ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1149 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Ε Χημικής Υπηρε σίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) Συνεργασία Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) Αναπροσαρμογή του Αντίτιμου σε Χρήμα των Σταθερών Χορηγιών Τροφοδοσίας των Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, Μαθητών Παραγωγικών Σχολών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /687 (1) Οργάνωση και λειτουργία της Ε Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 51 παρ. 6 του ν. 3427/2005 «Φόρος προ στιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 312 Α ). β) Του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργά νωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259 Α ). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). δ) Του ν. 2231/1994 «Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπί στευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139 Α ). ε) Του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ 211 Α ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΚ/Φ.1/2/6139/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2007 σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1284), όμοια απόφαση. 3. Την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Ε Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών και τη συνεργασία του Γενικού Χημείου του Κράτους η οποία προκύπτει από το άρθρο 51 παρ.5 του ν. 3427/2005 με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε ετήσια βάση στο ποσό των 3000 ευρώ περίπου θα καλυφθεί δε, από τις πιστώσεις του ΚΑΕ του ειδικού φορέα.23/110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αρμοδιότητες Τμημάτων Ε Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών Οι αρμοδιότητες της Ε Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, επιπέδου Διεύθυνσης, εξειδικεύονται και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: Τμήμα Α Εργαστήριο ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ. Το Εργαστήριο λειτουργεί στις εργαστηριακές υποδο μές του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) στην Αθήνα και χρησιμοποιεί τον παρακάτω λογότυπο. «Εργαστήριο Χημικής Μετρολογίας Ε Χημικής Υπη ρεσίας Αθηνών / Γενικό Χημείο του Κράτους Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» και με το συντετμημένο τίτλο ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ. Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Εξυπηρέτηση των σκοπών της χημικής μετρολογίας και Εργαστηριακή υποστήριξη θεμάτων που σχετίζονται με την ακρίβεια στις χημικές μετρήσεις. Ανάπτυξη, διαχείριση και παροχή πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για την αξιολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας χημικών αναλύσεων, φυσικοχημικών δοκιμών και μικροβιολογικών δοκιμών. Υλοποίηση των μονάδων μέτρησης του άρθρου 2 της παρούσας και τήρηση των αντίστοιχων εθνικών προτύπων της χώρας. Ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων στα μεγέθη του άρθρου 2. Διάδοση της μετρολογικής γνώσης και επιστήμης στα μεγέθη του άρθρου 2. Χορήγηση υπηρεσιών διακρίβωσης και μετρολογικής υποστήριξης.

2 1150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκά, διεθνή συ νέδρια και ημερίδες στους τομείς αρμοδιότητας. Υποστήριξη του μετρολογικού συστήματος της χώ ρας στους τομείς αρμοδιότητας. Ανάπτυξη, διάδοση, διαχείριση και παροχή υλικών αναφοράς και προτύπων μιγμάτων. Συμβολή στην εκπαίδευση για τη χημική μετρολογία. Οι σχέσεις του ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ και η συνεργασία του με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ρυθμίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ.7 άρθρο 51 του ν. 3427/2005. Τμήμα Β Διεργαστηριακών Σχημάτων Δοκιμών Το Β τμήμα της Ε Χημικής Υπηρεσίας Διεργαστηριακών σχημάτων δοκιμών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση και παροχή διεργα στηριακών σχημάτων δοκιμών για την επικύρωση μεθό δων, την αξιολόγηση και πιστοποίηση υλικών αναφοράς και τον έλεγχο της τεχνικής ικανότητας, στους τομείς των χημικών αναλύσεων, μικροβιολογικών δοκιμών και φυσικοχημικών δοκιμών, τόσο για λογαριασμό του ΓΧΚ αλλά και άλλων φορέων. Αξιολόγηση των ανωτέρω διεργαστηριακών σχη μάτων δοκιμών. Οργάνωση, διαχείριση και παροχή συμβουλευτικών / εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο χώρο των χημικών, φυ σικοχημικών και μικροβιολογικών δοκιμών και αναλύ σεων και σε θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη ακρίβειας, ιχνηλασιμότητας και συγκρισιμότητας στις ανωτέρω δοκιμές και αναλύσεις. Συνεργασία με εκπαιδευτκά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα κρατικούς ή ιδιωτι κούς φορείς, κ.λπ. για την επίλυση θεμάτων ή ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας που αφορούν δοκιμές και αναλύσεις. Το ΓΧΚ μπορεί να προωθεί και να αναπτύσσει συ νεργασίες, εθνικές ή διεθνείς, στο πεδίο των δραστη ριοτήτων του τμήματος Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκά, διεθνή συ νέδρια και ημερίδες στους τομείς αρμοδιότητας. Έγκριση και επιθεώρηση τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί παράλληλο έργο με αυτό που περιγράφεται στις αρμοδιότητες του τμήματος Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται σύμφωνα και με την παρ.4 του ν. 2343/1995 και ρυθμίζονται με την από φαση που εκδίδεται κατά την παρ. 5 του ιδίου νόμου. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: 1. Μετρολογία (metrology) είναι η επιστήμη της ακρί βειας των μετρήσεων. 2. Βαθμονόμηση είναι η αναγραφή των ενδείξεων στην κλίμακα ενός οργάνου, με βάση ένα γνωστό και καθο ρισμένης ακρίβειας μέγεθος της φυσικής ιδιότητας, την οποία μετρά το όργανο. 3. Διακρίβωση (calibration) είναι η σύγκριση μεταξύ δύο οργάνων ή συσκευών μέτρησης, από τα οποία το ένα είναι εθνικό πρότυπο ή πρότυπο γνωστής ακρίβειας η οποία έχει μεταφερθεί σε αυτό από τα εθνικά πρότυπα. Με τη σύγκριση αυτή βαθμονομείται το υπό έλεγχο όρ γανο και διαπιστώνεται, επαληθεύεται ή επαναφέρεται με ρύθμιση η ακρίβειά του. 4. Πρότυπο μέτρησης (measurement standard) είναι η υλοποιημένη μονάδα μέτρησης, η συσκευή μέτρησης, τα υλικά αναφοράς ή συστήματα μέτρησης, προορισμένα να ορίσουν, να πραγματοποιήσουν, να συντηρήσουν ή να αναπαραγάγουν μία μονάδα ή μια ή και περισσό τερες αξίες ενός μεγέθους για να χρησιμεύσουν ως βάση αναφοράς. 5. Εθνικό πρότυπο (national standard) είναι το εθνικά αναγνωρισμένο πρότυπο προκειμένου να χρησιμοποι είται σε μια χώρα ως βάση για τον καθορισμό τιμών σε άλλα πρότυπα του μεγέθους που αφορά. 6. Πρωτεύον πρότυπο (primary standard) είναι το πρό τυπο το οποίο έχει καθορισθεί ή αναγνωρίζεται ευρέως, ότι έχει τις υψηλότερες μετρολογικές ιδιότητες και η τιμή του είναι αποδεκτή χωρίς να γίνεται αναφορά σε άλλα πρότυπα του ιδίου μεγέθους. 7. Δευτερεύον πρότυπο (secondary standard) είναι το πρότυπο του οποίου η τιμή καθορίζεται μέσω σύγκρισης με ένα πρωτεύον πρότυπο για το ίδιο μέγεθος. 8. Πρότυπα εργασίας (working standards) είναι οι πι στοποιημένες μονάδες, συσκευές ή διατάξεις που χρη σιμοποιούνται για τη διακρίβωση συσκευών δοκιμών, μετρήσεων ή διαγνώσεων καθημερινής χρήσης. 9. Συσχετισμός ακρίβειας (ιχνηλασιμότητα μετρήσε ων measurement traceability) είναι η ικανότητα του συσχετισμού των αποτελεσμάτων των μεμονωμένων μετρήσεων με τα εθνικά πρότυπα ή με το αποδεκτό μετρητικό σύστημα που προκύπτει από αδιάσπαστη αλυσίδα συγκρίσεων. 10. Υλικά αναφοράς (reference materials) είναι τα υλικά εγγυημένης σύστασης ή εγγυημένων ιδιοτήτων. 11. Mol είναι η μονάδα μέτρησης ποσότητας ουσίας. Άρθρο 3 Στελέχωση 1. Το προσωπικό που στελεχώνει τη Δ/νση αποτελείται από υπαλλήλους του ΓΧΚ. 2. Της Δ/νσης και των δύο τμημάτων αυτής προΐστα νται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Χημικών. Άρθρο 4 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ F Αριθμ /688 (2) Συνεργασία Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου του ΓΧΚ 4328/1929 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2343/1995 και ισχύει σή μερα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ.4 και 5 του ν. 3427/2005 «Περί συστάσεως Χημικής Υπηρεσίας στο Γενικό Χημείο του Κράτους» (ΦΕΚ Α /312). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 4. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 396/1989 και το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α ). 5. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρι σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Εμπορίου στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 6. Το π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γών». 7. Τις διατάξεις του ν. 2231/1994 «περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας». 8. Την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων λειτουργίας του τμήματος Α της Ε Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών και τη συνεργασία του Γενικού Χημείου του Κράτους η οποία προκύπτει από το άρθρο 51 παρ.5 του ν. 3427/2005 με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας 9. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Τεχνική Επάρκεια και Αναγνώριση α) Για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία του το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ, ελέγχει την τεχνική του επάρκεια μέσω της συμμε τοχής του σε διεθνώς αναγνωρισμένες διεργαστηριακές μετρήσεις, επιτυγχάνει το προδιαγραφόμενο επίπεδο μετρο λογικών δυνατοτήτων σε όλα τα μεγέθη της αρμοδι ότητάς του, εξασφαλίζει τις αναγκαίες περιβαλλοντικές και λοιπές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τις διεθνείς μετρολογικές απαιτήσεις, διασφαλίζει τη χρήση του εξοπλισμού μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, τηρεί και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, συμμετέχει στις διαδικασίες Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MRA Mutual Recognition Agreement) για τη διεθνή αναγνώρισή του, συμμετέχει σε οιαδήποτε διαδικασία ή δραστηριότη τα διεθνούς αναγνώρισης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του ΕΙΜ. β) Με σύμφωνη γνώμη ΕΙΜ και ΓΧΚ, το Εργαστήριο μπορεί να αναγνωρίζει ή να διαπιστεύει τις μετρολογι κές του δραστηριότητες. 2. Υποχρεώσεις Εκπροσώπησης α) Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ εκπροσωπεί τη χώρα στις ευ ρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές μετρολογίας της αρ μοδιότητάς του. Για το λόγο αυτό επιλέγει και γνω στοποιεί έγκαιρα στο ΕΙΜ τους αντίστοιχους εθνικούς εκπροσώπους του. β) Οι εκπρόσωποι του ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ ενημερώνουν τακτικά και αδιαλήπτως το ΕΙΜ για τα αποτελέσματα των συναντήσεων, το αργότερο εντός μηνός με σχετική έκθεσή τους. γ) Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ ενημερώνει πλήρως το ΕΙΜ για τον ετήσιο προγραμματισμό των συμμετοχών του στις Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συναντήσεις. 3. Συνεργασίες α) Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ προωθεί και αναπτύσσει μετρο λογικές συνεργασίες, εθνικές ή διεθνείς, στο πεδίο των δραστηριοτήτων του και ενημερώνει για τα αποτελέ σματα αυτών το ΕΙΜ. β) Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ οφείλει να συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, κ.λπ. που προωθούνται ή αναλαμβάνονται από το ΕΙΜ ή το ΓΧΚ στα πλαίσια των στρατηγικών του στόχων ή και των διεθνών του δραστηριοτήτων. γ) Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ δύναται, στο πεδίο δραστηρι οτήτων του, να αναπτύσσει σχετικά προγράμματα και συνεργασίες με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, κ.λπ. ενημερώνοντας το ΕΙΜ για τα αποτελέσματα των αυτών. 4. Τήρηση και διαχείριση εξοπλισμού α) Το ΕΙΜ παρέχει τον εργαστηριακό εξοπλισμό του στο ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ μόνο για τη χρήση που απορρέει από τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες και εξυπη ρετεί τους σκοπούς σύστασης και λειπουργίας του ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ. β) Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που παρέχεται από το ΕΙΜ στο ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ ανήκει στην κυριότητα του ΕΙΜ, αποτελεί πάγιο περιουσιακό του στοιχείο, αλλά χρησιμοποιείται στο σύνολό του από το προσωπικό του ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ για την υλοποίηση του έργου του και την ικανοποίηση των στόχων του. γ) Το ΕΙΜ δεν εγείρει καμία αξίωση για τον εργαστη ριακό εξοπλισμό του ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ που ανήκει στην κυριότητα του ΓΧΚ και αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο αυτού. δ) Το ΓΧΚ είναι υπεύθυνο για το σύνολο του εργαστη ριακού εξοπλισμού και του ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ και αναλαμ βάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού. ε) Το ΓΧΚ ενημερώνει άμεσα το ΕΙΜ για οιαδήποτε τροποποίηση ή ελαττωματική λειτουργία του μετρο λογικού εξοπλισμού και τις ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες που θα απαιτηθούν. στ) Το ΓΧΚ συντηρεί επαρκώς όλες τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ για την εξασφάλιση της τεχνικής επάρκειας του Εργαστηρίου και για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού. ζ) Το ΓΧΚ διαθέτει το απαραίτητο τεχνικό, επιστημο νικό και διοικητικό προσωπικό για την ορθή λειτουργία του ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ. η) Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ υποχρεούται σε συνεχή εσω τερική εκπαίδευση του προσωπικού του σύμφωνα με τις διαδικασίες που εκδίδει και εφαρμόζει το ΕΙΜ, το οποίο αναλαμβάνει την εξειδικευμένη εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στους τομείς της μετρολογίας και της ποιότητας. ι) Μετά τη λήξη απόσβεσης αξιόπιστης λειτουργίας του εξοπλισμού ή καταλληλότητάς του λόγω των τε χνολογικών εξελίξεων, για το σκοπό που προορίζεται και όχι αργότερα από την πάροδο 10ετίας, το ΕΙΜ και το ΓΧΚ συναποφασίζουν για την τύχη του και την αντικατάστασή του. 5. Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων και διακρίβωση εξο πλισμού α) Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ υποχρεούται να τηρεί ιχνηλασι μότητα μετρήσεων στο σύνολο του εξοπλισμού του.

4 1152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ αναθέτει τη διακρίβωση των προτύπων του και του εξοπλισμού του μόνο σε διεθνώς αξιόπιστα εργαστήρια. 6. Σύστημα Ποιότητας α) Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ εφαρμόζει σύστημα διασφά λισης ποιότητας, το οποίο καλύπτει το σύνολο των μετρολογικών του δραστηριοτήτων, ικανοποιεί πλή ρως τις γενικές και τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου ISO ή του εκάστοτε ισχύοντος, ικανοποιεί τα κριτήρια που εφαρμόζει το ΕΙΜ και περιλαμβάνει Εγ χειρίδιο Ποιότητας, Γενικές Διαδικασίες και Οδηγίες και έντυπα αυτών, Ειδικές Διαδικασίες και Οδηγίες και έντυπα αυτών. β) Το ΓΧΚ και το ΕΙΜ ορίζουν τον/τους αρμόδιους υπεύθυνους για τη διαχείριση και την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας. γ) Το σύστημα ποιότητας του ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ επιθε ωρείται από το ΕΙΜ σύμφωνα με τις διαδικασίες και οδηγίες που εφαρμόζει το ΕΙΜ. δ) Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ υποβάλλει στο ΕΙΜ στις αρχές κάθε έτους ετήσιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων του και έκθεση απολογισμού δραστηριοτήτων απελ θόντος έτους. 7. Παροχή Υπηρεσιών α) Το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ χορηγεί μετρολογικές υπηρεσίες, διακρίβωσης, εκπαίδευσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας, καθώς και εγκρίσεων τύπου σε μετρητικά όργανα. β) Οι χορηγούμενες υπηρεσίες δεν δύνανται να έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και δεν εφαρμόζονται διαδι κασίες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά. γ) Η κοστολόγηση των υπηρεσιών πραγματοποιεί ται με κοινή απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικο νομικών και Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2343/ Έκδοση Πιστοποιητικών α. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από το ΕΧΗΜ/ ΓΧΚ ΕΙΜ εκδίδονται με τον ακόλουθο διακριτικό τίτλο και λοιπά στοιχεία: «ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ Εργαστήριο Χημικής Μετρολογίας / Ε Χημική Υπηρε σία Αθηνών Γενικό Χημείο του Κράτους Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» β. Η έκδοση των πιστοποιητικών πρέπει να είναι σύμ φωνη με τις απαιτήσεις του ΕΙΜ και τη σχετική τεχνι κή απαίτηση του προτύπου ISO ή του εκάστοτε ισχύοντος για μετρολογικά εργαστήρια. 9. Αμοιβαίες Οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις α) Το ΓΧΚ διαχειρίζεται τα έσοδα από τις χορηγούμε νες μετρολογικές υπηρεσίες (υπηρεσίες διακρίβωσης, υποστηρικτικές, εκπαιδευτικές και λοπές δραστηριότη τες του ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2343/1995. Κοινή απόφαση των Υπουργών. Ανάπτυξης και Οικο νομίας και Οικονομικών καθορίζει λεπτομερειακά το τιμολόγιο των ανωτέρω Υπηρεσιών. β) Ποσοστό 10% των εσόδων αυτών που τεκμαί ρονται μέσω των πιστοποιητικών διακρίβωσης, των πιστοποιητικών εγκρίσεων τύπου και των συμφώνων μετρολογικής υποστήριξης ή συμβουλευτικών υπη ρεσιών, καταβάλλεται στο ΕΙΜ. Το ποσό αυτό υπο λογίζεται και καταβάλλεται απολογιστικά στο τέλος κάθε έτους. γ) Υπηρεσίες που παρέχονται από το ΕΙΜ προς το ΕΧΗΜ/ΓΧΚ ΕΙΜ και αντίστροφα δεν έχουν καμία απο λύτως χρέωση. δ) Όλες οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και αποζη μίωσης προσωπικού του ΓΧΚ και του ΕΙΜ καλύπτονται αντίστοιχα από το ΓΧΚ και το ΕΙΜ. 10. Ισχύς Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από της δημοσιεύσεως αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ F Αριθμ. 2/48579/0022 (3) Αναπροσαρμογή του Αντίτιμου σε Χρήμα των Σταθερών Χορηγιών Τροφοδοσίας των Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, Μαθητών Παραγωγικών Σχολών. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) Του άρθρου 37 του ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομι κής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 251). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). γ) Της υπ αριθμ / κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 274) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυ νας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας». δ) Της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ Β 1432) κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204 Β ). ε) Τη σχετική πρόταση του Γενικής Διεύθυνσης Οικο νομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται οικονομική επιβάρυνση που ανέρ χεται συνολικά στα ,00, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1411 «Προμήθεια ειδών διατροφής ποτών και καπνού» και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ των Γενικών Επιτελείων έτους 2006, ως ακολούθως: α) ΓΕΣ: ,00 ευρώ (ΚΑΕ 1411) β) ΓΕΝ: ,00 ευρώ (ΚΑΕ 1411) γ) ΓΕΑ: ,00 ευρώ (ΚΑΕ 1411/ΕΦ11 410), αποφα σίζουμε: Άρθρο 1 Βελτίωση Τροφής 1. Καθορίζουμε το ημερήσιο αντίτιμο των σταθερών χορηγιών τροφής σε χρήμα για τη βελτίωση της τρο φοδοσίας των οπλιτών κατά άτομο και κατηγορία δι καιούχων ως ακολούθως:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1153 α. Οπλίτες γενικά. 0,83 ευρώ β. Οπλίτες γενικά κατά το χρόνο βασικής 1,10 ευρώ εκπαίδευσής τους. γ. Οπλίτες γενικά κατά το χρόνο βασικής 1,37 ευρώ εκπαίδευσής τους σε νήσους (εκτός ηπειρωτικού χώρου). δ. Μαθητές Στρατιωτικών Παραγωγικών 2,24 ευρώ Σχολών Αξιωματικών και Υπαξιωματι κών, των Μαθητριών της Σχολής Αξι ωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). ε. Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών Υπο 1,34 ευρώ ψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών στ. Αλλοδαποί Μαθητές Παραγωγικών 1,74 ευρώ Σχολών Υπαξιωματικών, εφ όσον για ειδικούς λόγους (Θρησκευτικούς ή Εθνικούς) σιτίζονται χωριστά. ζ. Οπλίτες Σχολής Σωματικής Αγωγής 1,01 ευρώ των Ε.Δ κατά τη διάρκεια προπονήσε ων αγώνων. η. Οπλίτες Αθλητές των Εθνικών Ομάδων 1,29 ευρώ Ε.Δ κατά τη διάρκεια προπονήσεων αγώνων. θ. Οπλίτες Αθλητές εκτός από τους αθλη 0,97 ευρώ τές Εθνικών Ομάδων, κατά τις ημέρες εντατικής προπόνησής τους. Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι σε 0,97 ευρώ κέντρα κωπηλασίας, όπως και αυτοί που ασχολούνται με εξερεύνηση υπο νόμων, ύποπτων χώρων ή με εξουδε τέρωση βομβών. Οπλίτες Ε.Δ (Εκπαιδευτές και εκπαι 0,97 ευρώ δευόμενοι) κατά τη διάρκεια χειμερινής εκπαίδευσης στο ύπαιθρο. Οπλίτες του Κέντρου Εκπαίδευσης 0,97 ευρώ Ορεινού Αγώνα Χιονοδρομιών (ΚΕΟΑΧ) σε όλη τη διάρκεια του έτους. ι. Μαθητές Στρατιωτικών Παραγωγικών 2,66 ευρώ Σχολών Αξιωματικών κατά τη διάρκεια εκπαίδευσής τους σε κέντρα Ορεινού ή μονάδων RADAR, όπως και όταν βρίσκονται σε καταυλισμό ή «εν πλω» κατά τη διάρκεια ασκήσεων ή θαλάσ σιας εκπαίδευσης. Πρωτοετείς μαθητές Παραγωγικής 2,66 ευρώ Σχολής Αξκών και Υπξκων κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσής τους. ια. Οπλίτες Σχολής Αλεξιπτωτιστών (εκ 0,96 ευρώ παιδευτές και εκπαιδευόμενοι) κατά τη διάρκεια εκπαίδευσής τους και εφ όσον δε χορηγείται επίδομα Αλεξι πτωτιστού. Οπλίτες των Κέντρων Εκ παίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ), Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας, Ναυτονομίας και Αερο νομίας (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμε νοι), κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, καθώς και οι Οπλίτες της Προε δρικής Φρουράς. ιβ. Οπλίτες Ναυτικών Υπηρεσιών Ξηράς 0,88 ευρώ και σε πλοία «εν όρμω» περιοχών Κρήτης Πατρών Κέρκυρας Πόρου ΝΔΒΕ ΝΒΝΕ. ιγ. Οπλίτες σε πλοία επιφανείας «εν πλω» 1,45 ευρώ ή «σκοπούντα». ιδ. Οπλίτες υποβρύχιων «εν πλω» εφ όσον 1,66 ευρώ δεν παίρνουν αντίτιμο τροφοδοτικής μερίδας σε χρήμα. ιε. Οπλίτες πλοίων φάρων και υδρογραφι 1,66 ευρώ κών «εν πλω», όπως και κατά τις ημέρες παραμονής τους «εν πλω» ή «επ αγκύ ρα», εφ όσον εκτελούν υδρογραφικές εργασίες. ιστ. Οπλίτες πλοίων ποντίσεως φραγμάτων 1,66 ευρώ κατά τους πλόες περιοχής Ναύσταθ μου, εφ όσον εκτελούνται εργασίες ποντίσεως φραγμάτων και αγκυροβο λιών. ιζ Οπλίτες πετρελαιοφόρων και πλοίων 1,66 ευρώ Γενικής Υποστηρίξεως «εν όρμω» και «εν πλω». ιη. Οπλίτες σε πλοία όταν αυτά μετέχουν 1,66 ευρώ σε επιχειρήσεις επιτήρησης για τις ημέρες ειδικών πλόων. ιθ. Οπλίτες υποβρύχιων «εν όρμω» μακριά 1,48 ευρώ από τη βάση τους, εφόσον δε παίρ νουν αντίτιμο τροφοδοτικής μερίδας σε χρήμα. κ. Οπλίτες σε πλοία που εκτελούν πλόες 1,90 ευρώ εξωτερικού από την ημέρα κατάπλου του στον πρώτο λιμένα αλλοδαπής και κατά το χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό. κα. Οπλίτες που υπηρετούν σε πλοία που εκτελούν ειδικούς πλόες κατά τους οποίους επιβαίνει ο Πρόεδρος της Δη μοκρατίας ή επίσημοι προσκεκλημένοι της Κυβερνήσεως για όλο το χρόνο της παραμονής των πλοίων μακριά από το μόνιμο αγκυροβόλιό τους, ως ακολούθως: Για πλόες εσωτερικού 1,80 ευρώ Για πλόες εξωτερικού 2,54 ευρώ κβ. Μαθητές Σχολών υποβρυχίων κατα 2,58 ευρώ στροφών, δύτες που συμμετέχουν σε καταδυτικά συνεργεία και οπλίτες συσκευαστές επισκευαστές αλεξι πτωτιστών (προσωπικού και φόρτου). κγ. Οπλίτες που διαβιούν κάτω από ει 1,05 ευρώ δικές συνθήκες (σε μονάδες RADAR ΝΙΚΗ). Οπλίτες που υπηρετούν σε Μοίρες Αεροσκαφών, Μοίρες, Μοίρες Αεροπο ρικών κατασκευών όπως και Οπλίτες ΜΚΒ/ΧΩΚ που διαβιούν κοντά στην περιοχή εκτόξευσης και οπλίτες της 182ΜΚ/Β TOR M1 που εργάζονται και διαβιούν στο χώρο λειτουργίας εκ παίδευσης συντήρησης του συστή ματος TOR M1, καθώς και αυτοί που διατίθενται για αρωγή σε πληγέντες κατοίκους από θεομηνίες (σεισμοί, πλημμύρες κ.λπ.). Τέλος το προσωπικό Π.Ν. που υπηρετεί 1,05 ευρώ στη ΒΕΝ/ΝΟΚ και στα παρατηρητήρια και φυλάκια του Ναύσταθμου Σαλαμί νας.

6 1154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κδ. Μαθητές Στρατιωτικών Παραγωγικών 3,52 ευρώ Σχολών Αξιωματικών και Υπαξιωματι κών Π.Ν. κατά τις ημέρες του ετήσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους στο εξω τερικό. κε. Οπλίτες των φυλακίων προκάλυψης, 1,14 ευρώ Οπλίτες τμημάτων πυροβολικού (μόνο κατά το χρονικό διάστημα που τάσσο νται στους χώρους του τελικού προο ρισμού και διαβιούν κάτω από συνθήκες παρεμφερείς με εκείνες των φυλακίων προκάλυψης και των νησιών Λήμνου, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Άνδρου, Σύρου, Κω, Θύρας, Ρόδου και Σκύρου. κστ.οπλίτες που υπηρετούν σε πλοία στα 0,96 ευρώ οποία εκτελούνται επισκευές στο Ναύ σταθμο Κρήτης. κζ. Στρατευμένες γυναίκες (εκτός από τις 1,11 ευρώ Αδελφές Νοσοκόμες). κη. Οπλίτες νοσηλευόμενοι σε Σταθμούς 1,86 ευρώ Επανεκτησίμων. κθ. Οπλίτες των Μονάδων των υπόλοιπων 1,50 ευρώ νησιών του συμπλέγματος Δωδεκανή σου, Κυκλάδων, Ανατολικού και Βόρει ου Αιγαίου, εκτός από τα νησιά της παραγράφου «κε». κι. Οπλίτες μάγειροι κατά το χρόνο της 0,97 ευρώ ειδικής εκπαίδευσής τους στη Σχολή Μαγείρων για την παρασκευή δοκιμα στικών συσσιτίων και γλυκισμάτων. λ. Το προσωπικό των Πολεμικών Πλοίων 4,14 ευρώ που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε ειδικές αποστολές για επι χειρήσεις που καθορίζονται κάθε φορά με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθώς και το προσω πικό των Πολεμικών πλοίων που συμμε τέχουν σε ασκήσεις NATO, NATO/PFP, στη Μόνιμη Ναυτική Δύναμη Μεσογεί ου (STANAVFORMED) (MCM FORMED) καθώς και σε εκπαίδευση FOST, δικαι ούνται ημερήσια βελτίωση συσσιτίου εκτός από τις ημέρες «εν όρμω» ή «επ αγκύρα» σε ελληνικά λιμάνια. λα. Οπλίτες Ειρηνευτικών Αποστολών 2,73 ευρώ Οπλίτες HQ NDC GR και μόνο κατά τη διάρκεια ασκήσεων CPX (Command Post Exercise). 2. Τα καθοριζόμενα ποσά ημερήσιας βελτίωσης τρο φής στην παράγραφο του παρόντος άρθρου ελαττώ νονται στην περίπτωση κατά την οποία η υπηρεσία χορηγήσει ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω ανα φερόμενα είδη και κατά τα έναντι κάθε ενός απ αυτά αναφερόμενα ποσά: α. Πατάτες 0,09 ευρώ β. Τυρί 0,20 ευρώ γ. Φρούτα 0,08 ευρώ δ. Λαχανικά 0,09 ευρώ 3. Ο αριθμός των αναγραφόμενων στην παράγραφο 1 δικαιούχων βελτίωσης τροφής καθορίζεται με διατα γές των οικείων Σχηματισμών Στρατού και Διοικήσεων Ναυτικού και Αεροπορίας που κοινοποιούνται και στα οικεία Γενικά Επιτελεία των Κλάδων. 4. Για τους Μαθητές των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Υπαξιωματικών που έχουν ανάγκη τόνωσης, το εφόδιο βελτίωσης τροφής καθορίζεται για κάθε ημέρα σε 2,38 ευρώ. Το ανώτατο όριο των μαθητών, στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί το αυξημένο αυτό εφόδιο κατά ημέρα, καθορίζεται με διαταγές των οικείων Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε ων. Για τη δικαιολόγηση του αυξημένου αυτού εφοδίου απαιτείται έγγραφη πρόταση του Ιατρού της Σχολής, που ορίζει τις ημέρες χορήγησης του παραπάνω εφοδίου. 5. Όταν χρησιμοποιούνται οι κλίμακες τροφής σε εί δος, μετακινούμενων και ΔΜΚ2, θα δικαιολογείται και η προβλεπόμενη κάθε φορά κατά κατηγορία οπλιτών ημερήσια χρηματική βελτίωση συσσιτίου. Άρθρο 2 Πρόσθετη Βελτίωση Τροφής 1. Χορηγείται έκτατη πρόσθετη χρηματική βελτίωση τροφής σε κάθε σιτιζόμενο οπλίτη, άνδρα ή γυναίκα και μαθητή στρατιωτικών Σχολών, ως εξής: α) Ευρώ 1,05 για: (1) Την 1η του έτους. (2) Την 25η Μαρτίου. (3) Την εορτή του Αγ. Γεωργίου για όλα τα όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς, εκτός από το Πυροβολικό. (4) Την 28η Οκτωβρίου. (5) Την 8η Νοεμβρίου μόνο για την Πολεμική Αερο πορία (6) Την 17η Νοεμβρίου, εορτή της ημέρας του Πολυ τεχνείου. (7) Την 4η Δεκεμβρίου μόνο για το Πυροβολικό. (8) Την 21η Νοεμβρίου (Ημέρα Εορτής των Ε.Δ.) (9) Την 6η Δεκεμβρίου μόνο για το Πολεμικό Ναυτι κό. (10) Την 25η Δεκεμβρίου. β) Ευρώ 1,74 για την 1η και 2η μέρα του Πάσχα. 2. Την πρόσθετη βελτίωση της προηγούμενης παρα γράφου δικαιούνται και οι νοσηλευόμενοι οπλίτες καθώς και οι οπλίτες που παίρνουν τροφή σε χρήμα. 3. Οπλίτες του Στρατού Ξηράς κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εκπαίδευσης, που γίνεται μια φορά την εβδομάδα, δικαιούνται επιπλέον χρηματικό εφόδιο 0,28 ευρώ. την ημέρα κατά άτομο, για παροχή πρό σθετου γεύματος. 4. Οπλίτες του Στρατού Ξηράς δικαιούνται επιπλέον χρηματικό εφόδιο 0,59 ευρώ την ημέρα κατά άτομο, για παροχή πρόσθετου γεύματος στις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις: α) Στην 48ωρη χειμερινή διαβίωση των Μονάδων Εκ στρατείας. β) Στην 4ήμερη νυκτερινή εκπαίδευση των Μονάδων. γ) Στην εκπαίδευση Μονάδων (εκτός των Ειδικών Δυ νάμεων) σε ανορθόδοξες ενέργειες. δ) Όταν διαβιούν για εκτέλεση αποστολής συνεχώς υπό συνθήκες ανορθόδοξου πολέμου. ε) Κατά τις Τακτικές Ασκήσεις μετά Στρατεύματος (ΤΑΜΣ) από κλιμάκιο ανεξάρτητης υπομονάδας και άνω. στ) Στο 10ήμερο εκπαίδευσης το οποίο διεξάγεται σε καταυλισμούς σύμφωνα με τις ΓΟΕ/ΓΕΣ. ζ) Στην εκπαίδευση ανεξάρτητων Υπομονάδων Μο νάδων Τακτικών Συγκροτημάτων στα πλωτά μέσα ή ταχύπλοα σκάφη.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1155 η) Προσωπικό των Μονάδων της 71Α/Μ ΤΑΞ για κάθε είδους αναγνωρίσεις εδάφους ακτών. 5. Οπλίτες της Π.Α που υπηρετούν σε Μονάδες των νησιών του Αιγαίου, ΣΑΕ ΚΒ και σε Πτέρυγες Σμη ναρχίες Μάχης κατά τη διάρκεια ασκήσεων και αξιο λογήσεων των Μονάδων αυτών, δικαιούνται επιπλέον χρηματικό εφόδιο 0,49 ευρώ την ημέρα κατά άτομο, για παροχή πρόσθετου γεύματος. Άρθρο 3 Ειδικές Περιπτώσεις Βελτίωσης Τροφής 1. Οπλίτες Μονάδας ενός Κλάδου που προσκολλούνται για τροφοδοσία σε Μονάδες άλλου Κλάδου των Ε.Δ, δικαιούνται την ίδια ημερήσια χρηματική βελτίωση, που δικαιολογεί για τους οπλίτες της η Μονάδα που τους εξυπηρετεί. Οι οικονομικές επιβαρύνσεις που προκαλού νται στις Μονάδες ενός Κλάδου από την εξυπηρέτηση των προσκολλημένων για τροφοδοσία οπλιτών άλλων Κλάδων, τακτοποιούνται κατά τα καθοριζόμενα στις οι κείες διαταγές για αλληλοεξυπηρέτηση των Κλάδων. 2. Οπλίτες των Ε.Δ. που προσκολλούνται για τροφοδο σία σε Σταθμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή Λιμεναρ χεία, δικαιούνται αντίτιμο μερίδας τροφής και επιπλέον χρηματικό ποσό για αντιμισθία υπηρετικού προσωπικού, όπως και οι επιπλέον άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας ή Λιμενικού Σώματος. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά καταβάλλονται στους οικείους Σταθμούς, Αστυνομικά Τμήματα και Λιμεναρχεία, από τις Μονάδες των Ε.Δ, οι οποίες δικαιολόγησαν και καταλόγισαν αυτά. 3. Επιτρέπεται η συμμετοχή (προσκόλληση για τροφο δοσία) σε συσσίτια Οπλιτών Μονάδων Ε.Δ., μεμονωμέ νων ανδρών ή διδασκάλων ακριτικών χωριών ή ιδιωτικού προσωπικού που εργάζεται για λογαριασμό των Ε.Δ. και που δεν μπορούν να σιτίζονται διαφορετικά, μετά από έγκριση των οικείων Σχηματισμών Στρατού Ξηράς ή Διοικήσεως Ναυτικού και Αεροπορίας, έναντι κατα βολής απ αυτούς του αντίτιμου τροφοδοτικής μερίδας σε χρήμα που ισχύει για τους Οπλίτες των Ε.Δ. Με δια ταγές των Κλάδων των Ε.Δ., ρυθμίζονται λεπτομέρειες για απόδοση του εσόδου αυτού υπέρ του Δημοσίου, δεδομένου ότι και για τους ανωτέρω προσκολλημένους δικαιολογούνται σε βάρος των Π/Υ των Κλάδων, τρό φιμα κλίμακας και χρηματική βελτίωση, όπως και για τους Οπλίτες τους. 4. Σε κάθε περίπτωση που με έγκριση των Σχηματι σμών Στρατού Ξηράς ή Διοικήσεων Ναυτικού και Αε ροπορίας σιτίζονται από το συσσίτιο των Οπλιτών των Μονάδων άλλοι Στρατιωτικοί (πλην των κατηγοριών των προηγούμενων παραγράφων), διενεργούνται σε βάρος τους κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και υπέρ του συσ σιτίου της Μονάδας στην οποία τροφοδοτούνται και που καθορίζονται κάθε φορά με διαταγές των Γ.Ε. των Κλάδων των Ε.Δ. 5. Το προσωπικό ασφαλείας των ΥΕΘΑ ΥΦΕΘΑ (Στρατιωτικοί Άνδρες Σωμάτων Ασφαλείας) μπορεί να συμμετέχει στο συσσίτιο Οπλιτών, εφόσον δεν μπορεί να σιτίζεται με άλλο τρόπο. Άρθρο 4 Χρηματική Αναπλήρωση Ειδών Τροφίμων Κλίμακας 1. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η χορήγηση των κατωτέρω ειδών τροφίμων κλίμακας, αυτά αναπληρώνονται με χρηματικά εφόδια ως ακο λούθως: α) Κρέας κατεψυγμένο ή νωπό 1,38 ευρώ. Ειδικά για τους Οπλίτες των Μονάδων του συμπλέγματος Δωδε κανήσου και των νησιών Λήμνου, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Ικαρίας και Σαμοθράκης, καθώς και για τους Οπλίτες Ειδικών Δυνάμεων Εσωτερικού και νησιών μαζί με τις οργανικές υπό τη διοίκησή τους Μονάδες Υποστηρίξεως 1,52 ευρώ. β) Κρέας κατεψυγμένο ή νωπό για μαθητές Στρατιωτι κών Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Υπαξιωματικών 1,66 ευρώ γ) Χορηγείται χρηματικό εφόδιο 1,66 ευρώ κατά άν δρα και ημέρα για την αγορά 250 γραμμαρίων νωπού κρέατος ή νωπών ψαριών κατά την κρίση των Διοικητών, κατά μερίδα το δεκατετραήμερο, σε αντικατάσταση ενός συσσιτίου κατεψυγμένου κρέατος των κλιμάκων 1, 1Α, 3, 3Α και 6 του Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας των Ε.Δ. δ) Βακαλάος 0,77 ευρώ ε) Τυρί κονσέρβα (προβλέπεται στις κλίμακες με αριθ μό 4 και 4Α του Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας) 0,31 ευρώ στ) Φρούτα (προβλέπονται στις κλίμακες με αριθμό 4 και 4Α του Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας) 0,21 ευρώ. ζ) Αυγά (προβλέπονται στην κλίμακα με αριθμό 2 του Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας) 0,22 ευρώ η) Οπωρολαχανικά (σε αντικατάσταση των προβλε πόμενων στις κλίμακες 1, 1Α, 3Α του ΓΚΤΕΔ αντί ενός συσσιτίου όσπρια και ενός συσσιτίου ζυμαρικών την εβδομάδα, μόνο για την χρονική περίοδο 1 Μαΐου 31 Οκτωβρίου) 0,51 ευρώ. θ) Μαρμελάδα ή μέλι (σε αντικατάσταση των προβλε πόμενων στις κλίμακες 1, 2, 3 και 6 του ΓΚΤΕΔ) 0,04 ευρώ ή 0,09 ευρώ αντίστοιχα. Άρθρο 5 Αντίτιμο Τροφοδοτικής Μερίδας σε Χρήμα 1. Καθορίζουμε το ημερήσιο αντίτιμο της τροφοδοτι κής μερίδας σε χρήμα για κάθε άνδρα ή γυναίκα των Ε.Δ. και στις περιπτώσεις που καταβάλλονται αυτά, ως ακολούθως: α) Οπλίτες που βρίσκονται σε απόσταση ή εκτελούν υπηρεσία και ζουν κάτω από ειδικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την παρασκευή συσσιτίου ή δεν τους χο ρηγούνται τρόφιμα Κλίμακας και δε μπορούν να προ σκολληθούν για τροφοδοσία σε άλλες Μονάδες των Ε.Δ., Σωμάτων Ασφαλείας ή Λιμενικού Σώματος καθώς και Οπλίτες που για ειδικούς λόγους δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν από συσσίτια Οπλιτών, 4,74 ευρώ. Για τους Οπλίτες των τριών Κλάδων των Ε.Δ. που υπη ρετούν σε νησιά του Αιγαίου και παίρνουν τροφή σε χρήμα, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα παρασκευής συσσιτίου, καθορίζεται αντίτιμο τροφοδοτικής μερίδας σε χρήμα, 5,44 ευρώ. β) Μαθητές Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών Αξι ωματικών Υπαξιωματικών και ΔΕΑ, κατά τις ημέρες του ετήσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους στο εσωτερικό, 7,03 ευρώ. γ) Οπλίτες που εκτελούν υπηρεσία φρουράς σε εκλο γικά τμήματα κατά τη διάρκεια της οποίας δεν είναι δυνατή η παρασκευή συσσιτίου ή η προσκόλλησή τους

8 1156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε άλλη Μονάδα των Ε.Δ., Σωμάτων Ασφαλείας ή Λι μενικού Σώματος, 6,63 ευρώ. δ) (1) Οπλίτες δυνάμεως «ΕΛΔΥΚ» εφόσον δεν τους παρέχονται τα τρόφιμα Κλίμακας Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας των Ε.Δ., 5,09 ευρώ. (2) Σε περίπτωση που χορηγείται από την υπηρεσία ελαιόλαδο, το αντίτιμο της τροφοδοτικής μερίδας σε χρήμα ανέρχεται σε 4,76 ευρώ. ε) Οπλίτες των Μονάδων υπόλοιπων νησιών του συ μπλέγματος Δωδεκανήσου Κυκλάδων, Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου εκτός από τα νησιά του άρθρου 1, παρ. κε, 5,44 ευρώ. στ) Οι οπλίτες που επανδρώνουν τμήμα εργασιών πε δίου Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) και Οπλίτες της 359 Μονάδας Αεροπορικής Εξυπηρετήσεως Δημόσιων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ) που επανδρώνουν Κλιμάκια αεροσκα φών και ελικοπτέρων που διενεργούν αεροπυροσβέσεις και αεροψεκασμούς αερολιπάνσεις και για όσο χρόνο παραμένουν εκτός έδρας Μονάδων, οι Οπλίτες των κλι μακίων (TACAN) Μήλου και Κυθήρων, 6,18 ευρώ. ζ) Οπλίτες Ειρηνευτικών Αποστολών, 7,03 ευρώ. 2. Με τις διαταγές των οικείων Κλάδων των Ε.Δ. κα θορίζεται κάθε χρόνο ο αριθμός αυτών που δικαιούνται αντίτιμο τροφοδοτικής μερίδας σε χρήμα, όπως και οι προϋποθέσεις χορήγησής της. 3. Για τους οπλίτες που παραλαμβάνουν πλοία στο εξωτερικό το ύψος του αντιτίμου τροφής καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα, ως ακολούθως: α) ΗΠΑ 7,61 ευρώ β) Γαλλία 7,61 ευρώ γ) Γερμανία 7,61 ευρώ δ) Υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες 6,77 ευρώ 4. Οι οπλίτες που επιβαίνουν σε επίτακτα πλοία, οι αλ λοδαποί μαθητές Παραγωγικών Σχολών Υπξκών, αυτοί που επιβαίνουν σε πλοία για εκπαίδευση μεμονωμένα, οι οπλίτες που υπηρετούν σε κινητούς σταθμούς RADAR, οι άνδρες Ο.Υ.Κ., όταν βρίσκονται μακριά από τη βάση τους για υπηρεσία και το προσωπικό που υπηρετεί σε Υ/Β, ΤΠΚ, Κ.Φ, Τ/Α, ΠΠ, ΠΠΚ, ΠΦΑ, ΠΤΜ και Α/ΝΓ, όταν βρίσκονται «εν πλώ» και μακριά από την βάση τους, σε περίπτωση κινητοποίησης ή ειδικής πολυήμερης αποστολής, παίρνουν την ημέρα κατά άτομο αντίτιμο τροφοδοτικής μερίδας, 4,88 ευρώ. Άρθρο 6 Γενικά 1. Οι προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση σταθε ρές χορηγίες κατά άνδρα και γυναίκα των Ε.Δ., αναπρο σαρμόζονται κατ έτος, σε ποσοστό ίσο με τον επίσημο δείκτη ανατιμήσεως ειδών διατροφής του προηγούμε νου έτους. 2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006 οπότε παύει να ισχύει η υπ αριθμ. 2/26306/0022/ κοινή υπουργική απόφαση Υφυ πουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1016 Β ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 12 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1853 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματι κών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 22/12/2014 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 154 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: 6 η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύ ξεων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.:6206/Α32/3716Κ03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα