). Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 5

6 Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά θα απορρίπτεται. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προς της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.. 118/2007. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επί ποινή απόρριψης οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τα ακόλουθα: 1.1 Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις ανάθεσης των τριών τελευταίων χρόνων για αντίστοιχη εργασία, ο προϋπολογισμός εκάστης και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). 1.2 Κατάσταση των ατόμων που θα απασχολεί για την φύλαξη των δύο Μονάδων του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ- ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», στην οποία να φαίνεται το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση και η εξειδίκευση του κάθε εργαζόμενου. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 στην Ελληνική Γλώσσα, σε δύο αντίγραφα υπογεγραμμένες μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη "προσφορά " β) Ο πλήρης τίτλος του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. γ) Ο αριθμός διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 6

7 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». Επίσης στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Ν.3863/2010 αρθρ Όταν το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, αναθέτουν ή προκηρύσσουν διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, οφείλουν να ζητούν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: α) Τον αριθμό των εργαζομένων. β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 2.Στη σύμβαση που συνάπτουν οι υπηρεσίες, οι φορείς και οι οργανισμοί με τους εργολάβους, περιλαμβάνονται τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. 3.Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση ή μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 4.Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 5.Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν πάνω από πενήντα (50) άτομα και υποχρεούνται από την κείμενη νομοθεσία, τον οργανισμό ή τον κανονισμό τους να προβαίνουν σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διακήρυξη, εφαρμόζονται οι Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 7

8 προηγούμενες παράγραφοι. Όταν δεν έχουν τέτοια υποχρέωση και συνάπτουν σύμβαση εργολαβίας του περιεχομένου της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 6.Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης, τον ενημερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Για τους φορείς της παραγράφου 1, η επιβολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά: α) στην καταγγελία της σύμβασης και β) επιφέρει, από τον χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισμό του εν λόγω εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για τρία (3) χρόνια. 7. Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης. Οι φάκελοι της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση του κλειστού διαγωνισμού, παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Προσφορά που υποβάλλεται από προμηθευτή που δεν κλήθηκε από την Υπηρεσία δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται στον προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην επιτροπή με οποιοδήποτε τρόπο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στην αποσφράγιση των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 8

9 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος αφού υπογραφεί από τα μέλη της επιτροπής παραδίδεται στην Υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί αρμοδίως. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου αυτοί να αξιολογηθούν. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται, από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου του ενδιαφερομένου. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη προσφορών. Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 9

10 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες. Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί μετά από συναίνεση της εταιρείας, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, μέχρι ολοκλήρωσης του διαγωνισμού. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 5.2 και τα ακόλουθα: (Ι) Το υπό προμήθεια υλικό, ή το είδος της ανάθεσης. (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της σχετικής εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από τον χρόνο λήξης της σύμβασης. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις των μελών της ένωσης. Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας διακήρυξης. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο οποίο υπάγεται το είδος. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δεν καθορίζει σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 10

11 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από ημερομηνία αποστολής σ αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. β. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και την κατά κυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση της εταιρείας από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη Διοίκηση του φορέα οργάνου. Διοικητικές προσφυγές μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με το Ν.2522/97 άρθρο 3,.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το κριτήριο για την κατακύρωση και την τελική επιλογή του συνεργείου είναι η χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή του μειοδότη λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Για την Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 11

12 κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του συνεργείου. Η Επιτροπή μετά το τέλος διεξαγωγής του διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση), συντάσσει το σχετικό πρακτικό με το οποίο μπορεί να προτείνει σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο: Α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής, ή την ανάθεση της εργασίας. Β. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Γ. Την απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών με αιτιολογημένη απόφασή τους. Δ. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας του υλικού ή των εργασιών. Ε. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να διατυπωθεί στο πρακτικό, πάντα ομοίως με αιτιολογημένη απόφασή τους. ΣΤ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφ όσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή, εφ όσον το υλικό δεν είναι διαιρετό. Η κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το οποίο μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση ή την επανάληψη αυτού, εάν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, χωρίς καμιά αξίωση ή απαίτηση του μειοδότη. Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού,αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης καλής εκτέλεσης η οποία και θα παραμείνει στο Κ.Κ.Π.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς μειοδότης δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του.σ. του Κ.Κ.Π.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.. 118/2007 κυρώσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.. 118/2007. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα ισχύει για τρεις(3) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της και θα μπορεί να παραταθεί για ένα τρίμηνο ακόμη μονομερώς χωρίς καμιά ειδοποίηση. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους ότι έχουν δυνατότητα ενάρξεως των εργασιών από την ημερομηνία αυτή. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η ποιοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα οριστεί από την Πρόεδρο του Κ.Κ.Π.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και θα συντάσσει πρακτικό εκτελεσθείσης εργασίας, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 12

13 από το Π.. 118/2007. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.. 118/2007. Η εταιρεία για την πληρωμή θα προσκομίζει ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ όπου θα περιγράφονται οι εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στην οικονομική προσφορά. Η πληρωμή θα γίνεται με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός τριών (3) μηνών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Π.. 118/2007. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. ΓΕΝΙΚΑ Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Τα κριτήρια για την κατακύρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή του μειοδότη λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων λαμβάνονται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ Αντικείμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών αποτελεί η επιτήρηση και φύλαξη των κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων των δύο μονάδων του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε., καθώς και η ασφάλεια και προστασία του προσωπικού και των φιλοξενούμενων. Για τη φύλαξη του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αχαΐας Σκαγιοπούλειο ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΡΕΝΩΝ απαιτούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες, άτομα (ΑΝΔΡΕΣ) με την εξής κατανομή: ΒΑΡΔΙΑ μμ-23.00μμ 23.00μμ-07.00πμ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 8 8 Αρ ΑΤΟΜΩΝ 1 1 Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 13

14 Για τη φύλαξη του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αχαΐας Σκαγιοπούλειο ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΛΕΩΝ απαιτούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες, άτομα (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) με την εξής κατανομή: ΒΑΡΔΙΑ μμ-23.00μμ 23.00μμ-07.00πμ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 8 8 Αρ ΑΤΟΜΩΝ 1 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος από την υπογραφή της σύμβασης να φροντίζει, σύμφωνα με τους όρους αυτής και της παρούσας διακήρυξης, για τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της κάθε Μονάδας (ΑΡΡΕΝΩΝ & ΘΗΛΕΩΝ) καθώς και την ασφάλεια και προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές. 2. Το προσωπικό ασφαλείας και φύλαξης οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην κάθε Μονάδα (ΑΡΡΕΝΩΝ ή ΘΗΛΕΩΝ) για την αντιμετώπιση κλεφτών, ναρκομανών, μέθυσων και γενικά σε κάθε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, η ακεραιότητα και η περιουσία των φιλοξενούμενων παιδιών και του προσωπικού των Μονάδων. 3. Στο τέλος κάθε μήνα παραδίδεται έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται τα προβλήματα που τυχόν παρουσιάστηκαν και προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών. Σε περίπτωση έκτακτου σοβαρού περιστατικού, ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος της κάθε Μονάδας. 4. Το προσωπικό φύλαξης θα εργάζεται εν στολή και θα έχει άψογη εμφάνιση η οποία θα είναι αποδεκτή και θα φέρει τα προβλεπόμενα διακριτικά (με μικρή ταμπέλα στο αριστερό ημιθωράκιο, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου και η επωνυμία της εταιρείας). Το προσωπικό θα είναι εξοπλισμένο με κατάλληλη συσκευή κινητό τηλέφωνο το οποίο θα διατίθεται από την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να είναι δυνατή άμεση κλήση του από όλα τα σημεία της κάθε Μονάδας (ΑΡΡΕΝΩΝ & ΘΗΛΕΩΝ). 5. Το προσωπικό φύλαξης πρέπει να παραμένει σταθερό και να μη γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα πλην εξαιρετικών περιπτώσεων. 6 Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Επίσης είναι υποχρεωμένη να ασφαλίσει το απασχολούμενο προσωπικό στο ΙΚΑ- ΤΕΑΜ με δικά της έξοδα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν δύναται να εισπράξει κανένα λογαριασμό. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το προσωπικό φύλαξης πρέπει να διαθέτει τα σωματικά προσόντα που απαιτούνται και να κατέχει ειδική άδεια εργαζομένων σε εταιρεία SECURITY. Το προσωπικό φύλαξης πρέπει να διαθέτει την ικανότητα καλής επικοινωνίας, να είναι εύστροφο, ευγενικό αλλά και αυστηρό, να έχει την ικανότητα επιβολής και να Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 14

15 μπορεί να διαχειριστεί με ενδεδειγμένο τρόπο και αποτελεσματικότητα κάθε απλή ή σύνθετη κατάσταση. Επίσης πρέπει να ελέγχει την κατάσταση των χώρων σε περίπτωση συναγερμού του συστήματος ασφάλειας. Απαγόρευση εισόδου αγνώστων ατόμων και συγγενών των παιδιών που φιλοξενούνται, εφόσον δεν έχουν προκαθορισμένο ραντεβού ή εμφανίζονται σε ώρα μη επισκεπτηρίου. Η συνεχής περιπολία (ανά μία ώρα) στους εξωτερικούς χώρους της κάθε Μονάδας, διασφαλίζοντας τον έλεγχο και την φύλαξής τους. Ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων ησυχίας και καθαριότητας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της κάθε Μονάδας. Η αποτροπή δημιουργίας επεισοδίων ή κινδύνων για τους ευρισκόμενους εντός των Μονάδων (φιλοξενούμενα παιδιά, εργαζόμενους, εξωτερικούς συνεργάτες, εθελοντές, αποφοίτους, επισκέπτες κ.λ.π.) και σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων ή κινδύνων, η άμεση καταστολή και η προστασία των ευρισκομένων εντός των Μονάδων, καθώς και της περιουσίας και των εγκαταστάσεών του φορέα. Η σύλληψη και προσαγωγή στο Αστυνομικό Τμήμα ατόμων που προέβησαν σε έκνομες ενέργειες ή προκάλεσαν επεισόδια ή κινδύνους για τα Φιλοξενούμενα Παιδιά, εργαζόμενους, επισκέπτες και την περιουσία του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αχαΐας- Σκαγιοπούλειο και η παράσταση στις Αστυνομικές Αρχές κατά των παρανομησάντων. Καθημερινά θα παραδίδεται -ανά Μονάδα- αναφορά, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα συμβάντα που παρουσιάστηκαν κατά την προηγούμενη μέρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να προβούν σε πρόσθετες παροχές (προσφορές) υπηρεσιών, χωρίς αυτές να συνεπάγονται προσαύξηση της προσφερόμενης τιμής, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν κατά την ελεύθερη κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 15

16 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ & ΘΗΛΕΩΝ ΤΟΥ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ( καθημερινά από Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ- ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», ( ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΡΕΝΩΝ & ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΛΕΩΝ) με Φ.Π.Α. Α) «Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας Σκαγιοπούλειο» ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΡΕΝΩΝ - δύο (2) άτομα (Άνδρες και όχι νεαρής ηλικίας) α) ένα (1) άτομο απογευματινή βάρδια β) ένα (1) άτομο βραδινή βάρδια Β) «Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας Σκαγιοπούλειο» ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΛΕΩΝ δύο (2) άτομα (Γυναίκες και όχι νεαρής ηλικίας) α) ένα (1) άτομο απογευματινή βάρδια β) ένα (1) άτομο βραδινή βάρδια ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης. ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.) Κορυτσάς και Αγ. Σαράντα Πάτρα Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης Αριθμ.. ΕΥΡΩ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. υπέρ της εταιρείας.. δ/νση. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης που υπέγραψε για την προμήθεια.... (α/α διακήρυξης) προς κάλυψη των αναγκών του. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το 10% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας. ΕΥΡΩ αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί (στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. Σελίδα 17

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 4-2-14 Αριθμ. Πρωτ: 3354 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002140184 2014-07-02

14PROC002140184 2014-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Διακ: 9/2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Α.Δ.Α.:7ΡΨΩΟΡΕ1-Τ5Ξ Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 01-10-2015 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 17 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 17 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΠΓΝΛ-Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 84/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18 / 2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41221 ΛΑΡΙΣΑ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα