καταναλωτής περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον οδηγός ανακύκλωσης δια χεί ρι σής τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "καταναλωτής περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον οδηγός ανακύκλωσης δια χεί ρι σής τους."

Transcript

1 Ενεργός καταναλωτής Τεύχος 4 o περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον οδηγός ανακύκλωσης ανακύκλωση επαναχρησιμοποίηση ανταλλαγή Χαρτί - πλαστικό - γυαλί - αλουμίνιο - λευκοσίδηρο - λαμπτήρες - ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές - τηγανέλαια - ορυκτέλαια - φάρμακα - ρούχα - μέταλλα - αυτοκίνητα - ελαστικά - μελάνια - μπαταρίες - συσσωρευτές - καταλύτες. e e e για τη Μαγνησία Ποια προϊόντα ανακυκλώ νο νται ή μπορούν να επαναχρησιμοποιη θούν; Που υπάρχουν σημεία ανακύκλω σης για κάθε προϊόν στη Μαγνησία; Πως θα ανακυκλώσουμε σωστά; Ανακύκλωση, ένας θησαυρός στα σκου πί δια. Τουλάχιστον 500 κιλά σκουπιδιών, που κα ταλήγουν σε χωματερές, παράγουμε ετη σίως ο καθένας. Πάνω από το 90% από αυτά μπορεί να ανακυκλωθεί. Τα σκου πί δια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρή σι μες πρώτες ύλες. Ανακύκλωση είναι η επα νεπεξεργασία απορριμάτων, σε νέα προϊό ντα. Με την ανακύκλωση: - Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προ βλή ματα δια χεί ρι σής τους. - Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πό ροι, που λαμβά νονται συνεχώς από τη φύση, ξα να βάζοντας στο ρεύ μα παραγωγής τα υλικά που μπορούν να ξανα χρη σιμοποιηθούν. - Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, οι εκπομπές αε ρίων του θερμοκηπίου η μό λυνση του εδάφους και των υπόγειων υδά των. - Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τυπώνεται σε ανακυκλωμένο χαρτί Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας

2 Τηγανέλαιο ΔΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί τη βουλώνει. στα σκουπίδια γιατί τα κάνει εύφλεκτα. στη θάλασσα γιατί διώχνει πλαγκτόν και ψάρια. στην ύπαιθρο γιατί µολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Μπορούμε να ανακυκλώσουμε οποιοδήποτε λάδι χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας για το μαγείρεμα και το τηγάνισμα, όπως σπορέλαια (ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο), ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο. Το χρησιµοποιηµένο λάδι μετατρέπεται σε προϊόν σαπωνοποιίας ή χρησιμοποιείται στην παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) και βιολιπαντικών. Που ανακυκλώνουμε. Στη περιοχή μας υπάρχει κάδος ανακύκλωσης λαδιού στο πεζοδρόμιο του σούπερ μάρκετ «Βασιλόπουλος» στη 2ας Νοεμβρίου της εταιρείας «Revive» Ανα κύκλω ση λαδιών κάνει και η εταιρεία «Σέλας» Ορυκτέλαια - λιπαντικά και οι συσκευασίες τους Τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις που πε ριέχονται είναι επικίνδυνα (καρκινογόνα, με ταλ λα ξιο γόνα κ.λ.π) για το φυσικό περιβάλλον και την υγεία μας. Χρη σι μο ποιούνται επίσης πα ρά νομα ως καύ σι μα σε βιοτεχνίες, σπί τια, θερμοκήπια. Αναγεννώνται (ανακυκλώνονται) σε ειδι κές εγκα τα στάσεις πα ράγο ντας νέο ορυ κτέ λαιο, που είναι ίδιας ποιότητας με το «παρθέ νο». Που ανα κυ κλώ νου με. Αλλάζουμε λάδια, ή πα ραδίδουμε τα λά δια οχη μά των κάθε είδους και τις συσκευασίες τους, σε συ νεργεία αυ το κι νήτων που συ νεργά ζο νται με α δειο δο τη μένους φο ρείς πα ρα λαβής ορυ κτελαίων. Περιέχουν τοξικές και καρκινογό νες ου σίες όπως μό λυβδο, θειικό οξύ κ.α. Με την ανα κύκλω ση, προστα τεύουμε το περι βάλ λον από επι κίνδυ νες ουσίες και εξοικονομούμε ενέργεια από την ανα κύκλωση των υλικών τους. Σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπεται η εγκα τά λειψη τους στο περιβάλλον, αλλά επι βάλ λεται η παράδοση τους στα σημεία πώ λησης. Συσσωρευτές Οι καταλύτες έχουν χαρακτηριστεί «στε ρεά απόβλη τα» και κάτω από συγκε κρι μένες συνθήκες, μπο ρεί να μο λύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Τα συ νεργεία αυ το κινήτων πρέπει να πα ρα δίδουν τους κατα λύ τες σε αδειοδοτημένες εταιρείες δια χεί ρι σης στε ρεών αποβλήτων που τους συλλέγουν και τους στέλνουν για ανακύκλωση σε με γάλες υψι κα μίνους ώστε η πο σότητα επαναπόκτησης των ευγενών με τάλλων να χρησιμοποιηθεί για την κα τασκευή καινούριων καταλυτών. Που ανακυκλώνουμε Σε όλα τα συνεργεία που διαθέτουν κά δους συλλογής συσσωρευτών (η λε κτρο λογεία αυτοκινήτων). Καταλύτες 2

3 Ανακυκλώνουμε σωστά στους μπλε κάδους Μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα ανακύκλωσης αν γνωρίζουμε ποια προϊόντα ανακυκλώνουμε, ποια όχι και ποια λάθη δεν πρέπει να κάνουμε. e e e e e Ανακυκλώνουμε Χαρτί. Χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκι βώ - τια από η λεκτρικές συσκευές, τρόφιμα, και είδη καθαρισμού, χα ρτοσακούλες, συσκευασίες τύ που τετραπάκ, εφη μερίδες, βιβλία, περιοδικά, φα κέλους κ.α. Δεν ανακυκλώνουμε, χαρτοπετσέτες, χαρτομά ντιλα, χαρτιά υγείας, μικρά χαρτάκια, εισιτήρια και σκισμένες σελίδες, βρεγμένα ή λαδωμένα χαρτιά. Πλαστικό. Πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια νερού, αναψυκτικά, τρό φι μα απορ ρυπαντικά, είδη καθαρισμού. Όλα τα πλα στι κά εί δη, πλαστικές θήκες, πλα στικές σακούλες και σα κουλάκια, κ.α. Δεν ανακυκλώνονται οι βιοδιασπώμενες ή φω τοδιασπώμενες σακούλες, καλαμάκια, πλα στικά μαχαιροπίρουνα, πλαστικά έπιπλα, αφρο λέξ, φε λιζόλ, CD, DVD, τηλεκάρτες, κα θώς και συσκευα σίες, που περιείχαν τοξικά υλι κά (ορυ κτέλαια, αντιψυκτικά, εντομοκτόνα). Αλουμίνιο. Συσκευασίες από αλουμίνιο π.χ. κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες, αλουμινένια μπολ μιας χρήσης κ.α. Δεν ανακυκλώνονται τα αλουμινόχαρτα. Λευκοσίδηρο. Λευκοσιδηρές συσκευασίες από π.χ. γάλατα εβαπορέ, κονσέρβες, ζωοτροφές, το ματοπολτό, μεταλλικά ταψάκια κλπ. Γυαλί. Γυάλινες συσκευασίες από π.χ. νερά, γά λατα, χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, αρώ ματα, χυμούς, φάρμακα, βαζάκια τροφίμων κ.α. Δεν ανακυκλώνουμε, σπασμένα γυα λιά, μπου κάλια, τζάμια ή καθρέφτες, κε ρα μικά και υλικά από πηλό. Δεν Ανακυκλώνουμε στους μπλε κάδους Τα υλικά που ανήκουν σε άλλα συστήματα ανακύκλω σης: μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά, ρούχα, παπούτσια, δοχεία από λάδια αυτοκινήτων ή φυτοφάρμακα, οικοδομικά υλι κά, στρώ ματα, παλιά έπιπλα, δερμάτινα, υπολείμ ματα των τροφών, κλαδιά από τα δέντρα. Λάθη που κάνουμε στην ανακύκλωση: Ογκώδη αντικείμενα: Πρέπει να τσακίζουμε τα χαρτό κουτα και να συμπιέζουμε τα πλαστικά μπουκάλια του νερού, για να εξοικονομούμε χώρο. Βρώμικες συσκευασίες: Μπουκάλια με υγρά, συσκευα σίες έτοιμου φαγητού που είναι γεμάτες λάδια και λίπη, αυξάνουν το μικροβιακό φορτίο στα εργοστάσια δια λογής και εκθέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους. Κά νουμε ένα μικρό ξέπλυμα ή ένα απλό σκούπισμα ώστε να μην έχουν υπολείμματα τροφών, υγρά κ.λπ. Ελλιπής διαχωρισμός: Πρέπει να πετάμε τα υλι κά όσο πιο διαχωρισμένα γίνεται. Όταν υπάρχει χαρτί ενω - μέ νο με πλαστικό, τα διαχωρίζουμε. Στα γυά λι να μπουκά λια βγάζουμε τα πλαστικά ή μεταλλικά κα πά κια. Σφιχτοδεμένες σακούλες: Για εύκολη διαλογή πρέπει τα σκουπίδια να είναι χύμα. Κλείνουμε ξανά τους κάδους, για να προστατεύσουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά από τη βροχή. Τα οχήματα συλλογής μεταφέρουν το περιεχόμενο των μπλε κάδων στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Εκεί, τα υλικά διαχωρίζονται ανά κατηγορία, συμπιέζονται, δεματοποιούνται και προωθούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες για την περαιτέρω αξιοποίηση τους. 3

4 οδηγός ανακύκλωσης Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές συσκευές Ανακυκλώνοντας τις συσκευές μας μειώνουμε: a τον όγκο των σκουπιδιών, a τον κίνδυνο ρύπανσης του ουσίες που περιέχουν περιβάλλοντος από βλαβερές a την εξόρυξη και την επεξεργασία μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Ποιες συσκευές ανακυκλώνονται: q Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυ ντή ρια, κουζίνες, ηλεκτρικές θερμάστρες, ανε μι στή ρες, κλιματιστικά). Μικρές οικιακές συσκευές (ηλ. σκούπες, σί δερα, τοστιέρες, καφετιέρες, ρολόγια, ζυγαριές, συ σκευές μαλλιών, ξυρίσματος). Εξοπλισμός πληροφορικής και τη λε πι κοι νω νιών (υπολογιστές, οθόνες, πληκτρολόγια, φο ρη τοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αριθμομηχανές, συ σκευές FAX, τηλέφωνα, κινητά). Καταναλωτικά είδη (ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, βι ντεο κάμερες, DVD, συσκευές CD, μουσικά όργα να). Φωτιστικά είδη (μονόφωτα, πολύφωτα, φω τι στι κά γραφείου, λαμπτήρες φθορισμού, εξοι κο νό μησης). Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (τρυ πάνια, τροχοί, πριόνια, χορτοκοπτικά). Παιχνίδα και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού (ηλεκτρικά παιχνίδια, φορητές κονσόλες, βιντεοπαιχνίδια, αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά στοιχεία κ.α.). Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συσκευές για την ανίχνευση, την παρακολούθηση και την αντι με τώπιση ασθενειών). Οι συσκευές αποσυναρμολογούνται σε ειδι κές μονάδες, απομακρύνονται οι βλαβερές ου σίες που περιέχουν, κάποια αξιοποιήσιμα μέ ρη τους διο χετεύονται στην αγορά και τα υπό λοιπα κα τα λήγουν στην ανακύκλωση. 4 Που ανακυκλώνουμε q Α. Μεγάλες (ογκώδεις) συσκευές: Τηλεφωνoύμε στην υπηρεσία κα θα ριότητας τουδήμου Βόλου τηλ , ή στο Δήμο μας, για την παραλαβή τους. Στην περίπτωση που αγοράσουμε μια και νούργια συσκευή, το κατάστημα από το οποίο την αγοράσαμε είναι υποχρεω μένο να πα ραλάβει την παλιά και να τη στείλει για ανα κύκλωση. Β. Μικρές συσκευές: Μεταφέρω τη μικροσυσκευή σε ένα από τα παρακάτω σημεία της περιοχής μας που υπάρχουν κάδοι της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών»

5 για τη Μαγνησία ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Επωνυμία Διεύθυνση Συλλογή Η. ΝΑΚΟΣ Α.Ε. Αλμυρός ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. Κ. Καρτάλη 229 ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ Δημητριάδος ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΚΤΟΥΡΙΔΗΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 66 ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ Α.Ε. Ιωλκού 79 ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρήγα Φερραίου & Αγ. Γεωργίου Αγριά ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε CITYSTORE Δημητριάδος 54 ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2ας Νοεμβρίου 46 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΓΩΓΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Κοραή 67 ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ PRAKTIKER Αρ. Ζάχου & Μητρ. Γρηγορίου ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PUBLIC Ογλ 28 & Ι. Κονταράτου 9 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Αχιλλοπούλου 171 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Ιάσωνος 36 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Κασσαβέτη 14 & Αλεξάνδρας ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Χρυσ.Σμύρνης 2 & Σινώπης Ν. Ιωνία ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CARREFOUR Λαρίσης 206 Ν. Ιωνία ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μαιάνδρου 191 Ν.Ιωνία ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΙΑΠΗ ΚΩΝ. ΦΩΤΕΙΝΗ Μικράς Ασίας 14 Ν.Ιωνία ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.-ΚΑΓΙΑΦΑ Β. & ΣΙΑ ΕΕ Δερβενακίων 4 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ Ε.ΦΟΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μπορέλ 10-14, Δημητριάδος 16 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ Π. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ Δημητριάδος 72 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ ( ΣΑΡΡΗΣ) Κασσαβέτη 7 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γκλαβάνη 118 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΕΜΕΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. Καρτάλη 174 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κωνσταντά 135 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ - ΚΟΝΤΟΒΑΣ Ο.Ε. Κ. Καρτάλη ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΧΑΒΑ ΣΟΦΙΑ Βόλος ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ MAKRO Λαρίσης Ν. Ιωνία ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ WIND Λεωφόρος Ειρήνης 96 Ν. Ιωνία ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ WIND Δημητριάδος 84 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ WIND Ιάσωνος ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΙΣΤΑ Ε. Καραμπατζάκη 6 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΡΙΣΤΑ Θυατειρών 2 Ν. Ιωνία ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ Μπόνου Ν. Ιωνία ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ VODAFONE Όλα τα καταστήματα ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Όλα τα καταστήματα ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ Δ.Ο.Υ Α Βόλου Ξενοφώντος 1, 5ος όροφος ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ιωλκού - Αναλήψεως ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 5

6 Μελάνια εκτυπωτών Μελάνια εκτυπωτών Ανακυκλώνοντας τα άδεια δοχεία μελανιών, συμβάλλου με στην προστασία του περιβάλλοντος και εξοικο νομούμε χρήματα. Γίνεται ανακατασκευή και επαναχρησιμοποίηση των άδειων κεφαλών και δοχείων για inkjet και laser εκτυπωτές, για φωτοτυπικά μηχανήματα και για συσκευές τηλεο μοιο τυπίας (fax). Εταιρείες ανακύκλωσης στο Βόλο: BestInk Σπ. Σπυ ρίδη 83, τηλ , RECYCLink Δον Δα - λεζίου 25 α, τηλ , Οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά μας μπορούν να ανακυκλωθούν υπεύθυνα, συστη ματικά και αποτελεσματικά, έως και 98%, εύκολα και δωρεάν! Ποιοι λαμπτήρες ανακυκλώνονται: Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού. Λαμπτή ρες φθορισμού μικρών διαστάσεων. Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής πιέσεως, (οικο νομίας) συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου, υδραργύρου και των λαμπτή ρων αλο γονούχων μετάλλων Λαμπτήρες LED παντός τύ που και ισχύος ανε ξαρτήτως κά λυκα, ταινία LED (ανά μέ τρο), γιρλά ντες LED (ανά μέ τρο). Δεν ανακυκλώνονται οι κοινοί λαμπτή ρες πυρα κτώ σεως και αλο γό νου. Οι μεταχειρισμένοι λα μπτή ρες προωθούνται σε ειδικές βιο μηχανίες α να κύκλωσης και από αυ τούς προκύπτουν ΓΥΑ ΛΙ - ΜΕΤΑΛΛΑ - ΠΟΥ - ΔΡΑ ΦΘΟ ΡΙ ΣΜΟΥ ΥΔΡΑΡ - ΓΥ ΡΟΣ τα ο ποία α φού επεξεργα στούν και κα θα ρι στούν επα να χρη σιμο ποιού νται. Λαμπτήρες 6 Γενικές προφυλάξεις για τους λαμπτήρες: Πολλοί από τους λαμπτήρες οικονομίας περιέ χουν υδράργυρο που μπορεί να εισέλθει στο οικοσύστημα μας. Προσοχή κατά το βίδωμα ή το ξεβίδωμα των λαμπτήρων κρατάτε τους από την πλαστική βάση τους και όχι από το γυάλινο κά λυμ μα. Τοποθετούμε τον καμένο λαμπτήρα στο κουτί του καινούργιου με ασφάλεια και μετά στον ειδικό κάδο συλλογής λαμπτήρων. Σε περίπτωση που σπάσει κάποιος λαμπτή ρας: - Ανοίγουμε τα παράθυρα για να αεριστεί καλά ο χώρος. - Μαζεύουμε τα υπολείμματα με γάντια και τα κλείνουμε σε αεροστεγή συσκευασία. - Συλλέγουμε τα μικροθραύσματα από τους λαμπτήρες με μια αυτοκόλλητη ταινία. - Το εναποθέτουμε όλα σε κάδο ανακύκλωσης λαμπτήρων. - Δεν χρησιμοποιούμε ηλε κτρική σκού πα γιατί ο υ δράργυρος θα απλωθεί σε ο λό κληρο το χώ ρο. Που ανακυκλώνουμε. Δείτε που υπάρχουν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης λαμπτήρων της Φωτοκύκλωσης Α.Ε. στη Μαγνησία:

7 για τη Μαγνησία ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 12 ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ALPHA BANK ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ CΑRRΕFΟUR ΜΑΡΙΝ. ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΕLLΕΝΙC SΕΑWΑΥS ΜΑRΙΤ. ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠ. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ ΘΕΣΣ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ & ΓΑΜΒΕΤ. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΩΣΤΑΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 176 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 33 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΕLΕCΤRΟΙΝVΕSΤ Α.Ε. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 255 & ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΙΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 66 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΙΕΣ ΧΙΟΥΧΤΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 66 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΟΥ ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΗΣ ΨΑΡΡΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΩΛΚΟΥ 41 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΥΖΙΤΣΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 4 ΧΛΜ ΠΕΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡ. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΔΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 14ΧΛΜ ΠΕΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡ. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 100 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΛΜΥΡΟΣ Σ.Ε.Η.ΘΕ. 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 95Γ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 116 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕ ΒΟΛΟΥ 7 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ ΑΕ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΟΒΑΤΣΕΒΑΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤ. Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΓΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Μ. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΚΙΑΘ. ΠΑΡΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΛΚΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΖΑΓΟΡΑ ΝΕC Δ.Ν. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΝΕΓΡΗ 5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΑΣΩΝΟΣ 9 ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛ. ΑΔΑΜ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΚΙΑΘ. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 107 ΑΕΙΦ. ΕΤ. ΕΠ. ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΛΜΥΡΟΣ ΘΕΣΗ ΤΣΙΓΓΕΛΙ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΑΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΠΤΕΛΕΟΣ ΓΕΤΗΛ ΠΑΛΜΑ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 22 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 40 ΒΕΛΕΣΤ. ΒΑΣΔΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 7 ALPHA BANK Ε. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 ΣΚΙΑΘΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΡΜΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ CΑRRΕFΟUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ. ΟΔΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΕΥΑΜΒ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ CΑRRΕFΟUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛ. 1ο ΧΛΜ. ΣΚΟΠ. -ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141 ALPHA BANK Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 113 ΑΛΜΥΡ. ΓΕΤΗΛ ΠΑΛΜΑ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΣΠ.ΖΗΡΑ 5 ALPHA BANK ΠΑΡ. ΟΔΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΤΖΑΒΕΛΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΖΑΓΟΡΑ - ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΛ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 117 ΑΛΜΥΡ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 5 ΑΦΟΙ ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ ΟΕ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 408 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΟΡΟΠΗ ΜΗΛΕΩΝ ΔΕΥΚΑΜΒ ΕΕΛ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ 7

8 Τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε πια δεν πρέπει να μένουν στο σπίτι γιατί είναι επικίνδυνα ειδικά όταν υπάρχουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά. Πετώντας τα φάρμακα, που δεν χρειαζόμαστε στα σκουπίδια, επιβαρύνουμε το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες. Α. Επαναχρησιμοποίηση Τα μη ληγμένα φάρμακα μπορούμε να τα πα ραδώσουμε στο Κοινωνικό Φαρμα κείο που ίδρυσαν η Ι. Μη τρό πολη Δη μητριάδος και ο Φαρμα κευ τικός Σύλλογος στο Πνευματικό Κέντρο Κ. Καρτάλη - Α. Γαζή κά θε μέρα π.μ τηλ , ώστε να χρη σιμοποιηθούν από άπο ρους και ανα σφά λιστους πολίτες. Επαναχρησιμοποίηση Η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων είναι μία πε ριβαλλοντικά προτιμητέα εναλλακτική λύ ση σε σχέ ση με άλλες μεθόδους διαχείρισης απο βλή των, ε πει δή εξοικονομείται ενέργεια, πολύτιμες πρώ τες ύλες, και μειώ νεται ο όγκος των απορριμμάτων. Συσκευές και άλλα είδη που δεν χρησιμοποιούνται πια επειδή θέλουμε να τις αντικαταστήσουμε αλλά μπορούν να εξυ πηρετήσουν ανθρώπους που δεν μπορούν να αγο ράσουν καινούριες. Φάρμακα Β. Συλλογή και ασφαλής κα ταστροφή Στους περιέκτες ειδικών προ διαγραφών του ΙΦΕΤ που υπάρχουν σε όλα τα φαρμα κεία Απορρίπτονται: - όλα τα φάρμακα καθώς και τα υπολείμματα φαρμά κων οικιακής χρήσης με ή χωρίς την συσκευασία τους, - φάρμακα σε υγρή μορφή (σιρόπια κλπ) καλά κλεισμέ να, - λοιπά φαρμακευτικά προϊόντα που πωλούνται από τα φαρμακεία (συμπληρώματα διατροφής, δερματοκαλλυντικά κλπ) ΔΕΝ απορρίπτονται: υλικά που χρησιμοποιούνται για την λήψη θε ρα πευτικών σχημάτων (π.χ. σύριγγες, νυστέρια, οροί, θερμόμε τρα υδραργύρου κλπ). Έπιπλα, οικιακά είδη, βιβλία, παιχνίδια, ιατρικός εξοπλισμός, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα, κ.α. Τα μεταχειρισμένα μας προϊόντα μπο ρού με να τα χαρίσουμε σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη, σε κοινωνικούς φο ρείς, ή να τα αντα λλάξουμε στο Δίκτυο Ανταλ λαγών & Αλλη λεγγύης τηλ Υπάρχει ανάγκη για ένα οργα - νω μέ νο σύ στη μα συλλογής - επισκευής - απο θή κευσης - επα ναχρη σιμοποίησης με τα χει ρι σμένων ει δών στη πε ριο χή μας. 8

9 Ρούχα, παπούτσια κλπ. Φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών για μείωση της παραγωγής α πορ ριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας και φυ σικών πόρων. Ο κάθε πολίτης μπορεί να βοη θή σει αφού όλοι έχουμε ρούχα και άλλα είδη που δεν τα χρειαζόμαστε πια. οδηγός ανακύκλωσης για τη Μαγνησία Α. Επαναχρησιμοποίηση Ρούχα και παπούτσια σε καλή κατάσταση. Μπορείτε να τα παραδίδετε καθαρά στα παρακάτω σημεία: Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο Είδη Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Βόλου «Διακονία» Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος Ορφανοτροφείο Βόλου Γιανιτσών 2 Παλαιά έναντι Village Γαλλίας - Γλάδστωνος έως 12,00 π.μ Χείρωνος με Ορφανοτροφείου ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Τσοποτού με Καραϊσκάκη (περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου) Σχολή Γεωπονίας (προς Φυτόκο)) Λεωφόρος Αθηνών Επαρχ. Οδό Πευκακίων, Βόλος Τμήμα Χωροταξίας ( απέναντι από το ΚΤΕΛ) ΕΛ.ΤΑ Δέματα ( Χατζημιχάλη 3 Νεάπολη, Βόλος ) Επισκοπής με Εθνικής Αντίστασης ( Περιοχή Τσιμπούκη) Κολοκοτρώνη ( Περιοχή Αγ. Ανάργυροι) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παπαστράτου) Παιδότοπος ( Περιεφειακή οδός Άλλης Μεριάς, Βόλος ) Μεταμορφώσεως (λίγο κάτω από τη Γ. Δήμου) Μ. Παπαρήγα με περιφερειακό (στη γέφυρα) LIDL Νέας Ιωνίας ( Λαμψάκου Φυτόκου Νέα Ιωνία, Βόλος ) Παρασκευοπούλου με Θειρών ( κοντά στο σουπερμάρκετ Αρβανιτίδη) Ρούχα, παπούτσια, σχολικά, παιχνίδια, βιβλία, οικιακά σκεύη, Ρούχα, παπούτσια, σχολικά, παιχνίδια, κλινοσκεπάσματα Ρούχα παπούτσια για παιδιά ανω των 9 ετών Γηροκομείο Βόλου Γηροκομείου Ρούχα νυχτός, κλινοσκεπάσματα Β. Ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίηση Ρούχα, παπούτσια, υφάσματα, κουρτίνες σε οποιαδήποτε κατάσταση. Τα μαζεύουμε σε σακούλες και τα τοποθετούμε στους μεταλλικούς κάδους της εταιρείας Green collect που θα βρούμε στα παρακάτω σημεία: e Τα ρούχα που είναι σε καλή κατάσταση πηγαίνουν για επαναχρησιμοποίηση, ενώ τα υπόλοιπα μετατρέπονται σε ρούχα καθαρισμού, στουπιά, μονωτικά και άλλα χρήσιμα υλικά. Είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός από το Δήμο Βόλου για επέκταση του συστήματος σε περισσότερα σημεία. 9

10 Μέταλλα Με την ανακύκλωση τα μέταλλα επα νέρχο νται στην αρχική τους μορφή και γίνονται ξανά χρή σιμα για την καθημερινότητα μας. Ποια μέταλλα ανακυκλώνουμε: Μη σιδηρούχα μέταλλα: - Μπρούτζο, Χαλκό (παλιά αντικείμενα, σκεύη, υδραυλικά κ.α.) - Αλουμίνιο (προφίλ κουφωμάτων, σκεύη, συσκευασίες κ.α.) - Μόλυβδο (υδραυλικά κ.α) Σιδηρούχα μέταλλα: Σίδηρος, Ανοξείδωτα, Μαντέμι. Εταιρείες ανακύκλωσης μετάλλων στη Μαγνησία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ. Viometal Scrap Α ΒΙ.ΠΕ. Τηλ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΙΑ - ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Τηλ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΝ. - ΣΚΕΝΤΖΑ ΒΑΣ. ΟΕ ΛΑΜΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Τηλ: ΚΟΦΦΑ-ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΡΟΚΙΟΥ, ΑΛΜΥΡΟΥ, Τηλ ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Α ΒΙ.ΠΕ. Τηλ , Παλιά αυτοκίνητα Παλιά αυτοκίνητα Τα εγκαταλελειμμένα αυτο κί νητα απο τελούν απόβλητα που ρυ παί νουν το περιβάλ λον. Η ανακύκλωση αυτοκινήτων γίνεται στην Ελλάδα, από την «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος» Ε.Δ.Ο.Ε, Σε ειδικές μονάδες αφαιρούνται τα τοξικά υγρά και στερεά. Ορισμένα μέρη τους χρησιμοποιούνται ως με τα χει ρισμένα ανταλλακτικά, ενώ άλλα ανακυκλώνονται. Η διαγραφή του οχήματος γίνεται μόνο αν παραδοθούν σε νόμιμη μονάδα με το σήμα της ΕΔΟΕ. Μονάδες ανακύκλωσης αυτοκινήτων στη Μαγνησία (από τον κατάλογο της ΕΔΟΕ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΙΑ - ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Τηλ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΡΟΚΙΟΥ, ΑΛΜΥΡΟΥ, Τηλ ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Α ΒΙ.ΠΕ. Τηλ , Ελαστικά Τα ελαστικά κατασκευάζονται από φυ σικό και συνθετικό καουτσούκ. Έχουν επίστρωση από χάλυβα σε κάποια σημεία, ενώ περιέχουν λινά, οξεί διο ψευδαργύρου, θείο και διάφορες άλλες οργανι κές ουσίες. Δεν επιτρέπεται να πετάγονται στο περιβάλλον ή να μεταφέρονται σε χώρους ταφής σκουπιδιών ολόκληρα ή τεμαχισμένα και κυρίως δεν πρέπει να καίγονται. Τα ελαστικά μετά τη χρήση τους: - είτε αναγομώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, - είτε παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για κοπή, τεμαχισμό, κοκκοποίηση και χρήση ως πρόσθετων σε ασφαλτοτάπητες για δρόμους, αεροδρόμια κ.α. Που ανακυκλώνουμε Η παράδοση των μεταχειρισμένων ελαστικών μας γί νεται σε όλα τα καταστήματα ελαστικών. 10

11 Οργανικά απορρίμματα, κομποστοποίηση οδηγός ανακύκλωσης για τη Μαγνησία Με τη κομποστοποίηση, που αποτελεί τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο διαχεί ρισης - ανακύκλωσης των οργα νι κών απορριμμάτων, εξοικονομούμε χρήματα, ζωντα νεύου με τα φυτά μας και βοηθάμε στη προστασία του περιβάλλοντος. Είναι μια φυ σική διαδικασία που μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια ουσία που λέγεται κομπόστ ή χού μους ή εδαφοβελτιωτικό (πλού σιο, σκούρο και άοσμο), τέλειο λίπασμα για τον κήπο μας. Υπάρχουν ειδικοί για κάθε περίπτωση κάδοι κομποστοποίησης κή που, μπαλκονιού, κουζίνας, χώρων εστιάσεως καθώς και κάδοι περιστρεφόμενοι. Για την αποτελεσματική κομποστοποίηση χρειάζεται σωστή ανα λο γία των υλικών από τη κουζίνα και τον κήπο, σωστός αερισμός, σωστή υγρασία και σωστό μέγεθος υλικών. Τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλα μικρόβια είναι οι «εργάτες» της κομποστοποίησης. Το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. Οργανικά υπολείμματα όπως κουρεμένο γρασίδι, φύλλα, κομμένα κλαδιά, χόρτα, λαχανικά, φρούτα ακόμη και εσπεριδοειδή, αποφάγια, χαρτί, υπολείμματα καφέ κ.α. Μπορούμε να βρούμε συμβουλές για την κομποστοποίηση στο site του Δήμου Βόλου: volos-city.gr ή να ενημερωθούμε από το Γραφείο Στήριξης οικιακής κομποστοποίησης της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου κα. Μαργαρίτα Λυγούρα τηλ: Είναι σε εξέλιξη νέο πρόγραμμα του Δήμου Βόλου για προμήθεια οικιακών συσκευών που θα μετατρέπουν τα οικιακά οργανικά απορρίμματα σε υγρό λίπασμα. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κα τεδα φίσεων (μπάζα) Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 Νόμου 2939/ 2001, επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών. Τα υλικά που περιέχονται στα μπάζα: 1. Αδρανή απόβλητα. Τα απόβλητα αυτά δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή, που μπορεί να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλά ψει την υγεία του ανθρώπου. Μέταλλα, τσι μέντα, σοβάδες, άμμος, πέτρες, χαλίκια, τούβλα, μπε τόν, γυαλί, τζάμια, πλα κάκια, πλαστικά, μονω τι κά υλικά (πολυουρεθάνη, φε λι ζόλ, αφρολέξ, υαλοβάμβα κας). 2. Επικίνδυνα απόβλητα. Είναι απόβλητα που περιέχονται σε σχετικές απο φάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις (στην Οδη γία 91/689/ΕΟΚ, απόφαση του Συμβου λίου 94/904/ΕΟΚ) και περιλαμβάνουν: Πο λυχλω ριωμένα διφαινύλια (PCBs), χημικά για την υγρασία, κόλλες, μείγματα με βάση την πίσσα, υλι κά με βάση τον αμίαντο και άλλα βαρέα μέταλλα (π.χ. μό λυβδο), ορυκτές ίνες (μονωτικά), διάφορες βα φές και βερνίκια, επεξεργασμένη ξυλεία, ρητίνες, γυ ψοσανίδες, άδεια ή μισογεμάτα δοχεία καυσίμων/λι παντικών μηχανημάτων, ηλεκτρικές συσκευές που πε ριέχουν τοξικές ουσίες, ψυκτικά που περιέχουν CFC (τετραχλωροφθοροάνθρακες), συστήματα πυ ρό σβεσης που περιέχουν CFC, ραδιενεργές ουσίες. Οι Δήμοι της περιοχής πρέπει να εξεύρουν χώρους και συστήματα διαχείρισης για να λύσουν το πρόβλημα της ανεξέλεγτης εναπόθεσης μπάζων. Κλαδιά Οι Δήμοι της περιοχής πρέπει να πάρουν πρω τοβουλίες για αξιοποίηση των κλαδιών με θρυμ ματισμό και κομποστοποίηση. Μέρος αυτών μπορεί να μετατρέπεται σε πέλλετ. Μπαταρίες Είναι ιδιαίτερα τοξικές διότι πε ριέ χουν καρκινογόνα βαρέα μέ ταλλα όπως μόλυβδο, υ δράργυ ρο ή κάδμιο καθώς και δια βρω τικά οξέα. Αν τις πετάξουμε στα απορρίμματα θα κα τα λήξουν στις χωματερές, από εκεί στον υδροφόρο ορίζοντα και μπορεί να τα ξαναβρούμε στο πιάτο ή στο ποτήρι μας. Αν ανακυκλωθούν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Δείτε σε ποια σημεία υπάρχουν ειδικοί κάδοι συλλο γής μπαταριών της «ΑΦΗΣ» 11

12 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Ι. ΝΑΟΥΣ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ELECTROINVEST AE ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 255 ΔΕΥΑΜΒ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 1 ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ELSYVO ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 126Β ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 1 ΣΕΚ ΒΟΛΟΥ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 1 ENTER OE ΓΑΛΛΙΑΣ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 1 ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ FDB PHOTOPRESS ΠΟΛΥΜΕΡΗ 129 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑ FOTO KARMI EPE ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 231 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑ FOTOSHOP ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 1ο ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 3 INK CENTER ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 134 ΔΙΑΧ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 2 ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ JUMBO AEE ΖΑΧΟΥ 27 ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 2ο ΔΗΜΟΤ. -2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙ ΛΑΜΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ MARKS AND SPENCER ΕΡΜΟΥ 186 ΕΘΝ. ΙΔΡ. ΝΕΟΤΗΤΑΣ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ OFFICE 1 SUPERSTORE Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 202 ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝ. ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 153 & ΓΚΛΑΒΑΝΗ 2ο ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 3 HAAGEN DAZS ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 56 ΕΚΑΒ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΤΕΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 211 ΕΛΛ. ΕΤ. ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ 5 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΣΕΣΚΛΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣ. Σ.ΣΠΥΡΙΔΗ 86 ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Τα. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 55 & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟ 3 ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ 4 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 118 ΕΤ. ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 32 4ο ΤΕΕ ΦΥΤΟΚΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.ΛΕΧΩΝΙΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 59 ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 138Δ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΩΝΟΣ 112 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 100 Κ.Ε.Π. ΓΑΤΤΣΟΥ & 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΑΒ. ΝΕΓΡΗ-ΚΟΡΩΝΙΟΥ 13 Κ.Π.Α. ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 9 ΒΙΚΥ ΚΟΚΟΓΙΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 5 ΧΛΜ ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΘΕΑ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΥΣΗΣ & ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΖΟΥΓΛΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 54 ΑΡΗΣ Φ. ΚΟΡΚΟΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 27 ΓΥΜΝ. ΒΟΛΟΥ1ο, 2ο, 3ο 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο Β. & Φ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΟΕ ΡΟΖΟΥ 15 2ο ΓΡ. Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 74 & ΚΟΡΑΗ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1ο, 2ο, 3ο ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ. Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 56Α 304 ΠΕΒ ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕΒΕΝ Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ ΙΜΑ32 - ΤΑΞΠ/Ν ΣΤΡ/ΔΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕΒΕΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΒΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 195Α ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΩΡΙΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΒΛΑΧΑΒΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 339Α ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 179 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 72 "Η ΝΙΚΗ" Π.Α.Ε. ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΑΓΡΙΑΣ 1ο, 2ο ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ Δ/ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΧΕΙΡΩΝΟΣ & ΕΠΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΑΙΣΩΝΙΑΣ 1ο, 2ο, 3ο Γ. & Κ. ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΟΕ Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 240 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 95 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΜ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.& Π. Ο.Ε. ΙΩΛΚΟΥ 157 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 5 ΧΛΜ ΕΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο ΓΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΛΚΟΥ 277 ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤ. ΖΑΧΟΥ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 24ο ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ Ν.ΑΦΟΙ ΟΕ 10ο χιλ.βολου ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΣ/Ι ΤΑΞΥΠ ΣΤΡ/ΔΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 25ο, 29ο, 31ο, 32ο ΓΩΓΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΡΑΗ 67 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚ. ΙΩΛΚΟΥ & ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1ο, 2ο ΔΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 16 ΟΣΕ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗΣ Δ. & Θ. ΚΩΣΝΤΑΝΤΑ 138Α ΟΣΕ ΑΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 8ο, 9ο, 11ο, 13ο ΔΗΜΗΤΡΕΛΙΑΣ ΑΝΔ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 164 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.ΜΕΛΑ 3 & ΙΑΣΩΝΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 130 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣ. 30ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 27 ΠΑΣΟΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ 10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΩΛΚΟΥ ΑΝΑΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΑΖΗ 216 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤ. ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΤΩΝ ΤΟΡΟΥΤΖΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ & ΟΓΛ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 ΕΚΠΑΙΔ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 217 ΔΙΒΑΝΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΘΡΑΚΩΝ 31Δ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠ. ΓΑΛΛΙΑΣ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΕΚΠ. ΟΡΓ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΟΥΡΗ 3 ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ 6 ΣΠ ΒΟΛΟΥ ΣΤΡ/ΔΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝ. ΚΥΠΡΟΥ 9 Ε.ΦΟΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΙΑΣΩΝΟΣ 3 ΣΥΛ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 76 & ΒΑΣΣΑΝΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 104 ΣΥΝΔ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΣΤΕΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 174 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑ ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 108 ΣΩΜΑ ΕΛΛ. ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ Ι.ΚΑΡΤΑΛΗ 26 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ 57 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Π. & Λ. Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΜ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 92Β ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΑΚΕΙΑΣ 73 ΖΕΡΒΑΣ Π. & ΥΙΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 48, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΤΜ. ΤΡΟΧΑΙΑΣ Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ & ΡΟΖΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 ΖΗΚΟΣ ΑΧΙΛΛ. ΜΑΓΝΗΤΩΝ 111 ΦΥΣ. ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο Π ΣΟΛΩΝΟΣ 2, ΙΑΣΟΝΟΣ ΛΥΚΕΙΑ ΒΟΛΟΥ 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, ΖΗΚΟΣ ΑΧΙΛΛ. ΠΑΓΑΣΩΝ 68 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1ο, 2ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 8Δ BARILLA HELLAS AE Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 36 ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΕ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 COCA COLA 3E Α' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΜΥΡΑ 35 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 269Α CRETA POLANSKA ΜΟΪΔΙΝΗ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ 7 ΜΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 243 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 7 DIAMANTIS AUTO ELECTRICS ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 44Α ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 2 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 108 ASPIS BANK A.T.E. ΙΑΣΩΝΟΣ 52 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ. & ΛΥΚ. 54ου ΣΥΝΤ. ΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΓΚΛΑΒΑΝΗ 96 12

13 για τη Μαγνησία ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕΠ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1 ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 17 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 128 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ 2ο, 9ο, 12ο, 23ο, 30ο ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 126 ALPHA BANK ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 4ο, 13ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΛΑΒΑΝΗ 96 TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛ. Λ.ΑΘΗΝΩΝ 140 ATEbank ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 64 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 213 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΦΥΤΟΚΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝ. ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 104 DSGI SOUTH EAST EUROPE ΙΑΣΩΝΟΣ 58 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 33 EUROBANK ERGASIAS ΙΑΣΩΝΟΣ 62 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 1 E-SHOP.GR AE ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 100 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙ ΚΛΙΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 53 HELLENIC SEAWAYS ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 33 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ. 3ΟΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 114Α ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΡ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΥΡΑ ING ΕΑΑΖ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 ΤΕΕ ΑΓΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΑΛΕΞ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 75 INTERNATIONAL LIFE ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 32 ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ ΑΙΟΛΟΥ 23 MARFIN BANK ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 251 ΤΟΠΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΚΟΥΛΟΣΟΥΛΑΣ Β. & Σ. ΟΕ ΑΘΗΝΩΝ 156 MARFIN BANK ΛΑΡΙΣΗΣ 157 ΤΣΙΑΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 82Α ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 63Α NEC - Δ.Ν. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΝΕΓΡΗ 5 ΤΣΙΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝ. ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 56 ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 141 OLYMPIC HANDLING ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΦΡΟΝΤ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 10 ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΩΛΚΟΥ 79 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΙΑΣΩΝΟΣ 115 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 8 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜ. 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 80 PUBLIC ΟΓΛ 28 ΚΥΒΟΣ ΧΑΝΤΖΗΑΡΓΥΡΗ 64 RECYCLINK ΕΠΕ ΔΟΝ ΔΑΛΕΖΙΟΥ 25Α ΚΥΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΡΑΗ 98 ΑRΤΕΝΙUS HELLAS SA Β ΒΙ. ΠΕ. ΒΟΛΟΥ COSMOTE AE ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 82 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 115 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΑ MOBITEL ΣΠΥΡΙΔΗ 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 28 ΑΓΧΙΑΛΟΣ NET ΕΛΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 4 OTESHOP ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 176 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 406 OTESHOP Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΧΡ. ΛΟΥΛΗ ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΚΩΝ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΑΥΤΟΚ. ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΕΠΕ ΑΘΗΝΩΝ VODAFONE ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 76 ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 186 ΑΦΟΙ ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗ ΑΙΣΩΠΟΥ Β' ΚΤΕΟ VODAFONE ΣΠΥΡΙΔΗ 89 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΑΗ 90 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΦΟΡΙΔΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 21Α Α. ΣΤΕΛΛΟΥ-Χ. ΤΣΙΒΙΟΥΡΑΣ ΕΠΕ ΙΑΣΩΝΟΣ 80 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ Α.ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 68 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΣΠ. & ΥΙΟΣ ΕΕ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138 ΒΟΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 4 Α.ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 23 ΛΕΛΕΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 198 Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 27 Α.ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 4 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 54 ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ Α ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ ΔΕΜΕΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 174 ΜΑΡΓΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 285 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΧΡΥΣ.ΖΩΓΙΑ 3 Ι.ΑΡΑΠΗΣ Α.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 84 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒ. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134 ΚΑΛΑΜΟΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 117 ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΙΑΣΩΝΟΣ 138 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΔΗΜ. Γ. & ΑΘ. ΓΚΕΚΑΣ Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 30ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 98, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ Α.ΟΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 96 ΜΕΛΑΧΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΙΔΟΥ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 135 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΡΜΟΥ 173 ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 203 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΛΚ. ΚΟΡΩΝΙΟΥ 8 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΑΕ ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 51 ΜΙΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΡΕΣΤΗ 3 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 3 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΑΕ ΙΩΛΚΟΥ 37Α ΜΟΚΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 118 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΛΛΗ Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 45 ΜΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΜ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 27 Δ.ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ-Ι.ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 5 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 106Α ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΛΚΟΥ 287 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ ΥΔΡΑΣ 5 ΜΠΑΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 51Δ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΡΔΙΓΚΤΩΝΟΣ 7 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 116 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ι.ΚΑΡΤΑΛΗ 93 CHAMPION ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΑΒΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 144Α ΔΡΟΜΕΑΣ ΟΕ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 PRAKTIKER ΖΑΧΟΥ ΝΤΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Π. & Ι. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΟΕ ΙΩΛΚΟΥ 155 ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ Α ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Π. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΠΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 72 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 84 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΓΕΑΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 92 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩ. ΓΚΟΥΡΑ 11 Δ.ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΛΗΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡ. ΙΩΛΚΟΥ 366 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ Κ. ΕΥΤ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΜΑ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΣΠ.ΖΗΡΑ 5 ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Α' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ MAKRO CASH & CARRY 5 ΧΛΜ Ε.Ο ΒΟΛΟΥ ΛΑΡ. ΠΑΛΜΑ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 22 ΕΨΑ ΑΕ ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 191 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 193 ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 119 ΕΤ. ΣΥΜΜ. & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦ. ΦΥΤΟΚΟΥ & ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡ. ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 51 ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΟΥ 29 ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΒΑΚΧΟΥ 28 ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΑΒΑΝΗ ΗΛΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΕ ΒΟΛΟΥ 7 ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 255 ΙΜΑΣ ΑΕ Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ Β+7 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤ. Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΔΑ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥ 6 Κ.ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΥΔΡΑΣ 1 ΠΕΝΤΕ ΑΕ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ 20 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΛΚΟΥ 34 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ-ΤΟΥΛΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΣΑΪΤΑ ΣΕΣΚΛΟΥ ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 1 ΠΑΡΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΛΚΟΥ 25Γ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 13 ΤΥΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι. ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ Ν. ΟΕ Λ.ΔΗΜΟΚΡ. -Κ.ΛΕΧΩΝΙΑ 13

14 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΝΙΟΥ 22 ΡΕΦΕΝΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 17 ΠΑΧΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΛΚΟΥ 302 ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΑΕΒΕΤΕ ΙΑΣΟΝΟΣ 95 ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΠΙΝΑΤΣΗ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΒΑΚΧΟΥ 9 ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΑΕΒΕΤΕ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ 2 ΣΕΦΕΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΛΑΡΙΣΗΣ 154 ΠΟΛΥΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΓΡΗ 9 ΚΙΑΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 359 ΣΙΩΡΑΣ Κ. ΑΤΕΕ ΤΕΡΜΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΙ ΙΩΛΚΟΥ 25 ΚΙΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 22 ΣΚΑΦΙΔΑΣ-ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 49 ΡΑΔΙΟΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 39 ΚΟΥΜΠΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΨΑΛΗ 14 ΣΥΣΤ. ΑΜΥΝΤ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α' ΒΙ. ΠΕ. ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 91 ΣΦΕΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14 ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΕΠΕ ΙΑΣΟΝΟΣ 128 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 32 Σ.ΔΗΜΟΤΣΑΛΗ Ι.ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΟΕ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗ 7 Σ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 229 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΗ 69 ΤΖΕΡΑΧΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΩΝΙΟΥ 21 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 229 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΠΑΝΗ 70 ΤΟΥΤΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ. ΛΟΥΝΤΕΜΗ Σ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡ. ΠΟΛΥΜΕΡΗ 57Α Μ. ΒΟΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 43 ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΕ ΥΔΡΑΣ 11 ΣΙΑΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΙΚΑΡΩΝ 9 Μ.Κ.ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Ζ.ΠΗΓΗΣ 51 ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΑΡΓΕΝΤΗ 17 ΣΙΜΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕΛΛΩ ΑΓ.ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 3 ΦΟΡΟΥΛΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α ΒΙΠΕ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Μ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ 34 ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΗΣ 165 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛ. 14 ΧΛΜ ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΕΛΙΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 7 ΜΕΤΚΑ ΑΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 15 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣ. 4 ΧΛΜ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΕΛΙΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΤΟΠΑΛΗ 22 ΜΙΧΑΗΛ Β.ΤΡΙΧΑΣ Β. ΟΕ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 13 ΧΑΛΥΦΑΣ ΚΩΝ. ΚΟΡΩΝΙΟΥ 4 ΣΤΕΛΙΑΡΟΥ ΑΛΕΞ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 46 ΧΙΩΤΕΛΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕ Θ.ΤΟΡΟΥΖΙΑ 8 ΣΥΜΙΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 13 Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ-Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΠΕ PORTARIA HOTEL ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.-ΚΑΓΙΑΦΑ Β. ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 4 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 72 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ Ε. ΑΕΡΟΠ. 80, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟ ΝΤΑΛΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 12 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΜΜ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13 ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ ΚΑΡΤΑΛΗ 150 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 55 ΤΣΑΡΝΑΣ ΚΩΝΣ.Σ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 33 ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 23 ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 34 ΤΣΙΑΜΠΑΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΙΩΛΚΟΥ 311 ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΩΝΙΟΥ 17 ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ 14 ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡ.ΖΑΧΟΥ 128 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ-ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΟΕ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 20 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ ΔΕΡΜΙΔΕΣΙΟΥ 107 Ν. ΙΩΝ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ.Μ. ΕΠΕ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΙΩ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΙΟΚΤΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 66 ΦΕΡΦΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 172 Α ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41 ΧΟΡΕΜΗΣ ΖΗΣΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 55 ΦΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 97 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΡΙΣΗΣ 231 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΧΑΝΑ 36 ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ ΕΡΜΟΥ 210 ΜΠΛΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 128 ΨΑΡΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΛΚΟΥ 41 ΦΩΤΟΡΑΜΑ ΕΠΕ Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 162 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ENTER ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΗΛΙΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΕΡ.ΠΑΠΑ 1 KIVO HOTEL ΒΑΣΙΛΙΑΣ 9Η ΜΣΕΠ ΧΑΝΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΛΟΥ 4 LA BELLA CASA ΠΕΡΙΦ. ΣΚΙΑΘΟΥ ATEbank ΖΑΓΟΡΑ 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΝΤΖΑ MARKET FIRST ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ OTESHOP ΖΑΓΟΡΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΑ OLYMPIC HANDLING SA ΑΕΡΟΔΡ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ OTESHOP ΧΩΡΑ ΑΛΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 9 TUI HELLAS ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2 ΑΔΑΜ ΑΓΗΣ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΟΥΡΙ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ OTESHOP ΜΥΡΜΗΔΟΝΩΝ 2 ΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ SEHTHE 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 95Γ ΑΦΟΙ ΣΚΟΥΡΑ ΤΡ. ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ SOVEL AE ΒΙ.ΠΕ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΙΟΛΕΤ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡ. 3 ΧΛΜ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗ Γ.ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΡΕΣΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ ΤΣΙΓΓΕΛΙ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 100 ΚΑΜΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓ. ΖΑΓΟΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Π. Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 119 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΧΑΝ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΤΜΗΜΑ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45 ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩ. ΜΟΥΡΕΣΙ ΑΦΟΙ ΜΑΝΘΟΥ ΜΠΟΥΡΧΑ ΒΟΛΟΥ 7 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12 ΜΗΤΡΟΥ ΑΘΑΝ. ΑΝΗΛΙΟ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΓΓΑ ΟΕ ΑΘΗΝΑΣ 28 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΚΙΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΟΛΟΥ 13 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΤ. ΑΝΤ. ΡΗΓΑ 9 ΞΕΝΟΔ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΒΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡ. ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡ. ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΖΑΓΟΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 122 ΖΑΜΠΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΡΕΝΤΖΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΕ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΡΗΓΑΚΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ ΤΑΣΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY AE ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤ. ΞΟΥΡΙΧΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΦΩΤΟ ΣΩΤΟΣ ΖΑΓΟΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΡΠΗ 14

15 για τη Μαγνησία ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 31 1ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧ. ΛΑΥΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΟΥΡΠΗ ΚΩΣΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΜΥΡΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ OTESHOP ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΥΓΔΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣ. Γ.ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΔ. ΑΦΗΣΣΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΝΑΙΝΑ ΝΑΟΥΜ ΔΑΦΝΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΛΗ ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΥΜΩΝΑ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΕ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΟΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΞΕΙΝ. ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 56 ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ ΑΕ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΓΙΑΝ. ΛΑΥΚΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΞΕΝΟΔ. ΜΟΥΣΕΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚ. ΚΟΡΑΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΕΘΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛ.ΟΜΑΔΑ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΕΡΑΠΙΣ ΑΕ ΤΡΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΚΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 12 ΣΚΙΑΤΗΟΣ ΟΕ PAPADIAMANTH 1 ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 12 ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΣ Μ. - ACS ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΙΝΑ ΖΙΓΓΙΡΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΡΜΟΥ 118 ALPHA BANK ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΜΥΡΙ ΗΛΙΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΟΒΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΧΤΑΣ ΚΩΝ. ΤΡΙΚΕΡΙ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑ ΚΑΑΥ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κ.Π.Α.2 ΑΛΜΥΡΟΥ ΟΘΡΥΟΣ 15 ATEbank ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΚΑΑΥ ΜΑΛΑΚΙ ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΘ. ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ OTESHOP ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΧΩΡΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙ. ΜΗΛΙΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ Α.Ι.Ν. ΠΡΟΒΙΑΣ Ο.Ε. ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠ. ΣΟΥΡΠΗ ΑΛΕΞΙΑΝ ΑΛΕΞ. ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΚΕΠ ΣΥΚΗ ΚΕΠ ΑΛΜΥΡΟΥ Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ 117 ΓΥΜΝ. & ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΠ ΜΗΛΙΕΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗ ΣΟΥΡΠΗ ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΚΕΠ ΠΡΟΜΥΡΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΤΕΛΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΚΛΕΙΤΣΟΣ ΝΙΚ. ΒΥΖΙΤΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤ. ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ Ε.ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤ. ΒΡΥΝΑΙΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ. ΑΪΔΙΝΙ ΖΕΡΒΑΣ ΙΩ. & ΣΙΑ ΕΕ 2 ΧΛΜ Ε.Ο. ΜΠΛΙΑΓΚΟΣ ΔΗΜ. ΠΡΟΜΥΡΙ ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΣ ΕΥΞ. Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΜΑΓΓΑΣ ΧΡ. & ΓΕΩΡΓ. Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 111Β ΛΑΟΓΡ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ ΜΠΑΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ 71 ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΝΙΚΗ ΖΟΥΜΠΟΥ & ΖΟΥΜΠΟΣ ΕΛ. Ο.Ε ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΡΓΑΛΙΑΣΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓ. ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΛΙΖΟΥ ΒΑΣ. ΜΗΛΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗ ΝΑΥΤ. ΙΣΤΙΟΠΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ Σ & Σ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΟΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ Π.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΒΑΚΧΥΛΙΔΟΥ 2 ΞΕΝΟΔ. AEOLOS ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΤΟΛΙΑ ΒΑΓΙΑ ΜΗΛΙΝΑ ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΥΛΟΥ 48 ΞΕΝΟΔ. ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΤΕΛΕΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΛΙΩΣΣΑΣ ΧΡ. ΟΕ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 117 ΣΠ. ΖΕΡΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΣΚΟΠΕΛΟΣ 1 ΔΗΜ - 1 ΝΗΠΙΑΓ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝ. ΣΟΥΡΠΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΕΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 77 ALPHA BANK ΠΑΡΑΛ. ΟΔΟΣ ΤΕΑΣ - ΤΕΑΥ - ΤΕΕΠ ΟΔΟΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ - ΚΑΝ ΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 10 ΦΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΠΕΛΟΣ 1 ΤΥΑΔ - 17 ΛΔΒ ΟΔΟΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ - ΚΑΝ ΧΡΥΣΟΥ Γ."ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ" ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΑΡΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ELECTRIC ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ KNAUF USG ΣΥΣΤ. ΑΒΕΕ Β' ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ. & ΒΑΣ. ΚΑΒΟΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙ OTESHOP ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΒΑΦΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΝΗΣΣΟΣ ΓΚΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΚΑΚΑΖΙΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ρ ΦΕΡΑΙΟΥ 41 ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΛΟΧΟΣ ΣΤΡ. / 1 ΤΑΞ. ΟΔΟΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ - ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΛΑ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΒΟΤΣΗ ΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΣΕ ΑΕ Σ.Σ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΤ. ΠΡΟΣΤΑΣ. ΦΩΚΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜ. ΜΟΜ ΤΣΙΓΓΙΝΕ ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΤΑΤΑΡΙΚΟΣ ΚΩΝ. 19 ΧΛΜ ΠΕΟ ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 15

16 Πριν να ανακυκλώσουμε πρέπει να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων. Προτιμάμε τα προϊόντα που η συσκευασία τους είναι μικρή και φιλική προς το περιβάλλον. Αποφεύγουμε τις συσκευασίες µιας χρήσης. Επιλέγουμε επιστρεφόμενες φιάλες και προϊόντα σε οικονομικές συ σκευασίες. Σκεφτόμαστε ότι κάτι που δεν χρειαζόμαστε εμείς και το έχουμε για πέταμα, ίσως είναι χρήσιμο σε κάποιον άλλον. Χρησιμοποιούμε πάνινη τσάντα αντί για πλαστικές σακούλες. Προτιμάμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Προσέχουμε τα σήματα στις συσκευασίες: Ανακυκλωμένο υλικό (προέρχονται από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη). Ανακυκλώσιμο υλικό (μπορεί να ανακυκλωθεί). Υπάρχουν όμως σημαντικές κατηγορίες υλικών (οργανικά υλικά, μπάζα, έντυπο χαρτί, έπιπλα κλπ.), για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμα συστήματα διαχείρισης. Πρέπει να δημιουργηθούν. Διαδημο τικά Κέντρα Ανακύκλωσης, όπου θα μπορούν οι πολίτες να παραδίδουν τέτοιου είδους υλικά. Οι Σουηδοί ανακυκλώνουν κατά μέσο όρο σε ποσοστό 96% τα απορρίμματα που παράγουν και αξιοποιούν τα σκουπίδια που δεν ανακυκλώνονται για την παραγωγή ενέργειας. Πράσινη πρόταση Η πρόταση μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι να επεκταθεί το σύστημα των 2 κά δων, σε 4 κάδους ώστε να ξεχωρίζουμε ακόμα περισσότερο τα απορρίμματά μας στην πηγή. Ο πρώτος κά δος πρέπει να είναι μόνο για το χαρτί/χαρτόνι, ο δεύτερος κάδος για τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας (πλαστικά, γυαλί, μέταλλα), ο τρίτος κάδος για τα οργανικά (υπολείμματα κουζίνας, κλαδέματα), που θα οδηγούνται για κομποστοποίηση σε σχετικές μονάδες και ο τέταρτος κάδος θα είναι για τα υπολείμματα, που θα οδηγούνται για περαιτέρω διαλογή και εν συνεχεία ότι μένει στο ΧΥΤΥ. Παράλληλα θα πρέπει να επεκταθούν τα σημεία συλλογής για τις συσκευές, τους λαμπτήρες, το λάδι, τους λαμπτήρες, τα φάρμακα, το ρουχισμό, τα έπιπλα κ.α. Δ. Γεωργιάδου 177 τηλ Η δράση «οδηγός ανακύκλωσης» υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Πράσινη Θεσσαλία Δράση για τη ζωή» του Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΣΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2013 Προλογικό σημείωμα Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού κου Απόστολου Παντσά 2 Εισαγωγή του Προέδρου της Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν

π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν Έν Δράσει Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες Εγώ μονάχος έχω χρέος να σώσω τη γης Άμα δε σωθεί εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έστω και καθυστερημένα, η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θέτουν ως πρωταρχικό περιβαλλοντικό στόχο την ανακύκλωση κάθε μορφής αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-9963-0-9165-2

ISBN: 978-9963-0-9165-2 1 Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης: Αραβέλλα Ζαχαρίου, Κώστας Καδής και Σάκης Θεοδοσίου Συγγραφή εκπαιδευτικών προτάσεων: Γεωργία Δημητρίου και Γιώργος Σαββίδης Σχεδιασμός υλικού: Appios Communication Ltd

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Τροιζήνας - Μεθάνων Πρόγραμμα Πρόγραμμα Π.Ε. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ...4 1.1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ...4 Πίνακας 1.1: Αποτελέσματα χρήσης της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2007...6 1.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1312 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Εθνικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2516 Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εγκρίθηκαν 122 εκατ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα στους ΟΤΑ Στα 4 εκατ. τα αποδοτέα ποσά στους

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ εφημερίδα για το περιβάλλον Σάββατο- Κυριακή 25-26 Απριλίου 2015 Τεύχος GreenweekΕβδομαδιαία business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ www.greenweek.gr 85 Διογκώνεται το πρόβλημα των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου

Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει ως στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2713 Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στο αυριανό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου

Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου Νερό: χρησιμοποίησε λιγότερο, εξοικονόμησε περισσότερο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής Λόγω της αύξησης του πληθυσμού της γης, μέχρι το 2025,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

Δανειοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων Β ΦΑΣΗ ΤΕΜΠΜΕ. Πόσο ασφαλής είναι η σύνταξή σας;

Δανειοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων Β ΦΑΣΗ ΤΕΜΠΜΕ. Πόσο ασφαλής είναι η σύνταξή σας; ΤΕΥΧΟΣ 77 ΜΑΙΟΣ 09 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δανειοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων Β ΦΑΣΗ ΤΕΜΠΜΕ Πόσο ασφαλής είναι η σύνταξή σας; Κωδικός: 5202 Ο επιμένων εξάγει... ελληνικά Συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ. Σελ: 2-4 ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ. Ο εορτασμός του Αγίου Στυλιανού στο Ζεφύρι. Εθελοντική Αιμοδοσία στο δήμο Ελευσίνας

ΘΡΙΑΣΙΟ. Σελ: 2-4 ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ. Ο εορτασμός του Αγίου Στυλιανού στο Ζεφύρι. Εθελοντική Αιμοδοσία στο δήμο Ελευσίνας ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2607 Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Συνάντηση Μ. Σελέκου με τον Διοικητή του στρατοπέδου Καραϊσκάκης Α', για τα πλημμυρικά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Πίνακες»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Πίνακες» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Πίνακες» Πίνακας 1: Πληθυσμιακή Εξέλιξη στον Δήμο Καρδίτσας Πραγματικός Μόνιμος πληθυσμός Δημοτικό Διαμέρισμα Οικισμοί %Μεταβολή πληθυσμός %Μεταβολή 1991 2001 1991 2001 Σύνολο 33.110 35.971

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΕ ΣΠΕΙΡΕΣ Χωματερές ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ.. ΛΙΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΟΥ: «ΕΙΣΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ, ΑΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ»

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΟΥ: «ΕΙΣΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ, ΑΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεώργιος Αγγελίδης ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410 29122 : Δαμασκηνού & Οικονόμου 2 τηλ. & fax 27440 65166 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ: τηλ. 27410 33324, 27513,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2718 8 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχει ρήσεων

Διαβάστε περισσότερα